Page 1

15 anys fe nt h istòria b o n e s va ca n ce s 1 5 è a n ive r s a r i

pas a nive l l

ju ny 2010


x e rrad a al s pare s sob re e l s m ite s al im e ntaris i h àb its sal u d ab l es

passe jad a pe lTu ró

l e s activitats e x trae scol ars: u na ofe rta q u e calaprofitar


viatge fi d 'e stu d is d e 4t d 'ESO

a M al l orca

Je s ús D íaz, tutor


com iat d e q u art d ' E SO i 2 n d e b atx ille rat


te rtúlia lite rà ria d e l' e s crip tor M arc Ce rd ó am b e ls m e m b re s d e lclu b d e le ctu ra "p as s e m p à gina"

toda u na vida

re m ovie ndo la h istoria

"viu re all ím it", l a nove l ·l a q u e e ns e nse nya e lval or de l ' am istat


sortida a PortA ve ntu ra pe r ce l e b rar e lfinalde cu rs

Xavi Baños 1 ESO

l ' àpat com partit de te rce r d' ESO

el s al u m ne s de 1r d' ESO visite n e l s m e rcats de Barce l ona

Se rgi, Iván i R aym on 1 ESO


x e rrada sob re tab aq u ism e a 3r d' ESO

b atx il l e rat a l ' IM A X

tal l e r de rob òtica


alu m ne s d e l' intitu t p articip e n a la fe s ta d e l' e s p ort

e lpartit de l a re ve nja

Pas a Nivell Juny 2010  

Revista 15è aniversari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you