Page 1


JEG ER… Johannes 8,58 (før Abraham blev til) Johannes 8,12 + 9,1-7 (verdens lys) Johannes 10,7-19 (døren) Johannes 10,11-16 (hyrden) Johannes 14,1-7 (vejen, sandheden og livet) Johannes 15,1-8 (vintræet) Johannes 6,27-35 (livets brød) Johannes 11,17-27 (opstandelsen og livet)

Dette hæfte er udarbejdet af: Ove Sørensen Christina Preisler Lis Sørensen Forsiden: Helene Flinck Hansen

2


Fastetiden Hvad, hvorfor og hvordan? Fastetiden kan give os vores åndelige sundhed tilbage. Den er et skjulested i Gud, hvor livet finder ly og lægedom. Vi har fået fasten for at hjertet på ny skal begynde at gløde af længsel efter Jesus. Pointen med fasten er ikke, at den skal gøre os bedre til at give afkald, men at den skal hjælpe os til at forundres. Fasten er en tid, hvor man koncentrerer sig og søger den åndelige fornyelse – en tid, hvor livet får et skarpere fokus. I de første århundrede var påskefasten kort, fra langfredag til påskemorgen. Det var en streng faste, der knyttede sig til de dage, Jesus lå i graven. Fra 300-tallet begynder den 40 dages faste at blive omtalt, og i 600-tallet er den etableret i hele kirken. De 40 dage har deres baggrund i en række af bibelske motiver. De sammenlignes med Israels 40 års lange ørkenvandring på vej mod det forjættede land, men vi finder også de 40 dages faste hos tre bibelske skikkelser: Jesus, Moses og Elias. Jesus fastede 40 dage i ørkenen efter sin dåb og som forberedelse til sit virke. Moses fastede 40 dage på Sinaj bjerg, mens han skrev andet sæt lovtavler med

3


de 10 bud. Elias fastede 40 dage på sin vandring gennem ørkenen inden han nåede frem til Guds bjerg Horeb. De tre faster er knyttet til et bjerg, og i alle tre tilfælde førte fasten dem frem til et gennembrud, et møde med det guddommelige mysterium. Det er også disse tre skikkelser, der mødes på forklarelsens bjerg og taler om Jesu kommende lidelse og død. Også vores påskevandrng fører os til et bjerg – nemlig Golgata, hvor Jesus gik i døden af fuldkommen kærlighed til hvert eneste menneske og på tredjedagen opstod til liv for verden. Traditionelt har fasten været at afstå fra forskellige madvarer eller drikkevarer, men i dag vil det bestemt give mening at have vægten på andet end mavens faste. Overvej følgende spørgsmål og lad det hjælpe dig til, hvad du skal arbejde med i fastetiden: - Overflødig luksus: Det vil jeg afstå fra, for at leve enklere og sætte pris på, hvad jeg har. - Nydelser, som frister og kan komme til at fylde for meget: Her mærker jeg, at jeg begynder at blive for slap og vil mindske eller afstå (alkohol, tobak, fjernsyn, computer, mobiltelefon ...)

4


-

-

Kroppen, som forsømmes: På denne måde vil jeg behandle min krop bedre (f.eks. motion) Møde uvaner: På disse områder vil jeg i år være særligt bevidst Tid til Gud: Sådan vil jeg give mere tid til Gud i min dag/uge: Engagement for medmennesker: Sådan vil jeg satse mere på medmennesker som har det svært (f.eks. brev, besøg, penge, retfærdighed)

Dette hæfte Dette hæfte indeholder 3 dele: 1. Gudstjenesteoplæg til askeonsdag, fastens søndage, skærtorsdag og langfredag. De er tænkt som inspiration og ikke en færdig liturgi. 2. En personlig andagt med et bibelvers og en bøn til hver dag, hvor der ikke er gudstjeneste. 3. Bagerst i hæftet er der et oplæg som man kan arbejde med i smågrupper. Det er de 8 ”jeg er” udsagn, der findes i Johannesevangeliet, der danner rammen for materialet. Der er en kort introduktion til hver uge, hvor der er spørgsmål til overvejelse gennem ugen.

5


Askeonsdag (gudstjeneste) Læsninger fra Gammel Testamente: Joel 2,12-18 Esajas 58,4-10

Læsninger fra Det Nye Testamente: Matthæus 6,16-21 2. Korintherbrev 6,1-2 Jakob 2,14-17.26

Bøn Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig for fastetidens gave, for frirum og mulighed for fordybelse. Velsign denne fastetid, så vi inspireret af synet af dig og dit sind må opdage, hvem du er, hvem vi selv er og se på vore medmennesker med nye og klarere øjne ved din søn, Jesus Kristus. Amen.

Askehandling Kære medkristne! I aften indvier vi os til en 40 dages fasteperiode. Asken skal om lidt stryges på vore hoveder som tegn på vor lidenhed og ringhed, vi er kun støv og aske (1 Mos 2,7).

6


Vi er noget, skabt i Guds billede, er kun lidt ringere end Gud, er elsket betingelsesløst af Gud, og dog: vi er intet. Vi bøjer os så dybt i vort ler. Det er dér, vi sætter stregen askeonsdag og i fastetiden. Asken påminder os om, hvor små vi er (1 Mos 18,27) ”Vi stolte Adams slægter kun såre lidet mægter” Kun de kan leve, som vover at møde sin dødelighed. Dystert, ja men netop fordi vi er elsket og skal opstå af støvet, kan vi tage vor lidenhed på os! Asken minder også om noget mere: Asken udtrykker også vor sorg over os selv og den nød, Guds folk er i - i verden (2 Sam 13,19; Est 4,1) Asken er et ydre udtryk for anger (Job 42,6; Dan 9,3; Matt 11,21)

Værsgo at gå frem til alteret. Det er naturligvis ganske frivilligt … Bøn. Herre, vi beder dig velsigne denne aske, så den bliver et tegn for os på den ydmyghed, med hvilken vi træder frem for dig i bod og fortrøstning til din store barmhjertighed. Giv os, når vi bestrør os med aske, den ånd at

7


oprigtigt angre, så vi må blive rede til at modtage frelsens nåde ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

På det enkelte menneskes hår tegnes i korsform med aske og siges: ”Husk på, menneske, du er støv, og skal vende tilbage til støvet og rejses af støvet igen”

Til hvert hold – afsluttende: ”Omvend dig og tro på evangeliet!”

Bøn O Gud, du, som ikke vil nogen synders død, men at han omvender sig og lever. Se i nåde til vor menneskenaturs skrøbelighed, for vi er støv og aske og skal vende tilbage til støvet. Derfor beder vi dig: forbarm dig over os og giv os gennem din milde barmhjertighed at modtage syndernes forladelse, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

Forslag til salmer/sange: Et vidste han om vejen frem (nr. 137) Skriv dig Jesus på mit hjerte (nr. 146) O, Gud hør min bøn (nr. 554)

8


INTRO “Jeg er, før Abraham blev født” De første dage i fasten fokuserer på, at Jesus var til fra begyndelsen, og at hans liv og gerning, død og opstandelse var forudsagt. Tænk over, hvilket perspektiv det ligger ned over hans fødsel, liv og gerning, død og opstandelse, at han faktisk var der helt fra begyndelsen, og at det hele var forudsagt.

Torsdag d. 2. marts Tema: “Jeg er, før Abraham blev født” Tekst: Johannes 8,48-59 Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« v49 Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. v50 Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. v51 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.« v52 Da sagde jøderne til ham: »Nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed smage døden. v53 Du er vel

9


ikke større end vor fader Abraham, som jo døde? Også profeterne døde. Hvem tror du, du er?« v54 Jesus svarede: »Hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min fader, som ærer mig, ham som I siger om: Han er vores Gud; v55 og I har ikke kendt ham, men jeg kender ham. Og siger jeg, at jeg ikke kender ham, så bliver jeg en løgner ligesom I; men jeg kender ham, og jeg holder fast ved hans ord. v56 Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig.« v57 Da sagde jøderne til ham: »Du er endnu ikke halvtreds år, og du har set Abraham?« v58 Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født.« v59 Da tog de sten op for at kaste dem på ham; men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen.

Bøn: Jesus, jeg takker dig, fordi du er, og fordi du altid er klar til at tjene. Tak fordi du var villig til at forlade din himmel for at møde mennesker på ”lige” fod med forståelse, omsorg og kærlighed. Tak for dit eget eksempel, som viser mig, hvad der er vigtigt i livet. Amen.

10


Fredag d. 3. marts Tema: Et barn er født os Tekst: Esajas 9,5-6 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. v6 Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette.

Bøn: Himmelske Far, tak for din almagt, nåde og kærlighed. Tak, at du har købt mig fri og bragt fred, håb og retfærdighed ind i mit liv. Tak at du har bragt dit Rige til jorden, og jeg beder dig om at hjælpe mig til at være medarbejder på din frelsesplan. Amen.

11


Lørdag d. 4. marts Tema: Herrens tjener Tekst: Esajas 42,1-4 Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. v2 Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. v3 Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. v4 Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden; de fjerne øer venter på hans belæring.

Bøn: Tak Gud for din store frelsesplan for os på jorden. Tak for din søn. Tak kærlighed, som er uudgrundelig for din helt særlige omsorg for Tak at du altid er nær med din hjælp. Amen.

12

for din for mig. Tak det skrøbelige. omsorg og


INTRO “’Jeg er’s menneskeliv” I denne uge er fokus på, at Gud selv, blev menneske for din, min og hele menneskehedens skyld. Gud er altid den samme. Gud, der skabte verden, er den samme, der ledte sit folk gennem ørkenen, der blev menneske og som nu har sendt sin Ånd. Brug denne uge på at reflektere over, at de undere Jesus gjorde mens han var på jorden, gør han også i dag, og de ord han talte, dem taler han også i dag. Hvad betyder det konkret for dig, at Gud selv blev menneske?

Søndag d. 5. marts (gudstjeneste) Tema: “Jeg er”s menneskeliv Læsning fra Det Gamle Testamente: Salme 36,6-10

Læsning fra Det Nye Testamente: Johannes 1,1-16

Bedeemner: -

Vores kirker: lad dem være Gud til ære og mennesker til helbredelse. Mennesker, der styrer og har ansvar:

13


-

-

må de søge retfærdighed og fred. Vores lokale miljø: at denne dag må bringe fornyelse for alle, som lever og virker her. Vores hjem: må de blive rum for gæstfrihed og håb.

Forslag til salmer og sange: Du kom fra himmel til jord Min sjæl ophøjer Herrens navn (nr. 132) Min Gud at være her (nr. 139) Se, hvilket menneske (nr. 142)

Mandag d. 6. marts Tema: For således elskede Gud verden Tekst: Johannes 3,16-21 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. v17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. v18 Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. v19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. v20 For enhver, som øver ondt,

14


hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. v21 Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.«

Bøn: Tak Gud fordi du elsker os så højt at du gav din egen søn for at give os et valg: at leve sammen med dig nu og altid. Tak Jesus at du påtog dig al min skyld og skam. Tak at du sætter mig fri for alt det, der binder mig på en dårlig måde. Tak at du hjælper mig til at gøre mit liv til en lovsang til dig. Amen.

Tirsdag d. 7. marts Tema: Brylluppet i Kana Tekst: Johannes 2,1-11 Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; v2 også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. v3 Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« v4 Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« v5 Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.« v6 Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og

15


rummede hver to til tre spande. v7 Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. v8 Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. v9 Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen v10 og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.« v11 Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. v12 Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og dér blev de nogle få dage.

Bøn: Jesus, tak fordi du har alt i din hånd og kan forvandle liv og situationer. Tak, at du har forvandlet mit liv og til stadighed gør det. Tak, at jeg også i dag må lægge mit liv i dine hænder og bede dig om at lede mig. Hjælp mig til at bringe glæden med mig. Amen.

16


Onsdag d. 8. marts Tema: “Gå hjem, din søn lever” Tekst: Johannes 4,46-54 Han kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. v47 Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. v48 Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.« v49 Den kongelige embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.« v50 Jesus sagde til ham: »Gå hjem, din søn lever.« Manden troede Jesus på hans ord og gik; v51 og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. v52 Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen ham.« v53 Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: »Din søn lever.« Og han og hele hans husstand kom til tro. v54 Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter at han var kommet fra Judæa til Galilæa.

17


Bøn: Herre, tak at vi må komme til dig med alt. Vi beder for dem, der er syge, at du vil være dem nær og gribe ind med din helbredende kraft både fysisk, psykisk og åndeligt. Tak at vi må tro på din helbredende kraft, og at du vil styrke vor tro.

Torsdag d. 9. Marts Tema: Bespisningen af de 5000 Tekst: Johannes 6,1-14 Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. v2 En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. v3 Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. v4 Påsken, jødernes fest, var nær. v5 Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« v6 Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. v7 Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« v8 En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: v9 »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så

18


mange?« v10 Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. v11 Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. v12 Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« v13 Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. v14 Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« v15 Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene.

Bøn: Herre, tak at du ser os som hele mennesker, skabt i dit billede. Tak, at du nogle gange griber mirakuløst ind og giver i overflod. Du ser vor åndelige nød. Herre, forny din kirke. Lad os blive fyldt til overflod af dig. Vi beder om vækkelse. Begynd med mig, Herre. Amen.

Fredag d. 10. marts Tema: “Jeg er kommet i min Faders navn”

19


Tekst: Johannes 5, 41-47 Min ære vil jeg ikke have fra mennesker; v42 nej, for jeg ved, at I ikke har Guds kærlighed i jer. v43 Jeg er kommet i min faders navn, og I tager ikke imod mig; hvis en anden kommer i sit eget navn, skal I nok tage imod ham. v44 Hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden og ikke søger æren hos den eneste Gud? v45 Tro ikke, at jeg vil anklage jer hos Faderen; den, der anklager jer, er Moses, ham I har sat jeres håb til. v46 Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om. v47 Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord?«

Bøn: Kære Gud, fyld mig med din kærlighed, så jeg kan elske dig og mine medmennesker, også dem jeg ikke kan lide og sætter i bås. Hjælp mig til at gøre din vilje og være trofast mod dig, især når det kan være svært. Amen.

Lørdag d. 11. marts Tema: Vi er kaldet Tekst: 2. Brev til Timotheus 1,9-10 Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var

20


givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, v10 og som nu er åbenbaret ved vor frelser Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet.

Bøn: Tak Jesus, at du har kaldet os til at følge dig, og tak fordi du har givet os Helligånden til hjælp. Tak Helligånd, at du bor i mig, og du vil udruste mig til denne tjeneste. Tak for din kraft. Amen.

21


INTRO “Jeg er verdens lys” Jesus sagde “Jeg er verdens lys”, men han siger også “I er verdens lys”. Hvad betyder det, at Jesus er verdens lys? Hvad betyder det for verden? Hvad betyder det for dig? Og hvilket ansvar er det, Jesus giver, når han siger “I er verdens lys?”

Søndag d. 12. marts (gudstjeneste) Tema: “Jeg er verdens lys” Læsning fra Det Gamle Testamente: Esajas 49,6

Læsning fra Det Nye Testamente: Johannes 8,12 + 9,1-7

Bedeemner: -

-

-

Vores familier, naboer og brødre og søstre I Kristus – særlig dem, der bliver forfulgt. Alle, som er ofre for fordomme, undertrykkelse og ligegyldighed. Alle sårbare og uønskede. Alle, der ikke kan finde hvile, alle syge, og alle, som er ofre for ondskab.

22


Herre Jesus Kristus, verdens lys, ved dit kors har du overvundet mørket, som knuger os. Kom og vær vort lys her i (…), så vi kan vokse og leve sammen i din kærlighed, som gør os til ét med hele menneskeheden. Før os til den evige opstandelse. (Bøn fra ”Du er min ø i havet”, Ray Simpson)

Forslag til salmer og sange: Light of the world Glæd dig, du jord (nr. 11) Spænd over os dit himmelsejl (nr. 36) Kærlighed er lysets kilde (nr. 56) Kristus er verdens lys (nr. 69)

Mandag d. 13. marts Tema: Du er min lampe, Herre Tekst: 2. Samuel 22,29-33 Du er min lampe, Herre. Herren spreder lys i mit mørke. v30 Ved din hjælp stormer jeg volde, ved min Guds hjælp springer jeg over mure. v31 Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. v32 Hvem er Gud, om ikke Herren? Hvem er klippe, hvis ikke vor Gud?

23


v33 Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen.

Bøn: Tak Jesus, at du har bragt håb til verden. Jeg beder om, at flere mennesker må lære dig at kende og tage imod dig. Hjælp mig og mine brødre og søstre til at være gode rollemodeller for dig, så dit lys kan skinne og vise vej i en verden, der kan være kaotisk og svær at finde rundt i. Amen.

Tirsdag d. 14. marts Tema: Send dit lys Tekst: Salme 43,3-4 Send dit lys og din sandhed, de skal lede mig, bringe mig til dit hellige bjerg og til din bolig. v4 Så kan jeg komme til Guds alter, til Gud, min glæde og min fryd, og takke dig med citerspil, Gud, min Gud.

Bøn: Tak Gud, at du har sendt dit lys og din sandhed til verden. Tak for Jesus Kristus, som er Vejen, Sandheden og Livet. Tak, at du har åbnet døren til dit Rige , så jeg kan komme

24


ind. Tak at dit lys fortsat må skinne, så mennesker bliver ledt til dig. Amen.

Onsdag d. 15. marts Tema: Herren skal være dit evige lys Tekst: Esajas 60,19-20 Solen er ikke længere dit lys om dagen, det er ikke månen, der lyser for dig om natten; men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. v20 Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi.

Bøn: Tak Jesus, at dit lys fortrænger mørket og vil skinne nu og i al evighed. Tak, at du ser mig i dit evighedslys. Jeg beder dig om, at du vil oplyse mig, så jeg ser min bror og søster i dit lys. Amen.

Torsdag d. 16. marts Tema: I er verdens lys Tekst: Matthæus 4,14-16 I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg,

25


kan ikke skjules. v15 Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. v16 Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Bøn: Tak Jesus, at dit lys vil lede os på din vej. Hjælp mig til at holde kursen og selv være et eksempel for andre. Fyld mig med din Ånd og kraft, lad mig elske, som du elsker, lad mig tjene, som du tjener, lad mig være nidkær for menneskers frelse, som du er.

Fredag d. 17. marts Tema: Af mørke skal lys skinne frem Tekst: 2. Korintherbrev 4,6 Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.

Bøn: Tak Gud, at vi har fået muligheden for at lære dig at kende gennem Jesus Kristus. Tak for det fællesskab, du tilbyder og tak, at vi i fællesskabet må lære dig og hinanden nærmere at kende. Tak, at vi i fællesskabet må have dig som fokus og det formål, du kom

26


til jorden med. Herre, hjælp os til at fungere som en enhed, som lys i denne verden. Amen.

Lørdag d. 18. marts Tema: Lysets børn Tekst: Efeserbrevet 5,8-13 For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, v9 for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; v10 lad kun det gælde, som behager Herren, v11 og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. v12 For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte, v13 men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset.

Bøn: Herre, hjælp mig med at få den rette indstilling, ikke at søge mit egen, men din vilje. Tak, at du har sat os ind i et fællesskab, hvor vi kan arbejde på dit Riges sag og være lys for mennesker, der bor i mørket. Hjælp os til at opmuntre og støtte hinanden. Hjælp os til at stå sammen, så dit lys må skinne klart. Amen.

27


INTRO ”Jeg er døren” I denne uge handler det om Jesus som indgangen til Gud og Guds rige. Udsagnet ”jeg er døren” hænger sammen med udsagnet ”jeg er vejen, sandheden og livet”, der kommer længere fremme. Jesu udsagn om sig selv står i skarp kontrast med den holdning vores samfund er præget af i dag, nemlig at det ene kan være lige så godt som det andet. Eller, hvis det er godt for dig fint, men det betyder ikke, at det er noget for mig. Hvordan præger det dit liv, at Jesus er den eneste vej eller indgang til frelse?

Søndag d. 19. marts Tema: ”Jeg er døren” Læsning fra Det Gamle Testamente: Salme 62,2-3

Læsning fra Det Nye Testamente: Johannes 10,7-10

Bedeemner:

28


-

Tak fordi du altid er nær, Gud Tak for døren indtil dit rige Giv os visdom til at forstå dine veje, til at magte vores opgaver

Forslag til salmer/sange: Ingen er som Du How can I keep from singing Your praise I belong to You Som en hjort skriger efter vand (nr. 352) Se, Herre, til dig jeg kommer (nr. 433) Der er en forsoner (nr. 509) Herre i dig har min sjæl sin ro (nr. 586)

Manddag d. 20. marts Tema: Jesus banker på Tekst: Johannes 3,20 Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Bøn: Tak Jesus, at du kalder på mennesker også i dag. Tak for din kærlighed og almagt. Herre, jeg beder dig for dem, der ikke kender dig, at du må tale ind i deres hjerter og liv, og at de må tage imod dig og lære dig at kende. Tak at du også kalder dit folk til tjeneste for

29


dig i dag. Giv mig nåde, engagement og kærlighed til at gå ind i tjenesten for dig og gøre din vilje i stedet for min egen. Amen.

Tirsdag d. 21. marts Tema: Adgang til Gud Tekst: Efesterbrevet 3,12 I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud.

Bøn: Må dit navn blive helliget gennem alt, hvad jeg gør og vise hen til dig. Jeg takker og priser dig, min Gud, for alt, hvad du har gjort for mig. Tak, at du altid er nærværende og klar til at styrke mig. Tak at du vil hjælpe mig til at forstå mere af dig og din kærlighed. Tak for din kraft i mit liv. Amen.

Onsdag d. 22. marts Tema: Indgangen til det aller helligste Tekst: Matthæus 27,45-54 Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. v46 Og

30


ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« v47 Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Han kalder på Elias.« v48 Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. v49 Men de andre sagde: »Lad os se, om Elias kommer og frelser ham.« v50 Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. v51 Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, v52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, v53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. v54 Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: »Sandelig, han var Guds søn.«

Bøn: Tak Jesus, at du har banet en vej til Himlen – ind i det helligste, fordi du påtog dig al min skyld og sonede den ved at dø på korset. Tak, at du har gjort min straffeattest pletfri, så jeg kan få lov til at dele fællesskabet med dig nu og altid. Himlen er på alle måder bragt nær, og jeg fryder mig over det. Halleluja. Amen.

31


Torsdag d. 23. marts Tema: Den eneste formidler Tekst: 1. Timotheus 2,5-7 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, v6 som gav sig selv som løsesum for alle – det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. v7 For det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel – jeg taler sandhed, jeg lyver ikke – og som hedningers lærer i tro og sandhed.

Bøn: Tak Jesus, at du har formidlet forsoning mellem Gud og mennesker. Tak, at du har reddet mig ud af mørkets magt og sat mig fri til at tjene i kærlighed. Hjælp mig og mine søstre og brødre til at sprede det glade budskab og fortælle andre, hvad du har gjort for os. Hjælp os til at bringe forsoning og tilgivelse og til at bede uophørligt for mennesker, der ikke kender dig, for vore søstre og brødre, især de forfulgte, for dem, der har et særligt ansvar og for den åndelige, antalsmæssige og økonomiske vækst i menighederne. Amen.

32


Fredag d. 24. marts Tema: Den snævre port Tekst: Lukas 13, 22-24 På sin vej mod Jerusalem vandrede han gennem byer og landsbyer og underviste. v23 Der var en, der spurgte ham: »Herre, er det kun nogle få, som bliver frelst?« Han svarede dem: v24 »Kæmp for at komme ind gennem den snævre port; for jeg siger jer: Mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne

Bøn: Herre, hjælp mig til at leve mit liv i din kraft. Hjælp mig til at holde fast i dit ord og følge din vej. Styrk min tro og fyld mig med din Ånd. Rens mig, Herre, for alt det, der er dig imod. Hjælp mig til ikke at dømme og sætte andre i bås. Hjælp mig til ikke at gå mine egne veje. Hjælp mig til at se helheden i kirken og dit Rige og tjene med en ydmyg indstilling. Styrk vores fællesskab med dig og hinanden. Hjælp os til at stå sammen i kampen for dit Rige. Hjælp os til at holde fokus på dig. Det er dig, der giver kraft, styrke og visdom, så din vilje sker. Din er æren. Amen.

33


Lørdag d. 25. marts Tema: Ærens Konge Tekst: Salme 27,7-10 Hør mig, Herre, når jeg råber, vær mig nådig og svar mig! v8 Jeg husker, at du siger: »I skal søge mit ansigt!« Herre, jeg søger dit ansigt, v9 skjul ikke dit ansigt for mig; vis ikke din tjener bort i vrede, thi du er min hjælp. Forkast mig ikke, svigt mig ikke, min frelses Gud! v10 Min far og mor har forladt mig, men Herren tager mig til sig.

Bøn: Tak, Jesus, at du hører og svarer på bøn. Tak, at du og din Ånd beder for mig. Tak, at jeg må komme til dig med alle ting. Tak, at du vil lære mig at bede og styrke min tro. Tak, at for dig er alt muligt. Jeg længes efter at se mere af din kraft virksom i dag, se menneskers liv blive forvandlet, fordi de tror på dig, se en vækkelse opstå her. Herre, fyld mig med din Helligånd, hjælp mig til at brænde for dig og dit Rige, hjælp mig til at leve et liv i dit fodspor. Hjælp også mine søstre og brødre til dette, jeg beder i dit navn. Amen.

34


INTRO ”Jeg er den gode hyrde” I denne uge er temaet ”Jeg er den gode hyrde” Hyrden er et velkendt billede på Gud både i Gammel Testamente og i Ny Testamente. En hyrde passer på sine får: leder dem til de rette steder, hvor der kan findes mad, drikke og hvile og beskytter dem mod vilde dyr. Men hyrdestaven er ikke alene til at slås mod de vilde dyr, den er også til irettesættelse af fårerne, hvis de bevæger sig på afveje og måske er ved at falde i en grøft. Jesus er den ultimative gode hyrde – en hyrde der ikke bare passer på fårerne i flokken, men også tager ud og leder efter de vildfarne. Brug denne uge til at tænke over dit forhold til Gud som et hyrde-forhold.

Søndag d. 26. marts (gudstjenetse) Tema: ”Jeg er den gode hyrde” Læsning fra Det Gamle Testamente: Esajas 40,11

Læsning fra Det Nye Testamente: Johannes 10,11-16

35


Bedeemner: - Tak for din kærlighed til os, der nærer og styrker. - Tak for vort liv med krop og sjæl. - Hjælp os til at værne om hvert eneste menneskeliv. - Hjælp os til at have fuld tillid til dig. - Hjælp os til at lytte til dit kald og dit ord - Giv os mod til at følge din vej

Forslag til salmer/sange: Gud, du ser mit hjerte Herre, du frelste mig I Din nærhed er der glæde og fred Gud Herren er min hyrde god (nr. 28) Ingen er så tryg i fare (nr. 30) Dine løfter er mange (nr. 342) Frelseren er mig en hyrde god (nr. 368) Salige vished (nr. 513)

Mandag d. 27. marts Tema: …som får uden hyrde Tekst: Matthæus 9,35-38 Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse. v36 Da han så folkeskarerne, ynkedes

36


han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. v37 Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. v38 Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.«

Bøn: Jesus, jeg vil gerne arbejde for dig. Tak for dit kald og tak at mange må høre dit kald og følge det. Tak at jeg må se mine medmennesker med dine øjne, at jeg må elske dem som du gør, så det bliver mig magtpåliggende, at de lærer dig at kende og tager imod dig. Herre, læg en nød på vore hjerter for menneskers frelse, jeg beder i dit navn. Amen.

Tirsdag d. 28. marts Tema: Hyrden Tekst: Esajas 40, 10-11 Gud Herren kommer i styrke, han hersker med sin arm. Hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham. v11 Som hyrden vogter han sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene.

37


Bøn: Tak Jesus fordi du kom til jorden for at sætte os fri og tilbyde os fællesskab med dig for evigt. Jeg kan ikke takke dig nok, og jeg glæder mig til at se dig igen. Hjælp mig til at bane vejen for dig. Tak at du giver ny kraft og ny styrke, og at vi må bede om det hver eneste dag. Tak at du leder og bærer os. Herre, jeg takker og priser dig. Du er værdig, helliget blive dit navn. Amen.

Onsdag d. 29. Marts Tema: Den rette hyrde Tekst: Ezekiel 34,1-12 Herrens ord kom til mig: v2 Menneske, du skal profetere imod Israels hyrder. Du skal profetere og sige til dem, til hyrderne: Dette siger Gud Herren: Ve Israels hyrder, som vogter sig selv! Skal hyrder ikke vogte får? v3 I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I. Men I vogter ikke fårene. v4 De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet, de bortkomne har I ikke ført tilbage, de vildfarne har I ikke ledt efter, og de stærke har I underkuet med vold. v5 Mine får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet til føde for alle de vilde dyr. De er blevet spredt v6 og flakker

38


om i alle bjergene og på alle de høje bakker; over hele landet er mine får blevet spredt, og ingen søger eller leder efter dem. v7 Hør derfor Herrens ord, I hyrder: v8 Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: Mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Mine hyrder har ikke søgt efter dem; de har vogtet sig selv i stedet for mine får. v9 Hør derfor Herrens ord, I hyrder: v10 Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som fårehyrder; de skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. v11 For dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. v12 Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets dag.

Bøn: Herre, tak for dit ord. Hjælp os til at stå fast på det. Vis os din vilje. Jeg beder dig for dem, som har et særligt ansvar for at lede menigheden, giv dem visdom og fyld dem med din Helligånd, så du kan vejlede dem. Tak Jesus, at du har omsorg for dit folk, tak, at du passer på os og leder os ad sikre stier. Tak at du fører os frem til din herlighed. Herre tak

39


for dine løfter. Tak at du vil fuldende det, du er begyndt i mig og i den eneklte. Amen.

Torsdag d. 30. marts Tema: Det vildfarne får Tekst: Lukas 15,1-7 Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, v2 og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« v3 Men han fortalte dem denne lignelse: v4 »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? v5 Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, v6 og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. v7 Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

Bøn: Jesus, tak for din kærlighed til os. Tak at du værdsætter hver enkelt af os og ser os som dem, vi er. Tak, at du har søgt og fundet

40


mig og givet alt for mig. Jeg er dybt taknemlig og vil gerne give dig alt. Tak at du vil hjælpe mig med det. Tak at du vil hjælpe mig med at række din kærlighed ud til andre mennesker i mit daglige virke. Tak at du værdsætter mig. Hjælp mig til værdsætte andre mennesker og vise det gennem mine handlinger. Hjælp mig til altid at have fokus på dig og give dig æren. Amen.

Fredag d. 31. marts Tema: Herren er min hyrde Tekst: Salme 23 Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, v2 han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. v3 Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. v4 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. v5 Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. v6 Godhed og troskab følger mig,

41


så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

Bøn: Tak Jesus, at du går ved min side i gode og i dårlige tider, tak at du også er ved min side, når jeg skal dø. Tak at du beskytter og opmuntrer mig. Du viser mig den sikre vej, jeg skal gå. Tak for det håb, du har givet – jeg glæder mig over, at jeg skal bo i dit hus for altid. Og tak for din nåde, hvor jeg må stå ren og uplettet, kun på grund af din nåde. Amen.

Lørdag d. 1. april Tema: Vær hyrder for Guds folk Tekst: 1.Peter 5,2-4 Vær hyrder for Guds hjord hos jer, vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det, ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. v3 Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hjorden; v4 og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans.

Bøn: Tak Jesus for det fællesskab, du har givet os. Tak for dem, du har givet et særligt kald. Jeg beder dig om, at de må forvalte

42


deres kald med iver, at de må lytte til dig og gøre din vilje. Tak at du opmuntrer og velsigner dem. Velsign dem rigt. Hjælp os alle, der vil følge dig, til at gå ind i det kald, du har givet os med samme iver og vilje, så vi sammen vinder løbet. Tak Helligånd, at du kommer os til hjælp med det, vi behøver fra Gud. Hjælp os til at lytte og tage imod. Amen.

43


INTRO ”Jeg er vejen, sandheden og livet” Vejen, sandheden og livet. Ordene står i ental og i bestemt form. Der er kun én vej, én sandhed og ét liv, og det er Jesus Kristus. Det er fuldstændig det modsatte af, hvad tidsånden i dag siger. Men hvis vi vil have livet, må vi følge vejen og holde os til sandheden – så får vi livet, livet, der rækker på den anden side af døden. Tænk over de ting, som du møder i dit liv, der prøver at trække dig i en anden retning end Jesus. Hvordan kan du stå i mod, følge vejen og holde dig til sandheden og stadig møde de krav dit arbejde og/eller andet stiller til dig?

Søndag d. 2. april (gudstjeneste) Tema: ”Jeg er vejen, sandheden og livet” Læsning fra Det Gamle Testamente: Salme 27,11-14

Læsning fra Det Nye Testamente: Johannes 14,1-7

44


Bedeemner: - Styrke og mod til at følge vejen og ikke forlade den - Kraft til ikke at betvivle sandheden - Ikke hvile i noget andet end Livet - Dem i vores nabolag/ i vores by, der endnu ikke kender Jesus

Forslag til salmer og sange: With all I am Take my life and let it be Jeg kommer til dig, Far Kom Helligånd, mit hjerte fyld (nr. 227) Se, Herre, til dig jeg kommer (nr. 433) Du som vejen er og livet (nr. 436)

Mandag d. 3. april Tema: … og sandheden skal gøre jer frie. Tekst: Johannes 8,31-38 Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, v32 og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« v33 De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« v34 Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden,

45


er syndens træl. v35 Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. v36 Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. v37 Jeg ved, I er Abrahams efterkommere; men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. v38 Jeg siger, hvad jeg har set hos Faderen; og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader.«

Bøn: Jesus, tak at du fylder os til overflod med det livgivende vand og lader det strømme ud over det tørre land. Tak at du renser, former og danner mig, så jeg er klar til at møde dig. Tak at du har sat mig fri og tak, at du vil hjælpe mig til at holde fast i den frihed. Tak at du vil være mig nær og hjælpe mig til at være lydig mod dig og dit ord. Tak at du vil hjælpe mig til altid at søge din vilje. Amen.

Tirsdag d. 4. april Tema: Sandhedens ånd Tekst: Johannes 16,12-15 Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. v13 Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.

46


v14 Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. v15 Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.

Bøn: Tak Helligånd, at du vejleder og gør Ordet levende, så det kan omsættes i mit liv. Det handler om Jesus, og tak, at du vil hjælpe mig til at herliggøre hans virke. Der er så meget, jeg ikke forstår, og som kan udfordre min tro. Tak at du så møder mig i min svaghed. Tak at du sætter Jesus på tronen i mit liv, og at du åbenbarer Ham for mig, så jeg ser alt det, jeg har fået i Ham. Hjælp mig til at holde fokus. Amen.

Onsdag d. 5. april Tema: Stå fast Tekst: 2. Thessilonikerbrev 2,13-17 Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en førstegrøde til frelse ved Åndens helligelse og ved tro på sandheden. v14 Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. v15 Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os.

47


v16 Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb, v17 han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord!

Bøn: Herre, hjælp os til at stå fast på dit ord og det kald, du har givet os. Hjælp os til at styrke og opmuntre hinanden. Hjælp os til at elske hinanden som du har elsket os. Hjælp os til ikke at dømme hinanden, sladre og tale ondt om hinanden. Hjælp os til at kæmpe for din sag og ikke vores egen og giv os visdom til at skelne. Hjælp os til at se Guds kald til tjeneste både hos os selv og hinanden og til at støtte op om dit kald både i bøn, gode ord og gode handlinger. Herre forbarm dig over mig. Amen.

Torsdag d. 6. april Tema: Bøn for verden Tekst: 1. Timotheus 2,1-4 Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; v2 bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. v3 Det er godt og værdsat hos Gud, vor

48


frelser, v4 som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.

Bøn: Herre, hjælp os til at bede efter din vilje. Vi beder dig for de mennesker, der ikke kender dig, at du vil åbne deres hjerter og møde dem, og at de vil tage imod dig. Jeg beder dig møde mennesker, der er på flugt, hvor der er krig og nød, hvor der udøves terror. Jeg beder om, at de må opleve og tage imod din kærlighed, og at du vil forvandle deres liv. Herre, jeg beder også for dem, der sidder i ledende stillinger, at de må kende dig og din vilje og gøre den. Herre, så beder jeg dig for mine brødre og søstre. Du kender hver enkelt af dem, og du elsker dem højt. Jeg takker dig for dem og beder dig om at være dem nær. Tak, at du møder dem lige der, hvor de er og fører dem frem på vejen sammen med dig. Tak at du styrker dem i troen på dig. Tak at de må vandre i beredte gerninger. Amen.

Fredag d. 7. april Tema: Vælg livet Tekst: Ordsprogenes bog 8,35-36 For den, der finder mig, finder livet og opnår Herrens velbehag. v36 Men den, der går fejl af mig, skader sig

49


selv, alle, der hader mig, elsker døden.

Bøn: Herre, tak at du kalder på mennesker i dag, og jeg beder dig om, at vi alle må vælge at tage imod dig og lytte til dit ord. Tak at vi må søge dig, og du vil møde os med din kærlighed, kraft, tilgivelse og forsoning. Tak at du forvandler liv. Hjælp mig til dagligt at søge dig og din vilje i og med mit liv og tjeneste. Tak at du hver dag giver mig nye muligheder for at leve et godt liv sammen med dig. Herre, jeg lægger mig selv og mine søstre og brødre i dine hænder, så du kan velsigne og lede os i tjenesten for dig. Amen.

Lørdag d. 8. april Tema: Salvingen i Betania Tekst: Johannes 12,1-11 Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. v2 Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. v3 Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften

50


fra den vellugtende olie. v4 Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da: v5 »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?« v6 Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. v7 Da sagde Jesus: »Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. v8 De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid.« v9 Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. v10 Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, v11 for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus.

Bøn: Herre Jesus, hjælp os til at se, hvad der er vigtigt og til at prioritere rigtigt og at gøre det med dig som fokus. Tak for dit eksempel. Tak at du valgte at dø i mit sted for at sætte mig fri til også selv at vælge. Du valgte kærlighedens gerning. Tak at du vil hjælpe mig til at vælge kærlighedens gerninger. Amen.

51


INTRO Vi går nu ind i den stille uge og følger Jesus på hans sidste del af vejen frem til korset og fester sammen med disciplene påskemorgen for Herren er opstanden. I denne uge kommer de sidste 3 ”jeg er”-udsagn – helt bevidst er de lagt i den stille uge. Prøv at læse dem i påskens kontekst. I denne uge er opfordringen at være stille sammen med Gud. Brug 5 minutter hver dag i stilhed sammen med Gud.

Palmesøndag (gudstjeneste) Tema: Se, din konge kommer Læsning fra Det Gamle Testamente: Salme 118,24-26

Læsning fra Det Nye Testamente: Joh 12, 12-19

Bedeemner: - At vi må tage imod Jesus som den konge, han er (og ikke den konge, vi prøver at gøre ham til) - At vores hyldest er med hele vores liv - Dem, der regerer vores land - Ledelsen af Metodistkirken i DK

52


- Ledelsen af denne menighed

Forslag til salmer og sange: Hosanna God of this city Lover den Herre (nr. 6) Se, hvor nu Jesus træder (nr. 154) Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord (nr. 195) Jesus frem ad vejen drager (nr. 198) Hosanna, hosanna (nr. 199)

Mandag d. 10. april Tema: Jeg er det sande vintræ Tekst: Johannes 15,1-8 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. v2 Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. v3 I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. v4 Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. v5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. v6 Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som

53


en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. v7 Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. v8 Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.

Bøn: Herre Jesus, hjælp os til at blive i dig, at leve dig nær og bære frugt. Hjælp mig til at tage ansvar som din discipel og dele troen på dig med andre og lede mennesker til dig. Herre, jeg ønsker at følge din befaling, som den står i dit ord, og som du taler ind i mit liv. Hjælp mig til at bære frugt, så jeg ærer dig og styrker fællesskabet. Amen.

Tirsdag d. 11. april Tema: Det levende vand Tekst: Johannes 4, 7-15 En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv mig noget at drikke.« v8 Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. v9 Den samaritanske kvinde sagde til ham: »Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?« – jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. v10 Jesus svarede hende: »Hvis du kendte

54


Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.« v11 Kvinden sagde til ham: »Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra? v12 Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?« v13 Jesus svarede hende: »Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. v14 Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« v15 Kvinden sagde til ham: »Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand.«

Bøn: Tak Jesus, at du til stadighed fornyr mig og fylder mig, så jeg kan tilbede dig i ånd og sandhed. Tak, at jeg må have den tætte relation til dig, hvor jeg hører din stemme og kender din vilje i min hverdag. Tak at jeg må vokse en åndelig vækst og bliver fyldt af din ånd i overflod. Tak at jeg må modtage af dine nådegaver og bringe dem i funktion med visdom og efter din vilje. Tak at det må være en del af menighedens liv til åndelig opbyggelse og frelse for mange mennesker. Herre, jeg beder om åndelig vækst og vækkelse. Jeg beder om

55


at tusindevis af mennesker i Danmark må lære dig at kende og modtage din frelse. Amen.

Onsdag d. 12. april Tema: Jeg er livets brød Tekst: Johannes 6, 27-35 Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.« v28 Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?« v29 Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.« v30 Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? v31 Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ « v32 Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. v33 For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« v34 De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!« v35 Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

56


Bøn: Herre Jesus, tak at du kom til jorden for at tilbyde os et liv sammen med dig. Tak for din død og opstandelse, som vi mindes hver gang, vi går til alters. Tak at vi også der møder dig og modtager tilgivelse, renselse og fornyelse samt kraft til at gå ud og være et vidnesbyrd for dig. Tak at du styrker min tro og engagement i det kald, du har givet mig. Tak at du bevarer mig i dig, og tak at jeg må se frem til at være sammen med dig altid. Amen.

Skærtorsdag (gudstjeneste) Tema: Fællesskab Læsning 1 fra Det Nye Testamente: Johannes 13,1-7

Læsning 2 fra Det Nye Testamente: Lukas 22, 14-23

Bøn: Fællesskabets Gud, Du som skaber forandring, giv os din kraft, så vi uden forbehold kan fremme din fred på jorden. Lad dit rige komme, lad din vilje ske på jorden som i himmelen. Lad dit rige komme iblandt mennesker, vi kender, og i situationer, vi er i berøring med. Lad dit rige komme i (…) [Mennesker og

57


situationer kan nævnes højt eller stille] Bøn fra ”Du er min ø i havet” Ray Simpson

Bedeemner: - Enhed blandt kristne - Fællesskabet - Hellighed midt i verden

Forslag til salmer og sange: All who are thirsty Breathe on me For det kald som jeg har Det er fredens røst, der lyder (nr. 544) Jesus Krist, du gav mig livet (nr. 548) Jeg er livets brød (nr. 553) Lover Herren! han er nær (nr. 492) ??? (nr. 546)

Langfredag (gudstjeneste) Dette oplæg ligger op til en meget stille og meditativ gudstjeneste, hvor bøn, bibellæsning og stilhed får lov til at fylde rigtig meget. Det er taget fra ”Du er min ø i havet” Ray Simpson) Det med fed skrift er tanken, at man siger sammen. På denne dag for Kristi lidelse og død lad os være ét med ham ham i hans sår. Vi vil gerne gå i Kristi fodspor, Han som

58


har vist os vejen, i styrke og i sårbarhed. •

Læsning: Esajas 53,1-6; 11-12

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, Treenige Gud, nu og i al evighed. BØN OM TILGIVELSE Jesus, du blev drevet ud i ørkenen af den søgende Ånd, du bar i dig. Befri os for alt, som ikke er fra dig.

[Bekendelse i stilhed, og/eller som følgende:] Tilgiv os vore selviske handlinger, vores tomme tale og sårende ord.

[Stilhed] Tilgiv os vort falske begær, vore hensynsløse holdninger og alt det, vi har forsømt. [Stilhed] Hellige Jesus Kristus, du blev hængt på et træ og sejrede over døden. Tilgiv os vores synd. Befri os fra det, vi har gjort ondt. Giv os kraft til at vandre ad nye veje.

[Sang]

59


Læsning: 1. Mosebog 22,1-14

JESUS, VERDENS FRELSER Jesus, verdens frelser, kom i nåde til os. Vi vender os mod dig for hjælp og frelse. Ved dit kors og dit liv, som du gav, satte du dit folk fri. Vi vender os mod dig for hjælp og frelse. Når dine disciple var ved at under, strakte du din hånd ud og reddede dem i land. Vi vender os mod dig for hjælp og frelse. I din store nåde, fri os fra vore lænker. Tilgiv dit folks synder. Kom og vær hos os, Herre Jesus Kristus. Hør vores bøn og bliv hos os altid. Og når du kommer i din herlighed, gør os ét med dig, så vi kan dle livet i dit rige. •

Læsning: Johannes 19,17-37

[Stilhed] FORBØN Jesus, du blev brudt ned i lidelse på korset, vi lægger i dine hænder alle, som lider, fordi så

60


meget er brudt ned: drømme, relationer og løfter.

[Stilhed – eller navne kan nævnes] Jesus, se i nåde til os. Jesus, du som mistede alt, vi bringer frem for dig alle, som lider, fordi de har mistet: arbejde, bevægelsesfrihed og helbred.

[Stilhed – eller navne kan nævnes] Jesus, se i nåde til os. Jesus, du som selv var et forsvarsløst offer, vi lægger i dine hænder alle, som er ofre – for eksempel for: vold, misbrug og falske anklager.

[Stilhed – eller navne kan nævnes] Jesus, se i nåde til os. Jesus, du som var alene og manglede alt, vi bringer frem for dig alle, som også lider afsavn: ensomme, hjemløse og sultne.

[Stilhed – eller navne kan nævnes] Jesus, se i nåde til os. Frelser, du som døde på korset, så vi kunne

61


vende tilbage til dig. Frels os og oprejs os – vi, som ikke har andre end dig at vende os til. Jesus, se i nåde til os.

[Fader Vor] [Sang] VELSIGNELSE Må du, Kristus, som går med sårede fødder, vandre sammen med os på vejen. Må du, Kristus, som tjener med sårede hænder, lade vore hænder virke i tjenende kærlighed. Må du, Kristus, som elsker med et såret hjerte, åbne vores hjerter for kærligheden. Amen.

Forslag til salmer og sange: Above all powers At the cross Min Jesus, lad mit hjerte få (nr. 161) Hil dig, Frelser og Forsoner (nr. 162) Vor Herre Jesu mindefest (nr. 546)

62


Lørdag d. 15. april Tema: Jeg er opstandelsen og livet

Tekst: Johannes 11,17-27 Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven. v18 Betania lå i nærheden af Jerusalem, femten stadier derfra, v19 og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. v20 Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset. v21 Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død. v22 Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.« v23 Jesus sagde til hende: »Din bror skal opstå.« v24 Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.« v25 Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. v26 Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?« v27 Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.«

Bøn: Tak Jesus at du ved dit eksempel viser,

63


hvad det vil sige at tjene i den yderste konsekvens. Tak at du var lydig selv til døden på korset. Tak for den helt ufattelige kærlighed, du viser mig gennem din handling. Tak at du også giver mig et forbillede, at vi skal tjene hinanden i kærlighed. Tak at vi må opleve velsignelsen ved at handle på det. Hjælp os til at handle på din befaling om at bringe vidnesbyrdet om dig videre både som enkelt person og som menighed.

Påskesøndag (gudstjeneste) Tema: Nyt liv Læsning 1 fra Det Nye Testamente: Johannes 20, 1-18

Læsning 2 fra Det Nye Testamente: 1. Korintherbrev 15,21-22

Bedeemner: - Tak for livet, håbet, en ny start - Fornyelse i os, vores menighed, vores by, vores land

Forslag til salmer og sange: How great is our God Glorious day Oceans (where my feet may fail)

64


Krist stod op af døde (nr. 173) Påskeblomst! hvad vil du her? (nr. 175) Stat op, min sjæl, i morgengry (nr. 178) Din, din er æren (nr. 179) Dine hænder er fulde af blomster (nr. 180) Det er påske! alting springer ud (nr. 182)

65


Til smågrupper Der er i alt 8 ”jeg er” udsagn. De har muligvis givet en mere umiddelbar mening for de mennesker, der hørte dem, da de er sagt ind i en bestemt tid og i en bestemt kontekst, som måske ikke er så åbenlys for os i dag, der er i en anden kontekst og en anden tid. Alligevel er disse udsagn 2000 år senere stadigvæk kraftfulde. Gå i dybden med hver af de 8 udsagn gennem følgende 3 spørgsmål: Inden I går i gang med spørgsmålene, så læs udsagnet i dets kontekst – versene før og efter, så udsagnet kommer ind i en sammenhæng. 1. Hvad siger udsagnet? Beskriv med egne ord, hvad det er Jesus siger. Hvad er billedet? Hvorfor lige ”livets brød” /”verdens lys” osv. Hvad har brød med liv at gøre?/ Hvorfor verdens lys og ikke verdens redning? osv. Hvilket andet sprog eller billede ville Jesus have brugt i dag, hvis han stod på din arbejdsplads? Husk, dette spørgsmål handler om, hvad udsagnet siger, ikke hvad det muligvis betyder. 2. Had betyder det? Hvad er konteksten eller sammenhængen til hver samtale?

66


Hvem er det primære publikum? Hvorfor tror du Jesus har sagt lige præcis det i lige præcis den kontekst til lige præcis de mennesker? Tal om det ultimative i udsagnene. Udsagnene er sande eller de er helt langt ude. Der er ingen mellemvej. 3. Hvad betyder det for mig? Sæt dig selv ind i udsagnen: ”Livets brød” for mig/ ”verdens lys” for mig osv. Hvordan har disse udsagn indflydelse på din tro? Din opførsel? Hvilke forskelle burde hver af disse udsagn gøre i dit personlige/indre liv? Dit arbejdsliv? Dit familieliv? Dit kirkeliv? Dette spørgsmål kan være svært at adressere på udsagnet ”jeg er før Abraham blev til”. Hold i stedet for dette udsagn op mod Johannes’ indledning til sit evangelium og tænkt over, hvad det betyder, at Jesus var med fra begyndelsen, med i skabelsen – og at Gud er den samme i dag som i går som i morgen.

67


68

Jeg er… Hæfte til fastetiden  

Fastetiden kan give os vores åndelig sundhed tilbage. I dette lille hæfte finder du derfor et bibelvers og en bøn, så du hver dag kan holde...

Jeg er… Hæfte til fastetiden  

Fastetiden kan give os vores åndelig sundhed tilbage. I dette lille hæfte finder du derfor et bibelvers og en bøn, så du hver dag kan holde...

Advertisement