Page 1

6BY AVISEN

”FREMTIDENS SOCIALE ARBEJDE MED UDSATTE FAMILIER”

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

LEDER Af 6by-projektgruppen, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Hvad gør man, når ørene er trætte af passiv lytten, bagdelen er øm af at sidde og hovederne er stopfyldte med viden? Så arrangerer man 6by-konference med aktiv deltagerinddragelse gennem workshoparbejde og grafisk facilitering. Vores udgangspunkt var, at alle os 6by-borgere er de klogeste på vores område – dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive klogere med input fra personer som fx Anne Skare Nielsen og Christian Bason – men vi ved om nogen, hvad der er på spil i vores egne kommuner. Den viden ønskede vi at udnytte i et samspil mellem deltagere fra de 6 største byer i Danmark. Tanken var, at vi kan lære af hinanden i lige så høj grad, som vi kan lære af de personer, som er certificerede kloge. Set i bakspejlet så vi ikke helt forkert. I 6byborgere bidrog nemlig med et engagement og en indlevelse, som var afgørende for at konferencen blev en succes med nye ideer og løsninger på fælles udfordringer. Vi går glade fra arbejdet med 6by-konferencen med et fremtidigt ønske om fortsat aktiv deltagelse, dialog og samarbejde på tværs af de seks byer. En stor tak til alle 6bydeltagere, hvis arbejde kan ses og læses på de følgende sider!

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

”FREMTIDENS SOCIALE ARBEJDE MED UDSATTE FAMILIER”

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013


6BY AVISEN

Økonomisk styring, Politisk ansvar & Faglig udvikling

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Procesleder Hanne Grinda Rasmussen fortæller: Alle børn har ret til en familie: Den ene planche omhandlede, at alle børn har ret til en familie og med den problemstilling at børn, der har været anbragt i 2 år enten skal hjemgives eller adopteres. Med afsæt i inspiration fra New York arbejdede gruppen med, hvordan vi kan sætte barnet i fokus og sikre en varig tilknytning til en familie.

Fra velfærdsstat til netværkssamfund: Gruppen arbejdede også med at sætte yderligere fokus og pres på netværksinddragelse i alle sager. Vi har i en del år arbejdet med at øge netværksinddragelse i forhold til de udsatte børn og unge, men resultaterne er endnu ikke gode nok. En måde at øge netværksinddragelsen kan være, at kræve inddragelse af netværket i alle sager, inden der foranstaltes.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Økonomisk styring, Politisk ansvar & Faglig udvikling

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Pernille Bird Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? 1. Hvad ville der ske hvis borgerne fik alle (eller nogle) af de penge, som bruges på foranstaltningerne? Hvis de får de rette redskaber, støtte og coaching, kan de måske løse flere af deres problemer selv. 2. Politikerne skal turde træde ud af udvalgsværelset og holde dialogbaseret udvalgsmøder – det gør dem mere visionære, og de skal turde tage chancer. 3. Der skal tænkes i en ny velfærdsmodel, hvor det bliver tydeligt, hvilke ressourcer familien allerede kommer med, og hvad de kan få ved at investere dem i det sociale arbejde. Der skal ikke være pakkeløsninger, men familien skal selv bidrage med løsningsforslag og måder det kan realiseres på, og så skal kommune/sagsbehandler bidrage med redskaber og midler til, at det kan blive realiseret. Hvad var den væsentligste pointe? Den vigtigste pointe var, at lade borgeren være central i planlægning af både økonomi, politik og det sociale arbejde. Borgerens ressourcer skal i spil. Det er for, at vi kan komme fra mere til bedre, og give ansvaret for eget liv til borgeren selv. Hvilket emne debatterede I mest? Det blev diskuteret rigtig meget om det er realistisk, at borgerne får penge af kommunen til selv at løse nogle af deres problemer. Flere i gruppen mente, at det var uansvarligt og fx ikke muligt at leve op til lovgivningen, skabe sikkerhed for barnet, osv. Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? At alle rigtig gerne vil have, at borgeren skal være omdrejningspunktet, men hvor svært det også er at realisere. Og at det er langt mere inspirerende med ”arbejdskonferencer” frem for ”oplægskonferencer”. Alle er med på det!

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Økonomisk styring, Politisk ansvar & Faglig udvikling

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Tine Koefoed Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Den bærende idé på avissiden er ”velfærdslaboratoriet”. Tanken er at etablere laboratorier rundt omkring i kommunerne med deltagelse af borgere, politikere, socialarbejdere og økonomer, som i samarbejde skal udtænke nye måder at tænke socialt arbejde. Samarbejdet mellem de forskellige repræsentanter skal sikre, at både borgeres realiteter, værdier, økonomi og socialfaglig viden kombineres og inddrages. Laboratoriet udsender ”prøveballoner” til afprøvning i kommunerne, og der er løbende feedback og hurtige analyse, som afsæt til nye og forfinede prøveballoner. På prøveballoner på plancherne ses, forskellige ideer der kunne afprøves. Hvad var den væsentligste pointe? Den væsentligste pointe, var at der er et stort behov for et ”SAMMENFUND”, hvor de forskellige niveauer er i dialog og hver især tager et ansvar. Ikke kun et ansvar som professionelle, men også et ansvar som privatpersoner. At socialarbejderen fx ”ser sig selv i spejlet” som metafor på at reflektere og handle ansvarligt både på arbejdet, men også hjemme i parcelhuskvarteret. Fordi der er et behov for sammenhængskraft, så niveauerne spiller sammen i stedet for at spænde ben. Hvilket emne debatterede I mest? Vi diskuterede måske mest hvad et Sammenfund er til forskel fra, hvad vi har i dag (fx fra Servicelov til velfærdslov – hvad er forskellen?) og så diskuterede vi rigtig meget hvad der kunne afprøves velfærdslaboratoriet.

Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? En pointe som jeg og gruppedeltagerne hæftede os ved på dagene var, at de diskussioner/samtaler vi havde i gruppen ændrede sig væsentligt i forlængelse af de 2 eksterne oplæg. Fx fik borgerperspektivet meget mere vægt efter oplæggene. Det får mig til at tænke på, hvordan tanker og meninger samskabes, og hvor brugbart det er, at invitere andre ”stemmer” ind i feltet.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Civilsamfund & velfærdssystemer

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med Procesleder Signe Emilie Bech Christensen Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Vi havde fokus på at inddrage netværket i det sociale arbejde – herunder både det personlige netværk, lokalsamfundet, etablerede frivillige organisationer, fritídsforeninger osv. Dette mente vi samtidigt afhang af en redefinering af kommunens organisering. I den forbindelse talte vi om, at kommunen skal flytte ud til borgerne, og sagsbehandlerne skal tage myndighedshatten af og i højere grad blive facilitatorere i borgerens liv. Vi opfandt ”CyberSam”, som er en personificering af ideen om, at kommunen skal skabe teknologiske platforme, der binder kommune, netværk og erhvervsliv sammen med formål om at skabe Samudvikling, Samarbejde, Sammenfund, Samproduktion osv. Hvilket emne debatterede I mest? Vi snakkede rigtig meget om, at hvis inddragelsen af netværk med formål om at realisere ”CyberSam” skal lykkedes, så kræver det en kulturændring i kommunen såvel som i samfundet generelt. Det kræver, at vi alle tør fokusere på ressourcer. Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? Jeg var meget positivt overrasket over, hvor engagerede alle deltagere var i formålet om at skabe en fremtidig bedre virkelighed. Desuden fik jeg nuanceret mit eget syn på, at netværk ikke blot handler om borgerens nærmeste familie, men også handler om frivillige organisationer, lokalsamfundet generelt, borgerens netværk i erhvervslivet, osv.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Civilsamfund & velfærdssystemer

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Stine Røn Hartmann Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Ide 1: Borgeren ved bedst (at lade kræfter i et lokalmiljø løse de lokale udfordringer med kriminalitet ved at afse midler til en lokal defineret indsats – selvfølgelig med en fælles vision om mindre kriminalitet) Ide 2: Forældre som brobyggere (inddragelse af civilsamfundet lige fra det vordende forældreskab) Hvad var den væsentligste pointe? Der er masser af skjulte ressourcer i civilsamfundet – vi kan som kommuner blive bedre til at inddrage disse – ansvarliggøre disse –og at stille gode betingelser og rammer for samarbejde med civilsamfund Hvilket emne debatterede I mest? Vi skal i kommunerne turde at give slip og springe ud – hvis vi skal opnå et tættere samarbejde med civilsamfund, skal vi også have tillid til, at afgrænsede sociale udfordringer kan løses i den sfære.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Viden i en kommunal praksis

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Anna Krabek Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Den vigtigste planche handler om borgerinddragelse – Inddragelse af borgeren, den unge og familien. De skal alle være med til at træffe beslutninger i fx et ungepanel. Borgerinddragelsen skal ske ved, at vi alle forpligtiger os på, at vi ikke bare snakker her og nu, men også søsætter projekter. Internt i gruppen var deltagerne enige om hver især at forpligtige sig på at realisere nogle af gruppens tanker indenfor det næste halve år.

Hvad var den væsentligste pointe? At borgerne skal inddrages mere gennem bl.a. videndeling for at skabe relevans i projekter og nye tiltag. Hvilket emne debatterede I mest? Hvad betyder viden? For hvis skyld skal vi have viden? Hvad skal viden bruges til, og hvordan skal den formidles? Vi talte også om, at viden forpligter fx i form af dokumentationskrav. Og hvis dokumentationskrav bliver for høje, kan det gå ud over den unge eller selve det sociale arbejde. Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? At vi sad med ledere på flere forskellige niveauer fra de seks største byer i Danmark og at disse mennesker faktisk har mulighed for at præge en virkelig stor del af Danmarks befolkning – og derved gøre en forskel. Derfor var det vigtigste for mig, at vi fik delt en masse fremadrettede tanker.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Viden i en kommunal praksis

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Mette Nielsen Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? 1. Viden ift. borgeren. Vi snakkede om, at bringe borgerens egen viden i spil ved fx at inddrage borgeren i vidensindsamlingen. 2. Viden ift. medarbejderne. Vi snakkede om, at medarbejderne skal sættes fri gennem fx metodefrihed. Hvordan kan medarbejderne lære mens de arbejder? 3. Viden ift. forskerne. Vi vil gerne have forskerne mere ind på arbejdspladserne gennem fx aktionslæring, hvor borgerne, medarbejderne og forskerne lærer sammen.

Hvad var den væsentligste pointe? På de to dage havde vi et gennemgående mantra: ”Vi skal lære sammen”. Hvilket emne debatterede I mest? Generelt snakkede vi meget om tillid og afbureaukratisering. Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? Jeg synes, det var rigtig interessant at opleve hvor meget fokus, der var på tillid, og at lederne skal turde give slip. Hvordan man får ressourcer og potentialer i spil hos medarbejderen såvel som borgeren.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Gode veje til voksenlivet

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Katrine Kirstein Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? 1) ”Ungehus” som går på tværs af forvaltninger og nuværende strukturer på børne- og voksenområde. Det skal skabe en mere glidende overgang fra udsat barn (under børneog ungeparagraferne) til voksensystemet, som jo har nogle helt andre (og mere begrænsende) muligheder for at støtte. 2) Gratis/meget billig mulighed for at gå på efterskole for alle unge. 3) En mere tværgående eller løs ide, som handler om ”systemets” tilgang til de unge. Tanken er, at når de udsatte børn bliver unge, skal de i højere og højere grad ansvarliggøres og inddrages i forhold til deres ”sag”. Hvad var den væsentligste pointe? Forvaltningernes muligheder skal samles, så det ikke er den unge, der skal navigere i systemet, men så systemet indrettes efter, hvad der er smart for de unge. Overskriften – Lederne dropper silotænkningen – er en hentydning til, at vi (også under den nuværende lovgivning) har mulighed for at indrette os anderledes, men det kræver, at de nuværende strukturer brydes op. Den gennemgående tanke i alle tre ideer var inddragelse og ansvarliggørelse af de unge.

Hvilket emne debatterede I mest? Vi brugte tid på at drøfte forskelle mellem kommunerne. I nogle af kommunerne havde de etableret ungehus-lignende steder, mens det er en udfordring her i København pga. kommunens størrelse. Et andet tema, der blev drøftet meget var, hvordan vi kan møde de unge på deres præmisser. Der var enighed om, at det kræver mod fra sagsbehandler, der skal slippe tøjlerne lidt og give dem til den unge – naturligvis med relevant støtte og opbakning. Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? Jeg kan tegne den avancerede mand!  Inddragelse af borgere og ”åbning” af kommunen! Det er jo ikke nyt, men når det fylder så meget, tyder det på, at det stadig er meget svært. Spørgsmålet er, hvordan vi får det omsat i praksis – viljen var der i hvert fald.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Gode veje til voksenlivet

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Rikke Norlin Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Det første øverste billede skal symbolisere at unge møder denne her mur ift. lovgivning i overgangen til voksenlivet. Løsningen på denne udfordring, tænker vi, kunne være at lave et nyt ungecenter for de 15-25 år, samt en helt ny ungelov der specifikt fokuserer på at støtte op om de her unge. Loven skulle understøtte et ungecenter med et samlet budget og en chef som koordinerer det hele. De to sidste andre plancher viser en ung med en mentor der dels faciliterer og agerer brobygger fra børne- og ungeverdenen til voksenverden i samarbejde med den unge, dels udfylder den fagprofessionelle rolle med ansvar for at holde fast i den unge og sammenkoble teori og praksis via uddannelsessystemet. Hvad var den væsentligste pointe? Det afgørende er, at finde en ny måde at møde de unge på og sikre en lovgivning, som imødekommer de aktuelle udfordringer med at understøtte arbejdet med den unge. Derudover er det centralt, at vi kommer derhen, hvor de unge ikke opfatter vores velfærdssystem som uoverkommeligt. Endeligt er det en væsentlig pointe at uddannelsessystemet skal være nøglen i ny ungelov, og det som vi skal bygge loven op omkring.

Hvilket emne debatterede I mest? Uddannelsessystemet var vi i gruppen meget optagede af – især hvordan vi skaber det rummelige uddannelsessystem.

Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? Deltagernes store engagement i og optagenhed af området og de unges verden. Desuden synes jeg, at ideen med en mentorordning for unge og ungecentret med et samlet budget som ramme, er grundlæggende vigtigt ift. at få realiseret ideerne.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Teknologi & socialt arbejde

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Mette Lycke Fanning Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Et netværk bestående af de 6 byer skal arbejde sammen om at finde bedre teknologiske løsninger, lære af hinandens erfaringer, allerede eksisterende erfaringer og udvikle nye løsninger sammen. Samarbejdet skal starte på ledelsesniveau. Nogle af forslagene til nye teknologiske løsninger var: Behandling og rådgivning via skype og nettet, samt på fleksible tidspunkter. Åbne journaler for familie, myndighed og udfører, som alle kan bidrage til løbende. Udvide journalføring til også at indeholde lydfiler og videooptagelser. Hvad var den væsentligste pointe? Gøre samarbejdet mellem forvaltning og bruger mere brugervenligt, tilgængeligt, mindre klientgørende og give større mulighed for medindflydelse. Hvilket emne debatterede I mest? At nogle af løsningerne kan støde imod nuværende lovgivning, som fx udveksling af oplysninger, men når seks store kommuner går sammen om at ville føre en ny løsning ud i livet, vil det give mulighed for at påvirke lovgivningen, så den kan tilpasses de nye teknologiske muligheder. Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? Pointer fra oplægget af fremtidsforskeren. Og at nogle af de ting vi snakkede om er forholdsvist nemt realiserbare, og at der var engagement til at gøre det snart.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Fremtidens socialarbejder

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Signe S. Simonsen Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Billedet af blæksprutten som socialarbejder er et udtryk for de kompetencer, som en kommende socialarbejder vil have, og som de allerede har. Billedet af familien ved roret og socialarbejderen med kompasset er et udtryk for at familien skal tilbage ved roret og socialarbejderen i højere grad skal navigere. Socialarbejderen holder kompasset, så de kan støtte og hjælpe familien, når de sejler forkert eller er på vej på grund. Hvad var den væsentligste pointe? Pointen var, at socialarbejdere i højere grad skal kunne stille kvalificerede spørgsmål, være undersøgende og kunne være dygtig til at finde løsninger på komplekse problemstillinger sammen med familierne og ikke for familierne. Hvilket emne debatterede I mest? Vi diskuterede meget, hvorvidt socialarbejderen i fremtiden skal have alle kompetencer lagt tilbage på den måde, at forvaltningen kunne have en helt flad struktur, hvor borgeren møder beslutningstager, og at beslutningstager har én leder, som der kan refereres til. Herved vil mange lange bureaukratiske processer forkortes og med øje for at løsninger kan skabes sammen med borgeren, hvor de er medspillere vil der kunne handles hurtigt og effektivt. Tillid fra ledelse til medarbejder var derfor et centralt emne. Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? At ledere, der arbejder i børnefamiliecentre i hele landet, vil det samme som alle deres medarbejdere. De har et ønske om at udføre godt socialt arbejde, hvor inddragelse af borgeren er et centralt begreb.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

Fremtidens socialarbejder

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013 Interview med Procesleder Barbro Lundqvist Hvilke tanker er der på jeres avisplanche? Socialbussen: Vi skal komme til borgerne i stedet for, at borgerne skal komme til os. Vi skal kunne komme ud på flere timer af døgnet, og ”bussen” kører til andre steder end de faste. ”XKøbing kommune har sprængt de institutionelle rammer. Sparer penge på ”døde ting” og ansætter flere ”varme hænder”.” Fra behandler til forvandler (facilitator): ”Sagsbehandler Svend Svendsen har nu lært at gå ved siden af borgeren, og vise vejen, i stedet for at behandle”. Fokus er på at skabe empowerment og motivation. Hørt, set og mødt: Sagsbehandleren lytter til borgeren og giver svaret. At turde give ansvaret tilbage til familien, og lytte til borgerens stemme. Ikke klientgøre borgeren, men de skal tage ansvar for eget liv. De fleste ved godt selv, hvad de vil – familien har løsningen. Tillid. Man skal opbygge en relation så borgeren oplever at blive set og blive hørt. Hvad var den væsentligste pointe? At arbejde med samspil med familien og have tillid til, at de kan tage ansvaret for eget liv, og at familien har løsningen. Og at den fremtidige socialarbejder mest kommer til at fungere som en facilitator. Hvilket emne debatterede I mest? Vi talte meget om, hvorvidt facilitatorrollen vil tage mere tid og hvordan måler du på arbejdet. Hvilke kompetencer skal socialarbejderen have? Skal man give borgeren mere ansvar men ikke mere indflydelse? Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen? Personligt tog jeg med mig, at vi er på den rette vej i min gruppe vedr. den fremtidige socialarbejder. Vi er fleksible, vi kommer ud, vi er facilitatorerne, og vi lytter til løsningerne fra familierne. Jeg oplever det som meget opløftende, at det vi kom frem til i fremtidens social arbejder ikke kun er drømme, men kan blive en realitet på sigt.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY AVISEN

”FREMTIDENS SOCIALE ARBEJDE MED UDSATTE FAMILIER”

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013


6BY AVISEN

BAGSIDEN

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

AFLEDER Som afslutning på dette års 6by-konference vil vi gerne afvikle mødet mellem Danmarks seks største byer med en opfordring til alle 6by-borgere om, ikke blot at reflektere over konferencens relevans for egen hjem-kommune, men også at iværksætte, handle og gøre noget for, at konferencens tanker bliver omsat til handling. Det er afgørende, at vores nyerhvervede viden og ideer kommer ud over scenekanten. Denne outtro har derfor til formål at aflede opmærksomheden på wow-effekten i alle de flotte tegninger og tanker, vi alle gjorde os på konferencen, og i stedet henlede opmærksomheden på de handlinger som vores tanker og tegninger kan fungere som input til og forhåbentlig medfører! – Den største opgave ligger for fødderne af os. Vi glæder os til at se jer i Odense i 2014.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER

6byavis endelig  
6byavis endelig  
Advertisement