Page 1

THE PORTFOLIO OF METAWEE PUANGPEE


แบบนำ�เสนอโครงการ ชื่อ น.ส.เมธาวี นามสกุล พ่วงพี รหัสนักศึกษา 1540701065 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3 หมายเลขโทรศัพท์ 086-3051521 E-mail metawee.puan@bumail.net 1. ชื่อโครงการ แอพพลิเคชั่นตรวจสอบเครื่องสำ�อางปลอม สื่อในการดำ�เนินโครงการ xCode 2. ที่มาและความสำ�คัญของโครงการ คาครองชีพในปจจุบันนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหคนสวนใหญตองเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีราคาประหยัด มีคุณภาพที่ดี จึงทําใหเปนจุดออนที่จะถูกหลอกลวงไดงาย เพราะขาดความรูและขอมูลในการตรวจสอบเครื่อง สําอางนั้นๆ ดังนั้นการซื้อเครื่องสําอางที่มีราคาถูกมักจะเปนเครื่องสําอางที่ถูกปลอมแปลงหรือเปนเครื่องสําอาง ละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องสําอางที่เสี่ยงตอการปลอมแปลงคือเครื่องสําอางที่เปนที่นิยมและเครื่องสําอางจากเคาเต อรแบรนดดังๆ แตอยางไรก็ตามคนสวนใหญก็อยากจะใชเครื่องสําอางจําพวกเคาทเตอรแบรนด เพราะเปนเครื่องสําอางที่มี คุณภาพ แตไมตองการที่จะซื้อจากหางเนื่องจากมีราคาสูงเกินกวางบประมาณที่กําหนดดังนั้นหลายๆคนจึงเลือกที่ จะไปซื้อเครื่องสําอางตามรานคาหรือสั่งซื้อออนไลนจากตางประเทศที่มีราคาถูกกวา แตไมสามารถทราบไดวาเครื่อง สําอางนั้น ๆ เปนของจริงหรือของปลอม เพราะเครื่องสําอางเปนสินคาที่หาซื้อไดคอนขางงาย รวมทั้งราคาที่คอนขาง หลากหลาย จึงทําใหเครื่องสําอางสามารถถูกลอกเลียนแบบ ไดงายกวาสินคาประเภทอื่นๆ หากผูบริโภคซื้อเครื่องสําอางปลอมมาใชอาจไดรับอันตรายจากสารปนเปอน เชน สาร ปรอทซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอผิวหนังหรืออาจถึงแกชีวิตได ดิฉันจึงเล็งเห็นวาควรที่จะมีการรวบรวมและแนะนําขอมูลที่มีประโยชนสําหรับผูที่ชื่นชอบการซื้อเครื่องสําอาง แบรนดดังตาง ๆในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เพราะในปจจุบันสมารทโฟนเขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจําวันเปนอยา งมาก จึงทําใหผูใชสามารถไดรับขอมูลที่มีประโยชนไดอยางรวดเร็ว โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะรวบรวมขอมูลที่สําคัญใน การตรวจสอบผลิตภัณฑเอาไวดวยกันหลาย ๆ ประเภท เพื่อชวยใหผูใชตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางไดงายขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันกลโกงของผู้ขายในการแอบอ้างสินค้าว่าเป็นของที่มีคุณภาพ 3.2 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ใช่สินค้าที่ถูกปลอมแปลงขึ้น 3.3 เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรู้ตัวได้อย่างรวดเร็วว่าตนนั้นถูกหลอก และดำ�เนินคดีกับแม่ค้าได้ทันที

2


4. ขอบเขตโครงการ 4.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเครื่องสำ�อางว่าเป็นของจริงหรือของปลอมให้แก่ผู้ใช้ 4.2 เพื่อไม่ให้ผู้ขายที่ขาดจรรยาบรรณสามารถหลอกหลวงผู้ใช้ได้ 4.3 เพื่อป้องกนัไม่ให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนในเครื่องสำ�อางปลอม 5. วิธีการดำ�เนินผลงาน 5.1 ศึกษารายละเอียดของเครื่องสำ�อางที่ต้องตรวจสอบ 5.2 ศึกษาการออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชั่น 5.3 ศึกษาการใช้งานของโปรแกรม xCode 5.4 ศึกษาการเขียนโค้ด เพื่อให้แอพทำ�งานได้สมบูรณ์ 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6.1 โครงการนี้สามารถให้ผู้ใช้ทดลองใช้ได้จริง 6.2 ผลสำ�รวจเครื่องสำ�อางที่มีการปลอมแปลงเป็นจำ�นวนมาก 6.3 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสินค้ากับแอพพลิเคชั่นได้ 7. สรุปการดำ�เนินโครงการ

3

7.1 - - - 7.2 - - - 7.3 - - -

การวางแผนงานก่อนการดำ�เนินโครงการ สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นได้ แอพพลิคชั่นสามารถแสดงข้อมูลที่ต้องการได้ แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำ�เนินโครงการ ปัญหาการการออกแบบ Interface ให้ใช้งานง่าย ปัญหาCode error ปัญหาการรวบรวมข้อมูลเครื่องสำ�อาง การแก้ไขปัญหาระหว่างการดำ�เนินโครงการ ศึกษาจากตัวอย่างในเว็บไซต์และสอบถามจากผู้รู้ สอบถามจากผู้รู้และถามจากอาจารย์ที่มีความชำ�นาญ ทำ�การตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องสำ�อางของจริง

7.4 - - -

ผลที่เกิดขึ้น แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเครื่องสำ�อางได้จริง ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์


TRANSCRIPT

4


JIDJEE

PROFILE NAME : METAWEE PUANGPEE D.O.B : 19/09/1992 DEPARTMENT : INFORMATION TEACHNOLOGY FACULTY : SCIENCE AND TEACHNOLOGY EMAIL : METAWEE.PUAN@BUMAIL.NET TEL : 086-3051XXX

5


“WORKS ON CAMPUS

POSTER MOVIE ออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์โโยใช้เครื่องมือจาก โปรแกรม Adobe Photo Shop CS6

6


Full size : click here

7


“WORKS ON CAMPUS

PROGRAM สหกรณ์โรงเรียน ออกแบบโปรแกรมรา้นค้าสหกรณ์สำ�หรับโรงเรียน

8


Microsoft studio 2010 : Download User manual : Click here Program : Download

9


“WORKS ON CAMPUS

RESEARCH APPLICATION เป็นการจัดทำ�งานวิจัยแอพพลิเคชั่นสำ�หรับเด็ก เพื่อ พิสูจน์ประสิทธิภาพของแอพเกมส์สำ�หรับเด็ก ว่ามีกา รออกแบบมาเหมาะสมกับเด็ก และเด็กสามารถเข้าใจ เรียนรู้ได้ง่าย

10


รายละเอียดงานวิจัย : click here

11


“WORKS ON CAMPUS

Encryption & Decrytion โปรแกรมเข้ารหัส ถอดรหัสโดยใช้อัลกอริทึม เพื่อ เป็นการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ สามารถพัฒนาต่อยอดสำ�หรัองค์กรเพื่อรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลที่สำ�คัญ

12


metawee.somee.com/Security.aspx

13


“WORKS ON CAMPUS

WEBSITE SHOPPING จัดทำ�เว็บไซต์สำ�หรับจำ�หน่ายเสื้อผ้ามือสอง โดยมี การใช้โปรแกรม Abode Photoshop CS6 ในการ ออกแบบ

14


feminins.lnwshop.com

15


“WORKS ON CAMPUS

INTERFACE APPLICATION ออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชั่น โดยใช้เครืื่องมอจาก โปรแกรม Abode Photoshop , Adobe Illustrator

16


รูปภาพเพิ่มเติม : click here

17


OP

ตีลังกาคิด 1 : แปลงร่าง สร้างตัวตน ค้นหาอัตลักษณ์ เกี่ยวกับ : ร่วมสร้างตัวตน ค้นหาอัตลักษณ์ วิทยากร : แม่บ้านมีหนวด คุณวิษณุพงษ์ ภูผาสุข

18

“ WORKS SH


19


OP

ตีลังกาคิด 2 : LESS IS MORE เกี่ยวกับ : ความรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของ นักคณิตศาสตร์และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนา กระบวนการคิดที่นำ�ไปสู่ผลลัพธ์โดยตัดทอนความ ซับซ้อนเพื่อให้เห็นภาพปลายทางให้ชัดเจนขึ้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ 20

“ WORKS SH


21


พิธีเปิดอาคาร BU Diamond สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดอาคาร BU Diamond พร้อม ทรงทอดพระเนตร นิทรรศการ Creative Ideas วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 ณ วิทยาเขตรังสิต

22

“ ACTIVITY


23


ทุนการศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจากร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ โดยมีการสัมภาษณ์และพิจารณาความ เหมาะสมที่จะได้รับทุน

24

“ ACTIVITY


25


แจกอาหารกลางวัน ได้ทำ�บุญแจกอาหารกลางวันให้กับคนไข้และญาติ คนไข้ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

26

“ ACTIVITY


27


Microsoft student day มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับเพชร และมีการแนะนำ� ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ microsoft เช่น surface

28

“ ACTIVITY


29


จัดนิทรรศการ จัดนิทรรศการสำ�หรับแสดงแอพพลิเคชั่นของเพื่อนๆ และของตนเอง มีแอพพลิเคชั่นหลากหลายที่นำ�มาจัด แสดงช่วยเพิ่มความรู้มากขึ้นจากเดิม

30

“ ACTIVITY


31


ประเพณีลอยกระทง ร่วมสืบทอดประเพณีลอยกระทง ณ วัดซึ้งบน จังหวัดจันทบุรี

32

“ ACTIVITY


33


Convergent เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงไอเดียของตนเอง และนำ� มาพัฒนาเพื่อต่อยอดในอนาคต อีกทั้งยังการฝึก อบรมการสร้างรายได้จากไอเดียของเรา

34

“ ACTIVITY


35


สหกิจศึกษา อบรมและฟังบรรยายเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับการ ไปสหกิจศึกษา มีรุ่นพี่มาแนะนำ�และเล่าประสบการณ์ จากการไปสหกิจศึกษา

36

“ ACTIVITY


37


โครงการ SIPA บรรยายการสร้างไอเดียในการคิดผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

38

“ ACTIVITY


39


โครงการเถ้าแก่น้อย ฟังบรรยายการเข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อย เพื่อ เพิ่มประสบการณ์และเปิดโลกกว้างในการแข่งขัน มี พี่ๆ ที่ทำ�ธุรกิจสำ�เร็จจากโครงการนนี้มาช่วยเล่า ประสบการณ์

40

“ ACTIVITY


41


Sabina Pretty Perfect Tomorrow’s Idea Award 2013 กิจกรรมทางการตลาดแบบจัดเต็ม ที่เห็นแล้ว ว้าวแปลก แตกต่าง โดดเด่นแบบสร้างสรรค์ ให้กับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Sabina Pretty Perfectในระยะเวลา 1 ปี ภายใต้โจทย์ “ทำ�ให้ชุดชั้น ใน Sabina Pretty Perfect เป็นชุดชั้นในอันดับ 1

42

“ ACTIVITY


43


โครงการ SOS วิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และยังมี การปลูกจิตสำ�นึกให้ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อที่รุ่น ลูกรุ่นหลานจะได้มีพลังงานเหลือไว้ใช้

44

“ ACTIVITY


45


ITPE เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านไอที โดยมีการ จัดสอบเป็นประจำ�ทุกปี ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบ ประกาศณียบัตร เพื่อเป็นการการันตีว่าเรามีความ สามารถด้านไอที

46

“ ACTIVITY


47


นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี

48

“ ACTIVITY


49


งานศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

50

“ ACTIVITY


51


Open House สอนน้อง ๆ ทำ�แอพพลิเคชั่น

52

“ ACTIVITY


53


เวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดธาตุทอง

54

“ ACTIVITY


55


“ ACTIVITY ไหว้พระ 9 วัดอารามหลวง

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 7. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 8. วัดบวรนิเวศวิหาร 9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 56


57


Portfolio_bucreative3