Page 1

modulopbygget uddannelse til

Teamkoordinator Ved chefkonsulent, cand. psych. Sten Clod Poulsen, MetaConsult

Nye 2010-2011 datoer

Modul 1. Teamkoordinatoren i forhold til ledelse og teamkolleger Modul 2. Produktive, konstruktive og effektive teammøder Modul 3. Udvikling af gruppen af teamkoordinatorer Modul 4. Teamkoordinatoren og udvikling af undervisningen Modul 5. Teamkoordinatoren og træning af teamkompetencer Modul 6. Teamkoordinatoren, trivsel og konfliktløsning i teamet Modul 7. Ledelse af teamkoordinatorer - NY


1: Teamkoordinatoren ift. ledelse og team

4: Teamkoordinatoren og udvikling af undervisningen

Teamkoordinatorens position/funktion og samarbejdsaftale koordinator-ledelse

Oversigt over nyere pædagogiske ”reformbølger”, ind-kredsning af vigtige uløste spørgsmål og teamkoor-dinatorens opgaver ift. pædagogisk løft i teamet

Øvelse: Teamkoordinatorprofil og formulering af vigtige teamopgaver Teamkoordinatorens informations­ forpligtelse og virkemidler i teamet Øvelse: Struktureret dagsorden som redskab til delegering, arbejdsfordeling og kumuleret dokumentation i teamet Indføring af enkel projektmodel til tackling af vigtige enkeltopgaver i teamet

2: Produktive, konstruktive og effektive teammøder Teamkoordinatorens værktøjer til produktive teammøder.

Øvelse: Teamkoordinatorernes erfaringer og tanker om at ”åbne op” ind til den enkeltes undervisning Ny viden om læring i de almene boglige skolefag og tackling af kompleksiteten i vor tids læringsteorier Hvordan kommer man til at tale om hinandens konkrete undervisning, så det giver forbedringer i praksis: Enkle og direkte former for kollegial supervision Øvelse: Teamet som pædagogisk ressource for den enkelte med teamkoordinatoren som ”game master” Øvelse: En pædagogisk drøm i teamet

Øvelse om forbedring af teamets diskussionskultur med procesnotater undervejs

Øvelse om subteam til aktivering af alle i teamet Betydningen af indadvendt og udadvendt dokumentation Øvelse i aktiverende spørgeteknik

Samarbejdet og det gensidige tillidsforhold mellem ledelse og gruppen af teamkoordinatorer: Skolens vigtigste tværteam, som ”hægter” team og ledelse sammen Øvelse: Konkrete ideer til arbejdsopgaver, udviklingsopgaver og arbejdsformer i teamkoordinatorgruppen Vekseltræning af otte forskellige samtaleredskaber så teamkoordinatorerne får personligt indtryk af effekten af varieret ”samtalestil” i teamet Øvelse: Kaskademodel til afrunding af deltagernes syn på teamkoordinatorgruppens betydning og muligheder

Viden om alm. anledninger til dårlig stemning i team og veje til løsning af problemsituationer Øvelse: Konflikter kan starte mellem to enkeltpersoner og sprede sig. Teamkoordinatoren kan forebygge dette ved at teamet arbejder med relationen mellem sådanne to teammedlemmer Teori om gruppedynamik og personlighedsmodel til forståelse af dybere følelsesmæssige reaktioner Øvelse: Metode til mildnelse af samarbejdsvanskeligheder mellem teamkoordinatoren selv og en kollega i teamet Hvad kan teamkoordinatoren gøre til forebyggelse af spændinger i team og opbygning af god trivsel

7: Ledelse af teamkoordinatorer

Inddragelse af den enkeltes forudsætninger og optimal brug af teamets ressourcer

3: Udvikling af gruppen af teamkoordinatorer

6. Teamkoordinatoren, trivsel og konfliktløsning i teamet

5: Teamkoordinatoren og træning af teamkompetencer/ teambuilding En praktisk, træningspræget, læringsforståelse til udvikling af teamkompetencer: Etik og metodik Øvelse: Struktureret kortlægning (interviews) om teamkoordinatorernes erfaringer m. teamudvikling Opsamling: Hvordan kommer teamkoordinatoren rent praktisk i gang med teamtræning

Dette kursusmodul er ”extra” i forhold til nærmeste leders deltagelse i Modul 1 og første halvdel af Modul 3. Kursusdagen giver dybere viden og mulighed for ”workshop” med gennemarbejdning af f.eks. formulering af klare opgaver til team – hhv. formulering af teamkoordinatorprofilen og lærer/ pædagog-profilen. Det er bedst hvis mindst to ledere deltager sammen og derved bedre kan fastholde udbyttet af dagen i ledelsesarbejdet hjemme på skolen. Teori om ”Den tredje organisations­ position: ”Teamkoordinatoren” mellem ledere og kolleger Betydningen af gennemprøvede ”køreplaner” for svære situationer teamkoordinatorerne kan møde Offentlige jobprofiler for lærere, pædagoger og teamkoordinatorer Teamkoordinatorernes rygstøtte er klare arbejds- og udviklingsopgaver til team, kendt af alle

Øvelse. Sammenligning af to metoder: Den enkeltes tavse refleksion hhv: Det reflekterende observationsteam i forbindelse med teammøder Gennemgang af andre kollegiale supervisionsmetoder egnet til teambuilding

Kursusdatoer og tilmelding: www.metaconsult.dk telefon 5850 0244 info@metaconsult.dk


Teamudvikling Team er i dag det nødvendige bindeled mellem ledelsen på den ene side og undervisningen/pædagogikken på den anden side. En teamkoordinator er en lærer (i folkeskolen evt. en pædagog) i teamet, som virker for en sammenhængende og målrettet teamindsats. Teamudvikling giver vidensdeling mellem lærerne (og pædagogerne) og kvalitetsudvikling af undervisning og læring. Gruppen af teamkoordinatorer Uddannelsen er et samlet program for kompetence­ udvikling til teamkoordinatorer. Det er gruppen af teamkoordinatorer, som kan skabe sammenhængskraft i skolen eller uddannelsesinstitutionen. Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at de uddannes sammen. En teamkoordinator kan dog også deltage i uddannelsen, som enkeltperson. Ledelsen og uddannelsen På Modul 1 er det væsentligt at teamkoordinatorernes nærmeste leder er med på kursusdagen, fordi den handler om teamkoordinatorens funktion og om relationen mellem leder og teamkoordinator, om formulering af teamopgaver og om sikring af teamkoordinatorens handlemuligheder. På Modul 3 er det vigtigt, at lederen er med om formiddagen, idet programmet vedrører samarbejdet ml. ledelsen og gruppen af teamkoordinatorer. For ledere, som yderligere ønsker at udvikle refleksioner og kompetencer om ledelse af teamkoordinatorer er udviklet et 7. modul, hvor kun ledere kan deltage, og hvor det anbefales, at mere end én leder fra skolen deltager.

Deltagelse i uddannelsen Deltagelse i enkelte moduler forudsætter ikke deltagelse i andre moduler. Det er muligt at tage kursusmodulerne i en valgfri rækkefølge. Lokalt tilpassede kurser Modulerne kan afholdes som pædagogiske dage for lærere, (pædagoger), teamkoordinatorer og ledelse på egen skole hhv. uddannelsesinstitution. Sådanne dage tilrettelægges efter nærmere aftale med ledelsen. Uddannelsen – eller udvalgte moduler – kan også afholdes for grupper af teamkoordinatorer, som er samlet fra flere skoler hhv. uddannelsesinstitutioner. Sådanne lokale uddannelsesforløb aftales nøjere med de berørte ledelser. Kursuselementer i hvert modul • Praktiske træningsøvelser • Erfaringsudveksling • Ny viden om teori og metoder • Sager fra egen hverdag • Rådgivning • Personlig erfaringslogbog • Litteratur


Pris og tilmelding Uddannelsen på Fredericia Uddannelsescenter koster kr. 2200 + moms pr. modul pr. person.

Vurdering af teamkoordinatoruddannelsen Se tidligere deltageres vurderinger på bagsiden af ledsagebrevet eller på hjemmesiden, menu ”Startside” hhv. ”Kurser”.

Uddannelsen på Hotel Scandic i Roskilde koster kr. 2450 + moms pr. modul pr. person. Ved flere end 3 tilmeldte opnås 10% rabat på samtlige personer. Se aktuelle datoer på www.metaconsult.dk

Mere info og tilmelding: www.metaconsult.dk telefon 5850 0244 info@metaconsult.dk

Prisen dækker en kursusdag kl. 9.30-16.00, samt kursusmappe, frokost og forfriskninger. Kursusmodulerne er planlagt således, at det er muligt at fordele uddannelsen over et skoleår, men også muligt at tage hele uddannelsen forår hhv. efterår. Tilmelding er bindende af hensyn til lokalereservationen. En plads kan byttes med en kollega. Hvis nogen har forfald, kan man deltage på det samme modul senere. Kontakt MetaConsult for ændringer. Bekræftelse på tilmelding fremsendes. Kursusbevis Der udstedes kursusbevis for hver enkelt gennemført kursusdag (modul) og for hele uddannelsen, hvis alle moduler er gennemført.

Sten Clod Poulsen

Sten Clod Poulsen er uddan­ net som cand. psych. og har en baggrund i dansk uddannelses­ forskning/ pædagogisk forskning. Gennem en årelang konsulent­

indsats inden for uddannelsessyste­ met har han erhvervet et fordybet kendskab til danske skoler og ud­ dannelsesinstitutioner. Indholdsmæssigt har konsulentar­ bejde, kurser og rådgivning især vedrørt team, ledelse, psykisk ar­ bejdsmiljø, pædagogik og effektiv/ produktiv læring. Sten Clod Poulsen har udgivet flere bøger om team. Senest ”Ledelse af selvstyrende lærerteam / Ledelse i selvstyrende lærerteam” (MetaCon­ sult Forlag, 2002 og 2004), som er blevet solgt i 4000 ekspl.

Han har afholdt mange basis­ kurser og mere avancerede kurser og pædagogiske dage om teamsamar­ bejde og om ledelse af team ved sko­ ler og uddannelsesinstitutioner over hele landet. TeamAudit Teambuildingprojekter over længere tid har været en del af Sten Clod Poulsens konsulentarbejde. Dette har inspireret til tanken om en TeamAudit. Se særskilt omtale på hjemmesiden.

MetaConsult • Fruegade 19 • 4200 Slagelse www.metaconsult.dk • info@metaconsult.dk Telefon 5850 0244

Teamkoordinator  

Team er i dag det nødvendige bindeled mellem ledelsen på den ene side og undervisningen/pædagogikken på den anden side. En teamkoordinator e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you