__MAIN_TEXT__

Page 1


ŠƊſƐƑſƐŽſ űźƐſ

¡‹~¬‡„Į Įyp’‹ŠpŠ³ˆŠ’


ƱǗǖǔNJNjǝǓǕǒǝǑǐǓ DŽNJǂǎǂǂǎǂDždžǀǏdžNJǓǕLj ǗǖǔNJNjƿǔǐǖǐǍǐǒǗNJƽ

Ζωντανά χρώματα - απαλή φροντίδα. Η σειρά μακιγιάζ της lavera διαθέτει όμορφους φυσικούς χρωματικούς συνδυασμούς και καινοτόμες συνθέσεις συστατικών.

ƵǂǑǒǐǛǝǎǕǂ/DYHUDǍǑǐǒdžǀǕdžǎǂǕǂǃǒdžǀǕdžǔǕǐ NjǂǕƽǔǕLjǍǂ&DUHOLIHƧnjƤdžǎNJLJƾnjǐǖƴƾǒǒdžǓ

100% certified natural cosmetics

lavera. natural. effective. beautiful. www.lavera.gr


ǕǂǑƽǎǕǂDŽNJǂǕǐǔǑǀǕNJNjǂNJǕǐǎdžǑǂDŽDŽdžnjǍǂǕNJNjǝǔǂǓǘǟǒǐ

ƬǂNJDŽNJǂǕNJǓLjnjdžNjǕǒǐǎNJNjƾǓǔǂǓǂDŽǐǒƾǓdžǑNJǔNjdžǗǕdžǀǕdžǕǐ

ƬdžǎǕǒNJNjǝNjǂǕƽǔǕLjǍǂƦƴǐnjǚǍǐǞ ƲnjǂǕdžǀǂƧǍǑǐǒǀǐǖ ‡ƴƾǒǒdžǓ‡ǕLjnj MegastoreƲdžǒNJǗdžǒdžNJǂNjƿǐDžǝǓNjǝǍǃǐǓƭdžǖNjǟǎǂ‡ǕLjnj


Your business needs an ID Your ID LVRXUEXVLQHVV

creative ID design

ĹŹĆ†ĆŠĆˆĹ¨Ć Ć’Ć†Ć‚ĹźĆ‡ŨŲƆƆźƇ ƄƇƑƆƄƋƄƇ

Ɖşƀ ZZZLGVWXGLRJU


Profile for Meta Magazino

META MAGAZINO APRIL 19  

META MAGAZINO APRIL 19  

Advertisement