Page 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Βασικές Έννοιες ∆ικτύων Η/Υ

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Εξοικείωση στις βασικές έννοιες των δικτύων.

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Να χρησιµοποιείτε των δικτύων υπολογιστών. ¾ Ενηµέρωση σχετικά µε τα διάφορα είδη των δικτύων ¾ Πληροφορίες σχετικά µε τις εφαρµογές που µπορούν να ωφεληθούν από ένα δίκτυο υπολογιστών.

1


Ενότητα1.1 Στόχοι δικτύων. Με την επικράτηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στις επιχειρήσεις, δηµιουργήθηκε παράλληλα και η ανάγκη της µεταξύ τους σύνδεσης, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδοµένων και η χρήση κοινού εξοπλισµού, όπως εκτυπωτές, µόντεµ, κλπ. Όταν συνδεθούν µεταξύ τους, µε οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας δύο η περισσότεροι Η/Υ, τότε δηµιουργείται ένα δίκτυο. Στόχος ενός δικτύου είναι η κοινή χρήση αρχείων, εφαρµογών λογισµικού και πόρων. Έτσι, όλοι οι υπολογιστές που συνιστούν το δίκτυο, είναι σε θέση να ανταλλάσσουν τοπικά αποθηκευµένες πληροφορίες, τοπικά εγκατεστηµένο λογισµικό και έχουν πρόσβαση σε κοινές εξωτερικές συσκευές. Εκτός από οικονοµία υλικού και πόρων, µε την δικτυακή σύνδεση απλουστεύεται και η συντήρηση του λογισµικού.

Ενότητα 1.2 Ταξινόµηση δικτύων, τεχνολογίες και τεχνικές. Τα Τοπικά ∆ίκτυα (Local Area Network) συνδέουν υπολογιστές και άλλες συσκευές επεξεργασίας πληροφοριών εντός των ορίων περιορισµένου χώρου, όπως ένα γραφείο, ένα κτίριο, µια µονάδα παραγωγής ή άλλοι εργασιακοί χώροι. Τα LAN αποτελούν κοινή πρακτική πολλών επιχειρήσεων, διότι παρέχουν δυνατότητες τηλεπικοινωνιακού δικτύου που συνδέουν τους εργαζόµενους, τα τµήµατα και τις άλλες οµάδες εργασίας.

Τα LAN παρέχουν: ¾ πρόσβαση σε περισσότερη υπολογιστική ισχύ, πληροφορίες και πηγές που δεν θα ήταν εύχρηστες, αν κάθε χρήστης χρειαζόταν ένα ατοµικό αντίγραφο, - τα προνόµια του προσωπικού υπολογιστή. ∆εν είναι απαραίτητο να εργάζεται κανείς µέσω ενός κεντρικού υπολογιστή που πιθανόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών, όταν πολλά άτοµα µοιράζονται τη δυναµικότητά του. ¾ ποικίλους τρόπους για να γίνει ένας οργανισµός αποδοτικότερος και αποτελεσµατικότερος, όπως: κοινό εξοπλισµό: Τα LAN µπορούν να συνδέουν πολλαπλούς σταθµούς εργασίας µε έναν λέιζερ εκτυπωτή, µία συσκευή φαξ ή ένα µόντεµ. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται

2


ένα µόνο µηχάνηµα που είναι διαθέσιµο σε πολλούς χρήστες, έτσι ώστε να αποφεύγονται άσκοπες αγορές εξοπλισµού. κοινά προσωπικά αρχεία: Οι χρήστες LAN µπορούν να επιλέξουν προσωπικά αρχεία τα οποία θέλουν να βλέπουν οι συνεργάτες τους, όπως σχέδια µηχανικής, προγράµµατα του τµήµατος, συµβόλαια ή πρόχειρες σηµειώσεις. Οι συνεργάτες µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτα τα αρχεία χωρίς να καθυστερούν µε την εκτύπωση αντιγράφων. αποστολή µηνυµάτων: Τα LAN µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. κοινές βάσεις δεδοµένων: Τα LAN µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πρόσβαση σε κοινές βάσεις δεδοµένων. Το LAN στην παρακάτω εικόνα είναι εγκατεστηµένο γι' αυτόν το σκοπό, καθώς περιλαµβάνει έναν διακοµιστή αρχείων για την ανάκτηση δεδοµένων που ζητούνται από τους σταθµούς εργασίας. Ο διακοµιστής αρχείων είναι συνδεδεµένος µε έναν δίσκο που περιέχει κοινές βάσεις δεδοµένων, όπως η λίστα πελατών της εταιρείας και ο τηλεφωνικός κατάλογος. Όταν ένας σταθµός εργασίας χρειάζεται πληροφορίες από µια κοινή βάση δεδοµένων, στέλνει ένα µήνυµα αιτήµατος στον διακοµιστή αρχείων, ο οποίος ανακτά την πληροφορία από το δίσκο και τη στέλνει στο σταθµό εργασίας που τη ζήτησε. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η διατήρηση περίσσιων αντιγράφων δεδοµένων. Εκτός από την εξοικονόµηση αποθηκευτικού χώρου, οι βάσεις δεδοµένων που βρίσκονται συγκεντρωµένες σε ένα µέρος αποτρέπουν προβλήµατα µε µη συµβατά µεταξύ τους δεδοµένα. Μητροπολιτικά ∆ίκτυα (Metropolitan Area Networks - MAN) Τα Μητροπολιτικά ∆ίκτυα (MAN) είναι δίκτυα που διασυνδέουν χρήστες µε υπολογιστές σε µια γεωγραφική περιοχή µεγαλύτερη από αυτή που καλύπτει ένα µεγάλο τοπικό δίκτυο, αλλά µικρότερη από την περιοχή που καλύπτει ένα ευρύ δίκτυο. Ο όρος αναφέρεται στη διασύνδεση των δικτύων µιας πόλης σε ένα µεγαλύτερο δίκτυο (το οποίο µπορεί επίσης να συνδεθεί στη συνέχεια µε ένα ευρύτερο δίκτυο). Χρησιµοποιείται επίσης για τη διασύνδεση πολλών τοπικών δικτύων µέσω γραµµών υποστήριξης ∆ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας (Value Added Networks - VAN) Τα ∆ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας (VANs) είναι δηµόσια δίκτυα που "προσδίδουν αξία", µεταφέροντας δεδοµένα και παρέχοντας πρόσβαση σε εµπορικές βάσεις δεδοµένων και λογισµικό. Η χρήση των VAN γίνεται συνήθως µε συνδροµή και οι χρήστες πληρώνουν ανάλογα µε τον όγκο των δεδοµένων που µεταφέρουν. Τα VAN χρησιµοποιούνται για αρκετούς λόγους. Μπορούν να θεωρηθούν ένας τρόπος µεταφοράς ηλεκτρονικών πληροφοριών, προσφέροντας µια υπηρεσία παρόµοια µε αυτή των τηλεφωνικών δικτύων για τις τηλεφωνικές κλήσεις. Μέσω των δικτύων VAN είναι δυνατή η αποστολή δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών σε διαφορετικές πόλεις ή σε διαφορετικές χώρες. Χρησιµοποιούνται συχνά σε συστήµατα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής ∆εδοµένων (EDI), καθώς διευκολύνουν τη σύνδεση µε τα ποικίλα συστήµατα EDI που χρησιµοποιούν οι διάφοροι συνεργάτες. Σε αυτή την εφαρµογή συλλέγουν τις φόρµες σε ένα ηλεκτρονικό γραµµατοκιβώτιο, τις µεταφράζουν και τις αποστέλλουν στους αποδέκτες, παρέχοντας εγγυήσεις ότι θα φτάσουν στον προορισµό τους ανέπαφες. Άλλες συνηθισµένες υπηρεσίες των δικτύων VAN είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η πρόσβαση σε πληροφορίες

3


χρηµαταγορών και σε άλλες δηµόσιες βάσεις δεδοµένων, καθώς και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών. Τα VAN είναι µία οικονοµική λύση για εταιρείες που χρειάζονται υπηρεσίες επικοινωνίας δεδοµένων, αλλά δεν θέλουν να επενδύσουν σε δικά τους ιδιωτικά δίκτυα. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται συχνά από εταιρείες που δεν έχουν την τεχνική υποστήριξη για να διατηρήσουν ένα τέτοιο δίκτυο. Ακόµη και µικρές εταιρείες µπορούν να απολαύσουν τα οφέλη της επικοινωνίας µεταξύ δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα δίκτυα VAN και αφήνοντας τις τεχνικές λεπτοµέρειες στους πωλητές. Τα VAN επιτρέπουν στις εταιρείες να χρησιµοποιούν µέρος ενός δικτύου αντί να πληρώνουν ένα µεγάλο πάγιο ποσό για το δικό τους δίκτυο. Τα VAN επίσης προσφέρονται για εύκολη επέκταση, γιατί είναι φτιαγµένα έτσι ώστε να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τη χωρητικότητά τους και να την επεκτείνουν, εάν είναι απαραίτητο. Τέλος, τα δίκτυα VAN παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε δεδοµένα που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιµα. ∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networks - WAN) Τα ∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) είναι δίκτυα τηλεπικοινωνιών που καλύπτουν µια µεγάλη γεωγραφική περιοχή, όπως µία πολιτεία ή µία χώρα. Τα WAN χρησιµοποιούνται για διάφορους σκοπούς. Μερικά έχουν σχεδιαστεί ως κορµός επικοινωνίας για µεγάλους οργανισµούς που επεκτείνονται σε ευρύ επίπεδο. Κάποια άλλα WAN επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα πακέτα συναλλαγών. Πολλά WAN χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και ενσωµάτωση εταιρικών πληροφοριών, όπως οι καθηµερινές αναφορές συναλλαγών από τα παραρτήµατα. Τα ∆ίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) εγκαθίστανται συχνά µε τη µορφή ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), ένα ιδιωτικό δίκτυο διαµορφωµένο µέσα σε ένα δηµόσιο δίκτυο. Οι τηλεφωνικές εταιρείες παρέχουν επί δεκαετίες µη µεταγόµενες µισθωµένες γραµµές, αφιερώνοντας τµήµα των υψηλής χωρητικότητας γραµµών ζεύξης σε συνδέσµους µεταξύ συγκεκριµένων ηλεκτρονικών τόπων των εταιρειών. Τα VPN προχωρούν ακόµη ένα βήµα, καθώς υποστηρίζουν την επικοινωνία σε οποιοδήποτε σηµείο του ιδιωτικού δικτύου, αλλά δεν υποστηρίζουν την επικοινωνία εκτός δικτύου. Αυτό το είδος υπηρεσίας VPN κοστίζει περισσότερο από την απλή εκµίσθωση µιας γραµµής, αλλά η τηλεφωνική εταιρεία διαχειρίζεται το δίκτυο. Σήµερα εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τη δηµιουργία δικτύων VPN που θα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για να παρέχουν ασφαλή και κωδικοποιηµένη σύνδεση µεταξύ δύο σηµείων. Παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP) διαχειρίζονται τα δίκτυα αυτά και είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση του εύρους ζώνης, τη διαθεσιµότητα του δικτύου και την ασφάλεια. Tηλεφωνικό δίκτυο. Το τηλεφωνικό δίκτυο, είναι γνωστό σα ∆ηµόσιο Επιλεγόµενο Τηλεφωνικό δίκτυο (Public Switched Telephone Network) και είναι αναλογικό, τα δεδοµένα δηλαδή µεταδίδονται µε τη µορφή ήχων, µέσω της συσκευής του modem. Εξέλιξη του αναλογικού τηλεφωνικού δικτύου, αποτελεί το Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών (ISDN-Integrated Services Digital Network). Η βασική πρόσβαση του ISDN παρέχει δύο κανάλια Β των 64 Kbit/sec και ένα κανάλι D των 16 Kbit/sec για τη σηµατοδοσία. Η τηλεφωνική γραµµή λειτουργεί ανεξάρτητα (και παράλληλα) από την ψηφιακή ζεύξη µεταφοράς δεδοµένων, και στην περίπτωση που η πρώτη δεν χρησιµοποιείται, η ταχύτητα της ψηφιακής ζεύξης διπλιασιάζεται.

4


Το DSL (Digital Subscriber Line – ή Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητού) επιτρέπει τη µεταφορά δεδοµένων µε µεγαλύτερη ταχύτητα λόγω των εξελιγµένων αλγορίθµων συµπίεσης. Η πιο γνωστή έκδοση του DSL είναι το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) που ονοµάζεται ασύµµετρο επειδή χρησιµοποιεί διαφορετικά εύρη για την αποστολή και λήψη δεδοµένων αντίστοιχα. Η ταχύτητα µεταφοράς, µπορεί να φτάσει θεωρητικά τα 8,2 Mbit/sec προς τον χρήστη και τα 640 Kbit/sec από αυτόν.

5


Εφαρµογές. Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεµατικών υπηρεσιών µεγάλης έκτασης και κλίµακας. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας µε παρουσία σε περίπου 1800 σηµεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαµβάνοντας προηγµένες υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και εικόνας. Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό ∆ίκτυο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως : ¾ ∆ιασύνδεση σε ένα Ενιαίο ∆ίκτυο ∆εδοµένων και φωνής περί των 2000 φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ¾ Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου ¾ ∆ιαδικτυακή Πύλη µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρµογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) ¾ Υποδοµή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών ¾ Ηλεκτρονικό σύστηµα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) ¾ Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης ¾ ∆ωρεάν τηλεφωνία τόσο µεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεµένες Υπηρεσίες. Οφέλη Κύριος σκοπός του Έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε την αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων σε αυτούς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών. Οι στόχοι που επιδιώκονται µε το Έργο είναι: ¾ Ο εκσυγχρονισµός της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (υλοποίηση του µοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) µε την παροχή προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. ¾ Η διάδοση των δυνατοτήτων του Έργου στα στελέχη του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα. Οι ενέργειες κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο της αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα, τόσο όσον αφορά την κατάρτιση στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών. ¾ Η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα µέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστηµάτων αυτών, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων. ¾ Η εκµετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδοµένων και δικτυακές εγκαταστάσεις. ¾ Η αποτελεσµατική διαχείριση της διακίνησης των δεδοµένων των φορέων του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα και η κεντρική και κατανεµηµένη υποστήριξη των τηλεµατικών εφαρµογών. 6


¾ Η µείωση του κόστους της επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα µε ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών. ¾ Η ενοποιηµένη αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, µέσω αυτοµατοποιηµένων και φιλικών προς τον χρήστη συστηµάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε τις Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. ¾ Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν ως πηγή Φορείς του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα. ¾ Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν εµπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, µε τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών µιας στάσης. ¾ Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και χρηµατοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων. ¾ Η µείωση του "ψηφιακού χάσµατος" στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. ¾ Παράλληλα, µε την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη της βιοµηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισµού και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εµφάνιση ενός τόσο µεγάλου Έργου όπως το "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αναµένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως στην παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

7


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Σύνδεση στο internet και απαιτούµενος εξοπλισµός

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Σύνδεση στο internet

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Ιστορική αναδροµή και χαρακτηριστικά του ∆ιαδικτύου (Internet). ¾ Πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα είδη σύνδεσης στο διαδίκτυο. ¾ Την διαδικασία σύνδεσης στο Internet. ¾ Παρουσίαση των διάφορων ειδών υλικού και λογισµικού απαραίτητα για την διασύνδεση και χρήση του διαδικτύου. ¾ Κρίσιµα θέµατα σχετικά µε την λειτουργία του δικτύου

8


Ενότητα 2.1 Τρόποι σύνδεσής στο Internet ∆ιαδίκτυο. Το ∆ιαδίκτυο (internet) είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο από δίκτυα που χρησιµοποιούν ένα ορισµένο σύστηµα πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Το ∆ιαδίκτυο επικράτησε στη συνείδηση του κοινού στα µέσα της δεκαετίας του 1990 µε τον Παγκόσµιο Ιστό, έναν υπερσύνδεσµο ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται σε υπολογιστές σε όλον τον κόσµο. Τα αρχεία, που σχεδιάστηκαν σε µια εύκολη γλώσσα που λέγεται HTML, µπορούν να περιλαµβάνουν κείµενο, γραφικά, βίντεο εικόνας και ήχου και συνδέσµους σε άλλα αρχεία. Οι χρήστες περιηγούνται σε αυτή την παγκόσµια συλλογή αρχείων κάνοντας απλά κλικ στο ποντίκι πάνω σε "συνδέσµους" (links) ή εντοπίζουν κάποιο αρχείο χρησιµοποιώντας µια "µηχανή αναζήτησης". Ο Παγκόσµιος Ιστός µε τα δηµοφιλή περιβάλλοντα χρήσης Netscape Navigator και Microsoft Explorer, εκµηδενίζει αποστάσεις, ενσωµατώνει εφαρµογές πολυµέσων, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες και καθιστά κάθε χρήστη πιθανό εκδότη, κάτι εξίσου σηµαντικό. Ο Ιστός εξισώνει τους υπολογιστές µε την έννοια της επικοινωνίας και µετατρέπει κάθε προσωπικό υπολογιστή σε προσωπική συσκευή επικοινωνίας. Είναι δύσκολο να κατανοήσουµε τον αντίκτυπο του ∆ιαδικτύου στην κοινωνία. Πολλοί κοινωνιολόγοι προβλέπουν ότι θα είναι µεγαλύτερος από το συνολικό αντίκτυπο του τύπου, του τηλεφώνου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Είµαστε στη µέση της Επανάστασης της Πληροφορίας, στο τρίτο κύµα. Η αξία της συνδεσιµότητας είναι πολύ µεγαλύτερη από το κόστος της και αυξάνει µαζί µε τον όγκο και την ποιότητα των διαθέσιµων πληροφοριών στον Ιστό και τον αριθµό των ατόµων που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Ως εκ τούτου, ο αριθµός των χρηστών του ∆ιαδικτύου αυξάνεται µε ραγδαίο ρυθµό. Η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου, αν και αξιοσηµείωτη, εξακολουθεί να είναι πρωτόγονη. Συνδέει εκατοµµύρια διαφορετικούς υπολογιστές µε τις καλύτερες υπηρεσίες, χωρίς εγγυήσεις σχετικά µε την ταχύτητα επικοινωνίας ή το ποσοστό απώλειας δεδοµένων κατά τη µεταφορά. Το δίκτυο δεν είναι αξιόπιστο και δεν παρέχει καµία ασφάλεια. Ωστόσο, αυτές είναι ασήµαντες, προσωρινές αδυναµίες. Οι πρώτες τηλεφωνικές συνδέσεις και οι πρώτες τηλεοπτικές µεταδόσεις ήταν χαµηλής ποιότητας και αναξιόπιστες επίσης. Παρά τις προσωρινές αδυναµίες του, το ∆ιαδίκτυο είναι ένα επαναστατικό µέσο. Το ∆ιαδίκτυο µετατράπηκε από ένα µικρό πείραµα µερικών κόµβων το 1969 σε µια παγκόσµια συλλογή µερικών εκατοµµυρίων συνδεδεµένων υπολογιστών. Θα πρέπει να επισηµάνει κανείς την αντίληψη των αρχικών σχεδιαστών του που έκαναν εφικτή µια τόσο σηµαντική ανάπτυξη. Η πιο εκπληκτική πλευρά του ∆ιαδικτύου είναι οι µηχανισµοί αυτόµατης οργάνωσης. Κανείς δεν ξέρει πόσοι κόµβοι είναι συνδεδεµένοι ή που βρίσκονται, και όµως ολόκληρα πακέτα βρίσκουν το δρόµο για τον προορισµό τους. Επιπλέον, εάν ένας σύνδεσµος ή ένας δροµολογητής τεθεί εκτός λειτουργίας, τα πακέτα κατευθύνονται αυτοµάτως σε άλλες διαδροµές. Σύνδεση και εξοπλισµός. Για να συνδεθούµε στο internet χρειαζόµαστε: Για να συνδέσουµε έναν υπολογιστή που χρησιµοποιούµε π.χ. στο σπίτι, στη δουλειά, στο πανεπιστήµιο, κλπ. µε το Internet, θα πρέπει ο χρήστης επίσης να έχει:

9


α) Modem, κάρτα δικτύου η δροµολογητή (Router) ανάλογα µε την σύνδεση β) Τηλεφωνική σύνδεση η ΑDSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) γ) Συνδροµή σε οργανισµό που παρέχει υπηρεσίες internet (Internet Service Provider) δ) Λογισµικό που επιτρέπει την σύνδεση µε τον διακοµιστή. ε) Λογισµικό ανάγνωσης ιστοσελίδων (web browser). Στη συνέχεια, ακολουθούµε έναν από τους παρακάτω τρόπους: • Απ’ ευθείας δικτυακή σύνδεση (άµεση πρόσβαση µέσω δοµηµένης καλωδίωσης) • Σύνδεση µέσω modem (πρόσβαση dialup) Με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους, έχουµε στη διάθεσή µας τις ίδιες υπηρεσίες. Η διαφορά είναι ότι ο πρώτος τρόπος παρέχει µόνιµη σύνδεση µε το Internet και κατά κανόνα υψηλότερη ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων. Οι συνήθεις τρόποι οικιακής σύνδεσης µέσω modem είναι : 1. PSTN – Είναι ο τύπος µε το χαµηλότερο κόστος και ταχύτητα (Μέχρι 56 Kbits / sec). Όµως είναι αρκετός σε περίπτωση που θέλουµε απλές υπηρεσίες του διαδικτύου που δεν χρειάζονται µεγάλες µεταφορές δεδοµένων π.χ. email, απλές ιστοσελίδες, chat. 2. ISDN – Το κόστος αυτής της σύνδεσης είναι επίσης χαµηλό και η ταχύτητά της µπορεί να είναι 64 (ISDN64) ή 128 (ISDN128) Kbits / sec. Χρησιµοποιείται στις ίδιες περιπτώσεις µε την PSTN ενώ προσφέρει ακόµα, ταυτόχρονη χρήση ∆ιαδικτύου και τηλεφώνου (Μόνο στην περίπτωση του ISDN64) αλλά και τηλεφωνία µε οπτική επαφή (Video Conferencing). 3. DSL – Γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τείνει να αντικαταστήσει πλήρως τα PSTN και ISDN αφού πλέον στην πιο αργή του έκδοση (384 Kbits / sec), µε διπλάσιο κόστος προσφέρει οκταπλάσιες ταχύτητες. Οι ταχύτητες που υποστηρίζονται σήµερα (2006) είναι 384, 512, 1024, 2048, 4096 µε ανάλογο κόστος που όµως λόγω ανταγωνισµού µειώνεται συνεχώς. Απ’ ευθείας δικτυακή σύνδεση Αν ο υπολογιστής µας βρίσκεται εγκατεστηµένος σε κάποιον οργανισµό και το δίκτυο του οργανισµού συνδέεται µε το Internet µέσω κάποιου παρόχου, όπως π.χ. το δίκτυο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τα πράγµατα είναι αρκετά απλά για µας. Ο υπολογιστής µας συνδέεται µε ένα καλώδιο στο τοπικό δίκτυο του κτιρίου, αρκεί να διαθέτει κάρτα δικτύου. Το τοπικό δίκτυο συνδέεται µε το δίκτυο του οργανισµού που µε τη σειρά του συνδέεται µε το δίκτυο του παρόχου µέσω κάποιας µόνιµης δικτυακής σύνδεσης, οπότε κατ’ επέκταση και ο δικός µας υπολογιστής συνδέεται µε το Internet. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουµε µόνιµη σύνδεση, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουµε κάτι ιδιαίτερο για να συνδεόµαστε κάθε φορά στο Internet αφού η σύνδεση είναι συνεχώς ενεργή.

10


Απ’ ευθείας δικτυακή σύνδεση Σύνδεση µέσω modem Αν δεν µπορούµε να έχουµε απ’ ευθείας δικτυακή σύνδεση (π.χ. αν θέλουµε να συνδέσουµε τον προσωπικό υπολογιστή που έχουµε στο σπίτι µας µε το Internet), πρέπει να καταφύγουµε σε σύνδεση µέσω modem και τηλεφωνικής γραµµής µε το δίκτυο κάποιου παροχέα. Ας δούµε πώς γίνεται αυτό: ∆ύο υπολογιστές µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους για τη µετάδοση δεδοµένων µέσω µιας κοινής τηλεφωνικής γραµµής, αρκεί σε κάθε άκρο της γραµµής, πριν τον υπολογιστή, να παρεµβάλλουµε µια συσκευή που ονοµάζεται modem η οποία µετατρέπει τα ψηφιακά δεδοµένα σε µορφή κατάλληλη για µετάδοση µέσα από την τηλεφωνική γραµµή. Το modem στο ένα άκρο της γραµµής τηλεφωνεί στο άλλο κι έτσι αποκαθίσταται σύνδεση µεταξύ των δύο υπολογιστών, η οποία δεν είναι µόνιµη αλλά διαρκεί µέχρις ότου τα modem διακόψουν την τηλεφωνική κλήση. Μέσω του modem λοιπόν ο υπολογιστής µας τηλεφωνεί σε έναν άλλον υπολογιστή που ανήκει στο δίκτυο του παροχέα και για όση ώρα διαρκεί η κλήση, ο υπολογιστής µας συνδέεται µαζί του άρα και µε το Internet.

Σύνδεση µέσω modem Υπάρχουν δύο είδη dialup συνδέσεων: οι shell συνδέσεις (που πλέον δεν χρησιµοποιούνται πολύ) και οι SLIP ή PPP συνδέσεις (που είναι πολύ δηµοφιλείς). • συνδέσεις Shell: Για όση ώρα κρατά το τηλεφώνηµα, ο υπολογιστής µας γίνεται ένα τερµατικό του άλλου υπολογιστή. Αυτό σηµαίνει ότι τηλε-εκτελούµε προγράµµατα στο περιβάλλον του άλλου υπολογιστή και ο δικός µας λειτουργεί απλά σαν µονάδα εισόδου/εξόδου. Γι αυτόν τον τύπο σύνδεσης δεν απαιτείται η εγκατάσταση λογισµικού TCP/IP. • συνδέσεις SLIP ή PPP: Η SLIP (Serial Line Internet Protocol) και η PPP (Point to Point Protocol) είναι δύο παρόµοια είδη συνδέσεων. Για όση ώρα διαρκεί η κλήση, εκχωρείται στον υπολογιστή µας µια IP διεύθυνση. Αυτό σηµαίνει ότι:

11


• •

Ο υπολογιστής µας συνδέεται άµεσα µε το Internet. Αν π.χ. θέλουµε να µεταφέρουµε ένα αρχείο από έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή του Internet στον δικό µας, αυτό θα µεταφερθεί κατευθείαν στον δικό µας κι όχι στον υπολογιστή του παροχέα. Μπορούµε να χρησιµοποιούµε τις υπηρεσίες του Internet εκτελώντας προγράµµατα στο γνώριµο γραφικό περιβάλλον του προσωπικού µας υπολογιστή. Προφανώς, οι παροχείς δεν αφήνουν οποιονδήποτε διαθέτει έναν υπολογιστή και ένα modem να συνδεθεί στο δίκτυό τους. Κατά τη σύνδεση µε τον υπολογιστή του παροχέα µας ζητείται όνοµα χρήστη και σύνθηµα. Θα πρέπει εποµένως να έχουµε λογαριασµό στον υπολογιστή του παροχέα. Για την απόκτηση λογαριασµού - και εποµένως δικαιώµατος σύνδεσης -συνήθως απαιτείται η καταβολή συνδροµής στον παροχέα.

12


Ενότητα 2.2 Κρίσιµα θέµατα. Όλα τα λειτουργικά συστήµατα και ειδικά τα WINDOWS, διατίθενται µε το απαιτούµενο λογισµικό για διαδικτυακή σύνδεση. Η σύνδεση µέσω PSTN ή ISDN οι οποίες ήταν και η πιο δηµοφιλείς µέθοδοι στο µεγαλύτερο µέρος της περασµένης δεκαετίας, σιγά σιγά αντικαθίσταται από την σύνδεση τύπου ADSL που είναι πολλές φορές ταχύτερη. Εξάλλου, η ταχύτατα εξελισσόµενη τεχνολογία οδηγεί την αγορά σε παγκοσµίως αποδεκτά πρότυπα τα οποία καθιστούν το πρόβληµα επιλογής hardware από τον οικιακό χρήστη, τετριµµένο. Οι ανάγκες µηχανογράφησης µεγάλων επιχειρήσεων στηρίζεται σε τεχνολογίες υψηλής διαθεσιµότητας, για να προσφέρει αδιάλειπτη λειτουργία σε κρίσιµες εφαρµογές και συστήµατα. Παρακάτω περιγράφεται η υποδοµή των δικτυακών εφαρµογών που χρειάζεται ένας µεγάλος οργανισµός για να λειτουργήσει µε ασφάλεια, συνέχεια (continuity) και διαθεσιµότητα. Επίσης απαραίτητη για όλα αυτά είναι η εκπαίδευση στους administrators της επιχείρησης να µπορούν να διαχειριστούν και να συντηρήσουν τα συστήµατα χωρίς προβλήµατα.

13


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Internet - WWW. Βασικά θέµατα αναζήτησης σχετικών πληροφοριών.

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Γνωριµία του εκπαιδευόµενου µε την ορολογία και σηµασία των διαδικτυακών διευθύνσεων

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Παρουσίαση διαφόρων διαδικτυακών βάσεων δεδοµένων

14


Κάθε σελίδα που βλέπουµε στο διαδίκτυο µέσω του φυλλοµετρητή (web browser) έχει και µια µοναδική διεύθυνση. Κάθε διεύθυνση αποτελείται από διάφορα µέρη που δείχνουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας µε τον διακοµιστή, την υπηρεσία που προσφέρει ο διακοµιστής, το όνοµά του, την χώρα δραστηριοποίησης και το απόλυτο όνοµα του εγγράφου που βλέπουµε σε αυτόν. Παραδείγµατα πρωτόκολλων είναι το http, για την µεταφορά σελίδων υπερκειµένου, το ftp για την µεταφορά αρχείων και το telnet για αποµακρυσµένη πρόσβαση. Παραδείγµατα υπηρεσιών που υπονοούνται από την διεύθυνση είναι τα • www (υπηρεσία World Wide Web ή παγκόσµιου ιστού π.χ. www.forthnet.gr) • mail (υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας π.χ. mail.forthnet.gr) • ftp (υπηρεσία µεταφοράς αρχείων π.χ. ftp.forthnet.gr) • chat (υπηρεσία αποµακρυσµένης συνοµιλίας µε γραπτά µηνύµατα π.χ. chat.yahoo.com Το όνοµα του διακοµιστή επιλέγεται και ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη του διακοµιστή και µπορεί να είναι οποιαδήποτε σειρά λατινικών η ελληνικών γραµµάτων εκτός των κυρίων ονοµάτων. Παραδείγµατα χωρών η φορέων είναι το .gr (Ελλάδα), .com (Αµερική/εταιρικό) , .uk (Ηνωµένο Βασίλειο), .tk (Τουρκία), .it (Ιταλία), .gov (Κυβερνητικό), .edu (Αµερική/Εκπαιδευτικό Ίδρυµα), .mil (Αµερική/Στρατιωτικό Ίδρυµα), gov.gr (Ελλάδα/Κυβερνητικό), edu.gr (Ελλάδα/εκπαιδευτικό), .eu (Ευρωπαϊκή Ένωση) Για παράδειγµα η διεύθυνση http://www.livanis.gr/index.html µας δείχνει ότι το πρωτόκολλο είναι το http (Πρωτόκολλο µεταφοράς υπερκειµένων), το όνοµα του διακοµιστή είναι livanis, η υπηρεσία που προσφέρει είναι www, η χώρα δραστηριότητας η Ελλάδα (.gr) και το όνοµα του εγγράφου το /index.html. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ http://www.askeric.org Βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει χρήσιµες διευθύνσεις στο δίκτυο που αναφέρονται σε εκπαιδευτικά θέµατα, άρθρα, εργασίες, και εισηγήσεις που έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια, µε µια σύντοµη περίληψη του περιεχοµένου τους, βιβλία που καλύπτουν µια µεγάλη πoικiλία θεµάτων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σχέδια µαθηµάτων για διάφορα διδακτικά αντικείµενα καθώς και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες εκπαιδευτικού πάντα περιεχοµένου. http://www .gwu.edu/~tip/ Βάση δεδοµένων που παρουσιάζει συνοπτικά τις 48 κυριότερες θεωρίες µάθησης . ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ http://www. utexas. edu/ computer/vcl Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, βιβλιοθήκη µε άρθρα, περιοδικά και βιβλία που έχουν σχέση µε υπολογιστές καθώς και τις εφαρµογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το τµήµα ανασκόπησης (book reviews) διαφόρων βιβλίων πληροφορικής όπου παρουσιάζονται περιληπτικά τα περιεχόµενά τους. Το τµήµα οn line books/dictionaries δίνει την δυνατότητα να επισκεφθούµε διάφορα άλλα sites για να δούµε και άλλα βιβλία σχετικά µε την πληροφορική. http://www.icom.org/vlmp/ Βιβλιοθήκη άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και λογισµικού µε κύριο περιεχόµενο τις ανθρωπιστικές επιστήµες .

15


ΜΟΥΣΕΙΑ http://www.icom.org/vlmp/ Το τµήµα Virtual museums της παραπάνω διεύθυνσης προσφέρει την δυνατότητα περιήγησης σε διάφορα µουσεία ανά τον κόσµο . ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΕΣ http://www.eb.com ∆ίνει την δυνατότητα να συνδεθούµε οn 1ine µε την Encyclopedia Britannica. Για την σύνδεση απαιτείται η πληρωµή συνδροµής αλλά δίνεται η δυνατότητα µιας ελεύθερης για 7 µέρες δοκιµαστικής χρήσης. http://rdz.stjonhs.edu/kidopedia/ Εγκυκλοπαίδεια γραµµένη από παιδιά για παιδιά, που συνεχώς εµπλουτίζεται καθώς παρακινεί τα παιδιά να συµµετέχουν σ' αυτήν µε εργασίες τους . ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Μαθηµατικά http://www.keypress.com Προσφέρει το Geometer's Sketchpad ένα λογισµικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον καθηγητή αλλά και τον µαθητή για την διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωµετρίας. Το προσφερόµενο δείγµα (demo) είναι λειτουργικό και µαζί µ' αυτό προσφέρονται και οδηγίες για την χρησιµοποίηση του στην επίλυση ασκήσεων. Φυσική http://www.krev.com Πληροφορίες για τα δύο θεωρούµενα ως τα πλέον αποτελεσµατικά πακέτα για την διδασκαλία της φυσικής στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, το Interactive Physics και το Modelus. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα δωρεάν δείγµα (demo) των παραπάνω πακέτων. http://www.cea.berkelev.edu/~edsci Ένα πρόγραµµα για χρήση από του µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τα µήκη κύµατος και τις ιδιότητες της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Το πρόγραµµα περιέχει του διδακτικούς στόχους που πρέπει να κατακτήσει ο µαθητής καθώς και ασκήσεις -αυτοαξιολόγησης. Xηµεία http://www.chem.νt.edu/chem-ed/νt-chem-ed.html Άρθρα, πληροφορίες, οn line συνδέσεις µε ενδιαφέρουσες διευθύνσεις που αναφέρονται σε θέµατα χηµείας, αλλά και ερωτήσεις που απευθύνονται στο µαθητή και τον βοηθούν στην κατανόηση θεµάτων που µπορεί να βρει στην παραπάνω διεύθυνση. http://www.salamanderinteractive.com Προσφέρει το λογισµικό Active Chemistry κατάλληλο για χρήση στην -διδασκαλία της Χηµεία στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Με το προσφερόµενο δείγµα (demo) µπορούµε να διαπιστώσουµε τις δυνατότητες του λογισµικού. Γεωγραφία http://www.geosim.cs.vt.edu Λογισµικό για την µελέτη της µετανάστευσης, την ανάπτυξη του πληθυσµού κλπ. Το προσφερόµενο δείγµα (demo) µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε τις δυνατότητες του λογισµικού. Ιστορία http://www.clockwk.com

16


Προσφέρει το Centennia Historical Atlas λογισµικό για την διδασκαλία της Ιστορίας της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής από τον 110 αιώνα µέχρι τις µέρες µας. Το προσφερόµενο δείγµα (demo) είναι λειτουργικό και επιτρέπει να εκτιµήσουµε τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισµικό στην διδασκαλία της Ιστορίας. http://www . perseus. tufts.edu/ Μια βιβλιοθήκη που συνεχώς εµπλουτίζεται µε υλικό για την µελέτη του αρχαίου κόσµου. Περιλαµβάνει αρχαία κείµενα και τις µεταφράσεις τους, χάρτες, συλλογές τέχνης, έργα αρχιτεκτονικής καθώς και εργασίες που αναφέρονται σε διάφορα θέµατα όπως π.χ., την ζωγραφική των αγγείων και αµφορέων . ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ http://www.amazon.com Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο µε µεγάλη ποικιλία βιβλίων και µουσικής. Η έρευνα γίνεται κατά κατηγορία βιβλίων και ο χρήστης έχει συνήθως µια σύντοµη περίληψη του περιεχοµένου των βιβλίων. http://www.papasotiriou.com Ελληνικό βιβλιοπωλείο µε αρκετούς τίτλους βιβλίων αλλά και λογισµικού.

17


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Mozilla Firefox – Internet

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Παρουσίαση των βασικών τµηµάτων ενός φυλλοµετρητή

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Ενηµέρωση σχετικά µε τον τρόπο πλοήγησης χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Internet Explorer ¾ Αναφορά των λειτουργιών που κάνει συνήθως ο χρήστης σε κάποια ιστοσελίδα.

18


Για την εκκίνηση του προγράµµατος, είτε κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Internet Explorer στην επιφάνεια εργασίας, είτε επιλέγουµε Έναρξη (Start)>Προγράµµατα (Programs)->Internet Explorer. Το παράθυρο του Internet Explorer ή Firefox αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα όπως σηµειώνονται και στην εικόνα που ακολουθεί: • Γραµµή Τίτλου (Title Bar): Στη γραµµή τίτλου φαίνεται ο τίτλος της σελίδας που προβάλλεται τη δεδοµένη στιγµή (κόκκινο πλαίσιο) : • Γραµµή Μενού (Menu Bar): Η γραµµή µενού στον Explorer είναι παρόµοια µε τις γραµµές µενού σε άλλες εφαρµογές των Windows. Παρέχει αναπτυσσόµενα µενού (πράσινο πλαίσιο). • Γραµµή Εργαλείων (Tool Bar): Η γραµµή εργαλείων κάνει µερικές συνηθισµένες εργασίες. Είναι σαν τις άλλες γραµµές εργαλείων των Windοws. Αρκεί ένα απλό κλικ πάνω σε ένα εικονίδιο, για να γίνει µία συγκεκριµένη ενέργεια (Μπλε πλαίσιο). • ∆ιεύθυνση (Address Bar): Εδώ είναι το σηµείο που πληκτρολογούµε την διεύθυνση (URL) της σελίδας που θέλουµε να καλέσουµε και το σηµείο όπου φαίνεται η διεύθυνση της σελίδας που επισκέπτεστε (γκρι πλαίσιο). • Περιοχή Προβολής Σελίδων: Εδώ είναι το κύριο µέρος της οθόνης, όπου εµφανίζονται οι σελίδες, των οποίων η διεύθυνση (URL) αναγράφεται στη διεύθυνση (Μωβ πλαίσιο). • Γραµµή Κατάστασης (Status Bar): Η γραµµή κατάστασης βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης. Όπως µετακινείται ο δροµέας µέσα στην περιοχή προβολής σελίδας, αλλάζει (από “βέλος” σε “χέρι”) και η γραµµή κατάστασης εµφανίζει τη διεύθυνση (URL) για τον δεσµό που δείχνει ο δροµέας. Όταν καλούµε µια σελίδα, καθώς αυτή µεταφέρεται στο µηχάνηµά µας, το άσπρο πλαίσιο που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα γεµίζει µε πράσινα τετραγωνάκια, που δηλώνουν την «πρόοδο» της µεταφοράς. Όταν µεταφερθεί ολόκληρη η σελίδα το πλαίσιο αφού γεµίσει µε τα πράσινα αυτά τετραγωνάκια θα εξαφανιστεί και θα εµφανιστεί το µήνυµα Ολοκληρώθηκε (κίτρινο πλαίσιο).

19


Οδηγίες Πλοήγησης Για να επισκεφθούµε έναν δικτυακό τόπο αρκεί να γνωρίζουµε τη διεύθυνσή του (URL) την οποία πρέπει να εισάγουµε στο τµήµα ∆ιεύθυνση (Address). Για παράδειγµα, εάν θέλουµε να επισκεφθούµε την κεντρική σελίδα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς πρέπει να συµπληρώσουµε τη διεύθυνση http://www.unipi.gr/ και να πατήσουµε το πλήκτρο Enter ή να επιλέξουµε Μετάβαση ( Go). Όταν στο εικονίδιo πάνω δεξιά παρατηρείται “κίνηση”, σηµαίνει ότι ο Internet Explorer µεταφέρει δεδοµένα, τα οποία θα εµφανιστούν µε τη µορφή µίας σελίδας Web. Όταν όλα τα δεδοµένα εµφανιστούν στο παράθυρο του Internet Explorer, η σηµαία θα σταµατήσει να κινείται και θα υπάρχει η ένδειξη Ολοκληρώθηκε (Done) στην γραµµή κατάστασης. Κάθε σελίδα αποτελείται από ένα σύνολο πληροφοριών που µπορεί να εµφανίζονται µε µορφή κειµένου, εικόνας, ήχου ή ακόµα και βίντεο. Επίσης, υπάρχει ένα σύνολο συνδέσµων (links) που οδηγούν σε άλλες σελίδες ή δικτυακούς τόπους. Η µετάβαση στο περιεχόµενο των συνδέσµων γίνεται µε πάτηµα πάνω σε αυτούς. Ένας σύνδεσµος µπορεί να είναι µια περιγραφή, η οποία είναι υπογραµµισµένη και συνήθως µπλε χρώµα αλλά µπορεί επίσης να είναι µια εικόνα ή κάποιο άλλο αντικείµενο. Σε µια σελίδα µπορούµε εύκολα να διακρίνουµε τους συνδέσµους καθώς η ένδειξη του δείκτη του ποντικιού µετατρέπεται σε χεράκι όταν βρισκόµαστε πάνω από αυτόν. Στο παράδειγµα που ακολουθεί ο δείκτης βρίσκεται στον σύνδεσµο "Ακαδηµαϊκά Τµήµατα" : Οι διαδοχικές επισκέψεις που κάνουµε σε διάφορες ιστοσελίδες αποθηκεύονται µε τη µορφή URL σε µία λίστα που ονοµάζεται Ιστορικό (History). Πατώντας επάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο της γραµµής εργαλείων θα εµφανιστεί η λίστα του ιστορικού στο αριστερό µέρους της περιοχής εµφάνισης του Internet Explorer: Οι σελίδες που επισκεπτόµαστε εισάγοντας τη διεύθυνσή τους εµφανίζονται µε τη µορφή φακέλου ενώ οι σελίδες που επισκεπτόµαστε µέσω των συνδέσµων άλλων σελίδων εµφανίζονται ως περιεχόµενα των αντίστοιχων φακέλων. Για να κλείσουµε το Ιστορικό απλά επιλέγουµε το x στο αντίστοιχο πλαίσιο. Μπορούµε να ανατρέξουµε σε σελίδες του ιστορικού µας είτε επιλέγοντας την αντίστοιχη διεύθυνση από τη λίστα είτε µετακινούµενοι σε αυτές µε τις επιλογές Πίσω (Back) και Εµπρός (Forward). Ενέργειες Ιστοσελίδας Αποθήκευση στοιχείου από υπερσύνδεσµο. Μετακινούµε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στον υπερσύνδεσµο και πιέζουµε το δεξί κουµπί ώστε να ανοίξει το µενού ενεργειών για το συγκεκριµένο στοιχείο. Για παράδειγµα ο υπερσύνδεσµος που χρησιµοποιείται στην εικόνα παρακάτω αντιστοιχίζεται σε κάποιο έγγραφο του Word. Με την επιλογή ‘Save Link As…’ µπορούµε να το αποθηκεύσουµε στον υπολογιστή µας.

20


∆ιαχείριση κειµένου σε ιστοσελίδα Επιλέγοντας κάποιο κοµµάτι υπερκειµένου από τη σελίδα µε το ποντίκι και πατώντας δεξί κλίκ µπορούµε να κάνουµε κάποιες ενέργειες σε αυτό όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Για παράδειγµα το κείµενο που έχουµε επιλέξει µπορούµε να το αντιγράψουµε και κατόπιν να το επικολλήσουµε σε κάποιο άλλο πρόγραµµα για να το χρησιµοποιήσουµε.

Ενέργειες εικόνων ιστοσελίδας Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού επάνω από κάποια εικόνα και κάνοντας δεξί κλίκ βλέπουµε το µενού ενεργειών επί της εικόνας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στο παρακάτω παράδειγµα µπορούµε να αντιγράψουµε την εικόνα που βλέπουµε πάνω στην σελίδα και κατόπιν να την επικολλήσουµε σε κάποιο άλλο πρόγραµµα για παραπέρα χρήση της.

21


22


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Outlook ExpressMicrosoft Outlook

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Εξοικείωση στις βασικές έννοιες των δικτύων.

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Επεξήγηση των όρων του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ¾ Παρουσίαση των κυριότερων ενεργειών του προγράµµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Microsoft Outlook. ¾ ∆ηµιουργία λογαριασµού ¾ ∆ηµιουργία µηνυµάτων- επισύναψη αρχείου

23


Εκτός από τη δηµιουργία και τη µορφοποίηση εγγράφων, µια ακόµα ιδιαίτερα χρήσιµη δυνατότητα που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι η αποστολή και λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί εξετάζεται λεπτοµερώς η χρήση του Outlook Express, του λογισµικού για την διαχείριση των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Microsoft. Στην ορολογία της Πληροφορικής το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ονοµάζεται Electronic Mail και εν συντοµία e-mail. Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούµε µε το λογισµικό, µέσω του οποίου δηµιουργούνται και αποστέλλονται τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (στο εξής θα αναφερόµαστε σε αυτά για συντοµία ως emails). Σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχουν δυο διαφορετικά ηλεκτρονικά γραµµατοκιβώτια για κάθε χρήστη. Ένα για τα εισερχόµενα και ένα για τα εξερχόµενα µηνύµατά του. Πρακτικά, τα γραµµατοκιβώτια αυτά δεν είναι τίποτα παραπάνω από δύο ξεχωριστούς φακέλους, όπου αποθηκεύονται τα µηνύµατα στο σκληρό δίσκο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται από τρία τµήµατα: • Το όνοµα, το οποίο το επιλέγει ο χρήστης • Το σύµβολο @ του πληκτρολογίου, το οποίο σηµαίνει ‘στο’ και διαβάζεται στο ή παπάκι ή at • Την ηλεκτρονική διεύθυνση του Παρόχου της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ∆ηµιουργία Λογαριασµού Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει όταν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (π.χ. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook) είναι η δηµιουργία κάποιου ενός τουλάχιστον λογαριασµού. Κάθε λογαριασµός περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία του υπολογιστή µας (mail client) µε τους διακοµιστές Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (mail servers). Κάθε χρήστης αυτής της υπηρεσίας (e-mail) θα πρέπει να χρησιµοποιεί ένα διακοµιστή εξερχόµενης αλληλογραφίας (Outgoing mail Server ή SMTP server) και έναν εισερχόµενης αλληλογραφίας (incoming mail server ή POP server). Παρακάτω φαίνονται τα βήµατα δηµιουργίας ενός λογαριασµού στο πρόγραµµα Outlook. Από το µενού του Outlook επιλέγουµε Εργαλεία → Λογαριασµοί ηλεκτρονικού ταχυδροµείου…

... επιλέγουµε την δηµιουργία ενός νέου λογαριασµού…

24


…και εισάγουµε τα στοιχεία που µας έχει δώσει ο πάροχος στη παρακάτω φόρµα.

Τέλος επιλέγουµε τον τύπο του διακοµιστή που χρησιµοποιεί ο πάροχος…

25


…και ο λογαριασµός είναι έτοιµος για χρήση.

∆ηµιουργία µηνύµατος Για να ανοίξουµε ένα κενό µήνυµα, το οποίο θα µορφοποιήσουµε και θα αποστείλουµε έχουµε δυο επιλογές. Η πρώτη είναι από την καρτέλα Αρχείο να επιλέξουµε ∆ηµιουργία – Μήνυµα Αλληλογραφίας και η δεύτερη είναι από το κουµπί συντόµευσης στη γραµµή εργαλείων να επιλέξουµε απευθείας Νέο Μήνυµα. Έτσι εµφανίζεται µια νέα οθόνη, στην οποία µπορούµε να γράψουµε το νέο µήνυµα που

26


επιθυµούµε να στείλουµε. Επίσης, πολλές φορές θέλουµε να µη στείλουµε το µήνυµα που συντάσσουµε αµέσως, αλλά να το αποθηκεύσουµε και αργότερα να το στείλουµε ή να το τροποποιήσουµε. Έχουµε έτσι την επιλογή να αποθηκεύσουµε το µήνυµα µε τις εντολές Αρχείο – Αποθήκευση / Αποθήκευση ως. Το µήνυµα θα αποθηκευθεί στο φάκελο Πρόχειρα και θα είναι διαθέσιµο οποτεδήποτε. Τέλος, στην περίπτωση που εργαζόµαστε εκτός σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο, τότε τα µηνύµατά µας κρατούνται στα Εξερχόµενα και θα αποσταλούν µόλις ο υπολογιστής συνδεθεί µε το ∆ιαδίκτυο Επισύναψη αρχείου Πολλές φορές είναι αναγκαίο, εκτός από το κείµενο, να µεταφέρουµε και κάποιο ή κάποια αρχεία. Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, µέσω της επισύναψης του αρχείου σε ένα e-mail. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουµε για να επισυνάψουµε ένα αρχείο, το οποίο µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, είναι η ακόλουθη. Το πρώτο βήµα είναι να ανοίξουµε ένα νέο µήνυµα, µε τον τρόπο που περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα. Έπειτα, από την καρτέλα Εισαγωγή κάνουµε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή συνηµµένου και στη συνέχεια µέσω του παραθύρου διαλόγου που ανοίγει αναζητούµε το αρχείο, που θέλουµε να επισυνάψουµε. Μόλις το εντοπίσουµε είτε το επιλέγουµε και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί Επισύναψη, ή κάνουµε διπλό κλικ και επισυνάπτεται αυτόµατα. Εµφανίζεται δε κάτω από τη γραµµή στην οποία αναγράφεται το θέµα. Στην περίπτωση που θέλουµε να αφαιρέσουµε κάποιο συνηµµένο αρχείο από το e-mail, κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο (στην περιοχή που βρίσκεται στο e-mail) και επιλέγουµε Κατάργηση. Αποκλεισµός αποστολέων Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες θέλουµε να αποκλείσουµε κάποιον αποστολέα από το να µας στέλνει e-mails (ιοί, spam, και άλλα). Αυτό επιτυγχάνεται αν επιλέξουµε το εν λόγω e-mail και έπειτα την επιλογή Μήνυµα – Αποκλεισµός αποστολέα. Έτσι είµαστε σίγουροι ότι ακόµα και ο συγκεκριµένος αποστολέας µας στείλει e-mail αυτό απευθείας θα µεταφερθεί στο φάκελο ∆ιαγραµµένα. Αν όµως κατά λάθος αποκλείσουµε κάποιον, µπορούµε να αναιρέσουµε αυτή µας την επιλογή. Μπορούµε να επιλέξουµε Κατάργηση µέσω των επιλογών Εργαλεία – Κανόνες µηνυµάτων και την καρτέλα Αποκλεισµένοι αποστολείς. Απάντηση σε µήνυµα Υπάρχουν διάφορες επιλογές για να απαντήσουµε σε ένα µήνυµα. Η πιο απλή περίπτωση είναι να θέλουµε να απαντήσουµε στον αποστολέα του µηνύµατος. Αυτό γίνεται αν, αφού έχουµε επιλέξει το συγκεκριµένο µήνυµα, πατήσουµε το κουµπί Απάντηση στον αποστολέα από τη γραµµή εργαλείων. Εναλλακτικά, µπορούµε να επιλέξουµε Απάντηση στον αποστολέα είτε µε δεξί κλικ στο µήνυµα, είτε µε επιλογή της καρτέλας Μήνυµα. Επίσης, µια άλλη περίπτωση που µπορεί να συναντήσουµε, είναι να επιθυµούµε να απαντήσουµε και στον αποστολέα του µηνύµατος, αλλά και σε όλους τους παραλήπτες του. Αυτό επιτυγχάνεται µε τρόπο αντίστοιχο µε την Απάντηση, που είναι η Απάντηση σε όλους. Η επιλογή αυτή, όπως και η Απάντηση, γίνεται είτε µέσω του αντίστοιχου κουµπιού από τη γραµµή εργαλείων, είτε µε δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριµένο µήνυµα που θέλουµε να απαντήσουµε ή µε επιλογή Μήνυµα – Απάντηση σε όλους. Μια άλλη ρύθµιση που µπορούµε να επιλέξουµε είναι αν επιθυµούµε ή όχι να εµφανίζεται το αρχικό µήνυµα κατά τη δηµιουργία απάντησης. Επιλέγουµε Εργαλεία – Επιλογές και την καρτέλα Αποστολή. Εκεί,

27


ανάλογα µε τις προτιµήσεις µας, επιλέγουµε ή όχι την Προσάρτηση του πρωτότυπου κειµένου κατά την απάντηση.

28


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Ασφάλεια στο Internet

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Εισαγωγή στην ασφάλεια στο Internet

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Αναφορά στις αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση ενός υπολογιστή από εξωτερικούς κινδύνους. ¾ Εκµάθηση των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια του υπολογιστή µας.

29


Η πρώτη φροντίδα για την απόκτηση προστασίας από επιθέσεις είναι η χρήση ενός τείχους προστασίας (firewall). Το τείχος προστασίας ή αλλιώς πύλη ασφαλείας είναι ένας συνδυασµός υλικού και λογισµικού, που ενεργεί ως ένα προστατευτικό όριο µεταξύ ενός δικτύου και του έξω κόσµου. Η λειτουργία του είναι να απαγορεύει την αποµακρυσµένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και να ελέγχει τα εισερχόµενα και εξερχόµενα µηνύµατα. Το επόµενο βήµα είναι να εγκαταστήσουµε ένα ή και περισσότερα προγράµµατα ανίχνευσης/εξάλειψης ιών (antivirus). Τα πιο γνωστά προγράµµατα της κατηγορίας αυτής είναι τα antivirus των εταιριών Kaspersky, Norton, McAfee, Antivir, AVG, Panda. Καθώς εµφανίζονται σε καθηµερινή βάση νέοι ιοί, πρέπει να τα ενηµερώνουµε τακτικά. Κάθε αρχείο που κατεβάζουµε από το διαδίκτυο, πρέπει να ελέγχεται µε πρόγραµµα antivirus. Επίσης δεν πρέπει να ανοίγουµε συνηµµένα, που λαµβάνουµε µε ηλεκτρονικά µηνύµατα από αγνώστους. Εκτός από την ενηµέρωση των προγραµµάτων antivirus µε ανανεώσεις γνωστών ιών, πρέπει να ενηµερώνουµε τακτικά το πρόγραµµα πλοήγησης (browser) αλλά και το ίδιο το λειτουργικό σύστηµα µε τα λεγόµενα security patches (∆ιορθώσεις Ασφαλείας). Τα Windows XP για παράδειγµα, µας ενηµερώνουν αυτόµατα κάθε φορά που υπάρχουν ζωτικής σηµασίας ενηµερώσεις και αναλαµβάνουν το κατέβασµα και την εγκατάστασή τους. Πρέπει πάντα να χρησιµοποιούµε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράµµατος πλοήγησης και να το ρυθµίσουµε κατάλληλα. Ο Internet Explorer δέχεται ρυθµίσεις, οι οποίες µας επιτρέπουν να προστατεύσουµε τα προσωπικά µας δεδοµένα και να διατηρήσουµε την ανωνυµία µας στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα, η απουσία µέτρων στη λήψη των cookies, µπορεί να βοηθήσει κάποιους να καταγράψουν τις δραστηριότητες και τις συνήθειές µας. Το cookie (µπισκότο) είναι ένα µικρό αρχείο κειµένου, που δηµιουργείται από µια τοποθεσία Web για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή µας όπως για παράδειγµα τις προτιµήσεις µας όταν επισκεπτόµαστε την συγκεκριµένη τοποθεσία. Όταν επισκεφτούµε ξανά την ίδια διεύθυνση, ο Web Server θα µας αναγνωρίσει από το cookie που έχει αποθηκεύσει στον υπολογιστή µας. Κάθε τοποθεσία Web µπορεί να µας στείλει το δικό του cookie εφόσον οι ρυθµίσεις του browser το επιτρέπουν. Μόλις όµως αποθηκευτεί ένα cookie στον υπολογιστή µας, µόνο η τοποθεσία που το δηµιούργησε έχει δυνατότητα να το διαβάσει. Πρέπει να τονίσουµε ότι ένα cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εµάς, εκτός και αν τις δώσουµε εµείς οι ίδιοι. Ο Internet Explorer επιτρέπει τη χρήση των cookies. Μπορούµε όµως να αλλάξουµε τις ρυθµίσεις απορρήτου και να καθορίσουµε να ζητείται επιβεβαίωση πριν από την τοποθέτηση ενός cookie στον υπολογιστή µας ή µπορούµε να τα αποκλείσουµε τελείως. Πολλές τοποθεσίες Web επιτρέπουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, που παρέχουν µόνο σε συγκεκριµένα άτοµα και απαιτούν όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πληκτρολογούµε τα δεδοµένα σε µια φόρµα υποβολής στοιχείων και κάνουµε κλικ σε ένα κουµπί, που έχει συνήθως την επιγραφή Υποβολή ή Αποστολή. ∆εν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε, ότι τα δεδοµένα που στέλνουµε µέσω του διαδικτύου περνάνε από δεκάδες δηµόσια δίκτυα, στα οποία µπορούν να έχουν πολλοί πρόσβαση. Με ειδικά προγράµµατα, τα λεγόµενα packet sniffer, παρακολουθούν πακέτα ΙΡ και υποκλέπτουν δεδοµένα. Αν θέλουµε να στείλουµε «ευαίσθητα» δεδοµένα, τα οποία δεν πρέπει να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, επιβάλλεται να τα στείλουµε κρυπτογραφηµένα. Η διαδικασία της κρυπτογράφησης απαιτεί ένα κλειδί (ουσιαστικά πρόκειται για µια ακολουθία χαρακτήρων) και µε τη βοήθεια ενός αλγόριθµου, παράγει από το

30


µήνυµα µια νέα µορφή, απο την οποία δεν προκύπτει νόηµα. Η αντίστροφη διαδικασία λέγεται αποκρυπτογράφηση και αναπαράγει το αρχικό µήνυµα µε τη βοήθεια του κατάλληλου κλειδιού. Στη συµµετρική κρυπτογραφία, υπάρχει µόνο ένα κλειδί το οποίο χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση αλλά και για την αποκρυπτογράφηση του µηνύµατος. Προφανώς το κλειδί πρέπει να γνωρίζουν µόνο ο αποστολέας και ο αποδέκτης του µηνύµατος.

31


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Αναφορά στα προγράµµατα πλοήγησης ή φυλλοµετρητές καθώς επίσης και στις δυνατότητές τους. ¾ Οι τρόποι διάδοσης των πληροφοριών στο διαδίκτυο ¾ Οι τρόποι µε τους οποίους γίνεται η αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο.

32


Οι πλοηγοί ή προγράµµατα ανάγνωσης ή φυλλοµετρητές (browsers) είναι το µέσο πρόσβασης στην πληθώρα των πληροφοριών και δικτυακών εφαρµογών που υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο (Ιnternet). Οι αρχικές εκδόσεις των πλοηγών εστίαζαν στην παρουσίαση υπερκειµένου και είχαν περιορισµένες δυνατότητες για την παρουσίαση εικόνων. Στη συνέχεια όµως εµπλουτίστηκαν µε τη δυνατότητα υποστήριξης πιο σύνθετων ιστοσελίδων, που περιελάµβαναν, εκτός από υπερκείµενο, εικόνες, ήχο, video και κινούµενες εικόνες (animation). Σήµερα έχουν ενοποιήσει κι άλλες υπηρεσίες του Internet εκτός από τον Παγκόσµιο Ιστό (Web), όπως η µεταφορά αρχείων (ftp), το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) και τα νέα (news). Επίσης, οι τελευταίες εκδόσεις παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα δηµιουργίας δικών του σελίδων χρησιµοποιώντας εργαλεία συγγραφής HTML κώδικα (HTML editors). Οι πιο γνωστοί και διαδεδοµένοι πλοηγοί είναι ο Mozilla Firefox, o Microsoft Ιnternet Explorer και ο Netscape Communicator του ιδρύµατος Mozilla και των εταιριών Microsoft και Netscape αντίστοιχα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ο πιο απλός προϋποθέτει να γνωρίζουµε τη διεύθυνση της τοποθεσίας που θέλουµε να επισκεφτούµε. Στην περίπτωση που δε γνωρίζουµε την ακριβή διεύθυνση της τοποθεσίας, πρέπει να προσφύγουµε στη βοήθεια των µηχανών αναζήτησης ή στις υπηρεσίες καταλόγου. Ένας από τους πιο ενηµερωµένους καταλόγους στην Ελλάδα βρίσκεται στην τοποθεσία www.pathfinder.gr. Βρισκόµενοι στην κεντρική ιστοσελίδα, κάνουµε κλικ στην επιµέρους θεµατική ενότητα που µας ενδιαφέρει και ούτω καθ’ εξής, έως δοτού αποκτήσουµε πρόσβαση στην πληροφορία του ενδιαφέροντος µας. Ο όγκος των πληροφοριών που βρίσκονται στο INTERNET, είναι τόσο µµεγάλος, που λέγεται ότι αν κάποιος, θέλοντας να αναζητήσει µµία πληροφορία, αποφάσιζε να επισκεφθεί την πρώτη µόνο σελίδα όλων των τόπων (site) δεν θα ολοκλήρωνε ποτέ την έρευνά του, ακόµα και αν ξεκινούσε αυτή την εξερεύνηση από βρέφος. Αυτό δεν σηµαίνει ότι για κάθε πληροφορία που θα., ζητηθεί, υπάρχει µία απάντηση µµέσα στο ∆ίκτυο. Για να υπάρχει η πληροφορία που θέλουµε, πρέπει κάποιος να την έχει δηµοσιεύσει («ανεβάσει») σε αυτό και ακόµα, για να µµπορεί να βρεθεί αυτή, πρέπει να έχει δηµοσιοποιηθεί (ή διαφηµιστεί) µε κάποιον τρόπο η ύπαρξή της. Αλλά και στη περίπτωση. που υπάρχει η πληροφορία και έχει δηλωθεί, δεν είναι δεδοµένο ότι θα εντοπιστεί την συγκεκριµένη στιγµή που την θέλουµε. Λόγω της εξαιρετικής πολυπλοκότητας του ∆ικτύου, µµία έρευνα µπορεί να µµην αποδώσει, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η απάντηση δεν είναι διαθέσιµη. Θεωρητικά, υπάρχει ακόµα -η περίπτωση, κάποιος να έχει εισάγει µία πληροφορία στο ∆ίκτυο και χωρίς αυτή να έχει δηλωθεί ή διαφηµιστεί, να την αποκτήσει κάποιος άλλος µε αρκετή τύχη, προσπάθεια και κατάλληλη τεχνική. Γενικά στο INTERNET δεν υπάρχει, ούτε µπορεί να υπάρξει κάποιος κεντρικός κατάλογος τον οποίο θα µπορούσε να συµβουλευτεί όποιος αναζητά µία πληροφορία. Σε κάθε έρευνα ο χρήστης του ∆ικτύου πρέπει να αναζητήσει την πληροφορία που θέλει σε διάσπαρτα σηµεία µέσα σε αυτό, ψάχνοντας εν µέρει στα τυφλά, όπως θα έκανε κάποιος που αναζητά ένα σπάνιο βιβλίο σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσµου. Την αναζήτηση πληροφοριών στο INTERNΈT διευκολύνουν ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα έρευνας που βρίσκονται σε διάφορους τόπους (site) του. Τα προγράµµατα αυτά επιτρέπουν τoν άµεσο εντοπισµό πληροφοριών στο ∆ίκτυο χωρίς να είναι απαραίτητη η µετακίνηση από σελίδα σε σελίδα και από κόµβο σε κόµβο. Η αναζήτηση γίνεται µε βάση λέξεις «κλειδιά» µέσα από αυτά τα προγράµµατα,

33


τα οποία µπορεί να είναι µηχανές τοπικής αναζήτησης ή αυτόµατα robots. Οι πρώτες είναι προγράµµατα που επιτρέπουν την έρευνα σε ένα συγκεκριµένο κόµβο κατάλογο (Υ ahoo), ενώ τα δεύτερα αναζητούν την λέξη - κλειδί σε «όλες» τις webσελίδες του INTERNET (Altavista, Lycos κλπ) Και στις δύο περιπτώσεις γράφουµε την λέξη κλειδί για την οποία θα γίνει η έρευνα στην κατάλληλη θέση µίας φόρµας που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του τόπου που έχει αυτό το πρόγραµµα και κατόπιν πατάµε Enter ή ένα από τα πλήκτρο submit ή search. Σαν απάντηση θα πάρουµε µία σελίδα Web που θα περιέχει (ανάλογα µε το πρόγραµµα που χρησιµοποιήσαµε) τα URL (=διευθύνσεις) των σχετικών µε την λέξη-κλειδί σελίδων και άλλα πιθανώς στοιχεία. Excite: http://www.excite.com Infoseek: http://www.infoseek.com Galaxy: http://www.einet.com Lycos:http://www.lycos.com Webcrawler: http://webcrawlwr.com Google: : http://www.google.com Εκτός αυτών (και άλλων πολλών παρόµοιων), υπάρχουν και τόποι µε µηχανές αναζήτησης ή θεµατικούς καταλόγους µε Ελληνικά µόνο θέµατα στις διευθύνσεις όπως οι: http://www.forthnet.gr/hellas http://www.hiway.gr/gi http://www.thea.gr http://www.in.gr http://www.otenet.gr http://www.pan.gr http://www.phantis.com http://www.ist.gr http://www.webindex.gr http://cs.ist.edu.gr

34


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο e-Επιχειρείν (Electronic Commerce)

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Γενική παρουσίαση του Ηλεκτρονικού εµπορίου και των κυριότερων χαρακτηριστικών του.

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Επεξήγηση ορολογίας εµπορίου ¾ Παρουσίαση τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο ¾ Αναφορά στα επιχειρηµατικά µοντέλα του ηλεκτρονικού εµπορίου ¾ Πληροφόρηση σχετικά µε τον τρόπο ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου ¾ Παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικού εµπορίου

35


Ενότητα 8.1 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς. Πολλοί οργανισµοί και ιδιώτες αναζητούν στο World Wide Web (Παγκόσµιος Ιστός) το µέλλον, µια σίγουρη πηγή πληροφόρησης, αγαθών, υπηρεσιών και επικοινωνίας. Καθώς οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο WWW αυξάνονται, η ποσότητα των αγαθών, των υπηρεσιών και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο ∆ιαδίκτυο φαίνεται ότι διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται χρόνο µε το χρόνο. Συχνά, µικροί και µεγάλοι οργανισµοί, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, ιδιωτικής ή δηµόσιας διοίκησης, αναγκάζονται να αναπτύξουν δραστηριότητα στον ιστό λόγω της πίεσης που δέχονται τόσο από τους πελάτες όσο και από τους ανταγωνιστές. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι παραδοσιακές επιχειρήσεις προσπαθούν να µη µείνουν πίσω και µπαίνουν στο παιχνίδι του ηλεκτρονικού εµπορίου, έστω και µε κάποια καθυστέρηση. Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις το ηλεκτρονικό εµπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και, συνεπώς, πολλοί οργανισµοί θα αναγκαστούν, είτε να δικτυωθούν, είτε να κλείσουν. Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι η επικοινωνία και η σύναψη εµπορικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων και των πελατών τους, µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Έχοντας ορίσει το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, ας σούµε τη διαφορά του µε το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Το µεν Ηλεκτρονικό Εµπόριο, περικλείει την έννοια της συναλλαγής χρηµάτων ή αγαθών µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών. Η δε έννοια του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν είναι ευρύτερη, γιατί περιέχει και άλλες έννοιες και δραστηριότητες, όπως την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών ενδο-εταιρικά ή µε συνεργάτες της εταιρείας, την εύρεση προσωπικού, την προσέλκυση επενδυτών, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, κ.α. Συνοπτικά στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά πλεονεκτήµατα- µειονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Πλεονεκτήµατα: ¾ Αγορά προϊόντων από το σπίτι. Ελάττωση του χρόνου λήψης παραγγελιών, τιµολογίων και διάφορων πληροφοριών για τα προϊόντα. Συναλλαγές 24 ώρες τη µέρα. ∆υνατότητα αλληλεπίδρασης πελατών µε άλλους πελάτες σε ηλεκτρονικές κοινότητες, ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών. ¾ Λιγότερες µετακινήσεις για αγορές, µε αποτέλεσµα να υπάρχει λιγότερη κίνηση στους δρόµους και µικρότερη µόλυνση του περιβάλλοντος. ¾ Λιγότερο ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες Μειονεκτήµατα: ¾ Ασφάλεια - διασφάλιση απορρήτου (privacy) ¾ Αναγκαιότητα για ειδικούς διακοµιστές Ιστού (Web servers) και άλλες υποδοµές, επιπλέον των διακοµιστών δικτύου (επιπρόσθετο κόστος). Έλλειψη εµπιστοσύνης και αντίσταση χρηστών. Έλλειψη επαφής – αίσθηση online. ¾ Πολλά µη διευθετηµένα ζητήµατα: νοµικά θέµατα, κυβερνητικές ρυθµίσεις και πρότυπα. Οι εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου παρέχουν τη δυνατότητα εύρεσης και ανάκτησης πληροφοριών, καθώς επίσης και συναλλαγές τεσσάρων τύπων προϊόντων: Αγαθά, εργασίες, υπηρεσίες και άϋλα αγαθά. Κάθε ένα από αυτά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν χρήσιµη την εξέτασή τους, αφού η αντιµετώπισή τους σε µια εφαρµογή Ηλεκτρονικού Εµπορίου πρέπει να γίνεται µε προσαρµογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. ¾ Αγαθά:

36


Πρόκειται για φυσικά αντικείµενα, που έχουν παραχθεί σύµφωνα µε κάποιες προδιαγραφές, που κατά κύριο λόγο τις ορίζει ο κατασκευαστής τους. Συνήθως συµπεριλαµβάνεται στην έννοιά τους και η µεταφορά από τον τόπο παραγωγής στον τόπο πώλησης. Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν :Χηµικά, φαρµακευτικά προϊόντα, είδη ένδυσης, ανταλλακτικά κάθε είδους, οχήµατα κλπ. ¾ Εργασίες: Πρόκειται για τις εργασίες ανάπτυξης ή κατασκευής αγαθών σύµφωνα µε προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Παραδείγµατα αποτελούν τα προϊόντα λογισµικού, ηλεκτρικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές χώρων κλπ. Βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες που έχουν σχέση µε αυτή την κατηγορία αφορούν την διαπραγµάτευση των προδιαγραφών, τις πληρωµές σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου κλπ. ¾ Υπηρεσίες:Η διάθεση και πώληση υπηρεσιών είναι συνήθως διαδικασίες αλληλοεξαρτώµενες. Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν δηµόσιες, τουριστικές, χρηµατοοικονοµικές, ψυχαγωγικές, συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας. ¾ Άυλα αγαθά: Η αξία αυτών των προϊόντων δεν συνδέεται άµεσα µε το κόστος παραγωγής τους αλλά µε το περιεχόµενο και τη χρήση τους. Επίσης: ¾ Η διανοµή τους εξαρτάται άµεσα από κάποιο µέσο επικοινωνίας, ¾ Συνδέονται άρρηκτα µε την έννοια των δικαιωµάτων χρήσης. ¾ π.χ. κινηµατογραφικές ταινίες, προϊόντα µουσικής, πακέτα λογισµικού, κλπ. ¾ Επιχειρηµατικές διαδικασίες που σχετίζονται µε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνουν την αναπαραγωγή των προϊόντων κατόπιν σχετικής άδειας και όλες τις επικοινωνιακές διεργασίες που πρέπει να συντελεστούν για αυτό το σκοπό. Να τονισθεί ότι οι παραπάνω κατηγορίες είναι πολύ γενικού περιεχοµένου: ένα προϊόν µπορεί να προέλθει από τη συνένωση δύο ή περισσότερων από τις παραπάνω γενικές κατηγορίες (π.χ. ένα πακέτο λογισµικού είναι ένα προϊόν µε στοιχεία άυλου αγαθού, ενώ αυτό µπορεί να συνοδεύεται από ένα συµβόλαιο συντήρησης, κάτι που πρακτικά θεωρείται παροχή υπηρεσίας και ανήκει στην κατηγορία υπηρεσίες).

Ενότητα 8.2. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Πρότυπα Οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν είναι όλες νέες. Οι περισσότερες από αυτές χρησιµοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια από συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή κλάδους. Αυτό που τους έδωσε την απαιτούµενη ώθηση και έκανε την αντιµετώπιση τους ενιαία – κάτω από τη µορφή του ηλεκτρονικού εµπορίου – ήταν η αποδοχή διεθνών προτύπων και η ανάγκη για νέες µορφές οργάνωσης και λειτουργικής διαχείρισης. Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI – Electronic Data Interchange) ∆ηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Η EDI είναι µµία κοινή δοµή αρχείων που σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέψει σε µεγάλους οργανισµούς να µεταδίδουν πληροφορίες µέσα από µµεγάλα ιδιωτικά δίκτυα. Πρόκειται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εµπορικών και διοικητικών δεδοµένων από υπολογιστή σε υπολογιστή, µε 37


την ελάχιστη παρέµβαση χειρόγραφων διαδικασιών. Τα δεδοµένα αυτά είναι οργανωµένα σε αυτοτελή µηνύµατα (τιµολόγια, παραγγελίες, τιµοκατάλογοι, φορτωτικές κλπ.), το περιεχόµενο και η δοµή των οποίων καθορίζονται από κάποιο κοινώς αποδεκτό πρότυπο. Τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο προέρχονται από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επικοινωνιακών αναγκών των εµπορικών εταιρειών. Το πρότυπο αυτό είναι το EDIFACT (EDI For Administration, Commerce and Transportation). Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL – Secure Sockets Layer) Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάστηκε προκειµένου να πραγµατοποιεί ασφαλή σύνδεση µε τον εξυπηρετητή (server). Το SSL χρησιµοποιεί «κλειδί» δηµόσιας κρυπτογράφησης , µε σκοπό να προστατεύει τα δεδοµένα, καθώς «ταξιδεύουν» µέσα στο Internet. SET (Secure Electronic Transactions) Το SET κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή του εµπόρου. Το πρότυπο αυτό, που δηµιουργήθηκε από τη Visa και τη MasterCard, τυγχάνει µεγάλης αποδοχής από την τραπεζική κοινότητα. Γραµµωτός κώδικας (Barcode) Η τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα αποτελεί τµήµα του γενικότερου τοµέα των τεχνολογιών αυτόµατης αναγνώρισης (Auto ID Technologies). Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο βοηθά καταλυτικά στην οµαλή διακίνηση και διαχείριση (logistics) προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του γραµµωτού κώδικα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, µε σκοπό να εξυπηρετήσει την πληρωµή προϊόντων στα καταστήµατα τροφίµων. Οι πρώτες εφαρµογές σε βιοµηχανικό περιβάλλον εµφανίστηκαν στα τέλη της ίδιας δεκαετίας σε µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες, για τον περιορισµό του κόστους εργασίας που σχετιζόταν µε την παραγωγή. Εκτεταµένη χρήση παρουσιάστηκε µετά την ανάπτυξη των πρώτων προτύπων (λόγω των πιέσεων των -αρκετών πλέον- χρηστών / προµηθευτών και υποκατασκευαστών των µεγάλων βιοµηχανιών) στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρξε αλµατώδης ανάπτυξη του εξοπλισµού, κατ' επέκταση και των τρόπων χρήσης της τεχνολογίας γραµµωτού κώδικα. Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards) Οι «έξυπνες κάρτες» αποτελούν εξέλιξη των καρτών µαγνητικής λωρίδας (παθητικό µέσο αποθήκευσης, τα περιεχόµενα του οποίου µπορούν να διαβαστούν και να αλλαχτούν). Οι έξυπνες κάρτες µπορούν να αποθηκεύσουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων και παρέχουν δυνατότητες κρυπτογράφησης και χειρισµού ηλεκτρονικών υπογραφών για την ασφάλεια των περιεχοµένων τους. Η ιδέα της έξυπνης κάρτας ξεκίνησε στη Γαλλία το 1974. Το 1975 τα δικαιώµατα ανάπτυξης πέρασαν σε µεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η νέα αυτή τεχνολογία παρουσιάστηκε στο κοινό το 1981. Μια σειρά από πιλοτικά σχέδια ξεκίνησε αµέσως, και το 1984, µε µια συλλογική αξιολόγησή τους, εκδόθηκαν νέες ολοκληρωµένες προδιαγραφές. Σήµερα επικρατεί η λανθασµένη εντύπωση ότι οι Smart Cards είναι τραπεζικές ή πιστωτικές κάρτες, µε αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται το µεγάλο εύρος των δυνατοτήτων τους. Η τεχνολογία των έξυπνων καρτών προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες χρήσης στη βιοµηχανία, το εµπόριο και τη δηµόσια διοίκηση.

38


Πιστοποίηση και ασφάλεια Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιµοποιούνται ευρέως τα Firewalls. Firewalls Το firewall αποτελεί λογισµικό ή υλικό προστασίας το οποίο επιτρέπει στους εξωτερικούς χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώµατα να προσπελάσουν το προστατευµένο δίκτυο. Ένα firewall επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να πιστοποιηθούν. Υπάρχουν πολλοί τύποι firewalls, καθένας από τους οποίους παρέχει διαφορετικά επίπεδα προστασίας. Ο συνηθέστερος τρόπος χρησιµοποίησης ενός firewall είναι η τοποθέτηση ενός υπολογιστή ή δροµολογητή µεταξύ συγκεκριµένου δικτύου και του Internet και η παρακολούθηση όλης της κυκλοφορίας µεταξύ του εξωτερικού και του τοπικού δικτύου. Η εµπιστευτική πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο µπορεί να προστατευτεί µε κρυπτογράφηση και χρήση µυστικών κωδικών. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζεται κατεξοχήν στην κρυπτογράφηση, δηλαδή στην κωδικοποίηση του µεταδιδόµενου κειµένου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε τη χρήση του ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση συνοδεύεται πολλές φορές και από την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα, έτσι ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να βεβαιωθεί για την ταυτότητα του πρώτου.

39


Ενότητα 8.3 Ηλεκτρονικό Εµπόριο και επιχειρηµατικά µοντέλα Το ηλεκτρονικό εµπόριο θα µπορούσε να κατηγοριοποιηθεί βάσει των συναλλασσόµενων µερών του σε 7 κατηγορίες: ¾ Ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (Business-to-Consumer B2C). Πρόκειται για την πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε µια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς κόµβους-καταστήµατα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυµεί να αγοράσει είδη ένδυσης µπορεί ενίοτε και να τα δοκιµάζει (µέσω ειδικών προγραµµάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν θα µπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιµές και, τέλος, αγοράζει. Κι όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιµο χρόνο και κόπο. ¾ Ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις (Business-to-BusinessB2B). Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη µεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προµηθειών, την ταχύτερη αποστολή των προµηθειών και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεµάτων. Επιπλέον, καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. ¾ Ηλεκτρονικό εµπόριο από καταναλωτές προς καταναλωτές (Consumer-toConsumer- C2C), όπου καταναλωτές µέσω τρίτων φορέων που παρέχουν τους δικτυακούς τόπους, συναλλάσσονται µε άλλους καταναλωτές. Οι δηµοφιλέστεροι τόποι αυτής της µορφής είναι οι τόποι ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. ¾ Ηλεκτρονικό εµπόριο από επιχειρήσεις προς κυβερνήσεις (Business -toGovernments- B2G), ¾ Ηλεκτρονικό εµπόριο από καταναλωτές προς κυβερνήσεις (Consumer-toGovernments - C2G). Ο δηµοφιλέστερος δικτυακός τόπος για τις 2 παραπάνω κατηγορίες είναι οι ηλεκτρονικές σελίδες της εφορίας (www.taxisnet.gr). Επίσης λειτουργεί ο δικτυακός τόπος www.e-gov.gr, ο οποίος φιλοδοξεί να µαζέψει όλες τις δικτυακές κυβερνητικές υπηρεσίες. ¾ Ηλεκτρονικό εµπόριο από κυβερνήσεις προς κυβερνήσεις (Governments -toGovernments – G2G). Είναι η περίπτωση ενδοκυβερνητικών συναλλαγών και ανταλλαγής πληροφοριών. ¾ Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο, τέλος, είναι η περίπτωση συναλλαγών και ανταλλαγής πληροφόρησης µεταξύ των µερών µιας εταιρείας η οποία εκτείνεται σε διαφορετικές πόλεις, χώρες ή και ηπείρους.

40


Ενότητα 8.4 Εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η δοµή του όλου συστήµατος του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, από τα θεµέλια, που είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι οποίες κάνουν δυνατές τις συναλλαγές µέσω ∆ιαδικτύου, έως την κορυφή, που είναι οι σχέσεις που συνάπτουν οι επιχειρήσεις µεταξύ τους µέσω δικτύου. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Just in time, Ιεραρχίες, ∆ιεπιχειρησιακά συστήµατα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Άµεση ανταπόκριση, Ευελιξία & προσαρµοστικότητα, ∆ικτυακή αγορά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ανταλλαγή πληροφοριών/ Προβολή, Παραγγελία, Παράδοση, Πληρωµή, Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών, Εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ηλεκτρονικό και Φωνητικό ταχυδροµείο, Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι & Φόρµες Στοιχείων και Παραγγελιών, EDI, FEDI. ∆ΙΚΤΥΑ ∆ιαδίκτυο, LANs, WANs, VANs, MANs ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τηλεφωνικό δίκτυο, καλωδιακά δίκτυα, δορυφορικά, ασύρµατο κλπ Οι τηλεπικοινωνίες είναι η βάση του οικοδοµήµατος, γιατί επιτρέπουν τη δηµιουργία δικτύων. Πάνω στα δίκτυα «τρέχουν» τα προγράµµατα και οι εφαρµογές που κάνουν το Ηλεκτρονικό Εµπόριο πραγµατικότητα. Με τη σειρά του, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο γίνεται εργαλείο, το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση µε σκοπό τη διαµόρφωση στρατηγικής και την ανάπτυξη πλεονεκτηµάτων έναντι των ανταγωνιστών της. Τέλος, η επιχείρηση χρησιµοποιεί το διαδίκτυο συναγωνιστικά µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ή άλλων κλάδων, ή ακόµη και µε κυβερνητικές υπηρεσίες, για πληροφόρηση και µείωση του κόστους οργάνωσης και διαχείρισης. Όπως φαίνεται και στην πιο πάνω πυραµίδα το ηλεκτρονικό εµπόριο, για να γίνει εφικτό, πρέπει να χρησιµοποιήσει την τεχνολογία η οποία πατάει πάνω στις τηλεπικοινωνίες. Εδώ πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν είναι ανάγκη το διαδίκτυο να πατάει πάνω σε τηλεφωνικό δίκτυο. Και αυτό γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι λειτουργίας. Επικοινωνιακός εξοπλισµός Είναι η βάση του οικοδοµήµατος και περιλαµβάνει το παραδοσιακό τηλεφωνικό καλώδιο, το καλώδιο της καλωδιακής τηλεόρασης και εξωτερικές λύσεις, όπως το 41


δορυφορικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών, ασύρµατες συνδέσεις κλπ. Γίνεται σοβαρή προσπάθεια να αντιστραφεί η κατάσταση και, αντί να έχουµε το τηλεφωνικό δίκτυο ως βάση του δικτύου δεδοµένων, να ισχύει το ακόλουθο: Να περνάει η φωνή από το δίκτυο δεδοµένων. ∆ίκτυα Στο σκαλί αυτό βρίσκουµε τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, τους οποίους οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να έρθουν σε επαφή µε άλλες επιχειρήσεις ή και µε τους τελικούς καταναλωτές. Ο κάθε τρόπος έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Οι τρόποι αυτοί αναλύονται στο Κεφάλαιο 1. Προγράµµατα και εφαρµογές Τα προγράµµατα και οι εφαρµογές που µπορούν να αναπτυχθούν στα δίκτυα και να δώσουν σάρκα και οστά στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), το φωνητικό ταχυδροµείο (voice-mail), οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ecatalogues), οι ηλεκτρονικές φόρµες στοιχείων και παραγγελιών (e-forms), το EDI, το FEDI και η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (είναι η διαχείριση παντός είδους εγγράφου µέσω λογισµικού, το οποίο διαβάζει όλα τα έγγραφα προς την επιχείρηση και τα διαχειρίζεται ανάλογα µε τον παραλήπτη και τη µορφή τους). Περισσότερα για τις εφαρµογές αυτές αναλύονται σε άλλα κεφάλαια. Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου Οι εφαρµογές που βρίσκονται στο τέταρτο σκαλί της πυραµίδας είναι οι ακόλουθες: ¾ Ανταλλαγή πληροφοριών/ προβολή. ¾ Παραγγελία. ¾ Παράδοση προϊόντος. ¾ Πληρωµή. ¾ Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών. ¾ Εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση.

Ενδο-επιχειρησιακές στρατηγικές Οι στρατηγικές αυτές (στο πέµπτο σκαλί της πυραµίδας) αποσκοπούν στη δηµιουργία συγκριτικού πλεονεκτήµατος, ώστε η επιχείρηση να προπορευτεί του ανταγωνισµού. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα προέρχεται από την καλύτερη συνεργασία, τη µείωση των λαθών, την επίσπευση των εργασιών και την έγκαιρη πληροφόρηση. Επιχειρησιακές συνεργασίες Είναι οι συνεργασίες της επιχείρησης µε άλλες επιχειρήσεις και αποβλέπουν στη µείωση του κόστους, µέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας και των διεπιχειρησιακών ενεργειών (παραγγελίες, αποστολές προϊόντων, παραλαβή προϊόντων, εκκαθάριση λογαριασµών, και άλλα). Τα δι-επιχειρησιακά συστήµατα δηµιουργούνται ώστε να εκµεταλλευτούν κοινούς πόρους, όπως βάσεις δεδοµένων (µε πελάτες, προµηθευτές, πηγές χρηµατοδότησης, συνεργάτες εξωτερικού, δηµοσιεύσεις διαγωνισµών), λογισµικό, γνώσεις και εµπειρίες. Στόχος εδώ µπορεί να είναι η αντιµετώπιση κινδύνου εντός αγοράς (π.χ. µεγάλος ανταγωνιστής στην ίδια χώρα ή το εξωτερικό) ή εκτός αγοράς (π.χ. νοµοθεσία που αυξάνει το κόστος ή τον ανταγωνισµό).

42


Ενότητα 8.5 Βέλτιστες Πρακτικές Ηλεκτρονικού Εµπορίου. ∆ηµοπρασίες Η διαδικασία των δηµοπρασιών µέσω δικτύου δεν διαφέρει απ’ αυτήν που υπάρχει εδώ και αιώνες εκτός διαδικτύου. Οι τόποι δηµοπρασιών έχουν προχωρήσει αρκετά και στο θέµα της εξάλειψης (στο µέτρο που είναι εφικτό) των εξαπατήσεων. Το πρώτο βήµα γίνεται µε την εγγραφή του υποψήφιου αγοραστή και πωλητή, ώστε να υπάρχουν τα στοιχεία του. Το δεύτερο γίνεται µε τη δηµιουργία οµάδων συζητήσεων, όπου οι εξαπατηµένοι πωλητές (από πελάτες που πλειοδότησαν αλλά τελικά δεν εµφανίστηκαν για να αγοράσουν το προϊόν) ή αγοραστές (από πωλητές που δεν εµφανίστηκαν ή εµφανίστηκαν µε άλλο προϊόν) ξεσκεπάζουν αυτούς που δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους. ∆ηµοπρασίες δεν διεξάγουν µόνο ανεξάρτητα sites αλλά και sites εταιριών, όπως για παράδειγµα η Ολυµπιακή Αεροπορία και η Lufthansa, οι οποίες δηµοπρατούν τις κενές θέσεις. Μια άλλη κατηγοριοποίηση των δηµοπρασιών µπορεί να γίνει βάση των συµµετεχόντων. ∆ηµοπρασίες µπορούν να γίνουν µεταξύ καταναλωτών (C2C), µεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων (B2C). Οι τύποι των δηµοπρασιών που υπάρχουν στο διαδίκτυο είναι: ¾ Κλασσικές δηµοπρασίες. Ο πωλητής ορίζει την εναρκτήρια τιµή και το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα δέχεται προσφορές για το προϊόν ή την υπηρεσία που πουλά. ¾ ∆ηµοπρασίες Ολλανδικού τύπου. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε πωλητές που έχουν πολλά κοµµάτια από το ίδιο είδος και ένας ή περισσότεροι αγοραστές «χτυπούν» για να αγοράσουν τα περισσότερα κοµµάτια. Συνήθως «νικούν» οι αγοραστές που θέλουν τα περισσότερα κοµµάτια και όχι αυτοί που δίνουν τα περισσότερα χρήµατα ανά τεµάχιο. ¾ Αντίστροφες δηµοπρασίες. Εδώ τη δύναµη έχει ο αγοραστής, ο οποίος θέτει το είδος και την ποσότητα που θέλει και δέχεται προσφορές από προµηθευτές. Τραπεζικές συναλλαγές (internet banking) Το Internet Banking (e-banking, web-banking) δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύστηµα το οποίο επιτρέπει στον χρήστη του να κάνει κάποιες τραπεζικές συναλλαγές µέσω δικτύου χωρίς να απαιτείται η παρουσία του σε κάποιο κατάστηµα της τράπεζας. Είναι δηλαδή µια προσοµοίωση ενός τραπεζικού καταστήµατος µε τη διαφορά ότι την θέση του τραπεζικού υπαλλήλου και των διάφορων εγγράφων παίρνουν η οθόνη του υπολογιστή και οι ιστοσελίδες. Το Internet Banking προσφέρει στον χρήστη – πελάτη µιας τράπεζας σχεδόν τα πάντα. Οποιαδήποτε συναλλαγή µπορεί να γίνει σε µια τράπεζα µπορεί άνετα να γίνει και µέσω του συστήµατος αυτού. Εκ φύσεως βέβαια, δεν µπορεί κάποιος να περιµένει ότι θα µπορέσει να κάνει ανάληψη ή κατάθεση χαρτονοµισµάτων µέσω του υπολογιστή του ή οποιουσδήποτε άλλης συσκευής χρησιµοποιεί. Πιο συγκεκριµένα όµως το σύστηµα Internet Banking µιας τράπεζας µπορεί να προσφέρει: • • • • •

Ενηµέρωση για τις κινήσεις λογαριασµών και πιστωτικών καρτών Αποπληρωµή πιστωτικών καρτών και δανείων Μεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών της ίδιας ή άλλης τράπεζας Πληρωµή λογαριασµών (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κτλ.) Πληρωµή ΦΠΑ 43


• • •

On line έγκριση δανείων και πιστωτικών καρτών Εκτέλεση εντολών χρηµατιστηρίου Άλλα

Πλεονεκτήµατα για τον πελάτη. Είναι ξεκάθαρο ότι το βασικό πλεονέκτηµα του Internet Banking για τον πελάτη είναι αυτό που δίνει το ίδιο το Internet σε όλες τις διεργασίες και υπηρεσίες που προσφέρονται ηλεκτρονικά µέσα από δίκτυο. Η δυνατότητα δηλαδή του χρήστη να το χρησιµοποιεί οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, 365 µέρες το χρόνο από την άνεση του σπιτιού του ή από οπουδήποτε αλλού θέλει. Αυτό εξοικονοµεί πολύτιµο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα αν µιλάµε για επιχειρήσεις. Μια επίσκεψη στην τράπεζα (παρκάρισµα, αναµονή στην ουρά κ.α.) µπορεί να πάρει ακόµη και ώρες ενώ για την ίδια συναλλαγή στο Internet ο χρόνος είναι θέµα µερικών “κλικ” του ποντικιού. Ένας δεύτερος τοµέας όπου ο πελάτης βγαίνει κερδισµένος είναι η δυνατότητα που έχει να συγκρίνει και να αποφασίζει αβίαστα και χωρίς να του γίνεται πλύση εγκεφάλου. Οι εποχές που ο πελάτης παρακαλούσε τις τράπεζες έχουν περάσει. Τώρα πια οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι τράπεζες ανοίγουν τα χαρτιά τους στο Internet και αυτές είναι που ψάχνουν για µελλοντικούς πελάτες. Πλεονεκτήµατα για τις τράπεζες. Πρώτα απ’ όλα, είναι η µείωση του λειτουργικού κόστους συναλλαγών. Την τελευταία δεκαετία οι τράπεζες επένδυσαν σηµαντικά ποσά σε τεχνολογικές υποδοµές προκειµένου να αποσυµφορήσουν τις ουρές στα ταµεία των υποκαταστηµάτων τους. Οι παραδοσιακές συναλλαγές στα ταµεία κοστίζουν ακριβά σε αντίθεση µε τα εναλλακτικά δίκτυα που κοστίζουν ελάχιστα. Σύµφωνα µε µελέτη του Booz Allen & Hamilton, µια τυπική τραπεζική συναλλαγή όπως η κατάθεση, η ανάληψη, η ερώτηση υπολοίπου και η µεταφορά ποσού σε άλλο λογαριασµό, όταν πραγµατοποιείται στο ταµείο και απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό κοστίζει 1,01 ευρώ. Η ίδια συναλλαγή όταν πραγµατοποιείται µέσω του Internet κοστίζει µόλις 0,01 ευρώ. (Εικ.1) Έτσι λοιπόν οι τράπεζες δεν χρεώνουν προµήθεια για συναλλαγές µέσω Internet εκτός από εµβάσµατα στο εξωτερικό και µεταφορές σε λογαριασµούς άλλων τραπεζών. Με την αποσυµφόρηση των ταµείων οι τράπεζες στρέφουν ένα µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού τους σε εργασίες όπου η προσωπική επαφή είναι απαραίτητη. Για παράδειγµα σε συµβουλευτικού τύπου υπηρεσίες.

Εικόνα 1.1

Επίσης οι τράπεζες αποκτούν πρόσβαση προς τους πελάτες µιας ευρύτερης γεωγραφικά περιοχής εντός και εκτός εθνικών συνόρων, χωρίς να είναι απαραίτητο το άνοιγµα ενός υποκαταστήµατος.

44


Τι χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει Internet Banking Από πλευράς εξοπλισµού οι απαιτήσεις είναι ελάχιστες. Ένα PC µε λειτουργικό σύστηµα Windows 9x και νεότερο (Millenium,2000, XP) ή κάποιο Linux είναι αρκετό, χωρίς να αποκλείονται µηχανήµατα Macintosh. Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι η ταχύτητα της σύνδεσης και η έκδοση του browser. Ξεκινώντας από PSTN 56k και πάνω, όσο πιο γρήγορο τόσο το καλύτερο. Ο browser θα πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (βλ.3.4) για µεγαλύτερη ασφάλεια. Η ανάλυση της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 x 600 στα 16-bit χρώµατος. Επίσης απαραίτητο είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας λογαριασµός στην τράπεζα στην οποία υπάρχει το σύστηµα. Το τελευταίο βήµα είναι η ενεργοποίηση του συστήµατος για τον συγκεκριµένο πελάτη. Η πιο συνηθισµένη διαδικασία είναι η συµπλήρωση της ανάλογης αίτησης και η επίσκεψη στο υποκατάστηµα για την εξακρίβωση των στοιχείων και την παραλαβή των απαιτούµενων κωδικών πρόσβασης.

45


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Εξειδικευµένες Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου

Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

Σκοπός µαθήµατος Παρουσίαση του διαδικτύου σαν µέσο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στόχοι µαθήµατος Μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση: ¾ Γνωριµία µε καθηµερινές υπηρεσίες του διαδικτύου ¾ ∆υνατότητα χρήσης του συστήµατος TAXISNET ως παράδειγµα ¾ Γνωριµία µε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

46


Εισαγωγή Το ∆ιαδίκτυο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την αναζήτηση πληροφοριών. Όµως, πέρα από τις απλές πληροφορίες ψυχαγωγικού ή ενηµερωτικού περιεχοµένου, το ∆ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για παροχή υπηρεσιών που αφορούν στο δηµόσιο τοµέα και τις δηµόσιες υπηρεσίες. Αυτό συµβαίνει επειδή οι απαιτήσεις των πολιτών από τις υπηρεσίες σήµερα αυξάνονται συνεχώς και η αναζήτηση πληροφοριών καθώς και η διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών έχει ως αποτέλεσµα το χάσιµο πολύτιµου χρόνου για τον εντοπισµό του υπεύθυνου φορέα αλλά και την εξαντλητική αναµονή στις ουρές. Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών που εξοικειώνεται µε το ∆ιαδίκτυο ολοένα και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Τα δύο αυτά γεγονότα ωθούν πολλούς από τους κυβερνητικούς φορείς στη διάθεση εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω δικτυακών τόπων (web-sites). Οι τόποι αυτοί αποσκοπούν στην ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών που απευθύνονται σε αυτούς. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών οι έννοιες της διακυβέρνησης και της διοίκησης έχουν µεταβληθεί σηµαντικά. Όχι µόνο λόγω των έντονων πιέσεων και της προσδοκίας ότι ο τρόπος διακυβέρνησης θα πρέπει να αντανακλά τις νέες µεθόδους εργασίας, αλλά και της απαίτησης για πιο "ανοιχτές" κυβερνήσεις απέναντι στον επιχειρηµατικό κόσµο. Η τάση αυτή για αλλαγή συνθηκών έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, λόγω της ταχείας εξέλιξης και συνεχούς εµφάνισης νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-Government) επιτρέπει την οικονοµικότερη προσέγγιση των δηµοκρατικών διαδικασιών. Ωστόσο, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα απ' αυτό. Επαναπροσδιορίζουν το τοπίο της δηµόσιας διοίκησης µεταβάλλοντας τις σχέσεις µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και του κοινού, µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ κυβέρνησης και πολίτη. Νέες µορφές διακυβέρνησης κάνουν την εµφάνισή τους, αντανακλώντας τις ολοένα µεταβαλλόµενες οργανωτικές και οικονοµικές δοµές, µε σηµαντικές επιδράσεις στον τρόπο που "υπάρχουµε" ως πολίτες. Είναι σαφές ότι η η-∆ιακυβέρνηση δεν αφορά µόνο στην παροχή on-line υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά συνιστά ένα νέο σύνολο τεχνολογικά υποβοηθούµενων διαδικασιών, που προάγουν την αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης.

47


Ενότητα 9.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλιστικών Ταµείων (ΙΚΑ) Το ΙΚΑ αποτελεί το µεγαλύτερο ταµείο ασφάλισης της Ελλάδας. Η πλειονότητα των εργαζοµένων, είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. Η µετάβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα γίνεται εκκινώντας το πρόγραµµα πλοήγησης ιστοσελίδων (Internet Explorer, Netscape κλπ) που βρίσκεται εγκατεστηµένο στον υπολογιστή και επιλέγοντας τη διεύθυνση http://www.ika.gr. Μεταβαίνοντας στην πρώτη σελίδα της δικτυακής τοποθεσίας, επιλέγουµε τη γλώσσα µε την οποία επιθυµούµε να αναγνώσουµε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Η ενέργεια αυτή οδηγεί στην κυρίως σελίδα της δικτυακής τοποθεσίας. Η κεντρική σελίδα παρουσιάζει στον επισκέπτη τις κύριες κατηγορίες από τις οποίες απαρτίζεται το σύνολο της δικτυακής τοποθεσίας. Επιπλέον, η αριστερή στήλη εµφανίζει ανακοινώσεις και άρθρα από διάφορα δελτία τύπου και εγκυκλίους, τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ένας πολύ χρήσιµος σύνδεσµος που υπάρχει στην πλειονότητα των δικτυακών χώρων είναι ο λεγόµενος sitemap. Μέσω αυτού βλέπουµε τη δοµή της ιστοσελίδας στην οποία βρισκόµαστε και έτσι βρίσκουµε µε µεγαλύτερη ευκολία το σηµείο που θέλουµε να βρεθούµε. Ποιες διαδικασίες µπορεί ο χρήστης του ∆ιαδικτύου να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ. Ο χρήστης µπορεί µέσω του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ να υποβάλει την Αναλυτική Περιοδική του ∆ήλωση και να τυπώσει και να συµπληρώσει πληθώρα εντύπων όπως : • Αίτηση - ∆ήλωση Απογραφής Εργοδότη • Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε Οικία • Αίτηση - ∆ήλωση Απογραφής Εργοδότη • Έντυπο Αίτησης - ∆ήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία) • Έντυπο Αίτησης - ∆ήλωσης Απογραφής Οικοδοµοτεχνικού Έργου • Αίτηση - ∆ήλωση Απογραφής Οικοδοµοτεχνικού Έργου • ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη • ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία) • Αίτηση - ∆ήλωση Μεταβολών Οικοδοµοτεχνικού Έργου • ∆ήλωση Μεταβολών Οικοδοµοτεχνικού Έργου • Βεβαίωση Εργοδότη • Αίτηση Επανέκδοσης Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης • ∆ήλωση ∆ιαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης ∆ηµόσιου Έργου • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (µε fax) • Έντυπο ∆ήλωσης Υποβολής ΑΠ∆ και Καταβολής Εισφορών • Αίτηση Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου • ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισµένου • Αιτήσεις Συνταξιοδότησης κ.ά. Ποιοι µπορούν να εγγραφούν και να διευκολυνθούν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του ΙΚΑ; Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλοι οι εργοδότες, φυσικά ή µη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΜΕ και ΑΦΜ, οι ιδιώτες/Κύριοι Οικοδοµοτεχνικών Έργων που διαθέτουν µόνο ΑΜΟΕ και οι Εταιρίες

48


χωρίς ΑΜΕ που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα τους αλλά εκτελούν Οικοδοµοτεχνικά Έργα (διαθέτουν δηλαδή µόνο ΑΜΟΕ) Πώς µπορώ να χρησιµοποιήσω τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ; Ο χρήστης πρέπει αρχικά, προκειµένου για ΑΠ∆, να εγγραφεί στην υπηρεσία µέσω της βασικής σελίδας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο χρήστης δίνει το e-mail του και το σύστηµα του αποστέλλει έναν προσωρινό κωδικό για να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Οι τελικοί προσωπικοί του κωδικοί (PIN και PUK) θα του αποσταλούν µέσω ταχυδροµείου. Όταν ο χρήστης αποκτήσει username και password για το σύστηµα, µπορεί να συνδεθεί και να δει δηλώσεις που έχει ήδη υποβάλει αλλά και να εισαγάγει νέα δήλωση. Με ποιον τρόπο µπορώ να υποβάλλω Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις µέσω ∆ιαδικτύου; Η υποβολή των ΑΠ∆ µέσω Internet γίνεται µέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ µε δύο εναλλακτικούς τρόπους. Είτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία σε ειδική φόρµα είτε στέλνοντας (upload) το αρχείο που περιγράφεται στις "Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠ∆", που µπορείτε να κατεβάσετε (download) από την αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ. Εφόσον την πρώτη φορά που υποβάλλεται η ΑΠ∆ µέσω ∆ιαδικτύου γίνει η καταχώριση των στοιχείων όλων των ασφαλισµένων στην ειδική φόρµα, τις επόµενες φορές δεν απαιτείται η επαναπληκτρολόγηση των ίδιων στοιχείων, παρά µόνον των µεταβολών που τυχόν θα προκύψουν σ' αυτά (επιλέγοντας την ενέργεια "Αντιγραφή ΑΠ∆ προηγούµενης περιόδου"). Πώς γίνεται η εξόφληση των εισφορών στο ΙΚΑ, παράλληλα µε την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠ∆; Οι εισφορές που αντιστοιχούν στη µισθολογική περίοδο κάθε µήνα καταβάλλονται µηνιαίως στις τράπεζες ή σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα ΙΚΑ, σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ίσχυαν µε τις παλαιές διαδικασίες καταβολής των εισφορών, ανεξάρτητα από τη συχνότητα και το µέσο υποβολής των ΑΠ∆. Το µόνο που χρειάζεται είναι η αναφορά του ΑΜΕ και του ΑΦΜ που έχουν αποδοθεί µε την κάρτα η οποία έχει αποσταλεί σε όλους τους εργοδότες. Τα παραστατικά είσπραξης εκδίδονται από την τράπεζα ή το υποκατάστηµα ΙΚΑ. Οι εισφορές που αφορούν σε οικοδοµοτεχνικά έργα εξακολουθούν να καταβάλλονται αποκλειστικά στο υποκατάστηµα ΙΚΑ που είναι απογεγραµµένα.

49


Ενότητα 9.2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σχετικά µε θέµατα φορολογίας (TAXISNET). Το TAXISnet είναι η υπηρεσία που παρέχει στους φορολογούµενους τη δυνατότητα να διευθετούν τις εκκρεµότητές τους µε τις ∆ΟΥ µέσω Internet, χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και σπατάλη πολύτιµου χρόνου. Το έργο TAXIS συµπεριλαµβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κλεισθένης" (Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η υπηρεσία TAXISnet συγχρηµατοδοτείται και αυτή από το πρόγραµµα "Κλεισθένης" και αποτελεί µία ακόµη δράση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η εφορία ίσως είναι η πρώτη δηµόσια υπηρεσία που έχει ήδη αλλάξει πρόσωπο, έχει γίνει πιο φιλική και κυρίως πιο προσιτή στον πολίτη, χρησιµοποιώντας το Internet. Η παρουσία του υπουργείου Οικονοµικών στο ∆ιαδίκτυο είναι ιδιαίτερα έντονη µε πολλές λειτουργίες και πληροφορίες. Εκφράζεται µέσα από τη διεύθυνση της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gον.gr ), από όπου είναι δυνατή η πληροφόρηση για τις υπηρεσίες, της ∆ΟΥ και για διάφορα άλλα θέµατα οικονοµικού περιεχοµένου που αφορούν στον πολίτη και στις συναλλαγές του µε τις εφορίες. Η ΓΓΠΣ αποτελεί την εξέλιξη του παλιού ΚΕΠΥΟ, του κέντρου πληροφορικής του υπουργείου Οικονοµικών, µε πιο αυξηµένες αρµοδιότητες. Βέβαια, στην καρδιά της ΓΓΠΣ παραµένουν η συλλογή των δηλώσεων, ο υπολογισµός και η απόδοση των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων -που γίνονται πλέον από το TAXIS (ο όρος προέρχεται από τις λέξεις TAX Ιnfοrmatιοη System). Σε αυτό έρχεται να συµβάλει το TAXISnet, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του υπουργείου (www.taxisnet.gr) ηλεκτρονικά. Ήδη από το περασµένο έτος µπορεί κανείς µέσα από το ∆ιαδίκτυο να καταθέσει τη φορολογική του δήλωση ή να υποβάλει τις δηλώσεις του ΦΠΑ και να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό οφειλής στην τράπεζα, χωρίς να χρειάζεται να περάσει ούτε καν δίπλα από την εφορία. Η υποβολή του ΦΠΑ πραγµατοποιείται µέσω Internet, αφού πρώτα ο χρήστης εγγραφεί στην υπηρεσία του e-ΦΠA. Στις οικονοµικές συναλλαγές όπως αυτές που παρέχει το TAXIS, η πιστοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητο στοιχείο, το οποίο διαφοροποιεί το εν λόγω σύστηµα απ την πληροφοριακή δοµή του δικτυακού κόµβου των ΚΕΠ (http://www.kep.gov.gr/default.asp ). Το σηµαντικότερο όµως χαρακτηριστικό του TAXIS δεν είναί ο έλεγχος αλλά οι µεγάλες δυνατότητες και οι προοπτικές που παρέχει η µηχανογράφηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι συναλλαγές µπορούν πλέον να γίνονται πιο γρήγορα χωρίς να περιµένει κανείς τα χειρόγραφα στοιχεία. Στο παρακάτω παράδειγµα παρουσιάζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού µέσω του TAXISnet για κάθε νόµιµη χρήση: Βήµα 1. Στην Αρχική σελίδα επιλέγουµε τον τύπο της δήλωσης που µας ενδιαφέρει να χρησιµοποιήσουµε. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέγουµε την Ε1 που είναι και η πιο δηµοφιλής.

50


Κατόπιν παίρνουµε πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή µας και προχωράµε στην είσοδο της εφαρµογής χρησιµοποιώντας το σχετικό κουµπί.

51


Στην οθόνη εισόδου δίνουµε τα αναγνωριστικά µας στοιχεία ώστε να πιστοποιήσουµε την ταυτότητά µας.

52


Κατόπιν µας παρουσιάζονται οι επιλογές που έχουµε στην διάθεσή µας µαζί µε τα στοιχεία µας. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα εµείς θα εκτυπώσουµε το εκκαθαριστικό µας οπότε χρησιµοποιούµε την αντίστοιχη επιλογή.

Αφού εµφανιστεί το εκκαθαριστικό στην οθόνη µας, ακολουθούµε τις οδηγίες σχετικά µε την διαµόρφωση σελίδας ώστε να γίνει σωστά η εκτύπωση. Πατάµε το σχετικό κουµπί και το εκκαθαριστικό µας εκτυπώνεται, έτοιµο για κάθε χρήση…

53


Ακόµη πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι πολλές συναλλαγές, καθώς και η έκδοση αρκετών πιστοποιητικών µπορούν να πραγµατοποιούνται από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία θα διαθέτουν σύνδεση µε το υπουργείο Οικονοµικών και το TAXIS. Το υπουργείο Οικονοµικών µοιάζει λοιπόν να αλλάζει πρόσωπο και να προσπαθεί να συµβάλει και αυτό στην εξυπηρέτηση και όχι στην ταλαιπωρία των πολιτών. Επίσης και τη διεύθυνση http://www.eoikonomia.gr/eisodima_new.htm από όπου µπορείτε να πληροφορηθείτε αν η δήλωση του φόρου εισοδήµατος σας έχει εκκαθαριστεί (e-Εκκαθάριση) και αν πρόκειται να πληρώσετε η να σας επιστραφούν χρήµατα. Αν και η e-Εφορία καλύπτει µεγάλο τµήµα των συναλλαγών φορολογικού περιεχοµένου, η ΓΓΠΣ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση µιας σειράς πρόσθετων έργων στο επίπεδο τόσο της υποδοµής όσο και της λειτουργίας, στις συναλλαγές µε τον πολίτη. Μερικά από αυτά τα έργα είναι το έργο ΟΠΣ Σ∆ΟΕ για τηv ανάπτυξη και τη διασύνδεση πληροφοριών του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ), η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣYΖΕΥΞΙΣ (http://www.syzefxis.gov.gr/gr/), Καθώς και η επιχειρησιακή διασύνδεση µε τις πληροφοριακές υποδοµές του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Ποιοι µπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet; Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίας TAXISnet µπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι φορολογούµενοι επιθυµούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε14 και ειδικό ενηµερωτικό σηµείωµα. Επίσης από το TAXISnet µπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες αλλά και επιχειρήσεις επιθυµούν να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με ποιο τρόπο και ύστερα από ποια διαδικασία µπορώ να εξυπηρετηθώ µέσω του TAXISnet; Όποιος επιθυµεί να υποβάλει φορολογική δήλωση ή περιοδική δήλωση πρέπει προηγουµένως να έχει κάνει εγγραφή στο σύστηµα. Ο ενδιαφερόµενος χρήστης επισκέπτεται τη σχετική ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (https://www.taxisnet.gr/web/default.html), συµπληρώνει τη φόρµα εγγραφής και την υποβάλλει. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ελέγχονται και, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, εκδίδεται ένας κωδικός χρήστη (username) και µια συνθηµατική λέξη (password), τα οποία και αποστέλλονται ύστερα από λίγες ηµέρες στο νέο χρήστη, στη διεύθυνση email που έχει καταχωρίσει στη φόρµα εγγραφής.

Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για τη συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής; Η φόρµα εγγραφής στην υπηρεσία TAXISnet µπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Είναι ωστόσο προτιµότερο να υποβάλλεται αρκετές ηµέρες πριν από τη λήξη της εκάστοτε φορολογικής περιόδου. Για την υπηρεσία e-ΦΠΑ είναι απαραίτητες η εισαγωγή του ΑΦΜ, η διευκρίνιση αν το πρόσωπο είναι φυσικό ή όχι και η συµπλήρωση ηλεκτρονικής φόρµας εγγραφής µε τα παρακάτω στοιχεία: 1. ∆ΟΥ υποβολής δηλώσεων υποκειµένου 2. ΑΦΜ λογιστή και Αριθµός Μητρώου Αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος 3. Τύπος και αριθµός ταυτότητας υποκειµένου 4. Κατηγορία βιβλίων

54


5. Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές 6. ΑΦΜ λογιστή 7. Τηλέφωνο 8. FAX 9. Email 10. Ηµεροµηνία υποβολής τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 11. Αριθµός τελευταίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Για την υπηρεσία e-Εισόδηµα απαιτούνται η εισαγωγή του ΑΦΜ, η διευκρίνιση ότι πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και η συµπλήρωση ηλεκτρονικής φόρµας εγγραφής µε τα παρακάτω στοιχεία: 1. ΑΦΜ λογιστή (προαιρετικά) 2. Στοιχεία ταυτότητας 3. Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση) 4. ∆ΟΥ υποβολής δηλώσεων 5. Προσωπικά στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και διεύθυνση κατοικίας) του φορολογουµένου και του/της συζύγου, εφόσον υπάρχει Πόσες ηµέρες µετά την εγγραφή µου θα µπορώ να χρησιµοποιήσω την υπηρεσία; Ο έλεγχος και η ορθότητα των καταχωρηµένων στη φόρµα εγγραφής στοιχείων διαρκεί από µία έως πέντε εργάσιµες ηµέρες, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη. Έπειτα από αυτό το διάστηµα θα λάβετε email µε τους κωδικούς σας και θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία TAXISnet. Υπάρχει ενδεχόµενο να µη λάβω κωδικούς πρόσβασης και γιατί; Εάν δεν λάβετε κωδικούς πρόσβασης µέσα σε πέντε ηµέρες, πιθανότατα υπήρξε κάποιο λάθος στα στοιχεία εγγραφής σας στην υπηρεσία, το οποίο δεν επέτρεψε την πιστοποίησή σας, ή καταχωρίσατε λανθασµένα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Πού µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι κωδικοί µου; Οι κωδικοί πρόσβασης που σας έχουν δοθεί για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ισχύουν και για τις δηλώσεις Φόρου Εισοδήµατος. Θα πρέπει, όµως, να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας και σε αυτή την υπηρεσία συµπληρώνοντας κάποια πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα σας ζητηθούν µετά την εισαγωγή σας στην επιλογή "Χρήστες", πατώντας "Εγγραφή". Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Οι κωδικοί πρόσβασης που σας έχουν δοθεί για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος ισχύουν και για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Θα πρέπει και εδώ να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας συµπληρώνοντας κάποια πρόσθετα στοιχεία που θα σας ζητηθούν µετά την εισαγωγή σας στην επιλογή "Χρήστες", πατώντας "Εγγραφή". Τι µπορώ να κάνω σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης; Μπορείτε να επικοινωνήσετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους διαχειριστές της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, στη διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr, προκειµένου να σας αποσταλούν εκ νέου κωδικοί πρόσβασης στο σύστηµα. Μπορώ να διορθώσω τα στοιχεία που έδωσα στην αρχική φόρµα εγγραφής; Τα µόνα στοιχεία που µπορούν να διορθωθούν από αυτά που έχετε καταχωρίσει στην αρχική φόρµα εγγραφής είναι το email σας, ο κωδικός χρήστη (username), η συνθηµατική λέξη (password), το τηλέφωνο καθώς και το fax. Οποιεσδήποτε άλλες διορθώσεις στοιχείων, όπως αλλαγή αριθµού ταυτότητας, θα

55


πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο Τµήµα Μητρώου της αρµόδιας ∆ΟΥ µε υποβολή ∆ήλωσης Μεταβολής. Είναι έγκυρη η δήλωση µέσω ∆ιαδικτύου; Η δήλωση που υποβάλλεται µέσω Internet και καταχωρείται µε επιτυχία στο TAXISnet είναι έγκυρη. Η δήλωση αυτή αντιµετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες δηλώσεις που παραλαµβάνονται τοπικά στη ∆ΟΥ είτε µηχανογραφικά (µέσω TAXIS) είτε χειρόγραφα. ∆εν χρειάζεται εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής. Η ηλεκτρονική δήλωση δεν χρειάζεται να υποβληθεί και στη ∆ΟΥ. Πότε πρέπει να υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ; Οι περιοδικές (χρεωστικές, µηδενικές, πιστωτικές) δηλώσεις ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, µπορούν να υποβάλλονται έως την 26η του επόµενου µήνα µετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αναφέρονται. Πώς µπορώ να βεβαιωθώ για την επιτυχή αποστολή της δήλωσης; Αµέσως µετά την υποβολή της δήλωσης µπορείτε να επιλέξετε την "Προβολή ∆ηλώσεων" και να βεβαιωθείτε ότι η δήλωσή σας εµφανίζεται συσχετισµένη µε το µοναδικό αριθµό καταχώρισης και την ηµεροµηνία υποβολής της, σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ' αριθµ. ΠΟΛ 1158 άρθρο 2 παράγραφος 3. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει η υποβολή να γίνεται από λογιστή; Όπως προκύπτει και από την υπουργική απόφαση 1117146/7150/756/0014 ΠΟΛ 1380/2001, καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή των δηλώσεων ΦΠΑ από λογιστήφοροτεχνικό για υποκείµενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για υποκείµενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και κατά την προηγούµενη ετήσια διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα: α) Άνω των 300.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών β) Μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ. Ποια είναι η διαδικασία πληρωµής οφειλόµενων ποσών των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται µέσω του συστήµατος TAXISnet; Η καταβολή των οφειλόµενων ποσών των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ, που υποβάλλονται µέσω του συστήµατος TAXISnet, γίνεται σε τράπεζες συµβεβληµένες µε το υπουργείο Οικονοµικών, αρµόδιες να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Οι υποκείµενοι δίνουν στην τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται εντολή πληρωµής του ποσού ΦΠΑ που προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης. Η εντολή αυτή µπορεί να δίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει η κάθε τράπεζα στους πελάτες της για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. ∆ίνεται οποτεδήποτε εντός της περιόδου υποβολής, µε καταληκτική ηµεροµηνία την 26η του µήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Εάν η καταληκτική ηµέρα είναι αργία, τότε αυτή µετατίθεται στην επόµενη εργάσιµη.

56


Ενότητα 9.3 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΑΡΙΑ∆ΝΗ, ΑΣΤΕΡΙΑΣ και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου πρόκειται να δηµιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος-πύλη στο Internet. ο οποίος θα παρέχει πληροφόρηση αλλά και τη δυνατότητα να υποβάλει κανείς αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών. Επιπλέον, ο πολίτης από οποιοδήποτε µέρος της χώρας θα µπορεί να στέλνει ένα µήνυµα ένα αίτηµα η ακόµα και µια παρατήρηση µέσω e-mail. Το δηµόσιο θα αναλαµβάνει να άπαντα σε όλα τα ερωτήµατα και τις αιτήσεις να µάλιστα να παρακολουθεί στατιστικά τα αιτήµατα και το µέσο χρόνο απάντησης τους. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου αυτού πρόκειται να δηµιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος πύλη στο internet που θα παρέχει πληροφόρηση αλλά και την δυνατότητα να υποβάλλει κανείς αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα αποτελεί ουσιαστικά την ενοποίηση των διαφόρων δικτυακών τόπων που υπάρχουν σήµερα διάσπαρτοι στο κάθε υπουργείο και στην κάθε υπηρεσία. Το υπουργείο Εσωτερικών(www.ypes.gr/) έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλα παρόµοια πιλοτικά έργα. Το πρόγραµµα «Αστερίας» που ήδη λειτουργεί για τα νησιά είναι το πρόπλασµα του προγράµµατος «Αριάδνη». Σκοπός του είναι να συνδέσει τα νησιά µε τις νοµαρχίες και να απελευθερώσει τους κατοίκους από τις µετακινήσεις. ∆ιαθέτει µια σειρά από ψηφιοποιηµένες αιτήσεις. που µπορεί κανείς να τις προµηθευτεί από το δήµο. να τις συµπληρώσει και να τις υποβάλει επί τόπου, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψει στο νησί όπου βρίσκεται η νοµαρχία. Το πρόγραµµα «Σύζευξις», που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί το εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο (intranet) όλου του δηµόσιου τοµέα. Αποτελείται από ένα δίκτυο µεγάλης ταχύτητας, πάνω στο οποίο θα συνδεθούν τα υπουργεία και οι υπηρεσίες των νοµαρχιών. Έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να καλύψει τη µεταφορά ήχου, εικόνας και δεδοµένων µέσα από συγκεκριµένες εφαρµογές που θα «κρεµαστούν» πάνω του. Ήδη υπάρχουν 14 χώροι που πρόκειται να ξεκινήσουν µια πιλοτική λειτουργία. Για όλα αυτά τα έργα απαιτείται µια σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή σε όλη την έκταση της χώρας και όχι µόνο στην Αττική. Ένα άλλο ενδιαφέρον έργο είναι αυτό που υλοποιήθηκε για λογαριασµό του Εθνικού Τυπογραφείου. Το πιο σηµαντικό τµήµα του αφορούσε στην ανάπτυξη ενός συστήµατος για την παρακολούθηση της παραγωγής των ΦΕΚ, την έκδοση τους σε CD-ROM, Καθώς και τη διάθεση τouς µέσω internet(http://www.et.gr/free_search.htm). Μάλιστα, η τελευταία δεν αφορά µόνο σε αυτά που θα εκδίδονται από εδώ και στο εξής, αλλά επίσης και σε όσα έχουν εκδοθεί από το 2001 και έπειτα, καθώς έχουν ψηφιοποιηθεί και αποθηκευτεί σε βάση δεδοµένων. Με το παλιό σύστηµα ακόµη και αν ήξερε κάποιος ακριβώς το φύλλο της εφηµερίδας που ήθελε, θα έπρεπε να περιµένει σε ατελείωτες ουρές για να το προµηθευτεί. Αν πάλι δεν το ήξερε, τα πράγµατα περιπλέκονταν ακόµη περισσότερο, Καθώς έπρεπε να ψάχνεις σε περίεργα και πεπαλαιωµένα συστήµατα αρχειοθέτησης, πάλι υποκείµενος σε διάφορες ταλαιπωρίες. Πλέον, η αναζήτηση είναι απλή, σύντοµη και βολική. Τέλος, ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Συνηγόρου του Πολίτη, καθόσον µιλάµε για το πέρασµα σε µια εποχή κατά την οποία το δηµόσιο δεν θα κωφεύει στη φωνή του πολίτη. O συνήγορος του Πολίτη είναι µια ανεξάρτητη αρχή (όπως η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων) που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της στους πολίτες, αρκεί να ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις. Ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η 57


Οκτωβρίου 1998 και, σύµφωνα µε στοιχεία που έχει αναρτήσει στο δικτυακό της τόπο, από τον Οκτώβριο του 1999 έως και τον Οκτώβριο του 2000 έχει δεχτεί περισσότερες από 17.000 αναφορές για επίλυση διαφορών. O συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις η παραλείψεις η υλικές ενέργειες οργάνων των δηµόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα η προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών η νοµικών προσώπων. Πριν καταφύγει κάποιος στο Συνήγορο του Πολίτη, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή µε τη δηµόσια υπηρεσία µε την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του και να έχει εξαντλήσει κάθε άλλο µέσο προκειµένου να λύσει το πρόβληµά του. Η ηλεκτρονική σελίδα του συνηγόρου του πολίτη προσφέρει υπηρεσίες ενηµέρωσης, έχοντας διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε τη δραστηριότητά της, πορίσµατα από επιλεγµένες περιπτώσεις όπου επενέβη, Καθώς και στατιστικά στοιχεία για τη δράση της. Τι γίνεται όµως µε αυτές καθαυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει η Αρχή, µε άλλα λόγια αν κάποιος θελήσει να υποβάλει αναφορά σχετικό µε κάποιο πρόβληµά του; Σε αυτή την περίπτωση προτείνονται τρεις τρόποι επικοινωνίας: αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, ταχυδροµικώς η µέσω τηλεοµοιοτυπίας. Καµία αναφορά δεν πραγµατοποιείται µε κάποιον ηλεκτρονικό τρόπο. Το έντυπο της αναφοράς µπορεί να το προµηθευτεί κάποιος από τον κόµβο σε ηλεκτρονική µορφή (σε αρχείο Word) και θα πρέπει να το εκτυπώσει. Τώρα, αν κανείς έχει ήδη καταθέσει κάποια αναφορά σχετικά µε κάποιο πρόβληµά του και θέλει να ενηµερωθεί για την πρόοδο της υπόθεσης του, δύο τρόποι υπάρχουν: Αν δεν γνωρίζει το χειριστή της υπόθεσης του (ποιος υπάλληλος της Αρχής την έχει αναλάβει), τότε µπορεί να τηλεφωνήσει στην Αρχή για να ενηµερωθεί σχετικό, αναφέροντας τον αριθµό πρωτοκόλλου της υπόθεσης η το ονοµατεπώνυµό του. Αν πάλι γνωρίζει ποιος έχει αναλάβει την υπόθεση του, µπορεί να του στείλει ένα e-mαil για να ζητήσει πληροφορίες. Ωστόσο, δεν είναι φανερό πώς γίνεται η πιστοποίηση ότι ο αποστολέας του e-mαil είναι και ο άµεσα ενδιαφερόµενος για τη συγκεκριµένη υπόθεση και όχι κάποιος άσχετος µε το όλο θέµα, αφού δεν φαίνεται να ζητείται κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Σίγουρο θα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισµένοι πολίτες δεν θα θέλουν να µπορεί οποιοσδήποτε να ενηµερώνεται για υποθέσεις που αφορούν µόνο τους ίδιους. Εν κατακλείδι, παρ' ότι σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πρέπει να σηµειωθεί ότι ο συγκεκριµένος τόπος αποτελεί µια πολύ θετική κίνηση προς τη δηµιουργία µιας κοινωνίας ισχυρών πολιτών.

58


Ενότητα 9.4 Ελληνική πραγµατικότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και προοπτικές Είναι γνωστό ότι η διείσδυση του internet στο ελληνικό σπίτι βρίσκεται ακόµη σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα όµως ενθαρρυντικός είναι ο ρυθµός αύξησης των Ελλήνων που χρησιµοποιούν το Internet. τόσο στις µικρές όσο και στις µεγαλύτερες ηλικίες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας του υπουργείου Ανάπτυξης, το ποσοστό χρηστών του Internet στην Ελλάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά, στο πρώτο εξάµηνο του 2002, το 12% του πληθυσµού άνω των 15 ετών, ενώ αναµένεται να υπερβεί το 15% στο τέλος του έτους. Την ίδια ώρα, ορισµένοι διεθνείς εξειδικευµένοι οίκοι προέβλεπαν ότι η Ελλάδα θα φτάσει στο επίπεδο αυτό µόλις το 2004. Αυτό οφείλεται στη σηµαντική επιτάχυνση του ετήσιου ρυθµού αύξησης των χρηστών, ο οποίος αναµένεται να υπερβεί το τρέχον έτος το 60%, έναντι 33% πέρσι. Εάν διατηρηθεί ο ίδιος ρυθµός αύξησης, τότε ένας στους τέσσερις Έλληνες θα διαθέτει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο το 2003 και το ποσοστό διείσδυσης του Internet θα φτάσει το 2004 το 50%, έναντι 66% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σαφή πορεία σύγκλισης µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον σε αυτό τον τοµέα, που αποτελεί ένα αναγκαίο βήµα για την υλοποίηση του e-gον. Στην Ελλάδα σήµερα, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: την πληροφόρηση, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη δηµιουργία της τεχνολογικής υποδοµής. Η πληροφόρηση παρέχεται από τις ιστοσελίδες του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ, www.polites.gr). αλλά και τηλεφωνικά µε το «µαγικό» αριθµό 1464. θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι βασικό µέληµα των κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι να µη χρησιµοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για να διαµορφωθούν δύο κατηγόριες πολιτών: αυτοί δηλαδή που θα είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες και θα µπορούν εύκολα να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, και αυτοί που λόγω έλλειψης εξοικείωσης µε τους υπολογιστές και το Internet θα εξακολουθούν να δυσκολεύονται για να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους µε το δηµόσιο. Γι' αυτό και οι περισσότερες υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσφέρονται µε δύο τρόπους, µέσω Internet και τηλεφωνικά. Η πληροφόρηση του πολίτη πρόκειται σύντοµα να εµπλουτιστεί στο Internet µε το δικτυακό τόπο του προγράµµατος «Αριάδνη». Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες τόσο για την απλοποίηση των διαδικασιών όσο και για την εξάπλωση του Internet στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, Το πρόγραµµα «∆ικτυωθείτε» (http://www.ypan.gr), µια πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι ένα παράδειγµα αυτών των προσπαθειών και αποσκοπεί στην εξοικείωση 50.000 µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή οικονοµία. Οι συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων αφορούν σε δύο βασικούς τοµείς: αυτές που σχετίζονται µε το υπουργείο Οικονοµικών και αυτές που σχετίζονται µε το ΙΚΑ από το 2002. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων (πρώην ΚΕΠΥΟ) έχει αναπτύξει, εδώ και αρκετά χρόνια, εκτεταµένες υποδοµές όσον αφορά σε βάσεις δεδοµένων και στο Internet. Ταυτόχρονα, διαχειρίζεται και ένα πολύ σηµαντικό υλικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών του υπουργείου οικονοµικών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. υπάρχουν δύο βασικά έργα, τα TAXΙS και ICIS, που λειτουργούν προς όφελος τόσο του πολίτη όσο και του κυβερνητικού έργου.

59


Με την τεχνολογική υποδοµή που έχει αναπτυχθεί από τη ΓΓΠΣ είναι σήµερα δυνατόν να υποστηριχτεί µια σειρά υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών, τόσο στα πεδία της φορολογικής και της τελωνειακής διοίκησης, άσο και στα πεδία της δηµοσιονοµικής πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και της δίωξης του οικονοµικού εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ). Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης σκέπτεται πολύ σοβαρά τη δηµιουργία µιας Γενικής Γραµµατείας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα της πετυχηµένης ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονοµικών, που θα έχει στόχο την υλοποίηση του e-gον, στα πλαίσια πάντα του ευρωπαϊκού προγράµµατος e-Eυrορe.

60


Ενότητα 9.5 ∆ιάφορες άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ο.Α.Ε.∆. (Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ) Ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) είναι το κύριο όργανο εφαρµογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρµογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρµονία µε το εκάστοτε Πρόγραµµα Οικονοµικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://www.oaed.gr στο πρόγραµµα πλοήγησης του υπολογιστή, εµφανίζεται η κύρια σελίδα του δικτυακού τόπου. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ενότητες του δικτυακού χώρου, αποτελεί η ενότητα των Online Υπηρεσιών. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα µέσα από τη σελίδα να αναζητήσει, βάσει κριτηρίων, διαθέσιµα επαγγέλµατα. Προκειµένου η αναζήτηση να διεξαχθεί, απαιτείται τουλάχιστον η επιλογή του επαγγέλµατος. Η επιλογή περισσότερων κριτηρίων, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περιορίσει τον αριθµό εµφάνισης µη επιθυµητών αποτελεσµάτων. Αφού συµπληρωθούν τα στοιχεία επιλέγουµε στο κουµπί Αναζήτηση και εφόσον το σύστηµα εντοπίσει αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης, τα εµφανίζει στην οθόνη µας. Στην οθόνη των αποτελεσµάτων εµφανίζονται οι εγγραφές που βρέθηκαν, µαζί µε κάποιες λεπτοµέρειες που αφορούν την κάθε εγγραφή. Κάθε µία από τις εµφανιζόµενες εγγραφές αποτελεί σύνδεσµο, προκειµένου ο επισκέπτης να δει περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Πατώντας µία εγγραφή, τα στοιχεία της εµφανίζονται στην επόµενη σελίδα. Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) Ορισµός Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) “Η ελληνική δηµόσια διοίκηση έχει αναπτύξει ένα δίκτυο από πολύπλοκες, δαιδαλώδεις και αρκετές φορές αντιφατικές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν ανασχετικά ως προς την παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών και ταλαιπωρούν το συναλλασσόµενο πολίτη µε µεγάλες χρονοτριβές και πιθανόν οικονοµικές επιβαρύνσεις, δηµιουργώντας ταυτόχρονα κρίση εµπιστοσύνης στο κράτος. Ωστόσο, η αναπόδραστη ανάγκη της βέλτιστης διαχείρισης των ανεπαρκών διαθέσιµων οικονοµικών πόρων από τα σύγχρονα κράτη, οδηγεί στη µετάβαση από µια δηµόσια διοίκηση που είχε ως κυρίαρχο στόχο τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο εφαρµογής τους, σε µια σύγχρονη, ανταποκριτική δηµόσια διοίκηση, η οργάνωση της οποίας έχει ως κύριο στόχο τη διάθεση ολοκληρωµένων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται εύκολα και γρήγορα . Στο πλαίσιο αυτό και για να ελεγχθεί από τους πολίτες / χρήστες η συνθετότητα του δικτύου των δηµοσίων υπηρεσιών-φορέων, προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις καθηµερινές ατοµικές τους υποθέσεις και να περιορίσουν τις διαδροµές από γραφείο σε γραφείο, απαιτείται η εφαρµογή διαφόρων τεχνικών, όπως: Οι υπηρεσίες περιορισµού των διαδροµών (µιας στάσης, one stop shop ή one step service ή guichet unique). H αναζήτηση ορισµένων δικαιολογητικών από την αρµόδια υπηρεσία ("οίκοθεν"). Η κατάρτιση φακέλου διοικητικής διαδικασίας, µε όλα τα σχετικά στοιχεία / έντυπα που σχετίζονται µε την εν λόγω διαδικασία.” (πηγή: http://www.kep.gov.gr/categories/gdpl/polites_dioikisi/1439.asp) Μέσω των ΚΕΠ ο πολίτης διευκολύνεται στη διεκπεραίωση πληθώρας γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν δηµόσιες υπηρεσίες καθώς παρέχει 61


λεπτοµερή στοιχεία για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η ιστοσελίδα των ΚΕΠ (http://www.kep.gov.gr) περιέχει τεράστιο όγκο πληροφοριών, που σχετίζονται µε αναρίθµητες δηµόσιες υπηρεσίες. Η δοµή της αρχικής σελίδας της δικτυακής τοποθεσίας των ΚΕΠ, αντικατοπτρίζει ακριβώς τον όγκο της διαθέσιµης πληροφορίας. Υπουργείο Απασχόλησης Και Κοινωνικής Προστασίας Η δικτυακή τοποθεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περιέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά µε την ισχύουσα εργασιακή νοµοθεσία. Η γνώση των βασικών αρχών της εργασιακής νοµοθεσίας είναι θεµελιώδης τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόµενο, προκειµένου να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα και των δύο πλευρών. Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου του υπουργείου είναι η http://www.ypakp.gr. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Βουλή http://www.parliament.gr http://www.government.gr Ελληνική κυβέρνηση http://www.priminister.gr Πρωθυπουργός http://www.ypes.gr Υπουργείο εσωτερικών http://www.mfa.gr Υπουργείο εξωτερικών http://www.ydt.gr Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης http://www.culture.gr/ Υπουργείο πολιτισµού http://www.ypepth.gr/ Υπουργείο παιδείας http://www.mod.gr Υπουργείο Εθνικής Αµύνης http://www.ypetho.gr/ Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας http://www.mof-glk.gr/ Υπουργείο οικονοµικών γενικό λογιστήριο του κράτους http://www.minpress.gr Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης http://www.ypan.gr/ Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypepth.gr/ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων http://www.minenv.gr/ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων http://www.minagric.gr/ Υπουργείο Γεωργίας http://www.ministryofjustice.gr Υπουργείο ∆ικαιοσύνης http://www.labor-ministry.gr/ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.ypyp.gr/ Υπουργείο Υγείας και πρόνοιας http://www.yen.gr/ Υπουργείο Εµπορικής ναυτιλίας http://www.mathra.gr/ Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης http://www.ypai.gr/ Υπουργείο Αιγαίου http://www.dpa.gr Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων http://www.polites.gr Αρχή Συνηγόρου του πολίτη http://www.eett.gr Εθνική επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων http://www.ekdd.gr Εθνικό κέντρο δηµόσιας διοίκησης http://www.gsrt.gr/ Γενική γραµµατεία Έρευνας και τεχνολογίας 62


http://www.gspa.gr http://www.neagenia.gr/ http://www.ggae.gr/ http://www.grnet.gr

Γενική γραµµατεία δηµόσιας διοίκησης Γενική γραµµατεία νέας Γενιάς Γενική γραµµατεία απόδηµου ελληνισµού Εθνικό δίκτυο ερευνάς και τεχνολογίας

http://www.sport.gov.gr/

Γενική γραµµατεία Αθλητισµού

http://www.efpolis.gr/

Γενική γραµµατεία καταναλωτή

http://www.gnto.gr/ http://ils.ekdd.gr/seeda/

Γενική γραµµατεία Ελληνικού οργανισµού τουρισµού Σώµα επιθεωρητών-ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης (ΣΕΕ∆∆)

63

trytryrety  
trytryrety  

ytdu rdetyutryu tyhtey

Advertisement