Page 1

1

សុតន ខទ ្ត ប ្ត ដក ុ ក ទ នកយ ិ ិ ពុទវធ ង ធ ងេគ នះ ។ ក រ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ អរហនសម ្ត ម សមុ ព ទអ

សូមនម

រតនចងម ក នក័ណ្ឌ [១]

្រគេនះ សហមបត្រពហ ម ជអធិបតៃនេ ី ី

ពួកសតក ធន្រពះសមុ ព ទថ ធ ្វ ុ នងេ

េធើ្វ អញជលី

មនធូលី គឺ គទិកិកេលសកុ នងែភក ន ្រ

កេនះ

លេសើ ្ត ងេហើយ

សូម្រពះអងស គ ែម្តងធម៌ សូម្រពះអងអ គ នេុ ្រគះពួកសតេ្វ នះ ។

ពួក្រពហមេធើ្វ អញជលី

ធន្រពះមន្រពះភគ ជអធិបតី

ក ខង ព ់ខស ព ់ ជងនរជនថ ពួកសតក ្វ ុ នងេ

ៃនេ

្របជញ មនធូលី គឺ គទិកិកេលសកុ នង ែភក ន ្រ

កេនះ មន

លេសើ ្ត ងេហើយ

សូម្រពះអងគ សែម្តងធម៌ សូម្រពះអងអ គ នេុ ្រគះពួកសតេ្វ នះ ។

សូម្រពះសុគតសែម្តងធម៌ សូមសែម្តង្រពះនព ម ះអមតៈ បព្រត្រពះនយក ិ ្វ នេឈ ិ

សូម្រពះមន្រពះភគ សែម្តងធម៌ េដម ើ បអន ី េុ ្រគះដល់សតេ្វ ្រពះតថគត ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ ជ

ំ កទង

យ។

យវជ ិ ជ នងចរណៈ ិ

ទប ិ ុគគល ្រទ្រទង់នវូ ពន ឺ ្ល ្រទ្រទង់នវូ ងកយ

ំ ុ ត ្រពះអងឥ ជទប គ តមនបុគគលផម ឹទ បន ្រទង់ ី ផ មនេសចកី្តករុ

្រពះមន្រពះភគ

នវូ ពកយេនះថ ៖

ំ ួង ។ េកើតេឡើង កុ នងសតទ ្វ ងព ្ត

្រទង់្រពះស

់ កយេនះេហើយ ្ត បព

ំ ទ្វរៃន្រពះនព ្វ ង ិ ្វ នេនះ រេបកេហ ើ ើ យ សតទ យ

មនេ

តបប

ំ ទ សតទ ្វ ងេនះ

ក៏្រទង់េពល


2

ចូរបញចញនវូ សទធចុះ មនល្រពហម តថគត

សមគល់នវូ េសចកី្តេនឿយលំបក បនជមិន ៏ តម សែម្តងធម៌ដឧ ្ត ែដលតថគត

ំ ចេំ ពះមនស ទង ុ

ទ ត់េហើយ

យ។

់ េុ ្រគះដល់ពួកេវេនយយសត្វ សម័យេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងអន

្រពះអង្រគ ទង់

់ ុទដ ំ ើ រេទអំពេដ ជអនក្របជញដ្រ៏ បេសើរ ្រទងព ។ ្រពះអងេគ ស្តចចូល ធ េណ ើ អជបលនេ្រគធ ី ម ិ ់ ងព ណសី េ េទកន្រកុ

ំ ើរ យ្រពះពុទដ ធ េណ

មលំ

ប់ ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ

់ ងធម ់ ់ ្រទងគង េល ម ច្រក គឺទុកខសចច ក ្រ៏ បេសើរេនះឯង ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងញ ើ បល័ ្លងដ ុ ំ

៏ តម ១ ទុកខសមុបបទសចច ១ នេិ ធសចច ១ មគគសចដ ១ ឱយ្រប្រពត ច ឧ ្ត ឹ េ្ត ទដល់ពួក បញចវគិគយភក ិ ុខ ។

់ ងធម លុះ្រពះមន្រពះភគ ្រទងញ ម ច្រកេនះ ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទេហើយ ុ ំ

ំ គឺេកណ្ឌញៈញ ភទយ ្រគេនះ ពួកឥសី គឺបញចវគិគយ ភិកុ ខទងេនះ ទ ៈ វបបៈ ម

ំ ួក្រពហម នងេទវ ្រពមទងព ិ

១៨ េកដ ិ ក៏បន្រ

។ ស់ដង ឹ នវូ ធម៌ កុ នងបឋមសនបត ិន

ំ ់ ្រពមទងព ំ ួក្រពហម នងេទវ ្រគេនះឯង ពួកបញចវគិគយភិកុ ខទងអស ិ

់ ំ ់េ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងែណន ពនយល

យធមមច្រកេនះ នងេ ិ មលំ

កុ នងបឋមសនបតេនះ បតផល ិន ិ្ត

លុះេ

្រកុង ជ្រគឹះ េ

េនកុ នងេវឡុវនម

ំ ើរ យពុទដ ធ េណ វិ

មលំ

្រពះបទពម ិ ិព

នម អស ជិ

១៨ េកដ ិ ែដល

យធម៌ដៃទេទៀត ក៏បន

ប់ ។ ្រពះ

្ត េស្តចេទកន ់

់ ់ ប់ ។ ្រពះពុទជ ធ អនក្របជញដ្រ៏ បេសើរ ្រទងគង ំ ឹ ងេនះេហើយ ្រទង់ឮដណ

ក៏េស្តចចូល

់ ំ ន េទគល់្រពះមន្រពះភគ ។ ្រពះ ជមនពួកបរ ិ រេ្រចើន ចន ួ ១១ មុឺនរូប កន្របទ ីប

េ្រគ ង្រកអូប ធូប នងផ បូជ្រពះមន្រពះភគ ។ ើ ិ ក ក្រមងជេដម ់ ្រទងសែម ្ត ងេទសៃនកម

កុ នងទ្របជ ុ ំ េនះឯង ី

លុះចបេ់ ទសន

រក យ កុ នងកលេនះ ។ ពួកសត្វ ៨ មុឺន ៤ ពនរ់ ូ ប បន្រ ី

បិ

្រពះមន្រពះភគ

្រពះ ជេកើតេសចកី្ត

ស់ដង ឹ ធម៌ ្រពះ ជជពុទ-ធ

ំ ឹ ងេនះេហើយ េទើបបញជនទូត ៩ រូបេទ ។ ទូតទង ំ លុះឮដណ ូ

ំ យ ្រពមទងបរ ិ រ

ំ ង្រពះម ៩ ពន ់ ក៏សូមផួ សន មនបរ ិ រ ៩ ពន ់ ក៏បនលុះ្រពះអរហត្ត ។ ុ ន ី ពួកទូតទងេនះ ន ឹ ំ ុត កុ នងកលជខងេ្រកយបផ េហើយ

កឡុទយមនបរ ិ ិ រមួយពន ់

កក៏នមន ្ត ិ ្រពះមន្រពះភគមក

់ កនយកេភទជភ ក ិ ុខ

្រពះពុទជ ធ សកយដ្រ៏ បេសើរ

្រទង់ទទួល


3

់ ូ វធ នមន ្ត ើ យ ក៏េស្តចេទកនផ ្ល ំ េស្តចេទជមួយនងភ ិ េហ ឹ ក ិ ុ ខពរម ី ុ ឺ នរូប ។ ្រពះអងេគ ស្តចេទ

់ ងកបលវត កន្រកុ ិ ុថ

ំ ើរ យ្រពះដេណ

មលំ

ប់

់ ើ្វ បដ ិ ្រទងេធ

់ ់ ់ក េ ហិណី ។ ្រពះមន្រពះភគ ជសកយៈដ្រ៏ បេសើរ ្រទងគង ្រតង សែម្តងម

្ត លៃនបល័ ្លងេក នះ

ពួកសត្វ ៨ មុឺន ៤ ពនរ់ ូ ប ក៏បន្រ

េវស នរជតក ថ្វយ្រពះវរបិ ្ត

ដង ឹ នវូ ធម៌ ។

ំ ពួកមនស ្រពមទងេទវ ុ

រយ ិ ៍ ្រតង់េឆនរសឹ ទ ង ស់

នះុ ៎ មិនបនដង ឹ ដេូ ចះន

់ ម ថ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងឧត ្ត ជងនរជនដច ូ េម្តច

នងបញ ឥទពល ញ ពល េតើដច ូ េម្តច ពុទព ធ ល ិធ ិ របស់្រពះ

៍ ់ សតេ្វ ្ត ជ្របេយជនដល

ំ េទវ ដច ្រពមទង ូ េម្តច ។ ពួកមនស ុ

នះុ ៎ មិន

់ ម បនដង ធ ងេគ នះ ្រទងឧត ្ត ជង ឹ ដេូ ចះន ថ ្រពះពុទអ

នរជនែបបេនះ ឥទពល នងបញ ញ ពល ែបប ិធ ិ េនះ ពុទព ធ ល របស់្រពះ

ដល់សតេ្វ

់ ័ យៃនមនស នងេទវ ្ត ្រទង្រជបអធយ្រស ុ ិ

( ្រពះ

េទើប្រទង់្រពះចិន្តថ ្រប

បេ់

ក ែបបេនះ ។

្ត ជ្របេយជន ៍

េបដ ើ េូ ចនះ

យែកវ ឰដ ៏ េទវ

ម តថគតនងសែម ក ្ត ងនវូ ពុទព ធ លដ្រ៏ បេសើរ នម ី ឹ ិ ិម តទច្រង

កស ។

ំ ទង

វតសេទវ ឹ្ត

េទវ

គឺភុមមេទវ

កី្ត យមេទវ

កី្ត បរនម ី្ត ិ ិម តវសវតេទវ

ពួកេទវ

ំ ទងេនះ ដេូ ចនះេហើយ )

កី្ត ម

កី្ត តុសិតេទវ

ំ កី្ត ្រពហមទង

ជិក េទវ

កី្ត

កី្ត នម ិ ម នរតី យ

កី្ត

ំ នង្រពហ រក យេហើយ បនេធើ្វ នវូ សំេឡង ម ទងេនះ ិ ី

ំ ំ ឱយកងរពងខ រទ ខទរ ។ ែផនដ្រី ពមទងេទវេ ំ ួកសតន ទងព ្វ រក េនកុ នងេ

ំ ្ល េទៀតេ ំ ៏ ្ល ងក ទងងងឹ តដខ

ក ក៏ភឺេ្រពង្រពត ្ល

ំ ង កនរដ ្ត េ៏ ្រចើន ក៏ឥតមនអី្វ បទប ិ

ត ក៏ខចត់ខចយេចញ កុ នងកល


4

េនះ េគ

៏ ំ ទូ ពនដ ឺ ្ល ធ

ចេមើលេឃើញ

មនស នង ុ ិ

រយជអ

ច រយបន ។

យេលើសលប់ េកើតេឡើងដល់ពួកេទវ

គនព ធ ្វ

រក ។ ្រពះ

្ត ្រពះអងឧ គ តម ្ត ជងសត្វ

នងមន ស ែតងបូជ មន ុ ិ

នភ ុ ពេ្រចើនមន

ំ មួយ្របេសើរេលើស ែតងដក ្វ ែដល ឹ នសត

មិនមនអនក

េទវ

នវូ បដ ិ

់ បុញលក ញ ខ ណៈេ្រចើន ្រទងសែម ្ត ងបដ ិ

ផ យេទកុ នងេ

ំ រី គឺេ កទងព

រយ ិ ៍ ជអ

ច រយ

កេនះ នងេ ិ

កដៃទ

ផង កុ នងទសខងេ្រកម ទសខងេល ងផង ។ ិ ិ ើ នងទ ិ សទទ ិ ឹ ្ត ចរយ ្រទង់េ

្រពះជិន្រសី ជ

ះេទឰដៃ៏ ផទ

រក យ ឱយជទីច្រងម ក កុ នងទ្របជ ុ ំ េនះ ។ េទវ ី ី

់ ម កស ្រទងន នំ ិ េនរុ ជទី ិ ិម តភស កធតុេនះ ក៏បន្រកប

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

ថ្វយបង្រពះតថគត កុ នងសមនក់ៃន្រពះជិន្រសី េហើយេធើ្វ ពុទប ធ ូជ ។ គំ ់ ម ្រគេនះ ្រពះពុទម ្ត ជងនរៈ ធ នចកុ ខអងេគ នះ ្រទងឧត ែដលេទវ

នវូ អតថ ្រពះេ

ធនេហើយ ក៏្រទង់ពចរ ិ

ដ្រ៏ បេសើរ

ម កនយក ្រទង់នម ក ី ិ ិម តទច្រង

ំ ់ សេ្រមចេ យរតនៈទងអស

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់

ឥទបដ ិធ ិ ្រពះេ

រយ ១

យល្អេហើយ ។

ទ ត់កុ នងបដ ិ

េទសនបដ ិ

្រពះអង្រគ ទង់សែម្តង ( នវូ បដ ិ

រយ ៣ យ៉ង គឺ

រយ ១ អន ុ

ម កនយក ្រទង់នម ក ី ិ ិម តទច្រង

ំ ់ សេ្រមចល្អេហើយ ។ ទងអស

ក់ែតង

សនបដ ី ិ

ក់ែតងេ

រយ ១

យរតនៈ

រយ ) េលើទីច្រងម ក សេ្រមចេ

យែកវ េលើភស នំ ិ េនរុ

ប ់ ដច ូ ជសសរៃនេ

់ ម ំ ួ យមុឺន ។ ្រពះជិន្រសី ្រទងន កធតុទងម ិ ិម ត

ំ ធតុមួយមុឺន ។ ្រទង់នម ិ ិម តនវូ ែថវទង

យ ជវករៈៃនមសស ុ ទ ធ មនេមដមបូល នង ិ ិ

៏ តម ដឧ ្ត េ

យលំ

៏ េ្រមចេ ទីច្រងម ក ជវករៈៃនមសស ុ ទ ធ ្រតង់ខងៃនទីច្រងម ក ដស ិ េផទង្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ្រកលេ

យែកវ កនងេ ្ល

ក-

ំ យក្តរមស ្រតង់ចេំ ហៀងទងសងខង ( ៃនរតនច្រងម ក


5

់ ម នងស ក ដេ៏ ពរពសេ ុ វណច ្ណ ្រងម ក េនះ ) ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងន ិ ិ ិម តរតនច្រងម ំ សទ ំ ួងឱយភេ្រពង្រពត ងព ញុងទ ឺ្ល ិ

វករៈៃនែកវមណ ុ ក្ត ិ ី នងែកវម ិ

យខ ច់ ជ

ក់ដច ូ ជ្រពះ-

់ ទតយរះេឡ ខណៈដ្រ៏ បេសើរ ៣២ ្របករ ិ ើ ង ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជអនក្របជញ ្រទងមនលក

្រទងរ់ ុ ងេរឿងកុ នងទីច្រងម ក េនះ ្រពះជិន្រសី្រទង់ច្រងម ក េលើទីច្រងម ក ។ ពួកេទវ មក្របជុំគ ន េហើយ

។ កុ នងទីច្រងម ក

េ យ យ

ពួកេទវ

នវូ ផកមនទរវៈ

ផកឈូក

នងផ ឆ ក ្ត ្រពក ិ ក បរច ិ ត ឹ ជទិព ្វ

កធតុ ែដលមក្របជុំគ ន បនេឃើញ្រពះមន-

មួយមុឺនេ

្រពះភគអងេគ នះ ក៏មនចិតេ្ត ្រតកអររក យ េហើយ្រកបថ្វយបងគ ំ ។ េទវ ី ជន ់

់ ់ ុ សិតផង េទវ ជនត វតង ឹ្ត ផង ជនយមៈផង

់ ផង ជនវសវត ី្ត េមើល្រពះេ

ំ ទងេនះ

េទវ

កនយក ។

ពួកេទវ

ំ អស់ ទង

មនចិតអ ្ត ែណ្តតខស ព ់ េឡើង

ពួកគនព នងព ធ ្វ ពួកមនស ុ ិ ួក

ំ ទង

់ ម ជនន េទវ ិ ម នរតផង ី មនចិតរ្ត ក យ ី

រមិល

រក

ំ ួកកិនរន ក៏េឃើញ្រពះសមុ ព ទម ពួកនគ ពួក្រគុឌ ទងព ធ ច ស់

់ ័ អនេុ ្រគះ េ ្រទងមន្រពះទ យ េ

ឰដ ៏

កេនះ

ពួក្រពហមជន ់

យ្របេយជន ៍ ដល់សត្វ

ក់ដច ូ ជមណ្ឌល្រពះចនខ ទ ស ព ់ ្រតែដត

កស ។

់ ុ ភកិណ្ហៈផង ជនេវហប ់ ់ ភស រៈផង ជនស ល ដ ផ ៈផង ជនអកន ិ ៈ្ឋ

េស្ល កសំពត់សសុទ ធ ឈរផង គ អញជលី ។

ំ ( ពួក្រពហមទងេនះ ) បេញចញនវូ ផកមនទរវៈ

មនពណ៌ ៥ ដ ៏

យេ

ំ បងិល ្វ ្រគវស ី ំ ពត់ទង

៍ នទ ផង យ លំអិតខមចន ឹ ្ល

យផង ឰដ ៏

កស

កុ នងកលេនះ ( េហើយេពលថ ) េអើហ៎ ន ្រពះជិន្រសី

់ េុ ្រគះេ ្រទងអន

យ្របេយជន ៍ ដល់សតេ្វ

ក។


6

្ត ចរយផង ជទង់ផង ជទង់ជ័យផង ជ្រប

្រពះអងជ គ

ទផង ជទីពង ឹ

់ ពួកសតផ ្រប្រពត ្វ ង ្រទង់ឧតម ្ត ជងសតេ្វ ជើង ២ ផង ។ ឹ េ្ត ទខងមុខផង ជ្របទបរបស ី

ពួកេទវ

កធតុ ែដលមនឫទេ្រច ិ ធ ើន មនចិតេ្ត ្រតកអរ ្រសស់្រ

កុ នងមួយមុឺនេ

រក យ មកេចមេ ម េហើយថ្វយបងគ ំ ។ ពួកេទវ ី

នងព ិ ួកេទពកញញ មនចិត្រ្ត ជះថ្ល

់ មនចិតេ្ត ្រតកអរ បូជ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង្របេស ើ រជងនរៈ េ ំ ទង

េទវ

មនចិត្រ្ត ជះថ្ល

់ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង្របេស ើ រជងនរៈ េ ចែម្លក

្រសស់្រ

ពួក

យផកមនពណ៌ ៥ ( េហើយេពលថ ) ឱហ៎ ន ! អ

ច រយ

មនចិតេ្ត ្រតកអរ ក ឯេសចកី្តអ

ះេឡើយ ។ ពួកេទវ

ំ េ្រពះេឃើញនវូ េសចកី្តអ ខ្លង ភុមមដកេទវ ្ឋ

យផកមនពណ៌ ៥ ។

ស់ គួរឱយ្រពេឺ ម កុ នងេ

ែដលេកើតេឡើងេ

នងព ិ ួកេទវ

ច រយ

ច រយគួរឱយ្រពេឺ ម ែបបេនះ មិន

ំ យ ទងេនះ អងុ យក ្ល ៗ រក គ ី ុ នងភព របស់ខួន

ឰដ ៏

ែដលេន

ំ ន បូជ ក៏នគ

េឃើញ្រពះអងគ

កស ។

្រស័យឰដេ៏

ំ នគ ំ ន ផង យ រក យខ្លង គ អញជលីនម ី

ពួក

កសដកេទវ ្ឋ

នងេឈ ិ ើ ជថន ំ

ពួក

េ្រតកអរ

ំ ួកនគែដលមន ក រ ។ ទងព

យុ

់ ស ៏ ង យ ថ្វយបងគ ំ បូជ្រពះពុទ ធ ដខ ែវង មនបុណយេ្រចើន មនឫទេ្រច ព ខ ព ់ ជង ិ ធ ើន ក៏រក ី ំ នរៈែដរ ។ ចេ្រម ងទង

យ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ឰដ ៏

សគរ េ្រពះេឃើញនវូ េសចកី្តអ ់ នឮេឡ ើ ង កុ នងក

្ត ល

ច រយ ឰដ ៏

់ ពួកេទវ កស ជផូ វៃនខយល ្ល

ក៏ យ

កស ស័ងខ ្រសៃឡ សំេភរដេ៏ ្រចើន ក៏្របគំ

កស េ្រពះេឃើញនវូ េសចកី្តអ

ករ្រពេឺ ម េកើតេឡើងដល់ពួកេយង ើ កុ នងៃថងេនះ ចែម្លកេពក

ច រយ ឰដ ៏

ស់ហ៎ ន

កស ។

ពួកេយងបន ើ

់ ើ យ ។ បត នវូ ករសេ្រមច្របេយជន ៍ ដេ៏ ទៀងទត់ ខណៈេឈ េហ ម ះថ ពួកេយងបនទន ើ ី ិ

ក៏េកើតេឡើង ដល់េទវ

ំ ទងេនះ កុ នងខណៈេនះឯង

េ្រពះពកយឮថ្រពះពុទ ធ េទវ

ំ ទងេនះ ឈរផង គ អញជលី េពលសរេសើរថ ្រពះពុទ ធ ៗ ។ ពួកសតេ្វ ផ ង ៗ ផង គ អញជលី

ំ ំ េឡង្រទហឹងអឺងកង ញុងស ក

្ត ល

សំេឡង

កស ។ េទវ

ំ ទង

យេ្រច ង ហួច ្របគំ ទះៃដ

មនទរវៈ មនពណ៌ ៥ ែដល នទ ៍ ។ ខមចន ឹ ្ល

ធុករ

យ្រចឡំ េ

សំេឡងេ

៊ ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

ំ ជ្រមុះនវូ ផក

យលំអិតៃន

កុ នង


7

( េហើយេពលថ )

ែកវវជីរ ទង់្រជុង

ក់ែតងេ

បព្រត្រពះអង ម គ នពយយមធំ លកខណៈៃនច្រក ទង់ជ័យ ិ

ំ ុងចេ្រមើន្រតង់្រពះបទទងគ ំ ូ របស់្រពះអងគ ។ យកេងរ្វ កព

្រពះមន្រពះភគ ឥតមនបុគគលេសើ ម ចេំ ពះ្រពះរូបផង សីលផង សមធិផង ្របជញផង ្រពះអងេគ សើ ម េ

ំ នងករញ ម ច្រក ិ ុ ងធម

ចេំ ពះវម ិ ុ តិ្ត

យ្រពះពុទ ធ ែដលមិនមនបុគគលេសើ ម

ំ ដរំ ី ១០ ំ ្រប្រកតី េសើ ម នងកម ំ កុ នង្រពះកយៃន្រពះអងគ ជកម្លង ឱយ្រប្រពត ្ល ង ឹ ឹ េ្ត ទ ។ កម្លង េ

្រពះអងឥ គ តមនបុគគលេ្រប បផឹម ទ េសើ ម

្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ។

ំ ន ្រកបថ្វយបងន យ ចូរនគ គំ វូ ្រពះម

ំ អនកទង

ំ ួង ្របកបេ យគុណទងព

ករថ្វយបងគ ំ ករសរេសើរ ករនម

របស់ពួកជន

្រពះ

រប ី ុត្ត

្ត ល

ំ ភន ំ ក់ដច ង ូ ជេដម ើ

កស ឬដច ូ ជ្រពះ

ខណៈេនះ ្រពះ

សែម្តងនវូ បដ ិ

រយៈ ិ

ឡសកិចេច ធើ្វ េហើយ ជ

ថ្វយបង្រពះជ គំ ិ ន្រសី ។

្រពះជិន្រសី បនជួប្រពះេ

់ជក់ ។ េឃើញ្រពះេ ទតយ្រតង ិ

គ យ

បុគគលេសើ ម នង ឹ

ដច ូ ្រពះចន ទ

កនយក មនរសី ម

់ ែដលេទើប ទតយ្រសទន ិ

ំ ន រប ួ ៥០០ រូប ជអនកមន ិ ុ ខចន ី ុត្ត បន្របជុំពួកភក

កបប

ំ កទង

ទនៈថ

េហើយ ្រសព ្របសចកមនល ិទ

ពួកេយងន ី ើ ងេទក ឹ ុ នងទេនះ

ំ ់គ យចូរមក េយងទ ងអស ន នងេទ ើ ឹ

េហើយ កសួរ

កនយកេហើយ នងបេន ទ បង់នវូ េសចកី្តសង ័យ ។ ឯពួកភក ឹ ិ ុខ

ំ ក៏ទទួល្រពមថ ទងេនះ ជអនកមន្របជញចស់ក្ល ស្រងួមឥ្រនយ ិទ

្រប

មួយ កុ នង

សំឡឹងេមើល្រពះសមុ ព ទ ធ

ែដលមនផករកស ី ុ គះ

ទិបុគគល ជ្រពះខ ី

េឈ ម ះេ

ករេសើ ង ច

ជអនកឈ ្ល សកុ នងសមធិ

កនយក ។

ំ ប ឬដច ផ យេចញ ១ ពយម រុងេរឿងដច ូ ្រពះ ូ េឈើ្របចទ ី ្វ

នងរះេឡ ឹ ើង ។

ំ ់ េនះ ជងជនទងអស

មន្របជញេ្រចើន

នងឈន ឋិតេនេលើភគ ន ំ ិ ជឈកូដ េឃើញ្រពះេ ិ

់ ្រទង្របេស ើ រជងនរៈ

គឺករ្រកបសំពះ

ក ។

គួរដល់ករថ្វយបងគ ំ បព្រត្រពះអង គ ិ

ំ ុត ្រពះអងជ គ បុគគល្របេសើរបផ

្រពះអងម គ ិ នមនេឡើយ

ជទព ី ងៃនេ ឹ

ំ ក រ នងករប ូជ ។ ជនទង ិ

ំ ក ែដលគួរេគថ្វយបងគ ំ ឬជនទង

មនពយយមធំ

មុន ី ្រពះអងប គ រប ិ ូណ៌

ំ ួង ្រទង់មនករុ យអវយវៈទងព

ំ ួង ្រពះអងជ គ បុគគលគួរទទួលនវូ កិចទ ច ងព

ំ កុ នងករញុងធម ម ច្រកឱយ

ំ ៃនឫទិ ធ យកម្លង

់ ្រត នងច បប ិ ីវរ េដរើ េទជ្របញប់ ។ ្រពះ

ធុ

េហើយ

រប ្ត ន្របជញេ្រចើន ( ឋិតេន ) កុ នង ី ុ តម

៏ តម ករទូនមនដឧ ្ត ក៏ចូលេទរក ( ្រពះមន្រពះភគ ) េ

យឫទិ ធ ជមួយនង្រពះខ ឹ ី

-


8

ំ ្រសពទង

មនឥ្រនយទ យ ែដលជអនក្របសចកមនល ូនមន ។ ្រពះ ិទ ិទ

ំ ៏ ំ ចូលេទេ មនពួកភក ជអនកមនពួកដធ ិ ុ ខទងេនះែហហម េលងសបបយ ឰដ ៏

េគរព ្របកបេ ្រពះសមុ ព ទ ធ

យឫទិ ធ ដច ូ េទវ

ំ កស ។ ពួកភក ជអនកមនវតល ្ត ្អ ្របកបេ ិ ុ ខទងេនះ

យេសចកី្តេកតែ្រកង អត់្រទនំ វូ ករក្អក នងក ិ

លុះចូលេទគល់េហើយ

មនពយយម ្រទងេ់

ះេទឰដ ៏

កស

ក៏បនេឃើញ្រពះសយមូ ភ ក់ដច ូ ជ្រពះចន ទ នក

កនយក

្ត ល

កស ។

ដច ូ អនង ្ល ់ទឹក

ឬដច ូ ផកឈូកែដលរកស ី ុ គះ

ំ ៥០០ រូប េឃើញ្រពះេ ភក ិ ុ ខទង គ យ

េហើយផង ដ្រ៏ ប គ អញជលី ្រកបថ្វយបង្រពះបទ គំ ្ត

្រពះ

ក៏េ្រតកអរ បេ់

មនឫទិេ្រច ធ ើន ឥតមនបុគគលេសើ ម េ េ្រប បដច ូ ជកលេមឃគំទរ ។

ំ ៃនឫទិ ធ យកម្លង

្រពះម

កស ឬដច ូ

កនយក ្រទង់ថ្ល

្រសស់្រ

្អ ត

រក យ ី

យលកខណៈៃនច្រក របស់្រពះ-

រប ី ុត្ត មន្របជញេ្រចើន ្របកដេសើ ម េ

ឈ ្រកបថ្វយបងន ្ល សកុ នងសមធិ នងឈន គ ំ វូ ្រពះេ ិ

យេសចកី្ត

ជេ

ំ ប កនយក រុងេរឿងដច ូ េផក ្ល បេនទរ ឰដ ៏ ូ េឈើ្របចទ ី ្វ ដច

ទិតយ្រតង់ជក់ ។

កល

្ត ស់ ចូលគល់

េឃើញ្រពះេ ្រពះ

រប ី ុត្ត ែដល

យផកេ

រំ ី ជអនក ម កនយដ ុទ

កនយក ។

្របកដេសើ ម េ

្រពះេមគគ

្ល ន

យផកឧបបលេខៀវ

កស បេតរថ រុងេរឿងដច ូ ជមស ែដល្រពះ-

ំ ល់កុ នង នៈដ្រ៏ បេសើរ ខងធុតងគ គ ុ ណ ។ ឯ្រពះអនរុ ុ ទ ធ ្ត សរេសើរ េលើកតេមើក ងតក

ជអនក្របេសើរជងពួកបុគគលមនចកុ ខទព ិ ្វ ឋិតេនកុ នងទជ ី ិ ត្រពះមន្រពះភគ ។

ំ ទង

ែដល្រពះ បតិេនែកបន ្ត

មនពួកេ្រចន ើ

ជអនក្របេសើរ

្រពះឧបលិ អនកឈ ្ល សកុ នង

្ត សរេសើរ

កុ នងញតិ

បតិ្ត នងអនបត ិ្ត ិ

ំងទុកថ ជអនក្របេសើរខងវន ័ ។ ិ យ

៏ ិ ្អតល្អន ់ ្របេសើរ ភិកុ ខ ជកូនៃននងមន្តន ី ្របកដនមថ បុណៈ្ណ អនកចក់ធុ ្ល ះនវូ អតដ ថ ល

់ ់ ្ល សកនងពកយឧបម ្រទង្រជបន ជងពួកធមមកថិក ជអនកមនពួក ។ ្រពះមុន្រទង វូ ឈ ី ុ ំ ចិតៃ្ត នពួកភក ិ ុ ខទង

យនះុ ៎

់ ់ ំ កត់នវូ េសចកី្តសង ័យ ្រទងសែម ្រទងមនពយយមធ ្ត ង

ំ ុ តៃនអសេងយ ំ នវូ គុណរបស់្រពះអងគ ។ ទីបផ ខ យទង ំ អសេងយ មន ៤ ្របករ ខ យទងេនះ

ែដលបុគគលដង ឹ មិនបន

ំ ះុ ៎ គឺពួកសត្វ ១ អសេងយ ខ យទងន

ំ ុ ត ១ ពុទញ ចកក ឡមិនមនទីបផ ធ ញ ណែដល្របមណមិនបន ១ បុគគលមិន េឡើយ ។ ( ្រពះ

្ត ្រទង្រ់

ស់ថ ) ករែដលតថគត េធើ្វ ឫទែប ្ល ៗ ិធ ក

កស ១

ចដង ឹ បន

ករេធើ្វ


9

ឫទិែប ្ល ៗ នះុ ៎ នងទ ធ ក ឹ ុកជេហតុអ

ច រយកុ នងេ

ក ដច ូ េម្តចបន េ្រពះេហតុជអ

ច រយ

ចែម្លក គួរ្រពេឺ មដៃទេទៀត េនមនេ្រចើន ។ កលែដលតថគត េនជេទវបុ្រតេឈ ម ះ

់ ុ សិត កលេនះ េទវ សនស ុ ្ត ិ តៈ កុ នងពួកេទវបុ្រតជនត

ធនតថគតថ បព្រត្រពះអង ម គ នពយយមធំ កលេនះគួរដល់្រពះអងគ ិ

េធើ្វ អញជលី

េហើយ សូម្រពះអង្រគ ទង់េកើត កុ នងៃផៃទ ន្រពះម

សូម្រទង់្រ

ចម្លងមនស េ ុ

ស់ដង ម ះអមតៈ ។ ឹ នវូ ្រពះនព ិ ្វ ន េឈ

់ ុ សិត មកចបប ់ ដសន ក ជនត ិ ិ ធ ុ នងៃផទ ( ៃន្រពះម

េទវ

់ រ័ ។ នង្រពះធរណ ិ ី ញបញ ស់

កធតុ មក្របជុំគ ន

មួយមុឺនេ

ធុករឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

ំ ុ ត កុ នងករ្របសូតិចកៃផម បផ ទ

កុ នងករ្រ

កធតុមួយមុឺន

កធតុមួយមុឺន ៃនតថគត

់ ក៏ដង ្ល ឹ ខួនចបស ់ រ័ ញបញ

ជបុគគល្របេសើរ

ច រយកុ នងេ

កេពក

ស់ េ

់ រ័ អស់ រៈ ៦ េលើក ។ ពនដ ៏ ំ ក៏េកើតមន ទងេសចក ំ ធតុមួយមុឺន ញបញ ី្តអ ឺ ្ល ធ

គួរ្រពេឺ ម ក៏េកើតេឡើង ។ សម័យេនះ ្រពះជិន្រសីមន្រពះភគ ជចមបងកុ នងេ ់ ្រទងច្រង ម េ ក បង្ហញឱយមនស ុ

វញ ្រតង់ពក់ក ិ

្ត ល

យឫទិ ធ ។ ្រពះេ

ំ ស់ដង នងករញ ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ ឹ ្ត ិ ុ ងធម

៏ ំ ជអ យ មនគុណដធ

្របេសើរជងនរៈ

តថគតចយុតចកពួក

) កលេនះ េ

់ ៌្រពះម កុ នងករចុះកនគភ

តថគតមិនមនបុគគលេសើ ម ំ េទ ។ ឱ ! ្រពះពុទទ ធ ង

កល

កលែដលតថគត្របសូតចកៃផម ទ

ញុងំ

ពួកេទវ

ំ ក ្រពមទងេទវេ

ំ ក្រពមទងេទវេ

ក-

ច រយ

េមើលេឃើញ

់ ់ ល កនយក ច្រងម ម ក កុ នងទច្រង ក ្រទងមន្រពះបន ី ូ ទ ្រទងមិន្រតឡប់ ក់ដច ម ូ ជច្រងម ក កុ នងទច្រង ក ្របែវង ៤ ហតថ ។ ្រពះ ី

រប ី ុត្ត

ជអនកដល់នវូ បរមីៃន្របជញ បន មន្របជញេ្រចន េឆ្ល វឆ្លសកុ នងសមធិ នងឈន ិ ើ ្រកបបងទ គ ំ ូលសួរ្រពះេ

ជងនរៈ អភន ិ ី

់ កនយកដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង ម គ នពយយមធំ ្រទង្របេស ិ ើរ

ររបស់្រពះអងេគ តដ ម ូ េម្តច បព្រត្រពះអង គ នពយយម េពធិញញណ ើ ច ិ

់ ស ៏ ង ដខ ព ខ ព ់ ្រពះអង្រគ បថន

េតើដច ូ េម្តច

ខន ិ ្ត សចៈច

ំ ពកល ង ី

នងអធ ិ ិ ្ឋ ន

្រពះអងម គ នពយយមធំ ជេ

បរប ូ េម្តច ិ ូណ៌ េតើដច ំ ទង

េម ្ត

ទន សីល េនកខមមៈ បញញ នងវ ិ រី យៈ ិ នងឧេបក ខ ិ

េតើដច ូ េម្តច

បព្រត ិ

កនយក បរមី ១០ េតើដច ូ េម្តច ឧបបរមី ១០ ែដល

បរមតប ថ រមី ១០ ែដលបរប ូ េម្តច ។ ិ ូណ៌ េតើដច

ំ យ អធិ ្ឋ ននវូ កតកម ម ដច ូ េម្តច បរមីទង ិ

អធិបតីធម៌

ំ យ ដច ូ េម្តច អនក្របជញទង


10

កុ នងេ

ក េតើដច ូ េម្តច ។

េម ្ត

ករុ

មុទិ

់ េំ ពញនវូ ពុទធ ៏ ្រទងប ដច ធ ម៌ដេពញេលញ ូ េម្តច ។

នងឧេបក ខ េតើដច ូ េម្តច ្រពះពុទ ធ ិ

់ ្រពះពុទ្រធ ទងមន្រពះស ូ រេសៀងពេី ះ

ំ ័ ំ យ ( ៃនពួកសត្វ ) ឱយរលត់ ញុងមន ស េ ដច ុ ូ សតក ្វ រវក ិ ្រទង់ញុងហឫទ

ំ ទងេទវេ

ដល់្រពះ

ក ឱយ្រសស់្រ

យ ែដល្រពះ

រប ី ុត្ត

រប ិ ។ ី ុតេ្ត នះវញ

កសួរេហើយ ្រទងេ់

ក្រពម

ះ្រ

់ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង្របកសន វូ េរឿង ១ ែដល្រពះជិន្រសី ំ ជអតតព ុ ទទ ធ ង ី

់ មក ែដលជបត

ំ ព្រពះព ង ុទទ ធ ីបងរក ជ្របេយជន ៍ ី

ំ ក ្រពមទងេទវេ

កុ នងេ

្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

ំ អនកទង

់ យ ្រទងសែម ្ត ងចងទុកេហើយ

កេ

មបុេពន ្វ ិ ស ។

ចូរ

ំងចិត្រ្ត បុង

យ្របជញ ែដល

្ត ប់ ( នវូ ពុទវធ ង េទសន

ំ ត ជេ្រគ ងញុងប ជ ៈឱយេកើត បេនទបង់នវូ ស ី ិ នងបេមជ ិ

ំ ួង ។ អនកទង ំ បននវូ សមបតទ ិ្ត ងព

្រសវង បេនទបង់នវូ េសចកី្តេ ឹ ំ ួងបន េ ៃនទុកខទងព

យេគរពចុះ ។

)

របស់តថគត

គឺេសចកី្តេ

កបន ជេហតុ

ះខួនឱយរ ្ល ួ ចចកសង រ

ជេ្រគ ងអស់េទ

ំ ីនវូ េសចកី្ត ន យ ចូរ្របតបត ិ្ត វូ មគគ ជេ្រគ ងញញ ិ ចេ

ចប់ រតនចងម ក នក័ណ្ឌ ។ ទបង ី រក ពុទវធ ង ទី ១ [ ២ ]

កុ នង ៤ អសេងយ ខ យ នងម ម ះអមរវតី ិ ួ យែសនកបប មននគរមួយេឈ

ជនគរគួរពតព លរម យៃនចិត្ត ជនគរបរប ិ ិ ិ លេមើល ជទរី ក ី ិ ូណ៌េ ំ ិន ទងម

ង តេ់

យមនសំេឡង ១០ យ៉ង គឺសំេឡងដរំ ី សំេឡងេសះ សំេឡងសគរ

ំ េឡងរថ ជេដម ំ សំេឡងស័ងខ នងស ើ ។ ទងជនគរគ ិ ឹ កកងេ េ

យបយ នងទ ិ ក ឹ

ជនគរសមបូណ៌េ យបយ នងទ ឹ ិ ឹកថ ចូរសុី ចូរផក

ំ ួង បរប ទងព ិ ូណ៌េ

់ ៉ ង ។ បរប យករងរ្រគបយ ិ ូណ៌េ

យសំេឡង ែដល្របកប

យសត្វ នងេ្រគ ងឧបករណ៍ ិ

យែកវ ៧ ្របករ កុះករេ


11

ជនជតិេផ ង ៗ សេ្រមច ( េ ៃនេទវ

ំ ួង ) ដច យេ្រគ ងបរេភគ នងឧបេភគទ ងព ូ ជនគរ ិ ិ

ំ ជទេនៃនជនអ ន កមនបុណយទង ី

យ ។ េវ

េនះ មនសុេមធ្រពហមណ៍

េនកុ នងនគរអមរវតី ជអនកសន ំនវូ ្រទពយដេ៏ ្រចើនេកដ ិ មន្រទពយ នង្រស ូ វេ្រចើន ។ ជអនក ិ

ំ វូ មន ្ត ដល់នវូ េ្រតើយៃនេវទទង ំ ៣ ដល់នវូ បរមីកុ នងលកខណៈផង កុ នង េរៀនមន ្ត ចងចន គមីព រឥតិ

សៈផង កុ នងធម៌របស់្រពហមណ៍ផង ។ កលេនះ តថគតេនកុ នងទី

ក៏គិតយ៉ងេនះថ ធមម

ំ ភពថីម េទៀត ែតងនមកន វូ េសចកី្តទុកខ

ំ ក៏នមកន វូ េសចកី្តទុកខដច ូ គ ន ( េសចកី្ត

្ល ប្រ់ បកបេ

ំ ីេហើយ ក៏នមកន ំ ជ ញញ វូ ទុកខ ) មនពយធិជធមម

េក មក ន ្ត ។

កសពេផ ង

ករែបកធ្លយៃនសររៈ ី

ំ យេមហៈ នមកន វូ ទក ុ ខ រូបែដល

ម អញ មនជតជធម ម ិ

មនជ ជធមម

ម អញនងែស ្វ ងរក្រពះនព ឹ ិ ្វ ន ែដលមិនចស់ មិន

េបដ ើ េូ ចនះ

ជអនកមិន

ម អញគួរែតលះបង់កយសុ ្អ យេនះ េ

ល័យ

យ៉ង

មិនមនេសចកី្ត្រតូវករ

េហើយនង ឹ

ចេទបន

។ កលេបទ ះខួនចកភព ្ល ើ ុកខមន សុខក៏មន

កលេបភពមន ករ្របសចកភព បុគគលគួរែត្របថនរក ក៏យ៉ងេនះ ើ

ែដរ ។ កលេបេក ើ ្ត មន ្រតជក់ដៃទក៏មន យ៉ង

្រពះនព ិ ្វ នែដលបុគគលគួរ្របថន ក៏មនយ៉ងេនះែដរ ។

យ៉ង

្ល ប់ ជទី

ែដលេពញេ

េចញេទ ។ ផូ វេនះន ងមនព ត ្ល ្ល ឹ ិ ផូ វេនះម ិ នែមនជមិនមនេហតុេទ បុគគល េដម ម អញនងែស ្វ ងរកផូ វេនះ ្ល ើ បេី ឹ

ង ត់

កលេបជត មន ើ ិ

យ៉ងេនះែដរ ។ បុរសែដល្រប

្រពះនព ិ ្វ នមិនមនជតិ ក់

កលេបេភ ើ្ល ៣ ្របករមន ើ ង

កលេបបបមន បុណយក៏មន ើ ែដលបុគគលគបប្របថ ន ក៏មន ី

មក េឃើញ្រសះេពញេ

រក្រសះ េទសេនះ មិនែមនជេទសៃន្រសះេទ យ៉ង

មនេហើយ បុគគលមិនែស្វងរក្រសះ ស្រមប់

យទក ឹ េហើយមិនែស្វង

មិញ កលេប្រសះ គឺ្រពះនព ើ ិ ្វ ន

េទស ងនវូ កិេលសជមនលេចញេទ ិទ

េនះ មិនែមនជេទសៃន្រសះ គឺ្រពះនព ិ ្វ នេទ គឺជេទសរបស់បុរស ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

ំ បុរសែដល្រតូវស្រតូវទង

័ េធ ហើយ យេចមពទ

កលេបផ រ់ ត់េទមន ្ល ើ ូ វស្រមប

យ៉ង បុរសេនះមិនរត់េទ េទសេនះមិនែមនជេទសៃនផូ វេទ ្ល រួបរតេហ ឹ ើយ

ព កលេបផ ្ល ិ ្វ នមន ើ ូ វ្រពះន

ែតមិនែស្វងរកផូ វេនះ ្ល

ែត

បុគគល្រតូវកិេលស

េទសេនះមិនែមន

ជេទសៃនផូ វន ្ល ព ិ ្វ នេទ គឺជេទសរបស់បុគគលេនះឯង យ៉ងេនះែដរ ។

បុរសែដល


12

មនជំងឺ កលេបេពទយមន ែតមិនឱយេពទយេនះពយបលជំងឺេនះេទ េទសេនះ មិនែមន ើ ំ បុគគល្រតូវជំងឺ គឺកិេលសទង

ជេទសៃនេពទយេទ យ៉ង ដល់នវូ េសចកី្តទក ុ ខ

មិនស្វះែស្វងរក

ចរយ

យេបៀតេបៀនេហើយ

េទសេនះមិនែមនជេទសៃន

គឺជេទសរបស់បុគគលេនះឯង យ៉ងេនះែដរ ។ ( េបដ ើ េូ ចនះ ) គួរែត

កយសុ ្អ យេនះ ែដលេពញេ េ

ល័យ

កសព

់ ដក ៏ ែដលជបឰ

ចខួនឯង យ៉ង ្ល

ែដលជទី្របមូលមកនវូ

េហើយេចញេទ

មិញ ។

យ៉ង

មិញ

ំ ឯង ។ មចស់ទូកទង មន

េន

ល័យ

យ េទបេនទបង់

ល័យ ឥតមនេសចកី្ត្រតូវករ េដរើ េចញ

់ វូ កយស្អយេនះ ន ម អញនងលះបង ឹ ុ

ំ កសពេផ ង ៗ េចញេទ ដច ូ បុរស្រសី ្ត ទង

ម អញ គួរែតលះកយសុ ្អ យេនះ

កសពេផ ង ៗ េចញ េហើយគបបជអ ន កមិន ី

់ ើ យ ឥតមន នវូ ករសៈ កុ នងបងន គ េហ ី

បុរសបន្រ

គបបជអ ន កមនេសចកី្តសុខ ី

ំ មិនមនេសចកី្ត្រតូវករ េចញេទ យ៉ងេនះែដរ ។ បុរស្រសី ្ត ទង

េទ

ម អញ លះបង់

កសពេផ ង ៗ េចញ គបបជអ ន កមិនមនេសចកី្ត ី

មិនមនេសចកី្ត្រតូវកររូប

៏ ួ រេខមរេអ ដគ ើព ើម

ទេំ នងខ ្ល មនអំ ើ ួន

ចរយេទ

ែដលេពញេ

យ ែដលបេនទបង់វចៈច កុ នងបងន គ ់ ដេូ ចនះ

យ ែតងលះបង់ទូកចស់ ែដលពុកផុយ េលចចូលទឹក ឥត

ល័យ ឥត្រតូវករវញ ិ

យ៉ង

់នវូ កយ ម អញនងលះបង ឹ

មិញ

េនះ ែដលមនរន ធ ៩ ហូរជនច ូ ជមចស់ទក ូ លះបង់េចលទក ូ ចស់ ិ ច េហើយេចញេទ ដច

ដេូ ចនះឯង ។ បុរសកលេដរើ េទជមួយនងព ឹ ួកេចរ យក្រទពយជបេ់ ទផង េឃើញភ័យ

អំពករខ ច ូ ខត្រទពយ ក៏លះបង់េហើយេដរើ េទ យ៉ង ី េ

យម

េចរ

កយេនះ ក៏មនឧបមេសើ ម

េ្រពះខ្លចខច ូ ខតកុសលធម៌

ម អញនងលះបងកយេនះេចញ ឹ

យ៉ងេនះែដរ ។ លុះតថគតគិតេឃើញយ៉ងេនះេហើយ ក៏ឱយ្រទពយេ្រចើនរយេកដ ិ ដល់

ពួកជនែដលមនទព ី ង ឹ

់ នងព េហើយចូលេទកនៃ្រពហ ិ ួកជនែដលឥតទព ី ង ឹ ិ មពន ្ត ។

មនភម ម ះធមិម ក េនជិតៃ្រពហិមពន ្ត តថគតេធើ្វ ន ំ ួ យេឈ ែកបរភេន ំ នះ ។

ងបណ ្ណ

ម ែដល្របសចកេទស ៥ ្របករ េនែកបរ តថគតនម ក ី ិ ិម តនវូ ទច្រង

ំ ្រសមបទេនះ នមកន វូ អភិញញពលៈ ែដល្របកបេ

សំពត់

្រសម

ដក ែដល្របកបេ

យគុណ ៨ ្របករ ។ លះបង់

យេទស ៩ ្របករ កុ នង

្រសមបទេនះ េស្ល កសំពត់


13

យគុណ ១២ ្របករវញ ិ ។ លះបង់បណ ្ណ

សមបកេឈើ ែដល្របកបេ េ

់ ់ េឈើ ែដល្របកបេ យេទស ៨ ្របករ ចូលេទកនគល

លះបង់្រសូវែដលេគេ្រពះ េគ បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ

ែដល្របកប

យគុណ ១០ យ៉ង ។

់ យមិន េសសសល់ កនយកែផ េ្ល ឈើែដល្រជុះឯង

្រសមបទេនះ ( ញុងំ

យគុណេ្រចើន្របករ ។ តថគតផង គ ពយយម កុ នង

ទីឈរ នងទ យប់ នងៃថ ) កុ នងទអង ក បនលុះអភញ គ ង ឱយកនងេទ ្ល ិ ីច្រងម ិ ញ ពលៈ កុ នង ី ិ ុយ

រ ង ៧ ៃថង ។

ៃន

កលតថគតសេ្រមចអភញ ិ ញ េហើយ ជអនកមនវសី កុ នង

បស កលេនះ ្រពះជិន្រសី ្រពះនមទីបងរក ជនយកៃនេ

់ ដស កល្រពះពុទច ធ បប ិ នផង ិធ

្របសូតផង

ំ នវូ នម ៤ េឡើយ ្ត ង ិ ិ តទ

ពួកម

់ ក ល់ តថគតជអនកែឆ្អតសកបស ។

កល្រ

ស់ដង ឹ ផង

យេសចកី្តេ្រតកអរកុ នងឈន ជនកុ នងបចន ច ្របេទស ្ត

សន

ក ្រទង់េកើតេឡើង ។ សែម្តងធមមច្រកផង បុែ៉ នម ្ត ិ នបនេឃើញ

មនចិតេ្ត ្រតកអរ នមន ្ត ិ

ំ ន ជ្រមះផូ វជទ ្រពះតថគត បននគ ្ល ីមក ៃន្រពះតថគតេនះ ។ សម័យេនះឯង តថគត េចញអំព ី

្រសមរបស់ខួន ្ល កលរ

េឃើញជនកំពុងែតេពញចិត្ត

ំ េហើយសួរមនស ទង ុ

ស់ចីវរសមបកេឈើ េ

េ្រតកអរ

្រសស់្រ

យ កុ នងខណៈេនះថ ម

េពញចិត្ត ជ្រមះផូ វ្ល គនង ្ល ្រប

យ េដម ើ បអ ី នក

់ ្រពះពុទដ សួរេហើយ ក៏េឆើ្ល យ្របបថ ធ ្រ៏ បេសើរកុ នងេ

ជេ

ះេទឯ

រក យ ី

កស តថគត

ក៏ចុះអំពី

ជន េ្រតកអរ ្រសស់្រ

យ រក យ ី

ំ ។ ពួកជនទងេនះ ែដលតថគត ក ជ្រពះជិន្រសី ្រពះនមទីបងរក

់ ើ តេឡើងេហើយ ពួកេយងខ ំញ ្រមះផូ វ្ល គនង កនយក ្រទងេក ្រប ្ល ើ ុជ

្រពះពុទទ រក េនះ ។ ធ បង ី

កស

បត ី េក ិ ើ តេឡើងដល់តថគត កុ នងខណៈេនះ

្រពះពុទ ធ តថគតទេនញថ ្រពះពុទ ធ ្រពះពុទ ធ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បននវូ េ ទ ឋិតេនកុ នង្របេទសេនះ េ្រតកអរ មនចិតត ្ត ក់សុ ្ល ត គិតថ

យ េដម ើ បី

េ្រពះែតឮពកយថ

មនស ។ តថគត ម អញនងបណ ឹ ុ ្ត ះពូជ

ំ យខណៈកនងេទទេទេឡ កុសល កុ នងបុញេក ្ល ញ ខតេ្ត នះ កុឱ ើ យ ។ ( លុះគិតដេូ ចះន េហើយ ក៏ នយយេទរកម ិ ដល់

ម ផង

ំ ជនថ ) េបអ ើ ន កទង ម នងជ្រមះផ ្ល ឹ ូ វ្រប

យ ជ្រមះផូ វថ ្ល ្វ យ្រពះពុទ ធ ចូរឱយឱកសមួយ

យែដរ ។

ំ កលេនះ ពួកជនទងេនះ ក៏ឱយ

ឱកសមួយដល់តថគតេដម ើ បជ្រមះផ ី ូ វ្ល តថគតគិតថ ្រពះពុទ ធ ្រពះពុទ ធ ដេូ ចះន ជ្រមះផូ វ្ល

់ បេណើ្ត រ កុ នងឱកសេនះ ។ កលែដលឱកស ( ផូ វ្ល ) របស់តថគត េធើ្វ មិនទនសេ្រមច


14

េនេឡើយ ្រ

ជមួយនង្រពះខ ឹ ី

បែ់ ត្រពះជិន្រសី ជអនក្របជញធំ ្រពះនមទីបងរក េស្តចយងមក ្រសព ៤ ែសនរូប សុទែធ តជអនកបនអភញ ិ ញ ៦ ជ

្របសចកមនល ួ ិ ទ ។ ករេ្រកកទទល េ្រចើន ក៏

់ ើ ងគ្រគឹកគេ្រគង ពួកមនស នេឡ ុ

ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ។ ពួកេទវ

ំ រព នងមន ស ទងព ុ ិ ី ួកេនះ

ំ តូរយត្រនទ ្វ ង ី ្ត ិពទ

ំ ្ត ) ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទ សគរទង

( ្រពះ

េឃើញ ពួកមនស ឯពួកមនស ក៏េឃើញពួកេទវ ុ ុ

បនផង គ អញជលី

េដរើ ដែង្រ្ហ ពះតថគត

ំ ទង យ ពួកមនស ក៏្របគំតូរយត្រន ី ្ត ជរបស់មនស ុ ុ

ំ រ្រកុ នងមន ស ទងព មេនះ ្របគំេភង ុ ្ល ដែង្រ្ហ ពះតថគត ។ ិ ី ពួកេទវ

ែដលឋិតេនឰដ ៏

យជ

ធុករ

េទវ

្របគំ

ពួកេទវ

យ ពួកេទវ

ែដលឋិតេន ឰដ ៏

ពួកេទវ

កស ក៏េ យ យផកមនទរវៈ ផកឈូក ផកបរច ឆ ក ្ត ្រពក ិ ត ឹ ជទិព ្វ ឰដ ៏

ំ ។ ទិសតូចទសធ ិ

ទប ិ ុគគល

ក៏េ្រតកអរ ញុងំ

នងេទវ ិ

មផូ វ្ល

កស អំព ី

នទ ៍ កស ក៏េ យ យលំអិតខមចន ឹ ្ល

ំ ់ ផង អំពទ ទិពផ ្វ ង េ្រគ ង្រកអូបដ្រ៏ បេសើរទងអស ី ិសតូចទិសធំ ឰដ ៏

កស ។ ពួក

មនស ែដលឋិតេនេលើែផនដ ី ក៏េ យ យផកចមប៉ ផក្រសល់ ផកកទមព ផកខង ុ ឹ ទ ផកបុសនគ ំ ។ នងផ ិ ក កេកស អំពទ ី ិសតូចទសធ ិ ំ ្រកលចីវរសមបកេឈើ នងក ិ

តថគតរ ំ

ត់ែសបកេលើភក់

ំ ួកសិស ជន ់ សូម្រពះពុទ ធ ្រពមទងព

់ ើ ភក់េនះ នងជ្របេយជន ៍ ់ មិនជនេល ដល ឹ

ក៏មនេសចកី្ត្រតះរ ិ ះេ ិ

យចិតយ ្ត ៉ ងេនះថ

យេភទែដលេគមិន

៍ ី្វ ្របេយជនអ

ម អញ ។

េបើ

ំ ក្រពមទងេទវេ

ម អញជបុរស

នវូ សពញ េ ញ ណ ចម្លងមនស ្វ ុ តញ ញ ុ សពញ ញណ ្វ ុ តញ ញ

់ ុ ខ ( អធិ ្ឋ នថ ) េហើយេដកផកបម

កលតថគតេដកេលើែផនដ ី

ំ ម អញ្របថនដត ុ កិេលសទង

ម អញេធើ្វ ឱយជក់ចបស់នវូ ធម៌

ក ឱយរួចរេំ

ះ ( ចកសង រ ) ។

ក ។

់ នវូ ម អញនងបនដល ឹ

ំ ឆ្លងេទមនក់ឯង សែម្តងកម្លង ំ ក្រពមទងេទវេ

ចម្លង្របជុំជនេ្រចើន

់ នវូ សពញ ញ ណ ជអនក ម អញគបបដល ្វ ុ តញ ញ ី

គ ល់ កុ នងទីេនះ

ំ រួច្រសឡះចកកិេលស ញុងេ

េហើយ

់ ់ េឡើយ ករ ម អញយងេទចុះ សូមកុំជនភក

៍ ី្វ របស់អញ កុ នងៃថងេនះក៏បន ។ ែតថ្របេយជនអ េ

យសក់្រតង់្របេទសេនះ

យអធិករេនះ

ែដល

ម អញគួរដល់

ម អញេធើ្វ ចេំ ពះ

់ែខ សង រ កមចត់បង់ភពទង ំ ៣ េឡើង ្រពះពុទ ធ ជបុរសខង ព ់ខស ព ់ ។ តថគតនងកត ឹ

ជិះេលើន

គឺធម៌ នងចម េ ្ល ងមនស ុ ឹ

ំ ក្រពមទងេទវេ

ក ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមទបង រក ី


15

់ ់ នវូ េ ្រទង្រជបចបស របស់តថគត

្រ

់ ួ រទទួលេ្រគ ងបូជទង ំ ្រទងគ

ំ ស់ពកយេនះថ ( មនលភក ិ ុ ខទង

៏ ង បសេនះ ជជដល ព ់ខស ព ់ ិ មនតបៈដខ

់ ្រទងឈរែកបរស ី សៈ

ំ អនកទង

យ )

យ ចូរេមើល

ស់ជ្រពះពុទ ធ កុ នងេ

បសេនះនងបន្រ ឹ

។ សតេ្វ នះ នងេចញចក្រកុ ងេឈ កុ នងកបប្របមណមិនបន អំពកបបេនះេទ ម ះកបលវត ី ឹ ិ ុថ ់ អជបល។ សតេ្វ នះ អងុ យេទៀបគល ជទរី ក យ តមកល់ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ិ ី ់ ឹ ទ ងេនរញជ ថ្វយកុ នងទីេនះ នងច ឹ ូ លេទកនស

្រពក ទទួលបយសែដលនងសុជ ឹ

់ ក ជិន្រសីេនះ បនទទួលបយសេទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ េហើយ នង្រតឡប ម ឹ ក់ែតងយ៉ង្របេសើរ ( អងុ យ ) េទៀបគល់េពធិ្រពក លំ គ ឹ

ែដលេគ

មនយសធំេនះ េធើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌល នងបន្រ ឹ ិ

េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ។ ្រពះជនកម ឹ ិ

មយេទវ ី អគគ

្រពះបិ

របស់

្រពះនមសុេទធទនៈ

េនះ ។ អគគ

បសេនះនងមនេឈ ម ះថ ឹ

ភក ម ះ ិ ុ ខជឧប ្ឋ កេឈ

់ ួន ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតខ ្ត ជ បខ ជ ។ ថអស ត្រថ ពក ឹ

១ ហ ថ ឡវកៈ ១ ។ នងននម ទ

បស

្ណ

្រពះេគតម

សវៈ ្របសចក គៈ

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសី

១ ជអនកមិនមន

េឈើជទ្រី

សវៈ

ស់ដង របស់ ឹ

ឯឧបសកជឧប ្ឋ កដ្រ៏ បេសើរពររ ី ូ ប គឺចិតៈ្ត

នងនងឧត ្ត ិ

មនយសេនះ មន្រពះជន ម ១០០ វស

បេ់ នះ

បសេនះ នងមននមថ ្រពះនង ឹ

វកព ររ ិ ី ូ ប គឺនងេខម ១ នងឧបបលវ

្រពះមន្រពះភគេនះ េ

មផូ វ្ល

ស់ដង ុ រ្ត សេមពធិញញណ ឹ នវូ អនត

័ ំ ររ វកទ ងព ៈ ១ ជអនកមិនមន ី ូ ប គឺេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ

់ ួន មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតខ ្ត ជ បខ ជ

ជឧប ្ឋ យកដ ្រ៏ បេសើរ ្រពះេគតម ិ

។ ពួកមនស នងេទវ ុ ិ

លុះឮពកយពយករណ៍

់ ៏ ំ ឥតមនបុគគលេសើ ម េនះេហើយ ក៏រក យ របស់្រពះពុទទ ធ ីបងរក ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ី េ

យគិតថ

សុេមធ

ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ពួកេ

ផង គ អញជលីនម នថេនះ

បសេនះ

ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។

ំ ក្រពមទងេទវេ

ំ ួ យមុឺនេ ក ទងម

សំេឡងេ

កធតុ ទះៃដផង េសើចផង

ក រផង េពលថ េបព ្វ ងមគគផល កុ នង ើ ួកេយងឃ ើ

កុ នងកលជអនគត

៊ ទង ំ

សន្រពះេ

ពួកេយងន ើ ងបនសេ្រមចក ឹ ុ នងទីចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត

ក-

ៃន្រពះ-

ំ ង់ចេំ ពះមុខេហើយ ែតងកនយក ់ េគតមេនះ ។ ពួកមនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ុ ើ ្វ ងកព

ំ ង់ខងេ្រកម កព

ក៏េឈ ម ះថឆ្លងសឹ ទ ងធំែដរ

យ៉ង

មិញ

ំ ់គ ពួកេយងទ ងអស ន ើ


16

េបឃ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីេនះេហើយ

គង់នងបនសេ្រមចក ឹ ុ នងទីចេំ ពះ

កុ នងកលជអនគត

់ ់ នវូ េ ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះពុទទ រក ្រទង្រជបចបស ធ បង ី ់ ់ តថគតេហើយ ្រទងេល គួរទទួលេ្រគ ងបូជ ្រទង់សរេសើរអំេពរបស ើ ើ ក្រពះបទខង ័ ំ វកទ ង

ជបុ្រតៃន្រពះជិន្រសីកុ នងទីេនះ

ទក ណតថគត ពួកេទវ ិ

ពួកមនស ុ

េហើយេចៀសេចញេទ ។ កល្រពះេ

ពួក

ពួកអសុរ ពួកយក

័ ំ វកទ ងេនះ

្ត ំ ។

ក៏េធើ្វ ្រប-

ក៏្រកបថ្វយបងតថគត គំ

ំ កនយក ្រពមទង្រពះសងឃ កនងន ្ល វូ ករេឃើញ

របស់តថគតេទ តថគតក៏េ្រកកចកទេដក េហើយែពនែភន ន កុ នងកលេនះ ។ តថគត ី

ជអនកមនេសចកី្តសុខ េ

យេ យេសចកី្តសុខ រក ី

យបេមជជៈ ផ ពផ ្វ យេ

យបត ី ិ

ន ន អងុ យែពនែភ ន គិតយ៉ងេនះ កុ នងកលេនះថ គ ន កុ នងកលេនះ ។ តថគតអងុ យែពនែភ គ ម អញជអនក

់ ុ នងឈន ដល់នវូ េ្រតយៃនអភ ញ ទ តក ើ ិ ញ ។

ពន ់ មិនមនពួកឥសី េសើ ម េ ៌ ទង ំ ឥទធម ិធ

ម អញេឡើយ

យ អញបននវូ េសចកី្តសុខែបបេនះ ។

ែពនែភន ន គិតយ៉ងេនះ ពួកម

ំ សំេឡងខ្លងឱយ

់ នឮថ េ

្រពហមែដលេន កនងបន្រ ឹ

ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ េ

្រតជក់ក៏

កនងបន្រ ឹ

ម អញឥតមនបុគគលេសើ ម កុ នង កុ នងកលែដលតថគតអងុ យ គ

្រស័យកុ នងេ

កធតុមួយមុឺន ក៏ញុងំ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

ំ កុ នងកលជទីពត់ែភន ន ៃនេពធិសតទ ្វ ង

ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ ។

់ ត់េទ ង តប

ំ ខយល់ធំទង

ំ ៏ ្របកដកុ នងៃថងេនះ េ ទងេនះក

ំ ំ ទងេក ្ត ក៏សងបរ់ មងប់ នម ្ត ងេនះ ិ ិ តទ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

ំ ់ ក់ សឹ ទ ងទង យក៏ឈបប

កនងបន្រ ឹ

ំ នម ្ត ង ិ ិ តទ

ំ យ ្របកដកុ នងកលមុន នម ្ត ងេនះ ិ ិ តទ េ

ំ ក៏ឥតមនសំេឡង ឥតវកវរ នម ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ េ ្ត ងេនះ ឹ ិ ិ តទ

ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

ំ ួយ កធតុទងម

កុ នងេ

ំ ួ យមុឺន កធតុទងម កនងបន្រ ឹ

ស់

់ ូ រ នម យក៏ឈបហ ិ ិ ត្ត

ំ ួង ែដល ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ ផកទងព

ំ ់ េនះ ក៏បេញចញផកកុ នងៃថងេនះ េកើតេលើេគក េកើតកុ នងទឹកក៏រកក ី ុ នងខណៈេនះ ផកទងអស េ

កនងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

ំ វលិ ្លទង

ំ យកី្ត េឈើទង

យកី្ត ្រទ្រទង់

ំ ់ េនះ ក៏បេញចញែផក នវូ ែផ្ល កុ នងខណៈេនះ វលិ ្លនងេឈ ្ល ុ នងៃថងេនះ េ ិ ើ ទងអស

កនងបន ឹ

ំ ែផនដក ក៏រុងេរឿងកុ នងៃថងេនះ េ ី ី្ត ែដលរុងេរឿងកុ នងខណៈេនះ ែកវទងេនះ

កនងបន ឹ

្រ

ំ ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ ែកវទង

យ ែដលឋិតេនឰដ ៏

កសកី្ត ឋិតេនេលើ


17

្រ

ំ ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ េ្រគ ងតូរយត្រនទ ី ្ត ង ំ រេនះ តូរយត្រនទ ី ្ត ងព ី

្របគំកុ នងខណៈេនះ ្រ

ំ ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ ផកដវ៏ ច ិ ិ្រតទង

ំ ផកដវ៏ ច ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ េ ិ ិ្រតទងេនះ

សមុ្រទក៏្រសកចុះ

នងេ ិ

កុ នងៃថងេនះ

ក៏

កនងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ

កុ នងខណៈេនះ

កនងបន្រ ឹ

់ ំ នកងរ ពងក ុ នងៃថងេនះ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ

កនងបន ឹ

កស កុ នងខណៈេនះ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ ម

កុ នងខណៈេនះ

-

សមុ្រទ

ស់ជ្រពះពុទ ធ

កនងបន្រ ឹ

ខ ( ក៏រុងេរឿង )

ទិតយ្របសចកមនល ិទ

្រពះ

ំ ទិតយ នងផ ក៏បន្របកដកុ នងៃថងេនះ េ ិ ក យទងេនះ ។

កុ នងកលគ ម នេភ្ល ង

ទឹកក៏ផុសេឡើងេលើែផនដ ី

ំ ្របកដ ។ ពួកផកយទង

ែខវ ិ

យ រុះេ យចុះអំព ី

ំ ំ ួ យមុឺនក៏រលត់ កុ នងខណៈេនះ េភងទ ងេនះ ក៏រលត់ េភងក ើ្ល ើ្ល ុ នងនរកទងម

ំ ួងក៏្របកដ ្រពះ ផកយទងព

បន្រ

់ នឮេឡ ើ ងកុ នងៃថងេនះ

់ រ័ ំ ួ យមុឺនក៏ញបញ កធតុទងម

ំ រេនះ កធតុទងព ី

្របកដ ។

ក៏

យ ជរបស់មនស នងជទ ុ ិ ិព ្វ ែដល

កុ នងៃថងេនះ

៏ ផុសផុលេឡើងេលើែផនដ ី ទកក ឹ

ំ យក៏រុងេរឿង ផកយនកខតឫ ្ត ក ទង កុ នងមណ្ឌលៃន

កស

កនង ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ

កនងបន្រ ឹ

យ ្របកបេ

កនងបន្រ ឹ

យ្រពះចន ទ

ស់ ជ្រពះពុទ ធ

្របកដ ។ ចែំ ណកឯពួកសតេ្វ នកុ នងរន ធ ពួកសតេ្វ ដកកុ នងេ្រជះ ក៏េចញចកលំេនរបស់

ំ ់ េនះ ក៏េបះបង់លំេនេចល កុ នងៃថងេនះ េ ខួន ្វ ងអស ្ល ពួកសតទ

កនងបន្រ ឹ

ស់ជ

ំ ់ េនះ ជអនកេ្រតកអរ កុ នងៃថងេនះ េ េ្រតកអរ កុ នងខណៈេនះ ពួកសតទ ្វ ងអស

កនង ឹ

្រពះពុទ្រធ បកដ ។ បន្រ

ំ េសចកី្តអផ ុ កមិនមនដល់សតទ ្វ ង

ំ ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ េ គទង

េ្រសកឃ ្ល នក៏វនសេទ ិ

ករសងបេ់ គ

យដ្រ៏

ំ យ សតទ ្វ ង

យ ជអនក

ំ ល ៗ ក៏សងបរ់ មងបេ់ ទ ទងេសចក ី្ត

ំ នងករវ នសេសចក ្ល នទងេនះ ិ ី្តេ្រសកឃ ិ

ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ េ

កនងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

េ គក៏្រ

េចញេទកុ នងៃថងេនះ េ

កនងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ ឯភ័យមិនមន កុ នងកល

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

ធូលីក៏ខចត់ខចយេទខងេលើ ករខចត់ខចយធូលីក៏

ក្រ

នេទ ្ត

ំ ់ េនះ ក៏្របស េទសៈ េមហៈ ក៏បត់បង់េទ កុ នងកលេនះ េ គនងក ិ ិ េលសទងអស ័ នះុ ៎ ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ េ្រពះេហតុេនះ េទើបេយងដ េនះ ករមិនមនភយ ឹ ថ េ ើ ង

នងបន្រ ឹ

្របកដកុ នងៃថងេនះ េ្រពះេហតុេនះ េទើបពួកេយងដ ឹ ថ េ ើ ង

កនងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ


18

្របកដ ។ កិ្លនសុ ្អ យក៏ផតេ់ ចញ កិ្លនទិពក ្វ ៏ ផ យេទ កិ្លនទិពេ្វ នះ ក៏ផ យេចញ កុ នង

ៃថងេនះ

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ

កនងបន្រ ឹ

អរូប្រពហមេចញ ែដល្របកដ ពួកេទវ

ពួកេទវ

ំ ួង ទងព

េវៀរែលងែត

ំ ់ េនះ ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ េ ទងអស

កនង ឹ

ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ

ស់ជ

ំ ៉ ន ែដល្របកដ កុ នងខណៈ ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ ពួកសតន ្វ រកទងអមបលម

បន្រ

ំ ់ េនះឯង ពួកសតន ្វ រកទងអស

េនះ

្រពះពុទ្រធ បកដ ។ យកី្ត

ជេ្រគ ង

ក្លយេទជ

កនងបន្រ ឹ

ំ យកី្ត សនះទ ទ ្វ រទង

ំ ំ ង កុ នងកលេនះ ជញជងទ ំ មិនមនេឡើយ ង

កែំ ពង

សនះទ ទ ្វ រ

កស ( ្របកដ ) កុ នងៃថងេនះ េ

កនងបន្រ ឹ

ំ នងភ នំ ង ិ ទ

យកី្ត

ំ ភទ នំ ង

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

ំ ក៏្របកដកុ នងៃថងេនះ េ ចុតិ នងឧបបត ្ត ងេនះ ិ ិ តទ ិ្ត មិនមនកុ នងខណៈេនះ នម ិ ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ

បន្រ

្រ េ

ំ ំ ( នម ក៏្របកដដល់សតទ ្ត ងេនះ ្វ ង ិ ិ តទ

ស់ដង ុ រ្ត សេមពធិញញណ ) ពួកសតេ្វ ពលថ ( បព្រតស ុ េមធ ឹ នវូ អនត ិ

កនង ឹ

យ េដម ើ បី

បស ) សូម

ំ យេ្រកយេឡើយ ពួកេយងដ ំ ួ នេឡើង កុំ្រតឡប់ កុថ កផង គ ពយយមឱយមម ឹ ចបស់ ើ ង

េ នវូ េហតុនះថ ុ៎

ស់ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។

កនងបន្រ ឹ

រក យ ី

យ៉ងេនះថ

គិតកុ នងកលេនះ

ំ ្រពះជិន្រសីទង

្រពះពុទដ ធ ក ី ែបកជពរេទ ី

ំ ្រពះពុទដ ធ ក ធ ង ី របស់្រពះពុទទ

ធមម

ំ ពកយរបស់្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរទង

់ ្រពះពុទទ ំ ្រពះបនលរបស ធ ង ូទ

្រពះពុទ្រធ បកដ

េសចកី្ត

ំ របស់្រពះពុទ្រធ បេសើរទង ទិតយែតងរះេឡើង

ំ ្រពះពុទទ ធ ង

មិនែដលមន

មិនែដលមន្រពះពុទដ ធ ក ី ឥតអំេពេទ ើ

យ មិនែដលេឃ្ល ងឃ ្ល តេទ

ជ្រពះពុទ្រធ បកដ ។ ដដ ុ ំ ែី ដលេគេចលេទឰដ ៏ យ៉ង

តថគតលុះឮពកយរបស់ជន

ំ ួ យមុឺនច្រក ឡេហើយ ក៏េ្រតកអរ ្រសស់្រ ទងម

ំ រព ទងព ី ួក គឺ្រពះពុទ ធ នងេទវ ិ

្រពះ

ក៏

យេនះ

ស់

ម អញនងបន្រ ឹ

កស េទៀងែតធ្លក់មកេលើែផនដវី ញ ិ

យ ក៏េទៀងទត់្របកដ យ៉ងេនះែដរ ។

មិនេចះេឃ្ល ងឃ ្ល ត

្ល បរ់ បស់សពស ្វ តេ្វ ទៀងទត់្របកដ

ម អញនងបន្រ ឹ

យ៉ង

ស់ជ

្រពះបនល ូទ

់ េទ យ េទៀងទត់្របកដ ដេូ ចនះែដរ ។ កលែដល ្រតអស ី

យ៉ង

់ ្រពះពុទដ ំ ្រពះបនលរបស ធ ្រ៏ បេសើរទង ូទ

យក៏េទៀង

ំ ទត្រ់ បកដ យ៉ងេនះែដរ ។ សីហៈ ែដលេចញអំពដ ែតងបនស ឺ ្ល ំ េឡង យ៉ង ី េណក

់ ្រពះពុទដ ំ ្រពះបនលរបស ធ ្រ៏ បេសើរទង ូទ

យ ក៏េទៀងទត់្របកដ យ៉ងេនះែដរ ។

ករ


19

ស្រមលគភ៌ៃន្រសី ្ត ែដលមនគភ៌ធងន ់ ជរបស់េទៀងទត់ យ៉ង ំ ្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរទង

់ ្រពះបនលរបស ូទ

យ ក៏េទៀងទត់្របកដ យ៉ងេនះែដរ ។ េបដ ើ េូ ចនះ

ំ នងេ្រជ ុទក ធ រកធម៌ទង ើ សេរសរកព ឹ ើ

ម អញ

យ ពខងេនះ ពខងេនះ គឺខងេលើ ខងេ្រកម ី ី

ំ ១០ ដ បដល់ធមមធតុ ។ កលេនះ តថគតកព ំ ុងេ្រជើសេរស ទិសទង ក៏បនេឃើញ ើ

ំ ូង ជគនងធ ំ ទនបរមី ជដប ្ល ំ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

់ ន ំមក យអំពប ី ូ ណ ធ្លបស

មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) អនកចូរសមទន េធើ្វ នវូ ទនបរមី ជ ( េហើយទូនមនខួនឯងថ ្ល ំ ូងេនះ ដប

ំ ួ ន េបអ ឱយមម ើ ន កចង់លុះនវូ េពធិញញណ

ែដលមនទកេពញ បុគគល ឹ

ចូរបេំ ពញនវូ ទនបរមីចុះ ។ ក្អម

់ ុ ះ ចក់មិនឱយសល់ទក មួយផកបច ឹ

ទកម ឹ ិ នដក់ េនកុ នង

់ ស អនកេបេឃ ព ខ ព ់ ឬមធយម ចូរ ើ ើ ញពួកសូ ម មមក េទះេថកទប ខង

ក្អមេនះ យ៉ង

ំ យេសសសល់ ឱយដច ់ េូ ចនះ ។ ពុទធ ំ ឱយទនកុឱ ូ ជក្អមែដលេគផកបដ ធ ម៌ទង

យ មិនែមន

ំ ុងេ្រជើសេរសរក តថគតកព ើ

ក៏បនេឃើញ

មន្រតឹមបុេ៉ ណះ្ណ េទ

េពធិញញណឱយសេ្រមច

ម អញនងេ្រជ ុ ទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ើ សេរសរកព ឹ ើ

កលេនះ

ំ សីលបរមីទី ២ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

ែដលជធម៌ញុងំ

យអំពប ី ូ ណ ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

្រស័យមក

មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) អនកឯងចូរសមទន េធើ្វ នវូ សីលបរមី ( េហើយទូនមនខួនឯងថ ្ល

ំ ួ ន េបអ ទី ២ េនះ ឱយមម ើ ន កចង់លុះនវូ េពធិញញណ ចូរបេំ ពញនវូ សីលបរមីចុះ ។ សត្វ ំ ក់នងរបស ់ អី្វ មួយ សូ ៊ ចមរ ី ( កលេឃើញ ) េ មកនយច ព ឹ ុទ

ផ្តច់កនយេចលេឡ ើ យ យ៉ង ុទ

់ ុ នងទីេនះ មិន្រពម ្ល បក

ំ មិញ អនកចូលបេំ ពញនវូ សីលទង

ំ យ កុ នងភូមិទង

យ៉ងេនះចុះ ។ ៤ ចូររក សីលសពក កនយ ្វ ល ឱយដច ូ ជសតច ្វ មររក ី ុទ ំ ទង

យ មិនែមនមន្រតឹមែតបុេ៉ ណះ្ណ េទ

ំ ែដលជធម៌ញុងេពធ ិ ញញណឱយសេ្រមច ។

ម អញនងេ្រជ ុ ទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ើ សេរសរកព ឹ ើ

កលេនះ តថគតកំពុងេ្រជើសេរសរក ើ

ំ ក៏បនេឃើញេនកខមមបរមីទី ៣ ែដលេពធិសតទ ្វ ង ្រស័យមក

(

េធើ្វ នវូ េនកខមមបរមីទី

េហើយទូនមនខួនឯងថ ្ល ៣

ំ ួន េនះ ឱយមម

ពុទធ ធ ម៌

យអំពប ី ូ ណ

មនលសុេមធបណិ្ឌ ត

)

ធ្លបេ់ សព ធ្លប់ អនកចូរសមទន

េបអ ើ ន កចង់លុះនវូ េពធិញញណ

ចូរបេំ ពញនវូ

េនកខមមបរមីចុះ ។ បុរសែដលជបេ់ នកុ នងគុកអស់កលយូរ ្រតូវេសចកី្តទុកខេបៀតេបៀន

ំ េហើយ រែមងមិនញុងេសចក ី្តេ្រតកអរ ឱយេកើតេឡើងកុ នងគុកេនះេទ រែមងែស្វងរកករ


20

រួច ( ចកគុកេនះ ) យ៉ង

ំ ់ ដច អនកចូរេឃើញនវូ ភពទងអស ូ ជគុកចុះ ចូរែបរមុខ

េទរកេនកខមមៈ េដម ើ បរី ួ ចចកភព យ៉ងេនះែដរ ។ ែតបុេ៉ ណះ្ណ េទ

ំ ពុទធ ធ ម៌ទង

ម អញនងេ្រជ ុ ទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ើ សេរសរកព ឹ ើ

េពធិញញណឱយសេ្រមច ។

កលេនះ

ំ បញញបរមីទី ៤ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

យ មិនែមនមន្រតម ឹ ែដលជធម៌ញុងំ

ំ ុងេ្រជើសេរសរក តថគតកព ើ

យអំពប ី ូ ណ ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

ក៏បនេឃើញ ្រស័យមក

មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) អនកចូរសមទន េធើ្វ នវូ បញញបរមីទី ៤ ( េហើយទូនមនខួនឯងថ ្ល

ំ ួ ន េបអ េនះ ឱយមម ើ ន កចង់ដល់នវូ េពធិញញណ ចូរបេំ ពញនវូ បញញបរមីចុះ ។ ភិកុ ខកល ្រប្រពត ្ត ណ ឹ ប ិ ្ឌ បត

ំ ំ មិនរលងន វូ ្រតកូលទង

ំ ់ មមញុងអត ភ រែមងបនចង្ហនល ្ត ពឱយ្រប្រពត ឹ ្ត

អនក្របជញសពក ្វ ល

េទះេថកទប

េទយ៉ង

់ នវូ បញញបរមីេហើយ នងដល ឹ

ំ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ពុទធ ធ ម៌ទង

ខង ព ់ខស ព ់

អនកេបើ

កសួរ

យ មិនែមនមន្រតឹមបុេ៉ ណះ្ណ េទ

ម អញនងេ្រជ ើស ឹ ។

កលេនះ

ំ ុងេ្រជើសេរសរក ំ តថគតកព ក៏បនេឃើញវរី យបរម ្វ ង ើ ិ ី ទី ៥ ែដលេពធិសតទ

បូ ណ ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

ជនជ

នងបនល ុ ះនវូ េពធិញញណមិនខន ឹ

ំ ែដលជធម៌ញុងេពធ ិ ញញណឱយសេ្រមច

េរសរកព ុទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ើ

ឬមធយម

យអំពី

មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) ្រស័យមក ( េហើយទូនមនខួនឯងថ ្ល

ំ ួ ន េបអ អនកចូរសមទន េធើ្វ នវូ វរី យបរម ិ ី ទី ៥ េនះ ឱយមម ើ ន កចង់លុះនវូ េពធិញញណ ចូរបេំ ពញនវូ វរី យបរម ្វ ី ហៈ ជេស្តចៃន្រមឹគ មនពយយមមិនរួញ ិ ី ចុះ ។ សតស

ចិតផ គ ឈរ េដរើ យ៉ង ្ត ូ ផ គ ង គ សពក ្វ ល កុ នងករ អងុ យ

មន

ំ ួន អនកគួរផូ ផ គ ង គ ពយយមឱយមម

ំ ួង យ៉ងេនះចុះ លុះដល់នវូ វរី យបរម កុ នងភពទងព ិ ី េហើយ នងបនសេ្រមចេពធ ឹ ិ ញញណ

មិនខនេឡើយ

ំ ពុទធ ធ ម៌ទង

មិនែមនមន្រតឹមបុេ៉ ណះ្ណ េទ

ម អញនង ឹ

ំ េ្រជើសេរសរកព ុទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ែដលជធម៌ញុងេពធ ិ ញញណឱយសេ្រមច ។ កលេនះ ើ

ំ ុងេ្រជើសេរសរក តថគតកព ើ

អំពប ី ូ ណ ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

ក៏បនេឃើញខនបរម ិ ្ត ី ទី

ំ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

្រស័យមក ( េហើយទូនមនខួនឯងថ មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) ្ល

ំ ួន អនកចូរសមទន េធើ្វ នវូ ខនបរម ិ ្ត ី ទី ៦ េនះ ឱយមម

ំ នចិតែ្ត បកជពរី កុ នង អនកកុម

់ នវូ េពធិញញណមិនខនេឡើយ ។ ធមម ខនបរម ិ ្ត ី េនះ នងបនដល ឹ ំ ួង ចេំ ពះវតុ ទ ថ ងព

េទះ

្អ តកី្ត

មិន

្អ តកី្ត

ែដលេគ

ែផនដ ី រែមងអត់្រទ ំ

ក់ចុះេហើយ

រែមងមិនេធើ្វ នវូ


21

ំ ន ក់ នងេសចក េសចកី្តថនងថ ី្តេ្រតកអរេឡើយ យ៉ង ិ ន

ំ ួង របស់ពួកជនទងព

នងករេម ិ ើ លងយ

អនកក៏គួរអត់្រទនំ វូ ករ ប់

យ៉ងេនះែដរ លុះដល់នវូ ខនបរម ិ ្ត ី

ំ េហើយ នងបនសេ្រមចសេម ព ធិញញណមិនខនេឡើយ ។ ពុទធ ធ ម៌ទង ឹ ្រតឹមបុេ៉ ណះ្ណ េទ

េពធិញញណឱយសេ្រមច

ម អញនងេ្រជ ុ ទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ើ សេរសរកព ឹ ើ ។

កលេនះ

ំ សចប ច រមី ទី ៧ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

យ មិនែមនមន

ែដលជធម៌ញុងំ

ំ ុងេ្រជើសេរសរក តថគតកព ើ

យអំពប ី ូ ណ ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

ក៏បនេឃើញ ្រស័យមក

មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) អនកចូរសមទន េធើ្វ នវូ សចប ( េហើយទន ច រមីទី ៧ ូ ម នខួនឯងថ ្ល

ំ នពកយែបកជពរី កុ នងសចប ំ ួ ន អនកកុម េនះ ឱយមម ច រមីេនះ នងបនសេ្រមចសេម ព ឹ ធិញញណមិនខនេឡើយ ។ ធមម

ផកយ្រពក ជជញី ជ ងរបស់េ ឹ

រែមងមិនឃ ្ត វូ េឡើយ យ៉ង ្ល តចកវថ ិ ី កុ នងរដវូ េភ្ល ង ឬេហមនរដ

ចកវថ ិ ី

ំ កុ នងសចៈច ទង

យ៉ងេនះែដរ

សេ្រមចសេមពធិញញណមិនខនេឡើយ ។ េទ

ំ ពុទធ ធ ម៌ទង

ំ ុងេ្រជើសេរសរក សេ្រមច ។ កលេនះ តថគតកព ើ

យអំពប ី ូ ណ ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

។ អនកកុំឃ ្ល ត

លុះដល់នវូ សចប ច រមីេហើយ

ម អញនងេ្រជ ុ ទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ើ សេរសរកព ឹ ើ

ំ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

ំ ក្រពមទងេទវេ

នងបន ឹ

យ មិនែមនមន្រតមប ុេ៉ ណះ្ណ ឹ

ំ ែដលជធម៌ញុងេពធ ិ ញញណឱយ

ក៏បនេឃើញអធិ ្ឋ នបរមីទី ៨

្រស័យមក ( េហើយទូនមនខួ ន ្ល

ំ ួន ឯងថ មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) អនកចូរសមទន េធើ្វ នវូ អធិ ្ឋ នបរមីទី ៨ េនះ ឱយមម ំ បញ ់ រ័ កុ នងអធិ ្ឋ នបរមីេនះ នងបនសេ្រមចសេម អនកកុញ ព ធិញញណមិនខនេឡើយ ។ ឹ ភថ នំ ម ឥតកេ្រមើក

ំ េនស៊ប់ ង

យ៉ង របស់ខួនដែដល ្ល

ំ ្ល ៏ ្ល ងក យខយល់ដខ

មិនរញួ ជយេ

រែមង

ំ េនកុ នងទី ង

ំ េ្រមើក កុ នងអធិ ្ឋ នបរមី សពក អនកចូរកុក ្វ ល យ៉ងេនះ

ែដរ លុះដល់នវូ អធិ ្ឋ នបរមីេហើយ នងបនសេ្រមចសេម ព ធិញញណមិនខនេឡើយ ។ ឹ ំ ពុទធ ធ ម៌ទង

ដៃទេទៀត

យ មិនែមនមន្រតមែតប ុេ៉ ណះ្ណ េទ ឹ

ំ ែដលជធម៌ញុងេពធ ិ ញញណឱយសេ្រមច

េ្រជើសេរសរក ើ

ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

ក៏បនេឃើញេម ្ត បរមីទី

ម អញនងេ្រជ ុទធ ធ ម៌ ើ សេរសរកព ឹ ើ

កលេនះ

ំ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

ំ ុង តថគតកព

យអំពប ី ូ ណ

មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) អនកចូរ ្រស័យមក ( េហើយទូនមនខួនឯងថ ្ល

ំ យ មនបុគគលដៃទេសើ ម េ ំ ួ ន អនកចូរកុឱ សមទន េធើ្វ នវូ េម ្ត បរមីទី ៩ េនះ ឱយមម


22

េម ្ត េបអ ើ ន កចង់លុះនវូ េពធិញញណ ។ ធមម ំ ំ ជនទងល ្អទង

ទឹក រែមងផ ពផ ្វ យ្រតជក់េសើ ម ចេំ ពះ

៉ ង លយ ្រកក់ រែមងកមចត់បង់នវូ ធូលី នងមន ិទ ិ

។ អនកចូរចេ្រមើន

វ យ៉ងេនះែដរ លុះដល់នវូ េម ្ត បរមីេហើយ នងបន េម ្ត ឱយេសើ ម ចេំ ពះមិតន ្ត ងស្រតូ ិ ឹ

សេ្រមចសេមពធិញញណមិនខនេឡើយ ។

ំ ពុទធ ធ ម៌ទង

ម អញនងេ្រជ ុ ទធ ធ ម៌ដៃទេទៀត ើ សេរសរកព ឹ ើ

េទ

យ មិនែមនមន្រតឹមបុេ៉ ណះ្ណ

ំ ែដលជធម៌ញុងេពធ ិ ញញណឱយ

ំ ុងេ្រជើសេរសរក សេ្រមច ។ កលេនះ តថគតកព ក៏បនេឃើញឧេបកខបរមីទី ១០ ើ

ំ ែដលេពធិសតទ ្វ ង

យអំពប ី ូ ណ ធ្លបេ់ សព ធ្លប់

្រស័យមក ( េហើយទូនមនខួ ន ្ល

ំ ួន ឯងថ មនលសុេមធបណិ្ឌ ត ) អនកចូរសមទន េធើ្វ នវូ ឧេបកខបរមីទី ១០ េនះ ឱយមម

៏ ម ំ ួន អនកគួរជបុគគលដច ូ ជជញី ជងដម ធមម

នងបនសេ្រមចេពធ ឹ ិ ញញណមិនខនេឡើយ

ចេំ ពះវតុ ម ែផនដ ី ែតង្រពេងើយកេនយ ថ ិន ើ ្ត

្អ តកី្ត

្អ តកី្ត ែដលេគ

ក់ចុះេហើយ

ំ រេនះ យ៉ង ែតងេវៀរចកេសចកី្តេ្រកធ នងេសចក ថ ងព ី ី្តេ្រតកអរ ចេំ ពះវតុ ទ ិ

អនក

ច ចូរេធើ្វ ខួនឱយដ ្ល ូ ជជញី ជង ចេំ ពះសុខនងទ ្វ ល យ៉ងេនះែដរ អនកលុះដល់នវូ ិ ុកខ សពក ំ ន ។ ធម៌ទង ំ ឧេបកខបរមីេហើយ នងបនសេ្រមចសេម ព ធិញញណពុខ ឹ ំ ំ មនកុ នងេ េ្រគ ងញុងេពធ ិ ញញណឱយសេ្រមច ធម៌ទងេនះ

ករកធម៌ដៃទ េ្រកអំពបរម ី ី ១០ េនះ មិនមនេទ អនកចូរ

ំ ួ នចុះ ។ កលតថគតពចរ ១០ េនះ ឱយមម ិ ំ ួ យមុឺនេ លកខណៈ ែផនដទ ី ងម

បនេឡ ឺ ្ល ើ ង

ដច ូ ជឃ ន បអំេព

( រែមងវលញ រ័ ) យ៉ង ិ

ំ ន ៉ មន មនចន ួ បុន

ក្រតឹមែតបុេ៉ ណះ្ណ

ពុទ-ធ

ំ ំ េនកុ នងបរមីធម៌ទង ង

ំ នវូ បរមីទងេនះ េ

យសភវសរស-

ឬចកកយនេ្របង ្ត

្រតូវេគគបេហើយ

់ រ័ េ កធតុ ក៏ញបញ

ែដល្រតូវេគគប

យេតជៈៃនធម៌ ។ ែផនដក ី េ្រមើក

់ រ័ យ៉ងេនះែដរ ។ បរស ែផនដក ី ៏ ញបញ ិ ័ ទរបស់្រពះពុទ ធ

ំ កុ នងទែដលអង គ សបរស ី ិ ័ ទទងេនះ

់ រ័ ក៏ញបញ

េដក្រជបេ់ លើែផនដ ី

់ ំ ិគ គ កុ នងទអង ន ែបកេខចខ ទ អស គ សេនះ ។ ឆនងជេ្រច ីទ ើនពន ់ នងក ិ ្អមជេ្រចើនរយ ក៏ទងច ី

កុ នងទីេនះ ។ ពួកម

ជន មនចិតរ្ត នត មនចិតញ ធ ់តក់សុ ្ល ត ភិតភ័យ ភញក់េផើល ្អ ្ត រ័ ច្រំ បប់

មក្របជុំគ ន េហើយ ចូលេទគល់្រពះពុទទ ធ ីបងរក ( េហើយទូលសួរថ ) មនចកុ ខ េហតុល្អឬេហតុ

់ មនស ្រកក់ ដច េ ូ េម្តច នងមនដល ុ ឹ

្រតូវេសចកី្តអន ្ត យេបៀតេបៀនេហើយ សូម្រពះអង្រគ ទង់េម ្ត េ្របស

ក េ

បព្រត្រពះអង គ ិ ំ ូល កទងម

បេនទបង់េសចកី្ត


23

់ ងម មុនទ ី ីបងរក ្រទងញ ុ ំ

អន ្ត យេនះេចញ ។ ្រគេនះ ្រពះម យល់ចបស់ថ

ំ អនកទង

ែផនដេី នះេឡើយ ។ ្រ

ស់ជ្រពះពុទ ធ

ពចរ ិ

ពចរ ិ

ចូរកុំមនេសចកី្តរេងក ស

ំ ្ល ចចេំ ពះករញបញ ់ រ័ កុខ

កុ នងកលជអនគត

សុេមធបណិ្ឌ តនះុ ៎

ដបតតថគតបនពយករក ឹ ិ ុ នងៃថងេនះថ សុេមធបណិ្ឌ តេនះ នងបន

កុ នងេ

គឺពុទភ ធ ូ មិ

(

)

ធម៌ ែដល្រពះជិន្រសីអំពប ី ូ ណ ធ្លបេ់ សពមក ។

ធម៌

មួយមុឺនេ

ំ ជនទងេនះ ឱយ

កធតុ កុ នងេ

់ ង បក ់ ុ នងខណៈេនះភ្លម រលតស

យឥតេសសសល់

ំ ក្រពមទងេទវេ េ្រពះបន

ំ ុង កព

កលសុេមធបណិ្ឌ ត

េ្រពះេហតុេនះ

ំ បនជែផនដទ ី ង

់ រ័ ។ ( ចិតៃ្ត នម ក ញបញ

់ ្រពះពុទ ធ ្ត ប្រ់ ពះបនលរបស ូទ

ជន ) ក៏

ពួកម

ជន

ំ ់គ ទងអស ន ក៏ចូលមករកតថគត េហើយ្រកបថ្វយបងម គំ ្ត ងេទៀត ។ ្រគេនះ តថគត

ំ ួ ន ្រកបថ្វយបង្រពះព សមទននវូ ពុទគ រក េហើយេ្រកកចក ្ត យមម ធ ុ ណ េធើ្វ ចិតឱ គំ ុទទ ធ បង ី ំ រព ពួកមនស ទងព ុ ុ ី ួក ក៏េ យ យផកទិព ្វ នងផ ិ ក ជរបស់មនស

សនៈ ។ ពួកេទវ

ចេំ ពះសុេមធបណិ្ឌ ត ែដលេ្រកកចក

សនៈ ។ ពួកេទវ

៏ ំ ែដលេ ពួកេនះ បននវូ សួសី ្ត ( េពលថ ) តែំ ណងដធ នវូ តែំ ណងេនះ

សមគួរ

កបន

ំ ួង ចូរបរេវៀសេចៀសេចញេទ ម្របថនចុះ ។ ចៃ្រងទងព

ពួកេឈើមនផករែមងបេញចញផក យ៉ង

បព្រត ិ

បសមនពយយមធំ េ

ំ យពុទញ ធ ង ធ ញ ណ យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះសមុ ព ទទ

បេញចញផក េ

៏ ង កបនលុះនវូ សពញ ញ ណ ដខ ព ់ខស ព ់ ឆប់ ៗ ចុះ ។ កលដល់រដវូ ផក ្វ ុ តញ ញ

េឡើយ សូមេ

ំ ១០ យ៉ង េហើយ នវូ បរមីទង ១០

េពធិមណ្ឌល

យ៉ងេនះ

យ៉ង

បព្រត ិ

ំ ្រពះសមុ ព ទទ ធ ង

បព្រត ិ

ំ ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ យ៉ង ធមមច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ យ៉ង

យ៉ងេនះចុះ

បសមនពយយមធំ បព្រត ិ

មួយ េ

ំ ្រពះសមុ ព ទទ ធ ង

កចូរ

់ េំ ពញ មួយ ្រទងប

្រទង់្រ

កចូរ្រ យ

កចូរបេំ ពញ ស់ដង ឹ េទៀប

ស់ដង ឹ េទៀប

បសមនពយយមធំ សូមេ

់ ្រពះចនេពញវង ទ

កក៏មនចិតេ្ត ពញ

បសមនពយយមធំ េ

គល់េពធិមណ្ឌល ៃន្រពះជិន្រសី យ៉ងេនះ ។

បូណ៌មី

ក្របថនេហើយ សូមេ

ំ រី ទងព

ំ មនដល ់េ កនងេ គ ក៏ចូរេចៀស ងេចញេទ េសចកី្តអន ្ត យ កុប ី ិ

េសចកី្តេ

ំ បរមីទង

នងព ុ ិ ួកមនស

មួយ ្រទង់ កញុងំ

រែមងរុងេរឿងកុ ន ងៃថងេពញ

ចូររុងេរឿងកុ នងេ

ំ ួ យមុឺន កធតុទងម


24

យ៉ងេនះ ។ េ

្រពះ

កចូររួចចកេ

ទិតយែដលរួចផុតអំព ី ហុ រែមងរុងេរឿងេ

កធម៌ ចូររុងេរឿងេ

មួយ រែមងហូរេទ្របជុំកុ នងម

ក៏រែមង្របជុំកុ នងសមនក់របស់េ ែដលពួកេទវ

យកេម ្ត យ៉ង

ំ យពុទស ធ ិ រ ី យ៉ងេនះែដរ ។ សឹ ទ ងទង

សមុ្រទ យ៉ង

យ៉ងេនះែដរ

ំ ក្រពមទងេទវេ

ពួកេ

យ ក

សុេមធបណិ្ឌ តនះុ ៎

្រគេនះ

ំ ំ នងមន ស ទងេនះ េសើ ង ចសរេសើរេហើយ ក៏សមទននវូ បរមីធម៌ទង ុ ិ

ំ ់ ំ។ ១០ បេំ ពញបរមីធម៌ទងេនះ ចូលេទកនៃ្រពធ

ចប់ សុេមធកថ ។ ្រគេនះ

ំ ញុង្រពះេ

ំ ពួកឧបសកឧបសិកទងេនះ

្រពះសងឃឱយឆនរ់ ួ ចេហើយ

ក៏ដល់នវូ ្រពះ

ំ ្រពមទង

កនយក

្ត ទីបងរក េនះជទីពង ឹ

់ ងប ំ ុគគលខះ្ល ឱយ ្រទងញ ុ ំ ុគគលខះ្ល ឱយតមកល់េនកុ នងសរណគមន ៍ ញុងប

្រពះតថគត

ំងេនកុ នងសីល

ំ ុគគលដៃទេទៀត ឱយតមកល់េនកុ នងសីល ១០ ។ ្រពះអង្រគ ទង់្របទនមគគ ដល់ ៥ ញុងប បុគគលខះ្ល

៏ តម ំ ្របទនផលដឧ ្ត ទង

ដល់បុគគលខះ្ល

្របទនបដស ិ មិភ ទ

ជធម៌ឥត

់ មនអី្វ េសើ ម ដល់បុគគលខះ្ល ។ ្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរជងនរៈ ្រទង្របទនសមបត ិ្ត ៨ ដ្រ៏ បេសើរ

ដល់បុគគលខះ្ល ្របទនវជ ិ ជ ៣ ដល់បុគគលខះ្ល អភញ ិ ញ ៦ ដល់បុគគលខះ្ល ។ ្រពះម ់ ូនមនពួកជនេ ្រទងទ

្រពះេ

័ យនយជេ្រគ ង្របកបេនះ

៏ ំ ទូ កនថ ជគុណជតដធ

យ ។

េ្រពះេហតុេនះ

បនជ

មុន ី

សនៃន

្រពះពុទ ធ ្រពះនមទីបងរក មន្រពះហនក ុ

( ដច ូ េគឧសភៈ ្រទង់ចម្លងពួកជនេ្រចើន ្ល ូ លក្លំ ដច ូ ្រពះចនក ទ ុ នងៃថង ១២ េកើត ) មនដងខួនម

ឱយរួចចកទុគគតិ ។

្រពះម

មុន ី ្រទង់េឃើញពួកជនែដលគួរ្រ

ស់ដង ឹ ឋិតេនកុ នងទី

ំ ួកជនេនះ ឱយ្រ មួយែសនេយជន ៍ ្រទង់ចូលេទជិត េហើយញុងព េនះ ។ កុ នងករ្រ

កុ នងករ្រ

ឱយ្រ

េទវ មន

់ ងព ស់ដង ឹ ទី ១ ្រពះពុទ្រធ ទងញ ុ ំ ួកេទវ

ស់ដង ឹ ទី ២ ្រពះេ

ស់ដង ។ ឹ

កល

់ ៩០ ពនេកដ ិ ( បន្រ

់ ងព កនថ ្រទងញ ុ ំ ួកេទវ

១០០ េកដ ិ ឱយ្រ

( ករជួបជុំ វកសនបត ិន

ស់ដង ឹ

នងមន ស ុ ិ

៩០ េកដ ិ

ស់ដង ឹ ទី ៣ ។ ្រពះ

្ត ទីបងរក

្រពះពុទ្រធ ទង់សែម្តងធម៌ កុ នងភពៃនេទវ ស់ដង ឹ ) េនះជករ្រ

ស់ដង ឹ កុ នងខណៈ

កលេនះពួក

័ ) ៣ េលើក គឺសនបត េលើកទី ១ មនភក វក ិន ិ ុ ខសងឃ ១


25

ែសនេកដ ិ ។ កលែដល្រពះជិន្រសី ្រទង់យងេទកុ នងទី

្រពះខី

ង តេ់ លើកំពូលភន ន ំ រទៈ ពួក

ំ ន ចន ្រសព ្របសចកមនល ួ ១០០ េកដ ិ មក្របជុំគ ន ( េនះជសនបត ិន ិទ

េលើកទី ២ ) ។ កល្រពះម

់ មុន ី មនពយយមធំ ្រទងប រ

ជមួយនងព ឹ ួកភក ិ ុខ

៏ ស ៩០ េកដ ិ ឰដភ េលើកទី ៣ ) ។ សម័យេនះ តថគត ន ំ ុ ទស នៈ ( េនះជសនបត ិន ់ មនពយយមដេ៏ ក្ល វក្ល ្រ បសមនផួ ងសក ន

ច់េទឰដ ៏

ស់ដង ឹ នវូ សចៈច ករ្រ

ំ ៥ ។ ពួកសតច ំ ន នវូ េ្រតើយៃនអភិញញទង ្វ ន ួ ៣ មុឺន បន្រ

់ ដង បថ ១ ឬ ២ ្វ ង ឹ របស់សតន ឹ

មន្រពះភគ ជគុណជតធំទូ

កស ជអនកបនដល់

់ ិ នអស់េឡើយ ។ បម

សនរបស់ ្រពះទីបងរក -

យ មនជនេ្រចើន សុ ្ត កស្តមភ

់ ្រទងជ្រមះល ្អេហើយ កុ នងកលេនះ ។ ពួក្រពះខី

យភយ គឺ្រពះអងគ

ំ ន ្រសព ចន ួ ៤ ែសនរូប បនលុះ

់ ់ នវូ េ រក ែដល្រទង្រជបចបស អភញ ធ បង ធ ើន ែតងែហហម្រពះពុទទ ី ិ ញ ៦ មនឫទិេ្រច សពក ្វ ល ។

កុ នងសម័យេនះ ពួកជន

យល្អ រុងេរឿងេ

សពក ទិបុគគល ្របសចកមនល ្វ ល ។ ិទ

េឈ ម ះរមមវតី ក ្រតយ ិ ៍្រពះនមសុេទវៈ ( ជ្រពះបិ ទ ១ េកញច្រប

ទ ១ មយុរ្រប

យពួក្រពះអរហនខ ្ត ី

នគររបស់្រពះ

្រពះជិន្រសី េន្រគប្រ់ គងផះទ អស់ ១ មុឺនឆន ំ ្រប

្រប

មួយ ែដលមិនបនលុះ្រពះអរហត្ត េនជ

េសកខបុគគល លះបង់នវូ ករេកើតជមនស ពួកជនេនះរែមង្រតូវេគតះេដៀល ។ ុ ិ

( របស់្រពះពុទទ ធ ីបងរក េនះ ) រក ី

ស់

្ត

សន

្រសព ជ

្រពះនមទីបងរក

) ្រពះជនក ្រពះនមសុេមធ ។ ិ

៏ ង ទដខ ព ់ខស ព ់

មន ៣ ខង ន គឺហង -

ទ ១ ។ ពួកនរ ី ៣ ែសននក់ សុទស ធ ឹ ងែត

ក់ែតងយ៉ងល្អ នរេឈ ម ះបទុមេនះ ( ជមេហសី ) ្រពះឱរស ្រពះនមឱសភកខន ធ ។ ី

់ ំ ៤ ្រទងេចញេទ ( បួស ) េ ្រពះជិន្រសី េឃើញនម ្ត ង ិ ិ តទ

់ ង យយនដរំ ី ្រទងផ គ ពយយម

័ អស់ ១០ ែខឥតខះ្វ ។ លុះ្រពះមុនមន្រពះទ យ ្រប្រពត ្ត យយមេហើយ ក៏បន្រ ី ឹ ព

ជ្រពះពុទ ធ ្រពះម

មុនទ រក ្រតូវ្រពហម ី បង ី

ស់

ធនេហើយ ។ ្រពះជិន្រសី មនពយយម

់ ់ ំ ់ េ្រចស េធើ្វ នវូ ករ េទៀបគល ធំ ្រទង់ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ្ត នៈទ ្រទងគង ឹ េ្ត ទ កុ នងវតន ំ ីតរិ យ ស ៈ ជអគគ ញញ គ ៈ នង្រពះត ិ ថ ។ ្រពះសុមងល ិ ិ

្រពះ

្ត ទីបងរក

នងននទ

្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ

នងនងស ុ ននទ ិ

័ ្រពះ វក

ជអគគ

គតៈ ជឧប ្ឋ ករបស់

វក ិ

េពធិ្រពក ឹ របស់

ថេដម ម ះតបុស ៈ នងភល ើ េលៀប ។ ឧបសកេឈ ិ ្លកៈ ិ


26

ជឧប ្ឋ កដ្រ៏ បេសើរ

ទបង រក ។ ្រពះម ី ល ជ្រពក ឹ

៍ ុ ំ វញ េយជនជ ិ

ជឧប ្ឋ យក របស់្រពះ ិ

នងសិរម នងនងេ ិ ិ

្ត

ំ ីប មុនទ រក មនកមពស់ ៨០ ហតថ ល្អដច ូ េដម ូ េឈើ្របចទ ្វ ឬដច ើ ី បង ី

មនផករកស ី ុ គះ

គ យ ។

រសី ម របស់្រពះអងគ ផ យេទចមងយ ១០០

្រពះមេហសីេនះ មន្រពះជន ម ១ ែសនឆន ំ

់ ង្រពះសទ ម េនេឡើយ ្រទងញ ធ ម ឱយរុងេរឿង ចម្លងម ុ ំ

កល្រពះអងគ គ ង់ធរមន

ំ ជន ញុង្របជ ុ ំ ជនេ្រចើន ឱយឆ្លង

័ នព វក ុ ងេរឿង ូ គំនរេភើងែដលរ ្ល ិ ្វ នេទ ដច

ំ ចកសង រវដ ្ត ។ ្រពះទីបងរក េនះ ្រពមទង

ំ រលតេ់ ទដេូ ចនះ ឫទេនះក ករតនៈឰដ្រ៏ ពះបទេនះកី្ត ក៏រលត់េទ ។ ី្ត យសេនះកី្ត ទងចក ិធ

ំ ួង ជរបស់សូនយទេទ ្រពះជិន្រសី ំ ់ ក៏អនធនេទ ឱហ៎ ន ! សងខរទងព សមបតទ ្ត ិ្ត ងអស ជ

់ ន ្រពះនមទីបងរក ្រទងបរ ្ត នៈទ ។ ្រពះសូ ្ត បរបស់្រពះជិន្រសីេនះ ិ ព ិ ្វ ន កុ នងវតន

្ត

កមពស់ ៣៦ េយជន ៍ ( េគ

។ ្រគេនះ ( ពួកជនក ងទុក ) កុ នងវតន ្ត នៈេនះឯង ទ

្រពះសូ ្ត បកមពស់ ៣ េយជន ៍ េទៀបគល់េពធិ្រពក ឹ ់ របស់្រពះ េ្រគ ងបរក ងេ្រប្របស ិ ខ រ នងេ្រគ ិ ើ

ង)

់ ញុ ច ះ ) ប្រត នងច ( ស្រមបប ិ ីវរ

្ត ។

ចប់ ទីបងរក ពុទវធ ង ទី ១ ។ េកណ្ឌញព ញ ុទវធ ង ទី ២ [ ៣ ] េកណ្ឌញៈញ

សម័យខងេ្រកយ អំព្រពះសម ធ ីបងរក មក ្រពះេ ី ុ ព ទទ

់ ំ ុ តគ ្រទងមនេតជះរកទ ប ម ន ី ផ

កនយក ្រពះនម

់ ិ នបន មនយស បម

មនគុណ្របមណ

យភស នំ ុ េមរុ

មនញណេ្រប ប

មិនបន មិនងយបុគគល្រគបសងត គ នករអត់ធន ់ េ្រប បេ ក ់បន ។ ្រពះអងម មនសីលេ្រប បេ េ

កស

គរ

មនសមធិេ្រប បេ

្រពះសមុ ព ទ ធ

់ ្រទង្របកសេហ ើយ

នវូ ករ្របកសឥ្រនយ ិទ

៍ ់ សពស ំ េពជឈងៈគ នងមគ ដល គសចៈច េដម ្វ តទ ្វ ង ើ ប្របេយជន ិ ី ែដល្រពះេកណ្ឌញៈញ ជេ

យធរណី ពលៈ

យ សពក ្វ ល ។ កល

់ កនយក ្រទងសែម ្ត ងធមមច្រក ពួកសត្រ្វ បមណ ១ ែសន

េកដ ិ បនសេ្រមចមគគផល េលើកទី ១ ។ លំ

ធម៌ កុ នងសមគមៃនមនស នងេទវ ុ ិ មគគផល េលើកទី ២ ។ កល្រពះេ

់ ់ ំពេនះ បអ កល្រពះអងគ ្រទងសែម ្ត ង ី

់ ពួកសត្រ្វ បមណ ៩០ ពនេកដ ិ បនសេ្រមច

់ ំ ីពួកតរិ យ កនយក ្រទងសែម ្ត ងធម៌ ញញ ិ ថ ពួកសត្វ


27

់ ៨០ ពនេកដ ិ បនសេ្រមចមគគផល េលើកទី ៣ ។ ្រពះមេហសីេកណ្ឌញៈញ មន

សនបត ិន

េលើក

គឺសនបតទ ិន ី

មន្រពះខី

វក

ែដល្របសចកមនល ិទ

្រសព

ំ ន មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតន ្ត ងធ ួ ១ ែសនេកដ ិ សនបតទ ិន ី ២ មន្រពះខី ឹ ឹ ង ចន

-

្រសព

៩០ េកដ ិ ។ កុ នងសម័យេនះ

ំ ុ ត ។ តថគតបននមន រហូតដល់សមុ្រទជទីបផ ្ត ិ ្រពះខ ី

្រសព ១ ែសនេកដ ិ ែដល

់ ្រសព ១ ពនេកដ ិ សនបតទ ិន ី ៣ មន្រពះខី តថគតបនេកើតជក ្រត មនេឈ ម ះថវជ ិ ិ ៏ ំ ែស្វងរកនវូ គុណដធ

្របសចកមនល ិទ

សតេ្វ

់ ក បស ់ ក ល់ េ ក ឱយឆនស

ំ រយយស ឱយ្រប្រពត វ ី បនញុងឥស ិ ឹ េ្ត ទ

ំ ្រពមទង្រពះសម ធ ទីពងដ ឹ ្រ៏ បេសើរ ុ ព ទជ

ំ ី ដៃ៏ ថ្លថ្ល ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជេ យមូ ្ហ បចណ

របស់

កនយក

់ ្រពះនមេកណ្ឌញៈអង េគ នះ ្រទងពយករតថគតថ កុ នងកបបមន្របមណមិនបន អំព ី ញ កបបេនះ បុរសេនះ នងបនជ្រពះព ុ ទក ធ ុ នងេ ឹ កបលពស យ េហើយ ិ ី ុ ្ត ជទីរក

់ អជបល្រពក នងអង គ ឹ ឹ ុ យេទៀបគល

សឹ ទ ងេនរញជ

ំព្រកុ ក ។ សត្វ ( េនះ ) នងេចញអ ឹ ី ង

ំ េសចកី្តពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ ។ សត្វ ( េនះ ) ង ិ

់េ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ នង្រទង ឹ

េហើយនងច ឹ ូ លេទកន ់

ទទួលបយសកុ នងទេនះ ី

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

៏ មផូ វដ ្ល ្របេស ើ រ ែដលេគចត់ែចងេហើយ ។ តអំព ី

េហើយចូលេទឯគល់េពធិ្រពក ឹ

៏ េនះមក សត្វ ( េនះ ) មនយសេ្រចើន េធើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌលដ្របេស ើ រ េហើយនង ឹ ិ

្រ

ស់ដង ( េដម ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ើ េពធិ ) ។ ្រពះម ឹ

នងមន្រពះនមថ ឹ

មយ

្រពះបិ

មន្រពះនមថ

បេងើត ក ៃន្រពះសមុ ព ទេធ នះ

សុេទធទនៈ

ឯ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ

មន្រពះនមថ េគតម ្រពះេថរៈេឈ ៈ ១ មិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ

័ ្រពះេថរៈ វក

្របសចកតេ្រមក មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ េឈ ម ះ

នន ទ នងជឧប ្ឋ ក ឹ

េឈ ម ះឧបបលវ

្ណ

បេ្រមើ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ

១ មិនមន

ចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ

សវៈ

្រពះេថរេឈ ម ះេខម ី

សវៈ ្របសចកតេ្រមក មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មន

វក ។ េពធិ្រពក ិ ឹ របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ

ឧបសកជឧប ្ឋ កដ្រ៏ បេសើរ េឈ ថ អស ត្រថ ពក ម ះចិតៈ្ត ១ េឈ ម ះហ ថ ឡវកៈ ១ ។ ឹ

ឧបសិក ជឧប ្ឋ យកដ ្រ៏ បេសើរ េឈ ម ះននម ទ ិ

១ េឈ ម ះឧត្ត

់ ដ្រ៏ ទងមនយសអង េគ នះ មន្រពះជន ម ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ

នងេទវ ិ

្រពះេគតម បន

្ត ប់


28

់ ៏ ំ េនះេហើយ ភសិត របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះអងម ្វ ងរកនវូ គុណដធ គ ិ នមនបុគគលេសើ ម ្រទងែស ក៏រក យថ បុរសេនះជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ ី ( ច្រក ឡ ) មនសំេឡងេ ំ េយងទ ង ើ

ំ ្រពមទងេទវ

ពួកមនស ុ

មួយមុឺន

៊ េឡើងផង ទះៃដផង េសើចផង េធើ្វ អញជលីនម

យ េបឃ ើ ្វ ងមគគផលកុ នង

សន របស់្រពះេ

ក រផងថ

កនថេកណ្ឌញៈអង េគ នះ ញ

គង់នងបនជ ួ បចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះេគតមអងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។ ពួក ឹ មនស កលនងឆ ុ ឹ ្ល ងសឹ ទ ង

េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំ យ៉ង

ំ ង់ចេំ ពះមុខ េបឃ ើ ្វ ងកព

់្រពះជិន្រសីេនះេហើយ គង់នង ំ ់គ េយងទ ងអស ន េបលះបង ើ ើ ឹ

បនជួបចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះ ែដរ ។

តថគតបន

់ ំ ង់ខងេ្រកម គង់នងកន យកក ព ឹ

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ក៏យ៉ងេនះ

់ វូ ្រពះត្រមស់ របស់្រពះសមុ ព ទអ ្ត យ ធ ងេគ នះេហើយ ក៏េធើ្វ ចិតឱ ្ត បន

ំ ៏ ំ ចេំ ពះ ៍ ្រជះថ្លៃ្រកេពក កលញុង្របេយជន េនះឱយសេ្រមច បនថ្វយ ជសមបតដ ិ្ត ធ

្រពះជិន្រសី

៏ ំ េហើយ លុះថ្វយ ជសមបតដ ិ្ត ធ

័ នងសត តថគតបនេរៀន្រពះសូ្រត ្រពះវន ិ យ ិ ុថ សនៃន្រពះជិន្រសី ឱយរុងេរឿង ។

េទើបបួសកុ នងសមនក់របស់្រពះអងគ

ំ ់ េហើយញុងំ សនមនអងគ ៩ ទងអស

តថគតមិន្របមទ កលេនកុ នងទីេនះ បន

នងទ ក៏បនេទេកើតេនកុ នង្រពហមេ សេ្រមចអភិញញបរមី កុ នងទីអងុ យ ក គ ិ ីច្រងម

្រពះពុទ ធ

្រពះបិ

កុ នងក

់ ៏ ំ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

្រពះនមេកណ្ឌញៈញ

្រពះនមសុននៈទ ្រពះម

្ត លផះទ អស់ ១ មុឺនឆន ំ ឯ្រប

១ សុរុចិ្រប

ទ ១ សុភ្រប

្រពះនមនងសុជ

មននគរេឈ ម ះរមមវតី

េទវ ី ។

ក ។ មន

្រពះអង្រគ ទង់គង់េន

ទដ្រ៏ បេសើររបស់្រពះអងគ មន ៣ គឺរុចិ្រប

ទ ១ ។ នរ ី ៣ ែសន មនេ្រគ ង្រប

់ មរមយ បស

នរជភរ យេនះ ្រពះនមរុចិេទវ ី មន្រពះ ជបុ្រត ១ ្រពះអងគ ្រពះនមជីវតេសន ។ ិ ី ិ ំ ្រពះជិន្រសីេឃើញនម ្ត ង ិ ិ តទ

យ៉ង

្រទង់េចញេទេ

យរថយន

េទ

ំ េសចកី្ត ង

័ សងបរ់ មងប់ ពយយម អស់ ១០ ែខឥតខះ្វ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេកណ្ឌញៈញ មន្រពះទយ

្រពះអងឧ គ តម ្ត ជងសតេ្វ ទប ្វ ទ មនច្រក្រប្រពត ឹ េ្ត ទ មនពយយមេ្រចើន ្រតូវម ធនកុ នងម

ជអគគ

វន័ របស់ពួកេទវ

្រពហម

។ ្រពះេថរៈេឈ ម ះភទៈទ ១ េឈ ម ះសុភទៈទ ១

់ ័ វក ្រពះេថរៈេឈ ម ះអនរុ ុ ទ ធ ជឧប ្ឋ ករបស់្រពះពុទេធ កណ្ឌញៈញ ្រទងែស ្វ ងរក

៏ ំ ។ ភក នវូ គុណដធ ម ះតស ី ិ ិ ុ ខនេឈ

១ ឧបតិស

ជអគគ

វក ិ

លកលយណិ្រពក ឹ


29

់ ៏ ំ ។ ឧបសកេឈ ជេពធិរបស់្រពះពុទេធ កណ្ឌញៈញ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ម ះេ ១ នងឧបេ ិ

ណៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ១ ជអគគម ះននទ ១ នងស ិ ិ រម ិ

ឧប ្ឋ យក ។ ិ ពុេំ នះេ

្រពះម

ត ដច ូ ្រពះ

មុនអង េគ នះ មនកមពស់ ៨៨ ហតថ ្រទង់ល្អល្អះដច ូ ្រពះចន ទ ី ៃថង្រតង់ ។ ្រពះអងម គ ន្រពះជនមយុ ១ ែសនឆន ំ

ទិតយកុ នងេវ

្រទង់ឋិតេនអស់កលដ បេនះ

ំ ត់ ជកណ

ណៈ

( ចក លវដសង រ ) ។ ែផនដដ ្ត ិ ិ្រតេ ី វ៏ ច

ំ ្រទង់ញុង្របជ ុ ំ ជនជេ្រចើនឲឆ្លង

យ្រពះខី

មនល ធ ងេគ នះ ្រទងរ់ ុ ងេរឿងដច ូ េមឃ ែដលល្អេ ិ ទ ្រពះសមុ ព ទអ

ំ ្រសពទង

យ ែដលអស់

យពួកផកយ ។ ្រពះនគេតរថ

ំ ទងអមបលេនះ មនគុណ្របមណមិនបន មនសន្តនមិនកេ្រមើក បុគគលចូលេទរក បនេ

៏ នយស យក្រម សែម្តងនវូ ឫទិ ធ ដច ូ កលធ្លក់ចុះៃនេផក ្ល បេនទរ ្រពះអរហនដ ្ត ម

ំ ធំទងេនះ នព ិ ្វ នេហើយ ។ ចែំ ណកឫទិ ធ របស់្រពះជិន្រសីេនះ ជគុណឥតថឹ្ល ងែថ្លងបន ំ ើ យ របស់ទងអស ំ ់ វនសស ំ ួង ជរបស់ សមធិមនញណអបរ់ េហ ូ នយេទ សងខរទងព ិ

ទេទពត ិ ។

្រពះេកណ្ឌញសម ញ ុ ពទ ធ

់ ិ រី ្រពះអង្រគ ទ្រទងស

្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នកុ នងននទ ម

ពួក

មនកមពស់ ៧ េយជន ៍ ជនបនបញុ ច ះ ( ្រពះអដ ិ្ឋ ) របស់្រពះអងេគ នះ កុ នងេចតយ ិ

កុ នងននទ មេនះឯង ។

ចប់ េកណ្ឌញព ញ ុទវធ ង ទី ២ ។ មងល គ ពុទវធ ង ទី ៣ [

]

កលខងេ្រកយ

អំព្រពះសម ញ ី ុ ព ទេធ កណ្ឌញៈមក

់ ្រពះនមមងល គ ៈ ្រទងកម ច ត់បង់ងងឹតកុ នងេ

់ ្រពះអងឥ ពនរបស គ តថឹ្ល ងបន ឺ ្ល

្រពះចន ទ នង្រពះ ិ

្រពះេ

កនយក

ក ្រពះអង្រគ ទ្រទង់នវូ គបេ់ ភង ើ្ល គឺ្រពះធម៌ ។

់ ង្រពះជិន្រសីដៃទ ជពនេល ឺ ្ល ើ សលបជ

ទិតយ រុងេរឿងអស់មួយមុឺនេ

កធតុ ។

្រគបសងត ក ់ពន ឺ ្ល

្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់

្របកសសចៈច ៤ ដ្រ៏ បេសើរ ពួកសតេ្វ នះ ៗ បនផឹករសសចៈច េហើយកមចត់ងងឹតធំ គឺេមហៈ ។

្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ បនដល់នវូ េពធិញញណ ជគុណឥតថឹ្ល ងបន កល

ំ ូង ពួកសត្វ ១ ែសនេកដ ិ បនសេ្រមចមគគផល េលើកទី ១ ។ ្រពះសែម្តងធម៌ជដប

កលេនះ ពួកសត្វ ១ ែសនេកដ ិ បនសេ្រមច សមុ ព ទ ធ ្រទង់សែម្តងធម៌ កុ នងសុរន ទ ិ េទវភព


30

់ ូ លេទគល់្រពះសមពទ ធ កល មគគផល េលើកទី ២ ។ កល្រពះបទសុននច្រកពត ទ ិ្ត ្រទងច ុ

េនះ ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់ យសគរ គឺ្រពះធម៌ដ្រ៏ បេសើរខង ព ់ ខស ព ់ ។ កលេនះ ពួកជនែដល

ំ ន ំ ់ េនះ បនជឯហិភក មែហ្រពះបទសុននៈទ មនចន ួ ៩០ េកដ ិ ជនទងអស ិ ុ ខ ឥត

៏ ំ មន េសសសល់ ( េលើកទី ៣ ) ្រពះមងល គ សមុ ព ទ ធ ្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ គុណដធ េលើក ទី ១ មន្រពះខី ៣ េលើក គឺសនបត សនបត ិន ិន

សនបតេល ិន ើ កទី ២ មន្រពះខី

្រសព ១ ែសនេកដ ិ

្រសព ១ ែសនេកដ ិ

សនបតេល ិន ើ កទី ៣ មន

្រសព ៩០ េកដ ិ ។ សមគមកុ នងកលេនះ សុទែធ ត្រពះខី

្រពះខី

សម័យេនះ

ចកមនល ិទ

តថគតជ្រពហមណ៍េឈ ម ះសុរុចិ

វក

្រសព ្របស

តថគតអនកេរៀនមន ្ត

ំ ំ ៣ ចូលេទគល់្រពះសមុ ព ទអ ចងចមន ង ធ ងេគ នះ េហើយបនដល់ ្ត ដល់នវូ េ្រតយៃនេវទទ ើ ្រពះ

្ត ជទព ធ ្របធន េ ី ង ឹ ។ តថគតបនបូជ្រពះសងឃ មន្រពះពុទជ

្រកអូប នងផ ិ ក ក្រមង

យេ្រគ ង

ំ យេ្រគ ង្រកអូប នងផ ិកុ ខ ិ ក ក្រមងេហើយ ក៏ញុង្រពះភ

លុះបូជេ

់ ក បស ់ ក ល់ េ សងឃ ឱយឆនស

យទកេ ឹ

េនះេទ បុរសេនះ នងបន្រ ឹ

ំព្រកុ ស់ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះ នងេចញអ ឹ ី ងកបលពស ិ ុ ្ត ជ

ះេគ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមមងល គ ៈេនះ ្រពះអងគ

់ ន ំ យតថគតថ កុ នងរ ងកបប្របមណមិនបន អំពកបប ឧតម ្ត ជងសតេ្វ ទប ្វ ទ ្រទងទ ី ំ េសចកី្តពយយម ង

ទរី ក យ ី

់ ។ សត្វ ( េនះ ) នងអង េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ិ ឹ ុ យេទៀបគល

់ ឹ ទ ងេនរញជ េហើយចូលេទកនស អជបល្រពក បនទទល ួ បយសកុ នងទេនះ ី ឹ ជិន្រសីអងេគ នះ ្រទងេ់

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់ែចង ។ លំ

ៃនេពធិ្រពក ឹ

េហើយចូលេទជិតគល់

់ ំពេនះេទ បអ ្រពះជិន្រសី ី

វូ េពធិមណ្ឌល ដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ មនយសេ្រចើន នងេធ ើ្វ ្របទក ណន ឹ ឹ ិ គល់អស ត្រថ ពក ឹ

្រពះបិ

។ ្រពះម

ស់ដង ឹ េទៀប

មយ បេងើត ក របស់្រពះសមុ ព ទេធ នះ នងមន្រពះនមថ ឹ

្រពះនមថសុេទធទនៈ ឯបុរសេនះ ជ្រពះពុទ ធ ្រពះនមថេគតម ្រពះេថរៈ

េឈ ៈ ១ ជអនកមិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

សងបរ់ មងប់

នងបនជអគ គ ឹ

័ វក

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិត្ត ្រពះេថរៈេឈ ម ះ

ជឧប ្ឋ ក បេ្រមើ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរេឈ ម ះេខម ១ ឧបបលវ ី

មិនមន

អគគ

។ ្រពះ-

សវៈ ្របសចក គៈ

វក ិ

េឈើស្រមប្រ់

នន ទ នងបន ឹ ្ណ ១ ជអនក

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងបនជ ឹ

ស់ដង ឹ

របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ

េគេ


31

អស ត្រថ ពក ឹ

( េដម ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវកៈ ១ នងបនជ ើ េពធិ ) ឧបសកេឈ ឹ

អគគឧប ្ឋ ក ។

ឧបសិកេឈ ម ះននម ទ

១ ឧត្ត

នងបនជអគ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

នងេទវ ្រពះនមេគតមមនយសេនះ ្រទង់មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ ិ

៏ ំ េហើយ ក៏ បនឮ្រពះពុទដ ធ ក ធ ិ នមនបុគគលេសើ ម ែស្វងរកនវូ គុណដធ ី េនះ របស់្រពះពុទម

មនចិតរ្ត ក យថ ី

មួយមុឺនេ

ំ េយងទ ង ើ

បុរសេនះ

ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ

កធតុ មនសំេឡងេ យ

៊ ផង ទះៃដផង េសើចផង េធើ្វ អញជលីនម

េបឃ ើ ្វ ងមគគផលកុ នង

សេ្រមចចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះ មនស កលនងឆ ុ ្ល ងសឹ ទ ង ឹ

េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំ យ៉ង

សន

របស់្រពះេ

កនថេនះ

ក រផងថ

គង់នងបន ឹ

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។

ំ ង់ចេំ ពះមុខ េបឃ ើ ្វ ងកព

ពួក

់ ំ ង់ខងេ្រកម គង់នងកន យកក ព ឹ

ំ ់គ េយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះេហើយ

តថគតបន

្ត យ ្ត ប្រ់ ពះត្រមស់ របស់្រពះពុទេធ នះេហើយ ក៏េធើ្វ ចិតឱ

គង់នងបនសេ្រមចច េំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះ ឹ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

ំ ពួកមនស ្រពមទងេទវ ុ

្រជះថ្លៃ្រកេពក បនអធិ ្ឋ នវតត ្ត េទេទៀត េ

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន

យករបេំ ពញបរមី ១០ ។ កុ នងកលេនះ

តថគតចេ្រមើនបត ី ិ ថ្វយផះទ របស់តថគត ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ េហើយបួសកុ នងសមនក់្រពះអងគ

េដម ើ បសេ្រមចេពធ ិ ញញណដ្រ៏ បេសើរ ។ ី

័ តថគតបនេរៀន្រពះសូ្រត ្រពះវន នងសត ិ យ ិ ុថ

ំ ់ េហើយ ញុងំ សនមនអងគ ៩ ទងអស

សនៃន្រពះជិន្រសី ឱយល្អរុងេរឿង ។

តថគតមិន្របមទ កលេនកុ នងទីេនះ ចេ្រមើន្រពហមវ ិ េហើយក៏បនេទេកើតេនកុ នង្រពហមេ

មននគរេឈ ម ះឧតរ្ត ៈ ម

ឧត្ត ្រប

់ ៏ ំ ្រពះមងល គ សមុ ព ទ ធ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

់ ក ្រត ្រទង្រពះនមឧត រ្ត ៈ ជ្រពះបិ

់ ្រ់ គង ជដ ំ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រទងេន្រគប

៏ ្អឧតម ទ ៣ ដល ្ត គឺយសវ្រប

មនពួកនរ ី ៣ មុឺននក់ មនខួន្រប ្ល

្រពះ ជបុ្រត េឈ ម ះសីវលៈ ។ េ

ក ។

យយនេសះ

រ បនសេ្រមចអភញ ិ ញ បរមី

ទ ១ សុចិម្រប

្រពះម

្រពះនម

់ ន ំ មន ក់ អស់ ៩ ពនឆ ទ ១ សិរម្រប ិ

ទ ១ ។

់ មរមយ នរជភរ បស យ េឈ ម ះយសវតី មន ី ិ

់ ើ ញនម ្រពះជិន្រសី ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត ៤ េហើយ្រទង់េចញេទ

ំ េសចកី្តពយយមអស់ ៨ ែខឥតខះ្វ ។ ្រពះេ ង

កនយក ្រពះនម

់ ័ សងបរ់ មងប់ ្រទងមនច្រក្រប្រព មងល ត គ ៈ មន្រពះទយ ឹ េ្ត ទ មនពយយម ្រទង់្របេសើរ

ជងសតេ្វ ទប ្វ ទ ្រតូវម

្រពហម

ធនេហើយ េទើបេស្តច្រ

ច់េទ គឺសែម្តងធម៌ ។


32

្រពះេថរៈេឈ ម ះសុេទវៈ ១ ធមមេសនៈ ១

ជអគគ

័ វក

្រពះេថរៈេឈ ម ះបលិតៈ ជ

់ ៏ ំ ។ ្រពះេថរេឈ ឧប ្ឋ ក របស់្រពះមងល គ សមុ ព ទ ធ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ម ះសីវ ី

នងអេ ិ

ក ១ ជអគគ

ថនគ្រពក ឹ

វក េដម ិ ើ េឈើ្រ

ស់ដង របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ឹ

( េដម ម ះននៈទ ១ វ ិ ើ ខង ឹ ទ ) ។ ឧបសកេឈ

ឧបសិកេឈ ម ះអន ុ

ខៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក

មុន ី ្រទង់មនកមពស់

១ សុមន ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ្រពះម ិ

៨៨ ហតថ រសី ម េ្រចើនែសន ផ យេចញអំពកយ្រពះអង គ ។ ្រពះជនមយុរបស់្រពះអងគ ៩ ី

ំ ួកជនេ្រចើន ឱយឆ្លង ( វដសង ំ ត់ ្រពះអង្រគ ទង់ឋិតេនដ បេនះ ញុងព រ)។ មុឺនឆន ំ ជកណ ្ត

រលកកុ នង ក៏េគមិន

េនដ ប

្រពះសមុ ព ទ ធ ម

គរ េគមិន

់ ន យ៉ង ច បប

័ ំ វកទ ង

មិញ

់ ន យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះមងល ច បប គ សមុ ព ទ ធ ជេ មរណៈ្របកបេ

យកិេលស មិនមនកុ នង

់ ្រទងមនយសេ្រច ើនអងេគ នះ

យ របស់្រពះអងគ

់ កនយក ្រទងបនឋ ិត

សន ៃន្រពះអងដ បេនះ ។ គ

្រទ្រទង់នវូ គបេ់ ភង ើ្ល

គឺ្រពះធម៌

េហើយញុងំ

់ ់ ិ ព ជនឱយឆ្លង ដរ៏ ុ ងេរឿង ដច ្ត ង ូ ជផកយដះុ កនយ ិ ្វ ន ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងសែម ុ ទ ្រទងបរន

នវូ សភពែ្រប្របួលៃនសងខរ ពុេំ នះេ

ត ដច ូ ្រពះ

ំ ដល់ពួកមនស ្រពមទងេទវ ុ

ទតយែដលេទ បន ្ត ងត គ ។ ិ ើ ងអស ឹ

រុងេរឿងដច ូ ជគំនរេភើង ្ល

់ ន ្រពះមងល គ សមុ ព ទ ធ ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន

កុ នងឧទយនេឈ ម ះេវស រៈ ្រពះសូ ្ត បរបស់្រពះជិន្រសីអងេគ នះ មនកមពស់ ៣០ េយជន ៍ ។ មនេនកុ នងទេនះឯង ី

ចប់ មងល គ ពុទវធ ង ទី ៣ ។ សុមនពុទវធ ង ទី ៤ [ ៥ ]

កលខងេ្រកយ អំព្រពះមង ល ធ ក ្រពះេ គ សមុ ព ទម ី

សុមនៈ រកបុគគលេសើ ម គ ម ន េ

ំ ួង ្រពះអងឧ យធម៌ទងព គ តម ្ត ជងសពស ្វ ត្វ ។ កលេនះ

្រពះអង្រគ ទង់ទូងសគរ គឺអមតៈ ្របកបេ

មនអងគ ៩ កុ នងេមខលបុរ ី ។ ្រពះ

នវូ សេមពធិញញណដ្រ៏ បេសើរ ្រទង់

អង្រគ ទង់

កនយក ្រពះនម

យស័ងខ គឺធម៌ ជ

សនរបស់្រពះជិន្រសី

់ ន ះកិេលស េហើយសេ្រមច ្ត អងេគ នះ ្រទងឈ

៏ ងនគរជបុរ ី គឺ្រពះសទម ធ ម ដ្របេស ព ់ខស ព ់ ។ ្រពះើ រខង

់ មនទទឹងដធ ៏ ំ ទូ ងផូ វធ ្ល ្ល ិ នេវៀច ជផូ វ្រតង ្ល ំ មិនមនចេន្លះ ជផូ វម


33

្រពះអង្រគ ទង់

គឺសតបប ្ឋ នដ្រ៏ បេសើរខង ព ខស ព ់ ។ ិ

មញផល ៤ បដស ញ ិ មិភ ទ ៤

មិនមនេសចកី្ត្របមទ មិនរងរ ឹ ូស

។ ពួកសត្វ អភញ ្ល ិ ញ ៦ សមបតិ្ត ៨ កុ នងផូ វេនះ

់ យេសចកី្តខមសបប នងេសចក ុណ ី្តពយយម ពួកសតេ្វ នះ ៗ ែតងកនយកគ ិ

្របកបេ

ំ ដ្រ៏ បេសើរទងេនះ

មសបបយ ។

្រពះ

្ត

់ ្រទងេ្រ

ច្រសង់ម

ជន េ

ំ េសចកី្តពយយមេនះ យ៉ងេនះឯង បនញុងសត ្វ ១ ែសនេកដ ិ ឱយ្រ

ទី ១ ។ ្រពះ

ស់ដង ឹ េលើក

្ត មនពយយមេ្រចើន ្រទង់ឱយឱ ទពួកតរិ យ ិ ថ កុ នងកល

កលេនះ

សត្វ ១ ែសនេកដ ិ ( បនសេ្រមចគុណវេសស ) កុ នងធមមេទសន េលើកទី ២ ។ ពួក ិ េទវ

នងមន ស មនេសចកី្ត្រពមេ្រព ងគ ន មនចិត្រ្ត សួលបួល សួរ្រប ុ ិ

ន កុ នងនេិ ធ

ផង េសចកី្តសង ័យផង េសចកី្ត្របថនកុ នងចិតផ ្ត ង កុ នងកល

កលេនះ ពួកសត្វ

់ ៏ ំ មន នេិ ធ ។ ្រពះសុមនសមុ ព ទ ធ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

៣ េលើក វកសនបត ិន

់ ំ ន ៩០ ពនេកដ ិ បនសេ្រមចមគគផល េលើកទី ៣ កុ នងធមមេទសន ជេ្រគ ងបភ ឺ្ល វូ

ែដលសុទែធ តជ្រពះខី

ំ ់ ទងមនច ំ មនចិតស ្រសព ្របសចកមនល ្ត ង បរ់ ងប ្ត ង ិទ ិ តន ឹ

ធឹង ។ កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េចញវស េហើយ កលភក ិ ុ ខសងឃ្របកសប រ

េហើយ ្រពះតថគត្រទង់ប រ

ំ ន េលើក យភក ួ មួយែសនេកដ ិ ( េនះជសនបត ិន ិ ុ ខ ចន

េលើកទី ២ ៃន្រពះខី មនសនបត ទី ១ ) ។ កុ នងករ្របជុំដៃទអំពេនះមក ិន ី

់ ពនេកដ ិ

៌ េលើកញចនបពត

មិនមនមនល ិទ

េលើកទី ៣ របស់្រពះខី ្រពះសមុ ព ទ ធ ជសនបត ិន

េនះ

តថគតេកើតជេស្តចនគ

កុសល ។

មនឫទិេ្រច ធ ើន

កលសកកេទវ ជ

្រសព ៩០

ចូលមកគល់

់ ្រសព ៨០ ពនេកដ ិ ។ កុ នងសម័យ មនេឈ ម ះថអតុលៈ

ជអនកសន ំ

កលេនះ តថគតេចញអំពភពនគ ជមួយនងព ី ឹ ួកញតិ បនេទបេ្រមើ

ំ ្រពះជិន្រសី ្រពមទង្រពះសងឃ េ

ំ ក ព យត្រនជទ ិ ុខ ី ្ត ិ ្វ របស់នគ ។ តថគត បនញុងភ

់ ក ល់េ សងឃ ១ ែសនេកដ ិ ឱយែឆ្អតសកបស

យបយ ទក ឹ េហើយសំពត់ ១ គូ ៗ មួយអងគ

េហើយយក្រពះភិកុ ខសងឃេនះ ជទីពង ឹ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសុមនៈ ជេ

កនយក

់ នគ ជេនះ អងេគ នះ ្រទងពយករតថគតថ កុ នងកបបមន្របមណមិនបន អំពកបបេនះ ី

នងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ។

ំព្រកុ យ េទ សតេ្វ នះ នងេចញអ ី ឹ ី ងកបលពស ិ ុ ្ត ជទីរក

់ អជបល្រពក ។ សតេ្វ នះ នងអង តមកល់េសចកី្តពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ិ ឹ ឹ ុ យេទៀបគល


34

់ ឹ ទ ងេនរញជ ទទួលបយសកុ នងទីេនះ េហើយនងច ឹ ូ លេទកនស

្រទង់េ ្រពក ឹ

េ្រចើន

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វែដលេគចត ែ់ ចងដ្រ៏ បេសើរ ។ លំ ្ល

្រទង់េធើ្វ ្របទក ណន វូ េពធិមណ្ឌល ិ

អស ត្រថ ពក ឹ

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ

េហើយេស្តចចូលមក េទៀបគល់េពធិ់ អំពេនះមក បត ្រពះសមុ ព ទម ធ នយស ី

ដ្រ៏ បេសើរ

់ ស់ដងេទៀបគល ឹ

េហើយនង្រ ឹ

បេងើត របស់្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ ក

្រពះម

ស់ជ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេគតម ្រពះ-

្រពះនមសុេទធទនៈ ឯនគ ជេនះ នងបន្រ ឹ

េថរៈេឈ ៈ ១ ជអនកមិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ

័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះ

សងបរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ

បេ្រមើ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។

សវៈ មិនមន គៈ មនចិត្ត

្រពះេថរេឈ ម ះេខម ១ ឧបបលវ ី

្ណ

នន ទ នងជឧប ្ឋ ក ឹ

១ ជអនកមិនមន

សវៈ មិនមន គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ិ ត ឹ

ស្រមប្រ់

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ េ

វក ។ េឈើ ិ

ថអស ត្រថ ពក ឧបសកេឈ ម ះចិតៈ្ត ១ ឹ

ហ ថ ឡវកៈ ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិកេឈ ម ះននម ទ ឹ

១ ឧត្ត

១ នងជ ឹ

់ អគគឧប ្ឋ យក ្រពះេគតម ្រទងមនយសអង េគ នះ នងមន្រពះជន ម ១០០ ឆន ំ ។ ពួក ិ ឹ មនស នងេទវ ុ ិ

រក យថ ី

មួយមុឺនេ

ំ េយងទ ង ើ សេ្រមច មនស ុ

បន

នគ ជេនះ

់ ុទដ របស់្រពះមេហសី មិនមនបុគគលេសើ ម េហើយក៏ ្ត បព ធ កេនះ ី

កធតុ ែ្រសកេ

នងជព ូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ឹ

ំ ពួកមនស ្រពមទងេទវ ុ

៊ េឡើងផង ទះៃដផង េសើចផង េធើ្វ អញជលីនម

យ េបឃ ើ ្វ ងមគគផលកុ នង

ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ

សន ៃន្រពះេ

្ត អងេគ នះ

ក រផងថ

កនថអងេគ នះ គង់នងបន ឹ

កុ នងកលជអនគតមិនខន

ពួក

់ ំ ង់ចេំ ពះមុខ គង់កនយកក ់ ំ ងខងេ្រកម ព េហើយ កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកព

ឆ្លងសឹ ទ ងធំ យ៉ង

ំ ់គ េយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមច ឹ

ែដរ ។ តថគតបន

្ត ប្រ់ ពះត្រមស់ របស់្រពះសមុ ពទអ ធ ងេគ នះេហើយ ក៏េធើ្វ ចិតឱ ្ត យ្រជះថ្ល

កុ នងទី ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ក៏យ៉ងេនះ

ៃ្រកេពក បនអធិ ្ឋ ននវូ វតត ្ត េទេទៀត េ

យករបេំ ពញបរមី ១០ ។ ្រពះសុមនសមុ ព ទ ធ

់ ៏ ំ មនទី្រកុងេឈ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ម ះេមខលៈ មនម

្រពះបិ

មន្រពះម

ក ្រត្រពះនមសុទតៈ្ត ជ

្រពះនមសិរម ិ ។ ្រពះអង្រគ គប្រ់ គង្រពះ ជដ ំ

ក់អស់ ៩ ពន ់


35

ឆន ំ មន្រប

ពួកនរ ី ៦៣

ទដ្រ៏ បេសើរ ៣ គឺច្រន្រប ទ ែសននក់

មនរូប្រប

ទ ១ សុចុ្រន្រប ទ

់ មរមយ បស

ំ ទ ១ វដស្រប

ទ១។

នរ ី ( ជអគគមេហសី ) ្រពះនម

ំ ំ ៤ េហើយ្រទង់ វដសក ូ មៈ ។ ្រពះជិន្រសី េឃើញនម ្ត ង ី មន្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមអនប ិ ិ តទ េចញបពជ ្វ ជ េ

យយនដរំ ី

ំ េសចកី្តពយយមអស់ ង

១០ ែខឥតខះ្វ ។ ្រពះេ

ក-

់ ័ សងបរ់ មងប់ ្រទងមនច្រក្រប្រព នយក ្រពះនមសុមនៈ មន្រពះទយ ត ឹ េ្ត ទ មនពយយម ធំ ្រតូវ្រពហម

ធន កុ នងេមខលបុរដ ព ់ខស ព ់ ។ ្រពះេថរៈេឈ ម ះសរណៈ ១ ី ្រ៏ បេសើរខង

ភវតត ិ ៈ្ត ១ ជអគគ

័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះឧេទនៈ ជឧប ្ឋ ក របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនម

៏ ំ ។ ្រពះេថរេឈ សុមនៈ ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ ម ះ េ ី អគគ

វក ្រពះសមុ ព ទេធ នះ េសើ ម េ ិ

ដង ឹ េទៀបគល់នគ្រពក ឹ

ឧបសិកេឈ ម ះច

១ ឧបេ

់ យ្រពះពុទ ធ ែដលឥតមនបុគគលេសើ ម ្រទងបន្រ

១ ជ ស់

ឧបសកេឈ ម ះវរុណៈ ១ សរណៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក

១ ឧបច

១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ឯ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ិ

់ ្រទងមនកម ព ស់ ៩០ ហតថ មនលំអៃន្រពះរូប ្របែហលដច ូ េ្រគ ងបូជមស ្រទងរ់ ុ ងេរឿង កុ នងមួយមុឺនេ

កធតុ ។ ្រពះជនមយុ ( របស់្រពះអងគ ) ៩ មុឺនឆន ំ ជកំណត់ ្រពះអងគ

់ ិ តេនដ បេនះ ្រទងញ ់ ង្របជ រ ) ។ ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់ ្រទងឋ ្ត ុ ំ ជនេ្រចើន ឱយឆ្លង ( វដសង ុ ំ

ចម្លងពួកសតែ្វ ដលគួរចម្លង ្រទង់បន

បរន ។ ូ ្រពះចនអស ទ ្ត ងត គ ិ ព ិ ្វ ន ដច ់ ិ នមនបុគគល អងេគ នះកី្ត ្រទងម

ំ ្រសពមនយសេ្រចើនទងេនះ

ស់េតឿនពួកសតែ្វ ដលគួរ

ំ ភក ិ ុ ខទង

យេនះ ជ្រពះខី

ស់េតឿន េហើយ្រទង់

្រសពកី្ត ្រពះសមុ ព ទ ធ

់ េសើ ម ្រទងបេញ ចញរសី ម ឥតថឹ្ល ងែថ្លងបន ្រពះខ ី

នព ិ ្វ នេហើយ ។ ្រពះញណេនះ

-

ជគុណឥតមនអី្វ ថឹ្ល ង

ំ ំ ់ េនះ វនសស បនផង រតនៈទងេនះ ឥតមនអី្វ ថឹ្ល ងបនផង របស់ទងអស ូ នយេទ សងខរ ិ

់ ន ំ ួង ជរបស់ទេទពត ទងព ិ ព ិ ្វ ន កុ នង អងគ ម ិ ។ ្រពះសុមនសមុ ពទ្រធ ទ្រទង់យស ្រទងបរ

្រពះសូ ្ត បរបស់្រពះជិន្រសីអងេគ នះ មនកមពស់ ៤ េយជន ៍ ្របតិ េនះ ។

ចប់ សុមនពុទវធ ង ទី ៤ ។

្ឋ នេនកុ នង


36

េរវតពុទវធ ង ទី ៥ [ ៦ ] កលខងេ្រកយ អំព្រពះសម ី ុ ព ទ ធ ្រពះនមសុមនៈមក មន្រពះេ

កនយក

្រពះនមេរវតៈ មិនមនបុគគលេ្រប ប មិនមនបុគគលេសើ ម មិនមនបុគគលថឹ្ល ងបន ្រពះអងគ ឧតម ្ត

់ ន ះពួកមរ ្រទងឈ

៏ ណ ំ ត់េ ្របកសធម៌ដក

។ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ

លុះម

្រពហម

ធនេហើយ

្រទង់

យខន ធ នងធត ុ ជធម៌មិន្រប្រពត ិ ឹ េ្ត ទកុ នងភពតូចភពធំ ។ កុ នង

ករសែម្តងធម៌ ៃន្រពះេរវតសមុ ព ទេធ នះ មនករ្រ

ស់ដង ឹ មគគផល ៣ េលើក គឺករ

្រ

ស់ដង ឹ េលើកទី ១ មិនគបបេពលេ ី

់ ន ំ ន យករ បច ួ បន ។ ្រពះម

្រ

ស់ដង ឹ មគគផល េលើកទី ២ ។ ្រពះន សភៈ ្រទង់េ្រកកចកទព ី ួនសមងំ អស់ ៧ ៃថង

់ ូនមន្រពះបទអរន េរវតៈ ្រទងទ ទ ិ មៈក ុ នងកល

េហើយទន នងេទវ ូ ម នពួកមនស ុ ិ

់ កលេនះពួកសត្វ ១ ពនេកដ ិ បន

១ រយេកដ ិ ( ឱយ

ំ េន ) កុ នងផលដឧត ៏ ម ង ្ត េលើកទី

៏ ំ មន ៣ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេរវតៈ ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ

សុទែធ តជ្រពះខី

ប់ ( ចិតន ្ល ុ តផូ វៃនករ ្ល ្ត ងធ ិន ើ កទី ១ កនងផ ឹ ឹ ង គឺសនបតេល

២ មន្រពះអរហន ្ត ១ ែសនេកដ ិ ។ ្រពះអគគ

កសួរ

័ វកអង គ

យ្របៃព មន

ំ ន ) សនបត ់ ុប បព េលើកទី ិន រកបុគគលេសើ ម គ ម នេ

មធមមច្រក ៃន្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ កលេនះ ្រពះអគគ

មនពយធិ ដល់នវូ ករសង ័យកុ នងជីវត ។ ិ

្រពះមុន ី េដម ើ បី

៣ េលើក វកសនបត ិន

័ រួច្រសឡះេ មន្រពះទយ ្រសព ្របសចកមនល ិទ

្របជញ ជអនក្រប្រពត ឹ ្ត

មុន ី ្រពះនម

ពធ របស់្រពះអគគ

័ វកេនះ

កលេនះ ពួក្រពះអរហនច ្ត ូ លេទគល់ ័ ំ ន វកេនះ មនចន ួ ១ ែសនេកដ ិ េនះជ

េលើកទី ៣ ។ សម័យេនះ តថគតេកើតជ្រពហមណ៍ េឈ សនបត ម ះអតិេទវៈ បនចូល ិន េទគល់្រពះេរវតសមុ ព ទ ធ េហើយបនយក្រពះអងជ គ ទព ី ង ឹ ។ តថគតបនសរេសើរសីល សមធិ នងបញ ញ គុណដ្រ៏ បេសើររបស់្រពះអងគ េហើយបនថ្វយសំពត់ឧត្ត សងៈគ ិ

ំ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេរវតៈ ជេ កម្លង

កនយកអងេគ នះ ្រទង់ពយករតថគតថ កុ នង

កបបមន្របមណមិនបន អំពកបបេនះេទ ្រពហមណ៍េនះ នងបន្រ ី ឹ ំព្រកុ យ េហើយ សតេ្វ នះ នងេចញអ ី ឹ ី ងកបលពស ិ ុ ្ត ជទីរក

ស់ជ្រពះពុទ ធ ។

ំ េសចកី្តពយយម េធើ្វ ទុកករង

់ អជបល្រពក ទទួលបយសកុ នងទេនះ កិរយ ។ សត្វ ( េនះ ) នងអង គ ី ឹ ិ ឹ ុ យេទៀបគល ់ ឹ ទ ងេនរញជ េហើយនងច ឹ ូ លេទកនស

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រទង់េ

យបយស េទៀប


37

េឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

ចត់ែចងេហើយ

េហើយចូលេទេទៀបគល់េពធិ្រពក ឹ

លំ

់ ំពេនះមក បអ ី

មណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ ឹ

់ ើ្វ ្របទក ណេពធិ្រទងេធ ិ បេងើត ក ៃន

្រពះនមថសុេទធទនៈ ្រពហមណ៍េនះ នង ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេថរៈ េឈ ៈ ១ ជ ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ

អនកមិនមន

អគគ

្រពះ្រទង់យសធំ

ស់ដង ។ ្រពះម ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ

្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ បន្រ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគបន

សវៈ

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

្របសចក គៈ

័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះ

េឈ ម ះេខម ១ ឧបបលវ

្ណ

នងជ ឹ

នន ទ នងជឧប ្ឋ ក បេ្រមើ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរ ី ឹ ១ ជអនកមិនមន

សងបរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ

្រពះភគអងេគ នះ េ

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

ថអស ត្រថ ពក ឹ

អគគឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិកេឈ ម ះននម ទ

សវៈ ្របសចក គៈ

វក ។ េឈើស្រមប្រ់ ិ

មនចិត្ត

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន-

ឧបសកេឈ ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវកៈ ១ នងជ ឹ ១ ឧត្ត

១ នងបនជអគ ្រពះគឧប ្ឋ យក ឹ ិ

នងេទវ នមេគតម ្រទង់យសអងេគ នះ មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ ិ

បន

៏ ំ េហើយ ធ ិ នមនបុគគលេសើ ម ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ ្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ របស់្រពះសមុ ព ទម

ំ េ្រតកអរថ ្រពហមណ៍េនះ នងបនជព ្រពមទងេទវ ូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ ពួកមនស ុ ឹ

មួយមុឺនេ

កធតុ ែ្រសកេ

ពួកេយងេប ឃ ើ ើ ្វ ងមគគផល

៊ េឡើងផង ទះៃដផង េសើចផង េធើ្វ អញជលីនម កុ នង

សេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ

សនរបស់្រពះេ

កនថអងេគ នះ

ក រផងថ

គង់នងបន ឹ

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។

ពួក

ំ ង់ចេំ ពះមុខ គង់កនយកក ់ ំ ង់ខងេ្រកម េហើយ ព មនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ុ ើ ្វ ងកព

ឆ្លងសឹ ទ ងធំ យ៉ង

ំ ់គ េយងទ ងអស ន េបឃ ួប ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់នងបនជ ឹ

កុ នងទច ី េំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ តថគតបន

្ត ប្រ់ ពះត្រមស់

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន យ៉ងេនះែដរ ។ របស់្រពះសមុ ព ទេធ នះេហើយ

េពក បនអធិ ្ឋ ននវូ វតត ្ត េទេទៀត េ

ក៏េធើ្វ ចិតឱ ្ត យេ្រតកអរៃ្រក

យករបេំ ពញបរមី ១០ ។ កលេនះ តថគត

ំ ុ ទក ំ នកេឃ េំ ពញនវូ ពុទក ធ រកធម៌េនះ ទងបនប ធ រកធម៌េនះ ឹ ើ ញេហើយ បនអបរ់ ព

់ ៏ ំ មនទី្រកុង គួរដល់េសចកី្ត្របថនៃនតថគត ។ ្រពះេរវតសមុ ព ទ ធ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

េឈ ម ះសុធញកៈ ញ មន្រពះម

ក ្រត ្រពះនមវប ិ ុលៈ ជ្រពះបិ

មន្រពះម

្រពះនម


38

វប ិ ុ

។ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់េន្រគប្រ់ គង្រពះ ជដ ំ

ដ្រ៏ បេសើរ ែដលេកើតេ េវឡ្រប

យបុញកម ញ ម មន ៣ គឺសុទស ន្រប

ទ ១ ែដលេគសិ ្អ ត

្អ ងេហើយ ។

់ ន ំ ្រប ក់ អស់ ៦ ពនឆ ទ ១ រតនគឃ្រប ិ

ពួកនរ ី ៣៣ ែសននក់ មនរូប

ទ ទ ១

ក់

ែតងសមរមយ ឯនរជអគ គមេហសី ្រពះនមសុទស ន មន្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមវរុណៈ ។ ី ់ ើ ញនម ្រពះជិន្រសី ្រទងេឃ ្វ ជ េ ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយ្រទង់េចញបពជ ំ េសចកី្តពយយម អស់ ៧ ែខឥតខះ្វ ។ ង

យរថយន េហើយ

់ ជេ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង្រពះនមេរវតៈ

ក-

់ ់ ងច្រកឱយ្រប្រព ័ សងបរ់ មងប់ ្រទងញ នយក មន្រពះទយ ត ឹ េ្ត ទ ្រទងមនពយយមេ្រច ើន ុ ំ ់ ន ះមរ ្រតូវម ្រទងឈ

់ ធនេហើយ ្រទង់គងេនក ុ នងវរុ

្រពហម

េឈ ម ះវរុណៈ ១ ្រពហមេទវៈ ១ ជអគគ

ម ។ ្រពះេថរៈ

័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះសមភវៈ ជឧប ្ឋ ក របស់

់ ៏ ំ ។ ្រពះេថរេឈ ្រពះេរវតសមុ ព ទ ធ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ម ះភទទ ១ សុភទទ ១ ជអគគី ់ វក ឯ្រពះសមុ ព ទ ធ ឥតមនបុគគលេសើ ម អងេគ នះ ្រទងបន្រ ិ

ស់ដង ឹ េទៀបេដម ើ ខង ឹទ ។

ឧបសកេឈ ម ះវរុណៈ ១ សរភៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះប

១ ឧបប

់ ំ ិសទង ំ ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងមនកម ពស់ ៨០ ហតថ ្រទង់ញុងទ ិ

់ ស ៏ ង ពួង ឱយភឺរ្ល ុ ងេរឿង ដច ូ ទង់ជ័យរបស់្រពះឥ្រន ទ ដខ ព ខ ព ់ ។ ក្រមងរសី ម ដ្រ៏ បេសើរ េកើតកុ នង

ំ ំ ់ ។ ្រពះសមុ ពទអ ៍ ុ ំ វញ ទងៃថ សររៈៃន្រពះអង ង ទងយប គ ផ យេចញ ១ េយជនជ ធ ងេគ នះ ិ ី

ំ ំ ត់ ្រទង់ឋិតេនអស់កលដ បេនះ ្រទង់ញុង្របជ មន្រពះជនមយុ ៦ មុឺនឆន ំ ជកណ ុំ

ំ ៃន្រពះពុទ ធ េហើយ ជនេ្រចើន ឱយឆ្លង ( ចកវដសង រ ) ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់សែម្តងកម្លង ្ត

់ ៌ កុ នងេ ្រទង្របកសអមតធម

់ ន ក ្រពះអងម គ ិ នមនេសចកី្ត្របកន ់ ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន េ្រពះ

់ កញ ំ ម ។ ្រពះកយរបស់្រពះអងេគ នះ មនពណ៌ដច អស់ឧបទន ដច ូ ែកវ ូ េភើងែដលអស ្ល ំ ់ វនសស ំ ួង ្រពះធម៌របស់្រពះអងគ មិនមនអី្វ េសើ ម ដច ូ េទ របស់ទងអស ូ នយេទ សងខរទងព ិ

ទេទពត ិ ។

់ ់ ន ្រពះេរវតសមុ ព ទ ធ ្រទ្រទង់យសអងេគ នះ ្រទងមនប ុណយេ្រចើន ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន

េហើយ ្រពះធតុរបស់្រពះអងប គ ន

យភយេទ កុ នង្របេទសេនះ េ

ចប់ េរវតពុទវធ ង ទី ៥ ។

យចែំ ណក ៗ ។


39

ភតព ិ ុទវធ ង ទី ៦

[ ៧ ] កលខងេ្រកយ អំព្រពះសម ី ុ ព ទ ធ ្រពះនមេរវតៈមក មន្រពះេ

្រពះនមេ

ភិតៈ

័ តមកល់ខជប់ មន្រពះហឫទយ

័ សងប់ មន្រពះហឫទយ

កនយក មិនមន

ំ ណ ំ ង កុ នង្រពះបុគគលេសើ ម មិនមនបុគគលេ្រប បផឹម ទ ។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រទង់ញុងប

័ ទយ ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នងដ ំ

់ ក់របស់្រពះអងគ ្រទងបនសេ្រមចសេម ព ធិញញណ េ

សព្រ្វ គប់ េហើយ្រទង់សែម្តង្រពះធមមច្រក ។

់ ំពភវគ េ្រកម បអ គ្រពហមចុះមក ី

់ ំពអវ ខងេលើ បអ ិ ីនរកេឡើងេទ ខង ី ច

កុ នងចេន្លះេនះ

េពញេ

យបរស ិ ័ ទែតម៉យង

កុ នងករ

់ សែម្តងធមមេទសន ។ កល្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងសែម ្ត ង្រពះធមមច្រក ដល់បរស ិ ័ ទេនះ ករ ្រ

ស់ដង ឹ ធម៌ េលើកទី ១ េគមិនគបបេពលេ ី

់ ន ំ ន យករ បច ួ បនេឡើយ ។ លំ

េនះមកេទៀត កល្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់សែម្តងធម៌ កុ នងទសមគមៃនមន ស ុ ី

មនពួកបរស ិ ័ ទ ៩ មុឺនេកដ ិ ្រ

់ ំព ី បអ

នងេទវ ិ

ស់ដង កលេនះ ិ ឹ ធម៌ េលើកទី ២ ។ មួយវញេទៀត

្រពះ ជបុ្រតជក ្រត ្រពះនមជយេសន

ំ ួ នេវរថ្វយ្រពះសមុ ព ទ ធ ។ ្រពះចកុ ខមសមុ ព ទ ធ ស

់ ្រទង្របកសករប ូជ ៃន្រពះបទជយេសនេនះ េហើយសែម្តងធមមេទសន កុ នងកល ់ េនះ មនបរស ិ ្រ ិ ័ ទ ១ ពនេកដ

៏ ំ មន ែស្វងរកនវូ គុណដធ

ស់ដង ឹ ធម៌ េលើកទី ៣ ។ ្រពះេ

់ ភតសម ិ ុ ព ទ ធ ្រទង

៣ េលើក ែដលសុទែធ តជ្រពះខ ី វកសនបត ិន

្រសព

មនចិតស ្របសចកមនល ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតន ្ត ងធ ិទ ឹ ឹ ង គឺកល្រពះ ជ ្រពះនមឧគគតៈ

់ ្វ យទនចេំ ពះ ្រពះសមពទៃធ ថ្លថ្លជងនរជន កនងេវ អងេគ នះ ្រទងថ ុ ុ

ថ្វយទនេនះ មន

េលើកទី ១ ) ។ មួយវញេទៀត ្រពះអរហន ្ត ១ រយេកដ ិ នមន ន ( េនះជសនបត ្ត ុ ំគ ិ ិន ិ មក្របជ

មនពួកបរស ិ ័ ទថ្វយទន ចេំ ពះ្រពះសមុ ព ទៃធ ថ្លថ្លជងពួកនរជន កុ នងកលេនះ មនពួក បរស េលើកទី ២ ។ ្រពះជិន្រសី ្រទង់គង់ ន ) េនះជសនបត ិន ិ ័ ទ ៩០ េកដ ិ ( មក្របជុំគ

កុ នងេទវេ

ក េហើយេស្តចចុះចកេទវេ

ក កុ នងកល

កលេនះ មនពួកបរស ិ ័ទ

េលើកទី ៣ ។ សម័យេនះ តថគតេកើតជ ៨០ េកដ ិ ( មក្របជុំគ ន ) េនះជសនបត ិន ំ ្រពហមណ៍េឈ ម ះសុជតៈ កលេនះតថគត នមន ្ត ុទ ធ ្រពមទង ិ ្រពះព

់ ក ល់ េ សកបស

យបយ នងទ ិ ក ឹ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេ

ភតៈ ិ ជេ

័ ឱយឆនែឆ ់ ្អ ត វក

កនយកអងេគ នះ

់ ្រទងពយករតថគតថ កុ នងកបប្របមណមិនបន អំពកបបេនះេទ ្រពហមណ៍េនះនងបន ី ឹ


40

្រ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ។

ំព្រកុ សតេ្វ នះ នងេចញអ យ េហើយ ឹ ី ងកបលពស ិ ី ុ ្ត ជទីរក

ំ ង

់ អជបល្រពក ។ សត្វ ( េនះ ) នងអង េសចកី្តពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ិ ឹ ឹ ុ យេទៀបគល

់ ឹ ទ ងេនរញជ ទទួលបយស កុ នងទេនះ េហើយនងច ី ឹ ូ លេទកនស ្រទងេ់

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

ផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់ែចងេហើយ ។

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ

េហើយចូលេទជិតគល់ៃនេពធិ្រពក ឹ

លំ

់ ំពេនះមក បអ ្រពះជិន្រសី្រទង់យសធំ ី

់ ើ្វ ្របទក ណេពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ អងេគ នះ ្រទងេធ ឹ ិ

អស ត្រថ ពក ឹ ្រពះបិ

។ ្រពះម

ស់ដង េទៀបគល់ៃន ឹ

បេងើត មយ ក របស់្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ នងមន្រពះនមថ ឹ

្រពះនមថសុេទធទនៈ ្រពហមណ៍េនះ នងបនជ្រពះព ុទ ធ ្រពះនមេគតម ឹ

េថរៈេឈ ៈ ១ ជអនកមិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ

បេ្រមើ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរេឈ ម ះេខម ១ ឧបបលវ ី

ស្រមប្រ់

ស់ដង ឹ

្ណ

នន ទ នងជឧប ្ឋ ក ឹ ១ មិនមន

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ

្រពះ-

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិត្ត

័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះ

សងបរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ

្របសចក គៈ

េគេ

សវៈ

វក ។ េឈើ ិ

ថអស ត្រថ ពក ឹ

េឈ ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវកៈ ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិកេឈ ម ះននម ទ ឹ

ឧបសក ១ ឧត្ត

១ នងជអគ ្រពះេគតម្រទង់យសអងេគ នះ មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ ពួកមនស ុ

នងេទវ ិ

លុះបន

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ របស់្រពះេ

ភិតសមុ ព ទ ធ ឥតមន

៏ ំ េហើយក៏រក យថ ្រពហមណ៍េនះ ជពូជ បុគគលេសើ ម ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ ី

ំ ពនកៃន្រពះព ្រពមទងេទវ ្ល ុទ ធ ។ ពួកមនស ុ

ទះៃដផង

េសើចផង

សនរបស់្រពះេ

េធើ្វ អញជលី

នម

មួយមុឺនេ

ក រផងថ

កធតុ មនសំេឡងេ

ពួកេយងេប ន ្វ ងមគគផល ើ ើ ងឃ ឹ

់ ងបនសេ្រមចច កនថេនះ គងន េំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះ ឹ

៊ ផង កុ នង

្ត អងគ

ំ ង់ចេំ ពះមុខ េនះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។ ពួកមនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ុ ើ ្វ ងកព

់ ់ ំ ងខងេ្រកម គង់នងកន យកក ព េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំ យ៉ង ឹ

ំ ់គ េយងទ ងអស ន េបើ ើ

ឃ េំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះេហើយ គង់នងបនសេ្រមចច ឹ

កុ នងកលជអនគត ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

ចែំ ណកតថគត លុះបន

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី រ

របស់្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ក៏មនចិតេ្ត ្រតកអរ មនចិតត ្ត ក់សុ ្ល ត េហើយបនេធើ្វ នវូ ្របជញ


41

៍ ឱយខង េនះ ។ ្រពះេ ព ់ខស ព ់ េដម ើ បសេ្រមច្របេយជន ី

៏ ំ មននគរេឈ ដធ ម ះសុធមមៈ ្រពះម

្រពះនមសុធមម

្រប

្រពះេ

ក ្រត ្រពះនមសុធមមៈ ជ្រពះបិ

ភតសម ធ ងេគ នះ ិ ុ ព ទអ

ទដ្រ៏ បេសើរ មន ៣ គឺកុមុទ្រប

់ ់ មនរូប ពួកនរ ី ៤ ពននក

់ ភតសម ិ ុ ព ទ ធ ្រទងែស្វងរកនវូ គុណ

់ ្រទង្រគប ្រ់ គងដ ំ

ទ ១ នឡិន្រប ី

្រពះម

ក់អស់

ទ ១ បទុម្រប

ក់ែតងសមរមយ ឯនរជអគ គមេហសី េឈ ម ះកិមិ ី

់ ន ំ ពនឆ

ទ ១ ។

មន

់ ើ ញនម ្រពះ ជបុ្រតេឈ ធ ង ព ់ ខស ព ់ ជងបុរស ្រទងេឃ ម ះសីហៈ ។ ្រពះសមុ ព ទខ ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង ់ េហើយ េស្តចេចញេទ្រទង្រពះផ េ ន ួស

្រពះេ

ភតសម ិ ុ ព ទ ធ ជេ

មនពយយមេ្រចើន ្រតូវម

ទ េទ្រប្រពត ្ត ធនចរៈ អស់ ៧ ៃថង ។ ឹ ប

យ្រប

់ ័ សងបរ់ មងប់ ្រទងមនច្រក្រប្រព កនយក មន្រពះទយ ត ឹ េ្ត ទ

ធនេហើយ កុ នងសុធមមឧទយនដ្រ៏ បេសើរ ។ ្រពះ-

្រពហម

័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះអេនមៈ ជឧប ្ឋ ក

េថរៈេឈ ម ះអសមៈ ១ សុេនតៈ្ត ១ ជអគគ

់ ៏ ំ ។ ្រពះេថរេឈ ភិតសមុ ព ទ ធ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ម ះនកុ ី

របស់្រពះេ

១ ជអគគ

វក ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ កល្រ ិ

ស់ដង ្រទង្រ់ ឹ

១ សុជ

។ ស់េទៀបេដម ើ ខង ឹទ

ឧបសកេឈ ម ះរមមៈ ១ សុេនតៈ្ត ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះនកុ

ៃ្រពធំែដលមនផកេឈើរកល ្អ ែដលអបេ់ ី

ទតយរះេឡ ិ ើង ។

េ្រគ ង្រកអូបេផ ង ៗ យ៉ង

ពកយ្របេ

កិ្លន្រកអូប គឺសីល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ធមម

េមើល យ៉ង

ពកយ្របេ

របស់្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ែតងអបេ់ គរ េគែតងមិនែឆ្អត េ

របស់្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ េគមិនែឆ្អត េ

យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះអងម គ ន្រពះជន ម

កលបុេ៉

់ ្រទងឱយឱ ទ នងករេ្រប ន្របេ ឹ

យ យ

យកររមិល

យករ

្ត ប់ ក៏

៩ មុឺនឆន ំ ជកំណត់ ្រពះអងគ គ ង់េនដ បអស់

ំ ុ ំ ជន ឱយឆ្លង ្ណ ះ ្រទង់ញុង្របជ

ំ ( វដសង រ ) ។ ្រពះអងគ ្រពមទង ្ត

័ វក

ំ ំ ងេនះ ឱយមន ចេំ ពះជនដេ៏ សស េហើយញុងជនទ

ពយយម ដត ុ កេម ្ត កិេលសដច ូ េភង ើ្ល រួចបរន ិ ព ិ ្វ ន ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ េសើ ម េ

មនបុគគលេសើ ម អងេគ នះកី្ត ពួក

ំ ិសទងព ំ ួង មុន ី ្រទង់មនកមពស់ ៥៨ ហតថ ្រទង់ញុងទ

ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ្រពះម ិ

ឱយភរឺ្ល ុ ងេរឿង ដច ូ ្រពះ

១ ចិ ្ត

យ្រពះពុទ ធ ឥត

័ ំ ់ េនះ ំ កី្ត របស់ទងអស ំ វកទ ងេនះ ែដលដល់នវូ កម្លង

ំ ួង ជរបស់ទេទពត ក៏វន ិ សសូនយេទ សងខរទងព ិ ។ ្រពះេ

ភតសម ធ ្រ៏ បេសើរ ្រទង់ ិ ុ ព ទដ


42

ម ្រពះធតុ ( របស់្រពះអងគ )

បរន ិ ព ិ ្វ នកុ នងសី ចែំ ណក ៗ ។

ចប់ េ

យភយេទកុ នង្របេទសេនះ

ភិតពុទវធ ង ទី ៦ ។

អេនមទស ព ិ ុទវធ ង ទី ៧ [ ៨ ] អេនមទស ី

កលជខងេ្រកយ អំព្រពះេ ី

្រពះអង្រគ បេសើរជងសតេ្វ ទប ្វ ទ

េតជះ ្រទង់ក្រមបុគគលកនងបន ។ ្ល

ភតសម ធ ក មន្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនម ិ ុ ព ទម ់ ិ នបន ្រទង់មនយស បម

្រទង់មន

់ ់ ចណ ំ ងទងអស ំ ់ កមចត់បង់ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងកត

ំ ៣ េហើយ សែម្តងផូ វស្រមប េ់ ដរើ េឆពះេទរកនព វ់ ញ ចេំ ពះ ភពទង ្ល ិ ិ ិ ្វ ន មិនវល្រតឡប

េទវ

នងមន ស ុ ិ

សងត ក ់បនេ

់ ិ នរេភ ំ ើប ដច ។ ្រពះអេនមទស អង េគ នះ ្រទងម ូ ជ ី

ំ ុ តគ យ្រកដច ម ន ដច ូ ជ ូ ជភនំ ្រទង់មនគុណរកទប ី ផ

គរ េគ្រគប

កស មន្រពះកយ

់ រកេពញ ដច ធ ងេគ នះ ក៏មនេសចកី្ត ូ ជេស្តចេឈើ ។ ពួកសត្វ ្រគនែតេឃ ី ើ ញ្រពះសមុ ព ទអ

ំ េ្រតកអរ សតទ លុះបន ្វ ងេនះ

កលេនះ ករ្រ រយេកដ ិ បន្រ

់ ធុរ ច ែដល ្ត បម

ស់ដង ឹ ធម៌ របស់្រពះអងគ ក៏ធំទូ

់ ក៏បនដល់អមតនព នឮ ិ ្វ ន ។

ំ ន យ ផ យេទ ចន ួ ពួកសត្វ ១

ស់ដង ឹ កុ នងករសែម្តងធម៌ េលើកទី ១ ។ លំ

ប់ អំពេនះមក កល ី

័ យ ពួកសត្វ ៨០ េកដ ិ បន្រ ្រពះសមុ ព ទ ធ បងុ រេភ ្អ ្ល ងចុះនវូ េភ្ល ង គឺធម៌ កុ នងអភសម ិ

ស់

់ កល្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងបង ដង ឹ កុ នងករសែម្តងធម៌ េលើកទី ២ ។ តអំពេនះមកេទៀត ី ុ រ្អ

ំ ួកសត្វ ឱយែឆ្អតសកបស ់ ក ល់ ( េ ចុះ្រគបេ់ ភ្ល ង គឺធម៌ ្រទង់ញុងព

យធម៌ ) ពួកសត្វ ៧៨

់ េកដ ិ បនសេ្រមចមគគផល េលើកទី ៣ ។ ្រពះអេនមទស អង េគ នះ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ ី

៏ ំ គុណដធ

មន

វកសនបត ិន

អភញ ិ ញ ពលៈ រកេពញេ ី

េលើក

ែដលសុទែធ តជ្រពះអរហន ្ត បនសេ្រមច

យវម េលើកទី ១ កលេនះ មន្រពះអរហន ្ត ៨ ិ ុ តិ្ត គឺសនបត ិន

នងេសចក ែសន ែដលមនេសចកី្ត្រសវង ្វ លះបង់េហើយ មនសន្តនសងបរ់ មងប់ ឹ ី្តវេងង ិ

ំ េលើកទី ២ មន្រពះអរហន ្ត ៧ ែសន ែដលមិនមនទីទួល ទងមនច ្ត ងធ ិន ិតន ឹ ឹ ង ។ សនបត

ំ គឺកិេលស ្របសចកធូលី គឺកិេលស ទងមនសន ្ត នសងបរ់ មងប់ មនចិតន ្ត ងធ ឹ ឹង ។

េលើកទី ៣ មន្រពះអរហន ្ត ៦ ែសន ែដលបនសេ្រមចអភិញញពលៈ មនទុកខ សនបត ិន


43

ំ រលត េ់ ហើយ មនពយយមដត ុ កេម ្ត កិេលស ។ សម័យេនះ តថគតេកើតជយក មន

ឫទេ្រច ី្ត ិ ធ ើន ជធំជងពួកយក េ្រចើនេកដ ិ កុ នងវសវតេទវេ

ក ។ កលេនះ តថគត

ំ ់ ក ល់ េ កនយក ្រពមទង្រពះសងឃ ឱយែឆ្អតសកបស

យបយ នងទ ិ ឹក ។ ឯ្រពះមុន ី

៏ ំ េហើយអងគស បនចូលេទគល់្រពះសមុ ព ទ្រធ បេសើរអងេគ នះ ្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ គុណដធ ្រពះេ

់ ់ ៏ រស អងេគ នះ ្រទងមន្រពះេន្រតដ ប កុ នងកបបមន្របមណមិនបន ិ ុ ទ ធ ្រទងពយករតថគតថ អំពកបបេនះេទ យក េនះ នងបន្រ ី ឹ

យ េហើយ ពសុ ្ត ជទីរក ី

េទៀបគល់អជបល្រពក ឹ េនរញជ

ំព្រកុ ស់ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះនងេចញអ ឹ ី ងកបលិ

ំ េសចកី្តពយយម េធើ្វ ទក ង ។ សត្វ ( េនះ ) នងអង ុ ករកិរយ គ ិ ឹ ុយ

់ ឹទង បនទទួលបយស កុ នងទេនះ រួចេហើយចូលេទកនស ី

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រទង់េ

ចូលេទឯជិតគល់េពធិ្រពក ឹ

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

េហើយក៏

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរែដលេគចតែ់ ចងេហើយ ។ តអំពេនះ ី

មក ្រពះជិន្រសីមនយសេ្រចើន ្រទង់េធើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយបន ិ

្រ

ស់ដង ឹ េទៀបគល់ៃនអស ត្រថ ពក ឹ

្រពះនមថមយ ្រពះបិ

្រពះម

បេងើត ៃន្រពះសមុ ព ទេធ នះ នងមន ក ឹ

្រពះនមថសុេទធទនៈ យក េនះនងបនជ្រពះព ុទ ធ ្រពះនម ឹ

ថេគតម ្រពះេថរៈេឈ ៈ ១ ជអនកមិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ តេ្រមក មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងបនជអគ គ ឹ

័ វក ្រពះេថរៈេឈ ម ះ

នន ទ នងជឧប ្ឋ ក បេ្រមើ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរេឈ ម ះេខម ឹ ី

១ ឧបបលវ

្ណ

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត មកល់ម ំ នងបនជ ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ឹ

១ មិនមន អគគ

សវៈ ្របសចក

វក ។ េឈើស្រមប្រ់ ិ

ស់ដង ឹ របស់្រពះមន្រពះភគេនះ េគេ

ថអស ត-ថ

្រពក ឧបសកេឈ ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវកៈ ១ នងបនជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិកេឈ ម ះ ឹ ឹ ននម ទ

១ ឧត្ត

១ នងជអគ ្រពះេគតមមនយសអងេគ នះ មន្រពះគឧប ្ឋ យក ឹ ិ

ជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ

នងេទវ ិ

លុះបន

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ របស់្រពះ-

់ ៏ ំ េហើយ ក៏មនចិតរ្ត ក យថ អេនមទស ី មិនមនបុគគលេសើ ម ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ី

ំ យក េនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្រពមទងេទវ ្ល ុទ ធ ។ ពួកមនស ុ

គ ន ែ្រសកេ

៊ ផង ទះៃដផង េសើចផង

មគគផល កុ នង

សនរបស់្រពះេ

េធើ្វ អញជលីនម

មួយមុឺនេ

កធតុ ន ំ

ន ក រផងថ ពួកេយងេប ្វ ង ើ ើ ងឃ ឹ

កនថអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមចច េំ ពះ្រពះភ្រក្ត ឹ


44

ៃន្រពះ

្ត េនះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។

ពួកមនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ុ ើ ្វ ង

ំ ង់ចេំ ពះមុខ គង់កនយកក ់ ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំ យ៉ង កព ព

។ ពួកេយង ើ

ំ ់គ ទងអស េំ ពះ្រពះភ្រក្ត្រពះពុទអ ន េបឃ ធ ងគ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមចច ឹ េនះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

ចែំ ណកតថគត លុះបន

្ត ប់

្រពះពុទដ របស់្រពះអេនមទស អង េគ នះ ក៏មនចិតេ្ត ្រតកអរ មនចិតត ធ ក ្ត ក់សុ ្ល ត បន ី ី

អធិ ្ឋ ននវូ វតត ្ត េទេទៀត េ

ំ ១០ ។ យករបេំ ពញបរមីទង

អេនមទស ី មននគរេឈ ម ះចនវត ទ ី ម

្រពះនមយេ

ក ្រត ្រពះនមយស

ជ្រពះបិ

៏ ទដ្របេស ើ រ មន ៣ គឺសិរ្រប ី

ទ ១ ឧបសិរ្រប ី

់ ់ មនរូប្រប ១ ( ស្រមប្រ់ ពះអងគ ) ។ ពួកនរ ី ២ មុឺន ៣ ពននក អគគមេហសីេនះ ្រពះនមសិរម មន្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមឧប ិ ់ ្រទងបនេឃ ើ ញនវូ នម ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយេស្តចេចញេទ េ មនពយយមេ្រចើន

ែដល្រពហម

ធនេហើយ

េឈ ម ះសុន ទ អងេគ នះ េ

១ សុមន ១ ជអគគ

្រពះម

ក់អស់

ទ ១ វឌ ្រប

់ មរមយ នរជ បស ី

លៈ ។ ្រពះជិន្រសី

ំ ង

័ សងប់ មុន ី មន ្រពះទយ

់ ្រទងសែម ្ត ងធមមច្រក

៏ តម សុទស នឧទយនដឧ ១ អេនមៈ ១ ជអគគ ្ត ។ ្រពះេថរៈេឈ ម ះនសភៈ ិ

េថរៈេឈ ម ះវរុណៈ ជឧប ្ឋ ក របស់្រពះ

្រពះនម

យវ ( ែ្រគែសនង ) ្រទង់

េសចកី្តពយយមអស់ ១០ ែខឥតខះ្វ ។ ្រពះអេនមទស ម ី រមងប់

្ត

់ ។ ្រពះអេនមទស អង េគ នះ ្រទងេន្រគប ្រ់ គង្រពះ ជដ ំ ី

១ មុឺនឆន ំ ្រប

្រពះ

កុ នង

័ ឯ្រពះវក

។ ្រពះេថរ ី ្ត ្រពះនម អេនមទស េនះ ី

េឈើស្រមប្រ់ វក ិ

ស់ដង ៃន្រពះមន្រពះភគ ឹ

១ សិរវឌ ១ ( េដម ថអជុ ជ ន្រពក គ ) ។ ឧបសកេឈ ម ះននវឌ ើ អ្រងង ិទ ី ឹ

ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះឧប

១ បទុម ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ្រពះម ិ

មនកមពស់ ៥៨ ហតថ ពនៃន្រពះអង ផ គ យេចញេទ ដច ូ ជ្រពះ ឺ ្ល

មុន ី

ទិតយរះេឡើង ។ ្រពះអងគ

់ ិ តេនអស់កលដ បេនះ ្រទងញ ់ ង្របជ ំ ត់ ្រទងឋ មន្រពះជនមយុ ១ ែសនឆន ំ ជកណ ុំ ុ ំ ជនេ្រចើន ឱយឆ្លង ( វដសង រ ) ។ ពកយជ ្របធន គឺ ្ត

្រពះអរហន ្ត ជ

សនរកល ្អេហើយ េ ី

ទប ិទ ិ ុគគល ្របសចក គៈ ្របសចកមនល

ល្អរុងេរឿង ។ ឯ្រពះ

យពួក

សនរបស់្រពះជិន្រសី

់ ិ នបនកី្ត គូៃន ្ត អងេគ នះ មនយស បម

័ ំ វកទ ងេនះ មន

ំ ំ ួង ជរបស់ទេទពត ) វនសស គុណថឹ្ល ងមិនបនកី្ត របស់ ( ទងេនះ ូ នយេទ សងខរទងព ិ ិ ។


45

់ ន ្ត ្រពះនម អេនមទស ី ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ នកុ នងធមម ម ឯ្រពះសូ ្ត បបញុ ច ះ

្រពះជិន្រសី ជ

្រពះធតុ របស់្រពះជិន្រសីេនះ មនកមពស់ ២០ េយជន ៍ ្របតិ

្ឋ នេនកុ នង

មេនះ ។

ចប់ អេនមទស ព ិ ុទវធ ង ទី ៧ ។ បទម ុ ពទ ុ វធ ង ទី ៨ [ ៩ ]

មន្រពះកុ នងកលខងេ្រកយ អំព្រពះសម ី ី ុ ព ទ ធ ្រពះនមអេនមទស មក

់ ម សមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទម ុ ៈ ្រទងឧត ្ត ជងសតេ្វ ជើងពរី ឥតមនបុគគលេសើ ម ឥតមនបុគគល ំ ំ ុត េ្រប បផឹម ទ ។ សីលៃន្រពះអងគ ឥតមនសីលៃនបុគគលដៃទេសើ ម ទងសមធ ិ ក៏រកទីបផ

ំ ន ទងវ ំ ម ់ ុប បព គ ្ត ៏ មិនមនឧបម ។ កលែដល្រពះពុទ ធ ម ន ្រពះញណដ្រ៏ បេសើរ នង ិ ុ តក ឹ

់ ងធម ្រពះនមបទុមៈ ្រពះអងេគ នះ មនេតជះថឹ្ល ងមិនបន ្រទងញ ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ មន ុ ំ ករ្រ

៏ ំ ។ គឺ្រពះពុទ ធ ្រទង់ ស់ដង ឹ នវូ ធម៌ បេល ី ើ ក ែដលជេ្រគ ងបន ត់បង់នវូ ងងឹតដធ

ំ ញុងសត ្វ ១០០ េកដ ិ ឱយ្រ

ស់ដង ឹ កុ នងករ្រ

់ ងសត ្រទងញ ្វ ៩០ េកដ ិ ឱយ្រ ុ ំ

ស់ដង ធ អនក្របជញ ឹ េលើកទី ១ ្រពះពុទជ

ស់ដង ឹ កុ នងករ្រ

ស់ដង ឹ េលើក ទី ២ ។ មួយេទៀត

់ ូនមន្រពះឱរស របស់្រពះអងគ កនងកល ្រពះពុទ ធ ្រពះនមបទុមៈ ្រទងទ ុ ពួកសត្វ ៨០ េកដ ិ ្រ

កលេនះ

ស់ដង ឹ េលើកទី ៣ ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមបទុមៈ ជមេហសី មន

៣ េលើក គឺសនបតេល វកសនបត ិន ើ កទី ១ មនភក ិ ុ ខ ១ ែសនេកដ ិ ។ កលកឋិន ិន

ំ ចីវរេកើតេឡើងេហើយ កុ នងសម័យជទ្រកលន វូ កឋិន ភក ី ិ ុ ខទង

យ បនេដរនវូ ចីវរេដមប ើ ី

ំ ែសនរ ្របេគន្រពះធមមេសនបតី ។ កុ នងកលេនះ ភិកុ ខទងប ូ បេនះ សុទែធ ត្របសចក ី

មនអភញ មនល ន េនះជ ធ ើន ជអនកមិនចលចញ់ បនមក្របជុំគ ិទ ិ ញ ៦ មនឫទិេ្រច ់ សនបត េលើកទី ២ ។ មួយវញ ិ េទៀត ្រពះពុទ ធ ្រពះនមបទុមៈអងេគ នះ ្រទង្របេស ិន ើ រជង ់ ំេនកុ នងៃ្រពធំ កុ នងកលេនះ មនភក ពួកនរៈ េស្តចចូលេទកនល ន ិ ុ ខ ២ ែសនរូប ជួបជុំគ

េលើកទី ៣ ។ សម័យេនះ តថគតេកើតជសីហៈ ្រគបសងត េនះជសនបត ក ់េលើពួក្រមឹគ ិន

ំ ុងចេ្រមើននវូ វេវក បនេឃើញ្រពះជិន្រសី ្រពះអងក កុ នងៃ្រពធំ ។ តថគត បនថ្វយបងគំ គ ព ិ ំ ូ នវូ ្រពះបទទងគ

យសិរ ៈ

េហើយេធើ្វ ្របទក ណ្រពះអង គ ិ

រួចបនេឡ ឺ ្ល ើ ងនវូ សីហនទ

់ អស់ ៣ ដង បនបេ្រមើ្រពះជិន្រសី អស់ ៧ ៃថង ។ ្រពះតថគត ្រទងេចញចកសមបត ិ្ត


46

់ ដ្រ៏ បេសើរ អស់ ៧ ៃថង េហើយ្រទង្រពះច ិន្តេ

័ យ្រពះហឫទយ រួច្រទង់្របមូលមកនវូ ភិកុ ខ

់ វរី ៈេនះ ្រទងពយករក ុ នងក

ំ ន ចន ួ ១ េកដ ិ ។ កលេនះ ្រពះម

ំ ១ ្ត លភក ិ ុ ខសងឃទង

េកដេិ នះថ កុ នងកបប្របមណមិនបន អំពកបបេនះ សតស ុទ ធ ។ ្វ ី ហៈេនះ នងបនជ្រពះព ី ឹ ំព្រកុ យ េហើយ សតេ្វ នះ នងេចញអ ី ឹ ី ងកបលពស ិ ុ ្ត ជទីរក

ំ េសចកី្តពយយម េធើ្វ ង

់ អជបល្រពក បនទទួលបយស កុ នង ទុកករកិរយ ។ សត្វ ( េនះ ) នងអង គ ឹ ិ ឹ ុ យេទៀបគល ់ ឹ ទ ងេនរញជ ទីេនះ េហើយនងច ឹ ូ លេទកនស

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ នងេ ឹ

េហើយេស្តចចូលេទ េទៀបគល់ៃនេពធិ្រពក ឹ

េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

ែដលេគជ្រមះេហើយ ។ លំ

យនវូ បយស មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ

់ ំពេនះ បអ ្រពះពុទម ធ នយសធំ ្រទង់េធើ្វ នវូ ករ្របទក ណ ី ិ

េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ ឹ

ស់ដង ឹ េទៀបគល់ៃនអស ត្រថ ពក ឹ

បេងើត ក ៃន្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះនមសុេទធទនៈ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ

នងមន្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ្រពះឧបតិស ៈ ១ នងបនជអគ គ ឹ ឹ សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិត្ត

ែតមិនមន េឈ ម ះ

មិនមន

្រពះម

័ សុទ ធ វក

ំ ម ំ ភក ង ិ ុ ខជឧប ្ឋ ក

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ នវូ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះនងេខម ១ ្រពះនងឧបបលវ សវៈ

វក ។ ិ

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

្របសចក គៈ

េឈើស្រមប្រ់

មនចិត្ត

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េ

ំ មំ ង

្ណ ១

នងជអគ គឹ

ថអស ត្រថ ពក ឹ

ឧបសកេឈ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ នងនន-ទ ម ះចិតគ ឹ ម

១ នងឧត្ត

១ នងជអគ ្រពះជនមយុ ៃន្រពះេគតមមន យសអងគ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

ំ ត់ ១០០ ឆន ំ ។ េទវ េនះ កណ

ំ នងមន ស ទង ុ ិ

យ លុះបន

់ វូ ្រពះបនលេនះ ្ត បន ូទ

៏ ំ េហើយ រកបុគគលេសើ ម គ របស់្រពះពុទ ធ ្រពះនមបទុមៈ ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ ម ន ក៏មន

ចិតេ្ត ្រតកអរថ សតស ្វ ី ហៈេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ

ំ ឯមនស ្រពមទងេទវ ុ

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

ថ េបព ឃ ើ ួកេយងេប ើ ើ ្វ ងមគគផល កុ នង

៊ េឡើង ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

កធតុ ក៏ទះៃដផងេសើច ផង គ អញជលីនម

សនៃន្រពះេ

កនថេនះ កុ នងកលជអនគត

ំ ន ។ ពួកេយងន ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមអងេគ នះ ពុខ ើ ងបនសេ្រមច ឹ យ

កលឆ្លងនវូ សឹ ទ ង

េបឃ ើ ្វ ងនវូ កំពង់កុ នងទីចេំ ពះមុខ

េ្រកម េហើយឆ្លងនវូ សឹ ទ ងធំបនែដរ យ៉ង

ក រ

ំ មនស ទង ុ

់ គង់កនយកន វូ កំពង់ខង

ំ ់គ េយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីេនះ


47

់នងសេ្រមច កុ នងកលជអនគត ពួកេយងគង កុ នងទីចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះេគតមេនះ ើ ឹ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ឯតថគត លុះបន

ំ ិ តឱ ក៏ញុច ្ត យ្រជះថ្លៃ្រកែលង

េនះេហើយ

់ ្ត ប្រ់ ពះបនលៃន្រពះសម ូទ ុ ព ទ ធ ្រទង្រពះនមបទុមៈ បនអធិ ្ឋ ននវូ វតដ ្ត េ៏ លើសលុប

យករ

់ ៏ ំ មន ំ ១០ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមៈ ្រទងែស បេំ ពញនវូ បរមីទង ្វ ងរកនវូ គុណដធ

នគរចមបកៈ មនម

ក ្រត ្រពះនមអសមៈ ជបិ

មន្រពះម

្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមៈេនះ េន្រគប្រ់ គងផះទ អស់ ១ មុឺនឆន ំ ្រប

ខង ន គឺនន្រប ទ

ទ ១ វសុ្រប

ទ ១ យសតរ្ត ្រប

ទដ្រ៏ បេសើរ មន ៣

ទ ១ ។ មននរ ី ៣ មុឺន ៣ ពនរ់ ូ ប

ក់ែតងល្អ ឯនរជអគ គមេហសីេនះ េឈ ម ះនងឧត្ត ី

សឹង

្រពះនមអសម ។

មន្រពះ ជឱរស ្រពះនម

់ រមមៈ ។ ្រពះជិន្រសី ្រទងបនេឃ ើ ញនវូ នម ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយេស្តចេចញម េ

យយន គឺរថ ្រទង់តមកល់នវូ ពយយម អស់ ៨ ែខគត់ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមៈ

ជេ

កនយក ជម

វរៈ ្រតូវ្រពហម ី

ំ ធនេហើយ េទើប្រទង់ញុងធម ម ច្រក ឱយ

៏ ្រប្រពត ម ះធនញជៈ ។ ភក ម ះ ើ រេឈ ិ ុ ខេឈ ឹ េ្ត ទ កុ នងឧទយនដ្របេស

លៈ ១ ឧប

លៈ ១ ជ

វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

ស់ដង ឹ ៃន

័ ភក វក ម ះវរុណៈ ជឧប ្ឋ ក របស់្រពះពុទ្រធ ពះនមបទុមៈ ្រទង់ែស្វងរកនវូ ិ ុ ខេឈ

អគគ

៏ ំ ។ ្រពះនង ធ ១ សុ ធ ១ ជអគគ គុណដធ

្រពះមន្រពះភគេនះ េ

ថម

ណៈ ( េដម ម ះសភិយៈ ១ ើ ្រមំ ) ឧបសកេឈ

អសមៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះរុចិ ១ ននម ិទ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមៈ ជម ម

ភិន្រស កម ិ

១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ិ

មុន ី ្រទង់មនកមពស់ ៥៨ ហតថ ក្រមងរសី ម ៃន្រពះ-

ំ មុនអង េគ នះ ែតងផ យេចញសពទ ទងឥតមនអ ្វ ស ី្វ េសើ ម ។ រសី ម ្រពះចន ទ រសី ម ្រពះី ិ

ំ ់ េនះ ក៏ ទិតយ រសី ម ែកវមុន ី រសី ម ទងអស

៏ តម ដឧ ្ត ។ ្រពះជនមយុ ( របស់្រពះម

បសូនយេទ េ្រពះបះ៉ នងពន ឺ ្ល របស់្រពះជិន្រសី ឹ

ំ ត់ ្រពះម មុនេនះ ) ១ ែសនឆន ំ ជកណ ី

មុនអង គ ី

់ ង្របជ េនះ កល្រទង់្រពះជនេនដ បេនះ ្រទងញ ុ ំ ជនេ្រចើន ឱយឆ្លង ( ចកសង រ ) ។ ម ុ ំ ្រពះម

់ ក្ល ឱយ្រ ំ មុនអង េគ នះ ្រទង់ញុងសត ែ្វ ដលមនឥ្រនយចស ី ិទ

់ េសសសល់ ្រទងេ្រប ន្របេ មួយនង ឹ

័ ។ ្រពះម វក

ំ សតទ ្វ ង

ស់ដង មិនមន ឹ

យ ែដលេសសសល់ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នេទជ

់ ់នវូ សងខរទងព ំ ួ ង ដច មុនអង េគ នះ ្រទងលះបង ូ ជពស់ែដល ី

លះបង់នវូ សំណកចស់ ឬដច ូ ជេដម ើ េឈើជ្រមុះនវូ សឹ ្ល កចស់ េហើយ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នេទ


48

ដច ូ ជអ

្ត ្រពះនមបទុមៈ ជ្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ ្រទង់

្ត ត្របទីបដេូ ចនះ ។ ្រពះ

បរន ិ ព ិ ្វ នកុ នងធមម ម មន្រពះធតុផ យេទ កុ នង្របេទសេនះ ៗ ។ ចប់ បទុមពុទវធ ង ទី ៨ ។ នរទពុទវធ ង ទី ៩

កុ នងកលជខងេ្រកយៃន្រពះពុទ ធ ្រពះនមបទម ុ ៈមក មន្រពះសមម-

[ ១០ ]

សមុ ព ទ ធ ្រពះនមនរទៈ ្រទង់ឧតម ្ត ជងសតេ្វ ជើង ២ ឥតមនបុគគលេសើ ម ឥតមនបុគគល

េ្រប បផឹម ទ ។ ្រពះអងេគ នះ ជ្រពះ ជបុ្រតចបង ជ្រពះ ជឱរស ជទ្រស ី

ង េស្តចច្រកពតិ្ត ្រទង់បនពក់នវូ ែកវមុន ី នងេ្រគ ិ ឧទយន ។

ភរណៈ េហើយេស្តចចូលេទកន ់

កុ នងឧទយនេនះ មនេដម ម ះម ើ េឈើ ១ េដម ើ េឈ

សមរមយ ធំល្អ

ញរ់ បស់

ណ្រពក ឹ

ជេឈើ

់ ់ខងេ្រកម ្អ ត ្រពះសមុ ព ទេធ ស្តចេទដល់នវូ េដម ើ េឈើេនះេហើយ ្រទងគង

ំ ុ តគ ៃនេឈើេនះ ។ ្រពះញណ្របេសើររកទប ម ន មនឧបមដច ូ ែកវវជីរ បនេកើតេឡើង ី ផ ( ដល់្រពះអងគ ) កុ នងទីេនះ ្រពះអងព គ ចរ ិ

ំ នវូ សងខរទង

យ េ

យ្រពះញណេនះ

់ ់ ង រេឡើងនវូ ភជនៈ ។ កុ នងទេនះ ដច ្រពះអងគ ្រទងបន ត់នវូ កិេលស ូ ជបុគគលែដលផកបផ ី

ំ ួង មិនឱយេសសសល់ េហើយបនសេ្រមចនវូ េពធិញញណទងអស ំ ់ ផង នវូ ពុទញ ទងព ធ ញណ

ំ ១៤ ផង ។ ទង

់សែម្តងនវូ ធមមច្រក លុះ្រពះអងស គ េ្រមចនវូ សេមពធិេហើយ េទប្រទង ើ

សត្វ ១ ែសនេកដ ិ បន្រ ម

េទណៈ

បដ ិ

កុ នងកលេនះ

ំ ូង ។ ្រពះម ស់ដង ឹ ជដប

រយ ។ កុ នងកលេនះ េទវ

មុនទ ម ះ ី ូនមនេស្តចនគ េឈ

់ ់ នវូ ពួកមនស ំ ្រទងពនយល ្រពមទងេទវ ុ ំ នងមន ស ទង ុ ិ

់ យ ៩០ ពនេកដ ិ បនឆ្លងផុតនវូ

ំ ់ កុ នងករ្របកសនវូ ធម៌េនះ េនះជក្រ េសចកី្តសង ័យទងអស

្រពះម

វរៈ ក របស់្រពះអងគ កុ នងកល ី ្រទង់ទូនមននវូ បុ្រតបេងើត

ំ ន ់ សតច ្វ ន ួ ៨០ ពនេកដ ិ បន្រ

់ ៏ ំ មន ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

េហើយេធើ្វ នវូ

ស់ដង ឹ េលើកទី ២ ។

( កលេនះ ) ពួក

ស់ដង ឹ កុ នងេលើកទី ៣ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមនរទៈ

ំ ូង មនពួក េលើកដប ៣ េលើក គឺសនបត វកសនបត ិន ិន

់ ំ ទន ្រពះអរហន្របមណ ១ ែសនេកដ ិ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង្របកសព ្ត ុ ទគ ធ ុ ណ ្រពមទងន ិ កុ នងកល

កលេនះ ្រពះអរហន្របមណ ្ត

់ មក ៩០ ពនេកដ ិ ្របសចកមនល ិទ


49

េលើកទី ២ ។ ្របជុំគ ន េនះជសនបត ិន

្រពះ

្ត កុ នងកល

នគ ជេឈ ម ះេវេ ចនៈ បនថ្វយទនដល់

័ វកជប ុ្រតៃន្រពះជិន្រសី ្របមណ ៨០

កុ នងកលេនះ ពួក

េលើកទី ៣ ) ។ សម័យេនះ តថគតជ ែសន បនមក្របជុំគ ន ( េនះជសនបត ិន

់ មនពយយមេក្ល វក្ល បនដល់េ្រតយៃនអភ ំ ៥ ្រ មនផួ ងសក ន ើ ិញញទង ំ កសបន ។ ្រគេនះ តថគតបនញុង្រពះសម ុ ព ទ ធ ែដលេសើ ម េ នទ ៍ ។ យខមចន ឹ ្ល

្រគេនះ ្រពះនរទៈ ជេ

ពយករតថគតថ កុ នងកបប្របមណមិនបន អំពកបបេនះ ី កុ នងេ

ក ។

ច់េទ

យ្រពះពុទ ធ មិនមន

ំ ់ ក ល់ េ នងជនជបរ ស បុគគលេសើ ម ្រពមទង្រពះសងឃ ិ ិ ័ ទ ឱយែឆ្អតសកបស

េហើយបូជេ

បស

យបយ នងទ ិ ឹក

កនយកអងេគ នះ ្រទង់បន

បសេនះ នងបនជ្រពះព ុទ ធ ឹ

យ តមកល់នវូ េសចកី្ត សតេ្វ នះ នងេចញចក្រកុ ងកបលពស ី ឹ ិ ុ ្ត ជទីរក

់េទៀបគល់ៃនអជបល្រពក ។ សត្វ ( េនះ ) នងគង ពយយម េហើយេធើ្វ ទុកករកិរយ ិ ឹ ឹ

់ ឹ ទ ងេនរញជ បនទទួលបយស កុ នងទីេនះ រួចចូលេទកនស យនវូ បយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

នងេ ឹ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគ

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ

េហើយេស្តចចូលមកេទៀបគល់េពធិ្រពក ឹ

ក់ែតងេហើយ ។ លំ

េធើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ ឹ ិ ្រពះម

បេ់ នះ ្រពះពុទ្រធ ទង់មនយសធំ នង ឹ ស់ដង េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ ឹ

បេងើត ក របស់្រពះពុទេធ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះនមសុេទធទនៈ ្រពះពុទ ធ

អងេគ នះ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ្រពះឧបតិស ៈ ១ ជអនកមិនមន

សវៈ

ននៈទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីេនះ ។ នងេខម ១ នងឧបបលវ ្របសចក គៈ

វក ។ េឈើស្រមប្រ់ ិ

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

ំ ទងមនច ិត្ត

សវៈ

័ ភក វក ិ ុ ខជឧប ្ឋ ក

្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ េឈ ម ះ

្ណ

ំងម ំ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ

១ មិនមន

នងបនជអគ គឹ

ថអស ត្រថ ពក ឹ

ឧបសកេឈ ម ះចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឹ ននម ទ

១ នងឧត្ត

នង

១ នងជអគ ។ ្រពះជនមយុ របស់្រពះេគតម មន គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

ំ ត់ ១០០ ឆន ំ ។ េទវ យសអងេគ នះ កណ

េនះ

ំ នងមន ស ទង ុ ិ

របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះអងម គ ិ នមនបុគគលេសើ ម

យ លុះបន

្ត ប្រ់ ពះបនល ូទ

់ ៏ ំ េហើយ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

េ្រតកអរថ ជដលេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ ិ

ក៏

៊ ក៏្រប្រពត ្រពម ុ ឹ េ្ត ទ មនស


50

ំ ទងេទវ

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

េបព ្វ ងមគគផល ើ ួកេយងន ើ ងឃ ឹ

កធតុ ក៏ទះៃដ េសើចក្អកក្អយ េធើ្វ អញជលី នម កុ នង

សនៃន្រពះេ

កនថអងេគ នះ

ក រថ

កុ នងកលជ

់នងបនសេ្រមច អនគត ពួកេយងគង ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមអងេគ នះ ។ មនស ុ ើ ឹ ំ ទង

កលឆ្លងសឹ ទ ង

េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបនែដរ អងេគ នះ

េបឃ ើ ្វ ងនវូ កំពង់ចេំ ពះមុខ

យ៉ង

កុ នងកលជអនគត

មិញ

ំ ់គ េបេយ ងទ ងអស ន ើ ើ

់នងបនសេ្រមច ពួកេយងគង ើ ឹ

្រពះេគតមអងេគ នះ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

ំ ិ តឱ យេ េហើយ ក៏ញុងច ្ត យរក ី

់ ំ ង់ខងេ្រកម គង់កនយកក ព ឃ ្វ ង្រពះជិន្រសី

កុ នងទីចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន

តថគតបនឮ្រពះពុទដ ៃន្រពះពុទអ ធ ក ធ ងេគ នះ ី

៏ ើ សលុប េ យៃ្រកែលង បនអធិ ្ឋ ននវូ វតដ ្ត េល

យករ

ំ ១០ ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមនទៈ ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ ៏ ំ មននគរ បេំ ពញនវូ បរមី ទង េឈ ម ះធញវត ញ ី ម

ក ្រត ្រពះនមសុេទវៈ ជ្រពះបិ

់ ន ំ ្រប ្រពះនរទៈេនះ េន្រគប្រ់ គងផះទ អស់ ៩ ពនឆ

្រប

សិ ្អ ត

ទ ១ វជ ិ ិ ត្រប

ទ ១ អភិ ម្រប

្រពះម

្រពះនមអេនម ។

ទដ្រ៏ បេសើរមន ៣ ខង ន គឺជិត-

ទ ១ ។ មននរ ី ៣ - ៤ ពនរ់ ូ ប សុទស ធ ឹង

្អ ងល្អ ្រពះនរ ី ( ែដលជអគគមេហសី ) េនះ ្រពះនមវជ ិ ិ តេសន ឯ្រពះ ជបុ្រត

់ ំ ៤ េហើយ ្រពះនមននត ន ្រ៏ បេសើរ ្រទងទតេឃ ្ត ង ើ ញនវូ នម ិ ិ តទ ុ ទ រ្ត ៈ ។ ្រពះពុទ ធ ជបុរសរតដ

េស្តចេចញម

ភន កម េ ិ ្រស ិ

យករយងេទ េ

ពយយម អស់ ៧ ៃថង ។ ្រពះនរទៈ ជេ

យ្រពះបទផទល់ េហើយ្រទង់្រប្រពត ឹ ្ត

កនយក ជម

វរប ី ុរស ្រតូវ្រពហម

ធន

ំ េហើយ េទើប្រទង់ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ម ះធនញជៈ ។ ភក ឹ េ្ត ទ កុ នងឧទយនដ្រ៏ បេសើរេឈ ិ ុខ

េឈ ម ះភទ ទ

លៈ ១ េឈ ម ះជិតមិតៈ្ត ១ ជអគគ

័ ភក វក ម ះ េសដៈ្ឋ ជឧប ្ឋ ក ិ ុ ខេឈ

់ ៏ ំ ។ នងឧត្ត របស់្រពះសមុ ព ទន ធ រទៈ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

១ នងផគុ គន ី ១ ជអគគ-

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ

ថម

ណ-

្រពក ។ ឧបសកេឈ ម ះឧគគរន ម ះវសភៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះ ឹ ិ ៈទ ១ េឈ ឥនវរ ។ ទ ី ១ េឈ ម ះគណី្ឌ ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ិ

ហត្រថ កពុ ំ មន្រពះរូបេសើ ម េ

្រពះម

មុន ី ្រទង់មនកមពស់ ៨៨

ំ យេ្រគ ងបូជ ជវករៈៃនមស បនញុងេ ិ

ំ កធតុទង

មួយមុឺន ឱយភឺរ្ល ុ ងេរឿង ។ ្រពះកយរបស់្រពះអងគ មនរសី ម ្របមណ ១ ពយម ែតងផ យ

់ ិសតូចទសធ ំ ែតងផ យេទកនទ ់ ្របមណ ំ ំ ់ េទកនទ ១ េយជន ៍ ទងៃថ ង ទងយប ិ ី


51

ំ ជនរន ិ រ្ត ៍ សព ្វ ៗ កល ។ សម័យេនះ ជនទង

យជុំវញ ិ

ំ ្រតូវរសី ម ទង

ំ បទ ង ឬអុជេភង្របទ ើ្ល ី

យៃន្រពះពុទ ធ

យពួកខះ្ល េនកុ នង្របមណ ១ េយជន ៍

្រគបសងត ក ់េហើយ

់ ំ ់អុជេភងគប មិនចបច ើ្ល

ំ ត់ ៩ មុឺន ឆនគត ំ ់ កល្រទង់្រពះយេឡើយ ។ ្រពះជនមយុកណ

ំ ជនមយុេនដ បេនះ ែតងញុង្របជ ុ ំ ជនដេ៏ ្រចើន ឱយឆ្លងចកសង រ ។

រុងេរឿងេ េ

ំ យផកយទង

ំ យ្រពះអរហនទ ្ត ង

ពួកនរៈអងេគ នះ ្រទង់េធើ្វ

យ យ៉ង

កសដវ៏ ច ិ ិ្រត

សនរបស់្រពះនរទៈអងេគ នះ ក៏រុងេរឿង

យ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

្រពះពុទ ធ ្រពះនមនរទៈ ្របេសើរជង

ំ ព ន គឺ្រពះធម៌ឱយម ំ េដម ើ បចម ី ្ល ងនវូ ជនទង

យដេ៏ សស ែដល

ំ ុងេដរេទេដ កព ម ើ ើ បឆ ឹ គឺសង រ េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន ។ ្រពះពុទ ធ េសើ ម េ ី ្ល ងនវូ ែខ ទក

ែដលគ ម នបុគគលេសើ ម អងេគ នះកី្ត

្រពះខ ី

ំ ្រសពទង

យ្រពះពុទ ធ

ំ ន មនេតជះថឹ្ល ងពុប

ំ ទង

ំ ំ ួងក៏អនរធនអស ់ ឱហ៎ ន ! សងខរទង អមបលេនះកី្ត ក៏នព ្ត ិ ្វ នបត់បង់អស់ របស់ទងព

ពួង ជរបស់េ

់ ន ះសូនយពត ិ ។ ្រពះនរទៈ ជ្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន កុ នង

្រពះសុទស នបុរ ី ្រពះសូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរមនកមពស់្របមណ ៤ េយជន ៍ ។ ចប់ នរទពុទវធ ង ទី ៩ ។ បទម ុ ុ តរ្ត ពុទវធ ង ទី ១០ [ ១១ ]

កុ នងកលខងេ្រកយ អំព្រពះព ុទ ធ ្រពះនមនរទៈមក មន្រពះសមុ ព ទ ធ ី

ំ ប ឧបមដច ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ្រទង់ឧតម ូ ្ត ជងសតេ្វ ជើងពរី ្រទង់ឈនះមរ ្រទង់មិនរេភ ើ ់ ើ តេឡើងកនងកបប គរ ។ ្រពះពុទេធ នះ ្រទងេក ុ

កបបេនះ េឈ ម ះមណ្ឌកបប ្របជុំជន

មនកុសលដះុ េឡើងេហើយ ែតងេកើតកុ នងកបបេនះ ។

ំ ូង សតទ ំ បទុមុតរ្ត ៈ ្រទង់សែម្តងនវូ ្រពះធម៌ជដប ្វ ង ្រ

ស់ដង ឹ នវូ មគគផល ។ លំ

កល្រពះមន្រពះភគ ្រពះនម

យ្របមណ ១ ែសន េកដ ិ ក៏បន

់ អំពេនះមក បត កល្រពះបរមសមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ី

់ ងព ់ ក ល់ ពួកសត្រ្វ បមណ ៣ មុឺន ៧ ពន ់ បងុ រច ្វ យែឆ្អតសកបស ្អ ុ ះនវូ ធម៌ ្រទងញ ុ ំ ួកសតឱ

បន្រ

្រពះបទ

ស់ដង ឹ កុ នងេលើកទី ២ ។ នន ទ ជបិ

កុ នងកល

្រពះម

់ លុះេស្តចចូលេទកនសម ន ក់្រពះបិ

វរប ី ុរស េស្តចចូលេទរក

េហើយ ្រទង់ទូងសគរ គឺ

អមតធម៌ ។ កលសគរ គឺអមតធម៌ ែដល្រពះអង្រគ ទង់ទង ូ េហើយ េភងគ ើ្ល ឺ ធម៌ ក៏ធ្លក់ចុះ


52

( កុ នងកលេនះ ) ពួកសត្រ្វ បមណ ៥

ន បន្រ

ស់ដង ឹ កុ នងេលើកទី ៣ ។ ្រពះពុទ ធ

់ ្ល សកនងេទសន ្រទងទ ់ ូនមនពនយល់ ចម្លងនវូ ពួកសតទ ំ ួង បនចម្លងេហើយនវូ ្រទងឈ ្វ ងព ុ

្របជុំជនជេ្រចើន ។ ្រពះ

េលើកទី ១ មន្រពះខី សនបត ិន សមុ ព ទ ធ េសើ ម េ

៣ វកសនបត ិន

្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ មន

្ត

្រសព ្របមណ ១ ែសនេកដ ិ ។ កល

េលើក គឺ

្រពះ-

៌ ( កុ នងកល យ្រពះអតតព ម ន ្រទង់គង់េលើភេន ំ វភរបពត ុទ ធ រកបុគគលេសើ ម គ ី ់ ្រសព ្របមណ ៩០ ពនេកដ ិ ។ កល

េលើកទី ២ មន្រពះខី េនះ ) ជសនបត ិន

់ ចរ ្រពះសមុ ព ទ ធ េចៀសេចញចក្រសុក ចកនគម នងែដន េទកនទ កម ្ត ងេទៀត េនះជ ិ ិ ី ិ េលើកទី ៣ មន្រពះខី សនបត ិន

់ ្រសព្របមណ ៨០ ពនេកដ ិ ។

សម័យេនះ

ំ តថគតជជដល អនកេនកុ នងែដន តថគតបនថ្វយសំពត់្រពមទងភត ្ត ដល់្រពះសងឃ ិ ់ ់ មន្រពះពុទជ េនក ធ ្របធន ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងគង

្ត លៃនភក ិ ុ ខសងឃេហើយ ្រទង់

ពយករតថគតថ កុ នងកបបទី ១ ែសន អំពកបបេនះ ជដល ុទ ធ មួយអងគ ។ ិ េនះ នងបនជ្រពះព ី ឹ

សតេ្វ នះ នងេចញចក្រកុ ងកបលពស ។ ឹ ិ ិ ុ ្ត ជទីេ្រតកអរ តមកល់នវូ ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ ់ អជបល្រពក នងច ទទួលបយស កុ នងទេនះ សត្វ ( េនះ ) នងអង គ ី ឹ ូល ឹ ឹ ុ យេទៀបៃនគល ់ ឹ ទ ងេនរញជ េទកនស េនរញជ

ែតង ។

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ

្រទង់េ

េហើយេស្តចចូលេទ េទៀបគល់ៃនេពធិ្រពក ឹ លំ

យបយស

េទៀបេឆនរសឹ ទ ង

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគ

ក់

់ ំ េធើ្វ ្របទក ណន វូ េពធិមណ្ឌល ដ ៏ បេ់ នះ ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទងមនយសធ ិ

្របេសើរ េហើយនង្រ ឹ

ស់ដង ។ ្រពះម ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ

អងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះនមសុេទធទនៈ ឯ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមេគតម ។ ័ សុទែធ តមិនមន វក

្រពះេកលិតៈ ១ ្រពះឧបតិស ៈ ១ ជអគគ

មនចិតស ម ះ ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ភក ិ ុ ខជឧប ្ឋ កេឈ

អងេគ នះ ។ នងេខម ១ នងឧបបលវ

្ណ

្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិត្ត

មន្រពះភគេនះ េគេ

បេងើត ក ៃន្រពះសមុ ព ទ ធ

១ ជអគគ

សវៈ ្របសចក គៈ

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសី

វក សុទែធ តមិនមន ិ

ំ ម ំ ។ េឈើស្រមប្រ់ ង

សវៈ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះ-

ថអស ត្រថ ពក ឧបសកេឈ ម ះចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកឹ

គហបតី ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ នងននម ទ ឹ

១ នងឧត្ត

១ នងជអគ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

៏ នយសអងេគ នះ កណ ំ ត់ ១០០ ឆន ំ ។ េទវ ្រពះជនមយុ របស់្រពះេគតម ដម

នង ិ


53

់ ៃន្រពះសមុ ព ទរធ កបុគគលេសើ ម គ ម ន ្រទងែស ្វ ង ្ត ប្រ់ ពះបនលេនះ ូទ

ំ មនស ទង ុ

យ លុះបន

ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

ំ មនស ្រពមទងេទវ ុ

៏ ំ េហើយក៏េ្រតកអរថ ជដលេនះ រកនវូ គុណដធ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ ិ េធើ្វ អញជលីនម

ក រថ េបព ្វ ងមគគផលកុ នង ើ ួកេយងឃ ើ

កុ នងកលជអនគត

ំ មនស ទង ុ

មួយមុឺនេ

់នងបនសេ្រមច ពួកេយងគង ើ ឹ

កធតុ

ក៏ទះៃដ

សន ៃន្រពះេ

េសើចក្អកក្អយ

កនថអងេគ នះ

ចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត្រពះេគតមេនះ ។

់ ំ ង់ខង ព យ កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកំពង់កុ នងទីចេំ ពះមុខ គង់កនយកក

េ្រកមេហើយ ឆ្លងនវូ សឹ ទ ងធំបនែដរ យ៉ង

ំ ់គ ។ េយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសី

េនះេហើយ កុ នងកលជអនគត គង់បនសេ្រមចកុ នងទីចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះេគតមេនះ

ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ តថគតបនឮ្រពះបនល ធ ងេគ នះេហើយ បនអធិ ្ឋ នវត្ត ូ ទ ៃន្រពះសមុ ព ទអ

៏ ង ំ ួន េ ដេ៏ លើសលបេ់ ឡើងេទ បនេធើ្វ នវូ ពយយមដខ ព ់ខស ព ់ មម

ំ ួង ំ ១០ ។ កុ នងកលេនះ តិរយទ ងព ទង ិថ

យករបេំ ពញនវូ បរមី

់ ូ ចចិត្ត វនសខ ក់អនត ច ត់ខចយ បរស ិ ិ ័ ទពួកខះ្ល

ំ ំ ំ ំ ន េចៀសេចញចកែដនេទ ។ តរិ យទ ងេនះ មិនបេ្រមើតរិ យទ ៃនតរិ យទ ង ងេនះ ក៏នគ ិថ ិថ ិថ េហើយបនចូលេទកុ នងសមនក់ៃន្រពះពុទ ធ ( េហើយេពលថ ) ពួង មក្របជុំគ ន កុ នងទេនះ ី

បព្រត្រពះម ិ

ំញ ង ំ ំ ក់ ( ៃនេយងខ វរៈ ន គ ទីពងព ី សូម្រពះអងជ ឹ ើ ុទ

យ ) បព្រត្រពះអង គ ិ

់ េុ ្រគះ ្រទង្របកបេ ់ ្រពះពុទ ធ ្រទងអន

មនចកុ ខ សូម្រពះអងជ ។ គ ទរព ញ ី ក

យករុ

់ ំ ់ ែដលមក្របជុំ ំ រិ យទ ំ ួង ្រទង់ញុងត ងអស ្រទងែស ្វ ងរកនវូ ្របេយជន ៍ ដល់សតទ ្វ ងព ិថ

សន ( របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈេនះ )

េហើយ ឱយឋិតេនកុ នងសីល ៥ ។

៉ ងេនះ សនសូនយចកពួកតរិ យយ ិថ

មិនវកវរ ឹ

បទុមុតរ្ត ៈ

មន្រពះនគរេឈ ម ះហង វតី

ំ ្រពះអរហនទ ្ត ង មន្រពះម

្រប ្រប ទ ្ត

ំ ទទង

យ ជអនក

ទ ត់ជំនញ ជ

្រពះនមសុជ

ទិបុគគល ។

មនម

ក ្រត

វច ិ ិ្រតេហើយេ

្រពះ

្រពះនម

ននៈទ

្ត

្រពះនម

ជ្រពះបិ

់ ន ំ ្រពះអង្រគ ទង់េន្រគប្រ់ គងផះទ អស់ ៩ ពនឆ

យដ្រ៏ បេសើរ មន ៣ ខង ន គឺនរ្រប ី

ទ ១ ។ មននរប ី ប ី ួនពន ់

សនេនះ

ទ ១ ពហន្រប

ទ ១ យសវត-ី

ក់ែតងល្អ ឯនរែដលជអគ គមេហសី េឈ ម ះវសុលី

់ ើ ញនវូ នម ្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមឧតរ្ត ៈ ។ ្រពះជិន្រសី្របេសើរជងបុរស ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត

ំ ៤ យ៉ងេហើយ េស្តចេចញេទេ ទង

យ្រប

់ ទ ្រទង្រប្រព ត ឹ េ្ត សចកី្តពយយមអស់ ៧


54

ៃថង ។ ្រពះបទុមុតរ្ត សមុ ព ទ ធ ជនយក ជម

់ ងធម ្រទងញ ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ុ ំ

កុ នងឧទយនដ្រ៏ បេសើរេឈ ម ះមិថិ

េទវលៈ ១ េឈ ម ះសុជតៈ ១ ជអគគ ិ

ធនេហើយ េទើប ។

ភក ម ះ ិ ុ ខេឈ

័ ភក វក ម ះសុមនៈ ជឧប ្ឋ ក របស់្រពះិ ុ ខេឈ

ម ះអមិ ្ត ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ។ ភិកុ ខនេឈ ី

ស្រមប្រ់

វរប ី ុរស ្រតូវ្រពហម

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េ

១ េឈ ម ះអសម ១ ជអគគ

វក ិ េឈើ

់ ) ។ ថសលឡ្រពក ( េដម្រសល ើ ឹ

ឧបសកេឈ ម ះអមិតៈ ១ េឈ ម ះតិស ៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះហ ថ

សុចិ ្ត

១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ម ិ

៏ ្អល្អះ មន្រពះអងដ គ ល

្របកដេសើ ម េ

យេ្រគ ងបូជ

់ មុន ី ្រទងមនកម ព ស់ ៥៨ ហត្រថ កពុ ំ ជវករៈៃនមស ិ

មនលកខណៈដ ៏

ំ ំ ី្ត េឈើកី្ត ភធ ៃន ្របេសើរ ៣២ ្របករ ។ ទ្វរកី្ត គនះទ ន ំ ំ កី្ត ជេ្រគ ង ង ឹ ្ល ្វ រកី្ត ជញជងក

្រពះសមុ ព ទេធ នះ កុ នងទី្របមណ ១២ េយជន ៍ េ

យជុំវញ ិ មិនមនេឡើយ ។ ្រពះជនមយុ

់ ់ ងំ ំ ត់ ១ ែសនឆន ំ កល្រពះសមុ ព ទេធ នះ ្រទង្រពះជន មនកណ ម យុេនដ បេនះ ្រទងញ ុ ្របជុំជនេ្រចើន ឱយឆ្លង ( ចកសង រ ) លុះ្រទង់ចម្លងជនជេ្រចើនេហើយ កត់នវូ េសចកី្ត ំ ួង សង ័យទងព

េហើយបរន ិ ព ិ ្វ នជមួយនង ឹ

័ វក

ំ រេភងែដលេឆះរ ដច ុ ងេរឿង ូ ជគន ើ្ល

េហើយរលត់េទដេូ ចនះ ។ ្រពះពុទជ ធ ិ ន្រសី ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ ន កុ នងននទ ម

្រពះសូ ្ត បដ្រ៏ បេសើររបស់្រពះអងគ មនកមពស់ ១២ េយជន ៍ ( ែដលេគ

ននទ មេនះ ។

ងេហើយ ) កុ នង

ចប់ បទុមុតរ្ត ពុទវធ ង ទី ១០ ។ សុេមធពុទវធ ង ទី ១១ [ ១២ ] ្រពះពុទ ធ

កុ នងកលជខងេ្រកយ អំព្រពះសម ី ុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈមក មន

្រពះនមសុេមធៈ

្រពះអងជ គ នយក

េគ្រគបសងត ក ់បនេ

៏ ង ្រពះេតជះដខ ព ់ខស ព ់ ជ្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរឧតម ្ត ជងេ

្រពះេន្រតថ្ល ្រពះេតជះ

្អ ត

មន្រពះភ្រក្តល្អល្អះ

មន្រពះសររៈធ ី ំ

់ ៍ ់ សតទ ំ ួង ្រទងែស ្វ ងព ្វ ងរកនវូ ្របេយជនដល

ំ ង ។ កល ឱយរួចចកចណ

យ្រក

ំ ូល ។ កទងម

់ ្រទងមន

្រពះអងម គ ន

់ល្អ មន្រពះសររៈ្រតង ី

់ ងសត ំ ទ ្រទងញ ្វ ង ុ ំ

មន

យេ្រចើន

់ ់ នវូ េពធិញញណដឧ ៏ តម ្រពះពុទ្រធ ទងបនដល ្ត សព្រ្វ គប់


55

់ ងធម េហើយ ្រទងញ ម ច្រកឱយ្រប្រពត ម ះសុទស នៈ ។ កុ នងកលសែម្តង ឹ េ្ត ទ កុ នងនគរេឈ ុ ំ ធម៌េទសន ៃន្រពះពុទ្រធ ពះនមសុេមធអងេគ នះ មនករ្រ

្រ

ស់ដង ៣ េលើក គឺករ ឹ

ស់ដង ឹ ទី ១ មនពួកសត្រ្វ បមណ ១ ែសនេកដ ិ ។ តមកេទៀត ករ្រ

ស់ដង ឹ ទី ២

់ ូនមនយក េឈ ់ មនពួកសត្រ្វ បមណ ៩០ ពនេកដ ម ះ ិ កុ នង្រគែដល្រពះជិន្រសី ្រទងទ កុមភកណៈ្ណ ។ តមកេទៀត ករ្រ

់ ស់ដង ឹ ទី ៣ មនពួកសត្វ ៨០ ពនេកដ ិ កុ នង្រគែដល

់ ់ ិ នបន ្រទង្របកសន ំ ៤ ្របករ ។ ្រពះសុេមធវូ សចៈច ទង ្រពះសមុ ព ទម ធ នយស បម

មេហសី មន

វកសនបត ៣ េលើក ែដលសុទែធ តជ្រពះខី ិន

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

មនចិតន ្ត ងធ ឹ ឹង

នគរសុទស នៈ មនភក ិ ុ ខជ្រពះខី

្រសព ្របសចកមនល ិទ

គឺកុ នងកលែដល្រពះជិន្រសី

េស្តចចូលេទកុ នង

្រសព ១០០ េកដ ិ បនមក្របជុំ ( េនះជសនបត ិន

េលើកទី ១ ) ។ តមកេទៀត សនបត េលើកទី ២ មនភក ិន ិ ុ ខ្របមណ ៩០ េកដ ិ ( មក្របជុំ )

េលើកទី ៣ មនភិកុ ខ្របមណ កុ នងកល្រកលកឋិនេលើភេន ំ ទវកូដ ។ តមកេទៀត សនបត ិន ់ ក ៨០ េកដ ិ មក្របជុំ កុ នងកល្រពះទសពល េស្តចេទកនចរ ិ ។ សម័យេនះ តថគត

េកើតជមណពេឈ ម ះឧតរ្ត ៈ តថគតបនសន ំ្រទពយទុកកុ នងផះទ ្របមណ ៨០ េកដ ិ ។ ំ ់ ឥតមនេសសសល់ដល់្រពះេ តថគតថ្វយ្រទពយទងអស សងឃ េហើយបនយក្រពះេ

ំ កនយក ្រពមទង្រពះ-

កនយកេនះ ជទព ្ត េំ ពះបពជ ្វ ជ ។ ្រគ ី ង ឹ បនេពញចិតច

េនះ ្រពះអង្រគ ទង់េធើ្វ នវូ អនេុ មទន េហើយពយករតថគតថ កុ នងកបបទី ៣០ ពន ់ មណព

េនះ នងបនជ្រពះព ងកបលពស យ ុទ ធ ( មួយអងគ ) ។ សតេ្វ នះ នងេចញចក្រកុ ឹ ឹ ិ ី ុ ្ត ជទរី ក

វូ េទៀបគល់អជ។ សត្វ ( េនះ ) នងអង េហើយតមកល់នវូ ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ិ ឹ ុ យន

បល្រពក ឹ

់ ឹ ទ ងេនរញជ ទទួលបយសកុ នងទីេនះ េហើយចូលេទកនស

អងេគ នះ នងេ ឹ

េពធិ្រពក ឹ

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគ

េហើយេស្តចចូលេទ េទៀបគល់ៃន

ក់ែតងេហើយ ។ លំ

នវូ េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ នងេធ ើ្វ ្របទក ណ ឹ ឹ ិ ្រពក ឹ

្រពះម

។ ្រពះជិន្រសី

បេ់ នះ ្រពះមនយសធំ

ស់ដង ឹ េទៀបគល់ៃនអស ត-ថ

្រពះបិ បេងើត របស់្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ នងមន្រពះនមមយ ក ឹ

្រពះនមសុេទធទនៈ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ្រពះឧបតិស ៈ ១

ជអនកមិនមន

សវៈ

្របសចកតេ្រមក

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ


56

នងជអគ គ ឹ

័ ភិកខជឧប ្ឋ កេឈ វក ម ះ ុ

េខម ១ នងឧបបលវ

សវៈ ្របសចកតេ្រមក មនចិតស ្ត ង ប់

្ណ ១ ជអនកមិនមន

រមងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ

្រពះភគអងេគ នះ េ

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ នវូ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ នង ស់ដង ឹ របស់្រពះមន-

វក ។ េឈើស្រមប្រ់ ិ

ថអស ត្រថ ពក ឹ

ឧបសកេឈ ម ះចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវក-

គហបតី ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិកេឈ ម ះននម ទ ឹ

១ ឧត្ត

១ នងជអគ គឹ

ំ ត់ ១០០ ឆន ំ ។ េទវ ឧប ្ឋ យក ្រពះជនមយុ ្រពះេគតមមនយសេនះ មនកណ ិ ំ នងមន ស ទង ុ ិ

យ លុះបន

់ វូ ្រពះបនលេនះ ៃន្រពះមេហសី មិនមនបុគគលេសើ ម ្ត បន ូទ

ក៏មនចិតេ្ត ្រតកអរថ មណពេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ

មនស ុ

នម

ំ នងទ ងេទវ ិ

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

៊ ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

កធតុ ក៏ទះៃដេសើចក្អកក្អយ េធើ្វ អញជលី សនរបស់្រពះេ

ក រថ េបព ្វ ងមគគផល កុ នង ើ ួកេយងន ើ ងឃ ឹ

កនថអងេគ នះ កុ នង

កលជអនគត ពួកេយងន ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ ។ មនស ុ ើ ងបនសេ្រមច ឹ ំ ទង

់ ំ ង់េនទីចេំ ពះមុខ គង់កនយកក ់ ំ ងខងេ្រកម ព យ កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកព

េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបនែដរ យ៉ង

ំ ់គ ។ ពួកេយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីេនះ

កុ នងកលជអនគត គង់បនសេ្រមចកុ នងទីចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត ៃន្រពះេគតមេនះ ក៏យ៉ង េនះែដរ ។ តថគតបន

ំ ិ តឱ ្ត យ្រជះ ធ ងេគ នះេហើយ បនញុងច ្ត ប្រ់ ពះបនល ូ ទ ៃន្រពះសមុ ព ទអ

ថ្លៃ្រកែលង បនអធិ ្ឋ នវតដ ្ត េ៏ លើសលប់ េ ័ នងសត បនេរៀននវូ ្រពះសូ្រត ្រពះវន ិ យ ិ ុថ

សនៃន្រពះជិន្រសី ឱយល្អរុងេរឿង ។

យករបេំ ពញនវូ បរមី ១០ ។

តថគត

ំ ់ េហើយញុងំ សនៈ ែដលមនអងគ ៩ ទងអស តថគតជអនកមិន្របមទ កុ នង

សនេនះ

ទីឈរ នងទ កលតថគតេនកុ នងទីអងុ យ គ ិ ីេដរើ ក៏បនដល់អភិញញបរមី េហើយេទេកើត

កុ នង្រពហមេ

ក ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសុេមធៈ ជមេហសី មន្រពះនគរ េឈ ម ះសុ-

ទស នៈ ្រពះម

ក ្រត ្រពះនមសុទតៈ្ត ជ្រពះបិ

្រពះម

បេងើត ក ្រពះនមសុទ ្ត ។

់ ់ ន ំ ្រប ្រពះសុេមធសមុ ព ទេធ នះ ្រទងេន្រគប ្រ់ គងផះទ អស់ ៩ ពនឆ ខង ន គឺសុចន្រប ទ

ទ ១ កញចន្រប

ពនរ់ ូ ប សុទស ធ ឹ ងែត

ទ ១ សិរវឌ ិ ្រប

ទដ្រ៏ បេសើរ មន ៣

ទ ១ ។ មននរ ី ្របមណ ១៦

ក់ែតងល្អេហើយ ឯនរែដលជអគ គមេហសីេនះ ្រពះនមសុមន ី

់ ើ ញនវូ នម ្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមបុនពៈ្វ ។ ្រពះជិន្រសី ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយេស្តចេចញ


57

េទេ

់ ្រទងតម យហតយន ក ល់ពយយម អស់ ៨ ែខគត់ ។ ្រពះេ ិថ

សុេមធៈ ជម

កនយក ្រពះនម

់ ងធម ធនេហើយ ្រទងញ ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នង ុ ំ

វរៈ ី ្រតូវ្រពហម

ឧទយនដ្រ៏ បេសើរេឈ ម ះសុទស នៈ ។ ភក ម ះសរណៈ ១ េឈ ម ះសពក ្វ មៈ ១ ជអគគិ ុ ខេឈ ់ ័ របស់្រពះសុេមធៈ ែដល្រទងែស ៏ ំ អងេគ នះ ភិកុ ខជឧប ្ឋ កេឈ វក ម ះ ្វ ងរកនវូ គុណដធ វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

គរៈ ។ ភក ម ះ ម ១ េឈ ម ះសុ ម ១ ជអគគ ី ិ ុ ខនេឈ

ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ េ

ថនម ( េដម ើ េ ិ ព ្រពក ឹ

្ត

េឈ ម ះយសវៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះយ ឧប ្ឋ យក ។ ្រពះម ិ

ស់ដង ឹ

) ។ ឧបសកេឈ ម ះឧរុេវលៈ ១ ១ េឈ ម ះសិរ ិ

១ ជអគគ-

ំ សទ ំ ួងឱយភឺ្ល ងព មុន ី ្រទង់មនកមពស់ ៨៨ ហត្រថ កពុ ំ ្រទង់ញុងទ ិ

ដច ូ ្រពះចនរទ ុ ងេរឿងកនងព ្ល ួកផកយ ។ ្របមណ ១ េយជន ៍ យ៉ង ទី្របមណ ១ េយជន ៍ េ

ែកវមណី របស់េស្តចច្រកពតិ្ត ភឺរ្ល ុ ងេរឿងអស់ទី

ែតងផ យេទកន ់ រតនៈ គឺពនៃន្រពះមន្រពះភគេនះ ឺ ្ល

ំ ត់ ៩ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះជនមយុ មនកណ យជុំវញ ិ

ំ ំ ់ ្រពះសុេមធៈអងេគ នះ កល្រទង់្រពះជនមយុេនដ បេនះ ែតងញុង្របជ មុឺនឆនគត ុ ំ ជន េ្រចន ើ ឱយឆ្លងចកសង រ ។ ្រពះពុទ ធ

ំ ជ វជ ិ ជ ៣ នងអភ ិ ិញញ ៦ ដល់នវូ កម្លង

សនេនះ កុះករេ

យពួក្រពះអរហន ្ត ែដលមន

ំ ួងេនះ សឹងែត ទិបុគគល ។ ្រពះអរហនទ ្ត ងព

់ ិ នបន សុទែធ តរួចផុតេហើយ មិនមនឧបធិទងអស ំ ់ ្រពះអរហនទ ំ មនយស បម ្ត ងេនះ

មនយសធំ បនសែម្តងនវូ ពន ឺ ្ល គឺ្រពះញណ េហើយបរន ិ ព ិ ្វ នេទ ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនម

សុេមធៈ ជ្រពះជិន្រសី្របេសើរ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ ន កុ នងេមធ ម ្រពះធតុផ យេទ កុ នង

ំ ្របេទសទង

យេនះ ៗ ។

ចប់ សុេមធពុទវធ ង ទី ១១ ។ សុជតពុទវធ ង ទី ១២ [ ១៣ ] កុ នងមណ្ឌកបបេនះឯង ្រពះសមមសមុ ព ទជ ធ នយក ្រពះនមសុជតៈ ្រទង់

មន្រពះហនក ដច ុ ូ ជចងកៃន ជសី ្រទង់មន្រពះសុរង ដច ូ ជកេគឧសភៈ ្រទង់មន

់ ិ នបន ។ ្រពះគុណ្របមណមិនបន េគ្រគបសងត ក ម

ដច ដច មនល ូ ជ្រពះចនមនេតជះ ទ ូ ជ្រពះ ិទ

៏ រស ្រពះសមុ ព ទដ ធ ប ិ ុ ទ ធ ្របសចក

រឺ្ល ុ ងេរឿងេ ទតយភ ិ

យ្រពះសិរ ី សព ្វ ៗ កល


58

់ ់ ងំ ់ នវូ េពធិញញណ ដ្រ៏ បេសើរសព្រ្វ គបេ់ ហើយ ្រទងញ យ៉ងេនះ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងដល ុ ្រពះធមមច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

កុ នង្រពះនគរេឈ ម ះសុមងល គ ៈ

ំ ្រពះនមសុជតៈ ្រទង់សែម្តងនវូ ធម៌ដ្រ៏ បេសើរ សតទ ្វ ង

ំ ូង ។ កល បនសេ្រមចមគគផល កុ នងធម៌េទសនជដប ់ ់ ិ នបន េស្តចចូលេទកន្រពះវស ់ ្រទងមនយស បម ្រ

កល្រពះេ

ំ ន យ ចន ួ ្របមណ ៨០ េកដ ិ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសុជតៈ

កុ នងេទវេ

ស់ដង ឹ នវូ ធម៌ េលើកទី ២ មនពួកសត្វ ៣៧ ែសន ។ កល

់ សុជតៈ រកបុគគលេសើ ម គ ម ន េស្តចចូលេទកនសម ន ក់្រពះ ជបិ ្រ

កនយក

ក កលេនះ ករ ្រពះពុទ ធ ្រពះនម

កលេនះ ករ

ស់ដង ឹ នវូ ធម៌ េលើកទី ៣ មនពួកសត្វ ៦០ ែសន ។ ្រពះសុជតមេហសី មន

៣ េលើក ែដលសុទែធ តជ្រពះខ ី សនបត ិន

វក

្រសព ្របសចកមនល ្ត ង បរ់ មងប់ ិ ទ មនចិតស

ទប ជអនកមិនដល់ ( នវូ ករេកើត ) កុ នងភពតូច ិ ុគគល ជអនកដល់នវូ អភញ ិ ញ នងពលៈ ិ

ំ គឺ្រពះអរហនទ ំ នងភពធ មន្របមណ ៦០ ែសន បនមក្របជុំ ជសនបត ្ត ងេនះ ិន ិ ់ ុ ះចក នេទវេ ំ ូង ។ តមកេទៀត ករ្របជុំកនងកលែដល្រពះជិន្រសី ្រទងច េលើកដប ុ

េលើកទី ២ មន្រពះខី េនះ ជសនបត ិន

របស់្រពះពុទ ធ អគគ

្រពះនមសុជតៈេនះ

ំ ន ្រសពចន ួ

៥០ ែសន ។ អគគ

បនចូលេទគល់

័ វកេនះ បនចូលេទគល់្រពះសមុ ព ទ ធ មួយអេនេើ ្ល

័ វក

្រពះសមុ ព ទដ ធ ្រ៏ បេសើរជងនរៈ

យភក ិ ុ ខ្របមណ ៤ ែសនរូប

ំ េ្រចើន េលើកទី ៣ ) ។ សម័យេនះ តថគតជេស្តចច្រកពតិ្ត មនកម្លង ( េនះជសនបត ិន

ំ ៤ ង ជធំកុ នងទបទ ី ្វ

ចេ

ះេទកុ នង

កសបន ។ តថគត បនថ្វយនវូ ជសមបតិ្ត

ំ ៤ នវូ ែកវដឧត ៏ ម ំ ៧ ្របករ ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ េហើយបួសកុ នង ង ជេ្រចើន កុ នងទបទ ្ត ទង ី ្វ សមនក់ៃន្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ។ សួយ

ំ មិកជនទង

យ កុ នងជនបទ បន្របមូលមកនវូ

ំ ូ លេទថ្វយដល់្រពះភក េហើយនច ទេដក ទីអងុ យ ករ ជបច័យ គ ច ិ ុ ខសងឃ ។ ី

់ ំ ុ តៃនកបប ៣០ ពន ់ កលេនះ ្រពះសុជតសមុ ព ទេធ នះ ្រទងពយករតថគតថ កុ នងទប ី ផ

េគ នះ នងបន្រ េស្តចច្រកពតិអង ្ត ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ជធំកុ នងមួយមុឺនេ

នងេស ្ត ចេចញចក្រកុងកបលពស ឹ ិ ុថ

ជទរី ក យ ី

កធតុ ។ សតេ្វ នះ

េហើយតមកល់នវូ ពយយម

េធើ្វ ទុកករ-

់ អជបល្រពក ទទួលនវូ បយស កុ នងទីេនះ កិរយ ។ សត្វ ( េនះ ) នងអង គ ឹ ិ ឹ ុ យេទៀបគល ់ ឹ ទ ងេនរញជ េហើយនងច ឹ ូ លេទកនស

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ នងេ ឹ

យនវូ បយស េទៀប


59

េឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

េគ

េហើយេស្តចចូលេទេទៀបគល់ៃនេពធិ្រពក ឹ

ក់ែតង ។ លំ

វូ េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ បេ់ នះ ្រពះមនយសធំ េធើ្វ ្របទក ណន ិ

ស់ដង ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ

េហើយ្រ

្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះម

បេងើត ក របស់្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ

្រពះនមសុេទធទនៈ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះ-

េកលិតៈ ១ ្រពះឧបតិស ៈ ១ ជអនកមិនមន រមងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ

សវៈ ្របសចកតេ្រមក មនចិតស ្ត ង ប់

័ វក ភក ម ះ ិ ុ ខជឧប ្ឋ កេឈ

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ នងេខម ១ នងឧបបលវ

្ណ ១ មិនមន

តេ្រមក មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងបនជអគ គ ឹ

្រ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដល

ស់ដង ឹ របស់្រពះមន្រពះភគេនះ េ

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ នវូ

សវៈ ្របសចក

វក ។ េឈើស្រមប់ ិ

ថអស ត្រថ ពក ឧបសកេឈ ម ះចិតគ ្ត ហបតី ឹ

១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ។ នងននម ទ

១ នងឧត្ត

១ ជអគគ-

ំ ត់ ១០០ ឆន ំ ។ ឧប ្ឋ យក មន្រពះជនមយុ ៃន្រពះេគតមដ្រ៏ ទង់យសអងេគ នះ មនកណ ិ មនស ុ

នងេទវ ិ

ំ ទង

យ លុះបន

ៃន្រពះពុទ ធ រកបុគគលេសើ ម គ ម ន ្ត ប្រ់ ពះបនលេនះ ូទ

់ ៏ ំ េហើយេ្រតកអរថ េស្តចច្រកពតអង ្រទងែស េគ នះ ជពូជពនក ្វ ងរកនវូ គុណដធ ្ល ៃន្រពះពុទ ធ ។ ិ្ត

សំេឡងេ

៊ ក៏្រប្រពត ំ ្រពមទងេទវ ុ ឹ េ្ត ទ ពួកមនស

េសើចក្អកក្អយ េធើ្វ អញជលីនម

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

ក រថ េបព ្វ ងមគគផល កុ នង ើ ួកេយងឃ ើ

កធតុ ក៏ទះៃដ សនៃន្រពះ-

ំ ់គ កនថអងេគ នះ កុ នងកលជអនគត ពួកេយងទ ងអស ន គង់បនសេ្រមចកុ នងទី ើ

ំ ង់កុ នង ំ ន ។ ពួកមនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ ពុខ ុ ើ ្វ ងកព ់ ់ ំ ងខងេ្រកម ទច ព េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបនែដរ យ៉ង ី េំ ពះមុខ គង់កនយកក

ពួក

ំ ់គ េយងទ ងអស ន េបឃ ើ ឹ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ កុ នងកលជអនគត គង់នងបនសេ្រមច

កុ នងទី ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

ំ យឱយេកើត េ បនល ី្តរក ី ូ ទ ៃន្រពះពុទេធ នះេហើយ បនញុងេសចក

អធិ ្ឋ ននវូ វតដ ្ត េ៏ លើសលប់ េ

ំ យករបេំ ពញនវូ បរមីទង

័ ្រពះសូ្រតផង ្រពះវន សតុ ថ ិ យផង

តថគតបន

់ វូ ្រពះ្ត បន

យៃ្រកែលង េហើយបន

១០ ។ តថគតបនេរៀននវូ

ំ ់ ផង េហើយបនញុងំ សនែដលមនអងគ ៩ ទងអស

សនៃន្រពះជិន្រសី ឱយល្អរុងេរឿង ។ កលតថគត េនកុ នង

សនេនះ ជអនក

ំ មិន្របមទ បនចេ្រមើននវូ ភវនដ្រ៏ បេសើរ េហើយបនដល់នវូ បរមីកុ នងអភញ ិ ញ ទង


60

េហើយេទេកើតកុ នង្រពហមេ

់ ៏ ំ ក ។ ្រពះសមុ ពទ ធ ្រពះនមសុជតៈ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

មននគរេឈ ម ះសុមងល គ ៈ ្រពះម

ក ្រត ្រពះនមឧគគតៈ ជ្រពះបិ

្រពះម

់ ់ ន ំ ្រប ្រពះសុជតសមុ ព ទេធ នះ ្រទងេន្រគប ្រ់ គងផះទ អស់ ៩ ពនឆ

បភវតី ។

្របេសើរ ( របស់្រពះពុទេធ នះ ) មន ៣ ខង ន គឺសិរ្រប ិ

ទដ ៏

ទ ១ ឧបសិរ្រប ិ

់ ់ សុទស ទ ១ ។ មននរ ី ្របមណ ២ មុឺន ៣ ពននក ធ ឹ ងែត

ចន្រប ទ

្រពះនម ទ ១

ក់ែតងល្អេហើយ

ឯនរែដលជអគ គមេហសី ្រពះនមសិរនន ី ិ ទ ្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមឧបេសនៈ ។ ្រពះជិន់ ើ ញនវូ នម ្រសី ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយេស្តចេចញេទ េ

ពយយមអស់ ៩ ែខគត់ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសុជតៈ ជេ ្រតូវ្រពហម

ធនេហើយ

យយនេសះ តមកល់នវូ

ំ េទើប្រទង់ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

កនយក ជម

វរៈ ី

កុ នងឧទយនដ្រ៏ បេសើរ

េឈ ម ះសុមងល គ ៈ ។ ភក ម ះសុទស នៈ ១ េឈ ម ះសុេទវៈ ១ ជអគគ ិ ុ ខេឈ

័ ភក វក ម ះ ិ ុ ខេឈ

៏ ំ ។ ភិកុ ខនេឈ នរទៈ ជឧប ្ឋ កៃន្រពះពុទ ធ ្រពះនមសុជតៈ ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ ម ះ ី វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

នគ ១ េឈ ម ះនគសមន ១ ជអគគ

្រពះភគេនះ េ មិនមន្របេ

ថម

េវឡុ្រពក ឹ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន-

( េដម មនេដម ើ ឫស ធ ើ ី ំ ) ។ ឫស េនះ ី

ន់

ម ង មនសឹ ្ល កេ្រចើន ជឫស មនេដ ើ ្រតង់ មនេដម ើ ធំ គួររមិលេមើល ី

ជទរី ក យៃនចិត្ត ។ ជឫស ែតម ួ យេដម ើ លូត ី ី

ស់េឡើងេហើយ ឯែមកក៏ែបកេចញ

អំពេដ ជេឈើល្អដច ូ ជបច់ៃនកនយេក ង ក ែដលេគចង ើ េនះ ជ ៥ ែមក ឫស េនះ ី ម ី ុទ

ល្អេហើយដេូ ចនះ ។ ឫស េនះ ជឫស ឥតបន ្ល ឥត្របេ ី ី េដរ

សេ

ង មនែមក្រតសុំ្រត

យែមក មនម្លប្រ់ តៃឈ ជទរី ក យៃនចិត្ត ។ ឧបសកេឈ ម ះសុទតៈ្ត ១ ី

េឈ ម ះចិតៈ្ត ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះនងសុភ្រទទ ១ នងបទុម ១ ជអគគ់ ឧប ្ឋ យក ។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រទង់មនកមពស់ ៥០ ហត្រថ កពុ ំ ្រទង្របកបេ ិ ់ ់ ៉ ង ្រទង្របកបេ ករៈ្របេសើរ ្រគបយ

េសើ ម េ

ំ ួង ។ រសី ម ៃន្រពះសមុ ព ទអ យគុណទងព ធ ងេគ នះ

យរសី ម ៃន្រពះពុទ ធ ែដលមិនមនបុគគលេសើ ម ែតងផ យេចញេទកុ នងទីជុំវញ ្រពះិ

សមុ ព ទេធ នះ េ

មន្រពះគុណ្របមណមិនបន

ំ យេសចកី្តឧបមទង

អងេគ នះ

មន្រពះគុណថឹ្ល ងមិនបន

មិនមនឧបម

ំ ់ ្រពះពុទ ធ ំ ត់ ៩០ ពនឆ ់ ន គត យេឡើយ ។ ្រពះជនមយុ មនកណ

កល្រទង់គង់្រពះជនមយុេនដ បេនះ

ំ ែតងញុង្របជ ុ ំ ជនជេ្រចើន

ឱយឆ្លង


61

សនរបស់្រពះពុទេធ នះ ដវ៏ ច ិ ិ្រតេ

( ចកសង រ ) ។ កុ នងកលេនះ

ំ ទង េ ជ

យ ដច ូ ជរលកកុ នង

ំ យ្រពះអរហនទ ្ត ង

គរ ឬដច ូ ជផកយកុ នង

ែដលមនវជ ិ ជ

ទិបុគគល ។ ្រពះសមុ ព ទេធ នះ េសើ ម េ

កស ។

នងអភ ញ ិ ិ ញ

យ្រពះអរហន ្ត

សនេនះ កុះករ

ំ កដល់នវូ កម្លង

ំ យ្រពះពុទ ធ រកបុគគលេសើ ម គ ម ន គុណទង

ំ ួង ជរបស់ ំ ន ធមមជតទងព ំ ួង ក៏អនរធនអស ់ ឱហ៎ ន ! សងខរទងព េនះ ជគុណថឹ្ល ងពុប ្ត

់ ន ះសូនយទេទ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសុជតៈ ជ្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន ់ ្រពះ ម ្រពះេចតយរបស ិ

កុ នងេស

កុ នងេស

្ត

មេនះ ។

មនកមពស់ ៣ គវុត ( ែដលេគ

ង )

ចប់ សុជតពុទវធ ង ទី ១២ ។ បយទស ព ុ វធ ង ទី ១៣ ិ ិ ទ [ ១៤ ]

កុ នងកលជខងេ្រកយ ៃន្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសុជតៈមក មន្រពះពុទ ធ

់ ្រទង្រពះនមប យទស ិ ី ជសយមូ ភ ជេ

បនេ

យ្រក ្រពះអងេគ សើ ម េ

់ កនយក ្រទងមនយសេ្រច ក ់ ើន េគ្រគបសងត

យ្រពះពុទ ធ ែដលឥតមនបុគគលេសើ ម ។ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ

់ ្រទងមនយស្របមណម ូ ជ្រពះ ិ នបន ្រទងរ់ ុ ងេរឿងដច

់ ទិតយ ្រទងកម ច ត់បង់នវូ ងងឹត

់ ងធម ំ ួង ឱយ្រប្រពត ំ ួង ្រទងញ ទងព ម ច្រកទងព ឹ េ្ត ទ ។ ្រពះពុទេធ នះ មនេតជះថឹ្ល ងមិនបន ុ ំ មនករ្រ

ស់ដង ឹ ៣ េលើក គឺករ្រ

េទវ ជ្រពះនមសុទស នៈ

ស់ដងទ ឹ ី ១ មនពួកសត្រ្វ បមណ ១ ែសនេកដ ិ ។

័ នងមច គប្រ់ ពះហឫទយ ឆ ទិដ ិ្ឋ ឹ

្រពះ

្ត

កល្រទង់

បេនទបង់នវូ ទដ ិ ិ្ឋ ៃនសុទស នេទវ ជេនះ ្រទង់បនសែម្តងធម៌ ។ កុ នងកលេនះ ករ ្របជុំជនេ្រចើនថឹ្ល ងមិនបន ជករ្របជុំធំ េឈ ម ះថ្រ ់ ពនេកដ ិ ។

កុ នងកល

្រពះពុទ ធ ្រពះអងជ គ

េឈ ម ះថ្រ ម ះេ ណមុខៈ កុ នងកលេនះ េឈ

្រពះបយទស អង េគ នះ មន ិ ី

ស់ដង ទី ២ មនពួកសត្វ ៩ ឹ

់ ូនមននវូ ដរំ ី រថី ទូនមននវូ នរៈ ្រទងទ

ស់ដង ឹ ទី ៣ មនពួកសត្វ ៨០ េកដ ិ ។

េលើកទី ១ មនពួក ៣ េលើក គឺសនបត វកសនបត ិន ិន

្រពះអរហនម ្រពះខី ្ត ួ យែសនេកដ ិ ។ តពេនះមក ី

ំ ្រសពទង

ំ ន យ ជអនក្របជញ ចន ួ

់ ៩០ ពនេកដ េលើកទី ២ កុ នងសនបត ន េនះជសនបត ិ បនមក្របជុំ្រពមកុ នងទីជមួយគ ិន ិន


62

េលើកទី ៣ មន្រពះខី

េឈ ម ះកស បៈ ជអនក

់ ម៌របស់្រពះពុទ ធ ្ត បធ

េឡើង តថគតបន បនថ្វយ

្រសព ៨០ េកដ ិ ។

សម័យេនះ តថគតេកើតជមណព

្រពះនមបយទស េនះ ិ ី

ំ េហើយបនញុងេសចក ី្ត្រជះថ្លឱយេកើត

ំ ។ តថគតបន ្វ ធយយមន ្ត ចងចមន ្ត ដល់នវូ េ្រតយៃនៃ្រតេវទ ើ ងនវូ សងឃ ម េ

ដល់្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ

យ្រទពយ្របមណ ១ ែសនេកដ ិ ។ តថគត

េហើយមនចិតរ្ត ក យ ី

មនចិតស ្ត េងគ ្វ

បន

់ ់ នង ំ ួ ន ។ ្រពះពុទអ ក សមទន្រពះៃ្រតសរណគមន ៍ នងស ធ ងេគ នះ ្រទងគង ិ ី ល ៥ េធើ្វ ឱយមម ុ

់ មណពេនះ នងបន្រ ្ត លសងឃេហើយ ្រទងពយករតថគតថ ឹ

កបបទី ១.៨០០ ។

ស់ជ្រពះពុទ ធ កុ នង

យ េទតមកល់ករ សតេ្វ នះ នងេចញចក្រកុ ងកបលពស ី ឹ ិ ុ ថ ជទរី ក

់ ៃនអជបល្រពក ទទួល ។ សតេ្វ នះ នងអង ពយយម េហើយេធើ្វ ទុកករកិរយ គ ឹ ិ ឹ ុ យេទៀបគល ់ ឹ ទ ងេនរញជ េហើយ្រទង់ចូលេទកនស បយស កុ នងទេនះ ី

្រទង់េ ្រពក ឹ

យនវូ បយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគ

េហើយេស្តចចូលេទ េទៀបគល់ៃនេពធិ-

ក់ែតងេហើយ ។ លំ

បេ់ នះ ្រពះមនយសធំ នង ឹ

បេងើត ក ៃន្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះនមសុេទធទនៈ ្រពះពុទ ធ

វូ េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយ្រ េធើ្វ ្របទក ណន ិ

្រពះម

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ នង ឹ

ស់ដង េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ ឹ

័ វក

ៈ ១ ជអគគ អងេគ នះ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះភក ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ ិ ុ ខេឈ សវៈ អស់ គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិត្ត

ជអនកមិនមន េឈ ម ះ អគគ

ំ ម ំ ភិកុ ខជឧប ្ឋ ក ង

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ នងេខម ១ នងឧបបលវ

វក ជអនកមិនមន ិ

េឈើស្រមប្រ់

សវៈ អស់ គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិត្ត

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ េគេ

្ណ

១ ជ

ំងម ំ ។

ថអស ត្រថ ពក ឧបសកេឈ ម ះ ឹ

ចិតគ ម ះននម ទ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិកេឈ

ឧត្ត

ំ ត់ ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ្រពះជនមយុ ៃន្រពះេគតមមនយសអងេគ នះ មនកណ ិ

១០០ ឆន ំ ។ េទវ

ំ នងមន ស ទង ុ ិ

យ លុះបន

់ វូ ្រពះបនលេនះ ៃន្រពះមេហសី ្ត បន ូទ

រកបុគគលេសើ ម គ ម ន ក៏េ្រតកអរថ មណពេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ ំ ្រប្រពត នងទ ងេទវ ុ ឹ េ្ត ទ មនស ិ

អញជលីនម

ក រផងថ

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

េបព ្វ ងមគគផលកុ នង ើ ួកនងឃ ឹ

៊ ក៏

កធតុ ក៏ទះៃដេសើចក្អកក្អយ េធើ្វ សន

ៃន្រពះេ

កនថអងេគ នះ


63

កុ នងកលជអនគត

់បនសេ្រមចមគគផល ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតម ពួកេយងគង ើ

ំ េនះ មិនខន ។ មនស ទង ុ

យ កលេបន ើ ្វ ងនវូ កំពង់កុ នងទីចេំ ពះ ើ ងឆ ឹ ្ល ងសឹ ទ ង េបឃ

់ ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបនែដរ យ៉ង មុខេហើយ គង់កនយកក ព

។ េយង ើ

ំ ់គ ទងអស ន េបឃ ើ ងបន ឹ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះេហើយ កុ នងកលជអនគត ពួកេយងន

សេ្រមច កុ នងទច ី េំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ លុះតថគត បន ំ ិ តឲ ៃន្រពះពុទអ ្ត ្រជះថ្លេ ធ ងេគ នះេហើយ បនញុងច ្ត ប្រ់ ពះបនល ូទ

អធិ ្ឋ ននវូ វតដ ្ត េ៏ លើសលប់ េ

ំ ១០ ។ ្រពះ យករបេំ ពញនវូ បរមីទង

បយទស ម ះសុធញៈញ មន្រពះម ិ ី មន្រពះនគរេឈ មន្រពះម

ក ្រត ្រពះនមសុទតៈ្ត ជ្រពះបិ

ទ ១ វមល្រប ិ

់ ់ សុទស ១ ។ មននរ ី ្របមណ ៣៣ ពននក ធ ឹ ងែត ្រពះនមនងវម ិ

ទ ១ គិរគ ិ ូ

្រប

ក់ែតងល្អ ឯនរជអគ គមេហសីេនះ ី

្រពះ ជបុ្រតបេងត ើក ្រពះនមកញចនេវឡៈ ។ ្រពះជិន្រសី ជបុរសដ ៏

់ ើ ញនវូ នម ្របេសើរ ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយេស្តចេចញេទ េ

់ ្រទង្រប្រព ត ្ត វូ េសចកី្តពយយម អស់ ៦ ែខគត់ ។ ឹ ន ជ្រពះម

្ត ្រពះនម

់ ន ំ ្រពះនមសុចនទ ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់េន្រគប្រ់ គងផះទ អស់ ៩ ពនឆ

ទដ្រ៏ បេសើរ មន ៣ ខង ន គឺសុនម ិ ម ល្រប

្រប

យៃ្រកែលង េហើយ

វរប ី ុរស ្រតូវ្រពហម

្រពះម

យយន គឺរថ េហើយ

មុន ី ្រពះនមបយទស ិ ី

ំ ធនេហើយ េទើប្រទង់ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នង

ឧសភឧទយន ជទីរក យៃនចិត្ត ។ ភក ម ះបលិតៈ ១ េឈ ម ះសពទ ្វ ស ី ១ ជអគគី ិ ុ ខេឈ ័ ភក វក ម ះេ ិ ុ ខេឈ

សុជ

េនះ េគេ

ភតៈ ជឧប ្ឋ កៃន្រពះ ិ

១ េឈ ម ះធមមទន ិ ន ១ ជអគគ ថកកុធ្រពក ឹ

្ត ្រពះនមបយទស ម ះ ិ ិ ុ ខនេឈ ី ី ។ ភក

វក ិ េឈើស្រមប្រ់

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគ

( េដម ម ះសនកៈ ទ ១ េឈ ម ះធមិម កៈ ១ ើ ថងន ់ ) ។ ឧបសកេឈ

ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ម ះនងវ ិ

ខ ១ េឈ ម ះធមមទិនន ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ិ

់ ់ ិ នបន មនលកខណៈដ្រ៏ បេសើរ ៣២ ្របករ មន ្រពះពុទអ បម ធ ងេគ នះ ្រទងមនយស

កមពស់ ៨០ ហតថ ្រទង់្របកដដច ូ ជេស្តចៃនេឈើ េឈ ម ះ ៃន្រពះចន ទ នងរស ី ម ៃន្រពះ ិ

ទតយ ្របកដដច ធ េហសី ែដលរកបុគគលេសើ ម ូ ជរសី ម ៃន្រពះពុទម ិ

គ ម នេនះ មិនមនេឡើយ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជេទវ ដ បេនះ

ល្រពក ។ រសី ម ៃនេភើង ្ល រសី ម ឹ

់ ិ តេនកនងេ គឺ្រពះចកុ ខសមុ ព ទ ធ ្រទងឋ ុ

ដ្រ៏ បេសើរអងេគ នះ មន្រពះជនមយុេន

់ ន ំ ។ ្រពះពុទែធ ដល ក អស់ ៩០ ពនឆ


64

មិនមនបុគគលេសើ ម អងេគ នះកី្ត គូៃន

័ ំ ន របស់ ំ វកទ ងអមបលេនះក ី្ត មនគុណថឹ្ល ងពុប

ំ ួង ជរបស់េ ំ ់ េនះ អនរធនេទ ទងអស ឱហ៎ ន ! សងខរទងព ្ត

់ ន ្រពះនមបយទស ិ ី ្រ៏ បេសើរ ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន កុ នងអស ី ជ្រពះមុនដ ជិន្រសីអងេគ នះ មនកមពស់ ៣ េយជន ៍ ( េគបន

ះសូនយទេទ ។ ្រពះពុទ ធ ថ

ម ្រពះសូ ្ត បៃន្រពះ-

ងេហើយ ) កុ នងអស

ម េនះ ។

ចប់ បយទស ព ិ ិ ុទវធ ង ទី ១៣ ។ អតទ ថ សព ិ ុទវធ ង ទី ១៤ [ ១៥ ]

កុ នងមណ្ឌកបបេនះឯង មន្រពះពុទ ធ ្រពះនមអតទ ថ ស ី មនយសធំ ្រទង់

៏ តម កមចត់បង់ងងឹតធំ សេ្រមចសេមពធិញញណដឧ ។ ្ត

្រពះសមុ ព ទ ធ ្រតូវ្រពហម

់ ងធម ំ ស នងេទវ េហើយ េទើប្រទងញ ុ ម ច្រកឱយ្រប្រពត ិ ឹ េ្ត ទ េហើយញុងមន ុ ំ េ

កធតុ ឱយែឆ្អតេ

េលើក គឺករ្រ

យទកអ្រម ឹ ឹ ត ។ ្រពះេ

កនថអងេគ នះ មនករ្រ

ធន

ំ ួ យមុឺន ទងម ស់ដង ឹ ៣

ំ ន ស់ដង ្វ ន ួ ១ ែសនេកដ ិ ។ ករ្រ ឹ េលើកទី ១ មនពួកសតច

ស់ដង ឹ

ំ ន េលើកទី ២ មនពួកសតច ថ ស ី ្វ ន ួ ១ ែសនេកដ ិ កុ នងកលែដល្រពះពុទ ធ ្រពះនមអតទ

្រទង្រ់

់ ច់េទកនេទវចរ ក ិ ។ តមក ករ្រ

ំ ន ស់ដង ្វ ន ួ ១ ឹ េលើកទី ៣ មនពួកសតច

់ ែសនេកដ ិ កុ នងកលែដល្រពះពុទជ ធ មចស់ ្រទងសែម ្ត ង្រពះធម៌ កុ នងសមនក់បិ

មេហសីអងេគ នះ មន

( ករជួបជុំ វកសនបត ិន

័ ) ៣ េលើក ែដលសុទែធ តជ វក

្រពះខី

័ សងប់ ្របកបេ មន្រពះទយ ្រសព ្របសចកមនល ិទ

្រពះខី

ំ ន ់ េលើក ៣ មនពួក្រពះខី ្រសព ចន ួ ៨៨ ពនអង គ ។ សនបត ិន

េលើកទី ១ មនពួក្រពះខី

។ ្រពះ-

ទគ ិន ិ ុ ណ គឺសនបត

ំ ន ់ េលើកទី ២ មនពួក ្រសព ចន ួ ៩៨ ពនអង គ សនបត ិន ំ ន ្រសព ចន ួ

់ ័ ផុត្រសឡះ ឥត្របកន ់ ្របសចកមនល ៧៨ ពនអង គ សុទែធ តមន្រពះទយ ិ ទ ជអនកែស្វង

៏ ំ ។ រកនវូ គុណដធ

េឈ កុ នងសម័យេនះ តថគតេកើតជជដល ម ះសុសិមៈ មនតបៈ ិ

់ ស ៏ ង ំ ដខ ជបុគគល្របេសើរេលើែផនដ ី ។ តថគតបននយកផ ព ខ ព ់ ែដលេគសនតថ ម ក មនទរវៈ

ផកឈូក នងផ ឆ ក ្ត ្រពក ិ ក បរច ិ ត ឹ ជទព ិ ្វ អំពេទវេ ី ជម

្រ

ក មកបូជចេំ ពះ្រពះសមុ ព ទ ធ ។ ឯ្រពះពុទ ធ

មុន ី ្រពះនមអតទ េគ នះ ្រទង់បនពយករតថគតថ ថ ស អង ី

បសេនះ នងបន ឹ

ំ ពប ស់ជ្រពះពុទ ធ កុ នងកបបទី ១.៨០០ ។ សតេ្វ នះ នងេចញអ រី ក យ េឈ ម ះ ឹ ី ុរជទ ី ី


65

់ ៃន ។ សតេ្វ នះ នងអង កបលពស គ ិ ឹ ិ ុ ថ តមកល់ពយយម េហើយេធើ្វ ទុកករកិរយ ុ យេទៀបគល

់ ឹ ទ ងេនរញជ អជបល្រពក ទទួលមធុបយស កុ នងទេនះ េហើយចូលេទកនស ឹ ី

់េ ជិន្រសីអងេគ នះ នង្រទង ឹ

យមធុបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ

េទៀបគល់ៃនេពធិ្រពក ឹ

ែដលេគចត់ែចងេហើយ

្រពះមនយសធំ នងេធ ើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌល េហើយ្រ ឹ ិ

។ ្រពះ-

េហើយចូលេទ លំ

បេ់ នះ

ស់ដងន ុ រ្ត សមមសេមពឹ វូ អនត

ធិញញណ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ។ ្រពះនមជនន ី ៃន្រពះេពធិសតេ្វ នះ ្រពះនមមយ ឹ

្រពះបិ

្រពះនមសុេទធទនៈ បុរសេនះ នងជ្រពះព ុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ឹ

ឧបតស ៈ ១ នងជអគ គ ិ ឹ

័ ជអនកមិនមន វក

ចិតត ម ះ ្ត មកល់ម ំ ភិកុ ខជឧប ្ឋ កេឈ

១ ្រពះឧបបលវ

្ណ េថរ ី ១ ជអគគ

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេខមេថរ ី សវៈ អស់ គៈ មនចិត្ត

វក ជអនកមិនមន ិ

សងបរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ។ េឈើស្រមប្រ់

សវៈ អស់ គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មន

ស់ដង ឹ របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ

ថអស ត្រថ ពក គហបតេឈ គម ះចិតៈ្ត ១ គហបតីេឈ ម ះហ ថ ឡវកៈ ១ នងជអគ ឹ ឹ ី

ឧប ្ឋ ក ។ នងននម ទ

១ ឧត្ត

១ នងជអគ ្រពះេគតមមនយស គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

នងេទវ អងេគ នះ ្រទង់មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ ិ

េនះ ៃន្រពះមេហសី ្រទង់េសើ ម េ ំ ួ យមុឺនេ ទងម

ឃ ្វ ងមគគផលកុ នង

សំេឡងេ

ំ ក៏្រប្រពត ្រពមទង ុ ឹ េ្ត ទ ពួកមនស

ំ ន ទះៃដអបអរ េធើ្វ អញជលី នម កធតុ នគ

សន

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី

យ្រពះពុទ ធ ែដលមិនមនបុគគលេសើ ម េហើយ ក៏រក យថ ី

បុរសេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។

េទវ

បន

ៃន្រពះេ

កនថអងេគ នះ

ងន ក រថ េបេយ ើ ើ ង ឹ

់នងបនសេ្រមច ពួកេយងគង ើ ឹ

កលឆ្លង ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។ ពួកមនស ុ ំ ង់ចេំ ពះមុខេហើយ គង់នងេទកន ់ ព ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ង ក សឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកព ឹ

ធំបន យ៉ង

ំ ់គ មិញ ។ ពួកេយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ក៏គង់នង ឹ

លុះតថគតបន

់ សិត ៃន្រពះេ ្ត បភ

បនសេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមអងេគ នះ កុ នងកលជអនគត យ៉ងេនះែដរ ។

កនថអងេគ នះេហើយ ក៏មនចិតេ្ត ្រតកអរ មន

ំ ធិ ្ឋ នវតត ចិតត ្ត េទេទៀត េដម ្ត ក់សុ ្ល ត ខអ ើ បប ី េំ ពញបរមី ១០ ្របករ ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមអតទ ថ ស ី មនទ្រកុ ម ះេ ី ងេឈ

ភណៈ

មន្រពះម

ក ្រត

្រពះនម

គរៈ


66

( ជ្រពះបិ

) មន្រពះជនន ី ្រពះនមសុទស ន ។ ្រពះអតទ េគ នះ ្រទង់្រគប្រ់ គង ថ ស អង ី

់ ន ំ មន្រប េគហ ្ឋ ន អស់ ៩ ពនឆ

្រប

ទេឈ ម ះសុរគិ ១ ្រប

ទដ្រ៏ បេសើរ ៣ ខង ន គឺ្រប

ទេឈ ម ះអមរគិ ១

ទេឈ ១ ។ នរ ី ៣៣ ពនរ់ ូ ប សឹង្រប ម ះគិរពហនៈ ិ

យ៉ងសមសួន ្រពះនរ ី ( ជអគគមេហសី ) េនះ ្រពះនមវ ិ

ប់

ខ ្រពះ ជបុ្រត ្រពះនម

់ ើ ញនម េសលៈ ។ ្រពះជិន្រសី ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយ្រទង់េស្តចេចញេទ េ

យយន

ំ មនពយយមធំ េសះ តមកល់នវូ ពយយម អស់ ៨ ែខគត់ ។ ្រពះអតទ ថ ស មនយសធ ី ឧតម ្ត ជងជន

្រតូវ្រពហម

ធនេហើយ

ំ េទើប្រទង់ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

ឧទយនដៃ៏ ថ្លថ្ល ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមអតទ ថ ស ី មនអគគ

្រពះឧបសនៈ្ត ១ មនភក ម ះអភយៈ ។ ិ ុ ខជឧប ្ឋ ក េឈ េឈ ម ះសុធមម ១ ជអគគ

ថចមបក្រពក ឹ

នងមកិ

វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

កុ នង

័ ២ អងគ គឺ្រពះសនៈ្ត ១ វក

មន្រពះេថរេឈ ម ះធមម ១ ី

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ េគ

ឧបសកេឈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ម ះនកុឡៈ ១ េឈ ម ះនសភៈ ិ

់ ើមេ ១ នងសុននទ ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ឯ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងេស ិ

្រពះពុទ ធ ែដលមិនមនបុគគលេសើ ម មនកមពស់ ៨០ ហតថ ្រទង់រុងេរឿង

ក់ដច ូ េដម ើ

ល-

់ ។ រសី ម ជ្រប្រកតី ៃន្រពះពុទអ ជ្រពក ធ ងេគ នះ េ្រចើនរយេកដ ិ ែតង ូ ្រពះចនេពញវង ទ ឹ ឬដច

់ សទ ំ ១០ ទងខងេល ំ ំ ផ យេទកនទ ង ចមងយ ១ េយជន ៍ សព ្វ ៗ ិ ើ ទងខងេ្រកម

់ ស ំ ួង ជអនក កល ។ ម៉យងេទៀត ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្របេសើរជងជន ខង ព ខ ព ់ ជងសតទ ្វ ងព

់ ិ តេនកនងមនស ្របជញ មនបញញចកុ ខ ្រទងឋ េ ុ ុ

ក អស់ ១ ែសនឆន ំ ។ ្រពះពុទេធ នះ

ដល់នវូ អនច ិ ច

់ ្រពះអតទ ថ សជ ី ិ ន្រសី ដ្រ៏ បេសើរ ្រទង

់ ំ ំ ន ញុងមន ស េ ្រទងសែម ុ ្ត ងពនថ ឺ ្ល ឹ្ល ងពុប

់ កំញម ។ ធម៌ ដច ូ ជេភើងអស ្ល

បរន ិ ព ិ ្វ ន កុ នងអេនម ម មនករ េនះ ៗ ។

ំ ក្រពមទងេទវេ

ក ឱយរុងេរឿង េហើយ្រទង់

ំ យភយេទៃន្រពះធតុ កុ នង្របេទសទង

ចប់ អតទ ថ សព ិ ុទវធ ង ទី ១៤ ។


67

ធមមទស ព ិ ុទវធ ង ទី ១៥ [ ១៦ ]

កុ នងមណ្ឌកបបេនះឯង មន្រពះពុទ ធ ្រពះនមធមមទស ី មនយសធំ ្រទង់

កមចត់បង់ងងឹតអនករ ធ

ករ្រ

ំ ស េ េហើយញុងមន ុ

ំ ក ្រពមទងេទវេ

ក ឱយរុងេរឿង ។

ំ ស់ដង ម ច្រក ឹ េលើកទី ១ មនពួកសត្រ្វ បមណ ១ ែសនេកដ ិ កុ នងករញុងធម

់ ឱយ្រប្រពត ្រទងមនេតជះថ ឹ្ល ងមិនបន ។ ករ្រ ឹ េ្ត ទ ៃន្រពះធមមទស េនះ ី

ស់ ដង ឹ េលើកទី

់ ូនមនឥសី ំ ន ២ មនសតច ្វ ន ួ ៩០ េកដ ិ កុ នងកលែដល្រពះពុទ ធ ្រពះនមធមមទស ី ្រទងទ ំ ន ស់ដង ួ ៨០ េកដ ិ កុ នងកលែដល ្វ ន ឹ េលើកទី ៣ មនសតច

េឈ ម ះសញជយៈ ។ ករ្រ

់ ំ សកកេទវ ជ ្រពមទងបរ ស ។ ្រពះធមមិ ័ ទ ចូលេទគល់្រពះធមមទស ី ្រទងជនយក

ទស េនះ ជេទវ ី

ៃ្រកែលងជងេទវ

៣ េលើក សុទែធ តជ វកសនបត ិន

័ សងប់ ្របកបេ ្រសព មនមនលេទ្របសេហ ិទ ើ យ មន្រពះទយ

្រពះខី

េលើកទី ១ មន្រពះខី សនបត ិន

់ ធមមទស ី ្រទង់ចូលេទកនវស មន្រពះខី េទវេ

មន

់ ្រសព ១ ពនេកដ ិ កុ នងេវ

កុ នង

ំ ន ចន ួ ៨០ េកដ ិ កុ នងេវ

ទគ ិ ុណ ។

ែដល្រពះពុទ ធ ្រពះនម

េលើកទី ២ មេឈ ម ះសរណៈ ។ សនបត ិន

ំ ន ្រសពចន ួ ១ រយេកដ ិ កុ នងេវ

់ ស ក មកកនមន េ ុ

ែដល្រពះពុទជ ធ មចស់ េស្តចចុះចក

ក ។ មួយេទៀត សនបត េលើកទី ៣ មន្រពះខី ិន

់ ំ ែដល្រពះពុទ ធ ្រទង្របកសន វូ ធុតងគ គ ុ ណទង

្រសព

យ ។ កុ នង

សម័យេនះ តថគតេកើតជ្រពះឥ្រន ទ េឈ បនបូជ្រពះពុទជ ម ះបុរន ទ ធ មចស់ េ ិ ទៈ េ្រគ ង្រកអូប ផកក្រមង នងត ី ្ត ិព ្វ ។ ិ ូ រយត្រនទ េទវ

់ ់ចក ំ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងគង

េហើយពយករតថគតថ កុ នងកបបទី ១.៨០០ េទវ ជេនះ នងបន្រ ឹ

្ត លពួក ស់ដង ឹ

ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះ នងេចញព ប េឈ ម ះកបលភស ឹ ី ុរ ី ជទេ្រតកអរ ី ិ ុ ្ត េទតមកល់ពយយម ់ អជបល្រពក េធើ្វ ទុកករកិរយ ។ សតេ្វ នះ នងអង គ ិ ឹ ឹ ុ យេទៀបគល

់ ។ ្រពះពុទជ ធ ិ ន្រសីអងេគ នះ បនឆនបយស

កុ នងទីេនះ េហើយចូលេទឯសឹ ទ ងេនរញជ

េ់ ទឯគល់េពធិ្រពក េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ េហើយ នង្រតឡប ឹ ឹ េគចត់ែចងេហើយ ។

លំ

បនទទួលបយស

៏ មផូ វដ ្ល ្របេស ើ រ ែដល

់ ំពេនះ វូ បអ ្រពះជិន្រសីមនយសធំ នងេធ ើ្វ ្របទក ណន ី ឹ ិ

េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ ឹ

ស់ដង េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ ឹ

្រពះតថគតេនះ ្រពះនមមយេទវ ី ្រពះបិ

្រពះជននៃន ី

្រពះនមសុេទធទនៈ េទវ ជេនះ នងបនជ ឹ


68

្រពះពុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេថរៈេឈ ៈ ១ នងជអគ ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស គ ិ ឹ ជអនកមិនមន

មន គៈអស់េហើយ

សវៈ

ភក ម ះ ិ ុ ខជឧប ្ឋ កេឈ

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

័ វក

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេខមេថរ ី ១ ្រពះឧបបល-

សវៈ មន គៈអស់េហើយ មនចិត្ត

្ណ េថរ ី ១ នងជអគ គ ឹ

ថអស ត្រថ ពក ឧបសកេឈ ម ះចិតៈ្ត ១ េឈ ម ះហ ថ ឡវកៈ ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឹ ឹ

វក ជអនកមិនមន ិ

សងបរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ។ េដម ើ េឈើស្រមប្រ់ នងននម ទ

១ នងឧត្ត

្រពះមេហសី

ឥតមនបុគគលេសើ ម

នងជអគ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ

សំេឡងេ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ

នងេទវ ិ

ក៏រក យថ ី

លុះបន

្រពះឥនេនះ ទ

៊ ក៏្រប្រពត ំ ្រពមទងេទវ ុ ឹ េ្ត ទ ពួកមនស

ៃដអបអរ េធើ្វ អញជលីនម

្រពះេគតមមនយសអងេគ នះ ្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ ៃន

ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

ក រថ េបព ្វ ងមគគផលកុ នង ើ ួកេយងឃ ើ

ំ ន ទះ កធតុ នគ

សន ៃន្រពះេ

ក-

់ ងបនសេ្រមច នថអងេគ នះ ពួកេយងគង ន ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ កុ នងកលជ ើ ឹ

អនគត មិនខន ។

់ ំ ងខងេ្រកម យកកព

ំ ង់ចេំ ពះមុខ គង់កន ់ ពួកមនស កលនងឆ ុ ើ ្វ ងកព ឹ ្ល ងសឹ ទ ង េបឃ េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបន

យ៉ង

មិញ

ំ ់គ ពួកេយងទ ងអស ន ើ

េបឃ ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតម កុ នងកលជ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីេនះ គង់នងបនសេ្រមច ឹ

អនគត មិនខន យ៉ងេនះឯង ។

តថគត លុះបន

់ វូ ភសិត ៃន្រពះជិន្រសី ្ត បន

ំ ិ តឱ អងេគ នះេហើយ ក៏ញុងច ្ត យ្រជះថ្លៃ្រកែលង បនអធិ ្ឋ នវតត ្ត េទ េដម ើ បប ី េំ ពញបរមី

ំ ១០ ។ ្រពះ ទង

្ត ្រពះនមធមមទស ី មនទ្រកុ ម ះេ ី ងេឈ

ក ្រត ្រពះនមសរណៈ ( ជ្រពះបិ

ពនរ់ ូ ប សឹង្រប

-

) មន្រពះជនន ី ្រពះនមសុននទ ។ ្រពះធមមទស ី

់ ់ ន ំ ្រទង់មន្រប អងេគ នះ ្រទង្រគប ្រ់ គងេគហ ្ឋ ន អស់ ៨ ពនឆ

េឈ ម ះអរជៈ ១ ្រប

រណៈ មន្រពះម

ទេឈ ១ ្រប ម ះវរជៈ ិ

ទ ៣ ខង ន គឺ្រប

ទេឈ ម ះសុទស នៈ ១ ។ ពួកនរ ី ៤០

់ ួនយ ៉ ងសមសួន ្រពះនរ ី ( ជអគគមេហសី ) េឈ បខ ម ះវច ្ល ិ ិេកលី

់ ើ ញនម ្រពះ ជបុ្រត េឈ ម ះបុញវឌ ញ នៈ ។ ្រពះធមមទស ី ជបុរសដ្រ៏ បេសើរ ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត ៤ ំ េហើយ្រទង់េចញេទទង្រប ្រពះនមធមមទស ី

ទ េទ្រប្រពត ្ត យយម អស់ ៧ ែខគត់ ។ ឹ ព

្របេសើរជងពួកជន

មនពយយមធំ

ឧតម ្ត ជងជន

្រពះពុទ ធ

្រតូវ្រពហម


69

ំ ធនេហើយ េទើប្រទង់ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នងមិគទយវន័ ។ ្រពះ

្រពះនមធមមទស ី មន្រពះបទុមេតរថ ១ ្រពះបុស េទវេតរថ ១ ជអគគ ជឧប ្ឋ ក ។ ស្រមប្រ់

មន្រពះេខមេថរ ី ១ ្រពះសចន ច មេថរ ី ១ ជអគគ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ េគេ

១ កដស ហគហបតី ១ ជអគគឧប ្ឋ ក នង ិ ៨០ ហតថ ្រទងរ់ ុ ងេរឿងៃ្រកែលង េ

យ៉ង

័ ្រពះសុទតេថ តរថ វក វក េដម ិ ើ េឈើ

ថតិមពជល្រពក ។ សុភទគ ទ ហបតី ឹ ១ នងកឡិស

១ ជអគគឧប ្ឋ -

យ្រពះពុទ ធ ែដលមិនមនបុគគលេសើ ម ្រទង់មនកមពស់

់ ើមេ យក ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងេស ិ

្រពក មនផករកស ឹ ី ុ គះ

ឡិ

្ត

យេតជះ កុ នងមួយមុឺនេ

គ យល្អ េផក ្ល បេនទរេលើ

កស ្រពះ

កធតុ ។ េដម ើ

ល ជ-

ទិតយនៃថង្រតង់ រុងេរឿងល្អ

់ មិញ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់រុងេរឿងល្អ យ៉ងេនះ ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងមន

់ ិ តេនកនងេ ំ ន មនជីវតដ េតជះថឹ្ល ងពុប ធ នបញញចកុ ខ ្រទងឋ ិ េ៏ សើ ម ល្អ ្រពះពុទម ុ

ំ ែសនឆន ំ ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពមទង មនល ូ ្រពះចន ទ កលរុងេរឿងឰដ ៏ ិ ទ ដច ពយយមធំ្រទង់ បរន ិ ព ិ ្វ នកុ នង

់ ័ ្រទងសែម វក ្ត ងរសី ម េធើ្វ

ក អស់ ១

សន មិនឱយមន

់ កស េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន ។ ្រពះធមមទស ី ្រទងមន

មេឈ ម ះេកសៈ ្រពះសូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរេនះ របស់្រពះពុទ ធ

អងេគ នះឯង មនកមពស់ ៣ េយជន ៍ ។

ចប់ ធមមទស ព ិ ុទវធ ង ទី ១៥ ។ សិទត ធ ព ថ ុទវធ ង ទី ១៦ [ ១៧ ] េ្រកយអំព្រពះធម មន្រពះេ ម ទស មក ី ី

ំ ់ បដ កមចត់បង់ងងឹតទងអស ូ ្រពះ ី ច

ទតយរះេឡ ធ ៈថ អងេគ នះ ្រទង់ដល់នវូ ិ ើ ង ។ ្រពះសិទត

ំ សេមពធិញញណ េហើយចម្លងមនស ្រពមទងេទវ ុ ំ មនស ្រពមទងេទវ ុ

្រ

ឱយរលត់ទុកខ

ស់ដង ឹ ៣ េលើក គឺករ្រ

ករ្រ

កនយក ្រពះនមសិទត ធ ៈថ ្រទង់

បងុ រេភ ្អ ្ល ង គឺ្រពះធម៌ េហើយញុងំ

ំ ន ្រពះអងម គ នេតជះថឹ្ល ងពុប

្រទង់មនករ

ស់ដង ្វ ួ យែសនេកដ ិ ។ តមក ឹ េលើកទី ១ មនពួកសតម

ស់ដង ឹ េលើកទី ២ មនពួកសត្វ ៩០ េកដ ិ កុ នងកល្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់ទូងសគរ

គឺធម៌ កុ នងែដនេឈ ។ ករ្រ ម ះភមៈ ី

ស់ដង ឹ េលើក ទី ៣ មនពួកសត្វ ៩០ េកដ ិ កុ នង

កលែដល្រពះពុទ ធ ្របេសើរជងជនអងេគ នះ

់ ្រទងសែម ម ះេវភរៈ ។ ្ត ងធម៌ េទៀបភេនំ ឈ


70

៣ េលើក សុទែធ ត្រពះខី វកសនបត ិន

្រពះមេហសី ្រពះនមសិទត ធ ៈថ មន

មនមនល ្ត ង បរ់ មងប់ ្របកដេ ិ ទ មនចិតស

កុ នងសមគម ៃន្រពះខី

ទគ ិ ុណ ។

្រសព ឥត

ំ ៣ េលើក ង នៈ គឺសនបតទ ិន

ំ ន ះុ ៎ មនចន ្រសព ែដលមិនមនមនលន ួ ១ រយេកដម ិ ្ត ង ៩០ ិទ

េកដម ិ ្ត ង ៨០ េកដម ិ ្ត ង ។ សម័យេនះ តថគតជ ់ ស ់ ិ នបន ជអនក្របកបេ ខង ព ខ ព ់ េគ្រគបសងត ក ម

បស េឈ ម ះមងល គ ៈ មនេតជះ

ំ ៃនអភញ យកម្លង ិ ញ ។ តថគតបនន ំ

ៃផ្រ្ល ពង មកថ្វយ្រពះពុទ ធ ្រពះនមសិទត ួ យកេហើយ ្រទង់បន ធ ៈថ ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់ទទល ី

្រ

ំ ស់្រពះត្រមស់េនះថ អនកទង

េនះ ចុះ

បសេនះ នងបន្រ ឹ

យ ចូរេមើលជដល ិ

បស ែដលមនេតជះខង ព ់ខស ព ់

ស់ជ្រពះពុទ ធ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះេទ ។ សតេ្វ នះ ី

នងេចញព ប ម ះកបលភស ឹ ី ុរេឈ ី ិ ុ ្ត

ជទីរក យ េទតមកល់ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ ។ ី ិ

់ អជបល្រពក េហើយចូលេទ ទទួលបយស កុ នងទេនះ សតេ្វ នះ នងអង គ ី ឹ ឹ ុ យេទៀបគល

់ ឹ ទ ងេនរញជ កនស

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ បនេ

េហើយេស្តច្រតឡប់ េហើយ ។ លំ

េហើយនង្រ ឹ

មយ ្រពះបិ

ចូលេទឯគល់េពធិ្រពក ឹ

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

ែដលេគចត់ែចង

មផូ វ្របេស ្ល ើរ

បេ់ នះ ្រពះជិន្រសី្រទង់មនយសធំ េធើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ ិ

ស់ដង ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ ្រពះនមសុេទធទនៈ

្រពះជនន ី ៃន្រពះេគតមេនះ ្រពះនម

បសេនះ នងបនជ្រពះព ុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ឹ

្រពះេកលិតៈ ១ ្រពះឧបតស ៈ ១ នងជអគ គ ិ ឹ

័ សុទែធ តមិនមន វក

អស់េហើយ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ភក ម ះ ិ ុ ខជឧប ្ឋ កេឈ

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ េខមេថរ ី ១ ឧបបលវ ្រ

្ណ េថរ ី ១ ជអគគ

សវៈ មន គៈ នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ

វក សុទែធ តមិនមន ិ

សវៈ មន គៈអស់េហើយ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ។ េដម ើ េឈើជទី ស់ដង ៃន្រពះមនេជគេនះ េ ឹ

ថអស ត្រថ ពក ឹ

គហបតី ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ នងននម ទ ឹ

ចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវក-

១ នងឧត្ត

១ ជអគគឧប ្ឋ យក ិ

្រពះេគតម្រទង់យសអងេគ នះ មន្រពះជនមយុមួយរយឆន ំ ។ មនស ុ

នងេទវ ិ

បន

យថ បុរសេនះ ជពូជ ្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ ៃន្រពះមេហសីឥតមនបុគគលេសើ ម ក៏រក ី

ពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ េ

៊ ក៏្រប្រពត ំ ្រពមទងេទវ ុ ឹ េ្ត ទ ពួកមនស

ំ ន ទះៃដអបអរ េធើ្វ អញជលីនម កធតុ នគ

ំ ួ យមុឺន ទងម

ងន ក រថ េបេយ ្វ ងមគគផល កុ នង ើ ើ ងឃ ឹ


71

់នងបនសេ្រមច កនថអងេគ នះ ពួកេយងគង ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះើ ឹ

សនៃន្រពះេ

េគតមេនះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។

ំ ង់ ពួកមនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ុ ើ ្វ ងកព

់ ព ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបន យ៉ង ចេំ ពះមុខ គង់េទកនក

។ ពួកេយង ើ

ំ ់ េបឃ ទងអស ចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត្រពះេគតម ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមច ឹ

េនះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

តថគត លុះ

់ សិត ៃន ្ត បភ

្រពះពុទ ធ ្រពះនមសិទត ្ត យ្រជះថ្លៃ្រកែលង បនអធិ ្ឋ នវតត ្ត េទ ធ ៈថ េនះេហើយ ក៏េធើ្វ ចិតឱ

ំ ១០ ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមសិទត េទៀត េដម ធ ៈថ មនទ្រកុ ម ះ ើ បប ី ងេឈ ី េំ ពញបរមីទង េវភរៈ មន្រពះម

សុផស

ក ្រត ្រពះនមឧេទនៈ ( ជ្រពះបិ

) មន្រពះជនន ី ្រពះនម

់ ។ ្រពះសិទត ្រ់ គងេគហ ្ឋ ន អស់មួយមុឺនឆន ំ មន្រប ធ អ ថ ងេគ នះ ្រទង្រគប

ដ្រ៏ បេសើរ ៣ ខង ន គឺេកកស្រប ៤៨ ពនរ់ ូ ប សឹងមនខួន ្ល

ទ ១ ឧបបល្រប

ទ ១ េកកនទ ុ ្រប

ទ ១ ។ នរ ី

ក់ែតងល្អ នរជអគ គមេហសី ្រពះនមសុមន មន្រពះ ជី

បុ្រត ្រពះនមអនប ុ មៈ ។ ្រពះជិន្រសី ្រទង់េឃើញនម ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង ក៏េចញេទ េ តមកល់នវូ ពយយម អស់ ១០ ែខគត់ ។ ្រពះេ

យវ

កនយក ្រពះនមសិទត ធ ៈថ មនពយយម

ំ ធនេហើយ ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នងមិគទយ-

ធំ ្របេសើរជងជន ្រតូវ្រពហម

វន័ ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមសិទត ធ ៈថ មន្រពះសមពលេតរថ ១ ្រពះសុមិតេ្ត តរថ ១ ជអគគ័ ភក វក ម ះេរវតៈ ជឧប ្ឋ ក ។ ្រពះសីវ ិ ុ ខេឈ

វក េដម ិ ើ េឈើស្រមប្រ់

េថរ ី ១ ្រពះសុ មេថរ ី ១ ជអគគ-

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ េគេ

ក ។ ថកណិ ករ្រព ្ណ ឹ

សុបបយគហបត ធ ហបតី ១ ជអនកបេ្រមើដ្រ៏ បេសើរ រមមឧបសិក ១ សុរមមី ១ សមុ ព ទគ ិ ឧបសិក ១ ជ្រសីបេ្រមើដ្រ៏ បេសើរ

់ ស ្រទងខ ព ់ ដល់

កស ្របកដេ

្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ

់ ្រទងមនកម ព ស់ ៦០ ហតថ

យេ្រគ ងបូជមស ្រទងរ់ ុ ងេរឿងអស់មួយមុឺនេ

ធតុ ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់េសើ ម េ

យ្រពះពុទ ធ ែដលមិនមនបុគគលេសើ ម ឥតមនបុគគល

ថឹ្ល ងបន ឥតមនបុគគលេ្រប បផឹម ទ បន ្រទង់មនចកុ ខ ឋិតេនកុ នងេ ំ ឆន ំ ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពមទង យភយេទ

្រទង់្រក

លេ

ក អស់ ១ ែសន

់ ័ ្រទងសែម េហើយញុងំ វក ្ត ងពន ឺ ្ល ភ្រតចះ ឺ្ល

យសមបតដ ិ្ត ្រ៏ បេសើរ

េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន

័ ឲ វក

្រពះពុទ ធ


72

្រពះនមសិទត ធ ៈថ

់ ន ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន

ជអនក្របជញដ្រ៏ បេសើរ

្របេសើរ ៃន្រពះអងេគ នះ មនកមពស់ ៤ េយជន ៍ ្របតិ

កុ នងអេនម ម

្រពះសូ ្ត បដ ៏

្ឋ នេនកុ នងអេនម មេនះឯង ។

ចប់ សិទត ធ ព ថ ុទវធ ង ទី ១៦ ។ តស ពុទវធ ង ទី ១៧ ិ [ ១៨ ]

េ្រកយព្រពះព ៈ ជ ុទ ធ ្រពះនមសិទត ធ ៈថ មក មន្រពះពុទ ធ ្រពះនមតស ី ិ

នយកដ្រ៏ បេសើរកុ នងេ ំ ុ តគ សីលរកទប ម ន ី ផ

់ ិ នមនបុគគលេសើ ម មិនមនបុគគលេ្រប បផឹម ក ្រទងម ទ បន មន

់ ិ នបន មនយស បម

់ ើ តេឡើងកនងេ ពយយមធំ មនចកុ ខ ្រទងេក ុ

ំ ្រពមទងេទវេ

ក ឱយភឺ្ល

្រទង់មនេសចកី្ត

ណិត

សូរ

ំ ក កមចត់បង់ងងឹតអនករ ញុងេ ធ

មន

កេនះ

ំ ន មន ្វ ងេហើយ ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់មនឫទិថ ធ ឹ្ល ងពុប

ំ ន ្រពះអងស ំ ួង េហើយ្រទង់ញុងច្រក ំ សីលសមធិថឹ្ល ងពុប គ េ្រមចនវូ បរមី កុ នងធម៌ទងព គឺធម៌ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

។ ្រពះពុទេធ នះ

់ ្រទងបេញ ច ញ្រពះសូរេសៀងដ្រ៏ ជះ

ំ ួ យរយេកដ ិ សឹងបន្រ កធតុមួយមុឺន ពួកសតទ ្វ ងម

េលើកទី ១ ។ ករ្រ

កុ នង

ស់ដង ឹ កុ នងករសែម្តងធម៌

ស់ដង ឹ េលើកទី ២ មនពួកសត្វ ៩០ េកដ ិ ករ្រ

មនពួកសត្វ ៦០ េកដ ិ េពលេនះ ្រពះសមុ ព ទេធ នះ ្រទងេ់

្អ តល្អ

ស់ដង ឹ េលើកទី ៣

ះមនស នងេទវ ុ ិ

ែដល

ំ ង គឺមរ ។ ្រពះតស មកដល់ ឱយរួចចកចណ មេហសី មន ិ

៣ េលើក វកសនបត ិន

េលើកទី ១ មន្រពះខី សនបត ិន

្រសព មួយែសនអងគ

ែដលសុទស ធ ឹ ងែតជពួក្រពះខី

្របកបេ

ទិគុណ ។

េលើកទី ២ មន្រពះខី សនបត ិន ្រពះខី

្រសព មិនមនមនល គឺកិេលស មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ ិទ េលើកទី ៣ មន ្រសព ៩០ ែសនអងគ ។ សនបត ិន

្រសព ៨០ ែសនអងគ សុទែធ តជអនកអស់

រកេហ ី ើ យេ

គឺកិេលស សវៈ ឥតមនមនល ិទ

យវម ិ ុ តិ្ត ។ ្រគេនះ តថគតជក ្រតនមសុជតៈ លះេចលេភគៈដេ៏ ្រចើន

េហើយេទបួសជឥសី ។ កលែដលតថគតបួសេ្រសចេហើយ ្រពះេ េកើតេឡើង តថគតេកើតមនបត ី ិ េ្រពះបន

យកផកមនទរវ្រពក ឹ

កនយក ្រទង់

់ ំ េឡងថ ្រពះពុទ ធ ។ តថគត បនកន ់ ្ត បស

ផកឈូក នងផ ឆ ក ្ត ្រពក ិ ក បរច ិ ត ឹ ជទព ិ ្វ េ

ំ រី ជជុះរ យៃដទងព

ស់

់ ក េនះ បងេល ំ េហើយចូលេទគល់ ។ តថគតកនផ ើ ្រពះសិរ ៈ ៃន្រពះជិន្រសី ្រពះនម


73

់ ់ កគគនយក ែដលមនបរស ធ ងេគ នះ ្រទងគង ិ ័ ទ ៤ េចមេ ម ។ ្រពះពុទអ

តិស ៈ ជេ ក

េទ

្ត ល្របជុំជន េហើយពយករតថគតកលេនះថ កុ នងកបបទី ៩២ អំពមណ ្ឌ កបបេនះ ី បសេនះ នងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះ នងេចញព ប ម ះកបលពស ិ ី ូរេឈ ី ិ ុ ្ត

។ ជទីេ្រតកអរ េទតមកល់ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ ិ

អជបល្រពក ឹ

ទទួលបយស

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ បនេ

គល់េពធិ្រពក ឹ

្រតង់ទីេនះ

់ សតេ្វ នះ នងអង គ ឹ ុ យេទៀបគល

់ ឹ ទ ងេនរញជ េហើយនងច ឹ ូ លេទកនស

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់ែចងេហើយ ។ លំ

់ ើ្វ ្របទក ណេពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយ្រ យសធំ ្រទងេធ ិ

្រពក ឹ ។ ្រពះជនន ី ៃន្រពះពុេទេធ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

េហើយចូលេទ េទៀប

បេ់ នះ ្រពះពុទម ធ ន

ស់ដង ឹ េទៀបគល់អស ត-ថ

្រពះនមសុេទធទនៈ

បសេនះ ័ វក

នងបនជ្រពះព ៈ ១ នងជអគ ុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ឧបតស គ ឹ ិ ឹ សុទែធ តមិនមន

ឧប ្ឋ កេឈ ម ះ

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ភិកុ ខជ

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ នងេខមេថរ ី ១ នងឧបបលវ វក សុទែធ តមិនមន ិ

េថរ ី ១ នងជអគ គ ឹ

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ។ េដម ើ េឈើស្រមប្រ់

អស ត្រថ ពក ឹ

្ណ

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ

ចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ។

ននម ទ

្រពះេគតមមនយសអងេគ នះ ្រទង់ ឧបសិក ១ ឧត្ត ឧបសិក ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ិ នងេទវ មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ ិ

យថ មេហសី ្រទង់ឥតមនបុគគលេសើ ម េហើយរក ី

សំេឡងេ ទះៃដ ្រពះេ

បន

ំ ក៏្រប្រពត ្រពមទងេទវ ុ ឹ េ្ត ទ ពួកមនស

អបអរ

ទរ

េធើ្វ អញជលីនម

ក រថ

់ វូ ្រពះពុទដ ្ត បន ធ ក ី េនះ ៃន្រពះ-

បសេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ ំ ួ យមុឺនេ ទងម

េបេយ ងឃ ្វ ងមគគផល ើ ើ

ំ ន កធតុ នគ កុ នង

សន

់ កនថអងេគ នះ គងេយ ងបនសេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ កុ នងកល ើ

ំ ង់ចេំ ពះមុខ គង់នងកន ់ ជអនគតមិនខន ។ ពួកមនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ុ ើ ្វ ងកព ឹ

់ ំ ងខងេ្រកម យកកព េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបន យ៉ង

ំ ់គ ពួកេយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ កុ នងអនគត ឹ យ៉ងេនះែដរ ។

តថគត លុះបន

់ វូ ្រពះពុទដ ៃន្រពះជិន្រសីអងេគ នះេហើយ ្ត បន ធ ក ី


74

ំ ធិ ្ឋ នវតត ំ ១០ ។ េធើ្វ ចិតឲ ្ត រតែត្រជះថ ្ល ែថមេទៀត ខអ ្ត េទេទៀត េដម ើ បប ិ ី េំ ពញបរមីទង

្រពះមេហសី ្រពះនមតស ៈ ិ ជនសនៈទ ( ជ្រពះបិ

មនទ្រកុ ម ះេខមកៈ មន្រពះម ី ងេឈ

) មន្រពះជនន ី ្រពះនមបទម ។ ្រពះតស េនះ ្រទង់្រគប្រ់ គង ុ ិ

់ ន ំ មន្រប ្រពះ ជេគហ ្ឋ ន អស់ ៧ ពនឆ គុណេសលៈ ១ ្រប

មុឺននក់ សុទស ធ ឹ ងែត

្រពះ ជបុ្រត ្រពះនម

ទេឈ ១ ្រប ម ះអនទយៈ ិ

ទដ្រ៏ បេសើរ ៣ ខង ន គឺ្រប

ទេឈ ម ះ

ំ ន ទេឈ ១ ។ ពួកនរច ម ះនសភៈ ួ ៣ ិ ី ន

ក់ែតងខួនល ្អ ឯនងនរ ី ជអគគមេហសីេនះ ្រពះនមសុភ្រទ ្ល

់ ើ ញនម ំ ៤ ក៏យងេចញេទ នន ទ ។ ្រពះជិន្រសី ្រទងេឃ ្ត ង ិ ិ តទ

់ ។ យយនេសះ េទតមកល់ពយយម អស់កនះែខគត ្ល

្រពះេ

កនយក ្រពះនម

ំ ធនេហើយ េទើប្រទង់ញុងច្រក

ក មនពយយមធំ ្រតូវ្រពហម

តិស ្របេសើរកុ នងេ

ក ្រត ្រពះនម

័ ឧ ៏ តម នដ គឺធមមឱយ្រប្រពត ្ត ។ ្រពះ្រពហមេទវេតរថ ១ ្រពះឧទយេតរថ ១ ី ឹ េ្ត ទ កុ នងយសវតទយវ

ជអគគ

័ ភិកខេឈ វក ។ នងផុស ម ះសមគៈ ជឧប ្ឋ កៃន្រពះមេហសី ្រពះនមតស ិ ុ

េថរ ី ១ នងសុទ ្ត េថរ ី ១ ជអគគ

អងេគ នះ េ

វក េដម ិ ើ េឈើជទី្រ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមនេជគ

ថអសន្រពក ( េដម ើ ធនង់ ) ។ សមពលគហបតី ១ សិរគហបត ី ១ ជ ឹ ិ

អគគឧប ្ឋ ក កី

េគតមីឧបសិក ១ ឧបេសនឧបសិក ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ិ

្រពះជិន្រសីសមុ ព ទេធ នះឯង

្រទង់មនកមពស់

៦០

ហតថ

ឥតមនបុគគលេ្រប បផឹម ទ បន

ឥតមនបុគគលេសើ ម បន ្របកដដច ូ ភហ ន ំ ិ មពន ្ត ។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រទង់មនេតជះ

ំ ន ្រទង់មន្រពះជន ម មួយែសនឆន ំ ្រពះអងម ថឹ្ល ងពុប គ ិ នមនបុគគលៃ្រកែលងជង ្រទង់មន ចកុ ខឋិតេនកុ នងេ

ំ ក ។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រពមទង

័ ្រទង់េ វក

យនវូ យសធំ

៏ តម ំ រេភង ំ ដឧ ្ត ្របេសើររុងេរឿង ដច ូ គន ើ្ល េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន ។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រពមទង ់ ន ័ ្រទងបរ វក ម ូ ជេភ្ល ង ( ែដលបត់េទ ) េ្រពះខយល់ ឬដច ូ ទកសេន ិ ព ិ ្វ នេហើយ ដច ឹ ើ

( អស់េទ ) េ្រពះ្រពះ

ទតយ ឬដច ូ ងងឹត ( បត់េទ ) េ្រពះ្របទីប ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនម ិ

តិស ៈ ជ្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ បរន ិ ព ិ ្វ នកុ នងននទ ម ្រពះសូ ្ត ប្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ពួក

ជន

ងទុក កមពស់ ៣ េយជន ៍ កុ នងននទ មេនះ ។

ចប់ តស ពុទវធ ង ទី ១៧ ។ ិ


75

បុស ពុទវធ ង ទី ១៨ [ ១៩ ]

កុ នងមណ្ឌកបបេនះឯង មន្រពះ

បុគគលៃ្រកែលងជង

មិនមនបុគគលេ្រប បផឹម ទ បន

េសើ ម េ

យ្រពះពុទ ធ

ែដលមិនមន

់ ងមន ំ ស ្រពមទងេទវ ះេ្រគ ងចក់ែ្រសះធំ ( កិេលស ) ្រទងញ ុ ុ ំ

់ ់ ក ល់ ្រទងបង ឱយែឆ្អតសកបស ្អ ្ល ងទឹកអ្រមឹតចុះមក ។ ុ រេភ ំ គឺធម៌ឱយ្រប្រពត ញុងច្រក ឹ េ្ត ទ ករ្រ កុ នងមងល គ ៃនៃថងនកខតឫ ្ត ក ។ ករ្រ

្រ

់ ិ នមន ្រពះនមបុស ៈ ្រទងម

់ ំ ក ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងកម ច ត់បង់ងងឹតទង

បុគគលេសើ ម ជនយក្របេសើរ កុ នងេ

អស់ េហើយ្រតេ

្ត

កល្រពះពុទ ធ ្រពះនមបុស ៈ

ស់ដង េលើកទី ១ មនពួកសត្វ ៨០ ែសន ឹ

ស់ដង ឹ េលើកទី ២ មនពួកសត្វ ៩០ ែសន ករ

ស់ដង ឹ េលើកទី ៣ មនពួកសត្វ ៨០ ែសន ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមបុស ៈ មន

៣ េលើក ែដលសុទែធ តជពួក្រពះខី វកសនបត ិន

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ ្របកបេ

េលើកទី ១ មន្រពះខី ទិគុណ ។ សនបត ិន

េលើកទី ២ មន្រពះខី ៦០ ែសន សនបត ិន មនពួក្រពះខី

្រសព ឥតមនមនល ិ ទ គឺកិេលស

្រសព ៤០ ែសន េ

្រសព

េលើកទី ៣ ្រសព ៥០ ែសន ។ សនបត ិន

ំ កផុត្រសឡះេហើយ េ្រពះមិន្របកន ់ មនតណ

់ផ្តច់េហើយ ។ សម័យេនះ តថគតជក ្រត ្រពះនមវជ គឺជតកត ិ ិ តៈ លះេចល ជ ិ

៏ ំ េទបួសកុ នងសមនក់្រពះពុទេធ នះ ។ ្រពះពុទជ សមបតដ ធ មចស់ ្រពះនមបុស ៈ ជេ ិ្ត ធ

-

កគគនយកេនះ ្រទង់បនពយករតថគតថ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះេទ ភិកុ ខេនះ ី

នងបន្រ ឹ

ំពកប យ េទតមកល់ ស់ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះ នងេចញអ លភស ី ឹ ី ិ ុ ្ត បុរ ី ជទីរក

់ ៃនអជបល្រពក ។ សតេ្វ នះ នងអង ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ឹ ិ ឹ ុ យេទៀបគល ់ ឹ ទ ងេនរញជ េហើយចូលេទកនស បយស កុ នងទេនះ ី េ

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

ដ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់ែចងេហើយ ។ លំ

េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយ្រ

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រទង់

េហើយេស្តចេទឯគល់ៃនេពធិ្រពក ឹ

មផូ វ្ល

់ ំពេនះ បអ ្រពះពុទម ធ នយសធំ េធើ្វ ្របទក ណ ី ិ

ស់ដង េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ ឹ

្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

ទទួល

្រពះជនន ី ៃន

្រពះនមសុេទធទនៈ ភក ុទ ធ ឹ ិ ុ ខេនះ នងបនជ្រពះព

្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ឧបតស ៈ ១ នងជអគ គ ិ ឹ

័ សុទែធ តមិនមន វក

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ភក ម ះ ិ ុ ខជឧប ្ឋ កេឈ


76

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។

អគគ

វក ិ

តមកល់ម ំ ។

សុទែធ តមិនមន

សវៈ

់ើ េឈើជទី្រ េដម

េខមភិកុ ខន ី ១ ឧបបលវ

្របសចក គៈ

្ណ ភិកុ ខន ី ១ នងជ ឹ

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

ស់ដង ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ េ ឹ

ចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ នងននម ទ ឹ

មនចិត្ត

ថអស ត្រថ ពក ឹ ១ នងឧត្ត

១ នងជអគ ្រពះេគតមមនយសអងេគ នះ មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ ពួកមនស ុ

នងេទវ ិ

លុះឮ្រពះពុទដ ធ ក ី េនះ ៃន្រពះមេហសី ឥតមនបុគគលេសើ ម េហើយ

ក៏រក យថ ភក ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ ី ិ ុ ខេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព

នងេទវ ិ

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

នងឃ ្វ ងមគគផល កុ នង ឹ

៊ ក៏្រប្រពត ុ ឹ េ្ត ទ ពួកមនស

ំ ន ទះៃដអបអរ េធើ្វ អញជលីនម កធតុ នគ

ក រថ េបព ើ ួកេយង ើ

កនថអងេគ នះ គង់នងសេ្រមចក ឹ ុ នងទី ចេំ ពះ

សនៃន្រពះេ

្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ កុ នងកលអនគតមិនខន ។ ចែំ ណកខងតថគត បន

្ត ប់

ំ ិតឱ ំ ធិ ្ឋ ន ្រពះពុទដ ៃន្រពះបុស សមុ ព ទេធ នះេហើយ ក៏ញុងច ្ត យរងរ ្ល េហើយខអ ធ ក ី ឹ តែត្រជះថ ឹ

ំ ១០ ្របករ ។ តថគត េរៀនយកនវូ ្រពះសូ្រតផង វតត ្ត េទេទៀត េដម ើ បប ី េំ ពញបរមីទង ័ ្រពះវន ពកយេ្រប ន្របេ ិ យផង សន្រពះជិន្រសី សនេនះ

ំ អភញ ិ ញ ទង

្រពះ

ឱយរុងេរឿង

ំ េ្រមើនភវន ខច

្ត ្របកបេ

តថគតមិន្របមទ

ែដល្របកបេ

យ េហើយេទេកើតកុ នង្រពហមេ

ទ្រកុ ម ះកសិកៈ មន្រពះម ី ងេឈ

ំ ់ ផង េហើយញុងំ យអងគ ៩ ទងអស

យ្រពហមវ ិ

សេ្រមចស្រមនេនក ្ត ុ នង េហើយដល់នវូ បរមីកុ នង

ក ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមបុស ៈ មន

ក ្រត ្រពះនមជ័យេសន ជ្រពះបិ

មន្រពះជនន ី

់ ់ ន ំ មន្រប ្រពះនមសិរម ្រ់ គងេគហ ្ឋ ន អស់ ៩ ពនឆ ិ ។ ្រពះបុស ៈេនះ ្រទង្រគប

ដ្រ៏ បេសើរ ៣ ខង ន គឺ្រប សុវណ ្ណ

េឈ ម ះកី

ទេឈ ម ះគរុឡៈ ១ ្រប

រៈ ១ ។ ពួកនរ ី ២៣ ពន ់ សឹងមនខួន ្ល េគតមី ្រពះ ជបុ្រតេឈ ម ះ

ំ ៤ យ៉ងេហើយ េចញេទ េ េឃើញនម ្ត ង ិ ិ តទ ៃថងគត់ ។ ្រពះេ

្រពហម

ទេឈ ម ះហំសៈ ១ ្រប

ទេឈ ម ះ

ក់ែតងល្អេហើយ ឯនរជអគ គមេហសី ី

់ នន ទ ។ ្រពះជិន្រសី ជបុរសដ្រ៏ បេសើរ ្រទងទត យយនដរំ ី បន្រប្រពត ឹ េ្ត ធើ្វ ពយយម អស់ ៧

់ កគគនយក ្រពះនមបុស ៈ មនពយយមធំ ្រទង្របេស ើ រជងជន ្រតូវ

ំ គឺធម៌ ឱយ្រប្រពត ធនេហើយ េទើប្រទង់ញុងច្រក ឹ េ្ត ទ នៃ្រពមិគទយវន័ ។

្រពះសុរកិខតភក ិ ុ ខ ១ ជអគគ ិ ុ ខ ១ ្រពះធមមេសនភក

័ ភក ជឧប ្ឋ ក វក ម ះសភយយៈ ិ ិ ុ ខេឈ


77

ៃន្រពះមេហសី ្រពះនមបុស ៈ ។ នងច វក េដម ិ ើ េឈើស្រមប្រ់

ភិកុ ខន ី ១ នងឧបច

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ

្រពក ) ។ អនញជគហបតី ១ វ ិ ើ កនតៃ្រព ឹ ( េដម ួទ

្រពះមុនអង េគ នះ មនកមពស់ ៥៨ ហតថ ី

់ ។ ទតយ ឬដច ូ ្រពះចនេពញវង ទ ិ

់ ់ ន ំ ្រទងមន្រពះជន ម ៩០ ពនឆ

់ ្រពះអងក គ ល្រទងធរមនេនេឡ ើ យ បនចម្លង្របជុំជនជេ្រចើន ។ ្រពះ ំ ្រពមទង

សតជ ្វ េ្រចើន

មលក-

ខគហបតី ១ ជអគគឧប ្ឋ ក នងបទម ុ

។ ១ នងសិរនគ ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ិ ិ

្រទងរ់ ុ ងេរឿងដច ូ ្រពះ

ភក ិ ុ ខន ី ១ ជអគគ-

្ត អងេគ នះ

់ ់ ូនមនពួកសតជ ័ ្រទងមនយសថ ំ ន ្រទងទ វក ្វ េ្រចើន េហើយចម្លងពួក ឹ្ល ងពុប រួចបរន ិ ព ិ ្វ ន

្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ

្រពះនមបុស ៈ

្រទង់ជ

ំ បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយកុ នងេសន ម ករផ យេចញេទៃន្រពះធតុ មនកុ នង្របេទសទង

្ត

េនះ ៗ ។

ចប់ បុស ពុទវធ ង ទី ១៨ ។ វបស ព ិ ិ ុទវធ ង ទី ១៩ [ ២០ ]

េ្រកយអំព្រពះព ុទ ធ ្រពះនមបុស ៈមក មន្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមវបស ិ ី ី ដ៏

់ ឧតម ្ត ជងសតេ្វ ជើង ២ ្រទងមនចក ុ ខេកើតេឡើងកុ នងេ គឺអវជ ិ ជ េចញ

៏ តម េហើយដល់សេមពធិញញណដឧ ្ត

ក ។

្រពះអង្រគ ទង់រ ំ

យសុ ៊ ត

់ ់ មត ្រទងេចៀសេចញេទកន ពន ី ុរ ី ុធ ប

់ ងធម ៌ គឺច្រក ឱយ្រប្រពត ំ គឺធម៌ ឱយ្រប្រពត េដម ើ បញ ឹ េ្ត ទ ឹ េ្ត ទ ។ ្រពះនយក ្រទងញ ី ុ ងច្រក ុ ំ ំ រី ឱយ្រ ំ កុមរ ទងព រួចេហើយ ញុងខណ ្ឌ ជកុមរ នងត ិ ស ិ ំ ន េលើកទី ១ មនចន ួ សត្វ េគមិនគបបេពលេ ី

ស់ដង ឹ ករ្រ

ស់ដង ឹ

យករ បេ់ ឡើយ ។ តមកេទៀត ្រពះពុទ ធ

់ ិ នបន ្របកសសចៈច ទង ំ ៤ កុ នងបុរេនះ ជមចស់ មនយស បម ករ្រ ី

ស់ដង ឹ េលើកទី

់ ំ ែដលមកដល់ ្រពះពុទម ្ត ងធម៌ដល់បពជ ្វ ិ តទងេនះ ធ នចកុ ខ ្រទងសែម

ំ ម ។ ភក ិ ុ ខ ទង

ំ ន ២ មនពួកសតច ៨ មុឺន ៤ ពន ់ បួស ្វ ន ួ ៨ មុឺន ៤ ពន ់ ។ មនមនស ុ េនះ

្រស័យ្រពះជិន្រសី កល្រទង់សែម្តងេ

ដ្រ៏ បេសើរ េនះជករ្រ

ម្រពះពុទ ធ

ំ ួង ក៏បនសេ្រមចនវូ ធម៌ ករទងព

ស់ដង ិ ឹ េលើកទី ៣ ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមវបស ី មន

៣ េលើក ែដលសុទែធ តជ្រពះខី សនបត ិន

វក

គឺកិេលស មនចិត្ត ្រសព ឥតមនមនល ិទ


78

សងបរ់ មងប់ ្របកបេ

េលើកទី ១ មនពួក្រពះខី ទិគុណ ។ គឺសនបត ិន

ំ ន េលើកទី ២ មនពួក្រពះខី ចន ួ ៦៨ ែសន សនបត ិន

្រសព

ំ ន ្រសព ចន ួ ១ ែសន ។ សនបត ិន

ំ ន េលើកទី ៣ មនភក ួ ៨ មុឺន ្រពះសមុ ព ទរធ ុ ងេរឿង កុ នងក ិ ុ ខចន

្ត លពួកភក ិ ុ ខេនះ ។ សម័យ

េនះ តថគតេកើតជេស្តចនគ េឈ ម ះអតុលៈ មនឫទិេ្រច ធ ើន មនបុណយ ្រទ្រទង់ពន ឺ ្ល ។

៏ ទព កុ នងកលេនះ តថគត មនពួកនគេ្រចើនេកដេិ ចមេ ម ្របគំតូរយត្រនដ ី ្ត ជ ិ ្វ េហើយ ចូលេទជិត្រពះេ

ជេ

កេជដៈ្ឋ ។ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏នមន ្ត ិ ិ ្រពះសម ី ុ ព ទ ធ ្រពះនមវបស

កនយក េហើយថ្វយ

្អ ង េហើយេ

់ ់ ្រទងគង េនក ុ នងក

ំ មស ែដល ង

េំ

៏ ិ ្អ ត យែកវមណី នងែកវម ុ ក្ត ដស ិ

់ ៉ ង ដល់្រពះអងជ ភរណៈ្រគបយ គ ធមម ជ ។ ្រពះពុទជ ធ មចស់េនះ

្ឌ កបប ្ត លសងឃ េហើយពយករតថគតថ កុ នងកបបទី ៩១ អំពមណ ី

េនះ េស្តចនគេនះ នងបន្រ ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះ នងេចញព កប លពស ឹ ី ិ ុ ្ត បុរ ី ជទី

។ សតេ្វ នះ នងអង េ្រតកអរ េទតមកល់ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ េទៀបគល់អជបលិ ឹ ុយ ់ ឹ ទ ងេនរញជ ទទួលបយស កុ នងទេនះ េហើយចូលេទកនស ី

្រពក ឹ

េនះ

បនេ

យបយស

េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់ែចងេហើយ ។

្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយ្រ ិ

លំ

េហើយចូលេទឯគល់េពធិ្រពក ឹ

បេ់ នះ ្រពះពុទម ធ នយសធំ េធើ្វ

ស់ដង ឹ សេមពធិញញណ េទៀបគល់អស ត-ថ

្រពក ។ ្រពះជនន ី ៃន្រពះពុទេធ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ ឹ េនះ នងបន្រ ឹ

នងជអគ គ ឹ

័ សុទែធ តមិនមន វក

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិត្ត

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ នងេខមភិកុ ខន ី ១

គ ្ណ ភក ឹ ិ ុ ខន ី ១ នងជអគ

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិត្ត

្រពះនមសុេទធទនៈ នគ ជ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ្រពះឧបតស ៈ ១ ិ

ំ ម ំ ភិកុ ខជឧប ្ឋ កេឈ ង ម ះ

នងឧបបលវ

។ ្រពះជិន្រសីអងគ

វក សុទែធ តមិនមន ិ

ំងម។ ំ េដម ើ េឈើជទី្រ

សវៈ ្របសចក គៈ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមនេជគអងេគ នះ

ថអស ត្រថ ពក ចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ នង ឹ ឹ

ននម ទ

ឆន ំ ។

១ នងឧត្ត

ពួកមនស ុ

១ នងជអគ ្រពះេគតមេនះ មន្រពះជនមយុ ១០០ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

នងេទវ ិ

លុះបន

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ ៃន្រពះមេហសី ឥតមន

យថ នគ ជេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព បុគគលេសើ ម េហើយរក ្ល ុទ ធ ។ ី

សំេឡងេ

ក៏


79

្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

អញជលីនម

ំ ពួកមនស ្រពមទងេទវ ុ

មួយមុឺនេ

ក រថ េបព ្វ ងមគគផល កុ នង ើ ួកេយងឃ ើ

កធតុ

ំ ន ទះៃដអបអរ នគ

េធើ្វ

កនថអងេគ នះ គង់

សន្រពះេ

នងសេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ កុ នងអនគតជមិនខន ។ ឹ

ពួកមនស ុ

ំ ង់ចេំ ពះមុខ គង់កនយកក ់ ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ង កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ព ើ ្វ ងកព ធំបន យ៉ង

ំ ់គ មិញ ។ ពួកេយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់បន

តថគត បន

ំ ិ តឱ ៃន្រពះជិន្រសីអងេគ នះ េហើយញុងច ្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ្ត យរងរ ្ល ី ឹ តែត្រជះថ ឹ

សេ្រមចកុ នងទី ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតមេនះ កុ នងអនគតកល យ៉ងេនះែដរ ។ ំ ធិ ្ឋ នវតត ំ ១០ ្របករ ។ បនខអ ្ត េទ េដម ើ បប ី េំ ពញបរមីទង

វបស ម ះពនមត ិ ី មនទី្រកុងេឈ ុ ធ ី មន្រពះម ្រពះម

មន្រប ្រប

្រពះមេហសី ្រពះនម

ជ្រពះបិ ក ្រត ្រពះនមពនមៈ ុធ

មន

់ ់ ន ំ ្រពះនមពនមត អង េគ នះ ្រទង្រគប ្រ់ គងេគហ ្ឋ ន អស់ ៨ ពនឆ ិ ី ុ ធ ី ។ ្រពះវបស ទដ្រ៏ បេសើរ ៣ ខង គឺ្រប ន

ទេឈ ១ ។ ម ះសិរមៈ ិ

ទេឈ ម ះននៈទ

១ ្រប

ទេឈ ម ះសុននៈទ ១

ំ ន ពួកនរច ្ល ួ ៤ មុឺន ៣ ពន ់ សឹងមនខួន ី ន

ក់ែតងល្អ

ឯនរជអគ គមេហសី ្រពះនមសុទស ន ្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមសមវតក ្ត ខនៈធ ។ ្រពះជិន្រសី ី ់ ើ ញនម ្រទងេឃ ិ ិ ត្ត ៤ េហើយេចញេទ េ ្រពះវបស ិ ី ជេ

យយនរថ តមកល់ពយយម អស់ ៨ ែខគត់ ។

កនយក ្រទង់មនពយយមធំ ្របេសើរជងជន ្រតូវ្រពហម

ធន

ំ េហើយ េទើប្រទង់ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នងមិគទយវន័ ។ ្រពះ ជកុមរ នមខនៈធ ១ បុ្រតៃនបុេ ហិត នមតស ៈ ១ ជអគគ ិ មេហសី ្រពះនមវបស ិ ី ។

េដម ើ េឈើជទី្រ

័ វក ភក ម ះអេ ិ ុ ខេឈ

នងចនទភិកុ ខន ី ១ នងចនម ទ ិ ្ត ភក ិ ុ ខន ី ១ ជអគគ

ស់ដង ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េ

វក ិ

ថបដលិ្រពក ។ បុនពស ្វ ុ មិត-្ត ឹ

គហបតី ១ នគគហបតី ១ ជអគគឧប ្ឋ ក នងសិរម ិ ១ នងឧត្ត ្រពះវបស េី ិ

កៈ ជឧប ្ឋ ក ៃន្រពះ-

១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ិ

ផ យេចញេទជុំវញ ៧ កនយក មនកមពស់ ៨០ ហតថ ពន្រពះអង គ ិ ឺ ្ល

់ េយជន ៍ ។ ្រពះពុទអ គ ល្រទង់ធរមនេន ធ ងេគ នះ ្រទងមន្រពះជន ម ៨ មុឺនឆន ំ ្រពះអងក េឡើយ បនចម្លង្របជុំជនេ្រចើន ចកសំ ៃនេទវ

ផង ។

រវដ ្ត ។

្រពះអង្រគ ទង់េ

ះ្រ

ំ ង យនវូ ចណ

ំ ់ ូ វ្រតូ ចេំ ពះពួកបុថុជជនដេ៏ សស េទៀត វ ផូ វខ នងមន ស ជេ្រចើន ទង្របប ផ ុ ្ល ស ុ ្ល ិ

ំ ្រពះអងគ ្រពមទង

់ ័ ្រទងសែម ់ វក ្ត ងពន ឺ ្ល េហើយបង្ហញឧបយ ជទេទកន ី


80

ំ រេភើង ្រពះនព ម ះអមតៈ ្រទង់រុងេរឿងដច ូ គន ្ល េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន ។ ្រពះសររៈ ី ែដលមន ិ ្វ ន េឈ

៏ ង ឫទដ ព ់ខស ព ់ មនបុណយដ្រ៏ បេសើរ ្រប ិធ ខ

អស់េទបន ឱហ៎ ន !

ំ ់ េ សងខរទងអស

បេ់ ហើយេ

ះសូនយទេទេតើ

់ ្រទងមនពយយម បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ កុ នងសុមិ ្ត ងទុកកមពស់ ៧ េយជន ៍ កុ នង

េគបន

យលកខណៈ គឺច្រក គង់បត់បង់

្រពះវបស ិ ី ជនរៈដ្រ៏ បេសើរ

ម ្រពះសូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរ របស់្រពះអងេគ នះ

មេនះ ។

ចប់ វបស ព ិ ិ ុទវធ ង ទី ១៩ ។ សិខព ិ ុទវធ ង ទី ២០ [ ២១ ]

េ្រកយអំព្រពះព មក មន្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសិខជ ុទវធ បស ិ ី ិ ន្រសី ្រទង់ ី ី

ឧតម ទ បន ។ ្ត ជសតេ្វ ជើង ២ ឥតមនបុគគលេសើ ម ឥតមនបុគគលេ្រប បផឹម

្រពះអងគ

ំ កមចត់បង់េសនៃនមរ េហើយដល់សេមពធិញញណដ្រ៏ បេសើរ ញុងច្រក គឺធម៌ ឱយ្រប្រពត ឹ ្ត េទ េដម ើ បេសចក ី្តអនេុ ្រគះដល់ពួកសត្វ ។ ី

ធមមច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ករ្រ

់ ងំ កល្រពះសិខជ ី ិ ន្រសីដ្រ៏ បេសើរ ្រទងញ ុ

ំ ន ស់ដង ្វ ន ួ ១ ែសន េកដ ិ ។ ឹ េលើកទី ១ មនពួកសតច

់ កល្រពះសិខី ្របេសើរជងគណៈ ឧតម ្ត ជងជន ្រទងសែម ្ត ងធម៌ដៃទេទៀត ករ្រ

ស់

ំ ន ់ ដង ្វ ន ួ ៩០ ពនេកដ ឹ េលើក ទី ២ មនពួកសតច ិ ។ កល្រពះសិខ ី ្រទង់សែម្តង យម-

កបបដ ិ

រយ កុ នងមនស េ ុ

ំ ក ្រពមទងេទវេ

ក ករ្រ

ស់ដង ឹ េលើក ទី ៣ មនពួក

់ ំ ន សតច ្វ ន ួ ៨០ ពនេកដ ិ ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមសិខី មន ែដលសុទែធ តជពួក្រពះខី

្រសព

ឥតមនមនល ិទ

៣ េលើក វកសនបត ិន

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

្របកបេ

ំ ន េលើកទី ២ មនពួក េលើកទី ១ មនភក ទគ ួ ១ ែសនរូប សនបត ិន ិន ិ ុ ខចន ិ ុ ណ ។ សនបត

ំ ន ភិកុ ខចន ួ ៨ មុឺនរូប ។

មិន្រប

ក់ ( េ

ំ ន េលើកទី ៣ មនភិកុ ខចន សនបត ួ ៧ មុឺនរូប ជសមគម ិន

យពួកបុថុជជន ) ដច ូ បទុមជតិ ែដលលូត

ស់េនកុ នងទក ឹ ។ សម័យ

ំ មន្រពះសមុ ព ទជ េនះ តថគតជក ្រត នមអរន ធ ្របធន ឱយែឆ្អត ទ បនញុង្រពះសងឃ ិ មៈ ់ ក ល់ េ សកបស

យបយ នងទ ិ ឹក ។ តថគត បន្របេគនសំពត់ជេ្រចើន គឺេកដៃិ នសំពត់

មិនតច ិ េហើយថ្វយយនដរំ ដ ី ្រ៏ បថបេ់ ហើយ ដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ។ តថគត

ងយនដរំ ី

េហើយបេង្អនចូលេទជិត ឱយជរបស់គួរ បេំ ពញចិតរ្ត បស់្រពះតថគត ឱយតមកល់េនម ំ


81

់ កគគនយកេនះ ្រទងពយករតថគតថ

អស់កលជនច ិ ច ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមសិខី ជេ

កុ នងកបបទី ៣១ អំពមណ ្ឌ កបបេនះ ្រពះ ជអងេគ នះ នងបន្រ ី ឹ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះ

ំពកប ។ សតេ្វ នះ នងេចញអ លពស យ េទតមកល់ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ ិ ឹ ី ិ ី ុ ្ត បុរ ី ជទីរក ់ អជបល្រពក នងអង គ ឹ ឹ ុ យេទៀបគល សឹ ទ ងេនរញជ

ទទួលយកបយសេនទីេនះ េហើយចូលេទកន ់

។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ បនេ

យបយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់ែចងេហើយ ។

ចូលេទឯគល់េពធិ្រពក ឹ

៏ ្រពះពុទម ធ នយសធំ េធើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌលដ្របេស ើ រ េហើយនង្រ ឹ ិ

គល់អស ត្រថ ពក ឹ

េហើយ

លំ

បេ់ នះ

ស់ដង េទៀប ឹ

។ ្រពះពុទេធ នះ នងមន្រពះជនន ឹ ី ្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះនម

សុេទធទនៈ ្រពះ ជអងេគ នះ នងបនជ្រពះព ុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេកលិតៈ ១ ្រពះឹ

ឧបតស ៈ ១ នងជអគ គ ិ ឹ

័ វក សុទែធ តមិនមន

រមងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ភិកុ ខជឧប ្ឋ កេឈ ម ះ

នងេខមភិកុ ខន ី ១ នងឧបបលវ

្របសចក គៈ

្ណ ភក ិ ុ ខន ី ១

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េ

នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ នងននម ទ ឹ

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង ប់

នន ទ នងបេ្រម ឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។

ជអគគ

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

វក សុទែធ តមិនមន ិ ។

េដម ើ េឈើជទី្រ

សវៈ

ស់ដង ឹ

ថអស ត្រថ ពក ចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ ឹ ១ នងឧត្ត

១ នងជអគ ្រពះេគតម គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

នងេទវ មនយសេនះ មន្រពះជន ម ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ ិ

លុះបន

្ត ប្រ់ ពះពុទ ធ

យថ ្រពះ ជអងេគ នះ ជពូជ ដក ី េនះ ៃន្រពះមេហសី ឥតមនបុគគលេសើ ម េហើយរក ី

ពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ សំេឡងេ

៊ ក៏្រប្រពត ំ ្រពមទងេទវ ុ ឹ េ្ត ទ ពួកមនស

ំ ន ទះៃដអបអរ េធើ្វ អញជលីនម កធតុ នគ

សនៃន្រពះេ

ំ ួ យមុឺន ទងម

ក រថ េបព ្វ ងមគគផល កុ នង ើ ួកេយងន ើ ងឃ ឹ

កនថអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមចក ឹ ុ នងទី ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតម

អងេគ នះ កុ នងអនគតកលមិនខន ។ ពួកមនស កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ុ ើ ្វ ងកំពង់ខងេលើ ់ ់ ំពងខងេ្រកម គង់េទកនយកក េហើយឆ្លងសឹ ទ ងបន យ៉ង

ំ ់ មិញ ពួកេយងទ ងអស ើ

គ ន េបឃ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមចក ឹ ុ នងទី ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះេគតម

អងេគ នះ យ៉ងេនះែដរ ។ ឯតថគត លុះបន

រងរ ្ត យ្រជះថ្លេហើយ ើ្វ ចិតឱ ឹ តែតេធ ឹ

ៃន្រពះអងេគ នះេហើយ ្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី

ំ ធិ ្ឋ នវតត បនខអ ្ត េទ

ំ េដម ើ បប ី េំ ពញបរមីទង

១០


82

្របករ ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមសិខី មនទី្រកុងេឈ ម ះ អរុណវតី មន្រពះម

មន្រពះជនន ី ្រពះនមបភវតី ។ ្រពះអង្រគ ទង់្រគប្រ់ គង

្រពះនមអរុណៈ ជ្រពះបិ

់ ន ំ ្រទង់មន្រប េគហ ្ឋ ន អស់ ៧ ពនឆ ១ ្រប

៏ ទដ្របេស ន គឺ្រប ើ រ ៣ ខង

ទេឈ ម ះសុវឌ កៈ

ំ ន ទេឈ ម ះនរ ី ហនៈ ១ ។ ពួកនរច ួ ២ មុឺន ៤ ពន ់ ី ន

ទេឈ ម ះគិរ ី ១ ្រប

សឹងមនខួន ្ល

ក ្រត

ក់ែតងល្អេហើយ ឯនងនរជអគ គមេហសីេនះ ្រពះនមសពក ្វ ម ្រពះី

់ ើ ញនម ៏ តម ំ ៤ ជបុ្រត ្រពះនមអតុលៈ ។ ( ្រពះតថគត ) ជបុរសដឧ ្ត ្រទងេឃ ្ត ង ិ ិ តទ

េហើយេចញេទ េ េ

យយនដរំ ី បន្រប្រពត ឹ េ្ត ធើ្វ ពយយម អស់ ៨ ែខគត់ ។ ្រពះសិខ-ី

៏ ំ ្របេសើរជងជន ្រតូវ្រពហម កគគនយក មនពយយមដធ

ធនេហើយ េទើប

ំ ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នងមិគទយវន័ ។ ្រពះមេហសី ្រពះនមសិខី មនអភិភូភិកុ ខ ១ សមភវភក ិ ុ ខ ១ ជអគគ

័ ភក វក ម ះេខមងរក ៈ ជឧប ្ឋ ក ។ នងមខិ ិ ុ ខេឈ

នងបទុមភក ិ ុ ខន ី ១ ជអគគ េគេ

ថបុណ្ឌរក្រព ក ី ឹ

( េដម ើ

វក េដម ិ ើ េឈើជទី្រ

ភក ិ ុ ខន ី ១

ស់ដង ៃន្រពះមន្រពះភគេនះ ឹ

្វ យស ) ។ សិរវឌ ទ ិ គហបតី ១ ននគហបត ី ១ ជ

់ អគគឧប ្ឋ ក នងចិ ្ត ១ នងសុចិ ្ត ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រទងមន ិ ៏ យេ្រគ ងមស មនលកខណៈដ្របេស ើ រ ៣២ ្របករ ។

កមពស់ ៧០ ហតថ ្របកដេសើ ម េ ្រពះពុទជ ធ មចស់អងេគ នះ

មនពន្របមណ ឺ ្ល

ពយម

ផ យេចញអំព្រពះកយជន ច ី ិ ច

ំ ភេចញេទ ចមងយ ៣ េយជន ៍ ។ ្រពះមេហសីអងគ ផ យេចញេទទសត ូ ច នងទ ឺ្ល ិ ិ សធ ិ ំ េនះ មន្រពះជន ម ៧ មុឺនឆន ំ ្រពះអងក ុ ំ ជនជេ្រចើន គ លគង់ធរមនេនេឡើយ បនញុង្របជ

ំ ឱយឆ្លង ( េ្រតយស ើ

ំ រវដ ្ត ) ។ ្រពះពុទេធ នះ ្រពមទង

ំ ្រសបេ់ ផ មព ្រពមទងេទវ ុ ើ ួកមនស

្រពះសររៈបរ ប ី ិ ូណ៌េ

័ បងរេភ វក ្ល ង គឺធម៌ េ្រ ុ ្អ

េធើ្វ ឱយដល់នវូ សភពេក មក ន ្ត េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន ។

យអនព ុ យញជនៈ មនលកខណៈដ្រ៏ បេសើរ ៣២ ្របករ គង់បត់បង់សូនយ

ំ ់ ឱ ! សងខរទងព ំ ួង ជរបស់ទេទ េទេតើ ។ ្រពះសិខសម ទងអស ី ុ ព ទ ធ ជអនក្របជញដ ៏

់ ន ្របេសើរ ្រទងបរ ិ ព ិ ្វ ន កុ នងអស

។ កមពស់ ៣ េយជន ៍ កុ នងទេនះឯង ី

ម ្រពះសូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរ ៃន្រពះអងេគ នះ េគ

ចប់ សិខព ិ ុទវធ ង ទី ២០ ។

ងទុក


83

េវស ភូពុទវធ ង ទី ២១ [ ២២ ]

កុ នងមណ្ឌកបបេនះឯង មន្រពះជិន្រសី ្រពះនមេវស ភូ ្រពះអងម គ ិន

់ ើ តេឡើងកនងេ មនបុគគលេសើ ម មិនមនបុគគលេ្រប បផម ឹទ បន ្រទងេក ុ េនះ កល្រជបចបស់នវូ េ

នវូ ែដនៃនត

ំ ្ហ ទង

យផង

ំ ៣ េនះ ែដលេឆះសព ្វ េ កទង ់ ់នវូ ចណ ំ ង ្រទងកត

គឺ គៈផង យេភង ើ្ល

ដច ូ ដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ

ដល់នវូ សេមព-

កនយក ្រទង់សែម្តងធមមច្រក មនពួកបរស ិ ័ទ

៏ តម ធិញញណដឧ ្ត ។ ្រពះេវស ភូ ជេ

ំ ន ់ ចន ួ ៨០ ពនេកដ ិ បន្រ

ក ។ ្រពះជិន្រសី

ំ ូង ។ ស់ដង ឹ កុ នង្រគជដប

កលែដល្រពះេ

កេជដៈ្ឋ

ំ ន ់ កក ្របេសើរជងពួកនរជន េចៀសេចញេទកនចរ ួ ៧០ ពន ់ ិ ័ ទចន ិ ុ នងែដន មនពួកបរស

េកដ ិ បន្រ

ស់ដង ឹ កុ នង្រគទី ២ ។

េហើយេធើ្វ នវូ បដ ិ

រយ ពួកមនស នងេទវ ុ ិ

ក៏បនមក្របជុំគ ន ។

ពួកេទវ

កុ នងមួយមុឺនេ

នងមន ស ុ ិ

ធំចែំ ឡក ជទ្រព ី េឺ មេហើយ ក៏បន្រ

៏ ំ មន េវស ភូ ែស្វងរកនវូ គុណដធ

់ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ្រទងបេន ទ បង់នវូ ម

ំ កធតុ ្រពមទងេទវេ

ំ ន ចន ួ ៦០ េកដ ិ េឃើញេហតុអ

ទដ ិ ិ្ឋ ក

ច រយ

ស់ដង ឹ ( កុ នង្រគទី ៣ ) ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនម

វកសនបត ៣ េលើក សុទែធ តជ្រពះខី ិន

្រសព

េលើកទី ១ មនភក ្របសចកមនល ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតន ្ត ងធ ិន ិ ុខ ិ ទ មនចិតស ឹ ឹ ង ។ គឺសនបត ំ ន ំ ន ់ ់ េលើកទី ២ មនភក ចន ួ ៧០ ពនេកដ ួ ៨០ ពនេកដ ិ សនបត ិ ។ ិន ិ ុ ខចន

សនបត ិន

ំ ន ់ េលើកទី ៣ មនពួកភិកុ ខចន ួ ៦០ ពនេកដ ិ ែដលភ័យតក់សុ ្ល តអំពទ ើ ី ុកខ មនជ ជេដម ៏ ំ ។ ជឱរសរបស់្រពះពុទែធ ស្វងរកនវូ គុណដធ

កល្រពះសមុ ព ទ ធ មិនមនបុគគលេសើ ម អងគ

៏ តម េនះ ្រទង់សែម្តងធមមច្រកដឧ ្ត សម័យេនះ តថគតជក ្រត េឈ ម ះសុទស នៈ បន ៉ ងៃ្រកែលង បនបូជនវូ ្រពះជិន្រសី ់ វូ ធម៌ដ្រ៏ បេសើរេហើយ ក៏េពញចិតន ្ត បន ្ត ងផ ន ឹ ួ សយ

ំ ្រពមទង្រពះសងឃ េ

ំ ំ ពត់ ។ តថគត ញុងម យបយទឹក នងស ិ

ទន ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

ំ ់ ងៃថ ំ ់ ួស ជអនកមិនខល ទងយប ទ ែដលបរប ង េហើយចូលេទកនផ ន ិជ ិ ូណ៌េ សមនក់្រពះជិន្រសី ។ តថគត បរប ិ ូណ៌េ

ចរគុណ មនចិតត ្ត មកល់ខជប់ កុ នងវត្ត

នងស ញ ណ េ្រតកអរកុ នង ្វ ុ តញ ញ ិ ី ល ែស្វងរកនវូ សពញ

សនៃន្រពះជិន្រសី ។ តថគត

ំ ំ ញុងសទ ធ នងប ិ ត ី ិ ឱយេកើតេឡើង េហើយថ្វយបងគ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជ

ក៏េកើតេឡើង េ្រពះេហតុៃនករ្រ

ស់ដង ឹ ។

យគុណ កុ នង

្ត បត ី ីរបស់តថគត

់ ់ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង្រជបច ្ត ិ នវល្រតឡប ិ ិតម


84

េហើយ្រទង់្រ សតេ្វ នះ

ស់ថ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ក ្រតេនះ នងបន្រ ី ឹ

នងេចញព ្រកុ ឹ ី ងកបលពស ិ ុ ្ត

ជទីរក យ ី

ំ េសចកី្តពយយម ង

េហើយ

់ អជបល្រពក ទក ។ សតេ្វ នះ នងអង ុ ករកិរយ គ ិ ឹ ឹ ុ យេទៀបគល ់ ឹ ទ ងេនរញជ េហើយចូលេទកនស

លំ ្រ

េធើ្វ

ទទួលបយសកុ នងទីេនះ

់ ។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ បនឆនបយស ែកបរេឆនរសឹ ទ ង

េហើយចូលេទឯគល់េពធិ្រពក ឹ

េនរញជ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ។

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ

ែដលេគចត់ែចង

វូ េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង បេ់ នះ ្រពះសមុ ព ទម ធ នយសធំ េធើ្វ ្របទក ណន ឹ ិ

ស់ដង ។ ្រពះម ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ

្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះនមសុេទធទនៈ េស្តចេនះ នងបនជ្រពះព ុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេថរៈ ២ អងគ ឹ

គឺេកលិតៈ ១ ឧបតិស ៈ ១ ជអនកមិនមន

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

័ វក

នងជអគ គ ឹ

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

្រពះេថរៈេឈ ម ះ

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរេឈ ម ះេខម ១ ឧបបលវ ី

នន ទ ្ណ

នងជឧប ្ឋ ក ឹ

១ ជអនកមិនមន

្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ នងជអគ គ ឹ

ជទ្រី

ស់ដង ឹ របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ ១ ឧត្ត

សវៈ

វក ។ េដម ិ ើ េឈើ

ថអស ត្រថ ពក ឧបសកេឈ ម ះ ឹ

ចិតគ ្ត ហបតី ១ ហ ថ ឡវកគហបតី ១ នងបនជអគ គ ឧប ្ឋ ក ។ ឹ

ននម ទ

បេ្រមើ

ឧបសិកេឈ ម ះ

១ នងជអគ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេគតម មនយសអងគ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

េនះ មន្រពះជន ម ១០០ ឆន ំ ។

ពួកមនស ុ

នងេទវ ិ

បន

់ វូ ្រពះពុទដ ្ត បន ធ ក ី េនះ

់ ៏ ំ េហើយ ក៏រក យថ ក ្រត របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងរកប ម ន ែស្វងរកនវូ គុណដធ ុគគលេសើ ម គ ី

ំ េនះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្រពមទងេទវ ្ល ុទ ធ ។ ពួកមនស ុ សំេឡងេ កុ នង

៊ ទះៃដ អបអរ

សនៃន្រពះេ

ទរ េធើ្វ អញជលីនម

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

កធតុ មន

ក រថ េបព ្វ ងមគគផល ើ ួកេយងន ើ ងឃ ឹ

កនថអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ ឹ

ំ អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។ មនស ទង ុ

្ត

ំ ង់ យ កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកព

់ ងកន ់ ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបន យ៉ង ចេំ ពះមុខ គងន យកន វូ កព ឹ

មិញ ។

ំ ់គ េយងទ ងអស ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ក៏គង់នងបនសេ្រមច ឹ ្រពះ

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគត ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

្រពះពុទដ ធ ក ី

ៃន្រពះ

តថគត បន

់ វូ ្ត បន

ំ ិ តឱ ំ ធិ ្ឋ នវត្ត ្ត េនះេហើយ ក៏ញុងច ្ត យ្រជះថ្លៃ្រកែលង បនខអ


85

តេទ េ

់ ំ ១០ ។ ្រពះេវស ភូសមុ ព ទ ធ ្រទងែស ៏ ំ យករបេំ ពញបរមីទង ្វ ងរកនវូ គុណដធ

មននគរេឈ ម ះអេនមៈ មន្រពះម

ក ្រត ្រពះនមសុបបតតៈ ជ្រពះបិ ិ

្រពះអងគ គ ង់េន្រគប្រ់ គង្រពះដ ំ

្រពះនមយសវតី ។

ទដ្រ៏ បេសើរ មន ៣ គឺរុចិ្រប

្រប

ទ ១ សុរតិ្រប

់ ់ មនខួន្រប ពួកនរម ្ល ី ិ នខះ្វ ពី ៣០ ពននក

សុចិ ្ត

មន្រពះ-

់ ន ំ ក់ អស់ ៦ ពនឆ

ទ ១ វឌ ក្រប

ទ ១ ។

់ មរមយ ឯនរ ី ជអគគមេហសី ្រពះនម បស

៏ តម ្រពះ ជបុ្រត ្រពះនមសុបបពុទ ធ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជបុរសដឧ ្ត បនេឃើញនវូ

នម ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េស្តចេចញេ

យវ បន្រប្រពត ្ត យយម អស់ ៦ ែខ ។ ្រពះេវស ភូ ឹ ព

័ សងបរ់ មងប់ មនច្រក គឺធម៌្រប្រពត កនយក មន្រពះទយ ឹ េ្ត ទ មនពយយមធំ

ជេ

ឧតម ្ត ជងពួកជន ្រតូវម

ធនេហើយ កុ នងអរុ

្រពហម

់ ៏ ំ មន្រពះេថរៈេឈ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ ម ះេ

ម ។ ្រពះេវស ភូសមុ ព ទ ធ ័ ្រពះវក

ណៈ ១ ឧតរ្ត ៈ ១ ជអគគ

េថរៈេឈ ម ះឧបសនៈ្ត ជឧប ្ឋ ក ។ ្រពះេថរេឈ ម ះ ម ១ សមន ១ ជអគគ ី េឈើស្រមប្រ់

ឧបសកេឈ ម ះេ

ស់ដង ឹ របស់្រពះមន្រពះភគេនះ េគែតងេ

ថ ម

វក ឯ ិ

ល្រពក ។ ឹ

១ តកៈ ម ះេគតមី ១ សិរម ិថ ១ រមមៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ិ

ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ិ

រសី ម មនកមពស់ ៦០ ហតថ មនឧបមេសើ ម េ ំ ូលភនំ កុ នងេវ ្ត តេភងេល ើ្ល ើ កព

ផ យេចញព្រពះកយ ដច ូ អ ី ៏ ំ អងេគ នះ ែស្វងរកនវូ គុណដធ

មន្រពះជនមយុ

យ្រប

ទមស

យប់ ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់

មុឺនឆន ំ ្រពះអងឋ គ ិ តេនអស់កល

ំ ំ ្រតមេនះ ញុង្របជ ុ ំ ជនជេ្រចើន ឱយឆ្លង ( ចកសង រ ) ។ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រពមទង ឹ ័ ែញកធម៌េធើ្វ ឱយព ិ វក

ំ ់ េនះ វ ិ ទងអស

វនស ិ

្ត រ តមកល់ម

ជនកុ នងសំេព គឺធម៌ េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន ។ ជន

ំ ់ េនះ រ នងឥរ យបថ ជរបស់ែដលេគគបបរម ិ ិ ី ិ លេមើល របស់ទងអស

ំ ួង ជរបស់ទេទ េទេតើ ។ បសូនយអស់េទ ឱ ! សងខរទងព

្របេសើរ ្រពះនមេវស ភូ ជ

្របេទសេនះ ៗ ។

្ត

្រពះជិន្រសីដ ៏

បរន ិ ព ិ ្វ នកុ នងេខម ម ្រពះធតុផ យេទ កុ នង

ចប់ េវស ភូពុទវធ ង ទី ២១ ។


86

កកុ កសនព ធ ុទវធ ង ទី ២២ [

២៣

]

កុ នងកលជខងេ្រកយ

ៃន្រពះេវស ភូសមុ ពទម ធ ក

មន្រពះសមុ ព ទ ធ

់ ់ ិ នបន េគ្រគបសងត ្រពះនមកកុ កសនៈធ ្រទង្របេស ្វ ទ មនគុណ បម ក ់ ើ រជងពួកសតេ្វ ទប បនេ

ំ ើ ងនវូ ភពទងព ំ ួង ដល់នវូ បរមីេ យក្រម ្រពះអងរគ េល

យចរយ េហើយសេ្រមច ិ

៏ តម នវូ េពធិញញណដឧ ្ត ដច ូ សីហៈទម្លយនវូ ្រទុង ។ កល្រពះកកុ កសនៈធ ជេ

ំ ំ ន ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ួ ៤ មុឺនេកដ ិ បន្រ ឹ េ្ត ទ មនពួកបរស ិ ័ ទ ចន ំ ូង ។ ្រពះកកកសនៈធ ្រទង់េធើ្វ នវូ វក ្រគដប ្វ បដ ិ ិ ុ ពន ុ

នងមន ស ៣ មុឺនេកដ ិ ឱយ្រ ុ ិ

នវូ ចតុស ចធ េទវ ច ម៌ ៃន្រពះពុទេធ នះ មនមនស ុ ់ ន ( េនះជករ្រ ច បប

ស់ដង ឹ ទី ២ ) ។ កុ នងករ្របកស

នងយក ិ

្រ

ស់ដង ឹ នវូ ធម៌ េគមិន

ស់ដង ឹ ទី ៣ ) ។ ្រពះមនេជគ ្រពះនមកកុ កសនៈធ មន

វកសនបតែតម ួ យដង សុទែធ តជ្រពះខ ី ិន

មនចិតន ្ត ងធ ឹ ឹង ។

ស់ដង ឹ កុ នង

ំ កស ញុងេទវ

រយ ជគូ ៗ ឰដ ៏

ស់ដង ឹ ( េនះជករ្រ

កនយក

្រសព មិនមនមនល ្ត ង បរ់ មងប់ ិ ទ មនចិតស

័ វកសមគមក ុ នងកលេនះ មនពួក្រពះខី

្រសព ៤ មុឺន

ែដលដល់នវូ ទនភ ្ត ូ មិ ( ភូមិៃនបុគគលអនកមនខួនទ ្ល ូនមនេហើយ ) េ្រពះអស់េទៃនកិេលស មន

សវៈជេដម ម ះេខមៈ បនថ្វយទនដេ៏ ្រចើន ើ ។ សម័យេនះ តថគតជក ្រតេឈ

ចេំ ពះ្រពះតថគត នង្រពះសងឃ ជជិនបុត្ត ។ ិ

តថគតបនចតែ់ ចងថ្វយប្រត ចីវរ

ំ ក ំ ់ េនះ ជរបស់្របេសើរៃ្រកេពក ែដលតថគត្របថន ម ថនបន ្ត ់ នងេដ ើ េឈើែអម ទងអស ិ

េហើយ ។

់ កុ នងភទក ្រពះមុនកក ទ បបេនះ ី ុ កសនៈធ ជនយកអងេគ នះ ្រទងពយករតថគតថ

ក ្រតេនះ នងបន្រ ឹ

យ ស់ជ្រពះពុទ ធ ។ សតេ្វ នះ នងេចញចក្រកុ ងកបលពស ី ឹ ិ ុ ្ត ជទីរក

់ ៃនអជបល។ សតេ្វ នះ នងអង េហើយតមកល់នវូ ពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ិ ឹ ុ យេទៀបគល

់ ឹ ទ ងេនរញជ ្រពក ទទួលបយស កុ នងទេនះ េហើយចូលេទកនស ឹ ី នងេ ឹ

យបយស

េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់ែចង ។ លំ

េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនង្រ ឹ

្រពះពុទេធ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

េហើយេស្តចសំេ

។ ្រពះជិន្រសីេនះ

េទឯគល់េពធិ្រពក ឹ

បេ់ នះ ្រពះពុទម ធ នយសធំ េធើ្វ ្របទក ណ ិ

ស់ដង ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ

។ ្រពះម

ៃន

្រពះនមសុេទធទនៈ ក ្រតេនះ ជ្រពះពុទ ធ ្រពះនម

េគតម ។ ្រពះេថរៈេឈ ៈ ១ សុទែធ តមិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ

សវៈ ្របសចក


87

័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះ

នន ទ ជ

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ជអគគ

វក ។ ិ

គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ ជអគគ

ឧប ្ឋ ក បេ្រមើ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរេឈ ម ះេខម ១ ឧបបលវ ី

មន

េឈើជទី្រ

ស់ដង ឹ

របស់្រពះមន្រពះភគេនះ

្ណ ១ សុទែធ តមិន

ថអស ត្រថ ពក ឹ

េឈ ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវក ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិកេឈ ម ះននម ទ

ឧបសក

១ ឧត្ត

នងជអគ ្រពះេគតមមនយសអងេគ នះ មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួក គឧប ្ឋ យក ឹ ិ មនស ុ

នងេទវ ិ

បន

់ ិ នមនបុគគលេសើ ម ្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទងម

៏ ំ េហើយ ក៏រក ែស្វងរកនវូ គុណដធ យថ ក ្រតអងេគ នះ ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ ី ំ មនស ្រពមទងេទវ ុ

អញជលីនម

ក រថ

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

កធតុ មនសំេឡងេ

េបេយ ងន ្វ ងមគគផល ើ ើ ងឃ ឹ

់នងបនសេ្រមច េយងគង ើ ឹ ំ មិនខន ។ មនស ទង ុ

ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ

កុ នង

សនៃន្រពះេ

្ត អងេគ នះ

េបឃ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះេហើយ

គង់ែតនងបនសេ្រមច ឹ

កនថអងេគ នះ

កុ នងកលជអនគត

ំ ់ មិញ ។ េយងទ ងអស ើ

ំ ន ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតពុខ

ំ ិ តឱ ដក របស់្រពះពុទេធ នះេហើយ ក៏ញុងច ្ត យ្រជះថ្លេ ី

ទះៃដអបអរ េធើ្វ

់ យ កលឆ្លងសឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកំពង់ចេំ ពះមុខេហើយ គង់នងកន ឹ

ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងនវូ សឹ ទ ងធំបនែដរ យ៉ង យកនវូ កព

គ ន

ពួក

ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះតថគត

្ត ប្រ់ ពះពុទ-ធ

យៃ្រកែលង បនអធិ ្ឋ នវតត ្ត េទ

ំ ១០ ។ កលេនះ នគរេឈ យករបេំ ពញបរមីទង ម ះេខមវតី ឯតថគត ជបុរស

េឈ ធ ងេគ នះ ។ ញ ណ បនបួសកុ នងសមនក់ ៃន្រពះពុទអ ម ះេខមៈ ែស្វងរកនវូ សពញ ្វ ុ តញ ញ ់ ៏ ំ មនអគិគទត្រ្ត ពហមណ៍ ជ្រពះបិ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមកកុ កសនៈធ ្រទងែស ្វ ងរកនវូ គុណដធ

្រពះម

្រពះនមវ ិ

ខ ។ ម

ជ ្រតកូល របស់្រពះសមុ ព ទ ធ េនកុ នងេខមបុរេនះ ី

ំ ុ ត មនជតខ ំ ្រតកូល្របេសើរបផ ទង ព ់ខស ព ់ មនយសធំ ជងមនស ុ ិ ង ់ ់ សនៈអង េគ នះ ្រទងគង េន្រគប ្រ់ គងឃ ធ

គឺកមវឌ ្រប

មនខួន្រប ្ល

ទ ១ កមសុទិ្រប ធ

់ ន ំ ្រប ស អស់ ៤ ពនឆ

ទ ១ រតវឌ ន្រប ិ

យ ។ ្រពះកកុ ក-

ទដ្រ៏ បេសើរ មន ៣

ទ ១ ។ មននរ ី ៣ មុឺននក់

់ មរមយ ឯនរជអគ បស គមេហសីេនះ ្រពះនមេ បន ី ិ ី ្រពះ ជបុ្រត ្រពះ-

់ ំ ៤ ្រទងេចញេទេ នមឧតរ្ត ៈ ។ ្រពះជិន្រសី េឃើញនវូ នម ្ត ង ិ ិ តទ

យរថយន តមកល់ទុក


88

នវូ ពយយម មិនេលើសពី ៨ ែខ ។ ្រពះកកុ កសនៈធ ជេ

មនពយយមធំ

្រទង់ឧតម ្ត ជងពួកជន

ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នងមិគទយវន័ ។ េឈ ម ះវធ ិ ុ រៈ ១ សញីជ វៈ ១ ជអគគ

្រពះភគេនះ េ

ធនេហើយ

ំ េទើបញុងច្រក

៏ ំ មន្រពះេថរៈ ្រពះកកុ កសនៈធ ែស្វងរកនវូ គុណដធ

័ ្រពះេថរៈេឈ ជឧប ្ឋ ក ។ ្រពះេថរ ី វក ម ះពុទិជៈ ធ

ម ១ នងចមប៉ ១ ជអគគ

េឈ ម ះ

្រតូវ្រពហម

័ សងបរ់ មងប់ កនយក មន្រពះទយ

វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

ស់ដង ឹ របស់្រពះមន-

ថសិរស្រព ក ម ះអចុ គ ច គតៈ ១ សុមនៈ ១ ើ េ្រជស ) ។ ឧបសកេឈ ិ ឹ ( េដម

ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ។ ្រពះម ម ះននទ ១ សុននទ ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ិ

មុន ី

។ ្រពះមេហសីេនះ មន្រពះជនមយុ ៤ មុឺនឆន ំ ្រពះអងគ ជុំវញ គ ង់េនកំណត់បុេ៉ ិ

្ណ ះ

់ ីចមងយ ១០ េយជន ៍ េ មនកមពស់ ៤០ ហតថ រសី ម ដច ូ ជមស ផ យេចញេទកនទ

់ ង្របជ ំ ្រទងញ ុ ំ ជនដេ៏ ្រចើន ឱយឆ្លង ( ចកសង រ ) ។ ្រពះសមុ ព ទេធ នះ ្រពមទង ុ ំ ំ ំ ទ ង នផ រ គឺ្រពះសទម ូ ជសីហនទ ចេំ ពះនរៈ នងនរ ធ ម បនេឡ ឺ ្ល ើ ងដច ិ ី ង

មនស េ ុ

ំ ក្រពមទងេទវេ

ំ យអងគ ៨ សីលទង

ក េហើយនព ិ ្វ ន ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ បរប ិ ូណ៌េ

់ ិន យ មិនធុ ្ល ះធ្លយ ជបម

័ វក

យ កុ នង

យពកយ ្របកប

ំ ់ វនសស ច់ របស់ទងអស ូ នយេទ ិ

ំ ួង ជរបស់មិនេទៀង េទេតើ ។ ្រពះកកុ កសនៈធ ជ្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ ឱ ! សងខរទងព

នព ិ ្វ នកុ នងេខម ម ្រពះសូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរ របស់្រពះពុទេធ នះ មនកមពស់េទកុ នង

កស ១

គវុត កុ នងទីេនះឯង ។

ចប់ កកុ កសនព ធ ុទវធ ង ទី ២២ ។ េកនគមនពុទវធ ង ទី ២៣ [ ២៤ ] កលជខងេ្រកយ អំព្រពះកក មន្រពះជិន្រសីសមុ ព ទ ធ ្រពះនម ធ ី ុ កសនៈមក

េកនគមនៈ ្រពះអងឧ គ តម ្ត ជងសតេ្វ ទប ្វ ទ ជធំកុ នងេ

់ ក ្រទង្របេស ើ រជងពួកជន ។

ំ ១០ កនងផ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ បនបេំ ពញបរមីធម៌ទង ្ល ូ វឆ ្ល ង យ គឺជតិ លះបង់មនល ិទ ំ ់ ដល់នវូ សេមពធិញញណដឧ ៏ តម ទងអស ។ ្ត

្រពះេកនគមនសមុ ព ទ ធ ជនយក ញុងំ

ំ ន ធមមច្រកឱយ្រប្រពត ្វ ន ួ ៣ មុឺនេកដ ិ បន្រ ឹ េ្ត ទ ពួកសតច

បដ ិ

ំ ូង ។ កល្រទង់េធើ្វ ស់ដង ឹ ដប

ំ ីពកយតះម តះេដៀល ំ ន រយ ៃនជនដៃទ ពួកសតច ្វ ន ួ ២ មុឺនេកដ ិ បន្រ ិ ៍ ញញ ិ

ស់ដង ឹ


89

ជេលើកទី ២ ។ លំ

់ េនះ បព ្រពះជិន្រសីេធើ្វ វក ្វ បដ ិ ិ ុ ពន ី

់ េទវបុរ ី ្រពះសមុ ព ទគ ធ ងេនេល ើ បណុ ្ឌ កមពលសិ ំ ភធម ម គង់ចវស ិ

សែម្តងសតប ្ត ករ បន្រ

( កុ នងេទវេ

ស់ដង ធ េទវ ឹ ជេលើកទី ៣ ។ ្រពះពុទជ វកសនបតែតម ួ យដង ិន

មន

់ ែដលកនងឱឃៈ ផ្តច់បងមច ្ល ុច ។ យមិត្ត នង ិ

កេនះ ។ ្រពះមុន ី កល

ំ ន ក ) ពួកសតច ្វ ន ួ មួយមុឺនេកដ ិ

្រទង់្របេសើរជងេទវ

ែដលសុទែធ តជពួក្រពះខី

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតន ្ត ងធ ឹ ឹង ។ េ

កុ នងេទវេ

រយ ិ ៍ េហើយ្រទង់យងេទកន ់

អងេគ នះ ្រទង់

្របសចកមនល ិទ

្រសព

វកសមគមកុ នងកលេនះ មនភក ិ ុ ខ ៣ មុឺន

សម័យេនះ តថគតជក ្រតេឈ ម ះបពត ្វ ៈ បរប ិ ូណ៌

មតយ មនពល នងពហនៈេ្រច ិ ើន ។ តថគតេទគល់្រពះសមុ ព ទ ធ

ំ ធម៌ដ្រ៏ បេសើរ េហើយនមន ្រពមទង្រពះជ ្ត ិ ន្រសី ថ្វយទន ិ ្រពះសងឃ

្ត ប់

មេសចកី្ត្របថន ។

់ ូ ្រត ១ សំពតក ់ មពល ១ តថគត បនថ្វយវតុ ថ ៤ មុខ គឺសំពត់ចីន្របេទស ១ សំពតស ែសបកេជើងមស ១ ចេំ ពះ្រពះ ក

ំ ្ត ្រពមទង

់ ម ្ត លសងឃ ្រទងពយករតថគតថ

់ ់ ័ ។ ្រពះមុនេនះ វក ្រទងគង េនក ី ុ នង

ស់ជ្រពះពុទ ធ កុ នង

បុរសេនះ នងបន្រ ឹ

ភទក នគរកប លពស ទ បបេនះ ។ សតេ្វ នះ នងេចញព ី ឹ ី ិ ុ ្ត បុរ ី ជទេ្រតកអរ

ំ នវូ ពយយម ង

់ អជបល្រពក ទទួលបយស កុ នងទី ។ សតេ្វ នះ នងអង េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ឹ ិ ឹ ុ យេទៀបគល

់ ឹ ទ ងេនរញជ េនះ េហើយចូលេទកនស

េឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

ែចងេហើយ ។

េហើយេស្តចសំេ

លំ

្របេសើរ េហើយបន្រ

បេ់ នះ ម

់ ។ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ បនឆនបយស េទៀប

េទឯេពធិមណ្ឌល

មផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ែដលេគចត់

បុរសមនយសធំ នងេធ ើ្វ ្របទក ណេពធ ិ មណ្ឌលដ ៏ ឹ ិ

ស់ដង ។ ្រពះម ឹ េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ

អងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

បេងើត ក របស់្រពះពុទ ធ

្រពះនមសុេទធទនៈ ក ្រតអងេគ នះ នងបន្រ ឹ

ស់ជ

្រពះពុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេថរៈេឈ ៈ ១ សុទែធ តមិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ សវៈ

្របសចក គៈ

្រពះេថរៈេឈ ម ះ

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

នងជអគ គ ឹ

័ វក

នន ទ នងបេ្រម ម ះេខម ១ ឧបបលឹ ើ ្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរេឈ ី

្ណ ១ សុទែធ តមិនមន

នងជអគ គ ឹ

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

វក ។ េឈើជទី្រ ិ

ស់ដង របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ ឹ

ឧបសកេឈ អស ត្រថ ពក ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវកៈ ១ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិក ឹ ឹ


90

េឈ ម ះននម ទ

១ ឧត្ត

នងជអគ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

នងេទវ ្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ ពួកមនស ុ ិ

៏ ំ េហើយ ែស្វងរកនវូ គុណដធ

រកបុគគលេសើ ម គ ម ន

ជពូជពនកៃន្រពះព ្ល ុទ ធ ។ ពួកមនស ុ េ

៊ េឡើង

ទះៃដអបអរ

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ របស់្រពះពុទ ធ

បន

នងេទវ ិ

េធើ្វ អញជលីនម

្រពះេគតមមនយសេនះ មន

ក រថ

ក៏មនចត យថ ិ រ្ត ក ី

ំ ួ យមុឺនេ ទងម

បុរសេនះ

កធតុ មនសំេឡង

កនថេនះ គង់នងបនសេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ ឹ

សនៃន្រពះេ

ំ កុ នងកលអនគតមិនខន ។ មនស ទង ុ

្ត អងេគ នះ

ំ ង់ចេំ ពះ យ កលឆ្លងនវូ សឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកព

់ ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំបន យ៉ង មុខ គង់កនយកក ព

ំ ់ ។ េយងទ ងអស ើ

គ ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ ន េបឃ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះ គង់នងបនសេ្រមច ឹ

កុ នងអនគតកល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។

ំ ិ តឱ េហើយ ក៏ញុងច ្ត យ្រជះថ្លេ

កុ នង

េបព ្វ ងមគគផល ើ ួកេយងន ើ ងឃ ឹ

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី

តថគត

ំ ធិ ្ឋ នវតត យៃ្រកែលង បនខអ ្ត េទ េ

្ត អងេគ នះ

ៃន្រពះសមុ ព ទេធ នះ

យករបេំ ពញនវូ

ំ ១០ ។ តថគត ្របេសើរជងជន កលែស្វងរកសពញ បរមីទង ញ ណ បនឱយទន ្វ ុ តញ ញ ៏ ំ េហើយបួសកុ នងសមនក់្រពះជិន្រសី ។ មននគរេឈ លះបង់ ជសមបតដ ម ះេ ិ្ត ធ ក ្រត្រពះនមេ

ភៈ ្រតកូលធំ របស់្រពះពុទ ធ េនកុ នងនគរេនះ ។

យញទត ញ ្ត ( ជ្រពះបិ

) នងឧត្ត

ជ្រពះម

ទដ្រ៏ បេសើរ មន ៣ គឺតុសិត្រប

្រប

ទ ១ សនស ុ ្ត ិ ត្រប

់ ់ មនខួន្រប មននរម ្ល ី ិ នខះ្វ ពី ១ មុឺន ៦ ពននក ្រពះនមរុចិគ ្ត

្រពះ ជបុ្រត

យ៉ង េហើយេចញេទ េ គមនៈ

ជេ

្រតូវ្រពហម

កនយក

្រពហមណ៍េឈ ម ះ

របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេកនគមនៈ

់ ់ េន្រគប ្រ់ គង្រពះដ ំ ្ត េនះ ។ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រទងគង

ភវតី

់ ន ំ ក់ អស់ ៣ ពនឆ

ទ ១ សនដ ្ឋ ុ ្ត ្រប

ទ១។

់ មរមយ ឯនរជអគ បស គមេហសី ី

្រពះនមសតថ ហៈ ។

៏ តម បុរសដឧ ្ត េឃើញនវូ នម ិ ិ ត្ត ៤

យយនដរំ ី បន្រប្រពត ្ត យយម អស់ ៦ ែខ ។ ្រពះេកនឹ ព ័ សងបរ់ មងប់ មន្រពះទយ

មនពយយមធំ

្របេសើរជងជន

ំ ត ធនេហើយ េទើប្រទង់ញុងច្រកឱយ្រប្រព ឹ េ្ត ទ កុ នងមិគទយវន័ ។ ្រពះពុទ ធ

៏ នយស មន្រពះេថរៈេឈ ្រពះនមេកនគមនៈដម ១ ឧតរ្ត ៈ ១ ជអគគម ះភេយយសៈ ិ ័ ្រពះេថរៈេឈ វក ម ះេ

ជអគគ

ជឧប ្ឋ ក ។ តជៈ ិថ

វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

្រពះេថរេឈ ម ះសមុទទ ១ ឧត្ត ី

ស់ដង ៃន្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េគេ ឹ

ថឧទុមពរ-


91

្រពក ( េដម ើ ឹ

្វ ) ។ ឧបសកេឈ ម ះឧគគៈ ១ េ

េឈ ម ះសីវ ្រប

មេទវៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិក

ម ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ។ ្រពះពុទេធ នះ មនកមពស់ ៣០ ហតថ ិ

យរសី ម យ៉ងេនះ ដច ូ ជមសកុ នងមតៃ់ នបវ ។

បេ់

្រពះពុទម ធ ន្រពះជនមយុ ៣

ំ ំ ត់ ្រពះអងឋ ំ ត់្រតមេនះ ញុង្របជ មុឺនឆន ំ ជកណ ុ ំ ជនជេ្រចើន ឱយឆ្លង ( ចក គ ិ តេនកណ ឹ ័ េលើកេឡើងនវូ ធមមេចតិយ សិ ្អ ត វក

ំ សង រ ) ។ ្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពមទង

សំពត់ គឺធម៌ េធើ្វ នវូ ក្រមងផក គឺធម៌ េហើយបរន ិ ព ិ ្វ ន ។ ជនជ

៏ ំ ទូ ៏ នសិរ ី ដល់នវូ ឫទដ សែម្តងនវូ ធម៌ដម ិធ ធ

ំ ួង ជរបស់ទេទ េទេតើ ។ សងខរទងព បព ្វ

ម ្រពះធតុផ យេទ កុ នងទីេនះ ៗ

្អ ងេ

័ របស់្រពះពុទេធ នះ វក

ំ ់ េនះ វន យ របស់ទងអស ិ សសូនយេទ ឱ !

្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេកនគមនៈនព ិ ្វ ន កុ នង មចែំ ណក ។

ចប់ េកនគមនពុទវធ ង ទី ២៣ ។ កស បពុទវធ ង ទី ២៤ [ ២៥ ]

កលខងេ្រកយ អំព្រពះព ុទ ធ ្រពះនមេកនគមនៈមក មន្រពះសមុ ព ទ ធ ី

៏ តម ្រពះនមកស បៈ ដឧ ្ត ជងសតេ្វ ទប ្វ ទ ជធមម ជ ្រទង់េធើ្វ ពន ឺ ្ល ។ ្រតកូល្រពះពុទ ធ

ំ ដល់យចកទង

្រទង់លះបង់េហើយ យ

់ ្រទងឱយទន

្រពះពុទេធ នះ

ំ ័ ឱយេពញ យ េហើញញុង្រពះទ

់ ក ្រពះសមុ ព ទយ ងេទកនចរ កុ នងេទវេ ធ ិ

បន្រ

ស់ដង ឹ ជេលើកទី ២ ។ ្រពះ

េនះ បន្រ

កល

់ ិ នអស់ ។ ្រពះពុទ ធ ជេទវ ស់ដង បម ឹ

រយ នងវ ្វ ឫទិ ធ សែម្តង ិ ុ ពន ិ ក

ស់ដង ឹ ជ្រគទី ៣ ។

្រពះជិន្រសី

ំ កេនះ ញុងេទវ

់ ៣ ពនេកដ ិ

៏ ដ្របេស ើ រេនះ មន

វកសនបត ិន

កុ នងករសែម្តងធម៌ដៃទេទៀត ដល់េទវ

ែតមួយដង ែដលសុទែធ តជពួក្រពះខី

ដច ូ

ំ កនយក ញុងធម ម ច្រក

ំ ូង ។ ស់ដង ឹ ជ្រគដប

្ត េធើ្វ យមកបដ ិ

យ កុ នងេទវេ សែម្តងធម៌ កុ នងសុធមមេទវបុរ ី ជទីរក ី ស់ដង ឹ ។

នងទ ិ ឹកេ្រចើន

ក អស់ ៤ ែខ ពួកបរស ិ ័ ទមួយមុឺនេកដ ិ

់ នវូ ញណធតុ ពួកបរស ិ បន្រ ិ ័ ទ ៥ ពនេកដ

ឱយ្រ

គឺបយ

៏ តម ដល់សេមពធិញញណដឧ ្ត

ជេគឧសភៈ ទម្លយនវូ េ្រកល ។ កល្រពះកស បៈ ជេ ំ ន ឱយ្រប្រពត ួ ២ មុឺនេកដ ិ បន្រ ឹ េ្ត ទ ពួកបរស ិ ័ ទចន

ផះទ ជឫសៃន

មនស ុ

នងយក ិ

ំ ជនទង

មនចិតស ្រសព មិនមនមនល ្ត ង បរ់ មងប់ មន ិទ


92

ចិតន ្ល ្ត ងធ ើ យ មន ិ ុ ខ ២ មុឺនរូប ែដលមនភពកនងេហ ឹ ឹ ង ។ ករ្របជុំកុ នងកលេនះ មនភក

ចិតន ្ត ងធ ឹ ឹង េ

យហិរ ិ នងស ម ះេជតបល ិ ី ល ។ កលេនះ តថគតជមណព េឈ ិ

ំ ំ ៣ ។ តថគតដល់នវូ បរមី កុ នងគមីព រ ជអនកេរៀនមន ្ត េចះចមន ង ្ត ដល់នវូ េ្រតយៃនេវទទ ើ លកខណៈផង កុ នងគមីព រឥតិ

សៈផង កុ នង្រពះសទម ធ ម ផង ឈ ្ល សៃវកុ នងែផនដ ី នង ិ

កស

មនវជ ម ះឃដក ិ ជ េធើ្វ រួចេហើយ ជអនកមិនមនេ គ ។ ឧបសកេឈ ិ រ ជឧប ្ឋ ក របស់ ្រពះមន្រពះភគ

្រពះនមកស បៈ

្របកបេ

យេសចកី្តេគរព

្របកបេ

យេសចកី្ត

ំ េកតែ្រកង នព ចូលេទគល់្រពះជិន្រសី ្រពះនម ិ រនតថគត ិ ្វ នកុ នងផល ទី ៣ ឃដក ់ ម៌ របស់្រពះពុទេធ នះ ក៏បួសកុ នងសមនក់ៃន្រពះអងគ ។ តថគត ្ត បធ

កស បៈ តថគត

ធ មនពយយមេក្ល វក្ល ឈ ្ត ូ ច នងវត ្ត ំ មិនមនេសចកី្ត ្ល សៃវ កុ នងវតត ិ សីល នងសមធ ិ ិ សន្រពះ

មួយេឡើយ ញុងំ

បសូនយ កុ នង

សន ៃន្រពះជិន្រសី ឱយេពញបរប ិ ូណ៌ ។

ំ ុន ៉ ម ន តថគតបនេរៀន ្ត មនអងគ ៩ ែដល្រពះអងស គ ែម្តងេហើយទងប

ំ ់ េនះ េហើយញុងំ នវូ ធម៌ទងអស

សន្រពះជិន្រសី ឱយរុងេរឿង ។ ្រពះពុទេធ នះ េឃើញ

ជ្រពះពុទក ទ បបេនះឯង ។ ធ ុ នងភទក

ំពនគរកប យ សតេ្វ នះ នងេចញអ លពស ី ឹ ី ិ ុ ្ត ជទីរក

េហតុជអ

នងបន្រ ច រយ របស់តថគត ក៏្រទង់ពយករថ េជតបលមណពេនះ ិ ឹ

ស់ដង ឹ

់ ៃនអជបល។ សតេ្វ នះ នងអង តមកល់េសចកី្តពយយម េធើ្វ ទុកករកិរយ គ ិ ឹ ុ យេនេទៀបគល

្រពក ឹ

ទទួលបយស កុ នងទេនះ េហើយចូលេទឯសឹ ទ ងេនរញជ ី

បយស េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ ្របេសើរ

ែដលេគចត់ែចងេហើយ

េហើយចូលសំេ ។

លំ

េទរកគល់េពធិ្រពក ឹ

់ េនះ បព ី

្របទក ណន វូ េពធិមណ្ឌលដ្រ៏ បេសើរ េហើយនងបន្រ ឹ ិ

គល់អស ត្រថ ពក ឹ

្រពះម

េឈ ៈ ១ មិនមន ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ ំងម ំ

នងបនជអគ គ ឹ

្រពះពុទម ធ នយសធំ

មផូ វដ ្ល ៏

់ ើ្វ ្រទងេធ

ស់ដង ឹ នវូ សេមពធិញញណ េទៀប

បេងើត ក របស់្រពះពុទអ ធ ងេគ នះ ្រពះនមមយ ្រពះបិ

្រពះនមសុេទធទនៈ មណពេនះ នងបន្រ ឹ មនចិត្ត

។ សតេ្វ នះ េ

័ វក

ស់ជ្រពះពុទ ធ ្រពះនមេគតម ។ ្រពះេថរៈ

សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

្រពះេថរៈេឈ ម ះ

នន ទ ជឧប ្ឋ ក

្រពះជិន្រសីអងេគ នះ ។ ្រពះេថរេឈ ម ះនងេខម ១ នងឧបបលវ ី សវៈ ្របសចក គៈ មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ មនចិត្ត

នងបេ្រម ឹ ើ

្ណ ១ សុទែធ តមិនមន

ំ ម ំ ។ េឈើជទ្រី ង

ស់ដង ឹ


93

របស់្រពះមនេជគអងេគ នះ េគេ នងជអគ គឧប ្ឋ ក ។ ឹ

ថអស ត្រថ ពក ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវកៈ ឹ ឧបសកេឈ

ឧបសិកេឈ ម ះននម ទ

១ ឧត្ត

១ នងជអគ គឧប ្ឋ យក ឹ ិ

របស់្រពះពុទរធ កបុគគលេសើ ម គ ម ន

៏ ំ េហើយ ែស្វងរកនវូ គុណដធ

្រពះេគតមមនយសអងេគ នះ មន្រពះជនមយុ ១០០ ឆន ំ ។ បន

្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ី េនះ

ពួកមនស ុ

ក៏រក យថ មណពេនះ ជពូជពនកៃន្រពះព នងេទវ ្ល ុទ ធ ។ ពួកមនស ុ ី ិ កធតុ មនសំេឡងេ

ឃ ្វ ងមគគផលកុ នង

្រពះភ្រក្តៃន្រពះ

៊ េឡើង ទះៃដអបអរ េធើ្វ អញជលីនម

សន

ៃន្រពះេ

កនថអងេគ នះ

នងេទវ ិ

ំ ួ យមុឺន ទងម

ក រថ េបព ើ ួកេយងន ើ ង ឹ

គង់នងបនសេ្រមច ឹ

ំ ទង ្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគតមិនខន ។ មនស ុ

ចេំ ពះ

យ កល

់ ំ ង់ខងេ្រកម េហើយឆ្លងសឹ ទ ងធំ យកក ព ឆ្លងនវូ សឹ ទ ង េបឃ ើ ្វ ងកំពង់ចេំ ពះមុខ គង់នងកន ឹ បនែដរ យ៉ង

ំ ់គ ពួកេយងទ ងអស ន េបឃ ើ ើ ្វ ង្រពះជិន្រសីអងេគ នះេហើយ

មិញ ។

គង់នងបនសេ្រមច ចេំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះ ឹ

្ត អងេគ នះ កុ នងកលជអនគត ក៏យ៉ង

ំ ធិ ្ឋ នវតត ្រជះថ្លៃ្រកែលង បនខអ ្ត េទេទៀត េ

ំ ១០ ។ តថគត យករបេំ ពញបរមីទង

េនះែដរ ។

តថគតបន

ំ ិ តឱ របស់្រពះពុទអ ្ត យ ្ត ប្រ់ ពះពុទដ ធ ក ធ ងេគ នះេហើយ ក៏ញុងច ី

កលបេំ ពញបរមីយ៉ងេនះ តថគតែតងអេនទលេទ េវៀរនវូ មយទ បុគគលេធើ្វ េ

្រកក់ អំេពែដល ើ

យក្រម តថគតបនេធើ្វ េហើយ េ្រពះេហតុេពធិញញណ ។

នគរេឈ ម ះ

ព ណសី ក ្រត្រពះនមកិកី ្រតកូលធំរបស់្រពះសមុ ព ទ ធ េនកុ នងនគរេនះ ។ ្រពះពុទ ធ ៏ ំ មន្រពហមទត្រ្ត ពហមណ៍ ជ្រពះបិ ្រពះនមកស បៈ ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ

្រពះនមធនវតី ។ ្រពះអងគ គ ង់្រគប្រ់ គង្រពះដ ំ

ដ្រ៏ បេសើរ មន ៣ គឺហំស្រប ពន ់ ៣ ដង មនខួន្រប ្ល

ទ ១ យស្រប

់ ន ំ ្រប ក់ អស់ ២ ពនឆ

ទ ១ សិរចន ទ ី ្រប

្រពះទ

ទ ១ ។ នរ ី ១៦

់ មរមយ ឯនរជអគ បស គមេហសីេនះ ្រពះនមសុននទ ្រពះី

៏ តម ំ ៤ ក៏បនេចញ ជបុ្រត ្រពះនមវជ ធ បុរសដឧ ្ត េឃើញនវូ នម ្ត ង ិ ិ តេសន ។ ្រពះពុទជ ិ ិ តទ

េទេ

យ្រប

់ ទ ្រទង្រប្រព ត ឹ េ្ត សចកី្តពយយម អស់ ៧ ៃថង ( បន្រ

ស់ជ្រពះពុទ ធ ) ។

័ សងបរ់ មងប់ មន្រពះហឫទយ

មន

ៈ ១ ភរទ្វជៈ ១ ជអគគ ឱយ្រប្រពត ម ះតស ិ ឹ េ្ត ទ កុ នងមិគទយវន័ ។ ្រពះេថរៈេឈ

័ វក

្រពះសមុ ព ទ ធ

្រពះនមកស បៈ

ពយយមេ្រចើន

ជេ

្រទង់ឧតម ្ត ជងនរជន

កនយក

្រតូវ្រពហម

ធនេហើយ

ំ េទើប្រទង់ញុងច្រក


94

្រពះេថរៈេឈ ម ះសពម ្វ ិ ត្ត ជឧប ្ឋ ក របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមកស បៈ ែស្វងរកនវូ គុណ ៏ ំ ។ ្រពះេថរេឈ ដធ ម ះអន ុ ី

របស់្រពះមនេជគេនះ េ

១ ឧរុេវ

វក េឈើស្រមប្រ់ ិ

១ ជអគគ

ស់ដង ឹ

ថនេ្រគធ្រព ក ( េដម ម ះមងល គ ៈ១ ើ ៃ្រជ ) ។ ឧបសកេឈ ិ ឹ

ឃដក ។ ម ះវជ ិ ិ តេសន ១ ភ្រទ ១ ជអគគឧប ្ឋ យក ិ រៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ឧបសិកេឈ ិ

្រពះសមុ ព ទេធ នះ មនកមពស់ ២០ ហតថ ដច ្ល បេនទរ ឰដ ៏ ូ ជឆូ ន ត ៃនេផក

កស ឬដច ូ ជ

្រពះចនែដលផ ទ ក យេចមេ មេហើយ ។ ្រពះមេហសីអងេគ នះ មន្រពះជនមយុ ២ មុឺនឆន ំ ់ ង្របជ ះ ្រទងញ ុ ំ ជនដេ៏ ្រចើន ឱយឆ្លងចក ( សង រ ) ។ ្រពះអងគ ុ ំ

្រពះអងឋ គ ិ តេន្រតមេ ឹ

នម ធ ម ្រទង់្របទនេ្រគ ង ិ ិម ត្រសះ គឺ្រពះសទម

ំ ឱ ប គឺសីល ្រទង់ញុងសត ្វ យេស្ល កពក់

គឺ្រពះធម៌ ្រទង់ែចកក្រមងផក គឺ្រពះធម៌ ្រទង់តមកល់ទុកកញចក់មិនមនមនល គឺ្រពះិទ សទម ធ ម ចេំ ពះពួកម

ជនថ ពួកជន

មួយ កល្របថននព ិ ្វ ន ចូររមិលេមើលេ្រគ ង

ប់ របស់តថគតចុះ ។ ្រពះសមុ ព ទេធ នះ ឱយ

្រប

វ គឺសីល ឱយែសបកេ្រកះ គឺឈន

ំ តេស ៏ តម ឱយដណ្តបែ់ សបក គឺ្រពះធម៌ ឱយកប គឺពយយម ។ ន តដឧ ្ត ិ ំ ត ៏ ុ ត ឱយ្រពះខន ័ ដ្រ៏ បេសើរ គឺធម៌ ឱយ្រប ឱយកប គឺញណដម ិ

គឺសីល ។ ឱយេ្រគ ងសិ ្អ ត ំ ្រពមទង

័ វក

ឱយឆ័្រត

័ មនភយ េហើយេទបន ើ ព ិ ្វ ន ។

សងត ក ់បនេ េ

់ វករៈៃនផ បជ ក គឺ្រពះសទម ធ ម ។ ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងគ ិ

គឺ្រពះសទម ធ ម

ជេ្រគ ងឃត់នវូ បប

យក្រម ្រពះធមមរតនៈនះុ ៎ ែដល្រពះអងស គ ែម្តងេហើយេ ្រពះសងឃរតនៈនះុ ៎ េ

ំ ់ េនះ វនសេ ្របៃព ជសងឃដ្រ៏ បេសើរ របស់ទងអស ិ េទេតើ

នម ិ ិម តនវូ ផកមិន

្រពះសមមសមុ ព ទអ ធ ងន គ ះុ ៎ ្របមណមិនបន បុគគល្រគប

អនកផង ឱយចូលមកេមើលបន ។

ជរបស់ទេទ

់ ្រមបញ ់ ញ ំ ីស្រតូវ បស

្អ ង គឺវជ ិ ជ ៣ ឱយេ្រគ ងពក់្រតេចៀក គឺផល ៤ ឱយេ្រគ ង

ភរណៈ គឺអភញ ិ ញ ៦ ឱយេ្រគ ង្រប

េនះ

ឱយែខល គឺសតិ

្រពះជិន្រសី

្ត

យ្របៃព ជធម៌គួរ

េហ ក្របតបត ិ្ត ើ យេ ិ

ំ ួង ះសូនយេទ ឱ ! សងខរទងព

្រពះនមម

កស បៈ

់ ព ្រទងន ិ ្វ ន

កុ នងេសតពយ ម ្រពះសូ ្ត ប របស់្រពះជិន្រសីអងេគ នះ មនកមពស់ ១ េយជន ៍ កុ នងទីេនះ ។ ចប់ កស បពុទវធ ង ទី ២៤ ។


95

េគតមពុទវធ ង ទី ២៥ [ ២៦ ] ្រតកូលសកយៈ

កុ នងកលឥឡូវេនះ តថគតជ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេគតម ចេ្រមើនកុ នង

រមងប់ ្រតូវ្រពហម

ំងពយយម

៏ តម ដល់សេមពធិញញណដឧ ្ត

្របជុំៃនពួកមនស ុ

តថគតមនចិតស ្ត ង ប់

ំ ធនេហើយ ក៏ញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ពួកបរស ិ ័ ទ ១៨ េកដ ិ

ំ ូង ។ លំ ស់ដង ឹ ្រគដប

បន្រ

នងេទវ ិ

់ េទ កលតថគតសែម្តងធម៌ដៃទេទៀត កុ នងករ បត

ករ្រ

ស់ដង េ ឹ ្រគទី ២ េគមិនគបបេពល ី

យករ

់ នេឡើយ ។ ឥឡូវេនះ តថគត បនទូនមនកូនរបស់តថគត កុ ន ងទីេនះ ករ្រ បប

ដង េ ឹ ្រគទី ៣ បុគគលមិនគបបេពល ី

ស់

័ របស់ វក

់ នេឡើយ ។ ករ្របជុំ យករ បប

តថគត អនកែស្វងរកគុណដ្រ៏ បេសើរ មនែតមួយដង គឺ្របជុំពួកភក ិ ុ ខ ១,២៥០ របស់ េទកុ នងក តថគត ។ តថគតរុងេរឿង មិនមនមនល ិទ

ំ ួង គឺបុគគល្របថនេហើយ ដច ទងព ូ ជែកវមណី ែដល

្ត លៃនសងឃ ឱយេសចកី្ត្របថន

ចឱយសេ្រមចេសចកី្ត ្របថន

់ ៉ ង ។ តថគត្របកសសចៈច ទង ំ ៤ េដម ្រគបយ ើ បអន ី េុ ្រគះដល់ពួកសត្វ ែដល្របថន

នវូ ផល លះបង់នវូ ឆនៈក ទ ុ នងភព ។ មនពួកសត្វ ២ ែសន បន្រ ដង ឹ របស់បុគគលមួយនក់ ឬ ២ នក់ េគមិន ៃនតថគត ជសកយមុន ី បនផ យេទ ជ ំ ួ ន រក សនសុ ្ត កស្តមភ មម ី

ពួកភក ិ ុ ខជេ្រចើនរយ

មិនមន

់ នេឡើយ ។ សម័យេនះ ច បប

សនែដលេទវ

យភយ តថគតបនពេិ

សវៈ

ស់ដង ឹ ធម៌ ករ្រ

្របសចក គៈ

ស់

សន

នងមន ស ដង ុ ឹ េ្រចើន ជ ិ

៍ ើ យេ ធនេហ

យ្របៃព ។

មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់

មនចិត្ត

តមកល់ម ំ ្រគបរ់ ូ ប ែតងែតេចមេ មតថគត សព ្វ ៗ កល ។ កុ នងកលឥឡូវេនះឯង ពួកភក ិ ុខ

ំ ់ មិនទនបនអរហត ផ លះបង់ភពជរបស់មនស ែតភក ្ត ល េនជ ុ ិ ុ ខទងេនះ

ំ ំ េសកខបុគគល ពួកភិកុ ខទងេនះ ្រតូវអនក្របជញតះេដៀលបន ។ នរជនទង ិ

យ កល

សរេសើរផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរ ( អដង ្ឋ ិក គ មគគ ) េ្រតកអរកុ នងធម៌ សពក ្វ ល មនេសចកី្តរុងេរឿង

អេនទលេទកុ នងសង រ នងបន្រ ឹ

ស់ដង ម ះកបលពស ឹ ។ នគររបស់តថគត េឈ ិ ុ ្ត េស្តច

តថគតេន្រគប្រ់ គង្រពះ ជដ ំ

ក់ អស់ ២៩ ឆន ំ មន្រប

ជ្រពះបិ ្រប

្រពះនមសុេទធទនៈ ្រពះម

ទ ១ េកកនទ ុ ្រប

បេងើត ក របស់តថគត ្រពះនមមយេទវ ី ។

ទ ១ េកញច្រប

ទដ្រ៏ បេសើរ ៣ គឺសុចន-ទ

ទ ១ ។ មននរ ី ៤ មុឺននក់ មនខួន ្ល


96

្រប

់ មរមយ នរជអគ បស គមេហសី ្រពះនមយេ ី

តថគត េឃើញនម ិ ិ ត្ត ៤ យ៉ង េហើយក៏េចញេទ េ

អស់ ៦ វស េធើ្វ ទុកករកិរយ ិ

្រពះ ជបុ្រត ្រពះនម ហុល ។ យយនេសះ ្រប្រពត ្ត យយម ឹ ព

ំ ។ តថគត ជ្រពះជិន្រសី បនញុងធម ម ច្រកឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

កុ នងៃ្រពឥសិបតនៈ េទៀប្រកុងព ណសី តថគត ជេគតមសមុ ព ទ ធ ជទីពងៃនសត ្វ ឹ

ំ ួង ។ ភក ៈ ១ ជអគគ ទងព ម ះេកលិតៈ ១ ឧបតស ិ ិ ុ ខ ២ រូប េឈ ជឧប ្ឋ ក អនកបេ្រមើផទល់របស់តថគត ។ ជអគគ

័ ភក វក ម ះ ិ ុ ខេឈ

ភិកុ ខនេឈ ម ះេខម ១ ឧបបលវ ី

្ណ

នន ទ ១

វក ឧបសកេឈ ម ះចិតៈ្ត ១ ហ ថ ឡវកៈ ១ ជអគគឧប ្ឋ ក ។ ឧបសិក ិ

េឈ ម ះននម ទ

១ ឧត្ត

១ ជអគគឧប ្ឋ យក តថគតបនដល់នវូ សេមពធិញញណ ិ

៏ តម ដឧ ។ តថគត មនរសី ម មួយពយម សព ្វ ៗ កល មនកមពស់ ្ត េទៀបគល់អស ត្រថ ពក ឹ

១៦ ហតថ កុ នងកលឥឡូវេនះ តថគតមន

យុតច បនែត ១០០ ឆន ំ ។ តថគត ិ

ំ កលឋិតេនអស់កលេនះ បនញុង្របជ ុ ំ ជនដេ៏ ្រចើន ឱយឆ្លងចកសង រ េហើយតមកល់

ំ ឱយបន្រ ទុកគបេ់ ភង ើ បញ ើ្ល គឺធម៌ េដម ី ុ ងជនខងេ្រកយ

ំ តថគត ្រពមទង្រពះសងឃជ រ គឺឧស ។ អគគ

ឫទផង ិធ

៉ ម នេទ ស់ដង ឹ ផង ។ មិនយូរបុន

័ នងន ់ េ្រពះអស់ ដច វក ូ ជេភងរលត ើ្ល ី ឹ ព ិ ្វ នកុ នងទេនះ

័ ំ ំ នផង មនយស នងកម ំ ូ េនះឯង មនេតជះថឹ្ល ងពុប វកទ ងគ ្ល ង ិ

់ វូ គុណ តថគតមន ងកយ្រទ្រទងន

វច ិ ិ្រតេ

ំ ១០ ដច ្របករ ។ រសី ម ៦ ពណ៌ ភេទក ូ ្រពះ ឺ្ល ុ នងទិសទង

ំ ួង ជរបស់ទេទ េទេតើ ។ វនសស ូ នយេទ ឱ ! សងខរទងព ិ

ចប់ េគតមពុទវធ ង ទី ២៥ ។

យលកខណៈដ្រ៏ បេសើរ

៣២

ំ ់ េនះ នង ទតយ របស់ទងអស ិ ឹ


97

ពុទប ធ បកិណកក ្ណ ័ណ្ឌ កុ នងកបប្របមណមិនបន អំពកបបេនះ មន្រពះពុទជ ធ នយក ៤ ្រពះអងគ ី

[ ២៧ ]

គឺ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមតណ្ហងរក ៈ ១ េមធងរក ៈ ១ សរណងរក ៈ ១ ទីបងរក ៈ ១ ្រពះជិន្រសី ំ ទងេនះ

ស់កុ នងកបបជមួយគ ន

្រ

ជនយក ្រពះនមេកណ្ឌញៈញ បន្រ

ខងេ្រកយអំព្រពះព រក ៈមក ុ ទទ ធ បង ី ី

្រពះពុទ ធ

ំ ស់ែតមួយ្រពះអងគ កុ នងកបបមួយ ញុង្របជ ុ ំ ជន

ជេ្រចើន ឱយឆ្លង ( ចកសង រ ) ។ កបបជចេន្លះៃន្រពះពុទ ធ ២ ្រពះអងគ នះុ ៎ គឺ ្រពះពុទ-ធ ទបង រក មន្រពះភគ ី

នង្រពះ ិ

្ត

្រពះនមេកណ្ឌញៈញ

ជកបបេគមិន

់ ន ច បប

េឡើយ ។ ខងេ្រកយអំព្រពះព មន្រពះពុទជ ុទ ធ ្រពះនមេកណ្ឌញៈមក ញ ធ នយក ្រពះនម ី

មងល គ ៈ ( ្រទង្រ់

ំ ២ ្រពះអងេគ នះ បុគគលមិន ស់េឡើង ) កបបជចេន្លះ ៃន្រពះពុទទ ធ ង

់ នេឡើយ ។ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមមងល បប ុនី គ ៈ ១ ្រពះសុមនៈ ១ ្រពះេរវតៈ ១ នង្រពះម ិ ំ ភិតៈ ១ ្រពះសមុ ព ទទ មនចកុ ខ េធើ្វ នវូ ពន ឺ ្ល ( បន្រ ធ ងេនះ

្រពះនមេ

កបបជមួយគ ន ។ ខងេ្រកយៃន្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេ អេនមទស ី ជម េនះ េគមិន

មុន ី ្រ

ស់េឡើងកុ នងេ

ស់េឡើង ) កុ នង

ភតៈមក មន្រពះពុទ ធ ្រពះនម ិ

ំ ២ អងគ ក កបបជចេន្លះ ៃន្រពះពុទទ ធ ង

់ នេឡើយ ។ ្រពះនយក ្រពះនមអេនមទស ី ១ ្រពះនមបទុមៈ ១ ច បប

្រពះនមនរទៈ ១ ្រពះពុទ ធ ជម កុ នងកបបជមួយគ ន

់ ើ្វ នវូ ទីបផ ំ ុ តៃនងងឹត ( ្រ ំ មុនទ ្រទងេធ ី ងេនះ

ខងេ្រកយអំព្រពះព ុទ ធ ី

្រពះនមនរទៈមក

ស់េឡើង )

មន្រពះនយក

ំ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈេកើតេឡើង កុ នងកបបមួយ ញុង្របជ ុ ំ ជនជេ្រចើន ឱយឆ្លងចកសង រ ។

ំ ២ ្រពះអងេគ នះ គឺ្រពះមនេជគ ្រពះនមនរទៈ នង្រពះកបបជចេន្លះ ៃន្រពះពុទទ ធ ង ិ ្រពះម

្ត

្រពះនមបទម ុ ុ តរ្ត ៈ េគមិន

់ នេឡើយ ។ កុ នងកបបទីមួយែសន មនែត ច បប

មុន ី ១ ្រពះអងគ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ្រជបចបស់នវូ ៃ្រតេ

ំ េ្រគ ងបូជ ែដលេគនមកប ូជ ។ កុ នងកបបទី ៣ មុឺន ខង

ក ្រពះអងគ គ ួ រទទួលនវូ ស់េឡើងកុ នងេ

ក ។

ស់ដងេឡ ឹ ើ ងកុ នងេ

ក។

មន្រពះនយក ២ ្រពះអងគ ្រពះនមសុេមធៈ ១ សុជតៈ ១ ្រ កុ នងកបបទី ១ ពន ់ ៨ រយ ខង

យ្រពះពុទប ធ ទុមុតរ្ត ៈមក

យ្រពះពុទ ធ ្រពះនមសុជតៈមក មន្រពះនយក ៣ អងគ

្រពះនមបយទស ថ ស ី ១ ្រពះនយកធមមទស ី ១ ្រ ិ ី ១ អតទ

ំ ្រពះសមុ ព ទទ ឧតម ម នកុ នង ធ ងេនះ ្ត ជងសតេ្វ ជើង ២ ជ្រពះសមុ ព ទ ធ រកបុគគលេ្រប បផម ឹទ គ


98

ស់ដង មន្រពះម ន ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ឹ កុ នងកបបជមួយគ ី

ក បន្រ

្រពះនមសិទត ធ ៈថ ែត ១ អងគ ្រទង់្រជបចបស់នវូ ៃ្រតេ

េឡើងកុ នងេ

ក ជេពទយដ្រ៏ បេសើរ បន្រ

ស់េឡើង

ក ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពភទ ទ បបេនះ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមវបស ិ ី ក ី ជេ

្រពះអង្រគ បកបេ

្រ

ស់េឡើងកុ នងេ

្រទងេ់

យេសចកី្តករុ

ំ ះសតទ ្វ ង

កនយក

ំ ង ( បន យ ឱយរួចចកចណ

ក ) ។ កុ នងកបប ទី ៣១ អំពភទ ទ បបេនះ ្រពះនយក ២ ្រពះអងគ ី ក

្រពះនមសិខី ១ េវស ភូ ១ រកបុគគលេសើ ម គ ម ន រកបុគគលផម ម ន ( បន្រ ឹទ គ

ស់

ក ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពភទ ទ បបេនះ ្រពះសមុ ព ទជ ធ នយក ២ ្រពះអងគ ី ក

្រពះនមតិស ៈ ១ បុស ៈ ១ រកបុគគលេសើ ម គ ម ន រកបុគគលេ្រប បផឹម ទ គ ម ន បន្រ កុ នងេ

មុន ី

ស់េឡើងកុ នង

ក ) ។ កុ នងភទក ទ បបេនះ ្រពះនយក ៣ ្រពះអងគ ្រពះនមកកុ កសនៈធ ១ េកនគមនៈ ១

នង្រពះនយក ្រពះនមកស បៈ ១ ( បន្រ ិ មនតថគតេនះ

ជ្រពះសមុ ព ទ ធ

ស់េឡើងកុ នងេ

េទកុ នងអនគតកល

ក ) ។ កុ នងកលឥឡូវេនះ

នងមន្រពះសម ិ ុ ពទ ធ

ំ ៥ អងេគ នះ ជអនក្របជញ អនេុ ្រគះ្រសង់សតេ្វ េមេតយ ្ត យ ្រពះសមុ ព ទទ ធ ង

សមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ

ំ ្រពមទង

័ វក

់ ្រពះពុទ ធ ់ ូ វរបស លុះ្របបផ ្ល

ពួកសតដ ្វ ៃទ ជេ្រចើនេកដេិ ហើយ ក៏បរន ិ ព ិ ្វ ន ។

ចប់ ពុទប ធ បកិណក ្ណ ក័ណ្ឌ ។

្រពះនម

ក ។ ្រពះ-

ំ ះុ ៎ ជធមម ជទងន

ដល់


99

ធតុភជនយកថ ី [ ២៧ ]

្រពះម

់ ព េគតម ជ្រពះជិន្រសី្របេសើរ ្រទងន ិ ្វ នកុ នងនគរកុសិន

្រពះធតុផ យេទកុ នង្របេទសេនះ ៗ

្រពះបទអជតសតុ ្ត

មួយចែំ ណក

មចែំ ណក គឺ្រពះធតុ មួយចែំ ណក បនេទ

បនេទ្រកុងេវ

លី

មួយចែំ ណក

បនេទ្រកុង

កបលពស ិ ុ ្ត មួយចែំ ណក បនេទែដនអល្លកបបកៈ មួយចែំ ណក បនេទ្រកុង ម្រគម មួយចែំ ណក បនេទ្រកុងេវដទ មួយចែំ ណក បនេទ្រកុងេវយយកមល្លៈ ឯ្រពះធតុ ្ឋ បកៈ ី មួយចែំ ណកេទៀត បនេទអនក្រកុងកុសិន

។ ្រពហមណ៍េឈ ម ះេទណៈ បនេធើ្វ សូ ្ត ប

មនចិត្រ្ត ជះថ្ល បនេធើ្វ សូ ្ត បបញុ ចះ្រពះអងគរ ( ធយូង ) ។ បញុ ច ះតុមព ( នឡិ ) ពួកេមរយជន ិ

្រពះសូ ្ត បបញុ ច ះ្រពះ

់ ុ មពេចតយម ំ ររី កធត ុ មន ៨ េបើ បត ួ យផង ជ ៩ េបគ ិ ិ ើ ិ តទង្រពះ-

សូ ្ត ប បញុ ច ះ្រពះអងគរមួយេទៀត ្រតូវជ ១០ ែដលម

ជន

ថ បនទុក កុ នងកលេនះ ។

្រពះចងូ ម ក ១ តមកល់កុ នង នៃ្រត្រតិង ្រពះចងូ ម ក ១ តមកល់កុ នងនគបុរ ី ្រពះចងូ ម ក ១ េនកុ នង

ំ ៤០ គត់ ្រពះេក ែដនគនធរៈ ្រពះចងូ ម ្ត ង ក ១ េនកុ នងែដនកលិងគ ជ ។ ្រពះទនទ ្រពះេ

ំ ់ ពួកេទវ មទងអស

នង ិ

ំ ់ ឡទីៃទ ៗ ។ ប្រត េរៀងខួន ួ យ ៗ កនច្រក ្ល បននេទម

េឈើ្រចត់ នងច ិ ីវរ របស់្រពះមន្រពះភគ តមកល់ទុកេនកុ នងែដនវជីរ សបង់ តមកល់

ទុកេនកុ នងផះទ ៃន្រតកូល េ្រគ ងក្រមល តមកល់ទុកេនកុ នង ្រកុងេឈ ម ះសិលៈ ។ ធមម-

្រកក នងកយពន ះក ) តមកល់ទុកេនកុ នងបដលីបុត្ត ឧទក ធ ( វតព ថ នចេង ធ ិ ទុកេន្រកុងចមប៉ ្រពះឧ

់ សំពតក

វៈ

្ណ េ

ដក តមកល់

ម ( េ មចិេញើច ម ) តមកល់ទុកេនកុ នងែដនេកសល ។

តមកល់ទុកកុ នង្រពហមេ

ឆួ ន ត

តមកល់ទុកកុ នង នៃ្រត្រតិង

ន ម

់ ស ្រពះបទដ្រ៏ បេសើរ ែដលមិនបត់េទ តមកល់ទុកេលើថម សំពតន ី ី ទនៈ តមកល់ទុកកុ នង

េ្រគ ងក្រមល តមកល់ទុកកុ នងែដនេឈ អវនជនបទ ម ះេទវៈ កុ នងកលេនះ ។ កលេនះ ិ ្ត ែដកេភង ើ្ល តមកល់ទុកកុ នង្រកុងមិថិ

ំ តេករ ត្រមងទឹក តមកល់ទុកកុ នងែដនវេទហៈ កប ិ ិ

ំ ំ ង់មុ ជ ល តមកល់ទុកេនកុ នងឥនបត នងប ទ ប ថ ុរ ី ។ កលេនះ េ្រគ ងបរក ិ ខ រដេ៏ សសទង ិ ព

ំ ុត តមកល់ទក ុ កុ នងជនបទជទប ី ផ

ពួកមនស ុ

ំ ែតងបូជចេំ ពះេ្រគ ងបរក ិ ខ រទង

់ ់ ។ ករផ យេទៃន្រពះធតុ របស់្រពះមេហសី ្រពះនម ែដល្រពះមុន្រទង េ្រប ្របស ី ើ


100

ំ េគតម កុ នងកលេនះ ជ្របៃពណីពប ធ ង ី ូ ណ ( ៃន្រពះពុទទ

អនេុ ្រគះ េ្រ

ំ ច្រសង់សតទ ្វ ង

យ ជខងេ្រកយ ។

ចប់ ធតុភជនយកថ ។ ី ចប់ ពុទវធ ង ។

់ ុក យ ) ស្រមបទ


101

សុតន ្ត ប ្ត ដក ិ ខទ ចរយប ដក ុ ក ទ នកយ ិ ិ ិ សូមនម

ធ ងេគ នះ ។ ក រ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ អរហនសម ្ត ម សមុ ព ទអ ទនបរមិ ទី ១ អកិតចរ ិ្ត យ ិ

កៃ្រម

[ ១ ] អំេព ើ ១

តថគត

ែសនកបប

ែដលតថគត បន្រប្រពត ខ យ ឹ េ្ត ហើយ កុ នងរ ងេនះ អស់ ៤ អសេងយ ំ ់ េនះ អំេពទ ើ ងអស

ំ ជេ្រគ ងញុងេពធ ិ ញញណឱយសេ្រមច

េលើកទុកនវូ អំេពែដលតថគតបន្រប្រព ត ើ ឹ ្ត

កុ នងភពតូច

ំ នងភពធ ិ

កុ នងកបប

ែដលកនងេទេហ បន្រប្រពត ទ បបេនះ ្ល ្ត ងែតអំេពែដលតថគត ើ យ នងសែម ឹ ើ ឹ េ្ត ហើយ កុ នងភទក អនកចូរ

់ ថគតចុះ ។ កលែដលតថគតជ ្ត បត

ៃ្រពធំ នងៃ្រពត ូ ច ជៃ្រព ិ

់ ្ត េ ្រទងេក

បស េឈ ម ះអកិតិ្ត ចូលេទេនកុ នង

ង ត់សូនយឈឹង ។ កលេនះ ្រពះឥ្រនអ ទ ន ក្រគបសងត ក េ់ ទវេ

យេតជះ គឺតបធម៌ៃនតថគត ក៏ែក្លងេភទជ្រពហមណ៍ ចូលមករកតថគត

េដម ើ បស ី ូ មភិកខ ។ តថគត េឃើញ្រពហមណ៍ឈរេទៀបទ្វរបណ ្ណ

របស់តថគត

ំ ់ ែដលតថគតនមកព ំ ៃ្រព ជសឹ ្ល កមិនមនេ្របង មិនមន ក៏ឱយសឹ ្ល កដេងក បក្តមទងអស ី

ំ ៍ ។ លុះតថគត ឱយសឹ ្ល កដេងក បក្តម ដល់្រពហមណ៍េហើយ រសៃ្រប ្រពមទងភជន ់ ជន ៍ លះបង់នវូ ករែស្វងរកេទៀត េហើយចូលេទកុ នងបណ ្ណ ក៏ផកបភ

។ កុ នងៃថងទី ២

់ រ័ មិនជប់ នងៃថ ង ទី ៣ ្រពហមណ៍ចូលមកកុ នងសមនក់តថគតេទៀត ែតតថគតមិនញបញ ិ ំ ក់ បនឱយយ៉ងេនះេទៀត សររៈរបស ់ តថគត មិនមនែបក ចព ្ល េភទ ី

ំ េនះ តថគតញុងកល

េ្រពះេហតុទន

ឱយ្រប្រពត អស់ៃថងេនះ េ្រពះេសចកី្តេ្រតកអរ ្ល ឹ ្ត កនងេទ

យសុខ ែដលេកើតអំពប បនទកិខេណយយបុគគលដ្រ៏ បេសើរ អស់ ១ ែខ ី ត ី ិ ។ េបតថគត ើ

់ រ័ មិនរួញ ឬ ២ ែខេទៀត តថគតមិនញបញ កលឱយទនដល់ឥ្រន្រពហ ទ ម ណ៍េនះ

មិន្របថននវូ យស នង ិ

៏ តម នងឱយទនដ ឧ ្ត េឡើយ ។ តថគត ឹ

ំ ំ ទងបន្រប្រព ត ្ត វូ អំេពទ ឹ ន ើ ង

ភេទ តថគត្របថន ចេំ ពះសពញ ញ ណែតម៉យង ។ ្វ ុ តញ ញ

យេនះ


102

ទី ១ ។ ចប់ អកិតិចរ ្ត យ ិ សង្រខ ពហមណចរយ ទី ២ ិ [ ២ ]

មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជ្រពហមណ៍េឈ ម ះសងៈខ ិ

មន្របថនេដមប ើ ឆ ី ្ល ងម

បនេឃើញ្រពះបេចក ច ពុទ ធ

សមុ្រទ សំេ ែដល្រ

់ ព ំ ង់ ( តមពលិតិ្ត ) ។ កលេនះ តថគត េទកនក

ស់ដង ឹ ឯង

្រទង់ឈនះមរ

ំ ុងនមន ់ ូ វ្ល កព ផ ្ត ិ េទកន

៏ ្ត ្រតង់ផូ វជ លំបក េលើែផនដរី ដប ុ ដេក ្ល ួ បគ ន េនះ ។ លុះតថគត េឃើញ្រពះបេចក ច ពុទ ធ ិ រដប

្រតង់ផូ វជ ន េនះ ្ល ួ បគ អនក្របថននវូ បុណយ

ក៏គិតនវូ េសចកី្តេនះថ

េ្រប បដច ូ បុរសអនកភួ រជ

ែ្រសបុណយេនះ

េឃើញែ្រស

កុ នងែ្រសេនះេទ បុរសេនះ េឈ ម ះថ ជអនកមិន្រតូវករេ

រែមងសេ្រមចដល់សត្វ

ឬសួនចបរធំ

មិនេ្រពះពូជ

យ្រសូវ យ៉ង

មិញ ។

តថគត ជអនកចង់បនបុណយ េបេឃ ើ ើ ញែ្រសបុណយដ្រ៏ បេសើរៃថ្លថ្លេហើយ មិនេធើ្វ សកករៈ

េទ តថគតេឈ ម ះថ ជអនកមិន្រតូវករេ ដច ូ

មតយ មន្របថនជធំកុ នង្រកសួង្រ

យបុណយ យ៉ងេនះឯង ។ ម៉យងេទៀត េ្រប ប ំ របស់ ( េហើយបេណ្តញ ) ពួកជន កុ នង ង

ំ េស្តច មិនឱយ្រទពយ នង្រស ូ វដល់ជនទងេនះ ិ

យ៉ង

មតយេនះ រែមង

បសូនយចក្រ

៏ ំ ទូ មិញ តថគត ជអនក្របថនបុណយ បនេឃើញទកិខេណយយបុគគលដធ

េហើយមិនឱយទន ដល់ទកិខេណយយបុគគលេនះ

តថគតរែមង

យ៉ងេនះែដរ ។ តថគតលុះគិតេឃើញយ៉ងេនះេហើយ ក៏េ

បសូនយចកបុណយ ក៏

ះែសបកេជើង ថ្វយបងគំ

្រពះបទ ៃន្រពះបេចក ច ពុទេធ នះ រួច្របេគនឆ័្រត នងែសបកេជ ើ ង ។ េហតុេនះ បនជ ិ

តថគត ចេ្រមើនេ

យេសចកី្តសុខ ដល់នវូ េសចកី្តសុខ េ

យរយគុណ ម៉យងេទៀត

តថគត កលបេំ ពញទន ក៏បនឱយទន ដល់្រពះបេចក ច ពុទ ធ យ៉ងេនះឯង ។ ចប់ សង្រខ ពហមណចរយ ទី ២ ។ ិ កុរុធមមចរយ ទី ៣ ិ

[ ៣ ] ចរយដៃទេទៀត កលតថគត ជេស្តចេឈ ម ះធនញជ័យ េនកុ នងឥនបត ទ ប ថ ុរ ី ិ

៏ តម ដឧ ្ត ្របកបេ

ំ យកុសលធម៌ ១០ ។ ្រពហមណ៍ទង

យ េនកុ នងែដនកលិងៈគ ចូល


103

ំ េទរកតថគត សូមដរំ ដ ែដលេគសនតថ ម ី ្រ៏ បេសើររបស់តថគត ជដរំ ន ី ឱយបន្រទពយ ជសតម េ ្វ ងល គ

ំ ខ្លង

យពកយថ ជនបទ ( ៃនេយងខ ្ល ន ិ ភ អត់ឃ ើ ុ្រំញ ពះអងគ ) មិនមនេភ្ល ង ទុរក

ស់ សូម្រពះអង្រគ បទនដរំ ដ ម ះអញជ័ន ។ េបើ ី ្រ៏ បេសើរ ែដលមនសមបុរេខៀវ េឈ

សូ ម មមកដល់េហើយ តថគតមិនគួរ្របែកក ករសមទនរបស់តថគត កុែំ បកធ្លយ

់្របេមយ ្រជួចទកក ់ រំ ្រតង េឡើយ ដេូ ចះន តថគតនងឱយដ រំ ្របេស ុ ណី្ឌ ឹ ី ើ រ ។ តថគតចបដ ី ឹ ់ ្រពហមណ៍ ។ កលតថគត ជវករៈៃនែកវ េលើៃដ្រពហមណ៍ េហើយឲដរំ ដល ិ ី

បនឱយដរំ ី

ំ ្រពះអង្រគ បទនដរំ ដ ្របកបេ ី ្រ៏ បេសើររបស់្រពះអងគ ែដលជដរំ ន ី ឱយបន្រទពយ

យមងល គ

ដល់ពួក្រពហមណ៍េហើយ មនពួក

មតយ្រកបទូលពកយេនះថ េហតុដច ូ េម្តច បនជ

៏ ្រគ បទនដរំ ដ ជដរំ ឧត ្ត កុ នងស្រងគមជ័យ ដល់ពួកសូ ម ម កលេប្រពះអង ើ ី ្របេស ើ រ ដល់ពួក ី ម

សូ ម មេនះេហើយ ្រពះអងេគ

យ ជយ េធើ្វ អី្វ ។ តថគតតបថ តថគត

ចនងឱយ ជយ ឹ

ំ ់ របស់តថគត ដល់សូ ម មក៏បន ឬនងឱយសរ ់ ខួន ទងអស រៈរបស ្ល ដល់ពួកសូ ម មក៏បន ឹ ី ញរ់ បស់តថគត េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគត ឱយ

ដបតសព ញ ញ ណ ជទ្រស ្វ ុ តញ ញ ី ិ

ដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ ។

ចប់ កុរុធមមចរយ ទី ៣ ។ ិ ម

សុទស នចរយ ទី ៤ ិ

[ ៤ ] កលតថគត ជក ្រតច្រកពតេឈ ម ះម ិ្ត

កុ នងនគរកុ

វតី ។ កុ នងនគរេនះ តថគតបនឱយេគេឃសន កុ នងមួយៃថង ៣ ដង កុ នង

ទេនះ ៗ ថ អនក ី

្របថនចង់បនអី្វ ចូរឱយនវូ ្រទពយអី្វ ដល់អនក

អនក

េ្រសក អនក

អនក

ំ ) កុ នងផូ វ្ល អនក យកឆ្រត ( េដម ើ បប ី ង

អនក

សុទស នៈ មនពលេ្រចើន េន

( ្របថន ) នវូ ក្រមងផក អនក

់ វូ សំពត់ទង ំ ្រកត នងេស ្ល កដណ្តបន ិ

កុ នងផូ វ្ល ) ។ តថគតឱយេគេឃសន កុ នងេវ

។ អនក

( ្របថន ) នវូ េ្រគ ង

យ ែដល្រជលក់េ

ឃ ្ល ន ប

យពណ៌េផ ង ៗ

៏ នល ់ ្អ ( េដម ់ យកែសបកេជើង ដទ ើ បពក ី

្រពក ឹ ( ៃថង្រតង់ )

ង ច កុ នងទីេនះ ៗ

ដច ្ល ូ បនេពលេហើយ កុ នងខងេលើ ទនេនះ តថគតមិនែមនចត់ែចង ែតកុ នងទី ១០ កែនង

មិនែមនចត់ែចងែតកុ នងទម ។ ្រទពយែដលតថគត ចត់ែចងចេំ ពះសូ ម ម ្ល ី ួ យរយកែនងេទ


104

់ ួកវណិពក ស្រមបព ្វ ៈ

កុ នងទីេ្រចើនរយកែនង ្ល

យប់ ។ ពួកសូ ម ម លុះែតបនេភគៈ គួរ

ែដលមកកុ នងេវ

ៃថង

ឬមកកុ នងេវ

មេសចកី្ត្របថន េពញកុ នងៃដេហើយ េទើបបនេដរើ

ទនែបបេនះ ដ បដល់អស់ជីវត ិ ។ តថគតមិនឱយ្រទពយ

េចញេទ តថគតបនឱយម

់ ិតេ្ត ទ ម៉យងេទៀត តថគតមិនែមនជអនកមិនសន ំ្រទពយទុកេទ ែដលមិនជទីគបច

បុរសេកើតេ គេក ្ត ្រក

ចកេ គ យ៉ង

ំ ់ ក ល់េ យ ចង់ជេ គ ញុងេពទយឱយស ក បស េ

យមិនមនេសសសល់

តថគតឱយទនចេំ ពះសូ ម ម

េដម ្ត ូ ម ម ែដលខះ្វ កនះ្ល តថគតជអនកមិនមន ើ បប ី េំ ពញចិតស

៉ ( ចេំ ពះផលៃនទនេនះេទ តថគតឱយទន ) េដម បង ើ បបន្រ ី

៉ ល័យ មិនមនេសចកី្តបុន

យ៉ងេនះឯង ។

ចប់ ម ម

ករ

ស់ដង ឹ នវូ សេមពធិញញណ

ទស នចរយ ទី ៤ ។ ិ េគវន ទី ៥ ទ យ ិ ចរ ិ

ចរយដៃទេទៀត កលតថគត េកើតជម ិ

បុេ ហិតៃនេស្តច ៧ អងគ ជបុេ ហិតែដលមនស ុ រ

យ្រទពយ រែមងរួច

មិញ តថគតកលដង ឹ ចបស់ថ ( ករឱយទនជឧបយ ) េដម ើ បី

បេំ ពញអធយ្រស័យរបស់សត្វ

[ ៥ ]

ដច ូ

នងេទវ ិ

េគវន ម ណ៍ បនជ ទ ិ ្រពហ បូជេហើយ ។ សួយ-

ំ ៧ អងគ កុ នងកលេនះ ែដលេកើតដល់តថគត កុ នង ជយៃនេស្តចទង

តថគតបនឱយនវូ ម

ទន

ជទនមិនកេ្រមើក

ដច ូ ជ

គរ

យសួយ

ករ

់ តថគតេទ ទងករសន ំ ំ្រទពយ ៃន េនះ ។ ្រទពយ នង្រស ូ វ មិនែមនជទីស្អបេ់ ខមរបស ើព ិ

តថគត មិនែមនជមិនមនេទ ែតសពញ ញ ណ ជទ្រស ្វ ុ តញ ញ ី

េហតុេនះ បនជតថគតឱយ្រទពយដ្រ៏ បេសើរ ។ ចប់ ម

េគវន ទី ៥ ។ ទ យ ិ ចរ ិ

ញរ់ បស់តថគត េ្រពះ


105

េនមិ ជចរយ ទី ៦ ិ [ ៦ ] អនក្រតូវករេ

បនឱយេគ

ចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគតេកើតជេស្តចធំេឈ ម ះេនមិ ជបណិ្ឌ ត ិ យកុសល េនកុ នង្រកុងដ្រ៏ បេសើរ េឈ ម ះមិថិ

ថ បន

។ កលេនះ តថគត

ំ ឱយ្រប្រពត បួនខង ន មនមុខ ៤ េហើយញុងទន ឹ េ្ត ទ ដល់ពួក

េនះ ។ តថគតបន េធើ្វ នវូ សំពត់ស្រមប់

្រមឹគ បក ី នងមន ស ជេដម ុ ើ កុ នង ិ

េស្ល កដណ្តប់ ទេដក បយ ទឹក នងេភជន ឱយជរបស់្រប្រពត ី ិ ឹ េ្ត ទមិន

ទន ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ។ េសវកមតយ ចូលេទរកេច

បន្រទពយ េហើយែស្វងរកេហតុ ែដលគួររក យ េ ី ្វ យនយ ) យ៉ង

ចិតេ្ត ច

ំ ់ ក ល់ េ ំ ួង ញុងសត ឱ ទងព ្វ យសកបស

ច់ េហើយញុងំ

្វ យនយ េ្រពះេហតុចង់

យកយ ឬេ

យ ច ចិត្ត ( ផគប់

។ តថគតនងែស ្វ ងរក នវូ ពូជៃនេពធិញញណ កុ នងភព ឹ

៏ តម យទន េហើយ្របថននវូ េពធិញញណដឧ ្ត យ៉ងេនះ

ឯង ។

ចប់ េនមិ ជចរយ ទី ៦ ។ ិ ចនក ទី ៧ ទ ុ មរចរយ ិ [ ៧ ]

មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគតជឱរស េឈ ម ះចនក ទ ុ មរ របស់ ិ

េគ្រតូវ េស្តច្រពះនមឯក ជ េនកុ នង្រកុងបុបវផ តី ។ កលេនះ តថគតរួចពករែដល ី

សម្លប់

េចញផុតពទ ញ ី ីយ័ញនះេហ ើយ

ក៏េកើតេសចកី្តសេងគ ្វ

ំ បនញុងម

ទន

ឱយ

់ ៌ ចេំ ពះទកិខេណយយបុគគលេទ តថគត ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ។ តថគតេបម ើ ិ នទនបនឱយេទយយធម

ំ ន ំ សុី មិនបរេភគេភជន អស់ចន ក៏មិនផក ួ ៥ ឬ ៦ ឹ មិនទព ិ

សន ំ្រទពយ ( េបដ ឹ ថ ) ទី ើ ង ែដល្រតូវបរេភគខ ្ល ិ ួនឯង

មន

្រតី ។ ពណិជ េធើ្វ ករ

ំ ភេ្រចើន ក៏នភណ ្ឌ ៈេទកុ នងទីេនះ យ៉ង

់ បដគ េបឱយដល ិ គ ហកៈដៃទ ើ

ជវតុ មនផលេ្រច ថ ើន

។ វតុ ថ

េហតុេនះ

្រតូវែតឱយដល់បុគគលដៃទវញ នងមនផល ១០០ ភគ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ តថគតដង ិ ឹ ឹ

នវូ អំ

ំ មិនេគចេចញចកទន ចៃនេហតុនះេហ ុ៎ ើ យ េទើបឱយទនកុ នងភពតូច នងភពធ ិ

េដម ើ បបន្រ ី

ស់ដង ឹ នវូ សេមពធិញញណ ។


106

ចនក ទី ៧ ។ ទ ុ មរចរយ ិ សិវ ិ ជចរយ ទី ៨ ិ [ ៨ ] ្រប

យ ជយកុ នងនគរអរដ គ ិ ៈ្ឋ អងុ យក ុ នង

កលតថគត ជក ្រតេឈ ម ះសិវ ិ េ

ទដ្រ៏ បេសើរ តថគតគិតយ៉ងេនះថ ទន

គឺអញមិនែដលឱយេហើយ

មិនមនេឡើយ

មួយ ជរបស់មនស ុ

េបមនយចក ើ

ទនេនះ

មកសូមែភក ន អញ

់ រ័ ្រតូវែតឱយ ( ដល់យចកេនះ ) ។ សកកៈជធំជងពួកេទវ នងម ឹ ិ នញបញ

អញ

បនដង ឹ នវូ

់ តថគត អងុ យេនក េសចកី្ត្រតិះរះរបស គ ិ ័ ទ ក៏េពលនវូ ពកយេនះថ េស្តចសិវ ិ ិ ុ នងេទវបរស

មនឫទិេ្រច ធ ើន គង់កុ នង្រប

ំ ុងពចរ ទដ្រ៏ បេសើរ កព ិ

់ យេ េហើយ ) េស្តចេនះ មិនេឃើញនវូ វតុ ែដលខ ្ល ិ នធ្លបឱ ថ ួនម

នវូ ទនេផ ង ៗ ( ែដលខួនឱយ ្ល

ះេឡើយ ។ ករណ៍នះព ុ៎ ត ិ

ំ ឬមិនពតេអះ េបដ ្ត ចេនះេមើល អនកទង ិ ើ េូ ចះន អញនងលបងេស ឹ

ំ ួ យរេពច ំ យ ចូររង់ចម

័ ៃនេស្តចេនះ ( ្រពះឥ្រន ទ ក៏ែក្លងខួនជ្រពហ ទ ំ េំ យងបនដ ង ្ល ម ណ៍ ) ឹ នវូ ្រពះ ជហឫទយ ើ

់ ូ េ ញ្រជីវ ទរូ នទ មនសក់សូ ក វ មនខួន្រជួ ្ល

យជ

ំ ្រពមទងមនសមប ុរ

្រកក់ េដរើ

ញញក់ញញរ័ ចូលេទរក្រពះ ជ ។ ្រគេនះ ្រពហមណ៍េនះ ផង គ ៃដេឆ្វង នងៃដ ិ

េហើយេធើ្វ អញជលីេលើសិរ ៈ េពលពកយេនះថ បព្រតធម ិ ិម កម

្ត ំ

ំ ែដនឱយ ជ ជអនកញុង

េ្រតកអរកុ នងទន លបទ ចេ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងស គ គ ូ មអងរ្វ ្រពះអងគ កិតិស ្ត ័ ពរទ បស់្រពះអងថ ី ូទរ័

េទកុ នងេទវេ េហើយ

ក នងមន ស េ ុ ិ

ំ រៃនទ ក ។ ែភក ន ទងព ូល្រពះបងគំ ្រតូវងងឹតេបៀតេបៀន ី

សូម្រពះអង្រគ បទននវូ ្រពះេន្រតមួយ

ំ ភ ញុងអត ្ត ពឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

ដល់ទល ូ ្រពះបងគ ំ

យ្រពះេន្រតមខងចុះ

ចែំ ណក្រពះអងគ

សូម

តថគតឮពកយៃន្រពហមណ៍

េនះេហើយ ក៏រក យ មនចិតស ្ត េងគ ្វ េធើ្វ អញជលី មនេសចកី្តេ្រតកអរ េហើយេពលថ ី

់ ិ ញេនះ េហើយចុះអំព្រប ខុេំញ ទើបនងគ ឹ ិ តេឃើញអមបញម ី

ំ ងជ ទមកកុ នងទីេនះ អនកទន

ដង ន ខុ ំញ ឱហ៎ ន ! េសចកី្ត្របថនកុ នងចិតៃ្ត នខុ ំញ សេ្រមចេហើយ េសចកី្ត ្ត ុ ំញ េទើបមកសូមៃភក ឹ ចិតខ ំញ ងឱយដល ់ សូ ម មកុ នងៃថងេនះ ។ ំញ ិ នធ្លបឱ ់ យ ខុន ្រតះរ ឹ ិ ះៃនខ ិ ុ ំញ េពញេហើយ ទនដ្រ៏ បេសើរ ែដលខុម

ំ ប់ ំ ងង មនលេពទយេឈ ្អ ់ឱយយតយ ូ រេឡើយ កុញ ម ះសិវកៈ អនកចូរមក ចូរេ្រកកេឡើង កុប ឺ ំ រី ( របស់អញ ) េហើយឱយដល់សូ ម ម ។ លំ ញរ័ ចូរេឆក លែភក ន ទងព

បេ់ នះ េពទយ


107

សិវកៈេនះ

ែដលតថគត

ស់េតឿនេហើយ

ក៏េធើ្វ

( ែភក ន តថគត ) េហើយ្របគល់ឱយ ដល់សូ ម ម ដច ូ ជឱយ

មពកយតថគត

បនេខះេឆ ្វ ក ល

ច់េ ន ត ។ កុ នងកលមុនឱយកី្ត

ំ ុងឱយកី្ត ឱយរួចេហើយកី្ត ចិតរ្ត បស់តថគត ឥតមនករ យមយេឡើយ េ្រពះេហតុ កព

ំ រី មិនែមនជទីស្អបរ់ បស់តថគតេទ ទងខ ំ ួនេ េពធិញញណែតម៉យង ។ ែភក ន ទងព ្ល េទៀត

ក៏មិនែមនជទស ី ្អ បរ់ បស់តថគតែដរ

ែតសពញ ញណ ្វ ុ តញ ញ

តថគត េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគតឱយចកុ ខ ។

ជទ្រស ី

ញរ់ បស់

ចប់ សិវ ិ ជចរយ ទី ៨ ។ ិ េវស នរចរ ទី ៩ ្ត យ ិ [ ៩ ]

់ តថគត ្រពះនងផុស តី ្រពះនងផុស តិ ខតយកញ ញ ជ្រពះជននរបស ិ្ត ី

ំ េនះ ជ្រពះមេហសីៃនសកកេទវ ជ កុ នងអតតជត ទ ី ិ ង ករអស់េទៃន

យុ របស់្រពះនងេហើយ ្រទង្រ់

់ យ ។ ្រពះឥ្រន្រទង ្រជបន វូ ទ

៏ េ្រមើន ស់ពកយេនះថ មនលនងដច

េយងន វូ ពរ ១០ ្របករ ដល់នង េបនង្របថ ន នវូ ពរ ើ ងឱយន ឹ ើ

ចូរទទួលយកនវូ ពរ

៉ ងេនះេហើយ ក៏េពលពកយេនះ េនះចុះ ។ ្រពះនងេទវេនះ កលេប្រពះឥ្រន េពលយ ទ ី ើ

ំញ នេទសកហ ំ ុ សដច ំញ ទីស្អបរ់ បស់្រពះអងគ យ៉ង តបនង្រពះឥ្រន វទ ញថ ខុម ូ េម្តច ខុជ ិ ឹ េទ

ំញ យឃ ំ ុឱ បនជ្រពះអងញ ្ល តចកមរណីយ ្ឋ ន គ ុ ងខ

ំ ំ ដច ូ ជខយល់បក់េបករល

នវូ

រុកខជតិ ែដលដះុ េលើែផនដដ ី េូ ចះន ។ សកកេទវ ជេនះ លុះឮ្រពះនងផុស តី េពលយ៉ង

េនះេហើយ ក៏្រ

ស់ពកយេនះ តបនង្រពះនងវ ញថ អំេពដ ិ ឹ ើ ៏

នងមិនមនជទស ។ ី ្អ បៃ់ នេយងេទ ើ

មក នងមិនបនេធើ្វ េទ

យុរបស់នង្រតមែតប ុេ៉ ណះ្ណ កលជទចយ ឹ ឹ ី ុ ត នង

មន ( ដល់នង ) ចូរនងទទួលយកពរដ្រ៏ បេសើរឧតម ្ត ១០ ្របករ ែដលេយងឱយេនះច ុះ ។ ើ

្រពះនងផុស តេនះ ី

បនទទួលពរែដលសកកេទវ ជឱយេហើយ

័ ក៏មន្រពះហឫទយ

ំ ំ ១០ ) េហើយ ទទួលយកពរទង េ្រតកអររក យ េធើ្វ តថគតឱយេនខងកុ នង ( ពរទងេនះ ី

្របករ ។ ្រពះនងផុស តីេនះ លុះចយុតចក នេទវេ

្របករ ។ ្រពះនងផុស តេនះ លុះចយុតចក នេទវេ ី

ំ ១០ កេហើយ ទទួលយកពរទង កេនះេហើយ មកេកើតកុ នង ជ

្រតកូលក ្រត េហើយមកភប្រ់ បសពន ្វ ងសញ ជ យ ជកុមរ កុ នងេជតុតរ្ត នគរ ។ កល ឹ


108

់ ៃទ ននងផុស តី ជ ជម តថគត ចុះមកកនៃផ េ

យេតជនភ ុ ពរបស់តថគត ម

ញ់ កុ នងកលេនះ

ែដលជទី្រស

ៃនតថគត ក៏េ្រតកអរកុ នងទនសព ្វ ៗ កល ។

់ ច ្រពះនងផុស តេនះ ្រទងបរ ី ិ ច គទន ដល់ពួកជន អនកឥត្រទពយ ពួកជនឈឺជនច ិ ច ពួក

ជនចស់ជ

ំ ើ រ នងព ពួកយចក ពួកអនកដេណ ិ ួកសមណ្រពហមណ៍ ែដលមន

សវៈ

់ ៌ អស់េហើយ មិនមនកិេលលជេ្រគ ងកងល េនះ ្រទងគភ ្វ ់ ។ កល្រពះនងផុស តេទវ ី ី អស់ ១០ ែខេហើយ ្រពះបទសញជយម

់ ្រពះនងេទេធ ំ ជ ្រទងន ុរ ី ្រពះើ្វ ្របទក ណប ិ

់ កអំពម ជបម ី

េទ គឺេ្រពះែតតថគត េកើត្រតង់ក

នង្របសូតតថគត ្រតង់ក

។ េឈ ្ត លថនល់ៃនអនកជំនញ ួ ម ះរបស់តថគត មិនែមន

់ កអំពប មិនែមនជបម ី ិ

ថនល់អនកជំនញ េហតុេនះបនជ េឈ ួ ម ះថេវស នរ្ត ។ កល មន

យុ ៨ ឆន ំ អំពក គ ី េំ ណើត កុ នងកលេនះ តថគតអងុ យក ុ នង្រប

ឱយនវូ អជឈតកទនថ េបអ ិ្ត ើ នក

្ត ល

តថគតជទរក ទ ្រតះរ ើ បី ិ ះេដ ិ ម

មកសូមតថគត តថគតគបបឱយេបះដ ង ូ ឱយែភក ន ឱយ ី

ំ ឱយដង ច់ នងឈម ឬក៏េគញុងតថគត ឹ ឮថ ( អនកចូរេធើ្វ ជទសៈរបស់ខុ ំញ ) តថគត ិ

់ កយ ( ដល់អនកេនះ ) ។ កលតថគតកព ំ ុងគិតនវូ ភព ែដលមិន នង្រពម្របគល ឹ ់ រ័ ែដលមិនរួញ ញបញ

្របថព ជេ្រគ ង្រប ន ំ ិ េនរុ នងៃ្រព ឹ ី មនភស ិ

ចូលេទ ( កន ់ ។ តថគតេឡើងជិះដរំ េឈ កុ នងទេនះ ម ះបច័យ ច ី ី

ជលំ កុ នងៃថងឧេបសថ ែខេពញបូណ៌មី ទី ១៥ កុ នងកនះែខ ្ល

់ រ័ ប់ ក៏ញបញ

ទន ) េដម ើ បឱយទន ី

ំ ប់ ។ ្រពហមណ៍ទង

ែដលេនកុ នងែដនកលិងៈគ ចូលេទរកតថគត សូមដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ របស់តថគត ជដរំ ី ំ នឱយបន្រទពយ ែដលេគសនត ម ជសតម ្វ ងល គ ថ ជនបទ ( របស់េយងខ ើ ុ្រំញ ពះអងគ ) មិនមន

ំ សូម្រពះអង្រគ ពះ ជទនដរំ ្របេស េភ្ល ង ទុរក ្ល នខ្លង ី ើ រ មនអវយវៈសសុទ ធ ជ ិ ភ អត់ឃ ំ ដរំ ឧត ្ត ។ ្រពហមណ៍ទង ី ម

ញរ័ េឡើយ

តថគតមិន

េ្រតកអរកុ នងទន

តថគត

យ សូមដរំ ី

ក់េលៀម

ចេំ ពះតថគត តថគតឱយដរំ េនះ ឥតញប់ ី

នវូ េទយយធម៌ែដលមន

់ េហើយ កលេបយចកមកដល ើ

ករសមទនរបស់តថគត

េ្រពះចិតរ្ត បស់តថគត

ករ្របែកកក៏មិនសមគួរដល់

កុំបែបកធ ្ល យេឡើយ ី

ដេូ ចះន

តថគតនងឱយដ រំ ី ឹ

់្របេមយ រួច្រចូតទឹកកនងកណី្ឌ ជវករៈៃនែកវ ់ រំ ្រតង ្របេសើរ ។ តថគតចបដ ិ ី ុ

ក់េលើៃដ

់ ្រពហមណ៍ ។ កលតថគតឱយដរំ ដ ៏ តម ្រពហមណ៍ េហើយឱយដរំ ដល ្ត សសុទដ ធ ៃទេទៀត ី ី ឧ


109

កុ នងកលេនះ ម

ស ជេ្រគ ង្រប ្របថព ែដលមនភ នំ ិ េនរុ នងៃ្រព ិ ឹ ី

់ រ័ ។ ប់ ក៏ញបញ

ំ ក៏មក្របជុំគ េ្រពះែតករឱយដរំ េនះ ជេហតុឱយពួកអនកែដនសិវខ ន េហើយបេណ្តញ ្ល ង ិ ងខ ី ឹ

តថគត ចកែដនរបស់ខួន ្ល េ

៌ េទ ។ កល យពកយថ សូម្រពះអងេគ ទេនវងត ក បពត

់ រ័ មិន ពួកអនកែដនសិវេនះ បេណ្តញតថគតេចញចកែដន ចិតរ្ត បស់តថគតមិនញបញ ិ ំ ំ ងេនះ េដម តក់សុ ្ល តេទ តថគតបនសូមពរមួយដ្រ៏ បេសើរ នងជនទ ើ បញ ឹ ី ុ ងម

ទន ឱយ

ំ ់ ែដលតថគតសូមពរេហើយ ក៏ឱយនវូ ពរដ្រ៏ បេសើរ ្រប្រពត ិ ងអស ឹ េ្ត ទ ។ ពួកអនកែដនសិវទ

ំ ដល់តថគត ៗ ញុងេគឱយដ ង ឹ ឮេ

យសគរ មន្រតេចៀក េហើយឱយម

ទន ។ ្រគេនះ

ំ ័យធំ ក៏្រប្រពត ៖ ( ពួកអនក ហល ែដលនឱយភ ុ៎ ឹ េ្ត ទ េនកុ នងេ ងទននះថ

សំេឡងេក

ែដនសិវ ិ ) បេណ្តញ្រពះបទេវស នរេនះ េ្រពះែតទន ឥឡូវ្រពះបទេវស នរេនះ េនែតឱយ ្ត ្ត ទនេទៀត ។ កលេនះ តថគតឱយដរំ ី េសះ រថ ខុ្រំញ សី ខុ្រំញ បុស េមេគ នង្រទពយ លុះ ិ ឱយម

ទនេហើយ ក៏េចញអំពនគរ ។ លុះតថគត េចញចកនគរេហើយ ក៏ងកេមើលេទ ី

្រពះនគរវញ កលេនះ ម ិ

ជេ្រគ ង្រប ្របថព នំ ិ េនរុ នងៃ្រព ិ ឹ ី ែដលមនភស

់ រ័ ។ តថគតឱយនវូ រថែដលទម ញបញ ឹ េ

ប់ ក៏

យេសះសនព ្ល ំ ៤ ធ ៤ េហើយឋិតេនកុ នងផូ វធ

់ រី នយយន ជបុគគលែតមនក់ឯង មិនមនបុគគលជគ្រមបព វូ ពកយេនះ នងនងម្រទ ី ិ ឹ ីេទវថ

មនលនងម្រទី នងចូរពក

្ហ ជិនចុះ េ្រពះក

្រ ្ហ ជិនជបូ នេនះ ្អ

ជលីកុមរ េ្រពះជលីកុមរជបង ធងន ់ ។ នងម្រទីេទវពក ី

ល បងនងព ឹ

្ហ ជិន ដច ូ ជផកឈូកស

ំ ៤ អងគ ធ្លប់ ង តថគតពក ្រតជលី ដច ។ ខតយជនទ ូ ជរូបភព ជវករៈៃនមស ិ ិ្ត

ចេ្រមើន េ

យេសចកី្តសុខ មនជតខ ្ល ិ ន បេសើ ម ខះ្ល ព ់ខស ព ់ កលេស្តចេទកុ នងផូ វម ិ ង

កុ នងផូ វបេ ្ល

ន េយងន ្ត យគ ន ឬផូ វជ ្ល ួ បគ ើ ង ឹ

េសើ ម ខះ្ល ( េ

់ ត ៌ ។ េបមន យគិតថ ) េយងន វង ក បពត ុ ើ ងេទកន ឹ ើ ស

៌ េនកុ នងទី បពត ់ នំ េ កនភ

មួយ េដរើ មក

ំ ស ទងេនះថ វងត កសួរផូ វ្ល នងមន ុ ក ឹ

ំ ់ ( នវូ ផូ វែដលេទ នង្របប ) ។ មនស ទងេនះ េឃើញេយងក ុ ្ល ី ឹ ើ ុ នងទេនះ

យេសចកី្តករុ

ំ ់ មនស ទងេនះ ដង ថ ) ុ ឹ នវូ ទុកខ ( របស់េយង ើ នង្របប ឹ

ំ រី េឃើញេឈើ មនៃផក ៌ េនកុ នងទឆ ។ េបទរកទ ងព វងត ្ល ុ នងៃ្រពធំ េ្រពះ ក បពត ី ង យអំពេនះ ី ើ

ំ ំ រន ំ រ ។ េដម ំ េហតុៃនែផេ្ល ឈើទងេនះ ទរកទងព ទ ព ់ ទង ើ េឈើធំខស ី ងយ ឹ ំ រយ ំ ក៏េទរទនច ់ ូ លមកជិតទរកេ េឃើញទរកទងព ី

យ េ្រពះ

។ នងម្រទីមនអវយវៈ យខួនឯង ្ល


110

ច រយចែំ ឡក គួរ្រពេឺ ម ក៏ញុងំ

ំ ់ ល្អ េឃើញនវូ េហតុគួរអ ទងអស

េទថ ឱហ៎ ន ! េហតុអ

ច រយចែំ ឡក គួរ្រពេឺ ម េកើតេឡើងេហើយកុ នងេ

ំ េតជះៃន្រពះេវស នរ្ត េដម ើ េឈើទង

់ ុ ះមកេ យ ក៏េទរទនច

ធុករឱយ្រប្រពត ឹ ្ត កេនះ េ

យខួនឯង ។ ពួកេទវ ្ល

ំ ំ ងេនះ ឱយដល់ែដនេចតៈ យេសចកី្តអនេុ ្រគះ ចេំ ពះទរក ញុងជនទ

បនព្រងួមផូ វ្ល េ

ំ ់ ៦០,០០០ អងគ ែដលេនកុ នង ។ កលេនះ េស្តចទងអស កុ នងៃថងែដលខួនេចញេទ ្ល

ំ ៤ ្រពះអងេគ នះ មតុលនគរ ក៏្របណមយអញជលី ទួញយ ំ េដរើ ចូលមកជិត ។ ក ្រតទង ំ នយយចរចជម ួ យនងេស ្ត ចេចតៈទង ិ ឹ

យ នងព ិ ួកបុ្រតរបស់េស្តចេចតៈ កុ នងទេនះ ី

់ ត ៌ ។ ្រពះឥ្រន ទ ្រទងេ់ េចញពទ វង ក បពត ី ីេនះេទថ េយងន ើ ងេទកន ឹ

េហើយ

់ ែដលមនឫទិេ្រច ធ ើនមក្របបថ

េទវបុ្រត

ជទរី ក យ ី

ថ្វយ្រពះបទេវស នរ្ត

ែដលមនឫទិេ្រច ធ ើន

លុះបន

អនកចូរនម ិ ិម ត

ំ ្រពមទងភរ យ ិ

្រសម

នងប ិ ុ្រត

់ កយរបស់េទវ ជេហើយ ្ត បព

នងបណ ្ណ ិ

វស ិ ុ កមម ៏ ្អ ដល

វស ិ ុ កមមេទវបុ្រត

ក៏ចុះមកនម ិ ិម ត

្រសម

៏ ្អជទរី ក ំ ៤ ្រពះអងគ បនចូលេទកនៃ្រពធ ់ ំ ដល យ ។ ក ្រតទង ី

នងបណ ្ណ ិ

ែដលមិនមនសំេឡង មិនមនេសចកី្តវកវរ េហើយ ( នយយគ ន ថ ) េយងន ិ ិ ើ ងេនក ឹ ុ នង

ំ រី គឺជលី នងក ចេន្លះៃនភេន ំ នះ កលេនះ តថគត នងម្រទីេទវ ី កូនទងព ិ បនបេនទបង់េសចកី្តេ

រក ទរកកុ នង

ក ដល់គ ន នងគ ឹ ន េហើយេនកុ នង

្ហ ជិន

្រសម កលេនះ តថគត

ំ ៣ ំ េ្ល ឈើមកចិញឹ ច មជនទង ែតងនៃផ ង ត់ នងម្រទេនះ ី

្រសម មិនសូនយ

ំ ើ រមនក់ ចូលមករកតថគត សូមកូន នក់ ។ កលតថគតេនកុ នងៃ្រពធំ មនអនកដេណ ំ រៃនតថគត ទងព គឺជលី នងក ី ិ

យ ្ហ ជិន ។ កលេនះ តថគតេកើតេសចកី្តរក ី

ំ រី ឲដល់្រពហមណ៍ ។ កល េ្រពះបនេឃើញយចកេដរច ើ ូ លមក បនយកកូនទងព

ំ ររបស ់ ខួន តថគត បរច ្ត ងព ្ល ដល់ជូជក្រពហមណ៍ កលេនះ ្របថព ឹ ី ែដលមន ិ ច គបុតទ ី ជេ្រគ ង្រប ភស នំ ិ េនរុ នងៃ្រព ិ

់ រ័ ។ ្រពះឥ្រនបនែក ប់ ក៏ញបញ ទ ្លងេភទ ជ្រពហមណ៍

ម្តងេទៀត ចុះមកសូមនងម្រទីេទវ ី ែដលមនសីល មនវតច ។ ្ត េំ ពះបី្ត នងតថគត ឹ

តថគតមនេសចកី្ត្រតះរ ិ ះក ិ ុ នងចិតេ្ត

ទឹក

់ ងម្រទីេទវ ី ្រតង់េដម យ្រជះថ្ល ចបន ើ ៃដ េហើយ្រជួច

ក់េលើអញជលីៃន្រពហមណ៍ ឱយនងម្រទីដល់្រពហមណ៍

ឱយនងម្រទី េទវ

ឰដ ៏

។ កលែដលតថគត

ស កស ក៏េ្រតកអររក យ ្របថព ែដលមនភ ន ំ ិ េនរុ នងៃ្រព ី ឹ ី ិ


111

ប់

ជេ្រគ ង្រប ក

្ហ ជិនធី

់ រ័ ក៏ញបញ

កុ នងកលេនះ

កលតថគត

បរច ិ ច គជលីកុមរ

នងនងម្រទ េទវ ្ត ្រក ្ត េំ ពះបី្ត ឥតគិត េក ី ែដលមនវតច ិ ី

ក៏េ្រពះេហតុៃនេពធិញញណែតម៉យង

េឡើយ

យេ

ំ រម បុ្រតទងព ី ិ នែមនជទស ី ្អ ប់ របស់

ំ តថគតេទ ទងនងម្រទ ញណ ្វ ុ តញ ញ ីេទវ ី ក៏មិនែមនជទីស្អប់ របស់តថគតែដរ ែតសពញ ញរ់ បស់តថគត បនជតថគត ឱយបុ្រត នងភរ យជទ ្រស ិ ិ ី

ជទ្រស ី

ពួកជនមកជួបជុំគ ន កុ នងសមនក់ៃនម

ករុ

នងប ិ ិ

ចរចសួរសុខ នងទ ន ។ កលម ិ ុកខគ

កុ នងៃ្រពធំ ក៏ខ កខ ឹ ួល េ

ញ់ ។ កល យេសចកី្ត

ំ រី ជអនកធងន ់ ជន ចូលេទរកជនទងព

ជេ្រគ ង្រប យហិរ ិ នងឱត ប ្ត បៈ កលេនះ ្របថព ន ំ ិ េនរុ នងៃ្រព ិ ិ ឹ ី ែដលមនភស

ប់

់ រ័ ។ ម៉យងេទៀត តថគតេចញអំពៃ្រពធ ំ ជមួយនងព ក៏កេ្រមើកញបញ ី ឹ ួកញតិ ចូលេទ ់ ុរ ី គួរជទសបបយ ៏ ម កនប េឈ ម ះេជតុតរ្ត ែដលជនគរដឧត ្ត កុ នងកលេនះ ម ី

រេមឃ

ស ជេ្រគ ង ក៏បងុ រច ៧ ្របករ ្របថព ែដលមនភ ្អ ុ ះនវូ េភ្ល ង ជវករៈៃនែកវ ន ំ ិ េនរុ នងៃ្រព ិ ិ ឹ ី ប់ ក៏កេ្រមើក ។ ្របថព ម ឹ សុខ នងទ ឹ ី ិ នមនេចតនេទ មិនដង ិ ុកខេទ ែតម

្រប

ំ ទន របស់តថគត ។ ់ រ័ អស់ រៈ ៧ ដង េ្រពះកម្លង បនកេ្រមើកញបញ

្របថព េនះ ឹ ី

ចប់ េវស នរចរ យ ទី ៩ ។ ្ត ិ ទី ១០ សសបណិ្ឌ តចរយ ិ [ ១០ ] េ ម

េនះ

ចរយដៃទេទៀត កលតថគត េកើតជទន យ ្រ ិ

សឹ ្ល កេឈើ បែន ្ល នងៃផ េ្ល ឈើ ជ ិ

ច់េទកុ នងៃ្រព មន

រ េវៀរចកករេបៀតេបៀនសតដ ្វ ៃទ ។ កល

ំ ំ ្រពមេ្រព ងេនជមួយគ កទ ង ្វ ចចក េភ នងតថគត ន ទង្រព ិ ឹ

េ្រប ន្របេ

សំ

់ ង ំ ៣ េនះ ែដលមនកិរយល ញទ ្អ នងក ិ ិ ិ រយ ិ

យ ចូរេវៀរនវូ អំេព ើ យ

ចូរចតែ់ ចងទន

់ ះុ ៎ កុ នងទេនះថ ៃថងេនះ ជៃថងឧេបសថ ។ ញន ី

់ ទកិខេណយយបុគគល េដម ើ បឱយដល ី

ទកិខេណយយបុគគលរួចេហើយ ចូររក ឧេបសថ ។ សតជ ្វ សំ តថគតថ

ំ ្រកក់ថ អនកទង

់ ុ នងអំេពល ្រកក់ េហើយចូរតមកល់ខជបក ើ ្អ ។ តថគត េឃើញ្រពះចន ទ

់ ល់សំ េពញវង់ កុ នងៃថងឧេបសថ ក៏្របបដ ំ អនកទង

ង ច ។ តថគត

ធុ េហើយចត់ែចងទន

មេសចកី្តអង់

លុះបនឱយទនដល់

ញេ់ នះ បនទទួលពកយ

ំ េហើយែស្វង មកម្លង


112

រកទកិខេណយយបុគគល ។ ឯតថគត េដកគិតនវូ ទនែដលសមគួរ ដល់ទកិខេណយយបុគគល

ងឲទនដ ច ថ េបអញបនទក ូ េម្តច ។ ិខេណយយបុគគល េតអញន ើ ឹ ើ

លង នងសែណ ្ត កបយ ិ

ំ ភ ៃនអញគ ្ត ព ម នេទ សែណ្តក ជមស អងរក នងខ ម នែដរ អញញុងអត ិ ្ល ញ់ ៃនអញ ក៏គ

ឱយ្រប្រពត ឹ េ្ត ទេ បុគគល

យេ

អញមិន

ចនងឱយេ ឹ

ម បនេទ

ដេូ ចះន

េបមនទក ិខេណយយ ើ

់ ខួន មួយ េដរើ មកកុ នងសមនក់អញេដមប ្ល នងម ្ល ើ ភ ឹ ិ នឱយ ិ ខ អញនងឱយខ ឹ ី ក ួនជរបស

ទកិខេណយយបុគគលេនះ

មនៃដទេទេទវញេឡ ិ ើយ

្រពះឥ្រនដ ទ ង ឹ នវូ េសចកី្ត្រតិះរះិ

របស់

់ ំ េនរបស់តថគត េដម តថគត េហើយែក្លងេភទជ្រពហមណ៍ ចូលមកកនល ើ បលបងទន ី របស់តថគត ។ តថគតេឃើញឥន្រពហ ទ ម ណ៍េនះ េហើយក៏េ្រតកអរ បនេពលពកយ

េនះថ េពញជល្អែមន អនកមកកុ នងសមនក់ខុ ំញ េ្រពះេហតុែត

ំញ ង រ ។ កុ នងៃថងេនះ ខុ ន ឹ

ំញ ិ នធ្លបឱ ់ យេឡើយ អនក្របកបេ ឱយនវូ ទនដ្រ៏ បេសើរដល់អនក ជទនែដលខុម

យគុណ គឺ

ំ សីល ករេបៀតេបៀនសតដ ្វ ៃទ មិនគួរដល់អនកេឡើយ អនកចូរមក ចូរេទនយកឧស

ំញ ងដ េភគ េផ ង ៗ មកបងកត់េភងឱយេឆះេឡ ុ ខួន ្ល អនកនងបនបរ ើ្ល ើ ង ខុន ឹ ត ឹ ិ ្រពហមណ៍េនះ មនចិតេ្ត ្រតកអរ ទទួលថ

េជើងថករយ៉ងធំ េហើយេធើ្វ ឱយមនៃផទ េពញេ

យ៉ង

ច់ឆិ្អ ន ។ ឥន-ទ

ំ ធុ េហើយេទនឧសេផ ង ៗ យកមកេធើ្វ

ំ េនះ េឆះឆប ំ រេភើងធ យរេងើកេភើង ្ល ្ល ។ គន

យ៉ងេនះ តថគត ឥន្រពហ ធ សេនធកុ នងទេនះ ទ ម ណ៍េនះ ក៏ដត ុ េភងេឆះសេន ី ើ្ល

ស់ខួនែដល្រប ្ល

្ត លចេន្លះអ

៏ មគួរេនះ ។ កល ក់ធូលី េហើយអងុ យក គ ី ស ុ នងទដ

ឮសូរសំេឡង ធុំ ធុំ កលេនះ តថគតេ ធំ ្រតូវេភងេឆះ ើ្ល ្ត តេភង ើ្ល

ធមម

់ ទក្រតជក ឹ

ំ រែមងញុងេសចក ្ត ្រក ី្ត្រកវល់្រក យ េក

នងប ិ ត ី ិ ឱយេកើតេឡើង យ៉ង

ែដលបុគគល

ំ រឧស គន

តទម្លក់ខួន ្ល េទកុ នង មួយចុះេទេហើយ

ំ យ ឱយសងបរ់ មងប់ បនញុងេសចក ី្តេ្រតកអរ

ំ ុងេឆះសេនធ ។ កលតថគត ចូលេទកុ នងេភង ើ្ល ែដលកព

ំ ់ ឱយសងបរ់ មងប់ ដច ំ ់ ដេូ ចនះ សេនធ ក៏ញុងេសចក ូ ជទក្រតជក ី្ត្រកវល់្រក យទងអស ឹ ឯង ។ តថគតបនឱយសមបុរៃថង ែសបក

មិនឱយមនេសសសល់ ដល់្រពហមណ៍ ។

ំ ូល ងម ច់ សរៃស ឆឹ្អ ង េបះដង ូ នងកយទ ិ

ទី ១០ ។ ចប់ សសបណិ្ឌ តចរយ ិ


113

ឧទនៃនចរយេនះ ិ ១ សង្រខ ពហមណ៍ចរយ ១ េស្តចកុ នងែដនកុរុ ្រពះនមធនញជ័យ អកិតចរ ិ្ត យ ិ ិ

( កុរុចរយ ) ១ ម ិ

សុទស ន ជ ( សុទស នចរយ ) ១ ម ិ

េគវន ១ ទ យ ិ ចរ ិ

េនមិ ជចរយ ១ ចនក ១ សិវ ិ ជចរយ ១ េវស នរចរ យ ១ សសទ ុ មរចរយ ្ត ិ ិ ិ ិ ១ បុគគល បណិ្ឌ តចរយ ិ េនះ

គឺតថគតហឹ ន ងឯង

ំ បនឱយទនដ្រ៏ បេសើរទង

ំ ករបរច ិ ច គនវូ ទនដ្រ៏ បេសើរទង

យេនះ កុ នងកលេនះ បុគគល

ំ ករបរច ិ ច គនវូ េទយយធម៌ទង

យនះុ ៎

ជបរក ិ ខ រៃនទន

យនះុ ៎ ជបរមីៃនទន ( េហតុេនះ ) បនជតថគត

់ យចក េហើយបេំ ពញនវូ បរមីេនះ ។ តថគតេឃើញយចក ចូលមកេដមប ឱយនវូ ជីវតដល ិ ើ ី ់ ខួន ក៏បនលះបង់ខួ នជរបស ្ល ្ល

ភក ិ ខ

បុគគលអនកឱយទន

មិនមនេឡើយ េនះជទនបរមី របស់តថគត ។

េសើ ម េ

យទន

របស់តថគត

ចប់ ទនបរមី ។ សីលបរមិ សីលវនគចរយ ទី ១ ិ [ ១១ ]

កលែដលតថគតេកើតជដរំ ី ជសតច ្វ ិញឹច មម

េនះ នងរកអ នក ឹ

េលើែផនដេនះ ឱយេសើ ម េ ី

យតថគត េ

េនកុ នងៃ្រពធំ កល

យសីលគុណ មិនមន

េឡើយ ។ មនេថើម រៃ្រពមនក់ េឃើញតថគតកុ នងៃ្រព ក៏្រកបទូលដល់េស្តចព ណសី ថ បព្រតម ិ ដរំ េនះ ី

ជ គជ

រមួយ េនកុ នងៃ្រពធំ ជសតម ្វ នសភពសមគួរ ដល់្រពះអងគ

មិនមនេសចកី្ត្រតូវករេ

្របកំ នងរេ ិ

ន មេភ្លះេទ

មិនមនេសចកី្ត្រតូវករេ

់ ់ ញ្របេមយ នងមកក ្រគនែតប ្ត េទ ដរំ េនះ ុគគលចបទ ី ឹ ុ នងទីេនះ េ

់ ឯង ។ ចែំ ណកខង្រពះ ជ ្រទងបន្រពះស

យែខ

យខួន ្ល

់ វូ ពកយ របស់េថើម រៃ្រព េនះេហើយ ្ត បន

់េ្របហ ័ េ្រតកអរ េទប្រទង ក៏មន្រពះ ជហឫទយ ្ល ស ងៃវ ើ ើ ម ដរំ ី ែដលជហ ថ ចរយ ឈ ់ រំ េចះល លុះេទដល់ ក៏េឃើញតថគត កំពុងដក បនសិក វជ ិ ជ ចបដ ិ ្អតល្អ ។ ហមដរំ េនះ ី ី

េមើមឈូក

្រកេ

ឈូក

កុ នងបទុម្រសះ

េដម ើ បច ី ិញឹ ចមម

នយហ ថ ចរយេនះ


114

លុះដង ឹ ចបស់សីលគុណៃនតថគត ក៏ពចរ ិ

េឃើញលកខណៈ ( ៃនតថគត ) េហើយ

់ ក េពលថ មនលកូន អនកចូរមក េហើយចបដ ឹ តថគត្រតង់្របេមយ ។ កលេនះ ំ កម្លង

្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នងសររៈៃនតថគត ី

្របកដេសើ ម េ

ែដល

ំ េនេ ង

យ្រប្រកតី

ំ េនះ កម្លង

ំ ៃនដរំ េ្រច ំ យកម្លង ខងច េំ ពះជនទង ី ើនពន ់ កុ នងៃថងេនះ ។ េបតថគត ើ ឹ

់ ថគត តថគត េនះ ែដលចូលមកចបត

ំ ីនវូ ជីវត ច ( នងញ ញ េនះ រហូត ុ ិ ) ៃនមនស ឹ

ដល់ ជយ ជរបស់មនស ក៏បន ។ ែតតថគត រក សីល ( សូមបេឃ ុ ី ើ ញ ) នវូ ជន កល

ក់តថគតកុ នងេ ង ក៏មិនេធើ្វ ចិតឱ ្ត យ យមយ េដម ើ បប ី េំ ពញនវូ សីលបរមី ។ ្របសិន

ំ េបជនទ ង ើ

់ ក់តថគត េ យេនះ កបច

ំ ែពងែសនង្រកបី កុ នងទេនះ យបូវ៉ េថ នងល ិ ី

ំ ក៏តថគតមិនេ្រកធខង េ្រពះតថគតខ្លច ឹ ចេំ ពះជនទងេនះ

ច់សីល ។

ចប់ សីលវនគចរយ ទី ១ ។ ិ ទី ២ ភូរទត ្ត រយ ិ ច ិ [ ១២ ] មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជនគេឈ ម ះភូរទត ិ ិ ្ត មន

ឫទេ្រច ិ ធ ើន

កលេនះ

តថគតបនេទកន ់

្រពះនមវរិ ូ បកខៈ ។ តថគតបនេឃើញេទវ េសចកី្តសុខយ៉ងៃ្រកែលង កុ នង

វតង ិ្ត េទវេ

វតង ិ្ត េទវេ

ំ ទង

ជមួយនងម ឹ

់ ក ល់ េ យ ែដលែឆ្អតសកបស

កេនះ បនជតថគត សមទននវូ

ំ រៈ ់ ់ នសួគ៌េនះ ។ តថគតេធើ្វ នវូ កិចែច ថទសរ សីល នងវត ្ត េដម ើ បេទកន ី បរេភគ្រគន ិ ិ ី

ំ ូក ។ កិចច ំ ភ ែតេដមប ្ត ពឱយ្រប្រពត ើ ញ ឹ េ្ត ទ អធិ ្ឋ ននវូ អងគ ៤ េហើយេដកេលើកបលដប ី ុ ងអត ែដលបុគគល

គួរេធើ្វ កុ នងសមបុរៃថង ែសបក

ច់ សរៃស នងឆ ិ ឹ្អ ង បុគគលេនះ ចូរន ំ

យកនវូ សមបុរៃថង ែសបក ែដលតថគតឱយេហើយេនះចុះ ។ លមពន្រពហមណ៍ លុះេន

់ កតថគត ចបយ េនះ ៗ ។ កល

់ ែនងេហ ទ្រពហមណ៍ ជអកតញ ញ ្របបក ្ល ើ យ ក៏េទ ូ

កុ នង្រសុក នគម ក់កុ នងកេំ ្របង េហើយេ្របតថគតឱយេលង ជនបទ ើ ិ

លមពន្រពហមណ៍

កី្ត តថគតមិនខងន ឹ ង ឹ

ំ ីតថគត េ ក់តថគតកុ នងកេំ ្របងកី្ត ញញ

លមពន្រពហមណ៍ េ្រពះតថគតខ្លច

យៃដ

ច់សីល ។ ករបរច ិ ចគ


115

ជីវតៃនខ ្ល របស់តថគត ជធមមជតិ្រ ិ ួន

លជងបច់េ

ម េទេទៀត ។ ឯករ្រប្រពត ឹ ្ត

់ ច កនងស ្ល ូ ជករែ្រប្រតឡបែ់ ដនដ ី ។ តថគតលះបង់ជីវត ិ ៃនតថគត ី លៃនតថគត ធងនដ

អស់រយជតម ិ ិ នមនចេន្លះ តថគតមិនែដលទម្លយសីល េ្រពះេហតុែតបនជេស្តច

ំ ៤ េទ ។ ចែំ ណកខងតថគត រក សីល ( សូមបេឃ ង ច្រកពតិ្ត កុ នងទីបទ ្វ ី ើ ញ ) នវូ លមពន្រពហមណ៍

សីលបរមី ។

ក់តថគតកុ នងកេំ ្របង ក៏មិនេធើ្វ ចិតឱ ្ត យ យមយ េដម ើ បប ី េំ ពញនវូ

ចប់ ភូរទត ទី ២ ។ ្ត រយ ិ ច ិ ចេមបយយចរយ ទី ៣ ិ [ ១៣ ]

ចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជេស្តចនគ េឈ ម ះចេមបយយ ិ ់ ក ល់ េ យធម៌ ជអនកែឆ្អតសកបស

មនឫទិេ្រច ធ ើន កលេនះ តថគតជអនក្របកបេ

័ ។ កលេនះ ហមពស់ចបត ់ ថគត ែដលជអនក្រប្រពត សីល នងវ ្ត ម៌ រក ឧេបសថ ិ ត ឹ ធ

យកេទឱយេលងែលបង េទៀបទ្វរ្រកុងៃនេស្តច ។

េលឿង ្រកហម តថគតេធើ្វ

ហមពស់េនះ គិតឱយមនពណ៌េខៀវ

ំ តែដលគ មចិតហ ្ត ម ពស់ ឱយសេ្រមចដច ូ គន ិ ិ ត ។ តថគត

ងច េំ ពះហមពស់េនះ ចនងេធ ើ ឹ ើ្វ ទីទួលឱយជទីទឹក េធើ្វ ទីទឹកឱយេទជទីទួល េបតថគតខ ឹ

ំ ។ េបតថគត បេ តថគតេធើ្វ ឱយេខច ទ ជេផះ មួយរេពច ើ

នង ឹ

បសូនយចកសីល

តថគត ែដល

៍ ឱ ៏ យតម ្របេយជនដ ្ត

្ត យ

មអំ

គឺភពជ្រពះពុទ ធ

ចចិត្ត តថគត

នងម ឹ ិ នសេ្រមចដល់

បសូនយចកសីលេឡើយ ។ កយេនះ េទះែបកធ្លយេ យ យេលើ

ែផនដេី នះ ឲដច ូ ជបុគគលេ យនវូ សំដ្រី សូវ ក៏តថគតមិនទម្លយសីលេឡើយ ។ ចប់ ចេមបយយចរយ ទី ៣ ។ ិ ទី ៤ ចូឡេពធិចរយ ិ

[ ១៤ ] ចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត ជបរព ម ះចូឡេពធិ ជ ិ ិ ្វ ជក េឈ

អនកមនសីលល្អ េឃើញនវូ ភពថ ជរបស់គួរខ្លចេហើយ ក៏េចញេទ

ងអភិេន្រសកម ។


116

់ តថគត នងមិនមន នង្រពហមណី មនសមបុរដច ូ មស នងជភរយរបស ិ

កុ នងវដៈ្ត ក៏បនេចញេទ

ងអភេន្រស ក មែដរ នងមិនមន ិ

ល័យ

ល័យ លះបង់នវូ េផពង

់ ងព ់ ុ ក នងន មិនជបន ក៏បន ម ណីេនះ េដរើ េទកន្រស ឹ ួក្រតកូល តថគត នង្រពហ ិ ិ គម ិ

់ ងព ណសី ចូលេទកន្រកុ

ំ រនក ់ េយងទ ងព ើ ី

ជអនកមនបញញ

េនជិត្រកុង

ព ណសីេនះ មិនេន្រចឡូក្រចឡំ កុ នងពួក្រតកូលេទ េនកុ នងឧទយនេស្តច ជទម ី ិន

មនសំេឡង មិនមនវកវរ ។ ្រពះ ជ្រទង់េស្តចេទទតឧទយន បនេឃើញ្រពហមណ៍ ឹ ់េ ្រទង់ចូលេទសួរតថគតថ ្រសីេនះជភរយរបស ិ

់ អនក ក ឬជភរយរបស ិ

់ មិនែមនជភរយរបស ិ

មនធម៌្រតូវគ ន

កល្រពះ ជ ្រតូវគ ន បុេ៉

្រទង់្រ

ស់សួរយ៉ងេនះេហើយ ម ភពេទ

តថគតបនទូល្រពះ ជថ

់ ្រគនែតជ្រស ី

មន

្រសីេនះ សន

័ ្របតព ័ ធ ចេំ ពះបរព ្ណ ះ ។ ្រពះ ជមន្រពះទយ ិ ទ ិ ្វ ជិកេនះ ក៏េ្របើ ជបុរស

់ ងត ឱយចបស ក ់សងិន ក េ

ំ យកម្លង

មនជតជម ួ យគ ន មន ិ

ំ យកចូលេទខងកុ នង្រពះ ជ ង

កលភរយ ិ

សន្រតូវគ ន របស់តថគត ែដល ជបុរសទញអូសន ំ

េទេនះ េសចកី្តេ្រកធ ក៏េកើតេឡើងដល់តថគត ។ កលេសចកី្តេ្រកធេកើតេឡើង

័ ផញ ់ ទ ល់នវូ េសចកី្តេ្រកធ កុ នងទីេនះ មិនឱយចេ្រមើនេឡើង នវូ សីលវត ទ ផ

តថគតពចរ ិ បន

្របសិនេបអ ើ នក

មួយចក់្រពហមណ៍េនះ

៏ ុត យលំែពងដម

តថគតក៏មិន

ទម្លយសីល េ្រពះេហតុៃនេពធិញញណ ្រពហមណីេនះ មិនែមនជទស ី ្អ ប់ របស់តថគត

េទ

ំ តថគត ំ ទងកម ្ល ង

ក៏មិនែមនជទស ី ្អ ប់

របស់តថគតេទ

ក៏មិនែមនជមិនមនេឡើយ ែតសពញ ញ ណ ជទ្រស ្វ ុ តញ ញ ី េនះ បនជតថគតរក សីលែតម៉យង ។

ំ តថគត ំ ទងកម ្ល ង

ញរ់ បស់តថគត េ្រពះេហតុ

ចប់ ចូឡេពធិចរយ ទី ៤ ។ ិ មហិស ជចរយ ទី ៥ ិ [ ១៥ ]

មនចរយដៃទេទៀត កលតថគតេកើតជ្រកបៃ្រព ្រ ិ ី

ច់េទកុ នងៃ្រពធំ

ំ េ្រចើន មនសររៈធ មនកយចេ្រមើន មនកម្លង ី ំ ធត់ េបេគេឃ ើ ើ ញេហើយគួរខ្លច ។ ទេន ី ំ ៃន្រកបទ ី ង

មនកុ នងទេនះ ី

គឺញកភនំ

ផូ វជ ្ល ិ តភែនំ ដលបុគគលេទបនេ

យក្រម


117

គល់េឈើ នងប ្វ ម ិ ង ឹ សតន ី ួ យ ៗ កល្រ

៏ ្អ ច់េទកុ នងទីេនះ ៗ ែតងបនេឃើញ ទីដល

់ េនះ កុ នងៃ្រពធំ ឯតថគតក៏ចូលេទកនទ ឈរផង េដកផង ។ ្រគេនះ មន ី

មួយកុ នងៃ្រពធំេនះ ជសត្វ

់ េនះ ះ មកកនទ េនម ជុះ ី

មក េថកទប េឡះេ

្វ

ក់

អស់មួយៃថង ពរៃថ តថគត្រតង់ក ថងស នងច ង ឹ ី ិ ិេញើ ច ម ។ ពនរេនះ ្របទូស្តនងតថគត

បៃថ ី ង បួនៃថង តថគត្រតូវពនរេនះ េបៀតេបៀនសព ្វ ៗ កល ។ េទវ ែដល្រតូវ

េឃើញតថគត

( មនល្រកបី ) ្វ េនះ េបៀតេបៀនេហើយ ក៏េពលពកយេនះ នងតថគតថ ឹ

អនកចូរញុងំ

្វ

មក

្រកក់េនះ ឱយវនសេ ិ

យែសនង នង្រកចកេទ ។ កលេទវ ិ

េពលយ៉ងេនះេហើយ តថគតបននយយតបេទន ងេទវ ិ ឹ េបទ ើ ុកជអនក្រប

ក់ខុេំញ

េនះ វញថ ( មនលេទវ ិ

មក េថកទប ដច ូ េម្តចក៏េ

កសព

េធើ្វ

ំញ ងន មពកយអនកេឡើយ ។ េ្រពះថ េបខ ឹ ង ឹ ើ ុខ

ករ

្ល បេ់

យេសចកី្តបរស ិ ុ ទធ

ំញ ិ ន យ ក៏ខុម

ំញ បុគគលេថកទបជង ្វ េនះ ខុជ

ំ ំញ ងែបកធ ង េនះេទេទៀត សីលរបស់ខុន ្ល យផង វញ ញ ិ ូ ជនទ ឹ

្របេសើរជងកររស់េន

)

្វ

ំញ ង ។ យ នងត ឹ ិះេដៀលដល់ខុផ ែដលពួកអនក្របជញតះេដៀល ិ

េបយ ូ េម្តច ្ល ) ដច ិ ( របស់ខួន ើ ៉ ងេនះ ឱយខុ េំញ ធើ្វ នវូ ករេបៀតេបៀនអនកដៃទ េ្រពះេហតុែតជីវត

េកើត ។ បុគគល្របកបេ

ំ េំ ពះេសចកី្តេមើលងយ ( របស់ពួកជន យ្របជញ កលអត្រ់ ទច

ដៃទ ) កុ នងេហតុយ៉ងមុទុ មជឈម ូ េសចកី្ត្របថនកុ នងចិត្ត ិ ិ ដ ្ឋ រែមងបនសេ្រមចដច ិ នងឧ្រក យ៉ងេនះឯង ។

ចប់ មហិស ជចរយ ទី ៥ ។ ិ រុរុមិគចរយ ទី ៦ ិ [ ១៦ ]

មនចរយដៃទេទៀត កលតថគតេកើតជេស្តច្រមឹគ េឈ ម ះរុរុ សមបុរ ិ

ែសបកដច ូ មសែដលជងដត ុ ល្អ ្របកបេ គួរឱយេ្រតកអរ

គួរឱយរក យ ី

៏ តម យសីលដឧ ្ត ។ កលេនះ ្របេទសែដល

ជ្របេទស

់ ូ នយ ង បស

មិនមនមនស ុ

ំ េនជិត្រចង

យៃនចិត្ត តថគតបនចូលេទេនកុ នងទីេនះ ។ កលេនះ មន ទេនគង ្ល គ គួរជទីរក ី ំ ក៏េ ំ ក់បណ ំ ុ លេគ ) ្រតូវពួកមចស់្រទពយតងទរខ បុរសមនក់ ( ចព ្ល ង ឹ កុ នងទខងេល គង ្ល គ េ ី ើ ែខ ទកទេន ឹ

យគិតថ អញរស់ក៏េ

់ ៏េ ្ល បក

តទម្លក់ខួនច ្ល ុ ះ យ ។ បុរស


118

់ ួ យៃថង ែ្រសកនវូ សែ្រមក េនះ ្រតូវែខ ទឹកទេនគង ្ល គ កួចេទកុ នងទឹកធំ អស់មួយយបម

គួរ

ំ ុង ្ត លទេន ្ល ។ តថគតឮសំេឡងៃនបុរសេនះ កព

ណិត អែណ្តតេទកុ នងក

ខ កខ ឹ ួ ល គួរ

ឬ ។ បុរស ណិត ឋិតេនេទៀបេឆនរៃនសឹ ទ ង ក៏ែ្រសកសួរថ អនកជមនស ុ

ំញ យ ័ តក់សុ ្ល ត េនះ ែដលតថគតសួរេហើយ ក៏្របបេ់ ហតុរបស់ខួន ្ល កុ នងកលេនះថ ខុភ ំ ងព ំ ុ ល េហើយសុ ទ ះមកកុ នងសឹ ទ ងធំេនះ ។ តថគតមនេសចកី្ត ខ្លងន ឹ ួកមចស់បណ

ណិត

់ ខួន ំ ចេំ ពះបុរសេនះ ក៏្របថុយលះបង់ជីវតរបស ្ល ចូលេទនយកប ុរសេនះមក កុ នង ្រតី ិ

៏ ងឹត ។ តថគតដង ដង ឹ នវូ កលៃនបុរសេនះ បត់េសចកី្តលំបកេហើយ ក៏េពលពកយេនះ

ំញ ូ មពរមួយនងអ នងប ឹ ុរសេនះថ ខុស ឹ ន កថ ចូរអនកកុ្រំ បបរ់ ូ បខុ ំញ ដល់អនក

មួយេឡើយ ។

់ បុរសេនះ េទកននគរវ ញ ិ េស្តចសួរ េហតុែតចង់បន្រទពយ ក៏្រកបទូល ( ដល់េស្តច )

ំ ្ត ចចូលេទកនសម ់ ់ ល់េស្តច េហើយនេស ន ក់តថគត ។ តថគត ្របបេ់ ហតុសព្រ្វ គបដ េស្តចលុះបន េ

់ កយេនះ ្ត បព

យកូនសរ ( ្រទង្រ់

័ ថ េហើយក៏បនសេ្រមច្រពះទយ

់ ុរស្រទុស្តមិតដ ស់ថ ) អញនងសម ្ត ៏ ្ល បប ឹ

តថគត កលរក នវូ បុរសេនះ ក៏សូ ៊ បូ រខ ្ល ុរសេនះ េ ្ត ួនប ទួលថ ) បព្រតម ិ

់ ុរសេនះ ្រតូវសម្លបប ្រកក់ កុ នងទេនះ ។ ី

់ តថគត ( ្រកប យខួនរបស ្ល

ជ បុរសនះុ ៎ ចូររស់េនចុះ សូម្រពះអងេគ ធើ្វ ខុ្រំញ ពះអងគ

ម្របថន

វញ ិ ។ តថគតរក សីល របស់តថគត មិនរក ជីវត ិ របស់តថគតេឡើយ បនជកុ នង

់ ី លហមត់ចត់ េ្រពះេហតុែតេពធិញញណ ។ កលេនះ តថគតកនស ចប់ រុរុមិគចរយ ទី ៦ ។ ិ មតងច ទី ៧ គ រយ ិ [ ១៧ ] មនចរយដៃទេទៀត កលតថគត េកើតជជដល ិ ិ

បស េឈ ម ះមតងៈគ

ំ ្អ ។ ជនពរនក ់ គឺតថគត មនតបៈខង ព ់ខស ព ់ មនសីលបរស ្ត មកល់មល ិ ុ ទ ធ មនចិតត ី

នង្រពហ ឯ្រពហមណ៍េន ខង ម ណ៍ េនជិតេឆនរទេនគង ្ល គ តថគតេនខងេលើែខ ទក ិ ឹ េ្រកមែខ ទឹក ។ ្រពហមណ៍ កលេដរើ េទ េនខងេលើែខ ទក ក៏្របេទចផ្ត ឹ

មេឆនរទេន ្ល បនេឃើញ

តថគតកុ នងទេនះ េហើយ ី

្រសមតថគត

ក់សមបថថ ( ចូរឱយ

កបលអនកែបកជ ៧ ភគ កុ នងៃថងទី ៧ ) ។ េបតថគត ខងន ម ណ៍ មនែត ើ ឹ ង្រពហ ឹ


119

តថគតមិនរក សីល តថគតនង្រកេឡកេម ឹ ើ ល្រពហមណ៍េនះ េហើយេធើ្វ ឱយេឆះ េទជ េផះក៏បន ។ កលេ

ះ ្រពហមណ៍េនះ មនចិត្រ្ត បទូស្តខង ឹ

ក់សមបថ ដល់តថគត

សមបថេនះ ែបរជធ្លក់េលើកបល្រពហមណ៍េនះវញ តថគតេ ិ

យឧបយ

្រពហមណ៍េនះ ឱយរួចចកសមបថ េ

របស់តថគតេឡើយ

មិនរក ជីវត ិ

េ្រពះេហតុៃនេពធិញញណ ។

យឧបយេនះ ។ តថគតរក សីល របស់តថគត បនជកុ នងកលេនះ

់ ី លហមត់ចត់ តថគតកនស

ចប់ មតងច ទី ៧ ។ គ រយ ិ ធមមេទវបុតច ទី ៨ ្ត រយ ិ [ ១៨ ]

មនចរយដៃទេទៀត កលតថគត េកើតជេទវបុតម ្ត ន ិ

េឈ ម ះធមមៈ មនសកិ្តធំ មនឫទិេ្រច ធ ើន ជអនកអនេុ ្រគះដល់សតេ្វ

ំ េនះ តថគតញុងម

នភ ុ ពធំ

ំ ួង ។ កល កទងព

ជនឱយតមកល់េនកុ នងកុសលកមមបថ ១០ ្រ

ច់េទកុ នង្រសុក

នងន ជមួយនងម ្ត ួ យអងគ មនធម៌ ិ គម ិ ឹ ិ ្រត ជមួយនងជនបរ ឹ ិ រ ។ មនេទវបុតម

កំ

់ ិ ្វ ត ញស

្វ ញ សែម្តងនវូ ធម៍ដ ៏

មក ១០ ្របករ េទវបុតេ្ត នះ ្រ

មក

ច់េទេលើ

៏ ំ កុ នងជមូ ព ទីបេនះ ជមួយនងម ែផនដដ ុត្ត ្វ ី ធ ឹ ិ ត្ត ជមួយនងជនជបរ ឹ ិ រ ។ េយងជេទវប ើ ំ រនក ់ ទងព ី

គឺេទវបុតអ ្ត ន កេពលនវូ ធម៌

នងេទវប ុ តអ ្ត ន កេពលនវូ អធម៌ ិ

ំ រនក ់ ្រតូវបររថបះ៉ នមេ នងគ ងព ឹ ន េយងទ ើ ី ឹ

េទជស្រតូវ

យនម ន ។ ជេម្លះជេហតុ ្ល ួ បគ ឹ កុ នងផូ វជ

ំ ័យឱយេកើតេឡើង ្រប្រពត ញុងភ ុត្ត ម ឹ េ្ត ទដល់កលយណេទវបុត្ត នងបបេទវប ិ ក៏

ស្រងគម

ំ េឡើង េដម ង ខងន ្ល ន ។ េបតថគត ម េទវបុត្ត មនែតតថគត ើ ប្របែជងផ ើ ឹ ងអធម ឹ ី ូ វគ

ំ ទម្លយតេបគុណ គឺសីលដ្រ៏ បេសើរ តថគតគបបេធ ី ើ្វ នវូ អធមមេទវបុតេ្ត នះ ្រពមទងជន

ំ ់ចិត្ត េដម ជបរស សីល តថគត ើ បរក ិ ័ ទ ឱយេទជធូលីក៏បន ។ បុែ៉ ន ្ត តថគតរលត ី

ំ ំ ្រពមទងជនជបរ ស ុត្ត ។ កលតថគត ្រពមទងជន ្ល ិ ័ ទ ក៏បរេចៀស េបកផ ើ ូ វឱយបបេទវប ំ ់ចិត្ត បររថេចៀសអំពផ ជបរស ្ល ើយ ម ិ ័ ទ រលត ី ូ វេហ

ខណៈេនះ ។

្របថព ឹ ី ក៏្រសូបបបេទវបុត្ត កុ នង


120

ចប់ ធមមេទវបុតច ទី ៨ ។ ្ត រយ ិ ជយទសចរ យ ទី ៩ ិ ិ [ ១៩ ]

មនេស្តចមួយអងគ ្រពះនមជយទស ្របកបេ ិ

៏ តម ដឧ ្ត េឈ ម ះកបប ិ

របស់េស្តចេនះ

្របកបេ

យម

យសីលគុណ កុ នង្រកុង

៏ ជ្រកុងដ្របេស ើ រ កុ នងែដនបញចល ។ តថគត េកើតជ្រពះ ជបុត្ត

េឈ ម ះអលីនសតក ្ត ុ មរ

បុរសគ ុណ ិ

ជអនកលបលបញក ី ុ នងធម៌

ជអនករក នវូ ជនជបរ ិ រ

សពក ្វ ល

៏ ្អ មនសីលដល

បិ

់ តថគត បនេទ្របពត្រមឹគ ( កុ នងៃ្រព ) ្រជុលចូលេទកនសម ន ក់យក េបរ ិ

្រតូវជ

ទ យក េនះចបេ់ ស្តចជយទិស ជបិ

េឈ ម ះ

ៃនតថគត ( េហើយនយយថ ) អនក ិ

ំ េ្រមើកេឡើយ ។ បិ ររបស់េយងេហ ើ ើ យ អនកកុក

របស់តថគតេនះ លុះឮ

ំ រី បិ ពកយរបស់យកិខនប ធ ់ រងេភ ្ល ទងព ី ុតេ្ត នះេហើយ ក៏ភ័យតក់សុ ្ល ត ញរ័ រនត ឹ

េនះ ឈរេនេសង ម មិន

របស់

់េចញេទបន េ្រពះេឃើញេស្តចេបរ ិ ចនងរត ឹ

ៃនតថគត

ទ ។ ្រពះ-

ំញ ងឱយ្រទពយដល ់ ្រពហមណ៍ ជអងរ្វ ថ សូមអនកយកសត្រ្វ មឹគេនះេទចុះ សូមែលងខុ ំញ ខុន ឹ

់ កវញ រួចេហើយនង្រតឡប ម ិ ។ បិ ឹ

់ មនលកូន អនកចូរ្រគប្រ់ គង តថគតមក្របបថ

់ កវញេនះ េ្រពះែតអញបនេបជ ជយ ចូរកុំ្របមទបុរេនះេឡ ្ត ញ ិ ី ើ យ ែដលអញបន្រតឡបម

ជមួយនងយក េបរ ិ ឹ

តថគតថ្វយបង្រពះម គំ

័ េចញអំពនគរ ់ ូ ន នង្រពះខ ន េដរើ ចូលេទរកេបរ ិ ធ ខួនកន ្ល ិ ី យក េនះេបេឃ ើ ើ ញតថគត ) មនេ្រគ ងស្រ

េហើយនម ិ ិមត

នង្រពះប ិ ិ

ទយក ។ ( តថគតគិតថ

់ សុ ្ល ត កលេបើ ្ត វុធេនកុ នងៃដ ក៏នងតក ឹ

តថគតេធើ្វ យក េនះឱយសុ ្ល ត សីលរបស់តថគត នងែបកធ ្ល យ េ ឹ

ំ យករញុងេសចក ី្ត

តក់សុ ្ល ត ឱយេកើតដល់យក េនះ ។ ( លុះគិតេឃើញយ៉ងេនះ ) តថគត មិនេពលពកយ

ជទីស្អប់ េទរកយក េនះេទ េ្រពះករខ្លច

ច់សីលៃនតថគត តថគតមនេម ្ត ចិត្ត

េពលែតពកយមន្របេយជន ៍ េហើយបនេពលនវូ ពកយេនះថ ចូរេ ំ ំញ ងេ ឱយេឆះខ្លងេឡ ើ ង ខុន ឹ េ

ដង ឹ នវូ កលៃន

ដត ុ េភើង ្ល

) បព្រតជ តពេដ ី ើ េឈើេនះ ទម្លក់េទ ( កុ នងេភងេនះ ើ្ល ិ ី ម ច់េនះឆិ្អ នល្អេហើយ ចូរបរេភគ ិ

េបើ

ច់េនះចុះ ។ េ្រពះេហតុ


121

់ កេនះ តថគតមិនរក ជីវត មនសីល ដច របស់តថគតេទ តថគត ូ េរៀប បម ិ

បិ

ំ ញុងេបរ ិ

តបត ឱយេវៀរបង់អំេព ើ ិ

ទ ជអនកេធើ្វ ប

្រកក់ សពក ្វ ល ។

ចប់ ជយទិសចរយ ទី ៩ ។ ិ សងប ទី ១០ ខ លចរយ ិ [ ២០ ]

មនចរយដៃទេទៀត កលតថគតេកើតជេស្តចនគ េឈ ម ះសងប ខ ល ិ

មនឫទិេ្រច ធ ើន

មនចងូ មជ ក

៏ នក មនពសដ ព ិ ឹ ្ល

វុធ

មនអ

្ត តពរី

ជសត្រ្វ គប

ំ ៤ ជិតផូ វធ សងត ក ់ឧគរជតិ ។ តថគតអធិ ្ឋ នអងទ គ ង ្ល ំ ៤ ជកែនងេទមកៃនជន ្ល

។ បុគគល េផ ង ៗ េហើយសេ្រមចនវូ ករេន កុ នងទេនះ ី អវយវៈេនះ គឺសមបុរៃថង ែសបក ណិត

ំ ច់ សរៃស នងឆ ិ ឹ្អ ង បុគគលេនះ ចូរនយកអវយវៈ

ំ ែដលអញឱយេហើយចុះ ។ កូន្រពនៃ្រពទង

េសចកី្ត

មនកិចគ ច ួ រេធើ្វ េ

យ ជមនស រងត ុ ឹ្អ ឹ ង

្រកក់ ឥតមន

ំ សូរ មនដបង ៤ ្រជុង កុ នងៃដ បនេឃើញតថគត េហើយេដរើ ចូល

ំ មកកុ នងទីេនះ ។ កូន្រពនៃ្រពទង

ខង យ បនេចះតថគត្រតង់្រចមុះ កនយ ន នងក ិ ុទ

ក់កុ នងសែ្រងក ែរកយកេទ ។ តថគត េប្របថ ន នងេធ ើ្វ នវូ ម ើ ឹ

េហើយេលើកតថគត

-

ំ ុ ត ្រពមទងៃ្រពេឈ ំ ំ ន ំ ឱយេឆះេខច ្របថព ទ េទជេផះ ឹ ី ែដលមនសមុ្រទជទីបផ ើ ្រពមទងភ េ

យខយល់

ំ ទង

ម្រចមុះ កុ នងទេនះ ក៏បន ។ ( បុែ៉ ន ្ត ) តថគត មិនខងន ី ឹ ងក ឹ ូ ន្រពនៃ្រព

យ ែដលេចះេ

់េ យែដក្រសួច នងចក ិ

សីលបរមី របស់តថគត ។

ំ យលំែពង ទង

យេឡើយ េនះជ

ចប់ សងប ទី ១០ ។ ខ លចរយ ិ ឧទនៃនចរយេនះ ិ ១ ចេមបយយចរយ ១ ចូឡេពធិចរយ ១ សីលវនគចរយ ១ ភូរទត ្ត រយ ិ ិ ិ ិ ច ិ

មហិស ជចរយ ិ

រុរុមិគចរយ ិ

មតងច គ រយ ិ

េទវធមមបុតច ្ត រយ ិ

ំ ់ េនះ តថគតសែម្តងេហើយ ជយទិសចរយ ១ សងប ១ ។ ចរយទ ងអស ខ លចរយ ិ ិ ិ


122

ំ ជបរក រក សីល ។ កល ថ មនសីលជកម្លង ិ ិ ខ រ តថគតបន្រគង់្រគងជីវត

់ បុគគល តថគត ជសងប ខ លនគ ជ បន្របគល់ជីវតឱយដល ិ

មួយ សព ្វ ៗ កល

េហតុេនះ បរមីេនះ ជសីលបរមតប ថ រមី ( ៃនតថគត ) ។ ចប់ សីលបរមីនេទ ទ ។ ិ ស េនកខមមទបរម ិ ី យុធញជយចរយ ទី ១ ិ

[ ២១ ] កលែដលតថគត េកើតជ ជបុត្ត ( ៃនេស្តចសពទ ្វ ត្ត ) េឈ ម ះយុធញជ័យ

ជ ជកុមរមនបរ ិ រ

នងយស ិ

់ ិ នបន បម

កុ នងកលេនះ

ំ ់ ទកសេន សេងគ ម ្វ េ្រពះេឃើញដណក ួ តេ ឹ ី ើ ែដលរងហ

តថគតេកើតេសចកី្ត

យកេម ្ត ្រពះ

ទិតយ ។ តថគត

ំ ់ ទកសេន យកដណក ថ្វយបង្រពះម មេនះ ជអធិបតី ចេ្រមើននវូ េសចកី្តសេងគ ្វ គំ ឹ ើ នង្រពះប ិ ិ

ំ ន កនគម េហើយសូមបពជ អនកេនកុ នងែដន ្វ ជ ។ ពួក ជបុរស ្រពមទងអ ិ

ផង ជបុត្ត សូម្រពះអងម គ អញជលីអងរ្វ តថគតថ បព្រត្រពះ គ ច ស់ ្រគប្រ់ គងម ិ

ែដលសេ្រមចេ

៏ ុ ្ត កស្តមភ កុ នងៃថងេនះចុះ ។ តថគតមិនមន យសមបតដ ិ្ត ស

្របថព ឹ ី

ល័យ លះ

ំ ុងខ កខ ំ នងអ បង់ ជបុរស ្រពមទងេស ្ត ច ្រសីសំន អនកនគម ិ ិ ន កេនកុ នងែដន ែដលកព ឹ ួល គួរឱយ

ំ ់ ណិត ។ តថគតលះបង់ ជយេលើែផនដ ី ញតជនជបរ ស ងអស ិ ិ ័ ទ នងយសទ ិ

ឥតមនគិតដល់ េ្រពះេហតុេពធិញញណែតម៉យង ។ ម

បិ

មិនែមនជទស ី ្អ ប់ របស់

ំ ៏ ំ ក៏មិនែមនជទស តថគតេទ ទងយសដ ធ ញណ ្វ ុ តញ ញ ី ្អ ប់ របស់តថគតែដរ ែតសពញ ជទ្រស ញ់ របស់តថគត េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគត លះបង់ ជយ ។ ី ចប់ យុធញជយចរយ ទី ១ ។ ិ េ [ ២២ ]

មនស ចរយ ទី ២ ិ

មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជ ជបុត្ត ( ៃនេស្តច ិ

៏ តម កុរុ ជ ) កុ នងឥនបត ទ ប ថ ុ រដ ្ត មនេឈ ម ះ្របកដថ េ ី ឧ

មនស កុមរ ជ ជបុត្ត ែដល


123

ំ ជនទង ្របកបេ

មនម

បិ

ជេដម ើ

ញេ់ ពញចិតៃ្ត ្រកែលង

្រស

ំ យគុណ មនសំដព ី េី ះ េគរពេកតែ្រកងចស់្រពទ ឹ ធ ចរយ មនហិរ ិ ទងមន

េសចកី្តឈ ្ល សៃវ កុ នងសងហ គ ធម៌ ( ៤ យ៉ង ) ។ មន

សិ ន ទ ធ

ជអនកមនសីល

ន លៃនេស្តចកុរុេនះ

បសកុហកមនក់ ជអនក

ំ ួ នចបរ នងគ ស ិ ។ តថគតេឃើញ កុហក ិ ុ មពផក ចិញឹចមជីវត

់ ងរក ដច បសេនះ ដច ូ គំនរអងកមមិនមន្រគបអ ូ េឈើមន្របេ

៌ មនឈនជេដម ក៏្រតិះរះថ សបបុរសធម ៃន មិនមនខម ើ ឹ ្ល ិ ិ

ងកុ នង ឬដច ូ េដម ើ េចក

បសេនះ មិនមនេទ

បសេនះ ជបុគគល្របសចកភពជសមណៈ លះបង់សុកកធម៌ គឺហិរ ិ នងឱត ប ្ត បៈ ិ

មនពួកេចរេនកុ នងៃ្រពធំ បះេបរ េ្រពះេហតុែតករចិញឹច មជីវត ច ្របេទស ្ត ិ ។ កុ នងបចន

របស់តថគត េទប្រងកបបចន បនផ្ត ំ ( តថគតថ ) មនលកូន ចូរប ច ្របេទសេនះ ្ត

បិ

ំ ៏ ង កុេំ ធ្វស្របែហស ចេំ ពះជដល ល ព ់ខស ព ់ ចូរបញុងជដ ិ ែដលមនតបៈដខ ិ េនះ ឱយ្រប្រពត ឹ ្ត មេសចកី្ត្របថនចុះ

េទ

់ ីបេ្រមើ តថគត េទកនទ

េ្រពះ

បសេនះ

់ ៉ ង ជអនកឱយនវូ េសចកី្ត្របថន្រគបយ

បសេនះ បនេពលនវូ ពកយេនះថ មនលគហបតី អនកសុខ

់ ) មកឱយអនកែដរឬ ។ េ្រពះពកយ សបបយេទឬ ពួកអនកជំនញ ួ ន ំ ( មស នង្របក ិ ែដលតថគតេពលថ គហបតី កុហក

បសេនះ

្រស័យនវូ មនះ ក៏ខង ឹ ( នយយ ិ

ំ របង់្រទង់ចកែដន ។ លុះ ម ភពនងឱយេស ្ត ចសម្លប្រ់ ទង់ ឬឲបប ឹ

ថ ) កុ នងៃថងេនះ

់ កនគរវញ ់ ្រពះ ជ ប្រងកបបចន ) ច ្របេទសរ ្ត ួ ចេហើយ ( ្រតឡបម ិ េស្តចចូលេទកនឧទយន ្រទង្រ់

បនឬ េនះ ស

ស់សួរកុហក ជកុមរ ប់ មែដលខួន ្ល

បសថ ( បព្រតេ ិ

នេ

៏ េ្រមើន ) ចុះេ កមចស់ដច

ក្រសួលបួលេទឬ ។

ចឱយ្រពះ ជកុមរវនស ិ

់ កយេនះ របស់ ្ត បព

បសេនះេហើយ ្រ

យ ( េបេឃ ើ ើ ញកុមរកុ នងទី

កលមមអត់ធន ់

បសបបេនះ បនទូល្រពះ ជ

្រពះ ជជមចស់ែផនដ ី

់ ្រទង្រពះ

់ ួកេពជឈឃតថ អនកទង ំ ស់បងគបព

) ចូរកត់កបលចិ្រញច ំ ជបួនកំ

ត់ េហើយកប់

កុ នងផូ វ្រចក បង្ហញជនដៃទឱយដង ។ ពួកេពជឈឃត ្ល ឹ ថ េនះជគតិែដលេបៀតេបៀនជដល ិ ំ ទងេនះ កច

្រកក់ មិនមនេសចកី្ត

ែដលអងុ យេល គ ើ ចេងះក ម

ចងេ

ំ ងដម ៏ ថ ំ យចណ

េហើយទញតថគត ណិត េទកុ នងទេនះ ី

ំ ំ ំ ុង នយកេទ ។ តថគត នយយន ងជនទ ងេនះ ែដលកព ិ ឹ

ំ ជកិចម ច នដល់ខុ ំញ សូមអនកទង

យ នខំ ុេំញ ទជួបនងេស ្ត ច ឹ


124

ំ ំ ំ ់ ង មួយរេពចស នតថគតេទជ ួ បនងេស ្ត ច ែដលេសពគបន ិ ន ។ ពួកេពជឈឃតទងេនះ ឹ ឹ ំ ់ នវូ ករ្រប្រពត មក លុះតថគតបនជួប ក៏ញុងេស ្ត ចឱយដងចបស ឹ ឹ ៃ្ត ន

បស

ំ ំ េនះ ្រពមទងញ ្ត ច ឱយលុះកុ នងអំ ុ ងេស

បស

របស់តថគត

ចតថគត ។ ្រពះ ជ ជបិ

េនះ សូមេទសតថគត កុ នងទីេនះ េហើយ្របទននវូ ភពជេស្តចធំដល់តថគត ែត

់ ួ សវ ញ តថគតេនះឯង ទម្លយនវូ ងងឹត ចូលេទកនផ ្ត ចធំ មិនែមន ្ល ន ិ ។ ភពៃនខួនជេស

ំ ជទីស្អប់ របស់តថគតេទ ទងករបរ េភគកម ក៏មិនែមនជទីស្អប់ ៃនតថគតែដរ ិ

ែតសពញ ញ ណ ជទ្រស ្វ ុ តញ ញ ី ់ ួស កនផ ន )។

ញរ់ បស់តថគត បនជតថគតលះបង់ ជយ ( ចូលេទ

ចប់ េ

អេយឃរចរយ ទី ៣ ិ

[ ២៣ ] អេយឃរៈ

មនស ចរយ ទី ២ ។ ិ

មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជ ជកុមរេឈ ម ះ ិ

ជឱរសៃន្រពះបទកសិក ជ

ែដក ។ ្រពះ ជបិ

កូន ) រស់េនបនេ

ចូរកូន្រគប្រ់ គងម

របស់តថគត ្រទង្រ់

យលំបក បិ

កុ នងផះទ ជវករៃន ិ

ស់នងតថគតថ មនលកូនជីវត ិ ( របស់ ឹ

៏ េង្អ ត ដច ចិញឹ ចមែថរក កូន កុ នងផះទ ជវករៈៃនែដក ិ

ំ ូ លេនះ ្រពមទងែដន ំ ្របថព ទ នគម នងព ឹ ី ងម ិ ិ ួកជន កុ នងៃថងេនះ ។

តថគត ថ្វយបង្របណមយអព គំ ជ លី នវូ ្រពះម

សត្វ

័ ចេ្រមើនវយវឌ នករ

មួយេលើែផនដ ី

ជសតេ្វ ថកទប

ក ្រត េហើយេពលនវូ ពកយេនះថ ពពួក

ឬខង ព ់ខស ព ់

នងក ិ

្ត ល

ំ សតទ ្វ ងេនះ

ំ នកររក េឡើយ ែតងចេ្រមើនេឡើង កុ នងផះទ របស់ខួន ់ ខួន ពុម ្ល ជមួយនងព ្ល ឹ ួកញតរបស ិ ៏ េង្អ តេនះ ចត់ទុកជករ ដច ចែំ ឡកែតខុ្រំញ ពះអងគ មនករចិញឹច មកុ នងផះទ ជវករៈៃនែដក ិ ់ ស ខង ព ខ ព ់ កុ នងេ ្រពះ

្រតូវេគ

័ ំញ េ្រមើនវយក ខុ ច ុ នងផះទ

ទិតយ ។ ខុ្រំញ បសូតចកៃផៃទ នម

ជវករៈៃនែដក ិ

ែដលេពញេ

ំ នពន្រពះចន ែដលពុម ទ នង ឺ ្ល ិ

កសព មនកិ្លនសុ ្អ យ េហើយ

ំ ជងកលែដលេន បនេសចកី្តទក ក់កុ នងផះទ ជវករៈៃនែដកេទៀត ុ ខយ៉ងខ្លង ិ

កុ នងៃផែទ នម

ំញ នេសចកី្តទុកខ េនះេទេទៀត ។ ខុ ប

្រកក់ៃ្រកែលង ្របកដដេូ ចនះ េបខ ើ ុេំញ ន

ំញ បុគគលេថកទបបផ ំ ុ ត ជងបុរសដ ៏ េ្រតកអរនង ជយ ខុជ ឹ

ំញ បុគគល មកេទេទៀត ។ ខុជ


125

យ នងកយស ឹ ុ ្អ យ ពុ្រំ តូវករេ

េនឿយ

ំ ីមិនបនេនះ ញញ

ំ ់នវូ ទុកខ ែដលជទរី លត

យ ជយេឡើយ ខុែំញ ស្វងរកនវូ ទីែដលមចុ ច ជ

តថគត

ំ ង ( គឺត ជន ក៏យែំ ្រសក តថគតកត់នវូ ចណ

់ ្ត ច់នវូ ទនង ដរំ ដ ី ្ល ។ ម ី ្រ៏ បេសើរកតផ

បិ

្ហ

លុះគិតយ៉ងេនះេហើយ

ពួក

់ ំ ដច ) េហើយចូលកនៃ្រពធ ូ ជ

ំ មិនែមនជទីស្អប់ របស់តថគតេទ ទងយស

៏ ំ ក៏មិនែមនជទស ដធ ញ ណ ជទ្រស ្វ ុ តញ ញ ី ី ្អ ប់ របស់តថគតែដរ ែតសពញ េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគតលះបង់ ជយ ។

ញៃ់ នតថគត

ចប់ អេយឃរចរយ ទី ៣ ។ ិ ភសចរ យ ទី ៤ ឹ ិ

មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតកុ នង្រតកូល្រពហមណ៍ ិ

[ ២៤ ]

ស ៧ នក់ ។ តថគត កុ នង្រកុងព ណសី ែដនកសី មនបងបូ ន្រស ្អ ្អ ី នងបងប ិ ូ ន្របុ ំ ៧ នក់នះុ ៎ ្របកបេ ជចបងៃនជនទង

យសុកកធម៌ គឺហិរ ិ េឃើញនវូ ភព ( មនកមភព

់ នអធយ្រស័យ្រតូវ ជេដម ) ថគួរខ្លច េហើយេ្រតកអរកុ នងេនកខមមៈ ។ ពួកសម្លញម ើ

គ ន ែដលម

បិ

វង ្រតកូលចុះ ។ ពកយ

យថ អនកចូរ្រទ្រទង់

ំ យកមទង

េ្របឲេទអេញ ើជញតថគត េ ើ

ំ ់ ងន ំ ះុ ៎ បនេពលេហើយ ជពកយនមក ែដលពួកសម្លញទ

នវូ េសចកី្តសុខ កុ នងគិហិភព ពកយេនះ ជពកយ

៍ ៏ ់ ុ ំ ញ ដច ្រកក់ ស្រមបខ ូ ជភជនដ

់ ងេនះ ំ េក សួរេសចកី្ត្របថនរបស់តថគត នងតថគត ្ត ។ កលេនះ ពួកសម្លញទ ឹ

ែដលជអនកេបះបង់នវូ កមថ មនលសម្លញ់ េបអ អនកចង់បនអី្វ ើ ន កមិនបរេភគកមេទ ិ

៍ ួន េទវញ ្ល បនេពលពកយេនះ ិ ។ តថគត ជអនក្របថន្របេយជនខ

់ ួកសម្លញ់ ្របបព

ំញ ិ ន ំ ទងេនះ ែដលែស្វងរក្របេយជន ៍ ( ដល់តថគត ) ថ ខុេំញ ្រតកអរកុ នងេនកខមមៈ ខុម

់ ងេនះ ំ ្របថននវូ គិហិភពេទ ។ សម្លញទ

ជ្រមបម

បិ

( ៃនតថគត ) ឯម

បិ

់ កយ របស់តថគត បនេហើយ េទ ្ត បព

បននយយន ងតថគត យ៉ងេនះថ ិ ឹ

៏ េ្រមើន េយងទ ំ ់គ មនល្រពហមណ៍ដច ងអស ន នងប ើ ឹ ួសែដរ ។ ម

បិ

ំ ូ នងបងប ទងគ ្អ ិ ូន

ំ ៧ នក់ របស់តថគត លះបង់្រទពយ បម ់ ិ នអស់ ចូលេទកនៃ្រពធ ់ ំ ្របុស្រសីទង ( ជមួយនងតថគត )។ ឹ

ចប់ ភសចរ យ ទី ៤ ។ ឹ ិ


126

ទី ៥ ណននបណ ទ ិ ្ឌ តចរយ ិ

[ ២៥ ] មនចរយដៃទេទៀត កលតថគត េកើតកុ នង្រតកូល្រពហមណម ិ

ដ្រ៏ បេសើរៃថ្លថ្ល កុ នងនគរ្រពហមវទន ធ ៈ ។ កលេនះឯង តថគតបនេឃើញសតេ្វ

ល ក

ែដលដល់នវូ អនភព ្រតូវងងឹត គឺអវជ ធ ក ់ ចិតរ្ត បស់តថគត ក៏ខូររ ម ួ ញចកភព ិ ជ ្រគបសងត ញ ដច ូ ជហ ថ ជេនយយ ែដលេគចក់នងចន ឹ ួ ្ល េ បបេផ ង ៗ ក៏គិតយ៉ងេនះថ

កល

ៃ្រព ។ ្រគេនះ ពួកញតអេញ ើ ជ ញតថគត េ ិ

ំ ។ កលេនះ តថគតេឃើញ យកម្លង

ះទ ចូលេទកន ់ ហ៎ ន អញនងបនេចញចកផ ឹ ំ យេភគៈ គឺកមទង

ំ ំ នវូ ឆនៈទ ( របស់ខួន សូមអនកទង ្ល ) ដល់ពួកញតទ ិ ងេនះថ

ំ េញើ ជញខុ ំញ េ យ កុអ

មតថគត េពញចិតន ជ ្ត ងបព ្វ ជ ។ កលេនះ តថគតេឈ ម ះេ ឹ

តថគតេឈ ម ះននៈទ នងម ិ

បិ

់ ំ កុ នងកលេនះ ។ េទកនៃ្រពធ

ំ រី លះបង់េភគៈទង ំ ៃនតថគតទងព

ចបេ់

សេនះ របស់តថគត េឈ ្អ ម ះននបណ ទ ិ្ឌ ត បូ ន្របុ

ំ ស កមទងេនះេឡ ្អ ើ យ ។ បូ ន្របុ ក៏សិក

យ តថគត្របប់

ណៈ បូ នៃន ្អ

យ េហើយចូល

ទី ៥ ។ ណននបណ ទ ិ្ឌ តចរយ ិ មូគផកខចរយ ទី ៦ ិ

[ ២៦ ] មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជ ជឱរស ៃន្រពះបទ ិ

ំ កសិក ជ ជនទង

យ មនម

បិ

ជេដម ែតងេ ើ

តថគតថ មូគផកខៈផង

់ េ្រចើន អស់កលកនងេទៃនៃថ ជ ្ល ង នងយប ឹ

គឺអស់េ្រចើនឆន ំ េកើតបន

ំ ន ថេតមិយៈផង ។ កលេនះ ពួក្រសីសំន ( របស់្រពះបទកសិក ជ ) ចន ួ ១៦ ០០០

មិនមនកូន្របុស

ែត ជបុ្រតមួយ គឺតថគត ។ េ

ជទ្រស ី

យបិ

តថគត បនេ

យក្រមនវូ តថគត ជកូន

ញ់ ជកូនមនជតខ ព ់ ្រទ្រទង់េសចកី្តរុងេរឿង ្រពះ ជក៏យក នវូ ្រពះេស្វតិ ស

ំ ។ កលេនះ តថគតេដកលក់េលើ ឆ័្រត បងតថគត ចិញឹចមឲផេទំ លើសិរសយន ិ

វរសយន

េស្វតឆ័្រត

េហើយភញក់េឡើង

បនេឃើញេស្វតឆ័្រត

គិតថ

អញេទនរក

េ្រពះែត

័ តក់សុ ្ល តេកើតេឡើងដល់តថគត ជមួយនងករ ។ េសចកី្តភយ េឃើញនវូ ឹ

េស្វតឆ័្រតេនះ េពលេនះ តថគតពចរ ិ ឲរួចពេស ្វ តឆ័្រតេនះ ។ េទវ ី

េមើលថ កុ នងកល

ហ៎ ន អញនងេ ឹ

ះខួន ្ល

ហិត កុ នងកលមុន ជអនក្របថន្របេយជន ៍


127

ដល់តថគត េទវ

េនះ េឃើញតថគតបនទុកខ ក៏ឲតថគត ្របកបកុ នងេហតុ ៣ ្របករ

ំ ំ ែម្តងនវូ ភពរបស់ខួនជបណ ដេូ ចះន ថ ចូរអនកកុស ្វ តទ ្វ ង ្ល ិ្ឌ ត ១ ចូរឲសពស

យ ដង ឹ ថ

ំ ួងេមើលងយអនកវញ ៍ ងមនដល ់ អនក អនកជពលវញ ិ ១ ឲពួកជនទងព ិ ១ ្របេយជនន ឹ យវធ ិ ី យ៉ងេនះ ។ កលេទវ

េនះថ មនលេទវ

េនះ េពលយ៉ងេនះេហើយ តថគតេពលនវូ ពកយ

អនកេពលនវូ ពកយ

ំញ ងេធ នងខ ើ្វ ឹ ឹ ុ ំញ ខុន

មពកយៃនអនកេនះ មនល

៍ ់ ខុ ំញ ។ លុះ ជែម៉ អនកេឈ ម ះថ ្របថននវូ េសចកី្តចេ្រមើន ្របថននវូ ្របេយជនដល

េទវ

តថគត

់ កយេទវ ្ត បព

េនះេហើយ ក៏បននវូ ទួល គឺទីពង ូ ជបុរស កលលិចកុ នង ឹ ដច

គរ េហើយបននវូ ទទ ្ត េងគ ្វ បនអធិ ្ឋ ន ី ួល ។ តថគតមនចិតេ្ត ្រតកអរ មនចិតស

ំ ើ រធមម នវូ អងគ ៣ យ៉ង គឺអធិ ្ឋ នជគ ថ្លង់ នងខ ិ ្វ េវៀរចកដេណ ិ ន ំ ៣ នះុ ៎ េហើយ េនអស់ ១៦ ឆន ំ លំ អធិ ្ឋ ននវូ អងទ គ ង

្រចបច់ៃដេជើង អ

់ េនះមក ំ បព ជនទង ី

មនេសនបតី

នងប ិ ុេ ហិតជ្របធន

ំ របស់ពួកជនទងេនះ

ក៏មនចិតេ្ត ្រតកអរ

៍ េហើយ េដម ើ បជ្របេយជន ី យ មនម

ជមកុដ អភេសកេ ិ

លុះមណ្ឌល្រពះ

បិ

បេ់ នះ ពួកជនបទ

ំ ់ េនះ ពួកជនទងអស

់ ។ លុះតថគត េ្រតកអរ កុ នងករលះបងេចលតថគត

ំ ទង

របស់តថគតេមើល េឃើញថ អវយវៈតថគត ្ត ត នង្រតេចៀក ិ

មិនខះ្វ ខត េហើយតះេដៀលតថគតថ ជបុរសកឡកណី ្ណ ។ លំ ិ ំ ់ ទងអស

។ តថគត

មនចិតស ្ត េងគ ្វ

្រសុះចិតគ ្ត ន

់ េូ វសចកី្តយល់េឃើញ ្ត បន

តបៈែដលតថគត្រប្រពត ឹ ្ត

៍ ់ តថគត មិនខន ។ ជន ្របេយជនេនះន ងសេ្រមចដល ឹ

ជេដម ផូ តទ ង ឹក្រកអូប ើ

បេ្រគ ង្រកអូប េហើយឲពក់

យេស្វតឆ័្រត េធើ្វ ្របទក ណប ុរ ី ឲតថគត ្រគង ជអស់ ៧ ៃថង ិ

ទិតយរះេឡើង

ំ រថីនតថគត េ

យរថ េចញពនគរ ចូលេទកន ់ ី

ៃ្រព ។

េហើយជីករេ រថីបនទុករថ កុ នងទឱកសម ួ យ ចងេសះផុតពៃដតថគត ី ី

េហើយ េ

យេហតុេផ ង ៗ ែតមិនទម្លយនវូ អធិ ្ឋ នេនះេទ េ្រពះេហតុៃនេពធិញញណ ។

្ត

់ ថគត កុ នងែផនដ ី ។ តថគត ្រគនែតគ ់ ំ មនវូ អធិ ្ឋ ន ែដលខួនអធ េដម ្ល ើ បកប ិ ្ឋ ន ី ត

បិ

ំ ួនក មិនែមនជទីស្អប់ របស់តថគតេទ ទងខ ្ល ៏ មិនែមនជទស ី ្អ ប់ របស់តថគត

ែដរ ែតសពញ ញ ណ ជទី្រស ្វ ុ តញ ញ

ញ់ របស់តថគត េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគត


128

ំ ៣ នះុ ៎ េហើយេនអស់ ១៦ ឆន ំ តមកល់នវូ អធិ ្ឋ នេនះ ។ តថគត អធិ ្ឋ ននវូ អងទ គ ង យ អធិ ្ឋ នេនះ មិនមនេឡើយ េនះជអធិ ្ឋ នបរមីរបស់តថគត ។

អធិ ្ឋ នដៃទ េសើ ម េ

ចប់ មូគផកខចរយ ទី ៦ ។ ិ កបល ជចរយ ទី ៧ ិ ិ

[ ២៧ ] កលែដលតថគតេកើតជេស្តច

្វ

សេ្រមចទល ី ំ េនជិតេឆនរៃនសឹ ទ ង

ំ ើ រេចញេទ ។ ះ តថគត្រតូវ្រកេពេបៀតេបៀនេហ ើ ើ យ មិនបននវូ ដេណ

មួយ កលេ

តថគតឋិតេនេលើខង ន ថម

់ យនយ េទកនេ្រត ើ

ែដល

ក៏បនេ

ំ េនកុ នងសឹ ទ ង ង

េហើយទេំ លើខង ន ថមេនះ

តអំពេ្រត យ ី ើ

ែដលមន្រកេពេន ើ

ជស្រតូវេឃើញគួរ

ខ្លច ។ ្រកេពេនះ នយយន ងតថគតថ អនកចូរមកវញ តថគតនយយតបន ង្រកេព ិ ើ ិ ឹ ិ ឹ ើ ំញ ងមកវ ញ េអើខុន ិ ឹ

េនះថ

េលើេ្រតើយនយវញ ិ

េហើយតថគតេ

់ ើ កបល្រកេពេនះ តជនេល ើ

តថគតេពលនវូ ពកយសតយ

មិនេពលមុ

េទឋិតេន

ដល់្រកេព ើ

ំ នេឡើយ េនះជសចចបរមី របស់ ៈច របស់តថគតពុម េនះ កុសលធម៌ដៃទ េសើ ម នងសច ឹ

តថគត ។

[

ចប់ កបល ជចរយ ទី ៧ ។ ិ ិ

២៨

តថគត ជ គ ន ។

]

ទី ៨ សចស ច វយបណ ្ហ ិ្ឌ តចរយ ិ

មនចរយដៃទេទៀត ិ

កលែដលតថគតជ

បស តថគតបនរក សតេ្វ

កេ

យសចៈច េធើ្វ ម

បស

េឈ ម ះសចៈច

ជនឲ្រពមេ្រព ង

ទី ៨ ។ ចប់ សចស ច វយបណ ្ហ ិ្ឌ តចរយ ិ វដកេបតកចរ យ ទី ៩ ្ត ិ

[ ២៩ ] ចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគតេកើតជកូនសត្រ្វ កួច កុ នងអរញ ញ ិ

្របេទសមួយ

េទៀបែដនមគធៈ

សមបុក ។ កលេនះម

តថគត

តថគតរស់េនេ

ជសតត ្វ ូ ចដច ូ ជដ ុ ំ

ច់

់ ះុ មិនទនដ

ំ ំ ី ) េ ( របស់តថគត ) នយក ( ចណ យ

រសម័ផ ស

របស់ម

ំ កយេនេឡើយ ។ េភងៃ្រពេឆះៃ្រព កុ នងគិម្ហសម័យ កម្លង ើ្ល

េនះ

្ល បេនកុ នង

ំ ុះ មកចិញឹច ម យចព

់ តថគតមិនទនមន

ល់ ៗ ឆន ំ អ

្ត តេភើង ្ល


129

៏ ំ កលេធើ្វ សំេឡងថ ធុំ ធុំ ្ត តេភងដ ើ្ល ធ

ក៏ លចូលមកជិតលំេន ៃនតថគត ។ អ

េឆះ លចូលមករកតថគត ជលំ យ៉ងេនះ េភងេនះ ើ្ល

ប់ ។ ម

បិ

ភ័យតក់សុ ្ល តេ្រពះខ្លចសនះេភ ើ្ល ក៏លះបង់េចលតថគត កុ នងសមបុក េហើយេ ុទ ង

េចញរួចេទ ។ តថគតលះបង់នវូ េជើង នង ិ

ំ ើ រេទ កនងទេនះ កលេ ជសតម ្វ ិ នមនដេណ ី ុ ់ រ័ សុ ទ ះេទរកម ញបញ

បិ

្អ ត ) នងេសចក ី្ត ិ

េបម ើ

៏ តម ឧ អញនងេធ ច ិ រយដ ្ត ើ្វ នវូ សចក ិ ឹ

េហើយរពក ញ ្រពះជិន្រសីកុ នងកលមុន ( េនះ ) ថ

ែតេដរម ើ ិ នបន ម

ំ ្ល បទង បិ

ះ ខួន ្ល

ំ កយ តថគត ្ល ប តថគតមិនមនកម្លង

បិ

ះ គិតយ៉ងេនះថ អញភ័យតក់សុ ្ល ត

ំ ទងេនះ លះបង់អញ េចញេទេហើយ

េតក ូ េម្តច ។ ្រពះសពញ ្វ ុ ព ញ ុទ ធ ្របកបេ ើ ុ នងៃថងេនះ អញ្រតូវេធើ្វ ដច រេចយយ ( េសចកី្ត

តថគត

យសីលគុណ សចៈច

ណិត សឹងមនកុ នងេ

យសចៈច េនះ

េធើ្វ សចក ច ិ រយ ិ

ក ( េបដ ើ េូ ចនះ )

តថគតពចរ ិ

េ្រពះ

ំ ធម៌ កម្លង

ំ សចធ ្រស័យកម្លង ច ម៌

ំញ ន ែតេហើរមិនរួច េជើងទង ំ យរបស់ខុម

ំញ ន យរបស់ខុម

អនកចូរេចៀស ( របស់ខុេំញ ចញ ) បត់េទេហើយ មនលេភងៃ្រព ើ្ល

េចញេទ ។ េ្រពះសចក ែដលតថគតបនេធើ្វ េហើយ េភងែដលេឆះសេន ធ សេនធ ច ិ រយ ើ្ល ិ

ែដលបុគគល ក៏េចៀសចមងយ ១៦ ករសៈ ( េហើយរលត់កុ នងទីេនះ ) ដច ូ ជគបេ់ ភើង ្ល ី ំ នេឡើយ េនះជ ៈច ៃនតថគត ពុម កុសលធម៌ដៃទ េសើ ម នងសច ្រជលក់េទកុ នងេទទក ឹ ឹ សចប ច រមី របស់តថគត ។

ចប់ វដកេបតកចរ យ ទី ៩ ។ ្ត ិ មចឆ ជចរយ ទី ១០ ិ

[ ៣០ ] មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជេស្តច្រតី េនកុ នង ិ

្រសះ

លុះដល់គិម្ហសម័យ

ក៏រងហ ួ តអស់ ។ លំ ី

ែដលមនកេម ្ត ្រពះ

បេ់ នះ ែក្អក

ំ ( េលើភក់ ) សុីនវូ ្រតីទង

ំ ទិតយយ៉ងខ្លង

ទកក ឹ ុ នង្រសះ

ង ម ត ែខង ្ល ្រកហម ែខង ្ល េខម នងែខ ្ល ធំ ចុះេទទ ំ ិ

ំ ់ ងៃថ ំ ំ ួកញតិ ្រតូវ យ ទងយប ទ ង ។ តថគត្រពមទងព

ំ ពួកសតម ្វ នែក្អកជេដម ើ េបៀតេបៀនកុ នងទីេនះេហើយ ក៏គិតយ៉ងេនះថ ញតទ ិ ង ( របស់អញ ) នងរ ឹ ួ ចចកទុកខេ

យឧបយដច ថ ូ េម្តចហ៎ ន ។ តថគតគិតនវូ ធម៌ នងអត ិ

េហើយបនេឃើញសចៈច កលេឃើញេហើយ ឋិតេនកុ នងសចៈច េនះ េ

ះញតិឲរួចចក


130

ំ េទបន េសចកី្តវនសធ ិ

ពចរ ិ

បរមតស ថ ចៈច

តថគតរពក ញ េឃើញនវូ ខួន ្ល កល

េឡើយ ។ េ

តថគតរពក ញ នវូ ធម៌

េធើ្វ នវូ សចក ច ិ រយ ិ

កុ នងកលេនះ

កុ នងកល

ំ របស់សបបុរសទង

់ ែដលជធមមជតេទៀងទត ិ

យ កុ នងេ

តថគតបនដល់នវូ ភពជអនកដងក ឹ ី្ត

តថគតមិនែដលែក្លងេបៀតេបៀន

សូមបនី វូ សត្វ

េហើយ កថ

កុ នង

មួយ

យពកយសចៈច េនះ សូមឲេមឃបងុ រេភ ្ល ងចុះ មនលេមឃ ចូរអនកបងុ រ្អ ្អ

ំ ំណប្រ់ ទពយ របស់ែក្អកឲវនសអស ់ េទ ។ ចូរអនកញុងំ េភ្ល ងចុះមក ចូរអនកញុងក ិ ពួកែក្អកឲេ

មក

ដំ

ំ ួក្រតឲរ ក ចូរអនកញុងព ួ ចចកេ ី

យេ

លនងពកយសច ៈច ដ្រ៏ បេសើរ ឹ

ក ។ េមឃក៏បងុ រេភ ្អ ្ល ងចុះ

ែដលតថគតេធើ្វ េហើយ

តថគតេធើ្វ នវូ

៏ តម សចៈច ដ្រ៏ បេសើរ មនសភពយ៉ងេនះ ឲជពយយមដឧ ្ត េភ្ល ងក៏ធ្លក់ចុះមក បេំ ពញ

ំ នវូ ទទ ។ តថគត ី ួល ទីទប មួយរេពច

ំ ំ េតជះ ៃនសចៈច បនញុងម ្រស័យកម្លង

ំ នេឡើយ េនះជ ៈច ៃនតថគត ពុម េមឃ ឲបងុ រេភ ្អ ្ល ង គុណធម៌ដៃទេទៀត េសើ ម នងសច ឹ

សចប ច រមី របស់តថគត ។

ចប់ មចឆ ជចរយ ទី ១០ ។ ិ កណ្ហទបយនចរ យ ទី ១១ ី ិ

[ ៣១ ] មនចរយដៃទេទៀត កលតថគតជឥសី េឈ អផ ុ ក ម ះកណ្ហទបយនៈ ិ ី

ំ ្ល យ ។ អនក េហើយ េនែត្រប្រពត អស់ ៥០ ឆនប ឹ ្រ្ត ពហមចរយៈ ិ

ំ ទងតថគតេ អផ ុ កកុ នងចិត្ត របស់តថគតនះេទ ុ៎

នងេសចក ី្តេ្រតកអរកុ នងចិត្ត ដល់អនក ិ

់ វូ េសចកី្តមិនេ្រតកអរ ត ក៏មិន្របបន

មួយេឡើយ ។ ម

្រប្រពត ន ជសម្លញរ់ បស់តថគត ្របកបេ ្ត ម៌ដ្រ៏ បេសើរេសើ ម គ ឹ ធ

់ ំ ករេឡើងកនែដក្រស ួ ច ។ តថគត ែថទមណ ្ឌ ពយ

បុគគលជេ គ េហើយ សំ

មកកន ់

មួយ មិនដង ឹ នវូ េសចកី្ត

ឥសីេឈ ម ះមណ្ឌពយៈ អនក យបុពក ្វ មម េហើយបននវូ

បសេនះ រហូតបនដល់ភពជ

្រសមៃនខួន របស់តថគតវញ ។ ្រពហមណ៍ជ ្ល ិ

់ ្របពន ំ ំ ៣ ជួបជុំគ ់ ីែដលេភញ វមកេហើយ ។ ញន ធ នងក ន ចូលេទកនទ ិ ូ នមក ជនទង

តថគតអងុ យក គ ុ នង

្រសមរបស់ខួន ្ល សំេណះសំ

េបះកូនឃី្ល េលង បនញុងំ

ំ ល ជមួយនងជនទ ងេនះ ឯទរក ឹ

សិរពសឲខ ង ។ លំ ិ ឹ

ែដលកូនឃី្ល េនះរេមៀល ក៏យកៃដ

ទ ប្រតូវកបល

បេ់ នះ កុមរេនះ ែស្វងរកផូ វ្ល

សិរពស ។ ឯពស់ក៏ខងន ិ ឹ ងករ ឹ


131

ទ ប្រតូវ

ៃនទរកេនះ

ំ ៃនពសកេ្រម ្រស័យកម្លង ិ ើក

ក៏ចឹកទរក

កុ នងខណៈេនះ

ំ ។ ទរកែដល្រតូវពស់ចឹកេហើយ ក៏ដល យេសចកី្តេ្រកធយ៉ងខ្លង ួ េលើែផនដ ី េ

ំ មួយរេពច ំ ៏ ្ល ង េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគត មនទក ពសដ ខ ុ ខ ទក ុ ខេនះផ យមក ិ

ដល់តថគត គឺេសចកី្តេ

តថគតលួងេ

ំ មជនទងេនះ

ែដលដល់នវូ េសចកី្តទុកខ

ដៃ៏ ថ្លថ្ល្របេសើរ ឧតម ក បនេធើ្វ សចក ច ិ រយ ្ត ជដមបូងថ ៖ ិ

តថគត មនចិត្រ្ត ជះថ្ល ្រតូវករេ ្រពហមចរយៈ អស់ ៧ ៃថង លំ ិ ្រពហមចរយៈ ិ

មនសរ

យបុណយ បន្រប្រពត ឹ ្ត

់ េទ តថគត្រប្រពត បត ឹ ្ត

ំ ្ល យ។ តថគត្រប្រពត អស់ ៥០ ឆនប ឹ ្ត

ំ ្រពហមចរយៈេនះ ទងអផ ិ ុក េ

យពកយសចៈច េនះ សូម

សិរស ញ ក ្ត ុ មរ ) ពសច ូរ ិ ី ួ សី ្ត េកើតមន ( ដល់យញទត បសូនយេទ យញទត ញ ក ្ត ុ មរ ចូររស់េឡើង ។

ំ ៃនពស មិនដង យកម្លង ្ល ឹ ខួនេ ិ

់ រ័ េ យញទត ញ ម ្ត ណព ែដលញបញ

ំ េ្រកកេឡើងរួច ទងជប គ ដំ ុគគលសះេសបយេ ើ

ះ ្រ

បែ់ ត

លនងពកយសច ៈច ែដលតថគត ឹ

ំ នេឡើយ េនះជសចប ៈច ៃនតថគត ពុម េធើ្វ េហើយ គុណធម៌ដៃទ េសើ ម នងសច ច រមី របស់ ឹ

តថគត ។

ចប់ កណ្ហទបយនចរ យ ទី ១១ ។ ី ិ សុតេ

មចរយ ទី ១២ ិ

[ ៣២ ] មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េឈ ម ះសុតេ ិ

ែផនដ ី ្រតូវេស្តចេបរេិ

ម ជមចស់

ទចប់ តថគត ក៏បននកេឃ ្ត ញ ែដលខួនបន ្ល ឹ ើ ញនវូ ពកយេបជ

េធើ្វ ចេំ ពះនន្រពហ ទ ម ណ៍ ។ េស្តចេបរ ិ

តក ្រត ១០១ អងគ ្រតង់បតៃដ េហើយ

ទ េ

ំ ំ ំ កុ នងេពលសេ្រមច ឲសិ ្វ ត្រសេពន េហើយចូលេទនយកតថគត ញុងេស ្ត ចទងេនះ យ័ញ ញ ។ េស្តចេបរ ិ

ទ សួរតថគតថ អនកឯងចង់រួចខួន ង ្ល ( អំពៃដេយ ី ើ ) ឬេទ េបអ ើ នក

់ ក ( កនសម ់ ច្រតឡបម េយងន ន ក់ ) េយងវ ិ ើ្វ ើ ញ ើ ង្រពមេធ ឹ

របស់អនក ។ កលេនះ តថគតទទួល ( ពកយ ) េស្តចេបរ ិ ់ ូរជទ កនប យ ្របគល់ ជយ ( ដល់ម ី ីរក ី

បិ

ម េសចកី្តេពញចិត្ត

ទេនះេហើយ ចូលេទ

់នយយថ ) នងបច ី្វ ដល់ករ្រតឡប់ ឹ ិ


132

ំ មកៃនតថគតវញ ។ តថគតរពក ញ នវូ ធម៌ របស់សបបុរសទង ិ ំ ទង

េបរ ិ

យ ធ្លបេ់ សពកុ នងកលមុន ទ

ឲ្រទពយដល់្រពហមណ៍

តថគតមិនមនេសចកី្តសង ័យថ

យ ែដល្រពះជិន្រសី

់ ្ត ច េហើយចូលេទកនេស

េស្តចេបរ ិ

ទេនះ

នងសម ្ល ប់ ឹ

់ វូ អញ កុ នងទីេនះេឡើយ តថគតរក សចៈច ចូលេទ ( កនសម ់ ឬមិនសម្លបន ន ក់ ់នវូ ជីវត ទ ) េដម ិ គុណធម៌ដៃទ េសើ ម េ ើ បលះបង ី

េបរ ិ

េនះជសចប ច រមី របស់តថគត។

ចប់ សុតេ

[

៣៣

]

ំ នេឡើយ យសចៈច ៃនតថគត ពុម

មចរយ ទី ១២ ។ ិ

សុវណ ្ណ

កលែដលតថគត

មចរយ ទី ១៣ ិ ជ

បស

េឈ ម ះ

ំ ំ ែដល្រពះឥ្រននទ ម ី ហៈ នងខ ិ ្ល ធំទង ិ ិម តឲកុ នងៃ្រព តថគតញុងស មកជិតេ

មៈ

េនកុ នង

្រសម

យកុ នងៃ្រព ឲចូល

ំ កៃ្រព យេម ្ត បន ។ សតស ខ្លឃុ មំ ្រកបី ក្តន ់ នង្រជូ ្វ ី ហៈ ខ្លធំ ខ្លដបង ិ

មកេចមេ មតថគត ែដលេនកុ នងៃ្រព ។ សត្វ

ំ ទងតថគត ក៏មិនខ្លចសត្វ

ឲតថគតេនកុ នងៃ្រព េ

មួយេឡើយ កលេ

យសួសី ្ត ។

់ ុ វណ ្ណ ចបស

មួយ មិនេធើ្វ តថគតឲតក់សុ ្ល តេទ ំ េម ្ត ឧបតម ះ កម្លង ថ ភ តថគត

មចរយ ទី ១៣ ។ ិ

ឯក ជចរយ ទី ១៤ ិ

[ ៣៤ ] មនចរយដៃទេទៀត កលែដលតថគត េកើតជេស្តច េឈ ម ះឯក ជ ិ

បនអធិ ្ឋ នសីលដៃ៏ ្រកែលង េហើយ្រគប្រ់ គងម

្របថព ឹ ី កុ នងកសិករដ ្ឋ ។ តថគត

បន្រប្រពត ្ត ុ សលកមមបថ ១០ ឥតមនេសសសល់ សេ្រងគះម ឹ ក

ំ ៤ ។ តថគតមិន្របមទ កុ នងេ វតុ ទ ថ ង

កេនះ នងបរេ ិ

ជនេ

យសងហ គ -

កយ៉ងេនះ េវ

េនះ

េស្តចកុ នងែដនេកសល េឈ ម ះទពេ្វ សន ចូលមកដេណើ្ត ម ជបុរ ី របស់តថគត ។ េស្តច ំ ួកពល នងអ ្រពមទងព ទពេ្វ សន េធើ្វ នវូ អនកនគម ិ ិ ន កជនបទ ែដលរស់េន េ្រពះ

ំ ់ ឲ េស្តចទងអស

េឃើញនវូ មណ្ឌលៃន ្រស

ញ់

់ ថគត កុ នងរេ ំងេនកុ នងៃដ េហើយជីកកបត មតយ

ជយ

ំ ដស ៏ ុ ្ត កស្តមភ នង ង ិ

ែដល្រតូវេស្តចទពេ្វ សនដេណើ្ត មយកេហើយ

្ត

។ តថគតបន

របស់តថគត

(

្រស័យ

ដច ូ កូនជទី

ក៏ផ យេម ្ត ចេំ ពះេស្តច


133

ំ នេឡើយ េនះជេម ្ត បរមី ទពេ្វ សនេនះ ) គុណធម៌ដៃទ េសើ ម នងេម ្ត ៃនតថគត ពុម ឹ របស់តថគត ។

ចប់ ឯក ជចរយ ទី ១៤ ។ ិ

មហំសចរយ ទី ១៥ ិ

[ ៣៥ ] តថគតសេ្រមចេសយយសន ៍ េកើយឆឹ្អ ង

កសពកុ នងៃ្រពសម

ន ពួក

េកមងអនក្រសុកចូលមកជិត ( តថគត ) េហើយសែម្តងនវូ ្របករដែ៏ បក ្ល េ្រចើនយ៉ង ។ ពួក

ំ េកមងដៃទ ជអនកដង ឹ ករណ៍ ( េឃើញទរកទង

យ ) ក៏សបបយរក យ មនចិត្ត ី

ំ សេងគ ង្រកអូប ផកក្រមង េភជនេផ ង ៗ ដេ៏ ្រចើន នងេ្រគ ងបណក ្វ េទនយកេ្រគ ្ណ រ ិ

ំ នយកេសចក ី្តទុកខមកឲតថគត ពួកេកមងអនក

មកឲតថគត ។ ពួកេកមងអនក្រសុក ្រសុក

មិន

ំ ់ េនះ ឲេសចកី្តសុខដល់តថគត តថគតមនចិតេ្ត សើ ម ចេំ ពះទរកទងអស

ណិត មិនេ្រកធ ។ តថគត មនចិតជ ្ត ក

អយស តថគតមនចិតេ្ត សើ ម កុ នងេ ចប់ ម

យុធញជយចរយ ១ េ ិ

ណននបណ ទ ិ្ឌ តចរយ ិ

្ត ល កុ នងសុខ នងទ ិ ុកខ កុ នងយស នង ិ

ំ ួង េនះជឧេបកខបរមី របស់តថគត ។ កធម៌ទងព មហំសចរយ ទី ១៥ ។ ិ

ឧទនៃនចរយេនះ ិ

មនស ចរយ ១ អេយឃរចរយ ១ ភសចរ យ ១ ិ ិ ិ ិ

មូគផកខចរយ ិ

កបល ជចរយ ិ ិ

សចស ច វយ្ហ

បណិ្ឌ តចរយ ១ វដកេបតកចរ យ ១ មចឆ ជចរយ ១ កណ្ហទបយនចរ យ ១ ្ត ិ ិ ិ ី ិ

សុតេ

មចរយ ១ សុវណ ្ណ ិ

មហំសចរយ ១ ិ

មចរយ ១ ឯក ជចរយ ១ េ ិ ិ

្រពះមេហសីសមុ ព ទ ធ ្រទង់សែម្តងេហើយ េ តថគត រងទុកខេ្រចើន្របករ េ

យ្របករដេូ ចះន ។

យសមបតេ្រច ូ ិ្ត ើន្របករ កុ នងភពតូចភពធំ ដច

់ កយ៉ងេនះ េហើយបនសេ្រមចនវូ សេមពធិញញណដឧ ៏ តម បនេរៀប បម ្ត ។ តថគត បន

ំ េំ ពញសីលមិនមនេសសសល់ េហើយចូលេទ ឲទន ែដល្រពះេពធិសតគ ្វ បបឲ ី ទងប

់ កនម

តថគត

ភិន្រស កម ិ បន

បនដល់បរមី

ំ កសួរបណិ្ឌ តទង

សេ្រមចនវូ សេមពធិញញណ យ

៏ តម ជញណដឧ ្ត

៏ តម បនេធើ្វ ពយយមដឧ ្ត

បនដល់ខនបរម ិ ្ត ី

៏ តម េហើយសេ្រមចសេមពធិញញណដឧ ្ត ។ តថគតបនេធើ្វ អធិ ្ឋ នយ៉ងម ំ បនរក សចៈច


134

បនដល់េម ្ត បរមី

កុ នងេ

៏ តម េហើយសេ្រមចសេមពធិញញណដឧ ្ត

ំ ួង គឺ កធម៌ទងព

ភ អ

តថគតមនចិតេ្ត សើ ម

ភ យស អយស េសចកី្ត ប់

៏ តម េមើលងយ េហើយបនសេ្រមចសេមពធិញញណដឧ ្ត ។ ំ អនកទង

ថជេសចកី្តេក ម

ន នងេសចក ី្ត ិ

យ គួរេឃើញនវូ េកសជជៈ ថជភ័យ គួរេឃើញនវូ ករ្របរពព ធ យយម

ំ ្រពះពុទ ធ ។ អនកទង

េហើយ្របងែ្របងពយយមច ុះ ឹ

របស់

េនះជពកយេ្រប ន្របេ

យ គួរេឃើញនវូ ករទស់ែទង ថជភ័យ គួរេឃើញនវូ ករមិន

ំ ទស់ែទង ថជេសចកី្តេក ម េហើយចូល្រពមេ្រព ងគ ន ទងជប ុគគលមនពកយពេី ះ ំ របស់្រពះពុទ ធ ។ មួយេទៀត អនកទង

រកគ ន ចុះ េនះជពកយេ្រប ន្របេ

យគួរេឃើញ

នវូ េសចកី្ត្របមទ ថជភ័យ គួរេឃើញនវូ េសចកី្តមិន្របមទ ថជេសចកី្តេក ម េហើយ

ចូរចេ្រមើនមគគ ្របកបេ បនឮថ

យអងគ ៨ ចុះ េនះជពកយេ្រប ន្របេ

្រពះមន្រពះភគ

្រទង់្រ

ស់សរេសើរ

េហើយ សែម្តងនវូ ធមមបរយយ េឈ ម ះពុទធបទន េ ិ

របស់្រពះពុទ ធ ។

នវូ បុពច ្វ រយ ិ

យ្របករដេូ ចះន ។

ចប់ ចរយប ដក ។ ិ ិ

របស់្រពះអងគ


135

សេមធនកថ

ំ [ ៣៦ ] បរមី ១០ ឧបបរមី ១០ បរមតប ជេ្រគ ង ថ រមី ១០ បរមីទងេនះ

ំ ញុងេពធ ិ ញញណ ឲបនសេ្រមច

្រពះបទេវស នរ្ត នងេវ ិ

ំ េ ៏ នកម្លង បេំ ពញទន ដម

គឺ្រពះបទសិវ ិ ជដ្រ៏ បេសើរ បនបេំ ពញទនបរមី

ម្រពហមណ៍ បនបេំ ពញទនឧបបរមី អកិតិ្ត

បស បន

ថទនឧបបរមី កលតថគត េកើតជមន ់ នងទន យ ិ

ដ្រ៏ បេសើរ បនបេំ ពញទនបរមតប ថ រមី ។ កលតថគត េកើតជេស្តច

ន ទ ក ្ត ី្ត ្វ កី្ត ជដរំ ឆទ ី

់ កី្ត បនបេំ ពញសីលបរមី ពកយដេូ ចះន េនះ ្រពះមេហសី ្រទងសែម ្ត ង

ជដរំ ច ី ិញឹច មម

េហើយ ។ កលតថគត េកើតជេស្តចេឈ ម ះចេមបយយៈ នងជេស ្ត ចនគេឈ ម ះភូរទត ិ ិ ្ត

បនបេំ ពញសីលឧបបរមី កលតថគត េកើតជសងប ខ លនគ ជ ជអនក្របជញ បន

បេំ ពញសីលបរមតប ថ រមី

ម ភ

េគវន ទ ី្ត ជហតបលក ិ ក ី្ត ជកូន្រពហមណម ិថ

្ល តយៈក ី្ត ិ

ជសុវណ ្ណ

េឈ ម ះយុធញជ័យកី្ត

កលតថគតេកើតជ ជបុត្ត

មកី្ត

ជមឃវេទវបុតក ្ត ី្ត

ឧបបរមី ។ កលតថគត េកើតជមេ

ល េឈ ម ះអេយឃរកី្ត ជ បនបេំ ពញទន

ជេនមិ ជកី្ត

សថបណិ្ឌ តកី្ត ធនរដបណ ្ឋ ិ្ឌ តកី្ត កុណ្ឌល-

បណិ្ឌ តកី្ត តណិ្ឌ លបណិ្ឌ តកី្ត តិតិរៈក ្ត ី្ត សកុណៈកី្តនះុ ៎ បនបេំ ពញបញញឧបបរមី ។ កល

តថគត

េកើតជវធ ិ ុ របណិ្ឌ តកី្ត

ជសមភវកុមរកី្ត

ំ រន ទងព ី ះុ ៎

បនបេំ ពញបញញបរមី

កលតថគត េកើតជសុរយ្រពហ គ ណិ្ឌ តកី្ត ែដលជសិស ម ណ៍កី្ត ជមតងប ិ

នវូ

ចរយ

កុ នងកលមុនក៏បនបេំ ពញនវូ បញញបរមីែដរ

្រស័យ

ឯបញញបរមតប ថ រមីនះឯង ុ៎

( តថគតបនបេំ ពញ កុ នងកលេយនយកកេំ ណើតេកើត ) ជេសនកបណិ្ឌ ត កល

តថគត េកើត្របកដជេស្តចជនក មនសីល មនពយយម មនករ្របងែ្របង យ៉ង ឹ

ម ំ បនបេំ ពញវរី យបរមត ប ថ រមី កលែដលតថគត េកើតជេស្តច ិ

្វ

ជអនកេគរព

ធម៌ ៥ ្របករ បនបេំ ពញវរី យបរម ិ ី ។ កលតថគត េកើតជធមមបលកុមរ បន បេំ ពញខនបរម ិ ្ត ី

ំ ីេ ជេ្រគ ងញញ

យធម៌

ខនឧបបរម ិ ្ត ី ។ កលតថគត េកើតជខន ិ ្ត ទី

នវូ បុគគលមិន្របកបេ

បស ែស្វងរកពុទភ ធ ូ មិ តថគតបនេធើ្វ

៏ ្រម ជេ្រចើនយ៉ង េដម ប នវូ អំេពដ ថ រមី េ ើ បប ិ ្ត ើ ក ី េំ ពញនវូ ខនបរមត

េកើតជទន យ នងជសត ្រ្វ កួច ិ

យធម៌

យខន ិ ្ត ទ ។ តថគត

្រស័យនវូ គុណ គឺសចៈច ដច ូ មនខងេលើេនះ បន


136

់េ ំ ញុងេភ ្ល ើងឲរលត កុ នងទក ឹ

យសចៈច

៏ តម បនេធើ្វ នវូ សចដ ច ឧ ្ត

េនះក៏ជសចប ច រមី ំ ញុងម

កលតថគត

េមឃឲបងុ រច ្អ ុ ះ

េកើតជ្រតីេន

េនះជសចប ច រមី

របស់

ំ ក តថគត ។ កលតថគត េកើតជសុបរបណិ្ឌ ត ជអនក្របជញ បនញុងទ ូ ឲឆ្លង

យសចៈច

កលេកើតជឥសី

យសចៈច កលេកើតជ

តថគត ជ

េកើតជេស្តចសុតេ

្ត

្វ

េឈ ម ះកណ្ហទីបយនៈ

បនឆ្លងែខ ទកគង គ េ ឹ

ំ សឲ បនញុងព ិ

បរ

យសចៈច េនះជបមី របស់

កុ នងកលេនះ បរមីេនះ ជសចឧ ច បបរមី ។ កលតថគត

៏ តម ម រក សចៈច ដឧ ្ត េ

ះក ្រត ១០១ អងគ ឲរួច ( េនះ ) ជ

សចប ច រមតប ថ រមី ។ កលតថគត េកើតជកឹឆនៈទ កលេនះ មនបរមីេ

យករ

អធិ ្ឋ ន កលេកើតជទុកៈ នងមតង យ គ ៈ បនបេំ ពញអធិ ្ឋ នឧបបរមី ។ កលតថគត ិ

េកើតជមូគផកខេពធិសត្វ

្រប្រពត ឹ េ្ត ទេ ែដរ

យេម ្ត

ំ រេនះ បរមីទងព ី

( ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ) េ

បនបេំ ពញអធិ ្ឋ នបរមតប ថ រមី

កលេកើតជ ជេ

ថេម ្ត បរមី

កលេកើតជម

ធនៈ ( ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ) េ

កលតថគត

កណ្ហៈ

យេម ្ត េនះ

េកើតជេស្តច្រពហមទត្ត

យសីល កលេកើតជគណិ្ឌ តិណ្ឌកៈេនះ ( ក៏បន្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ) េ

សីលែដរ ។ កលតថគត េកើតជននៈទ បនេធើ្វ នវូ េសចកី្ត្រស

ញ់ ( កុ នងសពញ ្វ ុ -ញ

ំ តញញណ ) បរមីទងេនះ ជឧបបរមី ឯបរមតប ថ រមី បនបេំ ពញេហើយ កុ នងកល តថគត

េឡើយ

េកើតជេស្តចឯក ជ កលតថគត

បរមីដៃទ

្របកដេសើ ម េ

ំ រី េកើតជេសកទងព

យេម ្ត បរមីេនះ

បនបេំ ពញឧបបរមី

ំ ន ពុម

កលេកើតជ

មហំសនៈ បនបេំ ពញបរមតប ថ រមី ឯបរមី ១០ របស់តថគតេនះ ជចែំ ណក

ំ ៃនេពធិញញណដ្រ៏ បេសើរ ។ បរមីទង

យ មិនេលើសអំព ី ១០ មិនខះ្វ អំព ី ១០ បរមី

ំ ់ េពញ្រតម ទងអស ឹ ១០ មិនខះ្វ មិនេលើស ។

់ េមធនកថ ។ ចបស ចប់ ចរយប ដក ។ ិ ិ

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧៧  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.