Page 1

សុតន ្ត ប ្ត ដក ិ

ខទ អបទន ុ ក ទ នកយ ិ ទុតយភគ ិ ៧៣

ព.ស. ២៥០៦


សុតន ្ត ប ្ត ដក ិ

ខទ អបទន ុ ក ទ នកយ ិ ទុតយភគ ិ

-------------------ភក ិ ខទយវគ ិ គ ទី ១១

ភក ិ ខទយកេតថ បទន ទី ១

ំញ នេឃើញ្រពះសមុ ព ទម [ ១ ] ខុប ធ នវណៈ្ណ ដច ូ មស ្រទង់គួរទទួលេ្រគ ងបូជ ្រទង់

េចញចកៃ្រពធំ

គឺត

ំ ់ទុកខ ញុងជនឲរលត

្ហ

់ ព មកកនន ិ ្វ ន

ខុេំញ ទ

េហើយបនថ្វយភិកខមួយែវក

្រទង់

ន ម្រពះបទៃន្រពះពុទ ធ

ដល់្រពះមេហសី

្រពះនមសិទត ធ ៈថ

័ សងបរ់ មងប់ មនពយយមេ្រចើន ្រទង់មិនញបញ ់ រ័ េ ្រទង់មន្របជញ មន្រពះហឫទយ

កធម៌ ។ េសចកី្ដេ្រតកអររបស់ខុ ំញ មន្របមណេ្រចើន ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ជ

ទិចព ច នុ ធ ។

ំញ នថ្វយទន ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី ំញ នេកើតជ ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយភក ិ ខ ។ កុ នងកបបទី ៨៧ អំពកបបេនះ ី

េស្ដចច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ ្រពះនមម

េរណុដច ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ ។

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត ្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះភក ថ ន ិ ខទយកេតម

យុ

ំ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ

ចប់ ភកខ ិ ទយកេតថ បទន ។

សនរបស់ េ


ញណសញិ កេត ញ ថ បទន ទី ២

ំញ នេឃើញ ) នវូ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់មនវណៈ្ណ ដច [ ២ ] ( ខុប ូ មស ្រទង់ដច ូ

ដ្រ៏ បេសើរ ឬ្រទង់ដច ូ ដរំ េឈ ម ះមតងៈគ ី

៏ ំ ែដលចុះេ្របងបយ ី ៉ ង ្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ គុណដធ

ំ ិសទងព ំ ួងឲភចបស ់ ្រទង់ដច ្រទង់ញុងទ ូ េដម ើ ឺ្ល ៃ្រតេ

្រទង់ឧតម ្ត ជងនរៈ

ជេនយយ

ល ជ មនផករកេហ ី ើ យ ្រទង់ជចបងកុ នង

្រទង់េស្តចនមន ្ត ិ េទ

ម្រចក

ំ ិតខ ំញ ្រជះថ្ល បនញុងច ្ត ុឲ

ំញ នផង កុ នងញណ ( របស់្រពះអងគ ) ខុប យ េហើយថ្វយ គ អញជលី មនចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក ី បង្រពះស គំ ធ ៈថ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ ិ ទត ំញ ិ នែដល កុសលកមម ខុម ៧៣

អំពកបបេនះ ី

បរប ិ ូណ៌េ

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនេសចកី្តសមគល់កុ នងញណ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

១៦

ជតិ

្រទង់

ជេស្តចឧតម ្ត ជងជន

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប បនឮថ

ំញ នេធើ្វ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ន្របតិបតេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

្រពះញណសញិ កេត រថ ញ

យ្របករដេូ ចះន ។

មន

យុ

ំ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ

ចប់ ញណសញិ កេតថ បទន ។ ញ

ឧបបលហតយេត ថ បទន ទី ៣ ិថ

[ ៣ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជអនក្រកងផក េន

្រស័យកុ នង្រកុងេឈ ម ះតវិ

េឃើញ ្រពះពុទ្រធ ពះនមសិទត ធ ៈថ មនធូលី គឺ គៈេទ្របសេហើយ ែដលសតេ្វ

បន កបូជ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក េហើយ ។ ខុម យ បនថ្វយផក ១ ក្ដប់ ខុេំញ ទេកើតកុ នងភព ី

ែតងេ អំ

យផលជទី្របថន ែដលខួនេធ ្ល ើ្វ ល្អេហើយកុ នងកលមុន

( កុ នងភពេនះ ៗ ) េ

ំញ នផកមិ្ល ះពទ ័ ព ័ េហ នសង ៃនកមមេនះ ខុម ធ ន ធ ើ យ េនះជផលៃនេសចកី្ដសមគល់ ។ ិ

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ជផលៃនពុទប ធ ូជ

គ ល់ទុគគតិ េនះ

ំញ ន ្រស័យកបបគ្រមប់ ៩៤ េវៀរែលងកបបបចុ បបន េនះេចញ ខុប ច ន

េកើតជេស្ដច ៥០០ ជតិ ្រពះនមនជុ ជ បមៈដច ូ គ ន កុ នងកបបេនះ ។ បដស ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក


នងអភ ញ ិ ិ ញ

េនះ

្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ បនឮថ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

្រពះឧបបលហតិយេត រថ ថ

យ្របករដេូ ចះន ។

មន

ំ ទង

ំ ញ ៏ បន សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុក

ំ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ

យុ

ចប់ ឧបបលហតថយេតថ បទន ។ ិ

បទបូជកេតថ បទន ទី ៤

ំញ នថ្វយផកមិ្ល ះ ដល់្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រពះនមសិទត ំញ នេ យ យផក [ ៤ ] ខុប ធ ៈថ ខុប

៧ ្រតង់្រពះបទ េ កុសលកមមេនះ

យេសចកី្ដរក យ ។ ខុ្រំញ គបសងត ក ់ពួកជន នងេទវ ី ិ

ំ ុត ខុ្រំញ ទ្រទង់ ងកយជទីបផ

កុ នង

កុ នងៃថងេនះ េ

សនរបស់្រពះសមមសមុ ព ទ ធ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ជផលៃនករបូជផក

យ ។

គ ល់ទុគគតិ េនះ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ១៣ ខុប ។ កុ នងកបបគ្រមប់ ៥ អំពកបបេនះ ី

ជតិ ្រពះនមសមនគន ្ត ៈដ ធ ច ូ គ ន ្រទង់ផ យ

ំ ៤ ជទីបផ ំ ុត ច្រកទល់នងសម ុ ្រទទង ឹ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ ្រទង់ជធំជងគណៈ ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

បនឮថ ្រពះបទបូជកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បទបូជកេតថ បទន ។

[

]

មុដប ថ បទន ទី ៥ ិ្ឋ ុបយេត ិផ

កុ នងកលេនះ

ខុេំញ កើតជអនក្រកងផក

្រពះអង្រគ បសចកធូលី គឺ គៈ ជចបងកុ នងេ

ំញ នចកុ ខ ផកមិ្ល ះបូជចេំ ពះ្រពះបទុមុតរ្ត ៈ ខុម

់ ុគគតអស ់ ១ ែសនកបប េ មិនែដលេទកនទ ិ

េឈ ម ះសុទស នៈបនេឃើញ្រពះពុទ ធ

ក ្រទង់្របេសើរជងពួកនរៈ

ំញ នយក ់ ។ ខុក

យ បនសេ្រមចទិពច ្អ ត មនចិតរ្ត ក ្វ កុ ខ ។ ខុ ំញ ី យពុទប ធ ូជេនះផង េ

យករតមកល់ចិតេ្ត នះផង

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ ្រពះនមេទវុតរ្ត ៈដច ។ កុ នងកបបទី ៣៦ អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ី


ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះមុដប រថ មន ិ្ឋ ុបយេត ិផ

្របករដេូ ចះន ។

ចប់ មុ ដបុ បទន ។ ិ្ឋ បយេតថ ិផ

ឧទកបូជកេតថ បទន ទី ៦

[ ៦ ] ្រពះសមុ ព ទម ដ ធ នវណៈ្ណ ដច ូ មស េស្ដចនមន ្ត ធ ៏ ិ េទព

ំញ នយកទ ់ ំ ្ល ញ់ ឬដច ំ ុងេឆះភរន ឆនងខ ព ូ េភងក ើ្ល ឺ្ល ទ ល ។ ខុក ឹកេ

្រពះពុទម ធ នពយយមធំ ្របកបេ ្រពះ

កស រុងេរឿងដច ូ េភើងេឆះ ្ល

យៃដ

ចេទន

្រទង់្រជបនវូ ត្រមិះរបស់ខុ ំញ

កស

ំ ់ ុគគតិ េ សែម្ដងគថទងេនះថ កុ នង ១ ែសនកបប អនកនងម ឹ ិ នេនកនទ

ចបងកុ នងេ

កស

ចេំ ពះខុ ំញ ្រទង់ក៏ទទួល ( នវូ ទឹកេនះ )

យេសចកី្ដករុ

្ត ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈឋិតេនន

េនះផង េ

េហើយ្រទង់

យករថ្វយទឹក

ំ ត យករញុងប ជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជ ី ិឲេកើតេឡើងផង ។ បព្រត្រពះអង ិ ក

្រទង់្របេសើរជងនរៈ

បនដល់នវូ អចល ្ឋ ន េ

ខុ្រំញ ពះអងល គ ះបង់នវូ ករឈនះ

នងករចញ េ់ ហើយ ិ

ំញ នេកើត យកុសលកមមេនះ ។ កុ នងកបបទី ១៦៥ អំពកបបេនះ ខុប ី

ជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៣ ជតិ ្រទង់្រពះនមសហស ំ ៤ ្រទង់ជធំជងពួកជន នងសម ុ ្រទទង ឹ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ច្រកទល់

។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

បនឮថ ្រពះឧទកបូជកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ជដច ូ គ ន ្រទង់ផ យ

ំ យុ បនសែម្ដងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ឧទកបូជេតថ បទន ។

នឡមលិយេតថ បទន ទី ៧

[ ៧ ] ្រពះបទុមុតរ្ត សមុ ព ទ ធ ជចបងកុ នងេ

័ សងបរ់ មងប់ មន្រពះហឬទយ

កជ

់ រ័ េ ្រទង់មិនញបញ

យេ

ទិបុគគល ្រទង់គង់េលើក្រមលេ កធម៌

ំញ នយកផ ់ ខុក ក បបុស


ចងេធើ្វ ជផិត ្ល េ

យេ

របស់ខុ ំញ

្រក

់ រ័ ្រពះអងម គ ិ នញបញ

កធម៌ ។ ្រពះសពញ កនយក ្រទង់ទទួលផិត ្វ ូ ជេ ញ ្ល េហើយ ្រទង់្រជបនវូ ត្រមិះ េទើប្រទង់សែម្តងគថេនះថ កយរបស់តថគតរលត់ទុកខេហើយ េសចកី្ដេក ្ដ

យមិនមនេឡើយ យ៉ង

យ៉ងេនះែដរ ។ េទវ ( េ

្រទង់ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី

បេង្អនថ្វយ្រពះពុទ ធ

មួយ

ំ ្របករ មិញ ចិតរ្ត បស់អនក ចូររួច្រសឡះចកេភងទ ងប ើ្ល ី

ំ ងថ ) ពួកេយងន យបណ ើ ង ឹ

្រពះមន្រពះភគ

មនពួកេទវ

ំ ់ េនះ មក្របជុំគ ទងអស ន

្រស័យេដម ើ េឈើ េទវ

់ វូ ពុទវធ ចនៈ ែដលញុងទយកឲរ ំ ក យ ។ ឯ ្ដ បន ី

េចមេ ម

្រទង់គង់េលើក្រមលេនះ

ំ ្រទង់ញុងទយក

ំ ឲរក យ េហើយសែម្ដងនវូ គថទងេនះថ កុលបុតេ្ត នះ នងេក ី ឹ ើ តជេស្ដចច្រកពតិ្ត មន នមថសុពត ជ ្វ

យករថ្វយនវូ ផត ិ្ល េនះផង

ជបុគគល្រតូវកុសលមូល

ស់េតឿនេហើយ

យករតមកល់ចិតផ ្ត ង

នងបនជេស ្ដ ចច្រកពតេិ្ត ទៀត ឹ

កុលបុតេ្ត នះ

មននមថ

មលុត ជ េ

យេសសផលៃនកមមេនះ ។ កុ នង ១ ែសនកបប កុលបុតេ្ត នះ មិនែដលេទ

៣០.០០០កបប

នងបនជក ្រត ឹ

់ ុគគតិ កនទ

យករថ្វយផិត ្ល េនះឯង ៣៨

ជតិ

យករ ប់

៏ ំ ទូ នដធ

ំ ក ្រតទងេនះ

២៩.០០០កបប បនជក ្រត ៨ ជតិ ្រទង់្រពះនមមលុត ជ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ នងអភ ញ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប េហើយ ។

បនឮថ ្រពះនឡមលិយេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

យផង

្រពះនមថសុពត ជ ្វ

កុ នង

កុ នង

។ បដស ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ ន្របតិបតិ្ត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់នឡមលិយេតថ បទន ។ ចប់ ភណ រៈ ទី ៧ ។

សនប ុ ្ឋ យកេតថ បទន ទី ៨

ំញ ូ លេទកនៃ្រពធ ់ ំដ៏ [ ៨ ] ខុច

ំញ ្វ យសី ខុថ ង ត់ មិនមនសំេឡង មិនវកវរ ឹ

់ រ័ េ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមអតទ ថ ស ី ្រទង់មិនញបញ

យេ

សនៈ ដល់

ំញ នយកផ ់ កធម៌ ។ ខុក ក មួយក្ដប់


េធើ្វ ្របទក ណ្រពះអង គ ិ

េហើយចូលេទអងុ យជ គ ិ ត្រពះ

្ត

រួចេដរើ េចញេទ

់ រ្ត ទិស ។ បព្រត្រពះអង េឆពះេទកនឧត ជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ្រទង់ជចបងកុ នងេ ិ

ែបរមុខ

ក ្រទង់

់ ឥតមនេសសសល់ ភពទងអស ំ ់ ខុគ ំញ ស់រេល ំ ើ ងេហើយ ្របេសើរជងនរៈ ខុេំញ ធើ្វ ខួនឲរលត ្ល

រកមមេនះ ។ កុ នងកបបទី ១.៨០០ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុ ំញ ី

ំញ ិ នែដល បនឲទន ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនសី

សនៈ ។ កុ នងកបប ទី ៧០០ អំពកបប ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនមសនព េនះ ខុប ិ ន ្វ បកៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៍េ

យែកវ ៧ ្របករ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ ្រទង់មនកម្លេំ ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភញ ញ ៦ េនះ ខុប ិ ិ មិភ ទ ៤ វរេមក ិ ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

បនឮថ ្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

សនប ុ ្ឋ យកេតរថ មន ចប់

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

សនុប ្ឋ យកេតថ បទន ។

ពិ

លិទយកេតថ បទន ទី ៩

ំញ ន [ ៩ ] ខុេំញ នជិតៃ្រពហិមពន ្ត អងុ យេល គ ើ ក្រមលសឹ ្ល កេឈើ កុ នងកលេនះ ខុម

់ ំ ពក់កុ នងេ្រគ ងទទួលទន ដច េសចកី្ដជបជ ូ បុរសេ

ម ភេដក

ំ ងជ្វ ំញ ព ំ ុងជីកេមើមដឡ ។ ខុក ូ

ំ ងវលិ ្លផង ដឡ ំ ងៃដខ្ល នងដ ំ ង្រជូកផង ខន ំ នងដ វូ ែផព េ្ល ព ្ល ុ្រទ ែផ្រ្ល កខប ុ នងែផ ន ិ ឡ ិ ឡ ិ ូ ូ ូ ុ ំញ មកន កវទ ិ ូ

្រទង់្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ

គួរទទួលេ្រគ ងបូជ

្របេសើរជងេទវ

ជន សភៈ

្រទង់ចូលមកជិត

ំ ងៃដខ្ល ំញ ៏ យកដឡ ខុក ូ

យ លុះ្រពះសពញ ្វ ូ េញ

ំ ិតរ្ត បស់ យរួចេហើយ េទើបសែម្តងគថេនះថ អនកចូរញុងច

ែដលខុ ំញ

ក់ែតងេហើយ

ជេទវ

្រពះេ

ំញ នេឃើញនវូ ្រពះម ់ ្រទង់្រជបនវូ ត្រមិះរបស់ខុ ំញ េទើបនមន សម ្ត ន ក់ខុ ំញ ។ ខុប ិ មកកន ក់ចុះកុ នងប្រត

្រទង់េ

ខួនឲ្រជះថ ្ល ្ល

ែសនកបប

។ កុ នងកលេនះ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជម

ំ ងៃដខ្លដល់តថគត េហើយថ្វយដឡ ូ

-នគ

ំញ េ្រតកអរេហើយ ំ ុឲ វរៈ ី ្រទង់ញុងខ

់ ុគគតិ អនកនងម ឹ ិ នេទកនទ

អស់

ំ ុ តរបស់ខុក ំញ ព ំ ុង្រប្រពត ំ ់ ខុប ំញ នគស់រេល ំ ើ ងេហើយ ។ ភពជទីបផ ឹ េ្ត ទ ភពទងអស

ំ ុ ត កុ នង ខុ្រំញ ទ្រទង់ ងកយជទីបផ

សនរបស់្រពះសមមសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៥៤ អំពកបប ី


េនះ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

ំ េ្រចើន ្របករ ្រទង់មនកម្លង

ំ ជក់ចបស់េហើយ ទង បនឮថ

្រពះព ិ

យ្របករដេូ ចះន ។

្រទង់បរប ិ ូណ៍េ

េឈ ម ះសុេមខលិ ជ

ំញ នេធើ្វ ឲ ។ បដស ខ ៨ នងអភញ ញ ៦ េនះ ខុប ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប លិទយកេតរថ ចប់ ព ិ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងេហើយនវូ គថទងេនះ

លិទយកេតថ បទន ។

េរណុបូជកេតថ បទន ទី ១០

្រពះសមុ ព ទ ធ មនវណៈ្ណ ដច ូ មស ្រទង់ដច ូ ្រពះ

[ ១០ ]

យែកវ

់ ឬដច ូ ្រពះចនេពញវង ទ

្រទង់មនពួក

ំ ួងឲភឺ្ល ទងព

្វ ង

អំពកបបេនះ ី

ំញ នបូជលំអងផក េ្រពះេហតុែដលខុប

័ ជ ំញ កលំអងផកខងទ ំ សមុ្រទ ( ពទ ង ធ ុ ំ វញ ិ ) ខុយ ឹទ

ំ ិស ទិតយមនរសី ម េ្រចើន ញុងទ

័ វកេចមេ ម

ដច ូ ែផនដម ី ន

យ បូជចេំ ពះ្រពះវបស ិ ី ។ កុ នងកបបទី ៩១ ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផល

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ១ អងគ ្រទង់្រពះនម ខុប ៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៤៥ អំពកបបេនះ ី

េរណុ ជ ្រទង់បរប ិ ូណ៍េ នងអភ ិ ិញញ

្របតបត េិ្ត ហើយ ។ ិ

េនះ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ ្រទង់មនកម្លង ខ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះេរណុបូជកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ំ ទង

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំញ ន ខុប

ំ េ យុ បនសែម្ដងេហើយនវូ គថទងេនះ

ចប់េរណុបូជកេតថ បទន ។

ឧទទន

់ ន ១ ញណសញិ កេត ភិកខទយកេតថ បទ ញ ថ បទន ១ ឧបបលហតិយេត ថ ថ បទន ១ បទបូជកេតថ បទន ១ មុដប ថ បទន ១ ឧទកបូជកេតថ បទន ១ ិ្ឋ ុបយេត ិផ


នឡមលិយេតថ បទន ១ ពិ

សនប ុ ្ឋ យកេតថ បទន ១

លិទយកេតថ បទន ១ េរណុបូជកេតថ បទន ១

មនគថ ៦៦ ។

ចប់ភកខ ទី ១១ ។ ិ ទយវគគ ិ

បរ ិ រវគគ ទី ១២

បរ ិ រេតថ បទន ទី ១

[ ១១ ] កុ នងកលេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស ជចបងក ិ ី ុ នងេ

េស្តចចូលេទ្រកុងពនមៈជម ួ យនងព ឹ ួកភិកុ ខ ុធ

៦៨,០០០

្រទង់គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ

៨៤,០០០

េដរើ សំេ

់ ីបេចតយ េទកនទ ិ

ដច ូ ពួកេទវ បងេគំ

)

យសិរ

បេ្រមើ្រពះឥ្រន ទ

ំ ឱ្រពះពុទទ ធ ង

់ រ័ េ េនះញបញ

បនេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ

ពួកយកខ

អងគ

ខុេំញ ចញេទអំពទ ី ី្រកុង

មនធូលី

គឺ គៈេទ្របសេហើយ

ែតងបេ្រមើខុ ំញ

រូប

យេគរព

់ ំ ពត់ រួចថ្វយ ។ ្រគេនះ ខុេំញ ដរើ េចញអំពល ី ំ េន កនយកស

េហើយថ្វយសំពត់េនះ ដល់្រពះមេហសីសមុ ពទ ធ ( េ យ

ក ជន សភៈ

ំ ឱ្រពះធម៌ទង

ឱសមបទរបស់្រពះ

៏ នភ ុ ពរបស់្រពះពុទ ធ ។ ខុេំញ ឃើញនវូ េហតុដអ

យេសចកី្ត្រជះថ្លថ ្ត ៃនេយង ើ

ច រយចែំ ឡក គួរ្រពេឺ ម

់ រ័ េ ំ ិតឲ េនះ ក៏ញុងច ្ត ្រជះថ្លកុ នង្រពះពុទ ធ ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី ្រទង់មិនញបញ ំញ ុ ងច ំ ិ តឲ ធម៌ ។ លុះខុញ ្ត ្រជះថ្លេហើយ ក៏ថ្វយសំពត់ដល់្រពះ

ែផនដ ី

្ត

យេ

ំ ខុ្រំញ ពមទង

មតយ

នងជនជបរ ស កុ នងកលេនះ ធ ទីពង ិ ិ ័ ទ ក៏បនដល់នវូ ្រពះពុទជ ឹ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផល ៃនពុទប ធ ូជ ។

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ ្រទង់្រពះនម ហនៈដច កុ នងកបបទី ១៥ អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ី

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក េនះ

ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

ំ ទង

សន

របស់្រពះពុទ ធ


បនឮថ ្រពះម ្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

បរ ិ រេតរថ មន ចប់ ម

បរ ិ រេតថ បទន ។

សុមងល គ េតថ បទន ទី ២

[ ១២ ] ្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ ្រពះនមអតទ ថ ស ី ជចបងកុ នងេ

េស្តចេចញអំពវី ិ

រ ចូលសំេ

់ េទកន្រសះ

ក ជន សភៈ

។ លុះ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់្រសង់ នងេ ិ

យរួច

េហើយ ្រទង់មនែតចីវរមួយ េស្តចយងេឡើងមក ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ឈរ្រកេឡកេមើល ំញ ូ លេទកុ នងលំេន បនេឃើញ្រពះេ ទិសធំទិសតូច កុ នងទីេនះ ។ ខុច ំញ អនករក ខុជ យ ី តូរយត្រន្របកបេ ី ្ដ

ក៏ទះៃដេ

យចិតរ្ត ក យ ី

កនយក កលេនះ

េទើបខុ្រំញ បកបកុ នងករ េំ ្រច ង

យអងគ ៥ ( ថ្វយ ) ចេំ ពះ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់រុងេរឿងដច ូ ្រពះ

ដច ូ មស

ខុេំញ ទេកើតកុ នងកេំ ណើត

ំញ ូ មនម ខុស

៏ ង ំញ ូ មនម ជ ក រចេំ ពះ្រពះអងគ បព្រត្រពះអង គ បុរសដខ ព ់ខស ព ់ ខុស ិ

េទះបជេទវ ី

ឬជមនស ុ

ទិតយ ភ្រចល ឺ្ល

ំ ួងបន ខុរំញ ែមងមនយសដធ ៏ ំ ។ បព្រត្រពះអង សងត ក ់នវូ សតទ ្វ ងព គ ជបុរស ិ បព្រត្រពះម ុ នី ិ

្រពះអង្រគ ទង់េធើ្វ ្រពះអងឲ គ េ្រតកអរ

ំញ ងុ យក ំណត់េធើ្វ នវូ េសចកី្ដរក ខុអ យ គ ី

ំ នង្របគ ិ

ខុែំញ តង្រគប ជេនយយ

ក រចេំ ពះ្រពះអងគ

េហើយេធើ្វ អនកដៃទឲេ្រតកអរផង

ជអនកមនវតល ្ត ្អ

បេ្រមើនវូ ្រពះសមុ ព ទ ធ

េហើយ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ១៨ ខុប បនេទេកើតកុ នងតុសិត ។ កុ នងកបបទី ១.៦០០ អំពកបបេនះ ី ជតិ ្រពះនមឯកចិនតៈដ ច ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ្ត ិ ូណ៍េ

ំ េ្រចើន យែកវ ៧ ្របករ ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ របស់្រពះពុទ ធ ខុប

បនឮថ ្រពះសុមងល គ េតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

សន

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ សុមងគលេតថ បទន ។


[ ១៣ ]

សរណគមនយេត ថ បទន ទី ៣ ិ

ំ រ្រពះអង ស្រងគមរបស់ពួកេទវ ជទងព គ ី

ំ េឡើង្រពម សំេឡងគឹកកងខ្លង្រប្រព ត ឹ េ្ត ទ ។ ្រពះេ គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ

ឲេកើតសេងគ ្វ

េទវ

ជ្រពះ

យ មនចិតរ្ត ក ី

ំ ញុងម

្រទង់្រជបនវូ ត្រមិះរបស់ខុ ំញ

ជនឲរលត់ទុកខ

( េ

ក៏ទម្លក់

ំ អនកទង

វេ្រកះ

នង ិ

េនះ ។ ្រពះេ

៏ ង់ េហើយ្រទង់បនេឡ ឺ ្ល ើ ងនវូ ចដអ

ជន

វុធចុះ

កវទ ិ ូ ្រទង់

យ្រពះពុទដ មនចិត្រ្ត បទូស្ត េបៀតេបៀន ធ ក ុ ី ថ ) មនស

ែតសតម ្វ ួ យ នងេទេក ឹ ើ តកុ នងអបយេ

់ របស់ខួនឲរលត ្ល

ំ េហើយញុងម

កស

េហើយថ្វយបង្រពះសម គំ ្ត ូ លែតមួយកុ នងេវ ុ ព ទ ធ ជពួកេទព មនចិតម ្រទង់អនេុ ្រគះ

ំ ង

កវទ ិ ូ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ្រពះអងគ

្រទង់ឋិតេនន

្ដ

ំ ់ ទងអស

ំ េផើម ័ ង ្ដ េឡើង មនកងទព

ំ ។ អនកទង

យចិត្រ្ត បទូស្តេនះ

យកុេំ បៀតេបៀនសតេ្វ រឿយ

េឡើយ

ំ ិត្ត យ គួរញុងច

ដច ូ ជដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ

ែដលេបៀតេបៀនសតេ្វ ្រចើន កុ នង្របធនៃនស្រងគមេនះេឡើយ ។ ឯពួកេសនរបស់េស្ដច ៃន េទវ

ំ ទងសងខងបនស ង ប់

េហើយបនដល់នវូ ្រពះេ

កេជដៈ្ឋ

ជទីពង ។ ្រពះចកុ ខមសមុ ព ទ ធ ្រទង់េធើ្វ ្របជុំជនឲយល់ចបស់ ្រទង់េ្រ ឹ

ទិបុគគលដ្រ៏ បេសើរ ច្រសង់្របជុំជន

់ រ្ដ ទិស េចៀសេចញេទចកពួកេទវ េហើយ្រទង់្រកេឡកេមើល ែបរ្រពះភ្រក្ដេទកនឧត ំ ូង ចេំ ពះ្រពះពុទជ ំញ នដល់នវូ សរណគមនជដ ៍ ខុប ប ធ ធំជងពួកសតេ្វ ជើងពរី ជ ំញ ិ នែដលេទកនទ ់ ុគគតអស ់ ១ ែសនកបប ខុម ិ ច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ ្រទង់្រពះនមម

ចុនភ ទ ិដច ូ គ ន ្រទង់្របេសើរកុ នងរថ

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ ខុប

បនឮថ ្រពះសរណគមនយេត រថ មន ិ

យ្របករដេូ ចះន ។

ទិបុគគល

ំញ នេកើតជេស្ដច ។ កុ នងកបបទី ៣០.០០០ ខុប

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៦ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងេហើយ នវូ គថទងេនះ

ចប់ សរណគមនយេតថ បទន ។ ិ

។ បដស ិ មិភ ទ ៤


ឯកសនយេត ថ បទន ទី ៤ ិ

[ ១៤ ] ្រគេនះ ខុេំញ កើតជេទវ ជេឈ ម ះវរុណៈ មនយនពល ហនៈ បនចូល

េទបេ្រមើ្រពះសមុ ព ទ ធ កល្រពះអតទ ថ ស ឧត ្ត ជងសតេ្វ ជើងពរី ជេ ី ម ំញ យកត ំ ំ ួង ខុន ូ រយត្រនទ ី ្ត ងព

េហើយ

់ េទកនេពធ ិ ្រពក ឹ ដ្រ៏ បេសើរ

ំ ងអស ំ ់ ចូលេទបេ្រមើេដម េដញដទ ើ េពធិ្រពក ឹ ដ្រ៏ បេសើរ េ ជបេ្រមើ្រពះសមុ ព ទ ធ

កុ នងទីចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត

កនថ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ ន

ខុ្រំញ បមូលេ្រគ ង

ំ ដច យករ្របគំ នងករ ូ ិ

ំញ េ្រមើេដម ខុប ើ េពធិ្រពក ឹ កុ នងទីេនះ

ជេឈើ

់ ខួន ំញ ងុ យផ ដះុ េលើែផនដ ី ខុអ ត េធើ្វ កលកិរយ កុ នងទីេនះ ។ ខុ្រំញ បរពន គ គ ់ែភន ន ធ វូ អំេពរបស ្ល ិ ើ មនចិត្រ្ត ជះថ្លចេំ ពះេពធិ្រពក ឹ ដ្រ៏ បេសើរ ក៏បនេទេកើតកុ នង ននម ិ ម នរតី េ

យចិត្រ្ត ជះថ្ល

ំញ ព ្វ ៗ កល ែដលកព ំ ុង្រប្រពត េនះ ។ តូរយត្រន ី ្ត ៦ មុឺន ែតងែហហមខុស ុ ឹ េ្ត ទ កុ នងពួកមនស

នងេទវ ិ

កុ នងភពតូច

ំ នងភពធ ិ

ំញ ស់រេល ំ ើ ងេចលេហើយ អស់ខុគ

េភង ើ្ល

្របកររបស់ខុរំញ លត់េហើយ

ំ ុត ខុ្រំញ ទ្រទង់ ងកយជទីបផ

កុ នង

ំ ភពទង

សនរបស់្រពះ-

ំញ នេកើតជក ្រត ៣៤ ជតិ មន្រពះនម សមមសមុ ពទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៥០០ អំពកបបេនះ ខុប ី សុពហុដច ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េិ្ត ហើយ ។ ិ

បនឮថ ្រពះឯកសនយេត រថ មន ិ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ឯកសនយេតថ បទន ។ ិ

[ ១៥ ] សែម្ដងអមតបទ

សុវណប ្ណ ុបយេត ថ បទន ទី ៥ ិផ

្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស ិ ី ជចបងកុ នងេ ដល់ពួកជន

ជងសតេ្វ ជើងពរី ជ

ខុ ំញ

់ ម៌របស់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ្ដ បធ

្រទង់ជធំ

ទិបុគគល េហើយបនថ្វយផក ជវករៈៃនមស ៤ ទង ចេំ ពះ ិ

ំ ន ្រពះសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកលេនះ បរស ួ ្រតម ិ ័ ទមនចន ឹ ៏ ំ ទូ ្រតមេនះ ពនដ ឹ ឺ ្ល ធ

ក ជន សភៈ ្រទង់គង់

ំ ូលជវករៈៃនមស ំ ន ដប ក៏មនចន ួ ិ

ំញ នចិត្ត យក៏េកើត្របកដេឡើង េ្រពះរសី ម ្រពះពុទ ធ នងរស ិ ី ម មស ។ ខុម


ំ ត ខស យ មនេសចកី្ដេ្រតកអរេកើតេឡើង ខុេំញ ធើ្វ អញជលី ញុងប ព ់ ឯក មនចិតរ្ត ក ី ី ិឲេកើត ំ ចេំ ពះពនទ ឺ ្ល ងេនះ

េឡើង

្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់មនវតម ្ត នល្អ

ខួន ្ល

ំ នមកន វូ េសចកី្ដសុខ

ំ ញុង្របេមជយឲេក ើត

ំញ ូ លេទកនល ់ ំ េនេហើយ លុះខុច

នតុសិត

យេសចកី្ត្រជះថ្លេនះឯង

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល ែដលខុប កបបេនះ

កុ នងបចុ បបន ច ន

ំញ នេកើតជេស្តច ខុប

ក៏រឭកនវូ ្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរ ។

ជតិ

ធន

់ ំ េនរបស់ េហើយចូលេទកនល

កុ នងកបបទី

៩១

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ

១៦

េទើបថ្វយបងគំ

ំញ ៏ បនេទេកើតកុ នង ខុក

អំពកបបេនះ ី

េ្រពះេហតុ

។ កុ នងកបបទី ៤៣ អំព ី

្រពះនមេនមិសមមតៈដច ូ គ ន

ជេស្តចច្រកពតិ្ត

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ញ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំ ទង

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ េ

្រពះសុវណប រថ ្ណ ុបយេត ិផ

យ្របករដេូ ចះន ។

មន

ំ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ

យុ

ចប់ សុវណ្ណបុបយេតថ បទន ។ ិផ

[ ១៦ ] ខុ ំញ នង ិ

ចិតកបូជកេតថ បទន ទី ៦

ំ មតយ្រពមទងជនជបរ ស ើ ែកស ) ិ ័ ទ េនែកបរ ជយតនៈ ( េដម

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក ់ ើ ងថករ កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បរន យ េដរើ េទកនេជ ិ ព ិ ្វ ន ខុម ី របស់្រពះសិខី ជេ

ំ ូ រយត្រន ី ្ត េហើយបនេ យ យេ្រគ ង្រកអូប នងផ កពន ុ ធ ខុ្រំញ បគត ិ ក ក្រមង

ំញ ូជេជើងថកររួចេហើយ ថ្វយបងេជ ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក យ កុ នងទីេនះ ។ ខុប គំ ើ ងថករ ខុម ី

់ ំ េនរបស់ខួន េទើបចូលេទកនល ្ល

នវូ ករបូជេជើងថករ ខុេំញ

លុះចូលេទកនងលំេនេហើយ

បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ិ

យសមបតក ិ្ត ុ នងេទវេ

េហើយបនដល់នវូ អចល ្ឋ ន េ ំញ នបូជផក េ្រពះេហតុែដលខុប

នងមន ស េ ុ ិ

យកុសលកមមេនះ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

ជចបងកុ នងេ

លះបង់នវូ ករឈនះ

ក៏រឭក

ជន សភៈ

់ នងករចញ ិ

។ កុ នងកបបទី ៣១ អំព ី កបបេនះ េនះជផលៃនករបូជេជើងថករ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ ្រពះនមឧគគត ជដច កុ នងកបបទី ២៩ អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ី


ំ េ្រចើន ្រទង់មនកម្លង

បដស ិ មិភ ទ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

វេមក ខ ិ

នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំញ ន្របតិបតិេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះចិតកបូជេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

េនះ

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ចិតកបូជកេតថ បទន ។

ពុទស ធ ញកេត ញ ថ បទន ទី ៧ ក ្រទង់

ំ ូលកុ នងេ [ ១៧ ] ្រពះវបស សម ិ ី ុ ព ទ ធ ជកព

់ រ័ កុ នងកលេនះ ែផនដ ី នងសម ុ ្រទក៏កេ្រមើកញបញ ិ ទូ

្របកដដច ូ ធ្លក់ចុះ

្រពះជនមយុរបស់្រពះពុទ ធ ៏ ំ ពនដ ឺ ្ល ធ

េកើតេឡើងថ

ំ ញុងម

មកកុ នងទីេនះ

កុ នងកលជទីអស់េទ

្អ ត

ៃន

ំញ បញ ់ រ័ េហើយ ខុក ំញ ៏ មនេសចកី្តតក់សុ ្ល ត ។ កលែដលលំេនៃនខុញ

បនេកើតេឡើងេហើយ ជនឲរលត់ទុកខ

េដម ើ បអ ី ី្វ ហ៎ ន

ឱែមន

័ ឬក៏្រពះបទេវស វណេស ្ត ច

ភ័យែដលេកើតដល់ជីវតម ិ ិ នមនេទ

្រតូវមនចិតន ្ត ងែតម ួយ ឹ

្ត ៃនេយង ើ េ្រពះកលែដល្រពះអង្រគ

់ រ័ ែដរ ្របថព ឹ ី ក៏កេ្រមើកញបញ

រក យកុ នង ី

យុសងខរ កុ នងកល

ំញ វ៏ ច ។ សូមបល ិ ិ្រត ី ំ េនរបស់ខុដ

់ រ័ ឃ ្ល តេចញកេ្រមើកញបញ

ខួនអ ្ល ន កឯង្រតូវែតមនេសចកី្តេគរព សមបទរបស់្រពះ

ក់

ឱ្រពះពុទ ធ

ស់េឡើង

ំញ រេសើរនវូ ពុទធនភ ។ ខុស ុ ព

ឱ្រពះធម៌

( កុ នងេ

( យ៉ងេនះ

ឱ )

) ក៏បន

ំ ុេំញ ធើ្វ កុសលកមម កុ នងកបបដេ៏ សសទង ំ ថ នសួគ៌ អស់មួយកបប ែថមទងខ

ំញ ននវូ េសចកី្តសមគល់ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ំញ ិ នែដល ខុម

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនេសចកី្តសមគល់កុ នង្រពះពុទ ធ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

មន្រពះនមសមិត ជ

កុ នងកបបទី

១៤

្រទង់មនពយយម

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះពុទស រថ មន ធ ញកេត ញ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងេហើយ នវូ គថទងេនះ េ


ចប់ ពុទស ធ ញ ញកេតថ បទន ។

[ ១៨ ]

មគគសញកេត ញ ថ បទន ទី ៨

័ ់ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ជអនក្រ វករបស

ពួក

គ ខ្វក់ ន កុ នងៃ្រពធំ ដច ូ ជមនស ុ

គ ន កុ នងៃ្រពធំ

័ ំ វកទ ងេនះ ជបុតរ្ត បស់្រពះមុនេនះ វេងង ្វ ី

។ ពួក

ក៏រឭកនវូ ្រពះសមុ ព ទប ធ ទុមុតរ្ត ៈជនយក

កុ នងសមនក់របស់ភក ិ ុខ

់ ូ វផង េហើយ្របបផ ្ល

ំញ ៏ ចុះចកលំេន ខុក

្របេគនេភជនផង

បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ្រទង់ជចបងកុ នងេ ិ ំ ំពក ឆនអ ី េំ ណើត ក៏បនដល់នវូ អរហត្ត េ

ច់េទកុ នងៃ្រព វេងង ្វ

ដល់

័ ំ វកទ ងេនះ

ំញ ន ក ជន សភៈ ខុម

ំ ទង

យុ ៧

យែកវ ៧

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ េ

យកុសលកមមេនះ ។ កុ នងកបបទី ៥០០ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ១២ ជតិ ្រពះនមសចកុ ខ ជដច ខុប ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ ្របករ

េដរើ មក

្រពះមគគសញកេត រថ ញ

យ្របករដេូ ចះន ។

មន

ំ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ

យុ

ចប់ មគគសញ ញកេតថ បទន ។

បចុ ប ច ្ឋ នសញកេត ញ ថ បទន ទី ៩

យកខ

ំញ នេទេកើតកុ នងកេំ ណើត [ ១៩ ] កល្រពះសុគត ្រពះនមអតទ ថ ស ី ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ ន ខុប កុ នងលំ

បេ់ សើ ម គ ន

ម អញបនមិនល្អ ភឺ្វ

ំញ នដល់នវូ យស កលេនះខុប ្វ ងមិនល្អ

័ វកេឈ ម ះ

់ខ ំញ េទើបនមន ក្របថននង្រសង ្ត ឹ ិ មកក ុ ុ នងសមនក់ខុ ំញ

ែនបុរសអនកមន្របជញល្អ ករបរប ិ ូណ៌ េ

ំញ ិ តថ ខុគ

អនកយេំ

អតភ ្ត ពជមនស ុ

ំ េឡើងមិនល្អ េ្រពះថ កលែដលេភគៈរបស់ ង

ម អញេនមន ្រពះសមុ ព ទម ធ នចកុ ខ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ ន ។

នវូ ត្រមិះរបស់ខុ ំញ េ

កពេរឿងអ ី ី្វ

គរៈ ្រជបចបស់

( េហើយេពលថ

ំ ្ល ចេឡើយ អនកកុខ

)

ចូរ្រប្រពត ្ត ម៌ចុះ ឹ ធ

ំ ់ ្រពះពុទជ យពូជ គឺកុសល របស់សតទ ្វ ងអស ធ មចស់បន្របគល់ឲេហើយ


។ ្រពះ

បុគគល

បូជ្រពះសមុ ព ទជ ធ េ

៉ ្រគបៃ់ សព ្របមណបុន

ររី កធត ុ ិ

ែដល្រទង់គង់្រពះជនេនក ម ី្ត

កនយក

របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ែដលបរន ិ ព ិ ្វ នេហើយកី្ត

បូជ

កល

េបច ្ត នេសចកី្ត្រជះថ្លេសើ ម បុណយជមហគគតកុសលេសើ ម គ ន ( គង់ចេ្រមើនដល់បុគគលេនះ ើ ិតម ររី កធត ុ របស់្រពះជិន្រសីចុះ ិ

) េហតុេនះ អនកចូរេធើ្វ ្រពះសូ ្ត ប បញុ ច ះ្រពះ ំញ គរេតរថ េហើយ ខុក

ំ ងនវូ ពុទស ធ ូ ្ត បែថទ្រពះស ូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរ របស់្រពះមុន ី

យសមបតិ្ត បនដល់នវូ អរហត្ត េ

យកុសលកមមេនះ ។ កុ នងកបបទី ៧០០ អំពកបបេនះ ី

្ត ប់ ច្រពះ

អស់ ៥ ឆន ំ ។ បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជចបងកុ នងេ ិ េ

ំញ ន ។ ខុប

ក ជន សភៈ ខុ ំញ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៤ ជតិ ្រទង់មន្របជញ្រកស់ដច ខុប ូ ែផនដ ី បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ំ េ្រចើន ។ បដសម ញ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ចបស់េហើយ ទង េ

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបចុ ប រថ មន ច ្ឋ នសញកេត ញ

យ្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងេហើយ នវូ គថទងេនះ

ចប់ បចចុប ្ឋ នសញ ញកេតថ បទន ។

[ ២០ ]

ជតប ិ ូជកេតថ បទន ទី ១០

់ ៏ ំ ក៏េកើតេឡើង ទងែផនដ ំ កល្រពះវបស ្រទង ្របស ូ ត ពនដ នំ ិ ី សមុ្រទ នងភ ឺ ្ល ធ ិ ី

់ រ័ ។ ពួកជនអនកទយនម ក៏ញបញ ិ ិ ត្ត េ

( េ

) បនទយថ ្រពះសមុ ព ទន ធ ងេក ឹ ើ តេឡើងកុ នង

់េឡើងនវូ ្របជុំជន ។ ខប ំ ូលសពស ំ យពួកេ ក ្រទង់ជកព ្វ ត្វ នង្រសង ឹ ុ ំញ នឮទន

រេហើយ

ក៏េធើ្វ នវូ ជតប ិ ូជ ( បូជកុ នងៃថង្របសូត ) ជតប ិ ូជេនះ ឥតមនបូជ

្របែហលេឡើយ ។

ំញ ូ លេទេកើតកុ នងកេំ ណើត កិរយក ិ ុ នងទីេនះ ។ ខុច

ឬជមនស ែតង ុ

ខុ្រំញ បមូលកុសល

េធើ្វ ចិតរ្ត បស់ខួនឲ្រជះថ ្ល ្ល

លុះខុេំញ ធើ្វ ជតិបូជេហើយ ៗ េទះបជេទវ ី

ក៏េធើ្វ កល

ំ ់ េនះជផលៃនជតប ំ ំ កនងេល ្ល ្វ ងអស ើ សពួកសតទ ិ ូជ ។ ពួក្រសីេមនែតងបេ្រម ើ ខុ ំញ ទងជន ដេ៏ សស ក៏លុះអំ

ំ ចចិតរ្ត បស់ខុ ំញ ជនទងេនះម ិន

ំញ េ្រកធេឡើយ េនះជ ចនងេធ ឹ ើ្វ ខុឲ

ំញ នេធើ្វ បូជ ផលៃនជតិបូជ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី


ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនជតិបូជ

កុ នងកបបទី

អំពកបបេនះ ី

ំញ ន ខុប

ំ េកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៣៤ ជតិ ្រពះនមសុបរចរ ច ូ គ ន ្រទង់ជធំជងជន មនកម្លង ិ យៈដ ិ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ ្រពះជតប ិ ូជកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ជតបូ ិ ជកេតថ បទន ។

ឧទទន

បរ ិ រេតថ បទន ១ សុមងល គ េតថ បទន ១

សរណគមនយេត ថ បទន ១ ឯកសនយេត ថ បទន ១ ិ ិ

សុវណប ្ណ ុបយេត ថ បទន ១ ចិតកបូជកេតថ បទន ១ ិផ ពុទស ធ ញកេត ញ ថ បទន ១ មគគសញកេត ញ ថ បទន ១

បចុ ប ច ្ឋ នសញកេត ញ ថ បទន ១ ជតប ិ ូជកេតថ បទន ១

់ ក់ចបស់េហើយ ។ ឯគថ ៩០ គត់ ពួកអនក្របជញបន បជ ចប់ ម

បរ ិ រវគគ ទី ២ ។

េសេរយយវគគ ទី ១៣

ំញ អនក [ ២១ ] ខុជ

េសេរយយកេតថ បទន ទី ១

ំ ំ ៣ កព ំ ុង ង ្វ ធយយមន ្ត អនកចងចមន ្ត អនកដល់នវូ េ្រតយៃនេវទទ ើ

ឈរេនកុ នងទី ល បនេឃើញ្រពះេ

្រ

ច់េទកុ នងៃ្រព

៏ ំ ដច កនយក ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណដធ ូ ជ ជសីហ៍

ឬដច ូ េស្ដចខ្លែដលមិនតក់សុ ្ល ត

ឬក៏ដច ូ ដរំ េឈ ម ះមតងៈគ ី

ំ ុងចុះេ្របង ៣ កែនង ំញ នយកផ ់ ែដលកព ្ល ។ ខុក ក េសរមន ់ េបះេឡើងន ័ ព ័ ជ ក៏ពទ ធ ន ធ ុ ំ វញ ិ េ

យអនភ ុ ព្រពះពុទ ធ ។ ្រពះសពញ ្វ ូ ជេ ញ

ំ កស ផកទងេនះ

កនយក មនពយយមធំ ្រទង់


ំ អធិ ្ឋ នថ ផកទង លំ

ំ ក ជុំវញតថគត យចូរេ យ យ ជរបងផ ដ្រ៏ បេសើរជងនរៈ ិ

ំ ់ អស់ ៧ ៃថង បេ់ នះ សំណុំផកេនះ មនទងចូលកុ នង មនមុខេចញេ្រក េធើ្វ ជរបង្របក

៏ បត់អស់េទ តពេនះមកក ី

ំញ នេឃើញេហតុជអ ។ លុះខុប

ំ ិតឲ បនញុងច ្ត ្រជះថ្លកុ នង្រពះពុទ ធ

ជ្រពះសុគត

ច រយចែម្លក គួរ្រពេឺ មេនះ

កនយក

ស់េតឿន មិនែដលេទេកើតកុ នងទុគគតិ អស់មួយែសនកបប េ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតេិ្ត ្រចើនជតិ ្រពះនមវ ិ កបបទី ១៥.០២៥ ខុប

ខុ្រំញ តូវកុសលមូល

យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះ ។ កុ នង

មលៈដច ូ គ ន ្រទង់មន

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ កម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េិ្ត ហើយ ។ ិ

ំ យុ បនសែម្ដងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះេសេរយយកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ចប់ េសេរយយកេតថ បទន ។

បុបថ ឆ ូ បយេត ថ បទន ទី ២ ិ

[ ២២ ] មនភម នំ ួ យេឈ ម ះកុកុ ករៈ េនជិតៃ្រពហិមពន ្ត ្រពហមណ៍អនកដល់នវូ េ្រតយៃន ើ

មន ្ត ( គឺខុេំញ នះឯង ) ែតង

ំ ្រស័យេនចក

្ដ លភេនំ នះ ។ មនសិស

៥.០០០ នក់

ំ េ្រកកេឡើងមុនផង ជអនកេក្ល វក្ល កុ នងមន ្ត េចមេ មខុ ំញ សព ្វ ៗ កល សិស ទងេនះ ំ ទង

យផង ( ្របក គ ន ថ ) ្រពះសមុ ព ទ្រធ ឹ

ស់េហើយកុ នងេ

ំ ចបស់នវូ ្រពះសមុ ព ទេធ នះ ថជបុគគល្របេសើររបស់េយងទ ង ើ

ពយញជនៈ

៨០

មនលកខណៈដ្រ៏ បេសើរ

ែតងរុងេរឿងដច ូ ្រពះ

យចូរដង ឹ

យ ្រពះសមុ ព ទេធ នះ ្រទង់មន

្រពះជិន្រសីដ្រ៏ បេសើរ

មនរសី ម មួយពយម

ទិតយ ។ ្រពហមណ៍អនកដល់នវូ េ្រតើយៃនមន ្ត គឺខុេំញ នះឯង លុះឮពកយ

របស់សិស េហើយ ក៏េចញអំព ី េស្តចគង់េនកុ នង្របេទស

េ្រប បផឹម ទ េហើយ

៣២

ំ ក អនកទង

ក៏បននម

្រសម សួររកទិសថ ្រពះេ

ំញ នេឃើញ្រពះជិន ។ លុះខុប

ក រ

ំញ នចិតអ ខុម ្ត ែណ្ដតេឡើង

ំញ បួលសិស ថ ែនសិស ទង ំ ្រពះតថគតេនះ ។ ខុប

កនយក មនពយយមធំ

្រសីអងេគ នះ មិនមនបុគគល

មនចិតរ្ត ក យ ី

បូជចេំ ពះ

់ យ អនកចូរមក ពួកេយងន ើ ងេទគល ឹ


្រពះតថគត ពកយេ្រប ន្របេ

ំ េយងន ើ ងថ ឹ ្វ យបងគ

ំ ូ ររបស់្រពះ ្រពះបទទងគ

ំញ នជំងឺ ្រតូវជំងឺេបៀតេបៀន របស់្រពះជិន្រសី ។ ខុែំញ តមនក់ឯងេចញេទ ខុម

ក៏េដរើ េទ្របុងនងេដក ឹ

េ្រកមេដម ើ េឈើ

ំ ់ ខុ្រំញ បជុំពួកសិស ទងអស

ដ្រ៏ បេសើរេនះ េ

ំ ពួកសិស ទងេនះ

ំ របស់ពួកសិស ទងេនះេហ ើយ ំ ផកទង

ំញ ួ រេហើយ ែដលខុស

យេគរពចេំ ពះមុខខុ ំញ

េហើយបនសួរ

កនថ ្រទង់មន្របជញដៃ៏ ្រកែលង

ំ អំព្រពះតថគត នងស គុណរបស់្រពះេ ី ិ ិ ស ទងេនះថ

េតដ ូ េម្ដច ើ ច

ក៏ពយករសែម្ដងអំព្រពះព ុទ ធ ី

ំញ ន មែដលេគបនេឃើញ ។ លុះខុប

ំ ិតរ្ត បស់ខួនឲ្រជះថ ក៏ញុងច ្ល ្ល

បន

់ កយ ្ដ បព

ង្រពះសូ ្ត បេ

ំ ់ យ េហើយក៏េធើ្វ កលកិរយក ដត ុ សររៈរបស ិ ី ុ នងទីេនះ ។ ពួកសិស ទងេនះ

ំ ន េទកុ នងសមនក់របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ផង ខុរំញ ួ ចេហើយ នគ គ អញជលីថ្វយបង្រពះ គំ

់ វូ ្ដ បន

េហើយ

្ត

ង្រពះសូ ្ត បេ

ំ យផកទង

អស់មួយែសនកបប េ

។ ខុ ំញ

្ត

ំញ ិ នែដលេទកនទ ់ ុគគតិ ខុម

ថ្វយ្រពះសុគតមេហសី

ំញ នេកើតជក ្រត ១៦ ជតិ យកុសលេនះ ។ កុ នងកបបទី ៤០.០០០ ខុប

្រពះនមអគិគសមៈដច ូ គ ន េ

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី យ្រពះនម ជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រទង់មនកមមង

បដស ិ មិភ ទ

២០.០០០

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

សនសមៈដច ូ គ ន

ំ ជក់ចបស់េហើយ ទង

៣៨

វេមក ខ ិ

ជតិ ៨

ជមចស់ែផនដ ី

នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

បនឮថ ្រពះបុបថ រថ មន ឆ ូ បយេត ិ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះនម

ំញ នេធើ្វ ឲ េនះខុប

ំ យុ បនសែម្ដងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បុបថ បទន ។ ឆ ូ បយេតថ ិ

បយសទយកេតថ បទប ទី ៣

[ ២៣ ] ្រពះសមុ ព ទម ធ នវណៈ្ណ ដច ូ មស មនលកខណៈដ្រ៏ បេសើរ ៣២ ្របករ មនភក ិ ុខ

សងឃេចមេ ម

ំ ្រទង់េចញអំពៃ្រពធ ី

្រពះមន្រពះភគ

ជចបងកុ នងេ

ំញ ស ខុដ ួ បយស

របស់ខួន ខុ្រំញ បថននងប ្ល ឹ ូជនវូ េ្រគ ងបូជ ក៏េដរើ សំេ ក

ជន សភៈ

៍ ក់កុ នងភជនស្រម ឹ ទ ិ៍ធ

យៃដ

់ ីបូជ ។ កុ នងសម័យេនះ េទកនទ

់ ីច្រងម ្រទង់េឡើងកនទ ក

ពដ ធ ៏

កស


់ ។ ខុេំញ ឃើញេហតុដអ ៏ ជផូ វខយល ្ល ថ្វយបង្រពះវ បស គំ ិ ី (

ក នងេទវ ិ

ច រយចែម្លក គួរ្រពេឺ មេនះ ក៏

ធនថ ) បព្រត្រពះម ិ

ក សូម្រពះអងគ

៍ ក់ចុះនវូ ភជនស្រម ឹ ទ ិ៍ធ

មុន ី ្រពះអងជ គ សពញ ្វ ុ ព ញ ុទ ធ កុ នងមនស ុ

្រស័យេសចកី្តអនេុ ្រគះ ទទួលយក ។ ្រពះមន-

្រពះភគ ជសពញ កនយក ជ ក ្រទង់្រជបត្រមិះរបស់ខុ ំញ ្វ ូ េញ ្ត ដ្រ៏ បេសើរកុ នងេ េហើយ្រទង់ទទួលយក ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុ ំញ ី ំញ ិ នែដល បនថ្វយទន ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនបយស ។ កុ នងកបបទី ៤១ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ១ ជតិ ្រពះនមពុទ ធ ជ ្រទង់បរប ខុប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ មន

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ កម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ េ

្រពះបយសទយកេតរ្ត មន

យ្របករដេូ ចះន ។

យុ

បនសែម្តង

ំ េហើយនវូ គថទងេនះ

ចប់បយសទយកេតថ បទន

គេនធទកិយេតថ បទន ទី ៤

ំញ ងុ យក [ ២៤ ] ខុអ គ ុ នង្រប

៏ តម សពញ ឧ ្វ ូ នយកដ ញ ្ត ្រទង់ ំ ើ រ េទជិត្រប ពុទដ ធ េណ

ទដ្រ៏ បេសើរ បនេឃើញ្រពះជិន្រសី្រពះនមវបស ិ ី ជ

់ ច ់ វខយល់ ។ ្រពះេ ្វ សល្វនដ ូ េដម ើ ថងន្រតូ

់ ្រពះអងគ ផ យេចញកុ នងកល្រពះ ទ ពនរបស ឺ ្ល

ំញ នយកទ ់ ់ ក្របស់្រព្រំ ពះសមុ ព ទដ ខុក ធ ្រ៏ បេសើរ ឹកអបម

កនយក ្រទង់េធើ្វ ទិតយអស្តងត គ

យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះ

ំញ ៏ េធើ្វ កល ខុក

ំញ ិ ន ំ ឹកអប់ ខុម កិរយក េ្រពះេហតុែដលខុ្រំញ បស់្រពទ ិ ី ុ នងទីេនះ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ែដល

ំញ នេកើតជេស្តច ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ី

ច្រកពតិ្ត ្រពះនមគន ធ ជ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

សនរបស់្រពះពុទ ធ


ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះគនធេទកិយេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ចប់ គេនធទកិយេតថ បទន ។

សមុ ម ខថវកេត ថ បទន ទី ៥ ិ

់ ំញ នទយនម [ ២៥ ] កលែដល្រពះវបស ្រទង ្របស ្រពះពុទន ូ ត ខុប ្ត ធ ងញ ិ ិ ិ តថ ឹ ី ុ ងំ

្របជុំជនកុ នងេ

កឲរលត់ទុកខ ។ កល្រពះមន្រពះភគអងគ

់ រ័ ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ជ ១០,០០០ ែតងញបញ នងសែម ្ដ ងធម៌ ឹ

្របកដឥឡូវេនះ

ធម៌ ។ កល្រពះមន្រពះភគអងគ

្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ជ

្រពះភគអងគ

្ត

្រទង់្របសូត

្ត

្ត

ំ ្រទង់្របសូត សឹ ទ ងទង

េភងអវ ច ិ ីមិនេឆះ ើ្ល

កល្រពះមន្រពះភគអងគ ្រពះភគអងេគ នះ ជ

្ត

ឥឡូវេនះ

្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ្ត

្រទង់

្រទង់មន

ំ រខយល់មិនបក់ផត់ ្រទង់្របសូត គន

្ត ្រទង់មនបញញចកុ ខ

នងសែម ្ដ ងធម៌ ឹ

ំ ួងក៏រុងេរឿង ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រទង់្របសូត ពួកែកវទងព

្ត ្រទង់មនបញញចកុ ខ នងសែម ្ដ ងធម៌ ។ កល្រពះមន្រពះភគ ឹ

្រទង់្របសូត ្រទង់ឈនេដរើ បន ៧ ជំ ្រទង់មនបញញចកុ ខ នងសែម ្ដ ងធម៌ ឹ

្រទង់រមិលេមើលសពទ ្វ ិស យ

យមិនហូរ ឥឡូវេនះ

្ល បមិនេហើរ ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ជ

្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ

អងគ

នងសែម ្ដ ង ឹ

្រទង់មនបញញចកុ ខ នងសែម ្ដ ងធម៌ ។ កល្រពះមនឹ

បញញចកុ ខ នងសែម ្ដ ងធម៌ ។ កល្រពះមន្រពះភគ ឹ ឥឡូវេនះ

្រទង់មនបញញចកុ ខ

៏ ំ ក៏េកើត ពនដ ឺ ្ល ធ

្រទង់មនបញញចកុ ខ នងសែម ្ដ ងធម៌ ។ កល្រពះមន្រពះភគអងគ ឹ

្របសូត ពួកសត្វ

ក-ធតុ

្ត ្រទង់មន បញញចកុ ខ

្រទង់្របសូត

កល្រពះមន្រពះភគអងគ

្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ

្រទង់្របសូត េ

់្របសូតរួចភ្លម ់ ។ ្រពះសមុ ព ទ្រធ គនែត្រទង

៏ ង់ ្រទង់បនន ឺ ្ល វូ ចដអ

ំញ ុ ង្របជ ំ ខុញ ុ ំ ជនឲេកើតសេងគ ្វ

ន ឥឡូវេនះ ្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ច

េនះជធមម

េហើយសរេសើរ្រពះេ

ំ របស់្រពះពុទទ ធ ង

កនយក

ថ្វយបងគំ

់ ិសខងេកើត េដរើ េចញេទ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ្រពះសមុ ព ទ ធ េហើយែបរមុខេទកនទ ី


ំញ នសរេសើរ្រពះសមុ ព ទ ធ ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

េឈ ជ ម ះសមុ ម ខ-ថវក ិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ ខុប ម ះបឋវទ ទ ិ ជ ្រទង់បរប ី ុនភ ិ ូរណ៍េ

យែកវ ៧ ្របករ មន

កុ នងកបបទី

្រទង់បរប ិ ូណ៍េ

៩០

យែកវ

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករសរេសើរ

្របករ

ំ េ្រចើន មនកម្លង

កុ នងកបបទី

៨៩

អំពកបបេនះ ី

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី ៨៨ អំពកបបេនះ កម្លង ខុេំញ កើតជក ្រត េឈ ម ះឱភស ជ ជេស្តច ី ច្រកពតិ្ត ្រទង់បរប ិ ូរណ៍េ

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី ៨៧ អំពកបបេនះ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ី

ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ ទ ម ះសិរតេច ឆ ន ជ ្រទង់បរប ិ ិ ូរណ៍េ

យែកវ ៧ ្របករ មន

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី ៨៦ ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ កម្លង ម ះអគិនព ិ ្វ បន ជ ្រទង់បរប ិ ូណ៌

យែកវ

្របករ

ំ េ្រចើន មនកម្លង

េឈ ម ះ តសម ជ ្រទង់បរប ិ ូរណ៍េ

កុ នងកបបទី

៨៥

ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី ៨៤ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ ទ ម ះគតបេច ឆ ន ជ ្រទង់បរប ិ ិ ូរណ៍េ

យែកវ ៧ ្របករ មន

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី ៨៣ ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ កម្លង ម ះរតនបបជជល ជ បរប ិ ូណ៌

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី ៨២ ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ម ះ

បទវក ិ កមន ជ ្រទង់បរប ិ ូណ៍េ

ជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ ម ះវេិ

ំ េ្រចើន ។ កុ នងកបបទី ៨១ ខុេំញ កើត យ ៧ ្របករ មនកម្លង

កន ជ ្រទង់បរប ិ ូរណ៍េ

កុ នងកបបទី ៨០ ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ ម ះគិរ ិ

ំ េ្រចើន ។ យ ៧ ្របករ មនកម្លង

រ ជ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដសម ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះសមុ ម ខថវកេត រថ មន ិ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ សមមុខថវកេតថ បទន ។ ិ


កុសមសនយេត ថ បទន ទី ៦ ិ

ំញ នេកើតជ្រពហមណ៍ េនកុ នង្រកុងធញវត [ ២៦ ] ្រគេនះ ខុប ញ ី ជអនកឈ ្ល សកុ នង

គមីព រលកខណ

ំ ឃណ ្រស្ត ្រពមទងន ិ ុ ្ឌ

្រស្ត ឥតិ

្រស្ត នងេកដ ភ ុ ិ

្រស្ត ។ ជអនក

ឈ ្ត េំ ពះពួកសិស ្ល សកុ នងបទ កុ នងេវយយករណ៍ កុ នងនម ិ ិ ត្ត េចះចបៃ់ ្រតេវទ បនបង្ហញមនច

ំញ មកល់ផកឧបបល ខុត

កុ នងករជួបជុំបិ

ក្រមង

នងម ិ

េលើខង ន

ំញ ន្របថនេដម ខុម ើ បប ី ូជ

នវូ េ្រគ ងបូជ

់ េនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស ិ ី ្រទងជ

។ េវ

ំ ិសទងព ំ ួងឲភឺ្ល េហើយេស្តចនមន ។ ន សភៈ មនភក ្ត ិ មក ិ ុ ខសងឃេចមេ ម ្រទង់ញុងទ

ំញ ន្រកល ខុប

សនៈ

់ ះទ របស់ខួន េទកនផ ្ល ។

បនថ្វយ ្រទង់េ

េហើយនមន ្ត ិ ្រពះម

មុន ី

ំ េហើយន្រពះអង េគ ឆពះ

ំញ នតមកល់ទុក មនកុ នងផះទ របស់ខុ ំញ ខុ្រំញ ជះថ្ល ែដលខុប

មិសៈ

មិសៈេនះ ចេំ ពះ្រពះសមុ ព ទ ធ េ

យរួចេហើយ

បន្រកលផកេនះ

ំញ ង យៃដរបស់ខួន ្ល ។ ខុដ ឹ នវូ កលែដល្រពះសមុ ព ទ ធ

ក៏បនថ្វយផកមួយក្ដប់

្រពះសពញ ្វ ុ ព ញ ុទ ធ

េធើ្វ អនេុ មទនរួចេហើយ

់ ិសឧតរ្ត នមន ឈម្រពះភ្រក្តេទកនទ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ ្ត ិ េចញេទ ី

ំញ នថ្វយផក េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកបបជលំ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ប់

ំញ ិ នែដល ខុម

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនបុបទ ឆ ន

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

េឈ ម ះវរទស នៈ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត េហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកុសុមសនយេត រថ មន ិ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ កុ សុមសនយេតថ បទន ។ ិ

ំញ អនក [ ២៧ ] ខុជ

ផលទយកេតថ បទន ទី ៧

ំ ្វ ធយយមន ្ត ចងចមន ្ត េចះចបៃ់ ្រតេវទ េនកុ នង

់ ខុែំញ តងមន ខុ ំញ ហិមពន ្ត ។ ករបូជេភងរបស ើ្ល េលើចុងេឈើ ។ ្រពះេ

ំ ក់ែផឈ ្ល ូ កទង

្រសមជិតៃ្រព

យកុ នងកញចប់ េហើយពយួរ

កវទ ិ ូ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ្រទង់គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ ្រទង់មន


់ខ ំញ េស្ដចនមន ់ ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល ្របថននង្រសង ម ្ត ន ក់ៃនខុ ំញ ។ ខុម ើ បភ ឹ ិ េទេដ ិ ខ ក៏ចូលមកកនសម ី ក ុ មនចិតេ្ត

មនស បនថ្វយែផឈ ្ល ូ កេនះ ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ្រពះសមុ ព ទជ ធ

្ដ

្រទង់មន

់ ងប ំញ េកើត ្រទង់នមកន ំ វណៈ្ណ ដច វូ េសចកី្តសុខដល់ខុ ំញ កុ នងបចុ បបន ូ មស ្រទងញ ច ន គួរ ី ខ ិ ុឲ ុ ំ ត

ទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ

់ ុគគតិ នងម ឹ ិ នេទកនទ

្រទង់ឋិតេនន

កស

អស់មួយែសនកបប

េហើយសែម្ដងគថេនះថ

យផលៃនករថ្វយែផឈ ្ល ូ កេនះផង

ំញ នេ ផលៃនករតមកល់ទុកនវូ េចតនេនះផង ។ េ្រពះកុសលមូលេនះឯង ខុប ំ ទង

េហើយបនដល់នវូ ្រពះនព ិ ្វ ន

កុលបុតេ្ត នះ

់ រ័ ថ នមិនញបញ

យសមបតិ្ត

ំញ ះេចលនវូ ករឈនះ ខុល

់ ។ កុ នងកបបទី ៧០០ អំពកបបេនះ ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េឈ នងករចញ ខុប ម ះសុមងល គ ៈ ិ ី ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ ៧ ្របករ មនកម្លង ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវទង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះផលទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

យ្របករ

ចប់ ផលទយកេតថ បទន ។

ញណសញកេត ញ ថ បទន ទី ៨

៏ ្អកុ នងចេន្លះភនំ ខុរំញ ឭកនវូ ្រពះសមុ ព ទដ [ ២៨ ] ខុេំញ ននភហ ច់ដល នំ ិ មពន ្ត េឃើញផូ កខ ន ធ ៏

្របេសើរថ ករេ្រប បេធៀបកុ នងញណ ( របស់្រពះ របស់្រពះ

្ត ក៏មិនមនែដរ

្រពះ

ញណ ។ បព្រត្រពះអង គ ជបុរស ិ ៏ តម ជបុរសដឧ ្ត

្ត

) មិនមនេឡើយ ស្រងគម

ំ ួង ្ត បន្រជបនវូ ធម៌ទងព

់ ួ នេ ្រទង់ស៊បស

ំញ ូ មថ្វយបងច ជេនយយ ខុស គំ េំ ពះ្រពះអងគ បព្រត្រពះអង គ ិ

ំញ ូ មថ្វយបង្រពះអង ខុស គំ គ

សភពដៃទេសើ ម េ

យញណរបស់្រពះអងគ

ំ ត់ ។ ខុញ ំញ ុ ងច ំ ិតឲ មិនមនេឡើយ មនែតញណរបស់្រពះអងគ េទើបឧតម ្ត ជកណ ្ត ្រជះថ្ល កុ នងញណេហើយ

ក៏បនេទរក យកុ នង ី

ថ នសួគ៌

អស់មួយកបប

ំញ នក ខុប

ងកុសល

ំញ ននវូ កុ នងកបបដេ៏ សស ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ិ នែដល េសចកី្តសមគល់ ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនេសចកី្តសមគល់កុ នងញណ ។ កុ នង


កបបទី

៧៣

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

ជតិ

្រពះនមបុឡិនបុបយៈ ិឆ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦

ំ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង េនះ ខុប បនឮថ

្រពះញណសញកេត រថ ញ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ មន

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

យុ

ចប់ ញណសញ ញកេតថ បទន ។

គនប ធ ុបយេត ថ បទន ទី ៩ ិផ

ទន

[ ២៩ ] ្រពះមន្រពះភគ្រពះនមវបស ូ មស ្រទង់គួរទទួលនវូ លកិខណ ិ ី មនវណៈ្ណ ដច មនពួក

័ វកេចមេ ម

ជសពញ ្វ ូ ម ញ ិ នមន

េស្ដចេចញអំព ី

សវៈ ក៏មនចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតេ្ត

មនស

ំញ អនករក នមន ។ ខុជ យ មនចិតរ្ត ក យ ចេំ ពះ្រពះសមុ ព ទជ ្ត ធ ិ េទ ី ី

សតេ្វ ជើងពរី េទើបថ្វយបង្រពះតថគតម គំ ្ត ងេទៀត េ

អំពកបបេនះ ី

កុ នងកលេនះ

ខុេំញ ឃើញ្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរ

បនបូជផូ វ្ល ែដលេស្ដច ទិបុគគល ្របេសើរជង

យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះ ។

ំញ នថ្វយផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

កុ នងកបបទី ៩១

គ ល់ទុគគតិ

េនះ

ជផលៃនពុទប ខុេំញ កើតជក ្រតច្រកពតិ្ត េឈ ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៤១ អំពកបបេនះ ម ះវរុណៈ ី ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករមនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះគនប រថ មន ធ ុបយេត ិផ

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េិ្ត ហើយ ។ ិ ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ គន ធបុបយេតថ បទន ។ ិផ

បទុមបូជកេតថ បទន ទី ១០

យ្របករ


[ ៣០ ]

មនភនំ ១ េឈ ម ះេគតមៈ េនៃ្រពហិមពន ្ត េដរ

ំញ ន ្រស័យេនៃនពួកភូតេ្រចើន ។ ខុប

ជទី

សិស េចមេ ម ែតងេនកុ នង

សមនក់េយង ើ

្រសម ្រតង់ក

្រទង់្របេសើរជងសតេ្វ ជើងពរី

្របេ

ំ យ្របៃពថ អនកទង

្ដ លភេនំ នះ មនពួក

នងេធ ធ ូជ ឹ ើ្វ ពុទប

ំ ពួកសិស ទងេនះ

យ៉ងហឹ ន ងេហើយ ៗ បនយកផកឈូកមកឲខុ ំញ ខុេំញ ធើ្វ នម ិ ិ ត្ត ថ្វយដល់្រពះពុទជ ធ មចស់

យេឈើេផ ង ៗ

ំញ បួលពួកសិស ថ ) សូមពួកសិស មកកន ់ ្រសម ( ខុប

ំ ក ឈូកមកឲេយង សូមពួកសិស នផ ើ

ទិបុគគល

សេ

ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ

ំញ ទទួលពកយខុថ

ំ ងដេូ ចនះេហើយ បនបេង្អន មទន

ំញ ន្របជុំពួកសិស ខុប

កុ នងកលេនះ

េហើយេ្រប ន

ំ យ ចូរកុ្រំ បមទ េសចកី្តមិន្របមទ ជគុណនមកន វូ

េសចកី្តសុខ ។ ខុេំញ នះបនេ្រប ន្របេ

ពួកសិស

ែដលជអនកគួរដល់ពកយេនះេហើយ ខុ ំញ

្របកបកុ នងអបបមទគុណ ក៏បនេធើ្វ មរណកលកុ នងេពលេនះ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមជលុតម ៥១ អំពកបបេនះ ខុប ្ត ៈ ្រទង់បរប ី ិ ូណ៌េ

្របករ

ំ េ្រចើន មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

បទុមបូជកេតរថ

បដស ិ មិភ ទ

វេមក ខ ិ

នងអភ ិ ិញញ

ំញ ន្របតិបតេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទង

ចប់ បទុមបូជកេតថ បទន ។

ឧទទន

េសេរយយកេតថ បទន ១ បុបថ ឆ ូ បយេត ថ បទន ១ ិ

បយសទយកេតថ បទន ១ គេនធទកិយេតថ បទន ១ េថមកេតថ បទន ឬសមុ ម ខថវកេត ថ បទន ១ ិ

កុសុមសនយេត ថ បទន ១ ផលទយកេតថ បទន ១ ិ ញណសញកេត ញ ថ បទន ១ គនប ធ ុបយេត ថ បទន ១ ិផ

យែកវ ៧

យេនះ

េនះ េ


បទុមបុបយេត ថ បទន ១ មនគថ ១០៥ ពួកអនក ិផ ្របជញបន បេ់ ហើយ ។

ចប់ េសេរយយកវគគ ទី ១៣ ។

េ េ ធម៌

ភតវគ គ ទី ១៤ ិ

ភតេត ថ បទន ទី ១ ិ

[ ៣១ ] ្រពះជិន្រសី្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ជចបងកុ នងេ ជចែំ ណក្រពះនព ិ ្វ ន

ដល់ពួកជនេ្រចើន

ដក ី របស់្រពះអងេគ នះ ែដល្រទង់េពលេ កុ នង

ំ ទង

មិញ ជន

កលេនះ

៏ ង់ យ ចដអ

ំ រមមណ៍ែតមួយ ។ សមុ្រទ្របេសើរជងសឹ ទ ងទង យ យ៉ង

ក ្រទង់ជន សភៈ ្រទង់សែម្ដង

្រប្រពត ឹ េ្ត

យអំ

ំញ ន ខុប

ំញ ង ច ខុផ គ អញជលី មនចិតន ្ត ង ឹ

យ ភ្រនំ ពះសុេមរុ ្របេសើរជងភនំ

ំ ិត ចចិត្ត ជនេនះមិនដល់មួយចណ

ៃនពុទញ ធ ញ ណេឡើយ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ លុះ្រពះសមុ ព ទជ ធ ឥសី ្របកបេ

់ វូ ធមមវធ ្រទង់បញឈបន ិ ី គង់កុ នងក ជន

បនសរេសើរ

នវូ ញណៃន្រពះពុទ ធ

មនចិតត ្ត មកល់ម ំ

យេសចកី្ដករុ

ំ ្ដ លជំនភ ុំ ក ិ ុ ខសងឃ េហើយសែម្ដងនវូ គថទង ជេ

កនយក

់ ុគគតិ អស់មួយែសនកបប នងដ ំ ្ល ញកិេលសទង ំ កនទ ុ បផ ិ ត ែតមួយ

់ វូ ្រពះពុទ-ធ ្ដ បន

នងបននមថេ ឹ

ភិតៈ

ជនេនះឯង

រែមងមិនេទ

យ មនចិតន ្ត ងក ឹ ុ នង

យេនះថ

័ វកៃន្រពះ

រមមណ៍

្ត

ំញ នដត ំ ្ល ញកងកិេលសេហើយ ភពទងព ំ ួងខុប ំញ នដកេចញេហើយ វជ ំញ នសេ្រមច ខុប ុ បផ ិ ជ ៣ ខុប

េហើយ

ំ ទង

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំញ ន្របតបត ខុប េិ្ត ហើយ ិ

កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ ្រពះនមសមុគគតៈដច ខុប ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូណ៍េ

៥០.០០០

ំ ៧ យែកវទង

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ចបស់េហើយ ទង

បនឮថ ្រពះេ

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េិ្ត ហើយ ។ ិ ភតេត រថ មន ិ

ចប់ េ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ ភតេតថ បទន ។ ិ

យ្របករដេូ ចះន


[ ៣២ ] បនេឃើញ្រពះេ ំ ទងទង

សុទស នេតថ បទន ទី ២

៏ ំ ខុក ំញ ព ំ ុងែស្វងរកេឈើេនះ ពួកេឈើមិលកុ ខមនែផ្ល េនែកបរេឆនរសឹ ទ ងដធ

កនយក

។ កុ នងកលេនះ ខុេំញ ឃើញេដម ើ ែកសមនផករក ី េទើបកច់ផក

ំ ូ លេទថ្វយចេំ ពះ្រពះសមុ ព ទ ធ នច

់ បព្រត្រពះសម ិ ុ ព ទ ធ ្រទង្របេសើរជម

យញណ

្រពះនមសិខី

ជេ

កពន ុ ធ

មុន ី ្រពះអងដ គ ល់េហើយនវូ អមតបទ

្រកបទូលថ

ជទីមិនឃ ្ល ត

ំញ ូជចេំ ពះញណេនះ ។ លុះខុេំញ ធើ្វ ករបូជចេំ ពះញណេហើយ េទើប ខុប

ំញ បុគគលបននវូ ករសមគល់េនះ េនះជផលៃនញណបូជ ។ បនេឃើញនវូ េឈើមិលកុ ខ ខុជ

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ១២ ជតិ ជផលៃនញណបូជ ។ កុ នងកបបទី ១៣ អំពកបបេនះ ខុប ី ្រពះនមពលុគគតៈដច ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូរណ៍េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះសុទស នេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់សុទស នេតថ បទន ។

ចននប ទ ូជកេតថ បទន ទី ៣

[ ៣៣ ] ្រគេនះ ខុេំញ កើតជកិនរន េនេទៀបេឆនរសឹ ទ ងចនភគ ជអនកទទួលទននវូ ទ

ផកេឈើ ជអនកេស្ល កនវូ ផកេឈើ ។ កលេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមអតទ ថ ស ី ជចបង កុ នងេ ន

ក ជន សភៈ េស្តចេ

ះេទ

ំ ុ តៃនៃ្រពធំ ដច មទីបផ ូ េស្តចហង

ំញ រេសើរពុទគ ជ កស ( ខុស គ បុរស ធ ុ ណថ ) បព្រត្រពះអង ិ

័ របស់្រពះអងគ ចេំ ពះ្រពះអងគ ្រពះហឫទយ មនឥ្រនយ ិទ

គឺ្រពះភ្រក្ត្រសស់បស់

( េហើរេទ )

ំញ ូ មថ្វយបងគំ ជេនយយ ខុស

្អ តល្អេហើយ ្រពះអងម គ នសមបុរ្រពះភ្រក្ត្រជថ្ល

លុះ្រពះអតទ ថ ស ី

មនបញញដច ូ ែផនដ ី

មន


បញញជេ្រគ ងពុះពរ

េស្តចចុះអំពី

កស

េហើយ្រកលសងឃដ ី

ំ ្រទង់ចូលមកទង

ំញ នចិត្ត ំញ នយកខមចន ៍ ល ៏ ិ ្អតផង់ េហើយេដរើ ចូលមនកុ នងសមនក់្រពះជិន្រសី ខុម ែភន នទ ដ ន ។ ខុប ឹ ្ល ្រជះថ្ល

មនចិតេ្ត

កុ នងេ

បនបូជចេំ ពះ្រពះពុទ ធ

មនស

ជន សកៈ

េហើយក៏េកើត្របេមទយ

ំញ ្វ យបង្រពះសម ខុថ គំ ុ ពទ ធ

់ រ្ត ទិស ឈមមុខេទកនឧត

ជចបង

េដរើ េចញ

ំញ នបូជខមចន ំញ ិ នែដល នទ ៍ ខុម េទ ។ កុ នងកបបទី ១១៨ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ឹ ្ល

គ ល់

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ១១៤ អំពកបបេនះ ី

ំ េ្រចើន ។ បដស ៣ ជតិ េ្រពះនមេ ហិណីដច ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញ ញ ំញ ន្របតបត ៦ េនះ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះចននប ទ ូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ចន ទនបូជកេតថ បទន ។ ចប់ ភណ រៈ ទី ៨ ។

បុបឆ ឆ ទនយេត ថ បទន ទី ៤ ិ

់ ន ្ត [ ៣៤ ] មន្រពហមណ៍មនក់ មននមសុននៈទ ជអនកេចះចបម

គួរេគសូមបន បនបួងសួងនវូ យញ ញ េឈ ម ះ ជេបយយៈ ។ កលេនះ ្រពះេ អគគបុរស

្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ

្រទង់្របកបេ

អនេុ ្រគះដល់ពួកជន េស្ដចច្រងម ក ន

យេសចកី្ដករុ

្វ ធយយមន ្ត កវទ ិ ូជ

្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណ

កស ។ លុះ្រពះសមុ ព ទ ធ ជសពញ ្វ ូ ញ ជេ

ក-

នយក ្រទង់ច្រងម ក រួចេហើយ ក៏ផ យេម ្ត ចេំ ពះពួកសត្វ ( សពទ ្វ ិស ) មិនមន្របមណ ់ ន ្ត បនេបះយកផកទងទង ំ ំ ់ មិនមនឧបធិ ។ ្រពហ៍ ម ជអនកេចះចបម ្របជុំពួកសិស ទងអស េហើយេបះេទេលើ

េហតុែត ំញ នេ ខុប កុ នងេ

កស

កុ នងកលេនះ

នគរក៏មនេ្រគ ង្របក់េ

នភ អស់ ៧ ៃថង ។ េ ុ ពៃន្រពះពុទ ធ ផកមិនបនវនស ិ

យសមបតិ្ត

ំ ត់ដង កណ ឹ នវូ

ំ ួង សវៈទងព

ឆ្លងនវូ ត

ំ ត់ យផកជកណ

យកុសលមូលេនះឯង ្ហ ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ក ។ កុ នងកបបទី ១១១ អំពកបបេនះ ខុប ី

៣៥ ជតិ


ំ ំ េ្រចើន ។ បដស មន្រពះនមអមពរសៈដ ច ញ ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប ។

បនឮថ បុបឆ រថ មន ឆ ទនយេត ិ

ំញ ន្របតិបតិេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករដេូ ចះន

ចប់ បុបឆ បទន ។ ឆ ទនេតថ ិ

រេ

សញិ កេត ញ ថ បទន ទី ៥

[ ៣៥ ] មនភម នំ ួ យេឈ ម ះវសភៈ េនជិតៃ្រពហិមពន ្ត ខុ ំញ

្រសម េនន

ំញ ្រពហមណ៍ បនបេ្រង នសិស បពន ់ ់ លុះបេ្រង នសិស េជើងភេនំ នះ ។ កលេនះខុជ នក ី

ំ ់ ីសមគួរ ។ លុះ្រពហមណ៍ គឺខុេំញ នះឯង ជអនកេចះចបម ់ ន ្ត ទងេនះរ ួ ចេហើយ ក៏ចូលេទកនទ

អងុ យក គ ុ នងទីសមគួរេហើយ

ែស្វងរកេមើលេភទរបស់្រពះពុទ ធ

ំ ិ តឲ ក៏បនញុងច ្ត ្រជះថ្លកុ នង

ំញ ុ ងច ំ ិតឲ ញណ ។ លុះខុញ ្ត ្រជះថ្ល កុ នងញណេនះរួចេហើយ ក៏អងុ យេល គ ើ ក្រមលសឹ ្ល កេឈើ ែពនែភន ន េធើ្វ មរណកលកុ នងទីេនះ

កុ នងកបបទី

៣១

ំញ នដល់នវូ េសចកី្តសមគល់ ( កុ នងញណ េ្រពះេហតុែដលខុប

អំពកបបេនះ ី

កុ នងកលេនះ

ំញ ិ នែដល ) ខុម

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប េនះជផលៃនញណសញញ ។ កុ នងកបបទី ២៧ អំពកបបេនះ ី ្រពះនមសិរធរៈ ្រទង់បរប ី ិ ូណ៌េ

នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ ្រពះរេ

ដេូ ចះន ។

េនះ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

សញិ កេត រថ មន ញ ចប់ រេ

ំ ទង

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ េ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

សញិ កេតថ បទន ។ ញ

     

ចមបកបុបយេត ថ បទន ទី ៦ ិផ

យ្របករ


[ ៣៦ ] ( ្រពះសមុ ព ទ ធ ) ្រទង់រុងេរឿងដច ូ ជផកកណិករ ្រទង់គង់េននចេន្លះភនំ ញុងំ

ំ ួន ទិសទងប

ឲភឺដ ្ល ច ូ ផកយ្រពក ឹ

់ មណពបនក ី

ជអនកសិក ជំនញកុ នងសិលប

ំ ន ែរកអែ្រមកេដរើ មកអំពេ្រកយខ ំញ នយកផកទង ំ ៧ ែដល របស់ខួន ្ល នគ ី ុ ំញ ខុប កុ នងកញចបេ់ នះ

ំ េហើយថ្វយផកទងេនះ

ចេំ ពះញណ

បស

្រស្ត

ក់

របស់្រពះេវស ភូសមមសមុ ព ទ ធ ។

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះ

ជផលៃនញណបូជ ។ កុ នងកបបទី ២៩ អំពកបបេនះ ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនម ី

វហ ិ

ភសៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

នងអភ ញ ិ ិ ញ

េនះ

្របតបត េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះចមបកបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

ំ ទង

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ំញ ន ខុប

យ្របករ

ចប់ ចមបកបុបយេតថ បទន ។ ិផ

អតស ថ នស ទ កេតថ បទន ទី ៧

កនយក ្រទង់អស់

ំញ ងុ យក [ ៣៧ ] ខុអ គ ុ នងេ ងធំ បនេឃើញ ្រពះបទុមុតរ្ត ៈ ) ជេ

ំញ រេសើរថ ) ភក សវៈ ្រទង់ដល់នវូ ពលធម៌ មនភក ិ ុ ខសងឃេចមេ ម ។ ( ខុស ិ ុ ខសងឃ

ំ ួ យែសនអងគ សុទែធ តជអនកបនវជ ទងម ធ ើន ែតងេចមេ ម ិ ជ ៣ អភិញញ ៦ មនឫទិេ្រច ្រពះសមុ ព ទ ធ អនក ឥតមនញណ

ំ ក ) ្រពមទងេទវេ

េឃើញេហើយ នងម ឹ ិ ន្រជះថ្លបន ។ ( កុ នងេ

នងេ្រប បផឹម ទ កុ នងញណ្រពះសមុ ព ទប ធ នេឡើយ ឹ

អនក

ំ ុ តគ ៉ េទៀត ្រពះសមុ ព ទម ធ នញណរកទីបផ ម នេហើយ នងម ឹ ិ ន្រជះថ្លបន ។ មយង យសែម្ដងនវូ ធមមកយ

បនេទ អនក

ំ យគថទង

្ណ ះ

ែតមិន

េឃើញ

័ ំ វកទ ង

ចឲ្រពះសមុ ព ទក ធ េ្រមើក

េឃើញេហើយ នងម ុខ ឹ ិ ន្រជះថ្លបន ។ នរទបុរស គឺខុេំញ នះ េដរើ េទពខងម ី

េហើយេពលសរេសើរ

ជទីេកើតៃនរតនៈែតបុេ៉

នវូ ្រពះបទុមុតរ្ត ៈសមមសមុ ព ទ ធ

េនះ

យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះផង

់ ន ្រទង់ឥតមនបុគគលផចលផចញប េ

យករសិ ន ទ ធ

ន លនង្រពះព ុទ ធ ឹ


ំញ ិ នែដលេទេកើតកុ នងទុគគតិ អស់មួយែសនកបប ។ កុ នងកបបទី ១៣០ អំពកបប ជមចស់ផង ខុម ី ំញ នេកើតជក ្រតច្រកពតិ្ត ្រពះនមសុមិតៈ្ត ្រទង់បរប េនះ ខុប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ ្រទង់

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ េហើយ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះអតស ថ នស ទ កេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ អតថសន ទស កេតថ បទន ។

ំ ឯករសន យេត ថ បទន ទី ៨ ិ

[ ៣៨ ] ខុេំញ ឈ ម ះនរទៈ ែតេគ

់ ក៏បនេទកនសម ន ក់្រពះពុទជ ធ មចស់

ំញ េកសវៈវញ ំញ ព ំ ុងែស្វងរកកុសលអកុសល គ ល់ខុថ ិ ខុក

្របកបេ

យេម ្ត ករុ

្រពះអតទ ថ សម ី

មុន ី

័ មន្រពះហឫទយ

ំ ឲ ្រពះចកុ ខមសមុ ពទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់ញុងសត ្វ ្រសុះ្រសួល េហើយ

្រទង់ែតងសែម្តងធម៌ ( ចេំ ពះសត្វ អញជលីេលើសិរ ៈ ថ្វយបង្រពះ គំ

្ត

ំញ នញុងច ំ ិតរ្ត បស់ខួនឲ្រជះថ ) ។ ខុប ្ល ្ល េហើយេធើ្វ

់ រួចឈមមុខេទកនបច ីនទិស េចៀសេចញេទ ។

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ជមចស់ែផនដ ី ្រពះនមអមិតត កុ នងកបបទី ១១៧ ខុប ្ត បនៈ ្រទង់មន

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ កម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

ំ បនឮថ ្រពះឯករសន យេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំ េ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ ឯករ ំសនយេតថ បទន ។ ិ

លទយកេតថ បទន ទី ៩

យ្របករ


ំ ុងែស្វងរកភនំ ែដលេគ [ ៣៩ ] ្រគេនះ ខុេំញ កើតជេកសរមិគ ជ ជអភជត កព ិ

េទបនេ

យក្រម ក៏បនេឃើញ្រពះេ

ំ េហើយ ្រទង់ញុងម

ជន ឲរលត់ទុកខ េបដ ើ េូ ចះន គួរ

របស់េទវ

្រពះអងជ គ េទវ

កនយក

ចូលេទគល់្រពះសមុ ព ទ ធ

) ឳហ៎ ន ្រពះម

វរៈេនះ ី

ម អញចូលេទអងុ យជ គ ិ ត្រពះពុទេធ នះ

ំញ ច់យកែមក ង ំ ្រពមទងចេង ំ ជន សភៈ ។ េទើបខុក ក មផក

េហើយថ្វយផកដ្រ៏ បេសើរ

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប អំពកបបេនះ ី

( េទើបគិតថ

កុ នងកបបទី

៩១

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនបុបទ ឆ ន ។ កុ នងកបបទី ៩

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

ជតិ

្រពះនមវេិ ចនៈដច ូ គ ន

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ្រទង់មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ចបស់េហើយ ទង បនឮថ

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

លទយកេតរថ ចប់

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

លទយកេតថ បទន ។

ផលទយកេតថ បទន ទី ១០

ំ ុ ត ទទួល [ ៤០ ] ្រគេនះ ខុេំញ កើតជសតប ្វ េ ធកៈ ជសតប ្វ េ ធកៈយ៉ងតូចបផ

ំ ទនដេណកេនែកបរញកភ នំ កុ នងទីជិតសមនក់្រពះ

្រពះពុទជ ធ េ

កគគនយក

ំ ទង

ង ច្រពក ឹ

្ត

្រពះនមសិខី ។ ខុែំញ តងេឃើញ

ំញ ងរកេទយយធម ៌ ថ្វយ្រពះសមុ ព ទ ធ ែតខុន ឹ

មន

ំ ន ។ ខុប ំញ នយកែផ្រ្ល ទយង ់ ័ នង្របេស ្រពះទយ ន ក់្រពះពុទ ធ ឹ ើ រជងសតេ្វ ជើងពរព ី ុប ឹ េទកនសម ក ជន សភៈ ្រទង់ក៏ទទួលយក ។ លំ

់ ពេនះ បត ី

ំញ នថ្វយែផេ្ល ឈើ ខុម ំញ ិ នែដល ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ

្រពះមន្រពះភគ ជចបងកុ នងេ ខុេំញ ធើ្វ មរណកលកុ នងទីេនះ េ

យចិត្រ្ត ជះថ្ល

្រស័យ្រពះវនយកែដល ខុ្រំញ បថនេហើយេនះ ិ

េនះជផលៃនផលទន ។ កុ នងកបបទី ១៥ អំពកបបេនះ បនេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៣ ជតិ ី ្រពះនមមលភិ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក


នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះផលទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ ទង

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ផលទយកេតថ បទន ។

ឧទទន

ភតេត ថ បទន ១ សុទស នេតថ បទន ១ ិ

ចននប ទ ូជកេតថ បទន ១ បុបឆ ឆ ទនយេត ថ បទន ១ ិ រេ

សញិ កេត ញ ថ បទន ១ ចមបកបុបយេត ថ បទន ១ ិផ

ំ អតស យេត ថ នស ទ កេតថ បទន ១ ឯករសន ថ បទន ១ ិ លទយកេតថ បទន ១ ផលទយកេតថ បទន

ជគ្រមប់ ១០ គថ ៧២ ពួកអនក្របជញ បនគណនេហើយ ។ ចប់ េ

ភតវគ គ ទី ១៤ ។ ិ

ឆតវ្ត គគ ទី ១៥

អធិឆតិយេត ្ត ថ បទន ទី ១

[ ៤១ ] កល្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមអតទ ថ ស ី ្រទង់្របេសើរជងពួកនរៈ ្រទង់

ំញ នឲេគេធើ្វ ឆ្រតរួត េហើយឲេលើកេឡើង្រតង់្រពះសូ ្ត ប ។ ខុប ំញ នមក បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ ខុប នម

ក រ្រពះេ

កនយក សព ្វ ៗ កល េហើយេធើ្វ េ្រគ ង្របក់េ

ំញ នេ ពខងេល ខុប ី ើ ឆ្រត ។ កុ នងកបប ទី ១១៧ អំពកបបេនះ ី

យផក េលើកេឡើងតមកល់

ំញ ិ នែដលេទ យជេទវ ជ ខុម

េកើតជមនស ម្ដងេឡើយ េនះជផលៃនថូបបូជ ។ បដស ញ ុ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះអធិឆតយេត រថ មន ិ្ត

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ អធិឆត្តយេតថ បទន ។ ិ

[ ៤២ ] កល្រពះេ

ថមភេ បកេតថ បទន ទី ២

ំញ ន កនថ ្រពះនមធមមទស ី ជន សភៈ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ ន ខុប

់ ្រពះសមុ ព ទដ ំញ នេធើ្វ ជេណើ្ដ រស្រមបេ់ ឡើងេទ េលើកដងទង់ ្រតង់េចតយរបស ធ ្រ៏ បេសើរ ។ ខុប ិ ់ ំ កន្រពះស ក ជត្រពក ឹ ូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរ បនទងយកផ ្រពះពុទជ ធ បុគគលអ ជរបស់អ

ច រយ

ច រយ ។ េ

្រពះធម៌ជសភពអ

េទេ ច រយ

តេលើ្រពះសូ ្ត ប េ

សមបទរបស់្រពះ

ំញ ិ នែដល រកុសលកមមេនះ ខុម

ំ ចិតថ ង ្ត

្ត ៃនេយង ើ

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនថូប

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ ្រពះនម ខុប បូជ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី

ំ េ្រចើន ។ បដស ថូបសិខៈដច ញ ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះថមភេ បកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ េ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

យ្របករ

ចប់ ថមភេ បកេតថ បទន ។

[ ៤៣ ] កល្រពះេ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតេ្ត ខុម

េខឿនេនះ េ កុ នងេវ េទវ

៏ តម កនថ ្រពះនមបយទស ្ត ្រទង់បរន ិ ិ ព ិ ្វ នេហើយ ី ជនរៈដឧ

ំញ ទ ័ ធ ់ ពុទប ងេខឿនេចតយ ស្រមបជ ធ ូជ ។ ខុព ិ

មនស បន

យែកវមណី េហើយេរៀបចេំ ធើ្វ បុណយឆ្លងេខឿនដ្រ៏ បេសើរ េហើយក៏េធើ្វ មរណកល

េនះ

ំ ទង

េវទិករកេតថ បទន ទី ៣

ខុេំញ ទេកើតកុ នងកេំ ណើត

ំ យ ែតងបងែកវមណ ី ឰដ ៏

េទះបជេទវ ី

ឬជមនស ុ

កស ( ចេំ ពះខុ ំញ ) េនះជផលៃនបុញកម ញ ម ។ កុ នង

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៣២ ជតិ ្រពះនមមណិបបភសដច កបបទី ១១៦ អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ី


ំ េ្រចើន ្រទង់មនកម្លង

ំ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង

បដស ិ មិភ ទ

ំញ នេធើ្វ ខុប

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះេវទិករកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

េនះ

វេមក ខ ិ

ចប់ េវទករកេតថ បទន ។ ិ

សប រយេត ថ បទន ទី ៤ ិ

[ ៤៤ ] ្រពះជិន្រសីសមុ ព ទ ធ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ជចបងកុ នងេ

ំ រេភើង ដច ូ គន ្ល ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ ។ លុះ្រពះម ធំសេមបម ើ ក៏េកើតមនេឡើង

( កុ នងកលេនះ

ក ជន សភៈ រុងេរឿង

វរៈ ី ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ ្រពះសូ ្ដ បជរបស់

ំ ន ចូលេទបេ្រមើ្រពះសូ ្ត ប ) ពួកជនែតងនគ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតេ្ត ្រតង់ែល្វងតមកល់្រពះធតុដ្រ៏ បេសើរឧតម ្ត ។ កលេនះខុម

មនស

៏ មគួរ ដល់្រពះសូ ្ត ប ។ កល ងេខឿនខមចន នទ ៍ បនថ្វយធូប នងេ្រគ ង្រកអូបដស ឹ ្ល ិ

បន

ខុេំញ កើតកុ នងភព (

ំញ ិ នបនជួបនវូ ភពេថកទបេឡើយ ឬជមនស ខុម ុ

ៗ ) េទះបជេទវ ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៨ ជតិ េនះជផលៃនបុពក ខុប ្វ មម ។ កុ នងកបបទី ១១៥ អំពកបបេនះ ី ំ េ្រចើន ។ បដស ្រពះនមសមតៈ្ត ដច ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះសប រយេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ សប រយេតថ បទន ។ ិ

ឧមមបុបយេត ថ បទន ទី ៥ ិផ

[ ៤៥ ] កល្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមសិទត ធ ៈថ ែដលពួកសតេ្វ

កបូជេហើយ គួរ

៏ ំ ។ កលែដលកព ំ ុង ទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ ក៏មនករឆ្លង្រពះសូ ្ដ បដធ ំ ្ល ង្រពះសូ ្ដ ប ខុក ំញ ៏ បនយកផកេទេ េរៀបចឆ

តេលើ្រពះសូ ្ត ប ៃន្រពះសិទត ធ ៈថ មេហសី ។ កុ នងកបបទី


ំ កបបេនះ ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល ៩៤ ពព េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនបុបប ឆ ូជ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៨៥ ជតិ ្រពះនមេ ។ កុ នងកបបទី ៩ អំពកបបេនះ ខុប ី ំ េ្រចើន ្រទង់មនកម្លង

បដស ិ មិភ ទ

ំញ នេធើ្វឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

វេមក ខ ិ

នងអភ ិ ិញញ

ំញ ន្របតិបតេិ្ត ហើយ ។ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប

បនឮថ ្រពះឧមមបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

មេទវៈដច ូ គ ន

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

េនះ

យ្របករ

ចប់ឧមមបុបយេតថ បទន ។ ិផ

អនេុ

មទយកេតថ បទន ទី ៦

ំញ នេធើ្វ េខឿនេពធិ្រពក [ ៤៦ ] ខុប ៃន្រពះមុន ី ្រពះនមអេនមទស ី បន ឹ

េហើយេធើ្វ នវូ បណិកមម ( បូក ) ។ ្រពះ ក

ក់ដបយអ ុំ

្ដ ្រពះនមអេនមទស ី ្របេសើរជងនរៈ គង់កុ នង

្ដ លភក ិ ុ ខសងឃ េឃើញអំេពែដលខ ើ ុេំញ ធើ្វ ល្អេនះេហើយ េទើបសែម្ដងគថេនះថ កុលបុតេ្ត នះ

បនេ

យសមបតេិ្ត

យករបូកបយអេនះផង

ំ ុ តទុកខ េហើយនងេធ ឹ ើ្វ នវូ ្រពះនព ិ ្វ នជទីបផ នងេនក ឹ ុ នង

រមមណ៍ែតមួយ

ំ ្អ មនចិតត ្ត មកល់មល

យករតមកល់ទុកនវូ

ំញ នសមបុរមុខថ្ល្រសស់ ខុម

េចតនផង

មនចិត្ត

ំ ុត ខុ្រំញ ទ្រទង់នវូ ងកយជទីបផ

កុ នង

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត សនរបស់្រពះសមមសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ១០០ អំពកបបេនះ ខុប ី

្រពះនមសមបស នៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌ មិនខះ្វ ខត

ំ េ្រចើន ) មនកម្លង

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

( េ

យសមបតិ្ត

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ ្រពះអនេុ

្របករដេូ ចះន ។

មទយកេតរថ មន ចប់ អនុេ

មទយកេតថ បទន ។

សន


មគគទយកេតថ បទន ទី ៧

ំ ើរ [ ៤៧ ] ្រពះសមុ ព ទម ធ នបញញចកុ ខ ្រពះនមសិទត ធ ៈថ ្រទង់ឆ្លងសឹ ទ ង េស្ដចពុទដ ធ េណ

់ េទកនៃ្រព

ំញ នេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ ខុប

ំញ នយកចប ់ េទើបខុក

នងកេញ ិ ើជ

្រពះនមសិទត ធ ៈថ េនះ

េធើ្វ ផូ វេនះឲ បេសើ ម ្ល

្រទង់មនលកខណៈដ្រ៏ បេសើរ

េហើយថ្វយបង្រពះ គំ

្ដ

េហើយ

ំ ិតរ្ត បស់ខួនឲ្រជះថ ញុងច កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដល ្ល ្ល ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល ខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយផូ វ្ល ។ កុ នងកបបទី ៥៧

អំពកបបេនះ ខុេំញ នះបនេកើតជេស្តច ១ អងគ ្រពះនមសុបបពុទ ធ ជធំជងជន ជនយក ី

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ជឥស រៈេលើពួកនរជន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ចបស់េហើយ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះមគគទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ មគគទយកេតថ បទន ។

ផលទយកេតថ បទន ទី ៨

ំញ អនកេធើ្វ យន បនសិក [ ៤៨ ] កលេដម ើ ខុជ

យខមចន នទ ៍ ថ្វយចេំ ពះ្រពះេ ឹ ្ល

បុញកម ញ ម

ក់ែតងេ

កពន ុ ធ ។ ( េ

យមស ែតងភឺ្ល

ំ េកើត្របកដេឡើង ( ដល់ខុ ំញ ) ។ ទង្រប

ំ ប ជរបស់មិនរេភ ើ គួរ

៩១

អំពកបបេនះ ី

ទ ត់កុ នងករេឈើ បនេធើ្វ ែផនក្ដរ

យកុសលកមមេនះ ) េទើបវមនេនះ ែដល ិ

ំ រំ ី យនេសះ យនទិព ្វ ្វ ងរុងេរឿង មនទងយនដ ទ នងែ្រគែស ន ង ក៏េកើតេឡើង ( ដល់ខុែំញ ដរ ) ែកវ ិ

ម្របថន ( ក៏េកើតេឡើង ) ដល់ខុេំញ នះជផលៃនែផនក្តរ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នថ្វយែផនក្តរ េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៤ ជតិ ជផលៃនែផនក្តរ ។ កុ នងកបប ទី ៥៧ អំពកបបេនះ ខុប ី ្រពះនមភវនម ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ិម តៈដច ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដសម យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ ិភទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

សន របស់្រពះពុទ ធ


បនឮថ ្រពះផលទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ផលទយកេតថ បទន ។

ំ វដសក ិ យេតថ បទន ទី ៩

់ ន ្រទង់ច្រមីនវេវក [ ៤៩ ] ្រពះសយមូ ភ ្រពះនមសុេមធៈ ឥតមនបុគគលផចញប ិ

់ ំ ។ ខុប ំញ នេឃើញេដម េស្ដចចូលេទកនៃ្រពធ ើ ្រសល់មនផករក ី ( េទើបកច់យកមក ) េ

្រកងេធើ្វ ជេ្រគ ង្រប

់ បល បេង្អនថ្វយ្រពះពុទ ធ ជេ បក

កនយក ចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត ។ កុ នង

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល កបប ទី ៣០,០០០ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ េនះជផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ១១៩ អំពកបបេនះ ី ្រពះនមនម ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ិម តៈដច ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

ំ បនឮថ ្រពះវដសក ិ យេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ំ ចប់ វដសក ិយេតថ បទន ។

បល័ ្លងទ ក យកេតថ បទន ទី ១០

ំញ នថ្វយបល័ ្លងក ( ែ្រគ ) ្រពមទងព ំ ិ [ ៥០ ] ខុប

សុេមធៈ ជចបងកុ នងេ េ

យែកវ ៧ ្របករេនះ

ក ្រទង់្របកបេ (

ក់ដច ូ ជ

ន ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនម

៏ រប ទិគុណ ។ េពលេនះ បល័ ្លងដ ក ប ិ ូណ៌

់ ុ ំញ សព ្វ ៗ ) ដង ឹ ត្រមិះរបស់ខុ ំញ ែតងេកើតស្រមបខ

ំញ នថ្វយបល័ ្លងក កល ។ កុ នងកបប ទី ៣០,០០០ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនករថ្វយបល័ ្លងក

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៣ ជតិ ្រពះនមសុវ ខុប

កុ នងកបបទី

់ ប ្ណ ភ ្រទងបរ ិ ូណ៌េ

២០,០០០

យែកវ ៧ ្របករ


ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះបល័ ្លងទ ក យកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ បល្ល័ ងកទយកេតថ បទន ។

ឧទទន

អធិឆតយេត ថ បទន ១ ថមភេ មកេតថ បទន ១ ិ្ត េវទិករកេតថ បទន ១ សបរ ិ រយេត ថ បទន ១ ិ

ឧមមបុបយេត ថ បទន ១ អនេុ ិផ

មទយកេតថ បទន ១

មគគទយកេតថ បទន ១ ផលទយកេតថ បទន ១

ំ វដសក ក យកេតថ បទន ១ ិ យេតថ បទន ១ បល័ ្លងទ មនគថ ៥៦ អនក្របជញបនេពលទុកេហើយ ។ ចប់ ឆត្តវគគ ទី ១៥ ។

ពនជ ុ ធ ី វកវគគ ទី ១៦

ពនជ ុ ធ ី វកេតថ បទន ទី ១

ំញ នេឃើញ្រពះពុទ ធ ្រពះនមសិខី ) ្រទង់បរស [ ៥១ ] ( ខុប ូ ្រពះចន ទ ិ ុ ទ្រធ បសចកមនល ិ ទ ដច

័ ថ្ល មន្រពះហឫទយ

េហើយនវូ វសត កត ិ ិ្ត

្អ ត

្ហ កុ នងេ

មិនល្អក់

់ ពួកជនអនកឆ្លង ជ្រពះមុនរបស ី ែតមួយ

មននន ិ ទ គៈ

់ េហើយ នងភពអស ិ

ំ ្រពះអងញ គ ុ ង្របជ ុ ំ ជនឲរលត់ទុកខ

ំ ុងចេ្រមើនឈន កព

្រពះអងឆ គ ្ល ង

្រទង់ឆ្លងេហើយ

័ នងក មន្រពះហឫទយ ឹ ុ នង

រមមណ៍

ំ មល ំ ្អកុ នងៃ្រព ។ ខុព ំញ ក់នវូ ផកចបរេលើែខ អំេបះ េហើយថ្វយចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ង

្រពះនមសិខី ជេផពង ៃនេ

ក ។ កុ នងកបប ទី ៣១ អំពកបបេនះ ្រគេនះ េ្រពះេហតុ ី

ំញ នេធើ្វ បុញកម ំញ ិ នែដល ែដលខុប ញ ម ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៧ អំព ី


កបបេនះ មនស ុ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

ជធំកុ នង

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំ ជក់ចបស់ េហើយទង ។

្រទង់មនយសេ្រចើន

្រពះនមសមនចក ្ត ុ ខ

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះពនជ ុ ធ ី វកេតរថ មន

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករដេូ ចះន

ចប់ ពនជ ុ ធ ី វកេតថ បទន ។

តមពបុបយេត ថ បទន ទី ២ ិផ

ភ័យ សុ គ ះ

ំ ុ ស ជអនកេពញេ្រប បេ [ ៥២ ] ខុ្រំញ បកបកុ នងករងររបស់ជនដៃទ បនេធើ្វ នវូ កហ នងេពៀរ ិ

គ យ

េហើយក៏សុ ទ ះរត់េទពួនកុ នងទីៃ្រព

ចងជចេងកម

ែដលធមម

ខុេំញ ឃើញេដម ើ េឈើ

នម ិ ិម តល្អេហើយ

ែដលមនផករក ី

់ កនយកន វូ ផក្រកហមេ យ យ

៏ តម ចុះេទៀបេពធិ្រពក ។ ខុេំញ បសេដម្រចេនៀង ជេឈើដឧ ្ត ជេពព្រព ើ ឹ ិ ក ឹ េនះ េហើយចូល

េទជិតគល់េពធិ្រពក ឹ

អងុ យផ ត គ គ ់ែភន ន ។ កលពួកជនែស្វងរកផូ វែដលខ ្ល ុេំញ ទ ក៏មកកន ់

ំ ់ េពធិ្រពក ៏ តម ំញ ន សមនក់ខុ ំញ លុះខុេំញ ឃើញនវូ ពួកជនទងេនះ ក៏នកដល ្ត កុ នងទីេនះ ។ ខុម ឹ ឹ ដឧ

ចិត្រ្ត ជះថ្ល

ថ្វយបងេដ គំ ម ើ េពធិ្រពក ឹ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបូជេពធិ្រពក ឹ

រួចេហើយក៏ធ្លក់េទកុ នងេ្រជះភែនំ ដលគួរខ្លច

មន

ំញ នថ្វយផក ជេ្រមេ្រចើនជួរេដម េ្រពះេហតុែដលខុប ើ េ ន ត ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

។ កុ នងកបបទី ៣ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនមសមមសិតៈ ្រទង់មនកម្លង ំ េ្រចើន បរប ខុប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ញ ្របករ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះតមពបុបយេត រថ មន ិផ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងេហើយនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ តមពបុបយេតថ បទប ។ ិផ


វថ ី ិ សមមជជកេតថ បទន ទី ៣

ំញ នេឃើញ្រពះពុទ ធ ជនយកៃនេ [ ៥៣ ] ខុប

ំ ុងេស្ដចេទ ដច ក កព ូ ្រពះ

ទិតយ

មនរសី ម ដេ៏ ្រចើន កលរះេឡើងមនរសី ម ពណ៌េលឿង ឬដច ូ ្រពះចន ទ កុ នងៃថងទី ១៥ េកើត ។ ពួក ំ ួង មន្របមណ ៦៨,០០០ េចមេ ម្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះអងជ ្រសពទងព គ ធំជង

្រពះខី

សតេ្វ ជើងពរី ជន សកៈ ។ កល្រពះេ

េបសថនល់េនះ

េហើយេលើកនវូ ទង់ជ័យកុ នងទីេនះ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះ ី

ំញ នថ្វយទង់ ខុម ំញ ិ នែដល េហតុែដលខុប អំពកបបេនះ ី

ំ ុងយងេទ ខុម ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បន កនយកកព

ំញ នេកើតជេស្តច ខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយទង់ ។ កុ នងកបបទី ៤

្រពះនមសុធជៈ

ំ េ្រចើន ្រទង់មនកម្លង

្រទង់បរប ិ ូណ៌

ំ ួង ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ករៈទងព ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំ ចបស់េហើយ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះវថ ី ិ សមមជជកេតរ្ត មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ វថ ី ិ សមមជជកេត្ត ទន ។

កកករុបូជកេតថ បទន ទី ៤

ំញ េទវបុត្ត បនបូជចេំ ពះ្រពះពុទជ ំញ នយកផ ់ [ ៥៤ ] ខុជ ធ នយក ្រពះនមសិខី ខុក កេ

អំពកបបេនះ ី

ំញ នថ្វយផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំ េ្រចើន ្រទង់ឧតម ច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ ្រទង់មនកម្លង ្ត បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ ។ បដស ិ មិភ ទ

បេង្អនថ្វយ្រពះពុទ ធ ំញ ិ នែដល ខុម

កុ នងកបបទី

៣១

ំញ នជេស្តច ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៩ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៤ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកកករុបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ កកករុ បូជកេតថ បទន ។

យ្របករ


មនទរវបុបប ជ ូជកេតថ បទន ទី ៥

ំញ េទវបុត្ត បនបូជចេំ ពះ្រពះពុទជ ំញ នបូជចេំ ពះ [ ៥៥ ] ខុជ ធ នយក ្រពះនមសិខី ខុប

្រពះពុទេធ

យផកមនទរវៈ ។ ផកក្រមងទិព ្វ ជេ្រគ ង្របក់េលើ្រពះតថគត អស់ ៧ ៃថង ពួក

ំ ់ មកចួបជុំគ ជនទងអស ន េហើយ នម

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល េហតុែដលខុប

េ្រពះ ក រ្រពះតថគត ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ១០

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមជុតន ំ េ្រចើន បរប អំពកបបេនះ ខុប ធ ្រទង់មនកម្លង ី ិ រៈ ិ ូណ៌

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ ញ យែកវ ៧ ្របករ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះមនទរវបុបប ឆ ូជកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ មនទរវបុបប ឆ ូជកេតថ បទន ។

កទមពបុបយេត ថ បទន ទី ៦ ិផ

[ ៥៦ ] ភេនំ ឈ ម ះកុកុ កដៈ មនកុ នងទីជិតភហ នំ ិ មពន ្ត ្រពះពុទ ធ ៧ ្រពះអងេគ នះ ែតង

ំញ នេឃើញេដម គង់េនេទៀបេជើងភេនំ នះ ខុប ើ កទមព ែដលមនផករកស ី ុ គះ ់ រះេឡើង េទើបកនយកេ

គ យ ដច ូ ្រពះ

ទិតយ

ំ ៧ អងគ ។ កុ នងកបប ំ រី េហើយេ យ យថ្វយ្រពះពុទទ យៃដទងព ធ ង

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល ទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផល

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ ្រពះនម ៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ ី ំ េ្រចើន បរប បុបៈឆ ដច ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ិ ូណ៌េ

នងអភ ញ ិ ិ ញ

្របតបត េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះកទមពបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

យែកវ ៧ ្របករ ។ បដស ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ំ ទង

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ំញ ន ខុប

យ្របករ


ចប់ កទមពបុបយេតថ បទន ។ ិផ

តណស ូ លកេតថ បទន ទី ៧ ិ

[ ៥៧ ] ភេនំ ឈ ម ះភូតគណៈ មនកុ នងទីជិតភហ នំ ិ មពន ្ត ្រពះជិន្រសីសយមូ ភ ្រទង់

ស់េចញចកេ

្រទង់គង់មួយអងឯ គ ង

កុ នងទីេនះ

ំញ កផកមិ្ល ះរួតទង ំ ខុយ

ំញ ិ នែដលេទេកើតជវន ់ បូជ្រពះពុទ ធ ខុម អស់ ៩៩ ពនកបប េ្រពះកុសលេនះ ។ កុ នងកបបទី ិ បត ិ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ំ ១១ អំពកបបេនះ ខុប ី ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនមធរណីរុហៈ ្រទង់មនកម្លង

េ្រចើន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះតិណសូលកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ តណស ូ លកេតថ បទន ។ ិ

នគបុបយេត ថ បទន ទី ៨ ិផ

[ ៥៨ ] ្រពហមណ៍េឈ ម ះសុវចៈឆ ជអនកដល់នវូ េ្រតយៃនមន ្ត មនពួកសិស េចមេ ម ើ

ែតងេនកុ នងចេន្លះភនំ

្រពះអងម គ ន្របថនេដម ើ បេ្រ ី កស

្រពះជិន្រសី

្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ

្រទង់គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ

់ ច្រសង់នវូ ខុ ំញ េទើបេស្តចមកកនសម ក េលើ ន ក់ខុ ំញ ។ ្រទង់ច្រងម

ដច ូ ្របទីបរុងេរឿង

្រទង់្រជបចបស់នវូ េសចកី្តេ្រតកអររបស់ខុ ំញ

េហើយមន

្រពះភ្រក្តែបរេទទិសខងេកើត េស្តចេចៀសេចញេទ ។ ចែំ ណកខងខុ ំញ េឃើញេហតុអ

ច រយ

់ ចែម្លក គួរជទី្រពេឺ មេនះេហើយ ក៏កនយកន វូ ផកខង េ យ យេលើផូ វ្ល ែដល្រពះអងគ ឹទ

េស្តចេទ េ

កុ នងកបបទីមួយែសន

អំពកបបេនះ ី

ំញ នេ យ យផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដលេទេកើតកុ នងទុគគតិ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ំញ ន យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះ ខុម ខុប ី

េកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមម

ំ េ្រចើន បរប រថៈ ្រទង់មនកម្លង ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ


ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយទង ំ ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះនគបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ នគបុបយេតថ បទន ។ ិផ

[

៥៩

]

បុននគបុបយេត ថ បទន ទី ៩ ិផ

ំញ នយ្រពន ខុជ

បុននគ្រពក ែដលមនផករកស ឹ ី ុ គះ ខុេំញ បះផកេនះ

្រស័យកុ នងៃ្រពធំ

បនចូលេទេន

បនេឃើញេដម ើ

គ យ េហើយនករល ឹ ឹ កចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ជបុគគលដ្រ៏ បេសើរ ។

ែដលមនកិ្លន្រកអូបយ៉ងៃ្រកែលង

ច់ េហើយេធើ្វ ជ្រពះសូ ្ត បេលើផូ រខ ន

បូជ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ។ កុ នង កបបទី ៩២ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

ំ េ្រចើន បរប ១ អងគ ្រពះនមតេមនទ ុ ៈ ្រទង់មនកម្លង ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ ។ បដស ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះបុននគបុបយេត រថ ិផ

មន

យុ

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ បុននគបុបយេតថ បទន ។ ិផ

កុមុទទយកេតថ បទន ទី ១០

៏ ំ កុ នងទីជិតភហ [ ៦០ ] មន្រសះេកើតឯងដធ នំ ិ មពន ្ត ជ្រសះេដរ

ឧបបល េ្រពង្រពតេ

យឈូក នង ិ

យផកឈូកស ។ កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជមន ់ ជសកុណជតិ

េនជិត្រសះេនះ ជសតម ្វ នសីល បរប ិ ូណ៌េ

្រពះពុទជ ធ ម

សេ

យវត្ត ឈ ។ ្ល សៃវកុ នងអំេពប ើ ុណយនងបប ិ

មុន ី ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ្រជបចបស់នវូ េ

ក ្រទង់គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ


្រ

ំញ នកច់ផកកុមុទ ែដលេកើតកុ នងទឹក បេង្អន ច់េទកុ នងទីមិនឆងយអំពជត្រសះេនះ ។ ខុប ី

់ ខុ ំញ ្រទង់ មុន ី ្រទង់្រជបនវូ េសចកី្ត្រតិះរះរបស ិ

ចូលមកថ្វយ្រពះមេហសី ។ ្រពះពុទជ ធ ម ក៏ទទួលយក

ខុ្រំញ តូវកុសលមូល

ស់េតឿន

េ្រពះបនឲទនេនះ

ំញ ៏ មិនេទេកើត ខុក

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៨ កុ នងទុគគតិ អស់មួយែសនកបប ។ កុ នងកបបទី ១១៦ អំពកបបេនះ ខុប ី ំ េ្រចើន ។ បដស ជតិ ្រពះនមវរុណៈដច ញ ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកុមុទទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ កុ មុទទយកេតថ បទន ។

ឧទទន

ពនជ ថ បទន ១ ិផ ុ ធ ី វកេតថ បទន ១ តមពបុបយេត

វថ ី ិ សមមជជកេតថ បទន ១ កកករុបូជកេតថ បទន ១

មនទរវបុបប ផ ូជកេតថ បទន ១ កទមពបុបយេត ថ បទន ១ ិផ

តិណសូលកេតថ បទន ១ នគបុបយេត ថ បទន ១ ិផ

បុននគបុបយេត ថ បទន ១ កុមុទទយកេតថ បទន ១ ិផ ំ គថ ( ទងេនះ ) មន ៥៦ ែដលេ

កសែម្តងទុកេហើយ ។

ចប់ ពនជ ុ ធ ី វកវគគ ទី ១៦ ។

សុបរចរ គ ទី ១៧ ិ យវគ ិ

[ ៦១ ]

សុបរចរ ថ បទន ទី ១ ិ យេត ិ

្រពះពុទ្រធ ពះនមបទុមៈ ្រពះអងជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជន សភៈ ្រទង់មន

បញញចកុ ខ ្រទង់េចញចកៃ្រព គឺត

ទីជិត្រពះពុទម ធ េហសី

្ហ

ែតងសែម្តងនវូ ធម៌ ។ ពួកយកខបន្របជុំគ ន កុ នង

ំ យកិចែច ដលពួកយកខទងេនះមកជ ួ បជុំគ ន េហើយ

្របថនេមើល


ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតេ្ត ្រតកអរ ដង ( នវូ ្រពះសមុ ព ទ ធ ) កុ នងខណៈេនះ ។ ខុម ឹ ចបស់នវូ ច

របស់្រពះពុទ ធ ជេ្រគ ងសែម្តងនវូ ្រពះនព ម ះអមតៈ ទះៃដេហើយចូលេទបេ្រមើ ។ ិ ្វ ន េឈ

ំញ ួ បនវូ ផលៃនករបេ្រមើ ែដលខុស ំញ ន ំល្អេហើយ ចេំ ពះ្រពះ ខុជ

ំញ ិ ន កុ នងកបបទីបម ី ុ ឺ ន ខុម

្ត

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ែដលេទេកើតកុ នងទុគគតិេឡើយ ។ កុ នងកបបទី ១២៩ អំពកបបេនះ ខុប ី

្រពះនមសមលងត គ ៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យ ែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះសុបរចរ រថ មន ិ យេត ិ

ដេូ ចះន ។

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ សុបរចរ បទន ។ ិ យេតថ ិ

កណេវរបុបយេត ថ បទន ទី ២ ិផ

[ ៦២ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមសិទត ធ ៈថ ជចមបងកុ នងេ

័ វកេចមេ មេហើយ

់ ង ្រទង់េស្តចមកកន្រកុ

របស់េស្តច ែដលេស្តចែតង

ំ ំញ ូ លេទកុ នង្រប ង ខុច

ក ជន សភៈ មនពួក

ំញ អនក្រគប្រ់ គងកុ នងខងកុ នងបូរ ី ខុជ

ទ បនេឃើញ្រពះពុទ ធ ជេ

ក-

ំញ កផកចប េ យ យចេំ ពះភក នយក ។ ខុយ ិ ុ ខសងឃ េ យ យចេំ ពះ្រពះពុទ ធ េធើ្វ ឲេផ ង

ំញ នថ្វយផក េ្រចើនៃ្រកែលងជងេនះ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ំញ ិ នែដរ ខុម

ំញ នេកើតជ ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៨៧ អំពកបបេនះ ី

េស្តចច្រកពតិ្ត េឈ ្រទង់បរប ម ះមហិទិកៈ ធ ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកណេវរបុបយេត រថ មន ិផ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ កណេវរបុបយេតថ បទន ។ ិផ

សន យ


[ ៦៣ ]

ខជជទយកេតថ បទន ទី ៣

ំញ នថ្វយែផេ្ល ឈើ បនថ្វយែផដ កុ នងកលពេដ ខុប ែដលេគសនតថ ្ល ង ូ ម ើ ី ម

ំញ ្វ យែផេ្ល ឈើេនះ ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ជបែងម ្អ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមតិស ៈ ។ លុះខុថ ំញ នេសចកី្ត្របថនកុ នងកម ក៏បនេទេកើត ្រពះនមតស ៈ ជមេហសីេហើយ ក៏រក យ ខុម ិ ី

ំញ ន មេសចកី្ត្របថន ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ កុ នង្រគេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ិ នែដល ថ្វយទន ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករឲនវូ ែផេ្ល ឈើ ។ កុ នងកបបទី ១៣ អំព ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមឥនសមៈ កបបេនះ ខុប ្រទង់បរប ទ ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ មនកម្លង ខ ៨ នង ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ អភិញញ ៦ េនះ ខុប

ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះខជជទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ខជជ ទយកេតថ បទន ។

េទសបូជកេតថ បទន ទី ៤

[ ៦៤ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមអតទ ថ ស ី ជចមបងកុ នងេ

េទកន ់

កស េស្តចេទកុ នងផូ វ្ល

េហើយ្រទង់េ

ះេទ

កស ។ ្រពះ

ខុ្រំញ ជះថ្ល

្ត ជម

ក ជន សភៈ េ

មុន ី ឋិតេនកុ នង្របេទស

បនបូជចេំ ពះ្របេទសេនះ

ំញ នេឃើញ្រពះម ខួន េ្រពះេហតុែដលខុប ្ល ។ កុ នងកបបទី ១១៨ អំពកបបេនះ ី

យៃដរបស់

ំញ ិ នែដល មុន ី ខុម

ំញ ន ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបូជចេំ ពះ្របេទស ។ កុ នងកបបទី ១១១ អំពកបបេនះ ី

ជេស្តចច្រកពតិ្ត

្រពះនមេគសុជត

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ

្របករ

ំ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ញ េ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ ្រពះេទសបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ


ចប់ េទសបូជកេតថ បទន ។

[ ៦៥ ]

កណិករចទ ឆ នយេត ថ បទន ទី ៥ ិ

្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេវស ភូ ជចមបងកុ នងេ

់ ្រទង់េស្តចចូលេទកនម

វន័ េដម ើ បស្រមកក ី ុ នងេវ

ំ ូលេ កណិករ េធើ្វ ជឆ័្រត លុះខុេំញ ធើ្វ ឲជដប អំពកបបេនះ ី

ំញ ច់ផក ៃថង ។ កុ នងកលេនះ ខុក

យផករួចេហើយ េទើបបូជចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ។ កុ នង

ំញ នបូជផក េ្រពះេហតុែដលខុប

កបបទី

៣១

្ណ ភៈដច ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

កជន សភៈ ជអនក្របជញ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៨ ជតិ ្រពះនម ផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២០ អំពកបបេនះ ី ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករមនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកណិករចទ រថ មន ឆ នយេត ិ

្របករដេូ ចះន ។

[ ៦៦ ]

សបបទយកេត ថ បទន ទី ៦ ិ

្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមផុស ៈ ្រទង់គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ ្រពះអងជ គ

់ កនសម ន ក់របស់ខុ ំញ

ំ មផូ វ្ល ញុងម មលំ

ប់

ជនឲរលត់ទុកខ ។ ្រពះមន្រពះភគ ក៏េស្តចមក ំញ ទួលយកប្រត ខុទ

េហើយបនថ្វយ

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយទឹកេ

ះថ្ល ។ កុ នងកបប

កុ នងកលេនះ

។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដល ះថ្ល នងេ្របង ី ិ

ំញ នថ្វយទឹកេ ខុប ទី

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ កណិករចឆទនយេតថ បទន ។ ិ

វរប ី ុរស េស្តចេទ ទឹកេ

សន របស់្រពះពុទ ធ

៥៦

បរប ិ ូណ៌េ

ំញ ិ នែដល ះថ្ល ខុម

អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតម ខុប ិ្ត ួ យអងគ

្រពះនមសេមទកៈ

្រទង់

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះ ពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះសបបទយកេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ សបបទយកេតថ បទន ។ ិ

[ ៦៧ ]

ខុេំញ ទ

្រពះពុទស ធ យមូ ភ ដច ូ

យុធិកបុបយេត ថ បទន ទី ៧ ិផ

ំញ នេឃើញ ខុប ្ត យែខ ទឹក េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេឈ ម ះចនភគ ទ

មទីបេ

ំញ នយក ់ គ យ ជិតសឹ ទ ងេនះ ។ ខុក

ល ជ្រពក ែដលមនផករកស ឹ ី ុ គះ

ផកដកខម េហើយចូលេទគល់្រពះម ិ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក យ បនថ្វយ មុន ី ខុម ី

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ នេកើតជេស្តច ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៦៧ អំពកបបេនះ ី

ច្រកពតម ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនម

មុទរធ ៈ

្រទង់បរប ិ ូណ៌ែកវ

្របករ

ំ េ្រចើន មនកម្លង

ំ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត េហ របស់្រពះសមុ ព ទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះយុធិកបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ យុ ធិកបុបយេតថ បទន ។ ិផ

[ ៦៨ ] នវូ ប

ំញ កុ នងកលេនះ ខុជ ជបុត្ត កុ នងបូរេឈ ម ះតវិ ី

ំញ ន ជទី្រកុងគួររក យ ខុប ី

្ណ ករ េហើយថ្វយ្រពះពុទ ធ ្រពះអងជ គ បុគគលសងបរ់ មងប់ ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់

ទទួលេហើយ ក៏េ

ទុស ទយកេតថ បទន ទី ៨

ះេទកន ់

មេ្រកយ

្រទង់ពល់សំពត់េ កសេវ

យ្រពះហស្ត

លុះ្រពះពុទ្រធ ពះនមសិទត ធ ៈថ ទទួលេហើយ

ំ ស៍ ។ កល្រពះពុទេធ ស្តចេទ សំពត់ទង

ំញ ុ ងច ំ ិតឲ ខុញ ្ត ្រជះថ្លចេំ ពះ្រពះពុទេធ នះថ

យក៏អែណ្តតេទ

្រពះពុទជ ធ អគគបុគគល

របស់

ំញ នថ្វយសំពត់ េយង ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ើ ី


ំញ ិ នែដល ខុម

កុ នង គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយសំពត់ ។ កុ នងកបបទី ៦៧ អំពកបបេនះ ី ំ ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមបរស កលេនះខុប ុ ិ ុ ទៈធ ជធំជងមនស

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ េ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិញញ ៦ េនះ ខុប ិ ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះទុស ទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ទុស ទយកេតថ បទន ។

[ ៦៩ ]

ំ ទងេនះ

សមទបកេតថ បទន ទី ៩

ំញ អនកមនពួកគណៈេ្រចើន កុ នង្រកុងពនមត ខុជ ុ ធ ី ជបុគគល្របេសើរជងពួកជន

ំ ពួកជនទងេនះ

ំ ់ េនះ ទងអស

មេសចកី្ត្របថនរបស់ខុ ំញ

សុទែធ ត្រប្រពត ឹ ្ត

េហើយបបួលកុ នងបុញកម ញ មថ

េយងន ើ្វ នវូ េ ង ើ ងេធ ឹ

ំ ្របេសើរ របស់្រពះសងឃ ។ ពួកជនទងេនះ ក៏ទទួល អំ

ចេសចកី្ត្របថនរបស់ខុ ំញ

ខុ្រំញ បជុំពួកជន

់ បុញេក ស្រមបជ ញ ខតដ ្ត ៏

គ ល់ថ ្របៃព េហើយ្រប្រពត ឹ ្ត

លុះេធើ្វ េ ងេនះឲសេ្រមចេហើយ

ក៏ថ្វយចេំ ពះ្រពះពុទ ធ

ំញ នថ្វយ ្រពះនមវបស កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ិ ី ី ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ំញ ិ នែដល េ ង ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយេ ង ។ កុ នងកបបទី ៥៩ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតម ខុប ិ្ត ួ យអងគ

្រពះនម

េវលៈ

្រទង់ជធំជងជន

ំ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ញ េ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ ្រពះសមទបកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ សមទបកេតថ បទន ។

យ្របករ


[ ៧០ ]

បញចងុ ល គ ិ យេតថ បទន ទី ១០

ក ជន សភៈ ខុ ំញ

្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមតស ៈ ជទីពងៃនសត េ្វ ិ ឹ

បនេឃើញ្រពះពុទម ធ

មុន ី ្រពះអងជ គ អនកឈ ្ល សៃវកុ នងវ ិ

ំ ុងចូលគនក រធម៌ កព ធ ុ ដ ិ េទើប

់ ់ ំញ នសទធ កនយកន វូ ផកក្រមងមនកិ្លន្រកអូប េហើយេដរើ េទកនសម ន ក់្រពះជិន្រសី ។ ខុម តចត ួ ចេ ិ

ះ បនថ្វយនវូ េ្រគ ង្រកអូប ្របស់្រពេំ

យ្រមមៃដ្រប ំ ចេំ ពះ្រពះសមុ ព ទ ធ ។

ំញ នថ្វយេ្រគ ង្រកអូប ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី េនះជផលៃនេ្រគ ង្រកអូប ែដល្របស់្រពេំ ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

គ ល់ទុគគតិ

យ្រមមៃដ្រប ំ ។ កុ នងកបបទី ៧២ អំពកបបេនះ ី

្រពះនមសយមបកៈ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ

្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបញចងុ ល គ ិ យេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បញច ងុ ល គ ិ យេតថ បទន ។

ឧទទន

សុបរចរ ថ បទន ១ កណេវរបុបេចេត ថ បទន ១ ិ យេត ិ ិផ ខជជទយកេតថ បទន ១ េទស បូជកេតថ បទន ១

កណិករចទ ឆ នយេត ថ បទន ១ សបបទយកេត ថ បទន ១ ិ ិ យុធិកបុបយេត ថ បទន ១ ទុស ទយកេតថ បទន ១ ិជ សមទបកេតថ បទន ១ បញចងុ ល គ ិ យេតថ បទន ១

មនគថ ៥៤ ។

ចប់ សុបរចរ ទី ១៧ ។ ិ យវគគ ិ

យ្របករ


កុមុទវគគ ទី ១៨

កុមុទមលិយេតថ បទន ទី ១

៏ ំ េនេទៀបភហ ំញ [ ៧១ ] មន្រសះេកើតឯងដធ នំ ិ មពន ្ដ ខុជ

៏ េមបម ំ េ្រចើន ។ កុមុទមនផករកស មនរូបដស ី ើ មនកម្លង ុ គះ

រក ទឹក េកើតកុ នង្រសះេនះ

គ យ កុ នង្រសះេនះ ពួកផកកុមុទ

៉ កង់រេទះ េកើតេឡើងកុ នង្រសះេនះ ខុែំញ តងេបះផកផង ែផផ ្របមណបុ ន ្ល ង ជេរឿយ ៗ ។ ់ ួ ន្រពះមន្រពះភគ គបជ

ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី

្រពះនមអតទ ថ ស ី

្រទង់េឃើញផក ែដលខុេំញ បះគរទុក ក៏េស្ដចមកកុ នងសមនក់របស់ខុ ំញ ។ លុះ របស់េទវ

នវូ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជេទវ ្រពះពុទ ធ

កុ នងកលេនះ

ជន សភៈ

( ខុេំញ ឃើញ

)

ំញ ៏ យកផកទងអស ំ ់ មកថ្វយ ជន សភៈេហើយ ខុក

ំ ុន ៉ មន ផកក្រមងទងប

ក៏េទជេ្រគ ង្របក់ថ្វយ្រពះតថគត

ំញ ន េ្រពះេហតុែដលខុប ែដលេស្ដចេនេទៀបភហ នំ ិ បពន ្ដ ។ កុ នងកបបទី ១១៨ អំពកបបេនះ ី ំញ ិ នែដល ថ្វយផក ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ១៥ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ដ ៧ ជតិ ជធំជងជន ្រពះនមសហស រថ ្រទង់មនកម្លង ំ ខុប

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ េ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិក ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំ ទង

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ដ ើ យ ។

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះកុមុទមលិយេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ កុ មុទមលិយេតថ បទន ។

នេស ណីទយកេតថ បទន ទី ២ ិ

ំញ នឲេគេធើ្វ ជេណើ្ដ រ ស្រមបេ់ ឡើងកន្រប ់ [ ៧២ ] ខុប

្រពះនមេកណ្ឌៈ ជទីពងៃនសត េ្វ ឹ (

កុ នង

ៃនបុណយ

)

ក ្រទង់្របកបេ

យេសចកី្ដ្រជះថ្លៃនចិតេ្ដ នះ

ទ ថ្វយ្រពះមន្រពះភគ

ំញ នបេំ ពញសមបទ ទិគុណ ។ ខុប

ំ ុត េទើបខុ្រំញ ទ្រទង់នវូ ងកយជទីបផ

ំញ នេកើតជេស្ដច សនៃន្រពះសមមសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ១,០៣១ អំពកបបេនះ ខុប ី


ំ េ្រចើន ។ បដស ច្រកពតិ្ត ៣ ជតិ ្រពះនមសមពហុលៈដច ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក នងអភ ិ ិញញ

េនះ

្របតិបតិេហ ្ត ើ យ ។

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះនេស ណីទយកេតរថ មន ិ

្របករដេូ ចះន ។

ំ ទង

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំញ ន ខុប

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ នេស ណីទយកេតថ បទន ។ ិ

រតយប ុបយេត ថ បទន ទី ៣ ិ្ត ិផ

ជេទវ

ំញ ្រពន្រមឹគ េនកុ នងៃ្រពធំ ខុប ំញ នេឃើញ្រពះពុទ ធ ្រពះនមវបស [ ៧៣ ] កុ នងជតម ិ ិ ុ ន ខុជ ី

រកស ី ុ គះ

របស់េទវ

ជន សភៈ

គ យ

យេសចកី្តេ្រតកអរ

្របកបេ

ំញ នេឃើញេដម ខុប ្ល គង់ ើ េឈើែខង ់ ំ េហើយកនយកទ ងឫស

ែដលមនផក

មកថ្វយ្រពះពុទ ធ

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល មេហសី ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយផក ។ កុ នងកបបទី ៨ អំពកបបេនះ ខុប ី ្រពះនមសុបបសនៈន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះរតយប រថ មន ុបយេត ិ្ត ិផ

ដេូ ចះន ។

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ រត្តយបុ បយេតថ បទន ។ ិ ិផ

ឧទបនទយកេតថ បទន ទី ៤

ំញ នេធើ្វ អណូ ្ត ង ថ្វយចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស [ ៧៣ ] ខុប ិ ី កុ នងកលេនះ

ំញ កចង្ហនប ់ ណ ខុយ កុ នងកលេនះេ្រពះ ិ ្ឌ បតថ្វយ ( ែថមេទៀត ) ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី ំញ នេធើ្វ បុញកម េហតុែដលខុប ញ ម

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនករថ្វយអណូ ្ត ង


ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះឧទបនទយកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

សន េ

ចប់ ឧទបនទយកេតថ បទន ។

សី

សនទយកេតថ បទន ទី ៥

[ ៧៥ ] កល្រពះពុទ្រធ ពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ជនយក ជទីពងៃនេ ឹ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក ខុម យ បនថ្វយសី ី េ្រចើននក់ បននវូ េសចកី្តសុខកុ នងបរេ

ក បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ

សនៈ ។ េសចកី្តពត ិ ជនមន្របមណ

ំ ់ទុកខបន េ្រពះេធើ្វ នវូ ករបូជ េ ក េហើយរលត

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក េ្រគ ង្រកអូប នងផ យ ិ ក ក្រមងជេ្រចើន កុ នងទីបរន ិ ព ិ ្វ នេនះ ។ ខុម ី ំញ ិ នេទេកើតកុ នងទុគគតិ អស់មួយែសនកបប េ្រពះកុសលេនះ ៏ តម ថ្វយបងន គំ វូ េពធិ្រពក ្ត ខុម ឹ ដឧ ។

កុ នងកបបទី

១៥,០០០

អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

ជតិ

ំញ នេធើ្វ ្រពនមសីលុចយ ញ ច ៈដច ូ គ ន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង បនឮថ ្រពះសី

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

សនទយកេតរថ មន ចប់ សី

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សនទយកេតថ បទន ។

មគគទតកេត ថ បទន ទី ៦ ិ្ត

[ ៧៦ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមអេនមទស ី ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជន សភៈ

៍ ់ េសចកី្តសុខ កុ នងបចុ បបន ំញ នចិត្ត ្រទង់ច្រងម ដល ក កុ នងទី ល្រសឡះ េដមប ច ន ។ ខុម ើ ្របេយជន ី

ំ ្រជះថ្ល មនចិតរ្ត ក យ បនថ្វយបង្រពះបទ ែដល្រទង់េលើកេឡើង េហើយខុេំញ បះផកទង គំ ី

ំ ូលភនំ មកេ យ យថ្វយ ។ កុ នងកបបទី ២០,០០០ អំពកបបេនះ យែដលល្អ ឋិតេលើកព ី


ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

ជតិ

្រពះនមបុបច ច ផ ទ ឆ នយៈដ ូ គ ន ិ

ំ េ្រចើន មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះមគគទតិកេត រថ មន ្ត

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ មគគទត្តកេតថ បទន ។ ិ

ឯកទីបយេត ថ បទន ទី ៧ ិ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក [ ៧៧ ] ខុម យ បនថ្វយ្របទីបមួយ ដល់្រពះមុន ី ្រពះនម ី

បទុមុតរ្ត ៈ េទៀបេដម ើ ្រសល់ ជេពធិ្រពក ឹ ដ្រ៏ បេសើរ ។ កលខុេំញ កើតកុ នងភព កលករសន ំ ំញ ៏ មិនែដល បុណយេកើតេហើយ ខុក ពន ់

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយ្របទីប ។ កុ នងកបបទី ១៦

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

ជតិ

្រពះនមចនទភៈដច ូ គ ន

្រទង់

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ដេូ ចះន ។

្រពះឯកទីបយេត រថ ិ

មន

យុ

បនសែម្ដងនវូ គថេនះ

យ្របករ

ចប់ ឯកទីបយេតថ បទន ។ ិ ចប់ ភណ រៈ ទី ៩ ។

មណិបូជកេតថ បទន ទី ៨

[ ៧៨ ] សឹ ទ ងែតងហូរេចញអំពខង ី

្រទង់គង់េនកុ នងេខតជ ្ត បនទបៃ់ នសឹ ទ ងេនះ

យកបល័ ្លងែក កវមណី ែដលេគរចនេ

់ ួ ន្រគេនះ ្រពះពុទស យភហ នំ ិ មពន ្ត គបច ធ យមូ ភ ។

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល ខុម

មនចិតរ្ត ក យ ី

យ្របៃព ជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត ថ្វយចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ។

ំញ នថ្វយបល័ ្លងែក កវមណី ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៨ ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ១២ អំពកបបេនះ ី


ំ េ្រចើន ។ បដស ជតិ ្រពះនមសតរង ដ ញ ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ ី ច

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះមណិបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ ំ េ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

យ្របករ

ចប់ មណិបូជកេតថ បទន ។

តក ឆ េតថ បទន ទី ៩ ិ ិ ចក

ំញ េពទយ មនេវជជ [ ៧៩ ] ខុជ

្រស្តសិក ល្អេហើយ េនកុ នងនគរពនមត ុ ធ ី ជអនកន ំ

ំ ជន ពេសសច េំ ពះពួកជនអនកមនជំងឺ មនទុកខខ្លង ។ ខុ ំញ ិ

មកនវូ េសចកី្តសុខដល់ម

ំ ុងឈឺថកត់ កុ នងកលេនះ េឃើញសមណៈអនកមនសីល មនេសចកី្តរុងេរឿងេ្រចើន ែដលកព

ក៏មនចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក យ បន្របេគនេភសជជៈ ។ សមណៈេនះ េឈ ម ះអេ ី មនឥ្រនយស្រងួ មល្អ ជឧប ្ឋ ករបស់្រពះវបស សម ិ ិទ ី ុ ព ទ ធ ក៏សះជេ គ េ

យេភសជជៈេនះ

ំញ ន្របេគនឱសថ ខុម ំញ ិ នែដល ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី េនះជផលៃនេភសជជៈ

កុ នងកបបទី

្រពះនមសេព្វសថៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

អំពកបបេនះ ី

បនឮថ

ដេូ ចះន ។

្រពះតក ឆ េតរថ ិ ិ ចក

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

កៈ

មន

យុ

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

យ្របករ

ចប់ តក ិ ិ ចឆកេតថ បទន ។

[ ៨០ ]

ំញ ខុជ

សងឃុប ្ឋ កេតថ បទន ទី ១០

មិកជន

ំ ក ( អនកទន ុ ប្រមុង

ម ឬេញមវត្ត ) កុ នងសមនក់

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមេវស កូ ខុម យ បនបេ្រមើ្រពះសងឃ ី


៏ តម ំញ នេធើ្វ បុញកម ដឧ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ កុ នង្រគេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ្ត ញ ម ី

ំញ ិ នែដល ខុម

ំញ នេកើត ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបេ្រមើ ។ កុ នងកបបទី ៧ អំពកបបេនះ ី

ជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ ្រពះនមសេមតក ថ ៈដច ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េិ្ត ហើយ ។ ិ

បនឮថ ្រពះសងឃុប ្ឋ កេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ សងឃុប ្ឋ កេតថ បទន ។

ឧទទន

កុមុទមលិយេតថ បទន ១ នេស ណីទយកេតថ បទន ១ ិ រតយប ុ បយេត ថ បទន ១ ឧទបនទយកេតថ បទន ១ ិ្ត ិផ សី

សនទយកេតថ បទន ១ មគគទតក ិ្ត េតថ បទន ១

ឯកទីបយេត ថ បទន ១ មណិបូជកេតថ បទន ១ ិ

តិកិចក ឆ េតថ បទន ១ សងឃុប ្ឋ កេតថ បទន ១

មនគថ ៤៩ ។

ចប់ កុ មុទវគគ ទី ១៨

កុដជបុបយវគ គ ទី ១៩ ិផ

កុដជបុបយេត ថ បទន ទី ១ ិផ

្រពះ

[ ៨១ ] ( ខុេំញ ឃើញ ) នវូ ្រពះផុស សមុ ព ទ ធ ្រទង់មនវណៈ្ណ ដច ូ មស ្រទង់ឧតម ្ត ដច ូ

ំ ើ រេទពដ ទិតយ ្រទង់្រកេឡកេមើលទិស ្រទង់េធើ្វពុទដ ធ េណ ធ ៏

ំញ នេឃើញេដម កស ។ ខុប ើ

់ មនផករក ែខងគង េហើយេបះផករក នងផ បូជដល់្រពះផុស សមុ ព ទ ធ ។ ្ល ើ ី ី ិ ក ្រកពុ ំ អំពេដ ី ម

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជ


ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៣ ជតិ ផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ១៧ អំពកបបេនះ ី ្រពះនមបុបតៈដ ច ូ គ ន ្រទង់បរប ិផ ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ ្រទង់មនកម្លង ិ មិភ ទ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៤ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកុដជបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ កុ ដជបុបយេតថ បទន ។ ិផ

ពនជ ុ ធ ី វកេតថ បទន ទី ២

[ ៨២ ] ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមេ

ភិតៈ ជ្រពះសយមូ ភ ែដលសបបុរសសរេសើរេហើយ

ំញ ព ំ ុងែស្វងរកផកដ្រ៏ បេសើរ ែដលេកើត ្រពះអងេគ ស្តចចូលសមធិ គង់េន្រតង់ចេន្លះភនំ ។ ខុក

កុ នងទឹក ៃនជត្រសះ ក៏បនេឃើញផកចបរ កុ នងលំ ចូលេទគល់្រពះម

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មុន ី ខុម

ំញ នយកេ ់ បេ់ សើ ម ។ ខុក

មនចិតរ្ត ក យ ី

ំ រី យៃដទងព

បនបូជដល់្រពះេ

ំញ ិ នែដល ំញ នបូជផក ខុម េ្រពះេហតុែដលខុប សមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី

ភត ិ

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិម េនះជផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ១៤ អំពកបបេនះ ្ត ួ យអងគ ី ំ េ្រចើន ។ បដស ្រពះនមសមុទក ញ ទ បបៈ ជធំជងជន មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប ។

បនឮថ ្រពះពនជ ុ ធ ី វកេតរថ មន

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករដេូ ចះន

ចប់ ពនជ ុ ធ ី កេតថ បទន ។

េកតុមពរយេត ថ បទន ទី ៣ ិ

់ ំញ នចិតរ្ត ក [ ៨៣ ] ខុម យ ចូលេទរក្រពះសិខសម ូ ផកកណិករ ី ី ុ ព ទ ធ ្រទងរុងេរឿងដច

ែដលគង់េន្រតង់ចេន្លះភនំ មនពួកេទវ

ដច ូ ជសមុ្រទ្របមណមិនបន

ែហហមេហើយ ្រទង់ដច ូ ជ

ឬដច ូ ែផនដដ ី ្រ៏ កស់

្រពះអងគ

៏ តម ំញ ក ជេនយយដ្រ៏ បេសើរ ្រទង់ជនរៈដឧ ្ត ។ ខុយ


ំ ពត់េ មសតែ្វ ដល ផក ៧ ទង នងស ិ ។

កុ នងកបបទី

៣១

អំពកបបេនះ ី

យល្អ បូជដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសិខី ជេ

ំញ នបូជផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

កពន ុ ធ

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិម េនះជផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២០ អំពកបបេនះ ្ត ួ យអងគ ី ្រពះនមម

នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំ េ្រចើន ។ បដស េនលៈ ្រទង់មនេតជៈេ្រចើន មនកម្លង ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

េនះ

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

របស់្រពះពុទ ធ

សន

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះេកតុមពរយេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំ ទង

យ្របករ

ចប់ េកតុ មពរយេតថ បទន ។ ិ

បញចហតិយេត ថ ថ បទន ទី ៤

ពួក

[ ៨៤ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមតស ៈ ជចបងកុ នងេ ិ ័ ំ ើ រេទកនងថនល់ ។ ខ ំញ វកេចមេ ម េស្ដច្រទង់ពុទដ ធ េណ ុ ុ

ំញ កូនៃនម ឬ ៤ ក្តប់ ខុជ ្រពះពុទព ធ ល់្រតូវេហើយ េទកុ នងចេន្លះ នផ រ

ក ជន សភៈ ែដល

ំ ទុកនវូ ផកឧបបល ៥ ក្តប់ ង

េឈ ម ះហិតសិទិ ធ ្របថននងថ ឹ ្វ យេ្រគ ងបូជ ។ ខុែំញ ដលរសី ម

បនបូជ្រពះសមុ ព ទ ធ

្រទង់មនវណៈ្ណ ដច ូ ជមស

្រពះអងឧ គ តម ្ត ជងសតេ្វ ជើងពរី

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកបបទី

ំ ើរ ្រទង់ពុទដ ធ េណ

៩២

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៥ ជតិ ្រពះនមសុលភសមមតៈដច ១៣ អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ្រទង់ ី

បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស ញ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបញចហតិយេត រថ មន ថ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បញច ហតថយេតថ បទន ។ ិ

យ្របករ


ឥសិមុគគទយកេតថ បទន ទី ៥

ំញ ននមន [ ៨៥ ] ខុប ្ត ុមុតរ្ត ៈជនយក ្រទង់មនរសី ម ដច ូ ្រពះ ិ ្រពះបទ

នងរះេឡ ូ ្រពះ ឹ ើ ង ឬដច េនេលើ្រប

ទិតយមនរសី ម េលឿង ្រទង់

ពុទ ធ

់ ច ់ វខយល់ ។ ខុឋ ំញ ិ ត ្វ សល្វនដ ូ េដម ើ ថងន្រតូ

៏ ង បននមន ជ ្ត គ ឥសីដខ ព ់ខស ព ់ ិ ្រពះអង

មនេម ដល់្រពះពុទជ ធ េ

កពន ុ ធ ។ ពុទ ធ

ទិតយ ែដលេទើប

េហើយថ្វយផត ិ្ល ឃុ មំ តូច

ែដលមិន

័ ំ ន ំញ េំ ពញប្រត របស់ វកមនច ន ួ ៨ ែសន ខុប

័ ំ ់ ឲេពញ មយង ៉ េទៀត ខុ្រំញ បេគននវូ វតុ េ្រច វកទ ងអស ថ ើនេលើសជងេនះេទៀត ។ ខុ្រំញ តូវ

កុសលមូល ្រជះថ្លេនះ

ស់េតឿន

ំញ ិ នែដលេទេកើតកុ នងទុគគតិ ខុម

កុ នងកបបទី

៤០,០៣៨

អស់មួយែសនកបប

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

យចិត្ត

្រពះនមមហិសមនៈ្ត

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ ្រទង់មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះឥសិមុគគទយកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ឥសិមុ គគទយកេតថ បទប ។

េពធិឧប ្ឋ យកេតថ បទន ទី ៦

ំញ អនក យសេមភរ កុ នងនគររមមវតី បនេទ្របកបករបេ្រមើជនច [ ៨៦ ] ខុជ ិ ច នវូ

ំញ េ្រមើ េដម ើ េពធិ្រពក ឹ ដ្រ៏ បេសើរ ។ ខុប ១,៨០០

ំញ ិ នែដលេទេកើតកុ នងទុគគតិ ខុម

ង ច្រពក ឹ ្រតូវកុសលមូល ។

កុ នងកបបទី

១,៥០០

ស់េតឿនេហើយ កុ នងកបបទី អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើត ខុប

ំ េ្រចើន ។ បដស ជេស្ដចច្រកពតិ្ត ជធំជងជន មន្រពះនមទមថៈ ្រទង់មនកម្លង ិ មិភទ ៤ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះេពធិឧប ្ឋ យកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ េពធិឧប ្ឋ យកេតថ បទន ។


[ ៨៧ ] កល

របស់ពួកេទវ េទវេ

េ្រពះអស់

ចយុតចកពួកេទវ

កលអនេុ មទន ែតង

នងេក ឹ ើ តជមូល

ល្អេហើយ

កុ នង្រពះសទម ធ ម ចុះ ។

អនក្រតូវេធើ្វ កុសលេ

បុណយេនះ ែដលខួនសន ំេហើយឲេ្រចើន េ ្ល ំ កុ នង្រពះសទម ង ធ ម

វេសស េ ិ

អនកចូលមកេរឿយ ៗ ។ កលពួកេទវ

សេងគ ្វ ថ

យកយ

យចិត្ត ។ តពេនះ អនក្រតូវេធើ្វ ី

េទវ

ំ ុង្របជុំគ ំញ នេសចកី្ត កព ន ្រគេនះ ខុម

កុ នងកលេនះ

័ ់ ្រពះបទុមុតរ្ត សមុ ព ទ ធ េ វករបស

កបន្របេ

់ កយរបស់សមណៈេនះេហើយ ្ដ បព

សមណៈេនះ

់ខ ំញ កមន្របថននង្រសង ឹ ុ មននមថ

សុមនៈ

៌ េធើ្វ ឲខុេំញ កើតសេងគ អតថ នងធម ។ ្វ ិ

ំ ិតឲ ក៏ញុងច ្ត ្រជះថ្លកុ នង្រពះពុទ ធ

បនថ្វយបង្រពះសម គំ ិ ុ ព ទេធ ហើយ េធើ្វ កលកិរយក ុ នងទីេនះ ។ ខុេំញ នះ ្រតូវកុសលមូល េតឿន ក៏ចូលេទេកើតកុ នងេទវេ

ស់

ំញ ិ នែដលេទកនទ ់ ុគគតិ អស់មួយែសនកបប កេនះដែដល ខុម

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ ។

់ េំ ណើតអី្វ ហ៎ ន ។ មនសមណៈ ក ម អញចយុតចកអតភ ្ត ពេនះ េហើយនងេទកន ឹ

នមន ្ត ិ មកក ុ នងសមនក់របស់ខុ ំញ

ំញ ន ខុប

ំ ជអនក្របជញទង

យេសចកី្តអនេុ ្រគះេនះថ មនល

់្រសគំ ្រជបេសចកី្តសេងគ មួយរូប មនឥ្រនយ្រសគត ្វ របស់ខុ ំញ េ ិទ ជ

េធើ្វ កុសលឲេ្រចើន

ំ ួក យករឲទន មួយវញេទៀត ្រតូវញុងព ិ

៌ នង្រពហ ម ចរយធម ិ ិ

៏ េ្រមើន ែដលជេទវ ែតងរក យនងអ ន កដ ច ី ឹ

េទវ

ំ ខជបខ ់ ួនេហ ង ជ ើ យេនះ

ំ េនចេំ ពះ ជសទធមិនកេ្រមើក កុ នង្រពះសទម ង ធ ម ែដល្រពះសុគតសែម្ដង

ដ បដល់អស់ជីវត ិ

លុះេកើតជមនស េហើយ ុ

សទធរបស់អនកែដល

យ ច េធើ្វ កុសល គឺមិនពយបទ មិនមនឧបធិេ

សតដ ្វ ៃទ

យុ សំេឡង ៣ យ៉ង

់ ៏ េ្រមើន អនកចយុតអំព ី នឮេឡ ើ ងថ មនលអនកដច

់ ុ គតិ េនជមួយនងព កេនះ េហើយេទកនស ុ ឹ ួកមនស

ចូរបននវូ សទធដ្រ៏ បេសើរ

េទវ

ឯកចិនកេត ថ បទន ទី ៧ ិ ្ត

បនឮថ ្រពះឯកចិនកេត រថ មន ិ ្ត

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករដេូ ចះន


ចប់ ឯកចិនកេតថ បទន ។ ិ ្ត

[ ៨៨ ] ខុេំញ កើតជេទវ

តកណ ្ណ ុបយេត ថ បទន ទី ៨ ិ ិប ិផ

មនពួក្រសីអប រេចមេ ម រឭកនវូ បុពក ្វ មម ( របស់ខួន ្ល )

េហើយរឭកនវូ ្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរ

ំញ នយកផ ់ ។ ខុក ក តិកណិ ្រព ្ណ ក ឹ

េធើ្វ ចិតរ្ត បស់ខួនឲ្រជះថ ្ល ្ល

បនបូជដល់្រពះពុទ ធ ្រពះនមវបស េ្រពះ ិ ី ី ជន សភៈ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល េហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៧៣

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៤ ជតិ ្រពះនមរមុតម ្រទង់បរប អំពកបបេនះ ខុប ្ត ៈដច ូ គ ន ី ិ ូណ៌

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

្រពះតកណ រថ ្ណ ុបយេត ិ ិប ិផ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ តកណ្ណ បទន ។ ិ ិ បុបយេតថ ិផ

[

៨៩

្រពះពុទប ធ រន ិ ព ិ ្វ ន

ឯកចរយេត ថ បទន ទី ៩ ិ

]

កុ នងេ

កផង

េកើតេសចកី្តសេងគ ្វ ្របកបេ

កុ នងពួកេទវ

ពួកេយងេនមន គៈផង ើ

យសរ គឺេសចកី្តេ

ក៏បនេទកុ នងសមនក់ៃន្រពះពុទ ធ

បនបូជដល់្រពះពុទ ធ

ំ មនសំេឡងខ្លង

កុ នងកលេនះ

កុ នងកលែដល្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ ន

កលេទវ

ំញ អនករងប ក ខុជ ឹ ុងេ ឹ

ំញ កផកមនទរវៈ ខុយ

ថ ន

ំ ទងេនះ

ំ របស់ខួន យកម្លង ្ល

ែដលពួកេទវ

កលេនះ

វតង ិ្ត ថ

នម ិ ិម តជក្រមង

ពួកេទវ

ំ ់ ទងអស

ំញ ិ នែដលេទេកើតកុ នងទុគគតិ អស់មួយែសនកបប ។ នងព ិ ួកេទពអប រ ក៏េ្រតកអរចេំ ពះខុ ំញ ខុម

កុ នងកបបទី ម

៦០,០០០

អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

១៦

ជតិ

្រពះនម

ំ េ្រចើន ។ បដស មល្លជនៈដច ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះខុ ំញ

ំ បនេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេ្ត ហើយ ។ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប


ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះឯកចរយេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

យ្របករ

ចប់ ឯកចរយេតថ បទន ។ ិ

តវណ ថ បទន ទី ១០ ិ ិ្ត បុបយេត ិផ

ំ ់ េនះ េដរើ េទសមឹ្ល ងេមើល នវូ ្រពះេថរៈេឈ [ ៩០ ] េយងទ ងអស ម ះអភភ ើ ិ ូ កលេយង ើ

ំ ់ េនះ កព ំ ុងសមឹ្ល ងេមើល េសចកី្តេក ទងអស ្ត ្រក េឈ ម ះសុននៈទ

័ ់ ្រពះសមុ ព ទ ធ វករបស

្រពះនមធមមទស ី

សមនក់របស់ខុ ំញ ។ កុ នងកលេនះ ពួកជន ខុ ំញ ។ ក៏យកផកេនះ េទបូជដល់

យក៏េកើតេឡើង ។ កលេនះ ្រពះេថរៈ

សិ ន ទ ធ

ជម

មុន ី

នមន ្ត ិ មកក ុ នង

ន លនងខ ឹ ុ ំញ ពួកជនេនះ បនឲផកមក

័ ។ ខេំញ នះ េធើ្វ កលកិរយេហ វក ិ ើ យ េទេកើតកុ នង ុ

ំញ ិ នែដលេទេកើតកុ នងវន ទីដែដលេទៀត ខុម អស់ ១,៨០០ កបប ។ កុ នងកបបទី ១.៣០០ ិ បត ិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៨ ជតិ ្រពះនមធូមេកតុដច អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ្រទង់បរប ី ិ ូណ៌

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះតិវណិ្ត បុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ តវណ បទន ។ ិ ិ្ត បុបយេតថ ិផ

ឧទទន

កុដជបុបយេត ថ បទន ១ ពនជ ិផ ុ ធ ី វកេតថ បទន ១

េកតុមពរយេត ថ បទន ១ បញចហតយេត ថ បទន ១ ិ ិថ

ឥសិមុគគទយកេតថ បទន ១ េពធិឧប ្ឋ យកេតថ បទន ១ ឯកចិនកេត ថ បទន ១ តកណ ្ណ ុបយេត ថ បទន ១ ិ ្ត ិ ិប ិផ

យ្របករ


ឯកចរយេត ថ បទន ១ តវណ ថ បទន ១ ិ ិ ិ្ត បុបយេត ិផ មនគថ ៦០ ែដលេ

កសែម្ដងទុកេហើយ ។

ចប់ កុ ដជបុបយវគគ ទី ១៩ ។ ិផ

តមលបុបយវគ គ ទី ២០ ិផ

តមលបុបយេត ថ បទន ទី ១ ិផ

់ ខុ ំញ មនសសរ ៨៤,០០០ ជវករៈៃនមស [ ៩១ ] វមនរបស ែដលបុញកម ញ ម នម ិ ិ ិ ិម ត

ឲេហើយ មនចែំ ណកេ្រប បដច ូ លដវិ្ឋ ន័ ឧទយនរបស់េទវ េតឿ បូជដល់្រពះពុទ ធ ្រពះនមសិខី ជេ កលេនះ

ចនត ទ ត ិ ៈ្ត ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំញ ិ នែដល ខុម

បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃន

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិម ខុប ្ត ួ យ្រពះអងគ ្រពះនម

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ នងអភ ញ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

េហើយ ។

្ល

កុ នង កពន ុ ធ ។ កុ នងកបបទី ១៣ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម េ្រពះេហតុែដលខុប

ពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២០ អំពកបបេនះ ី

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល យកផក ។ ខុម

្រពះតមលបុបយេត រថ ិផ

មន

យុ

ំញ ន្របតិបតិ្ត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ តមលបុបយេតថ បទន ។ ិផ

តណសន ថ រទយកេតថ បទន ទី ២ ិ

្រពះ

[ ៩២ ] កុ នងកលែដលខុេំញ កើតជឥសី េន េ

្ត

ំ ់ េនះ ម ទងអស

្រស័យកុ នងៃ្រព ែតង្រចូតេ

ធ្លក់ចុះេលើែផនដ ី វលេទខង ិ

្ត ំ

ម ថ្វយ

កុ នងកលេនះ

ំញ កេ ខុយ

ំ ូល ៏ តម ំញ កសឹ ្ល កេ ន ត ៣ ធង េធើ្វ ជដប េហើយខុយ ម េនះ ្រកលេលើធរណីដឧ ្ត

្រពះ

កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុ ្ត អស់ ៧ ៃថង កុ នងទីេនះ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី

េលើកំ

ត់េឈើ ៣ េដម ធ ស ថ មុ ព ទ ធ េទវ ើ ថ្វយដល់្រពះសិទត

ំ នងមន ស ទង ុ ិ

យ ្រទថ្វយ


ំញ នថ្វយេ ែដលខុប អំពកបបេនះ ី បរប ិ ូណ៌េ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយេ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

ជតិ

។ កុ នងកបបទី ៦៥

្រពះនមមហទន ធ ៈដច ូ គ ន

្រទង់

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះតណសន ថ រទយេតរថ មន ិ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ តណសន ថ រទយកេតថ បទន ។ ិ

ខណ្ឌផុលិ ្លយេតថ បទន ទី ៣

[ ៩៣ ] ្រពះសូ ្ដ បរបស់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមផុស ៈ េនកុ នងៃ្រពធំ កុ នងកលេនះ (

្រពះសូ ្ដ បេនះ ) ្រតូវពួកដរំ កេម ្ល ទ ចេហើយ េដម ើ េឈើដះុ ្រទុប្រទុល កុ នងទីេនះ ។ ខុេំញ ធើ្វ កែនង ី រដប ុ ( េ្របះឆ ិ រដប សតក ្វ ុ នងៃ្រតេ

) ឲេសើ ម េហើយ

បបយអ ខុេំញ ្រតកអរេ

ំ យគុណទង

យ របស់

ំញ ន ក ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ិ នែដល េធើ្វ កុសលកមម ខុម

ំញ ន ។ កុ នងកបបទី ៧៧ ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនដបយអ ុំ

េកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ ្រពះនមជិតេសនៈដច ូ គ ន ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដសម ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះខណ្ឌផុលិ ្លយេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ខណ្ឌផុ លិ យេតថ បទន ។ ្ល

អេ

កបូជកេតថ បទន ទី ៤

ំញ ឧយយនបល [ ៩៤ ] កលេនះ មន ជឧទយន ១ កុ នងតប យ ខុជ ិ ុ បុរ ី ជទីរក ី

ជអនកសិ ន ទ ធ

ន លនងេស ្ត ចកុ នង្រកុងេនះ ។ ្រពះសយមូ ភ ្រពះនមបទុមៈ េស្តចមក ( កុ នង ឹ


់ ិ នលះបង់្រពះមុន ី ្រទង់គង់េនែកបរេដម ឧទយនេនះ ) ម្លបម ើ

្វ យស ។ ខុេំញ ឃើញេដម ើ អេ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ

ំញ ូជដល់្រពះពុទ ធ ្រពះនមបទុមៈ ។ កុ នងកបបទី មនផករក ី មនចេងកម គួររមិលេមើល េទើបខុប

កុ នងកបបទី

៧០

្រពះនមអរណញជហៈដច ូ គ ន

អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ

្របករ

១៦

ំ េ្រចើន មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្រពះអេ

្របករដេូ ចះន ។

កបូជកេតរថ ចប់ អេ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ជតិ ។

សន

កបូជកេតថ បទប ។

អេងកលកេតថ បទន ទី ៥

៏ ្អ េហើយេបះផកេនះ [ ៩៥ ] ខុេំញ ឃើញេដម ើ អេងកលមនផករក ី សំយុងចុះជរេបៀបដល

យកេទកុ នងសមនក់្រពះសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងសម័យេនះ ្រពះសិទត ធ ម ថ ំ នមួយរេពច

េហើយេ យ យផកកុ នងគុ

ំញ ូជផក ខុម ំញ ិ នែដល េហតុែដលខុប

កុ នងកបបទី

មុន ី ្រទង់ពួនសមងំ ខុ ំញ ប់

៩៤

អំពកបបេនះ ី

េ្រពះ

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៣៦ អំព ី េសកេទវគជិជ តៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

កបបេនះ ខុេំញ កើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនម

យៃកវ ៧

ំញ នេធើ្វឲ ំ េ្រចើន ។ បដស ញ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ជក់ចបស់េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះអេងកលកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ អេងកលកេតថ បទន ទី ៥ ។

យ្របករ


កិសលយបូជកេតថ បទន ទី ៦

ំ [ ៩៦ ] គុមពផករបស់ខុេំញ នកុ នង្រកុងទ្វរវតី ទងអណ ម ើ េឈើ ក៏ដះុ កុ នង្រកុង ិ ូ ្ត ងទឹក នងេដ

េនះែដរ

្រពះសិទត ធ ស ថ មុ ព ទ ធ

្រទង់ឈនះមរ

្រទង់រងប ឹ ុងេ ឹ

ំ ្រពះអងគ យកម្លង

្រពះសិទត ធ ថ

៏ សមុ ព ទេធ នះ ្រទង់អនេុ ្រគះចេំ ពះខុ ំញ នមន ្ត ិ េទឰដ

ំញ នរករបស ់ ់ អី្វ មួយដៃទ ែដល កស ។ ខុគ

ំ កទងេនះ អែណ្តតេទ

ំ ុងនមន មេ្រកយ្រពះសមុ ព ទ ធ ែដលកព ្ត ិ េទ

គួរបូជ ដល់្រពះមេហសី ្រ កស ។ ្រតួយអេ

ខុេំញ ឃើញេហតុអ

បែ់ តេឃើញ្រតួយអេ

ំញ ច់ ( ខុក

) េបះេឡើងេទឰដ ៏

ច រយេនះេហើយ សេងគ ្វ ថ ឱហ៎ ន ភពៃន្រពះពុទជ ធ ឧ

កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុ ំញ បនថ្វយ្រតួយអេ ី

ស់

រក ិ

ំញ ិ នែដល ក ខុម

គ ល់

ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ខុេំញ កើតជេស្ដចច្រកពតម ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២៧ អំពកបបេនះ ី ិ្ត ួ យអងគ

្រពះនមឯកិស រៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកិសលយបូជកេតរថ មន

្របករ ដេូ ចះន ។

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ កិសលយបូជកេតថ បទន ។

[ ៩៧ ] ខុេំញ កើតជ

តន ថ បទន ទី ៧ ិ កទយកេត ុទ

ំ នងសន ះុ ទ ្រ ្វ ជសតម ្វ នកម្លង ិ

ច់េទេលើភនំ ែដលេគេទបន

់ នែផ្ល ក៏នក្រពះសម យក្រម េឃើញេដម ធ ្រ៏ បេសើរ ។ ខុេំញ ចញេទបន ២–៣ ៃថង ើ ទន្លបម ឹ ុ ព ទដ

ពន ិ តយេម ិ ើ ល្រពះេ

កនយក ក៏មនចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក យ ចេំ ពះ្រពះសិទត ធ ស ថ មុ ព ទ ធ ី

ំ ុ តៃនៃ្រតភព ។ ្រពះ ្រទង់ដល់ទីបផ េទើបេស្ដចមកកុ នងសមនក់របស់ខុ ំញ

្របេមទយ

់ កនយកន វូ ែផេ្ល ឈើ

្ត ្រពះអង្រគ បេសើរកុ នងេ

ជមួយនង្រពះខ ឹ ី

ក ្រទង់្រជបត្រមិះរបស់ខុ ំញ

់ ្រសពមួយពនអង គ

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ

ខុេំញ កើត

ជសពញ ្វ ូ ញ ្រទង់្របេសើរ

ជងពួកអនក្របជញ ្រទង់ទទួល ( នវូ ែផេ្ល ឈើេនះ ) ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកល ី


េនះ

ំញ នថ្វយែផេ្ល ឈើ េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនករថ្វយ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនមឧបនន ទ ្រទង់ ែផេ្ល ឈើ ។ កុ នងកបបទី ៥៧ អំពកបបេនះ ខុប ី បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះតន រថ មន ិ កទយកេត ុទ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ តន បទន ។ ិ កទយកេតថ ុទ

គិរេនលម ុ ដប ិ្ឋ ូជកេតថ បទន ទី ៨ ិ

្រទង់

[ ៩៨ ] ្រពះជិន្រសីមន្រពះភគ ្រពះនមសុេមធៈ ជចបងកុ នងេ

ក ជន សភៈ

ំ ពយយម េដម ់ ង ។ ្រពះសុេមធៈអងេគ នះ ជធំជង ្វ នេ្រកយ ើ បអន ី េុ ្រគះពួកសតជ

់ រ័ េ សតេ្វ ជើងពរី ្រទង់មិនញបញ

ំ ុងច្រងម ំញ ូជផកគិរេនល្រព កធម៌ េស្ដចកព ខុប ក ក ិ ឹ

យេ

មួយក្ដប់ ដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ។ ខុ្រំញ តូវកុសលមូល ៣០,០០០

កបប

យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះ

មួយអងគ ្រពះនមសុេនលៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំញ ិ នែដលេទកនទ ់ ុគគតិ អស់ ស់េតឿន ខុម

កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ខុប

២,៣០០

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៤ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះគិរេនលម ុ ដប ិ្ឋ ូជកេតរថ មន ិ

្របករដេូ ចះន ។

សនរបស់្រពះពុទ ធ

ំ េ យុបន សែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ គិរេនលមុ ដបូ ិ្ឋ ជកេតថ បទន ។ ិ

តកណ ថ បទន ទី ៩ ិ ិ្ឌ បុបយេត ិផ

[ ៩៩ ] ្រពះជិន្រសីសយមូ ភ ្រទង់ឈនះមរ ្រពះនមសុមងល េហើយ គ ៈ េស្ដចេចញអំពៃ្រព ី

់ ី្រកុង ចូលេទកនទ

្រពះមុន ី

េស្ដចេទបណ ិ ្ឌ ប្រត

េហើយេចញអំពទ ី ី្រកុង

លុះ


ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មន ្រពះសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ្រទង់េធើ្វ ភតក ្ត ិ ចរច ួ ចេហើយ ក៏គង់កុ នងចេន្លះៃ្រព ។ ខុម

៏ ំ ។ កុ នង ចិតរ្ត ក យ បនយកផកតិកណិ្ឌ ្រពក បូជដល់្រពះពុទស ធ យមូ ភ ្រទង់ែស្វងនវូ គុណដធ ី ឹ កបបទី

៩៤

អំពកបបេនះ ី

ំញ នបូជផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ផលៃនពុទប ខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៨៦ អំពកបបេនះ ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនម ី

អបេសលៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ នងអភ ញ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប េហើយ ។

ំ យុ បនសែម្ដង នវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះតកណ រថ មន ិ ិ្ឌ បុបយេត ិផ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិ្ត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប យ

ចប់ តកណ បទន ។ ិ ិ្ឌ បុបយេតថ ិផ

យូថិកបុបយេត ថ បទន ទី ១០ ិផ

[ ១០០ ] ្រពះជិន្រសី ្រពះនមបទុមុតៈ្ត ្រទង់មនបញញចកុ ខ ្រពះអងគ គ ួ រទទួលេ្រគ ងបូជ

្រទង់េចញអំពៃ្រពេហ ី ើ យ េស្ដចេទកនវ់ ិ យកេទបូជដល់្រពះសមុ ព ទ ធ េ

យេ

ំញ នផ ់ ក យុថកដ្រ៏ បេសើរ េ រ ។ ខុក

័ ្របកបេ ្រទង់មន្រពះហឫទយ

យេម ្ត

ំ រី យៃដទងព

់ រ័ មិនញបញ

ំញ នសមប ័ទេរឿយ ៗ មិនែដលេទកនទ ់ ុគគតិ អស់មួយែសនកបប កធម៌ ។ ខុប

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះ ។ កុ នងកបបទី ៥០ អំពកបបេនះ ខុប ិ្ត ួ យអងគ ី

ំ េ្រចើន ។ បដស ជធំជងជន ្រពះនមសមិតនននៈ ខ ៨ នង ទ ្រទង់មនកម្លង ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ អភញ ិ ញ ៦ េនះ ខុប េហើយ ។

បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះយូថិកបុបយេត រថ ិផ

មន

យុ

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ យូ ថិកបុបយេតថ បទន ។ ិផ


ឧទទន

តមលបុបយេត ថ បទន ១ តណសន ថ រទយកេតថ បទន ១ ិផ ិ ខណ្ឌផុលិ ្លយេតថ បទន ១ អេ

កបូជកេតថ បទន ១

អេងកលកេតថ បទន ១ កិសលយបូជកេតថ បទន ១

តន ថ បទន ១ គិរេនលម ុ ដប ិ្ឋ ូជកេតថ បទន ១ ិ កទយកេត ិ ុទ តកណ ថ បទន ១ យូថិកបុបយេត ថ បទន ១ ិ ិ្ឌ បុបយេត ិផ ិផ

មនគថ ៥៨ ។

ចប់ តមលបុបយវគគ ទី ២០ ិផ

ភិកខទយវគ ិ គ១ម េ

មួយេទៀត ឧទទនៃនវគគ

បរ ិ រវគគ ១ េសេរយយវគគ ១

ភតវគ គ ១ ឆតវ្ត គគ ១ ពនជ ិ ុ ធ ី វកវគគ ១

សុបរចរ គ ១ កុមុទវគគ ១ កុដជវគគ ១ ិ យវគ ិ

តមលបុបយវគ គ ១ ្រតូវជ ១០ វគគ មនគថ៦៦៦ ។ ិផ

ចប់ ភកខ ។ ិ វគគទសកៈ នង ិ ទុតយសតកៈ ិ

កណិករបុបយវគ គ ទី ២១ ិផ

កណិករបុបយេត ថ បទន ទី ១ ិផ

[ ១០១ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ ឃើញេដម េទើបេបះយកេទបូជ ើ កណិករ មនផករក ី

់ រ័ េ ្រពះតស សមុ ព ទ ធ ្រទង់ឆ្លងអនង ្ល ់េហើយ មិនញបញ ិ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល កបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

យេ

កធម៌ ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំព ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៣ ជតិ ្រពះនមអរុណបលដច កុ នងកបបទី ៣៥ អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ី ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យ ែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះកណិករបុបយេត រថ មន ិផ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ កណិករបុបយេតថ បទន ។ ិផ

មិេនលបុបយេត ថ បទន ទី ២ ិផ

[ ១០២ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមសិខី ្រទង់មនវណៈ្ណ ដច ូ មស មនរសី ម េ្រចើន មន

ពនដ ឺ ្ល ្រ៏ បេសើរ មនេម ្ត ចិត្ត មន្រពះ

់ ីច្រងម ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មន ម រតី េស្ដចេទកនទ ក ។ ខុម

េទបូជដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ចិតរ្ត ក យ សរេសើរនវូ ញណក៏ឧតម ្ត េហើយយកនវូ ផកមិេនល្រពក ី ឹ

កុ នងកបបទី

៣១

អំពកបបេនះ ី

ំញ នបូជផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិម េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២៩ ខុប ្ត ួ យអងគ ្រពះនម សុេមឃឃនៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

នងអភ ញ ិ ិ ញ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

េនះ

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

្រពះមិេនលបុបយេត រថ ិផ

មន

យុ

ំ ទង

សន

របស់្រពះពុទ ធ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ មិេនលបុបយេតថ បទន ។ ិផ

កឹកណិកបុបយេត ថ បទន ទី ៣ ិផ

្រពះេ

[ ១០៣ ] ្រពះសពញ ្វ ូ េញ

កនយក ្របដកេសើ ម េ

យេ្រគ ងបូជ ជវករៈៃនមស ិ

់ ឹក្រសះេហើយ ្រទង់្រសង់ ។ ខុម ំញ នចិតេ្ត ្រតកអរ មនចិត្ត កនយក េស្ដចចុះកនទ

់ ់ រក យ កនយកន វូ ផកកណឹ្ដ ង េទបូជដល់្រពះវបស ិ ី ី ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី ្រទងមិនញប់

ញរ័ េ

យេ

ំញ ិ នែដល ខុម

កធម៌

កុ នងកបបទី

៩១

អំពកបបេនះ ី

ំញ នបូជផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ នេកើត ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២៧ អំពកបបេនះ ី

ជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនមភមរថ ្រទង់បរប ិ ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង


ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកឹកណិកបុបយេត រថ មន ិផ

្របករដេូ ចះន ។

សន

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ កឹកណិកបុបយេតថ បទន ។ ិផ

តរណិយេតថ បទន ទី ៤

[ ១០៤ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមអតទ ថ ស ី ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជន សភៈ

មនពួក

័ ់ ន រទេនគង វកែហហម េស្ដចចូលេទកនេឆ ្ល គ ។ ឯទេនគង ្ល គ មនទឹកេពញេ្រប ប

លមមែក្អកឱនផឹកបន ជសឹ ទ ងែដលេគឆ្លងបនេ

ំញ នចម្លងភិកុ ខសងឃផង ្រពះពុទ ធ យក្រម ខុប

៏ តម ដឧ ។ កុ នងកបបទី ១,៨០០ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុ ្ត ជងសតេ្វ ជើងពរផង ី ី ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល ែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករចម្លង ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៥ ជតិ ្រពះនមសេព្វភវៈដច ១,៣០០ អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ្រទង់ ី បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដសម យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះតរណិយេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថ ទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ តរណិយេតថ បទន ។

ំញ [ ១០៥ ] ខុជ

នគ ថ បទន ទី ៥ ិ ុ គណិ្ឌ បុបយេត ិផ

មិកជន របស់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស ិ ី បនយកផកេឈើ

េភើង េ្រពះេហតុែដលខុ ំញ បនបូជផក ្ល េទបូជដល់្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

ំញ ិ នែដល ខុម

ំញ នេកើត ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៣៥ អំពកបបេនះ ី

ជេស្ដចច្រកពតម ិ្ត ួ យអងគ

ជធំជងជន

្រពះនមម

បៈ

ំ េ្រចើន ្រទង់មនកម្លង


ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្រពះនគ រថ ិ ុ គណិ្ឌ បុបយេត ិផ

្របករដេូ ចះន ។

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

សន េ

ចប់ នគគ បទន ។ ិ ុ ណិ្ឌ បុបយេតថ ិផ

ឧទកទយកេតថ បទន ទី ៦

[ ១០៦ ] ខុេំញ ឃើញ ( នវូ ្រពះសិទត ធ ស ថ មុ ព ទ ធ

ំ ុងឆន ់ បនដងទឹកថ្ល ) ជសមណៈកព

ំញ ិ នមនមនល មិនល្អក់ មួយក្អម ថ្វយដល់្រពះសិទត ្របសចកមនល ធ ៈថ ។ កុ នងៃថងេនះ ខុម ិទ ិទ

អស់េសចកី្តសង ័យ កុ នងភពែដលខុេំញ កើតេហើយ ផលរែមងេកើតដល់ខុ ំញ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ ំញ ិ នែដល អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះេ្រពះេហតុែដលខុ ំញ បនថ្វយទឹក ខុម ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ផលៃនករថ្វយទឹក ។ កុ នងកបបទី ៦១ អំពកបបេនះ ខុប ី ិ្ត ួ យអងគ

្រពះនមវមលៈ ្រទង់បរប ិ ិ ូណ៌េ នងអភ ញ ិ ិ ញ

េនះ

្របតិបតិេហ ្ត ើ យ ។

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះឧទកទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ ទង

សន

ំញ ន របស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ឧទកទយកេតថ បទន ។

សលឡមលិយេតថ បទន ទី ៧

ំញ នេឃើញ ) ្រពះសិទត [ ១០៧ ] ( ខុប ធ ស ថ មុ ព ទ ធ ្រពះអងជ គ

រថី ទូនមននវូ នរៈ ្រទង់រុង

ំ ិសទងព ំ ួងឲភឺ្ល េរឿងដច ូ ផកកណិករ គង់េន្រតង់ចេន្លះភនំ ្រទង់ញុងទ

្វ ង កលេនះខុ ំញ

ំ េសៀត្រពួញ េធើ្វ ធូ ន មិនឲែបកជពរី បនកច់ផកទងទង បូជ្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំព ី ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល កបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។


ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម កុ នងកបបទី ៥១ អំពកបបេនះ ខុប ្រទង់ ធ ី ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនមជុតន ិ រៈ បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះសលឡមលិយេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ចប់ សលឡមលិយេតថ បទន ។

[ ១០៨ ] ខុេំញ ឃើញ

េហើយេដរើ េទ

ំញ នេឃើញផកេ ខុប

បងគំ

នវូ

មលំ

េករណ្ឌបុបយេត ថ បទន ទី ៨ ិផ

ប់

់ ុក ្រប ន ម្រពះបទ ែដល្រទង់ជនទ ៃន

បេ់

របស់្រពះមេហសី

ន ម្រពះបទ

យេ្រគ ងអលងករគឺចកក ្រពះនមវបស ិ ី

ំ ំញ អនកមនចិតរ្ត ក រំ រី កល ខុជ យ បនថ្វយ ម កនយដ ្អ េហើយបូជទងឫស ី ី ុទ

ន ម្រពះបទដ្រ៏ បេសើរ

យចិតរ្ត ក យ ី

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកបបទី

៩១

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ៥៧ ខុប ្រទង់បរប ី ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនមវតមលៈ ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដសម ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

រថ បនឮថ ្រពះេករណ្ឌបុបយេត ិផ

្របករដេូ ចះន ។

មន

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ េករណ្ឌបុបយេតថ បទន ។ ិផ

ំញ នថ្វយេជើង [ ១០៩ ] ខុប

ធរទយកេតថ បទន ទី ៩ ធរ ដល់្រពះសិខី ជេ

ំ ូ លេនះ ។ ខុដ ំញ ត ំ ្ល ញកិេលសទង ំ ខុ្រំញ ទ្រទង់ែផនដទ ុ បផ ី ងម ំ ុ ត កុ នង េហើយ ខុ្រំញ ទ្រទង់ ងកយជទីបផ

កពន ុ ធ ( េ

យកុសលកមមេនះ )

ំ ់ ខុដ ំញ កេចល យ ភពទងអស

សន របស់្រពះសមមសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ២៧


ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៤ ជតិ ្រពះនមសមនវរ អំពកបបេនះ ខុប ្ត ុ ណដច ូ គ ន ្រទង់មន ី

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ កម្លង ខ ៨ នង ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ អភិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ

្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

ធរទយកេតរថ ចប់

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ធរទយកេតថ បទន ។

បបន ិ រយេត ថ បទន ទី ១០ ិ

ជេទវ េទវ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្លបនថ្វយឆ្រតមួយ ដល់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមតសយៈ [ ១១០ ] ខុម ិ របស់េទវ

ំញ នឃត់អំេពបប ទិបុគគល ។ ខុប េហើយបេំ ពញែតអំេពក ើ ើ ុ សល

ំ ែតងបងឆ្រត ( ឲខុ ំញ ) ឰដ ៏

ំ ុ តរបស់ខុ ំញ កស េនះជផលៃនបុពក ្វ មម ។ ភពជទីបផ

ំ ុង្រប្រពត ំ ់ ខុប ំញ នគស់រេល ំ ើ ងេចលេហើយ ខុ្រំញ ទ្រទង់ ងកយជទីបផ ំ ុត កព ឹ េ្ត ទ ភពទងអស កុ នង

សនៃន្រពះសមមសមុ ព ទ ធ

កុ នងកបបទី

ំញ ិ នែដល ំញ នថ្វយឆ្រត ខុម េ្រពះេហតុែដល ខុប

៩២

អំពកបបេនះ ី

កុ នងកលេនះ

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយឆ្រត ។

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៨ ជតិ ជធំជងជន ្រពះនម កុ នងកបបទី ៧២ អំពកបបេនះ ខុប ី ម

ំ ទង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ នទន ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបបន ិ រយេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បបន ិ រយេតថ បទន ។ ិ

ឧទទន

កណិករបុបយេត ថ បទន ១ មិេនលបុបយេត ថ បទន ១ ិផ ិផ

កឹកណិកបុបយេត ថ បទន ១ តរណិយេតថ បទន ១ ិផ

យ្របករ


នគ ថ បទន ១ ឧទកទយកេតថ បទន ១ ិ ុ គណិ្ឌ បុបយេត ិផ

សលឡមលិយេតថ បទន ១ េករណ្ឌបុបយេត ថ បទន ១ ិផ ធរទយកេតថ បទន ១ បបន ិ រយេត ថ បទន ១ ិ

មនគថ ៤៨ ។

ចប់ កណិករបុបយវគគ ទី ២១ ។ ិផ

ហតិវគ ថ គ ទី ២២

ហតទយកេត ថ បទន ទី ១ ិថ

ំញ នថ្វយដរំ ដ ំ ពយយមក្ល [ ១១១ ] ខុប មនកម្លង ្ល ី ្រ៏ បេសើរ មនភុ កង

៏ ន្រពះភគ ្រពះដម

្រពះនមសិទត ធ ៈថ

ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី

ទិបុគគល

ន ដល់

ំញ ននវូ ខុប

៍ ឧ ៏ តម ំញ នថ្វយដរំ ដល ់ ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់ែស្វង ្របេយជនដ ្រ៏ បេសើរេនះឯង េ្រពះខុប ្ត គឺសនបទដ ី ិ ្ត រកនវូ ្របេយជន ៍ ដល់សតេ្វ

ំញ នថ្វយដរំ ី េ្រពះេហតុែដលខុប

ំ ួង ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ កទងព កុ នងកលេនះ ី ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនករថ្វយដរំ ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ១៦ ជតិ ្រពះនមសមនប កុ នងកបបទី ៧៨ ខុប ្ត

ទិកៈដច ូ គ ន

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ ្រទង់មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

រថ មន បនឮថ ្រពះហតទយកេត ិថ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ហតថទយកេតថ បទន ។ ិ

បនធិទយកេតថ បទន ទី ២

ំញ នថ្វយែសបកេជើង ដល់ឥសី អនកមនេម ្ត ចិត្ត មនតបធម៌ េនកុ នង [ ១១២ ] ខុប

ៃ្រពចេ្រមើនឈន ចេ្រមើនធម៌ ។ បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជចបងកុ នងេ ិ ន សភៈ ខុែំញ តងបនទទួលនវូ យនជទិព ្វ េ

ក ជ

យកមមេនះ េនះជផលៃនបុពក ្វ មម ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ៩៤ អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ


ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៨ ជតិ េនះជផលៃនែសបកេជើង ។ កុ នងកបបទី ៧៧ អំពកបបេនះ ខុប ី ំ េ្រចើន ។ បដស ្រពះនមសុយនៈដច ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

្រពះបនធិទយកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ បនធិទយកេតថ បទន ។

សចស ច ញកេត ញ ថ បទន ទី ៣

[ ១១៣ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមេវស ភូ មនភក ិ ុ ខសងឃេចមេ ម ្រទង់សែម្ដង

ំ អរយសច ច ញុងម ិ ខុេំញ នះអងុ យ គ

ំញ ល់នវូ េសចកី្តករុ ជនឲរលត់ទុកខ ។ ខុដ

់ ម៌ របស់្រពះ ្ដ បធ

់ បនេទកនេទវេ

្ត ។ លុះខុ ំញ

ក ខុេំញ នកុ នងបូរក ី ុ នងេទវេ

់ ី្របជុំជន បនេទកនទ

់ ម៌ របស់្រពះ ្ដ បធ

្ដ េនះេហើយ ក៏

កេនះ អស់ ៣០ កបប ។ កុ នងកបបទី ៣១

ំញ ននវូ សញញ ខុម ំញ ិ នែដល អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ផលៃនសចស ខុប ច ញញ ។ កុ នងកបបទី ២៦ អំពកបបេនះ ី ិ្ត ួ យអងគ ជ ់ ំ េ្រចើន ។ បដស ធំជងជន ្រពះនមឯកផុស តៈ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិញញ ិ ្រទងមនកម្លង ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៦ េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះសចស រថ មន ច ញកេត ញ

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ សចចសញ ញកេតថ បទន ។

ឯកសញកេត ញ ថ បទន ទី ៤

យ្របករ


[ ១១៤ ] ខុេំញ ឃើញសំពត់បង ុ កូល ែដលេទើរេលើចុងេឈើ ក៏ផង គ អញជលីថ្វយសំពត់

បង ុ កូល ដល់្រពះ

្ត

ំញ ននវូ សញញ ខុម ំញ ិ នែដល ខុប

។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដល ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២៥ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ខុប ិ្ត ួ យអងគ

ជធំជងជន

្រពះនមអមិ

ំ ្រទង់មនកម្លង

ភៈ

ំ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង េ្រចើន ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះឯកសញកេត រថ មន ញ

ដេូ ចះន ។

យ្របករ

ចប់ ឯកសញ ញកេតថ បទន ។

ំ ិ សញកេត រស ញ ថ បទន ទី ៥

ំញ នេឃើញ ) ្រពះសុជតសមុ ព ទ ធ ្រទង់មនរសី ម េ្រចើន ដច [ ១១៥ ] ( ខុប ូ ្រពះ

េទើបនងរះ ឹ

្រពះអង្រគ បេសើរដច ូ ខ្លធំ

ឬដច ូ ្រពះចនមនរស ទ ី ម េលឿង

ទិតយ ែដល

នងេគឧសភៈ ិ

្រតង់

ចេន្លះៃនភនំ ។

នភ ុ ពរបស់្រពះពុទេធ នះ រុងេរឿងកុ នងចេន្លះភនំ ខុេំញ ធើ្វ ចិតឲ ្ត ្រជះថ្ល កុ នងរសី ម

ំញ នេធើ្វ កុសល ខុប

ក៏បនេទរក យកុ នង ី

េហើយ

ថ នសួគ៌

អស់មួយកបប

យចិត្រ្ត ជះថ្លេនះផង

ំ កុ នងកបបទង

យកររលឹកពុទគ ធ ុ ណផង

យដេ៏ សស

កុ នងកបបទី

ំញ ននវូ សញញ ខុម ំញ ិ នែដល ៣០,០០០ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី េនះជផលៃនេសចកី្ដសមគល់

ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ខុប ិ្ត ួ យអងគ

កុ នង្រពះពុទ ធ

ជធំជងជន

កុ នងកបបទី

្រពះនមសុជត

៥៧

គ ល់នវូ

អំពកបបេនះ ី

ំ ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ ំ ិ សញកេត បនឮថ ្រពះរស រថ មន ញ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ រ ំសិសញ ញកេតថ បទន ។

យ្របករ


ំញ ន [ ១១៦ ] ខុម

អស ត្រថ ពក ឹ

ម រតី បននវូ សញញមួយ ែដល

ែដលមនរសី ម េខៀវ

ដះុ េឡើង្រទុប្រទុល

ំញ ននវូ សញញ េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកលេនះ

អំ

សនតេត ថ បទន ទី ៦ ិធ

ំ េនកុ នង្រពះពុទ ធ ្រតង់េដម ង ើ

កុ នងកបបទី

អំពកបបេនះ ី

៣១

ំញ ល់នវូ ករអស់េទៃន ខុដ

សវៈ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនម ចៃនសញញេនះ ។ កុ នងកបបទី ១៣ អំពកបបេនះ ខុប ី

វនទ ិ ៈធ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង នងអភ ញ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

េហើយ ។

បនឮថ

្រពះសនតេត រថ ិធ

ដេូ ចះន ។

មន

ំញ ន្របតិបតិ្ត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

យុ

យ្របករ

ចប់ សនតេតថ បទន ។ ិធ

លវណ្ដទយកេតថ បទន ទី ៧

ំញ នថ្វយផិត [ ១១៧ ] ខុប ៈ ្រទង់មនទិពច ្ល សឹ ្ល កេ ន ត ដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមតស ្វ កុ ខ ិ

ំ ់កេម េដម ្ដ ើ បរី លត

េទសៈផង

នងរម ង បេ់ សចកី្ដ្រកហល់្រក ឹ

ំ ់េភើងេមហៈផង រលត ្ល

អំពកបបេនះ ី

េនះជផលៃនផិត ្ល

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនផិត ្ល សឹ ្ល កេ ន ត ។

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិម ខុប ្ត ួ យអងគ

្រពះនមម

មៈ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប បនឮថ ្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

េភើង ្ល

សន របស់្រពះសមមសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ ី

៦៣

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំញ នរលត ំ ់េភើង ខុប គៈផង ្ល

ំ ើ ងភពទងអស ំ ់ ខុ្រំញ ទ្រទង់ ងកយ យ គស់រេល

ំញ ិ នែដល ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម េ្រពះេហតុែដលខុប កុ នងកបបទី

ែដលជេភើងេក ្ល ្ដ ៃ្រកែលងជងេនះ

ំញ ត ំ ្ល ញកិេលសទង ំ សឹ ្ល កេ ន ត ។ ខុដ ុ បផ ំ ុ ត កុ នង ជទីបផ

ំញ ន្របតបត សនរបស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ ិ ិេហ

លវណ្តទយកេតរថ មន

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ


ចប់

ំញ ក [ ១១៨ ] ខុយ

លវណ្ដទយកេតថ បទន ។

អកកនសញ កេត ្ត ញ ថ បទន ទី ៨ ្រកក់ (

ដក

ដក

ច់្រកស់ ) េហើយសិក មន ្ត កុ នងខង

់ នវូ ករទម្លយនវូ ពក ។ ខុប ំញ នេឃើញ្រពះពុទ ធ ្រពះនមតស មុខៃន្រពះឧបជយយ៍ េដម ៈ ើ បដល ិ ី

្រទង់្របសចកធូលី គឺកិេលស គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ ្រពះអងខ គ ង ព ់ខស ព ់ ្របេសើរេលើសលុប

្រទង់្រ

ស់ដង ឹ នវូ សចៈច

ំ ុត ខង ព ់ខស ព ់ បផ

ឧតម ្ត ជងគណៈ

ជចបងកុ នងេ

ំ ឺេ្ល ែដលខុ្រំញ កលេហើយ ្រពះអងប គ ភ ្រពះបទ របស់្រពះ ំញ នថ្វយ ខុប កុ នងកបបទី

ដក

្ដ េ

៏ តម ជនរៈដឧ ្ត

វរៈ ី

់ ំ ពត់ ្រទង់ជនស

ជន សភៈ

ដកដ ៏

្រកក់

ក ដច បនថ្វយបងគំ ូ ្រពះចន ទ ្រទង់្របសចកមនល ិទ

យចិត្រ្ត ជះថ្ល ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដល ី

ំញ ិ នែដល ្រកក់ ខុម អំពកបបេនះ ី

៣៧

ំញ នេឃើញ្រពះម លុះខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ខុប ិ្ត ួ យអងគ

្រកក់ ។

ដក

ជធំជងជន

ំ េ្រចើន ។ បដស ្រពះនមសុននៈទ ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប បនឮថ

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

្របករដេូ ចះន ។

្រពះអកកនសញ កេត រថ ្ត ញ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ អកកន ្តសញ ញកេតថ បទន ។

[

១១៩

]

្រពះសមណៈ ជម

សបបទយកេត ថ បទន ទី ៩ ិ

ំញ ងុ យក ខុអ គ ុ នង្រប វរៈ ី ជេទវ

ទដ្រ៏ បេសើរ

មនពួកនរេចមេ ម ី

ដៃ៏ ្រកែលង ជន សភៈ ្រទង់មន

ពធ េស្ដចចូល

ំញ ៏ នមកកន ំ ់ ះទ ខុប ំញ នថ្វយសបប ិ នងេ្របង មកជិត ខុក ផ ដល់្រពះសិទត ធ ម ថ េហសី ។ ិ ្រពះអងគ

របស់្រពះ

) មន្រកវល់្រក យរមងបេ់ ហើយ ្ដ

បនេឃើញ ខុេំញ ឃើញ (

់ បស់ ក៏ថ្វយបង្រពះបទ មនមុខ្រន គំ ិ យ្រសស ិទ

េហើយេដរើ េទខងមុខ ។ ្រពះវរសមណៈ ្រទង់ដល់នវូ េ្រតយៃនឫទ ធ ្រទង់ ី ើ

េឃើញខុេំញ នះមនេសចកី្ដ្រជះថ្លេ

ម ះ

ក៏េ

ះេឡើងកន ់

កស

ដច ូ េស្ដចហង េហើរេទ


ឰដ ៏

ំញ នថ្វយទន កស ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ិ នែដល ខុម

។ កុ នងកបបទី ១៧ អំពកបបេនះ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយសបប ិ នងេ្របង ិ ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិម ខុប ្ត ួ យអងគ ្រពះនមទុតិេទវៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧ ្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះសបបទយកេត រថ ិ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ សបបទយកេតថ បទន ។ ិ

បបន ិ រយេត ថ បទន ទី ១០ ិ

ៃថង

ំញ ្រមះទីច្រងម ំ [ ១២០ ] ខុជ ងេ ក បទប ិ

េដម ើ ប្រពះមន្រពះភគ ី

យេដម ្ដ ើ បបុស ជេ្រគ ងករពរខយល់ នងកេម ិ

្រពះនមបយទស ិ ី

៍ ់ ករេវៀរបង់នវូ បប េដម ដល ើ ប្របេយជន ី

ំញ មកល់ទុកនវូ ករបេំ ពញកុសល ខុត

់នវូ កិេលសទង ំ េដម ើ បលះបង ី

កុ នង

សន

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនមអគិគេតជះ ខុប ្ដ ។ កុ នងកបបទី ១១ អំពកបបេនះ ី

ៃន្រពះ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះបបន ិ រយេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បបន ិ រយេតថ បទន ។ ិ

ឧទន ហតិទយកេត ថ ថ បទន ១ បនធិទយកេតថ បទន ១ សចស ច ញកេត ញ ថ បទន ១ ឯកសញកេត ញ ថ បទន ១ ំ ិ សញកេត រស ញ ថ បទន ១ សនតេត ថ បទន ១ ិធ

យ្របករ


លវណ្ដទយកេតថ បទន ១ អកកនសញ កេត ្ត ញ ថ បទន ១

សបបយទយកេត ថ បទន ១ បបន ិ រយេត ថ បទន ១ ិ ិ មនគថ ៥៤ ។

ចប់ ហតថវគគ ទី ២២ ។ ិ

លមពនទយកវគគ ទី ២៣

លមពនទយកេតថ បទន ទី ១

ំញ នថ្វយបងកនៃដ ់ [ ១២១ ] ខុប ដល់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមអតទ ថ ស ី ជចបងកុ នង

ទល់នង ឹ

្រទង់នងដ ឹ ឹ ង គរ

ជធំជងពួកសតេ្វ ជើងពរី

ំ ញុងឥស រយយសឲ្រប្រព ត ិ ឹ េ្ត ទ

ំញ ត ំ ្ល ញកិេលសទង ំ ផង ។ ខុដ ុ បផ

វជ ិ ជ ៣

ទិបុគគល

កុ នងពួកសតផ ្វ ង

ខុ្រំញ គប្រ់ គងែផនដធ ី ំ

េលើែផនពសុធ

ំ ើ ងភពទងព ំ ួងេចលេហើយ បនដល់ ស់រេល

យ េហើយ

ំញ នេធើ្វ េហើយ េ្រពះកុសលកមមេនះ ។ កុ នងកបបទី ៦២ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ៣ ជតិ ្រពះនមឯកទស តៈដ អំពកបបេនះ ខុប ច ូ គ ន ្រទង់មន ី ិ ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ កម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះ ្របករដេូ ចះន ។

លមពនទយកេតរថ មន ចប់

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

លមពនទយកេតថ បទន ។

អជិនទយកេតថ បទន ទី ២

ំញ នេកើតជបុរសអនក្រកលក្រមល ស្រមប់ [ ១២២ ] កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ខុប ី

ំញ ន គណៈ បនេឃើញ្រពះពុទ ធ ្រទង់្របសចកធូលី គឺ គៈ គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ ។ ខុប ថ្វយកំ

ត់ែសបកខ្ល ដល់្រពះសិខជេ ី

កពន ុ ធ បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជ ិ


ចបងកុ នងេ

ំញ នទទួលនវូ សមបតិ្ត េហើយដត ំ ្ល ញនវូ ពួកកិេលសេ ក ជន សភៈ ខុប ុ បផ

ំ ុ ត កុ នង កមមេនះ ខុ្រំញ ទ្រទង់ ងកយជទីបផ

សន របស់្រពះសមមសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៣១

ំញ ិ នែដល អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុ ំញ បនថ្វយែសបកខ្ល ខុម ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករ

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនមសុទយកៈ ថ្វយែសបកខ្ល ។ កុ នងកបបទី ៥០ អំពកបបេនះ ខុប ី ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

្រពះអជិនទយកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

ចប់ អជិនទយកេតថ បទន ។

េទរ្វ តនយេត ថ បទន ទី ៣ ិ

ំញ នេកើតជ្រពន្រមឹគ េនកុ នងៃ្រពធំ បនេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ [ ១២៣ ] កុ នងភពមុន ខុប

ំញ នថ្វយដ ុ ំ ្រទង់្របសចកធូលី គឺ គៈ គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ ។ ខុប

មេហសី

ំញ ននវូ ឥស រភព ខុប

់ ុ ំញ េ េឡើងស្រមបខ េ

កុ នងេ

យករថ្វយនវូ

ច់េនះ

ំ ្រពមទងេទវេ

៉ ងកុ នងេ រតនៈពរយ ី

យចែំ ណកៃនផលបចុ បបន ច ន ។ ខុ្រំញ គបសងត ក ់នវូ សតេ្វ

ៃនករថ្វយ

ច់ ដល់្រពះវបស ិ ី

រតនៈែតងេកើត

ក េកើតេឡើងដល់ខុ ំញ

ំ ់ េនះ េ កទងអស

យចែំ ណក

៏ ិ ្អតផង ។ ់ ខុទ ំញ នភ ់ ន ់ ំ ច់ ខួនរបស ទងបញ ្ល ្ល ផង ញ ( របស់ខុ ំញ ) ក៏ដង ឹ នវូ េហតុដល

ំញ នថ្វយ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ិ នែដល ច់ ខុម

ខុេំញ នះបនេកើតជេស្ដច គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនមំសទន ។ កុ នងកបបទី ៤ អំពកបបេនះ ី

ច្រកពតិម ្ត ួ យអងគ ជធំជងជន ្រពះនមម

ំ េ្រចើន ។ បដស េ ហិត ្រទង់មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះេទរ្វ តនយេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ


ចប់ េទ្វរតនយេតថ បទន ។ ិ ចប់ ភណ រៈ ទី ១០ ។

រកខទយកេតថ បទន ទី ៤

ំញ េគេធើ្វ បងកនៃដ ់ [ ១២៤ ] ខុឲ ថ្វយ្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមសិទត ធ ៈថ មួយេទៀត

ំញ ្វ យកររក ខុថ

ំញ ិ នែដលជួបភ័យ ចេំ ពះ្រពះសុគតមេហសី ។ េហតុែតកមមដវ៏ េសសេនះ ខុម ិ

ៗ មិនេចះមនេសចកី្ដតក់សុ ្ល តេឡើយ ។ កុ នងកបបទី

ែដលគួរខ្លចេទ ខុែំញ ដលេកើតកុ នងទី អំពកបបេនះ ី

៩៤

ំញ ិ នែដល ខុម

ំញ នឲេគេធើ្វ បងកនៃដ ់ េ្រពះេហតុែដលខុប

ថ្វយ្រពះពុទ ធ

កុ នងភពមុន

ំញ នេកើតជ ់ ។ កុ នងកបបទី ៦ អំពកបបេនះ ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនបងកនៃដ ី

េស្ដចច្រកពតិម ្ត ួ យអងគ ្រពះនមអបេស នៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េ្រចើន ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

រកខទយកេតរថ ចប់

មន

យុ

ំ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ

រកខទយកេតថ បទន ។

អពយធិកេតថ បទន ទី ៥

ំញ នថ្វយេ ងេភើង [ ១២៥ ] ខុប ដល់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស ផង បន ្ល ិ ី

្របេគន

់ ទួលទឹកេក សស្រមបទ ្ដ ដល់ភក ្ត ពរបស់ខុែំញ ដល ិ ុ ខែដលមនជំងឺផង ។ អតភ

បុញកម ញ ម នម ិ ិមតល្អេហើយ េ

យកមម

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ជំងឺ េ

យកមមេនះ េនះជផល

ំញ នថ្វយ ៃនបុញកម កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ញ ម ។ កុ នងកបប ទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

ំញ ិ នែដល េ ងេភើង ខុម ្ល

។ កុ នងកបបទី ៧ អំពកបបេនះ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនេ ងេភើង ្ល ី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ខុប ិ ូណ៌េ ិ្ត ួ យអងគ ជធំជងពួកនរៈ ្រទង់បរប

យែកវ ៧ ្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដសម ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះអពយធិកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ អពយធិកេតថ បទន ។

វកុលបុបយេត ថ បទន ទី ៦ ិផ

[ ១២៦ ] ខុេំញ ឈ ម ះនរទៈ ែតេគ

ំ ូលៃនពួកសមណៈ ែដលេទវ ជកព

ំញ កស បៈ ខុប ំញ នេឃើញ្រពះវបស សម គ ល់ខុថ ិ ី ុ ពទ ធ

ែតងេធើ្វ សកករៈេហើយ ជ្រពះពុទ្រធ ទ្រទង់នវូ អន-ុ ពយញជនៈ

ំញ កផកថុ ក ល បូជដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពី កបបេនះ គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ ខុយ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជក ្រត ្រពះនមេ មសៈ ពក់ក្រមងផក នង េ្រគ ងអមពរ ៧៤ អំពកបបេនះ ខុប ី ិ

្របកបេ

យយន នងពលពហនៈ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះវកុលបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ វកុ លបុបយេតថ បទន ។ ិឆ

េធើ្វ េ

បូជ

ំ វណវ្ណ ដសក ិ យេតថ បទន ទី ៧

់ ីឧទយន បនេឃើញ្រពះេ [ ១២៧ ] ខុេំញ ដរើ េទកនទ

យមស ែដលជងនម ិ ិម តល្អេហើយ ។ ខុេំញ ដរើ េទេ ដល់្រពះពុទ ធ

្រពះនមសិខី

ជេ

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

កពន ុ ធ

៏ នផ ់ ក ្រប កនយក ដក

់ បល បក

យរួស ន ់ េឡើងជិះេលើកដរំ ី េហើយ

កុ នងកបបទី

៣១

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិម ២៧ អំពកបបេនះ ខុប ្ត ួ យអងគ ជធំជងជន ្រពះនមម ី

បៈ

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ ្រទង់មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះេ ្របករដេូ ចះន ។

ំ វណវ្ណ ដសក ិ យេតរថ មន

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ំ វណ្ណដសក ិ យេតថ បទន ។

ចប់ េ

[

១២៨

]

ំ មិញជវដសក ិ យេតថ បទន ទី ៨

កល្រពះេ

កនថ

្រពះនមសិខី

ំញ នេធើ្វ ករបូជេដម បរន ើ េពធិ្រពក ិ ព ិ ្វ នេហើយ ខុប ឹ

េដរ

្រទង់

្របេសើរជងពួកអនក្របជញ

សេ

ំញ នេធើ្វ បូជេ កបបទី ៣១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

យផក្រប

់ បល ។ កុ នង បក

ំញ ិ នែដល យផក ខុម

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតម េនះជផលៃនេពធិបូជ ។ កុ នងកបបទី ២៦ អំពកបបេនះ ខុប ី ិ្ត ួ យអងគ ់ ប ្រពះនេមឃពៈភ ្រទងបរ ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ នងអភ ញ ិ ិ ញ ៦ េនះខុប េហើយ ។

ំ បនឮថ ្រពះមិញជវដសក ិ យេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតិ្ត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ំ ចប់ មិញជ វដសក ិ យេតថ បទន ។

សុក

េវឡិយេតថ បទន ទី ៩

់ [ ១២៩ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជអនក្រកងផក េឈ ម ះអសិតៈ កនក្រមងផ ក ្រប

ប់

ំញ ិ នទនដល ់ ់ េស្ដច ក៏បនេឃើញ្រពះសិខនយក កបល េដរើ េទ េដម ើ បនី ងថ ឹ ្វ យេស្ដច ។ ខុម ី ំញ នចិតរ្ត ក ខុម យ ក៏បូជដល់្រពះពុទ ធ េ ី

យចិតរ្ត ក យ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ី ី

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដលេទកនទ ់ ុគគតិ េនះជផលៃនពុទប េ្រពះេហតុែដលខុប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតិ្ត ្រពះនមេវភរៈ ្រទង់មនកម្លង ំ េ្រចើន ។ ២៥ អំពកបបេនះ ខុប ី

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

សន


បនឮថ ្រពះសុក

្របករដេូ ចះន ។

េវឡិយេតរថ មន ចប់ សុក

ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

េវឡិយេតថ បទន ។

ឯកវននទ យេត ថ បទន ទី ១០ ិ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក [ ១៣០ ] ខុម យ បនថ្វយបង្រពះព គំ ុ ទដ ធ ្រ៏ បេសើរ ្រពះនម ី

េវស ភូ ជឧសភៈដ្រ៏ បេសើរ ្រទង់មនពយយម ្រទង់ឈនះមរ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ី ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃន

ំញ នេកើតជេស្ដចច្រកពតម ករថ្វយបងគំ ។ កុ នងកបបទី ២៤ ខុប ិ ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនមវគ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦

ំ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះឯកវននទ យេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្ដងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ឯកវន ទនយេតថ បទន ។ ិ

ឧទទន

លមពនទយកេតថ បទន ១ អជិនទយកេតថ បទន ១

េទរ្វ តនយេត ថ បទន ១ ិ

រកខទយកេតថ បទន ១

អពយធិកេតថ បទន ១ វកុលបុបយេត ថ បទន ១ ិផ េ

ំ ំ វណវ្ណ ដសក ិ យេតថ បទន ១ មិញជវដសក ិ យេតថ បទន ១

សុក

េវឡិយេតថ បទន ១ ឯកវននទ យេត ថ បទន ១ ិ

មនគថ ៥៥ ែដលពួកអនក្របជញ េឃើញនវូ ្របេយជន ៍ បន បេ់ ហើយ ។

ននៈទ

ចប់

លមពនទយកវគគ ទី ២៣ ។

យ្របករ


ឧទកសនទយវគ ិ គ ទី ២៤

ឧទកសនទយកេតថ បទន ទី ១

[ ១៣១ ] ខុេំញ ចញេទអំពទ ី ្វ រ

ម បន្រកលបនះក ទ ្ត រផង តមកល់ទឹកទុកផង េដម ើ បី

៍ ខ ៏ ង សេ្រមច្របេយជនដ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុ ព ់ខស ព ់ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល ែដលខុប កបបទី

១៥

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃន

សនៈ នងទ ិ ឹក ។ កុ នង

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមអភិ ខុប

មៈ

្រទង់បរប ិ ូណ៌

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះ ពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះឧទកសនទយកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ចប់ ឧទកសនទយកេតថ បទន ។

ភជនទយកេតថ បទន ទី ២

ំ េនកុ នង្រកុងពនមត [ ១៣២ ] កលេនះ ខុេំញ កើតជនយសូ ម មឆនង ុ ធ ី បនរក ភជន ៍

ំញ នរក ភជន ៍ ខុម ំញ ិ ន ែដល របស់ភក េ្រពះេហតុែដលខុប ិ ុ ខសងឃ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តច ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនភជន ៍ ។ កុ នងកបបទី ៥៣ អំពកបបេនះ ី

ច្រកពតម ្ត ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនមអននជល ិ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះភជនទយកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ ភជនទយកេតថ បទន ។

លបុបយេត ថ បទន ទី ៣ ិផ

សន


[ ១៣៣ ] កលេនះ ខុេំញ កើតជអនកេធើ្វ ន ំ េនកុ នង្រកុងអរុណវតី បនេឃើញ្រពះជិន្រសី

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បនទទួលប្រតរបស់្រពះពុទ ធ មទ្វររបស់ខុ ំញ ។ ខុម

្រពះនមសិខី េស្តចនមន ្ត ិ

េហើយថ្វយផក

ំ ុងេស្តចេទ ដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ែដលកព

ល្រពក ឹ

មផូ វែតម ្ល ួ យ្រពះអងគ ។

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ជផលៃនផក

ល្រពក ឹ

កុ នងកបបទី

្រពះនមអមិតញជលៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

១៤

អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

លបុបយេត រថ ិផ ចប់

គ ល់ទុគគតិ េនះ

មន

យុ

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

លបុបយេតថ បទន ។ ិផ

កិលញជទយេតថ បទន ទី ៤

[ ១៣៤ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជអនកតបញែផង េនកុ នងតវរប ូរ ី ជទីរមណីយ ្ឋ ន ិ

ំ ឺេ្ល ឯ្របជុំជនបន្រជះថ្លចេំ ពះ្រពះសិទត ធ ស ថ មុ ពទ ធ ្រពះអង្រគ ទង់បភ

ែស្វងរកកេនល េដម ទ ើ បប ី ូជ្រពះេ

ក កុ នងទីេនះ ។

្របជុំន

ំញ នឲកេនលដល ់ ពួកជនអនកេធើ្វ ពុទប កនថ ខុប ទ ធ ូជ ។

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ ន កុ នងកបប ទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ែដល

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ។ កុ នងកបបទី ៧៧ ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនកេនល ទ

្រពះនមជលនរៈ ធ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ ៨

នងអភ ិ ិញញ

េនះ

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

្រពះកិលញជទយកេតរថ

មន

យុ

ំ ទង

សន

របស់្រពះពុទ ធ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ កិលញជទយកេតថ បទន ។


េវទិទយកេតថ បទន ទី ៥

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក [ ១៣៥ ] ខុម យ បនឲេគេធើ្វ េខឿន ្រតង់េដម ើ េពធិ្រពក ី ឹ

ដ្រ៏ បេសើរ របស់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស កុ នង ិ ី ី ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ំញ នឲេគក កលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

ងេខឿន

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផល

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមសុរយស ៃនេខឿន ។ កុ នងកបប ទី ១១ អំពកបបេនះ ខុប មៈ ី ិ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះេវទិទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ េវទិទយកេតថ បទន ។

វណក ្ណ រកេតថ បទន ទី ៦

្រប

[ ១៣៦ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជជង្រជលក់ កុ នង្រកុងអរុណវតី បន្រជលក់េ្រគ ង

ប់

ក់សំពត់ កុ នងេចតយ ឲមនពណ៌េផ ង ៗ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ កុ នង ិ ី

កលេនះ

ំញ ន្រជលក់ពណ៌ េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នេដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃន

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតម វណទ ខុប ្ណ ន ។ កុ នងកបបទី ២៣ អំពកបបេនះ ី ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនម

ចនសមៈ ្រទង់បរប ទ ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង នងអភ ញ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប េហើយ ។

បនឮថ ្រពះវណក ្ណ រកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ វណ្ណករកេតថ បទន ។

បយលប ុបយេត ថ បទន ទី ៧ ិ ិផ

យ្របករ


ំញ នេកើតជ្រពន្រមឹគ េនកុ នងៃ្រពធំ បនេឃើញេដម [ ១៣៧ ] កុ នងភពមុន ខុប ើ ្រទយង ឹ

ែដលមនផករក ី ក៏បច

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បនកនយកប្រត ់ ចេទ្រតង់ផូ វេដ រើ ។ ខុម របស់ ្ល

ំ ើ រកនងផវ្ល ( េនះ ) ។ កនងកបបទី ់ ្រពះពុទ ធ ែដល្រទង់ពុទដ ្រពះពុទ ធ េហើយថ្វយផក្រទយងដល ធ េណ ឹ ុ ូ ុ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះបយលប រថ ុបយេត ិ ិផ

មន

យុ

សន

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ បយលបុ បយេតថ បទន ។ ិ ិផ

អមពយគទយកេតថ បទន ទី ៨

ំញ ម នេសចកី្តរងត [ ១៣៨ ] ខុគ ្ល បនេដរើ េទកុ នងៃ្រពធំ ខុេំញ ឃើញ ឹ ង ឹ្អ កុ នងសិបបៈរបស់ខួន

ំ ើ រេទ ក៏ថ្វយនវូ ករបូជេ ំ ុងេធើ្វ ពុទដ ្រពះសមុ ព ទ ធ កព ធ េណ

យែផ្ល

្វ យ ។ កុ នងកបបទី ៩១

ំញ នថ្វយទន ខុម ំញ ិ នែដល អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ជផលៃនករបូជេ

យែផ្ល

ំ េធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង

ំញ ន ្វ យ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះអមពយគទយកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

គ ល់ទុគគតិ េនះ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ អមពយគទយកេតថ បទន ។

[ ១៣៩ បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ

]

ជគតិករកេតថ បទន ទី ៩

កល្រពះអតទ ថ ស ី ជេ

ំញ នឲេគជ្រមះែផនដ ី ខុប

កនថ

្រទង់្របេសើរជងពួកនរៈ

្រតង់កែនង្រពះស ្ល ូ ្ត បដ្រ៏ បេសើរ

្រពះអងគ

របស់្រពះពុទ ធ

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកបបទី ១ ៨០០ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់


ំញ នេធើ្វ ឲ ទុគគតិ េនះជផលៃនែផនដ ី ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ជក់ចបស់េហើយ ទង ។

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ជគតិករកេតរថ មន

យ្របករ ដេូ ចះន

ចប់ ជគតករកេតថ បទន ។ ិ

សិទយកេតថ បទន ទី ១០

[ ១៤០ ] កុ នងភពមុន ខុេំញ កើតជជងែដក កុ នង្រកុងតវិ

ំញ នថ្វយ ជបុរដ ី ្រ៏ បេសើរ ខុប

ំ ត្រពម កប កុ នង ួ យ ដល់្រពះសយមូ ភ ្រទង់ឈនះកិេលស ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ិ ី កលេនះ

ំញ នថ្វយកប ំ ត្រព េ្រពះេហតុែដលខុប ិ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផល

ំ ត្រព ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ៃនករថ្វយកប ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ចបស់េហើយ ទង បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

្រពះ សិទយកេតរថ ចប់

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

សិទយកេតថ បទន ។

ឧទទន

ឧទកសនទយកេតថ បទន ១ ភជនទយកេតថ បទន ១ លបុបយេត ថ បទន ១ កិលញជទយកេតថ បទន ១ ិផ

េវទិទយកេតថ បទន ១ វណក ្ណ រកេតថ បទន ១

បយលប ុបយេត ថ បទន ១ អមពយគទយកេតថ បទន ១ ិ ិផ

ជគតិករកេតថ បទន ១ មនគថ ៣៨ ។

សិទយកេតថ បទន ១


ចប់ ឧទកសនទយវគគ ទី ២៤ ។

តុវរទយវគ ិ គ ទី ២៥

តុវរដទ ិ្ឋ យកេតថ បទន ទី ១

ំញ នេឃើញែផក ំ នេនះ [ ១៤១ ] កុ នងភពមុន ខុេំញ កើតជ្រពន្រមឹគ េនកុ នងៃ្រពធំ ខុប ្ល ញ

ំ ់ ្រពះសងឃ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ មនសមបុរ្រកហម េហើយនយកេទ្របេគនដល ី ំញ ិ នែដល ំញ នឲទន ខុម កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃន្រគប់

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ំ ន ។ បដស ញ កញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះតុវរដទ ិ្ឋ យកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ តុ វរដទយកេតថ បទន ។ ិ្ឋ

នគេកសរយេត ថ បទន ទី ២ ិ

កញុ ចំ

[ ១៤២ ] ខុេំញ ធើ្វ ធូ ន មិនឲមុត េហើយេដរើ ចូលេទកុ នងៃ្រព បនេឃើញេដម ើ ខង ឹ ទ មនផករក ី

ែដល

ំ េឡើងខងចុងថនង ំ ំញ នយកេ ់ ង ខុក

បូជដល់្រពះពុទ ធ ្រពះនមតស ៈ ជេ ិ ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ែដលខុប

បនេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត

ំ រី េធើ្វ អញជលីេលើតបូង យៃដទងព

បន

េ្រពះេហតុ កពន ុ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៧៧ ខុ ំញ

្រពះនមសេមកខរណៈ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ

្របករ

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ្ត ើ យ ។ ិ

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះនគេកសរយេត រថ ិ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ នគេកសរយេតថ បទន ។ ិ


នឡិនេកសរយេត ថ បទន ទី ៣ ិ

់ ឹក េនកុ នងក [ ១៤៣ ] កុ នងភពមុន ខុេំញ កើតជសតម ្វ នទ

ំញ នេឃើញ ខុប

(

្រពះសមុ ព ទ ធ

)

ដ្រ៏ បេសើរ

ជេទវ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បនពយកេកសរ ំ កស ។ ខុម

ដល់្រពះពុទ ធ ្រពះនមតស ៈ ជេ ិ ំញ ិ នែដល បនបូជផក ខុម

្ត លជត្រសះ កលេនះ

ំ ើ រេទឰដ ៏ ំ ុងេស្តចេធើ្វ ពុទដ កព ធ េណ

( ផកឈូក

) េ

យចេំ ពះ េហើយបូជ

កពន ុ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុ ំញ ី

ំញ នេកើត គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ៧៣ ខុប

ជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមសតប ្ត តៈ្ត ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះនឡិនេកសរយេត រថ មន ិ

្របករដេូ ចះន ។

សន

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ នឡិនេកសរយេតថ បទន ។ ិ

[ ១៤៤ ] ្រពះេ

ំញ នយកផ ់ ខុក ក វរវ ិ ្រព ិ ក ឹ

វរវ ថ បទន ទី ៤ ិ ប ិ ុបយេត ិផ

ំ ើ រជមួយនង្រពះខ កនយក ្រទង់េធើ្វ ពុទដ ធ េណ ឹ ី

េទបូជដល់្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុ ី

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ែដលខុប នងអភ ញ ិ ិ ញ

េនះ

្របតបត េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

ធ ូជ ។ បដស ខ ៨ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះវរវ រថ មន ិ ប ិ ុបយេត ិផ

ដេូ ចះន ។

់ ្រសពមួយពនអង គ

ំ ទង

សន

ំញ ន របស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ វរវ បទន ។ ិ បុ ិ បយេតថ ិផ

កុដធ ិ ូ បកេតថ បទន ទី ៥

យ្របករ


ំញ អនករក កុដ ិ របស់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមសិទិត [ ១៤៥ ] ខុជ ធ ៈថ ខុ្រំញ ជះថ្លបន

បងុ យែផ ងអប់ េ ្ហ កុ នងកលេនះ

ំ ួង ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ យៃដរបស់ខួន ្ល អស់កលទងព ី

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផល

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ៃនធូបទន ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះកុដធ ិ ូ បកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ កុ ដធ ិ ូ បកេតថ បទន ។

បតទ ្ត យកេតថ បទន ទី ៦

ំញ នចិតទ [ ១៤៦ ] ខុម ្ត ូនមនដៃ៏ ្រកែលង បន្របេគនប្រត ដល់្រពះមេហសី ្រពះនម

័ ្រតង់ មិនញបញ ់ រ័ េ សិទត ធ ៈថ មន្រពះទយ

យេ

កធម៌ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី

ំញ នឲទន ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ប្រត ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបតទ ្ត យកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ បត្តទយកេតថ បទន ។

[ ១៤៧ ] កល្រពះេ

ធតុបូជកេតថ បទន ទី ៧

កនថ ្រពះនមសិទត ធ ៈថ ឧតម ្ត ជងពួកនរៈ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ

ំញ ន្រពះធតុមួយអងគ របស់្រពះសិទត ខុប ធ ៈថ ្រពះអង្រគ បេសើរជងសតេ្វ ជើងពរី ជ

ំញ នយក្រពះធត ់ ខុក ុ េនះ របស់្រពះពុទ ធ ជេផពង ៃន្រពះ ដច ូ កលបេ្រមើ្រពះអងជ គ បុគគលឧតម ្ត

ទិបុគគល ។

ទិតយ េហើយបេ្រមើអស់ ៥ ឆន ំ

ជងពួកនរៈ

កល្រទង់គង់


ំញ នបូជ្រពះធតុ ្រពះជនេនេឡ ម ើ យែដរ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំព ី កបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ំញ ិ នែដល ខុម

នងអភ ិ ិញញ

គ ល់ទុគគតិ

េនះ

្របតបត េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

េនះជផលៃនករបេ្រមើ្រពះធតុ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះធតុបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

បដស ិ មិភ ទ

ំ ទង

សន

វេមក ខ ិ

ំញ ន របស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ធតុ បូជកេតថ បទន ។

សតស ្ត តល ្ត ិ បុបប ផ ូជកេតថ បទន ទី ៨

ំញ ន្រកងផកមិ្ល ះរួតទង ំ [ ១៤៨ ] កុ នងកលេនះ ខុប

យ ៧ ក្រមង

ក់េលើកបល

េហើយបូជដល់្រពះពុទ ធ ្រពះនមេវស ភូ ្រពះអង្រគ បេសើរជងពួកនរៈ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ី

កុ នងកលេនះ

ំញ នថ្វយផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ជផលៃនករបូជផក ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ចបស់េហើយ ទង បនឮថ

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

្រពះសតស ្ត តល ្ត ិ បុបប ផ ូជកេតរថ

យ្របករដេូ ចះន ។

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ សត្តសត្តលិបុបប ផ ូជកេតថ បទន ។

ពម ថ បទន ទី ៩ ិ ិពជលបុបយេត ិផ

[ ១៤៩ ] ្រពះជិន្រសីសយមូ ភ ្រពះនមបទុមុតរ្ត ៈ ជអគគបុគគល ្រទង់្របកសនវូ សចៈច ៤

សែម្តងនវូ អមតបទ គឺ្រពះនព មន្របមណេ្រចើន ិ ិព ជល្រពក ឹ ិ ្វ ន ។ កុ នងកលេនះ ខុេំញ ធើ្វ ផកពម បូជដល់្រពះពុទ ធ

្រទង់ជធំជងសតស ្វ តេ្វ ជើងពរី

ទិបុគគល

កុ នងកបបទី

៦៨

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៤ ជតិ ្រពះនមកិញជេកសរៈដច អំពកបបេនះ ខុប ូ គ ន ្រទង់បរប ី ិ ូណ៌


ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះពម រថ មន ិ ិព ជលបុបយេត ិផ

្របករដេូ ចះន ។

ំ េ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ ពមព បទន ។ ិ ិ ជលបុបយេតថ ិផ

ឧទទលទយកេតថ បទន ទី ១០

ំ [ ១៥០ ] ្រពះសយមូ ភ ្រទង់ឈនះកិេលស មននមថកុកុ កធៈ េស្តចេចញអំពៃ្រពធ ី

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល កនយកផ ់ បនដល់នវូ សឹ ទ ងធំ ។ កុ នងកលេនះ ខុម ក ជ្រពក ឹ

ថ្វយដល់

័ ្រតង់ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ្រពះសយមូ ភ ្រទង់ជអនកស្រងួម មន្រពះទយ េ្រពះ ី

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល េហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនបុបទ ផ ន ។ បដស ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះឧទទលទយកេតរថ

មន

យុ

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ ឧទទលទយកេតថ បទន ។

ឧទទន

តុវរដទ ថ បទន ១ ិ្ឋ យកេតថ បទន ១ នគេកសរយេត ិ នឡិនទយកេតថ បទន ១ វរវ ថ បទន ១ ិ ប ិ ុបយេត ិផ កុដធ ្ត យកេតថ បទន ១ ិ ូ បកេតថ បទន ១ បតទ

ធតុបូជកេតថ បទន ១ សតស ្ត តល ្ត ិ បុបយេត ថ បទន ១ ិផ

ពម ថ បទន ១ ឧទទលទយកេតថ បទន ១ ិផ ិ ិព ជលបុបយេត

ំ មនគថ ៣៧ ែដលអនក្របជញទង

យ បនគណនេហើយ ។

ចប់ តុ វរទយវគគ ទី ២៥ ។ ិ


េថមកវគគ ទី ២៦

េថមកេតថ បទន ទី ១

ំញ េទវ [ ១៥១ ] ខុជ

្រពះនមវបស ិ ី

ឋិតេនកុ នងេទវេ

មនចិតរ្ត ក យ ី

ក បន

់ ម៌ របស់្រពះពុទជ ្ត បធ ធ មេហសី

េហើយបនេពលនវូ ចេនះថ

បព្រត្រពះអង ជ គ បុរស ិ

ំញ ូ មមន ជ ក រចេំ ពះ្រពះអងគ បព្រត្រពះអង គ បុរសខង ព ់ខស ព ់ ខុស ិ

ំញ ូ មនម ជេនយយ ខុស

ចេំ ពះ្រពះអងគ ្រពះអងស គ ែម្តងនវូ អមតបទ គឺ្រពះនព ិ ្វ ន ែតងចម្លងជនេ្រចើន

ក រ

( ឲដល់នវូ

ំញ ន េ្រតយ គឺ្រពះនព កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ើ ិ ្វ ន ) ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

ំញ ិ នែដល េពល ច ខុម នងអភ ញ ិ ិ ញ

េនះ

្របតិបតិេហ ្ត ើ យ ។ ។

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករសរេសើរ ។ បដស ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះេថមកេតរថ មន

ំ ទង

សន

ំញ ន របស់្រពះពុទ ធ ខុប

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករដេូ ចះន

ចប់ េថមកេតថ បទន ។

ឯកសនទយកេតថ បទន ទី ២

ំ [ ១៥២ ] ខុ្រំញ ពមទងភរ យ បនលះបង់នវូ េភទៃនេទវ ិ

េនះ ្របថននងេធ ឹ ើ្វ នវូ ករក

ង កុ នង

េហើយមកកុ នងមនស េ ុ

សនរបស់្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរ ។ មន

័ ់ វករបស

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បនថ្វយភក ្រពះបទុមុតរ្ត ៈ េឈ ម ះេទវលៈ ខុម ិ ខ ដល់្រពះេទវលៈេនះ ។ កុ នង កបបទីមួយែសន អំពបកបេនះ ី

ែដល

ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ ន កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

ញ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនបណ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ្ឌ បត ។ បដស ិ ិ ញ ៦ េនះ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះឯកសនទយកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ឯកសនទយកេតថ បទន ។

ចិតកបូជកេតថ បទន ទី ៣

់ ន ះកិេលស ្រពះនម [ ១៥៣ ] ្រពះសយមូ ភ សមុ ព ទ ធ ្រទងឈ

ែដលមិនមនមនស ុ

កុ នងកលេនះ

ំញ ុ ះអំពេទវេ ខុច ី

នន ទ ្រទង់បរន ិ ព ិ ្វ នកុ នងៃ្រពធំ

កមកកុ នងទីេនះ

េធើ្វ េជើងថករ

កុ នងកលេនះ បូជសររៈផង េធើ្វ សកករៈផង កុ នងៃ្រពេនះ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី ី

ំញ ន េធើ្វ កុសលកមម ខុម ំញ ិ នែដល េ្រពះេហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះចិតកបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ ចិតកបូជកេតថ បទន ។

ចមបកបុបយេត ថ បទន ទី ៤ ិផ

[ ១៥៤ ] មនភម េនជិតៃ្រពហិមពន ្ត មនសមណៈមួយអងគ មន នំ ួ យេឈ ម ះវកនៈ ិ

់្រសគំ ឥ្រនយ្រសគត ិទ

គង់េនក

្ត លភេនំ នះ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល ខុម

បនេឃើញេសចកី្ត

់ សងបរ់ មងប់ របស់សមណៈេនះ េទើបកនយកផ ក ចមប ៣ ទង ចូលេទេ យ យ ។ កុ នង ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល កបបទី ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតែដលខ ី ិ ុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផល

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ៃនពុទប ញ ធ ូជ ។ បដសម ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះចមបកបុបយេត រថ ិផ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ ចមបកបុបយេតថ បទន ។ ិផ

សតប ្ត ដលិយេតថ បទន ទី ៥

ំញ នេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ មនរសី ម រុងេរឿង ដច [ ១៥៥ ] ខុប ូ ផកកណិករ ្រទង់គង់្រតង់

ំញ នថ្វយផក្រចេនៀង ៧ ទងដល់្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ចេន្លះភនំ ខុប េ្រពះ ី

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល េហតុែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ បដស ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះសតប ្ត ដលិយេតរថ

មន

យុ

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ សត្តបដលិយេតថ បទន ។

ឧបហនទយកេតថ បទន ទី ៦

ំញ ្វ យែសបកេជើងមួយ [ ១៥៦ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ ឈ ម ះចននៈ ទ ជបុ្រតរបស់្រពះពុទ ធ ខុថ

ស្រមប់ ( េ

ំ ងថ ) សូម្រពះអងញ ំ យបណ គ ុ ងេពធ ិ ញញណឲសេ្រមចដល់ខុ ំញ ។ កុ នងកបបទី

ំញ នថ្វយែសបកេជើង ខុម ំញ ិ នែដល ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ទុគគតិ េនះជផលៃនែសបកេជើង ំ ឲជក់ចបស់ េហើយទង

ំញ នេធើ្វ ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះឧបហនទយកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

គ ល់

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ ឧបហនទយកេតថ បទន ។

មញជរប ិ ូជកេតថ បទន ទី ៧


[ ១៥៧ ] ខុេំញ ធើ្វ នវូ ផកមញជរ្រព ិ ក ឹ

់ ( េលើកបល ) េហើយេដរើ េទកន្រចក បនេឃើញ

ំញ ន ្រពះសមុ ព ទដ ធ ្រ៏ បេសើរេលើសជងពួកសមណៈ មនពួកភិកុ ខសងឃេចមេ មេហើយ ។ ខុម

ចិត្រ្ត ជះថ្ល

មនចិតរ្ត ក យ ី

យបត ី ិយ៉ងៃ្រកែលង

់ េហើយកនយកេ

ំ រី យៃដទងព

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ ន បូជចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ នេកើត ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបូជផក ។ កុ នងកបបទី ៧៣ អំពកបបេនះ ី

ែដល

ជេស្តចច្រកពតម ិ្ត ួ យអងគ

ជធំេលើែផនដ ី

្រពះនមេជតយៈ ិ

ំ េ្រចើន ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះមញជរប ិ ូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ មញជរបូ ិ ជកេតថ បទន ។

បណទ ្ណ យកេតថ បទន ទី ៨

[ ១៥៨ ] ខុេំញ ស្ល កសំពត់សំបកេឈើ េនជិតភហ នំ ិ មពន ្ត ជអនកបរេភគស ិ ឹ ្ល កេឈើ

ំ មិនមនរសៃ្របផង ស្រងួមកុ នងករ្រប្រពត ្ត ង ឹ ទ សមុ ព ទ ធ

េស្តចចូលមករកខុ ំញ

យៃដរបស់ខួន ្ល

ំញ នថ្វយសឹ ្ល កេឈើ ែដលខុប

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល ខុម

កុ នងកបបទី

ំញ ិ នែដល ខុម

យផង ។ កុ នងេពលបយ្រពក ធ ថ ឹ ្រពះសិទត

់ ឹ ្ល កេឈើេនះដល់្រពះពុទ ធ បនថ្វយចង្ហនស

អំពកបបេនះ ី

៩៤

គ ល់ទុគគតិ

កុ នងកលេនះ

េ្រពះេហតុ

េនះជផលៃនករថ្វយសឹ ្ល កេឈើ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត មន្រពះនមយទតយៈ ្រទង់បរប កបបទី ២៧ ខុប ិថ ិ ូណ៌េ

កុ នង

យែកវ ៧

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ្របករ មនកម្លង ខ ៨ នង ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ អភិញញ ៦ េនះ ខុប

ំ ចបស់េហើយ ទង បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

្រពះបណទ ្ណ យកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ បណ្ណទយកេតថ បទន ។


កុដទ ិ យកេតថ បទន ទី ៩

បណ ្ណ

ំញ ៏ បនេធើ្វ [ ១៥៩ ] កលេនះ ្រពះសមុ ព ទេធ ស្តចេទកុ នងៃ្រព គង់េនេទៀបគល់េឈើ ខុក ថ្វយដល់្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់ឈនះកិេលស ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នង ី

ំញ នថ្វយបណក កលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ្ណ ុ ដ ិ

( តូបសឹ ្ល ក

ំញ ិ នែដល ) ខុម

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ១៦ េនះជផលៃនករថ្វយកុដ ិ ។ កុ នងកបបទី ៣៨ អំពកបបេនះ ខុប ី

ជតិ ្រពះនមអភវស ដ ូ គ ន កុ នងេ ិ ិ ច

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

ំ ូ ល ។ បដសម កទងម ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

បនឮថ ្រពះកុដទ ិ យកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ កុ ដទយកេតថ បទន ។ ិ

អគគបុបយេត ថ បទន ទី ១០ ិផ

ំញ នេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រទង់មនវណៈ្ណ ដច [ ១៦០ ] ខុប ូ មស គង់េនចេន្លះភនំ ្រទង់ភឺ្ល

យរសី ម ដច ូ អ

្ត តេភង ើ្ល

ំញ នយកផ ់ ខុក ក រុកខជតិ

េទរក្រពះសមុ ព ទដ ធ ្រ៏ បេសើរជងពួកនរៈ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល ខុម

ែដលរកម ី ុ នេគ

មនចិតរ្ត ក យ ី

េហើយចូល

បនបូជដល់

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ

កុ នងកបបទី

តកៈ ្រទង់បរប ្រពះនមមិតឃ ្ត ិ ូណ៌េ

២៥

យេ

អំពកបបេនះ ី

បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះអគគបុបយេត រថ ិផ

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ិ មិភ ទ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៤ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

្វ ង

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ អគគបុបយេតថ បទន ។ ិផ

សន របស់្រពះពុទ ធ េ


ឧទទន

េថមកេតថ បទន ១ ភក ិ ខ ទយកេតថ បទន ១

ចិតកបូជកេតថ បទន ១ ចមបកបុបយេត ថ បទន ១ ិផ

សតប ្ត ដលិយេតថ បទន ១ ឧបហនទយកេតថ បទន ១ មញជរប ្ណ យកេតថ បទន ១ ិ ូជកេតថ បទន ១ បណទ កុដទ ថ បទន ១ ិ យកេតថ បទន ១ អគគបុបយេត ិផ

ែដលអនក្របជញ បេ់ ហើយកុ នងវគគេនះ ។

មនគថ ៤១

ចប់ េថមកវគគ ទី ២៦ ។

បទុមុេកខបវគគ ទី ២៧

កសុកិខបយេត ថ បទន ទី ១ ិ

ំ ុងនមន ) ្រពះសិទត ធ ស ថ មុ ពទ ធ ្រទង់មនវណៈ្ណ ដច ូ មស កព ្ត ិ

[ ១៦១ ] ខុ ំញ ( បនេឃើញ

់ េទ្រតង់ចេន្លះ នផ រ ក៏កនយកផ ក ឈូក ២ ទង ចូលេទរក្រពះពុទ ធ ជន សភៈ ។

ខុ ំញ

ក់ចុះនវូ ផកមួយទង

េបះេឡើងេទន ំញ ិ នែដល ខុម

េទៀប្រពះបទៃន្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរ

់ េហើយកនយកន វូ ផកមួយទង

ំញ នបូជផក កស ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ន ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបូជផក ។ កុ នងកបបទី ៣២ អំពកបបេនះ ី

េកើតជេស្តចច្រកពតម ិ្ត ួ យអងគ

ជមចស់ែផនដ ី

្រពះនមអនល ្ត ិ កខករៈ

ំ ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េ្រចើន ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ ្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

កសុកិខបយេត រថ មន ិ ចប់

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

កសុកខិបយេតថ បទន ។ ិ

េតលមកិខយេតថ បទន ទី ២


[ ១៦២ ] កល្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមសិទត ធ ៈថ ជន សភៈ បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ

កុ នងកលេនះ

កុ នងកលេនះ

ំញ ន ខុប

បេ្របង្រតង់េខឿនេពធិ្រពក ឹ

ំញ ន េ្រពះេហតុែដលខុប

បេ្របង

កុ នងកបបទី

ំញ ិ នែដល ខុម

៩៤

គ ល់ទុគគតិ

អំពកបបេនះ ី

េនះជផលៃន

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមសុចវឆ ិ បេ្របង ។ កុ នងកបបទី ២៤ អំពកបបេនះ ខុប ី

ករ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះេតលមកិខយេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ េតលមកខិយេតថ បទន ។

អឌ ចនយេត ថ បទន ទី ៣ ិទ

ំញ នថ្វយកបច់អឌ ចន ទ ចេំ ពះេពធិ្រពក ៏ តម [ ១៦៣ ] ខុប ្ត របស់្រពះមន្រពះភគ ឹ ដឧ

្រពះនមតស ៈ ែដលជេឈើដះុ េលើធរណី ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដល ិ ី

ំញ នថ្វយអឌ ចន ទ ខុម ំញ ិ នែដល ខុប

។ កុ នងកបបទី គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបូជេពធិ្រពក ឹ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមេទវលៈ ្រទង់បរប ២៥ អំពកបបេនះ ខុប ី ិ ូណ៌េ

យែកវ ៧

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំ ចបស់េហើយ ទង

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះអឌ ចនយេត រថ មន ិទ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ អឌ ចនយេតថ បទន ។ ិទ

ទីបទយកេតថ បទន ទី ៤

[ ១៦៤ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជេទវ

្របទីប ៥ េ

់ ចុះមកកនែផនដ ី មនចិត្រ្ត ជះថ្ល បនថ្វយ

យៃដរបស់ខួន កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុ ្ល ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី


ំញ នថ្វយ្របទីប ខុម ំញ ិ នែដល ែដលខុប ៥៥

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយ្របទីប ។ កុ នងកបបទី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិម ខុប ្ត ួ យអងគ

្រពះនមសមនចក ្ត ុ ខ

្រទង់មន

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ជមចស់ែផនដ ី

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ំ េ្រចើន ។ បដស កម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះទីបទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ចប់ ទីបទយកេតថ បទន ។

វិ

លិទយកេតថ បទន ទី ៥

[ ១៦៥ ] មនភម នំ ួ យេឈ ម ះេ មសៈ េនជិតៃ្រពហិមពន ្ត ្រពះពុទជ ធ សមណៈមួយអងគ

់្រសគំ មនឥ្រនយ្រសគត ិទ

គង់េន

(

)

េទ្របេគន្រពះសមណៈ ឯ្រពះសយមូ ភ ជម អនកមនចិត្រ្ត ជះថ្ល

ំ ងៃដខ្ល បនថ្វយដឡ ូ

ែកបរេជើងភេនំ នះ

ំ ងៃដខ្ល ំញ កដឡ ខុយ ូ

វរៈ ្រទង់ឈនះកិេលស បនអនេុ មទនថ ី

ដល់តថគត

ផលែតងេកើតេឡើងដល់អនក

ំ ង ំញ នថ្វយដឡ កុ នងភពែដលអនកេកើត ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ូ ំញ ិ នែដល ខុម

ំ ង ៃដខ្ល ។ បដស គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនដឡ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ ូ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះវ ិ

លិទយកេតរថ ចប់ វ ិ

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

លិទយកេតថ បទន ។

មចទ ឆ យកេតថ បទន ទី ៥

ំញ នយក្រតីដធ ៏ ំ [ ១៦៦ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជសតអ ខុប ្វ ក េនេលើេឆនរសឹ ទ ងចនភគ ទ

ថ្វយដល់្រពះមុន ី

េ្រពះេហតុែដលខុ ំញ

្រពះនមសិទត ធ ថ បនថ្វយ្រតី

កុ នងកបបទី

ំញ ិ នែដល ខុម

៩៤

គ ល់ទុគគតិ

អំពកបបេនះ ី

កុ នងកលេនះ

េនះជផលៃនករថ្វយ្រតី


ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នង ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ អភញ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះមចទ ឆ យកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ មចឆទយកេតថ បទន ។

ជវហង កេតថ បទន ទី ៧

[ ១៦៧ ] កលេនះ ខុ្រំញ

៏ ្រពះនមសិទត ធ ថ នមន ្ត ិ េទឰដ

ច់េទកុ នងៃ្រព ែកបរេឆនរសឹ ទ ងចនភគ បនេឃើញ្រពះពុទ ធ ទ

ំញ ង កស ។ ខុផ គ អញជលី េហើយ្រកេឡកេមើល្រពះម

ំ ិតរ្ត បស់ខួនឲ្រជះថ េហើយញុងច ្ល ្ល បនថ្វយបង្រពះេ គំ

កបបេនះ

មុន ី

កនយក ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំព ី

ំញ នថ្វយបងន េ្រពះេហតុែដលខុប គំ វូ ្រពះន សភៈ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ ផលៃនករថ្វយបងគំ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះជវហង កេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ជវហង កេតថ បទន ។

សលឡបុបយេត ថ បទន ទី ៨ ិផ

[ ១៦៨ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជកិនរន េនែកបរេឆនរសឹ ទ ងចនភគ បនេឃើញ្រពះពុទ ធ ទ

់ ិ ូណ៌េ ្រពះនមវបស ិ ី ្រទងបរប

យប

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនរក យ េ ្ត ញ គឺរសី ម ។ ខុម ី

់ បត ក ្រសល់ េ យ យថ្វយចេំ ពះ្រពះវបស ិ ី យ ិ ៉ ងៃ្រកែលង បនកនយកផ ី ។ កុ នងកបបទី

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

សន


បនឮថ ្រពះសលឡបុបយេត រថ ិផ

្របករដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

មន

ចប់ សលឡបុបយេតថ បទន ។ ិផ

ឧបគត [ ១៦៩ ] មន្រសះែដលធមម

សនយេត ថ បទន ទី ៩ ិ

នម ិ ិម តល្អេហើយ េនក

្ត លៃ្រពហិមពន ្ត ឯខុេំញ កើតជ

រក ទឹកកុ នង្រសះេនះ ជអនកមនកបលសំយុងចុះគួរខ្លច ។ ្រពះេ

់ វបស ិ ី ្រទងមនេសចកី្តអនេុ ្រគះ មនេសចកី្តករុ

នមន កុ នងសមនក់របស់ខុ ំញ ។ ខុ ំញ ( េឃើញ ្ត ិ មក

កនយក ្រពះនម

់ខ ំញ ្រពះអងេគ ស្តច ្របថននង្រសង ឹ ុ

) ្រពះម

វរៈ ី ជេទវ

ដៃ៏ ្រកែលង ្រទង់ជ

ន សភៈ េស្តចចូលមកេហើយ េទើបខុេំញ ចញអំពល គំ េំ ពះ្រពះ ី ំ េន បនថ្វយបងច

្ត

ំញ នថ្វយបង្រពះសម េ្រពះេហតុែដលខុប កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ គំ ី ុ ព ទ ធ ជបុរស្របេសើរ

ំញ ិ នែដល ខុម

ញ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយបងគំ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប បនឮថ ្រពះឧបគត

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

សនយេត រថ មន ិ

ចប់ ឧបគត

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សនយេតថ បទន ។ ិ

[ ១៧០ ] ្រពះសមុ ព ទេធ

តរណិយេតថ បទន ទី ១០ កនយក ជ

្ត

្រពះនមវបស ូ មស ិ ី មនវណៈ្ណ ដច

់ ម្លងកុ នងសឹ ទ ង ែដល មនភក ិ ុ ខសងឃេចមេ ម ្រទង់ឋិតេននេឆនរសឹ ទ ង ។ ឯន ស្រមបច មនអនង ្ល ់ធំេនះ ក៏មិនមន េទើបខុេំញ ចញអំពស ី ឹ ទ ង មកចម្លង្រពះេ

កនយក ។ កុ នងកបបទី

ំញ នចម្លង្រពះនរុតម ំញ ិ នែដល ៩១ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ្ត សមមសមុ ព ទ ធ ខុម ី

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់ េនះជផលៃនករចម្លង ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ េហើយ ទង

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។


ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះតរណិយេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

យ្របករ

ចប់ តរណិយេតថ បទន ។

ឧទទន

កសុកិខបយេត ថ បទន ១ េតលមកិខយេតថ បទន ១ ិ

អឌ ចនយេត ថ បទន ១ ទីបទយកេតថ បទន ១ ិទ វិ

លិទយកេតថ បទន ១ មចទ ឆ យកេតថ បទន ១

ជវហង កេតថ បទន ១ សលឡបុបយេត ថ បទន ១ ិផ ឧបគត

សនយេត ថ បទន ១ តរណិយេតថ បទន ១ ិ កអនក្របថនបន ប់

្រតូវជ ១០ ឯគថមន ៤១ េ េហើយកុ នងវគគេនះ ។

ចប់ បទុមុេកខបវគគ ទី ២៧ ។

សុវណព ្ណ េព ិ ្វ ហនវគគ ទី ២៨

សុវណព ្ណ េព ថ បទន ទី ១ ិ ្វ ហនយេត ិ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បនថ្វយ [ ១៧១ ] ខុម

សនៈមួយ េ

យៃដរបស់ខួន ្ល គឺថ្វយេខយ ើន

៍ ខ ៏ ង ំញ ន េដម ដ េ្រពះេហតុែដលខុប ព ់ខស ព ់ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ើ បសេ្រមច្របេយជន ី ី

ំញ ិ នែដល ថ្វយេខយ ខុម ើន

។ កុ នងកបបទី ៦៣ អំពកបបេនះ ខុ ំញ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនេខយ ើន ី

បនេកើតជក ្រតច្រកពតិ្ត ្រពះនមអសមៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ំ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េ្រចើន ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្រពះសុវណព រថ ្ណ េព ិ ្វ ហនយេត ិ

យ្របករដេូ ចះន ។

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ


ចប់ សុវណ្ណពេព បទន ។ ិ ្វ ហនយេតថ ិ

[ ១៧២ ] ្រពះ មក េ

បង្រពះ គំ

តលម ុ ដយ ិ្ឋ េតថ បទន ទី ២ ិ

យកយឫទិ ធ សេ្រមចេ ្ត

ក ្រទង់្រជបនវូ ត្រមិះរបស់ខុ ំញ បនេស្តច

្ត ជអគគនយកកុ នងេ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក យចិត្ត ។ ខុម យ ក៏ថ្វយ ី

ំ ុត ជបុរស្របេសើរបផ

ំ ុងេស្តចចូលមកេហើយ ែដលកព

ថ្វយលងមួយ

ំញ នថ្វយលង ខុម ំញ ិ ន ក្តប់ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ំញ នេកើត ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនលងមួយក្តប់ ។ កុ នងកបបទី ១៦ អំពកបបេនះ ី

ែដល

ជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមគនយៈ ្រទង់បរប ិទ ិ ូណ៌ េ

ំ េ្រចើន ។ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះតលម ុ ដយ ិ្ឋ េតរថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ តលមុ ដយេតថ បទន ។ ិ្ឋ ិ

ចេងកដកិយេតថ បទន ទី ៣

[ ១៧៣ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់គង់េន្រតង់ចេន្លះភនំ

េ្រកកេទទទួល ្រពះនមសិទត ធ ៈថ

់ ក េហើយបន្របេគន្របអបផ

្រស័យម

សមុទ ទ ខុ្រំញ បថននវូ បុណយ

ំញ ន្របេគន្របអបផ ់ ក ដល់្រពះសយមូ ភ លុះខុប

្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ គុណធំ

្រទង់មនេសចកី្តអនេុ ្រគះេហើយ

បនរក យកុ នង នសួគ៌ អស់មួយកបប ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ ី ី ំញ នថ្វយ្របអបផ ់ ក េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

់ ក េនះជផលៃន្របអបផ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

សន


បនឮថ ្រពះចេងកដកិយេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ចេងកដកិយេតថ បទន ។

អពញ ភ ជ នទយេតថ បទន ទី ៤

ំញ នថ្វយថនបន ំ ក [ ១៧៤ ] ខុប ្ត ់ ែភក ន ដល់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមេកណ្ឌញៈញ ្រពះអងគ

មន គៈេទ្របសេហើយ ជ គឺកិេលស ដល់សតេ្វ

្រពះអងម គ នឈន ំ ួង កទងព

្របមណមិនបន ំញ ិ នែដល ខុម

ំ ួង ្រប្រពត ្ត នងន ្ល វូ េមហៈទងព ឹ ក

្រពះអងជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី

អំពកបបេនះ ី

ំ ើ រយតយ ្រកក់ មិនមនដេណ ូរ ឺ

័ មិន ទិបុគគល មន្រពះទយ

្រទង់ែស្វងរក្របេយជន ៍

់ រ័ ្រទង់មិនញបញ

កុ នងកបប

ំញ នថ្វយថនបន ំ ក េ្រពះេហតុែដលខុប ្ត ់ ែភក ន

កុ នងកលេនះ

ំ ក ំញ ន ។ កុ នងកបបទី ១៥ អំពកបបេនះ ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនថនបន ្ត ់ ែភក ន ី

េកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមវរបបៈ ្រទង់បរប ិ ិ ូណ៌េ

ំ េ្រចើន ។ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះអពញ ភ ជ នទយេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

សន

ចប់ អពភញជនទយេតថ បទន ។

ឯកញជលិយេតថ បទន ទី ៥

ំញ ន្របេគនឱកស ជទីេនេលើក្រមលសឹ ្ល កេឈើ ែដលខុ ំញ [ ១៧៥ ] ខុប

ំ ទុក ដល់ ង

្រពះសមណៈ ( ្រពះនមតស ៈ ) ្រទង់ែស្វងរកនវូ គុណធំ កលគង់េនជិតេដម ើ ិ

្វ

។ ខុ ំញ

ផង គ អញជលី េហើយ្រកលក្រមលផក ថ្វយ្រពះតិស សមុ ពទ ធ ជធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជទីពង ឹ

ៃនសតេ្វ

ក ជ

ំញ នេធើ្វ ទិបុគគល ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ ិ នែដល ក្រមលផក ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនក្រមល ។ កុ នងកបបទី ១៤ អំពកបបេនះ ី


ំ ្រពះនមឯកអញជលិកៈ ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ជធំជងពួកមនស ខុប ុ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េ្រចើន ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ ្រពះឯកញជលិយេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ឯកញជ លិយេតថ បទន ។

េបតទ ថ យកេតថ បទន ទី ៦

[ ១៧៦ ] ខុ្រំញ បរពន ធ វូ ្រពះ

្ត ផង ្រពះធម៌ផង ្រពះសងឃផង បន្របេគនេបតទ ថ ន(

សមពត់សឹ ្ល កេឈើ ) ដល់្រពះសមុ ព ទម ធ េហសី ជទកិខេណយយបុគគលដ្រ៏ បេសើរ ។ កុ នងកបបទី ៩១ ំញ ិ នែដល ំញ នេធើ្វ កុសលកមម ខុម អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេធើ្វ ឲ េនះជផលៃនេបតទ ខ ៨ នងអភ ថ ន ។ បដស ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ជក់ចបស់េហើយ ទង បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

្រពះេបតទ ថ យកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ េបតថទយកេតថ បទន ។

ចិតកបូជកេតថ បទន ទី ៧

់ ីបេ [ ១៧៧ ] ខុេំញ ដរើ េទកនទ

ំញ នយកផកៃ្រជ ៧ ខុប ្ត យែខ ទឹក េលើេឆនរសឹ ទ ងចនភគ ទ

ំញ នបូជេជើងថករ ខុ ំញ ក់បូជេជើងថករ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

មិនែដល

ខុ ំញ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបូជេជើងថករ ។ កុ នងកបបទី ៦៧ អំពកបបេនះ ី

បនេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត

្រពះនមបដជ ិ គគៈ

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

យែកវ

្របករ

មន

ំ េ្រចើន ។ បដស ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ កម្លង ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះចិតកបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ចិតកបូជកេតថ បទន ។

លុវទយកេតថ បទន ទី ៨

ំញ នេឃើញ [ ១៧៨ ] មនសឹ ទ ងធំមួយ េឈ ម ះសុទស នៈ េនែកបរភហ នំ ិ មពន ្ត ខុប

្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសុទស នៈ មនរសី ម ល្អ ្រទង់្របសចក គៈ គង់េនែកបរសឹ ទ ងេនះ ។ លុះខុេំញ ឃើញ្រពះអងគ ្របកបេ

់ ៉ ងៃ្រកែលង ខុម ំញ នចិតស យេសចកី្តសងបរ់ មងបយ ្ត េងគ ្វ ្រជះថ្ល

បនថ្វយវលិ ្លភនំ ជែខ េសប ង ដល់្រពះសុទស នៈអងេគ នះ េ

យៃដរបស់ខួន ្ល ។ កុ នងកបបទី

ំញ នថ្វយវលិ ្លភនំ ខុម ំញ ិ នែដល ៣១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុេដលខុប ី េនះជផលៃនវលិ ្លភនំ

ំ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង បនឮថ

្រពះ

្របករដេូ ចះន ។

បដស ិ មិភទ

វេមក ខ ិ

នងអភ ិ ិញញ

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

លុវទយកេតរថ ចប់

មន

យុ

េនះ

គ ល់ទុគគតិ ំញ នេធើ្វ ខុប

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

លុ វទយកេតថ បទន ។

បុណ្ឌរកេត ថ បទន ទី ៩ ី

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល [ ១៧៩ ] កុ នងកលេនះ ្រពះសយមូ ភ ្រពះនមេ មសៈ មនរសី ម ល្អ ខុម

ំញ ន បនថ្វយផកឈូកស ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ំញ ិ នែដល ថ្វយផកឈូកស ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយឈូកស ។ បដស ិ មិភ ទ ៤

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ វេមក ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបុណ្ឌរកេត រថ មន ី

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បុណ្ឌរកេតថ បទន ។ ី

យ្របករដេូ ចះន


តរណិយេតថ បទន ទី ១០

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បន [ ១៨០ ] ខុម

៍ ់ ករឆ្លងៃនសតេ្វ ្របេយជនដល ំញ ន េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកបបទី

៥៥

្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

ថ បន

អំពកបបេនះ ី

ក េ

េដម ព ន្រតង់ផូ វធ ្ល ំ ែដលមនជងុ ក ្ហ ើ បី

យៃដរបស់ខួន ្ល ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី

ំញ ិ នែដល ព ន ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករឲ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិម ខុប ្ត ួ យអងគ

ព ន ។

្រពះនមសេមគតៈ

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប ។

ថ បន

បនឮថ ្រពះតរណិយេតរថ មន

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ តរណិយេតថ បទន ។

ឧទទន

សុវណព ្ណ េព ថ បទន ១ តិលមុដយ ិ្ឋ េតថ បទន ១ ិ ្វ ហនយេត ិ ចេងកដកិយេតថ បទន ១ អពញ ភ ជ នទយកេតថ បទន ១ ឯកញជលិយេតថ បទន ១ េបតទ ថ យកេតថ បទន ១ ចិតកបូជកេតថ បទន ១

លុវទយកេតថ បទន ១

បុណ្ឌរកេត ថ បទន ១ តរណិយេតថ បទន ១ ី

មនគថ ៤២ ែដលអនក្របជញ បេ់ ហើយ ។

ចប់ សុវណ្ណពេព ិ ព ហនវគគ ទី ២៨ ។ ចប់ ភណ រៈ ទី ១១ ។

បណទ ្ណ យកវគគ ទី ២៩

បណទ ្ណ យកេតថ បទន ទី ១

យ្របករដេូ ចះន


ជម

ំញ ងុ យេនក [ ១៨១ ] ខុអ គ ុ នងបណ ្ណ េស្តចចូលមករកខុ ំញ

ឥសី

ំ ុងអងុ យ ែដលកព គ

្រពះសមុ ព ទ ធ

្រពះនមសិទត ធ ថ

៩៤

អំពកបបេនះ ី

កុ នងកលេនះ

ំ ់ ខុប ំញ នថ្វយសឹ ្ល កេឈើចេំ ពះ្រពះអងគ ក ្រពះអងជ គ អនករក នវូ សតទ ្វ ងអស

ជ្របទីបកុ នងេ

ែដល្រទង់គង់េនេលើក្រមលសឹ ្ល កេឈើ ំញ នថ្វយសឹ ្ល កេឈើ េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកបបទី

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនករថ្វយ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ បដស ខ ៨ នង ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ អភញ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

សឹ ្ល កេឈើ ។

ំ ទង

ំ ុងបរេភគស កព ិ ឹ ្ល កេឈើជេភជន ្រពះ-សមុ ព ទ ធ

ំញ ន្របតិបតិេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រពះបណទ ្ណ យកេតរថ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ បណ្ណទយកេតថ បទន ។

ផលទយកេតថ បទន ទី ២

័ សេន្តស េសើ ម េ [ ១៨២ ] ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសិទត ធ ថ មន្រពះទយ

្របែហលេ

យធរណី

េស្តចេចញចកសមធិ

យភស នំ ិ េនរុ ឬក៏

េហើយ្រទង់េស្តចចូលេទរកខុ ំញ

ំញ នចិត្រ្ត ជះ ថ្ល បន្របេគនែផេ្ល ឈើទងអស ំ ់ េនះ គឺែផស ភក ្ល ម៉ កនតៃ្រព ិ ខ ។ ខុម ួទ

៏ ពុ្រទ ែផស ្ល ម៉ពេភទក ិ

េដម ើ បី

្វ យ ្រពង ី

ក់េខម ្រសគំ េព ម ន នងែផ ្ល ក់្របង ដល់្រពះមេហសី្រពះនមសិទត ធ ថ ិ ដល់សតេ្វ

្រពះអងម គ នេសចកី្តអនេុ ្រគះ

ំ ួង កទងព

ំញ នថ្វយែផេ្ល ឈើ េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកលេនះ

កុ នងកបបទី

៩៤

ំញ ិ នែដល ខុម

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត េនះជផលៃនករថ្វយែផេ្ល ឈើ ។ កុ នងកបបទី ៥៧ អំពកបបេនះ ខុប ី ្រពះនមឯកជឈៈ ្រទង់បរប ិ ូណ៌េ

នងអភ ិ ិញញ

េនះ

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

ំ េ្រចើន ។ បដស យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង ខ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

ំ ទង

សន

របស់្រពះពុទ ធ


បនឮថ ្រពះផលទយកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ផលទយកេតថ បទន ។

បចុ គ ច គមនយេត ថ បទន ទី ៣ ិ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល បនេធើ្វ នវូ ករេ្រកកទទួល្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះនមសិទត [ ១៨៣ ] ខុម ធ ថ

្រពះអងជ គ ្របទីបកុ នងេ ដច ូ សតស ្វ ី ហៈ ្រ

ំ ួង ្រទង់ជន សភៈ ្រទង់េស្តចមក កទងព

ក ជអនករក សតេ្វ

់ ៏ ជេនយយ ឬក៏ដច ូ លំពង់ថងនដ

ច់េទកុ នងៃ្រព ឬដច ូ នសភ ិ

្វ ស់ល្វន ់ ។

ំញ នេ្រកកទទួល្រពះន សភៈ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករេ្រកកទទួល ។ កុ នងកបបទី ២៧ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតម ំ េ្រចើន ។ ខុប ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនមបរ ិ រៈ ជធំជងជន ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបចុ គ រថ មន ច គមនយេត ិ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ បចចុគគបនយេតថ បទន ។ ិ

ឯកបុបយេត ថ បទន ទី ៤ ិផ

ំញ បិ [ ១៨៤ ] កលេនះ ខុជ

មិនមនធូលី

្រពះវបស ិ ី

គឺ គៈ

ដច ូ ជ្រពះ

្រពះអង្រគ បេសើរជងនរៈ

្រពះអងជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី

ច េន្រតង់ទ្វរខងតបូង បនេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះអងគ ទិតយមនរសី ម េលឿង

ំញ នថ្វយផកមួយ ខុប

្រទង់ែស្វងរកនវូ ្របេយជន ៍ ដល់សតេ្វ

្របកបេ

ទិគុណ

ំញ នថ្វយផក ខុម ំញ ិ នែដល កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប

កុ នងកបបទី

៩១

ចេំ ពះ

ំ ួង កទងព

អំពកបបេនះ ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ


ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ។ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

បនឮថ ្រពះឯកបុបយេត រថ មន ិផ

ដេូ ចះន ។

សន

យ្របករ

ចប់ ឯកបុបយេតថ បទន ។ ិផ

មឃវបុបយេត ថ បទន ទី ៥ ិផ

់ ិ នបន មនឥ្រនយដ ៏ ្ល [ ១៨៥ ] ្រពះសយមូ ភ ែដលពួកមរផចញម ថ ិទ

្អ ត មិនមនកករ

់ ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល ល្អក់ ្រពះអង្រគ ទង់ចូលកនសមធ ិ ែកបរេឆនរសឹ ទ ងនមមទ ។ កលេនះ ខុម ់ ិ នបន េហើយបូជ្រពះសយមូ ភ េនះ មនចិតរ្ត ក យ បនេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ ែដលពួកមរផចញម ី

យផកមឃវ្រពក ឹ

ំញ ិ នែដល ខុម

កុ នងកបបទី

អំពកបបេនះ ី

៩១

ំញ នបូជផក េ្រពះេហតុែដលខុប

ញ គ ល់ទុគគតិ េនះជផល ៃនពុទប ធ ូជ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ

ំ ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ខុប បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

្រពះមឃវបុបយេត រថ ិផ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

នគ ្រពះអងជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី ជចបងកុ នងេ

ចប់ មឃវបុបយេតថ បទន ។ ិផ

ឧប ្ឋ យកេត ថ បទន ទី ៦ ិ

ំញ នេឃើញ្រពះម [ ១៨៦ ] ខុប

្រទង់ជន សភៈ គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ េស្តចេទ

ដល់្រពះមេហសី

្រពះនមសិទត ធ ថ

្រទង់េ្រកកចក

សនៈេនះ

ដល់សតេ្វ

ំញ នថ្វយឧប ្ឋ កមនក់ ម្រចក ។ ខុប

ំញ នឲេគនមន ែដលខុប ្ត ិ

្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ ្របេយជន ៍

ំ ួង ។ ្រពះសមុ ព ទ ធ ជអនក្របជញ្របេសើរ ្រទង់ទទួលេហើយ្របគល់ឲខុវំញ ញ កទងព ិ

់ មន្រពះភ្រក្តែបរេចញេទកនបច ីនទិស

េហើយ្រទង់េចៀសេចញេទ ។ កុ នងកបប ទី ៩៤ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុ ី


ំញ នថ្វយឧប ្ឋ ក ខុម ំញ ិ នែដល ែដលខុប

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយឧប ្ឋ ក ។ កុ នង

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ្រពះនមពលេសនៈ ្រទង់បរប កបបទី ៥៧ អំពកបបេនះ ខុប ី ិ ូណ៌

ំ េ្រចើន ។ យែកវ ៧ ្របករ មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ខុប

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះឧប ្ឋ យកេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ ឧប ្ឋ យកេតថ បទន ។ ិ

អបទនយេត ថ បទន ទី ៧ ិ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល សែម្តងនវូ អបទន [ ១៨៧ ] ខុម

៏ ំ ្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ គុណដធ

ំ ( េរឿង ) របស់្រពះសុគតទង

ំ ូ េហើយក៏ថ្វយបង្រពះបទទ ងគ គំ

់ នងៃដរបស ិ

យតបូង

ំញ នសែម្តងនវូ អបទន កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ខួន ្ល ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ ី

ំញ ិ នែដល ខុម

ញ គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករសែម្តង ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះអបទនយេត រថ មន ិ

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ អបទនយេតថ បទន ។ ិ

ស ្ត ហបពជ ្វ ិ តេតថ បទន ទី ៨

េទវ

[ ១៨៨ ] កុ នងភពមុន មន្រពះសងឃ របស់្រពះមន្រពះភគ ្រពះនមវបស ិ ី ែដល នងមន ស ុ ិ

េធើ្វ សកករៈ ប់

ំញ ងក៏ដល់នវូ េសចកី្តវនស នេហើយ ខុឯ បនែបកចក ិ

ំញ ូ លេទកនផ ់ ួស ់ ុកខ្រពួយ េ្រពះេសចកី្តវនសេនះ ពួកញតិ ខុច េដម ខុេំញ ្រតកអរ ន ិ ើ បរម ី ង បទ កុ នងផួ សេនះ អស់ ៧ ៃថង េ្រពះ្របថនបេំ ពញកិចក ន ច ុ នង ៩១

អំពកបបេនះ ី

កុ នងកលេនះ

សន របស់្រពះ

ំញ នបួស េ្រពះេហតុែដលខុប

្ត ។ កុ នងកបបទី

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ


ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ េនះជផលៃនបពជ ខុប ្វ ជ ។ កុ នងកបបទី ៦៧ អំពកបបេនះ ី ជមចស់ែផនដ ី

េគែតង

គ ល់ថ

ំ េ្រចើន ្រទង់មនកម្លង

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

្រពះបទសុេនកខមមៈដច ូ គ ន

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះស ្ត ហបពជ ្វ ិ តេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

សន

ចប់ ស ្ត ហបព្វជិតេតថ បទន ។

ពុទុ ប ធ ្ឋ យកេត ថ បទន ទី ៩ ិ

[ ១៨៩ ] កលេនះ ខុេំញ ឈ ម ះេវធមិភ ន ី បិ

ំញ ូ លេទរក្រពះម ខុច អគគនយកកុ នងេ

មុន ី

ឯ្រពះម

មុន ី

របស់ខុ ំញ ក៏េឈ បិ ម ះេវធមិភ នែដរ ី

់ ុថ ំញ សែម្តង្របបខ

ំ ក ខុ្រំញ ជះថ្ល បនបេ្រមើ្រពះពុទទ េ ធ ងេនះ

ំ ្រពះពុទទ ធ ង

យេគរព េ

ខុ ំញ ដក ឹ ៃដ

យេនះ

យៃដរបស់

ំញ នបេ្រមើ្រពះពុទ ធ ខួន កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ្ល ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ ី

ំ ទង

ំញ ិ នែដល យ ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករបេ្រមើ ។ កុ នងកបបទី ២៣ អំពកបបេនះ ី

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិ្ត ខុប ំ េ្រចើន ។ កម្លង ំ ទង

ជតិ

មន្រពះនមសមណុប ្ឋ កៈដច ូ គ ន

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ បដស ញ ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត េហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្របករដេូ ចះន ។

្រទង់មន

រថ ្រពះពុទុ ប ធ ្ឋ យកេត ិ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

ចប់ ពុទុ ប បទន ។ ធ ្ឋ យកេតថ ិ

បុពង ្វ ម គ នយេត ថ បទន ទី ១០ ិ

[ ១៩០ ] ពួកេយង ្វ ់ បនបួសេហើយ េដម ើ បី ើ ៨៤,០០០ នក់ មិនមនេសចកី្តកងល

៍ ខ ៏ ង ំញ ងជ្របធន របស់កុលបុ្រតទងេនះ ំ សេ្រមចនវូ ្របេយជនដ ។ ឯកុលបុ្រត ព ់ខស ព ់ ខុឯ


ំ ះុ ៎ ទងន

េនមន គៈ

ឥ្រនយថ ្ល ិទ

នងេមហៈ ិ

្អ ត មិនមនកករល្អក់ េ

់ ិ នបន ែដលពួកមរផចញម មនេ

ឡសកិចច

យេគរព េ

្រពះអងជ គ ្រពះខី

េធើ្វ រួចេហើយ

ំ េយងបនបេ្រម េ ធ ងេនះ ើ ើ ្រពះសមុ ព ទទ អតភ ្ត ពជេទវ

ែតមនចិត្រ្ត ជះថ្ល

មិនមន

បនបេ្រមើ្រពះសមុ ព ទ ធ

ែដលមន

ំ យៃដរបស់ខួន ្ល ។ ្រពះសយមូ ភ ទង

្រសព សវៈ

មនេទសៈខជក់េចលេហើយ

ែតងផ យេម ្ត ចិត្ត

ពួក

យេសចកី្តេកតែ្រកង លុះដល់មរណៈ ក៏បនេទកន ់

ំញ នរក សីល ខុម ំញ ិ ន កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករស្រងួមកុ នងសីល ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ

ែដល

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៦ េនះ ខុប

បនឮថ ្រពះបុពង រថ មន ្វ ម គ នយេត ិ

ដេូ ចះន ។

ំញ ន្របតិបតេហ សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប ិ្ត ើ យ ។ ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ បុពង បទន ។ ្វ ម គ នយេតថ ិ

ឧទទន

បណទ ្ណ យកេតថ បទន ១ ផលទយកេតថ បទន ១ បចុ គ ច គមនយេត ថ បទន ១ ឯកបុបយេត ថ បទន ១ ិ ិផ

មឃវបុបយេត ថ បទន ១ ឧប ្ឋ យកេត ថ បទន ១ ិផ ិ

អបទនយេត ថ បទន ១ ស ្ត ហបពជ ្វ ិ តេតថ បទន ១ ិ ពុទុ ប ្វ ម គ នយេត ថ បទន ១ ធ ្ឋ យកេត ថ បទន ១ បុពង ិ ិ

មនគថ ៤៨ ែដលអនក្របជញសែម្តងទុកេហើយ ។ ចប់ បណ្ណទយកវគគ ទី ២៩ ។

ចិតកបូជកវគគ ទី ៣០

ចិតកបូជកេតថ បទន ទី ១

យ្របករ


[ ១៩១ ] កលេនះ ខុេំញ កើតជ្រពហមណ៍ េឈ ម ះអជិតៈ ខុ្រំញ បថននងប ឹ ូជនវូ េ្រគ ងបូជ

ំ ុងរុងេរឿង របស់្រពះពុទ ធ ្រពះនមសិខី បន្របមូលផកេផ ង ៗ ។ ខុេំញ ឃើញេជើងថករ ែដលកព ្រពះអងជ គ េផពង ៃនសតេ្វ

មកេ យ យចុះ្រតង់េជើង

េហើយយកផកេនះ

ំញ នបូជផក ខុម ំញ ិ នែដល ថករ ។ កុ នងកបបទី ៣១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

ំញ នេកើតជេស្តច ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនពុទប ធ ូជ ។ កុ នងកបបទី ២៧ អំពកបបេនះ ី

ំ េ្រចើន ។ ច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ ជធំជងពួកមនស ្រពះនមសុបជជលិតៈដច ុ ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះចិតកបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ ចិតកបូជកេតថ បទន ។

បុបធ ផ រកេតថ បទន ទី ២

ជអនក

់ ំ ពត់ែសបកខ្ល ញុងអភ ំ [ ១៩២ ] ខុេំញ ស្ល កសមពត់សមបកេឈើ ដណ្តបស ញ ិ ញ ៥ ឲេកើត ទ បអែងល ្អ ្រពះចនបន ទ

ំញ នេឃើញ្រពះវបស ខុប ិ ី

ំ េឺ្ល ្រពះអងប គ ភ

ំ ុងេស្តចមកកនសម ់ ំញ ងផ ំ ក បរច ថ្វយ្រពះ កព ឆ ្រ្ត ពក ន ក់របស់ខុ ំញ េទើបខុប ិ ត ឹ

ែដល

្ត ។ កុ នងកបប

ំញ នបងផ ំ ក ថ្វយ ខុម ំញ ិ នែដល ទី ៩១ អំពកបបេនះ កុ នងកលេនះ េ្រពះេហតុែដលខុប ី

គ ល់ទុគគតិ

ំ ក ។ កុ នងកបបទី ៨៧ អំពកបបេនះ ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតិម េនះជផលៃនករបងផ ខុប ្ត ួ យអងគ ី

ំ េ្រចើន ។ ជមចស់ែផនដ ី ្រពះនមសមនធរណៈ ្រទង់មនកម្លង ្ត នងអភ ញ ិ ិ ញ

េនះ

ំញ ន្របតិបតេហ ខុប ិ្ត ើ យ ។

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

បនឮថ ្រពះបុបធ ផ រកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ ទង

បដស ខ ៨ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក សន

របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ


ចប់ បុបធ ផ រកេតថ បទន ។

ឆតទ ្ត យកេតថ បទន ទី ៣

ំញ ួស េស្ល កសមពត់ក [ ១៩៣ ] កុ នងកលេនះ កូនរបស់ខុប

ដល់ភពជ្រពះពុទ ធ ែដលសតេ្វ ់ ើ ងថករ ក៏េទកនេជ េ្រកយ

យៈ កូនខុេំញ នះ បន

កបូជ បនបរន ្ល ិ ព ិ ្វ នេហើយ ។ ខុែំញ ស្វងរកកូនរបស់ខួន

របស់្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរ

ជកូនរបស់ខុ ំញ ែដលបរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ

េនខង

ំញ ង ម ។ កលេនះ ខុផ េហើយខុ ំញ គ អញជលី ថ្វយបងេជ គំ ើ ងថករ ្រតង់កែនងេនះ ្ល

់ ្វ តច្រឆ តថ្វយ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ំញ នបូជឆ្រត ខុម ំញ ិ ន កនេស េ្រពះេហតុែដលខុប ី ំញ នេកើត ខុប គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនករថ្វយឆ្រត ។ កុ នងកបបទី ២៥ អំពកបបេនះ ី

ែដល

ជេស្តចច្រកពតិ្ត ៧ ជតិ ជធំជងជន ្រពះនមម

ំ េ្រចើន ។ រហៈដច ូ គ ន ្រទង់មនកម្លង

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះឆតទ ្ត យកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

សន

យ្របករ

ចប់ ឆត្តទយកេតថ បទន ។

[ ១៩៤ ] កល្រពះ

សទស ទ ញកេត ញ ថ បទន ទី ៤

់ ំ ចេំ ពះ្រពះពុទ ធ ទិតយមិនទនរះេឡ ើ ង េសចកី្ត្រជះថ្លយ៉ងខ្លង

៏ ំ ក៏េកើតមន្របកដកុ នងេ ដ្រ៏ បេសើរ ្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ គុណដធ

្របកសថ ្រពះពុទ្រធ

ំញ នឮសំេឡង ក ។ ខុប

ំញ តបនេឃើញ្រពះជិន្រសីេនះេឡើយ លុះ ស់េហើយកុ នងទីេនះ ែតខុឥ

ំញ ិ តនងមរណកល ំញ នចបភ ់ កន ់ ្រពះពុទ ធ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ដល់ខុជ ខុប ឹ្ល កដល ឹ ី ឹ កុ នងកលេនះ

ំញ ននវូ ពុទស េ្រពះេហតុែដលខុប ធ ញញ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផល

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ៃនពុទប ញ ធ ូជ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប

ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។


បនឮថ ្រពះសទស រថ មន ទ ញកេត ញ

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ សទទសញ ញកេតថ បទន ។

េគសីសនេក ិ ខបកេតថ បទន ទី ៥

ំញ ន្រកលក្រមល្រទនបេ់ ជើង េចញអំពទ [ ១៩៥ ] ខុប ី ្វ រ

( ថ្វយចេំ ពះ

ំញ នទទួលកុសលកមម របស់ខួនេនះ ំញ ននវូ ពហនៈ សងឃ ) ខុប េនះជផលៃនបុពក ្ល ្វ មម ។ ខុប

ំ ់ នះុ ៎ ទងអស

គឺេសះ

ជេនយយ

មនសនះដ ូ ខយល់ ុទ ច

នងេសះស ធ ិ ិ នព

ជពហនៈដេ៏ លឿន

ំញ នេធើ្វ េនះជផលៃនក្រមល្រទនបេ់ ជើង ។ ឱ ! េ្រគ ងសកករៈ ជសកករៈដៃ៏ ថ្លថ្ល ែដលខុប

េហើយេ

យ្របៃព

៏ ្អ ចេំ ពះបុញេក ញ ខតដ ្ត ល

េ្រគ ងសកករៈដៃទ

ំ ិ តៃនសកករៈ មិនដល់ចណ

ំញ ន្រកល េ្រពះេហតុែដលខុប ែដលខុេំញ ធើ្វ ចេំ ពះសងឃេហើយ ។ កុ នងកបបទី ៩៤ អំពកបបេនះ ី ំញ ិ នែដល ក្រមល្រទនបេ់ ជើង ខុម

គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនក្រមល ។ កុ នងកបបទី ៧៥

ំញ នេកើតជេស្តចច្រកពតម ខុប ិ្ឋ ៈ ្រទង់មនេតជះេ្រចើន ។ បដស ិ មិភ ទ ិ្ត ួ យអងគ ្រពះនមសុបតដ ិ ត ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ ៤ វេមក ខ ៨ នងអភ ិ ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះេគសីសនេក ិ ខបកេតរថ មន

្របករដេូ ចះន ។

សន របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ េគសីសនេកខ ិ បកេតថ បទន ។

បទបូជកេតថ បទន ទី ៦

[ ១៩៦ ] កលេនះ ខុេំញ កើតជកិនរន េនភហ នំ ិ មពន ្ត បនេឃើញ្រពះសមុ ព ទ ធ ្រពះអងគ

្របសចកធូលី គឺ គៈ ដច ូ ជ្រពះ ្រពះនមវបស ិ ី

ំញ ូ លេទរក្រពះពុទ ធ ទិតយមនរសី ម េលឿង ។ កលេនះ ខុច

្រពះអងជ គ នយកៃនសតេ្វ

េហើយេ្រ

ចនវូ ខមចន នទ ៍ ឹ ្ល

នង្រក ិ

ំញ នបូជ េ្រពះេហតុែដលខុប េលើ្រពះបទ កុ នងកលេនះ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ី


ំញ ិ នែដល ្រពះបទ ខុម

នងអភ ិ ិញញ

ំញ នបូជ្រពះបទ ។ បដសម គ ល់ទុគគតិ េនះជផលៃនខុប ខ៨ ិ ិ ិភ ទ ៤ វេមក ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ខុប

េនះ

ំញ ន្របតិបតិេហ ខុប ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះបទបូជកេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ ទង

សន

របស់្រពះពុទ ធ

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

យ្របករ

ចប់ បទបូជកេតថ បទន ។

េទសកិតិកេត ្ត ថ បទន ទី ៧

[ ១៩៧ ] កុ នងកលេនះ ខុេំញ កើតជ្រពហមណ៍ េឈ ម ះឧប

ៃ្រពធំ បនេឃើញ្រពះេ

កនថ ជន សភៈ គួរទទួលនវូ េ្រគ ងបូជ របស់សតេ្វ

ំញ ្វ យបងេទៀបបទ េហើយខុថ គំ េទ

ល្ហកៈ ខុេំញ ដរើ ចូលេទកុ នង

្រពះពុទ្រធ ទង់្រជបថ

ខុេំញ ចញចកៃ្រពធំេនះ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្លេហើយ ខុម

់ ្រពះពុទដ ក៏បនរលឹកនកដល ធ ្រ៏ បេសើរ ឹ

ក៏េស្តចបត់

ំញ នសរេសើរនវូ ខុប

្របេទសេនះ េហើយរក យកុ នង នសួគ៌ អស់មួយកបប ។ កុ នងកបបទី ៩២ អំពកបបេនះ ី ី ំញ នេពលសរេសើរនវូ ្របេទស េ្រពះេហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃន

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ករសរេសើរ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប

ំ ទង

ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះេទសកិតកេត រថ មន ិ្ត

ដេូ ចះន ។

ំ េ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

យ្របករ

ចប់ េទសកិត្តកេតថ បទន ។ ិ

[

១៩៨

]

សរណគមនយេត ថ បទន ទី ៨ ិ

កលេនះ

ខុេំញ កើតជ្រពនៃ្រព

្រពះនមវបស គ ចបងកុ នងេ ិ ី ្រពះអងជ

េននភហ នំ ិ មពន ្ត បនេឃើញ្រពះពុទ ធ

ំញ ូ លេទជិត្រពះសមុ ព ទ ធ េធើ្វ នវូ ក ជន សភៈ ។ ខុច

ំ ករបេ្រមើ ទងបនថ ្វ យខួន ្ល ជឧបសក ដល់សរណៈ

( កុ នងសមនក់ ) ៃន្រពះសមុ ព ទ ធ


្រពះអងជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី

្របកបេ

ំញ នដល់សរណៈ េ្រពះេហតុែដលខុប

ទិគុណ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

កុ នងកបបទី

៩១

អំពកបបេនះ ី

េនះជផលៃនសរណៈ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្រពះសរណគមនយេត រថ ិ

យ្របករ ដេូ ចះន ។

មន

សន

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

យុ

ចប់ សរណគមនយេតថ បទន ។ ិ

អមពបណ ិ ិ្ឌ យេតថ បទន ទី ៩

[ ១៩៩ ] ខុេំញ ឈ ម ះេ មសៈ ែតេគ

ំញ នថ្វយែផ្ល គ ល់ ល់គ ន ថទនវៈ ខុប

្វ យមួយ

់ ្រពះពុទ ធ ្រពះនមវបស ៏ ំ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ដដល ុំ ិ ី ី ្រពះអងែគ ស្វងរកនវូ គុណដធ

ំញ នថ្វយែផ្ល េ្រពះេហតុែដលខុប ែផ្ល

ំ ទង

្វ យ

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនករថ្វយ

ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ញ ្វ យ ។ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ-ទ ៤ វេមក ិ ិ ញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតបត សន របស់្រពះពុទ ធ ខុប េហ ិ ិ្ត ើ យ ។

បនឮថ ្រពះអមពបណ ិ ិ្ឌ យេតរថ មន

ដេូ ចះន ។

ំ យុ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ េ

ចប់ អមពបណ ិ ិ្ឌ យេតថ បទន ។

អនស ុ ំ

វកេតថ បទន ទី ១០

ំញ នេឃើញ្រពះជិន្រសី ្រពះនមវបស ំ ុង្រ [ ២០០ ] ខុប ិ ី កព

់ ួ យែវក ថ្វយចង្ហនម

យ្របករ

ដល់្រពះសមុ ព ទ ធ

ច់េទបណ ិ ្ឌ បត បន

្រពះអងជ គ ធំជងសតេ្វ ជើងពរី

្រទង់្របកបេ

ំញ នចិត្រ្ត ជះថ្ល មនចិតរ្ត ក ទិគុណ ។ កលេនះ ខុម យ បនថ្វយបងគំ េពលសរេសើរ ី

៍ ខ ៏ ង ្រពះសមុ ព ទ ធ េដម វូ ្របេយជនដ េ្រពះ ព ់ខស ព ់ ។ កុ នងកបបទី ៩១ អំពកបបេនះ ើ បសេ្រមចន ី ី ំញ នសរេសើរ្រពះពុទ ធ េហតុែដលខុប

ំញ ិ នែដល ខុម

គ ល់ទុគគតិ

េនះជផលៃនករសរេសើរ


ំញ នេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ ទង ំ បដស ខ ៨ នងអភ ិ ិ មិភ ទ ៤ វេមក ិ ិញញ ៦ េនះ ខុប ំញ ន្របតិបតិេហ របស់្រពះពុទ ធ ខុប ្ត ើ យ ។ បនឮថ

្របករដេូ ចះន ។

្រពះអនស ុ ំ

វកេតរថ ចប់ អនុសំ

មន

យុ

ំ បនសែម្តងនវូ គថទងេនះ

វកេតថ បទន ។

ឧទទន

ចិតកបូជកេតថ បទន ១ បុបធ ផ រកេតថ បទន ១

ឆតទ ្ត យកេតថ បទន ១ សទស ទ ញកេត ញ ថ បទន ១

េគសីសនេក ិ ខបេតថ បទន ១ បទបូជកេតថ បទន ១

េទសកិតកេត ថ បទន ១ សរណគមនយេត ថ បទន ១ ិ្ត ិ អមពបណ ុ ំ ិ ិ្ឌ យេតថ បទន ១ អនស

វកេតថ បទន ១

មនគថ ៤៧ ែដលពួកអនក្របជញ បេ់ ហើយ ។ ចប់ ចិតកបូជកវគគ ទី ៣០ ។

មួយេទៀត ឧទទនៃនវគគ

កណិករបុបយវគ គ ១ ហតិវគ ថ គ១ ិផ

លមពនទយកវគគ ១

ឧទកសនទយវគ ិ គ ១ តុវរទយវគ ិ គ ១ េថមកវគគ ១ ឧេកខបវគគ ១ សីសុបធនវគគ ១ បណទ ្ណ យវគគ ១ ចិតកបូជកវគគ ១ មនគថ ៤៥១ េ

យសព្រ្វ គប់ ។

ំ ់ ១២៥ ផង េលើសពេនះ គថទងអស ៧២ េទៀតផង ី

ៃនបទ ១៣០ ែដលអន្របជញ ជអនកេឃើញនវូ ្របេយជន ៍ បន បេ់ ឃើញេហើយ ។

ចប់ សតកៈ ទី ៣០ ។

សន េ

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧៣  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you