Page 1

បដក េលខ ២៩ ិ សុតប សំយុតន ្ត ដក ្ត កយ ិ ិ សគថវគគ បឋមភគ សូមនម

ក រ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ ជអរហនសម ្ត ម សសមុ ព ទអ ធ ងេគ នះ ។ េទវ

សំយុត្ត

នឡវគគទ១ ី ឪឃតរណសូ្រតទី១ ំញ ន [ ១ ] ខុប

់ ់ ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ្ដ បម ុ នង

វតេ្ត ជតពន របស់អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ េទៀប្រកុង កនងតេទេហ ្ល ើ យ េទវ

វតីថ ។ ្រគេនះឯងលុះ ្រតី បឋមយម

ំ ំ ូ លឲភឺ្ល េ្ត ជតពន ទងម មួយអងម គ នរសី ម រុងេរឿងញុងវត

្វ ង

េហើយចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏្រកបថ្វយបងគ ំ ្រពះមន ៏ មគួរ ។ ្រពះភគ រួចេហើយឈរកុ នងទីដស [ ២ ] លុះេទវ

៏ មគួេហើយ េទើប្រកបបងទ េនះ ឈរកុ នងទីដស គ ំ ូលសួរ្រពះមន

៌ ខ ្រពះអងឆ ្រពះភគ យ៉ងេនះថ បព្រត្រពះអង ន គ ទ គ ្ល ងនវូ អនង ្ល ់ េ ិ ិ ុក ្រពះអង្រគ

ស់ថ មនល

វុេ

យេហតុដច ូ េម្ដចហ៎ ន ។

តថគតមិនឈប់ មិន្របង ្ល ់បន ។ បព្រត ឹ ែតឆ្លងអនង ិ

៌ ខ ចុះ្រពះអងមិនឈប់ មិន្របង ្រពះអងន គ ទ ្ល ់បន េតដ ូ េម្ដច ។ មនល ិ ុក ឹ ែតឆ្លងអនង ើ ច កល

តថគតឈប់

តថគតនងល ឹ ិ ចចុះកុ នងកលេនះ

កល

វុេ

តថគត្របង ឹ


តថគតនងរ ឹ

ត់ឃ ្ល តេទកុ នងេនះមនល

តថគតមិនឈប់ មិន្របង ែតឆ្លង ឹ

វុេ

អនង ្ល ់បន យ៉ងេនះឯង ។ ំ ពយ ង ី ូរ

ស់េហើយ

ខុេំញ ទើបែតនងបនេឃ ឹ ើ ញខី

ំ ់ ិ េលស ែដលមិនឈប់ មិន្របង រលត ក ឹ ែតឆ្លងត [ ៣ ] លុះេទវ

សវ្រពហមណ៍

្ហ ែដលផ យេទកុ នងេ

េនះ េពលពកយេនះចបេ់ ហើយ ្រពះ

រក យ ។ ្រគេនះឯង េទវ ី

ជអនក

កបន ។

័ ្ដ ក៏មន្រពះហឫទយ

័ ្ដ របស់អញ មន្រពះហឫទយ

អងេគ នះ ដង ឹ ថ្រពះ

េហើយក៏បត់េទកុ នងទី េរក យដេូ ចះន េហើយ ក៏ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េធើ្វ ្របទក ណ គំ ើ ិ

េនះឯង ។

នេមកខសូ្រតទី២ [ ៤ ] េទៀប្រកុង េទវ

ង វត.ីថ . . . .្រគេនះឯង លុះ ្រតបឋមយមកន ្ល ់េទេហើយ ី

ំ ំ ូ លឲភឺង ងម មួយអងគ មនរសី ម រុងេរឿង ញុងវតេជតពនទ ្ល

គល់្រពះមន្រពភគ

លុះចូលេទដល់េហើយ

្វ ងេហើយចូល េទ

េទើប្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ គំ

៏ មគួរ ។ េហើយឈរកុ នងទីដស [ ៥ ] លុះេទវ

៏ មគួរេហើយ េទើប្រកបបងទ អងេគ នះ ឈរកុ នងទីដស គ ំ ូលសួរ

្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ បព្រត្រពះអង ន គ ទ ុ ៌ ខ ្រពះអង្រគ ទង់្រជបនវូ មគគជេ្រគ ង រួច ិ ិ ក ចកចកកិេលស នវូ ផលជេ្រគ ងផុតចកចកកិេលស ំ កិេលសរបស់សតទ ្វ ង

យែដរឬ ។ មនលអនកមន

នង្រពះន ព ិ ិ ្វ នជទី

យុ តថគតដង ឹ នវូ មគគជេ្រគ ង

រួចចកកិេលស នវូ ផលជេ្រគ ងផុតចកកិេលស នង្រពះន ព ិ ិ ្វ នជទី ំ របស់សតទ ្វ ង

ង ត់ចក

ង ត់ចកកិេលស

់ ៌ ខ ចុះ្រពះអង្រគ ទង្រជបន យែដរ ។ បព្រត្រពះអង ន វូ មគគជេ្រគ ង គ ទ ិ ិ ុក


រួចចកកិេលស នវូ ផលជេ្រគ ងផុតចកកិេលស នង្រពះន ព ិ ិ ្វ នជទី ំ របស់សតទ ្វ ង [៦] កមមនងភព ិ

យេ

យដច ូ េម្ដចេអះ ។

្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់តបថ មនលអនកមន

់ នងករអស ់ េទ្រពមៃន ែដលមនននជឫសគល ីទ ិ

់ ង បរ់ មងបេ់ វទនទង ំ រលតស

យុ េ្រពះករអស់េទៃន សញញនងវ ិ ញ ណេ្រពះ ិ ញ

យ យ៉ងេនះ បនជតថគតដង ឹ នវូ មគគជេ្រគ ង រួចចក

កិេលស នវូ ផលជេ្រគ ងផុតចកកិេលស នង្រពះន ព ិ ិ ្វ នជទី ំ សតទ ្វ ង

ង ត់ ចកកិេលស

ង ត់ចកកិេលស របស់

យ ។

ឧបេនយយសូ្រតទ៣ ី [ ៧ ] លុះេទវ

៏ មគួរេហើយ ក៏េពលគថេនះ កុ នងសំ េនះ ឈរកុ នងទីដស

ក់

ំ ូ លជិត (េសចកី្ដ ែ្វ ដល្រតូវជ នច ្ល ប)់ កលេបសត ើ

្ល ប)់

ៃន្រពះមន្រពះភគថ ជីវតគឺ ំ ូ លេទរក (េសចកី្ដ ែតងនច

ំ យុ(របស់សតទ ្វ ង

ស់ ដបតជ ិ

យ) តចត ួ ចេពក ិ

ំ នេឡើយ កលេបប េហើយនងរកអ ឹ ើ ុគគល បនសំឡឹងេឃើញភ័យនះុ ៎ កុ នង ី្វ ្រជកេកនពុម េសចកី្ដ

ំ ្ល បេ់ ហើយ គួរែតេធើ្វបុណយទង

[ ៨ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ តចត ួ ចេពក ិ

ំ យ ែដលជគុណជត នមកស ុ ខមកឲ ។

ស់ថ ជីវតគ ិ ឺ

ំ យុ ( របស់សតទ ្វ ង

ំ ូ លរក ( េសចកី្ដ ស់ ដបតជ ែតងនច ិ

សតែ្វ ដល ្រតូវជ ន ំ ចូលជិត ( េសចកី្ដ

្ល ប់ ) កលេបើ

្ល ប់ ) េហើយនងរកអ ី្វ ្រជកេកន ឹ

ំ នេឡើយ កលេបប ័ នះុ ៎ េសចកី្ដ ពុម ើ ុគគលបនសំឡឹងេឃើញភយ

ជអនក្របថនេសចកី្ដសងប់ ្រតូវែតលះបង់

យ)

មិស: កុ នងេ

អេចន ច ស ិ ្ត ូ ្រតទី៤

្ល បេ់ ហើយ

កេចញ ។


[ ៩ ] េទវ

៏ មគួរេហើយ បនេពលគថេនះ កុ នងសំ េនះ ឈរកុ នងទីដស

ក់

ៃន ្រពះមន្រពះភគថ ៖ ំ កលទង

យ ែតងកនងផ ្ល ុ តេទ

័ ់ យទ ំ ជំននៃនវ ង

ំ ្រតទ ី ង

់ វូ លំ យ ែតងលះបងន

យែតងឆ្លងហួសេទ

ប់ កលេបប ើ ុគគលបនសំឡឹង

េឃើញភ័យនះក ុ ៎ ុ នងេសចកី្ដ

ំ ្ល បេ់ ហើយគួរែតេធើ្វបុណយទង

[ ១០ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ំ ស់ថ កលទង

យែដលជ

ំ គុណជតនមកស ុ ខមកឲ ។

ំ ្រតទ ី ង នវូ លំ

យ ែតងកនងផ ្ល ុ តេទ

័ ទង ់ យ ំ យ ែតងឆ្លងហួសេទ ជំននៃនវ

យ ែតងលះបង់

ប់ កលេបប ើ ុគគលបនសំឡឹង េឃើញភ័យនះុ ៎ កុ នងេសចកី្ដ

ជអកនសំឡឹងយកេសចកី្ដសងប់ គួរែតលះបង់

មិសៈ កុ នងេ

្ល បេ់ ហើយ កេចញ ។

កតិចិន ឆ ស ិ ទ ូ ្រត ទី ៥ [ ១១ ] លុះេទវ ្រពះភគថ៖

៏ មគួរេហើយ េទើបេពលគថសួរ្រពះមន េនះ ឈរកុ នងទីដស

៉ ម ន ្រតូវលះបង់ធម៌បុន ៉ ម ន ្រតូវអបរ់ ធម ំ ៌ បុន ៉ ម នតេទ ជន្រតូវកត់បង់ធម៌បុន ់ នវូ ធម៌ជេ្រគ ងចព ំ ក់បុន ៉ ម នេទើបេ ភិកុ ខកនងបង ្ល [ ១២ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រ

ថ អនកឆ្លងឱឃៈបន ។

់ ជន្រតូវកត់សំេយជន:ជចែំ ណក ស់តបថ

ំ វូ ខងេ្រកម ៥ ្រតូវលះបង់សំេយជន: ជចែំ ណកខងេលើ ៥ ្រតូវអបរ់ ន

់ ំ ក់ ទង ំ ៥ យ៉ង ំ ៥ តេទភិកុ ខកនងបង សង :គ គឺធម៌ជេ្រគ ងចព ង ឥ្រនយទ ្ល ិទ

េទើបេ

ថ អកនឆ្លងអនង ្ល ់បន ។


ជគរសូ្រត ទី ៦ [ ១៣ ] លុះេទវ សំ

៏ មគួរេហើយ េទើបេពលគថេនះ កុ នង េនះ ឈរកុ នងទីដស

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ ំ ុងភញក់ មនបុន ៉ ម នធម៌ជេ្រគ ង ធម៌ជេ្រគ ងលក់របស់ពួកបុគគលែដលកព ៉ ម នបុគគល្រប ភញក់ កុ នងពួកបុគគលែដលលក់ មនបុន

៉ មន េ្រពះធម៌បុន

បុគគល

ក់ធូលីគឺកិេលស

៉ មន។ ្អ តបនេ្រពះធម៌បុន

[ ១៤ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រ

់ នវរណ:ទ ំ ៥ ជេ្រគ ងលក់របស់ ស់តបថ ង ី

ំ ៥ ជេ្រគ ងភញក់ កុ នងពួកបុគគលែដល ំ ុងភញក់ ឥ្រនយទ ង ពួកបុគគលែដលកព ិទ

លក់ បុគគលែតង្រប

៌ ៥ ែតង ក់ធូលីេ្រពះ នវរណធម ី

្អ ត េ្រពះឥ្រនយ ិទ ៥ ។

អបបដវិ ទ ិ ិតសូ្រត ទី ៧ [ ១៥ ] លុះេទវ សំ

៏ មគួរេហើយ េទើបេពលគថេនះ កុ នង េនះ ឈរកុ ន ងទីដស

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ ពួកជន

់ ់ ចបស់េទ ពួកជនេនះ ែតងេជឿ កុ នងលទិ ធ ជខង មិនទនយល

ំ េ្រក ទក ុ ជកលគួរពួកជនទងេនះភ ញ ក់រពក ញ ពួកជនេនះ ក៏េនែតលក់ មិនភញក់រពក ញ េ

ះ។

[ ១៦ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ ពួកជន

បនយល់ធម៌ចបស់

ស់ល្អ

ពួកជនេនះ េឈ ពួកជនេនះ មិនេជឿកុ នងលទិជខងេ្រកេទ ម ះថភញក់ខួន ្ល ធ

ឯង េឈ ម ះថ បន្រ

ស់ដង ឹ

សន ិ ន សែដល មិន េសើ ម ។

មេហតុ រែមង្រប្រពត ្ត ម៌េសើ ម កុ នងេ ឹ ធ


សុសមុ ម ដស ធ ូ ្រត ទី ៨ [ ១៧ ] លុះេទវ កុ នងសំ

៏ មគួរេហើយ បនេពលគថេនះ េនះ ឈរកុ នងទីដស

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ ់ ំ ធម៌ ពួកជនេនះ ែតងេជឿកុ នងលទិ ធ ជខងេ្រកទុកជ ភន្រចឡ

ពួកជន

កល គួរពួកជនេនះភញក់រពក ញ ពួកជនេនះ ក៏េនែតលក់មិនភញក់រពក ញ េ [ ១៨ ] ពួកជន ខង

់ ំ ធម៌ ពួកជនេនះ មិនេជឿកុ នងលទិជ មិនភន្រចឡ ធ

េ្រកេទពួកជនេនះេឈ េឈ ម ះថ ភញក់ខួនឯង ្ល ម ះថ បន្រ

មេហតុ រែមង្រប្រពត ្ត ម៌េសើ ម កុ នងេ ឹ ធ

ដង ឹ

ះ។

ស់

កសន ិ ន សែដល មិន េសើ ម ។

មនកមសូ្រត ទី ៩ [

១៩

កុ នងសំ

]

លុះេទវ

េនះ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ កុ នងេ

៏ មគួរេហើយ ឈរកុ នងទីដស

កេនះ អកន្របថនមនះ ្របេ

បនេពលគថេនះ

ចិតម ្ត ិ នបន អកនមនចិតម ្ត ិ ន

ំ មំ ង

េឈ ម ះថ មិនមនញណជេ្រគ ងដង ឹ អកនេនកុ នងៃ្រពែតមនក់ឯង ្របែហស

ំ ងៃនមចុ បនេឡ េធ្វស ក៏មិនគបបឆ :ែដលជច ណ ្ត ច ើយ ។ ើ ី ្ល ង េ្រតយៃនវដ [ ២០ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ េ េ

ស់ថ បុគគលលះមនះបន

យឧបចរសមធិ មនចិតផ ្ត ូ រផង់ រួច្រសឡះចក

ំ ចិត្ត ្របៃព ង

ធម៌ជេ្រគ ង

់ ៉ ង េនកុ នងៃ្រពែតមនក់ឯង មិន បន្របែហសេធ្វស ហមង្រគបយ

បុគគលេនះ គបបឆ :ែដល ្ត ើ ី ្ល ងេ្រតយៃនវដ

ំ ងៃនមចុ បន ។ ជចណ ច

អរញស ញ ូ ្រត ទី ១០


[ ២១ ] លុះេទវ ្រពះភគថ ៖

៏ មគួរេហើយ េទើបេពលគថ សួរ្រពះមន េនះ ឈរកុ នងទីដស

ពួកភិកុ ខជ្រពហមចរ ី េនកុ នងៃ្រព មនចិតស ្ត ង បរ់ មងប់ ឆន ់

រែតម្ដង

េហតុអី្វ បនជ ពណ៌សមបុរកយ េនែតផូរផង់បន ។ [ ២២ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ ពួកភិកុ ខេនះមិនេ

្ដ យរបស់ែដល

ំ ិ ន្របថនរបស់ ែដលមិនទនមកដល ់ ់ ្រគនែតច ់ កនងេទេហ ្ល ើ យ ទងម ិញឹ ចម យរបស់ជបចុ បបន ច ន េហតុេនះបនជពណ៌សមបុរកយ េនែតផូរ

ជីវត ិ េ

ផង់បន ពួកជនពលែតង្រសេពន្រសពប់ េ

ំ រេនះ យេហតុទងព េ្រពះ ី

់ ់ នងេសចក េសចកី្ដ្របថននវូ របស់ែដលមិនទនមកដល ី្ដ ិ

ល័យ

ចេំ ពះរសបែ់ ដលកនងេទេហ ្ល ូ េដម ើ បបុះេខៀវ្រសស់ែដល្រតូវេគ្រចូត ើ យដច េចល ។ ចប់ នឡវគគ ទី ១ ឧទទនៃននឡវគគេនះ គឺ ឱឃតរណសូ្រត ១ នេមក ខសូ្រត ១ ឧបេនយយសូ្រត ១ ិ អេចន ផ ិ ទ សូ្រត ១ ជគរសូ្រត ១ អបបដ-ិ ច ស ិ ្ត ូ ្រត ១ កតិចិន វទ ធ ូ ្រត ១ មនកមសូ្រត ១ ិ ិតសូ្រត ១ សុសមុ ម ដស ជគរំ ប់ ១០ នងអរញ សូ្រត ១ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ ិ សែម្ដងេហើយ េ

កចត់ថ ១ វគគ េ

នននវគ ទ គ ទី ២

យេហតុេនះ ។


នននវគ ទ គ ទី ១ [ ២៣ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់គង់េន កុ នងវតេ្ត ជតពនរបស់អន

ថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ េទៀប្រកុង ំ ទង

វតីថ ។ កុ នងទីេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រ

ំ យថ មនលភក ិ ុ ខទង

្រពះភគថ ្រពះករុ

្រពះអងគ

មួយអងគ ជពួកេទវ

់ ក ល់ មូលមិត្ត បេ្រមើេ សកបស គថេនះ កុ នងេវ ពួកជន

េនះថ៖

ភិកុ ខ

ំ បនទទួល្រពះពុទដ យ ។ ភក របស់្រពះមន ធ ក ី ិ ុ ខទងេនះ

់ ់ ៉ ងេនះថ មនលភក ំ [ ២៤ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រតង យ ិ ុ ខទង

មក មនេទវ

ស់េ

ជន ់

យ ពេ្រពងនយ ី

មនពួក្រសីអប រេចមេ ម ែឆ្អត វតង ិ្ត

ំ ៥ ដជ ៏ ទិព ្វ កុ នងនននវនឱទយន យកមគុណទង បនេពល ទ

មិនបនេឃើញនននវនឱទយន ែដលជេន របស់ពួកនរេទវ ទ

េនកុ នង នៃ្រត្រតង ម ះថ មិន ិ មនយសស័កិ្តពួកជនេនះ េឈ

គ ល់

ចបស់នវូ េសចកី្ដសុខេទ ។ ំ [ ២៥ ] មនលភក ិ ុ ខទង

មួយអងេគ ទៀត ( ជអរយ ិ មនលេទវ

ំ ទង

យ លុះេទវ

េនះ េពលយ៉ងេនះេហើយ មនេទវ

វក ិ ) េពលគថតបនង ឹ េទវ

់ នវូ របស់ យ អកនឯងមិនដងចបស ឹ

េនះវញថ៖ ិ ំ ្រពះអរហនទ ្ត ង

ំ ួង មិនេទៀងេទ មនកិរយេក ់ យថ សងខទងព ិ ើ តេឡើង នងក ិ ិ រយរលត ិ េទវញជធម ម ិ

់ វូ េកើតេឡើងេហើយ ែតងរលត់េទវញ ិ លុះែតរមងបន

ំ ំ សងខរ ទងេនះបន េទើបនមកន វូ េសចកី្ដសុខ ។ ននស ិ ទ ូ ្រត ទី ២


[ ២៦ ] សំ

លុះេទវ

៏ មគួរេហើយ េនះ ឈរកុ នងទីដស

េទើបេពលគថេនះកុ នង

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ំ អនកមនកូន រែមងេ្រតអរនងក ឹ ូ នទង

យ អនកមនេគ រែមងេ្រតអរនង ឹ

ំ េគទង

យ ជេ្រគ ងេ្រតអររបស់ជន អនក

ំ យ ដេូ ចនះែដរ ឧបធិទង

មិនមនឧបធិ អនកេនះ មិនមនអី្វ េ្រតអរ ( នងេគបន )។ ឹ [ ២៧ ] ្រពះអង្រគ អនកមនេគ ក៏េ យ ជេ្រគ ងេ េទើបអនកេនះ មិនេ

ស់ថ អនកមនកូន រែមងេ កេ កេ

ំ នងេគទ ង ឹ

កេ

ំ យ ដេូ ចនះែដរ ដបតឧបធ ិ ទង ិ

របស់ជន លុះែតអនក

កេ

ំ នងក ឹ ូ នទង

មិនមនឧបធិ

នតប ថ ុ តស ្ត មសូ្រត ទី ៣ [ ២៨ ] លុះេទវ សំ

៏ មគួរេហើយ េទើបេពលគថេនះ កុ នង េនះ ឈរកុ នងទីដស

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ េសចកី្ដ្រស ្រពះ

ញេ់ សើ ម នងក ឹ ឺ ្ល ើ ម នង ឹ ិ នមនពនេស ឹ ូ នមិនមន ្រទពយេសើ ម នងេគម

ំ ទិតយមិនមន ្រសះទង

[ ២៩ ] ្រពះអង្រគ

យ្របេសើរជងសមុ្រទ។

ស់ថ េសចកី្ដ្រស

ញេ់ សើ ម នងខ ្ល ិ នមន ្រទពយេសើ ម នង ឹ ឹ ួនម

្រសូវ មិនមន ពនេស ញ មិនមន ទកេភ ្ល ងហឹ ន ងឯង ទុជ ្រសះ្របេសើរ ឹ ឹ ឺ ្ល ើ ម នង្របជ ជង ។ ខតយស ូ ្រត ទី ៤ ិ្ត


[ ៣០ ] លុះេទវ សំ

៏ មគួរេហើយ េទើបេពលគថេនះ កុ នង េនះ ឈរកុ នងទីដស

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ក តយ៍្របេសើរជងពួកសតេ្វ ជើង ២ េគ្របេសើរជងពួកសតេ្វ ជើង ៤ ្របពន ធ ំ េកមង្របេសើរជង្របពនទ ធ ង [ ៣១ ] ្រពះអង្រគ

ំ យ កូនចបង្របេសើរជងកូនទង

ស់ថ ្រពះសមុ ព ទ្រធ បេសើរជងពួកសតេ្វ ជើង ២

េនយយ ្របេសើរជងពួកសតេ្វ ជើង ៤ ្របពន ធ ំ ទង

យ កូនែដល

យ។ ជ

់ ងគប្រ់ បេសើរជង្របពន ធ ្ត បប

់ ំ ទកូន្របេសើរជងកូនទង ្ដ បឱ

យ។

សកមនសូ្រត ទី ៥ [ ៣២ ] េទវ

ំ ុងៃថង្រតង់ ហូ ្វ ងសតប ំ ្រមក ៃ្រពធំ ទូលថ កុ នងកលកព ្វ ក ទ ី ស

ំ ំ ជភ័យ្របកដជក់ែស្ដងដល់ ក់ដច ូ រសនកេនះឯង ូ ជឮសូររពងខ ្ល ងស ឹធ ខុ្រំញ ពះអងគ ។ [ ៣៣ ] ្រពះអង្រគ ៃ្រពធំ

ំ ្រមក ំ ុងៃថង្រតង់ ហូ ្វ ងសតប ស់ថ កុ នងកលកព ្វ ក ទ ី ស

ំ ករអងុ យម ំ ក់ដច ន ក់ឯងេនះ ជេសចកី្ដ គ ូ ជឮសូររពងខ ្ល ង

េ្រតកអរ្របកដ ដល់តថគត ។

នទ ិ ទ ូ ្រត ទី ៦ ិ ទ តនស [ ៣៤ ] េទវ

ទូលថ ករេ

ូ សករមឹតពត់កយ ម ភលក់ េសចកី្ដខល្រចអ ិជ

យ េសចកី្ដ្រសវង េសចកី្ដមិនរក ឹ ី

ំ រ េ្រពះេទសទងេនះ បនជអរយ ិ

មគគមិនជក់ចបស់ ដល់ពួកសតក ្វ ុ នងេ

កេនះេឡើយ ។


[ ៣៥ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ លុះែតលះបង់ករេ

ូស ម លក់ េសចកី្ដខល្រចអ ិច

យ នងរ យ្រសវងក ករ មឹតពត់កយ េសចកី្ដមិនរក ឹ ុ នង ី ិ ក ី យេសចកី្ដ ពយយមបនេហើយ េទើបអរយមគ គ ិ

េនះ េ

្អ តបន ។

ទូលថ សមណធម៌ ជធម៌ែដលបុគគលពល េធើ្វ បនេ

[ ៣៦ ] េទវ

ំ ្រកផងអត់្រទបនេ

យ ្រកផងេ្រពះថបុគគលពល រែមងលិចចុះ កុ នង

េសចកី្តចេង្អ តចងល ្អ ់ ជេ្រចើន (រែមងមន) កុ នងសមណ

សមណធម៌ ធម៌េនះ ។ [ ៣៧ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ េបប ្ត ិ នបនេទ ែតគួរ្រប្រពត ើ ុគគលឃត់ចិតម ឹ ្ត

៉ ម នៃថង េ្រពះថ បុគគលអនកលុះកុ នង អំ សមណធម៌ បនបុន

ំ ទង

យ រែមងលិចចុះ្រគប់ ៗ

ចសងប ក បៈ

យកុ នងេសចកី្ដ រមមណ៍ភិកុ ខកលរក ី

ំ យនងអវយវៈទ ង ្រតិរះែដលេក ូ អេណើ្ដ កកល រក ី ឹ ិ ើ តេឡើងកុ នងចិត្ត ដច កុ នងសូ ន ករបស់វខួន ្ល ជបុគគលមិនបន

យត

្រស័យ មិនេបៀតេបៀនអនកដៃទ

ំ ់កិេលស មិនបនេពលតះេដៀលប ុគគល ្ហ នងទ ិ ិ ដ ិ ិ្ឋ ជអនករលត

មួយេឡើយ ។ ហិរស ិ ូ ្រត ទី ៨ [ ៣៨ ] េទវ

ទូលថ បុរសែដលបេនទបង់អំេព ើ

ខមសបន សឹងមនតចក ិ ុ នងេ

ក អនកែដលបេនទបង់ករេ

ភញក់រឭកបន ដច ូ ជេសះល្អ (ែដលតក់សុ ្ល ត) េ

កែដរ ។

្រកក់ េ

យេសចកី្ដេអៀន ម ភលក់ េហើយ

ំ ់ ក៏មនតចក យរពត ិ ុ នង


ស់ថ ពួកជនែដលមន

[ ៣៩ ] ្រពះអង្រគ

េដម ើ ប ី ករពរអំេព ើ

្រកក់ េ

ម រតី ល់េវ

្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

យេសចកី្ដេអៀនខមសសឹងមនសួ ្ដ ចេសើ ្ដ ង

ំ ុ តទុកខ េទើប្រប្រពត លុះែតពួកជនែដល ដល់នវូ ទីបផ ្ត ម៌េសើ ម កុ មងេ ឹ ធ

សន ិ ន សែដលមិនេសើ ម បន ។

កុដក ិ សូ្រត ទី ៩ [ ៤០ ] េទវ

ទូលសួរថ ខម ទ របស់្រពះអងគ មិនមនេទឬ េទវ

ទូលថ

ំ វង រសប្រ់ ពះអងគ មិនមនេទឬ សំបុក របស់្រពះអងគ មិនមនេទឬ តណ ំ ង េហើយឬ ។ ្រពះអងរគ ួ ចចកចណ ស់ថ េអើខម ទ របស់តថគត គ ម នេ

[ ៤១ ] ្រពះអង្រគ គ ម នេ

ំ វង ក៏គ ះ េទ េអើតណ ម នេ

ះេទ េអើសំបុកក៏

ំ ង ះែដរ េអើរតថគតរួចចកចណ

ជ្របដេហើយ ។ [ ៤២ ] េទវ ខុេំញ ពល សំេ

ទូលសួរថ ចុះខុេំញ ពលសំេ

អី្វ ថជសំបុក របស់្រពះអងគ ខុេំញ ពលសំេ

ំ វង របស់្រពះអងគ ខុ ំញ េពលសំេ តណ

ភរយទ ុកជសំបុក អនកេពលសំេ ិ

េពលសំេ [ ៤៤ ] េទវ

ត ្ហ

អី្វ ថជ

ំ ង របស់្រពះអងគ ។ អី្វ ថជចណ

ស់តបថ អនកេពលសំេ

[ ៤៣ ] ្រពះអង្រគ សំេ

អី្វ ថជខម ទ របស់្រពះអងគ

ទុកជខម ទ អនកេពល

ំ វង អនក ពួកបុ្រត ទុកជតណ

ំ ងរបស់តថគត ។ ទុកជចណ

ំ ទូលថ ្រពះអងគ គ ម នខែទ មនេហើយ គ ម នសំបុកនែមនេហើយ គ ម នតណ

ំ ងពតែមនេហ វង ែមនេហើយ ្រពះអងរគ ួ ចចកចណ ិ ើយ ។ សមិទិស ធ ូ ្រត ទី១០


់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ គង់េនកុ នង ្ដ បម

ំញ ន [ ៤៥ ] ខុប

តេបទ ម េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគេនះឯង្រពះសមិទមន ិធ ័ យៃន ្រតី ចូលេទឯសឹ ទ ងតេបទ េដម បចូ សសម ច ើ បេ្រ ី

យុ េ្រកកេឡើងកុ នង

់ ួន ច្រសបខ ្ល លុះេ្រ

់ ួន ច្រសបខ ្ល

កុ នងអនង ្ល ់ែដលមនទឹកេក ្ដ រួចេហើយេឡើងមក មនែតចីវរ ១ ឈរសំដល ្ល ។ ិ ខួន [ ៤៦ ] លុះ ្រតបឋមយមកន ងេហ ្ល ី ើ យ កលេនះេទវ

១ អងម គ នរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿង

ំ ូ លឲរុងេរឿង េហើយចូលេទរក្រពះសមិទិមន ំ ញុងស ធ ឹ ទ ងតេបទទងម េទេហើយ ក៏ឋិតេនន

កមិនបរេភគេហ ិ ើ យសឹម្រ

កមេហើយសឹម្រ េ

យុថ ៖

កមិនេនបរេភគ ( កមគុណ ) មកេដរើ បណ ិ ិ ្ឌ បតេម្ដចក៏

ែនភក ិ ុខ េ

កស េពលគថនង្រពះសម ធ ឹ ិ ទិមន

យុ លុះចូល

ច់បណ ិ ្ឌ បតែនភក ិ ុ ខចូលេ

កបរេភគ ិ

ំ កល ( េនេកមង )កនងហ ច់បណ ្ល ួស ិ ្ឌ បតចុះកុឲ

កេឡើយ ។

[ ៤៧ ]

ម មិនដង ឹ កល (ែដល្រតូវ

ំ ងជ ំ ិ តមិន្របកដេ កប មក្រ

្ល ប់ ) េទ េ្រពះកល ( ្រតូវ

ះ េហតុេនះ បនជ

ម មិនេនបរេភគកម ិ

ំ កល ( េធើ្វ សមណធម៌ )កនងហ ច់បណ្ឌ បតកុឲ ្ល ួស

[ ៤៨ ] ្រគេនះឯង េទវ នយយន ង្រពះសម ិធ ិ ឹ ិ ទមន

្ល ប់ )េទ

ម េឡើយ ។

់ កឈរេលើ្របថព អងេគ នះ ្រតឡបម វី ញ េហើយ ិ ឹ

យុ យ៉ងេនះថ ែនភក ិ ុ ខេ

ំ កេនកេម្លះ មកបួសទងេន

័ ័ ំ ុងចេ្រមើន គឺបឋមវយម ់ េកមងកំពុងមនសក់េខម្រសិល េទើបែតេពញវយ កព ិ នទនបន ំ េលងកុ នងកមទង េ

យេឡើយ ែនភក ិ ុ ខ ចូលេ

កបរេភគកម ជរបស់មនស វញ ុ ិ ិ

កកុំលះបង់នវូ សនដ េហើយសុ ទ ះេទរកកលិកកម េឡើយ ។ ិធ ិ ទ កកម


[ ៤៩ ] មនល

វុេ

កលិកកមេទ មនល េ ្រ

វុេ

កុតរ្ត ធម៌វញ ិ មនល

ែត

ម លះបង់សនដ ិ្ឋ ិ ទ កកមេហ ើ យ មិនែមនសុ ទ ះេទរក

់ ម លះបងកល ិ្ឋ ិទ ក ិ កកម េហើយ្របថនយកសនដ

ំ េ្រពះថ កលិកកមទង

វុេ

យ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់

ស់េហើយថ មនទុកខេ្រចើន មនេសចកី្ដចេង្អ តចងល ្អ ់ េ្រចើន េទសកុ នងកលិកកមនះុ ៎

ំ ់ ខ្លងពន េពក ធម៌េនះ ជសនដ ច េ្ត វ ិ្ឋ : ជអកលិក: ជឯហិបស កៈ ិទ ក ិ ជបចត ិ ជឱបនយកៈ ទតព ធ ្វ ម៌ ។ ិ យ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រ់

ំ [ ៥០ ] ែនភក ិ ុ ខ ចុះកលិកមទង

ស់ថ មន

ំ ់ េពក េតើដច ទក ូ ុ ខេ្រចើន មនេសចកី្ដចេង្អ តចងល ្អ ់ េ្រចើន េទសកុ នងកលិកមនះខ ុ ៎ ្ល ងពន

ជឱបនយកៈ ជបចត េម្ដច ធម៌េនះ ជសនដ ច េ្ត វ ិ្ឋ ៈ ជអកលិកៈ ជឯហិបស កៈ ិទ ក ិ ិ ទតព ធ ្វ ម៌ េតដ ូ េម្ដច ។ ិ ើ ច [ ៥១ ] មនល

័ ធមមវន ិ យេនះថ ីម ៗ

់ ៉ ម ន េទើបែតមកកន ់ ម ជភិកុ ខថីម បួសមិនទនបនយ ូ របុន

វុេ ម មិន

់ ន កេ ចនង្របប អ ឹ

េនះ ជ្រពះអរហនសម ្ត ម សមព ។

ះ្រ

្ដ របនេទ ្រពះមន្រពះភគអងគ

់ ់ ្រទងគង េនក ុ នងតេបទ ម េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ចូរ

អនកចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ភគ្រទងេ់

យព ិ

េហើយទូលសួរេសចកី្ដនះច ុ៎ ុ ះ

្រពះមន្រពះ

ំ ្រតូវអនកចេសចក ី្ដេនះ យ៉ងេនះចុះ ។ េទវ

យដល់អនកយ៉ង

េនះតបថ ែនភក ិ ុ ខ្រពះមន ្រពះភគអងេគ នះ េយងម ើ ិ នងយនងច ឹ ូ លេទគល់េទ ដបតមន ិ ពួក េទវ

ដៃ៏ ទ ែដលមនស័កិ្ដធំ េចមេ មជុំវញ្រពះអង គ ែនភក ិ ិ ុ ខ ្របសិនេបេើ

ឯខុ្រំញ ពះករុ េទគល់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េហើយសួរេសចកី្ដនះផង ុ៎ ់ ម៌ែដរ ។ ្ដ បធ វុេ

្រពះសមិទិមន ធ

យុ

ក៏ទទួលពកយរបស់េទវ

េនះថ

ក ចូល

ក៏មក េដម ើ បី ចេ្រមើនពរ

េហើយចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វយបង្រពះមន្រពះ គំ

៏ មគួរ ។ ភគ េហើយអងុ យក គ ី ស ុ នងទដ


៏ មគួរេហើយ េទើប្រកបបងទ យុ អងុ យក គ គំ ូល ុ នងទីដស

[ ៥២ ] លុះ្រពះសមិទិមន ធ ្រពះមន្រពះភគ

យ៉ងេនះថ

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ នកុ នងៃថងេនះ

ខុ្រំញ ពះអងប គ នេ្រកក

័ យៃន ្រតី េហើយក៏ចូលេទកនស ់ ឹ ទ ងតេបទេដម េឡើងកុ នងបចូ សម ច ើ បេ្រ ី

េ្រ

់ ួន ច្រសបខ ្ល លុះ

់ ួនក ច្រសបខ ្ល ្ល ុ នងសឹ ទ ងតេបទរួចេហើយ េឡើងមកវញ ិ មនែតចីវរមួយ ឈរសំដល ិ ខួន

៏ បព្រត្រពះអង ដ កនងេហ គ ច្រេម ្ល ិ ើ ន នកល ្រតបឋមយម ី ើ យ ្រ ំ ូ លឲភឺ្ល ំ ញុងស ឹ ទ ងតេបទទងម

មនរសី ម រុងេរឿង

លុះចូលមកដល់េហើយ ក៏ឋិតេនន

បែ់ តេទវ

្វ ងរុងេរឿង

កស េពលគថេនះថ ៖

ចូលមករកខុ្រំញ ពះអងគ

កមិនេនបរេភគ ( កមគុណ ) មកេដរើ បណ ិ ិ ្ឌ បតេម្ដចក៏េ

ែនភក ិ ុខ េ

មិនបរេភគ េហើយសឹម្រ ិ េហើយសឹម្រ

ច់បណ ិ ្ឌ បតែនភិកុ ខចូលេ

នយយតបន ងេទវ ិ ឹ

េនះ េ

៉ ងេនះេហើយ ខុ្រំញ ពះអងប េនះ នយយយ គ ន ិ

្ល ប)់ េទ េ្រពះកល (្រតូវ

ះ េហតុេនះបន

ំ ង ំ ្ល ប)់ កប

មក្រ ម មិនេនបរេភគ ិ

ំ កល ( េធើ្វ សមណធម៌ ) កនងហ បណ ្ល ួស ិ ្ឌ បត កុឲ ៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

កេឡើយ ។

យគថ ដេូ ចះន ថ៖

ម មិនដង ឹ កល (ែដល្រតូវ ជិតមិន ្របកដេ

កបរេភគកម ិ

ច់បណ ្ល ួ សេ ិ ្ឌ បតចុះកុំឲកល ( េនេកមង )កនងហ

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន កលេទវ

មួយអងគ

្រគេនះឯង

េទវ

េហើយនយយន ងខ គ ៉ ងេនះថ ែនភក ិ ុខ េ ិ ឹ ុ្រំញ ពះអងយ

ច់

ម េឡើយ ។

់ កឈរេលើ្របថព េនះ្រតឡបម វី ញ ិ ឹ ំ កេនកេម្លះ មកបួសទងេនេក មង

័ ័ ំ ុងមនសក់េខម្រសិល េទើបែតេពញវយក ំ ុងចេ្រមើន គឺបឋមវយ ់ កព ព មិនទនបនេលង

ំ កុ នងកមទង

យេឡើយ ែនភក ិ ុ ខ ចូលេ

់ មនស កបរេភគកមជរបស វញ េ ុ ិ ិ

កកុំ

៏ េ្រមើន េហើយសុ ទ ះេទរកកលិកកមេឡើយ ។ បព្រត្រពះអង លះបង់នវូ សនដ គ ដច ិ្ឋ ិ ទ កកម ិ កលេបេទវ ើ

េនះ

៉ ងេនះេហើយ នយយយ ិ

ខុ្រំញ ពះអងក ងេទវ គ ៏ បននយយន ិ ឹ

េនះ


យ៉ងេនះថ

មនល

ម លះបង់សនដ ិ្ឋ កមេហើយ ិទ ក

វុេ

កលិកកមវញេទ មនល ិ កុតរ្ត ធម៌វញ ិ

្រទង្រ់

មនល

វុេ

់ ម លះបងកល ិ្ឋ ិទ ក ិ កកម ្របថនយកសនដ

ែត

ំ េ្រពះថកលិកកមទង

វុេ

មិនែមនសុ ទ ះេទរក

្រពះមន្រពះភគ

ស់ថ មនទុកខេ្រចើន មនេសចកី្ដចេង្អ តចងល ្អ ់ េ្រចើន េទសកុ នងកលិកកម នះុ ៎

ំ ់ ខ្លងពន េពក

ធម៌េនះជសនដ ិ្ឋ ិ ទ កៈ

ជអកលិកៈ

ជឯហិបស កៈ ិ

ជឱបនយកៈ ិ

៉ ងេនះេហើយ ៏ ជបចត ដ ច េ្ត វទិតពធ ្វ ម៌ ។ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ិ ើ ន កលេបខ ើ ុ្រំញ ពះអងគ នយយយ េទវ

ំ េនះ ក៏នយយន ងខ គ ៉ ងេនះថ ែនភក ិ ឹ ុ្រំញ ពះអងយ ិ ុ ខ ចុះកលិកកមទង

មន្រពះភគ្រទង់្រ កលិកកម

ស់

មនទក ុ ខេ្រចើន

ំ ់ េពក នះខ ុ ៎ ្ល ងពន

មនេសចកី្ដចេង្អ តចងល ្អ ់ េ្រចើន

េតើដច ូ េម្ដច

ធម៌េនះ

ជសនដ ិ្ឋ ិ ទ កៈ

យ ្រពះ េទសកុ នង

ជអកលិកៈ

៏ ឯហិបស កៈ ជឱបនយកៈ ជបចត ដ ច េ្ត វទិតពធ ្វ ម៌ េតដ ូ េម្ដច ។ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ច ិ ើន ិ កលេបេទវ ើ មនល េនះថីម ៗ អងេគ នះ

៉ ងេនះេហើយ ខុ្រំញ ពះអងក នយយយ គ ៏ េពលនងេទវ ឹ ិ

វុេ ម មិន

ម ជភក ិ ុ ខថីម

់ ៉ មន បួសមិនទនបនយ ូ របុន

ំ ែដង្របបអ ់ នក ចនងស ឹ

ជ្រពះអរហនសម ្ត ម សមុ ព ទ ធ

យពិ

េនះ យ៉ងេនះថ

់ ័ េទើបែតមកកនធម ម វន ិ យ

្ដ របនេទ

្រពះមន្រពះភគ

់ ់ ្រទងគង េនក ុ នងតេបទ ម

េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ

ចូរេទគល់ ្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េហើយសួរេសចកី្ដនះច ុ ៎ ុ ះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ េ

ះ្រ

ំ ៏ យដល់អនកយ៉ង អនក្រតូវចេសចក ដ គ ចេ្រម ី្ដេនះយ៉ងេនះចុះ ។ បព្រត្រពះអង ិ ើន

៉ ងេនះេហើយ េទវ កលេបខ ើ ុ្រំញ ពះអងគ នយយយ ិ

េនះនយយ នង គ ៉ ងេនះថ ិ ឹ ខុ្រំញ ពះអងយ

ំញ ិ នងយនងច ែនភក ឹ ូ លេទ គល់បនេទ ដបតព ិ ុ ខ ្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ ខុម ិ ួកេទវ

ដៃទែដលមនស័កិ្ដធំ េចមេ មជុំវញ្រពះអង គ េទវ ិ

េនះ នយយន ង ិ ឹ ្របសិនេបេើ

ឯខុ្រំញ ពះករុ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគអងេគ នះ េហើយសួរេសចកី្ដនះផង ុ៎ ់ ម៌ែដរ ។ បព្រត្រពះអង ៏ េ្រមើន ្របសិនេបពកយរបស ់ េទវ ដ ្ដ បធ គ ច ិ ើ

ក៏មក

េនះ ជពកយពត ិ


េទវ

៉ ម នេទ ។ កល្រពះសមិទិមន េនះឋិតេនកុ នងទីេនះមិនឆងយបុន ធ

យ៉ងេនះេហើយ េទវ ចុះ ែនភក ិ ុ ខ ចូរេ

េនះ ក៏នយយន ង្រពះសម ិធ ិ ឹ ិ ទមន

ំញ កដល់េហើយ ។ កសួរចុះ ខុម

[ ៥៣ ] ្រគេនះឯង្រពះមន្រពះភគ្រទង្រ់

យុ នយយ ិ

យុថ ែនភក ិ ុ ខ ចូរេ

ស់ នងេទវ ឹ

េនះ េ

កសួរ

យគថ

ដេូ ចះន ថ ៖ ់ ិ ្អ ត កុ នងបពចកខន ធ ពួកសត្វ ែដលមនេសចកី្ដសំគល់កុ នងបពចកខន ធ ្របកនស ំ តយ ់ ល់ចបស់នវូ បពចកខន ធ រែមងលុះ មិនកណ ំ តយ ់ ល់ ្ល ប់ បុគគលែដលកណ បុគគលអនក្របប់ េនះជន

ច ៃនេសចកី្ដ

ចបស់នវូ បពចកខនេហ ធ ើ យរែមងមិន្រតូវករ

េទ េ្រពះករេនះ មិនមនដល់បុគគលេនះេឡើយ េហតុ

មួយ គបបេដៀលប ុគគេនះ េ ី

ដល់បុគគលេនះេទ មនលេទវ េទវ

កុ នងអំ

យេហតុ

េហតុេនះ មិនមន

េបអ ុះ ។ ឹ ចបស់ អនក្រតូវនយយមកច ើ ន ក ដង ិ

់ ំ ែដង ៏ េ្រមើន ធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទងស េនះតបថ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

យេសចកី្ដសែងប គ ិ នបនដងេ ខ េនះ ខុ្រំញ ពះអងម ឹ

យសចកី្ដពិ

្ដ រេទ បព្រត្រពះអង គ ដ៏ ិ

់ ំ ែដងធម៌ែដល ្រពះមន្រពះភគ ចេ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងស គ ូ មអងរ្វ សូម្រពះមន្រពះភគ ្រទងស ្រទង្រ់

ស់េដយ ខ េនះ ឲខុ្រំញ ពះអងប គ នយល់េសចកី្ដេ ើ េសចកី្ដសែងប

[ ៥៤ ] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ

ស់ថ បុគគល

យពិ

សំគល់ខួនថេស ្ល ើ ម នងេគ ឹ

ថវេសសជងេគ ឬថេថកទបជងេគបុគគលេនះ រែមងទស់ែទងេ ិ េសចកី្តសំគល់េនះ បុគគល

្ដ ។

់ ង ំ ់ រ័ កុ នងេសចកី្ត្របកនទ មិនបនញបញ

់ ៣ ្របករេទ េសចកី្ត្របកនថេស ថវេសសជងេគរែមងម ិ ើ ម នងេគ ឹ ិ នមន េនះេទបយ ើ មនលេទវ

េបអ ុះ ។ ឹ ចបស់ អនកចូរសនយយមកច ើ ន ក ដង ិ


េទវ

តបថ

៏ េ្រមើន បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

យេសចកី្ដសែងប ខ េនះ ខុ្រំញ ពះអងម គ ិ នយល់េសចកី្ដ េ

សំែដង េ

្រទង្រ់

ធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ យពិ

ស់

្ដ រេទ បព្រត្រពះ ិ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងស អងដ គ ច គ ូ មអងរ្វ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់សំែដងធម៌ ែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ

ស់ថ េ

យេសចកី្ដសែងប ខ េនះ ឲខុ្រំញ ពះអងប គ នយល់េសចកី្ដេ

[ ៥៥ ] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ

ំ ង់ េទៀត ) េទ បុគគលបនផ្ដច់បង់ ចណ

ំ នងមន ស ទង ុ ិ

ែដលផ្ដច់ធម៌ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះ ែដល េ

ល័យេនះ កុ នងេ

្ដ រ ។

ស់ថ បុគគលបនលះបង់នវូ កងល ្វ ់ េហើយ

រែមងមិនមករកវមន ( ៃផៃនម ិ កុ នងនមរូបេនះេហើយ ពួកេទវ

យពិ

រកេមើល នវូ បុគគល

មិនមនទក ុ ខ មិនមនេសចកី្ដ កខងមុខ កុ នង នសួគ៌ឬ

េនះ ឬ កុ នងេ

់ ែនងម កុ នងលំេនរបស់សត្វ ្រគបក ្ល ិ នេឃើញេទ មនលេទវ

់ េបអ ឹ ើ ន កដងចបស

អនកចូរ នយយមកច ុះ ។ ិ

៏ [ ៥៦ ] បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ េសចកី្ដសែងប គ នយល់េសចកី្ដ េ ខ េនះ ខុ្រំញ ពះអងប បុគគលមិន្រតូវេធើ្វ កងល ្វ ់ ដ ៏ កុ នង េ ំ ទង

មក េ

្ដ រយ៉ងេនះថ ៖

យពិ

យ ចេ

ស់ េ

យចិតឬេ

យកយ

ំ ់ បុគគលមនសតិ នងសមបជញ កទងអស ៈញ បនលះបង់កម ិ

យេហើយ មិនគួរេសពគប់ នវូ េសចកី្ដទុកខ ែដលមិន្របកបេ

៍ ។ ្របេយជនេទ ់ ននវគ ចបន ទ គ ទី ២ ។


ឧទទនៃនននវគ ទ គេនះ គឺ នននស ្ត មសូ្រត ១ ថ ុ តស ទ ូ ្រត ១ ននស ិ ទ ូ ្រត ១ នតិប ចតយស ូ ្រត ១ សកមនសូ្រត ១ នទ ិ ទ ូ ្រត ១ ិ្ត ិ ទ តនស ទុកករសូ្រត ១ ហិរស ូ ្រតជ ិ ិ ូ ្រត ១ មនកុដកស ់ ០ ែដល គ្រមប់ ៩ នងសម ិ ធ ូ ្រតជគ្រមប១ ិ ិ ទស បនេពលមកេហើយ ។

សតគ ិ្ត គ ទី ៣ សតស ិ្ត ូ ្រត ទី ១ [ ៥៧ ] េទវ

៏ មគួរេហើយ បនេពលគថេនះ កុ នងសំ េនះ ឈរកុ នងទីដស

ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ក់


ភិកុ ខអនកមន

(១) ់នវូ កម គ ដច ់ េវៀរ េដម ម រតី គបប្របញប ូ ជ ើ បលះបង ី ី

បុរសែដលេគ្រប

រេ

យលំែពង ឬដច ូ ជបុគគលែដលេភើងេឆះ ្ល

េលើកបល ។ [ ៥៨ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ ភក ិ ុ ខអនកមន

េ់ វៀរ ម រតី គបប្របញប ី

់នវូ សកកយទដ េដម ូ ជបុរសែដល្រតូវេគ្រប ើ បលះបង ិ ិ្ឋ ដច ី

រេ

លំែពង ឬដច ូ ជបុគគលែដលេភើងេឆះេល ្ល ើ កបល ។ ផុសតស ិ ូ ្រត ទី ២ [ ៥៩ ] វបក រែមងមិនបះ៉ ពល់បុគគលែដលមិនបនបះ៉ ពល់កមម វបក ិ ិ បះ៉ ពល់ែតបុគគលែដលបះ៉ ពល់កមមបុេ៉

្ណ ះ េហតុេនះ បនជវបក ិ

រែមងបះ៉ ពល់ បុគគលែដលបះ៉ ពល់កមម ជអនក្របទូស្ដដល់បុគគលែដល មិន្របទូស្ដ ។ [ ៦០ ] បុគគល

្របទូស្ដចេំ ពះជនែដលមិន្របទូស្ដ ជសតប ្វ រស ិ ុ ទធ

ឥតមនទីទួលគឺកិេលសេព ើ

់ ផលដល់បុគគល ្រកក់រែមង្រតឡបឲ

ពលេនះវញ ូ ជបុគគលបចធូលីលិ ្អត្រចសខយល់ ។ ិ ដច

ជ [ ៦១ ] ត

សូ្រត ទី ៣

្ហ ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះខងកុ នងក៏មន ត

ែ្រសះ ខងេ្រកក៏មន ពពួកសត្រ្វ តូវត

្ហ

្ហ ជេ្រគ ងចក់

ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះរួបរត ឹ

េហើយ បព្រត្រពះេគតម េ្រពះេហតុេនះ ខុ្រំញ ពះអងស គ ូ មសួរ្រពះអងថ គ ិ

អនក

់ ក នវូ េ្រគ ងចក់ែ្រសះ គឺត ចកបឆ

្ហ េនះបន ។

្អ ត


ំ ម ំ កុ នងសីលេហើយ ចេ្រមើននវូ សមធិ ង

[ ៦២ ] នរជន មន្របជញ បន

ចិតន នបញញ ជអនកមនពយយម ដត ្ត ង ុ កេំ ិ ិ វបស េ

យបរ ិ

ឆកនវូ ត

កិេលស ្របកប

័ កុ នងសង រ បុគគលេនះ េទើបកប់ រយបបញ ញ ជអនកេឃើញភយ ិ

្ហ ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះ េនះបន ពួកបុគគល

េទសៈ នងអវ ជ ិ ជ បន ជអនកអស់ ិ ់ ក នវូ ត េនះ េឈ ម ះថ កបឆ

ំ ត់បង់ គៈ កច

សវៈ ឆងយចកកិេលស ពួកបុគគល

្ហ ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះេហើយ នមនងរ ិ ូប

ំ ទងបដ ឃសញ ញ នងរ ិ ិ ូ បសញញរលត់េទឥតមនេសសសល់ កុ នងទី ត

្ហ ជេ្រគ ងចក់ែ្រសះេនះ រែមងរលតេ់ ទ កុ នងទន ី ះុ ៎ ។ មេនន ិ រណសូ្រត ទី ៤

[ ៦៣ ] បុគគលគួរឃត់

មចិត្ត ចកអំេពើ

្រកក់ ឬល្អ

ៗ ទក ុ ខរែមង

មិនមក ដល់បុគគលេនះ េ្រពះអំេពេនះ ៗ បុគគលេនះ គួរ ើ

់ ិត្ត មឃតច

សពអ ្វ េន ើ ្ល បុគគលេនះ រែមងរួចចកទុកខសព្រ្វ គប់ ។ មឃត់ចិតស ្ត ពអ ្វ េន ើ ្ល នងច ិ ិតែ្ត ដលដល់នវូ េសចកី្ដ

[ ៦៤ ] បុគគល មិនគួរ ស្រងួមេទ លុះែតចិត្ត

្រកក់ េកើតេឡើងកុ នងកល

ៗ េទើប្រតូវបុគគល

មឃត់ចិត្ត កុ នងកលេនះ ។

អរហនស ្ត ូ ្រត ទី ៥ [ ៦៥ ] ភិកុ ខ

ជ្រពះអរហន ្ត មនកិចេច ធើ្វ េ្រសចេហើយ អស់

សវៈ

ំ ុ ត ភក េហើយ ្រទ្រទង់ ងកយ ែតកុ នងជតជទ ិ ី បផ ិ ុ ខេនះេនែតនយយថ ិ


ំ េូ ចះន ក៏មន ភិកុ ខេនះេនែតនយយថ ជនទង ម នយយដ ិ ិ

នយយន ង ិ ឹ [ ៦៦ ] ភិកុ ខ

ម ថដេូ ចះន ក៏មន ។

ជ្រពះអរហន ្ត មនកិចេច ធើ្វ េ្រសចេហើយ អស់

សវៈ

ំ ុ ត ភក ប េហើយ ្រទ្រទង់ ងកយែតកុ នងជតជទ ិ ិ ី ផ ិ ុ ខេនះ េនែតនយយថ

នង ឹ

ំ ជនទង េូ ចះន កី្ដ ភក ម នយយដ ិ ិ ុ ខេនះេនែតនយយថ ិ

យនយយ ិ

់ ម ះថ ជអនកឈ ្ល ស បនយល់ ម ថដេូ ចះន កី្ដ ភិកុ ខេនះ ្រគនែតេឈ

ចបស់នវូ េ

រកុ នងេ

[ ៦៧ ] ភិកុ ខ

ជ្រពះអរហន ្ត មនកិចេច ធើ្វ េ្រសចេហើយ ជ្រពះខី

្រទ្រទង់

ក េហើយនយយ ិ

មែត េ

ំ ុ ត ភក ងកយែតកុ នងជតជទ ិ ីបផ ិ ុ ខេនះ

បនជភក ិ ិ ុ ខេនះេន នយយថ

ំ នយយថ ជនទង ិ

របុេ៉

្ណ ះ ។

្រសព

្រស័យនវូ មនះែដរឬ

េូ ចះន ក៏មន ភក ម នយយដ ិ ិ ុ ខេនះ េន

យនយយន ង ិ ឹ

ម ថដេូ ចះន ក៏មន ។

[ ៦៨ ] ភក ិ ុ ខែដលបនលះមនេចលេហើយ មិនមនធម៌ជ េ្រគ ងចក់

ំ ៌ ជេ្រគ ងចក់្រសះភក ្រសះេទ ដបតមនៈន ងធម ិ ិ ុ ខេនះកំចត់េចលទង ិ

អស់េហើយ ភក ិ ុខ ិ ុ ខេនះមន្របជញល្អផុតេសចកី្ត សំគល់េហើយ េទះភក

េនះ េនែតនយយថ ិ ពួកជន នយយន ង ិ ឹ

េូ ចះន កី្ត ភិកុ ខេនះេនែតនយយថ ម នយយដ ិ ិ

់ ម ះថ ជ អនក ម ដេូ ចះន កី្ត ភក ិ ុ ខេនះ ្រគនែតេឈ

ឈ ្ល ស បនយល់ចបស់នវូ េ ែតេ

របុេ៉

រកុ នងេ

ក េហើយនយយ ិ

្ណ ះ ។ បេជជតសូ្រត ទី ៦


់ េ កែតងភឺចបស ្ល

[ ៦៩ ] េ

៉ ម ន យ៉ង កុ នងេ មនបុន

ំ យពនទ ឺ ្ល ង

ំ ពនទ ឺ ្ល ង

យេនះ

ំញ កទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ េតដ ក េយងខ ូ ើ ុម ើ ច

ំញ ងដ េម្តចហ៎ន េយងខ ។ ឹ នវូ ពនេនះបន ឺ ្ល ើ ុន ឹ ង

[ ៧០ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ ដល់ ៥ េទ្រពះ

ស់ថ ពន ឺ ្ល កុ នងេ

បន កុ នងេវ ទ្រតរែមងភ ឺ្ល ិ

ំ ់ ្រគបេ់ វ ងយប យប់ េភើងភ ្ល ្ល ឺបនទ

កេនះមន ៤ យ៉ងមិន ៃថង ្រពះច្រនភ ទ បនក ឺ្ល ុ នងេវ

្រពះសមុ ព ទ ធ ្របេសើរជង ែដលមន

ំ ុត ។ ពនរឺ ្ល ុ ងេរឿង េនះ ជពន្របេស ឺ ្ល ើ របផ

សរសូ្រត ទី ៧ [ ៧១ ] េទវ

ទល ូ សួរថ ្រសះ គឺសង រ ្រប្រពត ឹ េ្ត ទមិនបន កុ នងទី

វដៈវ ្ត លេទម ិ ិ នបន កុ នងទី កុ នងទី

[ ៧២ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ ទី

់ តមនេសសសល់ នមនងរ ិ ូ ប រលតឥ

ស់ថ ទក ើ្ល ខយល់ មិន ឹ ដ ី េភង

ំ េន កុ នង ង

្រសះគឺសង រ្រប្រពត ្ត លេទម ិ ិ នបន ឹ េ្ត ទមិនបន កុ នងទីនះុ ៎ វដៈវ

។ នមនងរ កុ នងទន ុ៎ ុ៎ ិ ូ ប ក៏រលត់ឥតមនេសសសល់ កុ នងទីនះែដរ ី ះែដរ មហទន ធ សូ្រត ទី ៨ [ ៧៣ ] េទវ

ទូលសួរថ ពួកក ្រតយ ិ ៍ ទុកជមន្រទពយេ្រចើន មនេភគៈ

ំ ំ េ្រចើន មនទងែដន ក៏េនែតមិនេចះែឆ្អត កុ នងកមទង

យេទ ែតង្របថន

ំ របស់ដៃទ ៗ េទៀត កលេបព េកើតេសចកី្ដខល ្វ ់ ខ្វយ ើ ួកក ្រតយ៍ទងេនះ រ

ត់ េទ

មែខ ៃនករមនបន ចុះជនពួក

េទើបអស់េសចកី្ដខល ្វ ់

់ វូ េសចកី្ដេ្រតកអរ នងេសចក ខ្វយ បន តន ី្ដ្របថន េច កុ នងេ ិ

កបន ។


[ ៧៤ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

លះបង់ផះទ លះបង់បុ្រត

ស់ថ ជនពួក

់ វូ គៈផង ំ តប ់ ងន េ់ ហើយបួស បនកច លះបង់សត្វ ចិញឹច ប ជទ្រសឡញ ី េទសៈផង អវជ ិ ជ ផង អស់

សវៈ ជអរហន ្ត ជនពួកេនះ េទើបេឈ ម ះ

ថអស់េសចកី្ដខល ្វ ់ ខ្វយ កុ នងេ

ក។

ចតុចក ច កសូ្រត ទី ៩ [ ៧៥ ] េទវ

ទូលសួរថ បព្រត្រពះអង អ គ ន កមនពយយមធំ សររៈមន ិ ី

ចកក ៤ មនទ្វរ ៩ េពញេ

យេសចកី្ដេ

េកើតកុ នងភក់លបប់ េតើនងយ្រ ឹ [ ៧៦ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ភ្របកបេ

យ(ត ្ហ

)

ដច ូ េម្ដចបន ។

ស់ថ បុគគល្រតូវកត់នវូ កូន ក្រំ ពផង

្រព្រ័ តផង េសចកី្ដ្របថននងេ ិ ំ រេលើងទងឫស ្រតូវយ្រ

ភដ ៏

មកផង េហើយដកត

មលំ

្ហ ឲ

នេនះឯង ។

ឯណិជងឃសូ្រត ទី ១០ [ ៧៧ ] េទវ

ំ ទូលសួរថ ខុ្រំញ ពះអងទ គ ង

យ បនចូលេទសួរបុគគល ែដលមន

មិនចបស77េនះok ំ ួ រេ ទុកសិន ចស

ក្រគូ កុេំ ភច ្ល

ok

ំ ៥ មនចិតជ [ ៧៨ ] កមគុណទង ្ត គ្រមប់ ៦ អនក្របជញបន្របកស េហើយ កុ នងេ

ំ ត់េសចកី្ដ្របថន កុ នងកមរូបេនះបនេហើយ ក បុគគលកច

យ៉ងេនះ េទើបរួចចកទុកខ ។


ឧទទនកុ នងសតិវគ ្ត គេនះ គឺ សតស ិ្ត ូ ្រត ១ ផុសតស ិ ូត ១ ជ

សូ្រត ១ មេនន ិ រណសូ្រត ១

អរហនស ្ត ូ ្រត ១ បេជជតសូ្រត ១ សរសូ្រត ១ មហទន ធ សូ្រត ជ គ្រមប់ ៩ នងចត ុ ចក ច កសូ្រត ១ ជគ្រមប់ ១០នងឯណ ឹ ឹ ិ ជងឃសូ្រត ១ សតុល្លបបកយកវគ គ ទី ៤ ិ សពស ិភ ូ ្រត ទី ១ ់ ់ ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ្ដ បម ុ នង

ំញ ន [ ៧៩ ] ខុប

វតេ្ត ជតពន របស់អបនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ េទៀប្រកុង

វតីថ ។ ្រគេនះឯង កល ្រតី

បឋមយម កនងេហ ្ល ើ យ មនពួកសតុល្លបបកយកេទវ ិ ំ ំ ូ លឲភរឺ្ល ុ ងេរឿង េ្ត ជតពនទម ញុងវត

ជេ្រចើន មនរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿង

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ

លុះចូលេទដល់

៏ មគួរ ។ ្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយឈរ កុ នងទដ គំ ី ស [ ៨០ ] លុះទវ សំ

៏ មគួរេហើយ េទើបេពលគថេនះ កុ នង មួយអងគ ឈរកុ ន ងទីដស

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ បុគគល គួរែតអងរគ ួ មជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

េធើ្វ េសចកី្ដសិនទ ធ

ន លេ

់ ួកសបបុរស យពួកសបបុរសេ្រពះដង ធ ម រសបព ឹ ចបស់នវូ ្រពះសទម

រែមបនជបុគគល្របេសើរមិន [ ៨១ ] លំ

្រកក់េឡើយ ។

បេ់ នះឯង េទវ

្រពះមន្រពះភគថ៖

្ណ ះ គួរ

មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន


បុគគលគួរែតអងរគ ួ មជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

ន លនងព ឹ ួកសបបុរស បុគគលបន្របជញ េ្រពះ

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្ដសិនទ ធ ដង ធ ម ឹ ចបស់នវូ ្រពះសទម

់ ួកសបបុរស មិនែមនបនអំពទ រសបព ី ី ដៃទេឡើយ ។

[ ៨២ ] លំ

បេ់ នះឯង េទវ

ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថេនះ កុ នងសំ

បុគគល គួរែតអងរគ ួ មជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

េហើយ រែមងមិនេ ៨៣

្ណ ះ គួរ េធើ្វ េសចកី្ដសិនទ ធ

់ ួកសបបុរស យពួកសបបុរស បុគគលបនដង ធ ម រសបព ឹ នវូ ្រពះសទម

ន លេ

[

លំ

]

កេ

បេ់ នះ

កុ នងក

េទវ

្ដ លពួកជនអនកេ

មួយអងេគ ទៀត

កេ

េឡើយ ។

េពលគថេនះ

ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ បុគគលគួរែតអងរគ ួ មជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉ ន លេ

កុ នងសំ

ក់

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្ដសិនទ ធ

់ ួក យ ពួកសបបុរស បុគគលបនដង ធ ម រសបព ឹ ចបស់នវូ ្រពះសទម

សបបុរស រែមងរុងេរឿងកុ នងក

្ដ លៃនញតិ ។

[ ៨៤ ] លំ

មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថេនះ កុ នងសំ

បេ់ នះឯង េទវ

ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

បុគគលគួរែតអងរគ ួ មជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

សិនទ ធ

ក់

ន លេ

ំ យពួកសបបុរស សតទ ្វ ង

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្ដ

យបន ដង ឹ ចបស់នវូ ្រពះ

់ ួកសបបុរសេហើយ រែមងេទ កនស ់ ុ គតបន សទម ។ ធ ម រសបព ិ

ក់


[ ៨៥ ] លំ

បេ់ នះឯង េទវ

ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថ េនះ កុ នងសំ

បុគគល គួរែតអងរគ ួ មជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉ ំ យពួកសបបុរស សតទ ្វ ង

ន លេ

ក់

្ណ ះ គួរ េធើ្វ េសចកី្ដសិនទ ធ

យ ដង ធ មរសប់ ឹ ចបស់នវូ ្រពះសទម

ពួកសបបុរស រែមងឋិតេន ជសុខអស់កលយូរ ។ លំ

បេ់ នះឯង េទវ

មួយអងេគ ទៀត បន្រកបទូល្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ

បព្រត្រពះមន្រពះភគ ភសិតអនក ិ [ ៨៦ ] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ េ

ំ យបរយយែដរេហ ិ ើ យ ែតអនកទង

ហ៎ន ជ សុភសិត ។ ំ ់ ជសុភសិត ស់ថ ភសិតរបស់អនកទងអស យ ចូរ

់ កយរបស់តថគតវញថ ៖ ្ដ បព ិ

បុគគលគួរែតអងរគ ួ មជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្ដសិនទ ធ

់ ួក យពួកសបបុរស បុគគលដង ធ ម រសបព ឹ ចបស់នវូ ្រពះសទម

ន លេ

ំ ់ បន ។ សបបុរស រែមងរួចចកទុកខទងអស

[ ៨៧ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ គង់េនកុ នងវតេ្ត ជតពន របស់ អនថបណ ិ ិ្ឌ ក

េសដ ីធ េទៀប្រកុង

កនងេហ វតីថ ។ ្រគេនះឯង កល ្រតបឋមយម ្ល ី ើ យ មនពួក

សតុល្លបបកយកេទវ ិ

ំ ំ ូ លឲភឺរ្ល ុ ងេរឿង េ្ត ជតពនទម ជេ្រចើន មនរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿង ញុងវត

ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយ គំ ៏ មគួរ ។ ឈរកុ នងទដ ី ស [ កុ នងសំ

៨៨

]

លុះេទវ

មួយអងគ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ េ្រពះេសចកី្តកំ

៏ មគួរេហើយ ឈរកុ នងទីដស

ក៏េពលគថេនះ

់ ងេសចក ញន ី្ដ្របមទ បនជនរជនឲទនមិនេកើត ិ


យ៉ងេនះ ទន កលេបប ឹ ចបស់ ជអនក្របថននវូ បុណយ គួរែតឲ ។ ើ ុគគលដង [ ៨៩ ] លំ កុ នងសំ

បេ់ នះឯង េទវ

ំ មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថ ទង

យេនះ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ មនស កំ ុ

ញ់ ភ័យចេំ ពះេហតុ

េហើយមិនឲទន េហតុេនះឯង

ជភ័េយបស់អនកមិនឲ បុគគលកំ

ញ់ ខ្លចចេំ ពះេហតុ

េ្រពះ

េហតុេនះឯង ែតងពល់្រតូវបុគគលពលកុ នង េសចកី្ដឃ ្ល ននងែ្រសក ិ េ

ក េនះ នងេ ិ

បង់នវូ េសចកី្ដកំ

កខងមុខ េ្រពះេហតុេនះ

ញ់ ជអនក្រគបសងត ក ់នវូ មនល ិ ទ េហើយ្រតូវឲទន

ំ ( េ្រពះថ ) បុណយទង [ ៩០ ] កុ នងសំ

លំ

ំ ត់ ធុជន គួរែតកច

់ ពួកសតក យ ជទីពងរបស ្វ ុ នង េ ឹ

បេ់ នះឯង េទវ

កខងមុខ ។

ំ មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថ ទង

យេនះ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ ពួកជន

កល្រទពយមនតច ូ ជអនកេដរើ ផូ វ្ល ិ ក៏េនែតឲទនបន ដច

ឆងយ ( ែចកេសប ងែដលមនតចត ួ ចដល់ ដល់គ ន បន ) កលេបេគ ិ ើ ្ល ប់ ល់គ ន ជនេនះេឈ ម ះថមិន

្ល ប់ ធម៌េនះ ជធម៌របស់បុ

៏ េនែតឲទនបន ជនពួកខះ្ល ចរយ ជនពួកខះ្ល កល្រទពយមនតចក ិ សូមបស ី ូ មបូណ៌្រទពយេ្រចើន ក៏ឲទនមិនេកើត ទកិខ

ទន ែដលេគែបង

់ ន់។ អំព្រទពយត បព ន នងទន ី ិចេហើយឲ រែមងមនផលេសើ ម គ ឹ [ ៩១ ] លំ កុ នងសំ

បេ់ នះឯង េទវ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ំ មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថ ទង

យេនះ


ំ ុងឲរបស់ែដលឲបនេ កលេបព ើ ួកសបបុរស កព

អំេពែដលេធ ើ្វ បនេ ើ

យក្រម ពួកអសបបុរសេធើ្វ

ធម៌របស់ពួកអសបបុរស្រប្រពត ឹ

មបនេ

ំ ុងេធើ្វ យក្រមកព មមិនបន ( េ្រពះ )

យ ក្រម េ្រពះេហតុេនះ

គតិរបស់ពួកសបបុរសនងអសបប ន អំពេី ឹ ុ រស រែមងេផ ងគ

កេនះេទគឺ

់ ពួកអសបបុរស េទកននរក ពួកសបបុរស េទកន ់ នសួគ៌ ។ លំ

បេ់ នះឯង

េទវ

មួយអងេគ ទៀត

េនះថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ ភសិតរបស់អន ិ [

៩២

ំ ែតអនកទង

់ ន ភសិតរបស់អនក្រគបគ

]

យ ចូរ

ជន

បន្រកបបងទ គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគយ៉ង ហ៎ ន ជសុភសិត ។ ជសុភសិត

យបរយយែដរេហ ិ ើយ

់ កយរបស់តថគតវញថ៖ ្ដ បព ិ

កលេប្រទពយមនត ចិញឹចមភរយផង ិ ើ ិច េនែត ឲទនបនផង

៌ បនផង ្រប្រពតន ្រប្រពតធម ្វ ់ ខ្វយ ( កុ នងករងរ )ផង ឹ ឹ វូ េសចកី្ដខល

់ ន ់ ដល់បុគគលមួយែសននក់េនែតមិន ពួកជនែដលមនករបូជ បព ំ ិ តរបស់បុគគលបនយ៉ងេនះ ។ ដល់មួយចណ [ ៩៣ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

មួយអងេគ ទៀត បនេពលគថ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះ

ភគថ ៖ ៏ ូលយេ្រចើនែដរ េនែតមិនដល់ទនែដលបុគគលឲ យ័ញន ញ ះុ ៎ មនផលដទ េហើយ េ

យធម៌េសើ ម េតេើ

់ ន់ យេហតុដច ូ េម្ដច បុគគលមនករបូជ បព

់ ់ េនះ េនែតមិនដល់មួយចណ ំ ិ តរបស់បុគគលយ៉ង ដល់បុគគលមួយពនបក េនះ េតើដច ូ េម្ដច ។


[ ៩៤ ] លំ

បេ់ នះឯង ្រពះមន្រពះភគ បន្រ

ស់នងេទវ ឹ

េនះ េ

យគថ

ថ៖ ់ ុ នងធម៌មិនេសើ ម េហើយេបៀតេបៀន សម្លប់ បុគគលពួកមួយ បនឋិតេនស៊បក

ពុេំ នះេ

ត េធើ្វ បុគគលដៃទឲេ

េឈ ម ះថ មនមុខទទឹកេ

កេ

េទើបឲទន ទកិខ

យទឹកែភក ន ្របកបេ

ៃនទន ែដលបុគគលឲេហើយេ

ទនេនះ

ជញ មិនដល់នវូ តៃម្ល

៏ ើ ម េទ បុគគលមនករបូជ យធម៌ដេស

់ ន ់ ដល់បុគគលមួយពននក ់ ់ េនះ េនែតមិនដល់មួយចណ ំ ិ តរបស់ បព បុគគលយ៉ងេនះ ដេូ ចះន ឯង ។ ធុសូ្រត ទី ៣ [ ៩៥ ] លំ កយកេទវ ិ

បេ់ នះឯង កល ្រតបឋមយម កនងេទេហ ្ល ី ើ យពួកសតុល្លបប

ំ ំ ូ លឲភឺ្ល េ្ត ជតពនទងម ជេ្រចើន មនរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿង ញញងវត ុ

្វ ង ចូលេទ

គល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលដល់ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយឈរេនកុ នងទី គំ ៏ មគួរ ។ ដស

[ ៩៦ ] េទវ ្រពះមន្រពះភគថ៖

៏ មគួរ បនន មួយអងគ ឈរកុ នងទីដស ឺ ្ល វូ ឧទនេនះ កុ នងសំ

៌ ខ ទនជករ្របៃព បព្រត្រពះអង អ គ ន ក នទ ិ ិ ុក យ៉ងេនះ េ្រពះេសចកី្ដ កំ

ក់ៃន

ស់ បុគគលឲទនមិនបន

់ ង េ្រពះេសចកី្ដ្របែហសផង ទនកល ញផ

េបប ឹ ចបស់ ជអនក្របថននវូ បុណយ គួែតឲ ។ ើ ុគគលដង [ ៩៧ ] លំ ្រពះភគថ៖

បេ់ នះ េទវ

មួយអងេគ ទៀត បនន ឺ ្ល វូ ឧទនេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន ្រពះមន


៌ ខ ទន ជករ្របៃព បព្រត្រពះអង អ គ ន ក នទ ិ ិ ុក

ស់ កលែដល្រទពយមនតច ិ

ចបន ច េនែតឲបន ជករ្របៃព ជនពួកខះ្ល សូមបមន្រទពយបន ិ ្ត ី ួ ្ត ក៏ឲបន ំ ទនែដលេគែចករែលក

ជនពួកខះ្ល មន្រទពយេ្រចើនែតឲមិនេកើត ទកិខ

់ ន់។ បព អំព្រទពយត ន នងទនដៃទ ឹ ី ិច េហើយឲ មនផលេសើ ម គ [ ៩៨ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

ៃន ្រពះមន្រពះភគថ៖

មួយអងេគ ទៀត បនបនន ឺ ្ល វូ ឧទនេនះ កុ នងសំ

បព្រត្រពះអង អ គ ន ក នទ ុ ៌ ខ ទន ជករ្របៃព ិ ិ ក

ក់

ស់ កលែដល្រទពយមនតច ិ

េនែតឲបន ជករ្របៃព មួយេទៀតករឲេ

យសទធ ជករ្របៃព

ំ េសើ ម គ ពួកអនក្របជញ េពលថ ទននងចមបំ ងមនកម្លង ន ពួកសបបុរស ិ

សូមបមនគ ន តច ន េ្រចើន បនកល ិ រែមងឈនះពួកអសបបុរសែដលមនគ ី

េបប ើ ុគគល

ច េជឿ ( កមមផល ) េហើយឲទនសូមបបន ិ ្ត ី ចបន ួ ្ត បុគគលេនះ

រែមងបនសចកី្តសុខកុ នងេ [ ៩៩ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

្រពះមន្រពះភគថ៖

កខងមុខ េ្រពះែតទនេនះឯង ។

មួយអងេគ ទៀត បនបនន ឺ ្ល វូ ឧទនេនះ កុ នងសំ

៌ ខ ទនជករ្របៃព បព្រត្រពះអង អ គ ន ក នទ ិ ិ ុក េនែតឲបន ជករ្របៃព ករឲេ ករឲនវូ របស់ែដល បនមកេ បុគគល អនកបនធម៌ អនក្រ

ស់ កលែដល្រទពយមនតច ិ

យសទធ ជករ្របៃព មួយេទៀត

យធម៌ ជករ្របៃព ជន

ស់ដង ឹ េ

ឲទនដល់

យេសចកី្ដសង្វតនងេសចក ី្ដ ិ

់នវូ េវតរណិនរក របស់េស្ដចយមៈ េហើយ ពយយម ជន ( េនះ ) កនងបង ្ល ំ ដល់នវូ នទង

យ ជទិពប ្វ ន ។

ក់ ៃន


[ ១០០ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

្រពះមន្រពះភគថ៖

មួយអងេគ ទៀត បនបនន ឺ ្ល វូ ឧទនេនះ កុ នងសំ

៌ ខ ទនជករ្របៃព បព្រត្រពះអង អ គ ន ក នទ ិ ិ ុក

ស់ កលែដលមន្រទពយតច ិ

េនែតឲបន ជករ្របៃព មួយេទៀត ករឲេ ំ ់ ែដលបនមកេ មួយេទៀត ទងឲរបស ពចរ ិ

យសទធ ជករ្របៃព

យធម៌ ជករ្របៃព បុែនករ ្ត

េហើយឲ េទើបជករ្របៃពពត ិ េ្រពះទនែដលបុគគលពចរ ិ

់ េហើយឲ ្រពះសុគត្រទងសរេស ើ រ ពួកទកិខេណយយបុគគល ជីវេ

មនកុ នង

កេនះ ទនែដលបុគគលឲចេំ ពះពួកទកិខេណយយបុគគលនះុ ៎ មន

ផលេ្រចើន ដច ូ ជពូជ ែដលបុគគល [ ១០១ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

្រពះមន្រពះភគថ៖

បេ្រពះកុ នងែ្រសល្អ ។

មួយអងេគ ទៀត បនបនន ឺ ្ល វូ ឧទនេនះ កុ នង សំ

បព្រត្រពះអង អ គ ន ក នទ ុ ៌ ខ ទន ជករ្របៃព ិ ិ ក េនែតឲបន ជករ្របៃព ករឲទនេ របស់ែដលបនមកេ

យសទធ ជករ្របៃព ករឲ

យធម៌ជករ្របៃព ករពចរ ិ

េហើយឲ ក៏ជ យ

ំ ពអ ំ យ មិនេធើ្វ បប េ្រពះខ្លចករតះេដៀលអ ិ ី ន កដៃទ ជនទង

ក៏រតែតជករ្របៃព ិ

ស់ បុគគល

ក់ៃន

ស់ កលែដល្រទពយមនតច ិ

ំ ករ្របៃពេហើយ បុែ៉ នករស្រងួ ម គឺករមិនេបៀតេបៀនកុ នងសតទ ្វ ង ្ត ំ ទង

ក់ៃន

មិន្រប្រពត ឹ េ្ត បៀតេបៀននវូ សត្វ

ែតងសរេសើរបុគគលខ្លចបបមិនសរេសើរបុគគលេក្ល វក្ល កុ នងបបេនះេទ ឯពួកសបបុរសមិនេធើ្វ បប េ្រពះខ្លចបប ។

[ ១០២ ] លំ

បេ់ នះឯង េទវ

ដៃទេទៀត បន្រកបបងទ គំ ូល្រពះមន ្រពះភគ

យ៉ងេនះថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ ភសិតរបស់អន ិ

ហ៎ ន ជសុភសិត ។


[ ១០៣ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ សុភសិត េ

ំ ស់ថ ភសិត របស់អនកទង

ំ យបរយយែដរេហ ិ ើ យ ែតអនកទង

យ ចូរ

់ ន ជ យ្រគបគ

់ កយរបស់ តថគត ្ដ បព

វញថ៖ ិ ករឲេ

យសទធ អនក្របជញសរេសើរ េ

យចែំ ណកេ្រចើន្របករ ែតថ

ធម៌ជឧបយេដម ព ១ បទ ក៏្របេសើរែ្រកងែលងជង ើ ប្រពះន ិ ្វ ន ្រតមែត ឹ ី ំ ទនេទេទៀត េ្រពះសបបុរសទង

់ ម ់ ម យជនេដ ើ ឬជនេដ ើ េទេទៀត

យ្របជញ ក៏បនដល់្រពះនព ិ ្វ នែមនពត ិ ។

ែដលជអនក្របកបេ

នសនស ិ ្ត ូ ្រត ទី ៤ ់ ់ [ ១០៤ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងវតេ្ត ជតពន របស់

អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ េទៀប្រកុង ពួកសតុល្លបបកយកេទវ ិ

វតីថ ។ ្រគេនះឯង កល ្រតបឋមយមកន ងេហ ្ល ី ើយ

ជេ្រចើន

មន្របមណេ្រចើនអងគ

មនរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿងញុងំ

ំ ន ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ំ ូ លឲភរឺ្ល ុ ងេរឿង នគ វតេ្ត ជតពនទម

៏ មគួរ ។ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយឈរ កុ នងទីដស គំ [ ១០៥ ] េទវ ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ ំ កមទង

មួយអងគ ឈរកុ នងទីសមគួរេហើយ េពលគថេនះ កុ នងសំ

់ ព ំ ក់កុ នង រកេទៀងគ យ កុ នងពួកមនស ុ ម េទ បុរសែដលជបច

ំ ឥ ធ រមមណ៍ទង

យ ្រសវងក ឹ ុ នង

ំ ឥ ធ រមមណ៍ទង

់ ែដលជលំេនៃនមរ េទកន្រពះន ព ិ ្វ ន ជ

់ កវញេទៀត ្ដ នមិន្រតឡបម ិ

ំ មិនបនេទ ឥ ធ រមមណ៍ទងេនះ រែមងមនកុ នងេ បញចកខនេក ធ ើ តអំពត ី

្ហ

យ េចញចកវដៈ្ដ

េសចកី្ដទុកខក៏េកើតអំពត ី ្ហ

កេនះ ។ ករកំចត់បង់បញចកខន ធ

ក់


ំ ត់បង់ត េ្រពះកច

ំ ត់បង់វដទ ំ ត់បង់បញចកខន ធ ្ហ បន ករកច ្ត ុកខ ក៏េ្រពះ កច

ំ រមមណ៍ដវ៏ ច ិ ិ្រតទង

បន ។

យកុ នងេ

កេ

ថកមេនះ មិនបន

េទ តេ្រមកែដលបុគកល្រតះរ ិ ះិ េទើបេ

ថ កមរបស់បុរស

ំ ដវ៏ ច ិ ិ្រតទង

យ ែតងឋិតេនកុ នងេ

ំ ត់បង់នវូ េសចកី្ដ្របថន ែតងកច

លះបង់េសចកី្ដ េ្រកធ្រតូវរ ំ

កុ នង

មធមម

រមមណ៍

ែតថពួកអនក្របជញ

ំ ះុ ៎ ។ បុគគល្រតូវ រមមណ៍ទងន

យេសចកី្ដ្របកន ់ ្រតូវឆ្លងឲផុតសេញញជនៈ

ំ ់ េ្រពះថ ទុកខទង ំ ទងអស

យ មិនធ្លបេ់ លើបុគគលែដលមិន

់ ព ំ ក់ ជបច

កុ នងនមរូប ជអនកឥតមនកងល ្វ ់ េនះេទ ។ បុគគលលះេសចកី្ដបញញតិ្ត

េទ បុគគលកត់បង់

បនេហើយ នងម គឺៃផទ ៃនម ិ ឹ ិ នបនមកកនវ់ មន ត ្ហ

កុ នងនមរូបេនះបនេហើយពួកេទវ

នងព ែស្វងរកបុគគល ុ ិ ួកមនស

់ ៌ ជ េ្រគ ងចក់ែ្រសះ ជបុគគលឥតមនទុកខ ឥតមនត ែដលផ្ដច់បងធម េនះមិន្របទះកុ នងេ

កខងមុខ ឬកុ នង នសួគ៌ ឬក៏កុ នង

កេនះ កុ នងេ

់ ែនង លំេនរបស់សត្រ្វ គបក ្ល ។

[ ១០៦ ] ( ្រពះេមឃ ជ មន

យុ បនទូលសួរថ ) េបព ើ ួកេទវ

នងមន ស េមើលមិនេឃើញនវូ បុគគលេនះ ែដលមនចិតរ្ត ួ ច្រសឡះ ុ ឹ យ៉ងេនះេហើយ ពួកេទវ មុខ នម ំ នរជនទង

មនស ុ

កេនះ ឬេ

កខង

៍ ់ ក រ្រពះអងដ គ ្រ៏ បេសើរជងជន ជអនក្រប្រពត ឹ ្រ្ត បេយជនដល យ ពួកេទវ

នងមន ស េនះ គួរេគេសេសើរឬេទ ។ ុ ឹ

[ ១០៧ ] (្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ េទវ

កុ នងេ

ស់ នងេមឃ ជថ ) មនលភិកុ ខពួក ិ

នងមន ស េនះ េឈ ុ ម ះថជបុគគលគួរសរេសើរបនផង មនលភក ិ ិ ុខ

ពួកបុគគល

នម

ក រ បុគគលែដលរួចចកត

្ហ

យ្របករដេូ ចនះ

្ហ


េនះ ពួកបុគគលេនះេឈ ម ះ ថបនដង ិ ិកិចឆ ឹ ចបស់នវូ ធម៌ លះបង់នវូ វច

់នវូ ធម៌ជេ្រគ ងជបច ់ ព ំ ក់ បនផង ។ ជបុគគលកនងបង ្ល ឧជឈនសញិ ស ញ ូ ្រត ទី ៥

់ ់ [ ១០៨ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងវតេ្ត ជតពន របស់

អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ េទៀប្រកុង េហើយ ពួកេទវ

កនងេទ វតីថ ។ ្រគេនះឯង កល ្រតបឋមយម ្ល ី

េ្រចើនអងគ ជអនកមនេសចកី្ដសំគល់កុ នងករេពលេទស មនរសី ម

្វ ង ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូល

ំ ំ ូ លឲភឺ្ល េ្ត ជតពនទម ដរ៏ ុ ងេរឿង ញុងវត

េទដល់េហើយ ក៏ឋិតេនន [ ១០៩ ] េទវ

កស ។

មួយអងគ ឋិតេនន

ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ ្របកសេសចកី្ដសងបេ់

បុគគល

កសេហើយ េពលគថេនះ កុ នងសំ

ករេផ ង ្របកស ខួនេ ្ល

់ បុគគលេនះ េឈ ករេផ ង ករបរេភគរបស ម ះថ បរេភគេ ិ ិ ករលួច

ក់ដច ូ ជ្រពនសត្វ

់ តយ ្ល បបេញឆតបញស ្វ ក

បរេភគ េ្រពះថ បុគគលេធើ្វ អំេព ើ ិ អំេព ើ

ច់មក

្រតូវនយយច េំ ពះអំេពេនះ មិនេធើ្វ ិ ើ

មិន្រតូវនយយច េំ ពះអំេពេនះេទ េ្រពះពួកអនក្របជញ ែតង ិ ើ

ំ តដ ់ ង កណ ែតមិនេធើ្វ ។ ឹ ពួកបុគគលែដលបនែតខងនយយ ិ [ ១១០ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រ

៏ ំ ពួក ស់ថ បដប ិ ទេនះឯង ជបដប ិ ទដម

ំ ងមរេ មន្របជញ មនឈនរែមងរួចចកចណ មិន េ

ច្របតិបតិបដ ្ត ប ិ ទេនះ េ

យបដប ិ ទ

បុគគល

់ ់ យ្រគនែតេចះន យយ ឬ្រគនែត ិ

យចែំ ណកមួយេទ ពួកអនក្របជញ ដង ឹ ចបស់នវូ េហតុកុ នងេ

្ដ ប់

ក បនដង ឹ

ក់


ំ ់កិេលស បនឆ្លងនវូ ត នវូ ចតុសចធ ច ម៌ ជអនករលត េ

ក រែមងមិននយយអ ួ តេទ ។ ិ

[ ១១១ ] ្រគេនះឯង េទវ សីរ ៈ

ំ ទង

េទៀត្រពះបទៃន្រពះមន្រពះភគ

យេនះ ្របតិ

្ហ ែដលផ យេទកុ នង

្ឋ នេលើ្របថព ឹ ី េហើយ្រកប

ទូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ

ំ ៏ េ្រមើ េទសែដល្រប្រពត ដច គ ង ្ត នង ្ល ្រគបសងត ក ់េហើយនវូ ខុ្រំញ ពះអងទ ឹ ក ំ ្រពះអងទ គ ង

បព្រត្រពះអង គ ិ

មេ

ំ យជអនកលងង់េខម ជអនកវេងង ជអនកមិនឈ ្វ ្ល ស ខុ្រំញ ពះអងទ គ ង

យខុ ំញ យ

បនេមើលងយ្រពះមន្រពះភគ ែដលជបុគគលមិនគួរេបៀតេបៀន បព្រត្រពះអង គ ដ៏ ិ ចេ្រមើន សូម្រពះមន្រពះភគ អត់នវូ េទសែដល្រប្រពត ្ត នង ្ល ្រគបសងត ក ់េហើយ ដល់ខុ ំញ ឹ ក ំ ្រពះអងទ គ ង

យេនះ េដម មតេទ ។ េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ េធើ្វ ករញឹម ើ បនី ងស្រងួ ឹ

ឲ ្របកដេឡើង ។ [ ១១២ ] លំ េហើយេ

ះេទឯ

បេ់ នះឯង េទវ

កស ។ េទវ

មន្រពះភគថ៖ េបអ ើ នក

ំ ៏ េពលេទសេ្រចើនហួស្របមណ ទងេនះក

មួយអងគ បនេពលគថេនះ កុ នងសំ

ក់ ៃន្រពះ

មិនអត់េទសឲ ដល់បុគគលអនកសំែដងេទសអនកេនះេឈ ម ះថ

់ ់ ើ ង េឈ មនេសចកី្ដេ្រកធេនខងកុ នង េធើេទស ឲកនែតធ ង នេឡ ម ះថ

ឱប្រកេ

បេពៀរទុក (ដច ូ ជបុគគលពក់េឡវកុ ្ឌ)ំ ។ េបេទសម ើ ិ នមនេទ

ំ ុ សកុ នងេ កហ

ំ កេនះក៏មុនមនែដរ េបេពៀរទ ើ

េនះនងមនអ ន កឈ ្ល សដច ូ បន ។ បុគគល ឹ (េ

យ ច ) បុគគល

់ ំ បុគគល ភន្រចឡ

យមិនរមងបេ់ ទ កុ នងេ

មិនមនេទស្រប្រពត ្ត នង ្ល ឹ ក

ំ ុ ស បុគគល មិនមនកហ

មិនដល់នវូ េសចកី្ដ

ជអនក្របជញ មនសតសព ក ្វ លកុ នងេ ិ

កេនះ ។


[ ១១៣ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ ្រពះតថគតេនះជ្រពះពុទ ធ ជអនកមន

្រពះតថគត េសចកី្ដ អនេុ ្រគះដល់សពស ្វ តម ្វ ិ នមនេទស្រប្រពត ្ត នងេទ ្ល ឹ ក ់ ំ ំ ុ សេទ ្រពះតថគតេនះ មិនដល់នវូ េសចកី្ដភន្រចឡ េនះ មិនមនកហ េទ ្រពះតថគតេនះ ជអនក្របជញមន សតិសពក ្វ លកុ នងេ េបអ ើ នក

កេនះ ។

់ បុគគលអនកសំែដង មិនអត់េទសែដលែដល្រប្រពត ្ត នងដល ្ល ឹ ក

េទស អនកេនះេឈ ម ះថ មនេសចកី្ដេ្រកធេនខងកុ នង េធើេទសឲ ់ ់ ើ ង េឈ កនែតធ ង នេឡ ម ះថឱប្រកេ

បេពៀរទុក តថគតមិនេ្រតកអរនង ឹ

េពៀរេនះេទ តថគតអត់េទសែដល្រប្រពត ្ត នង ្ល ដល់អនកទ ំ ឹ ក

យេហើយ ។

សទធសូ្រត ទី ៦ ់ ់ [ ១១៤ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងវតេ្ត ជតពន របស់អន-

ថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ េទៀប្រកុង

វតីថ ។ ្រគេនះឯង កលេវ

េហើយ ពួកសតុល្លបបកយកេទវ ិ

(១)

្រតីបឋមយម កនងេទ ្ល

ំ ំ ូ ល ឲភឺ្ល េ្ត ជតពនទម ជេ្រចើន មនរសី ម ល្អ ញុងវត

េហើយ ្វ ងចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគលុះចូលេទដល់ ក៏ថ្វយបង្រពះមន្រពះភក គំ

៏ មគួរ ។ ឋិតេនកុ នងទដ ី ស [ ១១៥ ] លុះេទវ កុ នងសំ

មួយអងគ ឋិតេន កុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏េពលគថេនះ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

សទធជទីពរី របស់បុរស េបប ើ ុគគលមិនឋិតេនកុ នងភពជអនក

មិនមន

ក សទធេទ យសបរ ិ រកី្ដ កិតសព ទ ី្ដ ែតងមនដល់បុរសេនះ េ្រពះែត ិ្ត ករមិនឋិតេនកុ នងភពជបុគគលមិនមនសទធេនះលុះបុគគលេនះ លះ

់េសចកី្ដ េ្រកធ សររៈេហ ី ើ យ រែមង េទកន ់ នសួគ៌ ។ បុគគលគបបលះបង ី

់មនះ គបបលះបង់សំេយជនៈទងព ំ ួង សងធ ំ គបបលះបង គ ម៌ទង ី ី

យ(២)


់ ងត ់ ព ំ ក់េនកុ នងនមនងរ មិនធ្លបស ក ់នវូ បុគគលេនះ ែដលមិនជបច ិ ូ បមិន មនេសចកី្ដ្រកវល់្រក យេឡើយ ។

[ ១១៦ ] ពួកជនេពល ឥត្របជញ ែតង្របកបេរឿយៗ នវូ េសចកី្ដ្របមទ អនក្របជញ រែមងរក នវូ េសចកី្ដមិន្របមទ ដច ូ េគរក ទុកខ នវូ ្រទពយដ ៏ ំ បប្របកប ំ បប្របកបេរឿយៗ ្របេសើរ បុគគលកុគ នវូ េសចកី្ដ្របមទ កុគ ី ី េរឿយៗ នវូ ករមូលចិតេ្ត

យតេ្រមកកុ នងកមេឡើយ ដបតប ិ ុគគលអនក

៏ តម មិន្របមទ អនកមនឈន រែមងដល់នវូ េសចកី្ដសុខដឧ ្ត ។ សមយសូ្រត ទី ៧

កុ នង ម

ំញ ន [ ១១៧ ] ខុប

់ ់េន ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

វន័ ជិត្រកុងកបលវត ិ ុ ថ នែដនសកកៈមួយអេនេើ ្ល

ំ ំ ់ ។ ក៏ពួកេទវ ្របរយរ ូ ប សុទែធ តជ្រពះអរហនទ ្ត ងអស

្របជុំគ ន េ

ំ ន យភិកុ ខសងឃ ជេ្រចើន ចន ួ ភិកុ ខ មកអំពេី

ំ ១០ ក ធតុទង

យេ្រចើន េដម ើ បេឃ ិ ក ិ ុ ខសងឃ ។ ី ើ ញ ្រពះមន្រពះភគ នងភ

[ ១១៨ ] លំ

បេ់ នះឯង ពួកសុទធ សេទវ

មន្រពះភគអងេគ នះ គង់េនកុ នងម

ំ ួនអង្រគ តះរះិ យ៉ងេនះថ ្រពះ ទប

័ ិ ត្រកុងកបលវត វនជ ិ ុ ថ នែដនសកកៈ មួយអេនេើ ្ល

ំ ន ំ ំ ់ ក៏ពួកេទវ ភក ួ ភក ូ ប សុទែធ តជ្រពះអរហន ្ត ទងអស ិ ុ ខសងឃ ជេ្រចើនចន ិ ុ ខ្របរយរ

អំពេី

ំ ១០ ្របជុំគ ក ធតុទង ន េ

យ មក

យេ្រចើនេដម ើ ប ី េឃើញ ្រពះមន្រពះភគ នងភ ិ ក ិ ុ ខសងឃ

េបដ ចូលេទគល់្រពះ មន្រពះភគែដរ លុះចូលេទដល់េហើយ ើ េូ ចនះ គួរែតពួកេយង ើ ពួកេយងគបប ស ើ ី ំ ែដងនវូ គថមួយមនក់ៗ កុ នងសំ [ ១១៩ ] លំ

បេ់ នះឯង េទវ

្របកដកុ នងទច ី េំ ពះ្រពះភ្រក្ដ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគ ។

ំ ទងេនះ ក៏បត់អំពស ី ុ ទធ សេទវេ

ៃន្រពះមន្រពះភគ

ំ ដច ូ ជបុរសមនកម្លង

ក មក ៃដែដល


អងុ ញ ឬអងុ ញៃដែដល ក ក

ំ ទងេនះ ក៏ថ្វយបងគ ំ េ

ដេូ ចនះឯង ។ េទវ

យេគរព

៏ មគួរ ។ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគេហើយ ឋិតេនកុ នងទីដស [ ១២០ ] លុះេទវ សំ

មួយអងគ ឋិតេនសមគួរេហើយ ក៏េពលគថេនះ កុ នង

ក់ ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

សម័យេនះ ជសម័យ្របជុំធំកុ នងដងៃ្រព ពួកេទវ ់ ្របជ យ មកកនទ ុ ំ ្របកបេ ី

ំ េយងទ ង ើ

ក៏មក ្របជុំគ ន េហើយ

យធម៌េនះ េដម ើ បេឃ ី ើ ញអប ជិត

់ ិ នបន ។ សងឃ គឺសងឃែដលមរផចញម បេ់ នះ េទវ

មួយអងេគ ទៀត េពលគថេនះ កុ នងសំ

ពួកភក ិ ុ ខកុ នងទី្របជុំេនះ ្របកបេ

យសមធិ េធើ្វចិតរ្ត បស់ខួន ្ល ( ែដលេវៀច

[ ១២១ ] លំ ្រពះមន ្រពះភគថ ៖

ំ េកង )ឲជចិតស ្ត ូ ្ល ត្រតង់ ភក ិ ុ ខជបណិ្ឌ តទង

ំ ទង

យេ

[ ១២២ ] លំ

យល្អ ដច ូ ជ

បេ់ នះ េទវ

មន ្រពះភគថ ៖

យែតងរក នវូ ឥ្រនយ ិទ

់ ់ នវូ ែខ បរទុកដេូ ចនះឯង ។ រថីកនទប

មួយអងេគ ទៀត េពលគថេនះ កុ នងសំ

ំ ភិកុ ខទងេនះ កត់បង់នវូ បេងគល គឺ គៈ េទសៈ េមហៈ កត់បង់នវូ

ំ ើ ងនវូ សសរេគល គឺ គៈ រនក ុ ទ្វរ គឺ គៈ េទសៈ េមហៈ គស់រេល

េទសៈ េមហៈ េហើយជអនកមិនមនត បរស ិ ុ ទធ

់ រ័ ជអនក ្ហ ជេ្រគ ងញបញ

្អ ត ្របស ចកមនល ិទ ិ ទ ជនគកេម្លះ មនចកុ ខ មនឥ្រនយ

ទូនមនល្អេហើយ ែតង្រ

ក់ៃន

ំ ួងបន ច់េទ (កុ នងទទ ី ងព

ម្របថន) ។

ក់ៃន្រពះ


[ ១២៣ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

្រពះមន ្រពះភគថ ៖ ំ ជនទង

មួយអងេគ ទៀត េពលគថេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន

ំ មួយ បនដល់នវូ ្រពះពុទ ធ ជទីរឭកជនទងេនះ នងម ឹ ិន

់ េទកនអបយភ េហើយ ូ មិេឡើយ លុះលះ បង់ ងកយជរបស់មនស ុ នងេទប េំ ពញកុ នងពួកៃនេទវ ឹ

មិនខន ។ សកលិកសូ្រត ទី ៨

ំញ ន [ ១២៤ ] ខុ ប

់ ់េន ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

កុ នងឧទយនេឈ ម ះមទក ទ ុ ចិឆ ជទីឲអភ័យ ដល់្រមឹគ ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ សម័យេនះឯង

្រពះបទៃន្រពះមន្រពះភគទងិច គ េ

យបែំ ណកថម (ែដលេទវទត្រ្ត បេមៀលមក) ។ េវទនដ ៏

ំ ជទុកខ ក្លខ្លង ំ ្រកហល់្រក មនកម្លង

យ មិនសបបយ មិនជទីេពញចិត្ត ក៏្រប្រពត ឹ ្ត

េទកុ នង្រពះសររៈ ៈញ ី ៃន្រពះមន្រពះភគ ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់មន្រពះសតសមបជញ ិ

់ ់សងត ំ ្រទងអត មិនលំបកេឡើយ ។ ្រគេនះ្រពះមន្រពះភគ ក ់ នវូ េវទនទងេនះបន

្រ

់ ់ ួន ្រទងសេ្រមច្រពះស ់ ក ស់បងគបភ ិ ុ ខ ឲ្រកលសងឃដ ី មនជនប ី ហេសយយខង

ត្រមួត្រពះបទខងេឆ្វង េលើ ្រពះបទខង [

១២៥

]

លំ

សតុល្លបបកយកេទវ ិ

បេ់ នះ

កលេវ

្ដ ំ

់ សមបជញ ៈញ ។ ្ដ ំ ្រទងមន្រពះសត ិ ្រតបឋមយម ី

កនងេទេហ ្ល ើយ

ពួក

ំ ូ លឲភឺ្ល ក៏ ំ ៏ ្អ ញុងមទ ងម ក ៧០០អងគ មនរសី ម ដល ទ ុ ចិឧទយនទ ឆ

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយឋិត គំ េនកុ នងទីសមគួរ ។ [ ១២៦ ] លុះេទវ កុ នងសំ

ចេនះ មួយអងគ ឋិតេន កុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏បនឧទន ឺ ្ល

ក់ ៃន្រពះមន្រពះភគថ យេអ ី ើ ្រពះសមណេគតម ជនគែមនហ៎ ន េ្រពះ្រពះ


អងគ ជបុគគលមន្រពះព

ំ ្រកហល់ ្រក នភ ជទុកខ ក្លខ្លង ុ ព េទះបេវទន ី

យ មិន

សបបយ មិនជទេពញច គ ន ្រពះសតិ ី ិតេ្ត កើតេឡើង ្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នង្រពះសររៈ ី ក៏្រពះអងម ់ ់្រទបន ំ សមបជញៈញ ្រទងអត មិនលំបកេឡើយ ។ [ ១២៧ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

ចេនះ កុ នងសំ មួយអងេគ ទៀត បនឧទន ឺ ្ល

ក់

ៃន្រពះមន ្រពះភគថ ដេូ ចះន ថ យេអ ី ើ ្រពះសមណេគតម ជសីហៈែមនហ៎ ន េ្រពះ្រពះ ំ ្រក អងជ ជទុកខក្លខ្លង គ អនកមិនតក់សុ ្ល ត េទះបេវទន ី

ល់្រក

យ មិនសបបយ

មិនជទេពញច ៈញ គ ន្រពះសតសមបជញ ី ិតេ្ត កើតេឡើង ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កុ នង្រពះសររៈ ី ក៏្រពះអងម ិ

់ ់្រទបន ំ ្រទងអត មិនលំបក េឡើយ ។ [ ១២៨ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

ចេនះ កុ នងសំ មួយអងេគ ទៀត បនឧទន ឺ ្ល

ជេនយយែមនហ៎ ន េ្រពះ្រពះអង្រគ ទង់

្រពះមន្រពះភគថ យេអ ី ើ ្រពះសមណេគតមជ ំ ្រក ្រជបនវូ េហតុ េទះបេវទន ជទុកខក្លខ្លង ី

ក់ៃន

ល់្រក

យ មិនសបបយ មិនជទីេពញ

់ ់្រទ ំ ចិតេ្ត កើតេឡើង ្រប្រពត ៈញ ្រទងអត គ ន ្រពះសតសមបជញ ឹ េ្ត ទកុ នង្រពះសររៈ ី ក៏្រពះអងម ិ

បនមិនលំបកេឡើយ ។ [ ១២៩ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

ចេនះ កុ នងសំ មួយអងេគ ទៀត បនឧទន ឺ ្ល

ក់ៃន

៎ ន េ្រពះ្រពះអងគ ជបុគគល ្រពះមន្រពះភគថ យេអ ី ើ ្រពះសមណេគតមជនសភៈែមនហ ិ ឥតមនអនក

ំ ្រក ជទុកខក្លខ្លង េសើ ម េទះបេវទន ី

ទេពញច ី ិតេ្ត កើតេឡើង

្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នង្រពះសររៈ ី

ល់្រក

យ មិនសបបយ មិនជ

ក៏្រពះអងម គ ន

់ ់្រទបន ំ ្រទងអត មិនលំបកេឡើយ ។ [ ១៣០ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

្រពះសតសមបជញ ៈញ ិ

ចេនះ កុ នងសំ មួយអងេគ ទៀត បនឧទន ឺ ្ល

ក់ៃន

្រពះមន្រពះភគថ យេអ គ េធរយប ្ហ ុគគលែមន េ្រពះ្រពះ ី ើ ្រពះសមណេគតម ្រពះអងជ ំ ្រក ំ អងជ វូ ធុរៈ េទះបេវទន ជទុកខក្លខ្លង គ អនកនេទន ី

ល់្រក

យ មិនសបបយ


មិនជទីេពញចិតេ្ត កើតេឡើង ្រប្រពត គ ន ្រពះសតិសមបជញៈញ ឹ េ្ត ទកុ នង្រពះសររៈ ី ក៏្រពះអងម ់ ់្រទបន ំ ្រទងអត មិនលំបកេឡើយ ។ [ ១៣១ ] លំ

បេ់ នះ េទវ

មួយអងេគ ទៀត បនឧទន ចេនះ កុ នងសំ ឺ ្ល

្រពះមន្រពះភគថ ដេូ ចះន ថ យេអ ្ត ុគគល ( អនក្របេ ី ើ ហ៎ ន ្រពះសមណេគតមជទនប

ក់ៃន ្រពះ

ំ ័ បន ) ែមន េ្រពះ្រពះអងជ ហឫទយ ជទុកខក្លខ្លង គ អនកមិនមនពុតតបុត េទះបេវទន ី

្រក

ល់្រក

យ មិនសបបយ មិនជទីេពញចិតេ្ត កើតេឡើង ្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នង្រពះសររៈ ី

់ ់្រទបន ំ ក៏្រពះអងម ៈញ ្រទងអត មិនលំបកេឡើយ ។ គ ន ្រពះសតសមបជញ ិ [ ១៣២ ] លំ ្រពះភគដេូ ចះន ថ

បេ់ នះ េទវ

សូម្រពះអងទ គ តចេំ ពះែតអរហនផលសមធ ្ត ិ ែដល

នងច ិ ិតែ្ត ដលរួច្រសឡះេ គៈ

ចេនះ កុ នងសំ ដៃទេទៀត បនឧទន ឺ ្ល

្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

យផលវម ិ ុ តេហ ិ្ត ើ យ

មេទសៈ

់ ងិន នងច ក ស ក នវូ ិ ិតែ្ត ដលសងត

ពយយមរបស់ខួនេហ ្ល ើ យ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ អនក នវូ នគបុរស សីហបុរស

សូមកុំទតនវូ ចិត្ត

េឡើងនង ប់ ឹ

ក់ៃន ្រពះមន ចេ្រមើនល្អេហើយ

ែដល្រប្រពត ឹ េ្ត ទ កិេលសេ

ជនយប ុរស នសភប ុរស េធរយប ្ហ ុរស ទនប ្ត ុរស មន ី ិ

់ វូ េវទទង ំ ៥ជអនក្រប្រពត ពួក្រពហមណ៍ អនក្រទ្រទងន ឹ ្ត

្រស័យនវូ តបៈ

ំ ់ ក៏ចិតរ្ត បស់ពួក្រពហមណ៍េនះ េនែតមិនរួច្រសឡះ អស់មួយរយឆនគត ំ យ ្របៃពេនេឡើយ្រពហមណ៍ទងេនះ មនសភពជអនកេធើ្វ ខួនឲ ្ល

់ ព ំ ក់េ េថកទប មិនដល់នវូ ្រពះនព ិ ្វ នេឡើយ ។ បុគគលអនកជបច សីលពតេ្ត ្រពះត

យេសចកី្ដ

នបុគគលែដលេបៀតេបៀន

សភពយ៉ងេនះដច ។ ូ េម្ដចបន េវៀរែលងែតបុគគលជអនពលេចញ ធ

្ហ ្រគបសងត ក ់ េទះ្រប្រពត ្ត វូ តបៈដេ៏ ឹ ន

ំ មិនរួច្រសឡះេ មួយរយឆន ំ ក៏ចិតរ្ត បស់បុគគលទងេនះ

ហមង អស់ យ្របៃពេឡើយ

ំ បុគគលទងេនះ មនសភពជអនកេធើ្វ ខួនឲេថកទប មិនដល់នវូ ្ល


្រពះនព ិ ្វ ន េឡើយ ។ កុ នងេ

កេនះ បុគគល អនក្របថននវូ មនះ រែមងមិន

មន ករទូនមនឥ្រនយ ិ ទ បុគគលអនកមនចិត្ត

ំងម ំ រែមងមិនមនបញ ញ បុគគល

់ មរ ជអនក្របមទ ទុកជេនកុ នងៃ្រពែតមនក់ឯង ក៏ឆ្លងនវូ ទេនរបស ី

ំ នេឡើយ ។ បុគគល េទ្រពះនព ិ ្វ ន ពុប តមកល់ េនេ

លះមនះបនេហើយ មនចិត្ត

្របៃព មនចិតផ ្ត ូ រផង់ រួច្រសឡះចកធម៌ជេ្រគ ង

ំ ួង េនកុ នងៃ្រពែតមនក់ឯង ជអនកមិន្របមទ បុគគលេនះ ហមងទងព

េទើបឆ្លងនវូ ទីេនរបស់មរេទ្រពះនព ិ ្វ នបន ។

បឋមបជុ ជ នធ ន ី តុសូ្រត ទី ៩

កុ នងកូ

ំញ ន [ ១៣៣ ] ខុប គរ

់ ់ ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េន ្ដ បម

នម

វន័ េទៀប្រកុងេវ

បឋមយមកនងេទេហ ្ល ើ យ េទវ ំ ល្អ ញុងម

័ ំ ូ លឲភឺ្ល វនទ ងម

លី ។ ្រគេនះ កលែដលេវ

េឈ ម ះេកកនទ ជធី

្រតី

ៃនបជុ ជ នេទវ ជ មនរសី ម ដ ៏ ន

្វ ង ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់

៏ ក៏អភិ ទ្រពះមន្រពះភគ េហើយឋិតេនកុ នងទីដសមគ ួរ ។ [ ១៣៤ ] លុះេទវ

េឈ ម ះេកកនទ ជធី

ំ សមគួរេហើយ បនេពលនវូ គថទងេនះ កុ នងសំ

ជ ឋិតេនកុ នងទដ ៃនបជុ ជ នេទវ ន ី ៏

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

ំញ ច ស់េឈ ំញ ច ស់េឈ ខុម ម ះេកកនទ ខុម ម ះេកកនទ ជធី

ៃនបជុ ជ នេទវ ជ ន

់ ់ េនក សូមថ្វយបង្រពះសម គ កំពូលរបស់សត្វ ្រទងគង គំ ុ នង ុ ព ទ ធ ្រពះអងជ

វន័ ជិត្រកុងេវ

តថគត អនកមនចកុ ខ ្រ

ំញ ច ស់បនឮថ ្រពះធម៌ គឺ្រពះ លី កុ នងកលមុន ខុម ំញ ច ស់ដង ស់ដង ឹ ចបស់ ឹ េហើយ ឥឡូវេនះ ខុម

( នវូ ធម៌ ) ែដល្រពះសុគតជមុនសែម ្ដ ងេហើយ ពួកបុគគ ី

ប្រ់ បជញ

ស់ មួយ

៏ ្ល ្រប្រពត ្ត ិះេដៀល នវូ ្រពះធម៌ដ្រ៏ បេសើរ នងច ឹ ត ឹ ូ លេទដល់េ រុវនរក រងទុកខដក


់ ិ េលស មនខន ី ្ត ចូលេទរមងបក

អស់ ្រតយ ្វ លុះែតបុគគលពួក ី ូ រអែងង

៌ េទើបបុគគលពួកេនះ លះបង់នវូ ងកយ មន គៈជេដម ើ កុ នងអរយធម ិ

ជរបស់មនស េហើយនងច ុ ឹ ូ លេទ បេំ ពញនវូ កយជរបស់េទវ

បន ។

ទុតយបជ ន ី តុសូ្រត ទី ១០ ិ ុ ជ នធ

កុ នងកូ

ំញ ន [ ១៣៥ ] ខុប គរ

់ ់េន ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

នម

វន័ ជិត្រកុងេវ

បឋមយមកនងេទេហ ្ល ើ យ េទវ ំ ៏ ្អ ញុងម រសី ម ដល

លី ។ ្រគេនះ កលែដលេវ

េឈ ម ះចុល្លេកកនទ ជធី

័ ំ ូ លឲភឺ្ល វនទ ងម

្រតី

ៃនបជុ ជ នេទវ ជ មន ន

្វ ង ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ

៏ ដល់ ក៏អភិ ទ្រពះមន្រពះភគ េហើយឋិតេនកុ នងទីដសមគ ួរ ។ [ ១៣៦ ] លុះេទវ

េឈ ម ះចុល្លេកកនទ ជធី

ំ សមគួរេហើយ បនេពលនវូ គថទងេនះ កុ នងសំ េទវ

េឈ ម ះេកកនទ ជធី

ៃនបជុ ជ នេទវ ជ ឋិតេនកុ នងទីដ ៏ ន

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

៏ ឺ្ល ដច ជ មនរសី ម ដភ ៃនបជុ ជ នេទវ ូ ជេផក ្ល ន

កលនម បេនទរ មកេហើយកុ នងទេនះ ី

ក រ្រពះពុទ ធ ្រពះធម៌(នង្រពះសងឃ) ិ

បនេពលនវូ គថេនះ ដ្រ៏ បកបេ

យអតថ ថ ៖

ំញ ច ស់ក៏្រតូវែចកនវូ គថេនះ េ ខុម

យបរយយដ េ៏ ្រចើន្របករធម៌ែបបេនះ ិ

ំ ុន ៉ ម នេនះ ខុម ំញ ច ស់ ំញ ច ស់នងស ំ ែដងនវូ េសចកី្តយ៉ងសែងប ខុម ខ ធម៌ទងប ឹ

បនេរៀនេ

យចិត្ត (្រជះថ្ល)

បុគគលមិនគបបេធ ី ើ្វ បប េ កុ នងេ

យកយ ចរចិត្ត បុគគលគបប ីលះបង់នវូ កងល ្វ ់

់នវូ កមទង ំ ួង គបបលះបង ំ កទងព ី

យ គបបជអ ន កមនសតន ិ ង ិ ី

ំេពឥត្របេយជន ៍ ែដលនមកន ំ សមបជញៈញ មិនគបបេសពអ វូ េសចកី្ដទក ុ ខ។ ើ ី


ចប់ សតុល្លបបកយកវគ គ ទី ៤ ិ បញីជ េរឿងកុ នងសតុល្លបបកយកវគ គេនះ គឺ ិ សពស ិភ ូ ្រត ១ មចរឆ ស ិ ូ ្រត ១

ធុសូ្រត ១ នសនស ិ ្ត ូ ្រត ១

ឧជឈនសញិ ស ញ ូ ្រត ១ សទធសូ្រត ១ សមយសូ្រត ១ សកលិកសូ្រត ១ បជុ ជ នធ ន ិ តុ សូ្រត ២ ។

ទត ិ វ្ត គគ ទី ៥ ទត ្ត ូ ្រត ទី ១ ិ ស


ំញ ន [ ១៣៧ ] ខុប

់ ់េន ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

កុ នងវតេ្ត ជតពន របស់អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ ជិតេទៀប្រកុង

ែដលេវ

្រតបឋមយមកន ងេទេហ ្ល ី ើយ

េទវ

វតីថ ។ លំ

មួយអងគ

បេ់ នះឯង កល

៏ ្អ មនរសី ម ដល

ំ ញុងវត ្ត

ំ ូ លឲភឺ្ល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ក៏អភិ ទ្រពះមន េជតពនទម ៏ ្រពះភគ េហើយឋិតេនកុ នងទីដសមគ ួរ ។ [ ១៣៨ ] លុះេទវ កុ នងសំ

៏ មគួរេហើយ បនេពលនវូ គថទងេនះ ំ េនះឋិតេនកុ នងទីដស

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ បុគគល ជញូ ជននវូ ភជន ៍ មិនទនេឆះនវូ វតុ ថ

បុគគលេនះឯង សតេ្វ

េចញ េ

ំ ុងេឆះ ពុេំ នះេ ព អំពផ ្ល ី ះទ ែដលេភើងក

ត េភើង ្ល

៍ ៃន កុ នងផះទ េនះ ភជន ៍ នងវត ថ ិ ុ េនះជ្របេយជន

៉ ង ្រតូវែតន្រទពយ ំ កែដលជ នងមរណៈេឆះយ ិ

ំ យទនកុំខន ទនែដលបុគគលឲេហើយ េឈ ម ះថនេចញេ

ល្អវតុ ែដលប ុ ខជផល វតុ ែដលប ុគគលឲេហើយ ជវតុ មនស ថ ថ ុគគល មិនឲ ថ

ំ ពួ ជករែតង េហើយ ជវតុ ម ថ ិ នមនសុខជផលេទ ពួកេចរែតងនេទ

ន របយក េភើងែតងេឆះវ ្ល ិ សេទ ពុេំ នះេ ឹ

ត េវ

្ល បេ់ ទ ក៏រែមងលះ

់ ែដលបុគគលធ្លបហ ់ ួ ងែហង អនក្របជញដង បង់នវូ សររៈន ឹ នវូ េសចកី្ដ ី ងរបស ិ ំ េនះេហើយ គបបបរ ឲទនផង បុគគលឲទនទងបរ េភគ ឲសម ិ ិ ី េភគផង គួរ

មភពេហើយ េគមិនែដលនន ិ ទ េទ ែតងបនេទេកើតកុ នង នសួគ៌ ។ កនទស ទ ូ ្រត ទី ២

[ ១៣៩ ] េទវ

ំ ឲអី្វ េឈ ្រកបបងស ម ះ ម ះថឲកម្លង គំ ួ រថ បុគគលឲអី្វ េឈ

ថឲ ពណ៌សមបុល ឲអី្វ េឈ ម ះថឲ ម ះថឲេសចកី្ដសុខ ឲអី្វ េឈ


់ ៉ ង សូម្រពះអងគ ឲរបស់អី្វ េឈ ម ះថឲ្រគបយ

ចកុ ខ មួយេទៀត បុគគល

សំែដង្របបេ់ សចកី្ដេនះ ដល់ខុ ំញ ្រពះអងជ គ អនកសួរ ។ [ ១៤០ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ំ ឲ ស់ថ បុគគលឲបយ េឈ ម ះថឲកម្លង

សំពតេ់ ឈ ម ះថឲ ពណ៌សមបុល ឲយនជំនះិ េឈ ម ះថឲេសចកី្ដសុខ

ឲ្របទីប េឈ ម ះថឲ ចកុ ខ មួយេទៀត បុគគល ់ ៉ ង បុគគល យ េនះ េឈ ម ះថឲវតុ ្រគប ថ

ឲទេន ី

េ្រប ន្របេ

្រស័យបុគគល

ធម៌ បុគគលេនះ

េឈ ម ះថឲ្រពះនព ិ ្វ ន ។

អនស ន ូ ្រត ទី ៣ ំ រព [ ១៤១ ] ទ.(១) ជនទងព ី ួកគឺេទវ

៉ អកន ែតមយង

នងមន ស រែមង្របថននវូ បយ ុ ិ

មិន្របថននវូ បយ អនកេនះ េឈ ម ះថយកខេ

ំ [ ១៤២ ] ព.(២) ជនទង

មនចិត្រ្ត ជះថ្លឲបយេ

ំ បយេនះ រែមងចូលេទរកជនទងេនះវ ញ ិ កុ នងេ ខងមុខ េ្រពះេហតុេនះ

យពត ិ ។

យសទធ

កេនះនងេ ិ

់ ធុជន គបបក ី ំចត់បងនវូ េសចកី្ដកំ

ំ េចញ ្រគបសងត ក ់នវូ មនលេហ ិទ ើ យឲទនចុះ (េ្រពះថ) បុណយទង ជទីពងៃនព ួកសតក ្វ ុ នងបរេ ឹ

ញ់ យ

ក។

ឯកមូលសូ្រត ទី ៤ [ ១៤៣ ] ទ. ឥសី បនឆ្លងេហើយ នវូ សមុ្រទប ត ្ហ

លែដលមនមូលមួយគឺ

គ ទ មនអនង ឆ ទិដ ិ្ឋ មនមនលប ្ល ់ពរគ ិទ ី ឺ គៈ េទសៈ ិ ី ឺ សស តទិដ ិ្ឋ នងឧេច

ំ ច េមហៈ មនេ្រគ ងផ យេចញ ៥ យ៉ងគឺបញចកមគុណ មនកន ួ ទក ឹ ១២ គឺ

ំ ១២ ។ យតៈទង


អេនមិយសូ្រត ទី ៥ ំ [ ១៤៤ ] ទ. អនកទង

យ ចូរេមើលនវូ ្រពះមន្រពះភគេនះ ្រពះអងម គ ន

់ ្រពះនម បរប ិ ូរណ៌ េ្រពះ្រទង្របកបេ

ំ ួង ្រពះអងេគ ឃើញ យគុណទងព

៍ ល ៏ ិ ្អតល្អ ជ អនកឲនវូ បញញ ្រពះអងម នវូ ្របេយជនដ គ ិ នជបេ់ នកុ នង

គឺកម ្រពះអង្រគ

ល័យ

ស់ដង គ ន្របជញល្អ ្រពះអងេគ ស្ដចេទកុ នង ឹ សព ្វ ្រពះអងម

៏ ំ។ ផូ វដ ្ល ្រ៏ បេសើរគឺអរយមគ គ ្រពះែស្វងរកនវូ គុណដធ ិ អចឆ សូ្រត ទី ៦

[ ១៤៥ ] សមណេទវបុតេ្ត ពលថ ៃ្រពេឈ ម ះេមហនៈេនះ ជៃ្រពគឹកកង េ

យពួក ៃន្រសីអប រ ជទេសពគប ៃ់ នពួកបិ ី

ច េធើ្វ ដច ូ េម្ដចនងយ្រ ឹ

( េចញអំពៃ្រពេនះ ) េទបន ។ ី ់ ិសគឺ្រពះនព ទ [ ១៤៦ ] ព. ផូ វគ ្ល ឺ អដង ្ឋ ិក គ មគគេនះ េឈ ម ះថជផូ វ្រតង ្ល ិ ្វ នេនះ

័ រថគឺអដង េឈ ម ះថជទសគ ម នភយ ្ឋ ិក គ មគគ េឈ ម ះថជរថមិនឮសូរ ្របកប ិ

យកងគឺធម៌ បនដល់េសចកី្ដពយយមេ

យកយនងច ប ្ត ប ិ ិត្ត ហិរន ិ ឱត ិ

ជ្រទពៃនរថេនះ តថគតេពលថ ធម៌គឺេ សមមទដ ុ ខ ជន ិ្ឋ សនះេទខងម ិ ជ ុទ

កកុតរ្ត មគគជ

រថី មន

េទះ្រសី ឬ្របុស បនយនែបបេនះ

់ នវូ ទជ េហើយ ជនេនះឯង នងដល ឹ ី ិ តៃន្រពះនព ិ ្វ ន េ

យយននះម ុ ៎ ិ នខន ។

វនេ បសូ្រត ទី ៧ [ ១៤៧ ] ទ. បុណយ រែមងចេ្រមើនមិន

ំ ំ ច់ ទងៃថ ្រ់ គបេ់ វ ង ទងយប

ជនពួក

ំងេនកុ នងធម៌ េឈ ម ះថបរប ិ ូរណ៌

ជនពួក

យសីល គួរេទកន ់

េឈ ម ះថ

នសួរគ៌បន ។

ដល់


[ ១៤៨ ] ព. ជន

េវ

ំ ចបរេឈ ើ មនម្លប់

ំ ី ក្រសះ ជនទង ំ ងេ ង ឲទនទកទ ងជ ឹ

ព ន សំ

ំ ចបរេឈ ើ រមនផកែផ្ល

ក់

្រស័យបុណយ រែមងចេ្រមើនមិន

ំ ដល់ជនទង

ឲនវូ

ំ ំ ច់ ទងៃថ ្រ់ គប់ ង ទងយប

ំ យេនះ ជនទងេនះ េឈ ម ះថជអនក

ធម៌ េឈ ម ះថបរប ិ ូរណ៌េ

ំ េនកុ នង ង

យសីល គួរេទកន ់ នសួរគ៌ បន ។ េជតវនសូ្រត ទី ៨

[ ១៤៩ ] អនថបណ ្ត ន្របេយជន ៍ ិ ិ្ឌ កេទវបុតេ្ត ពលថ វតេ្ត ជតពនេនះជវតម

់ ែដល ពួកឥសីគឺភិកុ ខសងឃគងេនម ិន

ច់ ជវតែ្ត ដល្រពះសមុ ព ទជ ធ ធមម ជ

់ ់េន ជទញ ំ ំ ត ្រទងគង ្វ ង ី ឲេក ិ ើ តដល់ខុ្រំញ ពះអងគ សតទ ី ុ ងប

យ រែមង

យអដង ធ ិក គ មគគេនះ គឺកមម បនដល់មគគេចតន វជ ិ ជ បនដល់សមម

បរស ិ ុ ទេធ

ទិដ ិ្ឋ នងសម ម សងប ក បៈ ធមមៈ បនដល់សមម ិ

យមៈ សមមសតិ នងសម ម ិ

សមធិ សីលៈបនដល់សមម ច សមមកមមនៈ្ត នងសម ម ិ

៏់ ម ជីវតដ ្ត មិនែមនបរស ិ ឧត ិ ុ ទធ េ

យេគ្រត ឬ េ

ជីវៈ េឈ ម ះថ

យ្រទពយេទ េ្រពះេហតុេនះ

៍ ់ ខួន ឯង បុរសជបណិ្ឌ ត កលេបេឃ ្ល គួរែត ើ ើ ញចបស់នវូ ្របេយជនរបស ពចរ ិ

នវូ ធម៌ េ

យ៉ងេនះឯង ្រពះ សីលផង េ

យឧបយ ៃន្របជញ រែមងបរស គេនះ ិ ិ ុ ទ ធ កុ នងអរយមគ រប ី ុត្ត េទើបជបុគគល ( ្របេសើរ ) េ

់ ង ភក យករសងបរ់ មងបផ ិ ុ ខែដល្របេសើរេ

យបញញផង េ

យគុណធម៌

បុេ៉ ណះ្ណ េទើបគួរជអនកដល់នវូ ្រពះនព ិ ្វ ន ។ មចរឆ ស ិ ូ ្រត ទី ៩ [ ១៥០ ] ទ. កុ នងេ

ំ កេនះ ជនទង

ជអនកកំ

់ ិ ្វ ត ញស

្វ ញ

ជអនក េពលពកយ្រទេគះ ជអនកេធើ្វ េសចកី្ដអន ្ត យ ដល់ជនដៃទែដល


ំ ុងឲទន ផលវបក ំ កព របស់ជនទង ិ

យេនះដច ូ េម្ដច សមប យភព

ំញ កេដម យេនះដច ទ ូ េម្ដច េយងខ គ ំ ូលសួរ្រពះ ើ ប្រកបបង ើ ុម ី

ំ របស់ជនទង

មន្រពះភគ ដច ូ េម្ដចហ៎ ន នងដ ឹ នវូ េសចកី្ដេនះបន ។ ឹ ង ំ កេនះ ជនទង

[ ១៥១ ] ព. កុ នងេ

ជអនកកំ

់ ិ ្វ ត ញស

្វ ញ

ំ ុង ជអនកេពលពកយ្រទេគះ ជអនកេធើ្វ េសចកី្ដអន ្ត យ ដល់ជនដៃទែដលកព ំ ឲទន ជនទង

យេនះែតងេទេកើតកុ នងនរក កុ នងកេំ ណើតសតត ្វ ិរចឆន

់ នវូ ភពជមនស ក ្របសិន េបដល រែមងេកើតកុ នង្រតកូល ុ ើ

នងក ិ ុ នងយមេ

ំ ត់ ែស្វងរកែតសំពត់ នង កស ិ

គុណ នងែលបង ក៏បនេ ិ

រ នងេសចក ី្ដេ្រតកអរកុ នងបញចកម ិ

៉ នវូ ្រទពយ យក្រម ពួកពលែតងនង ឹ បង

អំពទ ី ី

ដៃទ ្រទពយេនះ មិនែដលបនដល់ពួកពលេនះេឡើយ េនះជផល វបកក ិ ុ នង

៌ គឺកុ នងទីែដលេកើត ចែំ ណកសមប យភព រែមងមនទគ ទដ ុ គតិជផល ។ ធ ិ ធម

[ ១៥២ ] ទ. េយងខ ឹ េសចកី្ដេនះជក់ចបស់ដេូ ចះន េហើយ េយងខ ើ ុ ំញ សូម្រកប ើ ុ ំ ញ ដង បងគ ំ ទល ច ស់ (តេទេទៀត) កុ នងេ ូ សួរនវូ េសចកី្ដដៃទនង្រពះេគតមជម ឹ ំ េនះ ជនទង

បននវូ អតភ េហើយ ជអនកដង ្ត ពជមនស ុ ឹ នវូ ពកយ

ំ កុ នង្រពះពុទ ធ ្រពះធម៌ ្រពះ េពល ជអនក្របស់ចក េសចកី្ដេគរពយ៉ងខ្លង

់ ជនទង ំ សងឃ ផលវបករបស ិ ំ ទង

យ េនះដច ូ េម្ដច សមប យភពរបស់ជន

ំញ កេដម យេនះដច ូ េម្ដច េយងខ គ ំ ទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ ើ ប្រកបបង ើ ុម ី

ដច ូ េម្ដចហ៎ ន នងដ ឹ នវូ េសចកី្ដេនះបន ។ ឹ ង [ ១៥៣ ] ព. កុ នងេ

ំ កេនះ ជនទង

បនអតភ េហើយ ្ត ពជមនស ុ

ជ អនកដង ឹ នវូ ពកយេពល ជអនក្របសចកេសចកី្ដកំ

ញ់ ជអនក្រជះថ្ល

ំ កុ នង្រពះពុទ ធ ្រពះធម៌ ្រពះសងឃ ជនទង ំ ំ ទងមនេសចក ី្ដេគរពយ៉ងខ្លង


ទី

ំ យេនះ រែមងរុងេរឿងកុ នង ន សួគ៌ ជនទង

់ នវូ អតភ ៏ ុ ្ដ កស្ដមភ ែស្វង េបដល រែមងេកើត កុ នង្រតកូលដស ្ត ពជមនស ុ ើ

រកសំពត់ នង ិ េ

យេនះ េទះេទេកើតកុ នង

រ នងេសចក ី្ដេ្រតកអរកុ នងបញចកមគុណ នងែលបងបន ិ ិ

ំ ំ យងយ ទងមនអ

ំ ច ផ យេទកុ នងេភគៈ ទង

យែដលអនក ដៃទ

៌ គឺកុ នងទី សន ំបនមក សបបយរក យកុ នងចិត្ត េនះជផលវបក កនងទដ ្ឋ ិ ី ិ ធម

ែដលេកើតចែំ ណកសបប យភព រែមងមនសុគតជផល ។ ិ ឃដក ិ រសូ្រត ទី ១០ ំ ៧ រូបបនេទេកើតកុ នង្រពហមេ [ ១៥៤ ] ទ. ភិកុ ខទង

ក េឈ ម ះអវ ិ

ចិតរ្ត ួ ច ្រសឡះេហើយ មន គគៈេទសៈអស់េហើយ ឆ្លងនវូ ត

ំ រួចេហើយ ។ ភក ិ ុ ខទង

ំ ៃនមចុ ែដលឆ ង ច ្ល ងបនេ

មន

្ហ កុ នងេ

ំ ក់ ជទី បនឆ្លងនវូ កិេលសជេ្រគ ងចព

យេនះ លុះលះបង់

ំ យក្រមៃ្រកេពក ភិកុ ខទង

ំ នវូ ងកយជរបស់មនស េហើយ កនងន ុ ្ល វូ ទព ិ ្វ េយគគឺសំេយគជនៈទង ំ ៥ ជចែំ ណកខងេលើ ។ ភក ឺ ្រពះឧបកៈ ១ ្រពះផលគណ្ឌៈ ១ ិ ុ ខទងេនះគ

្រពះបុកុ ក

១ ្រពះខណ្ឌេទវៈ១ ្រពះពហុទន ី ្ដ ១ តិ ១ ជ ៣ រូប នង្រពះភទ ទ ិយៈ ិ

ំ ្រពះសិងិយ បនលះបង់នវូ ងកយ គ ៈ ១ ( ៤ រូបេនះេទៀតជ ៧ ) ភក ិ ុ ខទងេនះ

ជរបស់មនស េហើយេទើបកនងន ុ ្ល វូ ទិពេ្វ យគបន ។

[ ១៥៥ ] ព. អនកឯង ជបុគគលមនកុសល បនេពលសរេសើរនវូ ភក ិ ុខ

ំ ំ ទងេនះ ែដលជអនកលះបង់នវូ អនទក់ៃនមរ ភិកុ ខទងេនះ បនកត់នវូ ំ ងគឺភព េ្រពះដង ចណ ឹ ចបស់នវូ ធម៌របស់បុគគល

ំ ំ ងគឺភព េ្រពះដង [ ១៥៦ ] ទ. ្រពះេថរៈទងេនះ បនកត់នវូ ចណ ឹ ចបស់នវូ ធម៌ របស់បុគគល

បុគគលេនះ េវៀរែត្រពះមន្រពះភគេចញ មិនមនេទ


េវៀរែត

សន របស់្រពះអងេគ ចញ មិនមនេទ នមនងរ ិ ូ ប រលតេ់ ទឥតមន

េសសសល់កុ នង

ំ ំ ងគឺភព ្រពះេថរៈទងេនះ បនកត់នវូ ចណ

សន

េ្រពះដង ឹ ចបស់នវូ ធម៌េនះ កុ នង

សនេនះ ។

[ ១៥៧ ] ព. អនកឯង ជបុគគលេពល ចមនអតដ ថ េ៏ ្រជ ែដលដង ឹ បនេ យល់បនេ

យក្រម

យក្រមៃ្រកេពក អនកឯង េពល ចែបបេនះ េ្រពះដង ឹ ចបស់នវូ ធម៌របស់

បុគគលដច ូ េម្ដច ។ ំ [ ១៥៨ ] ទ. ខុ្រំញ ពះអងគ ជសូ ម នឆនងេឈ ម ះេវភឡិងគ ម ះឃដក ិ រ េកើតកុ នងបុរេឈ ី ជ អនកចិញឹ ច មមតបិ

ជឧបសករបស់្រពះពុទ្រធ ទង់្រពះនមកស ប ជអនក

េវៀរចកេមថុនធមម ្រប្រពត ្ត ម៌ដ្រ៏ បេសើរ ្របសចក ឹ ធ ្រសុកជមួយនង្រពះអង គ ជសំ ឹ

មិសៈ បនេនកុ នង

់ ង្រពះអង ញន ក គ ុ នងកលមុន ខុ្រំញ ពះអងគ ឹ

ំ ូ បនះុ ៎ ែដលមនចិតរ្ត ួ ច្រសឡះេហើយ មន គៈនងេទសៈ គ ល់នវូ ភិកុ ខទង៧រ ិ

អស់េហើយ បនឆ្លងេហើយនវូ ត

្ហ កុ នងេ

ក។

៉ ង [ ១៥៩ ] ព. មនលភគវៈ អនកឯង នយយយ ិ

េរឿងនះុ ៎ ក៏មនយ៉ងេនះ

ំ ែមន កុ នងកលេនះ អនកឯង ជសូ ម នឆនងេឈ ម ះ ម ះឃដក ិ រ េកើតកុ នងបុរេឈ ី េវភឡិងគ ជ អនកចិញឹ ចមមតបិ

ជឧបសករបស់្រពះពុទក ធ ស ប ជអនក

េវៀរចកេមថុនធមម ្រប្រពត ឹ ្ត ធម៌ដ្រ៏ បេសើរ ( ជអនគមី ) ្របសចក អមិសៈ បនេនកុ នង្រសុកជមួយតថគត ជ សម្លញរ់ បស់តថគត កុ នង

់ ប ំ រនក ់ កលមុន ។ ករជួបជុំនងសម ្ល ញព ឹ ី ុ ណេនះ របស់េយង ើ ទងព ី

ំ ុ ត យ៉ងេនះឯង ។ ែដលមនខួនចេ្រម ្ល ើ នេហើយ ជអនក្រទ្រទង់នវូ សររៈជទ ី ី បផ ចប់

ទិតវ្ត គគ ទី ៥ ។


បញី ជេរឿងកុ នង

ទិតវ្ត គគេនះ គឺ

ទត ្ត ូ ្រត ១ កិនទស ទ ូ ្រត ១ អនស ន ូ ្រត ១ ឯកមូលសូ្រត ១ ិ ស អេនមិយសូ្រត ១ អចឆ សូ្រត ១ វនេ បសូ្រត ១ េជតវនសូ្រត ១ មចរឆ ស ិ រសូ្រត ១ ។ ិ ូ ្រត ១ ឃដក

ជ វគគ ទី ៦ ជ សូ្រត ទី ១ ំ ៍ ឲសេ្រមចដ បដល់ជ [ ១៦០ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ជគុណជតញុង្របេយជន

ំ ៍ ឲសេ្រមចបន អី្វ ហ៎ន អី្វ ហ៎ន ែដលបុគគលតមកល់ទុកេហើយ ញុង្របេយជន ំ ជែកវរបស់ជនទង

ំ យ អី្វ ហ៎ន ែដលពួកេចរនេទម ិ នបន ។

ំ ៍ ឲសេ្រមចដ បដល់ជ [ ១៦១ ] ព. សីល ជគុណជតញុង្របេយជន

ំ ៍ ឲសេ្រមចបន បញញ សទធ ែដលបុគគលតមកល់ទុកេហើយ ញុង្របេយជន

ំ ជែកវរបស់ជនទង

ំ យ បុណយ ពួកេចរនេទម ិ នបន ។ អជរ

សូ្រត ទី ២


៏ េ្រមើនេ [ ១៦២ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ជគុណជតដច

យមិនែ្រប្របួលេទ អី្វ ហ៎ន ែដល

ំ ៍ ឲសេ្រមចបន អី្វ ហ៎ន ជែកវរបស់ជន េគ អធិ ្ឋ នេហើយញុង្របេយជន

ំ ទង

ំ យ អី្វ ហ៎ន ែដលពួកេចរនេទម ិ នបន ។

៏ េ្រមើនេ [ ១៦៣ ] ព. សីល ជគុណជតដច

យមិនែ្រប្របួលេទ សទធ ែដល

ំ ៍ ំ ឲសេ្រមច បញញជែកវរបស់ជនទង េគ អធិ ្ឋ នេហើយញុង្របេយជន ំ យ បុណយ ពួក េចរនេទម ិ នបន ។

មិតស ្ត ូ ្រត ទី៣ [ ១៦៤ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ជមិតរ្ត បស់អនកេដរើ ផូ វ្ល អី្វ ហ៎ន ជមិតក ្ត ុ នងផះទ របស់ខួន ្ល អី្វ ហ៎ន ជមិតរ្ត បស់អនកមនធុរៈេកើតេឡើង អី្វ ហ៎ន ជមិត្ត

[ ១៦៥ ] ព. បកខពួក ជមិតរ្ត បស់អនកេដរើ ផូ វ្ល ម

មេទកុ នងភពខងមុខ ។

ជមិតក ្ត ុ នងផះទ របស់ខួន ្ល អនក

ែដល មនចិត្រ្ត ប្រពត ន ជមិតរ្ត បស់អនកែដលមនធុរៈេកើតេឡើង ឹ េ្ត ទេសើ ម គ

ំ េរឿយៗ បុណយទង

យែដលេគេធើ្វ េហើយេ

ខន ្ល ឯង ជមិតជ ្ត ប់

មេទកុ នង ភពខងមុខ ។

យខែ្ល ដលេគេធើ្វ េហើយេ

វតុ ស ថ ូ ្រត ទី ៤ ំ ក់របស់មនស ំ [ ១៦៦ ] អី្វ ជទីពន ទង ុ ំ របស់ មនស ទង ុ ែផនដរី ស់េននងអ ឹ ី្វ ។

យ កុ នងេ

យ អី្វ ជសំ

កេនះ ពួកសតម ្វ នជីវត ិ ែដល

ំ ក់របស់មនស ំ [ ១៦៧ ] ព. កូន ជទព ទង ុ ី ន ំ ្របេសើរ របស់មនស ទង ុ

់ ្របេស ៏ ញដ ើរ

យ ( កុ នងេ

្រស័យែផនដ ី រស់េននងទ ឹ ឹកេភ្ល ង ។

ំ យ ភរយជស ិ

្រស័យ

់ ៏ ញដ

កេនះ ) ពួកសតម ្វ នជីវត ិ ែដល


បឋមជនសូ្រត ទី ៥ ំ ុរសឲេកើត អី្វ ហ៎ន របស់បុរសេនះែតងសទះេទ [ ១៦៨ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ែតងញុងប

អី្វ ហ៎ន ែតងអេនទលេទកុ នងសង រ អី្វ ហ៎ន ជម [ ១៦៩ ] ព.ត េ

្ហ

ភ័យរបស់សតេ្វ នះ ។

ំ ុរសឲេកើត ចិតរ្ត បស់បុរសេនះ ែតងសទះេទ សត្វ ែតងញុងប

ក ែតងអេនទលេទកុ នងសង រ េសចកី្ដទុកខ ជម

ភ័យរបស់សតេ្វ នះ ។

ទត ុ យជនស ូ ្រត ទី ៦ ិ ំ ុរសឲេកើត អី្វ ហ៎ន របស់បុរសេនះ ែតងសទះេទ [ ១៧០ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ែតងញុងប

អី្វ ហ៎ន ែតងអេនទលេទកុ នងសង រ សតេ្វ [ ១៧១ ] ព.ត សត្វ េ

ក ែតងេគចមិនរួចអំពអ ី ី្វ ។

ំ ុរសឲេកើត ចិតរ្ត បស់បុរសេនះ ែតងសទះេទ ែតងញុងប ្ហ

ក ែតងអេនទលេទកុ នងសង រ សតេ្វ នះឯង ែតងេគចមិនរួច

អំពេសចក ី្ដទុកខ ។ ី

តតិយជនសូ្រត ទី ៧ ំ ុរសឲេកើត អី្វ ហ៎ន របស់បុរសេនះ ែតងសទះេទ [ ១៧២ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ែតងញុងប

អី្វ ហ៎ន ែតងអេនទលេទកុ នងសង រ អី្វ ហ៎ន ជទី្រប្រពត ឹ េ្ត ទខងមុខរបស់សតេ្វ នះ ។ [ ១៧៣ ] ព.ត សត្វ េ

្ហ

ំ ុរសឲេកើត ចិតរ្ត បស់បុរសេនះ ែតងសទះេទ ែតងញុងប

ក ែតងអេនទលេទកុ នងសង រ កមម ជទី្រប្រពត ឹ េ្ត ទខង

មុខរបស់សតេ្វ នះ ។

ឧបបថសូ្រត ទី ៨


[ ១៧៤ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ជផូ វខ ្ល ស ុ អី្វ ហ៎ន ែដលអស់េទ របស់ ្រពហមចរយៈ អី្វ ជេ្រគ ងស្រមប់ ិ

់ ងៃថ មយបន ង អី្វ ជមនល ិទ ិ

ងេសចកី្ដេ

ហមងបន ែដល

ំ ់មនទក មិនចបច ឹ ។ ័ ែតងអស់េទ [ ១៧៥ ] ព. គៈ ជផូ វខ ុ វយ ្ល ស

់ ងៃថ មយបន ង ្រសី ្ត ជមនល ិទ ិ

របស់្រពហមចរយៈ ពួកសតេ្វ នះរែមងជបេ់ ននង្រស ម ចរយៈ ិ ិ ី ្ត នះុ ៎ តបនង្រពហ ិ ឹ

ជធម៌ស្រមប់

ងេសចកី្ដេ

ំ ់មនទឹកេឡើយ ។ ហមងេនះ មិនចបច

ទត ុ យស ូ ្រត ទី ៩ ិ ់ បុរស អី្វ ហ៎នែត ្រគប្រ់ គងបុរសេនះ មួយេទៀត [ ១៧៦ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ជទព ី ររបស ី ំ ួងបន ។ ៌ អី្វ េទើបរួចចកទក សត្វ េ្រតកអរនងធម ុ ខទងព ឹ ់ បុរស បញញ រែមង្រគប្រ់ គងបុរសេនះ មួយ [ ១៧៧ ] ព. សទធ ជទីពររបស ី ំ ួងបន ។ េទៀត សតេ្វ ្រតកអរនង្រពះន ព ឹ ិ ្វ ន េទើបរួចចកទុកខទងព កវស ិ ូ ្រត ទី ១០ ំ [ ១៧៨ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ជេដមេហត ុ ៃនគថទង ើ ំ ទង

យេនះ គថ

្រស័យនង ឹ អី្វ អី្វ ជទី

ំ [ ១៧៩ ] ព. ឆន ទ ជេដមេហត ុ ៃនគថទង ើ ំ ទង

យេនះ គថ

ំ គថទង

យ អី្វ ហ៎ន ជេ្រគ ងបេងើត ក គថ ំ ្រស័យរបស់គថទង

យ។

យ អកខរៈ ជេ្រគ ងបេងើត ក គថ

្រស័យនង ្ត ី ជទី ឹ នម ចិនកវ

យ។ ់ ចបជ វគគ ទី ៦ បញី ជ េរឿងៃនជ វគគេនះ គឺ

្រស័យរបស់


ជ សូ្រត ១ អជរ

សូ្រត ១ មិតស ្ត ូ ្រត ១ វតុ ស ថ ូ ្រត ១ ជនសូ្រត ៣

ឧបបថសូ្រត ១ ទុតយស ូ ្រត ១ បេំ ពញវគគេ ិ

យកវស ិ ូ ្រត ១ ។

អនវគ ធ គ ទី ៧ នមសូ្រត ទ១ ី ំ ួង ែដលមិនមនអី្វ ៃ្រក [ ១៨០ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ែតងធ្លក់ចុះេលើសតន ្វ ងសង ខ រទងព ិ ំ ួង ែតង្រប្រពត ៃលង ជង សតទ ្វ ងព ឹ េ្ត ទ

មអំ

ចធម៌មួយ គឺធម៌អី្វ ។

ំ ួង មិនមនអី្វ [ ១៨១ ] ព. នម ( េឈ ម ះ ) ែតងធ្លក់ចុះេលើសតន ្វ ងសង ខ រទងព ិ ំ ួង ែតង្រប្រពត ៃ្រកៃលងជងនមេឡើយ សតទ ្វ ងព ឹ េ្ត ទ

មអំ

ចធម៌

មួយ គឺនម ។ ចិតស ្ត ូ ្រត ទី ២ កេទ អី្វ ែតងេភចក្រន ្ត ក់សតេ្វ ើ

ំ េ្វ [ ១៨២ ] ទ. អី្វ ែតងនសត ំ ួង ែតង្រប្រពត សត្វ ទងព ឹ េ្ត ទ

មអំ

ំ [ ១៨៣ ] ព. ចិតែ្ត តងនសត េ្វ

កេទ ចិត្ត ែតងេភចក្រន ្ត ក់សតេ្វ ើ

ំ ួង ែតង្រប្រពត េទ សតទ ្វ ងព ឹ េ្ត ទ ត ំ [ ១៨៤ ] ទ. អី្វ ហ៎ន ែតងនសត េ្វ េ

្ហ

ំ ែតងនសត េ្វ

ចធម៌មួយ គឺធម៌អី្វ ។

មអំ

ចធម៌មួយ គឺចិត្ត ។

្ហ សូ្រតទី ៣ កេទ អី្វ ហ៎ន ែតងេភើចក្រន្តក់សត្វ

ំ ួង ែតង្រប្រពត កេទ សតទ ្វ ងព ឹ េ្ត ទ

[ ១៨៥ ] ព. ត

កេទ

មអំ

កេទ ត

ំ ួង ែតង្រប្រពត កេទ សតទ ្វ ងព ឹ េ្ត ទ

្ហ

មអំ

ចធម៌មួយ គឺធម៌អី្វ ។ ែតងេភចក្រន ្ត ក់សត្វ ើ ចធម៌មួយ គឺត ្ហ


សេញញជនសូ្រត ទី ៤ [ ១៨៦ ] ទ. អី្វ ជេ្រគ ងចងសតេ្វ សត្វ េ

កេនះ េ្រញះលះបង់អី្វ េទើបេ

[ ១៨៧ ] ព. សតេ្វ ្រ

ច់េទ របស់

កទុកេន អី្វ ជេ្រគ ង្រ ថ ្រពះនព ិ ្វ ន ។

យជេ្រគ ងចង វតក ក មនេសចកី្ដរក ិ កៈ ជេ្រគ ង ី

ច់ េទ (របស់សតេ្វ

ក) េ្រញះលះបង់ត

េទើបេ ្ហ

ថ ្រពះនព ិ ្វ ន ។

ពននស ធ ូ ្រត ទី ៥ [ ១៨៨ ] ទ. អី្វ ជេ្រគ ងចងសតេ្វ សត្វ េ

់ចណ ំ ងទងព ំ ួងបន ។ កេនះ េ្រញះលះបង់អី្វ េទបកត ើ

[ ១៨៩ ] ព. សតេ្វ ្រ

ច់េទ របស់

កទុកេន អី្វ ជេ្រគ ង្រ

យជេ្រគ ងចង វតក ក មនេសចកី្ដរក ិ កៈ ជេ្រគ ង ី

ច់ េទ ( របស់សតេ្វ

ក ) េ្រញះលះបង់ត

្ហ

់ ណ ំ ង េទើបកតច

ំ ួងបន ។ ទងព អពភហតសូ្រត ទី ៦ [ ១៩០ ] ទ. អី្វ ្រគបសងត ក ់សតេ្វ

ក អី្វ េចមេ ម ( សតេ្វ

ក ) អី្វ

ំ ួង ។ ជសរមុតចុះ េទ អី្វ ែដលេឆះសពក ្វ លទព [ ១៩១ ] ព. មចុ ច ្រគបសងត ក ់សតេ្វ

្ហ

កជ

េចមេ ម ( សតេ្វ

ក)

ំ ួង ។ ជ សរមុតចុះេទ ឥចឆ េឆះសពក ្វ លទព ឧឌិ្ឌតសូ្រត ទី ៧

[ ១៩២ ] ទ. អី្វ បេញើ ជ ចសតេ្វ េ

ក សតេ្វ

ក អី្វ េចមេ មសតេ្វ

ក ែតងឋិតេនកុ ន ងអី្វ ។

ក អី្វ បតសត ្វ ិ


[ ១៩៣ ] ព. ត មចុ ច បតសត េ្វ ិ

បេញើ ជ ចសតេ្វ ្ហ

កជ

េចមេ មសតេ្វ

ក ែតងឋិតេនកុ នងេសចកី្ដទុកខ ។

ក សតេ្វ

បហ ិ ិ តសូ្រត ទី ៨ េ្វ [ ១៩៤ ] ទ. អី្វ បតសត ិ

ក សតេ្វ

ក អី្វ េចមេ មសតេ្វ

ក។

[ ១៩៥ ] ព. មចុ ច បតសត េ្វ ិ

្ហ

បេញើជ ចសតេ្វ

ក ឋិតេនកុ នងអី្វ អី្វ បេញើជ ចសត្វ

ក សតេ្វ

កជ

ក ឋិតេនកុ នងេសចកី្ដទុកខ

េចមេ មសតេ្វ

ក។

ឥចឆសូ្រត ទី ៩ [ ១៩៦ ] ទ. អី្វ ចងឆ្វក់សតេ្វ

បង់នវូ ធម៌អី្វ សតេ្វ

ំ ត់ ក របូតរួចេទ េ្រពះកច

កទុក សតេ្វ

់ វូ អី្វ ។ ំ ងទងព ំ ួងបន េ្រពះលះបងន ក កត់ផ្ដច់នវូ ចណ

[ ១៩៧ ] ព. េសចកី្ដ្របថន ចងឆ្វក់សតេ្វ

កទុក សតេ្វ

ំ ត់បង់េសចកី្ដ្របថន សតេ្វ េទបន េ្រពះកច

ក របូតរួច

ំ ង ក កត់ផ្ដច់នវូ ចណ

ំ ួងបន េ្រពះលះបង់ េសចកី្ដ្របថន ។ ទងព េ

កសូ្រត ទី ១០

[ ១៩៨ ] ទ.លុះែតអី្វ េកើតេឡើង េទើបសតេ្វ រែមងេធើ្វ នវូ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ េ

ក លំបកេ្រពះអី្វ ។

[ ១៩៩ ] ព.លុះែត េកើតេឡើងបន សតេ្វ

ន លកុ នងអី្វ សតេ្វ

កេកើតេឡើងបន សតេ្វ

់ ន ំ វូ អី្វ សត្វ ក្របកនម

ំ ៦ េកើតេឡើងេទើបសតេ្វ យតនៈខងកុ នងទង ករែមងេធើ្វ នវូ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ

ន ល កុ នង

ក យតនៈ


ំ ៦ សតេ្វ ខងេ្រកទង េ

កលំបកេ្រពះ

់ ំ នវូ ក្របកនម

ំ ៦ សត្វ យតនៈខងកុ នងទង

ំ ៦។ យតនៈ ខងេ្រកទង ចប់ អនវគ ធ គ ទី ៧ ។ បញី ជ េរឿងៃនអនវគ ធ គេនះ គឺ

ំ សូ្រតទង

យ ១០ េនះគឺ នមសូ្រត ១ ចិតស ្ត ូ ្រត ១ ត

្ហ សូ្រត ១

សេញញជនសូ្រត ១ ពននស ធ ូ ្រត ១ អពភហតសូ្រត ឧឌិ្ឌតសូ្រត ១ បហ ិ ិ តសូ្រត ១ ឥចឆសូ្រត ១ េ

កសូ្រត ១ ។

ឃ ្វ វគគ ទី ៨ ឃ ្វ សូ្រត ១ [ ២០០ ] េទវ ្រពះមន ្រពះភគថ៖

៏ មគួរេហើយ បនេពលគថ ចេំ ពះ េនះ ឋិតេនកុ នងទដ ី ស

់ ី្វ បន េទើបមិនេ ់ ី្វ បន េទើបេដកេនជសុខ សម្លបអ បុគគលសម្លបអ

័ ចេំ ពះករសម្លបធ ់ ម៌ឯក បព្រត្រពះេគតម ្រពះអងគ គ ប្រ់ ពះហឫទយ ិ ៌ អី្វ ។ េតធម ើ


[ ២០១ ] ព. បុគគលសម្លបេ់ សចកី្ដេ្រកធបន េទើបេដកេនជសុខ សម្លប់ េសចកី្ដ េ្រកធបន េទើបមិនេ

ំ ្រពះអរយៈទ ង ិ

ក មនលេទវ

យ ែតង

សរេសើរករសម្លប់ េសចកី្ដេ្រកធ ែដលមនគល់ជពស ្អ ិ មនចុងដែ៏ ផម លុះែតសម្លបេ់ សចកី្ដេ្រកធេនះ បន េទើបមិនេ

ក។

រថសូ្រត ទី ២ [ ២០២ ] ទ. អី្វ ជេ្រគ ង្របកដរបស់រថ អី្វ ជេ្រគ ង្របកដរបស់េភង ើ្ល អី្វ ជេ្រគ ង្របកដរបស់ែដន អី្វ ជេ្រគ ង្របកដរបស់្រសី ។ [ ២០៣ ] ព. ទង់ ជេ្រគ ង ្របកដរបស់រថ ែផ ងជេ្រគ ង ្របកដរបស់ េភង ើ្ល ្រពះ ជ ជេ្រគ ង្របកដរបស់ែដន ភ

្ត ជេ្រគ ង្របកដរបស់្រសី ។

វត ្ត ូ ្រត ទី ៣ ិ ស [ ២០៤ ] ទ. កុ នងេ

កេនះ អី្វ ជ្រទពយដ្រ៏ បេសើររបស់បុរស អី្វ ែដលេគ

ំ លុបជងរសទង

ំ យ បណិ្ឌ ត ទង

់ ិ ំ សន ំល្អេហើយ ែតងនេសចក ី្តសុខមក ឲ អី្វ មនរសឆងញព

េលើស

យេពលថ អនករស់េនែបប

ំ ុត ។ េឈ ម ះថ ជអនករស់េន្របេសើរបផ [ ២០៥ ] ព. កុ នងេ

កេនះ សទធ ជ្រទពយដ្រ៏ បេសើររបស់បុរស ធម៌ែដល

ំ េគសន ំល្អេហើយ ែតងនេសចក ី្តសុខមកឲ ពកយសតយ មនរស់ឆងញ់

ពិ

ំ េលើសរសទង

ំ យ បណិ្ឌ តទង

យេពលថ អនករស់េនេ

ំ ុត ។ បញញេឈ ម ះថ ជអនករស់េន្របេសើរបផ វុដស ិ្ឋ ូ ្រត ទី ៤


[ ២០៦ ] ទ.ប

្ត របស់ែដលេកើតេឡើង អី្វ ជរបស់្របេសើរ ប

ែដលធ្លក់ចុះ អី្វ ជរបស់្របេសើរប ពួក

ជសត្រ្វ បេសើរប

្ត សតេ្វ ដរើ េទេ

្ត របស់

យេជើង សត្វ

េី ះ មនស ែបប ្ត អនកេចះនយយព ុ ិ

្របេសើរ ។ អងគ ១ េពលកត់ថ ប

[ ២០៧ ] េទវ

ពូជ្រសូវ ជរបស់្របេសើរ ប ្របេសើរ ប

្ត សត្វ េដរើ េទេ

្ត របស់ែដលេកើតមនេឡើង

្ត របស់ែដលធ្លក់ចុះ ទឹកេភ្ល ង ជរបស់ យេជើង េគ ជសត្រ្វ បេសើរ ប

្ត អនក

េចះនយយព េី ះ កូន ជមនស ្របេសើរ ។ ុ ិ [ ២០៨ ] ព.ប

្ត របស់ែដលេកើតមនេឡើង វជ ិ ជ ជធមមជត្របេស ិ ើរ ប

របស់ ែដលធ្លក់ចុះ អវជ ិ ជ ែដលធ្លក់ចុះ្របេសើរ ប េជើង ្រពះសងឃជ បុគគល្របេសើរ ប

្ដ សតេ្វ ដេើ ទេ

្ដ

េី ះ ្រពះពុទជ ្ដ អនកេចះនយយព ធ ិ

បុគគល្របេសើរ ។ ភតស ូ ្រត ទី ៥ ី [ ២០៩ ] ទ. កុ នងេ

កេនះ អី្វ ែដល្របជុំជនេ្រននគ ើ ន ែតងខ្លច េហើយ្រពះ

អងគ សំែដង ថ ជផូ វមនែមកែបកេ្រច ្ល ើន

ស់ បព្រត្រពះេគតមជ ិ

មចស់ ្រពះអងម គ នបញញ្រកស់ ខុ្រំញ ពះអងស គ ូ មសួរថ នរជន ធម៌ដច ូ េម្ដច រែមងមិនភ័យេទកុ នងបរេ

[ ២១០ ] ព.

ធុជនតមកល ចនងច ិ ិត្ត េ

ក។

ំ េនកុ នង ង

យ្របៃ្រពមិនេធើ្វ បបេ

យកយ

់ ្រគប់ ្រគងនវូ ផះទ ែដលមនបយនងទ ្ត នជ ិ ឹកេ្រចើន ជអនកមនសទធ មនចិតទ


អនកែចករែលកជ ជអនកដង ឹ នវូ ពកយេពល ែដល

ំ េនកុ នងធម៌ទង ំ ៤ ្រប ង

ករេនះ េឈ ម ះថ ជអនកឋិត េនកុ នងធម៌ រែមងមិនភ័យេទកុ នងបរេ [ ២១១ ] ទ. អី្វ រែមងចស់ជ

អី្វ រែមងមិនចស់ជ អី្វ េ

ំ ជេសចកី្ដ អន ្ត យៃនធម៌ទង

យអី្វ អស់េទ

កេទ ។

ថផូ វខ ្ល ស ុ អី្វ

់ ងៃថ មយបន ង អី្វ មនល ិទ ិ

ៃន្រពហមរយធអ ី្វ ជធមមជ តស្រមប់ ិ

ំ ់មនទឹកចិត្ត ងជ្រមះ មិនចបច

ំ រែមងមិនឋិតេនកុ នង្រចកទង

ំ ៉ ម នកុ នង ្រចកទងេនះេត មនប ុន ើ

ំ ន មកគល់្រពះមន្រពះភគ េធើ្វ េម្តចហ៎ ន នងដ ក េយងខ គ គ ឹ ើ ុ្រំញ ពះអងន ិ ង

នវូ េសចកី្តេនះបន ។

ំ [ ២១២ ] ព. រូបរបស់សតទ ្វ ង ចស់ជ

េឡើយ

ថផូ វខ ុ េ ្ល ស

គៈេ

័ ់ េទ យ វយអស

ំ ទង

យ រែមងចស់ជ

នមនងេគ្រតម ិ ិន

ភៈជេសចកី្តអន ្ត យៃនធម៌

់ ្រពហមចរយៈ ់ ងៃថ មយបន ង ្រសី ្ត ជមនលរបស ិទ ិ ិ

ំ ំ ់ ំ ពក់នវូ នង្រស តបធម៌ឬ្រពហមចរយៈ ្របជជនទងេនះ រែមងជបជ ី ្ត ទងេនះ ិ ិ ធម៌ ជធមមជតស្រមប់

ំ ់មនទកេឡ មិនចបច ងជ្រមះនវូ មនលេនះ ិទ ឹ ើយ

ំ ចិតរ្ត ែមងមិនឋិតេន កុ នង្រចកទង

ំ ៉ ង កុ នង ្រចកទងេនះមន៦យ

ក គឺេសចកី្តខល្រចអ ូ ស ១ េសចកី្តេធ្វស្របែហស១ េសចកី្តមិន ិជ

ពយយម១ ករមិនស្រងួម ១ កររលត់ ១ េសចកី្តខល ិ ជ ១ ជនគបបេវៀរ ី

ំ បង់នវូ ្រចកទងេនះ េ

ំ ួងចុះ ។ យ្របករទងព ឥស រសូ្រត ទី ៧

[ ២១៣ ] ទ. អី្វ ជធំកុ នងេ

់ ្រ ែ្រចះចបស

្ត កុ នងេ

ំ ក អី្វ ឧតម ្ត ជង្រទពយទង

ក អី្វ ជេសចកី្តអន ្ត យកុ នងេ

យកកុ នងេ

ក អី្វ ដច ូ ជ

ំ ុក ក អនកផងែតងឃត់ខងទ

ំ នវូ ជនដច មួយេទៀត អនកផងែតងេពញចិត្ត ចេំ ពះជន ូ េម្តច កលែដលនយក្រទពយេទ


ំ ដច ពួកជនជបណិ្ឌ ត ែតងេ្រតកអរ ចេំ ពះជនដច ូ េម្តចែដល ូ េម្តច កលនយក្រទពយេទ មកេរឿយ ។ [ ២១៤ ] ព. អំ

ច ជធំកុ នងេ

់ ្រ េសចកី្តេ្រកធ ដច ូ ជែ្រចះចបស

ំ ក ្រសី ្ត ឧតម ្ត ជង្រទពយទង កុ នងេ

យកុ នងេ

ក ពួកេចរ ជេសចកី្តអន ្ត យកុ នងេ

ំ ុក នវូ េចរែដលនយក្រទពយេទ ំ អនកផងែតងឃត់ខងទ អនកផងែតងេពញចិត្ត ចេំ ពះ ំ សមណៈកលនយក្រទពយេទ ពួកជនជបណិ្ឌ ត ែតងេ្រតកអរចេំ ពះសមណៈ ែដល មកេរឿយៗ ។ កមសូ្រត ទី ៨ ៍ ិ នគបប្របគល ់ ឲេគ របស់អី្វ [ ២១៥ ] ទ. របស់អី្វ ែដលអនក្របថននវូ ្របេយជនម ី

់ ែដលសតម េចល វតុ អ ្វ ិ នគបបលះបង ថ ី្វ ជរបស់ល្អ ែដលបុគគលគួរបេញចញ ែតេបើ ី ្រកក់វញ ិ បុគគលមិនគួរបេញចញ ។

់ខនេចលេទ ់ ខួ នឲេគ មិនគបបលះបង [ ២១៦ ] ព. បុរសមិនគបប្របគល ្ល ី ី ួ ្ល គួរបេញចញ ចរពេិ ះ មិនគួរបេញចញ ចរ

្រកក់េ

ះេឡើយ ។

បេឋយយសូ្រត ទី ៩ [ ២១៧ ] ទ. អី្វ រែមងចងទុកនវូ េសប ងគឺកុសល អី្វ ជទីេន ំ េភគៈទង បន េ

្រស័យៃន

យ អី្វ រែមងេកើចក្រន្តក់នរជនយកេទ អី្វ លបុគគលលះបង់

យក្រមកុ នង េ

់ ំ ពក់េន កុ នង ក សតម ្វ នកិេលស្រកស់ ជបជ

់ នទក់។ អ របស់អី្វ ែដលដច ូ ជបក ជប ី

[ ២១៨ ] ព. សទធ រែមងចងទុកនវូ េសប ងគឺកុសលសិរជទ ី ីេន ំ េភគៈ ទង

្រស័យៃន

យ េសចកី្ត្របថន រែមងេភើចក្រន្តក់នរជនេទ កី្ត្របថនក្រម


បុគគល លះបង់បនកុ នងេ

ក សតម ្វ នកិេលស្រកស់ រែមងជបេ់ នកុ នង

់ នទក់ ។ អ េសចកី្ត្របថន ដច ូ ជបក ជប ី

បេជជតសូ្រត ទី ១០ ក អី្វ ជេ្រគ ងភញក់រឭកកុ នងេ

ំ ក [ ២១៩ ] ទ. អី្វ ជេ្រគ ងបភ ឺ្ល ុ នងេ

ក អី្វ ជ

់ ុ នងករងរ របស់ពួកជនអនកចិញឹ ចមជីវត សម្លញក ិ របស់ ិ អី្វ ជេ្រគ ងចិញឹ ច មជីវត ចិញឹ ចមបុ្រត

ងម ពួកសតេ្វ នះ អី្វ ែតងចិញឹចមនវូ បុគគលខលន ូ ជម ិ ជ ដច ិជ ិ ិ នខល ពួកសត្វ

ំ ្រស័យែផនដ ី សតទ ែតងរស់េននងអ ្វ ងេនះ ិ ី្វ ។

ែដល

ក សតិ ជេ្រគ ងភញក់រឭកកុ នងេ

ំ ក [ ២២០ ] ព. បញញ ជេ្រគ ងបភ ឺ្ល ុ នងេ

់ ុ នងករងររបស់ពួកជនអនកចិញឹច មជីវត ងចិញឹ ច ម េគជសម្លញក គ ិ នង័លជេ្រគ

់ ពួកសតេ្វ នះ ទឹកេភ្ល ង ែតងចិញឹ ចមនវូ បុគគលខលន ជីវតរបស ច ងម ូ ជ ិ ិជ ិជ ិ ិ នខលដ ម

ចិញឹ ចមបុត្ត ពួកសតែ្វ ដល

្រស័យែផនដែី តងរស់េននងទ ្ល ង ។ ឹ កេភ ឹ

អរណសូ្រត ទី ១១ [ ២២១ ] ទ. កុ នងេ

កេនះ មនស ពួក ុ

ចរយៈ គឺមនស ពួក ុ ិ

មនស ពួក ុ

រែមង

ំ ួង ម ជ កុ នងកលទងព

េនះ

រក េហើយរែមងមិនខច ួ ខតេទវញ ិ កុ នងេ

គ ល់ចបស់នវូ េសចកី្ត្របថន ស ពួក បិ

ំ កេនះ ក ្រតយ ិ ៍ទង

យេគរពនវូ ជនមនជតេថកទប ិ

[ ២២២ ] ព. កុ នងេ

កេនះ ពួកខី

កិេលស ្រពហមចរយៈ ែដលពួក្រពះខី ិ

កេនះ

រួចខួនជអ ្ល នក

បងបូ ន ្អ រែមង្រកបសំពះនវូ បុគគល

ំ េនកុ នងគុណធម៌ដច ង ូ េម្តច កុ នងេ

់ ំ ពះេ ្រទងស

ជបុគគលមិនមនកិេលស ្រពហម

បុគគល

យរែមង

មមនស ពួក ុ

សវសមណៈ ជបុគគលមិនមន ្រសបរក េហើយ រែមងមិនខច ូ


ខតេទវញ ិ ពួកខី ពួកខី

សវសមណៈ រែមង

គ ល់ចបស់ នវូ េសចកី្ត្របថន

ំ ួង ម សវសមណៈ រួចខួនជ អនកជ កុ នងកលទងព ្ល

បងបូ ន ្អ រែមង្រកបសំពះ នវូ ខ ី ៏ ច បខ ់ ួន ដខ ច កុ នងេ

បិ

សវសមណៈេនះ ែដលជអនកមនសីល

ំ កេនះ ក ្រតិយ៍ទង

់ ំ ពះេ យ រែមង្រទងស

យេគរព

នវូ ជនមនជតេថកទប ែដលជសមណៈ ។ ិ ចប់ ឃ ្វ វគគ ទី ៨ ។ បញី ច េរឿងៃនឃ ្វ វគគេនះ គឺ ឃ ្វ សូ្រត ១ រថសូ្រត ១ វត ្ត ូ ្រត ១ វុដស ូ ្រត ១ នជីរតស ិ ស ិ្ឋ ូ ្រត ១ ភតស ី ិ ូ ្រត ១

ឥស រសូ្រត ១ កមសូ្រត ១ បេឋយយសូ្រត ១ បេជជតសូ្រត ១ អរណសូ្រត ។ ចប់ េទវ

សំយុត្ត


េទវបុតស ្ត ំ យុត្ត កស បវគគ ទី ១ បឋមកស បសូ្រត ១ ំញ ន [ ២២៣ ] ខុប

់ ់េន ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

កុ នង វតេ្ត ជតពន របស់អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ ជិត្រកុង

វតីថ ។ លំ

បេ់ នះឯង កលេវ

ំ ៏ ្អ ញុងវត ្រតី បឋមយមកនងេទេហ េ្ត ជតពន ្ល ម ះកស បមនរសី ម ដល ើ យ េទវបុតេ្ត ឈ

ំ ូ លឲភឺ្ល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ក៏ថ្វយបងេគ ំ ទងម

យេគរព

ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគេហើយ ឋិតេនកុ នងទីសមគួរ ។ លុះកស បេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទី

សមគួរេហើយ បន្រកបបងទ គំ ូល ្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ទន ូ មន ភិកុ ខ ឯខុ្រំញ ពះអងម គ ិ នបនេ្រប ន្របេ េបដ ើ េូ ចនះ ពកយេ្រប ន្របេ

ភិកុ ខេទ ។ ្រពះមន្រពះភគ្រ

នងដមប ុ ៎ ចូរ ិ ូ នមន (នះ)

ស់ថ មនលកស ប

ំ េឡើង្របកដកុ នងទេនះច ង ុះ ។ ី

[ ២២៤ ] កស បេទវបុត្ត ្រកបបងទ គ ំ ូលថ ៖ បុគគលគួរសិក នវូ ពកយសុភសិតនវូ ករចូលេទគប្រ់ បសពន ្វ ងសមណៈ ឹ នវូ ្រពះ

សនៈែតមួយកុ នងទី ្ដ

ំ ិតឲ ្ត សងបរ់ មងប់ ។ ង ត់ នវូ ធម៌ជេ្រគ ងញុងច

័ រក ក៏្រទង់មន្រពះហឫទយ យ ។ លុះកស បេទវបុតដ ្ត ង ឹ ថ ្រពះ ី

័ រក យ នងពកយ ្ដ ក៏្រទង់មន្រពះហឫទយ ី ឹ

ម េហើយ ក៏ថ្វយបងេគ ំ

។ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ េធើ្វ ្របទក ណេហ ី ើ យក៏បត់កុ នងទេនះឯង ិ

យេគរព


ទុតិយកស បសូ្រត ទី ២ ់ នង [ ២២៥ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គងក ុ

ឋិតេនកុ នងទីសមគួរ ក៏េពលគថេនះ កុ នងសំ ភក ិ ុ ខែដលជអនកមន

វតី… ថ កស បេទវបុត្ត

ម ជិត្រកុង

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

់បន នសង កុ នង្រពះអរហតេ្ត នះ កលេបចង ើ ិ

្រពះអរហតគ ្ត បបជអ ន កមនឈន ជអនកមនចិតរ្ត ួ ច្រសឡះ ដង ឹ នវូ េសចកី្ត ី

អស់េទនងស ូ នយេទៃនេ ិ (េ

យត

ក ជអនកមនចិតល ្ត ្អ មិនគបប ី

្រស័យ

្ហ នងទ ិ ិដ ិ្ឋ ) េឡើយ ។ មឃសូ្រត ទី ៣

[ ២២៦ ] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់គង់កុ នង

ម ជិត្រកុង

វតី… ថ កលេវ

្រតី

ំ ំ ូ លឲភឺ្ល ៏ ្អក៏ញុងវត បឋមយមកនងេទេហ េ្ត ជតពនទងម ្ល ើ យ មឃេទវបុត្ត មនរសី ម ដល

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វយបងេគ ំ

យេគរព ចេំ ពះ្រពះមន

្រពះភគេហើយ ឋិតេនកុ នងទសមគ ួរ ។ ី [ ២២៧ ] លុះមឃេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏េពលគថនង្រពះមន ឹ

្រពះភគថ ៖

់ ី្វ េទើបមិនេ ់ ី្វ េទើបេដកជសុខ សម្លបអ បុគគលសម្លបអ

ក បព្រត ិ

់ ឫទយ ័ នងករសម ់ ម៌មួយ េតគ ្រពះេគតម្រពះអងគ គ បហ ្ល បធ ឹ ើ ឺ ធម៌អី្វ ។ [ ២២៨ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ បុគគលសម្លបេ់ សចកី្ដេ្រកធបនេទើប

េដកជសុខ សម្លបេ់ សចកី្ដេ្រកធបនេទបម ើ ិ នេ ំ ទង

ក មនលវ្រតភូ ្រពះអរយៈ ិ

យ ែតងសរេសើរករសម្លបេ់ សចកី្ដេ្រកធែដលឫសជពលមន ិ

ចុងដែ៏ ផម ្អ ជនសម្លបេ់ សចកី្ដេ្រកធេនះឯង េទើបមិនេ

ក។


មគធសូ្រត ទី ៤

[ ២២៩ ] មគេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ្រពះភគ ួ រេហើយ េពលនង្រពះមន ី ឹ

យគថថ៖ ពនក ឺ ្ល ុ នងេ

៉ ម នយ៉ង េ ក មនបុន

កភច ឺ្ល បស់េ

ំ យពន ឺ ្ល ទង

េយងខ ូ េម្ដចហ៎ន នង គ កគល់ េដម ើ បទ ើ ុ្រំញ ពះអងម ឹ ី ូលសួរ្រពះមន្រពះភគ េធើ្វ ដច ។ ដង ឹ នវូ ពនេនះបន ឺ ្ល

[ ២៣០ ] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ មិនមនដល់ ៥ យ៉ងេទ គឺ្រពះ

ស់ថ ពនក ឺ ្ល ុ នងេ

ទតយ ឺ្ល ុ នងេវ ិ ភក

កេនះមនែត ៤ យ៉ង ៃថង ្រពះចនភ ទ ឺក ្ល ុ នងេវ

ំ ់ ងៃថ ំ ទងយប ទ ក យប់ ឯេភងភ ង ្រពះសមុ ព ទ្រធ បេសើរេលើសពន ឺ ្ល ី ឺ្ល ុ នងទេនះៗ ើ្ល

ំ ទង

ពនេនះម ឺ ្ល ើ សលុបេឡើយ ។ ឺ ្ល ិ នមនពនដៃទេល ទមលិសូ្រត ទី ៥

េវ

[ ២៣១ ] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់គង់កុ នង

កល ម ជិត្រកុងសវត…្រគេនះ ីថ

ំ ៏ ្អ ញុងវត ំ ូល េ្ត ជតពនទងម ្រតីបឋមយម កនងេហ ្ល ្ត នរសី ម ដល ើ យ ទមលិេទវបុតម

ឲភឺក គំ ្ល ៏ ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយឋិតេនកុ នងសមគួរ ។

សំ

[ ២៣២ ] លុះទមលិេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ បនេពលគថេនះ កុ នង ី ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

េសចកី្តពយយមនះុ ៎ ្រពហមណ៍អនកមិនខល្រចអ ូ ស គួរេធើ្វ េ ិជ

ំ លះបង់នវូ កមទង

យ ្រពហមណ៍មិន្របថននវូ ភព េ

យកិរយ ិ

យេហតុេនះេទ ។


[ ២៣៣ ] ( ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ មនលទមលិ) កិចរច បស់្រពហមណ៍

មិនមនេទ េ្រពះថ្រពហមណ៍មនកិចេច ធើ្វ រួចេហើយ សតម ្វ ិ នបននវូ ទព ី ង ឹ ំ កុ នងសឹ ទ ងទង

យដ ប

ំ ើ រទងព ំ ួងដ បេនះ រែមងឃ ្វ ងចកដេណ

លុះែតសតេ្វ នះបននវូ ទីពងផង ឋិតេនេលើេគកផង េទើបមិនឃ ្វ ង ឹ ជអនកដល់នវូ េ្រតយ ែមនពត ូ ជ្រពហមណ៍ ើ ិ មនលទមលិ េនះ ឧបមដច ជខី

ំ ុត ្រសព មន្របជញចស់ ជអនកមនឈន ដល់េហើយនវូ ទប ី ផ

ៃនជតន ន កដល់នវូ េ្រតើយែមនពត ្វ ងដេូ ចនះឯង ។ ិ ងមរណៈជអ ិ ិ ឥតឃ កមទសូ្រត ទី ៦ [ ២៣៤ ] កមទេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយបនេពលនង្រពះមន្រពះ ី ិ

ភគដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ កលេធើ្វ សមណធម៌ បុគគលេធើ្វ បនេ ិ បព្រត្រពះមន្រពះភគ ករេធើ្វ សមណធម៌ បុគគលេធើ្វ បនេ ិ ( ្រពះមន្រពះភគ្រ េ

យក្រម

យក្រមៃ្រកេពក ។

ំ ស់ថ មនលកមទៈ) លុំែតជនទង

យ្របកប

់ ួន យេសកខ សីល មនសភពជអនកខជបខ ជ េទើបេធើ្វ សមណធម៌ ែដល

បុគគលេធើ្វ បនេ

យក្រម

ំ េសចកី្តដេន្តសរបស់បុគគលចូលដល់នវូ ភពជបុគគលគ ម នផះទ ជគុណជតិនមក នវូ េសចកី្តសុខ ។ [ ២៣៥ ] កមទេទវបុត្ត ្រកបបងទ េសចកី្តសេន្តស គ ំ ូលថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ ិ េនះ បុគគលបនេ

យក្រម ។

( ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ មនលកមទៈ) លុះែតចិតរ្ត បស់ពួកជនែដល

ំ ់ ងៃថ ំ េ្រតកអរកុ នងភវនទងយប ទ ង េ្រតកអរ កុ នងធម៌ជេ្រគ ងចូលេទ


ំ ិតឲសងប់ េទើបបននវូ េសចកី្តសេន្តសែដលបុគគលបនេ ជិតញុងច

ក្រម ។ [ ២៣៦ ] កមទេទវបុត្ត ្រកបបងទ ចិតេ្ត នះបុគគល គ ំ ូលថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ ិ តមកល់បនេ

យក្រម ។

( ្រពះមន្រពះភគ្រ

ស់ថ មនលកមទៈ) លុះែតពួកជន

់ វូ ឥ្រនយ េ្រតកអរកររមងបន ី ទ កត់នវូ ប ពួកជនេនះ

ជអរយៈ ិ

មនលកមទៈ ្ត ញៃនមចុ បន ច

េទើបតមកល់នវូ ចិតែ្ត ដលបុគគលតមកល់បនេ

យក្រម ។

[ ២៣៧ ] កមទេទវបុត្ត ្រកបបងទ ផូ វម គំ ូលថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ ្ល ិ ន បេសើ ម ិ

បុគគលេទបនេ

យក្រម ។

្រពះមន្រពះភគថ មនលកមទៈ លុះែតពួកអរយជន េទើបេទកុ នងផូ វម ្ល ិ ន ប ិ េសើ ម ែដលបុគគលេទបនេ

យក្រម ពួកជនមិនែមនជអរយៈ ែតងមនកបល ិ

៏ ិ ន បេសើ ម ឯផូ វដ ែ់ តពួក សំយុងចុះ ធ្លក់េទកុ នងផូ វដ ្ល ្ល ៏ បេសើ ម ជផូ វស្រមប ្ល ម

៏ ិ ន បេសើ ម បន ។ អរយជន េ្រពះថ ពួកអរយជន ែតង្រប្រពត ្ល ម ិ ិ ឹ េ្ត សើ ម កុ នងផូ វដ បញចលចណ្ឌសូ្រត ទី ៧

កុ នងសំ

៏ មគួរេហើយ បនេពលគថេនះ [ ២៣៨ ] បញចលចណ្ឌេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីដស ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

ឱហ៎ ន បុគគលជអនកមន្របជញ្រកស់ ជអនកដង ឹ នវូ ឈន ជអនក្រ អនក្របេសើរេ ទចេង ្អ ត ។ ី

ស់ដង ឹ ជ

យករលះអសិ ម មនៈ ជមុន ី បនេហើយនវូ ឱកសគឺឈន កុ នង


ំ ស់ថ មនលបញចលចណ្ឌៈ ) ជនទង

[ ២៣៩ ] ( ្រពះមន្រពះភគ្រ

ំ ់នវូ េទះបឋ ្អ តក៏បននវូ សតិ េ្រពះដល់នវូ កររលត ី ិ តេនកុ នងទចេង ី

ំ អកុសលធម៌ ជនទងេនះ េឈ ម ះថ តមកល់េនេ

យល្អ្របៃព ។

យនសូ្រត ទ៨ ី [ ២៤០ ] ្រគេនះ កល ្រតបឋមយមកន ងេទេហ ្ល ី ើយ តត ថ រ ិ ក

(១)

យនេទវបុតជ ្ត បុ ណ

ំ ំ ូ លឲភឺ្ល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ ៏ ្អ ញុងវត េ្ត ជតពនទងម មនរសី ម ដល

៏ មគួរ ។ លុះចូលេទដល់ ក៏ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយឋិតេនកុ នងទីដស គំ [ ២៤១ ] លុះ យេនះ កុ នងសំ

ំ យនេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយេទើបេពលគថទង ី

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

បព្រត្រពហ ម ណ៍ ចូរអនកកតែ់ ខ ត ិ ំ មុន ី ( េបើ ) មិនលះបង់កមទង

្ហ

ំ ចូរអនកបេនទបង់កមទង

យេទ ក៏មិនបននវូ ឈន បុគគលេបបន ើ

ំ បបបន ជេធើ្វ ពយយម កុគ ថ ើ យ គបបេធ ី ើ្វ ពយយមេនះ ី បន ូ ធ យពយយមេនះេឡ

ំ ួ នេឡើង េ្រពះថបពជ ់ ូ រៗ រែមងេ យធូលីគឺ ឲមម ្វ ែដលបុគគលកនធ កិេលសដៃ៏ ្រកែលង អំេព ើ អំេព ើ េធើ្វ អំេព ើ

្រកក់ ែតងេក ្ត ្រក ែតងមិនេក ្ត

្រកក់ែដលបុគគលមិនេធើ្វ េហើយ ជអំេព្របេស ើ ើរ យកុ នងកលជខងេ្រកយមួយេទៀតបុគគល

មអំេពេនះ ែដលបុគគលេធើ្វ េហើយ ជអំេពល ើ ើ ្អ

់ ិ នល្អ ែតង្របទញចូលេទកុ នង ្របេសើរ ភពជសមណៈែដលអនកបួសកនម ់ ិ នល្អ ែតងមុតៃដដេូ ចនះឯង ករងរ នរក ដច ូ ជសបូវែដលបុគគល កនម ៏ ូ រៗ កី្ត វត្ត មួយដធ

មួយដេ៏

៌ ហមងកី្ត ្រពហមចរយធម ិ

មួយ ែដល


បុគគល្រប្រពត ឹ េ្ត

យេសចកី្តរេងគ សកី្តកិចេច នះ ជកិចម ច ិ នមនផល

ធំេឡើយ ។ មនេទវបុត្ត បនេពលពកយេនះ លុះេពលពកយេនះរួច ក៏ថ្វយបង្រពះមន្រពះ គំ ។ ភគ េធើ្វ ្របទក ណេហ ី ើ យ បត់កុ នងទេនះឯង ិ [ ២៤២ ] កល ្រតេនះកន ងេទ ្រពះមន្រពះភគ្រ ្ល ី ំ មនលភក ិ ុ ខទង

ំ ស់នងភ ិ ិកុ ខទង

់ ិ ញេនះ កល ្រតបឋមយមកន យ យបម ងេទេហ ្ល ី ើយ

យថ

យនេទវបុត្ត

ំ ំ ូ លឲភឺ្ល ចូលមករកតថគតលុះចូល ៏ ្អញុងវត េ្ត ជតពនទងម ជបុ ណតត ថ រ មនរសី ម ដល ិ ក

មកដល់េហើយ ថ្វយបងតថគត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរ ។ លុះ គំ ំ ទសមគ កុ នងសំ ួ រេហើយ បនេពលគថទងេនះ ី

ក់តថគតថ៖

បព្រត្រពហ ម ណ៍ អនកចូរពយយមកត់ែខ ត ិ ំ ទង

យនេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នង

្ហ

ំ យ មុន ី ( េបើ ) មិនលះបង់នវូ កមទង

ចូរអនកបេនទបង់នវូ កម យេទ ក៏មិនបននវូ ឈន

ំ បបបន បុគគល េបបនជេធ យពយយមេនះេឡ ថ ើ្វ ពយយម កុគ ើ ើ យ គបប ី ី របន ូធ ំ ួ នេឡើង េ្រពះថបពជ ់ ូ រៗ េធើ្វ ពយយមេនះឲមម ្វ ជ ែដលបុគគលកនធ រែមងេ យនវូ ធូលីគឺកិេលសដៃ៏ ្រកែលង អំេព ើ េហើយ ជអំេព្របេស ើ ើ រអំេពើ

្រកក់ ែតងេក ្ត ្រក

េ្រកយ មួយេទៀត បុគគលេធើ្វ នវូ អំេពើ

្រកក់ែដលបុគគលមិនេធើ្វ យកុ នងកលជខង

ែតងមិនេក ្ត

មអំេពេនះ ើ

ែដលបុគគលេធើ្វ េហើយ ជអំេពល ើ ្អ្របេសើរភពជសមណៈែដលអនកបួស ់ ិ នល្អ ់ ិ នល្អែតង្របទញចូលេទកុ នងនរក ដច កនម ូ ជសបូវែដលបុគគលកនម

ែតងមុតៃដដេូ ចនះឯង ករងរ ៌ ្រពហមចរយធម ិ

៏ ូ រៗកី្ត វត្ត មួយដធ

មួយ ែដលបុគគល្រប្រពត ឹ េ្ត

េនះ ជកិចម ច មិនមនផលធំេឡើយ ។

មួយដេ៏

ហមងកី្ត

យេសចកី្តរេងគ សកី្ត កិចច


ំ មនលភិកុ ខទង

យនេទវបុត្ត បនេពលពកយេនះ លុះេពលពកយេនះរួច ក៏

ំ មនលភិកុ ខទង ថ្វយបងតថគត េធើ្វ ្របទក ណេហ គំ ើ យ បត់កុ នងទេនះឯង ី ិ យ

នវូ ំ ទង

ចូលេរៀននវូ

យនគថ

ំ យនគថ មនលភិកុ ខទង យ

ំ មនលភក ិ ុ ខទង

ំ យ អនកទង

យនគថ ្របកបេ

ំ អនកទង

យ ចូរ្រទ្រទង់នវូ

ំ យ អនកទង

ចូលទេនញ ទ

យនគថ មនលភក ិ ុខ

យ្របេយជន ៍ ជខងេដម ើ ៃន្រពហមចរយ ិ ។ ចនមស ុ ្រត ទី ៩ ិទ

[ ២៤៣ ] ្រពះមន្រពះភគ្រទង់គង់ជិត្រកុងសវត… ីថ សម័យេនះឯង ់ នមេទវប ចបច ុត្ត ។ លំ ិទ គថេនះ កុ នងេវ

ហុអសុរន ិ ទ

បេ់ នះ ចនមេទវប ុតរ្ត ឭកដល់្រពះមន្រពះភគ បនេពល ិទ

េនះថ ៖

បព្រត្រពះព ុ ទអ ធ ន កមនពយយម កិរយរថ ្វ យបងគ ំ ( របស់ខុ ំញ ) ចូរមនដល់ ិ ិ ំ ួងមនខន ធ នង ្រពះអង្រគ ពះអងរគ ួ ច្រសឡះចធម៌ទងព ិ

យតនៈជេដម ើ

៏ េង្អ តេហើយ សូម្រពះអងជ ់ ខុ ំញ ។ ខុ្រំញ ពះអងដ គ ល់ នវូ េ្រគះថនក់ដច គ ទីពងរបស ឹ [ ២៤៤ ] លំ ្រ

សនង ឹ

បេ់ នះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របរពច ុត្ត ក៏ ធ នមេទវប ិទ ហុអសុរន ិ ទេ

យគថ ថចនមេទវប ុត្ត ដល់នវូ តថគតជ ិទ

អរហន ្ត ជទព ទ ុតេ្ត ចញ ្រពះពុទ ធ ី ងេហ ឹ ើ យ មនល ហុ អនកចូរែលងចនេទប ំ ទង

យែតង្រទង់អនេុ ្រគះសតេ្វ

[ ២៤៥ ] ្រគេនះឯង

ក។

មេទវប ហុអសុរន ុតេ្ត ហើយ ក៏្របញប្រ់ បញល់ ទ ិទ ិ ែលងចន

ឋិត ចូលេទរកេវបចិតអស ្វ ្រពេឺ ម្រពែសបក ុ រន ឺ ិ្ត ិ ទ លុះចូលេទដល់ ក៏មនេសចកី្ដសេងគ េនកុ នងទីសមគួរ ។


ហុអសុរន [ ២៤៦ ] េវបចិតិអស ុ រន ្ត ិ ទ បនេពលនង ឹ ិ ទ ែដលឋិតេនកុ នងទីសមគួរ

យ គថ ថ៖

មនល ហុ េហតុដច ូ េម្ដចបនជអនក្របញបែ់ លងចនេទវប ទ ុត្ត េហើយមន សភព្រសេពន្រសពប់ េហតុដច ូ េម្ដចបនជអនកភ័យដល់េម៉្ល ះ ។ [ ២៤៧ ]

ហុអសុរន ិ ទ បនេពលគថ ថ ៖

ំញ ិ នែលង ំញ បុគគល្រតូវ ចនមេទវប ខុជ ុតេ្ត ពលគថ ចេំ ពះ្រពះពុទេធ ហើយេបខ ិទ ើ ុម

៧ ភគ េទះេបខ ចនមេទវប ុតេ្ត ទ កបលខុ ំញ មុខជនងែបកជ ឹ ើ ុរំញ ស់េន ក៏មិន ិទ បនេសចកី្ដសុខ ។

សុរយស ូ ្រត ទី ១០ ិ [ ២៤៨ ] សម័យេនះឯង

់ ុ រយេទវប ហុអសុរន ុត្ត ។ លំ ិ ទ ចបស ិ

េទវបុតឭ ្ត កដល់្រពះមន្រពះភគ បនេពលគថេនះ កុ នងេវ បព្រត្រពះព ុ ទអ ធ ន កមនពយយម កិរយនម ិ ិ

បេ់ នះ សុរយ ិ

េនះថ ៖

ំញ ូ រមនដល់្រពះអងគ ក រ របស់ខុច

ំ ួង មនខននធ ង េនះ្រពះអងរគ ួ ច្រសឡះចកធម៌ទងព ិ

យតនៈជេដមខ ើ ុ្រំញ ពះ

៏ ់ ខុ ំញ ។ អងដ គ ល់នវូ េ្រគះថនក់ដចេង ្អ តេហើយ សូម្រពះអងជ គ ទព ី ងរបស ឹ [ ២៤៩ ] លំ ហុអសុរន ិ ទេ

បេ់ នះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្របរពស ធ ុ រយេទវប ុត្ត ក៏្រ ិ

ស់នង ិ

យគថ៖

សុរយេទវប ុត្ត ដល់នវូ តថគតជអរហន ្ត ជទព ិ ី ងេហ ឹ ើ យ មនល ហុ អនក ំ ចូរែលងសុរយេទវប ុតេ្ត ចញ ្រពះពុទទ ធ ង ិ េ

ក អនក

មនកេំ

់ េុ ្រគះសត្វ យ ែតង្រទងអន

មនពនភ ្ល ៗ ដរ៏ ុ ងេរឿងកុ នងទីងងឹត មន ្ល ក ឺ ្ល ឺេផ


្ឋ នមូល មនេតជះខង ព ់ខស ព ់ មនល ហុ អនកកុេំ លបនវូ អនកេនះ

ំ ុងែតចរេទពដ ែដលកព ធ ៏

កសេឡើយ មនល ហុ អនកចូរែលងសុរយ ិ

េទវបុត្ត ជកូនតថគតេចញ ។ [ ២៥០ ] លំ

បេ់ នះឯង

ហុអសុរន ុតេ្ត ហើយ ្របញប់ ិ ទ បនែលងសុរយេទវប ិ

ចូលេទរកេវបចិតអស ្វ ្រពេឺ ម្រពែសបក ុ រន ឺ ិ្ត ិ ទ លុះចូលេទដល់េហើយ មនេសចកី្តសេងគ ឋិតេនកុ នងទីសមគួរ ។

ហុអសុរន [ ២៥១ ] េវបចិតិអស ុ រន ួរ ្ត ិ ទ បនេពលនង ិ ិ ទ ែដលឋិតេនកុ នងទសមគ ី

យគថ ថ៖

មនល ហុ េហតុដច ូ េម្តច បនជអនក្របញបែ់ លងសុរយេទវប ុត្ត េហើយ ិ ័ ដល់េម៉្ល ះ ។ មនសភព្រសេពន្រសពប់ េហតុដច ូ េម្តច បនជអនកភយ [ ២៥២ ]

ហុអសុរន ិ ទ បនេពលគថ ថ៖

ំញ បុគគល្រតូវសុរយេទវប ខុជ ុត្ត បនេពលគថចេំ ពះ្រពះពុទេធ ហើយ េបខ ិ ើ ុ ំញ

ំញ ុ ខជនងែបកជ មិនេលងសុរយេទវប ៧ ភគ ុតេ្ត ទ កបលរបស់ខុម ិ ិ

េទះបខ ី ុរំញ ស់េន ក៏មិនបនសុខែដរ ។

ចប់ កស បវគគ ទី ១ ។ បញី ជ េរឿងៃនកស បវគគេនះ គឺ ំ ១០ េនះគឺ កស បសូ្រត ២ មឃសូ្រត ១ មគធសូ្រត ១ ទមលិសូ្រត សូ្រតទង ១ កមមទសូ្រត ១ បញចលចណ្ឌសូ្រត ១ សុរយស ូ ្រត ១ ។ ិ

យនសូ្រត ១ ចនមស ូ ្រត ១ ិទ


អនថបណ ិ ិ្ឌ កវគគ ទី ២ ចនមសស ូ ្រត ទី ១ ិទ [ ២៥៣ ] កុ នង

មជិត្រកុង

ងេទ វត… ្ល ី្ត ្រគកលែដល ្រតបឋមយមកន ី

ំ ំ ូ ល ឲភឺ្ល េ្ត ជតពនទងម មនរសី ម រុងេរឿង ញុងវត េហើយ េទវបុតេ្ត ឈ ម ះចនមសៈ ិទ

្វ ង

ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបងច គ ំ េំ ពះ្រពះមន្រពះភគ េហើយឋិតេនកុ នងទីសមគួរ ។

កុ នងសំ

[ ២៥៤ ] ចនមសេទវប ុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏េពលនវូ គថេនះ ិទ ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ំ ជនទង

បនដល់នវូ ឈន មនចិត្ត

ំ េនកុ នង ង

ំ មួយមន្របជញជេ្រគ ងរក ខួន ង ្ល មនសតជនទ ិ

រមមណ៍ែត

់ នវូ យេនះ នងដល ិ

(១) សួសី ្ត ដច ូ ជ្រមឹគេនកុ នងេកៀន ែដលមិនមនសតម ្វ ូ ស ។

[ ២៥៥ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រ

ំ ស់ថ ជនទង

ំ ជអនក មិន្របមទ បនលះបង់នវូ កិេលស ជនទង ់នវូ សំ េ្រតយគ ូ ជ្រតកត ើ ឺ ្រពះនព ិ ្វ នដច ី

បនដល់នវូ ឈន ់ នវូ យេនះនងដល ឹ

់ ន។ ញប

េវណុ ្ឌ សូ្រត ទី ២

សំ

[ ២៥៦ ] េវណុ ្ឌ េទបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏េពលនវូ គថេនះ កុ នង ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖


ំ មនស ទង ុ

បនចូលេទអងុ យជ គ ិ ត្រពះសុគត េហើយជអនក

្របកបពយយម មិន្របមទ ែតងសិក

មកុ នង

សន្រពះេគតម

ំ មនស ទងេនះ ដល់នវូ េសចកី្ដសុខែមនពត ុ ិ ។ [ ២៥៧ ] (្រពះមនបុណយ្រ មនឈន បនសិក

ំ ទង ស់ថ ៃនេវណុ ្ឌ េទវបុត្ត )មនស ុ

ម កុ នងចែំ ណកៃនពកយេ្រប ន្របេ

ំ តថគត បនេពលេហើយ មនស ទង ុ កុ នងកលគួរ មិនគបបល ី ុ ះកុ នងអំ

ែដល

យេនះ កលេបម ើ ិ ន្របមទ

ចៃនមចុ បនេឡ ច ើយ ។

ទីឃលដស ិ្ឋ ូ ្រត ទី ំញ ន [ ២៥៨ ] ខុប

់ ់េន ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

កុ នងវតេ្ត វឡុវន័ ជកលនកន ទ ិ ប

ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគះ ។ ្រគកលែដល ្រតបឋមយម ី

័ ំ ំ ូ ល ឲភឺ្ល េ្ត វឡុវនទ ងម កនងេទេហ ្ល ម ះទឃលដ ិ្ឋ មនរសី ម រុងេរឿង ញុងវត ើ យ េទវបុតេ្ត ឈ ី ្វ ងចូលគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគេហ គំ ើយ

ឋិតេនកុ នងទសមគ ួរ ។ ី

សំ

[ ២៥៩ ] លុះទីឃលដេិ្ឋ ទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ បនេពលគថេនះ កុ នង ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

ភិកុ ខ ែដលមន្រពះអរហតជ ្ត

នសង គបបជអ ន កមនឈន មនចិតរ្ត ួ ច ិ ី

័ គឺ្រពះអរហត្ត ដង ្រសឡះ គបប្របថ ន នវូ េសចកី្ដសេ្រមចៃនហទយ ឹ ចបស់ ី នវូ កិរយេក ូ នយេទៃនសងខរេ ិ ើ តេឡើង នងករស ិ ្រស័យ (នវូ ត

្ហ នងទដ ិ្ឋ ) ។ ិ នននស ទ ូ ្រតទី ៤

ក មនចិតល ្ត ្អ មិន


[ ២៦០ ] នននេទវប ទ ុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ

យគថ ថ៖

បព្រត្រពះេគតម អនកមនបញញ្រកស់ ដច ូ ជែផនដញ ី ណទស នៈរបស់ ិ ្រពះមន្រពះភគ មិនមនអី្វ ំ អងគ អនក្របជញទង

យេ

ំញ ូ មសួរ្រពះ ំ បនេទ េ្រពះេហតុេនះ ខុស ង

បុគគលដច ូ េម្ដចថ ជអនកមនសីល េ

បុគគលដច ូ េម្ដចថ ជអនកមនបញញបុគគលដច ូ េម្ដច ែដលអនក្របជញ ែតង េ

ថ ជអនកកនង ្ល នវូ េសចកី្ដទុកខបនេទវ

ំ ទង

យ ែតងបូជនវូ

បុគគលដច ូ េម្ដច ។ [ ២៦១ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ បុគគល

ចេ្រមើនេហើយ មនចិត្ត ចកេសចកី្ដេ

មនសីល មនបញញ មនខួន ្ល

ំ ខជប់ េ្រតកអរកុ នងឈន មន ង

ំ ួង មន ក លះបង់នវូ កិេលសទងព

់ វូ ងកយជទប ំ ុ ត អនក្របជញទង ំ ្រទ្រទងន ី ផ

េនះថ ជអនកមនសីល ែតងេ បុគគលេនះ ែដលអនក្របជញ ែតងេ េទវ

ំ ទង

ម រតី ្របស

សវៈអស់េហើយ

យ ែតងេ

បុគគល

បុគគលេនះថ ជអនកមនបញញ ថ ជអនកកនង ្ល នវូ េសចកី្ដទុកខបន

យ ែតងបូជនវូ បុគគលេនះ ។ ចននស ទ ូ ្រត ទី ៥

[ ២៦២ ] ចននេទវប ទ ុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ

យគថ ថ៖


់ ំ ់ ងៃថ ំ ងយប ទ បុគគលដច ង ែតងឆ្លងនវូ អនង ្ល បន ូ េម្ដចហ៎ ន ែដលមិនខលទ ិជ ់ បុគគលដច ែដលមិនមនទឋ ូ េម្ដច មិនលិចចុះកុ នងអនង ្ល េ្រជ ី ិ តេនខង េ្រកម មិនមនទេី [ ២៦៣ ] ្រពះអង្រគ ចិត្ត

ងកុ នងខងេលើ ។

ស់ថ បុគគលបរប ិ ូណ៌ េ

យសីល មនបញញ មន

់ ំ ខជប់ មនពយយម្របរពេធ ហើយ មនចិតប ង ្ត ញូ ជ នេទ កន្រពះ

នព ្វ ល រែមងឆ្លងនវូ អនង ្ល ់ែដលឆ្លងបនេ ិ ្វ នសពក

យក្រម បុគគល

(១) ្របសចកកមសញញ កនងន ្ល វូ រូបសេញញជនៈ មនភពជទ្រតកអរ ី

់ អស់េហើយ បុគគលេនះ រែមងមិនលិចចុះកុ នងអនង ្ល េ្រជេឡ ើយ ។ សុទតស ្ត ូ ្រត ទី ៦

សុទតេ្ត ទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏េពលគថេនះកុ នង

[ ២៦៤ ] សំ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖ ភក ិ ុ ខមន

់កម គ ( េ ម ម រតី គបបេនេដ ើ បលះបង ី ី

បុរសែដលេគ្រប

រេ

យរហ័ស ) ដច ូ ជ

ំ ុងេឆះ ព យលំែពង ឬ ដច ូ ជបុរសែដលេភងក ើ្ល

េលើកបល ។ [ ២៦៥ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រ លះបង់ សកកយទដ ិ ិ្ឋ (េ េ

ស់ថ ភក ិ ុ ខមន

ម ម រតី គបបេនេដ ើ បី ី

យរហ័ស) ដច ូ ជបុរសែដលេគ្រប

ំ ុងេឆះេលើកបល ។ យលំែពង ឬ ដច ព ូ ជបុរសែដលេភើងក ្ល សុ្រពហមសូ្រត ទី ៧

[ ២៦៦ ] សុ្រពហមេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ ក៏្រកបទូល ី

សួរ្រពះមន្រពះភគ េ

ំ យគថថ កលេបក ើ ិ ចច គឺេសចកី្តទុកខទង


់ ើ តេឡើងកី្ត ឬេកើតេឡើង េហើយកី្ដ ចិត្ត (របស់ខុ ំញ យមិនទនេក

្រពះអង)គ េនះតក់សុ ្ល តជនច ធ ់ជនច ិ ច ចិត្ត (របស់ខុ្រំញ ពះអង)គ េនះរនត ិ ច

េបច គ ូ មសួរឲ្រពះអង្រគ បប់ ើ ិតែ្ត ដលមិនតក់សុ ្ល ត មនខុ្រំញ ពះអងស នវូ ចិតេ្ត នះ ដល់ខុ្រំញ ពះអងគ ។ [ ២៦៧ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ តថគតមិនេឃើញសួរសី ្ដ របស់ពួកសត្វ

េ្រកអំព ី េពជឈងគ នងតេបគ មនវូ ឥ្រនយ ុ ណេទ េ្រកអំពករស្រងួ ិទ ិ ី ់ នវូ កិេលសទងអស ំ ់ េទ ។ េទ េ្រកអំពករលះបង ី

លុះ្រពះមន្រពះភគ

េពលគថេនះរួចេហើយ ។ េប ។

េទវបុតេ្ត នះក៏បត់

អំពទ ។ ី េនះេទ ី កកុធសូ្រត ទី ៨ ំញ ន [ ២៦៨ ] ខុប

់ ់កនង ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម ុ

័យដល់សត្រ្វ មឹក ជិត្រកុង ៃ្រពអញជ័ន ជទឲអភ ី

េកត ។ ្រគកលែដល ្រតបឋម ី

ំ ំ ង យម កនងេទេហ ជ័នជុំវញទ ្ល ម ះកកុធៈមនរសី ម រុងេរឿង ញុងៃ្រពអញ ិ ើ យ េទវបុតេ្ត ឈ

អស់ ឲភឺ្ល

្វ ង ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបង្រពះមន គំ

៏ មគួរ ។ ្រពះភគ ឋិតេនកុ នងទីដស [ ២៦៩ ] លុះេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ បន្រកបបងទ គំ ូល្រពះមន ្រពះ

ភគដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះសមណៈ ្រពះអងេគ ្រតកអរែដរឬ ។ ្រពះអង្រគ ិ វុេ

េ្រតកអរេ្រពះបនអី្វ ។

ែដរឬ ។ មនល

វុេ

ចុះនរ

បព្រត្រពះសមណៈ េបដ ិ ើ េូ ចនះ ្រពះអងេគ ់ ី្វ ( បនជេ ផចញអ

សមណៈ េបដ គ ិ នេ្រតកអរ មិនេ ើ េូ ចនះ ្រពះអងម

យេ

យេ

កេទឬ ។ េអើ

ស់ថ មនល យេ

ក ) ។ បព្រត្រពះ ិ វុេ


[ ២៧០ ] ក.ទ. ្រពះអងជ គ ភិកុ ខ មិនមនទុកខេទឬ េសចកី្ដេ្រតកអរ មិនមនេទ ឬ េសចកី្ដអផ ុ កមិន្រគបសងត ក ់្រពះអងគ ែដលគង់េនមនក់ឯងេទឬ ។

ំ [ ២៧១ ] ព. មនលយក តថគតមិនមនទុកខេទ ទងេសចក ី្ដេ្រតកអរក៏ ំ មិនមន ទងេសចក ក ់តថគត ែដលអងុ យេនែត គ ី្ដអផ ុ កក៏មិន្រគបសងត

មនក់ឯងេឡើយ ។

[ ២៧២ ] កកុធេទវបុត្ត ដច ូ េម្ដចក៏្រពះអងជ គ ភិកុ ខមិនមនទក ុ ខ ដច ូ េម្ដច ក៏មិន េសចកី្ដេ្រតកអរ ដច ក ់ ូ េម្ដចក៏េសចកី្ដអផ ុ កមិន្រគបសងត

្រពះអងគ ែដលគង់េនែតមនក់ ឯង ។

[ ២៧៣ ] ព. េសចកី្ដេ្រតកអរ រែមងមនដល់សត្វ ែដលមនេសចកី្ដ ទុកខ េសចកី្ដទុកខ រែមងមនដល់សត្វ ែដលមនេសចកី្ដេ្រតកអរ មនល វុេ

អនកឯងចូរដង ឹ ថ ភក ិ ុ ខមិនមនេសចកី្ដេ្រតកអរ េសចកី្ដទុកខ

ក៏មិនមនែដរ ។

[ ២៧៤ ] កកុធេទវបុត្ត ខុ្រំញ ពះអងខ គ នេឃើញភក ិ ុ ខជ្រពហមណ៍ ែដលរលត់ កិេលស មិនមនេសចកី្ដេ្រតកអរ មិនមនទុកខឆ្លងនវូ ត

េ្រគ ងផ យេទកុ នងេ

្ហ

ែដលជ

ក អស់កលយូរេហើយ ។

ឧតរ្ត សូ្រត ទី ៩ [ ២៧៥ ] គថេនះ កុ នងសំ

ជគហនទន ។ ឧតរ្ត េទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏េពល ិ ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖


ជីវតគ ិ ឺ (េសចកី្ដ

យុ មន្របមណតិច

ំ ូ លេទរក ស់ ែតង្រតូវជ នច

ំ ូ លេទេហើយ មិនមនទ្រជក ្ល ប)់ សតែ្វ ដល្រតូវជ នច ី

េកនេឡើយ កលេបប ើ ុគគលបនសំឡឹងេឃើញភ័យ កុ នងងេសចកី្ដ

ំ េនះេហើយ គួរែតខេំ ធើ្វ បុណយទង

្ល ប់

ំ យ ែដលជគុណជតនេសចក ី្ដ

សុខមកឲ ។ [ ២៧៦ ] ព. ជីវតគ ិ ឺ េទរក(េសចកី្ដ

យុ មន្របមណតិច

ស់ ែដលជ

ំ ូល ែតងនច

ំ ូ លេទេហើយ មិនមនទី ្ល ប)់ សតែ្វ ដល្រតូវជ នច

្រជកេកនេឡើយ កលេបប ើ ុគគលបនសំឡឹងេឃើញភ័យ កុ នងងេសចកី្ដ ្ល បេ់ នះេហើយ គបបជអ ន ក្របថន នវូ សនភពគ ិ ្ត ឺ ្រពះនព ិ ្វ ន េហើយលះ ី

បង់នវូ

មិសៈកុ នងេ

កេចលេចញ ។ អនថបណ ិ ិ្ឌ កសូ្រត ទី ១០

កុ នងសំ

ំ [ ២៧៧ ] អនថបណ ិ ិ្ឌ កេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ េពលនវូ គថទងេនះ ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

វតេ្ត ជតពនេនះ ជវតម ្ត ន្របេយជន ៍ ែដលពួកឥសី គឺភិកុ ខសងឃគង់េន

មិន

ំ ត ច់ជវតែ្ត ដល្រពះសមុ ព ទ ធ ជធមម ជ្រទង់គង់េន ជទញ ី ឲ ិ ី ុ ងប

ំ េកើតដល់ខុ្រំញ ពះអងស គ តទ ្វ ង កមមៈ បនដល់មគគេចតន

យរែមងបរស ិ ុ ទេធ

យអដង ្ឋ ិក គ មគគេនះ គឺ

វជ ម សងប ក បៈធមមៈ ិ ជ បនដល់សមមទិដ ិ្ឋ នងសម ិ

បនដល់សមម យមៈ សមម សតិ នងសម ម សមធិ សីលៈ បនដល់ ិ សមម ច សមមកមមនៈ្ត នងសម ម ិ បរស ិ ុ ទេធ

៏ តម ជីវៈ េឈ ម ះថជីវតដ ្ត មិនែមន ិ ឧ

យេគ្រត មិនែមនបរស ិ ុ ទេធ

យ្រទពយេទ េ្រពះេហតុេនះឯង

បុរសជបណិ្ឌ ត កលេបេឃ ើ ើ ញចបស់នវូ ្របេយជន ៍

របស់ខួនគ ្ល ួ រែត


នវូ ធម៌េ

ពចរ ិ

យ៉ងេនះឯង ្រពះ េ

យឧបយៃន្របជញ រែមងបរស ធ ុ នងអរយមគ គេនះ ិ ុ ទក ិ រប ី ុត្ត េទើបជបុគគល (្របេសើរ) េ

យបញញផង

់ ង ភិកុ ខែដល្របេសើរេ យករសងបរ់ មងបផ

យសីលផង េ

គុណធម៌បុេ៉ ណះ្ណ េទើបគួរជអនកដល់នវូ ្រពះនព ិ ្វ ន ។

ំ អនថបណ ិ ិ្ឌ កេទវបុត្ត បនេពលគថេនះ លុះេពលដេូ ចះន េហើយ ្រកបថ្វយបងគ ្រពះមន្រពះភគ េធើ្វ ្របទក ណេហ ើ យ ក៏បត់អំពទ ី ីេនះេទ ។ ិ [ ២៧៨ ] លុះកនង ្រតេនះេទ េទើប្រពះមន្រពះភគ្រ ្ល ី ំ មនលភិកុ ខទង

មនេទវបុតម ្ត ួ យអងគ

ំ ស់នងភ ឹ ក ិ ុ ខទង

់ ិ ញេនះ កលែដល ្រតបឋមយម យបម ី

េវ

មនរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿង

យថ

កនងេទេហ ្ល ើយ

ំ ់ ំ ងអស េ្ត ជតពនជុំវញទ ញុងវត ិ

ឲភឺ្ល

្វ ង

ក៏ចូលមករកតថគតលុះចូលមកដល់ ្រកបថ្វយបងតថគតេហ គំ ី ើ យ ឋិតេនកុ នងទសម គួរ

លុះេទវបុតេ្ត នះ

សំ

ក់តថគតថ៖

ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ

ំ បនេពលនវូ គថទងេនះ

វតេ្ត ជតពនេនះ ជវតម ្ត ន្របេយជន ៍ ែដលពួកឥសី គឺភក ិ ុ ខសងឃគង់េនមិន ច់

ំ ត ជវតែ្ត ដល្រពះសមុ ព ទ ធ ជធមម ជ្រទង់គង់េន ជទញ ី ឲ ិ ី ុ ងប

េកើតដល់ខុ្រំញ ពះអងគ

ំ សតទ ្វ ង

យរែមងបរស ិ ុ ទេធ

យអដង ្ឋ ិក គ មគគេនះ

គឺ កមមៈ បនដល់មគគេចតន វជ ម សងប ក បៈ ិ ជ បនដល់សមមទដ ិ ិ្ឋ នងសម ិ ធមមៈ បនដល់សមម យមៈ សមមសតិ នងសម ម សមធិ សីលៈ បនដល់ ិ សមម ច សមមកមមនៈ្ត នងសម ម ិ បរស ិ ុ ទេធ

៏ តម ជីវៈ េឈ ម ះថជីវតដ ្ត មិនែមន ិ ឧ

យេគ្រត មិនែមនបរស ិ ុ ទេធ

យ្រទពយ េ្រពះេហតុេនះឯង

បុរសជបណិ្ឌ ត កលេបេឃ ើ ើ ញចបស់នវូ ្របេយជន ៍ ពចរ ិ

នវូ ធម៌េ

របស់ខួនគ ្ល ួ រែត

យឧបយៃន្របជញ រែមងបរស ធ ុ នងអរយមគ គេនះ ិ ុ ទក ិ

កុ នង


យ៉ងេនះឯង ្រពះ េ

រប ី ុត្ត េទើបជបុគគល (្របេសើរ) េ

យបញញផង

់ ង ភិកុ ខែដល្របេសើរេ យករសងបរ់ មងបផ

យសីលផង េ

យគុណធម៌

បុេ៉ ណះ្ណ េទើបគួរជអនកដល់នវូ ្រពះនព ិ ្វ ន ។ ំ មនលភក ិ ុ ខទង

យ េទបុតេ្ត នះបនេពលគថេនះ លុះេពលដេូ ចះន េហើយ ្រកប

[

កលេប្រពះមន្រពះភគ ើ

។ ថ្វយបងតថគត េធើ្វ ្របទក ណេហ គំ ើ យ ក៏បត់អំពទ ី េនះេទ ី ិ

្រពះ

២៧៩

]

នន ទ មន

យុ

្រទង់មន្រពះពុទដ ធ ក ី យ៉ងេនះេហើយ

្រកបបងទ គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

េទវបុតេ្ត នះ ឯង្របកដជអនថបណ ិ ិ្ឌ ក េ្រពះអនថបណ ិ ិ្ឌ កគហបតី ្រជះថ្លៃ្រកេពក កុ នង្រពះ

មនល

រប ី ុត្ត

មន

យុ

្រពះអង្រគ

ស់ថ

មនល

នន ទ ែមន

ំ ់េ នន ទ ដបតថេហត ែដលបុគគលគបបដល ុ ទងអមបលមណ ិ ី

ំ េហតុទងអមបលេ

គឺអនថបណ ិ ិ្ឌ កហឹ ន ងឯង ។

ខួនអ ្ល ន កក៏បនសេ្រមចេហើយ

មនល

ស់េហើយ

យេសចកី្ត្រតះរះិ នន ទ

េទវបុតេ្ត នះ

់ នថបណ ចបអ ិ ិ្ឌ កវគគ ទី ២ ។ បញី ជ េរឿងៃនអនថបណ ិ ិ្ឌ កវគគេនះគឺ ស ចនមសស ូ ្រត ១ េវណុ ្ឌ សូ្រត ១ ទឃលដ ទ ូ ្រត ១ ចននស ទ ូ ្រត ១ ិ្ឋ ូ ្រត ១ នននស ិទ ី សុទតស ្ត ូ ្រត

សុ្រពហមសូ្រត

កកុធសូ្រត

នងអនថប ណ ិ ិ ិ្ឌ កសូ្រតជគរំ ប់ ១ ។ ននតិតិយវគ គ ទី ៣ ថ សិវសូ្រត ទី ១

ំ ួន ឧតរ្ត សូ្រតជគរំ ប្រ់ បប


ំញ ន [ ២៨០ ] ខុ ប

់ ់ ន ងវត្ត ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ក ្ត បម ុ

េជតពន របស់អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ ជិត្រកុង

វតី ។ ្រគកលែដល ្រតបឋមយម ី

ំ ំ ់ឲ េ្ត ជតពនជុំវញទ ងអស កនងេទេហ ្ល ម ះសិវៈ មនរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿង ញុងវត ិ ើ យ េទវបុតេ្ត ឈ ភឺ្ល

្វ ង ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ គំ

េហើយឋិតេនកុ នងទីសមគួរ ។ ំ [ ២៨១ ] លុះសិវេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ េពលគទងេនះ កុ នងសំ

ក់្រពះមន្រពះភគថ ៖

បុគគលគួរទក់ទង ជមួយនងព ិ ួកសបបុរសបុេ៉

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្តសិ ន ត

ន ល

យពួកសបបុរស េ្រពះដង ធ ម របស់ពួកសបបុរស រែមង ឹ ចបស់នវូ ្រពះសទម

បនេសចកី្ដល្អ មិនមន សបបុរសបុេ៉

្រកក់េឡើយ បុគគលគួរទក់ទងជមួយនងព ឹ ួក

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ

ន លេ

យពួកសបបុរស បុគគល

បន្របជញ េ្រពះដង ធ ម របស់ពួកសបបុរស មិនែមនបន ឹ ចបស់នវូ ្រពះសទម

អំពទ ី ដៃទេឡ ី ើ យ បុគគលគួរទក់ទង ជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

េធើ្វ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ

ន លេ

យពួកសបបុរស បុគគល បនដង ធ ម របស់ ឹ ្រពះសទម

ពួកសបបុរសេហើយ រែមងមិនេ េ

កេ

កេ

កុ នងក

្ដ លពួកជនអនក

េឡើយ បុគគលគួរទក់ទងជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

គួរេធើ្វ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ

ន លេ

ទក់ទងជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉ ំ យពួកសបបុរស សតទ ្វ ង

្ណ ះ

យពួកសបបុរស បុគគលបនដង ធ ម ឹ ្រពះសទម

របស់ពួកសបបុរសេហើយ រែមងរុងេរឿងកុ នងក

្ណ ះ គួរ

្ដ លពួកញតិបុគគលគួរ

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ

ន ល

យបនដង្រពះសទ ម ធ ម របស់ពួកសបបុរស ឹ

់ ុ គតបន េហើយរែមងេទកនស បគគលគួរទក់ទងជមួយនងព ិ ឹ ួក


សបបុរសបុេ៉

ំ ទង

្ណ ះគួរេធើ្វ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ

ន លេ

យពួកសបបុរស សត្វ

យ ដង ធ ម របស់ពួកសបបុរស រែមងឋិតេន(ជសុខ) ឹ ្រពះសទម

អស់កលយូរ ។

បេ់ នះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មន្រពះពុទដ ធ ក ី តបេទនងស ឹ ិ វេទវបុត្ត

[ ២៨២ ] លំ វញ ិ េ

យគថ ថ៖ បុគគល គួរទក់ទងជមួយនងព ឹ ួកសបបុរសបុេ៉

្ណ ះ គួរេធើ្វ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ

ន ល

យពួកសបបុរស បុគគលដង ធ ម របស់ពួកសបបុរសេហើយ រែមងរួច ឹ ្រពះសទម

ំ ់ បន ។ ចកទុកខទងអស

េខមសូ្រត ទី ២ ំ [ ២៨៣ ] េខមេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏េពលគទងេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖ កមមដ ៏

មក

មនផលេក ្ដ ផ

ស្រតូវ រែមង្រប្រពត ឹ េ្ត ធើ្វ នវូ កមមដ ៏ ែតងេក ្ដ

ពួកជនពល ឥត្របជញ មនខួនដ ូ ជ ្ល ច

មក (េនះ) បុគគល េធើ្វ កមម

មកុ នងខងេ្រកយ (ឬ) បុគគល មនមុខទទកេ ឹ

ែ្រសកយ ំ ទទួលផលៃនកមម េទ បុគគល េធើ្វ កមម

េហើយ

យទឹកែភក ន

កមមែដលបុគគលេធើ្វ េហើយេនះ មិន្របៃព

េហើយ មិនេក ្ដ

មកុ នងខងេ្រកយ (ឬ) បុគគល

មនេសចកី្ដេ្រតកអរ មនចិតល ្ត ្អ ទទួលផលៃនកមម េធើ្វ េហើយេនះ ជកមម្របៃព បុគគល ដង ឹ នវូ កមម

កមមែដលបុគគល

៍ ់ ែដលជ្របេយជនដល

ខួន ្ល ្រតូវែតេធើ្វ កមមេនះ ជមុនឲេហើយ ជ្របជញែដលមន្របជញ មនេសចកី្ដ ្របងែ្របង មិន្រតូវេធើ្វ កមមេ ឹ

ំ តដ យគន ូ ជអនកបររេទះេឡើយ អនកបររេទះ ិ ច


់ វេស ែតងលះបងផ ្ល ំ េចញ េហើយបរេឡើងេលើផូ វម ្ល ិ នេសើ ម វញ ិ ើ ម លះបង់ផូ វធ ូ ្ល ់ ញឹ ជ ង យ៉ង រែមងបក់េភ ្ល រេទះ េហើយសញជបស ែតងេគចេចញអំពក ី ុ សលធម៌េហើយ ្រប្រពត ឹ ្ត

មិញ ឯបុគគលេខ្ល

មអកុសលធម៌វញ ិ ក៏

់ ញឹ ជង ដច រែមងដល់នវូ មត់ៃនមចុ ច េហើយសញជបស ូ ជអនកបររេទះបក់េភ ្ល

រេទះ យ៉ងេនះឯង ។

េសរស ី ូ ្រត ទី ៣

[ ២៨៤ ] េសរេទវប ុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ ្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ ី ី

យគថ ថ ៖

យក េនះឯង មិនេ្រតកអរចេំ ពះបយ

ឯេទវ

ំ រព នងមន ស ទងព ុ ិ ី ួក

រែមងេ្រតកអរចេំ ពះបយេនះ ។ [ ២៨៥ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ េនះេ

យសទធ បយេនះឯងរែមងេទ

ផងកុ នងេ កំ

ស់ថ ពួកជន

មនចិត្រ្ត ជះថ្ល ឲនវូ បយ

មនវូ ពួកជនេនះ កុ នងេ

កេនះ

កខងមុខផង េ្រពះេហតុេនះ បុគគល គបបបេន ទ បបង់នវូ េសចកី្ដ ី

ំ ញេ់ ហើយ ឲនវូ ទន (េ្រពះ) បុណយទង

ពួកសត្វ កុ នងេ

់ យ រែមងជទីពងរបស ឹ

កខងមុខ ។

៏ [ ២៨៦ ] បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន អ

ច រយ

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ចែំ ឡក

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ធ ក ី ែដល្រពះមន្រពះភគ សំែដងេហើយ ិ ើ ន េ្រពះ្រពះពុទដ េ

យ្របៃពដេូ ចះន ថ ៖ ពួកជន រែមងេទ

មនចិត្រ្ត ជះថ្ល ឲនវូ បយេនះ េ មនវូ ពួកជនេនះ កុ នងេ

យសទធផង បយេនះឯង

កេនះផង កុ នងេ

កខងមុខផង េ្រពះ


េហតុេនះ បុគគលគបបបេន ទ បបង់នវូ េសចកី្ដ កំ ី េសចកី្ដ កំ

ញ់ ្រគបសងត ក ់នវូ មនលគ ិទ ឺ

ំ ញេ់ ហើយ ឲនវូ ទន (េ្រពះ) បុណយទង

របស់ពួកសត្វ កុ នងេ

យ រែមងជទព ី ង ឹ

កខងមុខ ។

៏ [ ២៨៧ ] បព្រត្រពះអង ដ ខុ្រំញ ពះអងេគ កើតជេស្ដច នមថ គ ចេ្រម ិ ើ ន ពេ្រពងនយមក ី

េសរ ី ជទយក (អនកឲទន) ជមចស់ៃនទន ជអនកេពលសរេសើរទនជ្រប្រកតី ។ ៏ ំ ត់ អនកេដរើ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម គ នឲទន ដល់សមណ្រពហមណ៍ អនកកស ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងប ំ ផូ វឆ ្ល ង យ អនកពណ៌នេហើយសូម នងស ិ ូ ម មទង

ំ ៤ ។ បព្រត្រពះអង យ េទៀបទ្វរទង គ ិ

៏ េ្រមើន ្រគេនះ អគគមេហសីចូលមករកខុ្រំញ ពះអងគ េហើយេពលពកយដេូ ចះន ថ ្រពះ ដច សមមតិេទពបនឲទនេហើយ

ពួកេយងបនឲទន េធើ្វ បុណយ ើ

់ ពួកេយងម ើ ិ នទនបនឲទនេទ

សូម្រពះ ជនញ ុ ញ តឲ

៏ ្រស័យនង្រពះសម ។ បព្រត្រពះអង ដ ម តេទពផង គ ចេ្រម ឹ ិ ិ ើន

ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះដ ិ េូ ចះន ថ

ម អញជទយក ជមចស់ៃនទន ជអនក

េពលសរេសើរទនជ្រប្រកតី កលេបមនេគេពលថ េយងន េតើ ើ ើ ងឲទន ឹ

ម អញ

៏ គួរេពលដច ដ ូ េម្ដច ។ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ ក៏បនឲទ្វរជបឋម ដល់ មេហសី មេហសីក៏បនឲទន កុ នងទ្វរជបឋមេនះ ឯទនរបស់ខុ្រំញ ពះអងក គ ៏ ថយចុះ ។

៏ ំ ុ ះ ចូលមករកខុ្រំញ ពះអងគ េហើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រគេនះ ពួកក ្រតយ៍ជចណ

្រពះសមមតេទព បនឲទនេហើយ មេហសីក៏បនឲទន េពលពកយេនះនងខ គ ិ ឹ ុ្រំញ ពះអងថ

់ ែដរ ឯពួកេយងម ើ ិ នទនបនឲទនេ បុណយ

្រស័យនង្រពះសម ម តេទពផង ឹ ិ

េសចកី្ដ្រតះរ ិ ះដ ិ េូ ចះន ថ

ះ សូម្រពះ ជនញ េធើ្វ ុ ញ តឲពួកេយងបនឲទន ើ ។

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

ម អញ ជទយក ជមចស់ៃនទន ជអនកេពលសរេសើរទនជ

្រប្រកតី កលេបមនេគេពលថ េយងន េតើ ើ ើ ងឲទន ឹ ៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន ំ ុះ ក ្រតយ ិ ៍ចណ

ខុ្រំញ ពះអងេគ នះមន

ខុ្រំញ ពះអងេគ នះក៏បនឲទ្វរទីពរី

ក៏បនឲទន

កុ នងទ្វរទព ី រេនះ ី

ម អញ គួរេពលដច ូ េម្ដច ។ ំ ុះ ដល់ពួកក ្រតយ ិ ៍ចណ

ឯទនរបស់ខុ្រំញ ពះអងគ

ក៏ថយចុះ

ពួក ។


៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រគេនះ ពួកពលចូលមករកខុ្រំញ ពះអងគ េហើយេពលពកយដេូ ចះន

ំ ុ ះក៏ ថ ្រពះសមមតេទព បនឲទនេហើយ មេហសីបនឲទនេហើយ ពួកក ្រតយ៍ចណ ិ

់ បនឲទនែដរ ឯពួកេយងម ើ ិ នទនបនឲទនេ ឲទន េធើ្វ បុណយ

ះ សូម្រពះ ជនញ ុ ញ តឲពួកេយងបន ើ

៏ ្រស័យនង្រពះសម ដ ម តិេទពផង ។ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ឹ ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងគ

េនះ ក៏មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះដ ិ េូ ចះន ថ សរេសើរទនជ្រប្រកតី

ម អញ ជទយក ជមចស់ៃនទន ជអនកេពល

កលេបមនេគេពលថ ើ

េយងន ើ ងឲទន ឹ

េតើ

ម អញគួរ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ ក៏បនឲទ្វរទីបដល ់ ពួកពល េពលដច ដ ូ េម្ដច ។ បព្រត្រពះអង គ ច ិ ី

ពួកពលក៏បនឲទនកុ នងទ្វរទីបេនះ ឯទនរបស់ខុ្រំញ ពះអងក គ ៏ ថយចុះ ។ បព្រត្រពះអង គ ី ិ ៏ េ្រមើន ្រគេនះ ពួក្រពហមណ៍នងគហបត ដច ច ិ ី ូ លមករកខុ្រំញ ពះអងគ េហើយេពលពកយ

ដេូ ចះន ថ ្រពះសមមតិេទព បនឲទនេហើយ មេហសីបនឲទនេហើយ ពួកក ្រតយ៍ជ ំ ុ ះបនឲទនេហើយ ពួកពលក៏បនឲទនែដរ ឯពួកេយងម ់ ចណ ើ ិ នទនបនឲទនេ សូម្រពះ ជនញ េធើ្វ បុណយ ុ ញ តឲពួកេយងបនឲទន ើ

្រស័យនង្រពះសម ។ ម តេទពផង ឹ ិ

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ េូ ចះន ថ ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះក៏មនេសចកី្ដ្រតិះរះដ

ម អញ ជទយក

ជមចស់ៃនទន ជអនកេពលសរេសើរទនជ្រប្រកតថ េយងន េតើ ី ើ ងឲទន ឹ

គួរេពលដច ូ េម្ដច

៏ េ្រមើន បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ម អញ

ខុ្រំញ ពះអងេគ នះក៏បនឲទ្វរទីបួនដល់

ពួក្រពហមណ៍នងគហបត ម ណ៍ក៏បនឲទន កុ នងទ្វរទីបួនេនះ ឯ ិ ី ពួក្រពហមណ៍នងគហ ិ

៏ ទនរបស់ខុ្រំញ ពះអងក ដ គ ៏ ថយេចញអស់ ។ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន លំ

បេ់ នះ ពួក ជ

បុរស ចូលមករកខុ្រំញ ពះអងគ េហើយេពលពកយដេូ ចះន ថ ឥឡូវេនះ ្រពះសមមតិេទព មិន ែដលឲទនកុ នងទី ទល ូ

យ៉ងេនះេហើយ

៏ មួយេឡើយ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន កលេបព ើ ួក ជបុរស្រកប ំ េូ ចះន ថ ខុ្រំញ ពះអងក គ ៏ េពលតបេទនងព ឹ ួក ជបុរសទងេនះដ

្រពះែស្ដង េបដ ើ េូ ចនះ សួយ ំ យចូរញុងស ួ យពក់ក

ំ ែដលេកើតេឡើងកុ នងជនបទទង

ែន

ំ យខងេ្រក អនកទង

់ ំ េហើយចូរ ជ ង ្ដ លអំពស ី ួ យេនះ ឲចូលមកកន្រពះ


ឲទនពក់ក

ំ ត់ អនកេដរផ ្ដ ល ដល់សមណ្រពហមណ៍ អនកកស ្ល ង យ អនកពណ៌ន ើ ូ វឆ

ំ េហើយសូម នងស ិ ូ ម មទង

៏ យ កុ នងជនបទេនះចុះ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងគ

ំ ុ តរបស់បុណយ ែដលខុ្រំញ ពះអងប េនះ មិនបនដង គ នេធើ្វ េហើយ អស់កល ឹ ្របកដ នវូ ទប ី ផ

ំ ុ តរបស់កុសល ែដលខុ្រំញ ពះអងប យូរយ៉ងេនះ នងទ គ នេធើ្វ េហើយ អស់កលយូរយ៉ង ិ ីបផ

េនះថ បុណយមន្របមណបុេ៉ ណះ្ណ ផង ផលៃនបុណយមន្របមណបុេ៉ ណះ្ណ ផង

ម អញ

គបបឋ ី ិ តេន កុ នង នសួគ៌អស់កលមន្របមណបុេ៉ ណះ្ណ ផង ។ ៏ [ ២៨៨ ] បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន អ

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ចែំ ឡក

ច រយ

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ធ ក ី ែដល្រពះមន្រពះភគ សំែដងេហើយ ិ ើ ន េ្រពះ្រពះពុទដ េ

យ្របៃពដេូ ចះន ៖ ពួកជន េទ

មនចិត្រ្ត ជះថ្ល ឲនវូ បយេនះ េ

មនវូ ពួកជនេនះវញ ិ កុ នងេ

យសទធបយេនះឯង រែមង

កេនះផង កុ នងេ

េហតុេនះ បុគគលគបបបេន ទ បបង់នវូ េសចកី្ដកំ ី េសចកី្ដកំ

កខងមុខផង េ្រពះ

ញ់ ្រគបសងត ក ់នវូ មនលគ ិទ ឺ

ំ ញេ់ ហើយ ឲនវូ ទន (េ្រពះ) បុណយទង

របស់ពួកសត្វ កុ នងេ

យ រែមងជទព ី ង ឹ

កខងមុខ ។ ឃដក ិ រសូ្រត ទី ៤

សំ

[ ២៨៩ ] ឃដក ួ រេហើយ េពលនវូ គថេនះ កុ នង ិ រេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ី ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

់ ិ ំ ៧ រូប បនេទេកើតកុ នងជនអវ ភក ិ ុ ខទង

េហើយ ជអនកមនចិតផ ្ត ុ ត

្រសឡះ មន គៈេទសៈអស់េហើយ ឆ្លងនវូ ត ្ហ

កុ នងេ

កបន ។


[ ២៩០ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ំ ស់ថ បុគគលទង

កិេលស ជលំេនៃនមចុ ច ែដលឆ្លងបនេ

បនឆ្លងនវូ សងគ

ំ យក្រមៃ្រកេពក បុគគលទងេនះ

បនលះបង់នវូ ងកយ ជរបស់មនស េហើយ កនងន ុ ្ល វូ ទព ិ េ្វ យគ គឺ សំេយជនៈ ជចែំ ណកខងេលើបន ។ ំ ៣ រូបេនះ គឺ ្រពះេថរៈេឈ [ ២៩១ ] ទ. ្រពះេថរៈទង ម ះឧបកៈ ១ ផលគណ្ឌៈ ១ បុកុ ក

១ ខណ្ឌេទវៈ ១ ពហុរគិគ ១ តិ ១ (នង្រពះេថរៈ ៤ រូបេទៀត) គឺភទិយៈ ទ ិ

ំ សិងិយ បនលះបង់នវូ កយជរបស់មនស េហើយ គ ៈ ១ ្រពះេថរៈទងេនះ ុ កនងន ្ល វូ ទព ិ េ្វ យគបន ។ [ ២៩២ ] ព. អនកឯង ជអនកមនកុសល េពលសរេសើរគុណៃន្រពះ

់ វូ អនទក់ៃនមរ ចុះ្រពះេថរៈទងេនះ ំ ំ េថរៈទងេនះជអ បន ន កលះបងន ំ ងគឺភពេ្រពះដង កត់នវូ ចណ ឹ ចបស់នវូ ធម៌របស់បុគគល

ំ ំ ងគឺភព េ្រពះដង [ ២៩៣ ] ទ. ្រពះេថរៈទងេនះ បនកត់នវូ ចណ ឹ ចបស់ នវូ ធម៌របស់បុគគល េវៀរែត

បុគគលេនះ េវៀរែត្រពះមន្រពះភគេចញ មិនមន

សនរបស់្រពះអងេគ ចញ មិនមន នមនងរ ិ ូ បរលតេ់ ទឥតមន

េសសសល់ កុ នងធម៌

ំ ំ ងគឺភព ឯ្រពះេថរៈទងេនះ បនកត់នវូ ចណ

េ្រពះដង ឹ ចបស់នវូ ធម៌េនះ កុ នង

សនេនះ ។

[ ២៩៤ ] ព. អនកឯងបនជេពល ច្រជលេ្រជ ក្រមដង ឹ បន ក្រមយល់ បនៃ្រកេពក េតអ ឹ ចបស់នវូ ធម៌ ើ ន កឯង . េពល ច្របដកដេូ ចះន េ្រពះដង របស់បុគគល


ំ េឈ [ ២៩៥ ] ទ. ខុ្រំញ ពះអងព ម ះឃដក ម ះ គ េដ ិ រ េកើតកុ នងនគមេឈ ើ ជសូ ម នឆនង ិ ី ម េវភឡិងគ ជអនកចិញឹច មមតបិ

ជឧបសករបស់្រពះពុទ្រធ ពះនមកស ប

ជអនកេវៀរចកេមថុនធមម ្រប្រពត ្ត ម៌្របេសើរ ្របចក ឹ ធ

មិសៈ បនេនកុ នង

់ ង្រពះអង ្រសុកជមួយនង្រពះអង ក គ ជសម្លញន គ ុ នងកលមុន ខុ្រំញ ពះអងគ ឹ ឹ

គ ល់

ំ ៧ រូបនះុ ៎ ែដលមនចិតផ ចបស់នវូ ភក ្ត ុ ត្រសឡះ មន គៈេទសៈអស់ ិ ុ ខឍទង េហើយ បនឆ្លងនវូ ត

្ហ

កុ នងេ

ក។

[ ២៩៦ ] ព.មនលភគគវៈ អនកឯង េពលយ៉ង

ឯេរឿងនះុ ៎ កុ នងកលេនះក៏

ំ េកើតកុ នងនគម មនយ៉ងេនះែមន អនកឯងពេដ ម ះឃដករ ិ ើ ជសូ ម នឆនងេឈ ិ ី ម

េឈ ម ះេវភឡិងគ ជអនកចិញឹច មមតបិ

ជឧបសករបស់្រពះពុទ្រធ ពះនម

កស ប ជអនកេវៀរចកេមថុនធមម ្រប្រពត ្ត ម៌្របេសើរ្របចក ឹ ធ

មិសៈ

់ ងតថគតក ជសម្លញន បនេនកុ នង្រសុកជមួយនងតថគត ឹ ឹ ុ នងកលមុន ។ ំ រនក ់ ែដល េនះជករែដលបនជួបជុំសម្លញែ់ ដលមនកុ នងកល មុនទងព ី ំ ុ តយ៉ងេនះឯង ។ ប មនខួនចេ្រម ្ល ើ នេហើយបន្រទ្រទង់នវូ េសររៈជទ ី ី ផ ជនស ុ ្ត ូ ្រត ទី ៥ ំញ ន [ ២៩៧ ] ខុប

់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ពួកភិកុ ខជេ្រចើនរូប េនកុ នង ្ដ បម

អរញក ូ ជ ញ ុ ដ ិ ខងភេនំ ហមពន ្ត កុ នងែដនេកសល ជអនកមនចិត្ត យមយ មនមនះដច បបុសេលើកេឡើងេហើយ មនចិតេ្ត ឃ្លងេឃ ្ល ង មនមតរ់ ង ្ល ឹ មន ចេ យ យ េភច

់ ួន សតិ មិនដងខ ស មនឥ្រនយជ្រប្រកត ្ត ិ នខជបខ ជ មនចិតវ្ត លេទខ ្ល មនចិតម ូ ជ ុ ិ ឹ ួន ិទ ី ( ដច

្រគហសថ ) ។

[ ២៩៨ ] ្រគេនះ ជនេទវប ុត្ត កុ នងេវ ុ ្ត

ៃថងឧេបសថទី ១៥ េនះ ក៏ចូលេទរក

ំ ំ ភក លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េពលនងភ េ ិ ុ ខទងេនះ ឹ ក ិ ុ ខទងេនះ

ំ យគថទង

យថ៖


័ ់ ្រពះេគតម មនកររស់េនជសុខ វករបស

កលពេដ ើ មនពួកភក ី ម ិ ុ ខជ

ំ ភក ជអនកមិន្របថន េ ិ ុ ខទងេនះ េ

យករែស្វងរកបណ ិ ្ឌ បត ជអនកមិន្របថន

យករែស្វងរកទេដក ទអង គ ដង ឹ នវូ េសចកី្ដមិនេទៀងកុ នងេ ី ី ុយ

ក េហើយ

ំ ុ តៃនទុកខ ពួកភិកុ ខែដលេធើ្វ ខួន ក៏បនេធើ្វ នវូ ទីបផ ្ល ឲេគចិញឹ ច មបនេ

យក្រម

សុីេដក សុីេដក ដច ូ ជបុរសអនកធំកុ នង្រសុក ជ្រជកមមកេនែកបរផះទ ៃនបុគគល ដៃទ ខុេំញ ធើ្វ អញជលីចេំ ពះសងឃេហើយ សូមេពលចេំ ពះភិកុ ខពួកខះ្ល កុ នង

សន

ំ េនះ ភិកុ ខទងេនះ ែដលេគេបះបង់េហើយ ក៏ឥតមនទីពងេឡ ឹ ើ យ ពួកេ្របត

យ៉ង

ំ ៏ យ៉ងេនះែដរ ភក ំ ភក ិ ុ ខទងេនះក ិ ុ ខទង ំ ំ ភក ភក ិ ុ ខទង ិ ុ ខទងេនះ

ំញ ៏ េពលសំេ ខុក េធើ្វ នម

ំ ។ ក រចេំ ពះភិកុ ខទងេនះ

្របមទ

ំញ ូ ម មិន្របមទ ខុស

េ ហិតស សូ្រត ទី ៦ ់ [ ២៩៩ ] ( ្រពគមន្រពះភគ ) ្រទង់គងេន ជិត្រកុង

វតីថ . . . លុះេ ហិតស -

េទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបបងទ គំ ូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ បព្រត ិ

៏ េ្រមើន សតម ្រពះអងដ គ ច ្វ ិ នេកើត មិនចស់ មិន ៃនេ

ំ ុត ់ ដស ្ល ប់ មិនចយុត មិនចបប ិ ន ិ ធ កុ នងទប ី ផ

៏ េ្រមើន ទីបផ ំ ុ តៃនេ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

់ េ េឃើញ េដម ើ បដល ី

យកិរយេទេ ិ

[ ៣០០ ] ្រពះអង្រគ

កេនះ បុគគល

យេជើងបនែដរឬ ។

ស់ថ មនល

ំ ុ តៃនេ ់ ដស មិនចយុត មិនចបប ិ ន ិ ធ កុ នងទប ី ផ

វុេ ក

សតម ្វ ិ នេកើត មិនចស់ មិន

្ល ប់

ំ ុ តៃនេ តថគតមិនេពលថ ទប ី ផ

់ បន េ េនះ បុគគលគបបដ ឹ បន គបបេឃ ី ង ី ើ ញបន គបបដល ី ៏ េ្រមើន អ េឡើយ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ច េដម ើ បដ ឹ េដម ើ បី ី ង

ច រយ

យករេទេ

យ េជើងដេូ ចះន

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ចែំ ឡក

់ េ្រពះ្រពះពុទដ ធ ក ី េនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងេពលេហ ើយ េ

យ្របៃពថ មនល

ស់ វុេ


សតម ្វ ិ នេកើត មិនចស់ មិន

ំ ុ តៃនេ ់ ដស ្ល ប់ មិនចយុត មិនចបប ិ ន ិ ធ កុ នងទីបផ

ំ ុ តៃនេ តថគតមិនេពលថ ទប ី ផ ករេទេ

់ េ កេនះ បុគគលគបបដ ឹ គបបេឃ ី ង ី ើ ញ គបបដល ី

យេជើង េឡើយ ។

៏ [ ៣០១ ] បព្រត្រពះអង ដ ខុ្រំញ ពះអងប គ នេកើតជឫសី គ ចេ្រម ិ ើ ន កលពេ្រពងនយ ី

ចេ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ មនៃដ

្រ

កសបន ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ៏ ិ

ះេទកុ នង

េឈ ម ះេ ហិតស ជកូនៃន្រពន មនឫទិេធ

់ ូ ន ែដលមនធូ ន ដធ ៏ ំ មប ំ នសិក េ មនសនះដ ូ ខមនធ ុទ ច

ទ ត់ មនយនចត់ែចងេហើយ មនេ្រគ ងេ្រកះេធើ្វ េហើយ

់ ត់ទទឹង្រសេមលេដមេ លបញក ន ត ើ

យមិនលំបកេ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ មនករឈនេទៃនជំ ្រពះអងដ គ ច

យ្របៃព

ចយក្រពួញែដល

ះេឡើយ

បព្រត ិ

ន មនសភពដច ូ ជឈនអំព ី

់ ៏ សមុ្រទខងេកើត េទកនសម ដ ុ ្រទខងលិច ។ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះមន េសចកី្ដ្របថន េ

យករេទេ

មនសភពដេូ ចះន េកើតេឡើងថ

ំ ុ តៃនេ នវូ ទប ី ផ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ ្របកបេ យេជើង ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

សភពដេូ ចះន ផង ្របកបេ េវ

់ ម អញនងដល ឹ

យករឈនេទៃនជំ

យសនះមន ុទ

នមនសភពដេូ ចះន ផង េវៀរែលងែត

ំ សុី នងេ្រកបជញ សុី ទព ជក់ េវៀរែលងែតករេធើ្វ នវូ ឧចចរៈបស វៈ េវៀរែលងែតករ ិ

េដកលក់នងករបេន ទ បង់នវូ េសចកី្ដេនឿយហត់ មន ិ

យុ ១០០ ឆន ំ រស់េន ១០០ឆន ំ េដរើ

ំ ុ តៃនេ ំ ត់ ១០០ឆន ំ គង់មិនបនដល់នវូ ទប េទអស់កណ ី ផ ៏ កល កុ នងរ ងេនះ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន អ

ចែឡក េហើយេ

ច រយ

កេ

ះ េហើយក៏េធើ្វ មរណ

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

៏ េ្រមើន េ្រពះ្រពះពុទដ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ធ ក ី េនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់េពល ិ

យ្របៃពថ

មនល

ំ ុ តៃនេ ់ ដស មិនចបប ិ ន ិ ធ កុ នងទីបផ

វុេ

សតម ្វ ិ នេកើត ក

់ េ បុគគលគបបដ ឹ គបបេឃ ី ង ី ើ ញ គបបដល ី

មិនចស់

មិន

្ល ប់

ំ ុ តៃនេ តថគតមិនេពលថ ទីបផ យករេទេ

យេជើង េឡើយ ។

មិនចយុត

កេនះ


[ ៣០២ ] មនល

វុេ

ំ ុ តៃនេ បដស ិ ន ិ ធ កុ នងទប ី ផ

សតម ្វ ិ នេកើត មិនចស់ មិន

ំ ុ តៃនេ តថគតមិនេពលថ ទប ី ផ

់េ គបបដ គបបេឃ ឹ ី ង ី ើ ញ គបបដល ី មួយេទៀត េ

្ល ប់ មិនចយុត មិនចប់

យករេទេ

កេនះ បុគគល

យេជើងដេូ ចះន េឡើយ មនល

វុ េ

ំ ើ រែដលសតម ំ ុ តៃន តថគតមិនបនេពលនវូ ដេណ ្វ ិ នបនដល់នវូ ទីបផ

ំ ុ តៃនវដទ េហើយេធើ្វ នវូ ទប ្ត ុកខេទ ី ផ

មនល

នវូ េ

កគឺទុកខសចផ ច ង នវូ េហតុជទីេកើតេឡើងៃនេ

ៃនេ

កគឺនេិ ធសចផ ច ង

កល

់េ ក បុគគល មិនគបបដល ី

តថគតសំែដង

់ កគឺសមុទយសចផ ច ង នវូ ទរលត ី

់ ីរលត់ៃនេ នវូ បដបទជេហត ុ េទកនទ ិ

កុ នងអតភ ្ត ព្របមណមួយពយម ែដល្របកបេ ំ ុ តៃនេ ទីបផ

៉ េទៀត មយង

វុេ

សងខរ

យសញញ ្របកបេ យករេទេ

ំ ុ តៃនេ ៗេឡើយ ឯករមិនបនដល់នវូ ទប ី ផ

កគឺមគគសចផ ច ង

យចិតេ្ត នះេទេតើ ។

យេជើងកុ នង កេហើយរួច

្រសឡះចកទុកខ មិនមនេទ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលអនកមនបញញល្អ ដង ឹ ចបស់នវូ េ

ំ ុ តៃនេ ក ដល់នវូ ទីបផ

៌ េន ក មន្រពហមចរយធម ិ

់ ង់េហើយ ដង ំ ុ តៃនេ េ្រសចេហើយ មនបបរមងបប ឹ នវូ ទីបផ មិន្របថន នវូ េ

កេនះផង នវូ េ

ក រែមង

កខងមុខផង ។

ននស ទ ូ ្រត ទី ៧

សំ

[ ៣០៣ ] ននេទវប ទ ុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ បនេពលគថេនះ កុ នង ី ក់ ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

ំ កលទង

យ ែតងកនងផ ្ល ុ តេទ

េទ ( រកេសចកី្ដ លំ

ំ ្រតទ ី ង

័ ់ ់ វយទ ំ ង ្ល ប់ ) ជំននរបស

ំ ឲ យ ែតងញុងសត ្វ ឆ្លង យ ែតងលះ

បេ់ ទ កលេបប ើ ុគគលបនសមឹ្ល ងេឃើញភ័យ កុ នងេសចកី្ដ

ំ គួរែតខេំ ធើ្វ បុណយទង

បង់េ

្ល បេ់ នះ

ំ យ ែដលជគុណនេសចក ី្ដសុខមកឲ ។


ំ [ ៣០៤ ] កលទង

យ ែតងកនងផ ្ល ុ តេទ

ឲឆ្លងេទ ( រកេសចកី្ដ េ

ំ ្រតីទង

័ ់ ់ វយទ ំ ង ្ល ប់ ) ជំននរបស

ំ យ ែតងញុងសត ្វ

យ ែតងលះបង់

បេ់ ទ កលេបប ើ ុគគលបនសមឹ្ល ងេឃើញភ័យ កុ នងេសចកី្ដ

យលំ

ំ ងយកន ់ ឺ ្រពះនព វូ េសចកី្ដសងបគ េនះ សមឹ្ល ងរព ឹ ិ ្វ ន េហើយលះបង់នវូ កុ នងេ

មិសៈ

កេចលេចញ ។ ននវិ ទ ិ

[ ៣០៥ ] ននវិ ទ ិ មន្រពះភគ េ

្ល ប់

លសូ្រត ទី ៨

លេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ ក៏្រកបបងទ គ ំ ូលសួរ្រពះ ី

យគថ ថ៖

បព្រត្រពះអង អ ) មន្រចក ៤មនទ្វរ គ ន កមនពយយមធំ ( យនគ ្ត ឺ សររៈេនះ ិ ី ៩ ដេ៏ ពញ ( េ

យវតុ ម ថ ិន

្អ ត )្របកបេ

ដច ូ ជភក់ បុគគលនងយ្រ ឹ

យេសចកី្ដេ

( េចញចកសររៈេនះ )េ ី

ភ ជសររៈ ី យ

្របករដច ូ េម្ដចបន ។ [ ៣០៦ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រ

ំ ងគឺឧបនហៈផង ស់ថ បុគគល កត់នវូ ចណ

នវូ ្រព្រ័ តគឺកិេលសផង នវូ េសចកី្ដ្របថន នងករេ ិ ដកេចញនវូ ត េនះបន )េ

ំ េទើបយ្រ ្ហ ្រពមទងឫសផង

ភដ ៏

មក ផង

(េចញចកសររៈ ី

យ្របករយ៉ងេនះឯង ។ សុសិមសូ្រត ទី ៩

[ ៣០៧ ]

។ ្រគេនះ ្រពះ វតីន ថ ទន ិ

ននមន ទ

យុបនចូលេទគល់្រពះមន

្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយអងុ យក គំ គ ុ នងទី សមគួរ ។ លុះ្រពះ

ននមន ទ

យុ អងុ យក គ ួ រេហើយ ី ុ នងទសមគ

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់


ស់សួរដេូ ចះន ថ មនល

្រ

់ ិ តន រប ្ត ងអ ី ុត្ត គបច ឹ ន ក ែដរ ឬ ។ ្រពះ

នន ទ

៏ េ្រមើន មិនសមេបន ទូលថ បព្រត្រពះអង ដ ្រពះ គ ច ិ ើ ងថ ឹ

ដបត្រពះ ិ

៏ េ្រមើន ្រពះ មនបញញេ្រចើន បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ចេ្រមើន ្រពះ

៏ ដ ្ល សេទ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើន

៏ េ្រមើន ្រពះ យុ ជបណិ្ឌ ត បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

រប ្ត ន ី ុ តម

៏ េ្រមើន ្រពះអងដ គ ច

់ ិត្ត នង យុ មិនគបច ឹ

រប ្ត ន ី ុតម

បុគគលមិនពល មិន្របទូស្ត មិនវេងង ្វ មិនមនចិតវ្ត ប ិ

្រពះ

រប ្ត ន ី ុតម

យុ

រប ្ត ន ី ុ តម

នន ទ ្រកបបងគំ

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ មនបញញ្រកស់ បព្រត ិ

មនបញញជេ្រគ ងរក យ ី

បព្រត្រពះអង ដ គ ៏ ិ

៏ យុ មនបញញរហ័ស បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ

រប ្ត ន ី ុតម

៏ យុ មនបញញមុត បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ

រប ្ត ន ី ុតម

យុ មនបញញជេ្រគ ង

៏ ទម្លយនវូ កិេលស បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ គ ម នេសចកី្ដ្របថន

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ ្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ ជអនកសងប់

ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡំេ

៏ យុ ជអនកសេន្ដស បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

៏ ដ ង ត់ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ

យ្រគហសថ

៏ េ្រមើន បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

៏ មនពយយម្របរពេធ ហើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ ៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ ៏ េ្រមើន ្រពះ ដច បុតម ្ត ន

យុ ជអនក

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ

ំដី យុ ជអនកបុនស ិ

ំ ដ ី បព្រត្រពះអង យុ ជអនកអត់្រទនំ ងពកយស គ ឹ ិ ៏ ស់េតឿនេគ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះ

រី

៏ យុ ជអនកតះេដៀលប ដ ្រពះ ុគគលបប បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ិ ើ ន មិនសមេបន ើ ងថ ឹ

រប ្ត ន ី ុតម វប ិ

រប ្ត ន ី ុ តម

រប ្ត ន ី ុតម

្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម

់ ិតន យុ មិនគបច ្ត ងប ្វ មិនមនចិត្ត ិ ុគគលមិនពល មិន្របទូស្ដ មិនវេងង

្ល សេទ ។ [ ៣០៨ ]

្រពះអង្រគ

េហតុនះុ ៎ យ៉ងេនះឯង មនល

ស់ថ មនល

នន ទ េហតុនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង មនល

នន ទ មិនសមេបន ើ ងថ ឹ

មិនពល មិន្របទូស្ដ មិនវេងង មិនមនចិតវ្ត ប ្វ ិ

នន ទ

់ ិត្ត នងប រប ី ុត្ត មិនគបច ឹ ុគគល

្ល សេទ មនល

នន ទ ដបត ិ

រប ី ុត្ត


ជបណិ្ឌ ត មនល

នន ទ

បញញ្រកស់ មនល

រប ី ុត្ត ជអនកមនបញញេ្រចើន មនល

នន ទ

មនបញញរហ័ស មន

រប ី ុត្ត មនបញញមុត មនល

េ្រគ ងទម្លយនវូ កិេលស មនល

្រចឡូក្រចឡំ េ

រប ី ុត្ត ជអនកសងប់

នន ទ

យ្រគហសថ មនល

នន ទ

នន ទ

ំ ដ ី មនល រប ិ ី ុត្ត ជអនកបុនស

មនល

នន ទ

រប ី ុត្ត ជអនក

្រពះ

ង ត់ មនល

នន ទ

រប ី ុត្ត

រប ្ត នបញជ ញ ី ុ តម នន ទ

រប ី ុត្ត

រប ី ុត្ត ជអនកមិន

រប ី ុត្ត ជអនកមនពយយម្របរពេធ ហើយ នន ទ

ស់េតឿនេគ មនល

ំដី រប ី ុត្ត ជអនកអត់្រទនំ ងពកយស ឹ នន ទ

រប ុគគល ី ុត្ត ជអនកតះេដៀលប ិ

់ ិតន រប ្ត ងប ូ ្ដ ី ុត្ត មិនគបច ឹ ុគគលមិនពល មិន្របទស

នន ទ មិនសមេបន ើ ងថ ឹ

មិនវេងង ្វ មិនមន ចិត្ត វប ិ

នន ទ

នន ទ

រប ម នេសចកី្ដ្របថន មនល ី ុត្ត គ

នន ទ

មនល

បប មនល

រប ី ុត្ត ជអនកមន

រប យ មនល ី ុត្ត មនបញញជេ្រគ ងរក ី

នន ទ

ជអនកសេន្ដស មនល

នន ទ

្ល សេទ ។

[ ៣០៩ ]

ំ ុង្រ ្រគកលែដល្រពះមន្រពះភគ កព

ស់សរេសើរគុណរបស់

រ ី បុតម ្ត ន

យុ ក៏សុសិមេទវបុតែ្ត ដលមនេទវបុតជ ្ត បរស ិ ័ ទជេ្រចើន ែហហម

ចូលេទ គល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយ គំ

ឋិតេន កុ នងទសមគ ួ រ ។ លុះសុសិមេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ ក៏្រកបបងគំ ី ី ទូល្រពះមន ្រពះភគដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ េហតុនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង បព្រត្រពះ ិ ិ ៏ ដ សុគត េហតុនះុ ៎ យ៉ងេនះឯង បព្រត្រពះអង ្រពះ គ ចេ្រម ិ ើ ន មិនសមេបន ើ ងថ ឹ មន

យុ មិនគប់ ចិតន ្ត ងប ្វ មិនមនចិតវ្ត ប ិ ិ ុគគលមិនពល មិន្របទូស្ដ មិនវេងង

បព្រត្រពះអង ដ គ ៏ ចេ្រមើនដបត្រពះ ិ ិ

រប ្ត ន ី ុ តម

៏ េ្រមើន ដច

ជអនកតះេដៀលប ុគគលបប ិ

្រពះ

មិនសមេបន ើ ងថ ឹ

រប ្ត ន ី ុតម ្រពះ

យុ

រប ្ត ន ី ុ តម

្របទូស្ដ មិនវេងង មិនមនចិតវ្ត ប ្វ ិ ់ ំ បនចូលេទកនស

យុ

រប ី ុត្ត ្ល សេទ

យុ ជបណិ្ឌ ត ។ េប ។ បព្រត្រពះអង គ ិ ៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

់ ិតន មិនគបច ្ត ងប ិ ុគគលមិនពល

មិនជអនក

៏ ដ ្ល សេទ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន េ្រពះថខុ្រំញ ពះអងគ

ក់ េទវបុតជ ្ត បរស ិ ័ ទ ក៏បនឮសំេឡងជេ្រចើន ដេូ ចះន ែដរថ ្រពះ


រប ្ត ន ី ុតម មន

យុ

យុ

មនបញញ្រកស់

្រពះ ្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម រប ្ត ន ី ុតម

យុ មនបញញរហ័ស ្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម មន

ជបណិ្ឌ ត

រប ្ត ន ី ុ តម

មន

យុ មនពយយម្របរពេធ ហើយ ្រពះ

មន

ំ ដ ី ្រពះ យុ ជអនកអត់្រទនំ ងពកយស ឹ

រប ្ត ន ី ុ តម

រប ី ុត្ត

រប ្ត ន ី ុ តម រប ្ត ន ី ុ តម

យុ ជអនកមិន្រចឡូក្រចឡំេ រប ្ត ន ី ុតម

រប ្ត ន ី ុតម

្រពះ រប ី ុត្ត

យុ គ ម នេសចកី្ដ យុ ជអនកអនក

យ្រគហសថ ្រពះ

រប ី ុត្ត

ំ ដ ី ្រពះ យុ ជអនកបុនស ិ

រប ី ុត្ត

យុ ជអនក

ស់េតឿនេគ ្រពះ

៏ យុ ជអនក តះេដៀលប ដ ុគគលបប បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ិ ើ ន មិនសមេបន ើ ងថ ឹ

រប ្ត ន ី ុតម

រប ្ត ន ី ុ តម

់ ិតន យុ មិនគបច ្ត ងប ្វ មិនមនចិត្ត ឹ ុគគលមិនពល មិន្របទូស្ដ មិនវេងង

្ល សេទ ។ [ ៣១០ ]

មន

ំ ុងសរេសើរគុណ ៃន្រពះ ្រគកលែដលសុសិមេទវបុត្ត កព

រប ី ុត្ត

យ យុ ក៏េទបុតជ ្ត បរស ី ិ ័ ទ របស់សុសិមេទវបុតេ្ត នះ មនេសចកី្ដេ្រតកអរ រក

េកើតបត ី េិ

មនស បេញចញនវូ រសី ម មន្របករេផ ងៗ ។

៏ ្អ ្របកបេ [ ៣១១ ] ែកវៃពទូរយដល េ

យុ មនបញញមុត ្រពះ

យុ ជអនក សេន្ដស ្រពះ

ង ត់ ្រពះ

្រពះ

មនបញញជេ្រគ ងរ ី យ

រប ្ត ន ី ុ តម

សងប់

វប ិ

យុ

មនបញញេ្រចើន

យុ មនបញញជេ្រគ ងទម្លយ នវូ កិេលស ្រពះ

្របថន ្រពះ

្រពះ

យុ

យល្អ េហើយ

៏ រស យជតដ ិ ប ិ ុ ទ ធ មន្រជុង ៨ ែដលជងបនៃចន

រុងេរឿង យ៉ង ក់េលើសំពត់កមពលេលឿងទុ ំ រែមងភឺ្រចល ្ល

កលែដលសុសិមេទវបុត្ត

ំ ុងសរេសើរគុណ កព

ៃន្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ

ជបរស យ េកើតបត ិ ័ ទ របស់សុសិមេទវបុតេ្ត នះ មនេសចកី្ដេ្រតកអរ រក ី ី េិ

មិញ ក៏េទវបុត្ត មនស

បេញចញនវូ រសី ម មន្របករេផ ងៗ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ [ ៣១២ ] េ្រគ ង្រប

់ ់ វករៈៃនមសជេម ៏ ុន្របសប បជ ព នទ ែដលកូនជងមសដប ិ ិ

បនឲដេី លើមត់បវ េហើយយកមក

រុង ក់េលើសំពត់កមពលេលឿងទុ ំ រែមងភឺ្រចល ្ល


េរឿង យ៉ង

មិញ ក៏េទវបុតជ ្ត បរស ិ ័ ទ របស់សុសិមេទវបុត្ត ។ េប ។ បេញចញរសី ម

មន្របករេផ ងៗ យ៉ងេនះឯង ។ ផកយ្រពក ពដ ធ ៏ ឹ

[ ៣១៣ ]

រុងេរឿង យ៉ង រែមងភ្រចល ឺ្ល របស់ ្រពះ

េ្រតកអរ រក យ េកើតបត ី ី ិេ

ខស ព ់ ្រតែដតពដ ធ ៏

្រពះ កស

្រចល រុងេរឿង យ៉ង ្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម

នវូ គថេនះ កុ នងសំ ្រពះ

មនស បេញចញរសី ម មន្របករេផ ងៗ យ៉ងេនះឯង ។ ទិតយ ពដ ធ ៏

កសដ្រ៏ សឡះ្របសចកពពកកុ នងសរទសម័យ

ំ ត់នវូ ងងឹតែដល កច

ំ េនេលើ ង

ំ ់ កសទងអស

រែមងភឺ្ល

ំ ុងេពលសរេសើរគុណ ៃន មិញ កលែដលសុសិមេទវបុតក ្ត ព

យុ ក៏េទវបុតជ ្ត បរស ិ ័ ទរបស់សុសិមេទវបុតេ្ត នះ មនេសចកី្ដេ្រតក

អរ រក យ េកើតបត ី ី ិេ [ ៣១៥ ] លំ

ំ ុងសរេសើរគុណ មិញ កលែដលសុសិមេទវបុត្ត កព

យុ ក៏េទវបុតជ ្ត បរស ិ ័ ទរបស់សុសិមេទវបុតេ្ត នះ មនេសចកី្ដ

រប ្ត ន ី ុ តម

[ ៣១៤ ]

កសដ្រ៏ សឡះ្របសចកពពកកុ នងសរទសម័យ

មនស បេញចញរសី ម មន្របករេផ ងៗ យ៉ងេនះឯង ។ បេនះ សុសិមេទវបុត្រ្ត បរពច ធ េំ ពះ្រពះ

រប ្ត ន ី ុ តម

យុ ក៏េពល

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

រប ម នេសចកី្ដ្របថន ី ុត្ត ្របកដថជបណិ្ឌ ត មិនមនេសចកី្ដេ្រកធ គ

ជអនកសូ ្ល តបូត មនខួនទ ្ល ូនមនេហើយ ជឥសីមនគុណែដល្រពះ

្ដ ្រទង់

ំ នមកសរេស ើ រេហើយ ។

[ ៣១៦ ] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្របរពច ធ េំ ពះ្រពះ ក៏្រ

ស់តបនងស ុ សិមេទវបុត្ត េ ឹ

យគថ ថ ៖

រប ្ត ន ី ុតម

យុេហើយ


រប ម នេសចកី្ដ្របថន ី ុត្ត ្របកដថជបណិ្ឌ ត មិនមនេសចកី្ដេ្រកធ គ ជអនកសូ ្ល តបូត មនខួនទ ្ល ូនមនេហើយ ចេ្រមើនេហើយ ទូនមនេ

យល្អេហើយ

ែតង្របថននវូ បរន ិ ព ិ ្វ នកល ។

ននតត ូ ្រត ទី ១០ ិថ ិ យស ំញ ន [ ៣១៧ ] ខុប

្ដ បមកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់គង់កុ នងវត្ត

េវឡុវន័ ជកលនកន ទ ិ ប

ង ថ ន ជិត្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគកលែដល ្រតបឋមយមកន ្ល ី

េទេហើយ មនពួកេទវបុតជ ្ត

១ សហលី ១នកៈ ិ ១

័ វកៃនននត រី យជេ្រច ម ះអសមៈ ិថ ើនអងគ គឺ េទវបុតេ្ត ឈ

េកដកៈ ១ េវដមពរ ី ១ មណវគមិយៈ ១ មនរសី ម ដរ៏ ុ ងេរឿង ញុងំ

័ ុ ំ វញទ ំ ់ ឲភឺ្ល ងអស វតេ្ត វឡុវនជ ិ

្វ ង ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ក៏

ឋិតេនកុ នងទសមគ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ ួរ ។ គំ ី [ ៣១៨ ] លុះអសមេទវបុត្ត ឋិតេនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ ក៏្របរពច ធ េំ ពះ្រគូេឈ ម ះ ី

បូរណកស ប េហើយេពគថេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

្រគូេឈ ្ល ប់ ម ះកស ប មិនេឃើញចបស់នវូ បប កុ នងករកត់ នងករសម ិ ំ នសៃន្រទពយទ កុ នងករេបៀតេបៀន នងករវ ិ ិ មិនេឃើញចបស់នវូ បុណយរបស់ខួនេ ្ល

់ ់ វូ េសចកី្ដសិ ន ទ ធ ឯង ្រគនែត្របប ន ក៏គួរេធើ្វ នវូ ករ ប់ [ ៣១៩ ] លំ

យ កុ នងេ

ំ កេនះ ទង

ះេឡើយ ្រគូេឈ ម ះកស បេនះ

ន លគឺទីពង ឹ

្រស័យ (ដល់ពួកសត)្វ

់ មនស ន (ថ្វយបងរបស ) បូជ ។ គំ ុ

បេ់ នះ សហលីេទវបុត្ត ្របរពច ធ េំ ពះ្រគូេឈ ម ះមកខលិេគ

េហើយេពលគថេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖


បុគគល មនខួនស្រងួ មេហើយេ ្ល

យ្របៃព េ្រពះេខមបបេ ើព

នវូ ចជេ្រគ ងេឈ ្ល ះជមួយនងម ឹ

កមម្របកបេ

ជន ជបុគគលសងបរ់ មងប់ េវៀរចក

យេទស េពលែតពកយពត ិ បុគគលមនសភពដេូ ចះន រែមង

មិនេធើ្វ នវូ បបេ [ ៣២០ ] លំ សំ

យតបៈ លះបង់

យពត ិ ។ បេ់ នះ នកេទវប ុត្ត ្របរពន ធ គន ថ ុត្ត េហើយេពលគថេនះ កុ នង ិ ិ នដប

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ ៖

ស្រងួមេ ភក ើព ិ ុ ខជបណិ្ឌ ត មនេសចកី្ដេខមបប

់ ំ ៤ យ្របៃព្រគបយ មទង

់ វូ េហតុែដលខួនេឃ ្របបន ្ល ្ល ើ យផង ើ ញេហើយផង នវូ េហតុែដលខួនឮេហ

មិនេឈ ម ះថេធើ្វ នវូ អំេពើ [ ៣២១ ] លំ

បេ់ នះ

នវូ គថេនះ កុ នងសំ

យពត ិ ។

េហើយេពល េកដកេទវបុត្ត ្របរពច ធ េំ ពះពួកននតីរយ ិថ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ពួក្រគូៃនគណៈ មកខលិេគ

្រកក់េ

គឺ្រគូ េឈ ១ នគន ម ះបកុធកកតយនៈ ថ ុត្ត ១ ិ ិ នដប

ល ១ បូរណកកស ក ១ សុទែធ តដល់នវូ ភពៃនខួនជ ្ល

ំ សមណៈ ្រគូទងេនះឋ ិ តេនមិនឆងយអំពព ី ួកសបបុរសេ [ ៣២២ ] ្រគេនះ េវដមពរេទវប ុត្ត េពលេទនង ី ឹ សតច ្វ ចកខ្វក់ េសើ ម េ

េកដកេទវបុត្ត េ

យគថ ថ ៖

មក េដរើ េទជមួយនងសត ស ្វ ី ហៈ សតច ្វ ចក(េនះ) នង ឹ ឹ

យសតស ្វ ី ហៈ កុ នងកល

មួយមិនមនេទឯ្រគូរបស់គណៈ ជអនក

្រកត អនកេពលពកយកុហក មនមរយទគួររឭកេ ក៏មិន្របែហលេ

យពត ិ ។

យពួកសបបុរសែដរ ។

យេសចកី្ដរេងគ ស


[ ៣២៣ ] ្រគេនះ មរមនចិតប ្ត ប ែ្រជកចូលេវដមពរេទវប ុត្ត េពលនវូ គថេនះ ី កុ នង សំ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ំ សតទ ្វ ង សងប់

្របកបកុ នងកិរយេខ មបប េ ិ ើព

ំ េនកុ នងរូប េ្រតកអរចេំ ពះេទវេ ង

ង ត់

រែមងេ្រប ន្របេ

លំ

[ ៣២៤ ] ចិតប ្ត ប េហើយក៏្រ ំ រូបទង ំ ទង

យ្របៃព េដម េ់ ើ បេទកន ី

ំ ក សតទ ្វ ងេនះឯង កខងមុខ ។

់ ់ ថ េនះជតួរមរមន បេ់ នះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស

ស់តបេទនងមរមនច ្ត បវញេ ិ ឹ ិត ប

យគថ ថ ៖

កេនះកី្ដ កុ នងេ

មួយ មនកុ នងេ

យ យ

យតបៈរក នវូ េសចកី្ដ

មួយ ែដលមនរសី ម រុងេរឿងពដ ធ ៏

កខងមុខកី្ដនងរ ិ ូប

ំ កស មនលមរ ឯរូបទង

អស់េនះ អនកឯងបនសរេសើរេហើយ ដច ូ ជនយ ុ ែដលេគេបះេទេដម ើ បី ់ ួក្រតី ។ សម្លបព [ ៣២៥ ] ្រគេនះ មណវគមិយេទវបុត្ត ្របរពច ធ េំ ពះ្រពះមន្រពះភគេហើយ ំ េពលនវូ គថទង

យេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគថ៖

ភវន ំ ប ួកភែន ំ ដលេនែកបរ្រកុង ជ្រគឹះ ភេន ំ សត ិ ុល្របេសើរវេសសជងព ិ េក

ស) ្របេសើរវេសសជងព ួកភេនំ ហមពន ្ដ ្រពះ ិ

ជងសភវៈែដលេដរើ េទ កុ នង

( ភនំ

ទិតយ ្របេសើរវេសស ិ

កស សមុ្រទ្របេសើរវេសស ជងទីែដល ិ

្រទ្រទង់ទក ទ ួកផកយ ឯ្រពះពុទ្រធ បេសើរជងពួក ិ ឹ ្រពះចន្របេស ើ រវេសសជងព មនស េ ុ

ំ ក្រពមទងេទវេ

ក។ ចប់ ននតត គ ទី ៣ ិថ ិ យវគ

ឧទទនៃនននតត គេនះ គឺ ថ ិ ិយវគ


សិវសូ្រត ១ េខមសូ្រត ១ េសរស ិ រសូ្រត ១ ជនស ី ូ ្រត ១ ឃដក ុ ្ត ូ ្រត ១ េ ហិតស សូ្រត ១ ននស ទ ូ ្រត ១ ននវិ ទ ិ

លសូ្រត ១ សុសិមសូ្រត ១

នងននត ត ូ ្រត ១ ជ ១០ ។ ិថ ិ ិ យស ចប់ េទវបុតស ្ត ំ យុត្ត ។ េកសលសំយុត្ត ទហរវគគ ទី ១ ទហរសូ្រត ទី ១ [ ៣២៦ ] បន េជតពន

់ ់កនងវត្ត ្ដ បមកយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ុ

របស់អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ី្ឋ

ជិត្រកុង

វតីថ

្រគេនះ

្រពះបទបេសន

ទេកសល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏េធើ្វ នវូ ិ

ចកី្ដរក ី

់ កយែដលគួររ ី យ នងពកយែដលគ យ ជមួយនង្រពះមន្រពះភគ លុះបញចបព ួ ររឭក ឹ ិ

េហើយ ក៏គង់េនកុ នងទសមគ ួរ ។ ី

[ ៣២៧ ] លុះ្រពះបទបេសនទេកសល គង់េនកុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបបងគំ ិ

៏ េ្រមើនេបជ ទូលសួរ ្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ ្រពះេគតមដច ្ដ ញ ថ ្រ សមមសេមពធិញញណដេូ ចះន ឬេទ ។ ្រពះអង្រគ េ

យ្របៃព

នវូ ពកយ

តថគ្រ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ បុគគលនយយ ិ

ស់ដង ុ រ្ត សមមសេមពធិញញណ ឹ នវូ អនត

េពលពកយេនះចេំ ពះតថគត េឈ ម ះថេពលេ តថគត្រ

ស់ដង ុ រ្ត ឹ នវូ អនត

យ្របៃព បព្រតម ិ

ស់ដង ុ រ្ត សមមសេមពធិញញណែមន ។ ឹ នវូ អនត

បុគគល

ជ េ្រពះថ


[ ៣២៨ ] ្រពះ ជ្រ

៏ េ្រមើន ពួកសមណ្រពហមណ៏ ស់ថ បព្រត្រពះេគតមដ ច ិ

ែដលមនពួក មនគណៈ ជ យស

ិ៍្ដ ចរយរបស់គណៈ មនេករេឈ ម ះបកដ ជអនកមន

ំ ង់ ជអនកេធើ្វ នវូ លទដ ូ ជកព ិធ ច

បូរណកស ប

មកខលិេគ

ែដលជេ្រចើនសនតថជសបប ម ុរ

នគន ថ ុត្ត ិ នដប

គឺ្រគូេឈ ម ះ

សញជយេវលដប ្ឋ ុត្ត

ំ បកុធកចចយនៈ ១ អជិតេកសកមពល ១ ឯសមណ្រពហមណ៍ទងេនះ កលែដលខុ្រំញ ពះ ំ កទង

អងប គ នសួរេហើយថ េ

ធិញញណឬ

ក៏មិនេបជ ្ដ ញ ខួនថ ្ល

៏ េ្រមើន េកមងេ េគតមដច

្រ

ស់ដង ុ រ្ត សមមសេមពធិញញណ ឹ នវូ អនត

យ កេំ ណើតផង ថីម េ

[ ៣២៩ ] បព្រតម ិ

ស់ដង ុ រ្ត សមមសេមពឹ នវូ អនត

្រ យ េបជ ្ដ ញ ខួនថ ្ល

ចែំ ណក្រពះ

យផួ សផង ែមនឬ ។ ន

ជ សភវៈ ៤ ពួកេនះ បុគគលមិនគបបេម ី ើ លងយថ េកមង

េឡើយ ឯសភវៈ ៤ ពួកេនះ េតដ ូ េម្ដច បព្រតម ើ ច ិ

ជ ក ្រតយ ិ ៍ បុគគលមិនគបប ី

់ េកមង១ បព្រតម េមើលងយថ េកមង មិនគបបរី ះគន ថ ិ ិ

ជ ពស់ បុគគលមិនគបបេម ី ើល

់ េកមង១ បព្រតម ងយ ថ េកមង មិនគបបរី ះគន ថ ិ ិ

ជ េភង ើ្ល បុគគលមិនគបបេម ី ើ លងយ

់ ថ េកមង មិនគបបរី ះគន ច ថ េកមង គឺថេភងត ើ្ល ិ ១ បព្រតម ិ ិ ់ េមើលងយថ េកមង មិនគបបរី ះគន ថ េកមង១ បព្រតម ិ ិ

ជ ភក ិ ុ ខ បុគគលមិនគបប ី

ជ សភវៈ ៤ ពួកេនះឯង

់ េកមង េឡើយ ។ បុគគលមិនគបបេម ថ ិ ី ើ លងយថ េកមង មិនគបបរី ះគន [ ៣៣០ ] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ្រ

ស់ពកយេនះរួចេហើយ ក៏្រទង់្រ

ស់ពកយេនះរួចេហើយ ្រពះសុគតជ

ស់ពកយដេូ ចះន តេទេទៀតថ៖

បុគគលមិនគបបេម ិ ូណ៌េ ី ើ លងយក ្រតិយ៍ ែដលបរប

យជតិ មនជតិ

់ ស ៏ ង ់ ្រតិយ៍េនះ ថ េកមង ដខ ក ព ខ ព ់ មនយសបរ ិ រ ថ េកមង មិនគបបរី ះគន ិ

េទ េ្រពះក ្រតយ លុះបនេ ុ ិ ៍េនះ រែមងមន នៈជធំជងមនស

់ ៏ ្ល ជសមបត ិ េ្ត ហើយ ក ្រតិយ៍េនះ្រទងេ្រកធេឡើង រែមងពយយមដក

្ដ លុះ


ំ ចេំ ពះបុគគលេនះ េ ខ្លង

យ្រពះ ជ

ជញ េ្រពះេហតុេនះ បុគគល

់ ខួន កលរក នវូ ជីវតរបស វូ ក ្រតយ ្ល គបបេវៀរន ិ ិ ៍េនះ បុគគលេឃើញនវូ ពស់ ី ំ បបប ំ បប ី េមើលងយថ តូច កុគ ំ ន េទះកុ នង្រសុកកី្ដ ៃ្រពកី្ដ កុគ ី ព

កុ នងទី

នវូ ពស់េនះថតូច េ្រពះពស់មនេតជះែតង្រ

ច់េទេ

យេភទ មន

្របករេផ ងៗ ពស់េនះេបជ ស ្របុសកី្ដ ្រសីកី្ដ ែដលលងង់ ែតង ុ ើ ួ បនងមន ឹ ចឹកកុ នងកល

់ ខួន មួយ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលកលរក ជីវតរបស ្ល ិ

់ េនះឲ្រសឡះ បុគគលមិនគបបេម គបបេវៀរពស ្ល ែដលមន ី ី ើ លងយេភើង ំ ី គឺឧុសេ្រចើន មនផូ វគ ្ដ ត មនចណ ្ល ឺ

ន ម្របេឆះេខម ថជេភងត ើ្ល ិច

ំ បបប ំ នេភងេនះថ ងេនះ លុះបនកេមទចជេ្រគ ង តចេឡ កុគ ើ្ល ើ្ល ិ ើ យ ដបតេភ ិ ី ព ំ បន េភើងេនះ ជួបនងមន ស ្របុសកី្ដ ្រសីកី្ដ េឆះេហើយ នងេទជេភ ុ ្ល ្ល ឹ ើងធ ឹ ែដលលងង់ ែតងេឆះកុ នងកល

មួយ េ្រពះេហតុេនះបុគគលកលរក

់ ខួន េភងជសភវៈេធ ជីវតរបស វូ េភងេនះ ្ល គបបេវៀរន ិ ើ្វ ឲ ើ្ល ើ្ល ី

មនផូ វេខ វូ ៃ្រព ្ល ម េបេឆះន ើ េឈើនងេ ិ

ំ ឯសភវៈដះុ េនេលើែផនដទ ី ង

យ (មន

ម ជេដម ្ល ិ កុ នងកលែដលកនង ើ ) ែតងដះុ េឡើងកុ នងៃ្រពេនះវញ

់ ឯភក េទៃនៃថងនងយប ិ ូណ៌េ ិ ិ ុ ខែដលបរប

្អ ត ជសភវៈ

យ សីល េបេឆះន វូ បុគគល ើ

យេតជះេហើយ ពួកកូននងសត ច ្វ ិញឹ ចមរបស់បុគគលេនះ ក៏មិនមនេន ិ

ពួកជនជញតិ ក៏មិនបននវូ ្រទពយ ឯពួកជនមិនែមនជកូនេច នងជនម ិ ិន ំ ំ ុតក េ្រពះេហតុ ែមនជញតិទងេនះ (មិនចេ្រមើនេឡើយ) ដច ូ ជេ ន តកប ័ ៃនខួន តឲ េនះ បុរសជបណិ្ឌ ត កលេបេឃ ្ល គបប្រប្រព ឹ ើ ើ ញចបស់នវូ ភយ ី េសើ ម េ

ក ្រតយ យ្របៃព ចេំ ពះពស់ផង េភងផង ើ្ល ិ ៍ែដលមនយសផង

នងភ ិ ូណ៌េ ិ ិកុ ខែដលបរប

យសីលផង ។


ស់យ៉ងេនះេហើយ ្រពះបទបេសនទិេក

[ ៣៣១ ] កលេប្រពះមន្រពះភគ ្រ ើ

៏ េ្រមើន ចបស់េពក សល ក៏្រកបបងទ ដ គំ ូល្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង គ ច ិ ៏ េ្រមើន ចបស់េពក ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ នវូ របស់ែដលផកប់

៏ េ្រមើន ដច ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ូ បុគគលផងរ ិ

ំ ឬេបកន ើ វូ របស់ែដលកំបង

ពុេំ នះេ

ំ ក មនស អនកវេងង ឬេ្រទលនវូ ្របទបប ភ ុ ្វ ទស ិ ី ឺ្ល ុ នងទីងងឹត េ

ែភក ន

ំ រែមងេឃើញរូបទង

សំែដងេហើយ េ

យបន

យ៉ង

មិញ

់ ់ ូ វដល ដច ូ បុគគល្របបផ ្ល

យគិតថ មនស អនកមន ុ

ធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ្រទង់

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងគ យអេនកបរកបរ យ ក៏យ៉ងេនះែដរ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ ិ ិ

ំ ៌ ទងភ ំ ិកុ ខសងឃ ថជទីពងទ េនះ សូមដល់នវូ ្រពះមន្រពះភគ ទង្រពះធម សូម ឹ រឭក ី

់ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបន វូ ខុ្រំញ ពះអងគ ថជឧបសក អនកដល់នវូ ្រពះរតន្រត័យជទីពង ឹ ទីរឭក េសើ ម េ

យជីវត ិ

ំ ែតអំពៃថ ង ។ ើ ី ង េនះជេដមេទ

បុរសស ូ ្រត ទី ២ ិ ់ ់ នង [ ៣៣២ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ក ុ

ម ជិត្រកុង

វតីថ . . . ្រគេនះ

្រពះបទបេសនទេកសល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយ ិ គង់កុ នងទី បង្រពះមន្រពះភគ េហើយគង់កុ នងទសមគ ួ រ ។ លុះ្រពះបទបេសនទេកសល គំ ី ិ

៏ សមគួរេហើយ ក៏្រកបបងទ ដ គំ ូល្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន ធម៌ ៉ ម នយ៉ង របស់បុរសមនបុន

កលេកើតេឡើងកុ នងខួន ្ល

រែមងេកើតេឡើង

េដម ើ បម ី ិ នជ

្របេយជន ៍ េដម ើ បក ើ បេសចក ី្ដទុកខ េដម ិ ិ នសបបយ ។ ី ិ រយេនម ី [ ៣៣៣ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ កលេកើតេឡើងកុ នងខួន ្ល

ស់ថ បព្រតម ិ

រែមងេកើតេឡើង

ជ ធម៌របស់បុរសមន ៣ យ៉ង

េដម ើ បម ី ិ នជ្របេយជន ៍

ំ ៣ េតដ េដម ូ េម្ដច បព្រតម ើ បក ិ ិ នសបបយ ធម៌ទង ើ ច ិ ី ិ រយេនម

របស់បុរស

កលេកើតេឡើងកុ នងខួន ្ល

រែមងេកើតេឡើង

េដម ើ បេសចក ី្ដទុកខ ី ជ េ

កៈជធម៌

េដម ើ បម ើ បី ី ិ នជ្របេយជន ៍ េដម


េសចកី្ដទុកខ

េដម ើ បក ិ ិ នសបបយ ី ិ រយេនម

បព្រតម ិ

េទសៈជធម៌របស់បុរស

កលេកើតេឡើងកុ នងខួន ្ល រែមងេកើតេឡើង េដម ើ បី ើ បម ើ េសចក ី្ដទុកខ េដម ី ិ នជ្របេយជន ៍ េដមប ី ជ េមហៈជធម៌របស់បុរស កលេកើតេឡើងកុ នង

កិរយេនម ិ ិ នសបបយ បព្រតម ិ

ខួន ្ល

រែមងេកើតេឡើង

សបបយ បព្រតម ិ

េដម ើ បម ី ិ នជ្របេយជន ៍

េដម ើ បេសចក ី្ដទុកខ ី

េដម ើ បក ិ ិន ី ិ រយេនម

ជ ធម៌របស់បុរសមន ៣ យ៉ងេនះឯង កលេកើតេឡើងកុ នងខួន ្ល

រែមងេកើតេឡើង េដម ើ បម ើ បេសចក ើ បក ី្ដទុកខ េដម ិ ិ នសបបយ ។ ី ិ នជ្របេយជន ៍ េដម ី ី ិ រយេនម [ ៣៣៤ ] ្រពះមន្រពះភគ បន្រទង់្រ

ស់ពកយេនះេហើយ ។ េប ។ េ

់ ុរស់ែដលមនចិត្ត េទសៈ ១ េមហៈ ១ េកើតអំពខ ្ល ែតងសម្លបប ី ួន

ភៈ ១ មក

( មនឫស ន ដច ុស ូ ជែផ្ល រែមងសម្លបេ់ ឈើែដលមនខមខងេ្រក ឹ ្ល ិ ី ងបប ជេដម ើ )។ ជសូ្រត ទី ៣ ់ នងទសមគ គងក វតីថ . . . លុះ្រពះបទបេសនទេកសល ួរ ី ិ ុ

[ ៣៣៥ ] ជិត្រកុង

៏ េហើយ ក៏្រកបបងទ ដ គំ ូលសួរ្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន សតែ្វ ដល េកើតេហើយ េវៀរចកជ នងមរណៈបន មនែដរឬ ។ ិ [ ៣៣៦ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ បព្រតម ិ

នងមរណៈបន មិនមនេទ បព្រតម ិ ិ មន្រទពយេ្រចើន

មនេភគៈេ្រចើន

ជ សតែ្វ ដលេកើតេហើយ េវៀរចកជ

ជ ពួកខតយម ិ្ត

់ េ្រចើន មនមសនង្របក ិ

េ្រតកអរេ្រចើន មន្រទពយនង្រស ូ វេ្រចើន សូមបព ិ្ត ិ ី ួកខតយម េហើយ េវៀរចកជ នងមរណៈ មិនមនេទ បព្រតម ិ ិ ។ េប ។ ពួកគហបតម ិ

ែដលសុ ្ដ កស្ដមភ

មនេ្រគ ងឧបករណ៍ជទី

ំ លទងេនះ ែដលេកើត ជ ពួក្រពហមណម

ល អនកសុ ្ដ កស្ដមភ មន្រទពយេ្រចើន មនេភគៈេ្រចើន

់ េ្រចើន មនេ្រគ ងឧបករណ៍ជទេ្រតកអរេ្រច មនមសនង្របក ូ វេ្រចើន ិ ី ើន មន្រទពយនង្រស ិ


ំ លទងេនះ

សូមបព ី ួកគហបតិម ក៏មិនមនែដរ បព្រតម ិ

ែដលេកើតេហើយ

ជ ទុកជពួកភក ិ ុខ

៌ បន្រប្រពត មន្រពហមចរយធម ិ ឹ េ្ត ហើយ មនេ

េវៀរចកជ នងមរណៈ ិ

ជ្រពះអរហន ្ត មន

សវៈអស់េហើយ

ឡសកិចេច ធើ្វ េ្រសចេហើយ មនភរៈ

ក់

៍ ់ ខួនបនសេ្រមចេហ ចុះេហើយ មនអរហនផលជ្របេយជន របស ្ត ្ល ើ យ មនភវសេញញជនៈ អស់រលីងេហើយ មនចិតរ្ត ួ ច្រសឡះេហើយ េ្រពះដង ឹ ចបស់េ របស់្រពះអរហនេនះ ្ត ធមម

ក៏គង់មនកិរយែបកធ ្ល យេទធមម ិ

យ្របៃព សូមបកយេនះ ី មនកិរយ ិ

ក់ចុះជ

។ ់ [ ៣៣៧ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងបន្រ ំ ទង

យ ែដលជងវច ិ ិ្រតេហើយេ

ស់ពកយេនះេហើយ ។ េប ។

ជរថ

យ្របៃព រែមង្រគំ្រគេទ សូមបសរ រៈ ី ី

ក៏រែមងដល់នវូ េសចកី្ដ្រគំ្រគ មនែតធម៌របស់ពួកសបបុរស េទើបមិនដល់ នវូ េសចកី្ដ្រគំ្រគ ពួកសបបុរស រែមងេពលជមួយនងព ឹ ួកសបបុរស ។ បយស ូ ្រត ទី ៤ ិ [ ៣៣៨ ] ជិត្រកុង

់កនងទីសមគួរ វតីថ . . . លុះ្រពះបទបេសនទេកសលគង ិ ុ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ ន េហើយ ក៏្រកបបងទ ដ គ ំ ូលសួរ្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង គ ច ិ កុ នងទី

ង ត់

សមងំេនែតមនក់ឯង

យ៉ងេនះថ ខួនជទ ្រស ្ល ី ហ៎ ន

បុគគលពួក បុគគល

ថខួនជទ ្ល ី្រស េ

ញ់ របស់បុគគលពួក

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

មួយ ប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

ចិត្ត ខួនម ្ល ិ នជទី្រស

កុ នងទឯេ ី

មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះក ិ ុ នងចិតេ្ត កើតេឡើង ហ៎ ន ខួនម ្ល ិ នជទី្រស

ញ់ របស់

ខុ្រំញ ពះអងេគ នះមនេសចកី្ដ្រតិះរះដ ិ េូ ចះន ថ

យកយ ប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យ ច ប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

ំ ញរ់ បស់បុគគលពួកេនះ ទុកជបុគគលទងេនះ េពលយ៉ងេនះ

៏ េឈ ញរ់ បស់េយងក ម ះថ ើ

ខួនម ្ល ិ នជទី្រស

ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះ

យពត ូ េម្ដច េ្រពះថ ខួនម ្ល ិ នជទី្រស ិ េសចកី្ដេនះ េ្រពះេហតុដច

ញ់ គបបេធ ី ើ្វ នវូ


អំេព ើ េ

យខួនឯង េ្រពះេហតុេនះ ខួនម ្ល ្ល ិ នជទ្រស ី

បុគគល េ

ំ ដល់ខួន ញ់ ឯបុគគលទងេនះ រែមងេធើ្វ នវូ អំេពេនះ ្ល ើ

ដល់ខួនម ្ល ិ នជទី្រស

មួយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

យកយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

េពលយ៉ងេនះថ ខួ នម ្ល ិ នជទី្រស

ញរ់ បស់េយង ក៏េឈ ្រស ម ះថខួនជទ ្ល ើ ី

[ ៣៣៩ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ េហតុនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង បព្រតម ិ

កយ ប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះ ។

ជ េហតុនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង បព្រត ិ

ជ បុគគល

យ ច ប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

មួយ ប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យចិត្ត ខួនេឈ ម ះថមិនជទី្រស ្ល

ញ់

ំ ំ របស់បុគគលទងេនះេឡ េពលយ៉ងេនះថ ខួនជទ ្ល ើ យ ទុកជបុគគលទងេនះ ី្រស

របស់េយង ម ះថខួនម ្ល ិ នជទ្រស ើ ក៏េឈ ី

ដល់ខួនម ្ល ិ នជទ្រស ី េ្រពះេហតុេនះ លុះែតបុគគល សុចរតេ ិ

យចិត្ត

ញ់

ំ ញ់ របស់បុគគលទងេនះេ

ជ េ្រពះថ ខួនម ្ល ិ នជទី្រស

េ្រពះេហតុដច ូ េម្ដច បព្រតម ិ

ំ បុគគលទងេនះ

ខួនេឈ ម ះថមិនជទី្រស ្ល

មួយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

្រស

ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះ

្រស ជ េ្រពះថ ខួនជទ ្ល ី

យពត ិ េសចកី្ដេនះ

ដល់ខួនេ ្ល

ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះ យកយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

យពត ិ

ញរ់ បស់េយង ើ

េសចកី្ដេនះ

ញ់ គបបេធ ី ើ្វ នវូ អំេព ើ

យខួនឯង ្ល

បព្រតម ិ

យ ច ្រប្រពត ឹ ្ត

ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះ

ខួនម ្ល ិ នជទ្រស ី

ញ់

ញ់ គបបេធ ី ើ្វ នវូ អំេព ើ

ែតងេធើ្វ នវូ អំេពេនះ ើ

េទើបខួនេឈ ្ល ម ះថជទ្រស ី

ំ ៉ ងេនះថ ទងេនះេពលយ

ញ់

់ ខួន ំ ញ់ បុគគលទងេនះ ែតងេធើ្វ នវូ អំេពេនះដល ្ល ើ

ដល់ ខួនជទ ្ល ី្រស

យខួនឯង េ្រពះេហតុេនះ ខួនេឈ ្ល ្ល ម ះថជទី្រស

ញរ់ បស់

យពត ្រស ូ េម្ដច េ្រពះថ ខួនជទ ្ល ិ េសចកី្ដេនះ េ្រពះេហតុដច ី

គបបេធ ី ើ្វ នវូ អំេពើ េ

យ ច ្រប្រពត ្ត ុ ចរត ឹ ស ិ

ំ ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះ ទុកជបុគគលទងេនះ

យចិត្ត េទើបខួនេឈ ម ះថជទី្រស ្ល

ំ បុគគលទងេនះ េ

ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះេឡ ើ យ លុះែត

ទុកជបុគគល

ក៏េឈ ម ះថខួនជទ ្ល ី

េ្រពះេហតុដច ូ េម្ដច ដល់ខួនជទ ្ល ី្រស

បព្រត ិ

ញ់ បុគគល


ំ ទងេនះ ទ្រស ី

់ ខួនេ ែតងេធើ្វ នវូ អំេពេនះដល ្ល ើ

ំ ញរ់ បស់បុគគលទងេនះ ។

យខួនឯង ្ល

់ [ ៣៤០ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងបន្រ

េ្រពះេហតុេនះ

ស់ពកយេនះេហើយ ។ េប ។

ំ បប្របកបខ ញេ់ ហើយ កុគ ្ល េនះេ ី ួន

្រស េបប ្ល ឹ ខួនថជទ ី ើ ុគគល ដង

មិនែមនរកបនេ បបេឡើយ េ្រពះថ ខួនេនះ ្ល េធើ្វ អំេព ើ េសចកី្ដ

ខួនេឈ ្ល ម ះថជ

យងយេទ បុគគលអនក

្រកក់ មិនែមនរកេសចកី្ដសុខបន េ

យងយេទ បុគគលែដល

េទេហើយ បុគគល ្ល ប្រ់ គបសងត ក ់ លះបង់ភពជរបស់ៃនមនស ុ

់ េនះ មនអី្វ ជរបស់ខួន ្ល បុគគលេនះ កនយកអ ី្វ េទ អី្វ េទ បន ដច ូ ជ្រសេមល អេនទល រែមងេទ

មបុគគលេនះ

ំ រី គឺបុណយនងបប មរូបធមមជតទងព ិ

មបុគគលេនះ សតេ្វ ធើ្វ អំេព ើ

ទុកកុ នងេ

កេនះ បុគគលេនះ

់ ំេពេនះេទ ់ ខួន មនអំេពេនះជរបស អំេពេនះេទ ្ល បុគគលេនះ កនយកអ ើ ើ ើ មបុគគលេនះដច ូ ជ្រសេមល អេនទល

គបបេធ ឹ េ្ត ទកុ នងបរេ ី ើ្វ នវូ កុសលែដល្រប្រពត ំ បុណយទង

មរូប េ្រពះេហតុេនះ បុគគល កឲចេ្រមើនេឡើង (េ្រពះ)

់ ពួកសត្វ កុ នងបរេ យរែមងជទព ី ងរបស ឹ

ក។

អតរ្ត កិខតសូ្រត ទី ៥ ់ នងទីសមគួរេហើយ ្រកបបងទ [ ៣៤១ ] ្រពះបទបេសនទេកសល ្រទង់គងក គំ ូល ី ុ

៏ ្រពះ មន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងេគ នកុ នងទី

មនក់ឯងកុ នងទីឯេ

ង ត់ សមងំេនែត

់ បុគគល ះ មនេសចកី្ដ្រតះរ ្ល ិ ះក ិ ុ នងចិតេ្ត កើតេឡើង យ៉ងេនះថ ខួនរបស

់ បុគគលដច ដច ម ះថមិនរក ូ េម្ដចហ៎ ន ែដលេឈ ម ះថរក េហើយ ខួនរបស ្ល ូ េម្ដចហ៎ ន ែដលេឈ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ មនេសចកី្ដយល់េឃើញដេូ ចះន ថ បុគគល េហើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ មួយ ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យកយ ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យ ច ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យចិត្ត


ំ បុគគលទងេនះេឈ បុគគលេនះ ទុកជមនពលដរំ រក ម ះថមិនរក ខួនេទ ្ល ី

រក

ឬមនពលេថើម រេជើងរក ក៏េ

មនពលរថរក

រក ខួនេ ្ល

មនពលេសះ

យ ែតថបុគគលេនះ េឈ ម ះថមិន

យពត ូ េម្ដច េ្រពះថ កររក េនះជខងេ្រក ិ េសចកី្ដេនះ េ្រពះេហតុដច

ំ េទើប កររក េនះមិនែមនជខងជកររក ខងកុ នងេទ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលទងេនះ េឈ ម ះថមិនរក ខួនេទ ្ល

សុចរតេ ិ

យ ច

លុះែតបុគគល

្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

បុគគលេនះ ទុកជមិនមនពលដរំ រក ី មនពលេថើម រេជើងរក ក៏េ

មួយ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

យកយ

្រប្រពត ឹ ្ត

ំ បុគគលទងេនះេទ ម ះថរក ខួន ្ល ើបេឈ

យចិត្ត

មិនមនពលេសះរក

មិនមនពលរថរក

យ គង់ែតបុគគលេនះ េឈ ម ះថរក ខួនេ ្ល

មិន

យពត េសចកី្ដ ិ

េនះ េ្រពះេហតុដច ូ េម្ដច េ្រពះថ កររក េនះជខងកុ នង កររក េនះមិនែមនជករ ំ រក ខងេ្រកេទ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលទងេនះ េទើបេឈ ម ះថមិនរក ខួន ្ល ។ [ ៣៤២ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ជ េសចកី្ដនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង បព្រតម ិ

បព្រត ម ិ ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ េនះ

ជ េសចកី្ដនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ ែមនេហើយ បុគគល

មួយ

់ បុគគលទងេនះ ំ យកយ ។ េប ។ ខួនរបស េឈ ្ល ម ះថមិនរក េទ េសចកី្ដ

េ្រពះេហតុដច ូ េម្ដច

បព្រតម ិ

េ្រពះថ

កររក េនះជខងេ្រក

ករ

ំ រក េនះមិនែមនជកររក ខងកុ នងេទ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលទងេនះ េទើបេឈ ម ះថ មិនរក ខួនេទ ្ល

បព្រតម ិ

្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

ខួន ្ល

យ ច ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

ទុកជមិនមនពលដរំ រក ី

មនពលេថើម រេជើងរក ក៏េ េសចកី្ដេនះ

លុះែតបុគគល

េ្រពះេហតុដច ូ េម្ដច

មួយ

យកយ

ំ យចិត្ត បុគគលទងេនះ េទើបេឈ ម ះថរក

មិនមនពលេសះរក

ំ គង់ែតបុគគលទងេនះ បព្រតម ិ

្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

មិនមនពលរថរក

មិន

េឈ ម ះថរក ខួនេ ្ល

យពត ិ

េ្រពះថ

កររក េនះជខងកុ នង

ំ កររក េនះមិនែមនជកររក ខងេ្រកេទ េ្រពះេហតុេនះ បុគគលទងេនះ េទើបេឈ ម ះ ថរក ខួន ្ល ។


់ [ ៣៤៣ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងបន្រ ស្រងួមេ

ស់ពកយេនះេហើយ ។ េប ។េសចកី្ដ

យកយ ជករ្របៃព េសចកី្ដស្រងួមេ

យ ចជករ្របៃព

ំ ់ យចិត្ត ជករ្របៃព េសចកី្ដស្រងួមកុ នងទ្វរទងអស

េសចកី្ដស្រងួមេ

ំ ់ បណិ្ឌ ត ជករ្របៃព បុគគលមនេសចកី្ដខមស បនស្រងួម កុ នងទ្វរទងអស

ថ រក ខួន ្ល ។

អបយកសូ្រត ទី ៦ [ ៣៤៤ ] ជិត្រកុង

់កនងទីសមគួរ វតីថ . . . លុះ្រពះបទបេសនទេកសលគង ិ ុ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ ន េហើយ ក៏្រកបបងទ ដ គំ ូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង គ ច ិ ង ត់ សមងំេនែតមនក់ឯង កុ នងទឯេ ី

កុ នងទី

ំ យ៉ងេនះថ សតទ ្វ ង (េ

ះ មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះក ិ ុ នងចិត្ត េកើតេឡើង

បននវូ េភគៈដៃ៏ ថ្លថ្លេលើសលុបេហើយ មិន្រសវង ឹ

យឯ

យមនះ) ផង មិន្របមទផង មិនដល់នវូ េសចកី្ដ្របថនកុ នងកមផង មិន្របតិបតិខ ុ ្ត ស

ំ កុ នងសតទ ្វ ង

ំ ំ ន យផង សតទ ន ្វ ងេនះមនច ួ តចក ិ ុ នងេ

ំ ក មួយេទៀត សតទ ្វ ង

បននវូ េភគៈ ដៃ៏ ថ្លថ្លេលើសលុបេហើយ ែតង្រសវងផង ្របមទផង ដល់នវូ េសចកី្ដ ឹ

ំ ខ ្របថន កុ នងកមផង ្របតបត ្វ ង ុ កុ នងសតទ ិ្ត ស ិ

កុ នងេ

កេ

យពត ិ ។

[ ៣៤៥ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ បព្រត ម ិ េភគៈ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ េសចកី្ដនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង បព្រតម ិ

ដៃ៏ ថ្លថ្លេលើសលុបេហើយ

មិន្រសវងផង ឹ

ំ ខ ្របថនកុ នង កមផង មិន្របតបត ុ កុ នងសតទ ្វ ង ិ្ត ស ិ កុ នងេ

ំ ន ំ ះុ ៎ មនចន យផង សតទ ួ េ្រចន ្វ ងន ើ

ំ ក សតទ ្វ ង

ជ េសចកី្ដនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង ំ ជ សតទ ្វ ង

មិន្របមទផង

បននវូ

មិនដល់នវូ េសចកី្ដ

ំ ំ ន យផង សតទ មនចន ្វ ងេនះ ួ តច ិ

បននវូ េភគៈដៃ៏ ថ្លថ្លេលើសលុបេហើយ ែតង្រសវងផង ឹ


្របមទផង

ដល់នវូ េសចកី្ដ្របថនកុ នងកមផង

ំ ន ំ ះុ ៎ មនចន សតទ ួ េ្រចើន កុ នងេ ្វ ងន

កេ

យពត ិ ។

់ [ ៣៤៦ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងបន្រ

ំ ្របតិបតិខ ុ កុ នងសតទ ្វ ង ្ត ស

ស់ពកយេនះេហើយ ។ េប ។ ពួកសត្វ

ំ ំ កុ នងកមនងេភគៈទ ង មនេសចកី្ដេ្រតកអរខ្លង ិ ំ កុ នងកមទង

យផង

យ ្របថន្រជុល្រជប់

យ មិនដង ូ ជពួក្រមឹក មិន ឹ នវូ េទសែដល្រប្រពត ឹ េ្ត លើ មស ដច

ដង ឹ នវូ អនទក់ែដលេគ

ក់ ពួកសតេ្វ នះ រែមងមនេសចកី្ដេក ្ដ ្រក

កលជខងេ្រកយ េ្រពះថ ផលៃនកមមេនះ ជផល

មក ។

យកុ នង

អតក ថ រណសូ្រត ទី ៧ ់ នងទសមគ [ ៣៤៧ ] លុះ្រពះបទបេសនទេកសល គងក ួ រេហើយ ក៏្រកបបងទ គ ំ ូល ិ ី ុ

៏ ់ ត់ ្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម គ ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងគ អងុ យក ុ នងេ ងស្រមបក

េសចកី្ដកុ នងទឯេ ី

គហបតម ិ

បនេឃើញពួកខតយម ិ្ត

្រពហមណម

លនង ិ

់ ល អនកសុ ្ដ កស្ដមភ មន្រទពយេ្រចើន មនេភគៈេ្រចើន មនមសនង្របក ិ

េ្រចន ូ វេ្រចើន េពលនវូ ពកយ ើ មនេ្រគ ងឧបករណ៍ជទេ្រតកអរេ្រច ី ើន មន្រទពយនង្រស ិ ំ ើ រ េ្រពះកម កុហក ចេំ ពះេហតុែដលដង ឹ ចបស់ េ្រពះកមជេហតុ េ្រពះកមជដេណ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ នះ មនេសចកី្ដ្រតះរ ជអធិករណ៍ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ ះដ ិ េូ ចះន ថ េណើ្ហ យ ិ ៍ ី្វ េ អ ម អញនងមន្របេយជន ឹ

មុខល្អ នង្របកដេ ឹ

យករកត់េសចកី្ដ កុ នងកលឥឡូវេនះ ។

[ ៣៤៨ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ បព្រតម ិ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ េសចកី្ដនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង បព្រតម ិ

ល ្រពហមណម មន

យករកត់េសចកី្ដកុ នងកលឥឡូវេនះ បុគគលមន

េភគៈេ្រចើន

លនងគហបត ិ ិម ់ េ្រចើន មនមសនង្របក ិ

ជ េសចកី្ដនះយ ុ ៎ ៉ ងេនះឯង ជ ពួកជន

គឺខតយម ិ្ត

ល ែដលសុ ្ដ កស្ដមភ មន្រទពយេ្រចើន

មនេ្រគ ងឧបករណ៍ជទេ្រតកអរេ្រច ី ើន


មន្រទពយ នង្រស ូ វេ្រចើន េពលនវូ ពកយកុហក ចេំ ពះេហតុែដលដង ឹ ចបស់ េ្រពះកមជ ិ

ំ ើ រ េ្រពះកមជអធិករណ៍ អំេពេនះន េហតុ េ្រពះកមជដេណ ង្រប្រព ត ើ បម ើ ឹ ឹ េ្ត ទ េដម ី ិ នជ

ំ ។ ្របេយជន ៍ េដម ្វ ដល់ពួកជនទងេនះ ើ បេសចក ី្ដទុកខ អស់កលជអែងង ី ់ [ ៣៤៩ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងបន្រ

ស់ពកយេនះេហើយ ។ េប ។ ពួកសត្វ

ំ ំ កុ នងកមនងេភគៈទ ង មនេសចកី្ដេ្រតកអរខ្លង ិ

ំ កុ នងកមទង

លប ែដលេគ

យ ្របថន្រជុល្រជប់

យ មិនដង ូ ជ្រតីមិន ឹ នវូ េទសែដល្រប្រពត ឹ េ្ត លើ មស ដច

ក់េហើយ ពួកសតេ្វ នះ រែមងមនេសចកី្ដេក ្ដ ្រក

កុ នងកលជខងេ្រកយ េ្រពះថ ផលៃនកមមេនះ ជផល

គ ល់

មក ។

មលិ ្លកសូ្រត ទី ៨ [ ៣៥០ ] ជិត្រកុង ្រប

វតីថ . . . សម័យេនះ ្រពះបទបេសនទិេកសល គង់កុ នង

់ ទដ្រ៏ បេសើរជនខងេល ិ ្លកេទវ ី ។ ្រគេនះ ្រពះបទ ើ ជមួយនង្រពះនងមល ឹ

ង្រពះនងមល បេសនទេកសល មន្រពះបនលន ិ ្លកេទវ ី ដេូ ចះន ថ មនលនងមលិ ្លក ឹ ិ ូទ បុគគលដៃទ

បព្រតម ិ

ែដលជទ្រស ី

ជ បុគគលដៃទ

មនេទ បព្រតម ិ

ញេ់

មនែដរឬ ។ យវេសសជងខ ្ល ិ ួននងេទេទៀត

ែដលជទី្រស

ញេ់

ំញ ច ស់ មិន យវេសសជងខ ្ល ុម ិ ួនខ

ជ ចុះបុគគលដៃទនម ី ួ យ ែដលជទី្រស

ញេ់

យវេសសជងខ ្ល ិ ួន

្រពះអងេគ ទេទៀត មនែដរឬ ។ មនលនងមលិ ្លក បុគគលដៃទនម ី ួ យ ែដលជទ្រស ី េ

ញ់

យវេសសជងខ ងេទេទៀត មិនមនេទ ។ ្ល ិ ើ ួនេយ [ ៣៥១ ] លំ

់ ុ ះអំព ី ្រប បេ់ នះ ្រពះបទបេសនទេកសល ្រទងច ិ

ទេហើយេស្ដច

់ ្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ ចូលគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលទដល េហើយគង់ គំ ី

កុ នងទីសមគួរ ។ លុះ្រពះបទបេសនទិេកសល គង់កុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបបងទ គំ ូល

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងេគ នកុ នង្រប ្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ទដ្រ៏ បេសើរ


់ ក ជនខងេល ្ល ី ុ នងទីឯេ ិ កេទវ ើ ជមួយនងនងមល ឹ មនលនងមលិ ្លក

បុគគលដៃទ

ះ បនសួរនងមលិ ្លកេទវ ី ដេូ ចះន ថ

ែដលជទ្រស ី

ញេ់

យវេសសជងខ ្ល ិ ួននងេទ

៏ េ្រមើន កលេបខ េទៀត មនែដរឬ បព្រត្រពះអង ដ គ ច គ ួ រយ៉ងេនះេហើយ នង ិ ើ ុ្រំញ ពះអងស មលិ ្លកេទវ ី ក៏េពលតបនងខ ឹ ុ្រំញ ពះអងគ ដេូ ចះន ថ បព្រតម ិ

ទ្រស ី

ញេ់

នម ី ួយ

ែដលជទ្រស ី

ជ បុគគលដៃទ

ំញ ច ស់េទេទៀត មិនមនេទ បព្រតម យវេសសជងខ ្ល ុម ិ ិ ួនខ ញេ់

េគ ទេទៀត យវេសសជងខ ្ល ិ ួន្រពះអង

ែដលជ

ជ ចុះបុគគល

មនែដរឬ

បព្រត ិ

៏ េ្រមើន កលេបនងមល ្រពះអងដ គ ច ិ ្លកេទវ ី សួរយ៉ងេនះេហើយ ខុ្រំញ ពះអងេគ ឆើ្ល យតបនង ើ ញេ់

បេ់ នះ ្រពះមន្រពះភគ្រជបចបស់នវូ េសចកី្ដេនះេហើយ ក៏្រ

ស់

មនលនងមលិ ្លក បុគគលដៃទនម មលិ ្លកេទវ ី ដេូ ចះន វញថ ិ ី ួ យ ែដលជទ្រស ី ងេទេទៀត មិនមនេទ ។ វេសសជងខ ្ល ិ ើ ួនេយ [ ៣៥២ ] លំ នវូ គថេនះ កុ នងេវ

េនះ ថ៖

ំ ងគ បុគគលមនចិតរ្ត ព ្វ ិស រែមងរកមិនេឃើញនវូ បុគគលជទី្រស ឹ ិ តសពទ ជងខួនក ្ល ុ នងទី

បជទ មួយេទខួនេទ ្ល ើ ី្រស

េនះឯង េ្រពះេហតុេនះ បុគគលែដល្រស បុគគលដៃទេឡើយ ។

ញ់

ញេ់ ្រចើនជងបុគគលដៃទយ៉ង ់ ួនម ញខ ្ល ិ នគបបេបៀតេបៀន ី

យញស ញ ូ ្រត ទី ៩ [ ៣៥៣ ] ជិត្រកុង េធើ្វ ម

វតីថ . . . សម័យេនះ ្រពះបទបេសនទិេកសល

ំ េផើម ង ្ដ

យ័ញ ញ ( បូជធំ ) ។ ពួកេគឧសភ ៥០០ កូនេគេឈ ម ល ៥០០ កូនេគញី ៥០០

័ញ ញ េដម ពែព ៥០០ េចៀម ៥០០ េគចងភជបនងសសរយ ើ បប ឹ ី ូជ

។ ពួកជន

ំ ្រតូវ ជខុ្រំញ បុសកី្ដ ជអនកបេ្រមើកី្ដ ជអនកេធើ្វ ករងរកី្ដ ជនទងេនះ

ែដល

ជញគ្រមមេហើយ


ំ យទឹកែភក ម ទង ន ែ្រសកយេំ ធើ្វ នវូ បរកម ិ

្រតូវភ័យ គ្រមមេហើយ ក៏មនមុខទទឹកេ

ំ ង (កររព ឹ គិត) ។ [ ៣៥៤ ] ្រគេនះ ពួកភិកុ ខេ្រចើនរូប េស្ល កសបង់ ្រប

់ ង សម័យ ចូលេទកន្រកុ

វតីថ េដម ើ បប ិ ្ឌ បត លុះ្រ ី ណ

់ ្រត នងច បប ្វ ្ហ ិ ីវរ កុ នងបុពណ

ច់ពប កុ នងេវ ិ ិ ណ ិ ្ឌ បតវញ

ំ ន ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបង្រពះ េ្រកយភត្ត ក៏នគ គំ ៏ មគួរ ។ លុះភិកុ ខទងេនះ ំ ៏ មគួរ មន្រពះភគ េហើយអងុ យក អងុ យក គ គ ុ នងទីដស ុ នងទីដស ៏ េហើយ ក៏្រកបបង្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង ដ គំ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះបទបេសន

ទេកសល ិ

ំងេផម ើ្ដ េធើ្វ ម

យ័ញក ញ ុ នងទឯេ ី

ះ ពួកេគឧសភ ៥០០ កូនេគេឈ ម ល

័ ញ ញ េដម ៥០០ កូនេគញី ៥០០ ពែព ៥០០ េចៀម ៥០០ េគចងភជបនងសសរយ ើ បប ឹ ី ូជ ពួក ជន

ំ ្រតូវ ែដលជខុ្រំញ បុសកី្ដ ជអនកបេ្រមើកី្ដ ជអនកេធើ្វ ករងរកី្ដ ជនទងេនះ

គ្រមមេហើយ ្រតូវភ័យគ្រមមេហើយ ក៏មនមុខទទកេ ឹ ំ បរកម ម ទង ិ

់ ់ នវូ េសចកី្ដនះេហ បេ់ នះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស ុ៎ ើយ

ំ ស់នវូ គថទងេនះក ុ នងេវ (ម

យទកែភ ក ន ែ្រសកយ ំ េធើ្វ នវូ ឹ

យ។

[ ៣៥៥ ] លំ េទើប្រ

ជញ

ំ យ័ញទ ញ ង

សមមបសៈ ១

េនះថ៖

យ) មនកររវល់េ្រចើន គឺ អស េមធៈ ១ បុរសេមធៈ ១ ិ ំ ជេបយយៈ ១ នរគ មិនែមនមនផល ញ ងេនះ ិ គឡៈ ១ យ័ញទ

់ ុ នងយ័ញ ញ េ្រចើនេទ ពួកសតេ្វ ផ ងៗ គឺពែព េចៀម េគ ្រតូវេគសម្លបក

៏ ំ រែមងមិន្របកបនវូ យ័ញ ញ ពួកបុគគលអនក្របតិបតិល ្ត ្អ អនកែស្វងរកគុណដធ េនះេឡើយ មួយេទៀត ពួកយ័ញ ញ ំ ែតងបូជយ័ញទ ញ ងេនះ

មលំ

ំ មិនមនកិចក ច ងល ្វ ់ ជនទង

ប្រ់ តកូល សពៗ ្វ កល ពួកសតេ្វ ផ ងៗ

់ ុ នងយ័ញន ពួកបុគគលអនក្របតិ គឺពែព េចៀម េគ បុគគលមិនបនសម្លបក ញ ះេទ ុ៎


៏ ំ ែតង្របកបនវូ យ័ញន បតល ញ ះុ ៎ អនក្របជញគបបប ិ្ត ្អ អនកែស្វងរកគុណដធ ី ូជនវូ យ័ញន ញ ះុ ៎ ញ ះមនផលេ្រច ុ៎ ញ ះុ ៎ យ័ញន ើន េ្រពះថ កលេបប ើ ុគគលបូជនវូ យ័ញន ៏ េហើយ គុណដ្របេស ើ រ រែមងមន ឯេសចកី្ដ ៏ រប ជសភវៈមនផលដប ិ ូណ៌ផង េទវ

្រកក់មិនមនេឡើយ យ័ញ ញ

ំ ទង

យ រែមង្រជះថ្លផង ។

ពននស ធ ូ ្រត ទី ១០ ់ [ ៣៥៦ ] សម័មេនះ ្រពះបទបេសនទេកស ្រទងបង គ ប់ ជបុរសឲចងពួកម ិ ជន ។ ជនពួកខះ្ល េគចងេ

យែខ

ជនពួកខះ្ល េគចងេ

្រច ក់ ។ ្រគេនះ ពួកភិកុ ខេ្រចើនរូប េស្ល កសបង់្រប

់ ង ចូលេទកន្រកុ

វតីថ េដម ើ បប ិ ្ឌ បត លុះ្រ ី ណ

យេខនះ ជនពួកខះ្ល េគចងេ

់ ្រតនងច បប ្វ ្ហ សម័យ ិ ីវរ កុ នងបុពណ

ចេទបណ ិ ្ឌ បតកុ នង្រកុង

វតេហ ីថ ើ យ

ំ ន ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ េ្រកយភត្ត ក៏នគ

់ កពប ្រតឡបម កុ នងេវ ិ ី ណ ិ ្ឌ បតវញ

លុះចូលេទដល់ ្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគេហ គំ គ ើ យអងុ យក ុ នងទីសមគួរ ។ លុះភិកុ ខ ំ ទងេនះ អងុ យក ួ រេហើយ ក៏្រកបបងទ គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ បព្រត គ ី ិ ុ នងទសមគ ៏ េ្រមើន កុ នង្រកុង ្រពះអងដ គ ច

ឲចងពួកម េគចងេ

ជន ។ ជនពួកខះ្ល េគចងេ

យែខ ជនពួកខះ្ល េគចងេ

យេខនះ ជនពួកខះ្ល

យ ្រច ក់ ។ បេ់ នះ ្រពះមន្រពះភគ ្រជបចបស់នវូ េសចកី្ដេនះេហើយ ្រទង់

[ ៣៥៧ ] លំ ្រ

ះ ្រពះបទបេសនទេកសល បងគប់ ជបុរស ិ

វតីឯេ ថ

ំ ស់ នវូ គថទងេនះក ុ នងេវ ំ ង ចណ

េធើ្វ េ

យែដកកី្ដ េកើតេ

ំ ទន យកី្ដ អនក្របជញទង េសចកី្ដ

េនះថ៖

ល័យ

យេឈើកី្ដ េកើតេ

យេ

ំ ម ដេណក

ំ ង េនះថមេំ ទ យ មិនបនេពលនវូ ចណ ្របកបេ

យេសចកី្ដេ្រតកដៃ៏ ្រកៃលង

ំ កុ នងែកវមណីនងក ផង អនក្របជញទង ធ ិ ិ ុ ណ្ឌលផង កុ នងកូននង្របពន


ំ ងម ំ ជេ្រគ ងទញសតឲ ំ ងនះថជច ណ េពលនវូ ចណ ្វ ចុះកុ នងអបយ ុ៎

ំ ងធូរ បុែ៉ នប ជចណ ្ត ុគគល្រ

យបនេ

ំ យ្រក អនក្របជញទង

យ រែមង

់ វូ កមសុខ ំ ងេនះេហើយ េវៀរេចញ្រសឡះ ជអនកលះបងន កត់នវូ ចណ មិនមន

ល័យ ។ ចប់ ទហរវគគ ទី ១ ។ ឧទទនៃនទហរវគគេនះ គឺ

ទហរសូ្រត ១ បរសស ូ ្រត ១ ិ

ជសូ្រត ១ បយស ូ ្រត ១ អ ្ត នរកិខតសូ្រត ១ ិ

អបបកសូ្រត ១ អតក ញ ូ ្រត ១ ពននស ធ ូ ្រត ១ ថ រណសូ្រត ១ មលិ ្លកសូ្រត ១ យញស


ជដលស ូ ្រត ទី ១ ិ [ ៣៥៨ ] សម័មេនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់គង់េនេលើមិគរមតុ្រប បុព្វ ម េទៀប្រកុង សមបតិ្ត កុ នង

ទ កុ នង

់ វតីថ ។ ក៏សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទងេចញចកផល

យណ្ហសម័យ

េហើយ្រទង់គង់្រតង់េក្លងទ្វរខងេ្រក

្រគេនះ

្រពះបទបេសនទេកសល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ថ្វយបងគ ំ ិ

់ ់ ្រពះមន្រពះភគេហើយ ្រទងគង េនក ួរ ។ ី ុ នងទសមគ

[ ៣៥៩ ] ក៏សម័យេនះឯង ពួកជដល ៧ នក់ ពួកន្រគន ថ ៧ នក់ ពួកអេចល ៧ ិ ិ នក់ ពួកឯក

ដកបុគគល ៧ នក់ ពួកបរព ិ ្វ ជក ៧ នក់ មនេ មេក្ល ក មន្រកចក

ំ ន ែរកអែ្រមកេផ ងៗ េដរើ ជិត្រពះមន្រពះភគេហើយហួស នងេ ម ឯេទៀតដះុ ែវងៗ នគ ិ េទ ។ លំ

បេ់ នះឯង

់ ំព ី ្រពះបទបេសនទេកសល ្រទងេ្រកកអ ិ

ឧត្ត សងគ េឆៀង្រពះអង មខង លុត្រពះជនម ុ ណ្ឌលខង

សនៈ េធើ្វ នវូ

្ដ ំ េលើែផនដ ី ្របណមយអញជលី

ចេំ ពះ ជដល ៧ នក់ផង ន្រគន ថ ៧ នក់ផង អេចល ៧ នក់ផង ឯក ិ ិ

ដកបុគគល ៧

់ ់ វរៈបដងថ នក់ផង បរព បព្រតេ ិ ្វ ជក ៧ នក់ផង ្រទង្របកស្រពះនមអស ី ិ

ំ ទង

ំញ ្រពះ ជបេសនទេកសល យដ ៏ ចេ្រមើន ខុជ . . . បព្រតេ ិ ិ

ំ កទង

ក យដ ៏

ំញ ្រពះ ជបេសនទិេកសល ។ កលែដលជដល ៧ នក់ ន្រគន ចេ្រមើន ខុ ជ ថ ៧ នក់ ិ ិ


អេចល ៧ នក់ ឯក

ំ ដកបុគគល ៧ នក់ បរព េចៀសេចញេទមិន ិ ្វ ជក ៧ នក់ទងេនះ

៉ ម ន េទើប្រពះបទបេសនទេកសល យូរបុន ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះេស្ដចចូល ិ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ គំ

េទដល់

េហើយ្រទង់គង់កុ នងទីសមគួរ

លុះ្រពះ

់ ់ ន ងទីសមគួរេហើយ ្រកបបងទ ក បទបេសនទិេកសល ្រទងគង គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ុ

៏ ំ ថ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន បុគគលទង កុ នងេ

អរហតម ្ត គគកី្ដ មួយែដរ ។

[ ៣៦០ ] ្រពះអង្រគ អរហនក ្ត ី្ដ

បុគគលពួកេនះ

ំ ្ដ បុគគលទងេនះ

ស់តបថ បព្រតម ិ ដល់នវូ ្រពះអរហតម ្ត គគកី្ដ ំទ បនចេង ្អ តេ

្រស័យ្រពះ្រក

បរេភគកម ិ

ជ្រពះអរហនក ្ត ី្ដ ជអនកដល់នវូ ្រពះ

យ្រកេពក

ក៏សីលេនះឯង

ស់ បព្រតម ិ

ជ ពកយថបុគគលពួកេនះ ជ្រពះ ដេូ ចះន េនះ

្រពះអងជ គ ្រគហសថេន

់ ក៏ដង ប េ្រតកអរនវូ មសនង្របក ឹ ិ

ជ សីល បុគគលគបបដ ឹ បនេ ី ង

បុគគលគបបដ ឹ បនេ ី ង

ជ្រពះអរហន ្ត

៍ ៏ ់ នវូ ខមចន នទ ដ យ្រពះ ជបុ្រត េ្រប្របស ឹ ្ល ើ

ង លិ ្អត ្រទ្រទង់នវូ ក្រមងផក េ្រគ ង្រកអូបនងេ្រគ ិ បនេ

ំ កអស់ទងេនះ

យករែវង

យករេនរួមគ ន

មិនគបបដ ឹ បនេ ី ង

យកលខេទ ី ្ល

បុគគលមិនេធើ្វ ទក ុ កុ នងចិត្ត

មិនគបបដ ឹ បនេឡើយ ី ង

យពកយសំដ ី ឯេសចកី្ដ

្អ តេនះ បុគគលគបបដ ឹ ី ង

បុគគលេធើ្វ ទុកកុ នងចិ្រតេទបដ ឹ បន ើ ង

បុគគលមនបញញ េទើបដង ឹ បន បុគគលឥតបញញ មិនគបបដ ឹ បនេឡើយ បព្រតម ិ ី ង

េសចកី្ដ បនេ បន

្អ ត បុគគលគបបដ ឹ បនេ ី ង

យកលែវង មិនគបបដ ឹ បនេ ី ង បុគគលមិនេធើ្វ ទក ុ កុ នងចិត្ត

យកលខេឡ ឹ ី ្ល ើ យ បុគគលេធើ្វ ទុកកុ នងចិ្រត េទើបដង

មិនគបបដ ឹ បនេឡើយ ី ង

បុគគលឥតបញញ មិនគបបដ ឹ បនេឡើយ បព្រតម ិ ី ង

បុគគលមនបញញ

េទើបដង ឹ បន

ំ បញញ បុគគលគបបដ ជ កម្លង ឹ កុ នង ី ង

ំ េនះ បុគគលគបបដ េពលែដលមនេសចកី្ដអន ្ត យ ឯកម្លង ឹ បនេ ី ង គបបដ ឹ បនេ ី ង

យកលែវង មិន

យកលខេឡ ឹ បន បុគគលមិនេធើ្វ ទុកកុ នង ី ្ល ើ យ បុគគលេធើ្វ ទុកកុ នងចិត្ត េទើបដង

ចិត្ត មិនគបបដ ឹ បនេឡើយ បុគគលមនបញញ េទើបដង ឹ បន បុគគលឥតបញញ មិនគបបដ ឹ ី ង ី ង


បនេឡើយ បព្រតម ិ

ជ បញញ បុគគលគបបដ ឹ បនេ ី ង

បុគគលគបបដ ឹ បនេ ី ង

យកលែវង មិនគបបដ ឹ បន េ ី ង

យករ

កសួរ ឯបញញេនះ

យកលខេឡ ី ្ល ើ យ បុគគលេធើ្វ ទុក

កុ នងចិត្ត េទើបដង ឹ បន បុគគលមិនេធើ្វ ទុកកុ នងចិត្ត មិនគបបដ ឹ បនេឡើយ បុគគលមនបញញ ី ង

េទើបដង ឹ បន បុគគលឥតបញញ មិនគបបដ ឹ បនេឡើយ ។ ី ង

៏ [ ៣៦១ ] ្រពះបទបេសនទេកស ទូលថ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ិ ើន អ ៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ចែំ ឡក សំែដងេសចកី្ដេនះថ បព្រតម ិ បនេ

ច រយ

ស់

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម គ ន ិ ើ ន េ្រពះថ ្រពះអងប ជ ពកយេនះ្រពះអងជ ដង គ ្រគហសថ េនបរេភគកម ឹ ិ

យក្រម ។ េប ។ បុគគលមនបញញ េទើបដង ឹ បន បុគគលឥតបញញ មិនគបបដ ឹ បន ី ង

ំ ៏ េ្រមើន ពួកបុរសរបស់ខុ្រំញ ពះអងទ ជអនកឈ្លបេដរើ រកេរឿង េឡើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ងេនះ គ ច ិ ់ កវញ បនដង ិ ឹ េរឿងអនកជនបទរួច្រតលបម

ំ កលេបប ើ ុរសទងេនះ

យកេរឿងបនមុន

៏ ំ បព្រត្រពះអង ដ េហើយ េទើបខុ្រំញ ពះអងព គ ន គ ចេ្រម ិ តយជខងេ្រកយ ិ ិ ើ ន ឥឡូវេនះ បុរសទង

លេនះ ងូតេ េនះបនបន ត់បង់នវូ ធុលីនងមន ិទ ិ

យ្រសួលបួល

បេ

យ្របៃព េហើយ

់ ក ល់ េ េករសក់នងព ិ ុកមត់ េស្ល កសំពត់មនពណ៌ស ឲេគបេ្រមើែឆ្អតសកបស

យកម

ំ ៥។ គណទង ់ [ ៣៦២ ] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបន វូ េសចកី្ដនះេហ ុ៎ ើ យ េទើប្រ ំ គថទង

យេនះ កុ នងេវ

េនះថ ៖

ជនមិនែមនមនជតល ិ ្អ េ េ

យសមបុរនងរ ិ ូ បេទ បុគគលមិន្រតូវសិ ន ទ ធ

យករេឃើញភ្លមេទ េ្រពះថ ពួកជនមិនស្រងួម្រ

េនះបន េ

ន ល

ច់េទកុ នងេ

រភណ្ឌបរក ិ ខ ររបស់ពួកជនែដលស្រងួមល្អ កុណ្ឌល

ជវករៃនដ ូ ជកុណ្ឌលមសកី្ដ មសកជវករៈៃន ិ ិ ី មនរូបេ្រប បដច េ

ហៈេ្រ

បេ

យមសកី្ដ ( យ៉ង

ំ )ជនទង

យ មនបរ ិ រ

ស់នវូ


ែហហម មិន

្អ តខងកុ នង

្អ តែតខងេ្រក ែតង្រ

បន ( យ៉ងេនះែដរ ) ។

ច់េទកុ នងេ

បញច ជសូ្រត ទី ២ ់ ់ [ ៣៦៣ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនេទៀប្រកុ ង ំ ្រពះ ជទង

យ ៥ អងម គ ន្រពះបទបេសនទិេកសលជ្របធន កំពុងឲេគបេ្រមើ

់ ក ល់េ ែឆ្អតសកបស ំ ទង

ំ យកមគិណទង

យ អី្វ ហ៎ន្របេសើរជងេគ ។ ប

េនះថ ប

វតីថ . . . ក៏សម័យេនះឯង

ំ ្ដ កមទង

ក៏េកើតមនអន ្ត កថ

ដេូ ចះន ថ

្ដ កម

ំ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពលយ៉ង ្ដ ្រពះ ជទងេនះ

យ រូប្របេសើរជងេគ ។ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពលយ៉ងេនះថ

ំ ្ដ កមទង

យ សំេឡង្របេសើរជងេគ ។ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពលយ៉ងេនះថ

ំ ្ដ កមទង

យ កិ្លន្របេសើរជងេគ ។ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពលយ៉ងេនះថ ប

ំ កមទង ំ ទង

យ រស្របេសើរជងេគ ។ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពលយ៉ងេនះថ ប

ំ យ ផ ព្រ្វ បេសើរជងេគ ។ ្រពះ ជទងេនះ មិន

បនកុ នងកល

្ដ កម

ំ ន នងគ ច ញុងគ ិ ន ឲយល់

េឡើយ េទើប្រពះបទបេសនទេកសល ្រទង្រ់ ិ

ំ ំ ជទងេនះថ មនលគ ង ន េយងទ ើ

្ដ

ស់ពកយេនះ នង្រពះ ឹ

យមក េយងន ើ ងច ឹ ូ លេទ គល់្រពះមន្រពះភគ

លុះចូលេទដល់េហើយ េយងន ើ ើ ងទ ឹ ូលសួរនវូ េសចកី្ដនះុ ៎ ចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ េប្រពះ មន្រពះភគ

់ ំ ្រទងពយករច េំ ពះេយងទ ង ើ

យយ៉ង

ំ នវូ ពយករណ៍េនះយ៉ងេនះ ។ ្រពះ ជទងេនះទទ ួល បទបេសនទិេកសលថ ្រពះករុ [ ៣៦៤ ] លំ ជ្របធន

វេសស ។ ិ

ំ េយងទ ង ើ

ំ ុក យនងច ទ ឹ

) ៃន្រពះ ្ដ ប់ ( នវូ ្រពះ បនល ូទ

ំ ៥ អងគ មន្រពះបទបេសនទិេកសល បេ់ នះឯង ្រពះ ជទង

េនះេស្ដចចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ

លុះចូលដល់

ថ្វយបង្រពះមន គំ

្រពះភគ េហើយគង់េនកុ នងទីសមគួរ ។ លុះ្រពះបទបេសនទិេកសល គង់កុ នងទីសមគួរ


៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងទ ំ េហើយ ្រកបបងទ ដ គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង គ ច គ ង ិ ំ ៥ កព ំ ុងឲេគបេ្រមើែឆ្អតសកបស ់ ក ល់ េ យជ្រពះ ជទង ះ ក៏េកើតអន ្ត កថ ដេូ ចះន ថ ប

ឯេ

ពួកខះ្ល េពលយ៉ងេនះថ ប េពលយ៉ងេនះថ ប យ៉ងេនះថ ប ំ ្ដ កមទង

ប ំ ទង

ំ ្ដ កមទង

ំ ្ដ កមទង

ំ ្ដ កមទង

ំ ្ដ កមទង

ំ ៥ កុ នងទី យកមគុណទង

យ អី្វ ហ៎ ន ្របេសើរជងេគ ្រពះ ជ

យ រូប្របេសើរជងេគ

្រពះ ជពួកខះ្ល

យ សំេឡង្របេសើរជងេគ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពល

យ កិ្លន្របេសើរជងេគ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពលយ៉ងេនះថ

យ រស្របេសើរជងេគ ្រពះ ជពួកខះ្ល េពលយ៉ងេនះថ ប

៏ យ ផ ព្រ្វ បេសើរជងេគ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន ប

ំ ្ដ កមទង

្ដ កម

យ អី្វ ហ៎ ន

ែដល្របេសើរជងេគ ។ [ ៣៦៥ ] ្រពះអង្រគ េពល សំេ ំ រូបទង

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ ប

ំ ៥ តថគត ្ដ កមគុណទង

់ ិ តប ំ ុ ត ថ្របេសើរជងេគ បព្រតម ្រតង់របស់ជទីគបច ្ត ផ ិ

ជ េ្រពះថ

់ ិតរ្ត បស់បុគគលខះ្ល រូបទងេនះ ំ ់ ិតរ្ត បស់ ជទីគបច េទជមិនគបច

បុគគលខះ្ល ក៏មន បុគគលេនះមនេសចកី្ដេពញចិត្ត មនត្រមិះបរប ិ ូណ៌េ

ំ យរូបទង

ំ បុគគល េនះ ក៏មិន្របថនរូបឯេទៀត ែដលេលើសលុបឬ ឧតម ្ត ជងរូបទងេនះេឡ ើយ ំ រូបទងេនះ

ជរូបៃ្រកែលងរបស់បុគគលេនះ

បុគគលេនះ ។ បព្រតម ិ យ

. . . បព្រតម ិ

ំ ជ សំេឡងទង ំ ជ រសទង

ំ រូបទងេនះ យ

ជរូប្របេសើរេលើសរបស់ ំ ជ កិ្លនទង

. . . បព្រតម ិ . . . បព្រតម ិ

ំ ជ ផ ពទ ្វ ង

់ ចិតប ំ ់ ិតរ្ត បស់បុគគលខះ្ល ក៏មន ជទគប េទជមិនជទីគបច ្ត ុគគលខះ្ល ផ ពទ ្វ ងេនះ ី បុគគលេនះ មនេសចកី្ដេពញចិត្ត មនត្រមិះបរប ិ ូណ៌េ េនះក៏មិន

្របថននវូ ផ ពឯ ្វ េទៀត

ំ យផ ពទ ្វ ង

បុគគល

ំ សូមបេល ្ត ជងផ ពទ ្វ ងេនះេឡ ើយ ី ើ សលុបឬឧតម

ំ ំ ផ ពទ ជៃ្រកែលងរបស់បុគគលេនះ ផ ពទ ជផ ព្រ្វ បេសើរេលើសរបស់ ្វ ងេនះ ្វ ងេនះ បុគគលេនះ ។


[ ៣៦៦ ] កុ នងសម័យេនះឯង ឧបសកេឈ ម ះចននង ទ ល គ ិ កៈអងុ យេនក គ ិ ័ទ ុ នងបរស

េនះ ។ លំ

សនៈ េធើ្វ សំពត់ឧត្ត សងេគ ឆៀង

បេ់ នះ ចននង ទ ល គ ិ កឧបសកេ្រកកអំព ី

ម មខង ្របណមយអញជលីចេំ ពះ្រពះមន្រពះភគ ្រកបបងទ គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះមន្រពះភគ ខុ្រំញ ពះអងគ សូមសំែដងេហតុមួយ បព្រត្រពះស ុ គត ខុ្រំញ ពះអងគ ិ ិ

សូមសំែដងេហតុមួយ ។ ្រពះមន្រពះភគ បន្រ សំែដងេហតុេនះចុះ ។ លំ ចេំ ពះ្រពះភ្រក្ត េ

ស់ថ មនលចននង ទ ល គ ិ កៈ អនកចូរ

់ ននង បច ទ ល គ ិ កឧបសក បនសរេសើរ្រពះមន្រពះភគ កុ នងទី

៏ មគួរដល់េសចកី្ដេនះ ថ៖ យគថដស

ផកឈូក (្រកហម្រចល) រកក ី ុ នងេវ

កិ្លន យ៉ង

្រពក ឹ មនកិ្លន្រកអូបមិន្របសចក

អនកចូរេមើលនវូ ្រពះសមមសមុ ព ទម ធ នរសី ម ផ យេចញអំពី ្រពះ

ំ ុងរុងេរឿងដច អងគ កព ូ ្រពះ

ទតយែដលរ ុ ងេរឿងកុ នង ិ

កស យ៉ងេនះឯង ។

់ ំ ៥ អងេគ នះ ្រទងបនប ំ ក់នវូ ចននង [ ៣៦៧ ] ្រគេនះ ្រពះ ជទង ព ទ ល គ ិ កឧបសក េ

ំ ៥ ។ លំ យសំពត់ឧត្ត សងទ គ ង

បេ់ នះឯង ចននង ទ ល គ ិ កឧបសក ថ្វយសំពត់

ំ ៥េនះ ដល់្រពះមន្រពះភគ ។ ឧត្ត សងទ គ ង េទណបកសូ្រត ទី ៣ ់ ់ [ ៣៦៨ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនេទៀប្រកុ ង ្រពះបទបេសនទេកសល ្រទងេ់ ិ មួយេទណៈ ។ លំ

យនវូ ្រពះេ

វតីថ . . . ក៏កុ នងសម័យេនះឯង

ំ ិ នេ អ ង យែដលពួកពេសសច ិ

បេ់ នះឯង ្រពះបទបេសនទិេកសល ្រទង់េ

យអងរក

យរួចេហើយ ្រទង់

ដក្រពះអស សៈធំេស្ដចចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះេស្ដចចូលេទដល់ ថ្វយ បង្រពះមន្រពះភគេហ ួរ ។ គំ ី ើ យ គង់កុ នងទសមគ


[ ៣៦៩ ] លំ

់ យរួចេហើយ ្រទងដក្រពះអស សៈធំ េទើប្រ

េកសលេនះ េ េវ

់ ់ ថ ្រពះបទបេសនទិ បេ់ នះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស

េនះថ ៖ មនស មន ុ

ស់នវូ គថេនះ កុ នង

ក ្ល ម រតសព ្វ ល ដង ឹ ្របមណកុ នងេភជនែដលខួនបន ី

េហើយ រែមងមនេវទន្រ

រេនះែតងរក

យុ ្រជួត

្រជបបនចម ិ ្ត ្ដ ងៗ ។ [ ៣៧០ ] ក៏សម័យេនះឯង មណពេឈ ម ះសុទស នៈ ឈរេនេ្រកយ្រពះបដ ិ្ឋ ិ ៃន

្រពះបទបេសនទិេកសល ។ ្រគេនះ ្រពះបទបេសនទិេកសល ្រទងេ់ មណព មកថ មនលបសុទស នៈ អនកចូរមកេរៀននវូ គថេនះ កុ នងសំ

ំ វូ ភតដ ្រពះភគ េហើយសូ្រតកុ នងកលែដលនមកន ្ត ល់អញ អញនងឲក ឹ រយ

ជនច ច ត្ត ិ ភ

ដល់អនក ល់ៃថង

ក់ៃន្រពះមន បណៈមួយ

សុទស នមណពទទួល្រពះ ជឱងករ្រពះបទ

បេសនទេកសលថ សូម្រទង់េម ្ត េ្របស ្របេសើរ ិ សំ

សុទស ន

ស់ ក៏េរៀននវូ គថេនះ កុ នង

ំ ម ក់ៃន្រពះមន្រពះភគ េហើយសូ្រតកុ នងកលនភត ្ត កថ្វយ្រពះបទបេសនទេក ិ

សលថ៖

មនស មន ុ

្ល ម រតីសពក ្វ ល ដង ឹ ្របមណកុ នងេភជនែដលខួនបន

េហើយ រែមងមនេវទន្រ

រេនះែតងរក

យុ ្រជួត

្រជបបនចម ិ ្ត ្ដ ងៗ ។ [ ៣៧១ ] ្រគេនះឯង ្រពះបទបេសនទេកសល ្រទង់កំណត់អងរក មួយនឡិ ិ

លំ

់ ្អ មន្រពះកយផូរផងល ប់ ។ កុ នងសម័យតមកេទៀត េទើប្រពះបទបេសនទេកសល ិ

់ ្រទងយក្រពះហស ្ដ

ទ ប្រពះអងេគ ហើយ បនន ឺ ្ល វូ ឧទនេនះកុ នងេវ

េនះថ ឱហ៎ ន ្រពះមន


់ េុ ្រគះេយងេ ្រពះភគេនះ ្រទងអន ើ ៍ ្របេយជនបរេ

ក១។

៍ ុ បបន យ្របេយជន ៍ ២ ្របករគឺ ្របេយជនបច ច ន ១

បឋមសងគមវតុ ស ថ ូ ្រត ទី ៤ ់ ់ [ ៣៧២ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនេទៀប្រកុ ង

វតីថ . . . ្រគេនះឯង ្រពះបទ

អជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ ្រទង់េរៀបចតុរងេគ សនេលើកេទចបំង

ំ ឹង នង្រពះបទបេសនទ ្វ ែ៏ ដនកសី ។ ្រពះបទបេសនទិេកសល បនឮ ដណ ឹ ិេកសល ពដ ថ ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ េរៀបចតុរងេគ សន េលើកមក

ចបំងនង្រពះអង ្រទង់ េរៀបចតុរងគ គ ពដ ្វ ែ៏ ដនកសីេហើយ ។ េទើប្រពះបទបេសនទេកសល ឹ ិ

េសន តទល់គ ន នង្រពះបទអជតសត ្ត ្វ ែ៏ ដន ឹ ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ ពដ ុ េវេទហ កសី ។ ្រគេនះឯង ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈ កុ នងែដនមគធៈ នង្រពះ ិ

បទបេសនទិេកសលចបំងគ ្ត ន ។ ក៏កុ នងស្រងគមេនះឯង ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ

្រទង់ផចញ្រ់ ពះបទបេសនទិេកសលបន

់ប ជ័យេហើយ ក៏េស្ដចចូលមកកន្រកុ ់ ង បេសនទេកសល្រទង ិ

លុះ្រពះបទ

វតីថ ជ ្រពះ ជធន ី

របស់្រពះអងវគ ញ ិ ។ [ ៣៧៣ ] ្រគេនះឯង ភក ិ ុ ខេ្រចើនរូបេស្ល កសបង់្រប

់ ង ចូលេទកន្រកុ

វតីថ

េដម ើ បប ិ ្ឌ បត ី ណ

់ កពប ្រតឡបម កុ នងេវ ិ ី ណ ិ ្ឌ បតវញ

លុះ្រ

់ ្រតចីវរកុ នងបុពណ បប ្វ ្ហ សម័យ

ច់បណ ិ ្ឌ បតកុ នង្រកុង

វតីេហ ថ ើយ

េ្រកយភត្ត ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះ

ចូលេទដល់ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ គំ

េហើយអងុ យក ួរ គ ី ុ នងទសមគ

ំ លុះភក ិ ុ ខទង

អមបលេនះ អងុ យក បព្រត្រពះអង គ គំ គ ិ ុ នងទីសមគួរេហើយ ្រកបបង្រពះមន្រពះភគថ ៏ េ្រមើន កុ នងេវ ដច

េនះ ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ ្រទង់


េរៀបចតុរងេគ សនេទចបំង នង្រពះបទបេសនទ ្វ ែ៏ ដនកសីឯេ ឹ ិេកសល ពដ ៏ េ្រមើន ្រពះអងដ គ ច

ឯ្រពះបទបេសនទិេកសល

ំ ឹ ងថ បនឮដណ

ះ បព្រត ិ

្រពះបទអជតសតុ ្ត

់ េវេទហិបុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ ្រទងេរៀបចត ុ រងេគ សនមកចបំង នង្រពះអង គ ពដ ្វ ៏ ឹ ៏ េ្រមើន ្រគេនះឯង្រពះបទបេសនទិេកសល ក៏្រទង់ ែដនកសីេហើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

េរៀបចតុរងេគ សនេទតទល់គ ន នង្រពះបទអជតសត ្ត ឹ ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគ ុ េវេទហ ៏ េ្រមើន ្រគេនះ ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ធៈ ពដ ដ ្វ ែ៏ ដនកសី បព្រត្រពះអង គ ច ្ត ិ បុត្ត ជ ិ

ឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ នង្រពះបទបេសនទ ដ ន បព្រត្រពះអង គ ៏ ិ ិេកសល ក៏បនចបំងគ ិ ់ ច ញ្រ់ ពះបទបេសន ចេ្រមើន ក៏កុ នងស្រងគមេនះឯង ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ្រទងផ

់ប ់ ន បព្រត្រពះអង ៏ ទេកសលឲចញ ប ដ គ ចេ្រម ិ ិ ើ ន លុះ្រពះបទបេសនទេកសល្រទង ិ ់ ្រពះអងវគ ញ វតីថ ជ្រពះ ជធនរបស ិ ។ ី

់ ង ជ័យេហើយ ក៏េស្ដចចូលមកកន្រកុ [ ៣៧៤ ] ្រពះអង្រគ

ំ ស់ថ មនលភក ិ ុ ខទង

ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ មនមិត្ត

េសចកី្ដ

្រកក់ មនសំ

យ ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ញ់

័ ឱនេទរក ្រកក់ មន្រពះទយ

្រកក់ ក៏ឯ្រពះបទបេសនទិេកសល មនមិតល ្ត ្អ មនសំ

ំ ័ ឱនេទរកេសចកី្ដល្អ មនលភក ទយ ិ ុ ខទង

់ េ ្រទងប ជ័យេហើយផជ ទ ំ ទុកខកុ នង ្រតេនះ ី [ ៣៧៥ ] ្រពះមន្រពះភគបន្រ

់ ្អ មន្រពះ ញល

យ កុ នងៃថងេនះ ្រពះបទបេសនទេកសល ិ

យ្របករយ៉ងេនះ ។

ស់នវូ ភសិតេនះ ។ េប។បុគគលអនក

ឈនះ ែតង្របទះេពៀរ បុគគលអនកចញ់ ែតងេដកេកើតទុកខបុគគលអនកសងប់ ់ នេហើយ ែតងេដកជសុខ ។ រមងប់ លះបង់នវូ ករឈនះនងករចញ ប ិ ទុតយសង គ មវតុ ស ថ ូ ្រត ទី ៥ ិ [ ៣៧៦ ] ្រគេនះឯង ្រពះបទអជតសតុ ្ត េវេទហិបុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ

់ ្រទងេរៀបចត ុ រងេគ សនេទចបំងនង្រពះបទបេសនទ ធ ែ៏ ដនកសី ។ ្រពះបទ ឹ ិេកសល ពដ


ំ ឹ ងថ ្រពះបទអជតសតេវេទហ បេសនទិេកសល បនឮដណ ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដន ុ ្ត មគធៈ េរៀបចតុរងេគ សន េលើកមកចបំងនង្រពះអង គ ពដ ធ ែ៏ ដនកសីេហើយ ។ េទើប្រពះបទ ឹ

បេសនទេកសល េស្ដចេរៀបចតុរងេគ សន េទតទល់គ ្រពះបទអជតសតុ េវេទ ន នង ្ត ិ ឹ

ហិបុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ ពដ ធ ែ៏ ដនកសី ។ ្រគេនះឯង ្រពះបទអជតសតុ ្ត

៏ ចបំងគ េវេទហិបុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ នង្រពះបទបេសនទ េកសលក ន ។ ឯកុ នង ិ ិ

ំ ស្រងគមេនះឯង ្រពះបទបេសនទេកសល ញុង្រពះបទអជតសត ្ត ិ បុត្ត ជ ិ ុ េវេទហ

់ ក្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ឥស រៈកុ នងែដនមគធៈឲចញ់ េហើយចបយ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈ ំ ់ ។ កុ នងែដនមគធៈេនះបនទងរស

[ ៣៧៧ ] ្រគេនះឯង ្រពះបទបេសនទិេកសល មនេសចកី្ដ្រតះរ ្រពះបទ ិ ះថ ិ អជតសតុ េវេទហ ្ត ឹ ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈេនះ ្របទូស្ដនង

មិន្របទស ូ ្ដ ពតែមនេហ ិ ើ យ ែតថេស្ដចេនះ ្រតូវជកួ មយរបស់

ម អញ ែដលជអនក ម អញ េបដ ើ េូ ចះន មនែត

ំ ់ របយកពលេសះទ ំ ់ របយកពលរថទ ំ ់ រំ ទ ងអស ងអស ម អញរបយកពលដ ឹ ី ងអស ឹ ឹ

ំ ់ របស់្រពះបទអជតសតុ េវេទហ របយកពលេថ ្ត ើម រេជើងទងអស ឹ ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដន ំ ់ វញ ឲរួចេទទងរស ។ លំ មគធៈ េហើយែលង្រពះបទអជតសតុ េនះ ្ត ិ

បេ់ នះឯង

ំ ់ របយកពលេសះទ ំ ់ រប ្រពះបទបេសនទេកសល បនរបយកពលដ រំ ទ ងអស ិ ឹ ី ងអស ឹ ឹ

ំ ់ របយកពលេថ ំ ់ របស់្រពះបទអជតសតុ េវេទហ យកពលរថទងអស ្ត ើម រេជើងទងអស ឹ ិ

ំ ់ វញ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ េហើយែលង្រពះបទអជតសតុ េនះ ឲរួចេទទងរស ្ត ិ ។ [ ៣៧៨ ] ្រគេនះឯង ភក ើ ូ ប េស្ល កសបង់្រប ិ ុ ខេ្រចនរ

ចូលេទបណ ិ ្ឌ បតកុ នង្រកុង

វតីថ លុះ្រ

់ ្រតចីវរកុ នងបុពណ បប ្វ ្ហ សម័យ

ច់េទបណ ិ ្ឌ បតកុ នង្រកុង

វតេហ ីថ ើ យ ្រតឡប់

មកពប កុ នងេពលេ្រកយភត្ត ក៏ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ ិ ី ណ ិ ្ឌ បតវញ

ំ ដល់ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយអងុ យក អងុ យក គំ គ ួ រ ។ លុះភក គ ី ិ ុ ខទងេនះ ុ នងទសមគ ុ នង


៏ ទីសមគួរេហើយ ្រកបបងទ ដ គំ ូល្រពះមន្រពះភគដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រពះបទ

់ អជតសតុ េវេទហ ្ត ុ រងេគ សនេលើកេទចបំង ិ បុត្ត ជឥស រ កុ នងែដនមគធៈ ្រទងេរៀបចត

នង្រពះបទបេសនទ េកសល ពដ ្វ ែ៏ ដនកសីឯេ ឹ ិ ំ ឹ ងថ បេសនទិេកសលបនឮដណ

៏ ះ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ឯ្រពះបទ

្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត

មគធៈ

េរៀបចតុរងេគ សនមកចបំងនង្រពះអង គ ឹ

ចេ្រមើន

េទើប្រពះបទបេសនទេកសល ិ

ពដ ្វ ែ៏ ដនកសីេហើយ

ជឥស រៈកុ នងែដន

បព្រត្រពះអង ដ គ ៏ ិ

ំ ់គ េរៀបចតុរងេគ សនេទចតទល ន នង្រពះបទ ឹ

៏ េ្រមើន ឯ អជតសតុ េវេទហ ដ ្ត ្វ ែ៏ ដនកសី បព្រត្រពះអង គ ច ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ ពដ ិ ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ េកសល ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ នង្រពះបទបេសនទ ិ ិ

់ ៏ ក៏ចបំងគ ដ ន បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ិ ើ ន ក៏កុ នងស្រងគមេនះ ្រពះបទបេសនទេកសល្រទង

ផចញ្រ់ ពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ ឲប ជ័យេហើយ ចប់ ំ ់ បព្រត្រពះអង ៏ ងរស ដ យក្រពះបទអជតសតុ េនះបនទ គ ចេ្រម ្ត ិ ើ ន ្រគេនះឯង ្រពះបទ

បេសនទេកសល មនេសចកី្ដ្រតះរ ្ត ិ ិ ះដ ិ េូ ចះន ថ ្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ិ បុត្ត ជឥស រៈ

កុ នងែដនមគធៈេនះ ្របទូស្ដចេំ ពះ

េស្ដចេនះ្រតូវជកួ មយរបស់

ម អញ

ម អញែដលជអនកមិន្របទូស្ដ ក៏ែមនេហើយ ែតថ េបដ ើ េូ ចះន

មនែត

ំ រំ ទ ម អញរបយកពលដ ឹ ី ង

ំ ់ របយកពលរថទ ំ ់ របយកពលេថ ំ ់ អស់ របយកពលេសះទ ងអស ងអស ើម រេជើងទងអស ឹ ឹ ឹ របស់្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈកុ នងែដនមគធៈ េហើយែលង្រពះបទអជ

ំ ់ វញ ៏ ។ បព្រត្រពះអង ដ តសតុ េនះឲរ ួ ចេទទងរស គ ចេ្រម ្ត ិ ិ ើ ន ្រគេនះ ្រពះបទបេសនទិ

ំ ់ របយកពលេសះទ ំ ់ របយកពលរថទ ំ េកសល បនរបយកពលដ រំ ទ ងអស ង ឹ ី ងអស ឹ ឹ អស់

ំ ់ របយកពលេថ ើម រេជើងទងអស ឹ

របស់្រពះបទអជតសតុ េវេទហ ្ត ិ បុត្ត ជឥស រៈ

ំ ់ វញ ឲរួចេទទងរស កុ នងែដនមគធៈ េហើយែលង្រពះបទអជតសតុ េនះ ្ត ិ ។ [ ្រទង្រ់

៣៧៩

]

្រគកលែដល្រពះមន្រពះភគ

ំ ស់ ្រពះគថទងេនះក ុ នងេវ

េនះថ ៖

់ េហើយ ្រជបេសចកី្ដនះចបស ុ៎


់ សេ្រមចដល់បុរសេនះ ដ ប កររបជន ឹ ំ េគ ដ បេនះ ជនទង

់ បុរស់េនះេឈ ម ះថរបជន ឹ

់ យដៃទរបជន េគក ឹ ុ នងកល

េគែដលពួកជន

់ ដៃទរបជនេនះ នងរ វ់ ញ ដ ប ិ កុ នងកលេនះ បបមិនទនឲផល ឹ ឹ បជន ឹ

់ បុគគលពលែតងសំគល់បបេនះថ្រគនែតជេហត ុ ដ បេនះ លុះ បុគគលពល រែមងដល់នវូ ទុកខ កុ នងកលេនះ

ែតបបឲផល កុ នងកល

់ ួនវ អនកសម្លបេ់ គ ែតងបនេគសម្លបខ ្ល ្ល ញ ិ អនកឈនះេគ ែតងបនេគឈនះខួន

វញអ ន កេជរេគ ែតងបនេគេជរខួនវ ្ល ញ ិ ិ អនក្របទូស្ដេគ ែតងបនេគ្របទូស្ដ

់ ់ េគវញ ខួនវ េនះ រែមងរបជន ្ល ញ ិ មួយេទៀត អនកែដលេគរបជន ិ ឹ ឹ

មករ

ែដលផ្លស់បូ រៃនកម ម។ ្ដ

ធីតុសូ្រត ទី ៦ [ ៣៨០ ]

។ ្រគេនះឯង ្រពះបទបេសនទិេកសល េស្ដចចូលេទ វតីន ថ ទន ិ

់ ់ គល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគេហ េនក គំ ើ យ ្រទងគង ុ នង ទសមគ ួ រ ។ លំ ី

បេ់ នះ បុរសមនក់ ចូលេទគល់ ្រពះបទបេសនទេកសល លុះចូល ិ

េទដល់េហើយ ខ បទ បព្រត្រពះសម ្រពះនង ម តេទព ិ ិ ិ ឹ ូល្រពះបទបេសនទេកសលថ មលិ ្លកេទវ ី ្របសូត្រពះ ជធី

េហើយ ។ កលេបប គ ំ ូលយ៉ងេនះ ើ ុរសេនះ ្រកបបងទ

័ េហើយ ្រពះបទបេសនទិេកសល ក៏មន្រពះហឫទយ

ក់អន ់ ។

់ [ ៣៨១ ] លុះ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបថ ្រពះបទបេសនទេកសល មន ិ ័ ្រពះហឫទយ

់ ើ យ េទើប្រ ក់អនេហ

ំ ស់នវូ គថទង

យេនះកុ នងេវ

េនះថ ៖

បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងជនសូម្រពះអងច គ ិញឹ ច មែត្រសី ្ដ មួយពួកែដលមនបញញ ិ មនសីល មនម្ដយេកមកនងឪព ្ត ល់បី្ដ ុកេកមកដច ូ ជេទព្ដ ជ អនកេធើ្វ វតដ ិ ជ្រសី ្ដ ្របេសើរ បព្រត្រពះអង ជ បុរស គ ធំកុ នងទស ិ ិ

េកើតចក្រសី ្ដ េនះ


បុរសេនះជជអនកេក្ល វក្ល ឯបុតៃ្ត នភរយល ្អ្របកដដេូ ចះន ែតងេ្រប ន ិ ្របេ

នវូ ជនែដលនវូ កុ នងែដនបន ។ បឋមអបបមទសូ្រត ទី ៧ ់កនងទសមគ វតីថ . . . លុះ្រពះបទបេសនទេកសលគង ួរ ី ិ ុ

[ ៣៨២ ] េទៀប្រកុង េហើយ ្រទង់្រ

ស់នង្រពះមន្រពះភគដ េូ ចះន ថ ធម៌ែតមួយ ែដលឲសេ្រមច្របេយជន ៍ ឹ

ំ រី គឺ្របេយជនក ៍ ុ នងេ ទងព

្រពះអងគ

ស់ថ

្រពះអង្រគ

៍ ុ នងេ ្របេយជនក

៍ ុ នងេ កេនះ ១ ្របេយជនក ធម៌ែតមួយ

៍ ុ នងេ កេនះ ១ ្របេយជនក

កខងមុខ ១ មនែដរឬ

៍ ងព ំ រី ែដលឲសេ្រមច្របេយជនទ

កខងមុខ ១ មនែដរ ម

គឺ

ជ ។ បព្រត ិ

៏ េ្រមើន ធម៌ែតមួយ ែដលឲសេ្រមច្របេយជនទ ៍ ងព ំ រី គឺ ្របេយជនក ៍ ុ នង ្រពះអងដ គ ច េ

៍ ុ នងេ កេនះ ១ ្របេយជនក [ ៣៨៣ ] ្រពះអង្រគ

កខងមុខ ១ េតដ ូ េម្ដចខះ្ល ។ ើ ច

ស់ថ បព្រតម ិ

៍ ងព ំ រី គឺ្របេយជនក ៍ ុ នងេ សេ្រមច្របេយជនទ ១ ។ បព្រតម ិ េនះ

នេជើង

រែមង្របជុំចុះកុ នង

អមបលេនះ េ្រពះថ

ជ ធម៌ែតមួយ គឺអបបមទធម៌ ែតងឲ ៍ ុ នងេ កេនះ ១ ្របេយជនក

មួយៃនពួកសតែ្វ ដលេដរើ េលើែផនដ ី

នេជើងដរំ ី

នេជើងដរំ ី ជ

ំ ជង នេជើងដរំ ្របកដជធ ី

នេជើងធំ យ៉ង

ក ខងមុខ

ំ ់ នេជើងទងអស

នេជើងសត្វ

មិញ បព្រតម ិ

៍ ងព ំ រី គឺ្របេយជនក ៍ ុ នងេ ែតមួយ គឺអបបមទធម៌ ែតងឲសេ្រមច្របេយជនទ

៍ ុ នងេ ្របេយជនក

នវូ

ជ ធម៌ កេនះ ១

ក ខងមុខ ១ យ៉ងេនះឯង ។

[ ៣៨៤ ] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ

ស់ភសិតេនះ ។ េប ។ បុគគល កល្របថន

យុ ភពជអនកមិនមនេ គ សមបុរកយ

ំ នងេសចក ី្ដេ្រតកអរទង ិ ំ មិន្របមទ ) បណិ្ឌ ទង

នសួគ៌ ្រតកូលខស ព ់

យ ដេ៏ លើសលុប តៗេទ ( គួរែតេធើ្វ េសចកី្ដ

យ ែតងសរេសើរ េសចកី្ដមិន្របមទ កុ នង

ំ ទង


ំ បុញក ញ ិ រយវត ថ ង ិ ុទ

យ បណិ្ឌ តជអនកមិន្របមទ ែតងបន្របេយជន ៍ កុ នងបចុ បបន ក ច ន ី្ដ ្របេយជន ៍

ំ រី គឺ្របេយជន ៍ ទងព

ែដលមនកុ នង

៍ ង ំ កកី្ដ ធីរជន េឈ ម ះថបណិ្ឌ ត េ្រពះករបននវូ ្របេយជនទ

បរេ

ពរេនះ ។ ី ទុតយអបបមទស ូ ្រត ទី ៨ ិ ់ [ ៣៨៥ ] ្រពះមន្រពះភគគងេនេទៀប្រកុ ង

វតីថ . . . គង់េនកុ នងទសមគ ួរ ។ ី

គង់េនកុ នងទសមគ ួ រេហើយ ី

លុះ្រពះបទបេសនទេកសល ិ

បន្រកបបងទ គំ ូល្រពះមន

៏ េ្រមើន កលខុ្រំញ ពះអងព ្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង ដ គ ួនសមងំេនកុ នងទី គ ច ិ េ

្រ

មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះក ិ ុ នងចិតេ្ត កើតេឡើងយ៉ងេនះថ

ស់េហើយេ

ធម៌ែដល្រពះមន្រពះភគ

យ្របៃព ធម៌េនះឯង ជរបស់បុគគលអនកមនមិតល ្ត ្អ អនកមនសម្លញ់

ល្អ អនកបេង្អនេទរកកលយណជន មិនែមនជរបស់បុគគលអនកមនមិត្ត សម្លញ់

្រកក់ អនកបេង្អនេទរកបបជនេឡើយ ។ បព្រតម ិ

េហើយ បព្រតម ិ េហើយ េ

ជ នះយ ុ ៎ ៉ ងេនះែមនេហើយ បព្រតម ិ

្រកក់ អនកមន

ជ នះយ ុ ៎ ៉ ងេនះែមន

ជ ធម៌ែដលតថគត្រ

ស់

់ ្អ យ្របៃព ធម៌េនះឯង ជរបស់បុគគលអនកមនមិតល ្ត ្អ អនកមនសម្លញល

អនកបេង្អនេទរកកលយណជន សម្លញ់

ង ត់ កុ នងទីឯ

មិនែមនជរបស់បុគគលអនកមនមិត្ត

្រកក់

អនកមន

្រកក់ អនកបេង្អនេទរកបបជនេឡើយ ។

[ ៣៨៦ ] បព្រតម ិ

ជ សម័យមួយ តថគតេនកុ នងនគមេឈ ម ះនគរកៈ របស់ ិ

ពួកសកយជន កុ នងសកកជនបទឯេ

ះ ។ បព្រតម ិ

ជ លំ

បេ់ នះឯង ភិកុ ខេឈ ម ះ

នន ទ បនចូលេទរកតថគត លុះចូលេទដល់ ថ្វយបងតថគតេហ គំ គ ើ យ អងុ យក ុ នងទី

សមគួរ ។ បព្រតម ិ

ជ លុះ

ននភ គ ទ ក ិ ុ ខអងុ យក ុ នងទីសមគួរេហើយ បន្រកបទូល

៏ េ្រមើន ភពៃនបុគគលអនកមនមិតល តថគតដេូ ចះន ថ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ្ត ្អ អនកមនសម្លញ់ ិ


ល្អ អនកបេង្អនេទរកកលយណជន េនះជគុណពក់ក បព្រតម ិ

ននភ ទ ក ិ ុ ខ្រកបទូលយ៉ងេនះេហើយ

កល

ននភ ទ ក ិ ុ ខដេូ ចះន ថ មនល

។ ្ដ លរបស់មគគ្រពហមចរយៈ ិ តថគតបន្រ

ស់នង ឹ

ំ យយយ ៉ ងេនះេឡើយ ឯភពៃនបុគគលអនកមន នន ទ អនកកុន ិ

់ ្អ អនកបេង្អនេទរកកលយណជន េនះចត់ជមគគ្រពហមចរយៈ មិតល ្ត ្អ អនកមនសម្លញល ិ ំ ូ ល មនល ទងម

នន ទ មគគ្រពហមចរយៈន ះុ ៎ េកើត្របកដដល់ភក ្ត ្អ ិ ិ ុ ខែដលជអនកមនមិតល

់ ្អ អនកបេង្អនេទរកកលយណជន ភក អនកមនសម្លញល ឹ ើ ននវូ មគគ្របកប ិ ុ ខេនះ នងចេ្រម េ

យអងគ ៨ ដ្រ៏ បេសើរនងេធ ើ្វ ឲេរឿយៗ នវូ មគគ្របកបេ ឹ [ ៣៨៧ ] មនល

់ ្អ អនកបេង្អនេទ នន ទ ចុះភក ្ត ្អ អនកមនសម្លញល ិ ុ ខអនកមនមិតល

រកកលយណជន ចេ្រមើននវូ មគគ្របកបេ ្របកបេ

យអងគ ៨ ដ្រ៏ បេសើរ េធើ្វ ឲេរឿយៗ នវូ មគគ

យអងគ ៨ ដ្រ៏ បេសើរដច ូ េម្ដច ។ មនល

សមមទដ ិ ែិ្ឋ ដល

យអងគ ៨ ដ្រ៏ បេសើរ ។

្រស័យវេវក ិ

នន ទ ភក ិ ុ ខកុ នង

្រស័យវ ិ គ

សនេនះ ចេ្រមើននវូ

្រស័យនេិ ធ មនកិរយបេង ្អ នចិត្ត ិ

េទេដម ក ប . . . ចេ្រមើននវូ សមម ច . . . ចេ្រមើននវូ ើ បលះក ិ េលស ចេ្រមើននវូ សមមសងប ី សមមកមមន ្ត . . . ចេ្រមើននវូ សមម

ជីវៈ . . . ចេ្រមើននវូ សមម យម . . . ចេ្រមើននវូ សមម

សតិ . . . ចេ្រមើននវូ សមមសមធិ. . . ែដល

្រស័យវេវក ិ

្រស័យវ ិ គ

់កិេលស ។ មនល នេិ ធ មនកិរយបេង ្អ នចិតេ្ត ទ េដម ើ បលះបង ិ ី

្រស័យ

នន ទ ភក ិ ុ ខអនកមនមិត្ត

់ ្អ អនកបេង្អនេទរកកលយណជន ែតងចេ្រមើននវូ មគគ្របកបេ ល្អ អនកមនសម្លញល

យអងគ ៨ ដ្រ៏ បេសើរ េ

អងគ ៨ ដ្រ៏ បេសើរ ែតងេធើ្វ ឲេរឿយៗ នវូ មគគ្របកបេ ្របករយ៉ងេនះឯង ។ មនល

់ ្អ នន ទ ភពៃនបុគគលអនកមនមិតល ្ត ្អ អនកមនសម្លញល

ំ ូ លេ អនកបេង្អនេទរកកលយណជន េនះជតួមគគ្រពហមចរយៈ ទងម ិ េនះ បុគគល្រតូវដងេ ឹ ធមម ំ ទង

យបរយេនះឯង ។ មនល ិ

ំ រែមងរួចចកជតិ សតទ ្វ ង យមនមរណៈជធមម

យេហតុ

ំ នន ទ សតទ ្វ ង

យមនជ ជធមម

េហតុ

យ មនជតិជ

រែមងរួចចកពយធិ សត្វ

ំ រែមងរួចចកមរណៈ សតទ ្វ ង

យមនេ

ក បរេទវៈ ិ


ទុកខ េទមនស នងឧបយសជធម ម ិ ំ នងឧបយសទ ង ិ

រែមងរួចចកេ

យបន ក៏េ្រពះ

ៃនបុគគលអនកមនមិតល ្ត ្អ

្រស័យនងតថគតជម ្ត ្អ ។ មនល ឹ ិ តល

់ ្អ អនកមនសម្លញល

ំ ូល េ តួមគគ្រពហមចរយៈទ ងម ិ

ក បរេទវៈ ទុកខ េទមនស ិ

យេហតុ

នន ទ ភព

អនកបេង្អនេទរកកលយណជន េហតុេនះ បុគគល្រតូវដង ឹ េ

េនះជ

យបរយេនះ ិ

ឯង ។ [ ៣៨៨ ] បព្រតម ិ យ៉ងេនះថ

ជ េ្រពះេហតុេនះ កុ នង

់ ្អ អនកបេង្អនេទរកកលយណ ម អញជអនកមនមិតល ្ត ្អ អនកមនសម្លញល

ជន ។ បព្រតម ិ

ជ្រពះអងគ គ បបស ិ ី ិ ក យ៉ងេនះឯង ។ បព្រតម

ំ គឺេសចកី្ដមិន ្របមទកុ នងធម៌ជកុសលទង

់ ្អ សម្លញល ម

អនកបេង្អនេទរកកលយណជន

ជ កលេប្រពះអង ជ គ អនកមិន្របមទ ើ

្រសីសំន ែដលេដរើ ែហ េសចកី្ដមិន្របមទ

េបដ ើ េូ ចនះ

េសចកី្ដមិន្របមទេហើយ

ំ សូមបក ី ្រតទង

កលេប្រពះអង ជ គ អនកមិន្របមទ ើ មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះយ ិ ៉ ងេនះថ

បព្រតម ិ

ំ ន ្រស័យេនកុខ

បព្រត ិ

្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទេហើយ សូមប ី ្រពះ ជមិន្របមទ

្រស័យ

ជអនកមិន្របមទ

្រស័យ

ជ កលេប្រពះអង ជ គ អនកមិន្របមទ ើ

យ៉ងេនះថ ្រពះ ជជអនកមិន្របមទ

ំ េបដ ង ើ េូ ចនះ មនែតេយងទ ើ

គួរែត

ំ មនែតេយងទ ង ើ

យ ជអនកមិន្របមទ

ជ ធម៌ មួយេនះ

យ ្រពះអងជ គ អនកមនមិតល ្ត ្អ អនកមន

ក៏គង់មនេសចកី្ដ្រតិះរះថ ិ

េសចកី្ដមិន្របមទែដរ ។ បព្រតម ិ

ំ េយងទ ង ើ

សនេនះ ្រពះអងគ គ បបស ី ិក

ំ ុះ យែដលជចណ

្រស័យ

គង់មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះិ

្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទ េបដ ើ េូ ចនះ មនែត ្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទែដរ ។ បព្រតម ិ

់ ្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទេហើយ សូមបព ី ួកពលគង

្រពះ ជជអនកមិន្របមទ

្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទ

យ ជអនកមិន្របមទ

្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទែដរ ។

ជ កលេប្រពះអង ជ គ អនកមិន្របមទ ើ

្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទេហើយ

សូមបអ ងអ ិ ិ ន កជនបទគង់មន ី ន កនគមន

៉ ងេនះថ េសចកី្ដ្រតះរ ិ ះយ ិ

្រពះ ជជអនកមិន


្របមទ

ំ ង ្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទ េបដ ើ េូ ចនះ មនែតេយងទ ើ

្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទែដរ ។ បព្រតម ិ

យ ជអនកមិន្របមទ

ជ កលេប្រពះអង ជ គ អនកមិន្របមទ ើ

្រស័យេសចកី្ដមិន្របមទេហើយ សូមបខ ម ះថ ្រពះអងប គ ន្រគប្រ់ គងរក ្ល ី្ដ ក៏នងេឈ ឹ ី ួនក

្រសីសំន កី្ដ ក៏នងេឈ ម ះថ ្រពះអងប គ ន្រគប្រ់ គងរក ឹ ្រពះអងប គ ន្រគប្រ់ គងរក

[ ៣៨៩ ] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ំ ្របថននវូ េភគៈទង

យ ែតងសរេសើរនវូ េសចកី្ដមិន្របមទ កុ នង

យ បណិ្ឌ តអនកមិន្របមទបនសេ្រមច្របេយជន ៍ ក កុ នងបចុ បបន ន ី្ដ ្របេយជន ៍ ច

ំ រី គឺ ្របេយជន ៍ ទងព កី្ដ ធីរជនេឈ ម ះថ

ស់នវូ គថេនះ ។ េប ។ បុគគលកល

យ ឲេ្រចើនេលើសលុបតៗ េទ ( គួរែតេធើ្វ េសចកី្ដ

ំ មិន្របមទ ) បណិ្ឌ តទង ំ បុញក ញ ិ រយចត ថ ង ិ ុទ

កកី្ដ ក៏នងេឈ ្រពះឃ ម ះថ ្ល ំ ងនងជ្រងុ ឹ ិ

កុ នងបរេ

៍ បណិ្ឌ ត េ្រពះបននវូ ្របេយជនេនះ ៗ។ បឋមបុតក ្ត សូ្រត ទី ៩

[ ៣៩០ ] េទៀប្រកុង

េស្ដចចូល វតីថ . . . ្រគេនះឯង ្រពះបទបេសនទេកសល ិ

ំ ុ នងេវ េទគល់្រពះមន្រពះភគ ទងក

ៃថង្រតង់ លុះេស្ដចយងដល់ ថ្វយបង្រពះមន គំ

ទសមគ ួ រេហើយ េទើប្រពះមន្រពះភគ្រ ី

ស់ដេូ ចះន ថ បព្រតម ិ

្រពះភគ

េស្ដចមកព ី

េហើយ្រទង់គង់កុ នងទីសមគួរ

លុះ្រពះបទបេសនទិេកសល

គង់កុ នង

ជ ចុះ្រពះអងេគ ទើបនង ឹ

ំ ទងៃថ ្រកបបងទ ង ្រតង់ ្រពះបទបេសនទេកសល គ ំ ូលថ បព្រត្រពះអង គ ិ ិ

៏ េ្រមើន េសដគ ដច ី្ឋ ហបតីកុ នង្រកុង

ំ េធើ្វ មរណកលេទេហើយ ខុ្រំញ ពះអងគ ន្រទពយ វតេនះ ីថ

ំ បព្រត្រពះអង ៏ ់ របស់េសដែី្ឋ ដលគ ដ ម នកូនេនះ មកកនខងក គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រគន ់ ុ នង្រពះ ជ ង

៉ សិបែសនេទេហើយ ែត្របក់មនែបត

់េពលេទថី្វ ដល់រូបយៈ នងបច ឹ ិ

បព្រត្រពះអង ដ គ ៏ ិ

ចេ្រមើន េសដគ ែ្ត បបេនះ គឺគត់បរេភគបយច ុ ងអងរក ី្ឋ ហបតីេនះ មនករបរេភគភត ិ ិ


់ រី មនករេ្រប្របស ់ សំពតែ់ បបេនះ គឺគត់េស្ល កសំពតស ់ ំ បកៃធមបះ៉ មន្រជក់ជគ្រមបព ើ ំ មនករេ្រប្របស ់ យនែបបេនះ គឺគត់ជិះរថតូចកញចស់ បងឆ្រតស ំ ជ ៣ ផទង ឹ ្ល ក ើ យ៉ងតូច ។ [ ៣៩១ ] បព្រតម ិ យ៉ងេនះេហើយ បព្រតម ិ

ជ ពកយេនះយ៉ងេនះេហើយ បព្រតម ិ ជ ធមម

ជ ពកយេនះ

អសបបុរស េបបនេភគៈេ្រច ើ ើនេលើសលុបេហើយ

មិនេធើ្វ ខួនឲស ្ល ុ ខ មិនបេំ ពញខួន ្ល មិនេធើ្វ ម

បិ

ឲសុខ មិនបេំ ពញម

បិ

មិនេធើ្វ

បុតភ មិនេធើ្វ ពួកបុរសជទសកមមករឲបនសុខ ្ត រយឲបនស ុ ខ មិនបេំ ពញបុតភ ្ត រយ ិ ិ មិនបេំ ពញពួកបុរសជទសកមមករ ពួកមិតន ្ត ង ិ

មតយ

មិនេធើ្វ ពួកមិតន ្ត ង ិ

ំ ទនកុ នងសមណ្រពហមណ៍ទង

ំ ិ នតក ំ ល់ទុកនវូ ទកិខ ទងម

ែដល ជទនមនផលខង ព ់ខស ព ់ ជទនឲនវូ

មិនបេំ ពញ

មតយឲបនសុខ

៏ រមមណ៍មនរូបជេដមដ ើ ្របេស ើ រេ

យ្របៃព

់ មន វបកជស ុ ខ ្រប្រពត ិ ើ បស ឹ េ្ត ទេដម ើ ើ ី ួ គ៌េឡើយ ។ កលេបអសបប ុ រសេនះ មិនេ្រប្របស

ំ េភគ សមបតទ ិ្ត ងេនះេ

ំ យ្រសួល យ៉ងេនះេហើយ ្រពះ ជទង

ំ យនយកេទខ ះ្ល

ំ ច ត់េទខះ្ល ពួកញតែដលម ពួកេចរ នយកេទខ ះ្ល េភងេឆះខ ូ េទខះ្ល ទកបន ើ្ល ឹ ិ ិ នជទី ្រស

់ ំ យកេទខះ្ល ។ បព្រតម ញន ិ

េនះមិនេ្របើ ្របស់េ

ំ ជ កលេបេភគៈទ ងេនះ ែដលអសបបុរស ើ

យ្របៃពយ៉ងេនះេហើយ រែមងដល់នវូ ករអស់េទ មិនដល់នវូ ករ

់ បនេឡើយ ។ បព្រតម េ្រប្របស ើ ិ

ជ ្រសះេបកខរណីកុ នងទគ ុ ី ម នមនស

មនទឹក ្រតជក់ មនទឹកឆងញ់ មនទឹកស ( េ

មនទកថ ្ល ឹ

់ ្អ គួជទីេ្រតកអរ ំ ងល យអេន ើ ្ល ) មនកព

អនកផងមិន េទដងទឹកេនះ មិនផឹកទឹកេនះ មិនងូតទកេនះ មិនយកទកេនះេទេ្រប ឹ ឹ ើ ្របស់

មសម

គួរដល់េសចកី្ដ្រតូវករេឡើយ

់ េ កលេគមិនេ្រប្របស ើ ់ បនយ៉ង ករេ្រប្របស ើ

បព្រតម ិ

ឯទឹកេនះ

់ នវូ ករអស់េទ មិនដល់នវូ យ្របៃព យ៉ងេនះេហើយ គបបដល ី បព្រតម ិ

ជ អសបបុរស បនេភគៈេ្រចើនេលើសលុប

េហើយ មិនេធើ្វ ខួនឲស ្ល ុ ខ មិនបេំ ពញខួន ្ល ។ េប ។ បព្រតម ិ

ជ កលេបេភគៈ ើ


ំ ទង

់េ យ ែដលអសបបុរសេនះមិន េ្រប្របស ើ

យ្របៃព យ៉ងេនះេហើយ ែតងដល់នវូ

់ បន យ៉ងេនះឯង ។ ករអស់េទ មិនដល់នវូ ករេ្រប្របស ើ ជ ចែំ ណកសបបុរស បនេភគៈេ្រចើនេលើសលុបេហើយ

[ ៣៩២ ] បព្រតម ិ

ែតងេធើ្វ ខួនស ុ ខ បេំ ពញខួន ្ល េធើ្វ ម ្ល

សុខ

បេំ ពញបុតភ ្ត រយ ិ

ទសកមមករ េធើ្វ ពួកមិតន ្ត ង ិ

យ៉ងេនះេហើយ

បេំ ពញពួកបុរសជ

មតយឲសុខ បេំ ពញពួកមិតន ្ត ង ិ

ំ មតយ ទងបនតម ក ល់

យ ែដលជទនមនផលខង ព ់ខស ព ់ ជ

យ្របៃព មនវបកជស ុ ខ ្រប្រពត ិ ឹ េ្ត ទ

ំ ់ េភគសមបតិទ កលេបសបប ្ត ងេនះេ ើ ើ ុ រសេនះបនេ្រប្របស

ំ ពួក្រពះ ជក៏មិននយកេទ

៏ មិនបន តេ់ ទ ទកក ឹ ជ

េធើ្វ បុតភ ្ត រយឲ ិ

បិ

េធើ្វ ពួកបុរសជទសកមមករឲសុខ

រមមណ៍មនរូបជេដម ើ ដ្រ៏ បេសើរេ

ទនឲនវូ

ឲសុខ បេំ ពញម

ំ ទន កុ នងសមណ្រពហមណ៍ទង

ទុកនវូ ទកិខ

េដម ើ បស ី ួ គ៌

បិ

ពួកញតែដលម ិ ិ នជទ្រស ី

ំ េភគៈទងេនះ

ពួកេចរក៏មិនលួចេទ

់ បន រែមងដល់នវូ ករេ្រប្របស ើ

៏ មិនេឆះ េភងក ើ្ល

់ ៏ មិនបននយកេទ ំ ញក

់េ ែដលសបបុរសេនះេ្រប្របស ើ

យ្របៃព

មិនដល់នវូ ករអស់េទេឡើយ

យ្របៃព

បព្រត ិ

យ៉ងេនះេហើយ បព្រតម ិ

្រសះេបកខរណីែដលេនជិត្រសុក ឬនគម មនទកថ ្ល មនទឹក្រតជក់ មនទកឆ ង ញ់ ិ ឹ ឹ មនទកស (េ ឹ

ំ ង់ល្អ គួជទីេ្រតកអរ អនកផង េទដងទឹកេនះមកខះ្ល យអេន ើ ្ល ) មនកព

់ ផក ឹ ខះ្ល ងូតខះ្ល េ្រប្របស ើ ែដលអនកផងបរេភគេ ិ

មសម គួរដល់េសចកី្ដ្រតូវករខះ្ល បព្រតម ិ

ជ ឯទឹកេនះ

់ នវូ ករ ដល់នវូ ករេ្រប្របស ់ យ្របៃព យ៉ងេនះេហើយ គបបដល ើ ី

បន មិនដល់នវូ ករអស់េទេឡើយ យ៉ង

មិញ បព្រតម ិ

ជ សបបុរស បនេភគៈ

េ្រចនេល ្ល ។ េប ។ កលេបេភគសមបត ្ល ឲសុខ បេំ ពញខួន ិ្ត ើ ើ ើ សលុបេហើយ ែតងេធើ្វ ខួន ំ ់េ ទងេនះ ែដលសបបុរសេនះ េ្រប្របស ើ

យ្របៃព យ៉ងេនះេហើយ ែតងដល់នវូ ករេ្របើ

្របស់បន មិនដល់នវូ ករអស់ េទេឡើយ យ៉ងេនះឯង ។


[ ៣៩៣ ] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ

ស់នវូ ពកយេនះេហើយ ។ េប ។ បុរស

បនជួប្របទះនងទ ជទកផ ក ុ ឹ មិនបន ឹ ក ឹ ែដលដក់េនកុ នងទគ ី ម នមនស ឹ យ៉ង

មិញ បុរស

់ ខួនឯង ្រកក់ បននវូ ្រទពយេហើយ មិនេ្រប្របស មិន ្ល ើ

ឲទន យ៉ងេនះឯង ឯអនក្របជញ ជអនកេចះដង ឹ េនះ េបបនេភគសមបត ិ្ត ើ ់ ខួនឯងខ េហើយ ែតងេ្រប្របស ះ្ល េធើ្វ កិចឯ ្ល ច េទៀតៗខះ្ល អនក្របជញេនះ ជ ើ បុគគល្របេសើរ ចំ

្ល បេ់ ទ) ក៏េទកន ់

( លុះ យចិញឹ ចមពួកញតខ ិ ះ្ល ឥតមនេគតះេដៀល ិ ថ នសួគ៌ ។ ទុតយប ុ តក ្ត សូ្រត ទី ១០ ិ

ំ [ ៣៩៤ ] ្រគេនះ ្រពះបទបេសនទេកសល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ ទង ិ

់ នងទសមគ ៃថង្រតង់ លុះចូលដល់ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគេហ ួ រ ។ លុះ្រពះបទ គំ ី ើ យ គងក ុ បេសនទិេកសល បព្រតម ិ

គង់កុ នងទីសមគួរេហើយ

ជ ចុះ្រពះអងេគ ទើបនងេស ្ដ ចមកពី ឹ

្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ

ស់យ៉ងេនះថ

ំ ទងៃថ ង ្រតង់ ។ ្រពះបទបេសនទេក ិ

៏ សល ្រកបទូលថ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ី្ឋ ហបតក ី ុ នង្រកុង ិ ើ ន េសដគ

េធើ្វ មរណ វតេនះ ីថ

ំ ំ ់ គ កលេទេហើយ ខុ្រំញ ពះអងម គ កនយក្រទពយេសដ ី្ឋ ម នកូនេនះេទកនខងក ុ នង្រពះ ជ ង

៏ ់ ់ មនមួយរយែសនេទេហើយ នងបច ់េពលេទថី្វ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រគនែត្របក ឹ

៏ ដល់រូបយៈ បព្រត្រពះអង ដ ែ្ត បបេនះ គឺ គ ចេ្រម ី្ឋ ិ ិ ើ ន េសដគហបត ីេនះមនករបរេភគភត ិ ់ រេភគបយច ់ រី មនកេ្រប្របស ់ សំពតែ់ បបេនះ គឺ គតប ុ ងអងរក មន្រជក់ជគ្រមបព ិ ើ ំ មនកេ្រប្របស ់ យនែបបេនះ គឺគត់ជិះ ់ សំពតស ់ ំ បកៃធម បះ៉ ជ ៣ ផទង គតេ់ ្រប្របស ើ ើ ំ រថតូចកញចស់បងឆ្រតស ឹ ្ល កយ៉ងតូច ។ [ ៣៩៥ ] បព្រតម ិ យ៉ងេនះេហើយ បព្រតម ិ

ជ ពកយេនះយ៉ងេនះេហើយ បព្រតម ិ

ជ ពកយេនះ

ជ កលពរេ្រពងនយមកេសដ គ ី្ឋ ហបតីេនះ បនឲេគ ី


ំ យបណ ិ ្ឌ បតថ អនកទង

ក ្របតិបតិ្ត ្រពះតគរសិខបេច ច សមុ ព ទ ធ េ ី

ដល់សមណៈដេូ ចះន លុះេពលរួចេហើយ ក៏េ្រកកអំពី គហបតេនះឲរ ួ ចេហើយ ី ំ ទសៈទង

បុេ៉

សនៈេជៀសេចញេទ លុះេសដ ី្ឋ

ជអនកមនេសចកី្ដេក ្ដ ្រក

ំ យកី្ដ កមមកទង

យចូរឲនវូ ដបយ ុំ

កុ នងេពលជខងេ្រកយថ

យកី្ដ គបបបរ វូ បណ ិ ិ ្ឌ បតេនះ្របេសើរជង មិនែត ី េភគន

ំ ្ដ ច់ជីវតកូនមនក់របស់បង េ្រពះេហតុៃន្រទពយ ។ ះ េសដគ បនទងផ ី្ឋ ហបតេនះ ី

បព្រតម ិ

្រពះតគរស ក ជ េសដគ បនឲេគ្របតបត ច សមុ ព ទ ធ េ ី្ឋ ហបតេនះ ិ្ត ិ ខបេច ី ី ិ

់ ុ គតិសួគ៌េទវេ បណ ិ ្ឌ បតេហើយ បនេទកនស

ំ កមមេនះឯង បនដែណងជេសដ ក ី្ឋ ុ នង្រកុង សល់ផលកមមេនះឯង ។ បព្រតម ិ

េសចកី្ដេក ្ដ ្រក

ក អស់ រៈ ៧ ដងេ

់ រៈ៧ ដង េ វតេនះឯងអស ីថ

យេសស

ំ យកី្ដ កមមករទង

ំ យ កុ នងេពលជខងេ្រកយថ ទសៈទង

់ មិនបេង្អនចិតេ្ត ទ េដម ើ បេ្រប ើ ី ្របស

់ យនល្អ េដម ើ បេ្រប ើ ី ្របស

បរេភគបញ ច កមគុណដៃ៏ ថ្លថ្ល បព្រតម ិ ិ

យកី្ដ

យវបកៃនកម ម េនះ បនជេសដគ ិ ី្ឋ ហបតី

់ ិ េនះ មិនបេង្អនចិតេ្ត ទេដមប វូ ភតឆ ្ត ង ញព ើ បរ ិ ី េភគន មិនបេង្អនចិតេ្ត ទ

់ យវបករបស ិ

េនះឲរ ជ លុះេសដគហបត ួ ចេហើយ ជអនកមន ី្ឋ ី

គបបបរ វូ បណ ិ ិ ្ឌ បតេនះ្របេសើរជង េ ី េភគន

់ ្អៃថ្លថ្ល សំពតល

មិនបេង្អនចិតេ្ត ទ

េដម ើ បី

ជ េសដគ ផ្ដច់ជីវតកូន្របុស ី្ឋ ហបតេនះ ី

ំ ់ មនក់របស់បង េ្រពះេហតុៃន្រទពយ បនជេឆះេនកុ នងនរកអស់ឆនជេ្រច ន ំ ើន អស់ពនៃនឆ

ំ ជេ្រចើន អស់ែសនៃនឆនជេ្រច ើន េ ្រទពយេសដគ ី្ឋ ម នកូនេនះមក

ំ យវបកៃនកម ម េនះ ជនទង ិ

ំ យ ែតងេទនយក

ក់្រពះឃ ្ល ំ ង អស់ រៈ ៧ ដងេនះេហើយ េ

ំ ៃនផលកមមេនះឯង អស់រយៃនឆនជេ្រច ើន ។ បព្រតម ិ

យេសសសល់

ជ បុណយចស់របស់ េសដ ី្ឋ

ំ ុណយថីម គតក ់ ៏ មិនសន ំេឡើយ ។ បព្រតម គហបតេនះ អស់រលីងេទ ទងប ី ិ ក៏កុ នងៃថងេនះ

់ េទកនម

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

េ រុវនរក ែមនឬ ។ បព្រតម ិ

ជេសដគ ី្ឋ ហបតីចូល

េសដគ ី្ឋ ហបតេនះ ី

់ េសដគ ី្ឋ ហបតីចូលេទកនម េ រុវនរក ែមន ។

េឆះកុ នងម

េ រុវនរក


់ [ ៣៩៦ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទងបន្រ របស់ ំ ទង

ស់នវូ ពកយេនះេហើយ ។ េប ។

មួយ គឺ្រសូវ ្រទពយ ្របក់ មស ែដលខួនហ ្ល ួ ងែហងកី្ដ ជន

គឺទសៈ កមមករ អនកបេ្រមើ នងអ ្ល ិ ន កសុីឈួ ន លៃនខួនេនះ

់ ់ ទងអស ំ ់ េនះេទបនេទ ្រតូវែតលះ យករបស កី្ដ បុគគលមិនគបបកន ី ំ ់ េនះេហើយេទ លុះែតបុគគលេធើ្វ កមម បង់របស់ទងអស

កយ េ

យ ច ឬេ

យចិត្ត កមមេនះឯង ជរបស់ខួនៃនប ុគគលេនះ ្ល

់ បុគគលែតងកនយកន វូ កមមេនះេទ កមមេនះែតងេទ

មនវូ បុគគលេនះ

ដច ូ ជ្រសេមល អេនទ

ធុជនគួរេធើ្វ

ម្របណ េ្រពះេហតុេនះ

កមមជកុសល ែដល្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នងបរេ ំ បុណយទង

កឲចេ្រមើន (េ្រពះថ )

់ សតទ ំ យែតងជទីពងរបស ្វ ង ឹ

យ កុ នងបរេ

ក។

ចប់ ជដលវគ គ ទី ២ ។ ិ គឺ បញី ជ េរឿងៃនជដល ិ វគគទីពេនះ ី ជដលស ូ ្រត ១ បញច ជសូ្រត ១ េទណបកសូ្រត ១ ស្រងគមសូ្រត ២ ែដល ិ េ

កេពលេហើយ ធីតុសូ្រត ១ អបបមទសូ្រត ២ អបុតក ្ត សូ្រត ២ ែដល

កេពលេហើយ េ្រពះេហតុេនះ បនជេ

បុគគលវគគ ទី ៣

កេ

ថ វគគ ។


បុគគលសូ្រត ទី ១ [ ៣៩៧ ] េទៀប្រកុង

េស្ដចចូល វតីថ . . . ្រគេនះឯង ្រពះបទបេសនទេកសល ិ

េទគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េហើយគង់េនកុ នង គំ ទសមគ ួ រ ។ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ ី ទសមគ ួ រេហើយ ដេូ ចះន ថ បព្រតម ី ិ

ស់នង្រពះបទបេសនទ ឹ ិេកសល ែដលគង់កុ នង

ជ បុគគល ៤ ពួក មន្របកដកុ នងេ

ក បុគគល ៤

ពួក េតើដច ុខ ូ េម្ដច គឺបុគគលងងឹត មនងងឹតេទខងមុខ ១ បុគគលងងឹត មនពនេទខងម ឺ ្ល ១ បុគគលភឺ្ល មនងងឹតេទខងមុខ ១ បុគគលភឺ្ល មនពនេទខងម ុខ ១ ។ ឺ ្ល [ ៣៩៨ ] បព្រតម ិ ជ បុគគលពួកខះ្ល កុ នងេ

ជ បុគគលងងឹត មនងងឹត េទខងមុខដច ូ េម្ដច ។ បព្រត ិ កេនះ េកើតកុ នង្រតកូលទប គឺកុ នង្រតកូលច

្ឌ ល ឬ

្រតកូលជងែផង ្រតកូល្រពន ឬ្រតកូលេធើ្វ រថ ្រតកូលអនកេចលស្រមម ជ្រតកូល អនក្រកី្រកមិនសូវមនបយទឹកនងេភជន ចិញឹ ចមជីវតេ ិ ិ សំពតេ់ ស្ល កបនេ មន

យលំបក បុគគលេនះ មនសមបុរក៏

្រកក់ មិនគួរេមើល ទបេតឿ

ពធេ្រចើន ខ្វក់ែភក ន ឬែកងងកងង់ ខក ច ឬខន ិ ្វ រកបយ ទក ឹ សំពតេ់ ស្ល ក យន

ក្រមងផក េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង្រស

ប ទេដក ទស ី ី ំ

ៃន្របទប ្ត ុចរច តេ ី មិនបនជ្រប្រកតី ។ បុគគលេនះ្រប្រពត ឹ ទ ិ ច ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ េ

យលំបក រកបយបរេភគន ង ិ ិ

ក់

្រស័យនងេ្រគ ងឧបករណ៍ ិ យកយ ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យចិត្ត ។ លុះបុគគលេនះ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យ ច ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យកយ ្រប្រពត ្ត ុចរច ត ឹ ទ ិ

់ ំពេសចក យចិតេ្ត ហើយ ែបកធ្លយ ងកយខងមុខបនទបអ ី្ដ ី

់ ំេណើត តរច ។ បព្រតម ្ល ប់ ក៏ចូលេទកនក ិ ឆ ន េ្របត អសុរកយ នងនរក ិ ិ

់ ីងងឹតឈឹង ឬេចញអំពទ េ្រប បដច ូ ជបុរសេចញអំពទ ី ីងងឹតឈឹង េទកនទ ី ីងងឹត្រពល ិ ់ មន ់ ងងឹ យ៉ង េទកនទ ៗ េទកនទ ត្រពល ៗ េចញអំពទ ិទ ិទ ី ល្រកហម ី ិ ី មន ី ល្រកហម


បព្រតម ិ

យ៉ងេនះឯង េ

តថគតេពលថ

បព្រតម ិ

ថ បុគគលងងឹត មនងងឹតេទខងមុខ ។

[ ៣៩៩ ] បព្រតម ិ បព្រតម ិ

ក៏យ៉ងេនះែដរ

បុគគលេនះ

ជ បុគគលងងឹត មនពនេទខងម ុ ខ េតើដច ូ េម្ដច ។ ឺ ្ល

បុគគលពួកខះ្ល កុ នងេ

មកេកើតកុ នង្រតកូលទប

កេនះ

គឺកុ នង្រតកូល

្ឌ ល ឬ ្រតកូលជងែផង ្រតកូល្រពន ឬ្រតកូលេធើ្វ រថ ្រតកូលអនកេចលស្រមម

ជ្រតកូលអនក្រកី្រក មិនសូវមនបយទឹកនងេភជន ចិញឹចមជីវតេ ិ ិ ំ ពតេ់ ស្ល កបនេ បរេភគ នងស ិ ិ

យលំបក រកបយ

យលំបក ។ បុគគលេនះ មនសមបុរ

្រកក់ មិនគួរ

ពធេ្រចើន ខ្វក់ែភក ឬែកងងកងង់ ខក ន ច ឬខន ិ ្វ រកបយ ទក ឹ

េមើល ទប េតឿ មន

សំពតេ់ ស្ល ក យន ក្រមងផក េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង្រស

ប ទីេដក ទីសំ

ក់

្រស័យ

ឬេ្រគ ងឧបករណ៍ ៃន្របទប មិនបនជ្រប្រកតី ។ បុគគលេនះ ែតង្រប្រពត ្ត ុ ចរត ី ឹ ស ិ េ

យកយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

សុចរតេ ិ

យ ច ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

យកយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

យចិត្ត ។ បុគគលេនះ ្រប្រពត ឹ ្ត

យ ច ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

់ ំពេសចក ធ្លយ ងកយខងមុខ បនទបអ ី្ដ ី

យចិតេ្ត ហើយ ែបក

់ ុ គតស ្ល ប់ ក៏ចូលេទកនស ិ ួ គ៌េទេ

ក ។

ជ េ្រប បដច េឡ ូ ជបុរស ឈនអំពែផនដ ី ើ ងេទេលើបល័ ្លងក ឬឈនអំពី ី

បព្រតម ិ

ឈនអំពខ បល័ ្លងេក ឡើងេទេលើខងេសះ ន ន េសះេឡើងេទេលើ-កដរំ ី ឬឈនអំពកដ ី ង ី រំ េឡ ី ើង ទ យ៉ង

េទេលើ្រប

េនះែដរ ។ បព្រតម ិ

ជ យ៉ងេនះឯង េ

[ ៤០០ ] បព្រតម ិ បព្រតម ិ ម

បុគគលពួកខះ្ល

មនធនេ្រចើន

ថបុគគលងងឹត មនពនេទខងម ុខ ។ ឺ ្ល

េតដ ជ ចុះបុគគលភឺ្ល មនងងឹតេទខងមុខវញ ូ េម្ដច ។ ិ ើ ច កុ នងេ

ល ឬ្រតកូល្រពហមណម

កូលសុ ្ដ កស្ដមភ

ជ តថគតេពលថបុគគលេនះ ក៏យ៉ង

មិញ បព្រតម ិ

កេនះ

េកើតកុ នង្រតកូលខស ព ់

គឺ្រតកូលខតិយ ្ត

ល ឬក៏្រតកូលគហបតម ិ

មនេភគៈេ្រចើន

មនមស្របក់េ្រចើន

ល ជ្រត មនេ្រគ ង


ឧបករណ៍ ជទីេ្រតកអរេ្រចើន មន្រទពយនង្រស ូ វេ្រចើន ។ បុគគលេនះ មនរូបក៏ល្អ គួរ ិ រមិលេមើល គួរ្រជះថ្ល ្របកបេ

យសមបុរល្អៃ្រកែលង រកបយ ទក ឹ សំពតេ់ ស្ល ក យន

ក្រមងផក េ្រគ ង្រកអូប នងេ្រគ ង្រស ិ

ប ទេដក ទីសំ ី

ក់

្រស័យ នងេ្រគ ង ិ

ឧបករណ៍ ៃន្របទប ្ត ុចរច តេ ី បនជ្រប្រកតី ។ បុគគលេនះ ែតង្រប្រពត ឹ ទ ិ ទុចរច តេ ិ

យ ច ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

បព្រតម ិ

យចិត្ត ។ បុគគលេនះ ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

យ ច ្រប្រពត ្ត ុចរច តេ ឹ ទ ិ

់ ំពេសចក បនទបអ ី្ដ ី

យកយ ្រប្រពត ឹ ្ត យកយ

យចិតេ្ត ហើយ ែបកធ្លយ ងកយ ខងមុខ

់ ំេណើតតិរចឆន េ្របត អសុរកយ នងរក ។ ្ល ប់ ក៏ចូលេទកនក ិ េ្រប បដច ូ បុរស

ចុះអំព្រប ី

់ រំ ី ទមកកនកដ

់ ចុះអំពកដ ី រំ មកកន ី

័ ្លងម ់ ័ ្លងក ចុះអំពបល ់ ច ខង បល ក កកនែផនដ ន េសះ ចុះអំពខ ន ី េចញអំពែផនដ ី ូល ី ី ី ងេសះមកកន ់ ីងងឹតឈឹង យ៉ង េទកនទ យ៉ងេនះែដរ ។ បព្រតម ិ

ជ យ៉ងេនះឯង េ

[ ៤០១ ] បព្រតម ិ ម

មិញ បព្រតម ិ

ជ បុគគលពួកខះ្ល កុ នងេ

ឬ ្រតកូល្រពហមណម

ជ តថគតេពលថ បុគគលេនះ ក៏ ថបុគគលភឺ្ល មនងងឹតេទខងមុខ ។

ជ បុគគលភឺ្ល មនពនេទខងម ុ ខ េតើដច ូ េម្ដច ។ បព្រត ឺ ្ល ិ កេនះ េកើតកុ នង្រតកូលខស ព ់ គឺ្រតកូលខតយម ិ្ត

ល ឬក៏្រតកូលគហបតម ិ

ល ជ្រតកូលសុ ្ដ កស្ដមភ

់ េ្រចើន មនេ្រគ ងឧបករណ៍ជទីេ្រតកអរ មនធនេ្រចើន មនេភគៈេ្រចើន មនមសនង្របក ិ េ្រចន ូ វេ្រចើន ។ បុគគលេនះ មនរូបក៏ល្អ គួររមិលេមើល គួរ្រជះថ្ល ើ មន្រទពយនង្រស ិ ្របកបេ

យសមបុរល្អៃ្រកែលង រកបយ ទឹក សំពតេ់ ស្ល ក យន ក្រមងផក េ្រគ ង

្រកអូប នងេ្រគ ង្រស ិ

ប ទេដក ទស ី ី ំ

ក់

បនជ្រប្រកតី ។ បុគគលេនះ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ េ

យកយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

យចិត្ត ។ បុគគលេនះ ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

យ ច ្រប្រពត ្ត ុ ចរតេ ឹ ស ិ

េសចកី្ដ

្រស័យ នងេ្រគ ងឧបករណ៍ៃន្របទីប ិ

យ ច

យកយ ្រប្រពត ្ត ុ ចរត ឹ ស ិ

់ ំព ី យចិតេ្ត ហើយ ែបកធ្លយ ងកយេទ ខងមុខបនទបអ

់ ុ គតស ្ល ប់ ក៏ចូលេទកនស ិ ួ រគ៌េទវេ

ក ។ បព្រតម ិ

ជ េ្រប បដច ូ បុរស


័ ្លង ់ បល័ ្លងេទកនបល

ឆ្លងអំពី

់ រំ ី ឆ្លងអំព្រប កនកដ ី

់ ង ឬឆ្លងអំពខ ន េសះេទកនខ ន េសះ ី ង

់ ទេទកន្រប

ទ យ៉ង

េពលថ បុគគលេនះ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ បព្រតម ិ មនពនេទខងម ុ ខ ។ បព្រតម ឺ ្ល ិ េ

ក។ [ ៤០២ ] ្រពះអង្រគ ទង្រ់

មិញ បព្រតម ិ

ជ តថគត

ជ យ៉ងេនះឯង េ

ថបុគគលភឺ្ល

ំ ៤ ពួកេនះឯង ែតងមន្របកដកុ នង ជ បុគគលទង

ស់នវូ ពកយេនះ ។ េប ។ បព្រត្រពះ ជ បុរស ិ

័ ្រក ឥតមនសទធ មនែតេសចកី្ដកំ ទល មនត្រមិះ

ឆ្លងអំពកដ ី រំ េទ ី

់ ងេសចក ញន ឹទ ី្ដសូ ម រក្រនស ិ

្រកក់ យល់ខស ុ មិនេអើេព ើ រែមង េជរគ្រមមពួកសមណៈ

ឬ្រពហមណ៍ ឬក៏ពួកបុគគលដៃទែដលពណ៌នេហើយសូមជអនកមិន្រតូវ ករជអនកខង ឹ

មឃត់ជនែដលកំពុងឲ នវូ េភជន ដល់ពួកសូ ម ម

បព្រត្រពះ ជជជងជន បុរសែបបេនះ កលេបើ ិ

្ល បេ់ ទេហើយ

់ េទៀតែតចូលេទកននរកដ េ៏ ្រជពនក( ម ះថបុគគលងងឹត ឹ ្ល យ៉ងេនះ ) េឈ ័ ្រក ថមិនកំ មនងងឹតេទខងមុខ បព្រត្រពះ ជ បុរសជអនកទល ិ

ញ់

មនសទធ រែមងឲទន ជជនមន ត្រមិះ្របេសើរ មនចិតម ្ត ិ ន យមយ រែមងេ្រកកេឡើងេគរពពួកសមណ្រពហមណ៍ ឬ ពួកបុគគលដៃទែដល ពណ៌នេហើយសូម សិក

េដម ត ើ ប្រប្រព ឹ េ្ត សើ ម ន ី

ំ ុងឲ មឃត់ជនកព

េភជនដល់ពួកសូ ម ម បព្រត ្រពះ ជជធំជងជន បុរសែបបេនះ កល ិ េបើ

់ ព ្ល បេ់ ទ រែមងចូលេទកនៃ្រតទ ិ ្វ

ថ ន ( យ៉ងេនះ )េឈ ម ះថ បុគគល

ជ េបប ងងឹត មនពនេទខងម ុ ខបព្រត្រពះ ឺ ្ល ិ ើ ុរសជអនកសុ ្ដ កស្ដមភ ឥត

មនសទធ មនែតេសចកី្ដកំ

ញ់ នងសសចក ឹ ទ មនត្រមះ ី្ដសូ ម រក្រនស ិ

្រកក់ យល់ខស មិនេអើេពើ រែមងេជរគ្រមមពួកសមណ្រពហមណ៍ ុ

ឬពួកបុគគលដៃទែដលពណ៌នេហើយសូម ជអនកមិន្រតូវករ ជអនកខង ឹ


ំ ុងឲនវូ េភគជនដល់ពួកសូ ម ម បព្រត្រពះ មឃត់ជនកព ជជធំ ិ

ជងជន បុរសែបបេនះ កលេបើ

់ េ៏ ្រជ ្ល បេ់ ទ រែមងចូលេទកននរកដ

៉ ងេនះ)េឈ ជ ពនក(យ ម ះថបុគគលភឺ្ល មនងងឹតេទខងមុខ បព្រត្រពះ ិ ឹ ្ល េបប ើ ុរសជ

អនកសុ ្ដ កស្ដមភ មនសទធ មិនមនេសចកី្ដកំ

ញ់ រែមងឲ

ទន ជជនមនត្រមិះ្របេសើរ មនចិតម ្ត ិ ន យមយ រែមងេ្រកកេឡើងេគ រពបងព គ ំ ួកសមណ្រពហមណ៍ ឬ ពួកបុគគលែដលពណ៌នេហើយសូមសិក េដម ត ើ ប្រប្រព ឹ េ្ត សើ ម មិន ី

ំ ុងឲនវូ េភជនដល់ពួកសូ ម ម មឃត់នវូ ជនកព

បព្រត្រពះ ជជធំជងជន បុរសែបបេនះ កលេបើ ិ ់ េទកនៃ្រតទ ព ិ ្វ

្ល បេ់ ទ រែមងចូល

ុខ ។ ថ ន (យ៉ងេនះ) េឈ ម ះថបុគគលភឺ្ល មនពនេទខងម ឺ ្ល អយយកស ូ ្រត ទី ២ ិ

[ ៤០៣ ]

។ ្រគេនះ ្រពះបទបេសនទិេកសល េស្ដចចូលេទគល់ វតីន ថ ទន ិ

ំ ្រពះមន្រពះភគ ទងៃថ េហើយគង់កុ នង ង ្រតង់ លុះចូលេទដល់ ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ គំ

ទសមគ ួរ ី

្រពះភគ ្រទង់្រ ្រតង់ដេូ ចះន

លុះ្រពះបទបេសនទេកសល ិ

គង់កុ នងទសមគ ួ រេហើយ ី

ជ េអើហ៎ ន ម

ស់ដេូ ចះន ថ បព្រតម ិ

្រពះបទបេសនទេកសល ិ

េទើប្រពះមន

ជេស្ដចមកពទ ី ី

្រកបបងទ គំ ូល

ំ ទងៃថ ង

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

្រពះអរយយកខ ្ល ង យេហើយ ចូលមកកុ នង ឹ ធ ចស់ កនងកលែវងឆ ិ ុ្រំញ ពះអង្រគ គំ្រគ ្រពទ

័ បចិមវ ឆ យេហ ើ យ មន្រពះជន ម ១២០ វស អំពក ី េំ ណើត ( ឥឡូវេនះ ) េធើ្វ មរណកលេទ

៏ ៏ ជទ្រស េហើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ឯ្រពះអយយកក ី ិ ៏ េ្រមើន ឯ្រពះអយយកក ៏ ជទី្រស ្រពះអងដ គ ច ិ ្របសិនេបខ គ រូ េ ើ ុ្រំញ ពះអងដ

័ ៍ យហតរិថ តន

័ ៍ េ រិថ តន ដេូ ចះន ខុ្រំញ ពះអងន គ ងឲហត ឹ

ញ់ ជទេពញច ី ិត្ត បព្រត ិ

៏ េ្រមើន ញ់ ជទីេពញចិត្ត បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ំ អយយករបស ់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ មរណកលបន កុឲ ិ

ំ ្រពះអយយករបស ់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ មរណ យគិតថ កឲ ិ


៏ េ្រមើន ្របសិនេបខ កលបនេឡើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ច គ រូ េ ិ ើ ុ្រំញ ពះអងដ ់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ មរណកលបនដេូ ចះន អយយករបស ិ គិតថ

ំ ្រពះ ័ ៍ កុឲ យអស រតន

័ ៍ ខុ្រំញ ពះអងន រតន គ ងឲអស ឹ

ំ ្រពះអយយករបស ់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ មរណកលបន កុឲ ិ

៏ េ្រមើន បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ំ ្រពះអយយករបស ់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ មរណកល យ្រសុកសួយ កុឲ ិ

្របសិនេបខ គ រូ េ ើ ុ្រំញ ពះអងដ

បនដេូ ចះន ខុ្រំញ ពះអងន គ ងឲ្រស ុ កសួយ េ ឹ

ំ ្រពះអយយករបស ់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ យគិតថ កុឲ ិ

៏ មរណកលបនេឡើយ បព្រត្រពះអង ដ គ រូ េ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្របសិនេបខ ើ ុ្រំញ ពះអងដ

ំ យជនបទ កុឲ

់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ មរណកលបនដេូ ចះន ខុ្រំញ ពះអងន ្រពះអយយករបស គ ងឲជនបទេ ឹ ិ

យគិតថ

៏ េ្រមើន អ ំ ្រពះអយយករបស ់ ខុ្រំញ ពះអងេគ ធើ្វ មរណកលបនេឡើយ បព្រត្រពះអង ដ កុឲ គ ច ិ ិ ៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ចែំ ឡក

សិតេនះ ្រពះអង្រគ

[ ៤០៤ ] ្រពះអង្រគ

ំ ់ មនេសចកី្ដ យ៉ងេនះេហើយ សតទ ្វ ងអស

យ ធមម

់ ធមម ្ល បជ

មនេសចកី្ដ

្ល ប់

់ នេឡើយ ។ ្ល បប

ស់ថ បព្រតម ិ

់ នេទ ្ល បប

ច រយ

៏ ស់ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន េ្រពះថ សុភ

ំ ់ មនេសចកី្ដ ស់ថ សតទ ្វ ងអស

ំ ុ ត មិនកនងន ជទប ្ល វូ េសចកី្ដ ី ផ

មិនកនងន ្ល វូ េសចកី្ដ

បព្រតម ិ

ជ នះយ ុ ៎ ៉ ងេនះេហើយ បព្រតម ិ ់ ធមម ្ល បជ

មនេសចកី្ដ

ជ នះុ ៎

់ ទីបផ ំ ុត ្ល បជ

ំ ំ ៍ ង ជេ្រប បដច ូ ជភជនៃនស ូ ម នឆនងទ

៍ ងអស ំ ់ េនះ ក៏គង់មនកិរយែបកធ មួយ េទះបេឆក ្ល យជ ិ ី្ដ ឆិ្អ នកី្ដ ភជនទ ី

ំ ុ ត មិនកនងន មនកិរយែបកធ ្ល យជទប ្ល វូ កិរយែបកធ ្ល យបនេឡើយ យ៉ង ិ ី ផ ិ មិញ បព្រតម ិ

ំ ់ មនេសចកី្ដ ជ សតទ ្វ ងអស

ំ ុ ត មិនកនងន ជទប ្ល វូ េសចកី្ដ ី ផ [ ៤០៥ ] ្រពះអង្រគ ទង់្រ

់ ធមម ្ល បជ

មនេសចកី្ដ

់ នេឡើយ ក៏យ៉ងេនះឯង ។ ្ល បប ំ ់ មុខជនង ស់នវូ ពកយេនះ ។ េប ។ សតទ ្វ ងអស ឹ

្ល ប់ េ្រពះថ ជីវត ិ ( របស់សត្វ ) មនេសចកី្ដ

់ ទីបផ ំ ុ ត សតទ ំ ្ល បជ ្វ ង

យ ទទួលយកផលបុណយផលបបេហើយ នងេទ ឹ

មយថកមម គឺអនក

្ល ប់


់ ុ គតិ ់ ចែំ ណកខងអនកេធើ្វ បុណយ ែតងេទកនស េធើ្វ បប ែតងេទកននរក ំ ភព េ្រពះេហតុេនះ បុគគលគួរែតេធើ្វ បុណយែដលនេទក ុ នងបរេ ំ ចេ្រមើន (េ្រពះថ) បុណយទង

់ ពួកសត្វ កុ នងបរេ យ ជទីពងរបស ឹ

េ [ ៤០៦ ] េទៀប្រកុង េហើយ របស់េ

ក។

កសូ្រត ទី ៣

វតីថ . . . លុះ្រពះបទបេសនទិេកសល គង់កុ នងទីសមគួរ

ក៏បន្រកបបងទ គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ ក

កឲ

៉ ម នយ៉ង មនបុន

កលែដលេកើតេឡើង

៏ េ្រមើន បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ែតងេកើតេឡើង

ធម៌

េដម ើ បម ី ិ នជ

្របេយជន ៍ េដម ើ បេនម ើ បេសចក ី្ដទុកខ េដម ិ នសបបយ ។ ី ី [ ៤០៧ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ ធម៌របស់េ

កមន ៣ យ៉ង

កលែដលេកើតេឡើង ែតងេកើតេឡើង េដម ើ បេន ើ បម ើ បេសចក ី្ដទុកខ េដម ី ី ិ នជ្របេយជន ៍ េដម ី មិនសបបយ ។ ធម៌ ៣ យ៉ង ដច ូ េម្ដច ។ បព្រតម ិ

ជេ

ភៈ ជធម៌របស់ េ

ក១

កលែដលេកើតេឡើង ែតងេកើតេឡើង េដម ុ ខ េដម ើ បី ើ បម ើ បេសចក ី្ដទក ី ិ នជ្របេយជន ៍ េដម ី េនមិនសបបយ បព្រតម ិ

ជ េទសៈ ជធម៌របស់េ

ក ១ កលែដល េកើតេឡើង

ែតងេកើតេឡើង េដម ើ បេនម ើ បម ើ បេសចក ី្ដទុកខ េដម ិ នសបបយ បព្រត ិ ី ី ិ នជ្របេយជន ៍ េដម ី ម

ជ េមហៈ ជធម៌របស់េ

ក ១ កលែដលេកើតេឡើង ែតងេកើតេឡើង េដម ើ បម ី ិន

ជ្របេយជន ៍ េដម ើ បេនម ើ បេសចក ី្ដទុកខ េដម ិ នសបបយ ។ បព្រតម ិ ី ី េ

ជ ធម៌របស់

ំ ៣ េនះឯង កលែដលេកើតេឡើង ែតងេកើតេឡើង េដម កទង ើ បម ី ិ នជ្របេយជន ៍

េដម ើ បេនម ើ បេសចក ី្ដទុកខ េដម ិ នសបបយ ។ ី ី [ ៤០៨ ] ្រពះអង្រគ ទង់្រ

ស់នវូ ពកយេនះ ។ េប ។ េ

ភៈកី្ដ េទសៈកី្ដ

េមហៈកី្ដ េកើតអំពខ ្ល ី ួនេហ ើ យ ែតងេបៀតេបៀននវូ បុរសែដលមនេចតន

្រកក់វញ ួ ែផរ្ល បស់ខួន ្ល េបៀតេបៀននវូ េឈើែដលមនសមបកជខម ិ ដច ឹ ្ល ។


ឥស តស ថ ូ ្រត ទី ៤ [ ៤០៩ ] េទៀប្រកុង

គង់កុ នងទសមគ វតីថ . . . លុះ្រពះបទបេសនទេកសល ួរ ិ ី

៏ េហើយ ក៏្រកបបងទ ដ គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគ យ៉ងេនះថ បព្រត្រពះអង គ ចេ្រម ិ ើ ន ទន េតើ បុគគល្រតូវឲដល់បុគគល

។ ្រពះអង្រគ

ជ ចិត្រ្ត ជះថ្លចេំ ពះ

ស់ថ បព្រតម ិ

៏ េ្រមើន ទន ែដលបុគគលឲ ( ្រតូវឲដល់បុគគលេនះ ) ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

បុគគល

េហើយដល់បុគគល

េទើបមនផលេ្រចើន ។

[ ៤១០ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ ពកយថ ទនបុគគល្រតូវឲដល់បុគគល

េនះជពកយដៃទ ពកយថ ទន ែដលបុគគលឲេហើយដល់បុគគល េ្រចន ើ េនះក៏ជពកយដៃទែដរ បព្រតម ិ

េទើបមនផល

ជ ទន ែដលបុគគលឲដល់បុគគលមនសីល

េទើបមនផលេ្រចើន ទន ែដលបុគគលឲដល់បុគគល្រទុស្ដសីល មិនមនផលេ្រចើនេទ ។ បព្រតម ិ

្រពះអងគ យ៉ង

េបដ ើ េូ ចនះ

តថគតនងស ួ រ្រពះអងក គ ុ នង្រប ឹ

្រតូវ្រពះអងព គ យករនវូ ្រប

[ ៤១១ ] បព្រតម ិ

ន េនះ

្រប

់ ិត្ត ន េនះគបច

ន េនះ យ៉ងេនះ ។

ជ ្រពះអងស គ ំ គល់េហតុេនះដច ូ េម្ដច កុ នងជនបទេនះ មន

ចមបំងមក្របកដដល់្រពះអងេគ ហើយ ែតថខតយក ុ មរ មិនបនសិក ិ្ត

្របសិនេបស្រង គ មេលើកគ ន ជពួកមកដល់េហើយ ើ

់ មិនមនថី្វ ៃដ មិនទនកបន ទ យ មិនេចះែថ្លងសរ មន

គ េសចកី្ដខ្លច រនត ធ ់តក់សុ ្ល ត រត់េទជ្រប្រកតី េត្រពះអង គ ួ រចិញឹ ចមបុរសេនះែដរឬ ្រពះអងគ ើ ្រតូវករេ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងម យបុរសែបបេនះែដរឬ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ច គ ិ នគួរ ចិញឹ ចម ិ

បុរសេនះ ខុ្រំញ ពះអងម គ ិ ន្រតូវករេ

យបុរសែបបេនះេឡើយ ។ ្របសិនេបស្រង គ មេលើក ើ

គ ន ជពួកមកដល់េហើយ ែតថកុមរ របស់្រពហមណ្រតកូល មិនបនសិក

។ េប ។

្របសិនេបស្រង គ មេលើកគ ន ជពួកមកដល់េហើយ ែតថកុមររបស់េវស ្រតកូល មិនបន ើ


សិក

។ េប ។ ្របសិនេបស្រង គ មេលើកគ ន ជពួកមកដល់េហើយ ែតថកុមររបស់សុទ ទ ើ

្រតកូល មិនបនសិក

។ េប ។ ខុ្រំញ ពះអងក គ ៏ មិន្រតូវករេ

[ ៤១២ ] បព្រតម ិ មន

យបុរសែបបដេូ ចនះេឡើយ ។

ជ ្រពះអងស គ ំ គល់នវូ េហតុេនះដច ូ េម្ដច កុ នងជនបទេនះ

ចមបំងមក្របកដដល់្រពះអងេគ ហើយ

្របសិនេបស្រង គ មេលើកគ ន ជពួកមកដល់ ើ

ំ េហើយ ជួនជខតយក ុ មរ បនសិក ល្អ មនថី្វ ៃដ បនទងកបន ទ យ េចះែថ្លងសរ ឥត ិ្ត មនេសចកី្ដខ្លច រនត ធ ់តក់សុ ្ល ត មិនរត់េទេឡើយ េតើ្រពះអងគ គ ួ រចិញឹច មបុរសេនះែដរឬ ្រពះអង្រគ តូវករេ

៏ យបុរសែបបេនះែដរឬ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម គ ួ រចិញឹ ចម ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងគ

បុរសេនះ ខុ្រំញ ពះអង្រគ តូវករ េ

យបុរសែបបេនះែដរ ។ ្របសិនេបស្រង គ មេលើកគ ន ើ

ជពួកមកដល់េហើយ កុមររបស់្រពហមណ្រតកូល ។ េប ។ ្របសិនេបស្រង គ មេលើក ើ

គ ន ជពួកមកដល់េហើយ កុមររបស់េវស ្រតកូល ។ េប ។ ្របសិនេបស្រង គ មេលើក ើ គ ន ជពួកមកដល់េហើយ

កុមររបស់សុទ្រទ តកូល

បនសិក ល្អ

មនថី្វ ៃដ

ំ បនទង

កបនទយ េចះែថ្លងសរ ឥតមនេសចកី្ដខ្លច រនត ធ ់តក់សុ ្ល ត មិនរត់េទេឡើយ េតើ្រពះអងគ គ ួរ ចិញឹ ចមបុរសេនះែដរឬ

្រពះអង្រគ តូវករេ

យបុរសែបបេនះែដរឬ

៏ េ្រមើន ខុ្រំញ ពះអងគ ដច គ ួ រចិញឹ ចមបុរសេនះ ខុ្រំញ ពះអង្រគ តូវករេ [ ៤១៣ ] បព្រតម ិ

បព្រត្រពះអង គ ិ

យបុរសែបបេនះែដរ ។

ជ េបប ើ ុគគលេចញចក្រតកូល េចញចកផះទ េហើយចូលមក

់ ួស កនផ បុគគលេនះឯង បនលះបង់អងគ ៥ ្របកបេ ន

យអងគ ៥ ទន ែដលបុគគលឲដល់

បុគគលេនះ េទើបមនផលេ្រចើន ក៏យ៉ងេនះឯង ។ អងគ ៥ ែដលបុគគលេនះបនលះបង់

់ ើ យ ១ ពយបទៈ បុគគលេនះបនលះ ដច ូ េម្ដច ។ គឺ កមចន ឆ ៈទ បុគគលេនះបនលះបងេហ

់ ើ យ ១ ឧទច បង់េហើយ ១ ថី្វ នមិទៈធ បុគគលេនះបនលះបងេហ ធ ក ច ុ កុ កចៈច បុគគលេនះបនលះ

ំ ៥ េនះ បុគគលេនះបន បង់េហើយ ១ វច គ ង ិ ិកិកចឆ បុគគលេនះបនលះបង់េហើយ ១ ។ អងទ

លះបង់េហើយ ១ ។ បុគគល្របកបេ

យអងគ ៥ដច ូ េម្ដច ។ បុគគល ្របកបេ

យសីលកខន ធ


ជរបស់អេសកខៈ ១ ្របកបេ

យសមធិកខន ធ ជរបស់អេសកខៈ ១ ្របកបេ

ជរបស់អេសកខៈ ១ ្របកបេ

យវម ិ ុ តក ិ្ត ខន ធ ជរបស់អេសកខៈ ១ ្របកបេ

យបញញកខន ធ

យវម ិ ុ តញ ិ្ត ញ ណ

ទស នកខន ធ ជរបស់អេសកខៈ ១ ។ បុគគល បន្របកបេ

ំ ៥ េនះ ។ ទនែដល យអងទ គ ង

បុគគលឲដល់បុគគលែដលបនលះបង់អងគ ៥ ្របកបេ

យអងគ ៥េហើយ េទើបមនផល

េ្រចន ើ ដេូ ចះន ឯង ។ [ ៤១៤ ] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ

ស់នវូ ពកយេនះ ។ េប ។ សិលប

ំ នងេសចក ់ ូ ន កី្ដ កម្លង ខមនធ ី្ដពយយមកី្ដ មនកុ នងមណព ិ

ែដល្រតូវករេ

្រស្ត

្រពះ ជ

យចមបំង គួរចិញឹ ចមមណពេនះ មិនគួរចិញឹច មមណព

ែដលឥតេក្ល វក្ល េ

ំ យេហតុគឺជតិេឡើង ធម៌ទង

យ គឺេសចកី្ដអត់

ធន ់ នងេសចក ី្ដសូ ្ល ត( ្រពះអរហត្ត ) ិ

ំ េនកុ នងបុគគល ង

ជីវតដ ិ ្រ៏ បេសើរ បុគគលគបបឲេគេធ ើ្វ ី

្រសមជទីេ្រតកអរេហើយញុងំ

េហើយ បុគគល

្រតូវែតបូជនវូ បុគគលេនះ សូមបមនជត ដ ិ េ៏ ថកទប ែតជអនក្របជញចិញឹច ម ី

ពហុស ូ តឲេនកុ នងទន ី ះុ ៎ បុគគល គបបជ ី ី កអណូ ្ដ ងឬ្រសះកុ នងៃ្រព េធើ្វ

ព ន

ំ បកឆ្លង បុគគលមនចិត្រ្ត ជះថ្ល គបបឲបយ កុ នងទែដលល ទក ី ឹ ខទនយៈ ី ី

ំ សំពតនងទ ង ិ េសនសនៈទ ី ្រតង់ ម

យ ដល់ពួកបុគគលែដលមនកយនងច ិ ិត្ត

េមឃ ្រគហឹមមនរេបៀបេផក ្ល បេនទរមនកំពូល បរ់ យ បងុ រ្អ

ំ ីទួលនងទ ចុះេលើែផនដ ី ញុងទ ិ ីទបឲេពញបន យ៉ង ជបណិ្ឌ ត មនសទធ េចះដង ឹ េហើយ េ

មិញ បុគគល

ត់ែតងេភជន ឲពួកវណិពក ្វ ៈែឆ្អត

យបយនងទ ិ ឹក ក៏យ៉ងេនះែដរ បុគគលមនចិតេ្ត ្រតកអរ បច

ំ ្រទពយេធើ្វ ជទន េពលពកយថ អនកទង

ំ យចូរឲ អនកទង

ឲដេូ ចះន ពកយេនះ បុគគលេនះបនបេញចញឲ

យចូរ

់ នឮេហ ើ យ ធរទកគ ឹ ឺ


៏ ំ ទូ បុណយដធ

យេនះ នងបង ្អ ុ ះេលើបុគគលអនកឲដច ូ ជម ឹ ុ រច

េមឃ

ែដលបងុ រេភ ្អ ្ល ងមកេលើែផនដែី ដរ ។ បពេ្វ [ ៤១៥ ]

បមសូ្រត ទី ៥

។ ្រគេនះ ្រពះបទបេសនទេកសល េស្ដចចូលេទគល់ វតន ីថ ទន ិ ិ

ំ ្រពះមន្រពះភគទងៃថ េហើយគង់េន ង ្រតង់ លុះចូលេទដល់ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ គំ

កុ នងទសមគ គង់េនកុ នងទសមគ ួ រ ។ លុះ្រពះបទបេសនទេកសល ួ រេហើយ េទើប្រពះមន ី ិ ី ្រពះភគ្រ

ស់យ៉ងេនះថ េអើហ៎ ន ម

ជ ្រពះអងេគ ទបេស ្ដ ចយងមកពទ ើ ី ី

ំ ទងៃថ ង

៏ ់ ្រតង់ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ឹ ិ ើ ន ក ្រតជេស្ដចបនមុទធភិេសករួចេហើយ ្រសវង្រជប េ

ំ ួ នកុ នងជន បទ យភពជធំ មនេសចកី្ដេ្រតកអរកុ នងកម្រគបសងត ក ់ ដល់នវូ ករមម

េន្រតួត្រ

ឥឡូវេនះខុ្រំញ ពះអងដ គ ល់នវូ ករ ខល ្វ ់

៏ ំ ែតងមន ជកិចច បឋវមណ ្ឌ លដធ ី

ខ្វយចេំ ពះ ជកិចេច នះ ។ [ ៤១៦ ] បព្រតម ិ

ជ ្រពះអងស គ ំ គលេហតុេនះដច ូ េម្ដច បុរសរបស់្រពះអងគ

កុ នងជនបទេនះ មនពកយគួរេជឿរ មនពកយគួរេធើ្វ

ម មកពទ ី ិសខងេកើត បុរសេនះ

ំ ល់េលើតបូង បព្រត ចូលមកគល់្រពះអងគ ្រកបបងទ គ ំ ូលយ៉ងេនះថ សូម្រពះ ជេតជះតក ិ

នង ឹ

ំពទ ជសូម្រទង់្រជប ខុ្រំញ ពះអងេគ ទើបនងមកអ ព ់ េសើ ម ន ំ ំ ខស ឹ ី ិសខងេកើត បនេឃើញភធ

ំ ់ កុ នងទេនះ កស រេមៀលមកកិនសតទ បព្រតម ្វ ងអស ី ិ

់ វេធើ្វ ឥឡវេនះចុះ ។ លំ កិចែច ដល្រទង្រតូ ូ

លំ

ំពទ បេ់ នះ បុរសទីពរមកអ តបូង ។ េប ។ ី ី សខង ិ

ំ ពទ បេ់ នះ បុរសទីបមកអ ី ី ិសលិច ។ េប ។ លំ

េជឿរ មនពកយគួរេធើ្វ

ជ សូម្រពះអងេគ ធើ្វ

បេ់ នះ បុរសទីបួន មនពកយគួរ

ម មកអំពទ ី ិសខងេជើង បុរសេនះចូលមកគល់ ្រពះអងគ

ំ ល់េលើតបូង បព្រតម ្រកបបងទ គ ំ ូលយ៉ងេនះថ សូម្រពះ ជេតជះតក ិ ្រជប

ំពទ ខុ្រំញ ពះអងេគ ទើបនងមកអ ឹ ី ិសខងេជើង

ជ សូម្រទង់

បនេឃើញភធ ន ំ ំ ខស ព ់ េសើ ម នង ឹ

កស


ំ ់ កុ នងទីេនះ បព្រតម រេមៀលមកកិនសតទ ្វ ងអស ិ

្រតូវេធើ្វ ឥឡូវេនះចុះ

បព្រតម ិ

ជ សូម្រពះអងេគ ធើ្វ កិចច ែដល្រទង់

កលេបភ ើ ័យធំយ៉ងេនះេកើតេឡើងកី្ដ

ភពែដលសតប ្រកក់ គឺករអស់េទៃនមនស កី្ដ មនស ុ ្វ នេ ុ

េហតុ

យ្រកកី្ដ ្រពះអងគ

៏ េធើ្វ បនែដរឬ ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន កលេបភ ើ ័យធំយ៉ងេនះេកើតេឡើងកី្ដ េហតុ ្រកក់ គឺករអស់េទៃនមនស កី្ដ មនស ភពែដលសតប ុ ុ ្វ នេ េធើ្វ ដច ូ េម្ដចបន

៌ េ្រកអំពករ្រប្រព ត ិ្ត ី ឹ ធម

យ្រកកី្ដ ខុ្រំញ ពះអងគ គ បប ី

េ្រកអំពករ្រប្រព ត ្ត ើ ម ី ឹ ិេស

េ្រកអំពករេធ ើ្វ ី

កុសល េ្រកអំពករេធ ើ្វ បុណយ ។ ី [ ៤១៧ ] ្រពះអង្រគ បព្រតម ិ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ តថគតសូមថ្វយ្រពះពរ្រពះអងគ

ំ ឹ ង្រពះអងគ បព្រតម ជ តថគតសូមថ្វយដណ ិ

្រគបសងត បព្រតម ក ់្រពះអងព គ ត ិ ិ

ជ ជ នងមរណៈ រែមង ិ

ជ កលេបជ នងមរណៈ្រគបសង ត ក ់្រពះអងគ េតើ ើ ិ

្រពះអង្រគ តូវេធើ្វ ដច ទ ូ េម្ដច ។ ្រពះបទបេសនទេកសល្រកបបង គ ំ ូលថ បព្រត្រពះអង គ ដ៏ ិ ិ ចេ្រមើនកលេបជ នងមរណៈ្រគបសង ត ូ េម្ដចបន េ្រក ក ់ខុ្រំញ ពះអងគ ខុ្រំញ ពះអងគ គ បបេធ ើ ិ ី ើ្វ ដច ៌ អំពករ្រប្រព ត ិ្ត ី ឹ ធម

េ្រកអំពករ្រប្រព ត ិ្ត ើ ម ី ឹ េស

េ្រកអំពករ ី

េ្រកអំពករេធ ើ្វ កុសល ី

៏ េធើ្វ បុណយ បព្រត្រពះអង ដ េ់ គ ចេ្រម ឹ ិ ើ ន ក ្រតជេស្ដចបនមុទធភេសកេហ ិ ើ យ ្រសវង្រជប

ំ ួ នកុ នងជនបទ េន ភពជធំ មនេសចកី្ដេ្រតកអរកុ នងកមមក្រគបសងត ក ់ ដល់នវូ ករមម ្រតួត្រ

៏ ំ ែតងមនចមបំងេ បឋវមណ ្ឌ លដធ ី

យដរំ ី

ំ យដរំ ទ នងយកជគត ិ ័ យ កុ នងេវ ី ងេនះ ឹ ិ យកជវស

៏ េ្រមើន ចមបំង បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ

ជ នងមរណៈ្រគបសង ត ក ់ ពុ ំ ិ

៏ េ្រមើន ឯក ្រតជេស្ដចបនមុទធភេសកេហ បន បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ ិ ើ យ ។ េប ។ េន្រតួត្រ ៏ ំ រែមងមនចមបំងេ បឋវម ី ណ្ឌលដធ ។ រែមងមនចមបំងេ

យេសះ ។ េប ។ រែមងមនចមបំងេ

៏ យពលេថើម េជើង បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ចមបំងេ

ំ េជើងទងេនះ នងយកជគត ិ ័ យ កុ នងេវ ឹ ិ យកជវស

យរថ ។ េប យពលេថើម

ំ ន ជ នងមរណៈ្រគបសង ត ក ់ ពុប ិ

៏ េ្រមើន កុ នង ជ្រតកូលេនះ េទះបមនព េឡើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ួកម ិ ី

មតយ ែដលជ


ម្រន ី ្ត លមមនងទម ្ល យពួកស្រតូវែដលមកដល់េ ឹ ៏ េ្រមើន ចមបំងេ ្រពះអងដ គ ច េវ

ំ ថ៌កមបំងទង

យបន បព្រត ិ

ំ ថ៌កមបំងទងេនះ នងយកជគត ិ ័ យ កុ នង ឹ ិ យកជវស

ំ នែដរ បព្រត្រពះអង ៏ េ្រមើន កុ នង ជ្រតកូលេនះ ដ ជ នងមរណៈ្រគបសង ត គ ច ក ់ ពុប ិ ិ

មន្របក់នងមសជេ្រច ី ី្ដ ែដលឋិតេនេលើ ិ ើន ែដលឋិតេនេលើែផនដក ំ ត់ពួកស្រតូវែដលមកេ ឲខុ្រំញ ពះអងក គ ច ចមបំងេ

យ្រទពយបន

កសកី្ដ លមម

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

ំ យ្រទពយទងេនះ នងយកជគត ិ ័ យ កុ នង េវ ឹ ិ យកជវស

ែតថ

ជ នងមរណៈ ិ

ំ ន បព្រត្រពះអង ៏ ដ ត ្រគបសងត គ ចេ្រម ក ់ ខុ ំញ ក ់ ក៏ពុប ិ ើ ន កលែដលជ នងមរណៈមក្រគបសង ិ ្រពះអងគ

៌ េ្រកអំពករ្រប្រព ត ត ចេធើ្វ ដច ូ េម្ដចបន េ្រកអំពករ្រប្រព ិ្ត ើ ម េ្រកអំព ី ិ្ត ី ឹ េស ី ឹ ធម

ករេធើ្វ កុសល េ្រកអំពករេធ ើ្វ បុណយ ។ ី [ ៤១៨ ] ្រពះអង្រគ នះយ ុ ៎ ៉ ងហឹ ន ងេហើយ

ស់ថ បព្រតម ិ

ជ នះយ ុ ៎ ៉ ងហឹ ន ងេហើយ បព្រតម ិ

កលជ នងមរណៈមក្រគបសង ត ក ់្រពះអងគ ិ

ចេធើ្វ ដច ូ េម្ដចបន

៌ េ្រកអំពករ្រប្រព ត េ្រកអំពករ្រប្រព ត ្ត ើ ម េ្រកអំពករេធ ្ត ើ្វ កុសល េ្រកអំពករ ី ី ី ឹ ិេស ី ឹ ិធម េធើ្វ បុណយ ។ [ ៤១៩ ] ្រពះមន្រពះភគ បន្រ ៏ ំ ទូ ដធ យ៉ង

យ ទល់នង ឹ

ស់នវូ ភសិតេនះ ។ េប ។ភថ នំ ម

់ ុ ទធ នស

ំ ៤ កស រលំចុះមកកិនពួកសតជ ្វ ុ ំ វញក ិ ុ នងទិសទង

ំ មិញ ជ នងមច ក ់ពួកសតទ ្វ ង ិ ុ ច ែតង្រគបសងត

្រពហមណ៍ េវស ៈ សុទៈទ មនស ច ុ

យេទះក ្រត

្ឌ ល ្រតកូលអនកេចលស្រមម

យ៉ងេនះឯង ឥតមនេវៀរែលងបុគគល

ំ ី ពួក មួយេឡើយ ែតងញញ

ំ ់ ទីរបស់ពួកពលដរំ ី មិនមនកុ នង មចុ ស្រង សតទ គ មេនះេទ ទីរបស់ ច ្វ ងអស ំ ីរបស់ពួកពលេថើម េជើង ក៏មិនមន កុ នងមចុ ច ពួកពលរថ ក៏មិនមន ទងទ

ស្រងគមេនះែដរ មួយេទៀត ឥតមនអនក

មួយ

ចឈនះ (នវូ ជ នង ិ


មរណៈេនះ ) េ

យចមបំង េ

ំ ងឬេ ំ ថ៌កប

យ្រទពយបនេឡើយ

េ្រពះេហតុេនះ បុរស់ជបណិ្ឌ តអនកមន្របជញ កលេឃើញ្របេយជន ៏ ំ ំ ល់េនកុ នង្រពះពុទ ធ ្រពះធម៌ ្រពះសងឃ បុគគល របស់ខួន ធ ឲតក ្ល ក៏គួរញុងសទ ្រប្រពត ្ត ម៌េ ឹ ធ

យកយ េ

យចិត្ត បណិ្ឌ តទ ំ

កេនះឯង លុះបុគគលេនះរ ំ

សរេសើរបុគគលេនះ កុ នងេ បរេ

យ ច ឬេ

យែតង

យខន ធ េទកន ់

ក ែតងេ្រតកអរ កុ នង នសួគ៌េទៀត ។ ចប់ បុគគលវគគ ទី ៣ ។ បញី ជ េរឿងៃនបុគគលវគគេនះ គឺ

បុគគលសូ្រត ១ អយយកស ូ ្រត ១ េ ិ បពេ្វ

កសូ្រត ១ ឥស តស ថ ូ ្រត ១

បមសូ្រត ១ ែដល្រពះពុទដ ធ ្រ៏ បេសើរ្រទង់្រ េ

ស់េហើយ េនះ

ថ េកសលបញចកៈ ។ ចប់ េកសលសំយុត្ត ។ មរសំយុត្ត តេបកមមវគគ ទី ១ តេបកមមវគគសូ្រត ទី ១

្រ

ំញ ន [ ៤២០ ] ខុប

ំ ូង ស់ដង ឹ ជដប

ឧរុេវ

់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ េទើបនង ្ដ បម ឹ

គង់េនេ្រកមេដម ើ អជបលនេ្រគធ ិ

្របេទស ។ លំ

ែកបរេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ

់ ់ បេ់ នះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងទី

័ ្រតិះរះេក មន្រពះហឫទយ ិ ើ តេឡើង

យ៉ងេនះថ

ម អញ

កុ នង

ង ត់ ពួនសមងំ

រួចចកទុកករកិរយេនះ ិ


េហើយហ៎ ន ឱហ៎ ន េហើយ ឱហ៎ ន

ែដលមិន្របកបេ ម អញ រួចចកទុកករកិរយ ិ

ស់ដង ឹ នវូ េពធិញញណ ្របៃពេហើយ ។

ម អញ ជអនកបន្រ

[ ៤២១ ] លំ

័ បេ់ នះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនដង ឹ េសចកី្ដ្រតិះរះក ិ ុ នង្រពះហឫទយ

របស់្រពះមន្រពះភគ េ

យចិតរ្ត បស់ខួនេហ ្ល ើ យ ចូលេទជិត្រពះមន្រពះភគ លុះចូល

េទដល់េហើយ ក៏នង្រពះមន្រពះភគ េ ឹ េហើយបរស ិ ុ ទធ េ េ

៍ យ្របេយជនេនះ ល្អ

យគថថ ពួកមណព េចញចកតេបកមម

់ ស ៏ រស ្រពះអងគ ជអនកមិនទនបរ ងផូ វដ ្ល ប ើ ិ ុ ទ ធ េនះ ិ ុ ទ ធ េដយ

យផូ វ្ល

យសំគល់ខួនថ ជអនកបរស ្ល ិ ុ ទធ ។

់ ់ ថ អនកេនះជមរមនចិតប [ ៤២២ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស ្ត ប ដេូ ចះន

េហើយ េទើប្រទង់្រ

ស់នងមរមនច ្ត ប េ ឹ ិ តប

តថគត ដងន ឹ វូ តបៈដៃទ

ំ យគថទង

យថ៖ ៍ យ ្របេយជនថ

មួយ ែដលមិន្របកបេ

ំ ់ មិនជតបៈនមកន ំ ៍ ើ យ ដច ់ តបៈទងអស វូ ្របេយជនេឡ ូ បុគគលកន្រច នងេថ ន ល អុំេ ឹ

លទូលេលើេគកដេូ ចះន េហើយចេ្រមើននវូ សីលផង នវូ សមធិ

ផង នវូ បញញផង េដម ើ ប្រី

ស់ដងន ឹ វូ មគគ ឥឡូវេនះ ក៏បនដល់នវូ េសចកី្ត

បរស ធ ្រ៏ បេសើរេហើយ មនលមរអនកឯង តថគតបនកំចត់េចញេហើយ ។ ិ ុ ទដ ្រគេនះឯង មរមនចិតក ្ត ៏ េកើតទុកខ េទមនស គ ល់ចបស់នវូ អញ ្រពះសុគត

យគិតថ ្រពះមន្រពះភគ

គ ល់ចបស់នវូ អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏្រ

់ ក បែ់ តបតច

ទីេនះេទ ។ នគសូ្រតទី ២

្រ

ំញ ន [ ៤២៣ ] ខុប

់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ្រពះមន្រពះភគ េទបន ្ត បម ើ ងបន ឹ

់ ់ ំ ូង ្រទងគង ស់ដង េនេ្រកមេដ ម ែកបរេឆនរៃនសឹ ទ ងេនរញជ ឹ ជដប ើ អជបលនេ្រគធ ិ


កុ នងឧរុេវ

្របេទស ។ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ គង់េនកុ នងទី ល្រសឡះ កុ នង

្រតងងឹ តសូនយឈឹង ។ ជួនជេភ្ល ង ក៏រលឹម្រសឹបៗ ។ ី

េវ

[ ៤២៤ ] លំ

ំ ័យ េសចកី្តតក់សុ ្ល ត បេ់ នះ មរមនចិតប ្ត ប មន្របថនេដមប ើ ញ ី ុ ងភ

ករ្រពួច្រពេឺ ម ឲេកើតេឡើងដល់្រពះមន្រពះភគ ក៏នម ី ំ េហើយ ិ ិម តេកតជេស្តចដរំ ធ ចូលសំេ

ំ ំ បុន ៉ ថមេខមដធ ៏ ំ ។ េទរក្រពះមន្រពះភគ ។ កបលរបស់ដរំ េនះ មនទហ ី

់ ដច ភុ ករបស ្ល ូ ្របក់សុទ ធ ។ ្របេមយរបស់

័គ ៏ ំ។ ដច ធ ូ យមនងលដ

[ ៤២៥ ] ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជបចបស់ថ េនះជមរមនចិតប ្ត ប

ដេូ ចះន េហើយ េទើប្រទង់្រ

ស់នងមរមនច ្ត បេនះ េ ឹ ិ តប

យគថដេូ ចះន ថ ៖

អនកឯង កលអេនទលេទមក អស់កលយូរអែងង ្វ បនតែំ ណងេកតល្អខះ្ល មិនល្អខះ្ល មនលមរមនចិតប ្ត ប អនកឯងមិនគួរនងេធ ើ្វ ដេូ ចះន េឡើយ មនលមរ ឹ ំ ន កឯងេ ទងអ

ំ ត់េចល្រសឡះេហើយែដរ ។ ត ក៏តថគតបនកច

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ក៏េកើតទុកខ តូចចិត្ត េ គ ល់អញ ្រពះសុគត

យគិតថ ្រពះមន្រពះភគ

។ គ លអញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទេនះេទ ី សុភសូ្រតទី ៣

្រ

ំញ ន [ ៤២៦ ] ខុប

់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ េទើបនងបន ្ត បម ឹ

់ ់ ំ ូង ្រទងគង ស់ដង េនេ្រកមេដ ម េទៀបេឆនរៃនសឹ ទ ងេនរញជ ឹ ជដប ើ អជបលនេ្រគធ ិ

កុ នងឧរុេវ កុ នងេវ

់ ់ ្របេទស ក៏សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងទី ល្រសឡះ

្រតីងងឹតសូនយឈឹង ។ ជួនជេភ្ល ង ក៏រលឹម្រសឹបៗ ។

ំ ័យ េសចកី្តតក់សុ ្ល ត [ ៤២៧ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ្របថននងញ ឹ ុ ងភ

ករ្រពួច្រពេឺ ម ឲេកើតេឡើង ដល់្រពះមន្រពះភគ ក៏ចូលសំេ

េទរក្រពះមន្រពះ


៏ ស ភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏សំែដងនវូ េកតដខ ល្អខះ្ល មិនល្អខះ្ល កុ នងទីជិត ព ់ នងទប ឹ ៃន្រពះមន្រពះភគ ។

់ ់ ថ េនះមរ [ ៤២៨ ] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស មនចិតប ្ត ប ដេូ ចះន េហើយ េទើប្រទង់្រ

ស់នងមរមនច ្ត បេនះ េ ឹ ិ តប

យគថដេូ ចះន ថ៖

អនកឯង កលអេនទលេទមក អស់កលយូរអែងង ្វ បនតែំ ណងេកតល្អខះ្ល មិនល្អខះ្ល មនលមរ អនកឯង មិនគួរនង ឹ េធើ្វ ដេូ ចនះេឡើយ មនលមរ អនកឯង ំ តថគតបនកំចតេ់ ចល្រសឡះេហើយ ( េ្រពះថ ) បុគគលទង បនស្រងួមល្អេ

យកយ េ

េនះឯង មិនលុះកុ នងអំ

យ ចេ

យចិតេ្ត ហើយមនលមរ បុគគល

ចអនកឯងេឡើយមិនែមនជសិស គណ របស់

អនកឯងជមរេឡើយ ។ ្រគេនះ មរមនចិតប េនះេទ ។ ្ត ប ។ េប ។ ក៏អនរធនចកទ ្ត ី បឋមបសសូ្រត ទី ៤

ំញ ន [ ៤២៩ ] ខុប

់ ់ ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ត បម

កុ នងៃ្រពឥសិបតនមិគទយវន័ េទៀប្រកុងព ណសី ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រ់ ំ ភក ិ ុ ខ ទង

ំ យ កុ នងទេនះថ មនលភក ី ិ ុ ខទង

្រពះមន្រពះភគថ ករុ

ំ មនលភក ិ ុ ខទង

្រពះអងគ ។ េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រ់

តថគតបនេធើ្វ ឲជក់ចបស់េហើយ

៏ ្អ េ យឧបយេ្រពះេសចកី្តពយយមដល

ំ អនកទង

ំ យ ។ ភក ទទួលពុទដ របស់ ធ ក ី ិ ុ ខទងេនះ

ស់យ៉ងេនះថ

យ អរហតផ ្ត លវម ិ ុ តិ្ត ដ្រ៏ បេសើរ តថគតបន សេ្រមចេហើយ អរហត្ត

ផលវម ិ ុ តដ ិ្ត ្រ៏ បេសើរ េ

ស់េ

េ្រពះករយកចិតទ ្ត ុក

ំ យឧបយ មនលភិកុ ខទង

ក៏ចូរសេ្រមចនវូ អរហតផ ្ត លវម ិ ុ តដ ិ្ត ្រ៏ បេសើរ

ក់

ំ ែំ ណក យ ទងច

ចូរេធើ្វ ឲជក់ចបស់េន


អរហតផ ្ត លវម ្ត ្រ៏ បេសើរ ិ ុ តិដ ៏ ្អ េ ពយយមដល

េ្រពះករយកចិតទ ្ត ុក

ក់េ

យឧបយ

េ្រពះេសចកី្ត

យឧបយ ។

[ ៤៣០ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូល េទដល់េហើយ េទើបេពលនង្រពះមន្រពះភគេ ឹ ្រពះអងគ ជបេ់ ហើយេ របស់េទវ

យគថដេូ ចះន ថ ៖

ំ យអនទក់ៃនមរ អនទក់ទង

កី្ត ្រពះអងជ កី្ត ជរបស់មនស គ បេ់ ហើយេ ុ

់ ព ំ ក់ េហើយ េ េនះ ្រពះអងគ ជបច

ៗ េទះជ

ំ យអនទក់ទង

ំ ងៃនមរ បព្រត្រពះសមណៈ យចណ ិ

្រពះអងម គ ិ នរួច( ចកវស ិ ័ យ ) របស់ខុេំញ ឡើយ ។ [ ៤៣១ ] ្រពះសមមសមុ ព ទ ធ ្រទង្រ់ ំ អនទក់ទង

ស់ថ តថគត រួចេហើយចកអនទក់ៃនមរ

ៗ េទះជ របស់េទវ

កី្ត តថគត កី្ត ជរបស់មនស ុ

ំ ំ ងរបស់ បនរួច្រសឡះេហើយអនទក់ទងេនះ តថគត រួចេហើយចកចណ ំ ន កឯងេ មរ មនលមរ ទងអ

ត ក៏តថគតកំចត់បនេហើយែដរ ។

្រគេនះ មរមនចិតប េនះេទ ។ ្ត ប ។ េប ។ ក៏អនរធនចកទ ្ត ី ទុតយបសស ូ ្រត ទី ៥ ិ ំញ ន [ ៤៣២ ] ខុប

់ ់េន ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ត បម

់ ់ កុ នងៃ្រពឥសិបតនមិគទយវន័ េទៀប្រកុងព ណសី ។ កល្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង បន្រ េនកុ នងទេនះ ី

ស់េ

ំ ភក ិ ុ ខទង

ទទួលពុទដ ធ ក ី របស់្រពះមន្រពះភគ ករុ

ំ យ៉ងេនះថ មនលភក ិ ុ ខទង

ំ យថ មនលភក ិ ុ ខទង

ំ យ ។ ភក ិ ុ ខទងេនះ

្រពះអងគ ។ េទើប្រពះមន្រពះភគ្រទង្រ់

ស់

ំ ់ េទះជរបស់េទវ យ តថគតរួចេហើយចកអនទក់ទងអស

ំ កី្ដ មនលភក កី្ដ ជរបស់មនស ុ ិ ុ ខទង

ំ ន កទង ំ យ ទងអ

យេ

ត ក៏បនរួចចក


ំ ់ ែដរ េទះជរបស់េទវ អនទក់ទងអស ំ ទង

យចូរ្រ

ំ កី្ដ មនលភិកុ ខទង កី្ដ ជរបស់មនស ុ

់ ក ៍ ដល់ជនេ្រចើន េដម ច់េទកនចរ ើ ប្របេយជន ើ បេសចក ី្ដសុខ ដល់ ិ េដម ី ី

ជនេ្រចើន េដម ើ បអន ី េុ ្រគះ ដល់សតេ្វ េសចកី្ដសុខ ដល់េទវ

៍ េដម ក េដម ើ បេសចក ើ ប្របេយជន ើ បី ី្ដចេ្រមើន េដម ី ី

ំ នងមន ស ទង ុ ិ

ំ មួយជមួយគ ន េឡើយ មនលភក ិ ុ ខទង

លំអបទក

យ អនក

ំ យ ែតអនកទង

ំ យ ចូរអនកទង

្ដ ល លំអបទចុង បរប ិ ូណ៌េ

ំ យអតន ថ ងពយញ ជ នៈ អនកទង ិ

ំ េលសតចក ង ន គឺបញញ សតទ ្វ ងេនះន ិ ុ នងែភក ឹ យប្រមុងនង្រ ឹ

យែដលមនធូលីគឺ

យ ចែំ ណក

្របេទស េដម ្ដ ង ធម៌ែដរ ។ ើ បសែម ី

ចូល េទដល់េហើយ េទើបេពលនង្រពះមន្រពះភគ េ ឹ

េទរក្រពះមន្រពះភគ លុះ

យគថដេូ ចះន ថ៖

ំ ួង េទះជរបស់េទវ យអនទក់ទងព

កី្ដ ជ

់ ព ំ ក់េ ្រពះអងជ របស់ មនស កី្ដ បព្រត្រពះសមណៈ គ បុគគលជបច ុ ិ

ំ ងម ំ ្រពះអងម ចណ គ ិ នរួច ( ចកវស ិ ័ យ ) របស់ខុេំញ ឡើយ ។ [ ៤៣៤ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់្រ

េទះជរបស់េទវ

គទិកិក-

បសូនយ ( ចកមគគផល ) េ្រពះមិនបន

[ ៤៣៣ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ចូលសំេ

់ ព ំ ក់េហើយេ ្រពះអងជ គ បច

យ ចូរ្របកស

ំ ស់ដង ឹ ធម៌ក៏មនែដរ មនលភក ិ ុ ខទង

តថគត ក៏នងច កុ នងឧរុេវ ឹ ូ លេទឯេសននគម ិ

មផូ វ្ល

យ សែម្ដងធម៌មនលំអបទ េដម ើ

៌ ដប ៏ រស ំ ់ សតទ ំ ្រពហមចរយធម ្វ ង ិ ិ ុ ទ ធ បរប ិ ូណ៌ទងអស

់ ម៌ សតទ ំ ្ដ បធ ្វ ង

់ យកុេំ ទពរនក ី

ំ ់ េហើយ ស់ថ តថគតរួចចកអនទក់ទងអស

ំ ងដ ៏ កី្ដ តថគតរួច្រសឡះចកចណ កី្ដ ជរបស់មនស ុ

ំ ន កឯង ក៏តថគតបនកច ំ ត់េហើយែដរ ។ េហើយ ែនមរ ទងអ ្រគេនះឯង មរមនចិតប ។ ្ត ប ។ េប ។ បត់ចកទេនះេទ ី សបបសូ្រត ទី ៦


ំញ ន [ ៤៣៥ ] ខុ ប

់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ ្ត បម

គង់េន កុ នងវតេ្ត វឡុវន័ ជកលនកន ទ ិ ប

ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ សម័យមួយឯង ្រពះ

់ ់េនកនងទី ល្រសឡះ កនងេវ មន្រពះភគ ្រទងគង ុ ុ

្រតងងឹ តសូនយឈឹង ។ ជួនជ ី

មនេភ្ល ងរលឹម្រសឹបៗ ។ [ ៤៣៦ ] លំ

ំ ័យ េសចកី្ត បេ់ នះឯង មរមនចិតប ្ត ប មន្របថននងញ ឹ ុ ងភ

តក់សុ ្ល ត ករ្រពួច្រពេឺ ម ឲេកើតេឡើង ដល់្រពះមន្រពះភគ េទើបនម ិ ិម តេកតជេស្ដច

៉ ទូកធំ ពស់ ១ ធំ េហើយលូនចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ ។ កយរបស់េស្ដចពស់េនះ បុន ំ ូ ល ។ ពពររបស់ យេដម ើ េឈើទងម

១ ែដលេធើ្វ េ របស់អនកេធើ្វ សុ

។ ែភក ន របស់

បេសនទេកសល ។ អ ិ

៉ កេនលធ ំ ស្រមប់ បុន ទ

៉ ភជនស ៍ធ ំ ស្រមបេ់ ៍ ំ រទ បុន ិ ធ

្ដ តរបស់

យ របស់្រពះបទ-

េលៀនេចញអំពមក ដច ូ េផក ្ល បេនទរផ យេចញ ី

់ ដេងើម កុ នងកលេមឃ្រគហឹម ។ សូរសនកៃនខយល ្ហ េចញចូលរបស់ ឹធ

របស់ជងេ

លេម

ដច ូ សំេឡងៃនសនប់

ំ ុងសប់ ។ ហៈែដលេគ កព

់ ់ ថពស់េនះ ជមរមន [ ៤៣៧ ] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស ចិតប ្ត ប ដេូ ចះន េហើយ េទើប្រទង់្រ បុគគល

ស់នងមរមនច ្ត បេនះ េ ឹ ិ តប

គបរ់ កនវូ សញញគរ

យគថដេូ ចះន ថ ៖

បុគគលេនះេឈ ថ នេដម ម ះថ ើ បេដក ី

អនក

្របជញមនខួនស្រងួ បេហើយ បុគគលេនះេឈ ្ល ម ះថ្រប្រពត ្ត ះបង់ (នវូ េសចកី្ដ ឹ ល ់ (នវូ េសចកី្ដ ល័យ) កុ នងអតភ ្ត ពេនះ េ្រពះថករ្រប្រពត ិ្ត ឹ លះបង

ល័យ)

កុ នងអតភ ្ត ពេនះ របស់បុគគលមនសភពដេូ ចនះ ជករសមគួរេហើយ ពួក

សតែ្វ ដលសញចរេទមក ( មនខ្លធំជេដម ើ )ក៏មនេ្រចើន

រមមណ៍ែដលគួរ

ំ ខ្លចក៏មនេ្រចើន ទងរេបមន ងសត ទ ្វ ឃជត ិ ី ិក៏មនេ្រចើន ្រពះម េនកុ នងសុញញគរក៏

ថ នមិន្រព្រពូ ឺ ចេ ម

មុនែដល ី

ំ រមមណ៍ែដលគួរខ្លចទងេនះ


េឡើយ (កលេប)ើ

ំ ់ កសគបបែបក ែផនដគបប កេ្រម ្វ ងអស ី ើ ក ពួកសតទ ី ី

ំ គបបតក ្វ ង ី ់ សុ ្ល តកី្ដ សតទ

ំ ទព េំ ពះខនបធ ី ងច ឹ ូ ធ ិ ទង

៏ ងកី្ដ ្រពះពុទទ យ្រទ្រទង់សរពដ ធ ំ ធ ្រទូ

យមិនេធើ្វ

យេឡើយ ។

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុក តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ

េនះេទ ។ គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏អនរធនចកទ ្ដ ី សុបបតស ិ ូ ្រត ទី ៧ ំញ ន [ ៤៣៨ ] ខុប

់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ ្ត បម

គង់េនកុ នងវតេ្ត វឡុវន័ ជកលនកន ទ ិ ប

ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ្រគេនះឯង ្រពះមន

សម័យេន ្រតី េហើយចូលេទកនវ់ ិ

រ សេ្រមចនវូ សីហេសយយ េផ្អ ងេទខង

់ ្រពះភគ ្រទងច្រង ម ក កុ នងទី ល្រសឡះ ដល់យបេ់ ្រជ ្រទង់

ំ ូ កុ នងបចូ ស ង្រពះបទទងគ ច

់ ័ ទុក យក ្រពះបទត្រមួត្រពះបទ ្រទងមនសត សមបជញ ៈយក្រពះឫទ យ ញ ិ

្ដ ំ

ក់នវូ ឧ ្ឋ ន

សញញ ។ [ ៤៣៩ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនចូលសំេ លុះចូលេទដល់ ក៏េពលនង្រពះមន្រពះភគ េ ឹ

េទរក្រពះមន្រពះភគ

យគថដេូ ចះន ថ៖

្រពះអងផ គ ល ទ ំ ក់ េហតុ គ ល ទ ំ ក់ដច ូ េម្ដច េ្រពះេហតុដច ូ េម្ដចហ៎ ន បនជ្រពះអងផ ដច ូ ជមនស ុ ូ េម្ដច បនជ្រពះអងផ គ ល ទំ ក់ដច ម នថ សុញញគរ

ថ ន

្ល ប់ ្រពះអងផ គ ល ទំ ក់េ

ម អញ ( បនេហើយ )្រពះ

េហើយ េហតុដច ូ េម្ដច បនជ្រពះអងេគ នែតផល ទំ ក់ ។ [ ៤៤០ ] ្រពះសមមសមុ ព ទ្រធ ទង្រ់

ស់តបថ បុគគល

ទិតយ រះេឡើង

មិនមនត ្ហ


ដច ូ ជប

្ដ ញ ែដលជបេ់ ទកុ នង

ំ រមមណ៍េផ ងៗ េដម ើ បន ី េទក ុ នងភព

មួយេទ បុគគលេនះេឈ ម ះថជ្រពះពុទ ធ ែតងេដកលក់ េ្រពះករអស់េទៃន ំ ើ រេនះ ។ ំ ួង មនមរ ចុះមន្របេយជនអ ៍ ី្វ ដល់អនកឯង កុ នងដេណ ឧបធិទងព ្រគេនះឯង មរមនចិតប េនះេទ ។ ្ត ប ។ េប ។ ក៏អនរធនចកទ ្ដ ី នននស ទ ូ ្រត ទី ៨ ំញ ន [ ៤៤១ ] ខុប

់ ់េន ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ត បម

កុ នងវតេ្ត ជតពន របស់អនថបណ ី្ឋ ិ ត្រកុង ិ ិ្ឌ កេសដជ

វតីថ ។

[ ៤៤២ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនចូលសំេ

េទរក្រពះមន្រពះភគ

លុះចូលេទដល់ ក៏េពលគថេនះ កុ នងទីជិតៃន្រពះមន្រពះភគ ថ៖ អនកមនកូនែតងេ្រតកអរនងក ច ូ គ ន ឹ ូ ន អនកមនេគែតងេ្រតកអរនងេគដ ឹ ំ ឯឧបធិទង

់ ជន បុគគល យជទេ្រតកអររបស ី

មិនមនឧបធិ បុគគល

េនះ រែមងមិនេ្រតកអរេឡើយ ។ [ ៤៤៣ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ

ំ ិ តន ស់តបថ អនកមនកូន ែតងេ្រក ម្រកច ្ត ងក ឹ ូ ន អនក

ំ ិ តន ំ ិតរ្ត បស់ជន មនេគ ែតងេ្រក ម្រកច ច ម្រកច ្ត ងេគដ ូ គ ន ឧបធិជទេ្រក ឹ ី បុគគល

ំ ិតេ្ត ឡើយ ។ មិនមនឧបធិ បុគគលេនះ រែមងមិនេ្រក ម្រកច

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

បឋម

យុសូ្រត ទី ៩

គ ល់អញ


់ ់េន ់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ត បម

ំញ ន [ ៤៤៤ ] ខុប

កុ នងវតេ្ត វឡុវន័ ជកលនកន ទ ិ ប បន្រ គង់ េនកុ នងទេនះ ី

ស់េ

ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ កល្រពះមន្រពះភគ្រទង់ ំ ភក ិ ុ ខ ទង

ក៏ ទទួល្រពះពុទដ ធ ក ី របស់្រពះមន្រពះភគថ ្រពះករុ

្រទង់ ្រ

ំ ស់ដេូ ចះន ថ មនលភក ិ ុ ខទង

្រពះអងគ ។ ្រពះមន្រពះភគ

ំ យុរបស់មនស ទង ុ

ស់

យេនះតច ិ

៌ សតែ្វ ដល ក គួរេធើ្វ កុសល គួរ្រប្រពត ឹ ្រ្ត ពហមចរយធម ិ

់ សតែ្វ ដល ្រតូវេទកនបរេ េកើតេហើយេឈ ម ះ ថមិន

ំ យ ។ ភក ិ ុ ខទងេនះ

ំ យថ មនលភក ិ ុ ខទង

ំ ្ល ប់ មិនមនេទ មនលភិកុ ខទង

យ បុគគលរស់េនយ៉ងយូរ

្រតមម ួ យរយឆន ំ ឬថយ ចុះមកក៏មន េលើសជងបនចក ិ ្ត ៏ មន ។ ឹ [ ៤៤៥ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនចូលសំេ លុះ ចូលេទដល់ ក៏េពលនង្រពះមន្រពះភគេ ឹ ំ យុរបស់មនស ទង ុ

េទរក្រពះមន្រពះភគ

យគថដេូ ចះន ថ ៖

យែវង សមបុរសមិនគួរេខមេឆ ើ្អ ម ើព

េឡើយ បុគគលគបប្រប្រព ត ច ្ត ួនឲដ ្ល ូ ជកូនេកមង្រសវងទ ឹ ឹកេ ឹ ខ ី

យុេនះ ះ (េ្រពះថ)

ំ ើ រមកៃនមចម ដេណ ុ ច ិ នមនេទ ។ [ ៤៤៦ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ

គួរេខម ើ ព េឆើ្អ ម

ស់តបថ

ំ យុរបស់មនស ទង ុ

យតច ិ សបបុរស

យុេនះ បុគគលគួរខ្រំ ប្រពត ូ បុគគលែដលេភើង ្ល ឹ ្ត ( សុចរត ិ ) ដច

ំ ើ រមិនមកៃនេសចកី្ដ ំ ុងេឆះកបល (េ្រពះ) ដេណ កព

់ ិ នមនេឡើយ ។ ្ល បម

្រគេនះ មរមនចិតប ្ត ប ។ េប ។ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។ ់ ់ [ ៤៤៧ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនេទៀប្រកុ ង ជ្រគឹះ ។ េប ។

់ ់េនកនងទីេនះ បន្រ កល្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ុ យុរបស់

ំ មនស ទង ុ

យេនះ

តចេពក ិ

ំ ស់ដេូ ចះន ថ មនលភិកុ ខទង

់ សតែ្វ ដល្រតូវេទកនបរេ

គួរេធើ្វ


៌ សតែ្វ ដលេកើតេហើយ េឈ កុសល គួរ្រប្រពត ម ះថមិន ឹ ្ត ្រពហមចរយធម ិ ំ មនលភក ិ ុ ខទង

បុគគលរស់េនយ៉ងយូរ

្រតមម ួ យរយឆន ំ ឹ

្ល ប់ មិនមនេទ

ឬថយតចច ុ ះក៏មន ិ

៏ មន ។ េលើសជងបនចេទក ិ ្ត [ ៤៤៨ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនចូលសំេ លុះ ចូលេទដល់ ក៏េពលនង្រពះមន្រពះភគេ ឹ

េទរក្រពះមន្រពះភគ

យគថដេូ ចះន ថ ៖

់ មិនកនងេទ េបៃថ ជីវតក ្ល ិ ៏ មិនរួញថយចុះែដរ ើ ង នងយប ិ

ំ យុៃនសតទ ្វ ង

ម (ៃថងនងយប )់ ដច ូ ខង ន កង់ ែដលវលេទ ិ ិ

យ ែតង្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

កបល្រកេពរៃនរេទះ ។ ើ [ ៤៤៩ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់្រ

ំ យុរបស់សតទ ្វ ង

ថយ ចុះមក

ំ ទង

់ ែតងកនងេទ ស់ថ ៃថងនងយប ជីវតែតងរ ្ល ួញ ិ ិ យេចះែតអស់េទ ដច ូ ទឹកសឹ ទ ងតូច

យ។

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ

េនះេទ ។ គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏អនរធនចកទ ្ដ ី ចប់ តេបកមមវគគទី ១

បញីជ េរឿងៃនតេបកមមវគគេនះ គឺ តេបកមមសូ្រត ១ នគសូ្រត ១ សុភសូ្រត ១ បឋមបសសូ្រត ១ ទុតយបសស ូ ្រត ១ សបបសូ្រត ១ សុបបសូ្រត ១ នននស ទ ូ ្រត ១ ិ បឋម

យុសូ្រត ១ ទុតិយ

យុសូ្រត ១ ។


ណវគគ ទី ២

ណសូ្រត ទី ១

់ ់ [ ៤៥០ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េល ន ំ ិ ជឈកូដេទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ ើ ភគ

់ ់ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងទី ល្រសឡះ កុ នងេវ

្រតីងងឹត

សូនយ ឈឹង ។ ជួនជមនេភ្ល ងរលឹម្រសឹបៗ ។

ំ ័យ េសចកី្ដតក់សុ ្ល ត [ ៤៥១ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ្របថននងញ ឹ ុ ងភ

េសចកី្ដ ្រពួច្រពេឺ ម ឲេកើតេឡើង ដល់្រពះមន្រពះភគ េហើយចូលេទរក្រពះមន ្រពះភគ លុះ ចូលេទដល់ ក៏្របេមៀលថមធំៗ កុ នងទីជិតៃន្រពះមន្រពះភគ ។ [ ៤៥២ ] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបចបស់ថអនកេនះជមរមនចិត្ត បប ដេូ ចះន េទើប្រ

ស់នងមរមនច ្ត ប េ ឹ ិ តប

យគថដេូ ចះន ថ ៖

ំ ូ ល ក៏្រពះពុទទ ំ េបទ ធ ង ន ំ ិ ជឈកូដអស់ទងម ើ ុកជអនកឯង ្របេមៀលភគ ែដល មនចិតផ ្ត ុ ត្រសឡះេ

់ រ័ េទ ។ យ្របៃពេហើយ មិនបនញបញ

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

សីហសូ្រត ទី ២ ់ ់ [ ៤៥៣ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងវតេ្ត ជតពន របស់

អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ី្ឋ េទៀប្រកុង ជេ្រចើនគល់ េ្រត ប្រ ៉ ងេនះថ ្រតះរ ិ ះយ ិ

វតីថ ។ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ មនបរស ិ ័ទ

កំពុងសែម្ដងធម៌ ។ េវ

សមនេគតមេនះឯង

េនះ មរមនចិតប ្ត ប មនេសចកី្ដ

មនបរស ិ ័ ទជេ្រចើនគល់េ្រត ប្រ

ំ ុង កព


សែម្ដងធម៌ េបដ ើ េូ ចនះ គួរែត

ម អញចូលេទជិត្រពះសមណេគតមេនះ េដម ើ បនី ង ឹ

។ េធើ្វ បញញចកុ ខឲវនស ិ [ ៤៥៤ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនចូលសំេ លុះ ចូលេទដល់ ក៏េពលនង្រពះមន្រពះភគេ ឹ

េទរក្រពះមន្រពះភគ

យគថដេូ ចះន ថ៖

ំ ប់ េម្ដចក៏្រពះអងគ េក្ល វក្លកុ នងបរស ូ ជសីហៈ មនអនកចប ិ ័ ទេម៉្ល ះ បនដ ឺ ្ល ច

តនង្រពះអង ែគ ដរឬ បនជ្រពះអងស គ ំ គល់ ថមនជ័យជំនះ ។ ឹ [ ៤៥៥ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់្រ

ស់ថ អនកមនពយយមធំេក្ល វក្លកុ នងពួកបរស ិ ័ទ

ំ ្រទង់បនឆ្លងនវូ ត កម្លង

់ ព ំ ក់កុ នងេ ្ហ ែដលជបច

ំ រែមងបនេឡ ឺ ្ល ើ ងយ៉ងហឹ ន ងឯង ្រពះតថគតទង

យ ជអនកបរប ិ ូណ៌េ កេហើយ ។

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

សកលិកសូ្រត ទី ៣ ំញ ន [ ៤៥៦ ] ខុប

់ ក យ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់ ្ដ បម

័យដល់សត្រ្វ មឹក េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ សម័យេនះ កុ នងឱទយន េឈ ម ះមទក ទ ុ ចិឆ ជទឲអភ ី ំ េំ ឯង ្រពះបទ របស់្រពះមន្រពះភគ ជជ

យបែំ ណកថម ។ បនឮថ ្រពះមន្រពះភគ

មនេវទនេ្រចើន ្របជុំកុ នង្រពះសររៈ ្ល ចផ ី ជទុកខ េក្ល វក្ល រងេខ ឹ

មិន្រតជក់ មិនជទីគប់

់ ់ ់្រទ ំ រ្អ ្រទងអត ចិត្ត ។ បនឮថ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងមន្រពះសត ្អ ិសមបជញៈញ មិនតូ ញរែត

ំ នវូ េវទនទងេនះ ។

េទើប្រពះមន្រពះភគ

សីហេសយយ េផ្អ ងេទខង

់ ្រទង្រកលសងឃដ ី ៤ ជន ់ សេ្រមច

ៈញ ។ ្ដ ំ យក្រពះបទត្រមួត្រពះបទ មន្រពះសតសមបជញ ិ


[ ៤៥៧ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនចូលសំេ លុះ ចូលេទដល់ ក៏េពលនង្រពះមន្រពះភគេ ឹ ់ េទំ ្រពះអង្រគ ទងផ

េទរក្រពះមន្រពះភគ

យគថដេូ ចះន ថ៖

់ ឬក៏ផដ យេសចកី្ដវេងង ្វ ្រជបឬ ទំ ច ូ ជបុគគល ែដល្រសវង ឹ

៍ ់ ្រពះអងម យករេធើ្វ កពយេឃ ្ល ង ្របេយជនរបស គ ិ នមនេ្រចើនេទឬ េ្រពះ

់ ់ ្រទង់ េហតុអី្វ ្រពះអងជ គ បុគគលមនក់ឯង មន្រពះភ្រក្ដេឆពះេទកនករលក

ផល ទ ំ ក់េលើ

់ ដ សនៈស្រមបផ ទំ ៏

[ ៤៥៨ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រ់

ង ត់យ៉ងេនះ ។ ស់តបថ តថគតមិនែមនសិងេ

េសចកី្ដ វេងង ្វ ្រជបេ់ ទ មិនែមនសិងដច ូ ជ បុគគលែដល្រសវងេ ឹ

យករេធើ្វ

កពយេឃ ្ល ងេទ តថគតបនសេ្រមច្របេយជន ៍ ្របសចកេសចកី្ដេ

ំ ់ សិងេលើ េហើយ តថគតែតមនក់ឯង ជអនកអនេុ ្រគះ ដល់សតទ ្វ ងអស ់ ិ ងដ ៏ សនៈស្រមបស

ង ត់ ឯពួកជន

ែដលមនសរមុត្រតង់្រទូង

់ ័ ភ្លមៗ ជនទងេនះឯង ំ ( សរេនះ ) រែមង្រជួត្រជបេទកនហឫទ យ េឈ ម ះ ថ ្របកបេ

យសរ រែមងបននវូ ករេដកលក់កុ នងេ

កេនះតថគតជអនក

្របសចកសរ ែលងេដកលក់េហើយ កលតថគតភញក់ក៏ែលងរេងគ ស ់ ិ នបន ំ ់ េ្រពះេហតុអី្វ ( េ្រពះថ )ៃថងនងយប ម ទងែលងខ ្ល ចនងករេដកលក ិ ឹ ដត ុ កេំ

់ នវូ តថគតេឡើយ ( េឈ ) ម ះថករងរមួយែដលមិនទនសេ្រមច

របស់តថគតមិនមនេឡើយ តថគតមិនបនេឃើញេសចកី្ដ មួយកុ នងេ

បសូនយ

កេឡើយ េ្រពះេហតុេនះ តថគតេឈ ម ះថមនេសចកី្ដ

ំ ់ េទើបផល អនេុ ្រគះចេំ ពះសតទ ្វ ងអស ទ ំ ក់ ។

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

គ ល់អញ


បដរិ ូ បសូ្រត ទី ៤ ំញ ន [ ៤៥៩ ] ខុប

់ ់កនង ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម ុ

នែដនេកសល ។ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ

្រពហមណ្រគមេឈ ម ះឯក

មនគិហិបរស ិ ័ ទជេ្រចើនគល់េ្រត ប្រ

េហើយ្រទង់សំែដងធម៌ ។ េវ

េនះ មរមន

ចិតប ្ត ប មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះិ យ៉ងេនះថ សមណេគតមេនះឯង មនគិហិបរស ិ ័ ទជ ់ េ្រត ប្រ េ្រចនគល ើ

សំែដងធម៌ េបដ ើ េូ ចនះ គួរែត

ម អញចូលេទរក្រពះសមណ

។ េគតម េដម ិ ើ បេធ ី ើ្វ បញញចកុ ខឲវនស [ ៤៦០ ] លំ

បេ់ នះឯង មរមនចិតប ្ត ប ចូលសំេ

ចូលេទដល់ បនេពលនង្រពះមន្រពះភគេ ឹ ់ ្រពះអងគ ្រទងេ្រប ន្របេ

នវូ បុគគលដៃទ េ

េទរក្រពះមន្រពះភគ លុះ

យគថដេូ ចះន ថ ៖ យពកយ

ពកយនះម ុ ៎ ិ នសម

ំ បច ់ ព ំ ក់ចិតក គួរដល់្រពះអងេគ ទ ្រពះអង្រគ ប្រពត ្ត ុ នង ្ត វូ ធមមកថេនះ កុជ ឹ ន

ំ ឹ ងេឡើយ ។ អំណរនងក ហ ិ

[ ៤៦១ ] ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រ់ េ

យ្របេយជន ៍ ែតងេ្រប ន្របេ

ស់ថ ្រពះសមុ ព ទម ធ នេសចកី្ដអនេុ ្រគះ នវូ បុគគលដៃទ ្រពះតថគត្រទង់ ផុត

ំ ឹ ងេហើយ ។ ្រសឡះ ចកអំណរនងក ហ ិ ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

មនសសូ្រត ទី ៥

គ ល់អញ


ំញ ន [ ៤៦២ ] ខុប

់ ់េន ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

កុ នងវតេ្ត ជតពន របស់អនថបណ ិ ិ្ឌ កេសដ ីធ េទៀប្រកុង [ ៤៦៣ ] លំ

បេ់ នះឯង មរមនចិតប ្ត ប ចូលសំេ

ចូលេទដល់ បនេពលនង្រពះមន្រពះភគេ ឹ អនទក់គឺ គៈ

វតីថ ។

ែដល្រ

ច់េទេលើ

េទរក្រពះមន្រពះភគលុះ

យគថដេូ ចះន ថ ៖ កស ែតងែត្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នងចិត្ត

ំញ ងេបៀតេបៀន្រពះអង ខុន គេ ឹ

យអនទក់េនះ បព្រត្រពះសមណៈ ្រពះអងម គ ិន ិ

[ ៤៦៤ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ ទង់្រ

ស់តបថ រូប សំេឡង កិ្លន រស ផ ព ្វ ែដលជទី

រួច ( ចកវស ិ ័ យ ) របស់ខុេំញ ឡើយ ។

េ្រតកអររបស់ចិត្ត តថគត បន្របសចកេសចកី្ដេពញចិតច ្ត េំ ពះ

រមមណ៍

ំ ំ ត់េចញេហើយ ។ ទងេនះេហ ើ យ មនលមរ អនកឯង ក៏តថគតបនកច លំ ្រពះសុគត

បេ់ នះឯង មរមនចិតប ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះមន្រពះភគ

គ ល់អញ

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

បតស ្ត ូ ្រត ទី ៦ [ ៤៦៥ ] កុ នងវតេ្ត ទៀប្រកុង

វតីថ . . . ។ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់

ំ ៥ ្របករមកពនយល់ភក ំ េលើក យកឧបទនកខនទ ធ ង ិ ុ ខទង

យេ ឲេកើត េសចកី្ដខឃ ី ម ម ត ឲរក ី

យឲយល់ជក់ ឲកន ់

ំ ក៏េធើ្វ ឲជ្របេយជន ៍ យធមីមកថ ។ ភក ិ ុ ខទងេនះ

ំ ួង េផទ ង្រតេចៀក្របុងច ំ េធើ្វ ទុកកុ នងចិត្ត ្របមូលមកនវូ ចិតទ ្ត ងព

់ ម៌ ។ លំ ្ដ បធ

បេ់ នះ

៉ ងេនះថ សមណេគតមេនះឯង េលើកយក ឯង មរមនចិតប ្ត ប មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះយ ិ ំ ៥ ្របករ មកពនយល់ភក ំ ឧបទនកខនទ ធ ង ិ ុ ខទង

េសចកី្ដខឃ យេ ី ម ម ត ឲរក ី

យឲយល់ជក់ ឲកន ់

ម ឲេកើត

ំ ក៏េធើ្វ ឲជ្របេយជន ៍ េធើ្វ ទុក យធមីម កថ ភិកុ ខទងេនះ


ំ ួង េផទ ង្រតេចៀក្របុងច ំ កុ នងចិត្ត ្របមូលមកនវូ ចិតទ ្ត ងព

់ ម៌ េបដ ្ដ បធ ើ េូ ចនះ គួរែត ម

។ ក៏សម័យ អញចូរេទរក្រពះ-សមណេគតម េដម ិ ើ បនី ងេធ ើ្វ បញញចកុ ខឲវនសេចញ ឹ េនះឯង ជួនជមនប្រត េ្រចើន ែដល

សំេ

ក់ទុកកុ នងទី ល្រសឡះ ។

ច [ ៤៦៦ ] ្រគេនះ មរមនចិតប ូ ជេគេហើយ េដរើ ្ល ្ត ប បននម ិ ិម តខួនឲមនេភតដ

់ ំ េទ្រតងប្រតទ ងេនះ ។ ្រគេនះឯង ភក ិ ុ ខ ១ រូបថ ិ ុ ខ ១រូប បនែ្រសក្របបេ់ ទភក

ហ៏ភិកុ ខ ភិកុ ខ េគនះុ ៎ បែំ បកប្រតេហើយ ។ កលេបភ ើ ិកុ ខេនះេពលដេូ ចនះេហើយ ្រពះមន ្រពះភគ ក៏្រទង់្រ

ស់នងភ ុ៎ ុ ៎ ិ នែមនជេគេទ នះឯងគ ឺ មរមន ឹ ក ិ ុ ខេនះដេូ ចះន ថ ែនភក ិ ុ ខ នះម

ំ ចិត្ត បប មកេដម ើ បេធ ី ើ្វ បញញចកុ ខរបស់អនកទង

យឲវនសេទេត ិ ើ។

់ ់ ថ អនកេនះជមរមន [ ៤៦៧ ] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស ចិតប ្ត បដេូ ចះន េហើយ ខនបញ ធ ច កៈ

េទើប្រ

ស់នងមរមនច ្ត បេ ឹ ិ តប

យគថដេូ ចះន ថ

គឺរូប េវទន សញញ សងខរ វញ បុគគលេនឿយ ញ ិ ណ

ខនបញ ធ ចកៈេនះយ៉ងេនះថ នះម ុ ៎ ិ នែមនជ

យកុ នង

ម អញ នះម ុ ៎ ិ នែមនជរបស់អញ

ំ ួងក៏មិនបនេឃើយនវូ សូមបមរន ងេសនៃនមរ កលែស្វងរកកុ នង នទងព ិ ី

់នវូ សំេយជនៈទងព ំ ួងយ៉ង អតភ ្ត ពេក មក ន ្ត ្របសចកតេ្រមក កនងបង ្ល េនះេឡើយ ។ ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ។ េប ។ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

យតនសូ្រត ទី ៧ ់ ់ [ ៤៦៨ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ុ នងកូ

ជិត្រកុងេវ ំ ទង

គរ

នម

វន័

់ លី ។ ក៏សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទងេល ើ កយកផស យតនៈ

ំ ្របករមកពនយល់ភក ិ ុ ខទង

យឲយល់ជក់

ឲកន ់

ឲេកើតេសចកី្ដ


យេ ខឃ ី ម ម ត ឲរក ី

ំ ក៏េធើ្វ ឲជ្របេយជន ៍ េធើ្វ ទុកកុ នង យធមីមកថ ។ ឯភិកុ ខទងេនះ

ំ ួង េផទ ងេ ចិត្ត ្របមូលមកនវូ ចិតទ ្ត ងព មនចិតប ្ត ប

ត្រប

៉ ងេនះថ មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះយ ិ

ទ្របុង

់ ម៌ ។ ្រគេនះឯង មរ ្ដ បធ

សមណេគតមេនះឯង

បនេលើកយក

ំ ៦ ្របករ មកពនយល់ពួកភិកុ ខឲយល់ជក់ ឲកន ់ ផស យតនៈទង េសចកី្ដខឃ យេ ី ម ម ត ឲរក ី

ម ឲេកើត

ំ យធមីមកថ ភក ក៏េធើ្វ ឲជ្របេយជន ៍ េធើ្វ ទុកកុ នង ិ ុ ខទងេនះ

ំ ួង េផទ ងេ ចិត្ត ្របមូលមកនវូ ចិតទ ្ត ងព

ត្រប

ទ្របុង

់ ម៌ េបដ ្ដ បធ ើ េូ ចះន គួរែត

។ អញចូលេទរក្រពះសមណេគតម េដម ិ ើ បេធ ី ើ្វ បញញចកុ ខឲវនស [ ៤៦៩ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ចូលេទរក្រពះមន្រពភគ លុះចូលេទ ំ ែដលគួរខ្លច សញបែ់ សញង កុ នងទីជិត្រពះមន្រពះភគ ដល់េហើយ ក៏េធើ្វ សំេឡងយ៉ងខ្លង

់ ក ថ ហ៏ញរ័ ែផនដេី ហើយ ។ ្រគេនះឯង ភក ិ ុ ខមួយរូបយ៉ងេនះ ិ ុ ខមួយរូបបនែ្រសក្របបភ ថ ែនភក ិ ុ ខ ែផនដេី នះ ិ ុ ខ ភក

្រពះភគ ក៏្រទង់្រ

ក់ដច ូ ជញរ័ ។ កលភក ិ ុ ខេនះេពលយ៉ងេនះេហើយ ្រពះមន

ស់នងភ ុ៎ ឹ ិកុ ខេនះ យ៉ងេនះថ មនលភិកុ ខ ែផនដេី នះមិនែមនញរ័ េទ នះជ

ំ មរមនចិតប ្ត ប មកេដម ើ បេធ ី ើ្វ បញញចកុ ខរបស់អនកទង

យឲវនសេទេត ិ ើ។

់ ់ ថ អនកេនះជមរមនចិតប [ ៤៧០ ] លុះ្រពះមន្រពភគ្រទង្រជបចបស ្ត ប ដេូ ចះន េហើយ េទើប្រ

ស់នងមរមនច ្ត ប េ ឹ ិ តប

យគថដេូ ចះន ថ ៖

ំ ់ របស់ទងន ំ ះុ ៎ ជ រូប សំេឡង កិ្លន រស ផ ព ្វ ធមមរមមណ៍ទងអស កុ នងេ

មន

៏ នក កដព ឹ ្ល សតេ្វ

់ ុ ះកុ នង ក ែតង្រជបច

ម រតី របស់្រពះពុទ ធ បនឆ្លងផុតនវូ

ំ ះុ ៎ រមមណ៍ទងន

មិសៈ

័ វកែដល

់ វូ វដៈ្ដ បនកនងបង រមមណ៍នះផង ន ្ល ុ៎

់ មរផង េហើយរុងេរឿងដច ជទេនរបស ូ ជ្រពះ ី ្រគេនះឯង មរ ។ េប ។ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

ទិតយ ។


បណ ិ ្ឌ សូ្រត ទី ៨

បញច

់ ់ [ ៤៧១ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ម ះ ុ នង្រពហមណ្រគម េឈ នែដនមគធៈ ។ សម័យេនះឯង កុ នង្រពហមណ្រគមបញច

់ ់ យ ។ ្រគេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងសបង

ំ ស្រមប់ ទទួលេភញ វ របស់កូនេកមងទង ្រប

មនវតុ ថ

់ ្រតនង បប ចីវរ ចូលេទបណ ម ះបញច ិ ិ ្ឌ បត កុ នង្រសុក្រពហមណ៍ េឈ

សម័យេនះឯង មរមន ចិតប ្ត ប ចូលែ្រជកពួក ្រពហមណ៍នងគហបត ិ ី អនក្រសុកប ញច

ំ ្រពះសមណេគតម បនចង្ហន ់ ។ ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះ យគិតថ កុឲ

ភគ ្រទង់ចូលេទបណ ម ះបញច ិ ្ឌ បត កុ នង្រពហមណ្រគមេឈ

េហើយយ៉ង

់ ់ កវញេ ្រទង្រតឡប ម ិ

យប្រតែដល

យប្រតែដល

ងេហើយយ៉ងេនះដែដល ។

[ ៤៧២ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទ ដល់េហើយ

ក៏សួរ្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ

ែដរឬ ។ ្រពះអង្រគ

បព្រតសមណៈ ិ

ចុះ្រពះអងប គ នចង្ហន ់

់ ។ ស់តបថមនលមរ ែ្រកងអនកឯងេធើ្វ តថគតមិនឲបនចង្ហនឬ

៏ េ្រមើន េបដ មរតបថ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ិ ើ េូ ចនះ សូម្រពះមន្រពះភគ ចូលេទបណ ិ ្ឌ បត កុ នង្រពហមណ៍ ្រគមេឈ ម ះបញច ្រពះភគ បនចង្ហន ់ វញ ិ ។

[ ៤៧៣ ] ្រពះមន្រពះភគ្រ

ជេលើកទព គ ងេធ ុ ះ ខុ្រំញ ពះអងន ើ្វ ឲ្រពះមន ឹ ី រេទៀច ី

ស់តបថ មរេបៀតេបៀននវូ តថគតេនះ រែមង

បននវូ បប មនលមរមនចិតប ្ត ប អនកសំគលថ បបមិនឲផលដល់ខួន ្ល

អញេទឬ េយងែដលឥតមនកង ល ្វ ់ េឈ ម ះថរស់េនេ ើ ស់ ពួកេយង ើ ជអនកមនបត ី ជ ិ

រ ដច ូ ពួកេទវ

យេសចកី្ដសុខល្អ េន ន

កស រៈ ។

្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

គ ល់អញ


កស កសូ្រត ទី ៦ [ ៤៧៤ ] យល់ជក់ ឲកន ់ ្រពមេ

់ ់ ពួកភិកុ ខ ឲ ។ សម័យេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទងពនយល វតីន ថ ទន ិ យេ ម ឲេកើតេសចកី្ដខឃ ី ម ម ត ឲរក ី

យធមីម កថ ែដល្របកប

ំ យ្រពះនព ក៏េធើ្វ ឲជ្របេយជន ៍ េធើ្វ ទុកកុ នងចិត្ត ្របមូលមក ិ ្វ ន ។ ភក ិ ុ ខទងេនះ

ំ ួង មនេ នវូ ចិតទ ្ត ងព

ត្រប

ទេផទ ង្របុង

់ ម៌ ។ ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ដ បធ ្ត ប

ំ មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះិ យ៉ងេនះថ សមណេគតមេនះឯង ពនយល់ភក ិ ុ ខទង ធមីម កថែដល្របកបេ

យ្រពះនព ិ ្វ ន

េប

េបដ ើ េូ ចះន

យ េ

គួរអញចូលេទរក្រពះ

សមណេគតមេនះ េដម ។ ិ ើ បេធ ី ើ្វ បញញ ចកុ ខឲវនស ច [ ៤៧៥ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ូ ជអនកភួ រជ ស់ ្ល ្ត ប នម ិ ិម តខួនឲមនេភទដ

៉ ងែវង មនសក់កេ្រនង ់ ញយ លីនងល គ យ៉ងធំ កនដងជន ើ ទ េស្ល កសំពត់ៃធម មនេជើង ួ ្ល ្រប

ក់ភក់ េដរើ ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏សួរ្រពះមន្រពះ

ភគដេូ ចះន ថ បព្រតសមណៈ ្រពះអងប គ នេឃើញេគផងេទ ។ ្រពះអង្រគ ិ អនកឯង ្រតូវករអី្វ េ សម័ផ ស នងវ ិ ញ ិ ញ

ស់តបថ ចុះ

យេគ ។ មរសួរថ បព្រតសមណៈ ែភក ន របស់ខុ ំញ រូបរបស់ខុ ំញ ចកុ ខ ិ

្រពះអងេគ ទកុ នងទី យតនៈរបស់ខុ ំញ បព្រតសមណៈ ិ

េទើបរួចចក

្រតេចៀករបស់ខុ ំញ សំេឡងរបស់ខុ ំញ ។ េប ។ បព្រតសមណៈ វស ិ ័ យរបស់ខុ ំញ បព្រតសមណៈ ិ ិ អ ្រចមុះរបស់ខុ ំញ កិ្លន របស់ខុ ំញ ។ េប ។ បព្រតសមណៈ ិ

្ដ តរបស់ខុ ំញ រសរបស់ខុ ំញ ។ េប ។

បព្រតសមណៈ កយរបស់ខុ ំញ េផដព ចិតរ្ត បស់ខុ ំញ ្ឋ ៈ្វ របស់ខុ ំញ ។ េប ។ បព្រតសមណៈ ិ ិ

ធមមរមមណ៍របស់ខុ ំញ មេនសម័ផ ស នងវ ិ ញ ិ ញ េទកុ នងទី

េទើបរួចចក វស ិ ័ យរបស់ខុ ំញ ។

[ ៤៧៦ ] ្រពះអង្រគ វញ ិ ញ

យតនៈរបស់ខុ ំញ បព្រតសមណៈ ្រពះអងគ ិ

ស់ថ មនលមរ ែភក ន របស់អនក រូបរបស់អនក ចកុ ខសម័ផ ស នង ិ

យតនៈរបស់អនកពតែមន មនលមរ ែតថ ចកុ ខមិនមន រូបមិនមន ចកុ ខសម័ផ ស ិ


នង ិ ញ ិ វញ

់ អនកឯង មនលមរ កុ នងទីេនះ មិនែមនជគតរបស ិ

យតនៈមិនមនកុ នងទី

េឡើយ មនលមរ ្រតេចៀករបស់អនក សំេឡងរបស់អនក េ

តសម័ផ ស នងវ ិ ញ ិ ញ

តសម័ផ ស

តនៈរបស់ អនកពតែមន មនលមរ ែតថ ្រតេចៀកមិនមន សំេឡងមិនមនេ ិ នងវ ិ ញ ិ ញ

់ អនក មនលមរ កុ នងទីេនះ មិនែមនជគតរបស ិ

យតនៈមិនមន កុ នងទី

ឯងេឡើយ មនលមរ ្រចមុះរបស់អនក កិ្លនរបស់អនក ឃនសម័ផ ស នងវ ិ ញ ិ ញ

យតនៈ

របស់អនកពតែមន មនលមរ ែតថ ្រចមុះមិនមន កិ្លនមិនមន ឃនសម័ផ ស នងវ ិ ញ ិ ិ ញ យតនៈមិនមន កុ នងទី

មនលមរ អ ពតែមន ិ វញ ិ ញ

់ អនកឯងេឡើយ មនលមរ កុ នងទីេនះ មិនែមនជគតរបស ិ

្ដ តរបស់អនក រសរបស់អនក ជិ ្ហ សម័ផ ស នងវ ិ ញ ិ ញ

េប

មនលមរ

កយរបស់អនក

យតនៈរបស់អនក

កយសម័ផ ស នង ិ

ផ ពរ្វ បស់អនក

យតនៈ របស់អនកពតែមន ។ េប ។ មនលមរ ចិតរ្ត បស់អនក ធមមរមមណ៍របស់ ិ

អនក មេនសម័ផ ស នងវ ិ ញ ិ ញ ធមមរមមណ៍មិនមន

យតនៈ របស់អនកពតែមន មនលមរ ែតថចិតម ្ត ិ នមន ិ

មេនសម័ផស នងវ ិ ញ ិ ញ

កុ នងទីេនះ មិនែមនជគតិ របស់អនកេទ ។ ំ [ ៤៧៧ ] មរេពលតប ជនទង

យតនៈមិនមនកុ នងទី

ែតងេពលនវូ របស់

មនលមរ

ថ េនះ

័ របស់្រពះអងគ មនកុ នង យ របស់អញដេូ ចះន កី្ដ េពលថ អញដេូ ចះន កី្ដ េប្រពះទ ើ

ំ របស់នះៃនជនទ ងេនះែដរ បព្រតសមណៈ ្រពះអងម ុ៎ គ ិ នរួចចកវស ិ ័ យរបស់ ិ

ខុេំញ ឡើយ ។ [ ៤៧៨ ] ្រពះសមុ ព ទ្រធ

ស់ថ ពួកជនេពលេ

មិនមនដល់តថគតេទ ពួកជន

យករបស់

របស់េនះ

េពលថ ( អញដេូ ចះន ) ពួកជនេនះ

៉ ងេនះចុះ អនកឯងមិនេឃើញ មិនដច ូ តថគតេទ មនលមរ អនកឯងចូរដងយ ឹ ផូ វតថគតេទ ។ ្ល


្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ។ េប ។ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។ រជជសូ្រត ទី ១០ ់ ់ [ ៤៧៩ ] សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង េនក ្ត ទ កុ នងៃ្រព នហិមវនបប ុ នងខម

់ េទស កុ នងែដនេកសល ។ ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គងេនក ុ នងទី

ង ត់ ពួន

័ ្រតិះរះេក សមងំេន ( កុ នងផលសមបតិ្ត )មន្រពះទយ ិ ើ តេឡើងយ៉ងេនះថ កលេបតថគត ើ

ំ ្ល ញ មិនឲេគបផ ំ ្ល ញ មិនេ មិន សម្លប់ មិនឲេគសម្លប់ មិនបផ េ

កេ

ចនងេ ឹ

យ ជយេ

មិនេធើ្វ េគឲ

កេ

យធម៌បនឬហ៎ ន ។

័ របស់្រពះមន [ ៤៨០ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ដង ិ កៈកុ នង្រពះទយ ឹ នវូ បរវិ តក

្រពះភគ េ

យចិតរ្ត បស់ខួនេហ ្ល ើ យ ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ

ទូល្រពះមន្រពះភគយ៉ងេនះថ

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

្រពះមន្រពះភគ

ំ ្ល ញ មិនឲេគបផ ំ ្ល ញ មិនេ សម្លប់ មិនឲេគសម្លប់ មិនបផ េ

កេ

្រពះអង្រគ

សូមេ

យ ជយេ

យធម៌ចុះ សូម្រពះសុគតេ

់ ិន ្រទងម

កេ

មិនេធើ្វ េគឲ

យ ជយេ

យធម៌ចុះ ។

ស់ថ មនលមរ ចុះអនកឯង េឃើញេហតុដច ូ េម្ដច របស់តថគត បនជអនក

៉ ងេនះថ បព្រត្រពះអង ៏ ឯងេពលនងតថគតយ ដ គ ចេ្រម ឹ ិ ើ ន ្រពះមន្រពះភគ មិនសម្លប់ ំ ្ល ញ មិនឲេគបផ ំ ្ល ញ មិនេ មិនឲេគសម្លប់ មិនបផ សូមេ

យ ជយេ

យធម៌ចុះ សូម្រពះសុគតេ

កេ យ ជយេ

មិនេធើ្វ េគឲេ

កេ

យធម៌ចុះ ។ មរទូល

៏ េ្រមើន េ្រពះឥទិបទ ៤ ្របករ ្រពះមន្រពះភគបនចេ្រមើនេហើយ តបថ បព្រត្រពះអង ដ គ ច ធ ិ បនេធើ្វ ឲេ្រចើនេហើយ បនេធើ្វ ឲដច ូ ជយនេហើយ បនេធើ្វ ឲជទី ឋិតេនេរឿយៗេហើយ បនសន ំេហើយ បន្របរពេធ

ំ េហើយ បនឲ ង

យ្របៃ្រពេហើយ បព្រត្រពះអង ដ គ ៏ ិ

៉ បង ៉ នងអធ ចេ្រមើន ្របសិនេប្រពះមន្រពះភគ បុន ម ះហិមវន ្ត ឲេទជ ើ ឹ ិ ្ឋ នេស្ដចភេនំ ឈ មស ភនំ េនះ ក៏ក្លយេទជភម ន ំ សបន ។


[ ៤៨១ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ ភម ធ នសមបុរល្អ េទះបភ ន ំ រក ន ំ សសុទម ី ៏ មិនលមម ី ព

់ ់ បុគគលមនក់េឡើយ បុគគលដង ្រគនដល ឹ ដេូ ចះន គួរ្រប្រពត ឹ េ្ត សើ ម សត្វ

បន

េឃើញេសចកី្ដទុកខែដលមនកមជេហតុ សតេ្វ នះនងបេង ្អ នចិតេ្ត ទរក ឹ កមដច ូ េម្ដចេកើត លុះសតប ្វ នដង ឹ ចបស់នវូ ឧបធិកុ នងេ

កថជេ្រគ ង

់ វូ ឧបធិេនះេចញ ។ ំ ក់ដេូ ចះន េហើយ គួរសិក េដម ់ ងន ចព ើ បក ី ំចតប ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្រពះមន្រពះភគ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ្រពះសុគត

គ ល់អញ ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។ ចប់ប

ណវគគ ទី ២

បញីជ េរឿងៃនប ប

គ ល់អញ

ណវគគេនះ គី

ណសូ្រត ១ សីហសូ្រត ១ សកលិកសូ្រត ១ បដរិ ូ បសូ្រត ១ មនសសូ្រត ១

បតស ្ត ូ ្រត ១ ជ ១០ សូ្រត ។

យតនសូ្រត ១ បណ ិ ្ឌ សូ្រត ១ កស កសូ្រត ១ រជជសូ្រត ១ រួម្រតូវ


សមពហុលវគគ ទី ៣ សមពហុលសូ្រត ទី ១ ំញ ន [ ៤៨២ ] ខុប

េនកុ នង ្រសុកសិ

់ ់ ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

វតី កុ នងែដនសកកៈ ។ សម័យេនះឯង ពួកភក ិ ុ ខេ្រចើនរូប ជអនកមិន

្របមទ មនពយយមដត ុ កំេ ្រពះភគ ។

កិេលសមនចិតប ្ត ញូ ជ នេទេហើយ េនកុ នងទីជិតៃន្រពះមន

់ ធំ [ ៤៨៣ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ន ្ត ប នម ិ ិម តេភទជ្រពហមណ៍មនផួ ងសក

ំ េស្ល ក ដណ្ដបែ់ សបកខ្លទង្រកចក ជមនស ចស់្រគំ្រគ មនកយេកងដច ុ ូ បងង ក ់ផះទ ់ ដក ដេងើម ្ហ ចូលឮសូរឃរូកៗ កនេឈ ើ ើ ្រចត់េដម នយយន ងព ិ ឹ ួកភិកុ ខេនះដេូ ចះន ថ េ មនសក់េខម្រសិល ្របកបេ

េទ ចូរេ

៏ េ្រមើនទង ំ កដច

្វ ចូលេទរកពួកភក ិ ុ ខ លុះចូលេទដល់

៏ េ្រមើនទង ំ កដច

យ ជអនកបួស េនេកមងកេម្លះ

័ ័ ់ ំ យវយល មិនទនែដលេលងកមទ ង ្អគឺបឋមវយ

់ មនស យ បរេភគកមជរបស សិន ចូរេ ុ ិ

ំ កទង

យ យ

មនល េហើយសុ ទ ះេទរកកលិកកមេឡើយ ។ ពួកភក កុំ លះបង់សនដ ិ ិ្ឋ ិ ុ ខ តបវញថ ិ ទ កកម

្រពហមណ៍

ពួកេយងម ិ្ឋ កម ិទ ក ើ ិ នែមនលះបង់សនដ

សុ ទ ះេទរកកលិកកមេទ

់ ្រពហមណ៍ ពួកេយងលះបង កល ិ្ឋ េ ិទ ក ើ ិ កកម សុ ទ ះេទរកសនដ ំ ្រពហមណ៍ េ្រពះថកលិកកមទង

យ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រ

មនល

កុតរ្ត ធម៌េទេតើ មនល ស់ថ មនទុកខេ្រចើន

មនេសចកី្ដចេង្អ តចងល ្អ ់ េ្រចើន េទសកុ នងកលិកកមនះមនេ្រច ុ៎ ើនៃ្រកែលង ធម៌េនះ ជ

ធម៌ែដល្រតូវេឃើញចបស់ខួនឯង ្ល

ំ ជធម៌ឲផលមិនរង់ចកល

ជធម៌គួរដល់

ដ ឯហិបស វធ ញ ្ល ជធម៌ែដលពួក វញ ិ ូ ជនគបប ិ ី ជធម៌គួរបេង្អនចូលមកទុកកុ នងខួន ឹ ន ី ប ។ ចេំ ពះខួនឯង ្ល


កលពួកភិកុ ខ េពលយ៉ងេនះ មរមនចិតប ្ត ប ក៏ងក់កបល េលៀនអ

្ត ត េធើ្វ ថ្លស

ឲមនផត ន ់ ៣ ជន ់ េហើយ្រចត់េឈើ្រចត់េដរើ េចៀសេចញេទ ។

ំ ំ ន ចូលគល់្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ [ ៤៨៤ ] េទើបភិកុ ខទងេនះ នគ

េហើយ ក៏ថ្លយបង្រពះមន្រពះេជគ េទើបអងុ យក គ ួ រ ។ លុះពួកភក គំ គ ី ិ ុ ខេនះ អងុ យ ុ នងទសមគ

៏ មគួរេហើយ ក៏្រកបបងទ ដ កុ នងទដ គ ំ ូល្រពះមន្រពះេជគ យ៉ងេនះថ ប្រពត្រពះអង គ ៏ ី ស ិ

ចេ្រមើន ពួកខុ្រំង ពះអងជ គ អនកមិន្របមទ ពយយមដត ុ កេំ ់ កន្រពះន ព គ េ ិ ្វ ន េហើយេនកុ នងទីជិត ្រពះអងឯ

កិេលស មនចិតប ្ត ញូ ជ នេទ

៏ ះ ប្រពត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រ

បែ់ ត

់ ធំ េស្ល កដណ្តបែ់ សបកខ្លទង្រកចក ំ មន្រពហមណ៍មនក់ មនផួ ងសក ជមនស ចស់ ន ុ

់ មនកយេកងដច ូ បងង ក ់ផះទ ដកដេងើម ្ហ ឮឃរូកៗ កនេឈ ើ ើ ្រចត់េដម

្វ

ចូលេទ

ងព រកពួកខុ្រំង ពះអងល គ ៉ ងេនះថ េ គ ុ ះចូលេទដល់េហើយ បននយយន ិ ឹ ួកខុ្រំញ ពះអងយ ំ ទង

៏ យដចេ្រម ើ ន ជអនកបួស េនេកមងកេម្លះ មនសក់េខម្រសិល ្របកបេ

័ ល្អគឺបឋមវយ

់ ំ មិនទនែដលេលងក ុ នងកមទង

ចូលេ

័ យវយ

៏ េ្រមើនទង ំ កដច

់ មនស បរេភគកមជរបស សិន ក៏លះបង់សនដ សុ ទ ះេទរកកលិកកមេឡើយ ុ ិ្ឋ ិ ិ ទ កកម

៏ ប្រពត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើ ន កលែដល្រពហមណ៍េនះេពលយ៉ងេនះ ពួកខុ្រំង ពះអងគ ក៏បន

តបនង្រពហ ម ណ៍េនះ ឹ

ដេូ ចះន ថ

មនល្រពហមណ៍

េយងម ិ្ឋ កម ិទ ក ើ ិ នែមនលះបង់សនដ

់ សុ ទ ះេទ រកកលិកកមេទ មនល្រពហមណ៍ ពួកេយងលះបង កល ើ ិ កកម សុ ទ ះេទរក សនដ ិ្ឋ ិ ទ កេ

ភគ្រទង់្រ

ំ កុតធ ្ត ម៌េទេតើ មនល្រពហមណ៍ េ្រពះថ កលិកកមទង

យ ្រពះមន្រពះ

ស់ថ មនទុកខេ្រចើន មនេសចកី្តចេង្អ តចងល ្អ ់ េ្រចើន េទសកុ នងកលិកកម

នះមនេ្រច ជធម៌ឲផលមិនរង ុ៎ ្ល ើនៃ្រកែលង ធម៌េនះជធម៌ែដល្រតូវេឃើញ ចបស់ខួនឯង ំ ចកល ជធម៌គួរដល់ឯហិបស វធ ្ល ជធម៌ែដលពួក ិ ី ជធម៌គួរបេង្អនមកទុកកុ នងខួន ៏ េ្រមើន កលេបេយ បព្រត្រពះអង ដ ងខ ដ វញ គ ច ្ល ញ ិ ូ ជនគបប ឹ បនចេំ ពះខួនឯង ិ ើ ើ ុ្រំញ ពះអងេគ ពល ី ង


យ៉ងេនះ ្រពហមណ៍េនះ ក៏ងក់កបល េលៀនអ

ន ់ ៣ ជន ់ េហើយ ្ដ ត េធើ្វ ថងសឲមនផត

្រចត់េឈើ្រចត់េដរើ េចៀសេចញេទ ។ [

៤៨៥

]

្រពះអង្រគ ទង់្រ

ស់តបថ

ំ មនលភិកុ ខទង

អនកនះុ ៎

មិនែមន

ំ ជ្រពហមណ៍េទ អនកនះុ ៎ ជមរមនចិតប ្ត ប មកេដម ើ បេធ ី ើ្វ បញញចកុ ខរបស់អនក ទង

វនសេទេត ិ ើ ។ លំ គថេនះ កុ នងេវ សត្វ

់ បេ់ នះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបេសចក ុ៎ ើ យ េទើប្រ ី្ដនះេហ

យឲ ស់

េនះ ថ ៖ បនេឃើញេសចកី្ដទុកខ ែដលមនកម

ជេហតុ

សតេ្វ នះ

់ នវូ នងបេង ្អ នចិតេ្ត ទរកកមេនះដច ូ េម្ដចេកើត ( េបើ ) សតប ្វ នដងចបស ឹ ឹ ំ ក់កុ នងេ ឧបធិកិកេលស ថជេ្រគ ងចព

ំ ត់បង់នវូ ឧបធិកិកេលសេនះេចញ ។ កច

កដេូ ចះន េហើយ គួរសិក េដម ើ បី

សមិទិស ធ ូ ្រត ទី ២ ំញ ន [ ៤៨៦ ] ខុប កុ នង្រសុកសិ

់ ់េន ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

វតី កុ នងែដនសកកៈ ។ សម័យេនះឯង ្រពះសមិទិមន ធ

្របមទ មនពយយមដត ុ កំេ

់ ព កិេលស មនចិតប ្ត ញូ ជ នេទកន្រពះន ិ ្វ ន េហើយេនកុ នង

ទជ ធ ី ិ ត ៃន្រពះមន្រពះភគ ។ ្រគេនះឯង ្រពះសមិទិមន

យុ េនកុ នងទី

េនកុ នងកមម ្ឋ ន មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះេក ិ ើ តេឡើងកុ នងចិត្ត យ៉ងេនះថ មន

ភ អតភ ្ត ពជមនស ុ

្រពះអរហន ្ត សមមសមុ ព ទជ ធ ្រគូ

អញេពញជបនេ ្រទង្រ់

ស់េហើយេ

យុ ជអនកមិន

យល្អ េ្រពះ

ម អញេពញជបនេ

ម អញេពញជមន

យល្អ េ្រពះ

់ ួនសមងំ ង តព

ម អញេពញជ ម អញមន

ភ អតភ ្ត ពជមនស ុ ម

័ ែដល្រពះមន្រពះភគ ម អញបនបួសកុ នងធមមវន ិ យ

យ្របៃពយ៉ងេនះ

ម អញេពញជមន

ភ អតភ ្ត ពជមនស ុ


ម អញ េពញជបនេ

ម អញមនពួកបុគគលមនសីល មនធម៌

យល្អ េ្រពះ

៏ ្អ ជ្រពហមចរ ី ។ ដល

[ ៤៨៧ ] លំ បេ់ នះឯង មរមនចិតប ្ត ប បនដង ឹ េសចកី្ដ្រតះរ ិ ះក ិ ុ នងចិតរ្ត បស់ ្រពះសមិទមន ិធ

យុ េ

យចិតរ្ត បស់ខួន ្ល ក៏ចូលេទរក្រពះសមិទិមន ធ

យុ លុះចូលេទ

ំ កុ នងទីជិត្រពះសមិទិមន ដល់េហើយ ក៏េធើ្វ សំេឡងគួរខ្លចគួរសញបែ់ សញងយ៉ងខ្លង ធ

ចែំ ណកែផនដ ី

ក់ដច ូ ជ

ំ នរ់ ពង ។

[ ៤៨៨ ] ្រគេនះឯង ្រពះសមិទមន ិធ ចូលលុះេទដល់េហើយ លុះ្រពះសមិទិមន ធ

យុ បនចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ

ក៏្រកបថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ គំ

រួចអងុ យក គ ួរ ី ុ នងទសមគ

់ ព ចិតប ្ត ញូ ជ នេទកន្រពះន ិ ្វ ន េហើយេនកុ នងទីជិត្រពះមន្រពះភគឯេ

៏ េ្រមើន កលខុ្រំញ ពះអងេគ នះ េនកុ នងទី ដច េកើតេឡើងកុ នងចិតយ ្ត ៉ ងេនះថ

យល្អ េ្រពះ

អញេពញជមន

ភ អតភ ្ត ពជមនស ុ

ក់ដច ូ ជ

ម អញេពញជបនេ

ភ អតភ ្ត ពជមនស ុ

ំ នរ់ ពង ។

ម អញមន្រពះអរហន ្ត សមមសមុ ព ទជ ធ ្រគូ

យល្អ េ្រពះ ម

យ្របៃព យ៉ងេនះ

ម អញេពញជបនេ

មនធម៌ល្អ

ំ សំេឡងគួរខ្លចគួរសញបែ់ សញងយ៉ងខ្លង ែផនដ ី

ះ បព្រត្រពះអង គ ិ

ភ អតភ ្ត ពជមនស ុ

័ ែដល្រពះអង្រគ ទង់សំែដងេហើយេ អញបនបួសកុ នងធមមវន ិ យ

ពួកបុគគលមនសីល

កិេលស មន

់ ួនសមងំេនកុ នងកមម ្ឋ ន មនេសចកី្ដ្រតះរ ង តព ិ ះិ

ម អញេពញជមន

អញេពញជបនេ

អញមន

យុ អងុ យក គ ំ ូល្រពះមន្រពះភគថ គ ុ នងទីសមគួរេហើយ ក៏្រកបបងទ

៏ បព្រត្រពះអង ដ គ អនកមិន្របមទ មនពយយមដត គ ចេ្រម ុ កំេ ិ ើ ន ខុ្រំញ ពះអងជ

អញេពញជមន

យុ

យល្អ េ្រពះ

ម ម

៏ ជស្រពហមចរ ី បព្រត្រពះអង ដ គ ចេ្រម ិ ើន

ក៏េកើតមនកុ នងទជ ី ិ តខុ្រំញ ពះអងេគ នះ

ចែំ ណក


[ ៤៨៩ ] ្រពះអង្រគ ទង់្រ ំ ះុ ៎ រពងេទន

ជមរមនចិតប ្ត ប

ស់តបថ មនលសមិទិ ធ នះម ុ ៎ ិ នែមនជែផនដ ី មកេដមប ិ ើ េធ ើ ី ើ្វ បញញចកុ ខរបស់អនកឲវនសេទេត

ំ យយមដត សមិទិ ធ ចូរអនកេទចុះ អនកកុ្រំ បមទ ខព ុ កេំ ្រពះនព ិ ្វ ន

េហើយេនកុ នងទីេនះវញច ុះ ិ

របស់្រពះមន្រពះភគថ ្រពះករុ

់ នឮ មនល

កិេលស មនចិតប ្ត ញូ ជ នេទកន ់

្រពះសមិទមន ិធ

យុ

ក៏ទទួល្រពះពុទដ ធ ក ី

្រពះអងគ ដេូ ចះន េហើយ េ្រកកអំព ី

សនៈ ្រកប

ថ្វយបង្រពះមន្រពះភគ េធើ្វ ្របទក ណេដ រើ េចញេទ ។ គំ ិ

[ ៤៩0 ] ្រពះសមិទមន ិធ

យុ មិន្របមទ មនពយយមដត ុ កំេ

កិេលស មន

់ ់ រដង ចិតប ព ។ ្រពះ ្ត ញូ ជ នេទកន្រពះន ិ ្វ ន េហើយេនកុ នងទីេនះឯង អស់ រៈជគ្រមបព ី សមិទមន ិធ

យុ េនកុ នងទី

មរមនចិតប ្ត ប

់ រដង ។ េប ។ ង ត់ពួនសមងំេនកុ នងកមម ្ឋ ន អស់ រៈជគ្រមបព ី

បនដង ធ ឹ េសចកី្ដ្រតិះរះក ិ ុ នងចិត្ត របស់្រពះសមិទិមន

់ រដងផង ។ េប ។ ចែំ ណកែផនដ ី របស់ ខួន ្ល អស់ រៈជគ្រមបព ី

[ ៤៩១ ] ្រគេនះឯង ្រពះសមិទមន ិធ

់ ួស ម េចញចកផះទ ចូលមកកនផ ន េ

គួរខ្លច )

តក៏បន

ម្របថនចុះ អនកមិន

ក់ដច ូ ជ

យចិត្ត

់ ពង ំ នឮរ ។

យុ ដង ឹ ចបស់ថ អនកេនះ ជមរមនចិត្ត

បប ដេូ ចះន េហើយ េទើបេពលនងមរមនច ្ត ប េ ឹ ិ តប

ំ ិតេ្ត បនដង ឹ េហើយ ទងច

យុ

យគថ ដេូ ចះន ថ ៖

យសទធ សតន ញ ិ ងបញ ិ ម

ំ ល្អេហើយ ចូរអនកេធើ្វ រូប ( ែដល ង

ចេធើ្វ

់ រ័ បនេឡើយ ។ ម ឲញបញ

្រគេនះឯង មរមនចិតប សមិទភ ្ត ប េកើតទុកខ តូចចិតថ ្ត ិធ ក ិ ុខ

ដេូ ចះន េហើយ ក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

េគធិកសូ្រត ទី ៣

គ ល

ម អញ


[

៤៩២

ំញ ន ខុប

]

់ កយ៉ងេនះ ្ដ បម

េស្ដចគង់េនកុ នង វតេ្ត វឡុវន័ ជកលនកន ទ ិ ប ្រពះេគធិកៈមន

កលេវ

្រពះមន្រពះភគ

ថ ន េទៀប្រកុង ជ្រគឹះ ។ សម័យេនះឯង

ខងភឥ នំ សិគិលិ ។

យុ េនកុ នងកឡសិ

[ ៤៩៣ ] ្រគេនះឯង ្រពះេគធិកៈមន ដត ុ កេំ

សម័យមួយ

យុ ជអនកមិន្របមទ មនពយយម

់ ព កិេលស មនចិតប ្ត ញូ ជនេទកន្រពះន ិ ្វ ន េហើយបននវូ េចេ ។ លំ

បេ់ នះឯង ្រពះេគធិកៈមន

យុ

ម កលេវ

ដត ុ កេំ

់ កិេលស មនចិតប ព ្ត ញូ ជនេទកន្រពះន ិ ្វ ន េហើយក៏បននវូ េចេ

វម ិ ុ តិ្ត ែដល្របកប

េគធិកៈមន

មកលេវ

្រពះេគធិកៈមន

យុ ។ េប ។

វម ិ ុ តិ្ត ្របកប

មកលេវ

បសូនយចកេចេ

់ ដង េនះ អស់ រៈជគ្រមបប ។ ្រពះេគធិកៈមន ី

េចេ

យុ ។ េប ។

សូនយចកេចេ

បសូនយ

យុ ជអនកមិន្របមទ

់ ព កិេលស មនចិតប ្ត ញូ ជនេទកន្រពះន ិ ្វ ន េហើយបននវូ េចេ

មកលេវ

វម ិ ុ តិ្ត ្របកប

្រពះេគធិកៈមន

បសូនយ

យុ ។ េប ។ បននវូ

យុ ។ េប ។

វម ិ ុ តិ្ត អស់ រៈជគ្រមប់ ៥ ដង ។ ្រពះេគធិកៈមន

វម ិ ុ តិ្ត ្របកប

មកលេវ

យុ ជអនកមិន្របមទ ។ េប ។ បននវូ

អស់ រៈជគ្រមប់ ៤ ដង ។ ្រពះេគធិកៈមន វម ិ ុ តេនះ ិ្ត

មនពយយមដត ុ កំេ

បសូនយចក

់ ដង អស់ រៈជគ្រមបប ។ ី

វម ិ ុ តិ្ត ែដល្របកប

វម ិ ុ តិ្ត អស់ រៈជគ្រមប់ ៥ ដង ។ ្រពះេគធិកៈមន

ចកេចេ

យុ

កិេលស មនចិតប ្ត ញូ ជ នេទ

វម ិ ុ តិ្ត អស់ រៈជគ្រមប់ ៤ ដង ។ ្រពះេគធិកៈមន

ចកេចេ

វម ិ ុ តិ្ត ្របកប

់ រដងេទៀត េនះ អស់ រៈជគ្រមបព ។ ្រពះ ី

យុ ជអនកមិន្របមទ មនពយយមដត ុ កំេ

់ កន្រពះន ព ិ ្វ ន េហើយបន នវូ េចេ

េចេ

យុ ជអនកមិន្របមទ មនពយយម

់ រដង អស់ រៈជគ្រមបព ។ ្រពះេគធិកៈមន ី

មកលេវ

វម ិ ុ តិ្ត ែដល

បសូនយចកេចេ

្របកប

េចេ

េនះ ។ ្រពះេគធិកៈមន

វម ិ ុ តិ្ត ្របកប

អស់ រៈជគ្រមប់ ៦ ដង ។ ្រពះេគធិកៈមន មកលេវ

យុ

េនះ អស់ រៈជគ្រមប់ ៦ ដងេទៀត ។

យុ ជអនកមិន្របមទ មនពយយមដត ុ កំេ

កិេលស មនចិតប ្ត ញូ ជ ន


់ េទកន្រពះន ព ិ ្វ ន េហើយបននវូ េចេ

វម ិ ុ តិ្ត ្របកប

យុ ក៏មនេសចកី្ដ្រតះរ ិ ះយ ិ ៉ ង េនះថ

ដង ។ ្រគេនះឯង ្រពះេគធិកៈមន បសូនយចកេចេ ដេូ ចនះ គួរែត

មន

វម ិ ុ តិ្ត ្របកប

អស់ រៈជគ្រមប់ ៧

មកលេវ

ម អញ

មកល ដ បអស់ រៈជគ្រមប់ ៦ ដងេហើយ

ំ តមក ។ ម អញ យកកប ិ

[ ៤៩៤ ] ្រគេនះឯង មរមនចិត្ត បនដង ិ កៈកុ នងចិតរ្ត បស់្រពះេគធិកៈ ឹ នវូ បរវិ តក យុ េ

យចិត្ត (របស់ខួន) ្ល ក៏ចូលេទរក ្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ

េទើបេពលនង្រពះមន្រពះភគ េ ឹ

ំ យគថទង

យ ថ៖

បព្រត្រពះអង អ គ ន កមនពយយមធំ មន្របជញេ្រចើន រុងេរឿងេ ិ

យឫទន ិធ ង ិ

្រកបថ្វយបង្រពះបទ បព្រត្រពះអង អ គំ គ ន កមនពយយមធំ ិ

័ ់ ្រពះ វករបស

់នវូ េពៀរនងភ ់ យស កនងបង ្ល ិ ័យ្រគប្រ់ បករ ្រទងមនចក ុ ខ ខុ្រំញ ពះអងគ សូម

អងគ ្រតូវ េសចកី្ដ

អនក្រទ្រទង់នវូ

្ល ប្រ់ គបសងត គ ់ ្របថនគិតនវូ េសចកី្ដ នភ ត់ នវូ ុ ព សូម្រពះអងឃ គ

្ល ប់ បព្រត្រពះអង គ ិ

័ វកេនះ បព្រត្រពះមន ិ

័ ់ ្រពះអងគ ជេសកខបុគគល មន វករបស

្រពះភគ អនកលបក ី ុ នង្របជុំជន

ំ ងមិនទនសេ្រមចេនេ្រតកអរក ់ បណ ុ នង

សន គបប ី

េធើ្វ មរណកល

ដច ូ េម្ដចបន ។

សម័យេនះឯង ្រពះេគធិកៈមន

ំ តមក យុ ក៏យកកប ។ ិ

់ ់ ថ អនកេនះជមរមនចិត្ត [ ៤៩៥ ] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រជបចបស បបដេូ ចះន េហើយ េទើបេពលនងមរមនច ្ត ប េ ឹ ិ តប ំ ពតែមន អនក្របជញទង ិ

យគថដេូ ចះន ថ៖

យ ែតងេធើ្វ យ៉ងេនះឯង រែមងមិននក ឹ

នវូ ជីវត ិ េគធិកភក ិ ុ ខ បនដកត ្ហ

្ដ យ

ំ ្រពមទងឫស បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ ។


[ ៤៩៦ ] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រទង្រ់ ំ មនលភក ិ ុ ខទង

យ មកេយងន ើ ងច ឹ ូ លេទឯកឡសិ

ស់េ

ំ ភក ិ ុ ខទង

យមកថ

ខងភឥ នំ សិគិលិ ដបតេគធ ិក ិ

ំ តមកេហ ំ កុលបុ្រត យកកប បនទទួល្រពះពុទដ ធ ក ី របស់្រពះមន ិ ើ យ ។ ពួកភក ិ ុ ខទងេនះ

្រពះភគថ

្រពះករុ

កឡសិ

ខងភឥ ន ំ សិគិលិ មួយអេនេើ ្ល

េឃើញេគធិកៈមន

្រពះអងគ

េទើប្រពះមន្រពះភគ

់ ្រទងេស ្ដ ចចូលេទកន ់

យពួកភក ិ ុ ខេ្រចើនរូប ។ ្រពះមន្រពះភគ ក៏បន

ំ ុងេដកផងរេផយ យុ កព ង យលឹមៗ ។ សម័យ ើង កេលើែ្រគ អំពចម ី

់ ិសខងេកើតខះ្ល បក់េទកនទ ់ ិសខងលិចខះ្ល េនះឯង ែផ ងនងអ ិ ័ ព ទ ក៏ បក់េទកនទ ់ សខងេជ ់ សខងតប ់ សខងេល បក់េទកនទ ើ ងខះ្ល បក់េទកនទ ិ ិ ិ ើ ខះ្ល ូ ងខះ្ល បក់េទកនទ

់ សខងេ្រកមខ ់ ិសតូចខះ្ល ។ បក់េទកនទ ះ្ល បក់េទកនទ ិ [ ៤៩៧ ] ្រគេនះឯង ្រពះមន្រពះភគ ្រ ំ អនកទង

ស់េ

ំ ពួកភក ិ ុ ខទង ិ ុ ខថ មនលភក

់ សខងេក ់ សខង យេឃើញនវូ ែផ ងនងអ ទ ះុ ៎ បក់េទកនទ ិ ើ ត បក់េទកនទ ិ ិ ័ ពន

់ ិសខងេជើង បក់េទកនទ ់ ិសខងតបូង បក់េទកនទ ់ ិសខងេលើ បក់ លិច បក់េទកនទ

់ ិសខងេ្រកម បក់េទកនទ ់ សត កនទ ូ ចឬេទ ។ ពួកភក គ ំ ូលថ ្រពះករុ ិ ិ ុ ខ្រកបបងទ ំ ្រពះអងគ ។ មនលភក ិ ុ ខទង

ំ ុងែស្វងរកបដស ជមរមនចិតប យ នះឯង ្ត ប កព ុ៎ ិ ញណ ិ នវិ ធ ញ

ៃនេគធិកកុលបុតថ វញ ្ត ិ ញ ណរបស់េគធិកកុលបុត្ត ឋិតេនកុ នងទី

យ ឯេគធិកកុលបុត្ត មនវញ ិ ញ ណមិនបនឋិតេនេទ បរន ិ ព ិ ្វ នេហើយ ។

ំ មនលភក ិ ុ ខទង

៌ មនពណ ័ ៌ េលឿងដច [ ៤៩៨ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប យកពណ ូ ែផេ្ល ពន ចូល េទ រក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ ក៏េពលនង្រពះមន្រពះភគ េ ឹ ថ៖

យគថដេូ ចះន


ខុ្រំញ ពះអងប គ នែស្វងរក (វញញណ) របស់េគធិកកុលបុតក ្ត ុ នងទិសខងេលើ ផង

ខងេ្រកមផង

ទសទទ ងផង ិ ឹ

េឡើយ ចុះេគធិកៈេនះ េទកុ នងទី [ ៤៩៩ ] ្រពះអង្រគ

ំ ទសត ទសធ ូ ចផង ិ ិ

មិនបនជួប្របះេ

ស់តបថ េគធិកភក ិ ូណ៌េ ិ ុ ខ ជអនក្របជញបរប

យ្របជញ

ំ ំ ងៃថ ជអនកមនឈន អនកេ្រតកអរកុ នងឈន សពក ង ទង ្វ ល ខុ្រំញ បងែ្របងទ ឹ យប់ មិនគិត

ដកត

់ ្ដ យជីវត ិ បនឈនះេសនរបស់មចុ ច មិនមកកនភពថ ីម េទៀត

ំ បរន ្ហ ្រពមទងឫស ិ ព ិ ្វ នេហើយ ។ កលមរេនះកំពុង្រតូវេ

៏ របូតេចញអំពេក ្រគបសងត ក ់ ពណក ខេនះក៏មនេសចកី្ដ ិ ី ្ល ក តពេនះមកយក ី តូចចិត្ត េហើយក៏បត់ចកទីេនះេទ ។

សតវ្ត ស សូ្រត ទី ៤ ំញ ន [ ៥០០ ] ខុ ប

់ ់េន ់ កយ៉ងេនះ ។ សម័យមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទងគង ្ដ បម

មរមន ចិតប ្ត ប ជប់

ម្រពះមន្រពះភគ អស់ ៧ ឆន ំ រមិលេមើលេទស ែតមិនបន

េ្រកមអជបលនេ្រគធ េទៀបេឆនរសឹ ទ ងេនរញជ កុ នងឧរុេវ ិ

្របេទស ។ សម័យេនះឯង

េឃើញេទស េឡើយ ។ [ ៥០១ ] ្រគេនះ មរមនចិតប ្ត ប ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់ េហើយ ក៏េពលនង្រពះមន្រពះភគ េ ឹ ្រពះអងគ ្រតូវេសចកី្ដេ

យគថដេូ ចះន ថ៖

់ ញឹជ ងេនកុ នងៃ្រពឬ ក្រគបសងត ក ់ េទើបសញជបស

្រពះអង្រគ បថននវូ ្រទពយបនឈនះេហើយឬ ឬក៏ ្រពះអងេគ ធើ្វ អំេព ើ

្រកក់

មួយកុ នង្រសុកេទដង គ ិ នយកពួកជនេធើ្វ ជមិត្ត មិត្ត ឹ េ្រពះេហតុអី្វ ្រពះអងម របស់្រពះអងគ រែមងមិនសេ្រមចេ

យេហតុ

មួយេឡើយ ។


[ ៥០២ ] ្រពះអង្រគ

ស់តបថ តថគតជីកឫសគល់ េសចកី្ដេ

អស់េហើយ មិនមនអំេព ើ មរ តថគត ឈនះត មិនមន

្រកក់ មិនេ

្ហ គឺេសចកី្ដេ

សវៈ ែតងសឹ ម ង

ំ [ ៥០៣ ] មរតបថ ជនទង

ម ធ៍ ។ យ

កេ

ំ កទង

់ ញឹជងេទ មនល សញជបស

ំ ់ េហើយ ជអនក ភកុ នងភពទងអស

ែតងេពលនវូ របស

ថ េនះរបស់

័ របស់្រពះអងម យ អញដេូ ចះន កី្ដ េពលថ អញដេូ ចះន កី្ដ េប្រពះហឫទ គ នកុ នង ើ បព្រតសមណៈ ្រពះអងម របស់នះែដរ គ ិ នរួចចកវស ុ៎ ិ ័ យរបស់ខុេំញ ឡើយ ។ ិ

[ ៥០៤ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ ពួកជន េពលេ

មនដល់តថគតេទ ពួកជន

យករបស់

របស់េនះមិន

េពលថ (អញដេូ ចះន ) ពួកជនេនះ មិនដច ូ

តថគតេទ មនលមរ អនកឯង ចូរដង ្ល ឹ យ៉ងេនះចុះ អនកឯង មិនេឃើញផូ វៃន

តថគតេទ ។

ប [ ៥០៥ ] មរទល ប គ ន្រ ូ ថ ្របសិនេប្រពះអង គ ននវូ ផូ វែដល្រពះអង ្ល ើ

ស់ដង ឹ

់ េហើយ ជផូ វដ េ់ ទកន្រពះន ព ្ល េ៏ ក ម ជផូ វស្រមប ម ះអមតៈ ចូរ្រពះ ្ល ិ ្វ នេឈ អងេគ ចញេទ ចូរ្រពះអងេគ ទចុះ ្រពះអងជ គ បុគគលមនក់ឯងេ្រប ន្របេ បុគគលដៃទដច ូ េម្ដចេកើត ។ [ ៥០៦ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ ពួកជន

់ ើយគឺ្រពះនព ្របថនេទកនេ្រត ិ ្វ ន លះ

បង់នវូ ្រពះនព ើ ួកជនេនះ ិ ្វ នែដលមិនែមនជឱកសៃនមចុ ច តថគត កលេបព ់ ធមមជតេនះមិនមនឧបធិកិកេលសេឡើយ ។ សួរេហើយនង្របប ថ ឹ

៏ [ ៥០៧ ] មរេពលតបថ ប្រពត្រពះអង ដ មន្រសះ គ ចេ្រម ិ ើ ន ្រសុកឬនគម ិ ៏ េ្រមើន សម័យេនះឯង ពួក េបកខរណីេនជិត កុ នង្រសះេនះមនក្តម ១ ប្រពត្រពះអង ដ គ ច ិ


ំ ន េចញេទអំព្រស េកមង្របុស ឬេកមង្រសី េ្រចើននក់ នគ ចូលសំេ ី ុ ក ឬនគមេនះ ិ ្រសះ េបកខរណីលុះចូលេទដល់េហើយ េទើប្រសង់ក្ដមេនះ អំពទ ី កមក ឹ ៏ េ្រមើន ក្ដមេនះ ប្រពត្រពះអង ដ គ ច ិ កំ

េទរក

ក់េលើេគក

ៗ ពួកេកមង្របុសឬេកមង្រសី ក៏យក

នវូ េជើង

ំ ក់កេមទចេចលនវូ េជើងេនះ ៗ េទ ប្រពត្រពះអង ត់េឈើ ឬអំែបងមកកច់ បប គ ិ

៏ េ្រមើន ដច

លុះក្ដមេនះ

ំ មនេជើងទង

ំ ក់កេមទចេចលយ៉ងេនះ អស់្រតូវេគកច់បប

់ េហើយ ក៏មិនគួរនងច ខរណីេនះ ឲដច ូ ជកុ នងេពលមុនបនេទៀតេឡើយ មន ឹ ុ ះកន្រសះេបក

៏ ឧបមដច ដ ូ េម្ដចមិញ ប្រពត្រពះអង គ ចេ្រម ូ យ៉ងអំេពើ ិ ើ ន មនឧបេមយយដច

មួយ ែដលជ

ំ ស់ ញបញ ់ រ័ អំេពើទងអស ំ ់ េនះ្រពះមនភគបនកច់បប ំ ក់ ច្រមូងច្រមស ជទន ៏ កេមទចេចលេហើយ ប្រពត្រពះអង ដ គ ិ នគួរនងច គ ចេ្រម ឹ ូ លេទ ិ ើ ន កុ នងឥឡូវេនះ ខុ្រំង ពះអងម

រមិលេមើល េទសចេំ ពះ្រពះមនភគបនេទៀត េឡើយ ។

[ ៥០៨ ] ្រគេនះឯង មរមនចិតប ្ត ប ក៏បនេពលគថែដលគួរេនឿយ េនះ កុ នងសំ

ក់ៃន្រពះមន្រពះភគ ថ៖

់ ប់ េហើរ្រកឡឹង ជុំវញ ែក្អក េឃើញថមែដលមនសមបុរដច ូ ខ្លញខ ិ េ

គិតថេយងន វូ ើ ងបនន ឹ ែក្អកេនះមិនបននវូ

់ ុ នងទន រទនក ី ះុ ៎

់ ងគបប រឆងញន មនល ុះ ឹ ី

់ ុ នងទីេនះេហើយក៏ពយយមេហើរេចញ រឆងញក

៏ េនឿយ េទ ប្រពត្រពះេគតម េយងក ិ ើ

យដច ូ ជែក្អកែដលជួប ្របទះ

នងថ ម ដេូ ចនះែដរ ។ ឹ លុះមរមនចិតប ្ត ប បនេពលគថែដលគួរេនឿយ

យេនះ កុ នងសំ

ក់ៃន្រពះមន

្រពះភគរួចេហើយ ក៏េគចេចញពទ េទអងុ យែពនែភ ន គ ន េលើែផនដេនេស ង ម េអៀនអន ់ ី ី េនះ ី

ឱនក

់ ញឹ ជ ង មិនេក្ល វក្ល គូសែផនដេី ក់មុខចុះសញជបស

ៃន្រពះមន្រពះភគ ។

យកំ

តេ់ ឈើ កុ នងទជ ី ិត


មរធីសូ្រតទី ៥

របស់មរេឈ ម ះនងត

[ ៥០៩ ] ្រគេនះឯង ធី

ំ ន គ ១ នគ

១ អរតី ១ ្ហ

ចូលេទរកមរមនចិតប ្ត ប លុះចុះេទដល់ ក៏េពលនងមរមនច ្ដ ប េ ឹ ិ តប

យគថ

ដេូ ចះន ថ៖ បព្រតប ិ ិ

្រពះអងត គ ូ ចចិតេ្ត

យេហតុអី្វ ្រពះអងេគ

ំញ ច ស់នងចងប ហ៎ ន េយងខ ុរសេនះេ ើ ុម ឹ

ចរបស់្រពះ អងគ ។

[ ៥១០ ] មរតបថ ្រពះសុគតជ្រពះអរហនក ្ត ុ នងេ យ

គៈបនេឡើយ េ

េហតុេនះ េទើបអញេ [ ៥១១ ] លំ

កកនងន ្ល វូ វដៈជទ ្ដ ី

បេ់ នះ ធី

្ត យបុរស

ំ យ អនទក់គឺ គេហើយន មកដ ច ូ ជ

បុគគលចងដរំ ៃ្រព បុរសេនះនងល ុ ះកុ នងអំ ី ឹ

ំ ក មិនងយនងន មក ឹ ំ ៃនមររួចេហើយ េ្រពះ ង

្ត យៃ្រកែលង ។ របស់មរេឈ ម ះនងត

១ អរតី ១

្ហ

គ ១ បនន ំ

គ ន ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ បន្រកបបងទ គំ ូល ្រពះមន្រពះ ំ ភគ ដេូ ចះន ថ បព្រតសមណៈ េយងទ ង ិ ើ ្រពះមន្រពះភគ

យសូមបេ្រមើបទ្រពះអងគ ។ ្រគេនះឯង

័ េឡើយ មិនបនេធើ្វ ទុកកុ នង្រពះហឫទយ

័ េ្រពះ្រពះអងគ ្រពះហឫទយ

់ ុ នង្រពះនព ចុះស៊បក ិ ្វ នដ្រ៏ បេសើរ ជទីអស់េទៃនឧបធិេហើយ ។ [ ៥១២ ] ្រគេនះឯង ធី

របស់មរេឈ ម ះនងត ្ហ

១ អរតី ១

គ ១ េគច

៏ មគួរ េហើយក៏គិត្រពមគ ំ េចញ េទកុ នងទដ ន យ៉ងេនះថ េសចកី្ត្របថនរបស់បុរសទង ី ស

យេផ ងៗ គ ន េបដ ្ត វូ វណៈ្ណ ៃននងកុមរម ើ េូ ចនះគួរពួកេយងន ើ ម ិ ិ តន ី ួ យរយ កុ នងមួយៗ

េធើ្វ ឲែបក េទជមនវណៈ្ណ មួយរយៗ នក់ ។ េទើបធី

របស់មរេឈ ម ះនងត

្ហ


ំ ន នម គ ១ នគ ិ ិម ត នវូ វណៈ្ណ ៃនកុមរម ី ួ យរយកុ នងមួយៗ េធើ្វ ឲែបកេទជ មន

អរតី ១

វណៈ្ណ មួយរយៗ នក់ េហើយចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ្រកប ំ បងទ េយងទ ង គំ ូល ្រពះមន្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រតសមណៈ ិ ើ

យ សូមបេ្រមើបទរបស់

័ នង ពកយេនះេឡើយ ្រពះអងគ ។ ្រពះមន្រពះភគ មិនបនេធើ្វ ទុកកុ នង ្រពះហឫទយ ឹ

័ េ្រពះ្រពះអងម គ ន្រពះហឫទយ េហើយ ។

់ ុ នង្រពះនព ចុះស៊បក ិ ្វ នដ្រ៏ បេសើរ

[ ៥១៣ ] ្រគេនះឯង ធី

របស់មរេឈ ម ះនងត

់ េទៃនឧបធិ ជទអស ី

១ អរតី ១ ្ហ

គ ១

េគចេចញ េទកុ នងទីសមគួរ េហើយគិត្រពមគ ន យ៉ងេនះថ េសចកី្ត្របថនរបស់បុរស ំ ទង

យេផ ងៗ

គ ន

េបដ ើ េូ ចនះគួរពួកេយងន ើ ម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ

កុ នងមួយៗេធើ្វ ឲែបកេទជមនវណៈ្ណ មួយៗ នក់ ។ ធី

អរតី ១

្រសីមិនស្រមលមួយរយ

របស់មរ េឈ ម ះនងត ្ហ

គ ១ នម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ ្រសីមិនស្រមលមួយរយ កុ នងមួយៗេធើ្វ ឲែបកេទជមន

វណៈ្ណ មួយៗ នក់ ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏្រកបបងទ គំ ូល ំ ្រពះមន ្រពះភគ ដេូ ចះន ថ បព្រតសមណៈ េយងទ ង ិ ើ

យ សូមបេ្រមើបទ្រពះអងគ ។

័ នងពកយេនះេឡ ្រពះមន្រពះភគ មិនបនេធើ្វ ទក ុ កុ នង្រពះហឫទយ គ ន ឹ ើ យ េ្រពះ្រពះអងម

់ េទៃនឧបធិេហើយ ។ ័ ចុះស៊បក ់ ុ នង្រពះនព ្រពះហឫទយ ិ ្វ នដ្រ៏ បេសើរ ជទអស ី [ ៥១៤ ] លំ េគចេចញ ំ ទង

បេ់ នះ ធី

៏ មគួរ េទកុ នងទដ ី ស

យេផ ងៗ

គ ន

របស់មរេឈ ម ះនងត

េទើបគិត្រពមគ ន យ៉ងេនះថ

១ អរតី ១ ្ហ

គ ១

េសចកី្ត្របថនរបស់បុរស

េបដ ើ េូ ចនះគួរែតពួកេយងន ើ ម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ

្រសីមួយរយែដលេទើប

ស្រមលម្តង កុ នងមួយៗ េធើ្វ ឲែបកេទជមនវណៈ្ណ មួយៗ នក់ ។ ្រគេនះឯង នង

្ហ

១ ។ េប ។ នម ិ ិមតនវូ វណៈ្ណ ្រសីមួយរយ ែដលេទើបស្រមលម្ដង ចូលេទរក្រពះមន


័ ់ ុ នង្រពះនព ្រពះភគ ។ េប ។ េ្រពះ្រពះអងម ចុះស៊បក គ ន ្រពះហឫទយ ិ ្វ នដ្រ៏ បេសើរ ជទី អស់េទៃនឧបធិ េហើយ ។ [ ៥១៥ ] លំ

បេ់ នះនងត

្ហ ១ ។ េប ។ នម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ ្រសីមួយរយ ែដល

ស្រមល អស់ រៈពរម គ ន ្រពះ ី ្ដ ង ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ េ្រពះ្រពះអងម ័ ចុះស៊បក ់ ុ នង្រពះនព ហឫទយ ិ ្វ នដ្រ៏ បេសើរ ជទីអស់េទៃនឧបធិេហើយ ។ [ ៥១៦ ] លំ ័ វយជក ជក

បេ់ នះនងត

្ត ល ្រគេនះឯង នងត

្ហ ១ ។ េប ។ ពួកនម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ ្រសីមួយរយមន ័ ្ហ ១ ។ េប ។ ក៏នម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ ្រសីមួយរយមនវយ

័ ្ត ល ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ ។ េប ។ េ្រពះ្រពះអងម គ ន ្រពះហឫទយ

ចុះស៊ប់ កុ នង្រពះនព ិ ្វ នដ្រ៏ បេសើរ ជទីអស់េទៃនឧបធិេហើយ ។ [ ៥១៧ ] លំ េទើបនងត

បេ់ នះនងត

្ហ ១ ។ េប ។ ពួកនម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ ្រសីចស់មួយរយ ។

្ហ ១ ។ េប ។ នម ិ ិម តនវូ វណៈ្ណ ្រសីចស់មួយរយ ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ ។

់ េទៃន ័ ់ ុ នង្រពះនព េប ។ េ្រពះ្រពះអងម ចុះស៊បក គ ន្រពះហឫទយ ិ ្វ នដ្រ៏ បេសើរ ជទអស ី

ឧបធិេហើយ ។

[ ៥១៨ ] លំ

បេ់ នះ ធី

របស់មរេឈ ម ះនងត

េទកុ នងទីសមគួរ េហើយេពលដេូ ចះន ថ ឮថបិ ្រពះសុគត ជ្រពះអរហនក ្ត ុ នងេ ្រពះអងក ៈជទ គ នងវដ ្ល ្ដ ី

្ហ

១ អរតី ១

គ ១ េគចេចញ

របស់េយង ៖ ើ បនេពលពតែមនថ ិ

ំ ក មិនងយនងន មកេ ឹ

យ គៈបនេឡើយ

ំ ៃនមររួចេហើយ េ្រពះេហតុេទើបអញេ ង

្ដ យ

ៃ្រកែលង ។ េ្រពះថពួកេយង ើ ពយយម(េធើ្វ )សមណៈឬ្រពហមណ៍ ្របសេនេឡើយ េ

ែដលមន គៈ មិនទន ់

័ របស់សមណ្រពហមណ៍េនះ គបប ី យេសចកី្តពយយមេនះ ហឫទយ


៏ ្ដ គបបខ ំពមត ់ ឬដល់នវូ េសចកី្តឆួ ក ត ពុេំ នះ យមយចិត្ត ដច ែបក ឬឈមដេក ូ ព ី ី ុ រេចញអ

យ៉ងេដម ើ បបុសមនពណ៍េខៀវែដលបុគគលដកេចញ ែតងសិ ្វ ត្រសេពនេ្រក មេទ យ៉ង សមណ្រពហមណ៍េនះ គបបស ី ិ ្វ ត្រសេពនេ្រក មេទ ដេូ ចនះែដរ ។ លំ ធី

របស់មរេឈ ម ះនងត ្ហ

១ អរតី ១

បេ់ នះ

ំ ន ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ គ ១ បននគ

៏ មគួរ ។ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ឈរកុ នងទដ ី ស របស់េឈ ម ះនងត

[ ៥១៩ ] លុះមរធី េពលនង្រពះមន្រពះភគ េ ឹ ្រពះអងគ មនេសចកី្ដេ

យគថដេូ ចះន ថ៖

្ហ

៏ មគួរេហើយ បន ឈរេនកុ នងទីដស

់ ញឹជ ងេនកុ នងៃ្រពឬ្រពះ ក្រគបសងត ក ់ េទើបសញជបស

អងគ កល្របថននវូ ្រទពយ ្រតូវចញេ់ គេហើយឬ ឬក៏្រពះអងេគ ធើ្វ អំេព ើ

្រកក់

មួយកុ នង្រសុកេទដង ្ត ពជ គ ិ នេធើ្វ នវូ មិតភ ឹ េ្រពះេហតុអី្វ បនជ្រពះអងម

មួយនងព ឹ ួកជន មិនភពរបស់្រពះអងគ មិនសេ្រមចេ

យេហតុ

មួយឬ ។

[ ៥២០ ] ្រពះអង្រគ

ស់ថ តថគត ែតមនក់ឯង បនឈនះនវូ េសន ែដល

មនសភពគួរ្រស

ំ ុងចេ្រមើនឈន ក៏បនជួបនវូ ញ់ គួរេ្រតកអរ កព

េសចកី្ដសុខកុ នង្រពះអរហត្ត ែដលជចែំ ណកៃន្របេយជន ៍ ឬជេសចកី្ដ

័ េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគត មិនេធើ្វ មិតភ សងបៃ់ នហឫទយ ្ត ពជមួយ នងព ្ត ពរបស់តថគត មិនសេ្រមច េ ឹ ួកជន មិតភ [ ៥២១ ] េទើបមរធី

យេហតុ

មួយេឡើយ ។

េឈ េ ម ះអរតី បនេពលនង្រពះមន្រពះភគ ឹ

យគថ

ដច ូ ះន ថ៖ ភិកុ ខកុ នង

សនេនះ ជអនកេ្រចើនេ

យវ ិ

រធម៌ ដច ូ េម្ដចបនឆ្លងនវូ អនង ្ល ់

ំ ៥ េហើយឆ្លងអនង ្រប្រពត ្ល ់្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នងទ្វរទង ឹ េ្ត ទកុ នងមេន ទ្វរមួយ


ំ េទៀតជគ្រមប់ ៦ កុ នងអតភ ្ត ពេនះ កមសញញទង

មិនបន្របទះបុគគលមនឈនេ្រចើនេនះ េ [ ៥២២ ] ្រពះអង្រគ េ

យជខងេ្រក

យ្របករដច ូ ដច ូ េម្ដច ។

ស់ថបុគគល មនកយសងបរ់ មងប់ មនចិតរ្ត ួ ច្រសឡះ

យ្របៃពេហើយ មិនបន

ក់ែតង មន

ល័យបនដង ឹ

ម រតី មិនមនទី

ចបស់នវូ ចតុសចធ ច ម៌ មនចតុតជ ថ ឈន្របសចកវតក ិ កៈ មិនកេ្រមើក (េ្រពះ េទសៈ ) មិនរឭក ( េ្រពះ គៈ ) មិនេងគងក់ ( េ្រពះេមហៈ ) ភិកុ ខកុ នង សនេនះ ជអនកេ្រចើនេ

យវ ិ

រធម៌យ៉ងេនះ ឆ្លងនវូ អនង ្ល ់្រប្រពត ឹ េ្ត ទ

់ ំ ៥ បនឆ្លងនវូ អនង កុ នងទ្វរទង ត ្ល ្រប្រព ឹ េ្ត ទកុ នងមៈនទ្វរមួយេទៀតជគ្រមប់ ំ ៦ កុ នងអតភ ្ត ពេនះ កមសញញទង

យជខងេ្រក មិនបន្របទះបុគគល

[ ៥២៣ ]

េឈ ម ះ គ បនេពលនង្រពះមន្រពះភគ ឹ

យ៉ងេនះឯង ។ មនឈនេ្រចនេនះ ើ

្រគេនះឯង មរធី

យគថដេូ ចះន ថ ៖ បនគត់បង់នវូ ត បុគគល ជអនក្រប្រពត ្ត ុ នងគណៈនងសងឃ ិ ឹ ក

ពួកជនេ្រចើននក់ មនសទធ នង្រប្រព ត ឹ ឹ ្ត េ មិនមនទី

្ហ

មួយេទៀត

យចែំ ណកមួយ ្រពះ

្ដ េនះ

ល័យ បនដេណើ្ដ មយកនវូ ្របជុំជនដេ៏ ្រចើន អំពៃដៃនមច ី ុច ជ

ំ ់ ើយគឺ្រពះនព េហើយនេទកន េ្រត ិ ្វ ន ។ ំ [ ៥២៤ ] ្រពះតថគតទង

ំ យ មនពយយមធំ ែតងដក ្វ េ ឹ នសត

ំ ្រពះសទម ធ ម ្រចែណនអី្វ ដល់្រពះតថគតទង ំ ដក េ្វ ឹ នសត

យធម៌ ។

យ ែដលជអនក្របជញ

យ ច


[ ៥២៥ ] លំ

បេ់ នះ ធី

របស់មរេឈ ម ះនងត ្ហ

១ អរតី ១

គ ១ បន

ំ ន ចូលេទរកមរមនចិតប នគ ្ត ប ។ មរមនចិតប ្ត ប ក៏បនេឃើញនវូ មរធី នង ត ្ហ

ំ គថទង

ំ ុងមកអំពចម គ ១ កព ង យ លុះេឃើញេហើយ ក៏េពលេ ី

១ អរតី ១

យដេូ ចះន ថ ៖ ំ ីភន ំ េ យ ជពល ញញ

ំ នងទង ំ ែដក េ ទព

យេដម ើ កុមុទ ជីកភន ំ េ

ល េបៀតេបៀន្រពះសមណេគតម

់ ង ( ខនឯង ំ រនវូ ដងត ) ចូរនងទង គ ្រ់ តង្រទូ ួ ្ល

នង ត ្រពះ

្ហ

យ្រកចក

ំ លេលើកបល េហើយ ក ក់ដច ូ ជយកដមកត ុំ

យេធមញ

ែស្វងរកទព ី ង ឹ កុ នងប ជ្រប

េឈ ម ះ

អរតី

ំ ន េដរើ មកេ គ ក៏នគ

ក់ដច ូ

យ េចញេទ ។

យេសចកី្ដរុងេរឿង

ំ ទ ្ដ បេណ្ដញនវូ នងទងេនះព ូ ខយល់ ី ីេនះេចញ ដច

៉ ែដលឆ្លក់ចុះអំពែផ ែដលបក់ផត់នវូ បុយ ី ្ល ។ ចប់ សមពហុលវគគ ទី ៣

បញីជ េរឿងៃនសមពហុលវគគេនះ គឺ សមពហុលសូ្រត ១ សមិទិស ធ ូ ្រត ១ េគធិកសូ្រត ១ សតវ្ត ស សូ្រត ១ ជគ្រមប់ ់ ំ ែដងេហើយ ។ ៥ នងមរធ ធ ្រ៏ បេសើរ ្រទងស ឹ ី តុសូ្រតេនះ ែដល្រពះពុទដ ចប់ មរសំ យុត្ត ។

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៩  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you