Page 1

GñkCYyBínítü 1 ]eTÞsacarü Fmµsaera pupnu esaP½N ¬vtþ]tþmmanC½y¦ 2 RBHFmµkfíkacarü san Paer:t ¬ vtþeragdMrÍ ¦ 3 Píkçú nut muner:Íer:t ¬ vtþrsµÍsamKÁÍ ¦ 4 Píkçú eGOn ¬ vtþeragd¿rÍ ¦ eGOn eGn 5 Píkçú Ekv rtn³ ¬ vtþeragd¿rÍ ¦ 6 Píkçú sux FmµPasÍ ¬ vtþsMsmÍ ¦ asÍ 7 Píkçú Eb:n vívbí lu ¬ vtþsMsmÍ ¦ 8 sa®sþacarü v:a b‘n ¬ vtþníeRKaFv½n ¦ 9 sa®sþacarü tbu ehOn ¬ éRBEvg ¦ 10 ])ask esam rtn³ ¬ éRBEvg ¦ 11 RkúmRBHsgÇ níg BuT§brís½T CaeRcÍnnak;eTot

matíka

TMB½r

1 GarmÖkfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> k 2 RbvtíþrUbGñkníBn§ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> x 3 mhaBlíkmµrbs;matabíta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 4 matabítamaneQµaH 4 y:ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2 5 matabítamanKuN 4 y:ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3 6 mrtkrbs;matabíta 3 y:ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4 7 buRtmanRbePT 3 y:ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5 8 erOgRBH)aTGCatsRtÚv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6 9 KuNmatabíta ¬ kMNaBü ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7 10 ePøÍgGacrlt;edayePøógrlåm ¬ kMNaBü ¦ >>>>>>>>>>>>>> 8 11 )abkmµcíBa©åmkUn ¬ kMNaBü ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9


12 kUnsþayeRkayNas; ¬ kMNaBü ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10 13 Em:eRtkGrnågkUnsagpñÜs ¬ kMNaBü ¦ >>>>>>>>>>>>>>>> 11 14 Gvsankfa ¬ kMNaBü ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12 15 namsb,úrsCn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13

shkarÍkMuBüÚT½r 1 2 3 4 5 6 7

Píkçú pan; Par½kS Píkçú m:g; suxa Píkçú Guwm sMGat Píkçú Bg; Nak; sameNr xín hn sameNr BMu Kn§Í sameNr Cam vícíRt

GarmÖkfa enAkñúgsgÁmsBVéf¶enH mankUnGktBaØÚBYkxøH)anvay eFVÍ)abmatabítarbs;xøÜn smøút KRmam kMEhgmatabítarbs; xøÜnEdlmanv½ycas;Cra [rgTåkEPñk rgkarQÅcab; Rbmaf emÍlgayCaerogral;éf¶ . edaymankarGaNítGasUrcMeBaH matabítaRKb;rUb EdlelakxMRbågERbgcíBa©åmbÍ)ac;emÍlEf rkSakUn ² enaH ´k¾)anBüayamsresresovePAmYyk,al Edl[eQµaHfa}mhaBlíkmµrbs;matabíta} KÅesovePA EdlelakGñkkMBugEtGanenHÉg. mü:ageTot sRmab;TukCa sm,tþíFmµTan kñúg»kasbuNübMeBj]bsm,TaCaPíkçú rbs; xøÜn´pÞal; EdlnågR)arB§eFVÍenA vtþrsµÍsamKÁÍ PUmíBgTåk XMuéRBrMedg Rsúkemsag extþéRBEvg enAéf¶ 8erac Ex plÁún qñaM c Gdæs½k B>s 2550 RtÚvnågéf¶ GaTítü TÍ 11 Ex mína qñaM 2007 .


enHCaelÍkd¿bUgbg¥s;ehÍy kñúgmYyqakCÍvítrbs;´ Edl)anbnSl;TuknÚvsñaédpÞal;xøÜn sRmab;CaRbeyaCn_dl; saFarNCn. FmµtakargarfµÍEtgEtCYbkarlM)ak]bsKÁraMg sÞHCaeRcÍn nígmancMNucxVHxatmínxaneLÍy . erOgenH ehÍy Edl)aneFVÍ[´mankþÍkgVl;CayUrExéf¶ ´)anGgÁúy sBa¢¢ågKítBícarNamþgehÍymþgeTot sacuHsaeLÍg ² enATÍ bMput ´k¾)ankan;yknUvKMnítmYyfa manxuseTÍbmanRtÚv b¤ man]bsKÁeTÍbmanC½yC¿nH . dUecñHehÍy ´k¾)anseRmc cítþfa någsresresovePAenH [)ancb;sBVRKb;Tan;eBléf¶ buNübYsrbs;´ . eRkayeBl)ansresrcb;sBVRKb;Pøam ´ k¾)anyksMenr Edl´)ansresrenH eTACUnelakGñkecHdåg CaeRcÍnrUb edÍm,ÍsMu[elakCYyBínítüEktRmÚvelÍcMNucxøH ² nígsMumtíeyabl;bEnßmBÍelÍenHxøH ² eTot edÍm,Í[manPaB suRkåtüRtåmRtÚveLÍg enAkñúgkare)aHBum<pSBVpSayCaFmµTan elÍkenH. eTaHbÍCamankarBínítü)anhµt;ct;y:agNak¾eday

´sgÇåmfa Kg;enAmankMhusqÁgTaMgLay TaMgEpñkeXøagXøa Gtßn½y xøåmsar GkçravíruT§ BaküeBcn_ F¶n;Rsal edaykar PøaMgPøat;mínElgeLÍy . dUecñHehÍy ´sgÇåmTukCamunfa elakGñkGanTaMgLay någGP½yeTas ral;kMhusqÁgRKb; y:ag Edl)anekÍtmaneLÍgedaysarkarPøaMgPøat;enaH . ´ rÍkraynågTTYlsVaKmn_nUvral;BaküríHKn; kñúglkçN³CYyEk lMGGMBÍsMNak; elakGñkCaBhusSÚt GñkecHdågTaMgLay RKb;eBlevlaCaníc© . edayGMNacénbuBaØkmµenH sUm[´)anqøgdl;eRtÍy eBalKÅRBHníBVan ebÍmínTan;)andl;;eT GenÞaleTAcab;kMeNÍt ekÍtenAkñúgCatíNa PBNa k¾sUm[´)anekÍtenAkñúgRbeTs d¾smKYr RtkUlCasmaTídæí CamnusSsm,ÚreTAedayR)aCJark TÍbMputKµan sUm[)anCYbEtnåg RBHBuT§ RBHFm’ nígRBHsgÇ ehÍysUm[mansT§a )anecjsagpñÜsbYsCabBVCítenAkñúg sMNak;RBHBuT§sasnaRKb;²Catí . sUm[elakGñkGanTaMg


Lay )anseRmcnUvbuNükusleRcÍn ² )ansmRbkbCYb RbTH nUvsm,tíþ 3 Rbkar KÅ sm,tí sS 1 sm,tí sm,tþmí nusS sm,tþeí TBþáa 1 sm,tí sm,tþíRBHní BHnBVíBaV n 1 RBmTaMgBuT§BrTaMg 4 Rbkar KÅ Gayu 1 vNѳ 1 sux³ x³ 1 Bl³ 1 kuMbÍGak;xaneLÍy .¼ B-s 2550 éRBEvg /éf¶ BuF 15 ekÍt Ex RsaBN_ qñaM c Gdæs½k K-s 2006

RbvtíþrUbGñkníBn§ sameNr ³ QuM Qn; ekÍtenAéf¶esAr_ TÍ 16 Ex kBaØa qñaM 1984 enAPUmíéRBxñúr XMuéRBrMedg Rsúkemsag extþ éRBEvg . - ejamRbúseQµaH sYn QMu - ejamRsÍeQµaH Xín h‘an manbgb¥ÚnbegáÍtcMnYn5nak;KÅRbús 3 nak; RsÍ 2 nak; ³ - QuM Qan ¬Rbús¦ - QMu RsÍGUn ¬Rsͦ - QMu Qn;; ¬Rbús¦ - QMu ra:DÍ ¬Rsͦ - QMu saÉm ¬Rbús¦ kMrítvb,Fm’muneBlbYs eron)andl;fñak;TÍ 5 énsala bzmsíkSavtþrsµÍsamKÁÍ . eBlGayu)an 13 qñaM RtÚv)an


matabítanaMykeTAepJÍnågRBHRKÚ ³ nut munñner:Íñer:t Cam®nþÍsgÇXuM níg CaRBHRKÚecAGFíkar vtþrsµsamKÁ ÍsamKÍ PUmíBgTåk XMu éRBrMedg samK Rsúkemsag extþéRBEvg . enAGayu 14 qñaM )anbYsCa sameNrenAkñúgvtþxagelÍ ¬qñaM1999¦ eday)annímnþRBH Píkçú ³ slb,eBaØ Ílb,eBaØa ³ Lúg PaC ¬vtþcnÞ½Rkåsña¦ mkeFVÍCaRBH ]bCÄay_ . - enAGayu 15 qñaM RtÚv)anRBHPíkçú nut munñner:Íñer:t Edl CaRKÚpÞal;bBa¢Ún[eTAsíkSaPasa)alÍfñak;TÍ 1 enA vtþsMerag XuMCÍpuc Rsúkemsag extþéRBEvg ¬2000¦. - enAGayu 16 qñaM )anbnþeTAsíkSafñak;TÍ 2 enAkñúg sMNak;RBHRKÚGnuKNsgÇRsúkemsagRBHnam Ttü ítü mumnu Í vtþ eBaFí ímgÁl XMuCÍpuc Rsúkmsag extþéRBEvg ¬2001¦ . eBaFmgÁ - enAGayu 17 qñaM )anbnþeTAsíkSafñak;TÍ 3 CamYy någRBHRKÚ]eTÞsacarüFmµ Fmµsaera pnesaP½ unesaP½N vtþ]tþmmanC½y PUmíBamekaH XMuBamrk_ RsúkBamrk_ extþéRBEvg¬2002¦.

enAeBlbMNac;qñaMsíkSaTÍ 3 enHEdr )anRbLgCab;yk víBaØabnb½RtBuT§íkbzmsíkSa níg)anRbLgCab;cUleronenA salaBuT§íkvíTüal½yéRBEvg. - enAGayu 18 qñaM )anbnþmksíkSaenAfñak;qñaMTÍ 1 C¿nan;TÍ 5 enAÉBuT§íkvíTüal½yénBuT§íkmFümsíkSabzmPUmí éRBEvg ¬2003¦ . - enAGayu 21 qñaM )anRbLgCab;sBaØab½RtBuT§íkmFümsíkSabzmPUmí enAÉmNÐlRbLg BuT§íkvíTüal½y sVayerog vtþCm<ÚRBåBåkSa kSa xagekÍtTÍrYmextþ RBmTaMg)an RbLgCab;cUleron enAÉsalaBuT§íkvíTüal½yénBuT§íkmFüm síkSaTutíyPUmíextþéRBEvg enAmNÐlRbLgBuT§íkvíTüal½y éRBEvg vtþ svNÑ uvNÑrgSÍ gSÍ TÍrYmextþ ¬2005¦ . sBVéf¶enH manGayu 22 qñaM CasmNsísSfañk;qñaMTÍ1 TutíyPUmí ¬salaxagelͦ sñak;enA vtþeragd¿rÍ XuMkMBg;lav RsúkkMBg;lav TíÍrYmextþéRBEvg ¬2006¦.¼


mhaBlíkmµrbs;matabíta burs®sþÍenAkñúgelaksnñívasenHmunnågmaneQµaHfamata mata b¤ btaíta )an luHRtaEtqøgkat;nUv]bsKÁPynþrayepSg²rab; muÅnEsnbBaða EdlmnusSdéTmínFøab;CamatabítamínGacRTaM RTeFVÍeTAekÍt . eRkayeBlmatabíta)anKñaCasVamÍPríyarYc mk BYkKat;k¾R)afñacg;)annUvkUnRbúspgkUnRsÍpg sRmab;t BUCBgSvgSRtkUlrbs;xøÜn mínmanmatabítaNaenAkñúgelak enHEdlmínR)afñacg;)annUvplKÅkUnenaHeLÍy.kalebÍmata bítaTaMgBÍrnak;R)afñacg;)ankUnehÍy BYkKat;EtgeFVÍkíc©TaMg LaymankarGuCFUbbn;RBHsMBHeTvtaCaedÍm sUm[BYkKat; mankUnsmtamesckþÍb:gR)afñarbs;xøÜn. eBlEdlmanehtu bc©½yRbkbRBmehÍy KÅ mankMeNÍtstVcUlmkbdísní§ enAkñúgépÞén®sþÍCamþay mksuMesckþÍse®gÁaHBÍ®sÍþEdlCamþay mþáayk¾manGarmµN_xusEbøkBÍsBVdg KÅmanGakar³Gs;kmøaMg

lðítélðédeCÍg]sSah_QÅk,alvílmuxCajåkjab; ehÍyKat; k¾mínR)akdxøÜnÉgfa manC¿gÅGVÍekÍteLÍgenaHEdr Kat;RKan;Et mankaregOgq¶l;enAkñúgcítþEtbu:eNÑaH . eRkaymkKat;k¾)an R)ab;erOgr:avTaMgbu:nµandl;sVamÍrbs;Kat;[)andåg GñkTaMgBÍr k¾mankarRBYy)armÖenAkñúgcítþCaxøaMg ehÍyk¾)anykerOgr:av TaMgGs;enaHR)ab;dl;CÍdUnCÍta Em:« bgb¥Ün G‘¿ BU mÍg ma TaMg sgxag[BYkKat;)andåg eRBaHBYkKat;Føab;)andåg Føab;)an qøgkat;erOgr:aveRcÍnEbbeRcÍny:agrYcmkehÍy . eRkaymk eTotBYkKat;)anB¤cas;TMuníyayRKb;²Kñafa mankUnenAkñúgépÞ dUecñH ¬manKP’¦ TaMgBÍrnak;k¾sb,ayrÍkrayjjåmjEjm edayrMBågTukCamunfaxøÜnnågmankUnehÍy xøÜnCít)ankøayeTA Ca«BukCamþáayrbs;eKehÍy.matabítaxMRbågBüayameFVÍkar eLÍgeTVdg mínxøaclM)akenOyht;eLÍy eRBaHKat;TaMgBÍr nak;Kítdl;kUnEdlenAkñúgépÞCaníc© xøacERkgdl;eBlkUnekÍt mkKµanRTBüsm,tíþGVÍTuk[kUUn. Em:dågR)akdenAkñúgcítþrbs;


Em:faEm:mankUnenAkñúgépÞ dUecñHEm:eFVÍGVkÍ ¾eday Em:eTANamk Nak¾eday Em:sßítenAkñúgTÍNak¾eday Em:EtgEtmankarRbúg Rby½tñCaníc©RKb;\ríyabfTaMg 4 KÅ edk edÍr Qr nígGgÁúy. kalBÍedÍmEm:edkedayTeRmtxøÜny:agrh½sbRmHnenoleTA víjeTAmk dl;eBleRkakeLÍgk¾dUcKña Em:eRkakedayrh½s mínmankarRbúgRby½tñenaHeLÍy bu:Enþ\LÚvenHEm:mínGaceFVÍ dUecñaHeTot)aneT Em:RtÚvEtmankarRbúgRby½tñRKb;vínaTÍeTÍb )an Em:sRmanþfñm² Em:mính‘anbRmHeTAmkedayrh½senaH eT Em:eRkakBÍsRmanþmkvíjk¾eRkakedayfñm²Edr.BÍmunEm: Føab;edÍreTANamkNatamTMenÍgcítþrbs;xøÜn Em:cg;eTAelgTÍ pSar Em:cg;eTAemÍlvalERs Em:cg;eTAelgcMkar Em:cg;eTA elgenAkEnøgenHkEnøgenaH Em:cg;eTAelgenAextþenHextþ enaHenAtaméRBPñMnígrmNÍydæannanaCaedÍm.ebÍEm:manluy Em:någeTAelgPøamedÍm,ÍtRmÚvcítþrbs;Em:. \LÚvenH xusKñaBÍ munq¶ayNas; Em:mínGaceTANamkNatamEtTMenÍgcítþrbs;

xÜøn)aneT Em:xøacERkgdl;eBlEm:CíHLan CíHmU:tUeTArlak;b:H Bal;dl;kUnEdlenAkñúgépÞ.Em:mính‘anQrenAeRkamkMedAéf¶ EdlkMBugEtekþA b¤ QrenAeRkamemXEdlkMBugEtmanePøóg xøaMgenaHeT,Íy eRBaHEtEm:xøacmaneRKaHfñak;dl;kUnrbs;Em:. cMENkÉkarGgÁúyk¾dUcKñaEdr munnågGgÁúymþg ² Em:KítsBV KítRKb;degðÍmecjcUlTaMgGs; KítRKb;eBlevla KµancenøaH mþgNaeLÍy. ral;eBlEdlEm:TTYlTanGaharmþg² mínfa Et)ayTåknMcMNÍRtÍsac;enaHeT sUm,ÍEm:TTYlTanrbs;GVͲ k¾ eday Em:KítNas; cMNÍGaharNaEdlmínpþl;CÍvCatídl;kUn rbs;Em: b¤k¾ cMNÍGaharNa EdlEm:TTYlTaneTAehÍypþl; plví)akTukçeTasdl;kUnrbs;Em:EdlenAkñúgépÞ cMNÍGahar enaH eTaHbÍCarbs;KYr[q¶aj;KYr[cg;Bísay:agNak¾edaycuH k¾bMBg;krbs;Em:bíTCítGs;ehÍy mat;rbs;Em:hak;dUcCas¥ít Cab;KñaGs;eTAehÍy mínGacnåghamat;elbcMNÍGaharenaH )aneT,Íy édrbs;Em:TaMgeTVTn;lVn;elVÍymínGacnågcab;kan;


ykcMNÍGaharTaMgenaHmkdak;cUleTAkñúgmat;)aneT,Íy Em: mínGacRTaMeFµcEPñkelbcMNÍGaharEdlxøÜncUlcítþ EdlxøÜn yl;fa cMNÍGaharEdlKYr[q¶aj;Bísa ehÍyTuk[kUnrbs; xøÜnEdlenAkñúgépÞenaHCYbTukçlM)ak)aneLÍy. TaMgGs;enHk¾ eRBaHEtEm:Kítdl;kUnCagKítdl;CÍvítrbs;xøÜn Em:mannUvemtþa Fm’cMeBaHkUnEdlenAkñúgépÞrbs;Em:enaH . cMENkÉcMNÍGaharNaEdlpþl;CatívÍtamÍndl;kUn EdlC¿nYydl;kUn cMNÍ GaharenaH eTaHbÍCaEm:míncUlcítþ Em:mínXøan Em:lM)akkñúg karTTYlTany:agNak¾eday k¾Em:enAEtRTaMelbRTaMTTYl TancMNÍGaharenaH²Caníc© edÍm,Í[kUnEdlenAkñúgépÞrbs;Em: )ansuxRsÜl . eBlxøHkUn)aneFVÍ[Em:cg;TTYlTancg;Bísa rbs;enHrbs;enaH cg;Bísa EpøsVay Epø®kUc EpøxíVt EpøGm<íl cg;rbs;CUr rbs;hår rbs;éRbCaedÍm ¬caj;KP’¦ kalNaebÍ Em:)anTYlTannUvrbs;enaH² Em:GacGt;RTaMnUvcMNg;enaH)an Gackat;bnßyTb;Tl;nUvcMNg;enaH)an EtsRmab;Em:EdlenA

tamCnbTRsukERscMkarvíj eBlxøHEm:mínGac)anTTYlTan rbs;GVͲeTAtamcMNg;rbs;xøÜnenaHeT,Íy eRBaHrbs;EdlEm: cg;Bísacg;bríePaKenaH vamaneTAtamrdUvkal eTAtameBl evlarbs;va. eBlxøHeTot Em:manGarmµN_fa dUcCaFÍgeFag vílmuxexSaHenAkñúgxøÜnR)aN EfmTaMgmanGakar³k¥Ütceg¥arCa jåkjab;eTotpg. edÍm,ÍkUn Em:GaceFÍV)anRKb;erOgTaMgGs; BÍmunQÅlµm²Em:mínFøab;eTAkan;mnÞÍreBTüeT,Íy eRBaHEm:xøac eBTücak;fñaMedayesr:agm¢úl Em:xµaseBTüRbús² Em:mínFøab; elb»sfenaHeT,Íy ¬fñaMRKab;¦ Em:lM)akNas;eBlelb fñaMmþg² Em:k¥Ütceg¥ar Em:TTågrågrUsnågelakRKÚeBTüRbEkk mínRBmelbfñaM Em:EtglblYclak;fñaM EdlelakRKÚeBTü[ mkTuksRmab;elb Em:ykvaeTARkvat;ecaledaymínsþay RseNaHbnþícesaHeLÍy. bu:Enþ\LÚvenH Em:mankUnehÍy Em: mínGaceFVÍdUecñaHeTot)aneT Em:RtÚvEtRTaMelbfñaMRTaM[eBTü cak;fñaMv:ak;saMg Em:]sSah_[eKCUneTAmnÞÍreBTüCaerOy²


eTotpg . sUm,ÍfñaMExµrburaNEdlpSMeLÍgedayvtßúeRcÍnmux eRcÍny:agmanrsCatílVÍgy:agNak¾eday edÍm,ÍkUn Em:s‘URTaM bíTEPñkbíTRcmuHelb)anTaMgGs;. TnÞåmKñanågTukçlM)akTaMg Gs;enH Em:k¾]sSah_ykédrbs;Kat;eTAsÞabGEg¥lfñm²enA elÍeBaH ehÍylYcjjåmEtmñak;Ég edayrMBågTukkñúgcítþfa mínyUréf¶eToteT ´någGac)aneXÍjmuxkUnehÍy . etÍkUn rbs;´Rbúsb¤RsÍ l¥b¤GaRkk; l¶g;b¤qøat etÍvakat;mkrk´b¤ kat;eTArk«Bukrbs;va ? eBlxøHeTot Em:ecHEtKítdl;kUn xøaMgeBk Em:mínGacsb,aycítþ)anTal;EtesaH eRBaHEm:Ktí fa kUnEdlenAkñúgépÞenaH míndågCamanTukçlM)aky:agNaeT míndågCakUnRtÚvkarrbs;GVÍ cg;)anrbs;GVÍ k¾Em:míndåg ehÍy cMNÍGaharEdlEm:TTYlTaneTAral;éf¶enaHk¾Em:mín)andågfa cMNÍGaharNamYyeFVÍ[kUn)ansuxsb,ayehÍycMNÍGahar NamYyeFVÍ[kUnmanesckþÍTukçesckþÍlM)akenaHeLÍy. dUecñH ehÍy eTÍb)anCaEm:RKb;²rUbecHEtKít)armÖdl;kUnEdlenA

kñúgépÞ. Em:BépÞ Em:rkSaKP’Gs;evlaCayUrExyUréf¶ mínEmn lM)aktíceTKÅBítCaEsnlM)akxøaMgNas;CaPar³d¾F¶n;EsnF¶n; éRkElg eRBaHKµanbuKÁlNamñak;GacCYyeFVÍPar³enHC¿nYsEm: )aneLÍy GacCYyBépÞC¿nYsEm:)aneLÍy EtEm:GaRs½ynUv Tåkcítþemtþáa GaRs½ynUvkmøaMgcítþmü:agEdlKítfa cg;[kUn EdlenAkñúgépÞ)anrs; dUecñHKµanerOgGVÍEdlfa Em:mínGaceFVÍ )anenaHeLÍy. Em:BépÞ Em:rkSaKP’RKb; 9 Ex 10 éf¶ ehÍy Em:k¾någRtÚvdl;eBlsRmalkUnEdleyÍgral;KñaníymehAfa {qøgTenø} . cMENkÉ«Bukvíjk¾mankarht;enOyxøaMgNas;Edrkñúg GMLúgeBlEdlEm:kMBugEtBépÞenaH . kargarF¶n;RsaltUcFM TaMgGs;rab;ryC¿BUk RtÚv)anFøak;mkelÍ«BukEtmñak;ÉgKt; . «BukRKb;rUbenAeBlEm:qøgTenøRtÚveFVÍkargarEtmñak;Ég eRBaH Kat;mínRBmGnuBaØat[RbBn§rbs;Kat; EdlkMBugEtBépÞenaH eFVÍkargareLÍy sUm,ÍkargarTaMgGs;enaH CakargarF¶n;kþÍ


RsalkþÍ k¾Kat;mínGnuBaØat[RbBn§rbs;Kat;eFVÍEdr eRBaHKat; xøacmaneRKaHfñak;dl;kUnrbs;Kat;EdlenAkñúgépÞ . Tåkcítþ rbs;«BukEdlmancMeBaHkUnk¾mínxusKñanågTåkcítþrbs;Em:Edr RKan;Etfa «Bukmín)an BépÞEmn EtKat;r:ab;rgeFVÍkargarF¶n; RsalRKb;C¿BUkTaMgGs;C¿nYsEm: edaymínxøackarenOyht; enaHeLÍy. «BukRtÚvRbågERbgeFVÍkargarTaMgéf¶TaMgyb;mín xøackarenOyht; edÍm,Í)ankéRmTuksRmab;pÁt;pÁg;RKÜsarTuk sRmab;bRmúgkarBareBlRbBn§qøgTenøCaedÍm. eBlxøH«Buk RtÚveFVÍkarsuÍQñÜleK eTaHbÍCaRtÚveKsþÍ[emþcmþa k¾Kat;xM Gt;RTaMEdr edÍm,Í[Et)anR)ak;kéRm sRmab;ykmkpÁt;pÁg; RkúmRKÜsar. eBlxøHeTot«BukKat;RtÚvsVHEsVgedÍrrkTíjfñaM sgáÚvsBVEbby:ag sBVTÍkEnøgmínfafñaMenaHmantémøéføhYs BÍluykak;EdlxøÜnmank¾eday edÍm,ÍRbBn§ nígkUnEdlenAkñúg épÞenaH «BukeFVÍ)anTaMgGs; eTaHbÍCatRmÚv[Kat;x©ÍbulbB©aaM cgkarR)ak;GñkdéTk¾eday . eBlCítqøgTenø Em:erobcMxøÜn

R)aNedÍm,ÍbRmúgeRtomTukCaeRsc[ehÍy . cMENk«Buk víjKat;erobcMpÞHsMEbg dgTåkcak;Bag cak;Gag rkGus rk FüÚgTukbRmúgCaeRsc ehÍyKat;R)ab;d¿NågenHdl;matabíta CÍdUn CÍta G‘¿BU mÍgma jatímíRtsñíT§sñalTaMgxagxøÜn nígxag Príyarbs;xøÜnsuM[BYkKat;mkCYy . eBlEm:BépÞ «BukrÍgér esÞÍrEtmrNa mü:agerOgrksuÍ pÁt;pÁg;RKÜsar mü:agerOgPríya CítqøgTenø . Kat;EsnxVl;xVay mínEdlsb,ay kñúgcítþmþgeT KítmúxKíteRkay mínmanTMenr kñúgcítþríHer xøacERkgmanP½y . RbågERbgeFVÍkar Büayam]sSah_ Caerogral;éf¶ eRkaktaMgBÍRBåk erobcMGVÍ ² rYceTÍblkél ecjeTAeFVÍkar . ecjdl;eRkApÞH Kat;xMrYtrH sVHEsVg]sSah_


KµanQb;sRmak mYyRKamþgNa edÍm,ÍPríya kMBugBépÞ . xøÜn®)aNeTAeRkA EtcítþsMedA mkbuRtcréN RBmTaMgPríya CÍvítefÍøméfø nåkKítmém míndågy:agNa . luHvílmkpÞH Kat;xMrYtrH cMGní Gahar eBlq¥ínrYceRsc naMKñaBísa CYbCu¿RKÜsar rYceTÍbsRmanþ . éf¶qøgTenø)ancUlmkdl; mnusSmñaCaeRcÍnnak;mansac; jatíTaMgsgxag TaMgxagPríya nígTaMgxagsVamÍ)anmkCYy xVl;xVayenAkñúgeBlqøgTenøenaH . mnusSEdl)anmkcUlrYm CYyxVl;xVayenAeBlenaHTaMgbu:nµan suT§EtmanTåkmuxRsgUt Rsgat; manGarmµN_P½yRBÜyxøaMgNas;. cMENkÉ«Bukvíj P½ysøn;esøamuxsøaMgGs; sÞúHcuHeLÍgbnþíceTAenHbnþíceTAenaH GgVrsMu[eKCYyeRsacRsg;CÍvítRbBn§ nígCÍvítkUnrbs;xøÜn [

)anrYcput BÍeRKaHPynþrayd¾F¶n;F¶renH . «BukPítP½y CagGñkNa²TaMgGs; eRBaHKat;Føab;)aneXÍj®sþÍdéT²eTot man®sþÍxøH)ansøab;)at;bg;CÍvítenAeBlqøgTenøenH . eRkABÍ enH«BukmankarmmajåkkñúgkargarTaMgLay kñúgGMLúgeBl EdlEm:kMBugEtqøgTenøenH dUcCa daMTåkekþA daM)ay níg cMGínmðÚbGaharsRmab;ePJóvEdlmkkñúgeBlenaHCaedÍm. ebÍ níyayBÍEm:víjrågråtEtníyayElgecjeTAeTot Em:PítP½y xøaMgNas; E;m:ERskyMsUm[eBTüqµb nígGñkNak¾)anEdr [ EtGacCYyEm:)an. Em:nåkkñúgcítþfa ebÍCÍvítkUnrbs;Em:Bít CaéføEmnenaH sUmkUnkMueFVÍ[Em:lM)ak kMueFVÍ)abEm: Em:QÅ Nas; Em:cukcab;eBjsarBagÁkayGs;ehÍy suMkUnCYyEm: pg.enAeBlenHCÍvítrbs;Em:gaynåg)at;bg;xøaMgNas;eRbób )annågGMe)aHtUcqµarEdlgaynågdac; . sréstUcFMEdlman enAkñúgsarBagÁkayrbs;Em:TaMgb:unµan RtÚvregÁaHregÁÍrBa¢Üyj½r jak;Kµansl;Rtg;NamYyeLÍy. cMENkÉejÍs)anhUrRsk;


ecjBÍxøÜnR)aNrbs;Em:\tRsakRsanþ rYmCamYynågtMNk;én TåkEPñkrbs;Em: EdlmínGacGt;RTaMeTAnågkarQÅcukcab;)an dUecñHehÍyk¾)aneFVÍ[xøÜnR)aNrbs;Em:eCaKCaMeTAedayRKab; ejÍsbu:n²RKab;eBat. eBlEm:kMBugEtqøgTenøenaH Em:QÅcku cab;hYsRbmaN hYsnågBN’na eRBaHkUnEdlnågRbsUt caképÞénmataenaH eRbob)annågGñkdéTmkGarsac;Rss;² rbs;Em:[dac;ecjBÍKña . ejÍsQamGñkmþay hUrmínrsay eCaKCaMeBjxøÜn EtKat;xMGt; QÅcab;pÞÜn² edÍm,ÍkUns¶Ün )aneXÍjrsµÍ . GñkmþayQÅNas; ehArgkmµRkas; esÞÍr)at;sµartÍ EtedÍm,ÍkUn TaMgRbúsTaMgRsÍ eTaHbÍEm:kS½y k¾suxcítþEdr . Em:esÞÍrmrNa eRBaHelahíta hUrecj\tElð eRsacRsb;xøÜnR)aN ragkayénEm: eBlkUneTÍbEt

RbsUtmkPøam . dUecñHehÍy)anCaenAeBlEm:qøgTenøenH vís½yénesþc mc©úraC)anmkrg;caMykCÍvítrbs;;Em: RKb;eBlevla RKb;vínaTÍ TaMgGs;.karRbsUtbuRtenHmaneRKaHfñak;xøaMgNas; manEm: míntícnak;eT EdlRtÚvsøab;enAkñúgeBlenaH. CYnkalebÍCÍvít kUnéfø søab;EtEm:b:eu NÑaH cMENkÉkUnvíjenArs;ranmanCÍvítk¾ man b¤ RtÚvsøab;EtkUn ÉEm:víjenArs;k¾man. CYnkaleTot RtÚvsøab;TaMgBÍrnak; KÅTaMgEm:TaMgkUn kñúgeBlCamYyKñaEtmþg k¾man . eRBaHehtudUecñHehÍy eTÍb)anCacas;buraNelak eRbobRbdUckarsRmalkUnenHeTAnågkarqøgTenø . eyÍgdåg ehÍyfa karqøgTenøenHmaneRKaHfñak; manPynþrayeRcÍn y::ageRcÍnRbkarNas; rhUtdl;)at;bg;CÍvíteTAk¾man. eRBaH épÞénTåkemÍleTAmíneXÍjekaHeRtÍyesaHeLÍy mansPaB lðelðvFMlVågelVÍy manExSTåkhUrxµÜlxµaj; manxül;BüúHe)ak bk;eFVÍ[épÞTåkrlkEbkpáaERtgemÍlGVÍmínyl;. mü:ageTot


enAkñúgTåkenaH manRkeBÍ RtÍqøam nígstVkacsahavCaeRcÍn eTot EdlbRmúgnågjaMjÍsuÍykCÍvítrbs;GñkqøgTenøenaH eFVÍ CacMNÍGahar. enAeBlenaHCÍdUnCÍta Em:« jatímíRt)anmk RbCu¿Kña[rhg; mñak;²manTåkmuxRsgUtRsgat;eRkomRkMdk degðÍmecjputcÚlputRKb;²Kña . cMENkÉ «BukP½ysøn;esøa eFVÍGVÍ k¾ElgekÍtEdr ecHEtedÍrcuHedÍreLÍg ehÍyníyay Etmñak;Égfa { ehtuGÍV)anCayUrya:genH ? { sUmvtßú skþísíT§íKuNbuNü)armÍCYyRbBn§´ nígkÚnrbs;´[)anrYcput BÍeRKaHGnþraypg . bnþíceRkaymkRsab;EtB¤semøgkUntUc yMxøaMgeLÍg mnusSRKb;Kña k¾RsalxøÜnRsalcítþRsLH kay ehÍylan;mat;ERsksYrfa { em:ceTAehÍy ¡ )ankUnRbús b¤ kUnRsÍ ? } rYccuHkat;eTArkEm:va b¤ k¾kat;eTArk«va ? mnusSRKb;Kña)an[BrC½ylan;B¤rgMeBjpÞH edaykþÍsb,ay rÍkrayehÍymñak;²)anníyayeLÍgfa {mþgenHputeRKaHehÍy eyÍg}. cMENkÉ«BukvíjeRkayeBl)anB¤semøgkUnrbs;xøÜn

dUecñHehÍy k¾jjåmjEjmeRtkGrsb,ayrÍkrayenAkñúgcítþ ehÍy)anníyayR)ab;eKÉgxøaMg²fa ´mankUnehÍy ² dUecñH CaedÍm . Em:RKan;Et)ansþab;B¤semøgkUnrbs;xøÜnyMeLÍgPøam karQÅcukcab;TaMgbu:nµanEdlFøab;manBÍmunmk k¾hak;bÍdUcCa rlaysabsUnüGs;rlÍgeTAPøammYyrMeBc BÍkñúgxøÜnrbs;Em: eRBaHesckþÍTukç esckþÍQÅcukcab;TaMgGs;enaH hak;bÍdUcCa xøbxøacnUvGMNacénTåkcítþemtþakruNarbs;Em: EdleTarTn; eTArkkUnNas; . eBlenHEm:ElgtågRTÚgeTotehÍy RTÚg Em:rsaycítþrbs;Em:k¾)ansb,ayrÍkrayEdr.Em:xMRbågERbg RtgRtab;sþab;semøgd¾tUcqµarrbs;kUn EdlkMBugEtERskyMB¤ sUrput² mín[semøgenaHsUm,ÍEtbnþícbnþÜcrsat;putcakRtecokrbs;xøÜneLÍy. enAeBlenHsemøgyMrbs;kUnhak;bÍdUc CasemøgTíBV¬TíBVsTÞ¦ EdlmanGanuPaBxøaMgkøa GacpSHpSa RTÚgrbs;Em: [)anFUres,Íy manGMNacGacpSayeTAkan; srÍr³TaMgmUlrbs;Em:)anya:gqab;rh½s . taMgEtBÍEm:ekÍt


mk Em:mínEdlFøab;)anB¤)ansþab;nUvsemøgNaEdlBÍeraHesµÍ någsemøgkUnenAeBlenHeT,Íy eRBaHEm:mínEdlFøab;mankUn mkBÍmun . eBlenHTåkmuxrbs;Em: EdlFøab;EtRsBab; RseBanenaH k¾)anERbkøayeTACaRss;bs;eLÍgvíj. Em:)an qøgrYcputBÍeRKaHfñak;mþgenHcat;Tukfa CasMNagd¾FMeFgxøaMg Nas;rbs;Em: . \LÚvenH karqøgTenø)ancb;sBVRKb;rYcral; Gs;ehÍy b:uEnþEm:RtÚvTTYlr:ab;rgeFVÍParkíc©mYyeTot Edl mnusSTaMgLaymínGacCYyeFVÍC¿nYsEm:)an eBalKÅkarGaMg ePøÍg. regÍkePøÍgEdlEm:kMBugEtGaMgenH )anbeBa©jcMhay dutkMedAxøÜnR)aNrbs;Em:BÍxageRkA eFVÍ[ekþARkhl;Rkhay eBÍtpSaesÞÍrEtmínGacRTaMRT)aneTAehÍy.mínRtåmEtb:ueNÑaH eT sUm,ÍEtmðÚbGaharEdlEm:TTYlTaneTAenaH k¾eKtRmÚv[ Em:TTYlTanEtmðÚbNaEdlmanCatíhår CatíekþA dUcCamðÚb GaharEdlpSMedayeRmc emÞs xJÍ nígemÍmxÞåmCaedÍm ehÍy suT§sågEtCaFatuekþAykmkdaM[Em:TTYlTanedÍm,ÍC¿nYydl;

karrMlayQamrbs;Em:eTotpg . kñúgmYyry³kalenH Em: manTukçlM)akxøaMgNas; FatuekþATaMgLayEdlEm:TTYlTan eTAehÍy)anPayecjmkBÍkñúgxøÜnrbs;Em:CaerOy²RKb;eBl mkb:HpÞb;KñaeTAnågkMedAénregÍkePÍøgxageRkAEdlEm:kMBugEt sRmakGaMgsMdílenaH )aneFVÍ[Em:esÞÍrEtsøQamsÞHdegðÍm rkxül;mþg²eTAehÍy.bu:EnþedayGMNacénTåkcítþRBhµvíharFm’rbs;Em: EdlhUrTn;eTareTArkkUnKµanéf¶EdlRtLb;fy eRkayvíjenaH k¾)anC¿ruj[Em: tsU‘Gt;RTaM)an rhUtdl;TÍ bMput . cMENkÉ«Bukvíj eRkayeBlEdlEm:qøgTenørYcmk k¾cab;epþÍmeFVÍkargarRKb;muxedaymínRbkan;fa kargarenHCa kargarrbs;mnusSRbús b¤ Cakargarrbs;mnusSRsÍenaHeT KÅ Kat;eFVÍ)anTaMgGs;. «BukPJak;BÍsRmanþtaMgBÍRBlåm ehÍy sÞúHsÞaerobcMe)assMGatpÞHsMEbg ehÍynígbríevNCu¿víjTaMg xagmuxTaMgxageRkay [)ans¥atl¥ KYrCaTÍmenarmüénGñk


pgTaMgLay Edl)anmksYrsuxTukçPríyarbs;xøÜnenaHÉg . kargarTaMgLayNaEdlbursRKb;rUbEtgEtKítfa Cakargar sRmab;®sþÍEtmü:ag CakargarKYrxµaseGon CakargarEdl burseFVÍeTAehÍy naM[eKesÍccMGk naM[kítþíysGn;fyCa edÍm . eBlenH Kat;mínKítdUecñaHeToteT Kat;eFVÍ)anRKb; kargarTaMgGs;.Kat;eFVÍkargare)akKk;sMBt;exaGavsavés, kenÞl PYy mug knÞb CavtßúKYrex<ÍmreGÍmya:géRkElgCaTÍbMput EdlmnusSdéTmínGaceFVÍ)an EtsRmab;«BukvíjKat;eFVÍ )anya:ggay eFVÍ)anTaMgEdlsb,aycítþeTotpg. eBléf¶ bnþícKat;RtÚveTApSaredÍm,ÍrkTíj nM cMNÍ RtÍsac; bEnøbgáar epSg² TuksRmab;cMGíneFVÍCamðÚbGahar edÍm,ÍtRmÚvtamsux PaBrbs;Em:. sUm,ÍEteBlEdlKat;eTApSarenaHtRmÚv[Kat; TíjbEnøTíjRtÍsac;tRmÚv[Kat;yYrkan;rbs;TaMgGs;enaHqøg kat;tamTÍpSar eFVÍ[GñkpgTaMgLaytamemÍlKat;míndac; knÞúyEPñkya:gNaak¾eday b:uEnþKat;ElgeGonElgxµasGs;

ehÍy . luHeBlRtLb;mkdl;pÞHvíjkalNa Kat;rUtrHeFVÍ mðÚbGaharsRmab;b:vU suxPaBPríyarbs;xøÜn EdlkMBugEtGaMg ePøÍgenaH. Kat;RtÚvdaMTåkfñaMTuksRmab;[Em:BísaeTotpg . Kat;RtÚvemÍlEfePøÍgc®gáanEdlEm:kMBugEtGaMgenaH edaymín [ePøÍgeqHxøaMgeBkxøacEm:ekþARTaMmín)an [eqHRtåmEtlµm² bu:eNÑaH ehÍyKat;RtÚvemÍlEfTaMkUnEdlenAelÍGRgåg RtÚv eyalkMu[kUnyM eRBaHxøacrMxandl;d¿eNkEm:. Kat;GaNít GasUrEm:xøaMgNas; Kat;cg;CYyEm:CaTÍbMput EtnågRtÚveFVÍdUc emþcsRmab;Kat;CamnusSRbús Kat;mínGaceFVÍkargarTaMgGs; enH)an ¬BépÞ qøgTenø GaMgePøÍg>>>¦ dUecñHKat;manEtxMRbåg eFVÍkargarNaEdlKat;GacCYyeFVÍ)anEtbu:eNÑaH. Kat;eFVÍkar garral;éf¶enH eTaHbÍCaKat;enOyht;ya:gNakþÍ Kat;enAEt jjåmCaníc© edÍm,ÍelÍkTåkcítþRbBn§rbs;Kat; [)ansb,ay cítþnåg)anqab;mankmøaMgeLÍgvíj. mü:ageTotedayGMNac énTåkcítþGaNítRsLaj;rab;Ganrbs;«Buk EdlmancMeBaH


Príyarbs;Kat; nígmancMeBaHkÚnrbs;Kat;pg eTÍb)anCa bNþalcítþrbs;Kat;[eFVÍkargarmínecHht;enOydUecñH . Ca erogral;éf¶ «BukRbkbkíc©kargareTaHbÍenACítpÞHkþÍenAq¶ay pÞHkþÍ bu:Enþcítþrbs;Kat;enAEtnåkKítmkrkpÞHCaníc© Kat;Kít dl;kUn nígRbBn§rbs;Kat;EdlenAÉpÞH Kat;míncg;Xøatq¶ay sUm,ÍEtmYyvínaTÍenaHeLÍy. b:uEnþeFVÍdUcemþc ebÍCÍvPaBrbs; Kat;manPaBkSt;exSay dUecñHehÍy eTÍb)anCaKat;bgçMctí þ ecjeTARbkbkargaredÍm,ÍykkéRmmkpÁt;pÁg;RKÜsar . luH dl;eBll¶ackalNa Kat;k¾rUtrHrlHrlaMgvílRtLb;mkpÞH víjmanTaMgnM cMNÍEpøeQÍxøH² TuksRmab;epJÍPríya EdlenAÉ pÞHpgEdr . mkdl;pÞHKat;erobcMnMcMNÍEpøeQÍenaH[RbBn§ rbs;Kat;Bísa TaMgBÍrnak;)anbgçMKña[BísaeTAvíjeTAmk . «Bukníyayfa } Em:vaÉghUbcuH eRBaHEm:vaÉglðítélðxøaMg Nas;någ[qab;mankmøaMgBlM mansac;manQameLÍgvíj )anemÍlEfrkSakUnrbs;eyÍg}. cMENkÉEm:víjk¾)anníyay

fa } «vaÉghUbxøÜnÉgcuH eRBaHmYyry³kalknøgmkenH « vaÉght;enOyxøaMgNas; eFVÍkargarTaMgyb;TaMgéf¶ sRmanþ k¾mín)anRKb;RKan; ehÍyTTYlTanrbs;GVͲk¾mín)aneBjmat; eBj k eTot . »hñ+ ¡ KYr[GasÚreBkNas; KíteTATåkcítþ rbs;matabítaRKb;rUbKÅya:genHÉg . sRmab;´ Gñksresr eroberogesovePAenHeLÍgmkdl;Rtg;cMnucenH ´kþúkkþÚlxøaMg Nas; ´esÞÍrEtmínGaccab;dg)a:k;kasresrbnþeTAmuxeTot ekÍt eRBaHédrbs;´TaMgsgxag hak;bÍdUcCaTn;lVn;elVÍy Gs;eTAehÍy. ´Kítfa sRmab;rUb´pÞal; ´mínEdlFøab;)an qøgkat;erOgr:avTaMgGs;enHeT,Íy dUecñHehÍy´mínGacedÍm,Í någsresrBN’naerobrab; [RtåmRtÚveTAtamCeRmAénTåkcítþ rbs;elakGñkd¾manKuNTaMgBÍrGs;)anEdr . sUmGñkGanTaMgLay ¡ emtþadak;esovePAcuHbnþíc síín sUmykkEnSgCUtTåkEPñk[)ans¥at dkdegðÍmmYy² Evg² ehÍysUmtaMgcítþbeg¥aneTArkmatabítarbs;eyÍg[


)anRKb;²Kña sUmKítfa etÍ\LÚvenHBYkKat;TaMgBÍrnak;eTACa y:agNaehÍy ? søab; b¤k¾ manCÍvítenArs;mkdl;sBVéf¶enH Edr . sUm[GñkGanTaMgLaybíTEPñktaMgcítþnåkRsémKít dl;GtÍtkal KÅeBlEdleyÍgeTÍbEtekÍtmk)anGayu 7éf¶ etÍmatabítarbs;eyÍgKat;eFVÍkargarGVÍxøH ? mnusSeyÍgRKb; Kña EdlmanCÍvítmkdl;sBVéf¶enH manxül;degðÍmecjcUl mkdl;sBVéf¶enH EdlmannUv»kaskMBugEtpÞat;nUvTMB½rén esovePAGannaeBlenH k¾GaRs½ymkGMBÍmanmatabíta Ca GñkrYmKñabegáÍteyÍgEdlCakUnmk ehÍyRBmTaMg)ancíBa©åm bÍ)ac;EfrkSaeyÍgpgEdr. ebÍsínCaeyÍgR)ascak¬mínman¦ nUvmatanígbítaehÍy etÍeyÍgnågGacmanCÍvítrs;enArhUtmk dl;sBVéf¶enHmkGMBÍNa)an ? etÍmanRBHGaTíeTBNaEdl mancítþl¥RbKl;GayuCÍvít[eyÍg)anrs;enA begáÍtrUbkay eyÍgmkeRkAEtGMBÍRBHKÅmatabítarbs;eyÍgenaH ? enAkñúg elakenH KµanRBHGaTíeTBNaEdlCaGñkbegáÍtmnusSelak

enaHeT pÞúyeTAvíjmanEtmnusSelakeT eTÍbBítCaGñkbegáÍt nUvRBHGaTíeTBEtmü:ag. kalNaebÍmnusSelakmanC¿enO eTAelÍGVÍmYyeTAelÍbuKÁlNamñak;ehÍyenaH eKEtgnaMKñaeKarBsnµtelÍktemáÍgvtßúenaHbuKÁlenaHfa CaRBHGaTíeTB Ca GñkbegáÍtnUvmnusSelak Rtg;cMnucenHÉgehÍy EdlmnusS elakeTÍbBítCaGñkbegáÍbnUvRBHGaTíeTB b¤fa RBHGaTíeTB BítCa)anekÍteLÍgedaysarEtmnusSelakEtmüa:gb:ueNÑaH. GñkxøHmanCívítrs;enArhUtmkTl;Kñanågéf¶enHEmn b:uEnþsMNagmínl¥RtÚvmatabítasøab;)at;bg;CÍvíteTAecalmaneQµaH fa CakUnkMRBa rkEm:«ehAnågeKKµan . GñkxøHeTotsMNag y:agéRkElg Gayubu:eNÑHehÍy EtenAmanmatabítars;enA CYbCu¿Kña )anERskehArkBYkKat;eBj²mat; KíteTAKYr[sresÍrnUvlaPsMNag buNükuslrbs;BYkeKeBkNas; . eRkayeBlqøgTenørYcmk mþay«BukTaMgBÍrnak;)anrYm KñacíBa©åmfñak;fñmbMeBrbÍbmkUn[kUn)ansux)ansb,ayteTA


eTot . kUnEdlrs;enAeRkammøb;énsgÁhFm’rbs;matabíta k¾ecHEt)ansux)ansb,ayvívDÆn_FMFat;bnþícmþg² Cadrab . matabítaEdlKat;cíBa©åmkUn KÅRbågERbgGs;BÍkmøaMgkaycítþ rYmKñacíBa©åmkUnedaysµR½KesµaHGs;BÍdYgcítþ éRkElgCagGñk beRmÍeTAeTot. TåkedaHEdlkUnkMBugEte)AbÅtCBa¢k;enaH KÅ CaQamrbs;Em:Bít² )anmkGMBÍQamrbs;Em:Bít² Eteday GMNacénTåkcítþemtþaFm’rbs;Em: EdlmancMeBaHkUnenaH Ca Tåkcítþd¾brísuT§éføføaKµanBÍr eTÍb)anCabNþal[Qamrbs; Em:EdlmanBN’Rkhm )ankøayeTACaTåkedaHmanBN’seTA víj . eRBaHehtudUecñHehÍy )anCaenAéf¶xøHkUne)ACBa¢k;Tåk edaHBÍRTÚgrbs;Em:eRcÍnhYsRbmaNeBkeTA Em:k¾hak;dUcCa rÍgs¶ÜtexSaHGs;QamBÍxøÜn mankaylðítélð FÍgeFagvílmux CaedÍm . bu:EnþkUnEdl)ane)ACBa¢k;eRkbyk»CarsénTåk edaHmþayenaH mín)andågfa xøÜneFVÍ)abmþayya:gNaenaHeT dUecñHehÍyk¾ecHEtxMe)ACBa¢k;eTA eRBaHTåkedaHmþayenaHÉg

CaGahard¾brísuT§ CaGaharFmµCatí CaGaharTíBV EdleR)as RBMCÍvítrbs;kUn[)anrs; . Em:eTaHbÍCaKat;)andågxøÜnR)akd fa kalebÍkUne)ACBa¢k;TåkedaHrbs;xøÜneRcÍneBkeTAnågeFVÍ[ xøÜnht;ehvGs;kmøaMgya:gNak¾eday k¾Em:enAEteBjcítþ[ kUne)ACBa¢k;Caníc© Em:mínEdls¥b;kUneLÍy . sUm,ÍEtkUn benÞabg;nUvmURtlamkdak;elÍxøÜnR)aNrbs;Em: kUnykédníg eCÍgrbs;kUnTaMgBÍr mkRbharrUbragkay xøÜnR)aNrbs;Em: ya:gNak¾eday k¾Em:enAEtmínxåg míns¥b;någkUnEdr Efm TaMgkUn )anCaTÍRsLaj;eBjcítþy:agéRkElgrbs;Em:eTot pg. sUm,ÍkUnEdlekÍtmkenaH manrUbragmínl¥míns¥atexµA RkejHRkjas; CYnkalkUnenaH K føg; xVak;xVín vegVgvgVan; ya:gNak¾eday k¾Em:«enAEtcíBa©åmkUnCaníc© . eBlkUnyM mþg² Em:«lM)akcítþs¥ítRTÚgxøaMgNas; eRBaHKat;mín)andåg fa ehtuGVÍ)anCakUnrbs;Kat;ecHEtyM ? kUnQÅRtg;Na kUn


cg;)anrbs;GVÍ kUns¥b;rbs;GVÍ k¾Em:míndåg eRBaHkUnenAmín Tan;ecHníyayenAeLÍy. eBlB¤semøgkUnERskyMmþg² Em: «P½yxøaMgNas; sÞúHrt;eTAelÍkbÍB»befÍbfñak;fñmemÍlnay emÍlGayERkgmanstVl¥ítvaxaMvaTíckUn. »kUnmass¶ÜnGñkmþayeGÍy yb;eRCANas;ehÍykUneKgeTA eKg[)anlk;NakUneBA kMubÍeqameqøAenAyMeTot . eRBaHeBlEm:«eXÍjkUnyM RTÚgEsnrNþMENnceg¥ót sÞúHsÞamñÍmñaedayxµÍXµat eRBaHcítþmínXøatBÍkUnCak; . Em:«sb,ayeXÍjkUneKg Kat;KítxøacERkgEtkUnPJak; TåkcítþEm:«mínmanTak; hUrRtg;Tmøak;mkrkkUn . eBlxøHeTotEm:eXÍjstVl¥íttUc²dUcCasg¥arRsemacCaedÍm varelÍxøÜnrbs;kUn b¤ RKan;EtenAEk,xøÜnrbs;kUnk¾eday k¾Em: enAEttamjíctamsmøab;vaEdr eRBaHEm:xøacvaxaMvaTíceFVÍ)ab kUnrbs;Em: . edÍm,Í[kUn)aneKglk;)ansb,aycítþ Em:lYg

elamkUnedayBaküsmþÍBÍeraH Ep¥mElðm Em:eRcogbMeBkUn lan;B¤rMBgdl;pÞHmYypÞHBÍr k¾Em:mínxµaseKEdr [EteFVÍ[ kUn)ansux)ansb,ay . kalBÍmunEm:mínTan;mankUn Em: RsLaj;xøÜnR)aNEm:Nas; Em:sMGatxøÜnR)aNrbs;Em:Caníc© Em:Rby½tñxøaMgNas; xøacERkgxøÜnR)aNrbs;Em:Rblak;eday eRKOgmnÞílesAhµgrbs;esµakeRKakdUcCamURt lamk kMGYt nígTåksMe)arCaedÍm. edayGMNacénkþÍemtþakruNa cMeBaHrUb kUnxøaMgeBk eBlxøHEm:ElgmankarxµaseGonGs;ehÍy eTaH bÍCaenAkNþalCMnuMcMeNam hVÚgénmnusSCaeRcÍnnak; k¾eday [EtkUnyMXøanTarke)A Em:GnúBaØat[kUne)AbÅtCBa¢k;)an RKb;eBlRKb;TÍkEnøgTaMgGs; . eBlkUnQÅmþg² Em:«P½y muxsøaMgGs; TåkmuxRsgUtRsgat;TåkEPñkrlÍgrelag míndåg fa någRtÚveFVÍya:gNa edÍm,Í[kUn)anRsakRsanþCasHes,Íy eLÍgvíj . kUnQÅkan;EtyUréf¶ Em:«rågråtEtsÁmxøaMgeLÍg² eRBaHmín)ansRmanþTal;EtesaH bríePaK)aymþg² k¾elb


míncUleBaHEdr kalNaebÍnåkeXÍjdl;kUn. Em:«Büayam sVHEsVg rkfñaMeBTü fñaMsgáÚvmkBüa)alkUn edaykarykcítþ Tukdak;CaTÍbMput. eRkAGMBÍkarBüa)alTaMgGs;enH Em:«)an GuCFUbbn;Rsn;RBHsMBHvnÞanåkrlåkKuNbuNü)armÍ KuNRBH BuT§ KuNRBHFm’ KuNRBHsgÇ bYgsYgbn;Rsn;vtßús½kþísíT§íenA kñúgelakenH CÍdUnCÍtaem)axagRbúsem)axagRsÍ sUm[CYy kUn[)anqab;CasHes,ÍyeLÍgvíj. Em:«cíBa©åmbÍ)ac;EfrkSa fñak;fñmbMeBbÍbmkUn cg;[EtkUn)ansux)ansb,ay eTaHbÍ CaxøÜnBYkKat;RkxSt;Gt;Xøan etakya:klM)akevTnaya:gNa k¾edaycuH. sm½yxøHkUn)anekÍtmkRtÚvcMRsúkekÍtTurÖíkSekÍt s®gÁamcM)aMgraMgCl eTaHbÍCaEm:«RkÍRk kMst; Gt;Xøany:ag Nak¾eday man)ayEtmYym:at;suxcítþpþac;BÍmat;BRgat;BÍk [kUnedÍm,Í[kUn)anrs;. Em:«bÍBRTkUnrt;qøgkat;RKab; níg smrPUmíTaMgTåkEPñkRsk;[rhamelÍRTÚgrbs;kUn k¾mínsux cítþrt;ecalkUnEdr suxcítþfa eTaHbÍCaRtÚvsøab;k¾edaycuH k¾

RBmsøab;CamYynågkUnEdr. erOgTaMgGs;enHehÍy Edlcg; bBa¢ak;fa enHÉgKÅCaTåkcítþrbs;matabítaRKb;rUb . BÍmYyéf¶eTAmYyéf¶ rUbkayrbs;kUn k¾ecHEtceRmÍnFM Fat;eLÍgCalMdab; kUnecHRkLab; ecHesÍc ecHvar ecHGgÁúy ecHQr nígecHedÍrtíHtHCaedÍm . Em:sb,aycítþxøaMgNas; Em:beRgonkUn[ecHníyayBaküfa m:ak;)a: Em:Buk yayta CaedÍm . Em:beRgonkUn[ecHedÍr beRgonkUn[ecHeKarBta yayCaedÍm eBlkUnecHmYymux ² Em:sb,aycítþmþg Em: GYtR)ab;eKmþg. Em:]sSah_dåkédkUnedÍrelg Em:edjbeg¥Íl cab[kUnemÍlCaedÍm . Em:naMkUneTAERsnígcMkarkñúgeKalbM NgmYyEdlKítfa cg;[kUnerondågGVͲ EdlenACítCMuvíjxøÜn [ehÍy müa:gvíjeTot edÍm,ÍeFVÍ[rUbkUn)ansb,aycítþpg. Em:«eTAeFVÍkarenAÉvalERsnígcMkar k¾)anepJÍkUnnågCÍdUnenA pÞH[emÍlEfCMnYsxøÜn. Em:«eTAeFVÍkargarenAÉERscMkarq¶ay BÍpÞHk¾BítEmn bu:Enþcítþrbs;BYkKat;enAnåkmémRsémmkkUn


Caníc© eTaHbÍCaKat;eFVÍkargarhaléf¶ halePøóg halxül; enAÉvalERs mankarht;enOyya:gNak¾eday k¾Em:«mín Edlt¥ÜjEt¥rEdr . luHeBlmkdl;pÞHvíj Em:«RKan;EteXÍj muxkUnrt;mkTTYlcab;édcab;eCÍgbu:NÑågCaedÍm sUm,ÍKat;eFVÍ karenOyht;Gs;kmøaMgy:agNak¾eday Em:«k¾)at;Gs;nUvkar enOyht;eTAehÍy. eBl)ayl¶ac Em:«)anmðÚbRtÍsac;bnþíc bnþÜck¾eday )ankínebHykeTAbBa©úkkUn eBleXÍjkUnjúaM )aneRcÍn Em:«k¾rågråtEtsb,ayxøaMgeLÍg. eRkayeBl)ay l¶acrYcehÍy Kat;TaMgBÍrnak;k¾)ancgmugerobcMkEnøgsRmab; [kUneKg rYcehÍyKat;k¾)anepþkxøÜneTAelÍkenÞlefÍbf<al; kUnedayRcmuHrbs;Kat;RbElgelgnågkUn Tal;EtkUngguy eKg. matabítaeTaHbÍCaxøÜnÉgGt;gguyya:gNak¾eday k¾ mínRBmsRmaksRmanþEdr enAcaMbk;mUsemÍlEfBínítükUn rhUtTal;EtkUneKglk; eTÍb)anBYkKat;sRmanþtameRkay. Caerogral;éf¶ matabíta)anbeRgonkUn[ecHsMBHcas;TMu

beRgónkUn[sÁal;rbs;RKb;ya:gEdlenAkñúgelakeyÍgenH. matabíta]sSah_naMkUneTAsalaeron eTAelgvtþGarameBl manbuNüTanCaedÍm. kUnFMbnþíc kUnecHcayluy caykak; eBleXÍjeKlk;rbs;enHrbs;enaH nMenH nMenaH kUnyMTarrk cg;)an cg;júaM cg;elgCaedÍm.matabítaCaFnaKarebÍkR)ak; [kUnCaerogral;éf¶ eTaHbÍtíckþÍeRcÍnkþÍmínEdl[Gak;xanmþg NaeT EtgEtebÍk[CaRbcaM. matabítaRbågERbgeFVÍkargar Caerogral;éf¶enH mínEmnedÍm,ÍnrNaeRkAEtGMBÍkUnrbs;xøÜn enaHeT,Íy KÅedÍm,ÍEtkUnCaTÍRsLaj;CaTÍhYgEhgrbs;xøÜnEt bu:eNÑaHebÍsRmab;xøÜnKat;TaMgBÍrnak;enaH manEtBÍrnak;b:N u Ñåg matabítamínRBmRTaMlM)akdl;fñak;enHeT . bu:EnþKat;xMht; enOyxMlM)aksBVéf¶enH KÅedÍm,ÍEtkUn eRBaHKat;xøaceTAéf¶ eRkayéf¶muxeTA ERkgkUnlM)akRkxSt;Gt;XøanCaedÍm. sUm kUnRbúsRsÍTaMgLayemÍlcuH ¡ matabíta)anbMeBjnUvmhaBlíkmµd¾FMeFgenH edÍm,ÍkUnsBVRKb;Ebby:agTaMGs; . eBl


xøHBYkKat;RtÚveTArksuÍenARsúkq¶ay ² ykCÍvítrbs;xøÜneTA RbfuynågeRKaHfñak;sBVEbbya:g. eBlxøHeTot Kat;RtÚveTA rksÍuqøgrhUteTAdl;extþmYyextþBÍr b¤ qøgeTArksÍuenARbeTseRkACaedÍm RtÚveFVÍdMeNÍrtampøÚvTåk tamTenøKgÁa tam QUgsmúRTnanaCaedÍm edaykarCíHTÚk CíHk):al; mYyéf¶² enAEtkNþalsmúRTmíndågekaHeRtÍyenAÉNa k¾Kat;súxcítþ ykCÍvíteTARbfuyRbfannågeRKaHfñak;TaMgGs;enHEdr edÍm,Í )anluy)anR)ak;mkcíBa©åmkUn [EtkUn)ansux)ansb,ay matabítaRbfuyTaMgGs;. matabítaxøHeTot)aneTArksuÍenA tampøÚvéRBRBåkSaeRCaHRCg RClgdgPMñnana sUm,ÍxøÜnÉg)an dågR)akdehÍyk¾edayfa enAtaméRBPMñenAtamTÍenaH²sm,Úr eTAedaystVkacsahavCaeRcÍn mandUcCa stVxøa dMrÍ Bs; Ek¥b xÞÜy CaedÍm mínEtbu:NÑågeT enAmanCMgÅepSg²KYr[xøac dUcCa CMgÅRKúncaj; RKúnQamCaedÍm k¾Kat;enAEtykCÍvíteTA RbfuynågeRKaHfñak; ]bsKÁPynþray RKb;Ebby:agTaMgGs;

enHEdr. sUm,ÍEtKat;dågfaCMgÅTaMgGs;enHGacbNþal[Kat; søab;)at;bg;CÍvít)any:agNak¾eday k¾Kat;enAEtykCÍvít rbs;Kat;eTARbfuyEdr edÍm,ÍkarcíBa©åmbÍ)ac;EfrkSakUn[)an rs;ranmanCÍvít . bu:EnþmanmatabítaxøH BYkKat;mín)anecj eTArksuÍeFVÍkargarenATÍq¶ay ² dUc)aneBalBN’namkenHeT EtBYkKat;xítxMeFVÍERscMkarbgábegáÍnpl xMelÍkPøÅERsTb;Tåk xMsÞÚg xMdk xMdaMdMNaMepSg² xítxMErkBunlÍEsg enAeRkam kMedAéf¶ enAeRkamtMNk;énTåkePøóg haléf¶ halePøóg halxül; taMgBÍRBlåmTl;RBlb; ejÍshUrsRsak;eCaKxøÜn dUcTåkk¾eday mkdl;pÞHvíjEm:«enAEtjjåmdak;kUnCaníc© . edaysarEtbBaðaCÍvPaBxSt;exSay Em:«xøH)anbgçMcítþeTAsuÍ QñÚlCYydksÞÚg RcÚtkat; ErkBun lÍEsg eFVÍkargarbMerÍ[eK eTaHbÍCakargarRsalkþÍF¶n;kþÍ RtÚveKsþÍfa eKeCr eKeRbÍvk;vÍ ya:gNak¾eday k¾Kat;RTaM)anTaMgGs; edÍm,Í)anluy)an R)ak;mkcíBa©åmkUn . Kat;nåkeXÍjehÍyfa karEsVgrkluy


kak; TRmaMEt)anmYyerol² mYyry² mYyBan;² mYymÅun² dak;eha):avenaH vamankarenOyht;lM)akxøaMgNas;sRmab; BYkKat;EdlKµannUvcMeNHdågenaH . dUecñHKat;mínecHEtcay vayepþspþasenaHeT,Íy munnågcayvaymYykak;mYyesn enaH BYkKat;)anKítKUrEvgq¶ayNas; . sUm,ÍxøÜnBYkKat; manCMgÅk¾edaycuH ebÍKítfa CMgÅenaHbnþícbnþÜcnågGacCasH es,Íy BYkKat;mính‘an[kUndågeT suxcítþlak;BYnbíT)aMgQÅ cab;Etmñak;Ég edÍm,Í[EtkUn)ansux)ansb,ay. sUm,ÍTíj fñaMeBTüelb k¾Kat;mínecHEtTíjepþspþasEdr Kat;snSMxøaMg Nas; . mü:ageTotmanmatabítaxøH eTaHbÍCaBYkKat;Xøan rbs;GVÍ cg;TTYlTanrbs;GVÍ cg;)ansemøókbMBak;fµÍ naLíka f͵ k¾Kat;s‘UGt;s‘URTaMEdr Kat;suxcítþhUb)ayRbhuk )ay GMbíl )aysmøbEnøsøåkeQÍCaedÍmk¾)anEdr . semøókbMBak; míncaM)ac;fµÍ²Nas;NaenaHeT RKan;Etlµm ² RbEhlnågeK eTA)anehÍy. cMENkÉkUnenaHvíj ebÍsínCamanCMgÅQÅfáat;

mþg ² Em:«P½ysøn;esøamuxsøaMgGs; mínsuxmínsb,aycítþ eT . ebÍkUnenAEtQÅ nígekþAxøÜn enAEtyMmínQb;ya:genH matabítaeTaHbÍCaBYkKat;KµanluyKµanR)ak;k¾eday k¾suxcítþ eTAx©ÍeTAbulbBa©aMeK edÍm,ÍykluyykR)ak;mkemÍlEfCMgÅ kUn rYck¾cab;epþÍmlk;rbs;enH rbs;enaH lk;man; lk;Ta RCÚk eKa RkbÍ dÍERscMkarCaedÍm edÍm,Í)anlúyykeTAsgeKvíj. ebÍsínCakUnenaH QÅeBlyb;eBlGRFaRt matabítart;eTA das;jatímítþCítxag das;RKÚeBTü pøÚvggåtcak;EPñkmínyl; s¶at;RCgMsUnüQågy:agNak¾eday k¾BYkKat;ElgxøacGs; ehÍy. müa:geTotmatabíta ebÍKat;GacepÞrCMgÅBÍkUnmkQÅ xøÜnÉg)an BYkKat;R)akdCamínRBm[kUnQÅenaHeT. BÍmYy qñaMeTAmYyqñaM kUnecHEtFMeLÍgCalMdab; ehÍymínEmnEtkUn mYyeT elakGñkGanRCabRsab;ehÍy matabítaxøHmankUn eRcÍnNas; rhUteTAdl;10nak;k¾manEdr. dUecñHkarcMNay kñúgRKÜsark¾mancMnYnkan;EteRcÍneLÍgeTVdgEdr . matabíta


RtÚvTíjsemøókbMBak;fµÍ² Tíjb‘íc TíjesovePA nígTíjeRKOg síkSaepSg²eTot sRmab;kUnKat;RKb;²Kña . matabítanaMkUn [eTAeronenAtamsalabzmsíkSaEk,r²PUmí Kat;mínTukkUn eRbÍenAÉpÞHenaHeT BYkKat;nåkrlåkeXÍjehÍyfa kalNaebÍ KµancMeNHvíC¢aenaHeT vanaM[BUCBgSvgSRtkUlGab;»n naM[ eKemÍlgay naM[RkÍRklM)aketaky:akCaedÍm eFVÍdUcemþcxøÜn ÉgekÍtmkcMsm½yRsukmans®gÁammín)aneronsURt eTÍbva RkÍRklM)akmkdl;sBVéf¶enH . dUecñHKat;mínsuxcítþTukkUn rbs;xøÜn[enAl¶g;exøACamYynågBYkKat;enaHeT,Íy eTaHbÍCa BYkKat;RkÍRklM)akevTnaya:gNak¾edaycuH. Em:«GñkRk[kUnerón xMRbågesÞÍrelonEPñkRKb;Kña lk;eKaRkbÍRCÚkman;Ta dÍERscMkarsågmínsl; . kUnxøHepþspþasmínxMeron Efmh‘anykluyEm:«pþl; cayvayhuÅhahk;tamxül; mínmanKítdl;ejÍs«Em:. kUnxøHBUEkxageronsURt sÞúHlUtrbUtputdÍERs

eFVÍkarraCkar)anR)ak;Ex bu:EnþePøcGs;erOgRkRkÍ . ePøcKuNmatanígbíta elakEtg]sSah_eR)asRbNÍ pþl;luypþl;kak;erogral;éf¶ snSMsMéc[xøÜneron . sUmelakGñkGanTaMgLayRCabfa kalNaebÍmata bítamankUnehÍybgçaMgkUnTuk[enAEtpÞHCYysRmalkargar rbs;xøÜnEtmü:ag mínbBa¢ÚnkUn[eTAeroncMeNHrebonnana enaHeT matabítaenaHÉgelakcat;Tukfa CasRtÚvrbs;kUn edayBít. eRBaHehtuGVÍ ? eRBaHfa eRkayeBlEdlkUnenaH FMeBjrUbeBjragehÍy rEmgeFVÍvgSRtkUl[Gab;»n kUn enaHÉggaynågcaj;e)akeK gaynågeCOeK qab;Føak;xøÜneTA RbRBåtþGMeBÍBalaepþspþáasxuseTAnågc,ab;rdæc,ab;sgÁmc,ab; sasnaCaedÍm edaysarEtkUnenaHKµannUvcMeNHdåghñågÉg. matabítaeTaHbÍCaCab;rvl;y:agNak¾edaycuH k¾enAEteqøót Bnül;ENnaMGb;rMkUn[sÁal;buNü )ab GaRkk; l¥ s exµA [ ecHeKarBcas;TuM ecHeKarBRtkUleromc,gCaedÍm . kUnxøH


eBlmatabítaBnül;ENnaMmíneFVÍtameT TTågrågrUsnågBYk Kat;edayGagelÍCÍdUn. matabítaeXÍjGBa©åg Kat;k¾Gak;Gn; RsBn;cítþvaykUnnåg)atédrbs;xøÜnxøH vaynågrMBat;xøH eRBaH eKalKMnítmYyfa xøackUnvaxílxUcníyayvaElgsþab;eTAéf¶ muxéf¶eRkay . Em:«míncg;eFVÍdUecñHeT míncg;eRbÍGMeBÍhígSa dak;kUn míncg;vayvat;Tat;Fak;kUnenaHeLÍy. matabítaxøH xågsþÍRbedAGb;rMBnül;ENnaMkUn kUnmínRBmsþab;tambgÁab; mínRBmeFVÍtam BYkKat;k¾)ansþÍRbedAGb;rMBnül;ENnaMrhUt dl;fñak;vaydMRcMFak;k¾manEdr . matabítaxøHeTotvayvat; Tat;Fak;kUn xågkUnníyayRbedAmínsþab; eBleRkaymknåk eXÍjkMhusrbs;xøÜn esaksþayxøaMgNas; GgÁúyyMTaMgBÍr nak;bþÍRbBn§fa { GjmínKYrvayvat;kUnesaH }. CYnkal«Buk vaykUn Em:eXÍjdUecñaH k¾)anXat;GgVr[Qb;vay eBl eXÍjkUnyM Em:Gt;RTaMmín)ank¾yMtamkUnEdr. CYnkaleTot matabítavaykUneBléf¶ dl;yb;RBlb;eLÍg nåkGaNítkUn

luHeBlkUnedklk;eTA BYkKat;TaMgBÍrnak;lbeTAebÍkmug ebÍkPYyemÍlkUn eXÍjmansñamrbYssñamrMBat;EdlBYkKat; vaykalBÍéf¶enaH Em:«rt;sVHEsVgkat;Pk;kat;l,ab;TaMgyb; TaMgGRFaRt edÍm,ÍrkTíjeRbgkULalabråt[kUn. matabíta sUm,ÍkalBYkKat;eFVÍya:genHk¾eday bu:Enþcítþrbs;BYkKat;mín manKítGaRkk; sUm,ÍbnþícbnþÜceTAelÍkUnenaHeLÍy. ebÍsín CaKat;maneKalbMNgGaRkk;cMeBaHkUnEmnenaH BYkKat;mín caM)ac;cíBa©åmemÍlEfrkSabÍ)ac;eyÍgEdlCakUn [)anrs;ran manCÍvít )ansux)ansb,ay rhUtmkdl;sBVéf¶enHeLÍy. elaksEmþgfa ebÍsínCamatabíta míncg;[kUnmanCÍvítrs; enAEmnnu+H BYkKat;Gacsmøab;kUnrbs;xøÜn)anya:ggayRsYl CaTÍbMputKÅGacsmøab;taMgEtBÍkUnenAkñúgépÞk¾)an b¤eBlEdl kUnekÍtmkfµÍ²enACaTarkk¾)an. matabítaRKan;Etcab;Rtg;k eCÍgrbs;kUn ehÍyRKEvgcUleTAkñúgTåksÞåg kUnenaHk¾någ Gacsøab;)anPøam. bu:EnþelakmínGaceFVÍdUecñH)aneT eRBaH


kUnenH KÅCasac;Qam CadYghb£T½y CaGayuCÍvítrbs;BYk Kat;TaMgBÍr . dUcEdleyÍgeXÍjRsab;ehÍy Kat;cíBa©åmkUn Kat;mín)anKítykkéRméfQñÜlCamas CaR)ak; b¤ k¾Carbs; GVÍBÍkUnenaHeLÍy sUm[EtkUnrbs;Kat;)anCamnusSl¥ecH eKarBcas;TuM ecHeFÍVbuNüeFVÍTan ecHRsLaj;rab;GanKñaeTA víjeTAmk manrbs;GVÍk¾ecHEckrMElkdl;Kña míneQøaHTas; ETgKñaeTA Em:«eBjcítþNas;eTAehÍy . enAkñúgelakenH etÍmanmatabítaNa Edlmíncg;eXÍjkUnrbs;xøÜn)ansux)an sb,ayenaH ? etÍmanmatabítaNa Edlcg;eXÍjkUnrbs; xøÜnCYbnUvesckþÍTukçlM)akenaH ? matabítarksuÍral;éf¶enH CYnkalRtÚvkab;smøab;bM)at;CÍvítstVdéT RtÚvlk;dUreKTaMg rs; [eKRBat;R)ascakem nígkUn EdlCaTÍRsLaj;énKñaníg Kña.CYnkaleTot matabítarksuÍ)anPUtPrkuhke)akbeBaäat ekgRbv½B©aGñkdéT edÍm,Í)anluy)anR)ak;TuksRmab;cíBa©åm kUn eRBaHEtcg;[kUn)aneronsURt )ansux)ansb,aynåg

eK. matabítadågR)akdNas; mínEmnmíndågenaHeTfa GMeBÍ EdlxøÜnkMBugeFVÍenH CaGMeBÍ)abxuscaksÍlFm’ xusTaMgc,ab; sasna xusTaMgc,ab;rdæc,ab;sgÁm eRkayeBlxøÜnsøab;eTA )abkmµTaMgGs;enHmín)an)at;bg;eTAÉNaeT någnaMxøÜn[cUl eTAekÍtenAkñúgTuKÁtíPBmannrk eRbt Gsurkay nígtírcäan CaedÍmmínxaneLÍyEtedÍm,ÍkUnCaTÍRsLaj;CaTÍhYgEhgníg CaTÍR)afña Em:«RTaMeFµcEPñkeFVÍ)anTaMgGs;. eBlxøHkUnmín sþab;Em:« eTARbRBåtþeFVÍGMeBÍ)abkmµepSg ² xuseTAnågc,ab; sÍlFm’sgÁm dUcCaeTAlYceK qe)akR)as;eKnígvaytb;kab; cak;GñkdéTCaedÍm RtUveKcab;ykeTAdak;exñaH dak;Kuk dak; Rcvak; eKvaydMRcMFak;kUn eKbþågykluybu:eNÑHmuÅn bu:eNÑH Esn b:ueNÑHlanCaedÍm. Em:«dågR)akdfa kUnrbs;Kat;xus edayBít b:úEnþBYkKat;manemtþacMeBaHkUn BYkKat;senþas eR)asRbNÍcMeBaHkUn BYkKat;mínGacRTaMemÍleKvayeFVÍ)ab kUnrbs;xøÜn)aneT. dUecñHehÍymatabíta)ankat;ekrþ×kat;xµas


eTAx©ÍbulbBa©aMcgkarR)ak;eK edÍm,ÍykeTAsuMls;kUnykBÍeK mkvíj mính‘anbg¥g;TukyUreT eRBaHxøaceKeFVÍ)abkUnrbs; xøÜn . mþay«Buk[EtkUn)anrYcxøÜnputcakTukçP½y sUm,ÍeK manGayutícCagxøÜnv½yenAekµgCagxøÜnk¾eday k¾suxcítþeTA sMBHGgVreK sUm[eKedaHElgkUnrbs;xøÜnfa elakeGðÍy ¡ sUmelakedaHElgkUnrbs;´mk ´sUmGgVr elakkMuyk eTaséBr_vaGÍ vaenAekµgNas; vamíndågkarN_rak;eRCAenaHeT elakRtUvkarrbs;GVÍ cg;)anR)ak;cMnYnbu:nµan [EtelakedaH ElgkUnrbs;´ ´CUnelak)anTaMgGs;. eBlxøHeTotEm:« eXÍjkUneFVÍxús cg;EktRmUvkUn k¾)anBnül;ENnaMsþÍeCrRbedAkUnedayBaküF¶n;xøHRsalxøH kUnvaGak;Gn;cítþxågnågmatabíta vart;eKcecjBÍpÞH)at;eTA. dl;eBl)ayéf¶kþÍ )ay l¶ackþÍ matabítaFøab;Et)ayCuMKñaCamYykUn dl;eBl)at;mux kUneTA elb)ayElgcUlGs; TTYlTanGaharmþg² Føab;Et manrsCatíq¶aj;Bísa \LÚvenHERbkøayeTACact; CalVÍgGs;

ehÍy elb)ayRsUbCamYyTåkEPñk.eBlyb;eLÍg dl;eBl sRmanþmþay«BukFøab;EteXÍjkUn Føab;Etcgmug dNþb;PYy [kUneKg \LÚvenHmíneXÍjmuxkUn RKÜsarEdlFøab;Etman PaBsb,ayrÍkraykk;ekþAmuneBleKglÅsMeLgesÍcRbElg Kñamíndac;enaH )anERbkøayeTACamansPaBs¶b;s¶at; eBar eBjeTAedayTukçkgVl; . matabítanåksþaykMhusrbs;xøÜn xøaMgNas; yMxSåbxSÜlGYlGak;TåkEPñkRsk;kat;Epnf<al;hUr mkmíndac; nåkeXÍjehÍyefµÍenHkUnFøab;Et)ansux Føab;Et )ansb,ay \LÚvenHmíndågCakUneTAedkBYnenAÉNa kUn)an rbs;GVÍhUb kUnTukçlM)akya:gNa k¾Em:«míndåg kUneGðÍy ¡ kUnenAekµgNas; kUnmínKYrGÍcítþdac;ya:genHeT. matabíta RKb;rUbenAmínsuxeT kalebÍ)at;kUnBÍpÞHya:genH edÍrEsVg rkkUnTaMgyb;TaMgGRFaRtxVat;ExVgRKb;TÍkEnøgTaMgGs; sUm,Í Etyb;ggåts¶at;sUnüQågePøógFøak;BBícb:):ac; pøÚvsuT§EtPk; l,ab;ya:gNak¾eday k¾matabítasuxcítþEdr edÍm,ÍedÍrrkkUn


[)aneXÍjykmkpÞHvíj.matabítacíBa©åmkUnral;éf¶enH mín cg;[kUnht;enOylM)akenaHeLÍy cg;[EtkUn)ansux)an sb,ayrksuÍman)aneTA Em:«eBjcítþNas;eTAehÍy. eBl kUneFVÍGMeBÍl¥ kUnrksuÍman)an sUm,ÍkUnmín)an[rbs;GVÍdl; matabítak¾eday [EtkUneFVÍl¥)ansux)ansb,ayeTA BYk Kat;k¾)aneRtkGrsb,aycítþxøaMgNas;ehÍy. sUm,ÍeBlxøH Em:«EdlcíBa©åmkUn kUnenaHmanesckþÍTukçlM)akxøH² eRBaH matabítamínGaceFVÍ[kUn)ansux )ansb,ay rÍkray RKb; eBlRKb;evlak¾eday bu:EnþTåkcítþrbs;matanígbítaRKb;rUb eRkAGMBÍmíncg;[xøÜnlM)akehÍy BíessCagenHeTAeTot BYk Kat;míncg;[kUnrbs;xøÜnmannUvesckþÍlM)akpgEdr. elak GñkGanTaMgLayRtUvdågfa cMnucRtg;enH KÅCaemeronmYyd¾ sMxan;bMput EdlmatabítaRKb;rUbRtUvEtbeRgondl;kUnRbus RsÍCaTÍRslaj;nígCaTÍR)afñarbs;xøÜn. eRBaHehtuGVÍ ? eRBaH fa matabítaEdlRsLaj;kUnTukkUn[TMenr mín[kUnht;

enOylM)aktaMgEtBÍekµgmkEbbenH KÅeFVÍ)abkUneTAvíjeT. pÞúyeTAvíjmatabítaxøHeTot Kat;hVåkhat;kUn[ecHht; ecH lM)aktaMgEtBÍkUnenAekµg² [eroneFVÍERscMkar eronrksuÍlk; dUr nígeronrs;enArkluyrkkak;edayxøÜnÉgbu:eNÑHCaedÍm . matabítaRKb;rUbTaMgGs;enAelÍelakenH Kat;KíteXÍjc,as; las;ehÍy eTÍb)anCaKat;eFVÍEbbenH. BYkKat;KíteXÍjfa xøÜnKat;TaMgBÍrnak; manGayukan;EteRcÍn manv½ykan;Etcas; RTuDeRTamRKaMRKaBÍmYyqñaMeTAmYyqñaM någenAcíBa©åmkUnrhUt enaHmín)aneLÍy. dUecñHehÍyKat;k¾)anbeRgonkUn [ecH sBVEbby:ag[ehÍy edÍm,Í[kUnecHrs;enAkñúgsgÁm ecH BüayamRbågERbgrksuÍedayxøÜnÉg. kUnEdlFøab;TTYlkar hVåkhat;emeronEbbenHGMBÍmatabíta eRkayeBlBYkKat; lacakelakenHeTA kUnenaHk¾ecHrs;enA)ansux)ansb,ay edayxøÜnÉgeTA)an. enAkñúgelakeyÍgenH mankUnmíntíc nak;eT mínEdlFøab;ht;enOy mínEdlFøab;lM)akBÍekµg²mk


eFVÍGVÍk¾eday Føab;EtBågBak;elÍmatabítaCaníc©enaH dl;eBl matabítasøab;eTA kUnenaHmínecHeFVÍkargar rksuÍGVÍk¾mínecH CYjERbGVÍk¾mínekÍt cab;enHrbUt cab;enaHrbUt någTÍBågEm: «eTotk¾mín)aneLÍy . enATÍbMputk¾nåkesaksþaynUvkMhus rbs;xøÜn TRmaMEtPJak;xøÜneLÍg vayÅteBl)at;eTAehÍy. matabítaEdlcíBa©åmkUn KÅícíBa©åmedayTåkcítþd¾brísuT§ Rbkb edayRBhµvíharFm’nígsgÁhFm’cMeBaHkUnRKb;eBlRKb;evla TaMgGs; . eyÍg)aneXÍjehÍynUvmhaBlíkmµd¾FMeFgEdl matabítaRKb;rUb)anbMeBjTaMgGs;enH KÅedÍm,ÍkUn ² rbs; Kat;RKb;Kña . etÍmankUnbu:nµannak;eTA EdlBícarNaeXÍj y:agenH ? srubesckþÍmkmhaBlíkmµTaMgGs;enH míngaynåg manbuKÁlNamñak;GaceFVÍ)anenaHeLÍy . bu:EnþsRmab;mata bítavíj BYkKat;GaceFVÍ)anedaysBVRKb;TaMgGs; . eyÍg GacemÍleXÍj)anEtxageRkAbu:eNÑaH cMENkÉTåkcítþd¾brí-

suT§xagkñúgrbs;BYkKat; eyÍgmínGacemÍleXÍj)anenaHeT. dUecñH sUmkUnRbusRsÍTaMgLay kuMvaytémøTåkcítþrbs;mata bíta[esaH kMuKítRbTUsþnågmatabítaeLÍy sUm,ÍmanerOg ra:vGVÍk¾edaycuH RtÚvEteKarB»nlMeTanCaníc© nu+Hnåg)ansux )anceRmÍn. ebÍmíndUecñaHeT någman)abkmµF¶n;Nas; CYbnUv esckþÍTukçGs;kalCaGEgVg nígCaGñkdl;nUvesckþÍvínasTaMg bc©úb,nñCatínígGnaKtCatímínxaneLÍy. eRBaHmatabíta KÅ RBHbegáÍtrUbeyÍg nígRbKl;GVͲRKb;ya:genAkñúgelakenH [ dl;eyÍgRKb;Kña . ebÍeyÍgmín)anGaRs½ynågRBHmatabíta ehÍy etÍeyÍgnågGacekÍtmk)any:agdUcemþc ? etÍmnusS elaknågmanmkGMBÍNa)an ? ebÍmatabítamínmanehÍy kUn ®busRsÍTaMgLayk¾mínman kalNaebÍkUnRbusRsÍTaMgLay mínmanehÍy etÍmnusSelakdéTeTotnågmanmkBÍNa)an? dUecñHeyÍgGacníyay)anfa matabíta KÅ CaRBHbegáÍtnUv mnusSelakpg begáÍtnUvGVͲRKb;y:ag EdlmnusSelakkMBug


Etman kMBugEteRbÍR)as;ral;éf¶enHpg . mü:ageTot mata bítaKÅCam©as;énTVÍbelakTaMgmUl EdleyÍgkMBugEtrs;enA kMBugEtsßítenAenH nígCam©as;rbs;RKb;y:ag EdlmanenA elÍelakenHpgEdr . sU[kUnTaMgLay )ankøayeTACaTayaTd¾l¥rbs; matabíta. sUm[kUnTaMgLay )ankøayeTACakþÍsgÇåmrbs; matabítaRKb;rUb. sUm[kUnTaMgLay)ankøayeTACaGñksñg RtkUld¾l¥rbs;matabíta smdUcBakümYyXøaEcgfa } TMBaMg sñgbJsSÍ ÉkUnRbusRsÍsñgRtkUl { . sUm[kUnRbusRsÍTaMg Layrs;enA)ansuxsb,ay eRkammøb;énRBhµvíharFm’rbs; matabíta . sUm[RBhµvíharFm’ nígsgÁhFm’ RBmTaMgKuN Fm’déTeTotrbs;matabíta CYyGPíeskkUnRbusRsÍRKb;rUb [)ankøayeTACakUnd¾l¥rbs;matabíta nígkøayeTACaRbCaBlrdæd¾l¥rbs;sgÁmCatí . sUm[RBHBuT§sasnarugerOg ceRmÍn sUm[RBHBuT§sasnapSayTUeTAeBjsklelak

sUm[elakTaMgmUl)anRbkbedaysnþíPaB RBHskümunÍ sm<úT§RTg;Rtas;fa ntíß snþí brM suxM BuMmanesckþÍsux déTeRkAGMBÍesckþÍs¶b;eLÍy .¼

suPasít suríyabMPøRÅ tåmEteBléf¶ rÍÉRBHFm’Esnl¥elÍslb; bMPøÅdl;CnEdlRbRBåtþl¥ rkSakítíþysrs;enAmann½y

c½nÞeBjbUN’mÍbMPøeÅ Blyb; bMPøÅéf¶yb;\tbg;rsµÍ . eKarBRBHFm’snSM)armÍ eTaHcab;PBfµÍk¾mínggåt .¼

buraNPasít GMNt;ekÍtGMNac e):ac²Gab;R)aCJa

xågeRcÍneBkekÍteTasa yUr²faéfødUcmas .¼

matabítamaneQµaHehA4y:ag


bursRsþÍNaEdl)anbegáÍtkUnníg)ancíBaå©mbÍ)ac;EfrkSa kUn[rs;ranmanCÍvít bursRsþÍenaHeQµaHfa matabí matabtaíta . ebÍ eyÍgehAeQµaHmatabítaeTAtam smµtnam ínam KÅeQµaHEdlekÍt eLÍgedaykarsnµtíehAKñaeTAvíjeTAmkfa buKÁlenHeQµaH enH buKÁlenaHeQµaHenaH yayenHeQµaHsux taenaHeQµaHsM CaedÍm eyÍgeXÍjfa maneRcÍnNas;eTAtamRsuk PUmí tMbn; nígRbeTsnÍmYy² . bu:EnþenAkñúgRBHBuT§sasna matabíta elak[eQµaH 4 y:agKÅ RBHRBhµ 1 buBVeTva 1 buBVacarü 1 GahuenyübuKÁl 1 . smdUcn½y EdlelaksEmþgbBa¢ak; kñúgKm<ÍrmgÁltßTÍbnÍGdækfamgÁlsURtPaK 2 Rtg;matabítu]bdæankfaTukmkfa : ]ePabí ]ePabí ecet RBhµa bBVuBeV Tva bBVuBaV crí íya Gahu uenyüatí c vc©uc©nþníþ } ERbfa ³ elakGñkR)aCJ crya Gahenyüatí enyüat TaMgLay[eQµaHmatabítaTaMgBÍrnak;enaHfa CaRBHRBhµpg CabuBVeTvapg CabuBVacarüpg CaGahuenyübuKÁlpg rbs; kUnRbusRsÍRKb;rUb . mann½ymYykEnøgeTot Edlelak

sEmþgbBa¢ak;TukenAkñúgKm<ÍrdEdlenaHEdrfa RBhµatítí matamatabtera ítera bubBVuBaV crí íyatí vuvuc©erer Gahu cryatí yat Gahuenyüa c bubtþutaþ nM bCay Gnu ukm,katí } ERbfa ³ matabítaelakehAfa CaRBHRBhµpg Gnkm,katí km,kat CabuBVacarüpg CaGahuenyübuKÁlpg rbs;buRtTaMgLay eRBaHCaGñkeFVÍnUvkarGnueRKaHdl;BBYkstVTaMgLay .

esckþÍGFíb,ay 1 ¼ matabí ítaCaRBHRBhµrbs;knRbú UnRbsRsÍ úsRsÍ ³ eRBaHKat; matabtaCaRBHRBhµ nRb sRs mannUvRBhµvíharFm’TaMg 4 RbkarcMeBaHkUnRbusRsÍ. mhaRBhµ EdlmnusSelakeRcInEtyl;fa manmux 4 enaH eRBaH RbkbedayFm’rbs;RBhµKÅ PavnaFm’TMag 4 Rbkar ³ emtþa kru uNa mTu taíta níg ]ebkça cMeBaHBBYkstVTaMgLayy:agNa krNa muíj matabítaEdleQµaHfa RBHRBhµrbs;kUnRbusRsÍ eRBaH elakRbkbedayRBhµvíharFm’TaMg 4 RbkarKÅ emtþa kru u Na krNa muTtaíta níg ]ebkça cMeBaHkUnRbusRsÍTaMgLayk¾y:agenaH


Edr . RBHRBhµmanmux 4 ¬ctumµúx¦ eRBaHelakRbkbeday PavnaFm’TaMg 4 cMeBaHBBYkstVTaMgLayy:agNamuíj mata bítaEdlRbkbedayRBhµvíharFm’ 4 y:agcMeBaHkUnRbusRsÍ TaMgLayk¾manmux 4 dUcCa®BHRBhµenaHEdr . Baküfa {RBhµ RBhµvharFm’ íharFm’ } CaPasa)alÍ ebÍERbmkCaPasaExµreTA harFm eXÍjfa gaysþab;)anCag RBhµvharFm’ íharFm’ = ¬RBhµ RBhµ ÷ vívhar íhar ÷ Fm’ ¦ RBhµ ³ ERbfa RbesÍr víess éføføa . víhar ³ ERbfa CRmk kEnøgCaTÍRCkekankEnøg CaTÍenAGaRs½y . Fm’ ³ ERbfa Fm’ sPav³EdlRTRTg;nUvstVTaMgLay . srubesckþÍmkBaküfa { RBhµ íharFm’ } ERbfa Fm’ RBhµvharFm’ CaCRmkd¾RbesÍrrbs;kUnRbusRsÍTaMgLay . mann½yfa kalebÍmatabítaKµannUvRBhµvíharFm’enHeT kUnRbusRsÍTaMg

LaynågmínmannUvCRmkd¾RbesÍreLÍy. pÞHsMEbgnígTÍRbk; TÍ)aMgepSg² elakrab;fa CaCRmkrbs;mnusSstV eRBaH mnusSstVmínGacKµanCRmk)aneT RtUvEtmanpÞH manTÍbíT )aMgsRmab;sñak;GaRs½yenAeTÍb)an. bu:EnþCRmkTaMgGs;enH elakmín)anrab;fa CaCRmkd¾RbesÍrenaHeLÍy manEt RBhµvíharFm’mYyeT Edlelakrab;fa CaCRmkd¾RbesÍr . eRBaHkalNaebÍ matabítaKµannUvRBhµvíharFm’TaMg 4 Rbkar enHeT b¤manEdr EtmínRKb;TaMg 4 enaH kUnRbusRsÍTaMg LaynågmínGacmanCÍvítrs;enA)aneLÍy b¤fa rs;)anEdr Etrs;TaMglM)ak . cMENkÉkUn Edl)ansuxsb,ay)an ceRmÍn rhUtmkdl;sBVéf¶enH)an luHNaEtmatabítaRbkb edayRBhµvíharFm’TaMg4y:agenHÉg. ÉRBhµvíharFm’TaMg 4y:agenaHKÅ 1 ³ emtþa ERbfa esckþÍRsLaj;rab;Gan mata bítaekÍtmannUvemtþaFm’enH cMeBaHkUnRbusRsÍTaMgLaytaMg


EtBÍkUnenAkñúgépÞmkem:øH. 2 ³ kru uNa ERbfa esckþÍGaNít krNa GasUr matabítaekÍtmannÚvkruNaFm’enH cMeBaHkUnRbusRsÍ TaMgLay taMgEtBÍkUneTÍbnågRbsUtcaképÞmþaymkem:øH. 3 ³ mTu taíta ERbfa esckþÍeRtkGrtam matabítaekÍtmannUv muTítaFm’enH cMeBaHkUnRbusRsÍTaMgLaytaMgEtBÍkUnecHrt; elgeTAmk ecHedÍr ecHníyay sßítenAkñúgv½yEdlKYr[ RsLaj; . eRBaHmatabítaRKb;rUbmancítþeRtkGr sb,ay rÍkrayxøaMgNas;cMeBaHkUnRbusRsÍrbs;xøÜn enAeBlEdlBYk Kat;)aneXÍjkUn eTÍbEtecHníyay ecHrt;elgCaedÍm . 4 ³ ]ebkça ebÍERbtams½BÞfa karsMLågemÍlCakNþal b:uEnþ enAkñúgTÍenHeyÍgKYrERbfa { karrMéBemÍl karsegátemÍl kar tamKyKn;emÍlerOy²} bu:eNÑHCaedÍm matabítaekÍtmannUv ]ebkçaFm’enH cMeBaHkUnRbusRsÍTaMgLay enAeRkayeBl EdlkUnRbusRsÍTaMgLayenaH)anerobnUvmgÁlkarrYcehÍy.

matabítaeQµaHfa RBHRBhµrbs;kUnRbusRsÍTaMgLay eRBaHKat;TaMgBÍrnak;mannUvRBhµvíharFm’RKb;TaMg 4 Rbkar cMeBaHkUnRbusRsÍTaMgLay hak;bÍdUcCaRBhµmannUvPavna Fm’RKb;TaMg 4 Rbkar cMeBaHsBVstVTaMgLayya:genaHÉg. 2 ¼ matabí ítaCabBVuBeV Tvarbs;knRbu UnRbsRsÍ usRsÍ ³ eRBaHKat; matabtaCabu taCab nRb sRs mannUv]bkarKuNmunCageTBþaNadéTeTotTaMgGs;. eTvta Emn²maneRcÍnNas;rab;mínGs;eT mandUcCa ³ Pmµumeµ Tvta eTvtaEdlGaRs½yenAtamTÍERscMkar tamRsukPUmíCaedÍm rukçeTvta eTvtaEdlGaRs½yenAtamedÍmeQÍnana bBVteTvta eTvtaEdlGaRs½yenAtambB’t éRBPñMRkmfµCaedÍm smu smuRTeTvta eTvtaEdlGaRs½yenArkSatamsmúRT épÞTåk TenøKgÁanana GakaseTvta eTvtaEdlGaRs½yenAtamTÍ Gakas TÍval TÍlMhnanaCaedÍm b¤ eTvtaEdlsßítenAkñúg zancatumµharaCíka1 tavtwgS1 yama1 tusíta1 nímµanrtÍ1 brnímµítvsvtÍ 1 bu:eNÑHCaedÍm. eTvtaTaMgGs;enH xøHenA


CabufuC¢n xøHCaRBHGríybuKÁl EdlmantYnaTÍxagemÍlEf rkSanUvmnusSelak. cMENkÉmatabítavíjenaH )anCaelak [eQµaHfa bBVuBeV Tva CaeTvtaxagedÍm rbs;kUnRbusRsÍenaH eRBaHelakTaMgBÍrnak; k¾mannaTÍxagemÍlEfrkSakUnRbusRsÍ dUcCaeTvtaEdlmannaTÍxagemÍlEfrkSanUvmnusSelakenaH Edr . eTvtaEdlenAcaMemÍlEfrkSamnusSelakenaH Gac enAmanxVHcenøaH mínRKb;RCugeRCaydUcCanag emxla Edl mannaTÍcaMyamrkSanUvépÞmhasmuRT edaymín[mnusSNa EdlmannUvFm’ktBaØÚktevTÍ 1 mannUvsÍlbrísuT§ 1 mannUv GaCÍB KÅ karcíBa©åmCÍvítbrísuT§ 1 lg;søab;enAkñúgépÞénTåk mhasmuRTenaH)aneLÍy . Rsab;EtenAsm½yéf¶mYyenaH eTvta ¬nag emxla¦ emxla enaHÉgCab;rvl;bMeBjkargardéT eTot k¾)anePøcnUvtYnaTÍrbs;xøÜn edaybeNþayTuk[RBH mhaCnk EdlCatYGgÁénRBHeBaFístV Ehlqøgkat;nUvépÞén TåkmhasmuRT EdlKµanekaHeRtÍyenaH Gs;ry³eBl 7

yb; 7 éf¶ eTÍbnag)annåkeXÍjfa nag)ane)aHbg;ecal smuRTGs;ry³eBl 7 éf¶mkehÍy. rYcehÍynagk¾)anvíl RtLb;mkkan;smuRTenaHvíj ehÍynagk¾)aneXÍjmhaCnk kMBugEtBüayamEhlqøgkat;smuRT EdlKµanekaHeRtÍyenaH nagk¾)ancab;bÍRTRBHmhaCnkenaH ehaHtRmg;eTAkan; mfí la íla nKr)at;eTA . enHRKan;Etcg;bBa¢ak;[eXÍjfa eTvtaEdlmannaTÍxagemÍlEfrkSanUvmnusSelakenaH k¾Kg; mankarePøcPøaMgEdr . bu:EnþmatabítaemÍlEfrkSakUn)ansBV eBlsBVevla RKb;RCugeRCayTaMgGs; éRkElgCageTvta EdlrkSanUvmnusSelakeTAeTot . dUecñHehÍy)anCaelak [eQµaHmatabítafaCa bBVuBeV Tva eTvtaxagedÍmrbs;kUnRbus RsÍTaMgLay. müa:gvíjeTot kUnRbusRsÍTaMgLayEdlGacsÁal; eTvtaepSg²déTeTot)an k¾edaysarGMNacénmatabíta enaHCamunEdr . dUecñHehÍy )anCamatabítamaneQµaHfa


bBVuBeV Tva eTvtaxagedÍmrbs;kUnRbusRsÍTaMgLay eRBaHKat; CaGñkmannUv]bkarKuNmuneK . cMENkÉeTvtaepSg²eTot mín)aneQµaHfa { bBVuBeV Tva } enaHeT elakRKan;Et[eQµaH fa {bcä bcäaeTva} eTva eTvtaxageRkaybnÞab;bnSM eRBaHCaGñkeFVÍnUv ]bkar³eRkay CaGñk KÅkUnRbusRsÍTaMgLaysÁal;eRkay . 3 ¼ matabí ítaCabBVuBaV carürbs;knRb usRsÍ ³ Baküfa matabtaCabu taCab nRUnRbsRs sR bBVuBaV carü = ¬ bBVuBV ÷ Gacarü ¦ buBV ³ ERbfa xagedÍm mun Gacarü ³ ERbfa RKÚ GñkbeRgoncMeNHdågdl;eK Gñk EdlRbRBåtþl¥RtåmRtÚv GñkEdlsísSRtÚveKarBCaedÍm.mata bítaCaRKÚedÍmrbs;kUnRbúsRsÍ eRBaHKat;CaGñkBaJúaMgkUn[)an síkSaeronsURtmunCagRKÚdéTeTotTaMgGs;. cab;taMgBÍeBl EdlkUn)anekÍtmk matabítaTaMgBÍrnak;)anykcítþTukdak; beRgonkUn [kUneronsÁal;rbs;NaEdlKYrsÁal; [kUneron

dågrbs;NaEdlKYrdåg níg [kUneronvíC¢aNaEdlKYreronCa edÍm . matabítabeRgónkUn [ecHníyay ecHedÍr ecHQr ecHGgÁúy ecHsÁal;cas;TuMCaedÍm. BYkKat;beRgónkUnmunCag nrNa²TaMgGs; eRBaHfa Kat;TaMgBÍrnak;enACítekokekÍynåg kUnCageK. bnÞab;mkmatabítajúaMgkUn[eTAsíkSaeronsURt enAtamsala eBalKÅ matabítaCaGñkbBa¢ÚnkUn [)aneron elxnBVnþ eronGkSrCaedÍm CamYynågelakRKÚGñkRKÚkñúgkal CaxageRkay . kUnEdl)anecHdågmkdl;sBVéf¶enH eday sarEtmanRKÚGacarü CaGñkbgVåkbgðat;beRgón[kUnecHelx ecHGkSrvíC¢akarepSg²k¾BítEmn bu:Enþk¾eRBaHEtmanmatabíta CaRKÚedÍmpgEdr CaGñkbeRgón[kUnecHdågGMBÍbBaðaerOgr:av epSg² . matabítaEdlKat;beRgónkUn KÅKat;beRgóneday Tåkcítþd¾brísuT§éRkElg cMeBaHkUnRbúsRsÍTaMgLaycg;[kUn rbs;Kat;ecHBít² Kat;mínmanR)ak;Ex mínmanKMnítsmøåg eXÍjrbs;GVÍmYyGMBÍkUnenaHeLÍy . BYkKat;beRgónkUntaMg


EtBÍkUnenAtUc² eyÍgGacníyay)anfa BYkKat;manbMNg cg;[kUnecHtaMgEtBÍkUnenAkñúgépÞmþaymínTan;)anRbsUtmk em:øH . eRBaHfa enAeBlxøH matabítaKat;RbågERbgeFVÍkargar ]sSah_Büayam mính‘anx¢ílRcGUseLÍy edaysarEtxøac kUnEdlenAkñúgépÞenaHqøg b¤ kat;tamBYkKat; . cMENkÉRKÚ déTeRkAGMBÍmatabíta elakRKan;Et[eQµaHfa { bcäacarü } RKÚxageRkay bnÞab;bnSMGMBÍRKÚedÍm eRBaHCaGñkeFÍV]bkar³ KuNeRkay CaGñkbeRgóndl;kUnRbúsRsÍTaMgLaykñúgeBl CaxageRkay. eyÍgeronenAtamsalaxageRkACamYyelak RKÚGñkRKÚsaRsþacarüCaedÍm eRkayeBlEdleyÍgeroncb;vKÁ síkSanÍmYy² cb;qñaMsíkSanÍmYy² b¤k¾enAeRkayeBlEdl eyÍg)anRblgCab; eyÍgnågTTYl)annUvsBaØab½RtEdle)aH RtabBa¢ak;edaymnÞÍrRksYgGb;rMCaedÍm edÍm,ÍbBa¢ak;nUvsmtßPaB b¤ cMeNHdågrbs;eyÍg. eRkayeBlTTYl)ansBaØab½Rt enHehÍy RbsínebÍeyÍgmanbMNgcg;EsVgrkkargareFÍV eyÍg

GacykvaeTAedÍrEsVgrkdak;BaküsuMcUlbeRmÍkargarenAtam GgÁkar b¤Rkúmhu‘nnana)antamesckþÍRtÚvkar. cMENkÉeyÍg eronCamYyRKÚedÍmeBalKÅmatabítarbs;eyÍgvíj mínmanéf¶ cb;enaHeT ehÍyk¾mínTTYl)annUvsBaØab½Rt Edle)aHRta bBa¢ak;BÍRksYgGb;rMenaHEdr. bu:EnþeyÍgnågTTYl)annUvsBaØa eXÍjEdle)aHRtabBa¢ak;GMBÍmhaCnCaeRcÍnnak;RKb;mCÄdæan fa eyÍgCakUnl¥ CaRbCaBlrdæl¥ CamnusSl¥ CamítþPkþíl¥ CaedÍm eTANamkNa eKRsLaj;cUlcítþ eKcg;rab;Gan . sBaØaeXÍjEdle)aHRtabBa¢ak;GMBÍmhaCnenH mantémøxøaMg Nas; eRBaHeyÍgGacykvaeTAEsVgrkkargareFVÍenATÍkEnøg Na eTArs;enAtamTÍkEnøgNa k¾eKTTYlsÁal;Edr. mata bítabeRgónkUnKµanéf¶bBa©b; beRgónedayTåkcítþd¾brísuT§ KµanTamTarRbeyaCn_ b¤k¾ kartbsñgsgKuNGVÍGMBÍkUnenaH eLÍy. eRBaHehtudUc)aneBalmkenHehÍy )anCaelak[ eQµaHfa matabíta KÅ CaRKÚedÍmbg¥s;rbs;kUnRbúsRsÍTaMg


Lay . 4 ¼ matabí ítaCaGaheu nyübu ÚnRbsRs úsRsTaMÍTaMg matabtaCaGahu taCaGah nyübKÁuKlÁ rbs;knRbú nRb sR Lay³ Baküfa { Gahu Gahenyübú uenyüb enyübKÁúKlÁ } mann½yfa {buKÁlEdl smKYr[eyÍgeKarB[eyÍgbUCa b¤buKÁlEdlsmKYrnågTTYl yknUvkareKarBbUCaGMBÍsMNak;buKÁldéT. kareKarBKÅeyÍg RtÚveKarBeTAedaykay eKarBeTAedayvaca nígeKarBeTA edaycítþ . eKarBeTAedaykayeBalKÅ Gvyv³tUcFMTaMg bu:nµanmanédBÍr eCÍgBÍr nígk,almYyCaedÍm. eyÍgRtÚvecH »nlMeTan ecHelÍkédsMBH níg ecHRkabfVaybgÁMmatabíta bu:eNÑHCaedÍm elak[eQµaHfaeKarBeTAtampøÚvkay.eKarB eTAedayvaca eBalKÅBaküsmþÍEdleyÍgníyayeTAral;éf¶ enH eyÍgEdlCakUnmínRtÚveRbÍBaküsmþÍmínKb,Í mínsmrmü níyayTaMgKMeraHKMerÍy KMhkKMramkMEhg smøútxøaMg² dak; BYkKat;enaHeLÍy. eyÍgRtÚvecHeRbÍBaküsmþÍEp¥mElðm Tn; Pøn;lYgelamfñak;fñmelÍkTåkcítþBYkKat;b:ueNÑHCaedÍm elak

[eQµaHfa eKarBeTAtampøÚvvaca. eKarBeTAedaycítþeBal KÅcítþrbs;eyÍgKíteXÍjEterOgl¥² BícarNaeXÍjEtesckþÍ l¥Bít² rbs;matabítasEmþgnUvkareKarBeBjcítþ eBjeføÍm eRtkGrcMeBaHBYkKat;bu:eNÑHCaedÍm elak[eQµaHfa eKarB eTAtampøÚvcítþ . cMENkÉkarbUCaKÅeyÍgRtÚvbUCaeTAedayvtßú TaMgLayman)ay Tåk nM cMNÍ RtÍsac; sMBt;exaGavCaedÍm. RBHsmµasm<úT§brmRKÚRTg;Ca GahuenyübuKÁl rbs; eTvtanígmnusSTaMgLay RBHGgÁsmKYrCaTÍbMput edÍm,Í TTYlyknUvkareKarBbUCaBÍsMNak;buKÁlTaMgLay . enA kñúgelakenHnígeTvelak marelak RBmTaMgRBhµelak Kµan buKÁlNamñak; EdlsmKYr[eyÍgeKarBbUCaéRkElgCagRBH smµasm<úT§enaHeLÍy. buKÁlNamñak;Edl)aneKarB )anbUCa cMeBaHRBHsmµasm<úT§rEmgTTYl)annUvpl níg GanísgSy:ag eRcÍnéRkElg mínGacKNna)any:agNamuíj kUnRbúsRsÍ Edl)aneKarBbUCacMeBaHmatabítabegáÍtrbs;xøÜnenaH k¾rEmg


TTYl)anpl níg GanísgSeRcÍny:agenaHEdr . matabíta elak)anbMeBjeFVÍnÚvmhaBlíkmµd¾FMeFg cMeBaHkUnRbúsRsÍ TaMgLaydUcEdl)aneBalmkxagedÍmrYcmkehÍy. dUecñH ehÍy)anCaelakeBalfa matabítaKÅCa Gahu uenyübuKÁl Gahenyübu enyüb rbs;kUnRbúsRsÍRKb;rUb . matabítaRKb;rUbEdl)ancíBa©åmbÍ )ac;EfrkSakUnRbúsRsÍ rEmg)annUveQµaHRKb;TaMg4 y:ag dUc Edl)aneBalBN’namkenaHÉg . smdUcmanRBHBuT§dÍka mYykEnøgEdlRTg;Rtas;sEmþgTukmk enAkñúgsRBhµksURt Rtg; tíkní)at nígctukání)at GgÁútþrníkayfa ³ RBhµatítí Pkçíkevçev matabí UnemtM GFí ívcnM bBVuBeV Tvatí matabtí nemtM GFvcnM Tvatí bBVuB-V crí íyatí Gahu UnemtM GFí ívcnM . cryatí yat Gahenyüat enuenyüatí yüatí PíPkçíkeç v matabí matabtí nemtM GFvcnM tM ksS ísS ehtu ukara PíPkçíkevçev matabí ítera bubtþutaþ nM Gaehtu . Bhu Bhkara matabtera Ga)aTka e)aska \msS elaksS TesStaera . ERbfa {mñalPíkçúTaMgLayBaküfa {RBhµ} nu+H CaeQµaHrbs;mata bíta Baküfa {buBVeTva>>>>>>>>>Baküfa{buBVacarü>>>>>>>>>Baküfa

{ GahuenyübuKÁl} nu+H CaeQµaHrbs;matabíta. esckþÍenaH eRBaHehtudUcemþc ? mñalPíkçúTaMgLayeRBaHfa matabíta CaGñkmannUv]bkar³eRcÍn bÍ)ac;EfrkSacíBa©åmkUn CaGñk[kUn )aneXÍjnUvelakenH .¼

suPasít rdUvP¢úMbíNÐEtgEteTAvtþ

eTaHCaRkxSt;k¾\th‘anxan

eTaH)aymYyEvksmømYycan eTAvtþ\txaneRBaHxøacjatíeCr.

]TÞís[eRbtRbúgxøÜnpgeTA kuM[Føak;pøÚveTAeRbtdUceK søab;eTACaeRbtBuMGacdågeT EtxøacCageKKÅeRbtTaMgrs;.¼

buraNPasít Rcvak;nígKukecarGñkbegáÍt »sfl¥eqÍtekÍtBÍeraK dMeNkekÍtBÍkarguyegak stVelakekÍtBÍkmµtak;Etg.¼


matabítamanKuN4y:ag Baküfa { KuN } CaPasa)alÍ Edlmann½yCaPasa Exµrfa {esckþÍl¥ esckþÍceRmÍnrugerOg} . dUecñH matabíta EdlmanKuNcMeBaHkUnRbúsRsÍTaMgLay KÅ BYkKat;mannUv esckþÍl¥ esckÍþceRmÍnenHÉg . ebÍníyayBÍesckþÍl¥rbs; matabítaEdlmancMeBaHkUnRbúsRsÍenaH KÅ mancMnYneRcÍn Nas; KµanbuKÁlNamñak;Gacrab;GackMNt;)aneLÍy. mYy éf¶ ² matabítaeFÍVesckþÍl¥eBalKÅKuNrab;mínGs; cMeBaHkUn RbúsRsÍTaMgLay KµankUnRbúsRsÍNamñak;Gacerobrab;KuN matabíta[Gs;)aneLÍy. matabítamanKuNeRcÍnelÍslb; eRcÍnrkGVÍpÞåmKµan smdUcBakücas;búraN)aneBalTukmkfa Em:«manKuN F¶n;eGÍyEsnF¶n; F¶n;CagFrNÍ KµanGVÍnågsg KuNelakTaMgBÍr masb:unKírÍ éføBuMesµÍehag .

ebÍdUecñH matabítamanKuNF¶n;Nas; sUm,ÍEtRBH FrNÍeBal KÅPBEpndÍ EdlCarbs;manTm¶n;elÍsrbs;GVÍ ² k¾Kg;enAcaj;KuNmatabítaEdr. rbs;RKb;y:agenAelÍEpndÍ enHdUcCapÞHsMEbg éRBeQÍ nígPñMCaedÍm Carbs;manTm¶n;F¶n; Nas; EteTaHCaF¶n;y:agNa k¾enAEtcaj;Tm¶n;énPBEpndÍ enHEdr . esckþÍfa ebÍrbs;TaMgGs;enaHF¶n;CagEpndÍenaH KÅEpndÍmínGacRTnUvrbs;TaMgGs;enaH)aneLÍy b¤fa rbs; TaMgGs;enaHmínGactaMgenA zítenA elÍEpndÍenH)aneLÍy eRBaHvaF¶n;CagEpndÍeTAehÍy . rbs;TaMgGs;enaHF¶n;y:ag Na k¾enAEtmíndl;EpndÍ EpndÍF¶n;y:agNa k¾enAEtmíndl; KuNmatabítaEdr . eyÍgGacníyay)anfa KuNmatabíta F¶n;CageK bnÞab;mkEpndÍ bnÞab;mkeTotrbs;GVͲRKb;y:ag enAelÍEpndÍ . sMnYr³ rbs;GVͲRKb;y:agEdlenAelÍEpndÍenH eTaHbÍCaF¶n;y:agNak¾eday k¾enAEtmínGacF¶n;CagEpndÍ )anEdr eRBaHEpndÍmínGacRTRTg;rbs;GVÍEdlF¶n;CagxøÜnva


)aneLÍy cuHehtuGVÍ)anCamatabítamanKuNF¶n;CagEpndÍ ehÍy Kat;enAEtGacrs;enA)an b¤ ehtuGVÍ)anCaEpndÍenAEt GacRTRTg;KuNmatabítaEdlF¶n;Cagva)an ? cemøyÍ ³ )an CaEpndÍenAEtGacRTKuNmatabíta EdlmanTm¶n;F¶n;CagxøÜn va)anenaH eRBaHKuNmatabítaCanamFm’ CasPav³manEt eQµaH KµanrUbrag. KuNKÅesckþÍl¥enH CaKuNFm’ Casc©Fm’ CasPav³Fm’d¾l¥Bít² d¾brísuT§éføføa EdlmanenAkñúgcítþkñúg snþanénmatabítaRKb;rUb. enAkñúgxøÜneyÍgmñak;² kalNa ebÍmanKuNKÅesckþÍl¥enHkan;EteRcÍnråtEtl¥ KµankMNt;cMnYn bu:eNÑHbu:eNÑaHeLÍy b¤k¾ xøacERkgeRcÍneBkF¶n;RTmínrYcenaH k¾eTEdr.mü:agvíjeTot KuNmatabítaenHmantémøxøaMgNas; sUm,ÍEtmasbu:nKírÍeTAehÍy k¾enAéføcaj;Edr.Baküfa{{ Krí Í } elakERbfa {Pñ {PñM } cMENkÉmasCarbs;mantémøNas; bu:Enþ eyÍgykmaseTAKrCaKMnr[)aneRcÍnFMehÍyx<s;bu:nPñM k¾enA EtmantémømínesµÍnågKuNmatabítaEdr . bu:EnþenAmanGñkxøH

eTotyl;fa matamanKuNRtåmEt 12 cMENkÉbítaman KuNRtåmEt 21 bu:eNÑaH. dUecñHehÍy RbsínebÍeKmankUn Rbús eBlkUnRbúsenaHmanGayu)an 12 qñaM eK[bYsCa sameNrsgKuNmþay dl;eBlkUnenaHmanGayu21qñaM eK [bYsCaPíkçúsgKuN«Buk. KíteTAKYr[GaNítmatabítaxøaMg Nas;xMcíBa©åmkUnht;Bn;RbmaN enATÍbMputmataTTYl)an KuNRtåmEt12 cMENkÉbítaRKan;ebÍCagmatabnþícTTYl)an KuNrhUtdl; 21. RbsínebÍmatabítamanKuN 12 níg 21 EmnenaH kUnRbúsRsÍTaMgLaymíncaM)ac;Bí)akenAkñúgkartb sñgsgKuNmatabítaenaHeLÍy RKan;EteyÍgeFVÍnUvesckþÍl¥ mYyéf¶BÍréf¶[)anRKb;cMnYn12 dg b¤ 21dgeTA varYcKña )at;eTAehÍy. b:uEnþmínEmndUecñaHeT matabítamanKuNeRcÍn rab;mín)anRbmaNmínGs; ehÍykUnRbúsRsÍTaMgLayk¾mín GacnågtbsñgsgKuNmatabíta[rYc)anEdr . smdUcRBH BuT§dÍka EdlRBHd¾manRBHPaKRTg;tas;sEmþgTukmkenAkñúg


RBHsURtmYykEnøgEdlmaneQµaHfa matabítuKuNsURt Edl manmkenAkñúgKm<ÍrGgÁútþrníkayRtg;Tukní)atfa ³ TVnñínañ hM Pkçíkeç v n sb,dí ub,d b,dkarM íkar karM vTamí vTamí . ktemsM TVní ñM . matu matu c bíbtí u c . Éekn PíPkçíkeç v GMesn matrM brí íheryü Éekn brheryü GMesn bíbtrM ítrM brí íheryü vsSstayu ueka vsSstCÍ brheryü vsSstayeka vsSstCvÍ Í esa c ensM ímNÐnnhabnsm< nnhabnsm<ahenn et c tetßv ensM ]cäaTnbrí TnbrmNÐ mtþutkþ rÍrsMÍsM ceCyüMú n etVv Pkçíkeç v matabí matabtí nMUnM ktM va ehatí ehatí bdí íktM va . ERbfa { mñalPíkçúTaMgLay tfaKteBalfa bdktM kulbuRtmíngaynågeFÍVkartbKuNdl;buKÁlBÍrBYk)aneLÍy. buKÁlBÍrBYkenaH etÍ)andl;nrNaxøH ? . )andl;mata 1 bíta 1 . mñalPíkçúTaMgLaybuRtmanGayu 100 qñaM rs;enA Gs;100qñaM Kb,ÍbBa¢íHmataedaysµamçag bBa¢íHbítaedaysµa mçag ehÍybuRtenaHKb,ÍbeRmÍmatabítaTaMgBÍrnak;enaHeday kardusCRmHbM)at;køínGaRkk; råtGEg¥léd p¶ÚtTåk Kk;Rc)ac;

édeCÍg ÉmatanígbítaTaMgBÍrnak;enaH k¾Kb,ÍbenÞarbg;nUvmURt níglamkdak;elÍsµaénbuRtenaHÉg / mñalPíkçúTaMgLayehtu manRbmaNbu:eNÑH Kg;mínTan;ehAfa buRteFÍVtbdl;mata bíta)aneLÍy . segçbmkvíjKuNrbs;matabítaelakGñkR)aC£TaMg Lay[eQµaH 4 y:ageTAtam Gtßn½yKÅ ³ 1 ¼ GnnþKuN ³ KuNKµanTÍbMput 2 ¼ Genkb,KuN ³ KuNeRcÍnCaGenk 3 ¼ GsmKuN ³ KuNKµanGVÍeRbobesµÍ 4 ¼ GbrímaNKuN ³ KuNRbmaNmín)an .

esckþÍGFíb,ay 1 ¼ GnnþKN u ³ KuNKµanTÍbMput. )anesckþÍfa KuN matabítaEvgq¶ayNas; KµanbuKÁlNamñak;GacrkeXÍjfa manRbEvgcm¶ayenHcm¶ayenaH)aneLÍy.sm½ysBVéf¶enH


víTüasaRsþeKeCOnelOnxøaMgNas; sUm,ÍEtPBEpndÍTaMgmUl b¤k¾RbeTsnÍmYy²EdlenAelÍBíPBelakenH man]TahrN_ dUcCaRbeTskm<úCaeyÍgCaedÍm GñkR)aCJrkeXÍjfa manépÞdÍ cMnYn 181>035 K>m2 manTTågBÍeCÍgeTAt,ÚgRbEvg 440 K>m níg manbeNþayBÍlíceTAekÍtRbEvg 2600 K>m EdlmanragCaBhuekaNesÍÞresµÍRCúg . mínRtåmEtPBEpndÍ enHeT sUm,ÍPBdéTepSg²eTotCaeRcÍn k¾eKGacrkeXÍj)an Edr. cMENkÉKuNmatabítavíjenaH KµanbuKÁlNamñak;Gac rkeXÍjfa manRBMEdnRBMRbTl;RtåmeNH manTTågRbEvg bu:eNÑH manbeNþayRbEvgbu:eNÑaH)aneLÍy . sUm,ÍEtRBH smµasm<úT§EdlRBHGgÁCakMBUlénGñkR)aCJTaMgLay RTg;Ca GKÁbuKÁlCabuKÁlÉkenAelÍelakenH RTg;CaGñkRtas;dågsBV Rtas;dågRKb;KµanxVHcenøaHsl;Rtg;NaenaH RBHGgÁRTg;)an Rtas;sEmþgGMBÍbBaðaKuNmatabítaenHEdrfa sUm,ÍEttfaKt k¾BícarNarkemÍlmíneXÍjfa KuNmatabítaenH manTÍbMput

RtåmNaEdr . sMnYr ³ KYr[q¶l;xøaMgNas; RBHsmµasm<úT§RTg; CaGñkRtas;dågsBVRKb; cuHehtuGVÍk¾)anCaRBHGgÁRTg;enAEt BícarNarkemÍlmíneXÍjfa KuNmatabítamanTÍbMputRtåm Na ? cemøyÍ ³ )anCaRBHsmµasm<úT§RTg;BícarNarkemÍlmín eXÍjfa KuNmatabítaenHmanTÍbMputRtåmNaenaH eRBaH KuNrbs;matabítaKµanTÍbMputeTAehÍy etÍ[RBHGgÁRTg; BícarNark[eXÍjTÍbMputdUcemþcekÍt ? rbs;TaMgLayNa EdlvaKµaneTAehÍy eTaHbÍCamanGñkBUEkrky:agNak¾eday k¾enAEtmínGacrkeXÍj)anEdr ]TahrN_dUcCakaMePÍøgEdl vaKµanRKab;Rsab;eTaHbÍCabuKÁlGñkkan;kaMePøÍgenaHCaeCÍgÉk elxmYyxag)aj;kaMePøÍgk¾edayCaGñksÞat;C¿najkñúgkar)aj; kaMePøÍgy:agNak¾eday k¾buKÁlenaHenAEtmínGacedÍm,Í)aj; kaMePøÍgenaH[pÞúH)anEdr esckþÍenHman]bmay:agNa KuN rbs;matabítaEdlKµanTÍbMputenaH k¾man]bemyüy:agenaH Edr.bu:EnþRBHsmµasm<úT§RBHGgÁRbesÍrCagGñkR)aCJTaMgLay


RBHGgÁCakMBUlénGñkR)aCJTaMgLay eRBaHRTg;BícarNark eXÍjeTAtamsPav³Bít ¬sc©Fm’¦fa KuNmatabítamínman TÍbMput ehÍyRBHGgÁRTg;)anRbkasR)ab;dl;mnusSstVTaMg Layfa KuNmatabítaenHÉg[eQµaHfa GnnþKN u KÅKuN EdlKµanTÍbMput. 2 ¼ Genkb,Ku u ³ KuNeRcÍnCaGenk . Baküfa Genkb,KN Genk ¬ n ÷ Ék ¦ )anesckþÍfa cMnYnmínEmnmYy cMnYnxusBÍ mYy cMnYneRcÍnCagmYy. KuNrbs;matabítaenHmaneRcÍnCa Genk eRcÍnhYsBÍkarsµan eRcÍnhYsKNna eRcÍnelÍslb; CaedÍm. 3 ¼ GsmKu u ³ KuNKµanGVÍeRbóbesµÍ. )anesckþÍfa GsmKN KuNmatabítamancMnYneRcÍneBkmínGacykrbs;GVÍmYydUcCa PñMdUcCaTåkkñúgmhasmuRTTaMg 4 b¤dUcCasmÖar³eRbÍR)as;RKb; y:ag EdlmanenAelÍelakeyÍgenH mkeRbóbpÞåm[esµÍ b¤[ eRcÍnelÍsCagKuNmatabíta)aneLÍy .

4 ¼ Gbrí ímaNKN u ³ KuNRbmaNmín)an. )anesckþÍ GbrmaNKu maNK fa KuNKÅesckþÍl¥rbs;matabíta EdlKat;)aneFVÍeTAelÍkUn RbúsRsÍRKb;KñaenaHCaGbrímaNKuN CaKuNEdlRbmaNmín )an. eyÍgmínGacRbmaNKuNmatabítafa mantémøbu:eNÑH manTMhMbu:eNÑH manTm¶n;bu:eNÑH manrUbragy:agenH CaedÍm )aneLÍy. srubesckþÍmkvíj KuNmatabítaEdlmaneQµaHTaMg 4 y:agenH k¾mann½yRKb;RKan;RKbdNþb;eTAelÍGtßn½yén Baküfa KNrbs; uNrbs;matabí matabtaíta Gaclµmsþab;)anehÍy. KuN matab matabítaeTaHbÍCaehAeQµaH 4 y:agenHkþÍ mínehAeQµaH 4 y:agenHkþÍ k¾enAEtmann½yfa KuNEdlmancMnYneRcÍnelÍs lb;dEdl .¼

buraNPasít Kl;eQÍebomTåkqab;Buk

mnusSebomTukçqab;søab;.¼


mrtkrbs;matabíta3y:ag Baküfa { mrtk })anesckþÍfa {RTBüsm,tþí b¤k¾GVͲ déTeTotCarbs;buKÁlEdlsøab;eTAehÍy}. Baküfa {mrtk mrtk rbs;matabí atabtaíta } manesckþÍfa GVͲEdlsl;GMBÍmatabíta b¤ GÍV²EdlmatabítabnSl;Tuk[kUnRbúsRsÍ . kUnRbúsRsÍRKb; rUbKb,ÍCaGñkRbRBåtþeFÍVxøÜn[smKYr edÍm,ÍTTUlyknUvmrtk rbs;matabíta. eRBaHfamrtkrbs;matabíta sUm,ÍmancMnYn tíctYck¾eday k¾vamantémøCaTÍbMput eRBaHvaCaTåkcítþd¾ brísuT§ CaejÍsQamrbs;BYkKat; . mrtkrYmmanTaMgRTBü sm,tþíTaMg»vaTCaBaküTUnµaneRbónRbedArbs;matabítaEdl Kat;)anbnSl;Tukmk[eyÍgEdlCakUnenHÉg . kUnRbúsRsÍ TaMgLaykuMKb,Í[témøeTAelÍEtRTBüsm,tþífa CamrtkEt müa:g cMENkÉBaküTUnµaneRbónRbedAEdlmatabíta)anxít xMBnül;ENnaMGb;rMkUnya:gNa eyÍgmín[eQµaHfa Camrtk

enaH kar[témøya:genHmínRtåmRtÚvenaHeT . dUcCaRBH smµasm<úT§RBHGgÁRTg;)anbnSl;nUvmrtk TuksRmab;Eck[ stVelak. etÍRBHGgÁRTg;)anbnSl;nUvmrtkGÍVxøHTuksRmab; Eck[stVelak ? RBHsmµasm<úT§RTg;)anRtas;sEmþgnUvRBH Fm’Gs;ry³kal 45 RBHvsSa ehÍyRTg;)anbnSl;nUvRBH Fmµmrtk rtk eBalKÅRBHFm’CaBakü»vaTTUnµaneRbónRbedATuk sRmab;Eck[stVelak. mrtkrbs;matabítamaneRcÍnEbb eRcÍny:agNas; b:uEnþebÍníyayGMBÍmrtk EdlsMxan;²man 3 ya:gKų 1 ¼ mrtk KÅ GayuCÍvít 2 ¼ mrtk KÅ RTBüsm,tþí 3 ¼ mrtk KÅ »vaTBaküTUnµaneRbónRbedA rbs;matabíta .

esckþÍGFíb,ay


1 ¼ mrtkKÅ ÅGayCu vÍ tí ³ Edlmatabíta)anRbKl;mk mrtkKGayu Gay [EdlCakUnhñågÉg . sUm,ÍEtrUbragkayeBalKÅsac;Qam srésq¥ågrbs;eyÍgTaMgbu:nµanenHk¾)anrab;bBa©Úlfa Camrtk rbs;matabíta EdlKat;)anbnSl;Tukmk[eyÍgEdlCakUn pgEdr. eRBaHehtuGVÍ ? eRBaHfamatabítaTaMgBÍrnak;enH)an rYmKñacåBa©åmbÍ)ac;EfrkSakUnedaysµ½RKesµaH . eBlGñkmþay kMBugEtBépÞenAeLÍy «Buk)anxítxMeFVÍkarrksuÍRBåkl¶acedÍm,Í snSMluykak;RTBüsm,tþíykmkcíBa©åmPríya ehÍyGahar Carbs;bítaEdlxítxMrksÍúhñåg KYbpSMeTAnågkarbríePaK kar Büayamrbs;mþaypg Gahark¾)ancUleTAkñúgépÞénmþayrYm KñacíBa©åmkUnEdlenAkñúgépÞenaHÉg . eRkaymkeTot mata bítacíBa©åmkUnRsLaj;Nas;kUnRbúsRsÍ taMgEtBÍkUneTÍbnåg RbsUtmk)anfµÍ² eBlenaHrUbkayrbs;kUntUcxøaMgNas; . Em:suxcítþkab;smøab;bM)at;CÍvítstVdéT edÍm,Í[EtkUn)ansux edÍm,ÍkarBarCÍvítrbs;kUn. mata)anBüayambMe)AedaHkUnCa

erogral;éf¶rhUtdl;kUn)anFMbnþíc Kat;BüayambBa©úk)ay TåknMcMNÍRtÍsac;sBVEbby:ag[dl;kUnedÍm,Í[kUn)anrs;ran manCÍvít[rUbragkayrbs;kUn)anceRmÍnFMFat;eLÍg. mata EdlGaceFÍVy:agenHeTAekÍt k¾GaRs½yeday«BukCaGñkman ]bkar³ CaGñkcaMCYy]btßmÖKaMRTpgEdr . luHdl;eBlkUnFM eBjrUbeBjrag eBjkemøaH eBjRkmuM sac;Qamrbs;kUn Rss;s¥atKYr[RsLaj;eBjcítþeBjefÍømy:agNak¾eday k¾ Kg;EtCacMENkénsac;Qamrbs;matabítaedayBít . eyÍg mínGacfa rUbragkay nígGayuCÍvítenH Carbs;eyÍgdac;mxu )aneT eRBaHGayuCÍvítrUbragkayrbs;eyÍgenH ceRmÍnFMFat; rs;raneTA)anedaysarEtGahar )ay Tåk nMcMNÍ rbs;Em:« TaMgsac;TaMgQamrUbragkay RBmTaMgGayuCÍvítrbs;kUnpg Edr KÅBítCarbs;matabítaedayBít. BÍeRBaHKµankUnNamñak; EdlGacmanGayuCÍvítrs;enA)aneXÍjBíPBelaksBVéf¶enH edayR)ascaknUvmatabítaenaH)aneLÍy . eBlxøHkUnman


C¿gÅQÅfáat;F¶n;Rsaly:agNa eTaHbÍCayb;RBlb;dUcemþckþÍ k¾ Kat;suxcítþeTAtamehARKÚeBTü RKÚExµr[mkBüa)alkUnedÍm,Í ykfñaMmkdus[kUnpåkEdr . eBlyb;eRCAs¶at;[sUnüQåg q¶ayBÍpÞH BÍPUmíRsúk dac;Rsyaly:agNak¾eday k¾Kat;RtÚv EteTAEdr. ebÍsRmab;GñkdéTvíj Kat;k¾mínxVl;xVaydl;;fñak; hñågeT b:uEnþsRmab;kUnrbs;Kat; Kat;RtÚvEtxVl;xVayeday xanmín)an eRBaHKat;dågR)akdfa enHCasac;CaQamrbs; Kat;begáÍt.matabítaEdlcíB©aåmkUn begáÍtkUn ehÍyRsLaj; kUnesµÍedayCÍvítrbs;xøÜnenaH etÍmkBÍehtuGVÍ ? mínmkBÍ ehtuEtdågfa kUnhñågCasac;CaQambegÍátrbs;Kat; smdUc suPasítExµrmYykEnøg)aneBalfa {kat;Tåkmíndac; kat;sac; mín)an}enaHGÍ. ebÍsRmab;GñkdéTvíj Kat;Gackat;)any:ag NaenaH k¾mkEtBÍKat;)andågfa mínEmnCasac;QambegáÍt rbs;Kat;hñågÉg . dUecñHGayuCÍvítrUbragkayenH KÅCamrtk müa:gsMxan;bMput EdlmatabítaRKb;rUbEtgEtRbKl;[dl;

kUnRbúsRsÍTaMgLay. kalebÍkUnRbúsRsÍRKb;rUb)anEfrkSa GayuCÍvítrbs;eyÍgenH[)anl¥RbesÍreLÍgeTAeQµaHfa )an EfrkSamrtkrbs;matabíta)anmYyEpñkehÍy . kUnRbúsRsÍ RKb;²R)aN RtÚvecHRsLaj;GayuCÍvítrUbragkayrbs;xøÜn kuM ykCÍvítrbs;eyÍgenH eTAePøÍtePøÍnCamYynågGMeBÍG)aymux epSg² epþspþas edÍrxuskalxusevla RbRBåtþGMeBÍxusc,ab; rdæc,ab;RsúkeTs RtÚveKcab;cgykeTAdak;exñaHdak;Kukdak; Rcvak;dak;Bn§naKar eKvayd¿¿Rc¿Fak;CaedÍm. kUnxøHeTot)an ykCÍvítCamrtkd¾mantémø Edlmatabíta)anRbKl;[enH eTARbRBåtþeFVÍGMeBÍ)abkmµepSg² EdlsgÁmeKs¥b;ex<ÍmdUcCa ykCÍvítenHeTAkab;;eTAcak;Kñavayvat;Tat;Fak;kab;smøab;Kña hUrQamsRsak; manxøHrhUtdl;søab;)at;bg;CÍvítk¾manEdr bgáeTACakmµeBorevraEvgq¶ay sBVebÍRKan;EtTas;BaküsmþÍ KñabnþícbnþÜccg;QñHcaj;Kña b¤k¾ facg;sEmþgnUvPaBGs©arüfa xøÜnCaGñkxøaMgCageKCaedÍm . ebÍeyÍgmñak;²eFVÍy:agenH etÍ


eyÍgeQµaHfa CaGñkRsLaj;GayuCÍvítrbs;eyÍgeT ? etÍ eyÍgsmCakUnl¥EdlRsLaj;mrtkrbs;matabítaeT ? etÍ eyÍg)aneQµaHfa CakUnEdleFVÍxøÜn[smKYredÍm,ÍTTYlyknUv mrtkrbs;matabítaeyÍgeT ebÍeyÍgRbRBåtþeFVÍxøÜnrbs;y:ag enHenaH ? dUecñHmrtkeBalKÅGayuCÍvítenH Camrtkd¾sMxan;d¿bUg eKbg¥s;Edlmatabíta)anRbKl;[mkeyÍgEdlCakUn eyÍg RtÚvecHEfrkSaGayuCÍvítenH[)anl¥ eTÍbmatabítaKat;)an sb,aycítþ. matabítaEdlKat;sYrkUnd¿bUgbg¥s;KÅsYrcg;dåg GMBÍsuxTukçrbs;kUn eTaHbÍCaBYkKat;eTANamkNaCítq¶ay y:agNak¾eday eBl)anB¤d¿Någfa kUnrbs;xøÜn)ansux)an sb,ayenaH matabítasb,aycítþxøaMgNas; . sUm,ÍBYkKat; [Brdl;kUnmund¿bUgbg¥s; k¾[kUnrbs;xøÜn)ansuxsb,ay Edr. dUecñHerOgEdlsMxan;CageKrbs;matabíta KÅesckþÍsux rbs;kUn² Kat;EtgEtykcítþTukdak;eTAelÍEtesckþÍsuxTukç

rbs;kUn eTaHCaKat;eTAdl;TÍNakþÍ eTAvtþeFVÍbuNü[TankþÍ k¾ EtgEtbYgsYgR)afñanåkdl;kUnCaTÍRslaj;rbs;xøÜn suM[kUn )ansuxsb,aypgEdr. cMENkÉerOgmasR)ak;RTBüsm,tþí CaerOgsMxan;xageRkay bu:EnþerOgEdlsMxan;d¿bUgbg¥s;KÅ[ kUn)ansuxsb,ayCamunsín . 2 ¼ mrtkKÅ mrtkKRÅ TBüsm,tí TBüsm,tþí ³ Carbs;matabítaEdlKat; )anEckrMElkRbKl;[dl;kUnRbúsRsÍ EdlCaTÍRslaj;hYg Ehgrbs;Kat;RKb; ² R)aN. mrtkKÅRTBüsm,tþíenH elak )anrab;bBa©ÚlTaMgsvíBaØaNkRTBü níg GvíBaØaNkRTBüpg Edr . sví svBaØíBaØaNkRTBü NkRTBü ³ KÅRTBüTaMgLayNaEdlman víBaØaN)andl; Tas³kmµkr GñkbeRmÍRbúsRsÍ RCÚk kþan; la GUdæ eKaRkbÍ d¿rÍesHCaedÍm. Gví aNkRTBü ³ KÅRTBüTaMgGvBaØíBaØaNkRTBü aNkR LayNaEdlKµanvíBaØaN )andl;dÍERscMkarc,ard¿NaMrfynþ


kg; m:UtU suÍkøÚ Lan eRKOgsMNak;GaRs½y pÞHsMEbgluykak; R)ak; mas Ekvkg BíTUrüsUrükanþCaedÍm.mrtkeBalKÅRTBü sm,tíþrbs;matabítaEdlKat;)anEck[dl;kUnCaTÍRsLaj; hYgEhgrbs;Kat; eTaHbÍCamancMnYntíckþÍeRcÍnkþÍ bu:Enþvak¾Ca ejÍsQamrbs;Kat; CaTåkcítþrbs;Kat; EdlxMRbågrksuÍtaMg EtBÍcab;édKñad¿bUgkEvkkqñaMgmkem:øH. kUnRbúsRsÍRKb;rUbKYr EtsEmþgnUvkareBjcítþ rÍkray eRtkGr cMeBaHmrtkrbs; matabítaEdlKat;)anbnSl;Tuk[eyÍgEdlCakUnenH.RTBü sm,tíþrbs;matabíta eTaHbÍCamancMnYntíctYck¾eday eyÍgkuM ykeTAeRbóbeFobCamYynågmrtkrbs;matabítaeKGñkdéT EdlCaGñkman[esaH. eyÍgkuMCakUnEdlmanesckþÍRbmaf emÍlgaybnþúHbg¥ab;míneBjcítþcMeBaHmrtk Edlmatabíta )anRbKl;[fa mancMnYntíctYcenaHeLÍy.sRmab;matabíta

EdlBYkKat;CaGñkRk BYkKat;manCÍvPaBxVHxat Kat;[eyÍg Etkg;cas;mYyeRKÓg pÞHcas;mYyxñg edÍmeQÍBÍrbÍedÍm b¤ dÍPUmíERscMkarbnþícbnþÜcenaH vaRbesÍrNas;eTAehÍy. eyÍg CakUnRtÚveFVÍxøÚn [smKYrTTYlyknUvmrtkrbs;matabíta . eyÍgRtÚvecHEfrkSanUvmrtkrbs;BYkKat;[)anKg;vgS kuMyk mrtkKÅRTBüsm,tþíEdlBYkKat;)anRbKl;mk[eyÍgenHeTA lk;elgEl,gBalaepþspþas RbRBåtþGMeBÍG)aymuxepSg ² manEl,gRsÍ El,gRsa nígEl,gPñal; CaehtunaM[vínas xatbg;nUvRTBüsm,tíþluykak;CaedÍm.eyÍgRtÚvecHBícarNa emÍl[eXÍjnUvKuNtémøénmrtkrbs;matabítafa Carbs;d¾ Gs©arüéRkElg RtÚvBícarNafa { TMraMEtBYkKat;rk)anmrtk bu:eNÑHTuk[eyÍg etÍBYkKat;manesckÍþlM)akht;enOyy:ag NaeTA ? TMraMEtBYkKat;rkluymkTíjkg;mYyeRKÓg[kUnCíH


)aneTAeronnågeK etÍmankarht;enOyy:agNaeTA ? TMraMEt BYkKat;rkluy)anmksRmab;Tíjb‘íc esovePA eRKOgsíkçÚbkrN_ eRKÓgsemøókbMBak;rbs;rbreRbÍR)as;epSg² sRmab; kUn²rbs;Kat;RKb;KñaenaH etÍBYkKat;CYbesckÍþTukçlM)aky:ag NaeTA ? TMraMEtBYkKat;rksuÍsnSMluy)an edÍm,Ímksg;pÞH sMEbg sRmab;[kUn²rbs;Kat;manTÍlMenAsRmab;RCkekan någeK etÍmatabítaht;enOyy:agNaeTA ? manmatabítaxøH Kat;suxcítþeQøaHRbEkkKñaCamYynågGñkdéT suxcítþbþågpþl; eLÍgtulakardl;Rsúkextþy:agNak¾Kat;RBmEdr edayehtu fa GñkdéTbnøMe)akR)as;Kat;ykluybu:eNÑHry bu:eNÑHBan; bu:eNÑHmuÅnCaedÍm b¤edayehtufa GñkdéT)aneFÍVrbgxítcUldÍ Kat;bu:eNÑHbu:eNÑaHEm:RtCaedÍm. bu:EnþCamYykUn²víj Kat;)an [TaMgGs;Kµanbþågpþl;eQøaHTas;GÍVeT EfmTaMgeBjcítþnåg RbKl;[eTotpg . sUm[kUnRbúsRsÍTaMgGs;Kítfa } eyÍg GacrksuÍmanRTBüsm,tþí)aneRcÍn²enH KÅGaRs½ymkBÍman

mrtkrbs;matabítasRmab;eFÍVCaedÍmTúnrksÍúEdr eTÍbGac man)anmkdl;sBVéf¶enH } . GÍV²RKb;y:agenAelÍelakenH suT§EtmancMNuccab;epþÍmTaMgGs;dUcCaePøÍgeqHpÞH eqHéRB CaedÍm d¿bUgbg¥s;KÅbNþalmkBÍdu¿énregÍkePøÍgd¾tUcmYy b¤k¾ GNþatePÍøgd¾tUcmYy enATÍbMputkalebÍmanehtudl;RBmePøÍg enaHk¾GaceqHkMeTcpÞH b¤éRB[køayeTACaFUlÍepH)any:ag Namuíj kUnRbúsRsÍTaMgLayEdlrksuÍmanRTBüsm,tíþeTA )an k¾bNþalmkBÍmanmrtkrbs;matabítasRmab;eFÍVedÍm TunrksuÍCacMnuccab;epþÍmEdr . sUm[kUnRbúsRsÍTaMgLay BícarNaemÍlcuHfa } etÍesckÍþTukçlM)ak karht;enOyrbs; matabítaTaMgbu:nµanenH etÍedÍm,ÍnrNa ?mínEmnedÍm,ÍEtkUn² rbs;Kat;eTb¤ ? ebÍsRmab;Kat;TaMgBÍrnak; mat;BÍr RkBHBÍr bu:NåÑg matabítaKat;mínxMRbågERbgBüayamht;enOydl; fñak;hñågeT} . dUecñHehÍy)anCamatabítaxøH eRkayeBlBYk Kat;søab;eTA)aneTAekÍtkñúgnrk CaeRbt CaGsurkay CastV


tírcäan eTAekÍtCaEqá Caqµa CaRCÚk kþan; man;Ta eKaRkbÍ d¿rÍ esH b¤k¾)aneTAekÍtkñúgkMeNÍtmínsmrmüCaedÍm edaysar Et)abkmµrksuÍcíBa©åmkUnEmn ehÍyRTBüsm,tþíTaMgbu:nµanRtÚv Føak;mkelÍkUnTaMgGs; . erOgRTBüsm,tþíekrþ×mrtkrbs; matabítaenH eTaHbÍCamancMnYntíck¾BítEmn bu:EnþTåkcítþ rbs;BYkKat;EdlRbkbedayemtþakruNa esckþÍRbågERbgxít xMBüayamTaMgbu:nµan va)anbgáb;eTACamYynågRTBüsm,tþeí nH Ég . ebÍeyÍgeRbóbeFobrbs;eRcÍn b¤tícenaH eyÍgBítCa BícarNarkemÍlKuNtémømíneXÍjenaHeLÍy . dUecñHeyÍg sb,ayrÍkrayxøaMgNas; kñúgkarTTYlyknUvmrtkEdlBYk Kat;)anbnSl;Tukmk[eyÍg ehÍyRtÚvRbågERbgrkSaeday ykcítþTukdak;eTA enaHeyÍgnågmaneQµaHfa CakUnl¥ CakUn RbkbtamKnøgFm’ ehÍyenATÍbMputmatabítak¾)ansmtam bMNgR)afñarbs;xøÜn BYkKat;;søab;eTAk¾bíTEPñkCít edaysar EteyÍgEdlCakUnenHÉg.

3 ¼ mrtkKÅ Å»vaTBaküTnµUnaµ neRbó mrtkK»vaTBaküTU »vaTBaküT neRbónRbedArbs; RbónRbedArbs;mata ata btaíta ³ EdlKat;)anBnül;ENnaMEpþpþaMkUnecAy:agNa k¾eRBaH EtKat;cg;[kUnrbs;Kat;CakUnl¥ . sUm[matabítaRKb;rUb Edl)anbegáÍtbuRtmkehÍy RbågERbgBüayamGb;rMBnül; ENnaMkUnecAtaMgBÍekµg²[ehÍy.matabítaRtÚvBnül;ENnaM kUn[Gs;BÍsmtßPaBeTÍb)an kuMKít[esaHfa TUnµanmín)an. eyÍgRtÚvRbågERbgGb;rMkUn[Gs;BÍsmtßPaB kuMecHEtbENþt beNþayTukkUn[xílxUc [kUnkøayeTACamnusSGaRkk; . matabítaRtÚvTUnµaneRbónRbedABnül;ENnaMGb;rMkUn [q¶ay cakGMeBÍ)ab GMeBÍGaRkk;RKb;y:ag ¬ )a)a nvaernþ ívaernþí ¦ [kUn q¶ayGMBÍmnusS)ab mnusSGaRkk; q¶ayBÍbuKÁlBal q¶ay GMBÍEl,gPñal;TaMgLaynígq¶ayBÍetomRsaCaedÍm RtÚvham R)amkUn RtÚvrvaMgXøaMemÍlkUnCaníc©fa GMeBÍEdlkUnkMBugeFÍV va CaehtunaMmknUvesckþÍceRmÍn b¤ esckþÍvínas. matabitaRtÚv hamXat;kUn kuMecHEtbeNþay GnuBaØat[kUn edÍrelg raM


eRcóg suÍpåk yb;RBlb;xuskalxusevla edayehtufa Ca GñkRsLaj;kUnenaH eFÍVy:agenHmínRtåmEtmaneQµaHfa mín RsLaj;kUneT EfmTaMgeQµaHfa CaGñks¥b;kUneTAvíjeTot pg. eRBaHeyÍgkMBugEtRcanTmøak;kUn[eTAkan;TÍd¾efakTab [kUneyÍgFøak;eTAkan;sgÁmmínl¥ eTAkan;G)ayPUmí ¬ nrk eRbt Gsurkay tírcäan¦CaedÍm b¤k¾RcankUnrbs;eyÍghñåg[ eTACasRtÚvrbs;sgÁm [køayeTACamnusSmñak;EdlsgÁm eKs¥b;ex<ÍmdUcCaduMlamk eKP½yxøacdUcCastVGsírBísy:ag Na k¾edaysarEteyÍgCamatabítaGaNaBüa)alhñågEdr . dUecñHmatabítaRtÚvEtBnül;ENnaMkUn [tmál;enAkñúgGMeBÍl¥ enAkñúgGMeBÍCakusl ¬klüaeN klüaeN nevesnþ íevesnþí ¦ RtÚv[kUnRbkb edayKnøgFm’ . matabítaRtÚvCRmújkUn RtÚvbeRgónbgVåk bgðat;kUn[ecHRsLaj;GMeBÍl¥ ecH[Tan ecHeFVÍbuNüdak; )aRtRBHsgÇ ecHeTAvtþ ecHsþab;Fm’CaedÍm RtÚvecHeRbÍBakü smþÍlYgelamkUnrbs;eyÍg [ecHeTAvtþéf¶buNükþÍ éf¶sÍl

kþÍ RtÚv]sSah_naMkUneTAvtþ [kUnrbs;eyÍgeroneFVÍbuNü[ ehÍy. eBlmkdl;vtþGaramRtÚvbeRgónkUn[ecH»nlMeTan Gbcayn³eKarBcas;RBåT§acarüRtkUleromc,g dåknaMkUnecA [CMrabsYryay CMrabsYrta G‘¿BU mÍgma eBlsþab;RBHFm’ eTsnak¾eday RtÚvecHehArkkUnmk[sþab;Fm’CamYyeyÍg EdlCaEm:Ca«hñågEdr. sUmmatabítaRKb;rUbRbKl;nUvmrtk KÅ»vaTBaküTUnµaneRbónRbedA[dl;kUn[)anRKb;²Kña eFVÍ[ xYrk,alrbs;kUndítCab;nUvGMeBÍl¥ eFVÍ[kUnrbs;eyÍgyl; GMBÍKuNtémøénGMeBÍl¥ suCÍvFm’ sÍlFm’ KuNFm’ kñúgPaBCa mnusS CaFm’EdlRbRBåtþeTAkñúgCÍvítRbcaMéf¶ . eyÍgEdlCa kUnRtÚvEtsíkSaRtÚvEtEsVgyl;[)anc,as;las;eTÍb)an.

kalNaebÍmatabítaRKb;rUb enAkñúgsmaKmRsúkeTs eyÍg suT§Et)andåknaMkUn[)aneFÍVy:agenH suT§Et)anbNþúH nUvBUCKÅesckþÍl¥kñúgxøÜnrbs;kUn suT§Et)anbMeBj[RtåmRtÚv tamtYnaTÍrbs;xøÜnEdlCamatabíta enaHenAkññúgsgÁmrbs;


eyÍgnågmanmnusSGaRkk;mkGMBÍNa)an mankUnGaRkk;Edl míndågKuN«BukmþaymkGMBÍNa)an . bu:EnþenAkEnøgxøHeTot

matabítamín)aneFÍVy:agenHeT BYkKat;bENþtbeNþay[kUn eFÍVtamGMeBÍcítþrbs;xøÜn BYkKat;kan;eCÍgkUnTaMgEdlkUnrbs; xøÜnCaGñkxus CaGñkeFÍVGMeBÍGaRkk;eTotpg . Caerogral;éf¶ BYkKat;KítEtxMrksuÍyklúykak; eFVÍem:c[EtkøayeTACaGñk maneTA)anehÍy.matabítaxøHeTot kUnsuMeTAvtþsþab;Fm’ suM eTAeFÍVbuNüeFÍVesckþÍl¥ hamkUn raraMgkUn [kUnenAcaMpÞHCYy eFÍVkargarrbs;xøÜnCaedÍm Gt;[kUnmkvtþesaH. pÞúyeTAvíj eBlman Fug)as raMeRcóg yb;RBlb;y:agNak¾eday k¾ecH EtGnuBaØat[kÚneTAelgsb,aynågeKEdr . kalebÍeyÍg eFVÍy:agenH eyÍgnågeQµaHfa CaecarlYcbøn;buNükusl bøn; esckþÍl¥rbs;kUn etÍeyÍgCamnusSGaRkk;y:agNaeTA ? kUn eyÍgcg;eFÍVesckþÍl¥ cg;bMeBjesckþÍl¥ EtEbrCaeyÍgham Xat;kUnmín[eFVÍ . eyÍgnågmaneQµaHfa CaGñksmøab;kUn

edaypÞal;éd TaMgcítþKMnítkUnrbs;eyÍg EdlKítcg;eFÍV l¥TaMgb:únµan k¾RtÚveyÍgEdlCamatabítasmøab;[søab;nUvcítþ KMnítEdll¥²TaMgenHGs; [kUnrbs;eyÍgsøab;TaMgrs;s¥úy TaMgRss; søab;TaMgEdlCÍvítenAman. eyÍgnåg)aneQµaHfa CaGñkrujRcannUvkUnrbs;eyÍg [ecjq¶ayGMBÍTÍBågmYyEdl CaTÍBågd¾RbesÍréføføa etÍeyÍghñågeQµaHfa CabuKÁlGaRkk; y:agNaeTA ? enATÍbMputkUnrbs;eyÍgeLÍgcag manGMnYt eBjxøÜn FMlubKuNEm:«Gs;rlÍg FMElgsþab;matabíta FMCag matabítaeTAeTot . karhVåkhat;Gb;rMbnÞMúcítþkUn²rbs;eyÍg enHsMxan;xøaMgNas; EdlkñúgnamCamatabítaRKb;rUb RtÚv EtENnaMkUn[ehÍy kuM[sasnadéTcUlmkBnül;y:agenH Bnül;y:agenaH [rbs;enH [rbs;enaH ehÍyeKGUsTaj »bRkesab sabeRBaHnUvmenaKmvíC¢arbs;BYkeK vb,Fm’ rbs;BYkeK [RCabcUlmkkñúgxYrk,alkUnrbs;eyÍg. BYKeK )anykkUnrbs;eyÍg eFVÍCakUnrbs;eK eFVÍCasav½krbs;eKCa


edÍm . enATÍbMputkUnEdleyÍgxMRbågcíBa©åmbÍ)ac;EfrkSaGs; 10 qñaM 20 qñaM edayKµanKítéføQñÜlR)ak;kéRmmYykak;mYy esnesaHenaH k¾)aneBaleLÍgfa ³ Em:ÉgKµanKuNGVÍbnþíc sRmab;´eT «ÉgKµanKuNGVÍbnþícsRmab;´eT. Rsab;EtGVͲ RKb;y:ag EdleyÍgxMRbågedÍm,ÍkUnRtÚvGs;rlÍgeTA Tåkcítþ EdlRsLaj;kUn eTACaRsgakvegVgvgVan;ePøcPøaMgsµartÍ rk níyayGVÍk¾níyaymínecjEdr . eRBaHehtuenHehÍy mata bítaRKb;rUbRtÚvEtRbúgRby½tñ RtÚvGUsTaj»bRkesabkUn[ mksþab;Fm’ bdíbtíþFm’ eronFm’ kñúgCÍvítRbcaMéf¶[)aneRcÍn kuMrujRcankUnrbs;eyÍg[q¶aycakGMeBÍl¥[esaH . dUecñH mrtkEdlRbesÍrCageKbg¥s; RbesÍrCagRTBüsm,tíþeTA eTotenaH KÅBaküTUnµaneRbónRbedA sÍlFm’ suCÍvFm’ RbcaM éf¶ EdlmatabítaRKb;rUb RtÚvEtRbKl;[dl;kUnRbúsRsÍ[ )anRKb; ² Kñaedayxanmín)an eRBaHCamrtkd¾RbesÍréføføa eTANamkNa k¾eKeKarBRslaj;rab;Gan eKelÍgtemáÍgRKb;

KñaEdr . srubesckþÍmk mrtkrbs;matabítaTaMg 3 y:agenH kÚnRbúsRsÍRKb;rUbRtÚvEtEfrkSaelÍktemáÍgeTÍbmatabíta)an sb,aycítþ)ansmtambMNgR)afñarbs;xÜøn eRBaH)aneXÍj kUnCamnusSl¥hñågÉg .¼

kMNaBü RBHFm’mínsþab;c,ab;mínGan ecHcaMnågmanmkBÍNa xøÜnÉgmínEsVgeCaKvasna sgÇåmeTBþaNaCYyGaNít.¼

kMNaBü GñkRkeFVÍecarlYceRBaHXøan cuHecarGñkmanlYceRBaHGVÍ manBísdUcBs;rs;naMP½y søab;eTAGvícÍeRBaHtNða .¼


buRtmanRbePT3y:ag FmµtamatabítaRKb;rUbenAkñúgelakenH Kµanmatabíta Namñak; EdlR)afñacg;[kUnrbs;xøÜnkøayeTACamnusSxílxUc enaHeLÍy . BYkKat;TaMgBÍrnak;EtgEtbYgsYgbn;Rsn;R)afña sMumankUnmk CamnusSl¥ CakUnmanFm’ktBaØÚ ecHdågKuN matabíta ecHsÁal;yayta cas;TuMjatímítþCítxagCaedÍm. bu:EnþeTaHCay:agNak¾eday kUnEdlekÍtmkenaHÉg Etgman RbePTlkçN³xus²Kña mancråtb£kBakíríyamaryaTepSg² Kña eTAtamGFüaRs½yrbs;xøÜnmkBÍkMeNÍt. kUnxøHekÍtmk ehÍyRbågERbgBüayamsíkSaeronsURt)anecHdågelÍktemáÍg BUCBgSvgSRtkUlrbs;xøÜn [)anfáú¿efáÍgrugerOg mankítíþys ekrþ×eQµaHl,Íl,ajxÞrxÞasuHsayenAkñúgsgÁmRsúkPUmí eFÍV[ matabíta)ansb,aycítþ jatímítþCítxageKRsLaj;cUlcítþ EtgeBalsesÍrmíndac;BÍmat;. kUnxøHeTotmíndUecñaHeT ekÍt

mkehÍyeFVÍ)abmatabíta[rgTåkEPñk rgkarQÅcab;mínEdl )ansb,aycítþmþgNaesaH mínKítxítxMRbågERbgsíkSaeron sURteT KítEtedÍrelgesBKb;mítþPkþíbegáÍtCabkSBYkenAkñúg sgÁmedÍrvayeFVÍ)ab kab;smøab; lYcbøn; qk;ykRTBüsm,tþí GñkdéT eFVÍ[mnusSTaMgLayeKs¥b;ex<Ím eCrRbeTcpþasa edayRbkar³epSg². BUCBgSvgSRtkUl Føab;Etmanmuxmat; mankítþíys ekrþ×eQµaHBÍeraHBísa k¾RtÚvFøak;dundabcuHdl; cMNucsUnü edaysarEtkUnRbePTenHk¾manmíntícnak;Edr eT . ehtuGVÍ)anCakUnEdlekÍtmkmanRbePTxus ² Kñay:ag enH ? )anCakUnEdlekÍtmkehÍymanRbePTxusEbøkBÍKña y:agenH BÍeRBaHkUnelakEckeTAeXÍjfa man 3 RbePT Ebøk²BÍKñaKÅ ³ 1 ¼ GtíCatbutþ ³ buRtRbesÍréRkElgmanKuNFm’ x<s;Cagmatabíta . 2 ¼ GnuCatbutþ ³ buRtfñak;mFümmanKuNFm’esµÍ


Kñanågmatabíta . 3 ¼ GvCatbutþ ³ buRtCan;TabbMputmínsþab;bgÁab; matabíta . smdUcRBHBuT§dÍka EdlRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas; sEmþgbBa¢ak;cMeBaHPíkçúTaMgLayfa ³ Pkí evçev bubuetþa senþa sMvC¢íCm¢ ana elaksµå . ktem teya . Gtí íCaeta Gnu uCaeta GvCaetatí GtCaeta GnCaeta GvCaetatí . kfBa© PíPkí evçev buetþa Gtí íCaeta Gnu uCaeta GvCaeta ehatí GtCaeta GnCaeta ehat . ERbfa ³ mñalPíkçúTaMgLay buRtTaMg3BYkenHÉg rEmgmanR)akdkñúg elak . buRtTaMg 3 BYkenaH etÍdUcemþcxøH ?. KÅ GtíCat buRt 1 GnuCatbuRt 1 GvCatbuRt 1 . mñalPíkçúTaMgLay cuHGtíCatbuRt GnuCatbuRt níg GvCatbuRt etÍdUcemþc ?.

esckþÍGFíb,ay 1 ¼ GtíCatbutþ ³ buRtRbesÍréRkElgmanKuNFm’x<s;

Cagmatabíta. buRtRbePTGtíCatbuRtenH ebÍmanR)akdkñúg RkúmRKÜsarNaehÍy RkúmRKÜsarenaHnågdl;nUvesckþÍceRmÍn rugerOgmínxaneLÍy . eRBaHfa buRtRbePTenH CaGñkman nísS½ymanvasnaRbesÍrx<g;x<s;Cagmatabíta GacdåknaMGUs Tajmatabítamkkan;pøÚvRtÚv)an . buRtRbePTenHÉg ecH Bnül;ENnaMmatabíta[Qb;eFVÍGMeBÍ)ab GMeBÍGaRkk; GMeBÍ EdlmínEmnCaehtunaMmknUvesckþÍceRmÍnCaedÍm. BYkeKecH eRbÍBaküsmþÍEp¥mElðm Tn;Pøn;cMeBaHmatabíta ecH»nlMeTan suPaBrabsareKarBelÍktemáÍgmatabíta TaMgkñúgTÍcMeBaHmux nígTaMgkñúgTÍkM)aMgmux ecHBnül;edayelÍkyk]TahrN_ Cak;;EsþgnågEPñk[matabíta)anyl;GMBÍeTasénGMeBÍ)ab b¤ KuNvíbtþíénGMeBÍG)aymuxCaedÍmfa³ kalNaebÍeyÍgRbRBåtþ eFVÍy:agenH vanaM[eyÍg)at;bg;luykak;masR)ak; nígRTBü sm,tþíkítþíysekrþ×eQµaHCaedÍm. erOgRTBüsm,tþímasR)ak; luykak;enH kalNaebÍva)at;bg;eTA;ehÍy [EtCÍvíteyÍg


enAman eyÍgGacRbågERbgEsVgrk)anmkvíj . b:uEnþerOg suxPaBerOgkítþíysekrþ×eQµaHenH kalNaebÍxatbg;eTA ehÍymíngaynågsVHEsVgrkmkvíj)aneLÍy . )at;bg;luy kak;eQµaHfaxatbg;tíc )at;bg;maseBRCeQµaHfaråldl; Tab )at;bg;suxPaBeQµaHfamaneRKaH )at;bg;kítþíyseQµaH fa)at;sBVGVÍ ² . mínRtåmEtBnül;matabíta[)anyl;GMBÍ GMeBÍ)abQb;eFVÍGMeBÍ)abenaHeT EfmTaMg)anBnül;matabíta [)anyl;GMBÍplRbeyaCn_énGMeBÍl¥ júúaMgmatabíta[)aan dl;nUvRBHBuT§RBHFm’ nígRBHsgÇCaTÍBågCaTÍrlåkeTotpg . ebÍmatabítaenACamnusSkMNaj;mínecHeFVÍTan mínecHsþab; Fm’ mínTan;mansÍlenAkñúgxøÜneT kUnecHdåknaMBnül;[Kat; ecHeFÍVTan ecHrkSasÍl TíjvíTüúm:aej:CUnKat; CavkaEstFm’ esovePAFm’CUnKat; Bnül;[Kat;ecHsþab;Fm’ ecHeronFm’ ecHsURtFm’CaedÍm . mü:agvíjeTotkUnRbePTenH ecHCYy sRmalkargar«Bukmþay éf¶buNüéf¶sÍlníyayCamYy«Buk

CamYymþayfa { Em:«cas;ehÍyTukkargarenH[kUneFVÍcuH } ecHerobcMmðÚbsmøeTonFUbpáaPJÍCUnmatabítaeTAvtþ DúbKat;eTA vtþ CYnluykak;Kat;sRmab;TukeFÍVbúNüeFVÍTanCaedÍm. buRt RbePTenHÉg RBHsmµasm<úT§RTg;Rtas;ehAfa Gtí íCatbtu þ GtCatbu Catb CabuRtRbesÍréføføabMputecHdåknaMmatabíta[eFÍVbuNüeFÍVTan rkSasÍlsþab;Fm’y:agenH Gs©arüxøaMgNas; etÍmankUndUecñH bu:nµannak;eTAenAelÍelakeyÍgenH ? 2 ¼ Gnu GnuCatbu atbtu þ ³buRtfñak;mFümmanKuNFm’esµÍKñaeTA någmatabíta. buRtRbePTGnuCatbuRtenHCabuRtfñak;kNþal mannísS½y manvasna manKuNFm’esµÍKñaeTAnågmatabíta matabítaGacdåknaMGUsTaj)an. ebÍsínmatabítaCaGñkdl; nUvRBHBuT§ RBHFm’ nígRBHsgÇCaTÍBågTÍrB£k kUnenaHk¾luHkñúg GMNacénkarTUnµaneRbónRbedArbs;matabíta )andl;nUvRBH BuT§ RBHFm’ nígRBHsgÇCaTÍBågTÍrB£kEdr. mü:agvíjeTot ebÍ fa matabítaCaGñkmansT§a mansÍlenAkñúgxøÜn ecHeFÍVbuNü


[Tan rkSasÍl eCOkan;RBHBuT§sasna kUnenHÉgk¾ecHeFVÍ buNüeFÍVTan ecHeTAvtþsþab;Fm’rkSasÍldUcCamatabítaEdr. edayehaceTAsUm,ÍEtkUnEdlecH»nlMeTan ecHeKarBcas; RBåT§acarüRtkUleromc,gRbhak;RbEhlKñaeTAnåglMnaMénBUC BgSvgSRtkUlrbs;xøÜn EdlmatabítaCÍdUnCÍtaFøab;EtRbRBåtþ eFVÍBÍmunmkk¾eday k¾[eQµaHfa Gnu GnuCatbutþ Edr . 3 ¼ GvCatbu GvCatbtu þ ³ buRtCan;TabbMputmínsþab;tambgÁab; matabíta.buRtRbePTenHCabuRtBalmínsÁal;buNü)abKuN eTasxusRtÚvmínsþab;tamd¿bUnµanBaküeRbónRbedArbs;mata bítaeLÍy.ebÍsínmatabítaCaGñkeCOkan;tamRBHBuT§sasna CaGñkdl;nUvRBHBuT§ RBHFm’ nígRBHsgÇCaTÍBågTÍrB£k sÁal; buNüsÁal;)ab ecHeFVÍTanrkSasÍl CaGñkmanklüaNFm’ enAkñúgxøÜn.cMENkÉkUnvíjCamnusSRbTUsþnågsasna RbTUsþ någRBHBuT§ RbTUsþnågRBHFm’ RbTUsþnågRBHsgÇ CabuKÁlRTÚsþ sÍl míneCOelÍFm’Gaf’ míneCOelÍsasna míneCOelÍbuNü

)abKuNeTasCaedÍm. buRtRbePTenHEsnGaRkk;xøaMgNas; míndågKuNmatabíta h‘anRbTUsþtbnågmatabíta rhUtdl; Gacvayd¿Rc¿Fak;eFÍV)abmatabítak¾manEdr.kUnxøHeTotmata bítaxMRbågsnSMluykak;xøaMgNas; TRmaMEt)anbnþícbnþÜc mín h‘ancayvayTíj)arÍmøÚsøa TíjnMcMNÍhUbcukeT TuksRmab; RKan;EteFÍVbuNüeFÍVTanRsab;EtkUnenHeTAeXÍjsmøútKRmam deNþÍmykluykak;BÍmatabítabegðÍyeTAeTot . matabíta EdlmankUnRbePTenHeRcÍnEtrgkmµRkas; rgkarQÅcab; rg TåkEPñkmínecHGs;mínecHehÍy . kalBÍedÍmeLÍy BUCBgS vgSRtkUlFøab;Etmankítþíys manekrþ×eQµaHl¥ Rsab;Etman kUnRbePTenHmk eFVÍ[RkúmRKÚsarTaMgmUlRtÚvFøak;dundab cuH rhUtdl;egÍbmuxmínrYc . GvCatbuRtenH CabuRtEdl RbTUsr:aynågRtkUl pþac;bg;nUvRtkUl nígbMpøícbMpøajnUv RtkUlrbs;xøÜnCaedÍm. matabítaRKb;rUbenAkñúgelakenHEtg EtR)afñacg;)annUvGtíCatbuRt níg GnuCatbuRty:agéRkElg


KµanmatabítaNamñak;Edlfa RtÚvkarR)afñacg;)annUvGvCatbuRtEdlCakUnpþac;bg;nUvRtkUlrbs;xøÜnenaHeLÍy.bu:EnþeTaH Cay:agNak¾eday kUnTaMgGs;enHÉgEtgmany:agR)akdenA kñúgelakeyÍgenH. sUm[Gs;elakGñkGanTaMgLayBícarNaedayxøÜnÉgemÍlcuHfa etÍGs;elakGñkcg;køayxøÜneTACa kUnRbePTNa ? .¼

buraNPasít ebÍcg;RsNukkMu)ac;síkSa cg;)anvíC¢aRtÚvlHkþÍsux víC¢aemþcmandl;GñkRsNuk emþcmankþÍsuxdl;GñksíkSa.¼

buraNPasít GñkeFVÍeTaHRtÚvBít míneBjcítþGñkcaMfa GñkmíneFVÍ)anxusRtg;Na GñkcaMEtfaKg;vínasFM .¼

erOgRBH)aTGCatsRtÚv )anB¤mkfa RBH)aTGCasRtÚvCaRBHraCbuRtrbs;RBH )aTBím<ísar EdlCaesþcFMenAkñúgEdnmKF³. luHmanv½y ceRmÍnkalNa RBH)aTBím<ísark¾)anEtgtaMgRBHGgÁ [sßít enAkñúgtMENgCaRBH]braC . RBHraCkumarGgÁenH man ]bnísS½ykñúgbc©úb,nñCatí KYrnåg)anseRmcnUvesatabtþípl bu:EnþedaysarEt karesBKb;CamYynågRBHPíkçúeQµaHeTvTtþ k¾)ankat;pþac;nUv]bnísS½yénmKÁ níg plGs;rlÍg . Ca erogral;éf¶ RBH)aTGCasRtÚv EtgyageTAkan;TÍ]bdæak rbs;PíkçúeTvTtþþTaMgRBåkTaMgl¶ac eRBaHRTg;RCHføaenAkñúgbJT§í elakíyrbs;PíkçúGgÁenaH . enAéf¶mYyPíkçúeQµaHeTvTtþk¾)an cUleTArkRBH)aTGCasRtÚvdl;RBHraCd¿Nak; ehÍyelak k¾)anBnül;dl;RBHraCkumarenaHfa ³ bBíRtRBHraCkumar


kñúgkalmunmnusSTaMgLayCaGñkmanGayuEvg Et\LÚvenH mnusSTaMgLayCaGñkmanGayuxøÍNas; ebÍdUecñaHsUmRBHGgÁ eFVÍKt;RBHraCbítarbs;RBHGgÁeTAnåg)an eLÍgRKgraCCaesþc cMENkÉGatµµavíj någeFVÍKt;RBHd¾manRBHPaK ehÍyeLÍgCa RBHBuT§ . RBHraCkumareCOtamrYck¾kan;ykkaMbítesñótyag sMedAcUleTAkñúgraCbUrÍ TaMgkNþaléf¶ Rtg;edÍm,ÍeFVÍKt;RBH vrbítadeNþÍmykraCsm,tþí bu:EnþRsab;EtenAkñúgxN³enaH BYkGamaRtTaMgLaydågerOgTan; k¾)ancab;RBHraCkumarnaM ykeTAfVaydl;RBHraCa . eRkayBÍRBH)aTBím<ísarRTg; )anRCabnUvesckþÍenaHehÍy RTg;k¾)anRBHraCTannUvraC sm,tþí[dl;RBHraCkumarkñúgeBlenaHÉg . RBHraCkúmarluH )anseRmctambMNgrbs;xøÜnehÍy k¾)ancUleTArkPíkçúeTvTtþRkabTUltamd¿eNÍresckþÍ . PíkçúeTvTtþRKan;EtB¤RBH)aT GCasRtÚvR)ab;dUecñaHehÍyk¾)aneBaleLÍgPøamfa bBíRtRBH

raCkumarRTg;mín)anRCabeTfa RBHvrraCbítarbs;RTg;någ[ Gatµayl;fa RbEhlCa)an 2 b¤ 3éf¶b:eu NÑaH RBHvrraCbíta rbs;RBHGgÁ k¾någeLÍgRKgraCsm,tþívíjedayBítR)akd . ebÍdUecñaH cUrRBHGgÁeFVÍKt;RBHvrraCbítarbs;RBHGgÁcuH edÍm,Í kuM[manerOgenaHekÍteLÍg . eRkaymkRBH)aTGCatsRtÚv RTg;k¾)aneCOtamPíkçúeTvTtþmþgeTot rYcRTg;)anRtas;bB¢aa [raCburscab;RBHvrraCbítarbs;xøÜn ykeTAXuMXaMgTukenA kñúgKukggåt KÅ KukEdlmanEtEpSgggåtRTúbRTúlesÞÍrEtdk degðÍmecjcUlmínekÍt ehÍyRTg;)anhamGñkyamKukfa Gñk Nak¾mínGnuBaØat[cUlCadac;xat elÍkElgEtRBHvrmata rbs;eyÍgecj . RBHnageTvÍRTg;)anRCaberOgenaHehÍy k¾ )andak;RBHRkyaes¶aykñúgpþílmas naMykeTAfVaydl;RBH raCa. luHRBH)aTGCatsRtÚvRCaberOgenaHehÍy k¾)anR)ab; dl;GñkyamKukfa hammín[RBHvrmatarbs;eyÍgykRBH Rkyaes¶aymkfVaydl;RBHvrraCbítaeLÍy. eRkaymkRBH


nagRTg;)andak;RBHRkyaes¶ayenAkñúgpñÜgsk; b:uEnþRtÚvGñk yamKuktamdandågcab;dkhUtykGs; . eRkaymkeTot RBHnag)andak;någEs,keCÍgmas EtRtÚvGñkyamKukcab;dk ykGs;eTot . RBHnageTvÍRTg;Tal;RBHtRmíHmíndågRtÚveFVÍ y:agNa RBHnagRTg;k¾)anseRmcRBHT½yfa Rsg;CRmHRBH vrkay[s¥atedayTåkmankøínRkGUb rYcRTg;lablnnUvRBH kayedayGaharmanrsCatí 4ya:g eTÍbRBHnagRTg;eRKOg GlgáarBÍxageRkA ehÍyRTg;yagcUleTAKal;RBHraCaeday RBH)aTTeT . KYr[GaNítRBH)aTBím<ísarxøaMgNas; Føab;Et esayRBHRkyaes¶ayd¾vícíRtenAkñúgRBHraCdMNak; \LÚvenH RTg;EbCaFøak;xøÜnmk»nlíT§ykrsCatíGahar EdlRbLak; eTAnågRBHvrkayrbs;RBHnageTvÍeTAvíj . eBlenaHRBH)aT GCatsRtÚv)ansYreTAGñkyamKukfa ³ RBHbítarbs;eyÍg esayTÍvgÁtehÍyb¤enA ? BYkGñkyamKukRkabTUlfa bBíRt mharaC RBHvrraCbítarbs;RBHGgÁ mínTan;esayTÍvgÁtenA

eLÍyeT. RBH)aTGCatsRtÚv)ansYreTAeTotfa cuHehtuGVÍ )anCabítarbs;eyÍgmínTan;esayTÍvgÁt ? BYkGñkyamKuk RkabTUlfa bBíRtmharaC)anCaRBHbítarbs;RBHGgÁmínTan; cUlTÍvgÁt eRBaHRBHnageTvÍecHEtcUleTAKal;sYrsuxTukçCa erogral;éf¶.RBH)aTGCatsRtÚvRTg;)anecjRBHraCbBa¢afa cab;BÍéf¶enHteTA GñkTaMgLaycUrhamRBHmatarbs;eyÍg kuM [cUlKal;RBHbíta[esaH ebÍGñkNah‘anGnuBaØat[cUlGñk enaHnågmaneTasCaTm¶n;mínxaneLÍy . KYr[GasUrRBHnag eTvÍxøaMgNas; Føab;Et)anenArYmsuxTukçCamYyKñanågRBHsVamÍ kñúgRBHraCdMNak; \LÚveBlenHmínKYrerOgekÍteLÍgya:genH esaH . RBHnagRTg;RBHkEnSgesayesakaCaxøaMg RTg;yag eTAmat;TVarKuk elÍkkm,g;GBa¢lÍ»nRkabRBHsírsadl;FrNÍ fVaybgÁMTUlsUmxmaeTasRBHsVamÍ rYceBalerobrab;TaMgTåk enRtaRsk;[rhamfa ³ bBíRtRBHPsþa Bím<ísarm©as;b¥ÚneGÍy


kmµtammkpþl;ehÍy lM)akcítþesÞÍrFøay eXÍjGgÁRBHPsþa eFVÍemþckmµRBHGgÁ rgTukçBn;eBkéRk »H »RBHPsþa GgÁm©as;)anekSmkSanþ b¥ÚneXÍjEtrUbRTg; Cab;kñúgKukggåt sUmRkabeTob)aTa pÁú¿RmamTaMg 10 ehÍy sUmGgÁRBHcmBl Edlb¥ÚnRbRBåtþxus RBHnagsUmGP½y rYcfVaybgÁMla

Gm©as;eGÍyrgevTna . QÅsBVkayNaycínþa Cab;eTasab¥ÚnsågkS½y. EdlrUbRTg;sagNaéfø GñkdéTCYymín)an . etÍeBlNa)anrYcR)aN eFVÍemþc)ancUleTACít . CaBUCBgSvgSCÍvít CakarBíteBlenHehÍy . elÍkhtßamínRBegÍy Gm©as;eGÍyb¥ÚnsuMeTas . Rss;nímlGt;kMhus b¥ÚnsUmeTasRBHPsþa . nígkSRtéføm©as;sírsa cryaRtacakecjeTA .

eFgeFagGs;kaya cukQÅpSaTukçGYlekþáA RTg;yageTAlMenA m©as;eqameqøAesÞÍrkS½yCnµa. RBH)aTBím<ísarelakCaRBHesatabnñbuKÁl eTaHbÍCaenAkñúg sßanPaBEbbNak¾eday k¾RBHGgÁmíneTamnsSEdr RTg;BaJúaMg GtþPaB[RbRBåtþeTAedaysarEtkaryagc®gám . RBH)aT GCatsRtÚv)anRCaberOgenaHehÍy RTg;k¾)anbBa¢Únnayxµan; RBHeks[eTAvHRBH)aTarbs;RBHraCbíta.nayxµan;RBHeks TaMgLay k¾)ancab;RBH)aTBím<ísar vHGgán;² nUvRBH)aT RbLak;edayGMbíl nígeRbg ehÍyykeTAduteralkMedAnåg KMnrénregÍkePøÍgGusKKÍrEdlkMBugEtekþA . RBH)aTBím<ísar QÅeBÍtpSaéRkElgebÍRKan;EtGt;GaharmínGÍeTEfmTaMgRtÚv eKvHGgán; ² RBH)aTamín[edÍrekÍteTAeTot KYr[GasUrRBH GgÁNas;. esckþÍfa ³ kñúgkalmunRBHraCaGgÁenaH)anBak; RTnab;eCÍgeLÍgCan;elÍTÍlanRBHectíyEdlCakEnøgsRmab; eFVÍskáar³bUCa eTÍb)anCakñúgkal\LÚgenH kmµeBorEdlxøÜn


)aneFÍVenaHtammkpþl; RtÚveKvH)aTeCÍgrgTukçevTnay:agenH Ég. GacarüBYkxøH)aneBalfa )anCaRBH)aTBím<ísarRtÚveK vH)aTeCÍgmkBÍman)abkmµ edaysarEtRBHGgÁyagCan;elÍ kenÞlEdleKRkalsRmab;RBHPíkçúsgÇ edayRBH)aTTaMgBÍr Edlmín)anlagsMGatehÍy . enAkñúgraRtÍenaHÉg RBH)aT Bím<ísarmínGacGt;RTaMeTAnågkarQÅcab;)an RTg;k¾)anesay TÍvgÁtenAkñúgKúkenaHeTA. Kab;CYnCamYyKñaenaH BYkGamatü k¾)ancUlRkabTUlRBH)aTGCatsRtÚvfa { bBíRtRBHGgÁ ¡ buRtrbs;RBHGgÁRbsUtehÍy} . RBH)aTGCatsRtÚveRtk GrxøaMgNas; rMePÍbjab;j½rsBVsarBagÁkay nåkeXÍjfa xøÜn mankUn mínEdlFøab;mankUnesaHBÍmunmk . RBH)aTGCat sRtÚvk¾)annåkeXÍjdl;bítarbs;xøÜnfa »hñ+ ¡ bítarbs;Gj kalEdlRbsUtGjmk míndågCaKat;RsLaj;Gjy:agNa eT ? dUecñHGjmínKYrykKat;eTAXuMXaMgTukenAkñúgKukggåt esaHeLÍy . kñúgxN³enaH manGamatümñak;eTotcUlmk

RkabTUlfa bBíRtRBHsmµtíeTBRBHbrmraCbítarbs;RBHGgÁ )anesayTÍvgÁtkalBÍyb;muíjenHehÍy RKan;Et)anB¤Bakü enaHPøam RBH)aTGCatsRtÚvk¾Pan;PaMgedkdYlsnøb;)at;bg; sµartÍmYyrMeBc. eRkayBÍ)andågxøÜnBÍsnøb;víjehÍy RBH)aT GCatsRtÚvk¾)anyagsMedAeTAkñúgKukyM»bRkesabRBHbíta GYlpSaQÅrÍgérenAkñúgRTÚgéRkElg. níyayBÍRBHnageTvÍ luHdågdMNågfa RBHsVamÍrbs;xøÜn esayTÍvgÁtdÚecñH RBHnagk¾)anesayRBHkEnSgesaka yM erobrab;GMBÍkarkMst;kRmRKb;GnusSavrÍy_TaMgLay Edl)an sagrYmKñaCamYynågRBHsVamÍ taMgEtBÍ)anKñaCabþÍRbBn§mk . \LÚvenHRBHGgÁk¾)anesayTÍvgÁtTaMgkarQÅcab;rgTukçevTna y:agéRkElgCaTÍbMput bnSl;Tuk[TUlbgÁMenAÉkaEtmñak; ÉgkeNþackENþgcMEbgcítþéRk . Rsab;EteBlenaH RBH)aT GCatsRtÚv)ancUlmkdl; RBHnagRTg;k¾)anyMeBalerob rab;sþÍbenÞasfa ³


bBíRtmharaC elµaPkñúgGMNac cítþRTåsb£sSa sahaveXareXA kacdUcstVxøa h‘anvayRbhar bítabegáÍt . enHb¤mharaC cítþkøaGg;Gac rUbkayl¥eqÍt h‘ansmøab;Gñk manKuNbegáÍt CaRsúkkMeNÍt Edlpþl;rUbkay . GasUrxøaMgNas; kUnGt;ecHxµas h‘anRbTUsr:ay någbítaÉg edaycítþm:ak;gay eRBaHcg;sb,ay køayxøÜnCaesþc . \LÚvsmehÍy »kUnRbúseGÍy Gñk)anseRmc tameKalbMNg EdlGñkbþÚrpþac; cg;køayCaesþc RKb;RKgEpndÍ . bgðajGMNac [eKekatxøac faesþcl,ajl,Í

dl;RbCaraRsþ namuÅnm®nþÍ xøacbuNü)armÍ ecsþaRBHGgÁ . GñkmínsmesaH ekÍtmkCamnusS mínKYrebÍRTg; smøab;bíta edaykareqatl¶g; eTAtamcMMNg; cg;køayCaFM . GñkmíndågesaH GMeBÍeFÍVenaH GñkNaxñHyM GñkNaQÅcab; GñkNaeRkomRkM GñkNaxøHyM gMkñúgcínþa . eRkayBÍkaryMesakxSåkxSÜlesayRBHkEnSgesaka cb;sBVRKb;ehÍy RBH)aTGCatsRtÚvRTg;k¾)an)anfVayRBH ePøÍgRBHsBrbs;RBH)aTBím<ísarenaH edayxøÜnRBHGgÁpÞal; . cMENkÉPíkçúeTvTtþ eRkayBÍ)anRbåkSaKñaCamYynågRBH)aT GCatsRtÚvmk k¾)anBüayamRbRBåtþeFVÍGMeBÍGaRkk;epSg ²


edaybMMNgfa Gjnågsmøab;RBHsasþa rhUtdl;karbMEbk bM)ak;RBHPíkçúsgÇCaedÍm. enATÍbMputEpndÍk¾)anRsÚbykPíkçú eTvTtþ)at;eTA . tamn½yEdlelaksEmþgfa PíkçúeTvTtþ eRkayeBlRBHFrNÍRsÚbykeTA k¾)aneTAekÍtenAkñúgGvícÍ mhanrk . RBH)aTGCatsRtÚvRKan;Et)anRCabd¿NågenaH ehÍy RTg;manesckþÍP½yxøactk;søútrn§t;y:agxøaMgedayRTg; manRBHtRmíHfa EpndÍmuxCanågRsÚbGjeTotmínxaneLÍy eRBaHGjk¾Føab;)ancUlédcUleCÍgrYmpSMKMnítKñaCamYynågPíkçú eTvTtþenaHEdr . cab;taMgBÍRBH)aTGCatsRtÚv)ansmøab; RBHbítabegáÍtrbs;xøÜnÉgmk RTg;mínEdlFøab;)anpÞ¿lk;sxu RsÜlmþgNaeLÍy ecHEtekþAeralralsBVsarBagÁkay GnÞH GEnÞg PítP½yPan;PaMgsµartÍdUcCaRtÚvEpndÍRsÚbTaMgrs; RtÚv GNþatePøÍgkúñgGvcÍmhanrkmkqabeqHTaMgRss;b¤fa dUcCa RTg;pÞ¿p¶aelÍEpndÍ ehÍyRtÚvbuKÁlkan;ykEdkd¾RsÜcrnÞal Rcaleq¥Amkcak;TmøayRBHkayrbs;RTg;TaMgrs;dUecñaHÉg .

RBH)aTGCatsRtÚv sUm,ÍEtesckþÍs¶b;RBHraChb£T½yRtåmEt mYyRsbk; k¾RTg;mínGac)anEdr eRBaHRTg;ecHEtrsab;rsl; EbbenHrhUt . eRkaymkRTg;k¾)anRbCu¿sBVmuxnamÅunm®nþÍ GñkR)aCJl,ajl,ÍenAkñúgEdnGaNacRkrbs;xÜøn edÍm,ÍRbkas EsVgrkbuKÁlNa EdlGaceFVÍ[RBHGgÁ)ans¶b;RBHraChb£T½y. bu:EnþeTaHCaRBH)aTGCatsRtÚv)anRbTannUvrgVan;CaTÍ Kab;cítþy:agNak¾eday k¾KµanbuKÁlNamñak;GaceFVÍ[RTg; )ansuxs¶b;cakesckÍþrsab;rsl; revÍrvay enaH)aneLÍy . xN³enaHRsab;EtmanRKÚeBTümñak;eQµaHCÍvkekamarPtü)an cUlmkRkabTUlfa manEtRBHsmµasm<úT§mYyGgÁb:eu NÑaHeTÍb RTg;GacCYyerOgenH)an. eRkayeBlRBH)aTGCatsRtÚv)ansþab;RBHFm’eTsna rbs;RBHBuT§ehÍy RTg;k¾)andl;nUvRBHBuT§ RBHFm’ níg RBH sgÇ CaTÍBågTÍrlåkesµÍedayCÍvít. RBHraCaGgÁenH)anRCHføa bUCanUveRKÓgskáar³TaMgLaycMeBaHRBHBuT§sasnay:agéRk-


Elg. RBH)aTGCatsRtÚvRTg;)anTMnukbRmúgRBHBuT§sasna nígRBHsmµasm<úT§RBmTaMgRBHPíkçúsgÇdrabdl;Gs;RBHCnµ . CaBíesseTAeTotenaHKÅRTg;)anTMnúkbRmúgnUvbzmsgÁayna Gs;ry³eBl 7 Ex . bu:EnþeTaHbÍCaRBHraCa)aneFVÍbuNüeFVÍ kusleRcÍny:agNak¾eday k¾mínGaceKc[putrt;[rYc GMBÍ )abkmµEdlxøÜn)aneFVÍenaHeLÍy.luHdl;RBH)aTGCatsRtÚv esayTÍvgÁteTA)abkmµEdlxøÜn)aneFVÍGac[RTg;eTAekÍtenA kñúgmhanrkeQµaHGvícÍ)an EtedayGMNacénFmµµTan kar TMnukbRmúgRBHsasna RTg;k¾)ancUlmkekÍtRtåmelahkumÖÍnrkdl;nUvTukçevTnaGs;kalCayUrGEgVg ehÍyeRkayBÍegÍb BÍnrkmkvíj RBHraCaGgÁenHnåg)anCaRBHbec©kBuT§mYyGgÁ mannamR)akdfa CvÍ ítví tvess íess enAkñúgGnaKtkal . tv karesBKb;manGMNacxøaMgNas; ebÍesBKb;RtÚv)anpl mkvíjk¾RtÚvEdr bu:EnþebÍesBKb;xus)anplmkvíj KÅdUcCa

RBH)aTGCatsRtÚv Edlh‘ansmøab;bítabegáÍtrbs;xøÜn. kar smøab;matabítamaneTasdl;fñak;GnnþríykmµF¶n;F¶rya:gNa dUecñHkarcíBa©åmTMnukbRmúgmatabíta k¾manGanísgSeRcÍnxøaMg køay:agenaHEdr. eTaHbÍCasßítenAkñúgsßanPaB kal³eTs³ EbbNak¾eday sUm[kUnRbúsRsÍTaMgLay)ansßítenA eRkamd¿bUlénRBhµvíharFm’rbs;matabíta [)anRKb; ² Kña terogeTAehag .¼

suPasít )anR)ak;Ex KYrGaelaH kuMeRBaHRTBü KYrlkél

EtCÍvít Gal½ysþay kb;CÍvít écñCÍvít

BítCaGs; samsíbéf¶ BítKµann½y plítbuNü.¼


KúNmatabíta munnågføaEføgEcgBN’na elÍkhtßvnÞafVaybgÁM RBHBuT§RBHFm’d¾CaFM nígsgÇ]tþméRtrtna . rYcnågføaEføgEcgbríyay erobrab;GFíb,ayRsaybBaða R)ab;CnGñkenAkñúgsasna RKan;)anRCHføatamnísS½y. matabítaelakmanKuN F¶n;enaHEsnF¶n;Bn;eBkéRk F¶n;elÍsRbfBÍhYs]bemyü puthYsvís½ynågdåg)an. EteTaHy:agNaKg;dågxøH eTaHCamínc,as;tamlMGan erobrab;eXøagXøaTaMgbu:nµan cgCaníTanR)ab;Cna . taMgEtBÍkUnenAkñúgépÞ elakGñkfñmbÍEfrkSa Rby½tñRbEygRKb;\ríya RKb;eBlevlaKµancenøaH . luHdl;eBlkUnekÍtmkehÍy GñkmínkenþÍyEtgse®gÁaH cíBa©åmfñak;fñm[TåkedaH cg;[kUnrs;x<s;dUceK . GñkbÍGñkbmfñmrkSa eRbÍedayhtßaGñkTaMgeTV

be)asGEg¥lsBVkaey GñkeRcógbMeBedayvaca . taMgEtBÍkUnmanrUbkay GñkEtgxVl;xVayEfrkSa cíBa©åmbÍ)ac;kUns¶ÜnP¶a mínGacBN’na[RKb;)an . kUnbenÞabg;mURtlamk rbs;KRmk;TaMgbu:nµan Gñkcab;Gñkkan;RbLak;R)aN kUnyMef͵rm:aNGñkPítP½y. bBíRtelakGñkd¾manKuN GñkrgTukçF¶n;Bn;eBkéRk GñkemÍlEfkUnTaMgyb;éf¶ TaMgRbúsTaMgRsÍ[rs;)an. enHKÅRBHKuNrbs;Gñk KuNeRCAGnKÇGb,maN eTaHbÍkUnxuselaHlafáan cítþelakRsakRsanþmíneCrsþÍ. dUecñHkUnsUmelÍkhtßa bnÞn;kaya»nsírsÍ fVaybgÁMGñkedayemRtÍ edaycítþPkþÍCaRbFan . sUmGñk)ansuxTaMgyb;éf¶ kuMbÍmanP½ymkebotebon eRKaHkaccéRgTaMgbu:nµan q¶aycaksnþanterogeTA.¼


ePÍøgGacrlt;edayePøógrlåm éhGs;kUnEm:RbúsRsÍTaMgLay cUrkUnsþab;mþayNakUnmass¶Ün

\LÚvFMehÍyRtÚvEfTaMxøÜn kuMxågrt;BYndUcenAkumar . kalkUnenAtUckUnxågGagyM eBlenHkUnFMkMueRbÍhígSa t,ítmnusSsBVéf¶eRcÍnxVHemtþa kUneTATÍNaRby½tñsmþÍ . ÉkUnRsÍEm:kUnkuMmaya t,ít®búseRcÍnKñaqab;mak;gayRsÍ rUbkUnenAekµgkuMP½yGt;bþÍ t,ítmnusSRbúsRsÍBítmanKUeRBg. cMENkkUnRbúsRtÚvxMBuHBar EsVgrkvíC¢aTan;xøÜnenAekµg esBKb;bNÐítBít\tvegVg ejónRsaRsÍEl,gEtgEtvínas. Em:rÍkrayNas;eBlkUnsagpñÜs KítfakÚnbYsrs;eronFm’RBH

Em:xMdak;)aRtsm¥atmuxpÞH bu:EnþEm:RtÚvxkcítþeBkéRk Em:Gs;sgÇåmtågENn»ra Em:xøHmíncg;[kUnbYseLÍy Em:yMrn§t;eBleXÍjmasem

eTAvtþsMBHsþab;Fm’eTsna . enAeBlEdléf¶kUnlasíkça mínnåksµanfaelakkUnsåkeT. cg;[eronehÍyRblgnågeK bYsCasameNreTAsuMc,ab;RKÚ.

Em:cg;[kUnsåkcUleronvíj xVHxatemþcmuíjEm:GñkKítKUr eRBaHEm:xøackUnbYsmín)anyUr såkmkrkKU\tmuxrbr . kUnEm:eronQrC¿hr[maM RtÚvsagsnSMEtGMeBÍl¥ kMuedÍrknøgCan;xñgGñkRk ERkgeKdl;kkUnRtÚvrgeRKaH. kUnRtÚvecHrt;bt;tamsgÁm erOgr:avtUcFMkuMnaMCemøaH ykQñHGñkTabedaykarseRgÁaH ykQñHGñkx<s;edaykarvnÞa.

Em:cg;[kUnQñHeRkAs®gÁam ebÍkUnBüayamQñHGñkpgKña kUnRtÚvRby½tñRKb;m:at;RKb;Xøa EqáqáÜtBs;Cava\tsÁal;m©as;. kayEtgRKaMRKaCranaMeTA Etekrþ×eQµaHenAdítdamy:agc,as; reTHLanxUcmaneRKÓgbnøas; xUcGs;ekrþ×xµasKµanGVÍpøas;eLÍy.

eBlGs;BÍEm:RtÚvEfbgb¥Ún

Em:sgÇåmkUnCUnb¥Úndl;eRtÍy

ebÍkUnyl;CatíjatíBítFÚres,Íy kÚneFVÍtamehÍyEm:Gr\tpÞåm. sUmkUnmasmþayrMsayhígSa ecHpSayemtþaedaysñamjjåm

ePøÍgGacrlt;edayePøogrlåm kUnTÍsgÇåménCÍvítEm: .¼ eday])ask ³ Kuy suFn


)abkmµcíBa©åmkUn éhGs;kUnRbúsRsÍpgTaMgLay RKb;rUbRKb;kayekµgcas;emþcmþa

\LÚv)abkmµedjtammkdl; kmµtamhucplmínEdlRsakRsanþ

[Kat;rgTukçenAkñúgsnþan

GkuslrMxanKat;RKb;evla.

RtÚvEtlkélKítBícarNa matabítamanKuNEvgq¶ay. BYkKat;enArs;rksuÍPUtPr mínEdleRtkGrnågkarsb,ay

ehtuenHsUmkUnRbúsRsÍTaMgLay lkélxVl;xVayKítBícarNa

rksuÍRbv½Ba©bM)at;CÍvít k¾Kat;mínKíterOgkmµevra eFÍVemþc[EtkUn)ansíkSa enaHeTÍbmatabítaeBjcítþ. matabítaeFVÍ)abRKb;y:ag EtnaMsMNagdl;buRtvrmítþ [kUn)ansuxsb,aykñúgcítþ eTaHCaCÍvítrgTukçQÅpSa . Kat;xMrksuÍErkBunCítq¶ay mínxøacenOyNayht;kñúgkaya

eTÍb)anCakmµtammksMedA [plEm:«rgTukçy:agenH .¼

eRBaHKat;xøackUnCYbkþÍGnþray Kat;EtgxVl;xVayRKb;eBlevla.

haléf¶halxül;halePøógemþcmþa k¾Kat;mínfaeTkUnRbúsRsÍ.

BYkKat;rksuÍRbRBåtþTuc©rít

smøab;CÍvítstVpgdéT

eRBaHehtuEtkarcíBa©åmkUn PUtPrkuhkRbv½Ba©©RKb;RKa

eTÍbKat;bíTBYnrbs;nana edÍm,Ís¶ÜnP¶a)anrs;suxsanþ.

eFÍV)abRKb;y:agCaerogral;éf¶ eRBaHkUnRbúsRsÍenAkñúgRKÜsar.

eXÍjeT)abkmµmatabíta eRBaHEtnrNaeTÍbKat;GYlekþA. mínEmnedÍmehtuk¾eRBaHnrNa eRBaHbuRtsgSarNamaseqameqøA

kUnsþayeRkayNas;

kUnsþayeRkayNas; mínKYrkmµRkas; [kUnTåkEPñk rgkmµTaruN kMRBaÉka . kUnsþayEm:« Føab;EtnítüenA cíBa©åmbÍ)ac; dl;kUns¶ÜnP¶a mkdl;sBVéf¶ . kUnEsnsþayeRkay mínKYreføaHeFøay

RBat;GñkmanKuN vasnas‘ysu‘n emÍlEfrkSa [rs;RKb;Kña RBat;TaMgGal½y


RBat;mþay«Buk

rhUteBlkS½y fa)anCYbvíj . sþayFøab;fñmbÍ dl;kUnRbúsRsÍ [kUn)ansux sb,ayeBjelj BÍkUneLÍyNa . sþayFøab;bMeB semøglan;eTV eRcógfñak;fñmkUn edaycítþemtþa )ansþab;smþÍ . sþayhYsBÍsþay mínKYrXøatq¶ay [kUnkMRBa rgaral;éf¶ )at;eTATÍNa . sþayxan)ansþab; vacasUrs½BÞ [kUneFVÍl¥ sÁal;jatímÍgma

mínmaneTéf¶ mín[eTaemñj mínKítcMeNj BíeraHGs©arü [kUnRKb;Kña RBat;cakelakíy míndågm©as;éfø R)ab;kUnRKb;Kña [RbågsíkSa

eRkbykcMeNH . sþayeGÍyEsnsþay sþay«Bukmþay esÞÍrEtrelH rlYy»ra enAkñúgeBlenH CatíCaGñkecH ríHKítbUCa . sþayTÍkEnøg [kUnvegVg cMEbgcínþa \LÚv)at;Gñk míndågeTANa [kUnQÅpSa cMEbghb£T½y . kUnsþayGñkNas; ehtuGVÍRBat;R)as GñkmþayBísÍ RBmTaMg«Buk [kUnrÍgér esÞÍrEtkSíNkS½y kñúgRKaenHehag .¼

Em:eRtkGrnågkUnsagpñÜs Em:xkcítþ

t,ítkUnla

caksíkça


mính‘anfa ebÍRbågXat; eTÍbføågEføg ebÍCaRbús EtlaPsUnü mínGnuBaØat dUckalRKa mínfVÍeT GUsTajéd eTaHEm:tåg b:uEnþeNðÍy ¡ famasR)ak; TaMgesdæÍ

havasøak; naM)abmat; Qb;hYgEhg Em:någbYs eCaKGab;»n [RsþÍ RBHsasþa ebÍeBlenH kUnRbúséfø ceg¥ótcítþ Kg;eBleRkay laPyss½kþí esnabtÍ

x¢ak;vaEsøg Etmñak;Ég Elgcrca . C¿nYskUn ePThÍna sagbBVC¢a Kg;enAeLÍy . ehtubc©½y q¶ayBÍeRtÍy k¾BítehÍy kUnnågyl; . fñak;m®nþÍ esþcRTg;Bl

Kg;enAcaj; Cakusl kUndågeT Rkdl;RBm Rk)anekÍt RkFmµyan Rkmüa:geTot RkGacarü éf¶mrN³ masmþayeGÍy kñúgeBlenH [kUns¶Ün EtebÍGñk

kmøaMgbuNü naMkUndl; RkeBkéRk TaMgsT§a mkCamnusS RBHRbTan RkekÍtTan; eR)aseTsna kan;Etxít emþckenþÍy KµanGVÍesaH )anrYcxøÜn BågelÍRBH

pñÜs[pl fñl;níBVan . bc©½ylµm EdlkUnman TaMgFnFan Tukekr[ . BuT§sasna RKb;RCúgeRCay CítNas;ehÍy ElgxnþÍ . CaTÍBYn cakTukçP½y rtnRt½y


kUnRbúséfø kalkUnbYs mansgÇåm EteTaHsåk Em:P½ysøn;

rYcPBbÍ putTaruN . sm\tex©aH Em:jjåm kUnfVayxøÜn beRmÍbuNü k¾kuMq¶ay BÍBuT§KuN xøactNða x©ÍkUneRbÍ .¼ eday])asíka ³ »m lkçNa

Gvsankfa ´GñkeroberogeQµaH QMu Qn; Qn; elÍkhtßbnÞn;»nsírsa RkabfVaybgÁMRBHsasþa EdlRTg;QñHmareBl)an®tas;. RkabfVaybgÁMeq<aHRBHFm’ EdlBuT§bvr)anRbkas )anRtas;sEmþgEføgy:agc,as; eRbób)ansÁrdas;BYkstVelak.

bgÁMRBHsgÇKRmb;bÍ )anB¤sÁrdas;eTÍbPJak;eRkak ´sUmbgÁMbnÞn;®)aN )ankarecHdågRbågRtíHríH sUm)ansm,tíþ 3 Rbkar RBmTaMgsm,tþíd¾RbéB edayGMNacbuNüénFmµTan

sav½kCínRsÍEdlguyegak putcakkaregakkñúgkíels. sUmelakGñkGan)ancMeNH ´sUmQb;esøHcb;esckþÍ . sm,tíþmnusSanígsYKa’l½y níBVanKµanGVÍRbdUceLÍy. EdlrUb´)anksagehÍy

sUm[rUb´)ansuxes,Íy

qøgpútdl;eRtÍyKÅRBHníBVan.¼


ÉksarBíeRKaH

namsb,úrsCncUlbc©½ye)aHBum<esovePA

1 ¼ vcnanuRkmExµrrbs;semþcRBHsgÇraC CYn Nat ¬pSayecjBÍvíTüasßanBuT§sasnbNÐítü ¦ . 2 ¼ Km<ÍrmgÁltßTÍbnÍ)alÍPaK 1 - 2 ¬ edayRBHBuT§eXasacarü ¦ . 3 ¼ Km<ÍrmgÁltßTÍbnÍERbPaK 1 - 2 ¬ edayRBHPíkçú vínyFera ³ mhay mhayní enOn ¦ . 4 ¼ bTanuRkm)alÍPaK 1 - 2 - 3 ¬ edayRBHRKÚ sírÍesaP½N ³ kmå tUtrU ¦ . 5 ¼ esovePAKuNRBHkenøag ¬ eday Rtg ehog ¦. 6 ¼ esovePACÍvítEm: ¬ edayRBHPíkçú vrí ybNÐ íybNÐeta íeta ³ ):ag xat; ¦ . 7 ¼ ÉksarepSg² CaeRcÍneTot .¼

1 Píkçú Ebn vívbí lu ÷ ])asíka cay éqlÍ éqlÍ ¬PñMeBj¦>>>>>> 210>000¹ 2 BuT§brís½TvtþnTÍeCatþnaram ¬ ex©akxageCÍg ¦>>>>>>>>>> 105>000¹ 3 BuT§brís½TvtþRBHQr ¬RsúkkMBg;RtEbk ¦>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 4 ejamRbús sYn QMu níg ejamRsÍ Xní h‘an RBmTaMgbgRbús QMu Qan ¬ PUmíéRBxñúr ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000¹ 5 RBHPíkçú]eTÞsacarü pun esaP½N÷ejamRsÍ ehg mÍm >>> 60>000¹ 6 BuT§brís½TvtþGgÁreXøakfµÍ ¬Rsúkemsag ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>> 57>400¹ 7 RBHPíkçú sxu FmµPasÍ asÍ ¬ RKÚsURtsþaMvtþsMsmÍ ¦>>>>>>>> 50>000¹ 8 ejamRbús sxu etg ÷ ejamRsÍ tgu KmlÍ åmlÍ >>>>>>>>>>>> ml 9 sameNr LÚn La ¬ vtþsMsmÍ ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000¹ 10 Tayk saerOn ÷ ])asíka epg FÍFÍ ¬ PUmíFñg; ¦>>>>>>>>> 50>000¹ 11 BuT§brís½TvtþbuBaØekçtþaram ¬RsúkkMBg;lav ¦>>>>>>>>>>> 42>000¹ 12 sameNr RKal paní pantí ¬vtþb£sSÍCukxageCÍg ¦>>>>>>> 35>000¹

មហាបលិកម្មរបស់មាតាបិតា  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you