Page 1

v t þ n i e R K a F v ½ n { K l ; T T w g} munIekaslü enA(éhLún RbmUleroberog BuT§skraC 2554 EckCaFmµTan


KhdæsIl vtþnieRKaFv½n {Kl;TTwg} munIekaslü enA(éhLún RbmUleroberog BuT§skraC 2554


esovepAeQµaH

Khdæs Il ¬sIlrbs;RKhsߦ

eroberogeday

munIekaslü enA(éhLún

vayGtßbTeday

enA(BILút/ pøg(BnøWr½tn_/ ehg(suvNÑr½tñ

epÞógpÞat;eday

RkúmGñkman]bkar³kñúgkargarFmµTan

EksRmÜleday

Pikçú GKÁFIera Kg;(sumitþ

kalbriecäT

15 ekIt ExecRt qñaMqøÚv B>s> 2553

e)aHBum<

elIkTI 1

FmµTaneday

RBHsgÇ nigBuT§bris½TTUeTA TaMgkñúg

cMnYn 2000 k,al

nigeRhARbeTs sßanTIeFVI

BuT§mNÐlmhastib,dæan vtþnieRKaFv½n {Kl;TTwg} PUmie kaHRkbI XuMERBkfµI RsúkekonsVay extþk Nþal

rkSasiTi§

edayvtþnieRKaFv½n {Kl;TTwg}


k

vin½y

esovepAenH

GarmÖkfa

ekIteLIgeday)anRbmUlGtßbT

CaRBHBuT§dIkapg

CaeRcInKW

³

CaRBHGdækfapg

Km<IrRBHéRtbidk

Gdækfa

Fm’

BIkñúgKm<Irnana xuTÞkni kay

semµahvienaTnI kgçavitrNI smnþb,asaTika mgÁltßTIbnI nigesovepAepSg² Tak;TgnwgsIl GñkRTRTg;

eRcIneTot

Rsg;ykesckþIEdlCab;

sikçabTCaedIm

CavtßúcaM)ac;sRmab;RKhsß

Rbdab;tak;Etglm¥kay

Rsg;mkenaH

vaca

citþ.

sresrbBa©ÚlkñúgesovepAenH

{KhdæsIl}.

ebI)ansikSaeronsURt

ENnaMrbs;GñkR)aC£

-

dak;eQµaHfa

edIm,ICaRbeyaCn_cMeBaHGñkRtÚvkarsmaTansIl

minTan;)andwg

GtßbT

-

Edl

tamesckþIBnül;

bNÐitBIburaNsEmþgcgRkgTukmk

-

-

enH ehIy Gac)andwg.

edayka r)a n eXIj Rbeya C n_r bs;e sovepA e nHehIy

k¾júaMgqnÞ³[ekIteLIg

manBüayamRsg;RbmUlGtßbT)an

RKb;RKan;ehIy k¾seRmccitþykeTA[kUneQµaH

enA(BILút

-


x

Ga rmÖ kfa

CYyvayGtßbTedaykMuBüÚT½r[ kUnenaHk¾ykcitþTukdak;Rbwg ERbgCYyvayGtßbTpg cMENkelak

CYyRbmUlGtßbTbEnßmeTotpg.

pøg(BnøWr½tn_

nigelak

manesckþIRCHføakñúg kargarFmµTanenHEdr vaykuMBüÚT½r

san(sb,ay

sT§mµeCati)aela

Kl;TTwg

Guin(sMeGOn

KmÖIretßera

yW(Tit

extþkNþal

vtþ

eTARbeKn

sUm [CYyBinitü

eRkaymk´)anykeTARbeKn

nig

CaRBHvin½yFrKN elakm©as;RKÚ

eCAGFikarvtþnieRKaFv½n

RsúkekonsVay extþk Nþal

elak

BieRKaHEksRmÜlesckþI

nigejamxøHeTot

Eklm¥)ansmrmüehIy

Twm(esOt

RBHFmµacarü

bnÞab;mk´)anykesovepAenH

elakm©as;eRcInRBHGgÁ

ekonsVay

)anseRmc

eCAGFikarvtþvisuT§imKÁ

sUmelakCYyBinitü

smKYrehIy

RBHRKÚ

)ancUlrYmCYy

-

-

ehIy´ykesovepAenHeTARbeKnelakm©as;

Fmµ)aela m©as;

ehg(suvNÑr½tñ

nUvGtßbTEdl´RtÚvbEnßmeRkay

CaesovepA

-

PUmie kaHRkbI

Rsuk

-

-

-

-

-

-

-

emtþa)aela XMuERBkfµI

sUm[elak CYyepÞógpÞat;


K

Ga rmÖkfa

EfmeTot elakk¾)anBinitüepÞógpÞat;yl;fa RtwmRtÚvehIy eTIb´ykeTAcat;Ecge)aHBum< sRmab;RbeKnEckCUnCaFmµTan tamsmtßPaB.

edayGMNacénkarRbwgERbg

plbuNüenaH

kñúgkargaresovepAenH

sUm[)anseRmcbMNgR)afñadl;elakGñk

d¾manKuNTaMgGs; CaedIm

-

manRBHmatabita

dl;elakm©as;RKb;RBHGgÁ

RKÚ]bCÄayacarü

jatiejam

BuT§bris½T

TaMgGs; Edl)anCYy]btßmK Ö aMRT edaykmøMg a kay vaca citþ nigRTBüFn

edIm,I[)anseRmc

RBmTaMgsBVstþnikrTaMgGs;kñúgelak stibBaØa

sµartICasmµaTidæi

CaesovepAFmµTanenH )anRbkbRBmeday

)anesckþIsuxkñúgelakenH

nigelakxagmux rhUtdl;GvsanCati.

vtþnieRKaFv½n {Kl;TTwg} éf¶e dAr_ 2 ekIt

ExPRTbT qñaMqøÚv Éks½k B>s> 2553. eroberogeday´RBHkruNa GatµaPaB munIekaslü

enA(éhLún


X

ÉksarBieRKaH 1( Km<IrRBHéRtbidk 2( Gdækfa xuTÞknikay 3( semµahvienaTnI {sikçabTviPgÁ} eroberogeday rtnb,eC¢aeta Pikçú

k(v:an

B>s> 2512

4( kgçavitrNI Gdækfa)atiemakç eroberogeday sameNr

esm(suvNÑr½tñ

sameNr

saM(c½nÞFIr_

B>s> 2546 5( smnþb,asaTika GdækfaRBHvin½y 6( Km<IrmgÁltßTIbnI ERberoberogeday Pikçú vinyFera ¬

mha yin(enOn¦

7( Kihibdibtþirbs;RBHRKÚvimlb,eBaØa RBHRKÚs gÇstßa

CYn(Nat

B>s> 2534

Gu‘M(s‘U

B>s> 2541

8( BuT§bUCa eroberogedayelakm©as;RKÚ emtþa)aela

Twm(esOt


g

Éksa rBieRKa H

9( BiFIsMusIl eroberogeday Pikçú

sunÞr_(saemon

10( RBHé®tsrNKmn_ TssikçabTviPgÁ eroberog eday Pikçú Tkçb ,eBaØa

v:an;(can;saEr:n

11( GaKariyvin½y eroberogedayelakRKÚbNÐit Fmµacarü

KaM(GuIv

12( vcnanuRkmExµr semþcRBHsgÇraC KN³mhanikay C>N>

eCatBaØaeNa


c

Gñkman]bkar³ kúñgkargarFmµTan

elakm©as;RKÚ elakm©as;

elakm©as;

elakm©as; elakm©as; elakm©as; elakm©as; elakm©as; elakm©as;

elakm©as;

elakm©as; elakm©as;

elakm©as;

emtþaâ ela Fmµâ ela sT§mµeCatiâ ela vCirb,eJØa suvNÑeCaeta GKÁvegSa GKÁFIera suciNÑ PTÞvMesa CinvMsb,ieya bBaØasumalI suemFbNÐieta Fmµsaera

Twm (esOt

san(sb,ay Guin (sMeGOn KU(suPaB

PYg(suvNÑ qay (kn

Kg;(sum it þ jwúb (y½n þ sUr(suIm

ln(sux ehg

swm(suIsam ut suin (pløa

Rcwk(Bis id æ

elakCMTav nUc(suIrdæa

])asika exov(eGom

yuvsisS enA(BIL út

])ask FU( sux Ca

elak

pøg(BnøWr ½tn_

elak ehg(suvNÑr ½t ñ

elakRKÚ b‘ut(ebOn ])ask G‘uM( b‘un Ca


q

GarmÖkfa

bBa¢Imta ika >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

ÉksarBieRKaH

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

Gñkman]bkar³ kúñgkargarFmµTan>>> bBa¢Imatika>>>

c

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

q

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

1

BuT§rtnb,Nam >>> Fmµrtnb,Nam >>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

sgÇrtnb,Nam >>> rtnb,Nam

X

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

>>>

rtntþybUCa

k

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

eya kb,ekadI

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

nmsáaredayGFidæan>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

nmsáarbUCnIyvtßúCaTIeKarB suPmgÁlKafa

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

RbeyaCn_énkarsikSaRBHBuT§b,JØtþi BN’naRBHrtnRt½y>>>

1 6 11

17

20 22 23 24

>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

26

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

28


C

bBa¢ImatikaKhdæ sIl

Bnül;GMBIRBHBuT§

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

>>> >>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

Baküfa BuT§

Bnül;GMBIsrNKmn_ nigGñkdl;srNKmn_

34

>>> >>> >>> >>>

36

>>> >>> >>> >>> >>> >>>

40

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

42

sEmþgsrNKmn_dac; mindac; nigpl>>> Bnül;GMBIRBHFm’ nigRBHsgÇ

31

GFib,ayehtukñúgkarkMNt;tamlMdab; Bakü]bmaRBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇ

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

44

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>>

45

buBVPaKb,dibtþi

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

51

])asknieTÞs

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

66

sIlén])ask>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

67

GaCIvén])ask>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

68

vibtiþén])ask>>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

70

sm,tiþén])ask>> KuNén])ask>>

nic©sIl ¬sIl 5¦

eBalGMBIkardac;

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

71

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

73

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> 76 >> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

79


Q

bBa¢ImatikaKhdæ sIl

viFIsmaTannic©sIlEbbbec©ksmaTan viFIsmaTannic©sIlEbbÉkCÄsmaTan

]e)asfsIl ¬sIl 8¦ bkti]e)asf>>

> >>> >>> >>>

80

90

>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>95 >>> >>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

95

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

98

>>> >>> >>>

bdiCaKr]e)asf

> >>> >>> >>>

)adihariy]e)asf

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

102

viFIsmaTan]e)asfsIlEbbbec©ksmaTan>>

>>>

105

viFIsmaTan]e)asfsIlEbbÉkCÄsmaTan>>

>>>

119

vIFIsmaTan)adihariy]e)asfsIl>

TssIl ¬sIl 10¦>>>

>>> >>> >>> >>> >>>

124

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >131

viFIsmaTansIl 10

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

134

GanisgSsIlsegçb

>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

140

EbbGñkrkSasIl 10

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

144

>>> >>> >>> >>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

146

BN’nasikçabT>

>>> >>> >>> >>>

Bnül;bTTUeTA

>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

1> )aNati)atsikçabT>>>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

148 152


j

bBa¢ImatikaKhdæ sIl

eBalGMBIeTas>>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

eBalGMBIGanisgS

2> GTinñaTansikçabT>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

eBalGMBIeTas>>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

eBalGMBIGanisgS>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

3> kaemsu micäacarsikçabT

163 175

177 179

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

188

>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

189

eBalGMBIGanisgS

4> musavaTsikçabT>>

161

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

eBalGMBIGanisgS> GRBhµcriysikçabT

157

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

194

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

196

eBalGMBIeTas>>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

eBalGMBIGanisgS

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

5> suraemrymC¢b,maTdæansikçabT> eBalGMBIeTas>>>

201

204

>>> >>> >>> >>> >>>

206

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

208

eBalGMBIGanisgS

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

211

6> vikalePaCnsikçabT>>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

215


d

bBa¢ImatikaKhdæ sIl

7> nc©KItvaTitvisUkTsSnsikçabT

> >>> >>> >>> >>> >>>

9 ]c©asynmhasynsikçabT>>

>>> >>> >>> >>> >>> >>>

230

8> malK a n§vielbnFarNmNÐnviPUsndæansikb ça T 237

10 CatrUbrCtb,diKÁhNsikçabT>> viFIbvarNabc©½y 4 sIlvetßrKafa>

>>> >>> >>> >>> >>>

241

253

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

259

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

261

BN’naGMBIkarRbRBwtþFm’

> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

GriymKÁRbkbedayGgÁ 8

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

KuNrbs;RBHniBVanman 29 y:ag

>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

265

285

349


z

GkçrM ÉkemkBa© BuT§rUbsmM siya tsµa hi bNÐieta e)aesa liexyü bidktþyM .

GkSrmYy tY² esµInwgRBHBuT§rUbmYyGgÁ eRBaHehtuenaHÉg buKÁlEdlCabNÐit yl;eXIjy:agenHehIy RBHéRtbidk.

Kb,Ircna

esckþIbBa¢ak; kare)HBumÖCaelIkTI

2

enH

´)nEksRmÜlnUv

GkçraviruT§ nigBakükMhusqÁg mYycMnYnEfmeTot . Rbsin

ebIBuT§bris½T GñkGan GñksikSanUvesovePAenH )neXIj nUvkMhusÉNanImYy

eRBaHesckþIPøaMgPøat;

edayGectna

sUmemtþa CYypþl;CaBt’man tamEdlGaceFIV)n .

sUmGrKuN nigGrRBHKuN ¡¡


1 rtntþy bUC a

fVayeRKÓgskáar³dl;RBHrtnRt½y

\emhi TIbFUâTiskáaerhi BuT§M FmµM sgÇM GPibUCyami matabitaTInM KuNvnþanBa© myðBa© TIXrtþM Gtßay hitay suxay. ERbfa ´RBHkruNa sUmbUCacMeBaHnUvRBHBuT§ RBHFm’

RBHsgÇCam©as;

edayeRKÓgskáar³TaMg Lay

maneTonnig

FUbCaedImenH edIm,IesckþIceRmIn edIm,ICaRbeyaCn_ edIm,I esckIþsux

dl;Gñk d¾manKuNTaMg Lay

manmatabitaCa

-

-

-

edImpg dl;´RBHkruNapg Gs; kalCaGEgVgeTAehag. BuT §r tnb,Nam

fVaybgÁMRBHBuT §rtn³

nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS.

ERbfa rIkiriyanmsáarfVaybgÁMén´RBHkruNa cUrman

dl;RBHd¾manRBHPaKGgÁenaH

-

RBHGgÁCaRBHGrhnþd¾RbesIr

RTg;Rtas;dwgnUvejyüFm’TaMgBYg

edayRbéBcMeBaHRBHGgÁ

\tmanRKÚGacarüNaRbedARBHGgÁeLIy.

¬sU Fü)a lI 3 cb; / sRmayEt 1 cb;¦


2

KhdæsIl

eya snñisienña marM sesnM sem<aFimaKcäi elakutþema tM

vreBaFimUel mhtw vieCeyüa GnnþjaeNa bnmami BuT§M.

¬1¦

ERbfa RBHsmµasm<úT§GgÁÉNa RTg;Kg;ceRmInnUvRBH

Gana)ansStikmµdæan RbesIr

elIrtnblø½gáeRkammøb;eBaFiRBwkSd¾

)anp©aj;nUvmaraFiiraC

-

RBmTaMgesnad¾eRcInehIy

RTg;Rtas;dwgnUvsmµasem<aFiBaØaN RBHGgÁRbesIrCagstVe lak

-

manR)aC£arkTIbMput Kµan

´RBHkruNa

bgÁMnUvRBHsmµasm<úT§GgÁenaH edayeKarB.

sUmRkabfVay

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

nmsáarRBHsmµasm<úT§

nmsáaredaysegçb

dUcesckþIxagelIenHKW

min )anEjkkalecjCa

ebInmsáaredayBisþarvij esckIþxageRkamenH.

3

eTIbEjkkalecjCa 3

1 EdlFøab;sUFümkfa { viC¢eya } Et)anBinitüepÞógpÞat;eTAeXIjfa eTIbRtwmRtÚv RtÚvERbdUc { viCitVa } b¤ { vieCtVa }

eLIy/ dUc

{vieCeyüa {


3

bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

ey c BuT§a GtIta c bc©úb,nña c ey BuT§a ERbfa

ey c BuT§a GnaKta GhM vnÞami sBVTa.

RBHsmµasm<úT§TaMg LayGgÁÉNa

Rtas;CaRBHBuT§niBVanknøgeTAehIykIþ

Edl)an

RBHsmµasm<úT§TaMgLay

GgÁÉNa Edlnwg )anRtas;CaRBHBuT§kñúg kalxagmuxkIþ RBH smµasm<úT§TaMg LayGgÁÉNa PRTkl,enHkIþ

´RBHkruNa

-

Edl)anRtas;CaRBHBuT§

kñúg

-

-

sUm RkabfVaybgÁMnUvRBHsmµa -

sm<úT§TaMg LayenaH RKb;kalTaMgBYg .

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

rYcehIyKb,ItaMgcitþrB£kdl;BuT§KuNTaMg 10 RBHnam

edaybeg¥ankayvacafa ¿

\tibi esa PKva GrhM smµasm<úeT§a viC¢acrNsm,enña suKeta elakviTU Gnutþera burisTmµsarfi stßa eTvmnusSanM BueT§a PKvati . ERbfa \tibi esa PKva GrhM RBHd¾ manRBHPaK

GgÁenaH

RTg;RBHnamfa

sRtÚveBalKWkiels

GrhM

eRBaHRBHGgÁq¶aycakswk

RBmTaMgvasna

KWkaybeyaKnig

-

-

-


4

KhdæsIl

smµasm<úeT§a

vcIbeyaK/

eRBaHRBHGgÁRtas;dwg cMeBaHRBHGgÁ

RTg;RBHnamfa

nUvejyüFm’TaMgBYg

RTg;RBHnamfa

eRBaHRBHGgÁbribUN’edayviC¢a

suKeta

dMeNIrl¥

elakviTU

RTg;RBHnamfa

RTg;RBHnamfa

eRBaHRBHGgÁRbesIr esµIKµan/

3

nigviC¢a

suK eta

Gnutþera

elak viT U

nigcrN³

eRBaHRBHGgÁman

RTg;RBHnamfa

stßa eTvmnusSanM

eRBaHRBHGgÁRCab

BueT§a

-

Gnut þera

rkbuKÁlNamYy

-

bur is Tmµsarfi

RTg;RBHnamfa

eTvmnus San M eRBaHRBHGgÁCasasþacarüéneTvta TaMgLay/

-

KWGmtmhaniBVan/

RTg;RBHnamfa

edaysI laTiKuN

burisTmµsarfi

8

eRBaHRBHGgÁCaGñkTUnµannUvbursEdlman]bnisS½y TUnµan)an/

-

viC ¢acrNsm,enña

yageTAkan;sunÞrsßan

c,as;nUvéRtelak/

edayRbéB

\tmanRKÚGacarüNaRbedARBHGgÁeLIy/

viC¢acrNsm,enña 15/

smµas m<úeT§a

KYrnwg

stßa

nigmnusS

RTg;RBHnamfa BueT§a eRBaHRBHGgÁRtas;

dwgnUvcturariysc© ehIyjúaMgGñkdéT[Rtas;dwgpg/

-

-

PKva


bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

RTg;RBHnamfa

PKva

5

eRBaHRBHGgÁmandMeNIreTAkan;éRtPB

-

x¢ak;ecalehIy KWfaRBHGgÁminRtLb;ekIteToteLIy.

rB£kdl;BuT§KuNrYcehIy Kb,IRbkasebþC£axøÜneday Baküsc©³fa ¿

ntßi em srNM GBaØM BueT§a em srNM vrM Éetn sc©veC¢n ehatu em CymgÁlM . ERbfa ntßi em srNM GBaØM vtßúdéTCaTIBwg TIrB£kén´RBHkruNa min maneLIy/ BueT§a em srNM vrM manEtRBHBuT§Cam©as;CaTIBwgTIrB£kd¾RbesIrrbs;´RBHkruNa

Éetn sc©veC¢n ehatu em CymgÁlM CymgÁl

sUm sirIsYsþI

cUrmandl;´RBHkruNaedaykiri yaeBalnUvBakü

sc©³enH.

ebþC£adUecñHehIy Kb,IsUFüsUmxmaeTasnwgRBHBuT§Cam©as;fa

]tþmegÁn venÞhM )aTbMsuM vrutþmM BueT§ eya xlieta eTaesa BueT§a xmtu tM mmM .

-


6

KhdæsIl

]tþmegÁn venÞhM )aTbMsuM vrutþmM

ERbfa ´RBHkruNa

sUmfVaybgÁMnUvl¥gFUlIRBH)aT

smµasm<úT§d¾RbesIrx<g;x<s; edayGvyv³d¾]tþmKWt,Úg/

eya xlieta eTaesa PøaMgPøat;ehIy

énRBH

BueT§

eTasÉNa Edl´RBHkruNa eFIV[

kñúgRBHBuT§Cam©as;

-

BueT§a xmtu tM mmM

sUmRBHBuT§Cam©as; Gt;nUveTasenaH dl;´RBHkruNa. ¬RkabfVaybgÁMmþg¦ Fmµr tnb,Nam RkabfVaybgÁMRBHFmµrtn³

GdægÁikra iybefa CnanM emakçb,evsay ]CU c meKÁa Femµa GyM snþikera bNIeta niyüanieka tM bnmami FmµM . ERbfa

Rbkar

RBHsT§mµÉNa

CaFm’RbkbedayGgÁ

CaKnøgdMeNIrénRBHGriy buKÁlCam©as;

8

CapøÚvd¾Rtg;

-


bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

7

kñúgkiriyajúaMgCnEdlR)afñanUvRBHniBVan

[cUleTAkan;RBH

-

niBVan)an RBHFm’enH CaFm’eFIV[RtCak; rm¶ab;bg;nUvePøIgTukç ePøIgkiels sgSarTukç

CaFm’d¾]tþm ´RBHkruNa

edayeKarB.

CaKuNjúaMgstV[ecjcak

-

sUmRkabfVaybgÁMnUvRBHsT§mµenaH

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

nmsáardl;RBHsT§mµ dUcesckIþxagelIenH KWnmsáar edaysegçb

min )anEjkkalecjCa

ebInmsáaredayBisþarvij

3

eTIbEjkkalecjCa

3

-

eLIy dUc

-

esckIþxageRkamenH

ey c Fmµa GtIta c ey c Fmµa GnaKta bc©úb,nña c ey Fmµa GhM vnÞami sBVTa. ERbfa

RBHFm’TaMg LayÉNa

EdlCaFm’rbs;RBH

-

smµasm<úT§ EdlniBVanknøgeTAehIykIþ RBHFm’TaMgLayÉNa EdlCaFm’rbs;RBHsmµasm<úT§

nwgmanmkkñúg kalxagmuxkIþ

RBHFm’TaMg LayÉNa EdlCaFm’rbs;RBHsmµasm<úT§ RTg;

-


8

KhdæsIl

RbtisæanTukkñúg kalsBVéf¶enHkIþ

´RBHkruNa

sUmRkab

-

fVaybgÁMnUvRBHFm’TaMgLayenaH RKb;kalTaMgBYg. rYcehIyKb,ItaMgcitþrB£kdl;FmµKuN edaybeg¥ankayvacafa ¿

ERbfa

sVakçaeta PKvta Femµa snÞidæieka Gkalieka ÉhibsSieka »bnyieka bc©tþM evTiteBVa viBaØÚhIti . sVakçaeta PKvta Femµa RBHbriytþiFm’

KWRBHéRtbidkCaFm’

ehIyedayl¥¬Femµa

KWRBHd¾ manRBHPaK

RTg;Rtas;sEmþg

RBHnBVe lakutþrFm’man

KWmKÁ 4 pl 4 niBVan 1¦

snÞidæieka

9

-

Rbkar

CaFm’KWRBHGriy

-

buKÁlTaMgBYg dwgBiteXIjBit edaybc©evkçNBaØaN KWfa nwg)andwgedaysþab;

edayeCObuKÁldéTenaH²

KWeXIjc,as;edayxøÜnÉg

Gkalieka

k¾eT

CaFm’[nUvplmin

rg;caMkal KWfakalebIRBHGriymKÁekIteLIgehIy RBHGriy plk¾ekItkñúglMdab;Kña

min)anyWtyUreLIy/

-

-

ÉhibsSieka


bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

CaFm’KYrdl;É hibsSviF I

9

KWfaebIRBHGriybuKÁlEdl)an

seRmcmKÁplehIy k¾KYrnwgehAbuKÁldéT[cUlmkemIl )an/

»bnyieka

mkTukkñúgxøÜn

viBaØÚhi

CaFm’KWRBHGriybuKÁlKb,Ibeg¥ancUl

edayGMNacénPavna/

CaFm’KWGñkR)aC£TaMg Lay

-

-

-

bc©tþM evTiteBVa

man]KÇditBaØÚbuKÁlCa

edImKb,Idwg Kb,IeXIjc,as;kñúgcitþénxøÜn.

rB£kdl;RBHFmµKuNdUecñHrYcehIy Kb,IRbkasebþC£a

xøÜn edayBaküsc©³fa ¿

ntßi em srNM GBaØM Femµa em srNM vrM Éetn sc©veC¢n ehatu em CymgÁlM . ERbfa ntßi em srNM GBaØM vtßúdéTCaTIBwgTIrB£kén ´RBHkruNamin maneLIy Femµa em srNM vrM manEt RBHFm’Cam©as;

cUrmandl;´RBHkruNa

Baküsc©³enH.

-

CaTIBwgTIrB£kd¾RbesIrrbs;´RBHkruNa

Éetn sc©veC¢n ehatu em CymgÁlM CymgÁl

-

sUm sirIsYsþI

edaykiri yaeBalnUv

-

-


10

KhdæsIl

ebþC£axøÜndUecñHrYcehIy

Kb,IsUFüsUmxmaeTasnwgRBHFm’Cam©as;fa ¿

]tþmegÁn venÞhM FmµBa©TuviFM vrM Femµ eya xlieta eTaesa Femµa xmtu tM mmM ERbfa ]tþmegÁn venÞhM FmµBa© TuviFM vrM ¬1¦

´RBHkruNa

sUmfVaybgÁ MnUvRBHFm’d¾RbesIr

manBIrRbkar

KWRBHbriytþiFm’ nigRBHnBVe lakutþrFm’ edayGvyv³d¾]tþm KWt,Úg/

Femµ eya xlieta eTaesa

RBHkruNa

eTasÉNa Edl´

eFIV[PøaMgPøat;ehIykñúgRBHFm’Cam©as;

xmtu tM mmM

sUmRBHFm’Cam©as;

-

Femµa

Gt;nUveTasenaH

dl;´RBHkruNa. ¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

1> kñúgesovePAe)aHBum<GkSrsIhL³ ¬RbeTsRsIlgáa¦fa {tiviFM} sMedAesckþI cMeBaHRBHFm’ 3 y:ag KW RBHbriytþiFm’/ bdibtþiFm’ nigbdievFFm’ .


11

bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

sgÇrtnb,Nam

fVaybgÁMRBHsgÇrtn³

segÇa visueT§a vrTkçieNeyüa snþi®nÞieya sBVmlb,hIena KueNhienekhi smiT§ibetþa Gnaseva tM bnmami sgÇM .

RBHGriy sgÇÉNa

buKÁld¾RbesIr

d¾brisuT§viess

man\®nÞiyrm¶ab;ehIy

raKaTikiáelsTaMgBYgbnSat;bg;ehIy

manmnÞilKW

CaRBHsgÇdl;ehIy

nUvkiriyaseRmcedayKuNTaMgLayd¾eRcIn GasvFm’minman

CaTkçieNyü

KWfaCaRBHxINaRsB

CaRBHsgÇman

-

´RBHkruNasUm

RkabfVaybgÁMnUvRBHGriysgÇenaH edayeKarB. ¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

nmsáardl;RBHGriy sgÇ

dUcesckIþxagelIenH

KWnmsáaredaysegçb min )anEjkkalecjCa 3 eLIy ebInmsáaredayBisþarvij esckIþxageRkamenH

eTIbEjkkalecjCa

3

dUc

-


12

KhdæsIl

ey c sgÇa GtIta c ey c sgÇa GnaKta bc©úb,nña c ey sgÇa GhM vnÞami sBVTa . RBHsgÇTaMg Lay ÉNa

EdlCaRBHsgÇ)anseRmc

mKÁnigplknøgeTAehIykþI

RBHsgÇTaMg LayÉNa

RBHsgÇTaMg LayÉNa

EdlCaRBHsgÇ)anseRmcmKÁ

CaRBHsgÇnwg )anseRmcmKÁ

Edl

-

-

nigplkñúg kalxagmuxkþI

nigplkñúg kalCabc©úb,nñenHkþI ´RBHkruNa sUmRkabfVay bgÁMnUvRBHsgÇTaMg LayenaH RKb;kalTaMgBYg. ¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

rYcehIyKb,ItaMgcitþrB£kdl;sgÇKuN edaybeg¥ankayvacafa ¿

subdibenña PKveta savksegÇa ]Cubdibenña PKveta savksegÇa jaybdibenña PKveta savksegÇa samIcibdibenña PKveta savksegÇa yTiTM ctþari burisyuKani Gdæ burisbuKÁla

-


bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

13

És PKveta savksegÇa Gahueneyüa )ahueneyüa TkçieNeyüa GBa¢likrNIeya GnutþrM buBaØekçtþM elaksSati . ERbfa subdibenña PKveta savksegÇa

RBH

sgÇCasav½kénRBHd¾manRBHPaK RbéB

elakRbtibtþiehIyeday

KWRbtibtþitamKnøgRBHnBVe lakutþrFm’/

PKveta savksegÇa

]Cubdibenña

RBHsgÇCasav½kénRBHd¾manRBHPaK

elakRbtibtþiedayRtg; KWRbtibtþiCamCÄimb,dibTa/

bdibenña PKveta savksegÇa énRBHd¾manRBHPaK

jay

-

RBHsgÇCasav½k

elakRbtibtþiedIm,IRtas;dwgnUvRBHniBVan

CasßanekSmputcakTukçTaMgBYg/

savksegÇa

-

samIcibdibenña PKveta

RBHsgÇCasav½kénRBHd¾manRBHPaK

elak

-

Rbtibtþid¾smKYrdl;samIcikmµ KWRbtibtþiKYrdl;sIl smaFi bBaØa /

yTiTM ctþari burisyuKani

RBHsgÇÉNa ebIrab;

CaKUénbursTaMg Layman 4 KU KWRBHsgÇEdl)anseRmc nUvesatabtþimKÁnigesatabtþiplCaKU

1

skTaKamimKÁnig

-

-


14

KhdæsIl

skTaKamiplCaKU GrhtþmKÁ

1

GnaKamimKÁnigGnaKamiplCaKU

nig GrhtþplCaKU

1

/

1

Gdæ burisbuKÁla

ebIrab;erogCabursbuKÁlman 8 KWRBHsgÇEdl)anseRmc nUvesatabtþimKÁ

1

esatabtþipl

1

skTaKamimKÁ

1

skTaKamipl 1 GnaKamimKÁ 1 GnaKamipl 1 Grhtþ

-

És PKveta savksegÇa RBH CasgÇsav½kénRBHd¾manRBHPaK/ Gahueneyüa

mKÁ 1 Grhtþpl 1/ sgÇTaMgenaH

-

elakKYrTTYlnUvctub,c½©y

-

EdlbuKÁl]TÞiscMeBaHGñk man

sIlehIy naMmkGMBIcm¶aybeg¥ancUlmkbUCa/

-

)ahueneyüa

elakKYrTTYlnUv GaKnþúkTanKWTanEdlbuKÁl tak;Etg

edIm,I

-

jatinigmitþEdlmkGMBITisepSg² ehIybeg¥ancUlmkbUCa/

TkçieNeyüa

elak KYrTTYlnUvTanEdlbuKÁleCOnUvkmµnig

-

GBa¢likrNIeya elakKYrdl; GBa¢likmµEdlstVe lakKb,IeFVI/ GnutþrM buBaØekçtþM elaksS elakCabuBaØekçtþ KWCaTIduHeLIgénBUC KWbuNü plénkmµehIybUCa/

-

énstVelak rkextþdéTéRkElgCagKµan.


15

bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

rB£kdl;sgÇKuNdUecñHrYcehIy

Kb,IRbkasebþC£axøÜnedayBaküsc©³fa ¿

ntßi em srNM GBaØM segÇa em srNM vrM Éetn sc©veC¢n ehatu em CymgÁlM . ERbfa ntßi em srNM GBaØM vtßúdéTCaTIBwg TIrB£k én´RBHkruNamin maneLIy/ segÇa em srNM vrM man EtRBHsgÇCam©as;CaTIBwg

TIrB£kd¾RbesIrrbs;´RBHkruNa/

Éetn sc©veC¢n ehatu em CymgÁlM CymgÁl

cUrmandl;´RBHkruNa

Baküsc©³enH.

-

sUmsirIsYsþI

edaykiri yaeBalnUv

-

-

ebþC£axøÜndUecñHrYcehIy

Kb,IsUFüsUmxmaeTasnwgRBHsgÇCam©as;fa ¿

]tþmegÁn venÞhM sgÇBa© TuvieFatþmM segÇeya xlieta eTaesa segÇa xmtu tM mmM ERbfa ]tþmegÁn venÞhM sgÇBa© Tuvie FatþmM ´RBH

kruNa sUmfVaybgÁMnUvRBHsgÇd¾RbesIr

-

manBIrRbkar KW


16

KhdæsIl

smµtisgÇnigGriysgÇ edayGvyv³d¾]tþmKWt,Úg/

eya xlieta eTaesa

segÇ

eTasÉNaEdl´RBHkruNa eFIV[

PøaMgPøat;ehIy kñúgRBHsgÇCam©as;/

-

segÇa xmtu tM mmM

sUmRBHsgÇCam©as;Gt;nUveTasenaHdl;´RBHkruNa. ¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

viFInmsáarfVaybgÁMnUvRBHrtnRt½y mincMeBaHkal nig

fVaybgÁMnUvRBHrtnRt½ykñúgkalTaMg

3

-

nigesckþIrB£kKuN

RBHrtnRt½y nigBaküebþC£axøÜncMeBaHRBHrtnRt½y nig fVay

-

-

bgÁM sUmxmaeTascMeBaHRBHrtnRt½yTaMg 5 n½y Edl)an

-

eBalmkehIyxagedImenaH k¾cb;Etbu:eNÑHedayBisþar. enaH

GñkEdlmansT§a

R)afñanwgnmsáardl;RBHrtnRt½y

ebImaneBl»kaslµmnwg sUFünmsáarTaMg

3

-

bT

[)ancb;sBVRKb; edayesckþIBi sþar dUcEbbxagedImenaH k¾Cakar]tþmRbéBéRkeBk cb;sBVRKb;)an

EtebIeBlxøI

min GacnwgsUFü[

k¾RKan;EtsUFüesckþIrB£kBuT§KuN

Fmµ

-

-

KuN sgÇKuN nigfVaybgÁM ehIynwgsUFüfVayskáarbUCa edayesckþIsegçbxøI² vijk¾)an dUcn½yteTAenH.


17

bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

rtnb,Nam

EbbsegçbRBmTaMgbUCaeRKÓgskáar³

\tibi esa PKva GrhM.l. BueT§a PKvati tM GrhaTiKuNsMyutþM BuT§M sirsa nmami tBa© BuT§M \emhi skáea rhi GPibUCyami . ERbfa \tibi esa PKva GrhM RBHd¾manRBHPaK -

GgÁenaH

RTg;RBHnamfa

sRtÚveBal

GrhM

eRBaHRBHGgÁq¶aycakswk

KWkie lsRBmTaMgvasna

nigvcIbeyaK.l.

PKva

KWkaybeyaK

RTg;RBHnamfa PKva eRBaH

RBHGgÁmandMeNIreTAkan;éRtPBx¢ak;e calehIy minRtLb;ekIteToteLIy.

-

KWfaRBHGgÁ

-

-

tM GrhaTiKuNsMyutþM BuT§M sirsa nmami

´RBHkruNa

sUmfVaybgÁMnUvRBHsmµasm<úT§Cam©as; RBHGgÁ

-

RbkbRBmehIyedayKuN manKuNfa GrhM CaedImenaH edaysirsa

GPibUCyami

KW

t,Úg/

tBa© BuT§M \emhi skáea rhi

´RBHkruNa sUmbUCacMeBaHnUvRBHsmµasm<úT§


18

KhdæsIl

Cam©as;enaH bu:eNÑH.

edayeRKÓgskáar³TaMg Lay

manRbmaN

-

¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

sVakçaeta PKvta Femµa .l. bc©tþM evTiteBVa viBaØÚhIti tM sVakçataTiKuNsMyutþM FmµM sirsa nmami tBa© FmµM \emhi skáaerhi GPibUCyami . ERbfa sVakçaeta PKvta Femµa RBHbriytþiFm’

KWRBHéRtbidkCaFm’

ehIyedayl¥ .l. KWGñkR)aC£TaMg Lay

KWRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sEmþg

bc©tþM evTiteBVa viBaØÚhi

man]KÇditBaØÚbuKÁlCaedIm

Kb,IeXIjc,as;kñúgcitþénxøÜn.

CaFm’

Kb,Idwg

-

tM sVakçataTiKuNsMyutþM FmµM sirsa nmami

´RBHkruNa

sUmfVaybgÁMnUvRBHFm’Cam©as;

d¾RbkbRBm

ehIyedayKuN manKuNfa sVakçaeta CaedImenaH eday sirsaKWt,Úg/ ´RBHkruNa

-

-

tBa© FmµM \emhi skáaerhi GPibUCyami sUmbUCacMeBaHnUvRBHFm’Cam©as;enaH

eRKÓgskáar³TaMg Lay manRbmaNbu:eNÑH. ¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

eday

-


19

bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

subdibenña PKveta savksegÇa.l. GnutþrM buBaØekçtþM elaksSati tM subdibnñaTiKuNsMyutþM sgÇM sirsa nmami tBa© sgÇM \emhi skáea rhi GPibUCyami ERbfa subdibenña PKveta savksegÇa RBH -

sgÇCasav½kénRBHd¾manRBHPaK

elakRbtibtþiehIyeday

RbéB KWRbtibtþitamKnøgRBHnBVelakutþrFm’.l.

buBaØekçtMþ elaksS

-

GnutþrM

elakCabuBaØekçtþ KWCaTIduHeLIgénBUC

KWbuNüénstVe lakrkextþdéT éRkElgCagKµan.

tM subdibnñaTiKuNsMyutþM sgÇM sirsa nmami

´RBHkruNa

sUmfVaybgÁMnUvRBHsgÇCam©as;

d¾RbkbRBm

ehIyedayKuN manKuNfa subdibenña CaedImenaH eday sirsaKWt,Úg/ ´RBHkruNa

-

-

tBa© sgÇM \emhi skáaerhi GPibUCyami sUmbUCacMeBaHnUvRBHsgÇCam©as;enaH

eRKÓgskáar³TaMg Lay manRbmaNbu:eNÑH. ¬ RkabfVaybgÁMmþg ¦

eday

-


20

KhdæsIl

eya kb,ekadI )alIERbCaBakükaBü

eya kb,ekadIhibi Gb,emyüM kalM keraenþa GtiTukárani exTM Keta elakhitay naefa nema mhakaruNiksS tsS RBHBuT§CaTIBwg

CaBMnwgsBVstþa

RBHGgÁkalR)afña

eFVIksagGs;kalyUr.

rab;edayekadikb,a

eRcInKNnahYsKitKUr

eFVIkmµCakRm

stþnikrRtab;BuM)an

etaky:aklM)akR)aN

eRBaHRbeyaCn_dl;sBVstV.

RBHBuT§kruNastV

enaHCaTIBwgsBVkal.

)anRtas;CasBVBaØÚ

´sUm»nsirsa

Rtas;CaRKÚelIPBzan.

citþR)afñabgÁMfVat;


bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

21

Gsm<úFM BuT§niesvitM yM PvaPvM Kcäti CIvelaeka nema GviC¢aTikiáelsCalM viT§Msiena FmµvrsS tsS

stVEtgekItsøab;bg;

eRBaHcMNgkmµCaeKal

ehtuEtmindwgFm’

Cam©as;l¥s¥atsuxum

[vilvl;GenÞal

KWRBHBuT§esBsm nUvFm’RbéBBit

kat;bg;nUvGviC¢a

kñúgPBtUcnigPBFM. citþ´sUmnmsáar.

viesssuT§enaHÉgNa

KWbNþajkielsehIy .

KueNhi eya sIlsmaFibBaØa vimutþiBaØaNb,PutIhi yuetþa extþBa¢nanM kusltßikna M tmriysgÇM sirsa nmami

RBHsgÇGgÁsav½k

kbedayKuN sIl Rtg;

mansMvr³sT§aRTg;

nigsmaFibBaØa.


22

KhdæsIl

nigvimutþiBaØaN

kielsKµankñúg Gatµa

´sUm»nsir sI

dl;RBHGriybuKÁl

CabuBaØekçtþa

CabutþRBHTsBl

CnRtÚv karCakusl. CamgÁldl;sBVstV.

nmsáaredayGFidæan \ec©vmc©nþ nmsSenyüM nmsSmaena rtntþyM yM buBaØaPisnÞM vibulM GltßM tsSanuPaevn htnþraeya

´sUmnmsáar

elIkhtßa»nsirsI

sUmbuNükgkus l

[)andl;eyIg´Na

bgÁMKuNTaMgbI

eBjeBaresIµFara sUm [km©at;bg;

[ecosecjcakq¶ay edaykmøaMgGanuPaB

x<s;elIslb;éRtelaka. dUcClsaFMTUlay. GBmgÁlTaMg Lay

kIþGnþraykMubIman. buBaØlaPCaRbFan


bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

23

kgbuBaØrasIman

sUm)ankSanþkuMmanemaH.

sUmGanisgSenaH

dak;dl;zanniBVanehag.

edayKuNnmsáar

éRtrtnaRbesIrx<s;

nmsáarbUCnIyvtßúCaTIeKarB vnÞami ectiyM sBVM sBVdæaensubtidiætM sarIrikFatu mhaeBaFw BuT§rUbM sklM sTa . ´sUmfVaybgÁM

eq<aHRBHbrmectiy

nigmhaeBaFiRBwkS

EdlKYrnwkedaylMGut

RBmTaMgRBHsarI( lM»ncitþbrisuT§ nigRBHBuT§rUb

EdlzitenARKb;TI

¬edayetCHénKuN EdlEtgEtrMls; sUm [´)ansux

sRtÚveTaHCit q¶ay

rikFatuénRBHBuT§.

elIkkm,g;G Ba¢lI. tMNagGgÁRBHmunI

zannanaenaHTaMgGs;.

RBHmanbuNüRbesIrx<s; rMedaHTukçP½yGnþray.

XøatcakTukçpgTaMg Lay sUm [køaymkCamitþ.


24

KhdæsIl

sUmTan;RBHGrI(

sUm)aneXIjFm’Bit

yemeRtyüéføvisidæ

smdUccitþR)afñaehag¦.

suPmgÁlKafa

BaküeBalRbkassUm esckIþl¥ nigesckþIceRmInRKb;y:ag

ehatu sBVM sumgÁlM rkçnþú sBVeTvta sBVBuT§anuPaevn esatiß ehatu nirnþrM . ERbfa ehatu sBVM sumgÁlM sumgÁl KWesckIþ ceRmInd¾l¥RKb;y:agcUrmandl;´/ rkçnþú sBVeTvta eTvta TaMgBYgTaMg Lay cUrrkSanUv´/ sBVBuT§anuPaevn eday GanuPaBénRBHBuT§RKb;RBHGgÁ/ esatiß ehatu nirnþrM sUm sirIsYsIþcUrmandl;´[)anRKb;eBlkuMbImancenøaHeLIy.

ehatu sBVM sumgÁlM rkçnþú sBVeTvta sBVFmµanuPaevn esatiß ehatu nirnþrM .

-

-

-

-


bTnmsáa rRBHrtnRt½ y

25

ehatu sBVM sumgÁlM sumgÁlKWesckIþ ceRmInd¾l¥RKb;y:agcUrmandl;´/ rkçnþú sBVeTvta eTvta TaMgBYgTaMg Lay cUrrkSanUv´/ sBVFmµanuPaevn eday GanuPaBénRBHFm’TaMgBYg/ esatiß ehatu nirnþrM sUmsirI ERbfa

-

-

-

-

sYsIþc Urmandl;´[)anRKb;eBlkuMbImancenøaHeLIy.

ehatu sBVM sumgÁlM rkçnþú sBVeTvta sBVsgÇanuPaevn esatiß ehatu nirnþrM . ERbfa ehatu sBVM sumgÁlM sumgÁl KWesckIþ ceRmInd¾l¥RKb;y:ag cUrmandl;´/ rkçnþú sBVeTvta eTvta TaMgBYgTaMg Lay cUrrkSanUv´/ sBVsgÇanuPaevn eday GanuPaBénRBHsgÇTaMgBYg/ esatiß ehatu nirnþrM sUm sirI sYsIþcUrmandl;´[)an RKb;eBlkuMbImancenøaHeLIy. {cb;éRtRbNamedaysegçbEtbu:eNÑH}

([)

-

-

-

-


26

KhdæsIl

RbeyaCn_énkarsikSaRBHBuT§b,JØtþi  ¬KhdæsIl ¦ edIm,IRbeyaC n_c MeBaHRKhsßGñksmaTan

-

sIl NamYy EdlminTan;c ,as;las;kñúgsikçabT eRBaH xøÜnminTan;)aneron  kal)aneronsURttamBuT§b,BaØtþi

CaGñkR)aC£bNÐitBIbUraN

EdlRBHelaknaf

RTg;Rtas;sEmþgcgRkgTuk

mkehIyenH edIm,IRbeyaCn_dl;kar)andwg  kar)andwg edIm,IRbeyaC n_dl;esckþIsRgÜ m  esckþIsRgÜm edIm,IRbeyaC n_dl;esckþIminekþARkhay

citþ  esckþIminekþARkhaycitþ edIm,IRbeyaC n_dl;)amuC ¢³

KWesckþIrIkrayTn;  )amuC¢³ edIm,IRbeyaCn_dl;bIti KWesckþIrIkrayd¾ køa  bIti edIm,IRbeyaC n_dl;bsST§i KWesckþIs¶ b;r m¶ab;

-

-


27

RbeyaCn_énkarsi kSaRBHBu T§b ,JØtþi

 bsST§i edIm,IRbeyaC n_dl;sux³ KWesckþI sux kay

-

sb,aycitþ

 sux³ edIm,IRbeyaC n_dl;s maF i KWkartmál;c itþmaM  smaF i edIm,IRbeyaCn_dl;yfaPUtBaØaNTsSn³

KWtruNvibsSna ¬vibsSnaTn;x©I¦

 yfaPUtBaØaNTsSn³ edIm,IRbeyaC n_dl;niBViTa

KWBlvvibsSna ¬vibsSnamankmøaMg¦  niBViTa edIm,IRbeyaC n_dl;viraK³ KWGriymKÁ

 viraK³ edIm,IRbeyaC n_dl;vimutþi KWGrhtþpl  vimutþi edIm,IRbeyaC n_dl;vimutiþBaØaNTsSn³

KWbc©evkçNBaØaN

 vimutþiBaØaNTsSn³ edI m ,IRbeyaC n_dl;Gnu)aTabriniBVan

KWrMlt;min[manbc©½yCaeRKÓgRbkan;teTA.

cgtamlMnaMkñúgKm<Irvin½ybidk PaK 13 TMB½r 195 Rtg;cULsgÁam

3


28

KhdæsIl

BN’naRBHrtnRt½y BuT§M srNM Kcäami ´RBHkruNa

CaTIBwgTIrB£k.

sUmdl;nUvRBHBuT§

FmµM srNM Kcäami

´RBHkruNa

sgÇM srNM Kcäami

´RBHkruNa sUmdl;nUvRBH

Fm’CaTIBwgTIrB£k.

sgÇCaTIBwgTIrB£k. Na

RBHrtnRt½yenH

sUmdl;nUvRBH

GñkNaCaGñkeBal

eBalkal Na

eBaleRBaHehtuGVI

eBalkñúgTI

-

-

-

mü:ageTot

kalEdlmin)anRtas;TukmkGMBIdMbUg etIeRBaHehtuGVI )an CakñúgTIenH eTIbeBalfa Rtas;TukCaelIkdMbUg caM)ac;RtÚv

-

-

CRmHBaküepþImxagedIm tGMBIenaHeTA k¾nwgBnül;GMBIRBHBuT§ GMBIkardl;RBHéRtsrN³ nwgsEmþgGMBIkardac;

TaMgsrN³EdlKYrdl; srNM

CaedIm

GMBIbuKÁlEdlKYrdl;srN³

nigmindac;énsrNKmn_

TaMgpl

sUm,IkñúgsrN³BIreTotman

k¾Kb,IRCabfa

FmµM

mann½yy:agenHdUcKñanwg

esckþIGFib,ayehtukñúg karkMNt;edaylMdab;

nig kar

RbkasRBHrtnRt½yenaH edayBakü]bmaTaMgLay.

-


29

BN’naRBHrtnRt½ y

bNþaKafaTaMgenaH KafadMbUg man 5 bBaðaKW ³ 1( RBHrtnRt½yenH GñkNaeBal ? 2( eBalkñúgTINa ?

3( eBalkalNa ?

4( eBaleRBaHehtuGVI ? 5(

mü:ageTot

mkGMBIdMbUg

kalEdlRBHtfaKtmin )anRtas;Tuk

eRBaHehtuGVIkñúgTIenH

Rtas;TukCaelIkdMbUg ?

-

eTIbeBalfa

´nwgeqøIynUvbBaðaTaMg 5 enaHdUcteTAenH ¿ sYrfa

Gñk NaeBal

CaGñkRtas;Tuk

minEmnsav½k

eTvtaeBaleLIy.

eqøIyfa

RBHmanRBHPaK

minEmnBYk \sI

minEmn

sYrfa eBalkñúgTINa eqøIyfa enAkñúgéRB\sibtn

miKTayv½n eTobRkúgBaraNsI. sYrfa

nUvRBHGrhnþ

eBalkalNa

eqøIyfa

RBmTaMgsM Laj;TaMg Lay

kalRBHysbnøúH

-

kalRBHGrhnþ

61 GgÁ eFVIkarsEmþgFm’kñúgelak edIm,IRbeyaCn_Casux dl;CneRcIn.

-


30

KhdæsIl

sYrfa

eBaleRBaHehtuGVI

eqøIyfa

edIm,IbBVC¢a

edIm,I]bsm,Ta dUcEdlRBHmanRBHPaKRtas;Tukfa ¿

mñalPikçúTaMg Lay k¾É]bsm,Taebkç³ EdlPikçúKb,I

[bBVC¢a

]bsm,½T y:agenH

dMbUg[ekarsk;nigBukmat;

[RKgsm<t;kasav³ eqogsµamçag [fVaybgÁMPikçúTaMg Lay [GgÁúyRcehagpÁgGBa¢l I

elIkédRbNmüeLIg

eRbón

-

BuT§M srNM Kcäami/ FmµM srNM Kcäami/ sgÇM srNM Kcäami. RbedA[fatamy:agenHfa sYrfa

ehtuGVI

kñúgTIenHeTIbRtas;faCaelIkdMbUg

eqøIyfa eRBaHehtuEdleTvta nigmnusSnaMKñacUlKal;kan; RBHsasna enH

edayeFVICa])askxøH

dUecñHeTIbKYrdwgfa

RbkbedayGgÁ

edaybidkTaMgbI

9¦enH

CabBVCitxøH

edaypøÚv

nvgÁstßú sasn_¬BaküeRbónRbedA RBHbuBVa carüTaMgLay

ykeLIg kan;pøÚv karR)ab;

eTIbRtas;CaelIkdMbUgkñúgxuTÞk )az³enH cUleTAkan;RBHsasna.

rYbrYmTuk

-

-

-

-

kareRbónRbedA

eRBaHCapøÚvsRmab;

-


31

BN’naRBHrtnRt½ y

Bnül;GMBIRBHBuT§

\LÚvenH BaküNaEdl´eBalTukfa nwgBnül;GMBI

-

RBHBuT§ GMBIkardl;srN³ nigGMBIbuKÁl Gñk dl;srN³. kñúgBaküenaH

stVviess

bBaØtþiGaRs½yxn§snþan

eQµaHfa

BuT §³

eRBaH

-

EdlRtÚvGb;rMedaykarbnøúHGnutþr -

viemakç CanimitþénRBHjaN EdlminmanGVI² raraMg)aneLIy b¤eRBaHbBaØtþiGaRs½ykarRtas;dwgÉg

y:agéRkElgnUvsc©³

-

EdlCabTdæanénRBHsBVBaØútBaØaN dUcelakeBalTukfa ¿ RBHmanRBHPaKGgÁÉNa

CaRBHsymÖÚ

Rtas;dwgéRkElgedayRBHGgÁÉg Fm’TaMg Lay

min manGacarü

nUvsc©³TaMg Lay

Edlmin)ansþab;mkGMBImun

sBV BaØútBaØaNkñúgFm’BYkenaH

kñúg

-

RTg;bnøúHRBH

nig Pav³CaGñkCMnajkñúgBl³

TaMgLay RBHmanRBHPaKGgÁenaH eQµaHfa BuT §³.

karBnül;GMBIRBHBuT§edayGtßbu:eNÑHsincuH. EtkaleBaledayBüBa¢n³

edImy:agenHfa ¿

Kb,IRCabedayn½yCa

+ eQµaHfa RBHBuT§ eRBaHRTg;CaGñkRtas;dwg

-


32

KhdæsIl

+ eQµaHfa RBHBuT§ eRBaHRTg;CaGñkdas;stV[ P£ak;. ( (

smdUcBaküEdlelakeBalTukfa ¿ eQµaHfa RBHBuT § edayGtßdUcemþc? eQµaHfa

RBHBuT §

eRBaHehtuRTg;Rtas;dwg nUvsc©³

(

eQµaHfa

RBHBuT §

eRBaHehtuRTg;júaMgBBYkstV[

(

eQµaHfa RBHBuT § eRBaHRBHGgÁdwgFm’TaMgBYg.

(

eQµaHfa RBHBuT § eRBaHRBHGgÁdwgc,as;.

TaMgLay. Rtas;dwg. ( ( (

-

eQµaHfa RBHBuT § eRBaHRBHGgÁeXIjFm’TaMgBYg. eQµaHfa RBHBuT § eRBaHRBHGgÁrIkehIy.

eQµaHfa RBHBuT§ eRBaHeKeBalfa RBHGgÁmanGasv³

Gs;ehIy. (

eQµaHfa

(

eQµaHfa

RBHBuT §

]bkáielsecjehIy . RBHBuT §

cMENkmYy.

eRBaHeKeBalfa

RBHGgÁ man

-

eRBaHehtuRTg;R)ascakraK³eday


33

BN’naRBHrtnRt½ y

(

eQµaHfa

RBHBuT §

eRBaHehtuRTg;R)ascakeTas³

(

eQµaHfa

RBHBuT §

eRBaHehtuRTg;R)ascakemah³

(

eQµaHfa

RBHBuT §

eRBaHehtuRTg;mankielsecj

(

eQµaHfa

(

eQµaHfa RBHBuT § eRBaHehtuRTg;CabuKÁlÉk Rtas;

edaycMENkmYy . edaycMENkmYy .

-

-

-

ehIy edaycMENkmYy. RBHBuT §

eTAénbuKÁl mñak;Ég.

eRBaHehtuRTg;eTAehIy kan;pøÚvCaTI

dwgcMeBaHsmµasem<aFiBaØaN ElgCag.

RBHBuT§

eQµaHfa

(

eQµaHfa RBHBuT §enaH minEmnRBHmatafVay minEmn

RBHbitafVay b¥ÚnRsIfVay

eRBaHRTg;kMcat;bg;esckþIl¶g;

minEmnbgb¥ÚnRbúsfVay

minEmnBYkmiRtnigGmatüfVay

BYkjatinig saelahitfVay

-

minmanKuNCatidéTéRk

(

eRBaHkar)annUvR)aC£a.

-

minEmnbg

-

-

min Emn

minEmnBYksmN

-


34

KhdæsIl

RBahµN_fVay

minEmnBYkeTvtafVayeT

RBHBuT§nu+Hrbs;RBHBuT§TaMg Lay ekItkñúgTIbMputénvie makç eRBaHkarRtas;dwg

manRBHPaKCaRBHnam

bBaØtiþfa

RBHBuT§enH

ekIt

-

-

RBmedaykar)ancMeBaHnUvsBVBaØú-

tBaØaN eTobKl;eBaFiRBwkS RBHBuT §.

RBHnamfa

ehtuenaH elakeBalfa

{ cb;GFib,ayBaküfa RBHBuT§ } ¬bidkelx 68 TMB½r 106¦

kñúgBaküfa

Baküfa BuT§

BuT §³

enaH

eQµaHfa

BuT §

eRBaHGtßfa

Rtas;dwgsc©³TaMg Lay dUcGñkEdlcuHmkkñúgelak k¾ehA

-

fa GñkcuHmk. eQµaHfa BuT § eRBaHGtßfa RTg;das;stV [P£ak;

dUcxül;eFVIsøwkeQI[ s¶Üt

s¶Üt.

bTfa

eQµaHfa

RBHBuT§

sBVBaØútay BueT§a

k¾ehAfa

søwkeQI

elakGFib,ayfa

eRBaHRTg; Gacdwg)anRKb;y:ag.

sBVTsSavitay BueT§a

-

elakGFib,ayfa

eQµaHfa

bTfa

BuT §


35

BN’naRBHrtnRt½ y

eRBaHGacdwgFm’)anRKb;y:ag. bTfa

GnBaØejyütay

BueT§a

elakGFib,ayfa eQµaHfa BuT§ eRBaHRtas;dwgeday

BueT§a

elakGFib,ayfa eQµaHfa BuT § eRBaHRTg;elcecj

xøÜnÉg

minmanGñkdéT[Rta s;dwg.

bTfa

ehtuelcecjedayRBHKuNeRcInRbkar ecj. edaybTy:agenHCaedImfa

vikSitay

dUcpáaQUkelc

Gs;esckþIgguy )an.

dUcbursP£ak;eRBaH

eRBaHRTg;lHFm’EdleFVIesckþIsøúténcitþ

elakeBalfa

BuT §³

-

-

-

ÉkaytnmKÁM Ketati BueT§a

dUcenH k¾edIm,IsEmþgfa RBHmanRBHPaKCam©as; elakehA fa

-

xINasvgçaetn BueT§a

elakGFib,ayfa eQµaHfa BuT § eRBaHRTg;P£ak;ehIy ehtu Gs;kielsdutesckþIgguyRKb; y:ag

-

k¾eRBaHRTg;ceRmInÉkaytnmKÁ

dUcburssUm,I

-

-

edIrpøÚv eKk¾ehAfa GñkedIreTA eRBaHbri yay¬pøÚv¦énGtßfa eTAkan;pøÚvRtas;dwg. bTfa

GPism<úeT§ati BueT§a

Éeka GnutþrM smµasem<aFw

elakGFib,ayfa eQµaHfa BuT § min

EmneRBaHRtas;dwgedayGñkdéT tamBiteQµaHfa BuT§ eRBaH


36

KhdæsIl

Rtas;dwg y:agéRkElgnUvsmµasem<aFi

EdlRbesIrbMput

s½BÞrbs;bTRKb;bT[seRmcesckþI

edayn½y y:agenHfa

GBuT§ivihttþay BuT§ibdilaePa BueT§a CaBaküsEmþgbriyayfa BuT§i BuT§M BueT§a. kñúgBaküenaH Kb,IRCabGtßEdlGaceFVI BuT§³ edayRBHGgÁÉgbu:eNÑaH.

elakGFib,ayedIm,I[dwgfa k¾eRBaHRbkbedayBN’exov BaküCaedImy:agenHfa

BaküenHfa

sMBt;exov

BN’Rkhm

BueT§ati entM namM

sMBt;Rkhm tGMBIenaH

elakeBalTuk

k¾edIm,I[dwgfa bBaØtþienHRbRBwtþeTAtamGtßKWesckþI. Bnül;GMBIRBHBuT§sUm,IedayBüBa¢n³

eBalmkenH.

mann½ydUc

-

Bnül;GMBIsrNKmn_ nigGñkdl;srNKmn_

\LÚvenH

dUcteTAenH ¿

RBHrtnRt½y

nwgBnül;GMBIkardl;srNKmn_CaedIm EdleQµaHfa

srN³

eRBaHkMcat;

GFib,ayfa Rc)ac; Tmøay naMecj rMlt;P½yKWesckþIxøac


BN’naRBHrtnRt½ y

esckþItk;søút

Tukç

dl; srN³enaHnu+HÉg

TuKÁti

esckþIe dAhµg

rbs;GñkTaMg Lay

37 edaykar

Edldl;

srNKmn_.

n½ymYyeTot RBHBuT§Cam©as;eQµaHfa srN³ eRBaH

kMcat;P½yrbs;stVTaMg Lay

edaykar[cUldl;vtßúEdl

-

-

manRbeyaCn_ nignaMecjGMBIvtßúEdlmin manRbeyaCn_. RBHFm’eQµaHfa

srN³

nig[esckþIrIkraycitþ.

eRBaH[stVqøgknþar³KWPB

RBHsgÇ eQµaHfa srN³ eRBaHeFVIs káar³EdlCn bUCasUm,ItictYc

RtLb;C a)anpléRkElg

-

eRBaHdUe cñaH

RBHrtnRt½yenaH eTIbeQµaHfa srN³ edaybriyaydUc

-

eBalmkenH. citþúb,aTKWesckþIRCHføakñúgRBHrtnRt½yenaH

nigesckþI

eKarBkñúgRBHrtnRt½yenaH kM cat;bg;kiels)an RbRBwtþeTA edayGakarKWPav³EdlmanRBHrtnRt½yenaHCaRbmux

b¤min

-

-

-

manGñkdéTCabc©½y¬dwknaM¦eQµaHfa srNKmn_. stV


38

KhdæsIl

GñkeBareBjedaycitþúb ,aTenaH

rEmgdl;RBHrtnRt½yenaH

CasrN³ GFib ,ay fa rEmgcUldl;RBHrtnRt½y eday citþúb,aT

EdlmanRbkardUceBalehIy y:agenHfa

enHCa

srN³rbs;´ . k¾buKÁl kalnwgcUldl; rEmgcUldl; edayviFIs maTan tbus S³

dUc y:agnayBaNiC BIrnak;

nigPløik ³

´RBHGgÁT aMg

CaedImfa

BIrnak;enaH

Fm’C asrN³

-

-

-

eQµaHfa

{bBiRtRBHGgÁd ¾c eRmIn

sUmdl;RBHman RBHPaK

sUm RBHmanRBHPaK

nig RBH

emtþacaMT uk nUv´RBH

-

-

kruN aTaMg BIrnak;f a Ca])as k} dUcenHk¾)an. cUldl;edayviFIsUm y:agBiess ksSb³CaedImfa

dUc y:agRBHmha

{bBiRtRBHGgÁd ¾c eRmIn

-

RBHmanRBHPaK

Casasþar bs;´ RBHGgÁ² Casav½k } dUcenHk¾)an. cUldl;edayviFIbeg¥anxøÜn

cUleTAkñúgRBHrtnRt½y

kalRBHmanRBHPaKRtas;y:agenH

RBhµayuRBahµN_ k¾

enaH

dUc y:agRBhµayuRBahµN_CaedIm

-

esckþI )alIfa

eRkakcakGasn³ eFVIsMBt;eqogsµamçag RbNmüédeTAkan;

-


39

BN’naRBHrtnRt½ y

TIEdlRBHmanRBHPaKKg;enA bnøW]Tan 3 KafadUecñHfa ¿

nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS/ nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS/ nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS/ rIkiriya {

-

nmsáarfVaybgÁMén´RBHkruNa GgÁenaH

cUr mandl;RBHd¾manRBHPaK

RBHGgÁCaRBHGrhnþd¾RbesIr

ejyüFm’TaMgBYgedayRbéB

-

RTg;R tas;dwgnUv

cMeBaHRBHGgÁ

-

\tmanRKÚ

-

GacarüNaRbedARBHGgÁeLIy} dUecñHk¾)an. cUldl;edayviFIRbKl;xøÜn

dUceyaKIbuKÁlGñkxVl;

xVaykñúgkmµdæank¾)an. cUldl;edayvis½ynigedaykic©eRcInviFI kMcat;]bkáielsedaykardl;srNKmn_

dUcCaviFI

dUcRBHGriybuKÁl

-

-

TaMgLayk¾)an. Bnül;GMBIkardl;srNKmn_ srNKmn_ dUceBalmkenH.

nigGMBIbuKÁlGñkdl;


40

KhdæsIl

sEmþgsrNKmn_dac; mindac; nigpl \LÚvenH

nwgsEmþgsrNKmn_dac;CaedIm

Edl´

eBalTukfa nwgsEmþgsrNKmn_dac; nig mindac;RBmTaMg pl dUcteTAenH ¿

srNKmn_dac;

-

rbs;buKÁlGñkdl;srNKmn_

man 2 y:agKW minmaneTas 1 maneTas 1. (

srNKmn_dac;eRBaHkarsøab;

(

srNKmn_dac;eRBaHgakeTAkan;sasnadéT

eTas.

-

eQµaHfa

min man

RbRBwtþxus kñúgRBHsasþaenaH eQµaHfa maneTas. kardac;sUm,ITaMgBIrenaH

-

nig

rEmgmandl;BYkbufuC¢n

-

bu:eNÑaH srN³rbs;bufuC¢nBYkenaH rEmgeQµaHfa edAhµg eRBaHRbRBwtþeTA esckþIdwgxus

edayesckþImindwg

esckþIsgS½y

nigeRBaHRbRBwtþmineGIeBICaedIm

nig

kñúgRBHBuT§

KuNTaMgLay cMENkRBHGriybuKÁl min mansrN³Edl dac;eT Tukfa

nigmin mansrN³EdledAhµgeT {mñalPikçúTaMgLay

dUcEdlRtas;

-

-

-

-

buKÁlEdlbribUN’edayTidæi


BN’naRBHrtnRt½ y

41

]TÞisxøÜncMeBaHRKÚdéT edayehtuNa ehtuenaH minEmnCa ehtu minEmnCabc©½yeLIy cMENkBYkbufuC¢n

-

KWehtuminEdlmaneLIy}.

rEmgmindl; kardac;srN³

drabNa

drabenaH k¾enAeQµaHfa CaGñkmansrN³mindac; kardac; srN³rbs;bufuC¢nBYkenaH

rEmgmaneTas

edAhµgnigGMeNayplminKYrR)afña

-

manesckþI

-

kardac;srN³Edl

-

minmaneTas k¾minmanpl eRBaHrkvi)akmin)an. cMENk karmindac;;srN³eBaledaypl

-

k¾rEmg[plEdlKYr

-

R)afñaEtmü:ag smdUcRBHmanRBHPaKRTg;Rtas;sEmþgfa ¿ BYkCnNamYy

dl;RBHBuT§CasrN³

lHbg;kaymnusSeTAehIy

BYkCnenaH

k¾nwgmincUldl; G)ayPUmi

nwgeFVIBYkeTvta[bribUN’ dUecñH.

k¾kñúgBaküenaH Kb,IRCabesckþIGFib,ayénKafay:g a enH

-

fa CnBYkNa dl;srN³edaykat;]bkáiels)andac;eday

-

srNKmn_ CnBYkenaH nwgmineTAkan;G)ay. cMENkCn

-

eRhAenaH nwgmineTAkan;G)ay k¾edaykardl; srN³. sEmþgsrNKmn_dac;

sincuH.

mindac;

nigplRtwmb: ueNÑH

-


42

KhdæsIl

Bnül;GMBIRBHFm’ nigRBHsgÇ

\LÚvenH nwgGFib,ay BaküEdl´eBalTukfa sUm,I

kñúgsrN³TaMgBIr man

FmµM srNM

n½yy:agenaHdUc Kña dUcteTA ³

n½yénkarBN’naesckþIenaH

CaedIm

k¾Kb,IRCab

´eBalTukkñúgBakü

-

-

-

BuT§M srNM Kcäami k¾Kb,IRCabn½yénkarBN’na esckþIkñúgbTTaMgBIrenHfa FmµM srNM Kcäami/ sgÇM srNM Kcäami. BitEmn sUm,IkarBN’naenaH eBal enHfa

-

-

edayGtßnigBüBa¢n³

rbs;RBHFm’nigRBHsgÇ

Rtg;esckþIEdlmindUc Kñabu:eNÑaH

´nwgBnül;

kñúgRBHFm’nigRBHsgÇenH

GacarümYyBYkeBalfa mKÁ pl niBVan eQµHa fa RBHFm’. xnþi

esckþIeBjcitþb¤mtirbs;BYkeyIgfa

bu:eNÑaH mKÁpl

eQµaHfa

RBHFm’kñúgTIenH

eRBaHRTg;CaGñkceRmIn

nigCaGñkeFVI[Cak;c ,as;nUvRBHniBVanehIy

min[Føak;eTAkñúgG)ayTaMg Lay éRkElg

mKÁnigviraK³ eday

nwgeFVI[ rIkraycitþy:ag

smdUcBaküEdlRBHmanRBHPaK

GKÁb,saTsURtenaHCaedIm y:agenHfa

-

-

-

-

Rtas;Tukkñúg {mñalGannÞ

Gñk smÁal;dUcemþc ? Fm’BYkNaEdltfaKtsEmþg edIm,I

-


43

BN’naRBHrtnRt½ y

dwgy:agéRkElg

sRmab;GñkTaMgLay

KW stib,dæan

4

smµb,Fan 4 \T§i)aT 4 \®nÞiy 5 Bl³ 5 eBaCÄgÁ³ 7 nigGriymKÁRbkbedayGgÁ 8 mñalGannÞ GñknwgmineXIj PikçúsUm,IBIrrUb

manvaT³epSgKña

-

kñúgFm’BYkenHeLIy}.

EmnBit RBHsgÇedaybrmtßenH EdlbuKÁlKb,Idl;faCa srN³

kñúgRBHsURtEdlRBHmanRBHPaKRtas;Tukfa

sgÇsav½krbs;RBHmanRBHPaK

CaGñkKYr»nlMeTan

RBH

-

-

KYr

TTYlkarsVaKmn_ KYreFVIbuNü KYreFVIGBa¢likmµ CabuBaØekçtþ d¾l¥éRkElgkñúgelak.

srNKmn_rbs;Gñkdl;srN³

enaH rEmgmindac; minedAhµg edaykareFVIkarfVaybgÁMCa edIm kñúgPikçúsgÇ b¤PikçúnIsgÇ sUm,IBYkdéTb¤RBHsgÇman RBHBuT§CaRbFan

EdlbYs]TÞiscMeBaHRBHmanRBH

PaK esckþIepSgKñakñúgsgÇsrN³manRtwmbu:eNÑH cMENk nigmindac;CaedIménsrNKmn_enH

eBalehIy

-

-

-

-

b¤s mµtisgÇepSgedaysgÇctuvKÁCaedIm

b¤sUm,IkñúgbuKÁlNamñak; kardac;

-

Kb,IRCabtamn½y

nigTIBIreRhABI

EdleBalmkehIy

kar

-

-

-

-

BN’naesckþIenHfa sUm,IkñúgsrN³TaMgBIr fa FmµM srNM CaedIm Kb,IRCabfa n½ydUc KñaTaMgGs;.


44

KhdæsIl

GFib,ayehtukñúgkarkMNt;%amlMdab;

kñúgBaküenHfa

nwgGFib ,ayehtukñúg karkMNt;tam

lMdab; \LÚvenH nwgGFib ,ayehtukñúg karkMNt;tamlMdab; y:agenHfa

kñúgBaküdl;srN³TaMgbIenaH

RBHBuT§Cam©as;CalMdab;dMbUg

elakRbkas

eRBaHCaGñkRbesIrelIsCag

stVTaMgBYg RbkasRBHFm’ lMdab;bnÞab; eRBaHCaEdnekIt rbs;RBHBuT§Cam©as;enaH PaKGgÁenaH

nigeRBaHCaFm’

EdlRBHmanRBH

RTg;naMmkeRbónRbedAehIyRbkas

lMdab;cugeRkay

RBHsgÇ

elakRbkasRBHBuT§lMdab;dMbUg

eRBaHRTg;RbkbstVTaMgBYg

-

-

-

-

-

nigeRBaHCaFm’EdlCaplRbeyaCn_dl;

Rbkas RBHsgÇlMdab;cugeRkay

sgÇCaGñkbdibtþi

-

n½ymYyeTot

kñúgplRbeyaCn_ RbkasRBHFm’lMdab;bnÞab; eRBaHCaEdn stVTaMgBYg

-

eRBaHCaGñkRTRTg;TuknUvRBHFm’enaH

nigeRBaHmanesckþIRsLaj;cMeBaHRBHFm’enaH

ekIténRBHBuT§enaH

-

edIm,IbnøúHnUvplRbeyaCn_

eRBaHRBH

nig manpl

RbeyaCn_EdlbnøúHehIy kMNt;edayesckþICasrN³.

-

-


45

Bakü]bmaRBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇ

\LÚvenH

nwgGFib ,ayBaküfa

nwgRbkasRBHrtn

-

Rt½yenaH edayBakü]bmaTaMgLaydUecñH ¿ 1( RBHBuT§Cam©as; eRbóbdUcRBHcnÞeBjvg;

( RBHFm’ eRbóbdUcrgVg;BnøWrsµIrbs;RBHcnÞ (

RBHsgÇ

eRbóbdUcBiPBelakEdlEcgcaMgedayrsµI

rbs;RBHcnÞeBjbUN’mI

2( RBHBuT§ eRbóbdUcRBHGaTitüEdlbeBa©jkMedAy:g a RsTn; ( RBHFm’ eRbóbdUc kaMrsµIrbs;RBHGaTitüenaH

( RBHsgÇ eRbóbdUcBiPBelakEdlRBHGaTitüenaH

-

kMcat;ggwtehIy.

3( RBHBuT§ eRbóbdUcmnusSdutéRB

( RBHFm’CaeRKÓgdutéRBKWkiels eRbóbdUc CaePøIg

-

sRmab;dutéRB

( RBHsgÇCabuBaØekçtþ eRBaHdutkiels)anehIy eRbób

dUcPUmiPaKEdlCaTIKYreFVIERs eRBaHdutéRBGs; ehIy. 4( RBHBuT§ eRbóbdUcemXePøógFM

-

-


46

KhdæsIl

( RBHFm’ eRbóbdUcTwkePøóg

( RBHsgÇGñkrm¶ab;kgkiels eRbóbdUcCnbTEdl

-

minmanl¥gFUlIeRBaHePøógFøak;.

5( RBHBuT§ eRbóbdUc sarfId¾l¥

( RBHFm’ eRbóbdUc])ayhVwkhat;esHGaCaenyü

( RBHsgÇ eRbóbdUc hVÚgesHGaCaenyüEdlhVwk hat;

-

l¥ehIy .

6( RBHBuT§ eRbóbdUcslüeBTü¬eBTüvHkat;¦ eRBaHRTg;

-

dkRBÜjKWkiels)anTaMgGs;

( RBHFm’ eRbóbdUc])aysRmab;dkRBÜjecj (

RBHsgÇGñkdkkUn sr

CnEdlRtÚvdkRBÜjecj.

KWTidæiecjehIyeRbóbdUcCa

-

7( n½ymYyeTot RBHBuT§ eRbóbdUcckçúeBTü¬eBTüEPñk¦

eRBaHRTg;ykFUlIKWe mah³ecj)anehIy

( RBHFm’ eRbóbdUc])ayCaeRKÓgykFUlIecj (

RBHsgÇ

eRbóbdUcGñkmanEPñkEdlykFUlIecjehIy

GñkmanEkvEPñk KWjaNEdlRss;føa eRbóbdUcCnEdl


BN’naRBHrtnRt½ y

47

Gs;FUlIBIEPñkehIy manEkvEPñkRss;føa.

8( mü:ageTot RBHBuT§ eRbóbdUcRKÚeBTüEdlqøateRBaHRTg;

-

GackMcat;BüaFi KWkielsRBmTaMgGnus ½yecj)an

( RBHFm’ eRbóbdUcfñaMEdlRBHGgÁRTg;pSMRtwm RtÚvehIy

( RBHsgÇGñkmanBüaFi KW kiels nigGnus½yEdl

rm¶ab;ehIy

RbkbfñaM.

eRbóbdUcBYkCn

manBüaFirm¶ab;ehIy

eRBaH

-

-

9( n½ymYyeTot RBHBuT§Cam©as; eRbóbdUcGñkbgðajpøÚv ( RBHFm’ eRbóbdUcpøÚvl¥b¤TIEdlmin manP½y

( RBHsgÇ eRbóbdUcGñkedIrpøÚvdl;TIEdlputP½y

10( RBHBuT§ eRbóbdUcCanaynavik¬Gñk m©as;TUk¦d¾l¥ ( RBHFm’ eRbóbdUcTUk

( RBHsgÇ eRbóbdUcGñkdMeNIrqøgdl;eRtIy.

11( RBHBuT§ eRbóbdUcéRBhimBanþ

( RBHFm’ eRbóbdUc»sfEdlekItGMBIéRBhimBanþenaH

( RBHsgÇ eRbóbdUcCaCnminmaneraKeRBaHeRbIR)as;fñaM.

12( RBHBuT§ eRbóbdUcCaGñkRbTanRTBü


48

KhdæsIl

( RBHFm’ eRbóbdUcCaRTBüsm,tþi

( RBHsgÇ Gñk)anGriyRTBümkedayRbéB eRbóbdUc

-

CnGñk)anRTBüdUcesckþIR)afña.

13( RBHBuT§ eRbóbdUcGñkbgðajkMN b;RTBü ( RBHFm’ eRbóbdUckMNb;RTBü

( RBHsgÇ eRbóbdUcGñk )ankMNb;RTBü.

14( n½ymü:ageTot RBHBuT§RTg;CavIrburs eRbóbdUcCaGñk

-

RbTanGP½y

( RBHFm’ eRbóbdUcCaBakübM )at;P½y

( RBHsgÇ Gñkknøg P½yRKb; y:ag eRbóbdUcGñkmin man

P½y

15( RBHBuT§ eRbóbdUcGñklYgelam

( RBHFm’ eRbóbdUcCaBakülYgelam

( RBHsgÇ eRbóbdUcCnEdleKlYgelam

16( RBHBuT§ eRbóbdUcmitþl¥

( RBHFm’ eRbóbdUcCaBaküTUnµanEdlCaplRbeyaCn_ ( RBHsgÇ eRbóbdUcGñkCYbRbeyaCn_xøÜn eRBaHCYb

-


BN’naRBHrtnRt½ y

49

plRbeyaCn_.

17( RBHBuT§ eRbóbdUcGNþÚgekItRTBü

( RBHFm’ eRbóbdUcRTBüEdlmanRbeyaCn_

( RBHsgÇ eRbóbdUcCnGñk)anRTBüEdlmanRbeyaCn_

18( RBHBuT§ eRbóbdUcCaGñkp¶ÚtTwk[RBHraCku mar

( RBHFm’ eRbóbdUcCaTwk EdleCakrhUtdl;k,al (

RBHsgÇ

GñkRsg;Twkl¥ehIy edayTwk

eRbóbdUcBYkRBHraCku mar EdlgUtTwkl¥ehIy.

KWRBHsT§mµ

19( RBHBuT§ eRbóbdUc GñkbMBak;eRKÓgGlgáar ( RBHFm’ eRbóbdUcCaeRKÓgGlgáar (

RBHsgÇ

GñkRbdab;edayRBHsT§mµ

raC»rs EdlBak;eRKÓgGlgáarehIy .

eRbóbdUcCaRBH

-

20( RBHBuT§ eRbóbdUcedImcnÞn_

( RBHFm’ eRbóbdUckøin EdlekIt GMBIedImcnÞn_enaH (

RBHsgÇ Gñkrm¶ab;esckþIekþARkhay)an eRBaHbriePaK

eRbIR)as;RBHsT§mµ

-

eRbóbdUcCnGñkrm¶ab;esckþIekþARkhay

edaykareRbIxøwmcnÞn_.


50

KhdæsIl

21( RBHBuT§ eRbóbdUcbitaRbKl;mrtkedayFm’ ( RBHFm’ eRbóbdUcmrtk

( RBHsgÇ GñkTTYl mrtkKWRBHsT§mµ eRbóbdUcBYkbutþ

-

GñkTTYlmrtk.

22( RBHBuT§ eRbóbdUcpáabTumEdlrIk

( RBHFm’ eRbóbdUcTwkdmEdlekIt GMBIpáabTumrIkenaH

( RBHsgÇ eRbóbdUcBYkPmrCatiEdleRkbTwkdmenaH. Kb,IRbkasRBHrtnRt½yenaH

Lay dUceBalmkdUe cñH.

matikarbs;kfaBN’na

edayesckþI]bmaTaMg

esckþIEdlykmktaMgTukkñúg

xagedImeday 4 Kafafa GñkNaeBal/ eBalTINa/ eBal kalNa/

-

eBaleRBaHehtuGVICaedIm/

k¾CakarEdlRbkas

ehIyedayGtß edaykfa manRbmaNRtwm bu:eNÑHÉg. {cb;karBN’naRBHrtnRt½y}

¬GdækfaxuTÞk)az³ eQµaHbrmtßeCatika¦

3

-

-

-


51

buBVPaKb,dibtþi

burs®sþIEdlmansT§aRCHføa

kñúgKuNRBHrtnRt½y

KWKuNRBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇ ehIymanR)afñanwgebþC£axøÜn Ca])askb¤Ca])asika CabuBVPaKb,dibtiþ KWesckIþRbtibtiþ CacMENkxagedIm[)aneBjs‘b;

CaGñkkan;RBHBuT§sasna

b¤CaGñktmál;enAkñúgRBHBuT§ sasnaenaH/ beBa©jvcIePT

dMbUgbg¥s;RtÚv

sUmxmaeTasnwgRBHrtnRt½y

RBHP®kþRBHBuT§rUbk¾)an

-

kñúgTIcMeBaH

cMeBaHRBHsþÚbb¤RBHectiy

Edl

-

-

-

bBa©úHRBHsarIrikFatu RBHsmµasm<úT§k¾)an cMeBaHmuxbuKÁl KW

Pikçú 1 rUbk¾)an 2 rUbk¾)an cMeBaHmuxKN³KWPikçú 3 rUbk¾ )an cMeBaHsgÇKWPikçúTaMgLay taMgBI 4 rUbeLIgeTA k¾)an luHsUmxmaeTasrYcehIy RtÚvbeBa©jvcIePTeBal Rbkas ebþC£axøÜn

[CaGñk )andl;RBHéRtsrNKmn_

Ca])ask

b¤Ca])asika kñúgRBHBuT§sasnaCaxageRkay rYcehIyRtÚv

smaTannic©sIl rkSa[x¢ab;teTA/ ebIman sT§aRCHføa k¾ Kb,IrkSa]e)asfsIl

tamkalkMNt;

-

-

-

EdlRtÚvrkSamþg²

enaHpg nwg manplanisgSeRcIneday lMdab; ² eLIg.


52

KhdæsIl

BaküsUmxmaeTasnwgRBHrtnRt½y

P®kþRBHBuT§rUbk¾)an RBHsarIrikFatu

kñúgTIcMeBaHRBH

cMeBaHRBHsþÚbb¤RBHectiy

RBHsmµasm<úT§k¾)an

eBaFiRBwkSk¾)an .

EdlbBa©úH

cMeBaHRBHsirImha

-

-

-

ebIbursEtmñak; RtÚvsUFüfa ¿

Gc©eya mM Penþ Gc©Kma yfaBalM yfamuL`M yfaGkuslM eyahM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va PKveta va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkasw tsS em Penþ PKva Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray . ERbfa

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

eTaskMhus

EdlRbRBwtþknøg RKbsgát;ehIynUv´RBHkruNa tameday ´RBHkruNa CamnusSl¶g;exøA CamnusSvegVg CamnusSmin Qøas bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn ERkg´RBHkruNa)an eFIVehIy

nUvesckIþelµIs

dl;RBHFm’kIþ edaycitþkIþ

-

-

-

-

mineKarBdl;RBHd¾manRBHPaKkIþ

dl;RBHsgÇkIþ

edaykaykIþ

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

edayvacakIþ

sUmRBHd¾man

-


buBV PaKb,di btþi

RBHPaKGt;nUveTaskMhusenaH éneTasenaH

CaesckIþxusBit

53

dl;´RBHkruNa

eRBaHGMeBI

edIm,Inwg )ansRgÜm

nwgRbRBwtþ[l¥teTAkñúgxagmuxenaHehag.

-

KWfa

ebI®sþIEtmñak; RtÚvsUFüfa ¿

Gc©eya mM Penþ Gc©Kma yfaBalM yfamuL`M yfaGkuslM yahM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va PKveta va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkasw tsSa em Penþ PKva Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray. ERbfa

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

eTaskMhus

EdlRbRBwtþknøg RKbsgát;ehIynUv´RBHkruNa tameday ´RBHkruNa CamnusSl¶g;exøA CamnusSvegVg CamnusSmin Qøas

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

)aneFIVehIy PaKkIþ

vacakIþ

nUvesckIþelµIs

dl;RBHFm’kIþ edaycitþkIþ

ERkg´RBHkruNa

mineKarBdl;RBHd¾manRBH

dl;RBHsgÇkIþ

edaykaykIþ

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

eday

sUm RBH

d¾manRBHPaKGt;nUveTaskMhusenaH dl;´ RBHkruNa eRBaH

-

-

-

-

-

-

-

-


54

KhdæsIl

GMeBIéneTasenaH CaesckIþxusBit edIm,Inwg )ansRgÜm KWfa nwgRbRBwtþ[l¥teTAkñúgxagmuxenaHehag. ebIburseRcInnak;

RtÚvsUFüEbbenH/

®sþI/ bursk¾enAEtsUFüEbbenHEdrfa ¿

ebIsUFülay

-

Gc©eya ena Penþ Gc©Kma yfaBael yfamueL` yfaGkusel ey myM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va PKveta va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkrimða etsM ena Penþ PKva Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray. ERbfa

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

EdlRbRBwtþknøg

eTaskMhus

RKbsgát;ehIynUv´RBHkruNaTaMg Lay

tameday´RBHkruNaTaMgLay CamnusSl¶g;exøA CamnusS vegVg

CamnusSmin Qøas

ERkg´RBHkruNaTaMg Lay

-

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn )aneFIVehIynUvesckIþelµIs

mineKarBdl;RBHd¾manRBHPaKkIþ dl;RBHFm’kIþ dl;RBHsgÇ

kIþ edaykaykIþ edayvacakIþ edaycitþkIþ bBiRtRBHmanRBH PaKd¾ceRmIn

-

-

-

sUmRBHd¾manRBHPaKGt;nUveTaskMhusenaH


buBV PaKb,di btþi

55

dl;´RBHkruNaTaMg Lay eRBaHGMeBIéneTasenaH CaesckIþ xusBit edIm,Inwg )ansRgÜm KWfanwgRbRBwtþ[ l¥teTA kñúg xagmuxenaHehag.

ebI®sþIeRcInnak;

RtÚvsUFüEbbenH/

burs/ ®sþIk¾enAEtsUFüEbbenHEdrfa ¿

ebIsUFülay

-

-

-

Gc©eya ena Penþ Gc©Kma yfaBala yfamuL`a yfaGkusla ya myM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va PKveta va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkrimða tasM ena Penþ PKva Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray. ERbfa

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

EdlRbRBwtþknøg

eTaskMhus

RKbsgát;ehIynUv´RBHkruNaTaMg Lay

tameday´RBHkruNaTaMgLay CamnusSl¶g;exøA CamnusS vegVg

-

CamnusSmin Qøas

ERkg´RBHkruNaTaMg Lay

-

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn )aneFIVehIynUvesckIþelµIs

mineKarBdl;RBHd¾manRBHPaKkIþ dl;RBHFm’kIþ dl;RBHsgÇ

kIþ edaykaykIþ edayvacakIþ edaycitþkIþ bBiRtRBHmanRBH

-

-


56

KhdæsIl

PaKd¾ceRmIn

sUmRBHd¾manRBHPaKGt;nUveTaskMhusenaH

dl;´RBHkruNaTaMg Lay eRBaHGMeBIéneTasenaH CaesckIþ xusBit

edIm,Inwg )ansRgÜm

-

KWfanwgRbRBwtþ[l¥teTA

kñúgxagmuxenaHehag.

¬ebIlM)akeBal)alI eBalEtsRmay k¾)an ¦. luH)ansUmxmaeTasnwgRBHrtnRt½y

Kb,IbeBa©j KWRBHBuT§

vcIePTebþC£axøÜnCaGñkdl;RBHéRtsrNKmn_

RBHFm’

RBHsgÇ

namb,BaØtþiCa])ask teTA/

k¾)an

dUecñHrYcehIy

CaTIBwgTIrB£kedIm,Inwg[eLIg

b¤Ca])asika

kúñgRBHBuT§sasna

ÉebþC£axøÜnenaHnwgebþC£akñúgTIcMeBaHRBHP®kþRBHBuT§rUb

cMeBaHRBHsþÚbb¤RBHectiy

EdlbBa©úHRBHsarIrikFatu

RBHd¾manbuNük¾)an cMeBaHRBHsirImhaeBaFiRBwkSk¾)an. ebIbursEtmñak; RtÚvsUFüebþC£axøÜnedayBaküfa ¿

ÉsahM Penþ PKvnMþ srNM Kcäami FmµBa© PikçúsgÇBa© ]âskM mM PKva Faertu GC¢teKÁ âNuebtM srNM KtM

ERbfa bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn ´RBHkruNa

-

-

-

-


57

buBV PaKb,di btþi

sUmdl;nUvRBHd¾manRBHPaKpg nUvRBHFm’pg nUvRBHPikçúsgÇ pg CaTIBwg TIrB£k sUmRBHd¾ manRBHPaK RTg;RCabnUv´RBH

-

-

kruNafaCa ])ask )andl;ehIynUvRBHrtnRt½y CaTIBwg TIrB£k esµIedayCIvit taMgBIéf¶enHCaedImerogeTA. ebI®sþIEtmñak;

RtÚvsUFüebþC£axøÜnedayBaküfa ¿

ÉsahM Penþ PKvnMþ srNM Kcäami FmµBa© PikçúsgÇBa© ])asikM mM PKva Faertu GC¢teKÁ âNuebtM srNM KtM ERbfa

bBiRtRBHmanRBHPaKd¾ceRmIn

´RBHkruNa

sUmdl;nUvRBHd¾manRBHPaKpg nUvRBHFm’pg nUvRBHPikçúsgÇ pg CaTIBwg TIrB£k sUmRBHd¾manRBHPaK RTg;RCabnUv´RBH

kruNafaCa ])asika)andl;ehIynUvRBHrtnRt½y CaTIBw g

-

-

-

TIrB£kesµIedayCIvit taMgBIéf¶enHCaedImerogeTA. fa

ebIKñaeRcIn k¾RtÚvsUFüdUcn½ymun xus KñaEtRtg;Bakü

PKvnMþ

fa

PKva

bu:eNÑaH/ ebIKñaeRcInehIy nwgsUFü

ebþC£axøÜnRBmKñaedayBaküCaÉkvcn³k¾)an TaMgGs;Kña.

eRBaHsUFüRBm

-

-

-


58

KhdæsIl

Baküfa

edayBaküCa

Ékvcn³k¾)an

karsUFütamlMnaMbursEtmñak;/

sMedAdl;

-

®sþIEtmñak;xagelIEtsUFü

RBmCamYyKña)an.

¬ebIlM)akeBal)alI eBalEtsRmayk¾)an ¦. ÉBaküsUmxmaeTascMeBaHRBHrtnRt½yenaH kñúgTIenH

sUmeroberogEtviFIx maeTascMeBaHmuxRBHsgÇb:ueNÑaH. ebIbursEtmñak; RtÚvsUFüfa ¿

Gc©eya mM Penþ Gc©Kma yfaBalM yfamuL`M yfaGkuslM eyahM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va BuT§sS va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkasw tsS em Penþ segÇa Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray. ERbfa

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

eTaskMhusEdl

RbRBwtþk nøg RKbsgát;ehIynUv´RBHkruNa tameday´RBH kruNa Qøas ehIy

CamnusSl¶g;exøA

CamnusSvegVg

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn nUvesckIþelµIs

CamnusSmin

ERkg´RBHkruNa)aneFIV

-

-

-

-

mineKarBdl;RBHBuT§Cam©as;kIþ


buBV PaKb,di btþi

dl; RBHFm’kIþ edaycitþkIþ

dl;RBHsgÇkIþ

59

edaykaykIþ

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

eTaskMhusenaH CaesckIþxusBit

dl;´RBHkruNa

edIm,Inwg )ansRgÜm

edayvacakIþ

sUmRBHsgÇGt;nUv

-

eRBaHGMeBIéneTasenaH

teTAkñúgxagmuxenaHehag.

KWfanwgRbRBwtþ[l¥

-

ebI®sþIEtmñak; RtÚvsUFüfa ¿

Gc©eya mM Penþ Gc©Kma yfaBalM yfamuL`M yfaGkuslM yahM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va BuT§sS va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkasw tsSa em Penþ segÇa Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray. ERbfa

RbRBwtþk nøg RBHkruNa Qøas

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

eTaskMhusEdl

RKbsgát;ehIynUv´RBHkruN a

CamnusSl¶g;exøACamnusSvegVg

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

tameday´

CamnusSmin

ERkg´RBHkruNa)aneFIV

ehIy nUvesckIþelµIs mineKarBdl;RBHBuT§Cam©as;kIþ dl;

RBHFm’kIþ dl;RBHsgÇkIþ edaykaykIþ edayvacakIþ eday

-

-

-

-

-

-


60 citþkIþ

KhdæsIl

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

kMhusenaH

CaesckIþxusBit

dl;´ RBHkruNa

sUmRBHsgÇGt;nUveTas

edIm,Inwg )ansRgÜm

eRBaHGMeBIéneTasenaH

teTAkñúgxagmuxenaHehag. ebIburseRcInnak;

-

KWfanwgRbRBwtþ[l¥

RtÚvsUFüEbbenH/

®sþI/ bursk¾enAEtsUFüEbbenHEdrfa ¿

ebIsUFülay

-

-

Gc©eya ena Penþ Gc©Kma yfaBael yfamueL` yfaGkusel ey myM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va BuT§sS va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkrimða etsM ena Penþ segÇa Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray. ERbfa

RbRBwtþk nøg

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

eTaskMhusEdl

RKbsgát;ehIynUv´RBHkruNaTaMg Lay

eday´RBHkruNaTaMg Lay

CamnusSl¶g;exøA

tam

CamnusS

vegVg CamnusSmin Qøas bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn ERkg´ RBHkruNaTaMgLay

dl;RBHBuT §Cam©as;kIþ

)aneFIVehIynUvesckIþelµIs dl;RBHFm’kIþ

mineKarB

dl;RBHsgÇkIþ

eday

-

-

-

-

-

-


buBV PaKb,di btþi

kaykIþ

edayvacakIþ

edaycitþkIþ

sUmRBHsgÇGt;nUveTaskMhusenaH Lay

eRBaHGMeBIéneTasenaH

61 bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn dl;´RBHkruNaTaMg

CaesckIþxusBit

edIm,Inwg

-

-

)ansRgÜm KWfanwgRbRBwtþ[ l¥teTAkñúgxagmuxenaHehag. ebI®sþIeRcInnak;

RtÚvsUFüEbbenH/

burs/ ®sþIk¾enAEtsUFüEbbenHEdrfa ¿

ebIsUFülay

-

Gc©eya ena Penþ Gc©Kma yfaBala yfamuL`a yfaGkusla ya myM Penþ kaeyn va vacay va mnsa va BuT§sS va FmµsS va sgÇsS va GKarvM Gkrimða tasM ena Penþ segÇa Gc©yM Gc©yeta bdiKÁNðtu Gaytw sMvray. ERbfa

RbRBwtþk nøg

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

eTaskMhusEdl

RKbsgát;ehIynUv´RBHkruNaTaMg Lay

eday´RBHkruNaTaMg Lay

CamnusSl¶g;exøA

tam

CamnusS

vegVg CamnusSmin Qøas bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn ERkg´ RBHkruNaTaMgLay

dl;RBHBuT§Cam©as;kIþ

)aneFIVehIynUvesckIþelµIs dl;RBHFm’kIþ

mineKarB

dl;RBHsgÇkIþ

eday

-

-

-

-

-

-


62

KhdæsIl

kaykIþ

edayvacakIþ

edaycitþkIþ

sUmRBHsgÇGt;nUveTaskMhusenaH Lay

eRBaHGMeBIéneTasenaH

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn dl;´RBHkruNaTaMg

CaesckIþxusBit

edIm,Inwg

-

-

)ansRgÜm KWfanwgRbRBwtþ[ l¥teTAkñúgxagmuxenaHehag. ¬ebIlM)akeBal)alI eBalEtsRmayk¾)an ¦. luH)ansUmxmaeTasnwgRBHrtnRt½ydUecñH

Kb,IbeBa©jvcIePTebþC£axøÜn KWRBHBuT§

RBHFm’

RBHsgÇ

namb,BaØtþiCa])ask

rYcehIy

CaGñkdl;RBHéRtsrNKmn_

CaTIBwgTIrB£kedIm,Inwg[eLIg

-

b¤Ca])asikakúñgRBHBuT§sasnateTA/

ebþC£axøÜncMeBaHmuxbuKÁl b¤KN³ b¤sgÇk¾)an.

ÉBaküsUFüebþC£axøÜncMeBaHRBHrtnRt½yenaH

kñúgTIenH

sUmeroberogEtviFIebþC£axøÜncMeBaHmuxRBHsgÇb:ueNÑaH. ebIbursEtmñak; RtÚvebþC£aedayBaküfa ¿

ÉsahM Penþ sucirbriniBVútm,i tM PKvnþM srNM Kcäami FmµBa© PikúçsgÇBa© ]âskM mM segÇa Faertu GC¢teKÁ âNuebtM srNM KtM. ERbfa bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn ´RBHkruNasUmdl;


buBV PaKb,di btþi

nUvRBHd¾manRBHPaK

63

EdlRTg;briniBVaneTA

Gs; kal yUr

GEgVgehIyenaHpg nUvRBHFm’pg nUvRBHPikçúsgÇpg CaTI BwgTIrB£k

sUmRBHsgÇRCabnUv´RBHkruNafa

)andl;ehIynUvRBHrtnRt½yCaTIBwg taMgBIéf¶enHCaedImerogeTA.

-

-

Ca])ask

TIrB£kesµIedayCIvit

ebI®sþIEtmñak; RtÚvebþC£aedayBaküfa ¿

ÉsahM Penþ sucirbriniBVútm,i tM PKvnþM srNM Kcäami FmµBa© PikúçsgÇBa© ]âsikM mM segÇa Faertu GC¢teKÁ âNuebtM srNM KtM. ERbfa

bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn

nUvRBHd¾manRBHPaK

´RBHkruNasUmdl;

EdlRTg;briniBVaneTA

Gs; kal yUr

GEgVgehIyenaHpg nUvRBHFm’pg nUvRBHPikçúsgÇpg CaTI BwgTIrB£k

sUmRBHsgÇRCabnUv´RBHkruNafa

)andl;ehIynUvRBHrtnRt½yCaTIBwg taMgBIéf¶enHCaedImerogeTA. ebIburseRcInnak;

-

-

Ca])asika

TIrB£kesµIedayCIvit

RtÚvebþC£axøÜnedayBaküEbbenH

ebIsUFülay®sþI / bursk¾enAEtsUFüEbbenHEdrfa ¿

/


64

KhdæsIl

Éet myM Penþ sucirbriniBVútm,i tM PKvnþM srNM Kcäam FmµBa© PikúçsgÇBa© ]âsek ena segÇa Faertu GC¢teKÁ âNuebet srNM Ket

ERbfa bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay

sUmdl;nUvRBHd¾manRBHPaK yUrGEgVgehIyenaHpg CaTIBwgTIrB£k

EdlRTg;briniBVaneTAGs; kal

nUvRBHFm’pg

-

nUvRBHPikçúsgÇpg

sUmRBHsgÇRCabnUv´RBHkruNaTaMg Layfa

Ca])ask )andl;ehIynUvRBHrtnRt½yCaTIBwg TIrB£kesµI

-

edayCIvit taMgBIéf¶enHCaedImerogeTA. ebI®sþIeRcInnak;

RtÚvebþC£axøÜnedayBaküEbbenH/

ebIsUFülayburs / ®sþIk¾enAEtsUFüEbbenHEdrfa ¿

Éta myM Penþ sucirbriniBVútm,i tM PKvnþM srNM Kcäam FmµBa© PikúçsgÇBa© ]âsikea ya ena segÇa Faertu GC¢teKÁ âNuebta srNM Kta ERbfa bBiRtRBHsgÇd¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay

sUmdl;nUvRBHd¾manRBHPaK

EdlRTg;briniBVaneTAGs; kal

-


yUrGEgVgehIyenaHpg CaTIBwgTIrB£k

buBV PaKb,di btþi

nUvRBHFm’pg

65 nUvRBHPikçúsgÇpg

sUmRBHsgÇRCabnUv´RBHkruNaTaMg Layfa

Ca])asika )andl;ehIynUvRBHrtnRt½yCaTIBwgTIrB£k esµI

-

edayCIvit taMgBIéf¶enHCaedImerogeTA.

rYcRBHsgÇRtÚvTTYlfa saF u ERbfa RbéBehIy .

bursb¤®sþI

kalebI)aneBalBaküebþC£axøÜn

CaGñk )andl;

RBHéRtsrNKmn_ CaTIBwgTIrB£kdUecñH rYcehIy k¾)annamb,BaØtiþfa {])ask} b¤{])asika} kñúgxN³enaHÉg. viFIsUmxmaeTaskIþ

Ca])asikakIþ

esckIþsRmay TaMg)alI

viFIsUmebþC£axøÜnCa])ask

ebIGñkEdlminecHsUFüCa)alI tamPasarbs;xøÜnenaHk¾)an

TaMgesckIþERbsRmaypg

ehIyenaHCakarRbéBBit dwgfaCaGIVenaHeLIy

nwgsUFüCa

ebIecHsUFü

dUc )aneBalmk

EtkuMsUFüEt)alITeT

edaymin

eRBaHkic©EdlsUFüxmaeTasnigebþC£a

xøÜnenaH cMeBaHyksT§a KWesckIþeCOCak;nigbBaØaCasmµaTidæi EdldwgBit yl;RtÚvBitCaRbmaN.

¬ cb;buBVPaKb,dibtiþEtbu:eNÑH ¦

-

-

-

-

-

-


66

KhdæsIl

])asknieTÞs

sEmþgGMBInamfa ])ask

nigFm’rbs;])askepSg² mansIlCaedIm CnEdlmannamb,BaØtiþfa { ])ask } enaH eday

ehtuEdl)ancUleTACitdl;nUvRBHrtnRt½y dUcBuT§PasitEdlRBHsmµasm<úT§

-

CaTIBwgTIrB£k

RTg;Rtas;sEmþgcMeBaH

mhanamsküraCfa {mñalmhanam RKhsßÉNamYy )an dl;nUvRBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇCaTIBwgTIrB£k

RKhsßenaH

-

-

-

Ég )aneQµaHfa ])ask ebI®sþIehAfa ])asika}. mü:ageTot

]âseka

man)alIfa

CnÉNa cUleTAGgÁúyCitRBHrtnRt½y CnenaH

eQµaHfa ])ask. enaHKW

rtntþyM ]âstIti

GFib,ayfa

CnEdlcUleTAGgÁúyCitRBHrtnRt½y

minEmnCaGñkcUleTAGgÁúyCitRBHBuT§

RBHsgÇCanic©

edayrUb kayenaHeT

namkayCaRbmaN/

sUm,ICnenaH

-

RBHFm’

KWelakse®gÁaHyk

-

sßitenAkñúgTI q¶aybu:nµan


67

])a s knie TÞs

EtmansnþancitþRbRBwtþCab;enAkñúgKuNRBHrtnRt½yCanic©/ citþenaH»neTAetagykKuNRBHrtnRt½y

CaTIBwgTIrB£kCa

nic©ehIy CnenaHeQµaHfa )ancUleTAGgÁúyCitRBHrtnRt½y Canic©/

-

ebIRKan;EtcUleTAGgÁúyCitRBHBuT§edayrUb kay

EtsnþancitþenaH

sßitenAkñúgTI q¶ayGMBIKuNRBHrtnRt½y

minbeg¥ancitþeTAkñúgKuNRBHrtnRt½yeT sßitenAq¶ayGMBIKuNRBHrtnRt½y

bBa©virtiectna

eQµaHfaCa

{])as

sIlén])ask

KWectnaEdlevorcakevraTaMg

{sIlén])ask}

brmRKÚCam©as;RTg;Rtas; {mñalmhanam

CnenaHeQµaHfa

minEmnCa

b¤])asika } eLIy.

dUcBuT§Pasit

5

EdlRBH

1

])askÉNa

TaMgLay evorcak

evorcak 1

)anevorcak

kaemsum icäacar

evorcak

sur aemry

-

sEmþgcMeBaHmhanamsküraCfa

)aN ati)at

KWminsmøab;stV 1 evorcak GTin ñaTan KWminlYcRTBüGñk déT

-

musavaT

KWminRbRBwtþxuskñúg kam KWminniyaykuhk

KWminpwknUvsuranigemr½y

])askenaH eQµaHfa ])as kmansIl }.

-

-

1

1


68

KhdæsIl

GaCIvén])ask

kiriyalHbg;nUvCMnYjxus

5

kic©karciBa©wmCIvitedayRtwmRtÚv tamFm’ ])as k}

dUc manBuT§b,BaØtiþ

cMeBaHPikçúTaMg Layfa ¿

Rbkar

ehIyRbkb

eQµaHfa

{GaC Ivén

-

-

EdlRBHsmµasm<úT§RTg;ham

bBa©ima Pikçev vNiC¢a ]âsekn GkrNIya mñalPikçúTaMg Lay

])askminKb,IeFVIeLIy. 1(

3(

5

Rbkar

CMnYjxus 5 RbkarenaHKW ³

stßvNiC¢a

CYjeRKÓgs®sþavuFsRmab;RbharKW

eFIVeRKÓgs®sþavuFenaHedayxøÜnÉg [

2(

CMnYjxusTaMg Lay

b¤)anmkedayehtuÉNamYy

eRKÓgs®sþavuFenaH.

stþvNiC¢a mMsvNiC¢a

CaedIm

b¤[ GñkdéTeKeFIV ehIylk;nUv

-

CYj mnusS.

CYjsac; KWciBa©wmstVTaMgLay manRCÚk

luHstVTaMgLayenaHceRmInFMeLIg

k¾lk;

[GñkdéT ‰CYj stV manCIvit¬ehtuénkarsmøab;¦.


69

])a s knie TÞs

4(

mC¢vNiC¢a

CYjTwkRsvwg KWpSMeRKÓgRsvwgÉNamYy

[ekIteLIgCaTwkRsvwgedayxøÜnÉg 5(

b¤TijeKykmk

ehIylk;nUvTwkRsvwgenaH.

visvNiC¢a

CYjfñaMBis

eLIgedayxøÜnÉg

KWcat;EcgpSMfñaMBis[ekIt

b¤[eKpSM[

b¤ )anmkedayehtu

ÉNamYy ehIy lk;nUvfñaMBisenaH. ehIy

])askkalebIevorcakCMnYjxusTaMg

5

-

-

-

RbkarenH

)anRbtibtþikarciBa©wmCIvitedayFm’e QµaHfa

man

-

GaC IvedayRbéBtamFm’ enaHKWCaGñkevorcakkare)akbeBaäat b¤bnøMedayCBa¢Ig

beBaäatedaymas

beBaäatedayrgVal;

rgVas; bgçúsbMPan; beBaäate)akR)as nigbnøMedayrbs;bøm evorcakkiriyakat;nUvGvyv³manédCaedIm

mnusS[vegVgpøÚv bøn; kMEhgykRTBü.

smøab;

kalebIsnSMksagkuslkmµy:agenH

ragkaybnÞab;GMBIesckþIsøab;

cgeFVI

luHEbkFøay

k¾)aneTAekItkñúg sßansuKti

-

-

-

sYK’eTvelak rEmgRKbsgát;nUveTvtaÉeTotedayehtu 10 RbkarKW GayuTiBV 1 sm,úrTiBV 1 ysTiBV 1 suxTiBV 1


70

KhdæsIl

GFibtITiBV 1 rUbTiBV 1 sMeLgTiBV 1 køinTiBV 1 rsTiBV 1 smösSTiBV 1.

luHcüútcakzansYK’enaH mkkan;GtþPaBCamnusSenH

k¾)annUvmhaburislkçN³TaMg LayBIrenH

KWCaGñkmaneFµj

-

CitsñiT§l¥ 1 mancgáÚm ¬TaMg 4 ¦ ss¥at 1.

vibtiþén])ask

FmµCatEdljúaMgsIl

nig GaCIvFm’én])ask[vinas

eQµaHfa vib tiþ. vibtiþenaHman 5 y:agKW ³ 1(

2( 3( 4(

5(

GsSeT§a ehati ])askmineCOKuNRBHrtnRt½y. TusSIela ehati ])askRTúsþsIl. ekatuhlmgÁlieka ehati ])askRbkbeday mgÁlP£ak;ep¥Il.

mgÁlM bec©ti ena kmµM

mgÁlman

])as kRbkan;eCOfa

b£kSBarevlaCaedIm[pl

minRbkan;

eCOfa kmµC akuslnig Gkus l[pleLIy .

\eta c BhiT§a TkçieNyüM Kevsti ttß c

-

-

-


])a s knie TÞs

buBVkra M kerati bdiKÁahk³

71

])askEsVgrkEtTkçieNyübuKÁl

GñkTTYl TanxageRhARBHBuT§sasna

KW

ehIyeFIV

-

nUvTandl;TkçieNyübuKÁl xageRhARBHBuT§sasnaenaH. ])askÉNaRbkbedayvibtiþ

NamYyehIy/

])askenaHeQµaHfa

KW])askdUcCamnusSefakTab c,ab;pg/

eQµaHfa

mnÞiledAhµgpg/

5

Rtg;vibtiþ

-

{])askcNÐal}

ehIy kacRBehInminERkg

{])askml³}

eQµaHfa

y:agenH

KW])askmanFm’Ca

{])askbdikidæ³}

EdlGñkR)aC£TaMg Lay elaktiHedolpg.

-

-

KW] )ask

sm,tiþén])ask

FmµCatEdljúaMgsIl

nig GaCIvFm’én])ask

[bribUN’[brisuT§RbéBeQµaHfa {sm,tiþ}. sm,tiþenaH man 5 y:agKW ³ 1(

2(

seT§a ehati

])askmanesckIþeCOCak;c ,as;

kñúgKuNRBHrtnRt½y .

sIlva ehati

-

])askmansIl.


72 3( 4(

5(

KhdæsIl

n ekatuhlmgÁlieka ehati

edaymgÁl P£ak;ep¥Il.

kmµM bec©ti ena mgÁlM

])as kminRbkb

])as kRbkan;eCOfa kmµ

CakuslnigGkus l[pl

-

minRbkan;eCOfa

mgÁlmanb£kSBar evlaCaedIm[pleLIy .

n \eta BhiT§a TkiçeNyüM Kevsti \F c buBVkra M kerati ])askminEsVgrkTkiçeNyü -

buKÁlKW

bdiKÁahk³

sasnaeLIy

GñkTTYlTanxageRhARBHBuT§

-

ehIyeFIVTanEtkñúgTkçieNyübuKÁl

kñúgRBHBuT§sasnaenH.

])askÉNa Rbkbedaysm,tiþ 5 y:agenHehIy

])askenaH

eQµaHfa

])askrtn³

rtnvtúßmanEkvCaedImpg. eQµaHfa

])askbTum³

eQµaHfa

])askbuNÐrIk³

BN’Rkhmpg. manBN’spg.

KW

])askdUcCa

KW])askdUcCapáaQUkman KW] )askdUcCapáaQUk

-

-


])a s knie TÞs

73

KuNén])ask Fm’sRmab;])ask

nwg[ekIt

])asikaRbtibtiþRKb;rUb

[ceRmIn nUvsm,tiþTaMgBYg

edIm,I

-

eQµaHfaKuN .

KuNenHCarbs;] )ask ])asika ehAfa {])askKuN} man 10 y:agKW ³ 1(

segÇn sT§w smansuxTuekça ehati

GñkrYmesckIþsuxTukç

])as k

mYyGenøIedayPik çúsgÇ

ebIPikçúsgÇmanesckIþsux

k¾eRtkGr

-

KWfa

ebIPikçúsgÇ

-

manesckIþTukçRBÜy k¾RBÜyCamYypg. 2(

kayikvacsikBa© surkçitM ehati

])askman

-

kaykmµ nigvcIkmµrkSaehIyedayRbéB. 3(

Femµa GFibeteyüa ehati

])as kmanFm’Ca

-

GFibtI KWfaebIRbRBwtþeFIVGIV² rEmgkan;ykFm’ CaFM CaTItaMg

CaTIGagmaM

GMBIFm’eLIy.

min[xus

min [eXøógXøat

-


74

KhdæsIl

4(

yfafaemn sMviPaKreta v ehati eRtkGrkñúg karbric©aKTan

])askCaGñk tamsmKYrdl;

-

kmøaMgénxøÜnKWeFIVTantamsmKYrdl;RTBüticnigeRcIn ebImantick¾eFIVtic

ebImaneRcInk¾eFIVeRcIn

min man

-

mcäriyFm’ RKbsgát;snþancitþeLIy. 5(

CinsasnM CanituBa© vaymti

])ask]sSah_

BüayamedIm,Inwg[dwgc,as;nUvsasn³

KWBakü

-

eRbónRbedA BakübNþaMénRBHCinRsI. 6(

smµaTidæieka v ehati

])askCasmµaTidæi

KWman

-

R)aC£aeXIjRtÚv tamesckIþBit. 7(

GbKeta ekatuhlmgÁlieka v ehati R)ascakmgÁlP£ak;ep¥Il fa

mgÁl

])ask

ehIyCaGñkmin Rbkan;eCO

-

-

manb£kSBarevlaCaedIm[pleLIy

Rbkan;eCOEtkmµCakuslnigGkuslfa[pl. 8(

CIvitehtubi GBaØM stßarM n ]TÞisti

])ask

ebITukCamanehtuKYrdl;nUvesckIþvinasCIvitkIþ

-

-


])a s knie TÞs

minlHbg;RBHrtnRt½y

75 ehIy RtLb;eTAkan;yk

mnusSdéTCaRKÚGacarüCaTIBwgrbs;xøÜnfa

RbesIr

-

-

CagRBHrtnRt½yenaHeLIy.

smKÁaraema v ehati

9(

])askmanesckIþeRtkGr

-

kñúgsamKÁIFm’ KWesckIþRBmeRBógKña. 10(

sasen crti

])askRbRBwtþl¥kñúgRBHBuT§sasna

-

KWRbRBwtþtamEtFm’vin½yRBHBuT§sasna. ])askKuNTaMg 10 y:agenH ])ask ])asika Kb,IRbRBwtþtamkuM[eXøógXøateLIy citþ])ask

eRBaHCaFm’GacnwgeFVI

])asikaGñkRbRBwtþ[sucrit pUrpg;kñúgRBHBuT§

sasna ehIy [)anCabc©½yénniBVansm,tiþpg.

{cb;])asknieTÞsedaysegçbbu:ueNÑH}

Â 

-

-


76

KhdæsIl

nic©sIl ¬sIl 5¦

karsmaT ansik çabTman BIr y:ag Kb,IRCabfa karsmaTansikçabTenaHmanBIrKW ³ 1( smaTankan;ykedayxøÜnÉg .

2( smaTankan;ykGMBIsMNak;GñkdéT.

esckþIfa karsmaTankan;yknUvsIl edayGFidæan

-

fa {´ ¼Gj GFid æannUvsIl TaMg 5 } edayxøÜnÉgEtmþg kalebI)anGFidæanfa

bBa© sIlani GFidæami

dUecñHehIy

eQµaHfa )ansmaTanedayxøÜnÉgeRscehIy.

karsmaTankan;ykGMBIsMNak;GñkdéTenaH )andl;

cUlxøÜneTAGgÁúykñúgsMNak;TICitGñkdéT smaTanfa

bBa©sIlani smaTiyma i

ehIy taMgvaca

-

-

dUecñHk¾)an.

sUmTajykn½y smaTanEdlmanenAkñúgKm<Irbrmß(

eCatika Rtg;GaT aneta mkbEnßmeTotfa ¿

GaTanetati âNatiâtatieta evrmNI sikçabTani ectani sameNern PikçúsS snþiek


nic©sI l ¬sI l 5¦

77

smaTinñaenv ehanþi. Rtg;bT)alIfa

sikçabTTaMg Lay

GaT aneta

man)aN ati)ata

enHelcesckþIbnþicfa evrmNI

sik çabTM

CaedIm cMENksameNr [smaTankñúgsMNak;PikçúenHCa

-

kRmit ¬eXIjEbøkKñaBIRKhsßBit¦.

enAkñúgbrmtßTIbnI eXIjmanelcesckþIbnþicEdrfa¿

smaTaneta GBaØsS KrudæanIysS snþiek tM Glkenþn syemv bBa© sIlani ÉkCÄM âdieykáM va smaTiyenþn smaTinñani ehanþi. Rtg;bT)alIfa

smaT aneta

RKhsßkalebIrkbuKÁlCaTIe KarBmin)an

enHelcesckþIfa b¤faminGaccUl

eTAkan;sMNak;buKÁldéT EdlKYrCaTIe KarBenaH)aneT nwg taMgsmaTannUvbBa©sIlCaÉkCij

b¤Cabec©k³edayxøÜnÉg

-

-

-

)anBit sikçabTTaMgLay)aneQµaHfa smaT anehIy . {bEnßmBaküfa

karsmaTanrbs;])ask

])asika

CaRKhsßenaH ebIrkbuKÁldéTEdlKYreKarBmin)aneT Kb,I

-

-


78

KhdæsIl

taMgsmaTansIl ÉkCijk¾)an

edayxøÜnÉgeTAcuH

Cabec©k³k¾)an

eTaHbIs maTanCa

y:agenH

-

)aneQµaHfa

smaT anehIy }. k¾sikçabTBYkenHman )aN ati)ata evrmNI CaedIm

sikçabTM

sameNrsmaTankñúgsMNak;Pikçúb:ueNÑaH

eTIbCa

karsmaTan cMENk])asksmaTanxøÜnÉgkþI smaTankñúg

sMNak;rbs;GñkdéTkþI k¾CakarsmaTanehIy smaTanrYm KñakþI

smaTanepSgKñakþI

y:agNaesat mYybu:eNÑaH

k¾CakarsmaTanehIy

buKÁlsmaTanrYmk¾manvirtimYy

EtR)akdfa

edayGMNackic©KWnaTI.

ectnaBYkenaH

EtepSgKña

manectna

mandl;eTA

-

-

-

-

-

5

cMENkbuKÁlEdl)ansmaTan

-

epSgKña k¾Kb,IRCabfa manvirti 5 ectnak¾ 5 kñúgxenH Kb,IRCabvinicä½y edaykarsmaTan edayRbkardUecñH.


79

nic©sI l ¬sI l 5¦

eBalGMBIkardac;

kñúgxenH

sRmab;sameNrTaMg Lay

kalsikçabT

-

mYydac;RKb;sikçabTk¾Cakardac; eRBaHsikçabTTaMgenaH Ca zanTItaMgén)araCikrbs;sameNrBYkenaH

edaysi kçabT

-

-

rbs;sameNrknøgelµIsenaHÉg k¾ mankmµtCab;Kñamk. EtsRmab;RKhsß

kalsIlmYydac;

k¾dac;EtmYy

bu:eNÑaH eRBaHsIlrbs;RKhsßBYkenaH manGgÁ 5 rEmg sm,Úrmü:agedaykarsmaTansIlenaHbu:eNÑaH.

EtGacarü

-

-

-

mYUyBYkeToteBalfa bNþasIlEdlRKhsßs maTanmYy² ¬bec©ksmaTan¦kalsIlmYydac; EtsIlEdlRKhsßs maTanrYmKña

GgÁ

5

EbbÉkCÄsmaTanKW

-

\mani bBa© sikçabTani smaTiyami

smaTany:agenHfa { ´RBHkruNa

k¾dac;EtmYybu:eNÑaH

sUm smaTannUvsikçabTTaMgLayRbkbeday

enH}

kalsIlmYydac;

k¾dac;RKb;sikçabT.

eRBaHehtuGVI

?

-

sIlsUm,Id¾ess eRBaHsIlEdl

-

smaTanmindac; edaysIlEdlRKhsßk nøgelµIsenaHÉg k¾manesckþIBak;B½n§edaykmµ

kñúgesckþIenH

vinicä½ysUm,Iedaykardac; edayRbkardUecñH.

Kb,IRCab


80

KhdæsIl

viFIsmaTannic©sIl Ebbbec©ksmaTan

BuT§sasnikCn

Edl)andl;RBHéRtsrNKmn_

)aneLIg namb,BaØtiþCa])askb¤Ca])asikaehIy kalebI nwgsmaTannUvnic©sIl KWsIl 5 Cabec©ksmaTan buKÁldéTKWPikçú

b¤sameNrenaH

fVaybgÁMrMB£kdl;KuNRBHrtnRt½yCamun nUvnic©sIl

RBmTaMgRBHéRtsrNKmn_

b¤sameNrEdlxøøÜnnwgsmaTanenaH.

GMBI

-

-

Kb,IsUFünmsáar rYcehIyRtÚvsUm

cMeBaHnwgPikçú

GñksmaTanmñak; RtÚvsUFüfa ¿

]kas GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa© sIlani yacami. Tutiym,ii GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa© sIlani yacami. ttiym,i GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa© sIlani yacami. kruNa

ERbfa sUmeKarB/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBH

sUmnUvsIlTaMg Lay 5 mYyGenøIedayRBHéRt(

-


81

nic©sI l ¬sI l 5¦

srNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg²Kña . bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

TaMgLay

5

´RBHkruNa

sUmnUvsIl

mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

RbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ CaKRmb;BIrdgpg. bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

TaMgLay

5

´RBHkruNa

sUmnUvsIl

mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

RbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb;bIdgpg. b¤nwgsUmfa ¿

edIm,I

edIm,I

-

-

-

-

]kas GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacami GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ. Tutiym,i GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacami GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ. ttiym,i GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacami GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ.


82

KhdæsIl

ERbfa ´RBHkruNa

sUmeKarB/

sUmnUvnic©sIlRbkbRBmedayGgÁ 5 mYy

GenøIedayRBHéRtsrNKmn_ Kña/

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

-

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² sUmRBHkruNa

emtþaeFIVnUv

esckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn nic©sIlRbkbRBmedayGgÁ srNKmn_ BIrdgpg/

´RBHkruNa 5

sU mnUv

mYy GenøIedayRBHéRt(

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

Kña/

CaKRmb;

-

-

-

sUmRBHkruNa

emtþaeFIVnUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn nic©sIlRbkbRBmedayGgÁ srNKmn_

´RBHkruNa 5

sUmnUv

mYyGenøIedayRBHéRt

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg²

Kña

dgpg/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUm RBHkruNa nUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN a.

CaKRmb;bI emtþaeFIV

-

-

-


83

nic©sI l ¬sI l 5¦

GñksmaTaneRcInnak; RtÚvsUFüfa ¿

]kas myM tisreNn sh bBa© Tutiym,ii myM tisreNn sh bBa© ttiym,i myM tisreNn sh bBa© ERbfa

Penþ visuM visuM rkçntßay sIlani yacam. Penþ visuM visuM rkçntßay sIlani yacam. Penþ visuM visuM rkçntßay sIlani yacam.

sUmeKarB/

´RBHkruNaTaMg Lay

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmnUvsIlTaMg Lay 5 mYyGenøI

-

edayRBHéRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBHkruNaTaMg Lay

sUm nUvsIlTaMg Lay 5 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ CaKRmb;BIrdgpg. bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBHkruNaTaMg Lay

sUm nUvsIlTaMg Lay 5 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb;bIdgpg.


84

KhdæsIl

b¤nwgsUmfa ¿

]kas myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacam GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. Tutiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacma GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ttiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacam GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ERbfa

sUmeKarB/

kruNaTaMg Lay

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBH

sUmnUvnic©sIlRbkbRBmedayGgÁ

mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

-

5

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSa

epSg² Kña/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþa eFIVnUvesckIþGnueRKaH [nUvsIl dl;´ RBHkruNaTaMg Lay/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm

-

-


85

nic©sI l ¬sI l 5¦

nUvnic©sIlRbkbRBmedayGgÁ

5

mYyGenøIedayRBHéRt

srNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb;BIr dgpg/

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmRBHkruNa

emtþaeFIV

-

-

-

nUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN aTaMg Lay. bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBHkruNaTaMg Lay

sUmnUvnic©sIlRbkbRBmedayGgÁ

5

mYyGenøIedayRBH

éRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb; bIdgpg/ bBiRtRBHkruNad¾c eRmIn sUmRBHkruNa emtþaeFIV

-

-

-

nUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN aTaMg Lay. ¬ sUmdUecñHk¾)an tamesckIþeBjcitþrbs;GñksUm ¦ elakGñk[sIl RtÚvsUFü nema 3 cb; ehIy[RBH

-

éRtsrNKmn_

nignic©sIl/

GñksmaTanRtÚvTTYlfatam

elakedaybeBa©jvcIePT [B¤c,asl ; as;/ kuMTTYlxSwb².

-


86

KhdæsIl

elaksUFüfa ¿

nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS. ERbfa

¬ sUFü 3 dg ¦

rIkiriyanmsáarfVaybgÁMén´RBHkruNa

dl;RBHd¾manRBHPaKGgÁenaH

cUrman

RBHGgÁCaRBHGrhnþd¾RbesIr

RTg;Rtas;dwgnUvejyüFm’TaMgBYg

BuT§M srNM Kcäami

´RBHkruNa

sUmdl;nUvRBH

FmµM srNM Kcäami

´RBHkruNa

sUmdl;nUvRBH

sgÇM srNM Kcäami

´RBHkruNa sUmdl;nUvRBH

Fm’CaTIBwgTIrB£k.

sgÇCaTIBwgTIrB£k .

-

edayRbéBcMeBaHRBHGgÁ

\tmanRKÚGacarüNaRbedARBHGgÁeLIy. BuT§CaTIBwgTIrB£k .

-

Tutiym,i BuT§M srNM Kcäami

´RBHkruNa sUm

dl;nUvRBHBuT§CaTIBwgTIrB£k CaKRmb;BIrdgpg.

Tutiym,i FmµM srNM Kcäami

-

-

-

-

´RBHkruNa

sUmdl;nUvRBHFm’CaTIBwgTIrB£k CaKRmb;BIr dgpg.


87

nic©sI l ¬sI l 5¦

Tutiym,i sgÇMM srNM Kcäami

´RBHkruNa sUm

ttiym,i BuT§M srNM Kcäami

´RBHkruNa sUm

ttiym,i FmµM srNM Kcäami

´RBHkruNa sUm

ttiym,i sgÇM srNM Kcäami

´RBHkruNa sUm

-

dl;nUvRBHsgÇCaTIBwgTIrB£k CaKRmb;BIrdgpg.

-

dl;nUvRBHBuT§CaTIBwgTIrB£k CaKRmb;bIdgpg

-

dl;nUvRBHFm’CaTIBwgTIrB£k CaKRmb;bIdgpg.

-

dl;nUvRBHsgÇCaTIBwgTIrB£k CaKRmb;bIdgpg. ehIyelakfa

tisrNKÁhNM bribuNÑM¬ERbfa¦

kiriyakan;yknUvRBHéRtsrNKmn_bribUN’Etbu:eNÑH. GñksmaTanRtÚvTTYlfa

Gam Penþ¬ERbfa¦

kruNaelak

-

m©as;. ehIyelak [nic©sIlCabec©k smaTanfa ¿

âNatiâta evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUm smaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtuevor

-

cakkiriyaeFIVstV manCIvit[Føak;cuHknøgKWs møab;stV.

GTinñaTana evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUmsmaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtu


88

KhdæsIl

evorcakkiriyakan;yknUvvtßú b¤edayvaca.

EdleKmin)an[edaykay

kaemsu micäacara evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUmsmaTannUvsikçabT

evorcakkiriyaRbRBwtþxuskñúg kamTaMg Lay.

musavaTa

´RBHkruNa

evrmNI

sikçabTM

sUmsmaTannUvsikçabT

evorcakkiriyaeBalnUvBakükuh k.

KWectnaCaehtu

smaTiyma i

KWectnaCaehtu

suraemrymC¢b,maTdæana evrmNI sikçabTM smaTiyma i ´RBHkruNa sUmsmaTannUvsikçabT KWectna -

CaehtuevorcakehtuCaTItaMgénesckIþRbmaT RsvwgKWsuranigemr½y.

rYcehIyelakGñk [sIl

eRkInrMB£kfa ¿

\mani bBa© sikbça Tani Gb,maeTn nic©kalM smµarkçitBVM

KWpwknUvTwk

elakeBaldas;etOn

saFukM

-

-

ktVa

ERbfa Gñk¼GñkTaMg

-

Lay Kb,IeFIVnUvsikçabTTaMg Lay 5 enH[RbéB RtÚvrkSa


89

nic©sI l ¬sI l 5¦

[l¥G s;kalCanic©edayesckIþminRbmaT RbEhseLIy.

ebIGñksmaTanEtmñak;RtÚvfa

{GñkTaMg Lay}. GñksmaTanRtÚvTTYlfa

{Gñk}

KWfakuMbIeFVs

-

ebIKñaeRcInRtÚvfa

Gam Penþ

¬ERbfa¦

kruNaelakm©as;. ehIyelaksEmþg GanisgSsIl [sþab; teTAeTotfa ¿

sIeln suKtw yniþ sIeln niBúVtw yniþ sIl/

sIeln ePaKsm,Ta tsµa sIlM viesaFey

¬ERbfa¦ stVTaMg LayeTAkan;sßansYK’)an k¾eRBaH stVTaMg Lay )anbribUN’edayePaK³

-

k¾eRBaHsIl/

stVTaMg Lay)aneTAkan;TIrMlt;TukçeBalKWRBHniBVan

k¾eRBaH

-

sIl/ eRBaHehtuenaH buKÁlCasb,úrs Kb,ICRmHnUvsIl [brisuT§ kuM[edAhµgeLIy.

GñksmaTanRtÚvTTYlfa saFu ERbfa RbéBehIy. { cb;viFIs maTannic©sIlCabec©ksmaTan Etbu:e NÑH }


90

KhdæsIl

viFIsmaTannic©sIl EbbÉkCÄsmaTan

GñksmaTanmñak; RtÚvsUFüfa ¿

ktVa ktVa ktVa ktVa ktVa ktVa kruNa

ÉkCij

]kas GhM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacami GnuKÁhM sIlM eTf em Penþ. Tutiym,i GhM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacami GnuKÁhM sIlM eTf em Penþ. ttiym,i GhM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacami GnuKÁhM sIlM eTf em Penþ. ERbfa

sUmeKarB

sUmnUvnic©sIl

srNKmn_

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

RbkbRBmedayGgÁ

KWs maTanrYmEtmþg

5

´RBH

eFVI[Ca

mYyGenøIedayRBHéRt

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmRBHkruNa

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa.

-

-

-


91

nic©sI l ¬sI l 5¦

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNa sUmnUvnic©sIl

RbkbRBmedayGgÁ 5 eFVI[CaÉkCij KWs maTanrYmEtmþg mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmRBHkruNa

GnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa.

CaKRmb;BIrdgpg emtþaeFVInUvesckþI

-

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNa sUmnUvnic©sIl

RbkbRBmedayGgÁ 5 eFVI[CaÉkCij KWs maTanrYmEtmþg mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

CaKRmb;bIdgpg

bBiRt

-

RBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIl dl;´ RBHkruNa.

GñksmaTaneRcInnak; RtÚvsUFüfa ¿

ktVa ktVa ktVa ktVa

]kas myM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacam GnuKÁhM sIlM eTf ena Penþ. Tutiym,i myM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacam GnuKÁhM sIlM eTf ena Penþ.


92

KhdæsIl

ttiym,i myM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM ktVa bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM yacam GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ERbfa

sUmeKarB

kruNaTaMg Lay eFVI[CaÉkCij

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUm nUvnic©sIl

KWs maTanrYmEtmþg

´RBH

RbkbRBmedayGgÁ

-

5

mYyGenøIedayRBHéRt

-

srNKmn_ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUm RBHkruNa emtþa

-

eFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNaTaMgLay.

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMgLay sUmnUv

-

nic©sIl RbkbRBmedayGgÁ 5 eFVI[CaÉkCij KWsmaTan

-

rYmEtmþg mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ CaKRmb;BIrdg pg

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmRBHkruNa

-

emtþaeFVInUv

-

esckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNaTaMg Lay.

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm

-

nUvnic©sIl RbkbRBmedayGgÁ 5 eFVI[CaÉkCij KWsmaTan

-

rYmEtmþg mYyGenøIeday RBHéRtsrNKmn_ CaKRmb;bIdg pg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmRBHkruNa

emtþaeFVInUv

-


93

nic©sI l ¬sI l 5¦

esckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNaTaMg Lay. rYcelakGñk[sIl RtÚvtaMg [RBHéRtsrNKmn_/

nema

3 cb; rYcehIy

GñksmaTanRtÚvTTYlfatamelak/

rYcelakR)ab;GMBIkic©kan;ykRBHéRtsrNKmn_ bec©ksmaTanxagedIm ÉkCÄsmaTanfa ¿

dUckñúgviFI

rYcehIyelak[nUvnic©sIlCa

bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM smaTiyami

´

-

-

-

RBHkruNa sUm smaTannUvnic©sIlEdlRbkbedayGgÁ 5/ b¤fa

bBa©sIlani smaTiyma i

´RBHkruNa

sUm

smaTannUvsIlTaMg Lay 5 dUecñH. GñksmaTanRtÚvfa

-

-

tamelak 3 dg/ rYcelakeBaldas;etOneRkInrMlwkfa ¿

\mM bBa©gÁsmnñaKtM nic©sIlM saFukM ktVa Gb,maeTn nic©kalM smµarkçitBVM.

ERbfa Gñk¼GñkTaMg Lay Kb,IeFVInUvnic©sIl Rbkb RBmedayGgÁ

5

enH[RbéB

KWRtÚvrkSa[ l¥Gs;kalCa

nic©edayesckþIminRbmaT KWfakMubIeFVsRbEhseLIy. GñksmaTanRtÚvTTYlfa

Gam Penþ

kruNaelak

-

-


94

KhdæsIl

m©as;.

ehIyelaksEmþgGanisgSsIl[sþb a ;teTAeTotfa¿

sIeln suKtw yniþ sIeln ePaKsm,Ta sIeln niBúVtw yniþ tsµa sIlM viesaFey sIl/

¬ERbfa¦ stVTaMg LayeTAkan;sßansYK’)an k¾eRBaH stVTaMg Lay )anbribUN’edayePaK³

-

k¾eRBaHsIl/

stVTaMg Lay)aneTAkan;TIrMlt;TukçeBalKWRBHniBVan

k¾eRBaH

-

sIl/ eRBaHehtuenaH buKÁlCasb,úrs Kb,ICRmHnUvsIl [brisuT§ kuM[edAhµgeLIy.

GñksmaTanRtÚvTTYlfa saFu ERbfa RbéBehIy. smaTanb:ueNÑH

eQµaHsikçabTTaMg eLIy

5

k¾CakareRsc

raymYymþg² dUcbec©ksmaTanenaH

smaTanbu:eNÑHehIy

evorcak[RKb;sikçabT ehIyenaH.

min)ac;sUFüEjk

-

-

RtÚvrkSaedaytaMgvirtiectna

kñúgnic©sIlEdlxøÜn )ansmaTan

{cb; viFIs maTannic©sIlCaÉkCÄsmaTanEtbu:eNÑH}

-


95

]e)asfsIl ¬sIl 8¦ ( kal

]e)as f man GgÁ 3 KW ³

)andl; kal KWéf¶EdlRtÚvrkSa

( ectna )andl; karevorcakRKb;sikçabTTaMg 8 ( vcIePT )andl; karbeBa©jvaca[B¤c,as;². enAkñúgKm<IrbrmtßTIbnIPaK 3 Ecgfa ¿

ttß bktib,diCaKrvesn TuviFM ehati ]eâsfkmµM  

bNþakmµTaMg LayenaH ]e)asfkmµmanBIry:agKW ³ edayGMNacbkti]e)asf 1

edayGMNacbdiCaKr]e)asf 1.

bkti]e)asf cMENkkalEdlnwgrkSabkti]e)asfenaH

])ask

])asika GñkrkSaRtÚvdwgfa etIéf¶NaCaéf¶rkSa]e)asf ? luHdwg kalEdlRtÚvrkSaehIy Kb,IrkSatamkalenaHcuH.

enAkñúgKm<IrbrmtßTIbnI nigKm<IrbrmtßeCati ka Gdækfa


96

KhdæsIl

xuTÞknikay sutþni)at Rtg;FmµiksURtEcgfa ¿

\Tenþ~tß snñidæanM bBa©mI GdæmI catuTÞsI bNÑrsIti CuNðbekç ctþaera tfa kaLbekçti massS GdæTivsa bkti]e)asfsS kaela kñúgkalénbkti]e)asfenH

mankMNt;dUecñH

kal

-

énbkti]e)asfkñúgmYyExman 8 éf¶KW 4 éf¶ kñúgCuNðbkç ¬xagexñIt¦ eBalKWéf¶ 5 ekIt/ 8 ekIt/ 14 ekIt/ nig

15 ekIt/ kñúg kaL bkç ¬xagrenac¦ k¾man 4 éf¶dUc Kña ¬KWéf¶ 5 erac/ 8 erac/ 14 erac/ nigéf¶ 15 erac ¦ ¬ebIExxVHRtg;éf¶ erac

fymkéf¶

14

14

erac

fymkéf¶

eracvij¦

13

erac/

15

EtenAkñúgRBHBuT§dI ka

rbs;;RBHsmµasm<úT§Cam©as; ¬sutþni)at¦ RTg;sEmþgfa¿

teta c bkçsSúeâsfM catuTÞsI bBa©TsiBa© GdæmI âdiharikbkçBa© bsnñmanesa GdægÁúebtM susmtþrUbM.


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

eRBaHehtuenaH

EdlRbkbedayGgÁ

8

97

GñkcUr mancitþRCHføa

rkSa]e)asf

-

[mansPaBeBjeljl¥Gs;éf¶TI

14 TI 15 nigéf¶TI 8 énbkçpg Gs; )adiharikbkçpg. tamRBHBuT§dIkaenHeXIjfa

kalénbkti]e)asfxag

-

exñItKW éf¶ 14 ekIt/ 15 ekIt/ nigéf¶ 8 ekIt/ xagrenac KWéf¶ 14 erac/ 15 erac/ nigéf¶ 8 eracb:ueNÑaH. EtesckþIenH

elakeBalTuk kñúgGdækfaTaMg Lay

b¤kñúgKm<IrmgÁltßTIbnIfa ¿

kamBa© bBa©mI âliyM naKta sa bn FmµsgÁahekhi zbittþa KehtBVa v éf¶TI 5 minmanmkkñúgRBH)alI ¬RBHBuT§dIka¦ k¾Bit

EmnehIy EtfaKb,Ikan;yknUvéf¶TI 5 enaHkuMxan eRBaHCa éf¶EdlRBHFmµsgÁahkacarüTaMg Lay TukehIy.

-

-

)antaMg¬kMNt;¦

kalénbkti]e)asf dUc)anBN’namkenH ])ask

])asika GñkR)afñabuNükus l Kb,IEfrkSa]e)asfsIl tamkalenHcuH.

-


98

KhdæsIl

bdiCaKr]e)asf cMENkkalénbdiCaKr]e)asf

Km<IrmgÁltßTIbnIfa ¿

elaksEmþgTukkñúg

-

ctutßI qdæI stþmI nvmI etrsIti CueNð bBa© âdibeTa ctutßI qdæi stþmI nvmI TVaTsI va etrsI vati kaeL q cati massS ÉkaTs Tivsa bdiCaKr]eâsfsS kaela kalénbdiCaKr]e)asfkñúgmYyExman

11

éf¶

KWxagexñItman 5 éf¶ KWéf¶ 4 ekIt/ 6 ekIt/ 7 ekIt/ 9 ekIt/

nigéf¶ 13

ekIt/

xagrenacman 6

éf¶

KWéf¶ 1

erac/ 4 erac/ 6 erac/ 7 erac/ 9 erac/ nigéf¶ 12 erac b¤ 13 erac.

tTeBaØ GbribuNÑmaes Ts bribuNÑmaes ÉkaTs Tivsa ]eâsfsS kaela n ehati kalén]e)asf ¬bdiCaKr]e)asf¦kñúgExmineBj


99

]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

man

10

éf¶

kñúgExeBjman

minEmnCakalén]e)asfeT. enAkñúgKm<IrmenarfbUrNI

11

éf¶

déTGMBIéf¶enaH

Gdækfa

GgÁútþrni kay

tikni)at Rtg;eTvTUtvKÁ ctumharaCsURtBnül;fa ¿

]eâsfM ]bvsnþIti massS Gdævaer ]eâsfgÁani GFidæhnþi. bdiCaKeranþIti bdiCaKr]eâsfkmµM nam keranþi. tM keraenþa Éksµw GDÆmaes ctunñM ]eâsfTivsanM bc©úKÁmnanuKÁmnvesn keranþi. bBa©mI ]eâsfM bc©úKÁcänþa ctutßiyM ]eâsfika ehanþi GnuKÁcänþa qdæiyM. GdæmI ]eâsfM bc©úKÁcänþa stþmiyM/ GnuKÁcänþa nvmiyM catuTÞsI ]eâsfM bc©úKÁcänþa etrsiyM bNÑrsI ]eâsfM GnuKÁcänþa âdibeT ]eâsfika ehanþi. Baküfa

rkSanUv]e)asf

)anesckþIfa

LayrEmgGFidæannUvGgÁ]e)asfmYyEx fa

bdiC aKeranþi

esckþIfa

8

dg.

CnTaMg Bakü

rEmgeFVInUv]e)asfkmµ[man

-

-

-


100

KhdæsIl

eQµaHfabdiCaKr³.

bdiCaKr]e)asfenaH

])ask

])asika

kalrkSanUv

-

rEmgeFVIedayGMNackarTTYlnig kar

CUndMeNIrénéf¶]e)asfTaMg Lay kalTTYlnUv]e)asfkñúgéf¶TI

5

4

kñúgknøHExmYy.

rEmgCaGñkrkSa]e)asf

-

kñúgéf¶TI 4 karCUndMeNIr rEmgCaGñk rkSa]e)asfkñúgéf¶TI 6.

kalTTYlnUv]e)asfsIlkñúgéf¶TI

GñkrkSanUv]e)asfkñúgéf¶TI

7

8

rEmgCa

karCUndMeNIrrEmgCaGñk

-

-

rkSa]e)asfkñúgéf¶TI 9.kalTTYlnUv]e)asfkñúgéf¶TI 14 rEmgCaGñkrkSanUv]e)asfkñúgéf¶TI 13 karCUndMeNIrrEmg

-

CaGñkrkSa]e)asfkñúgéf¶ 1 erac. enAkñúgKm<IrsartßmBa¢Úsa

TutiyPaK bBa¢ak;fa ¿

CadIkaénGgÁútþrnikay

Gdæ vaerti Éksµw GDÆmaes ctukçtþúM tfa \trsµinþi ÉvM Gdæ vaer. GFidæhnþIti GFitidænþi. bdiCaKeranþIti bdi bdi CaKeranþi. buBaØM keranþa hi stþa CaKeranþi nam katBVkic©b,suttþa \ter bn


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

101

subnþi nam shitbrhitvimutþtþa. catuTÞsi]eâsfsS GnuKmnM viy bNÑrsi]eâsfsS bc©úKÁmnM n lBÖti TivsaPaveta. Baküfa Gs;var³ 8 dg esckþIfa rEmgGFidæan

Gs;var³ 8 dg y:agenH KWkñúgknøHExmYy 4 dg/ kñúg

-

-

knøHExmYyeTotk¾ 4 dg dUc Kña. Baküfa rEmgGFidæan

mann½yfa rEmgtaMgcitþmaM. Baküfa bdiCaKeranþi ERbfa rEmgP£ak;rB£kedaylMdab;².

BitEmnehIy

stVTaMg

Lay kaleFVIbuNü eQµaHfa rEmgP£ak;rB£k eRBaHPaBCa GñkRkvl;Rkvaykñúgkic©EdlxøÜnÉgKb,IeFVI/ eTot

eQµaHfa

rEmgedklk;

Etfa

stVdéT

eRBaHPaB CaGñkrYcput cak

-

-

-

-

RbeyaCn_rbs;xøÜnnigRbeyaCn_GñkdéT. karrkSa]e)asf kñúgéf¶TI

dMeNIr¦ erac

15

erac

¬rEmgmin )anedIm,ITTYl

nig karCUn

dUcmin )ankarCUndMeNIr]e)asfkñúgéf¶TI

eRBaHKµanéf¶.

14


102

KhdæsIl

)adihariy]e)asf

enAkñúgKm<IrGPiFanb,TIbikasUcisEmþgfa ¿ ¬FmµCat¦naMeTAnUvFm’CasRtÚv

viKÁh³fa

eQµaHfa

)ad ih arü

bdibekç hrtIti = âdihariyM ¬FmµCatM¦.

enAkñúgKm<IrsartßmBa¢Úsa sEmþgfa ¿

CadIkaénGgÁútþrnikay

TutiyPaK

-

nic©M niBn§M ]eâsfM sMvcäer sMvcäer bdibdi hritBVeta bvetþteBVa âdihariybekça nam ]e)asfCanic©

KWGs;kalmindac;

eQµaHfa

)ad ih ariy bkç eRBaHRtÚvnaMeTAtamlMdab;² KWKb,IRbRBwtþeTA ral;² qñaM.

enAkñúgKm<IrGdækfa

menarfbUrNI

nikay tikni)at Rtg;raCsURtsEmþgfa ¿

GdækfaGgÁútþr

-

-

âdihariybekça nam GenþavesS etmasM niBn§úeâsefa tm,i Gsekána þsS TinñM bvarNanM Gnþer ÉkmasM niBn§úeâsefa tm,i Gsekána þsS bzmb,varNeta bdæay Éeka GDÆmaesa âdihariy


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

103

bekçea yv nam.

]e)asfEdlbuKÁlrkSaGs;kalCab;mindac;

KWrkSa

-

Canic©rhUtGs;RbCuMénEx 3 ¬3 Ex¦xagkñúgvsSa eQµaHfa )adihariybkç/ kalminGac¬nwgrkSa¦]e)asf sUm,Ixag kñúgvsSa

3

dac;¬Canic©¦

ExenaH)an

]e)asfEdlrkSaGs;kalmin

¬nwgrkSa¦Gs;RbCuMénExmYy

¬mYyEx¦kñúg

-

-

rvagéf¶bvarNaTaMgBIrKWéf¶ 15 ekIt Exktþik ¬b¤¦kalmin

-

-

Gac¬nwgrkSa¦]e)asfCanic©Gs;mYyExenaH)an nwgrkSaknøH Ex

cab;taMgBIéf¶bvarNadMbUg

dUcKña.

k¾e QµaHfa

EtenAkñúgKm<IrbrmtßeCatika

)ad ih ariy bkç

GdækfaxuTÞknikay

sutþni)at Rtg;FmµiksURtTutiy PaKsEmþgfa ¿

âdihariybkçBa©ati Étß bn vsSÚbnayikay burimPaeK GasL a `maesa GenþavesS teya maes ktþikmaesati \em bBa© masa âdihariybekçati vuc©nþi. k¾kñúgbTfa )adihariybkçBa© enH ExTaMgLay 5 enH

-

KWExGasaZkñúgcMENkxagedIm Citnwgéf¶cUlvsSa/ 3 Ex


104

KhdæsIl

xagkñúgvsSanigExktþik elakehAfa )ad ih ariy bkç. GacarüBYkdéTeBalfa

)ad ih ariy bkç

man

3

Ex

b:ueNÑaH KWExGasaZ Exktþik nigExplÁún. GacarümYy BYkeToteBalfa éf¶ 4 ² énéf¶bkçúe )asf edayGMNac

-

-

-

éf¶xagedIm nigxagcug eBalKWéf¶ 13 erac/ 1 erac/ 7 erac/ nigéf¶ 9 erac/ ral; ² bkç. RbéBy:agNa Kb,I

-

kan;yky:agenaHcuH.

sBVM va bn buBaØkea mn PavitBVM. ÉvemtM âdihariybkçBa© bsnñmanesa GdægÁúebtM susmtþrUbM subribuNÑrUbM Ékm,i TivsM Gbric©Cenþa GdægÁúebtM ]eâsfM ]bvsSati sm<n§itBVM.

cMENkbuKÁlGñkR)afñabuNü Kb,IceRmIn ¬Kb,IeFVI¦

)anRKb;y:ag.

esckþIfa

bNÐitKb,IcgcaMTuky:agenHfa

buKÁlmancitþRCHføa kalminlHbg;nUv )adihariybkç Edl

RbkbedayGgÁ 8 sUm,ImYyéf¶ KWfarkSaerogral;éf¶eFVI[ sm,Úrl¥

[bribUN’l¥

eQµaHfa

EdlRbkbedayGgÁR)aMbI.

-

-

cUleTArkSanUv]e)asf


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

105

viFIsmaTan]e)asfsIl Ebbbec©ksmaTan

])ask

])asika

CaGñkrkSanUv]e)asfsIl

kalebIdl;éf¶CitnwgrkSanUv]e)asfsIl RtÚvkMNt;fa

RBwkeLIgnwgrkSanUv]e)asfsIlenaH

cat;EcgkargarEdlKYrcat;Ecg CaedIm

KWmunmYyéf¶ Kb,I

manviFIcat;EcgnUvGahar

EdlCakargarKWxøÜnRtÚveFIV

b¤RtÚv eRbI[eKeFIV

-

-

-

kñúgéf¶Es¥k KWkñúgéf¶]e)asfkal [ehIy kñúgéf¶enaHCamun EtkuMcat;EcgkargarEdlminRbkbedayFm’ KWxøÜnCa])ask

])asika

EdlCakargar

minKYrcat;EcgenaHeLIy/

dl;RBwkeLIgCaéf¶]e)asfkal

luH

RtÚvrkSanUv]e)asfsIl

KbI,P£ak;eLIgGMBIRBlwm ehIyx<úr mat; CRmHeFµj[s¥atrYc ehIy

ebI)ansmaTannUv]e)asfsIl

k¾CakarRbéB

-

-

kñúgevlaenaH

ebIeXIjfasmaTanBIRBlwmenaHminTan;eT

k¾Kb,IkMNt;nUv]e)asfkal

KWkalCaTIrkSanUv]e)asfsIl

kñúg 1 éf¶ 1 yb;enaH edaybeBa©jvacaG Fidæanfa ¿

GC¢ ]eâsefa \mBa© rtwþ \mBa© TivsM ]eâsfieka ¼ ]eâsfika ¼ PvisSami


106

KhdæsIl

ERbfa éf¶enHCaéf¶RtÚvrkSanUv]e)asfsIl/ xøÜnGj

-

nwgCaGñkrkSanUv]e)asfsIlGs;éf¶enHnigyb;enH.

ebI])ask RtÚvfa ]e)asfieka/ ebI])asika RtÚvfa

]e)as fika. xøÜn²

ebIminecH)alI

k¾KYredayBit/

nwgGFidæantamPasarbs;

luHGFidæankMNt; kaldUecñHrYcehIy

RtÚvtaMgvirtiectna evorcaksIlePT KWehtuEdlCaTIT møay nUvsIlenaH² [RKb;sikçabTTaMg 8/ kalebI)anGFidæan dUecñHrYcehIy

tGMBIeBlenaHmk

]e)asfsIlGMBIbuKÁldéT

k¾Kb,Is maTannUv

-

-

-

-

manPikúçCaedIm tamkald¾KYrcuH

ebITukCadl;eBlRBHGaTitürHx<s;eLIg RbmaNeBjBnøWxøaMg eTIb)ansmaTankIþ eQµaHfa 1

yb;

k¾eQµaHfa

)ansmaTanedayRbéB

)anrkSanUv]e)asfsIleBjkal kMNt; edaybribUN’

]e)asfkalmin[xVHxat

eRBaHGñk smaTan

TaMgvirtiectnaesat

køabribUN’kñúgsnþan nwg )anplanisgSeRcIn. kñúgmgÁltßTIbnI

]e)asf

Gdækfa]e)asfsURtfa

Kb,IbeBa©jvaca

1

éf¶

)aneFVInUv

k¾ekItxøaMg

kñúgéf¶

smaTanGgÁén]e)asfTaMg

-

-

-

-


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

Lay

kñúgsMNak;Pikçúb¤sameNr

107

én])askb¤])asika

GñkdwglkçN³énsIl 10 taMgGMBIRBlwmRsag². bu:Enþ kalebIminecH)alI

Kb,IGFidæanfa

{GatµaGjGFidæannUv

-

-

]e)asf EdlRBHsmµasm<úT§RTg;bBaØtþiTukehIy} dUecñH. kalebIminmanGñkdéT Kb,IGFidæanxøÜnÉgk¾)anEdr EtKb,I beBa©jvacaedayBit.

dIkaén]e)asfsURtenaHfa kñúgBIrbTfa

Kb,IRCabvinicä½ydUcteTAenH

-

vacM PinÞitVa

GñkrkSa]e)asfKb,IeFVIkar

-

kMNt;kalfa GatµaGjnwgrkSanUv]e)asf Gs;kaléf¶enH nigyb;enH dUecñHehIy

eFVIedaykarrYmCamYyKña

eday

-

GMNacGgÁ]e)asffa GatµaGjsmaTannUvsikçabTTaMg 8 dUecñHehIy

Kb,IbeBa©jvaca

bec©ksmaTan

smaTanGgÁ]e)asf

¬cMeBaHGgÁ¦

Ca

-

tam)alIy:agenHfa

âNatiâta evrmNI sikçabTM smaTiyma i.l. ]c©asynmhasyna evrmNI sikçabTM smaTiyami {

dUecñH.

¬ehtuenH

EdlxøÜnrkSa

GñkrkSasIlRtÚvsikSa[ecHsikçabT

TaMg)alITaMgesckþIERb

eRBaHvirtinigectna


108

KhdæsIl

GaRs½ykardwgesckþIénsikçabT

EdlxøÜnsmaTan¦.

ebImin)anGñkdéTKb,IGFidæanedayxøÜnÉgk¾ )an. sIlrbs;])ask

KWbuKÁlGñkrkSanUv]e)asf

edayxøÜnÉgkþI

eQµaHfa

smaTanrYmKña

¬CaÉkCÄsmaTan¦kþI

kñúgsMNak;buKÁldéTkþI

)ansmaTanehIy

eQµaHfa

BitEmn

smaTan

smaTan

)ansmaTanehIy smaTanCabec©k

smaTan ¬cMeBaHGgÁmYy ²¦ kþI k¾eQµaHfa )ansmaTan ehIy dUc KñaEdr. sYrfa

eqøIyfa

esckþIxusEbøkGMBI Kña

-

-

-

nwgmany:agdUcemþc

ebIbuKÁlsmaTan¬CaÉkCÄsmaTan¦

rYmKñavirti

k¾dUc KñaEtmYybu:eNÑaH ectnak¾manmYydYgdUc KñaEdr. bu:EnþvirtiectnaTaMgBIr enaH

Ebby:ag

eRBaHehtuenaH

buKÁlGñkrkSa]e)asf

eFVIikic©énvirtinigectnaRKb;

sikçabTTaMgGs;cat;TukfaKW

)ansmaTanehIyedayBit

karsmaTanrYmenaHÉg.

mYyeTot

eday

ebIbuKÁlsmaTanCa

bec©ksmaTan virtinigectnaepSg² Kña rEmgekIteLIg tam naTIrbs;xøÜn edayGMNacénkic©. k¾k ñúgkarsmaTansIl

-

-

-

-


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

109

RKb;y:ag Kb,IbeBa©jvacaedayBit. kalebI])ask

])asika

nwgsmaTannUv]e)asf-

sIlRbkbRBmedayGgÁ 8 Cabec©ksmaTanGMBIbuKÁldéT KWPikçúb¤sameNrenaH

Kb,IsUFünmsáarfVaybgÁMrMB£kdl;

-

KuNRBHrtnRt½y CamunrYcehIy RtÚvsUm nUv]e)asfsIl RBmTaMgRBHéRtsrNKmn_ cMeBaHPikçúb¤sameNr EdlxøÜn

-

nwgsmaTanenaH.

GñksmaTanmñak; RtÚvsUFüfa ¿

]kas GhM Penþ tisreNn sh Gdæ sIlani Tutiym,ii GhM Penþ tisreNn sh Gdæ sIlani ttiym,i GhM Penþ tisreNn sh Gdæ sIlani kruNa

visuM visuM rkçntßay yacami. visuM visuM rkçntßay yacami. visuM visuM rkçntßay yacami.

ERbfa sUmeKarB/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmnUvsIl TaMg Lay

8

´RBH

mYyGenøIedayRBHéRt

srNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/

-

-


110

KhdæsIl

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

TaMgLay

8

´RBHkruNa

sUmnUvsIl

mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

edIm,I

-

-

RbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb;BIrdgpg. bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBHkruNasUmnUvsIl

TaMgLay 8 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

edIm,I

-

-

RbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb;bIdgpg. b¤nwgsUmfa ¿

]kas GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacami GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ. Tutiym,i GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacami GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ. ttiym,i GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacami GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ.


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

ERbfa

sUmeKarB/

111

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBHkruNa sUmnUv]e)asfsIl RbkbRBmedayGgÁ 8 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ epSg²

Kña

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSa

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

-

sUmRBHkruNa

emtþaeFIVnUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBHkruNa

sUmnUv

]e)asfsIlRbkbRBmedayGgÁ 8 mYyGenøIedayRBHéRt

srNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb;BIr dgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmRBHkruNa emtþaeFIV

-

-

-

-

nUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN a/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ]e)asfsIl

RbkbRBmedayGgÁ

´RBHkruNa 8

sUmnUv

mYyGenøIedayRBH

éRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña CaKRmb;

bIdgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþaeFIV nUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN a.

-

-

-

-


112

KhdæsIl

GñksmaTaneRcInnak; RtÚvsUFüfa ¿

]kas myM Penþ tisreNn sh Gdæ sIlani Tutiym,ii myM Penþ tisreNn sh Gdæ sIlani ttiym,i myM Penþ tisreNn sh Gdæ sIlani

visuM visuM rkçntßay yacam. visuM visuM rkçntßay yacam. visuM visuM rkçntßay yacam.

ERbfa sUmeKarB/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBH

kruNaTaMg Lay sUm nUvsIlTaMg Lay 8 mYyGenøIeday

-

-

RBHéRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm

nUvsIlTaMg Lay

8

-

mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

CaKRmb;BIrdgpg.

´RBHkruNaTaMg Lay

sUm nUvsIlTaMg Lay 8 mYy GenøIedayRBHéRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ CaKRmb;bIdgpg.


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

113

b¤nwgsUmfa ¿

]kas myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacam GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. Tutiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacam GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ttiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacam GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ERbfa sUmeKarB/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBH

-

kruNaTaMg Lay sUm nUv]e)asfsIl RbkbRBmedayGgÁ 8 mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSa

epSg² Kña/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþa

-

-

eFIVnUvesckIþGnueRKaH [nUvsIl dl;´ RBHkruNaTaMg Lay/

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm

nUv]e)asfsIl RbkbRBmedayGgÁ 8 mYyGenøIedayRBH

-

-


114

KhdæsIl

éRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ CaKRmb; BIrdgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sU mRBHkruNa emtþaeFIV

-

-

nUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN aTaMgLay/

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm

nUv]e)asfsIl RbkbRBmedayGgÁ 8 mYyGenøIedayRBH éRtsrNKmn_ edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ CaKRmb;

bIdgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþaeFIV

-

-

-

-

nUvesckIþGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN aTaMg Lay.

sUmdUecñHk¾)an tamesckIþeBjcitþrbs;Gñk sUm. rYcelakGñk[sIl

RtÚv taMg

rYcehIy[RBHéRtsrNKmn_/ tamelak/

nema

Gñk smaTan

3

cb;

RtÚvTTYlfa

rYcelakR)ab;GMBIkic©kan;ykRBHéRtsrNKmn_

dUckñúgviFIbec©ksmaTanxagedIm

rYcehIyelak[nUv]e)asfsIlCabec©ksmaTanfa¿

âNatiâta evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUm smaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtuevor

cakkiriyaeFIVstVmanCIvit[Føak;cuHknøg KWs møab;stV.

-


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

115

GTinñaTana evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUmsmaTannUvsikçabT

evorcakkiriyakan;yknUvvtßú b¤edayvaca.

KWectnaCaehtu

EdleKmin)an[edaykay

GRBhµcriya evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUmsmaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtu

evorcakkiriyaRbRBwtþnUvFm’minRbesIrKWesBnUvemfunFmµ.

musavaTa

´RBHkruNa

evrmNI

sikçabTM

sUmsmaTannUvsikçabT

evorcakkiriyaeBalnUvBakükuh k.

smaTiyma i

KWectnaCaehtu

suraemrymC¢b,maTdæana evrmNI sikçabTM smaTiyma i ´RBHkruNa sUmsmaTannUvsikçabT KWectna -

CaehtuevorcakehtuCaTItaMgénesckIþRbmaT RsvwgKWsuranigemr½y.

KWpwknUvTwk

-

vikalePaCna evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNasUmsmaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtuevor

cakkiriyabriePaKnUvePaCnaharkñúg kalxus.

-


116

KhdæsIl

nc©KItvaTitvisUkTsSnmalaKn§vielbnFarN( mNÐnviPUsndæana evrmNI sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa cakkiriyaraM

sUm smaTannUvsikçabT nigeRcóg

KWectnaCaehtuevor

nigRbKMnigemIlnUvEl,gEdl

CasRtÚvdl;kuslFm’nigkiri yaRTRTg; nigRbdab; nig tak; Etgs¥its¥agragkay

edaypáakRmg

nigeRKÓglabepSg².

]c©asynmhasyna smaTiyma i ´RBHkruNa KWectnaCaehtuevorcak

nigTIesnasn³d¾RbesIr.

evrmNI

-

-

-

nigeRKÓgRkGUb

sikçabTM

sUmsmaTannUvsikçabT

TIesnasn³d¾x<s;hYs RbmaN

rYcehIyGñk smaTan sUFükMNt;]e)asfkalfa¿

\mM GdægÁsmnñaKtM BuT§b,BaØtþM ]eâsfM \mBa© rtþw \mBa© TivsM smµeTv GPirkçituM smaTiyma i. ERbfa

´RBHkruNa

d¾RbkbRBmedayGgÁ

8

sUmsmaTannUv]e)asfsIl

EdlRBHsmµasm<úT§Cam©as;RTg;

-

-


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

117

Rtas;bBaØtþTukehIyenH edIm,InwgrkSa[bribUN’RbéB Gs; kalkMNt;éf¶enHnigyb;enH

-

sUmkus lcUr Ca]bnisS½y

eFIV[Cak;c ,as;nUvRBHniBVan B§d¾GnaKteTAÉmuxenaHehag. )alIenH

RKan;EtCaBaküsRmab;eBalkMNt;kal

[dwgfa ]e)asfsIlTaMg 8 sikçabTenH GñksmaTan RtÚvrkSaEtRtwm 1 éf¶ 1 yb;enaHbu:eNÑaH/ ehtuenaH ebI GñksmaTan

-

-

)anecHdwgc,as;R)akdkñúg]e)asfkalehIy

min)ac;sUFük¾)an/ nwgsUFü)alIenH

EtebITukCaecHdwgc,as;R)akdehIy RBmTaMgesckIþERbpgenaH

k¾CakarRbéB

-

Nas; CaehtunaM[rwt EtecHsÞat;R)akdTaMgGs;KñaeLIg. rYcehIyelakGñk[sIl rMB£kfa ¿

elakeBaldas;etOneRkIn

\mani Gdæ sikçabTani ]eâsfsIlvesn \mBa© rtþw \mBa© TivsM saFukM ktVa Gb,maeTn smµarkçitBVM.

-


118

8

KhdæsIl

ERbfa

enH[RbéB

Gñk¼GñkTaMg LayKb,IeFIVnUvsikçabTTaMg Lay RtÚvrkSa[l¥edayGMNacén]e)asfsIl

Gs;kalkMNt;Rtwm 1 éf¶ 1 yb;enH edayesckIþmin

-

RbmaT KWfakuMbIeFVsRbEhseLIy . GñksmaTanRtÚvTTYlfa

kruNaelakm©as;.

Gam

Penþ

¬ERbfa¦

ehIyelaksEmþg GanisgSsIl [sþab;teTAeTotfa ¿

sIeln suKtw ynþi sIeln ePaKsm,Ta sIeln niBúVtw yniþ tsµa sIlM viesaFey ¬ERbfa¦ stVTaMg LayeTAkan;sßansYK’)an k¾eRBaH

-

sIl/ stVTaMg Lay )anbribUN’edayePaK³ k¾eRBaHsIl/ stVTaMg Lay)an

eTAkan;TIrMlt;TukçeBal

KWRBHniBVan

k¾eRBaHsIl/ eRBaHehtuenaH buKÁlCasb,úrs Kb,ICRmH nUvsIl [brisuT§ kuM[ edAhµgeLIy.

GñksmaTanRtÚvTTYlfa saFu ERbfa RbéBehIy. {cb; viFIs maTan]e)asfsIlCabec©ksmaTanEtbu:eNÑH}


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

119

viFIsmaTan]e)asfsIl EbbÉkCÄsmaTan

GñksmaTanmñak; RtÚvsUFüfa ¿

ktVa sIlM ktVa sIlM ktVa sIlM kruNa

]kas GhM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacami GnuKÁhM ktVa eTf em Penþ. Tutiym,i GhM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacami GnuKÁhM ktVa eTf em Penþ. ttiym,i GhM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacami GnuKÁhM ktVa eTf em Penþ. ERbfa

sUmeKarB

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmnUv]e)asfsIl

eFVI[CaÉkCij srNKmn_

RbkbRBmedayGgÁ

KWs maTanrYmEtmþg

´RBH

8

mYyGenøIedayRBHéRt

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

-

-

sUmRBHkruNa

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa.


120

KhdæsIl

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

]e)asfsIl

´RBHkruNa

RbkbRBmedayGgÁ

KWsmaTanrYmEtmþg

8

mYyGenøIeday

sUmnUv

-

eFVI[CaÉkCij

RBHéRtsrNKmn_

CaKRmb;BIrdgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa. bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

]e)asfsIlRbkbRBmedayGgÁ KWsmaTanrYmEtmþg CaKRmb;bIdgpg

´RBHkruNa 8

sUmnUv

-

eFVI[CaÉkCij

mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmRBHkruNa

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa. ebIGñksmaTaneRcInnak; RtÚvsUFüfa ¿

ktVa sIlM ktVa sIlM

]kas myM Penþ tisreNn GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacam eTf ena Penþ. Tutiym,i myM Penþ tisreNn GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacam eTf ena Penþ.

sh ÉkCÄM GnuKÁhM ktVa sh ÉkCÄM GnuKÁhM ktVa


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

121

ttiym,i myM Penþ tisreNn sh ÉkCÄM ktVa GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM yacam GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ERbfa

sUmeKarB

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBH

-

kruNaTaMg Lay sUm nUv]e)asfsIl RbkbRBmedayGgÁ 8 eFVI[CaÉkCij KWsmaTanrYmEtmþg mYyGenøIedayRBHéRt srNKmn_ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþa

-

-

eFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNaTaMgLay.

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm

nUv]e)asfsIl

RbkbRBmedayGgÁ

8

eFVI[CaÉkCijKW

-

-

smaTanrYmEtmþg mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ CaKRmb;

-

BIrdgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþaeFVI

-

nUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN aTaMg Lay.

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm

nUv]e)asfsIl

RbkbRBmedayGgÁ

8

eFVI[CaÉkCijKW

smaTanrYmEtmþg mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_ CaKRmb; bIdgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUm RBHkruNa emtþaeFVI

-

-

-


122

KhdæsIl

nUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruN aTaMg Lay. rYcelakGñk[sIl

RtÚv taMg

nema

3

cb;

rYcehIy[RBHéRtsrNKmn_/ Gñk smaTanRtÚvTTYlfatam elak/

rYcelakR)ab;GMBIkic©kan;ykRBHéRtsrNKmn_

kñúgviFIbec©ksmaTanxagedIm sIlCaÉkCÄsmaTanfa

smaTiyma i

´RBHkruNa

-

rYcehIyelak[]e)asf-

GdægÁsmnñaKtM

]eâsfM

sUmsmaTannUv]e)asfsIl

EdlRbkbRBmedayGgÁ 8/ b¤fa

yami

dUc

-

Gdæ sIlani smaTi-

´RBHkruNasUmsmaTannUvsIlTaMg Lay 8/ GñksmaTanRtÚvfatamelak

kMNt;kal]e)asffa ¿

3

dg/

rYcRtÚvsUFü

-

\mM GdægÁsmnñaKtM BuT§b,BaØtþM ]eâsfM \mBa© rtþw \mBa© TivsM smµeTv GPirkçituM smaTiyma i. ´RBHkruNa

RBmedayGgÁ 8

bBaØtþTukehIyenH

sUm smaTannUv]e)asfsIl

d¾Rbkb

EdlRBHsmµasm<úT§Cam©as; RTg;Rtas;

edIm,InwgrkSa[bribUN’RbéB

Gs;kal

-

-

-


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

kMNt;éf¶enH

nigyb;enH

123

sUmkuslcUr Ca]bnisS½y

eFVI[Cak;c ,as;nUvRBHniBVan B§d¾GnaKteTAÉmuxenaHehag. eTIbelakdas;etOneRkInrMlwkfa ¿

\mM GdægÁsmnñaKtM ]eâsfM \mBa© rtþw \mBa© TivsM saFukM ktVa Gb,maeTn smµarkçitBVM. ¬ERbfa¦

Gñk¼GñkTaMg Lay

Kb,IrkSanUv]e)asf

d¾RbkbRBmedayGgÁ 8 enH [RbéBKWRtÚvrkSa[l¥ Gs; kalkMNt;Rtwméf¶enH

nigyb;enH

KWfakuMKb,IeFVsRbEhseLIy . GñksmaTanRtÚvTTYlfa

m©as;.

-

edayesckþIminRbmaT

Gam Penþ

kruNaelak

-

ehIyelaksEmþgGanisgSsIl[sþab;teTAeTotfa¿

sIeln suKtw yniþ sIeln ePaKsm,Ta sIeln niBúVtw yniþ tsµa sIlM viesaFey

sIl/

¬ERbfa¦ stVTaMg LayeTAkan;sßansYK’)an k¾eRBaH stVTaMg Lay )anbribUN’edayePaK³

-

k¾eRBaHsIl/

stVTaMg Lay)aneTAkan;TIrMlt;TukçeBalKWRBHniBVan

k¾eRBaH

-


124

KhdæsIl

sIl/ eRBaHehtuenaH buKÁlCasb,úrs Kb,ICRmHnUvsIl [brisuT§ kuM[edAhµgeLIy.

GñksmaTanRtÚvTTYlfa saFu ERbfa RbéBehIy. smaTanb:ueNÑH

eQµaHsikçabTTaMg enaHeLIy ectna

8

k¾CakareRsc

raymYymþg ²

smaTanbu:eNÑHehIy

min)ac;sUFüEjk

dUc bec©ksmaTan

RtÚvrkSaedaytaMgvirti

evorcak[RKb;sikçabTkñúg]e)asfsIl

)ansmaTanehIyenaH Gs; 1 éf¶ 1 yb;.

EdlxøÜn

-

-

-

-

{cb; viFIs maTan]e)asfsIlCaÉkCÄsmaTanEtbu:eNÑH}

vIFIsmaTan)adihariy]e)asfsIl

GñksmaTanmñak; RtÚvsUFüfa ¿

]kas GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM âdihariybkçúeâsfM yacami/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ. Tutiym,i GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM âdihariybkçúeâsfM


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

125

yacami/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ. ttiym,i GhM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM âdihariybkçúeâsfM yacami/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ. ¬ERbfa¦

´RBHkruNa

RbkbRBmedayGgÁ

sUmeKarB

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmsmaTannUv )adihariy]e)asfsIl 8

mYy GenøIedayRBHéRtsrNKmn_

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² Kña/ bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa

´RBHkruNa.

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH[nUvsIl dl;

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

nUv)adihariy]e)asfsIl

GenøIedayRBHéRtsrNKmn_ Kña/

CaKRmb;BIrdgpg

RBHkruNa

´RBHkruNa.

´RBHkruNa

sUm smaTan

RbkbRBmedayGgÁ

8

mYy

-

-

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg²

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH

sUm

-

[nUvsIl dl;

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNa sUm smaTan


126

KhdæsIl

nUv)adihariy]e)asfsIl

GenøIedayRBHéRtsrNKmn_

RbkbRBmedayGgÁ

8

mYy

-

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg²

Kña/ CaKRmb;bIdgpg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUmRBHkruNa emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa. GñksmaTaneRcInnak;RtÚvsUFüfa ¿

]kas myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM âdihariybkçúeâsfM yacam/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. Tutiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM âdihariybkçúeâsfM yacam/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ttiym,i myM Penþ visuM visuM rkçntßay tisreNn sh GdægÁsmnñaKtM âdihariybkçúeâsfM yacam/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ. ¬ERbfa¦sUmeKarB

kruNaTaMg Lay

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBH

sUmsmaTannUv )adihariy]e)asfsIl


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

RbkbRBmedayGgÁ

8

mYy GenøIedayRBHéRtsrNKmn_

edIm,IRbeyaCn_nwgrkSaepSg² sUmRBHkruNa

127

Kña/

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH

´RBHkruNaTaMg Lay .

[nUvsIl dl;

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm smaTannUv )adihariy]e)asfsIl 8

RbkbRBmedayGgÁ

mYy GenøIedayRBHéRtsrNKmn_

nwgrkSaepSg² ceRmIn

Kña/

CaKRmb;BIrdgpg

sUmRBHkruNa

edIm,IRbeyaCn_

bBiRtRBHkruNad¾

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH

sIldl;´RBHkruNaTaMg Lay.

[nUv

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn ´RBHkruNaTaMg Lay sUm smaTannUv )adihariy]e)asfsIl 8

mYyGenøIedayRBHéRtsrNKmn_

rkSaepSg²

Kña/

sUmRBHkruNa

CaKRmb;bIdgpg

-

-

-

RbkbRBmedayGgÁ edIm,IRbeyaCn_nwg

-

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

emtþaeFVInUvesckþIGnueRKaH

´RBHkruNaTaMg Lay .

-

[nUvsIldl;

-


128

KhdæsIl

¬elakGñk[sIl RtÚv[dUcviFIsUm]e)asfsIl

Ebbbec©ksmaTanxagedIm¦

GñksmaTanKb,IsUFükMNt;]e)asfkalfa ¿

\mM GdægÁsmnñaKtM BuT§b,BaØtþM âdihariy bkçúeâsfM \mM ¬GDÆmasM¦ smµeTv GPirkçituM smaTiyami. ¬ERbfa¦

]e)asfsIl

´RBHkruNa

sUm smaTannUv)adihariy

d¾RbkbRBmedayGgÁ

smµasm<úT§Cam©as;

8

RTg;Rtas;bBaØtþTukehIyenH

rkSa[bribUN’RbéB

Gs;kalkMNt;

sUm kuslcUrCa]bnisS½y

EdlRBH

edIm,Inwg

¬knøHEx¦

-

-

-

enH

eFVI[Cak;c ,as;nUvRBHniBVan

B§d¾GnaKt eTAxagmuxenaHehag.

ebIelakGñkRtÚv karsmaTan kMNt;kalbu:nµan pøas;)alIenAkñúgcenøaHrgVg;Rkck

ÉkmasM

mYyEx/

timasM

cMENkRBHsgÇ

bIEx/

-

dUc man)alIenHKW

ctumasM

kalnwgsUFü

Kb,I

bYnEx/.

k¾RtÚvpøas;)alIkñúg

-


]e)a s fsI l ¬sI l 8¦

129

cenøaHrgVg;Rkck tamkarsUmkMNt;]e)asfkalEdr. RBHsgÇsUFüfa ¿

\mani GdæsikçabTani âdihariybkçúeâsfsIl( vesn \mM ¬GDÆmasM¦ saFukM ktVa Gb,maeTn smµarkçitBVM. ¬ERbfa¦ TaMgLay

8

Gñk ¼Gñk TaMg Lay enH[RbéB

Kb,IeFVInUvsikçabT

RtÚvrkSa[ l¥edayGMNacén

bdihariybkçúe )asfsIlGs;kalkMNt;

¬knøH Ex¦

edayesckþIminRbmaT KWfakMubIeFVsRbEhseLIy. GñksmaTanRtÚvTTYlfa

Gam Penþ

-

enH

kruNaelakm©as;.

ehIyelaksEmþgGanisgSsIl[sþb a ;teTAeTotfa¿

sIeln suKtw yniþ sIeln ePaKsm,Ta sIeln niBúVtw yniþ tsµa sIlM viesaFey sIl/

¬ERbfa¦ stVTaMg LayeTAkan;sßansYK’)an k¾eRBaH stVTaMg Lay )anbribUN’edayePaK³

-

k¾eRBaHsIl/

stVTaMg Lay)aneTAkan;TIrMlt;TukçeBalKWRBHniBVan

k¾eRBaH

-


130

KhdæsIl

sIl/ eRBaHehtuenaH buKÁlCasb,úrs Kb,ICRmHnUvsIl [brisuT§ kuM[edAhµgeLIy.

GñksmaTanRtÚvTTYlfa saF u ERbfa RbéBehIy . eRhABInic©sIl

sIldéTeTot

nig]e)asfsIlCaedImenH

Edl])ask

k¾man

-

])asi kaGacrkSa)anKW

GaC IvmdæksIl nigTssIl b¤ GtierksIl . karevorcakTuc©rit

karlYcRTBüGñkdéT

1

7

y:agKW

karsmøab;stV

karRbRBwtþxuskñúg kam

1

1

karniyaykuhk 1 karniyayjúHjg; 1 kareCrRbeTc 1 karniyay\tRbeyaCn_

1

nigkarciBa©wmCIvit tampøÚv

-

xusEdlRBHBuT§RTg;ham 1 ¬EfmeTot¦ . sikçabT 8 enHehAfa GaC IvmdæksIl . GñkrkSasIl

8

enH

GacbriePaKGaharkñúgevla

vikal)an RKan;EtsIlenaHviessCagsIl 5 bnþic.

-


131

TssIl ¬sIl 10¦ Kb,Idwgfa sikçabTTaMgLay 10 enH CasaFarN³

TUeTAdl;bBVCitnigRKhsß

BitEmn

-

bu:EnþRKhsßCaGniBn§ -

sIl bBVCitCaniBn§sIl . sUmTajyk)alICaeRKÓgGagmkfa ¿

xNÐetati Khdæa yM yM vItikámnþi. tM teTv xNÐM ehati PiC¢ti. GvessM n PiC¢ti. Rtg;Baküfa dac; esckþIfa RKhsßTaMgLay kal RbRBwtþknøgnUvsikçabTNa²

rEmgdac;

EbkFøaynUvsikçabT

enaH² bu:eNÑaH ÉsikçabTd¾esssl;BIenaH mindac; min EbkFøayeT.

eRBaHehtuGVI ? eRBaHfa RKhsßTaMg LayCaGniBn§

sIl kmµBn§³

KWfaCasIlminCab;edayePTénxøÜnCaRKhsß Cab;edaykmµNamYyeLIy.

rkSaRKb;RKgnUvsikçabTNa² enaH² b:ueNÑaHeTA.

bu:nµan

b¤Ca

ebIxøÜnRKhsß Gac

k¾EfrkSanUvsikçabT

-

-

-

-


132

KhdæsIl

sameNranM bn Éksµim,i vItikámenþ sBVanibi PiC¢nþieyv. nekvlBa© Étani. esssIlanibi PiC¢nþieyv. cMENkxagsameNrTaMg Layvij

kalebIRbRBwtþ

-

knøgnUvsikçabTsUm,IEtmYy sikçabTTaMgLayÉeTot k¾rEmg EbkFøayTaMgGs;.

min RtwmEtsikçabTTaMg Laybu:NÑwgeT

sUm,IEtsIlTaMg Lay d¾esssl;BIenHeTot FøaydUc KñaTaMgGs;. eRBaHehtuGVI niBn§sIl

?

eRBaHfa

k¾Kg;EtEbk

sameNrTaMgLayCa

KWfamansIlCab;mindac;

CacaM)ac;cMeBaHePT

-

-

énxøÜnCasameNr b¤CakmµBn§³enACab;edaykmµRbcaMePT. ebIsameNrdwgxøÜnfa

enaHCavtßúTNÐkmµehIy eTasenaH²

kiriyaRbRBwtþk nøgnUvsikçabT

dUecñHk¾sUmTNÐkmµ

kñúgsikçabTenaH²

sIl M

brib uN ÑM

eFVItbnUv

-

-

ehati

sIlk¾ekIteLIg eBjbribUN’vijdUcedIm. sikçabTTaMg

10

enH

buKÁlsmaTanedayqnÞ³


TssI l ¬sIl 10¦

vIriy³

citþ³

vimMsa

133

y:agexSay

k¾eQµaHfa

hIn³

¬Gn;fy¦.edayqnÞ³ vIriy³ citþ³ vimMs ay:agkNþal k¾eQµaHfa citþ³

mCÄim

¬y:agkNþal¦.

vimMsa

y:agRbNIt

y:agl¥¦.

n½y mü:ageTot

edayqnÞ³

k¾eQµaHfa sikçabT

]tþm 10

vIriy³

¬RbNIt

enH

edAhµg

edaytNða Tidæi nig manH eQµaHfa y:ag exSay . min edAhµgeQµaHfa sikçabTenaH²

y:ag kNþal.

eQµaHfa

sikçabTBYkenaH

y:agl¥RbNIt .

EdlsmaTan

eQµaHfa

Cassgçarik

y:ag kNþal.

maneRKÓgdwknaM

l¥RbNIt .

Kb,IRCabfa

dUceBalmkdUecñH.

Rbkb

-

-

-

eQµaHfa

EdlsmaTanedaykus lcitþCajaN

CaGsgçarikmin maneRKÓgdwknaM

-

y:ag exSay .

edaykuslcitþCajaNsm,yutþ

edayesckþIdwg

-

n½ymYy eTot

EdlsmaTanedaykus lcitþCajaN

vib,yutþR)ascakesckþIdwg

sm,yutþ

EdlbBaØaRtÜtRtakñúg

-

eQµaHfa

y:ag

-

-

sikçabTmany:agexSayCaedIm


134

KhdæsIl

viFIsmaTansIl 10

GñksmaTansIl

10

munnwgsUmsIl RtÚvnmsáar

rMB£kKuN RBHrtnRt½yCamunsin tamGFüaRs½y . GñksmaTanmñak; RtÚvsUFüfa ¿

]kas GhM Penþ/ tisreNn sh Ts sIlani yacami/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ sUmeKarB

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

sUmnUvsIlTaMg Lay

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

10

´RBHkruNa

-

RBmTaMgRBHéRtsrNKmn_pg

sUmRBHkruNa

GnueRKaH [nUvsIldl;´RBHkruNa.

emtþaeFIVnUvesckIþ

-

Tutiym,i GhM Penþ/ tisreNn sh Ts sIlani yacami/ GnuKh Á M ktVa sIlM eTf em Penþ {bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn} ´RBHkruNa sUmnUvsIl

TaMgLay

10

kruNad¾ceRmIn

RBmTaMgRBHéRtsrNKmn_pg

sUmRBHkruNa

[nUvsIl dl;´ RBHkruNa

bBiRtRBH

-

-

emtþaeFIVnUvesckIþGnueRKaH

Gs;var³CaKRmb;BIrdgpg.

ttiym,i GhM Penþ/ tisreNn sh Ts


TssI l ¬sIl 10¦

135

sIlani yacami/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf em Penþ

{bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn} ´RBHkruNa sUmnUvsIl

TaMgLay

10

kruNad¾ceRmIn

RBmTaMgRBHéRtsrNKmn_pg

sUmRBHkruNa

[nUvsIl dl;´ RBHkruNa

bBiRtRBH

-

-

emtþaeFIVnUvesckIþGnueRKaH

Gs;var³CaKRmb;bIdgpg.

ebIGñksmaTaneRcInnak;RtÚvsUFüfa ¿

]kas myM Penþ/ tisreNn sh Ts sIlani yacam/ GnuKÁhM ktVa sIlM eTf ena Penþ sUmeKarB

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

´RBHkruNa

TaMgLay sUmnUvsIlTaMgLay 10 RBmTaMgRBHéRtsrN

Kmn_pg bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn sUm RBHkruNa emtþaeFIV

-

-

-

nUvesckIþGnueRKaH[nUvsIl dl;´ RBHkruNaTaMg Lay.

Tutiym,i myM Penþ/ tisreNn sh Ts sIlani yacam/ GnuKh Á M ktVa sIlM eTf ena Penþ {bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn}

sUmnUvsIlTaMg Lay

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn

10

´RBHkruNaTaMg Lay

RBmTaMgRBHéRtsrNKmn_pg

sUmRBHkruNa

emtþaeFIVnUvesckIþ

-


136

KhdæsIl

GnueRKaH[nUvsIl

CaKRmb;BIrdgpg.

dl;´RBHkruNaTaMg Lay.

Gs;var³

-

ttiym,i myM Penþ/ tisreNn sh Ts sIlani yacam/ GnuKh Á M ktVa sIlM eTf ena Penþ {bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn}

sUmnUvsIlTaMg Lay

bBiRtRBHkruNad¾ceRmIn GnueRKaH[nUvsIl

CaKRmb;bIdgpg.

10

´RBHkruNaTaMg Lay

RBmTaMgRBHéRtsrNKmn_pg

sUmRBHkruNa

emtþaeFIVnUvesckIþ

dl;´RBHkruNaTaMg Lay.

Gs;var³

-

-

rYcelakGñk[sIleBalBaküfa ¿

ymhM vTami tM veThi

cUrGñkeBalnUvBaküenaH}.

{GatµaeBalnUvBaküNa

ebI] )ask

])asikaeRcInKña

taMgBIBIrnak; eLIgeTAelakGñk [sIlRtÚvfa ¿

ymhM vTami tM veTf

{GatµaeBalnUvBaküNa

cUrGñkTaMg LayeBalnUvBaküenaH}. GñkTTYl sIlRtÚvtbfa

m©as;}.

Gam Penþ

{kruNaelak

-


TssI l ¬sIl 10¦

137

rYcelakGñk[sIlRtÚv taMg nema 3 cb; rYcehIy

[RBHéRtsrNKmn_/

GñksmaTanRtÚvTTYlfatamelak/

rYcelakR)ab;GMBIkic©kan;ykRBHéRtsrNKmn_

dUckñúgviFI

-

bec©ksmaTanxagedIm rYcelak[sIl 10 teTAeTot. 1(

âNatiâta evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUm smaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtuevor

cakkiriyaeFIVstVmanCIvit[Føak;cuHknøg KWs møab;stV. 2(

RBHkruNa

GTinñaTana evrmNI sikçabTM smaTiyma i sUmsmaTannUvsikçabT

-

´

KWectnaCaehtuevorcak

-

-

kiriyk a an;yknUvvtßúEdleKmin)an[edaykayb¤edayvaca. 3(

GRBhµcriya evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUmsmaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtu

evorcakkiriyaRbRBwtþnUvFm’minRbesIrKWesBnUvemfunFmµ. 4(

´RBHkruNa

musavaTa evrmNI sikçabTM smaTiyma i sUm smaTannUvsikçabT

cakkiriyaeBalnUvBakükuhk. 5(

KWectnaCaehtuevor

suraemrymC¢b,maTdæana evrmNI sikçabTM

-


138

KhdæsIl

smaTiyma i

ectnaCaehtu

´RBHkruNa

sUm smaTannUvsikçabTKW

evorcakehtuCaTItaMgénesckIþRbmaT

nUvTwkRsvwg KWsura nigemr½y. 6(

KWpwk

-

-

vikalePaCna evrmNI sikçabTM smaTiyma i

´RBHkruNa

sUmsmaTannUvsikçabT

KWectnaCaehtu

evorcakkiriyabriePaKnUvePaCnaharkñúg kalxus.

nc©KItvaTitvisUkTsSna evrmNI sikçabTM smaTiyma i ´RBHkruNa sUmsmaTannUvsikçabT 7(

KWectnaCaehtu

evorcakkiriyaraM

nigeRcóg

nigemIlnUvEl,g EdlCasRtÚv dl;kus lFm’.

nigRbKM

malaKn§vielbnFarNmNÐnviPUsndæana evrmNI sikçabTM smaTiyami ´RBHkruNa sUmsmaTan 8(

-

nUvsikçabT

nigtak;Etg

KWectnaCaehtuevorcakkiriyaRTRTg; s¥its¥agragkayedaypáakRmg

RkGUbnigeRKÓglabepSg². 9(

smaTiyma i

nigRbdab; nigeRKÓg

]c©asynmhasyna evrmNI sikçabTM ´RBHkruNa

sUm smaTannUvsikçabT


TssI l ¬sIl 10¦

KWectnaCaehtuevorcak

nigTIesnasn³d¾RbesIr. 10(

smaTiyma i

TIesnasn³d¾x<s;hYs RbmaN

CatrUbrCtb,diKÁhNa evrmNI sikçabTM ´RBHkruNa

KWectnaCaehtuevorcak edayxøÜnÉg/

139

sUmsmaTannUvsikçabT

kiriyaTTYlkan;yknUv masnigR)ak;

b¤eRbIGñkdéT[TTYl kan;y k/

cMeBaHmasnigR)ak;enaH. luHTTYlsIl

R)ab;bBa¢ak;fa ¿

10

cb;ehIy

b¤eRtkGr

elakGñk[sIlKYr

-

-

-

\mani Ts sikçabTani Gb,maeTn smµarkçitBVM Gñk ¼GñkTaMg Lay

RtÚvrkSaedayRbéBnUvsikçabTTaMg

Lay 10 enH kuMbIeFVsRbEhseLIiy . GñksmaTanRtÚvTTYlfa

m©as;} sIl

lMdab;mkeTot

edaysegçb

tamkald¾KYr

Gam Penþ

{kruNaelak

elakGñk [sIl sEmþg GanisgS

b¤edayBi sþar

-

-

-

[GñksmaTansþab;

tamEtsEmþg GanisgSsIlRtg;Nak¾)an

tamsmtßPaBrbs;elakGñk [sIl.


140

KhdæsIl

GanisgSsIlsegçb sIeln suKtw yniþ sIeln ePaKsm,Ta sIeln niBVútw yniþ tsµa sIlM viesaFey stVTaMg LayeTAkan;suKtiPB

TaMgLay

)anbribUN’edayePaK³

k¾eRBaHsIl/

k¾eRBaHsIl/

Lay)aneTAkan;TIrMlt;TukçeBalKWRBHniBVan eRBaHehtuenaH

buKÁlCasb,úr s

brisuT§ kuM[edAhµgeLIy.

stV

stVTaMg

-

-

k¾eRBaHsIl/

Kb,ICRmHnUvsIl[

-

kikIv GNÐM cmrIv valFw biyMv butMþ nynMv ÉkkM tefv sIlM Gnurkçmanka suebsla ehaf sTa sKarva. stVRtedvviuc

rkSanUvknÞúyrbs;va RsLaj;EtmYy y:agNamij/

rkSanUvsu‘tva y:agNa/

y:agNa/

GñkTaMg Lay

sIlCaTIRsLaj;éRkElg

y:agNa/

stVcamrI

matarkSanUvkUnRbúsCaTI

-

-

CnmanEPñkEtmçagrkSanUvEPñk kMBugrkSasIl

CaGñkman

cUrCaGñkRbkbedayesckIþ

eKarBsIl[)ansBV² kal k¾ y:agenaHEdr.

-

-


TssI l ¬sIl 10¦

sIlM eyaKisS lgáaera sIlM eyaKisS mNÐnM sIelhi lgáeta eyaKI mNÐen GKÁtM Keta.

sIlCaeRKÓgGlgáarrbs;e yaKI

sIlCaeRKÓgRbdab;rbs;e yaKI/ edaysIlTaMg Lay ¬ragkay¦.

¬GñkrkSasIl¦/

eyaKIRbdab;tak;Etg

-

)andl;nUv Pav³x<g;x<s;kñúg karRbdab;

sIlenHelakrab;fa

CaGriyRTBü

viesséføføaCagRTBümanviBaØaN ®sþIkñúgelakenH.

141

BuT§sasnikCn

CaRTBüRbesIr

-

\tviBaØaNrbs;bur s GñkmanvicarNBaØaN

Kg;;nwg GacriHereXIj yl;)anedaygay².

n buböKen§a bdivatemti cnÞnM tKrmløika va stBa© Ken§a bdivatemtI sBVa Tisa sb,úriesa bvayti.

køinpáabk;pSayRcasxül;BuM)aneT køinxwømcnÞn_kþI køin

-


142

KhdæsIl

RksñakIþ

køinpáamøiHrYtkIþ

manEtkiønénBYksb,úr s Rcas xül;)an

sb,úrs

bk;p SayRcasxül;BuM)aneT

¬GñkmansIl ¦

¬GñkmansIl¦

eTIbbk;p Say bk;pSaykøin

sBVTisanuTis TaMgbeNþayxül; TaMgRcas xül;.

cnÞnM tKrM vabi ÉetsM Kn§CatanM

]b,lM Gf vsSikI sIlKen§a Gnutþera.

xwømcnÞn_kIþ RksñakIþ páa]b,lkIþ páamøiH lakIþ ¬suT§Et

mankiønRkGUb¦

bu:EnþkiønsIlRkGUbéRkElgCagKn§CatTaMg

-

-

nu+H ¬\tmanKn§CatGIV RkGUbdUckiønsIl eLIy ¦.

seBVsM Kn§CatanM GviXatI TsTisa ¬elakfa

sm,tþw GPiPuyüti sIlKen§a bvayti.

sUm,Ikøinkayrbs;GñkmansIl

PikçúGñkmansIlCaedIm

eTvtaTaMg LayeTAehIy

k¾rEmgeFVI[ekIt )aemaC¢³

manBYk

dl;

-

-

caM)ac;eLIyniyaydl;køinsIl

EdleFVI)aemaC¢³dl;eTvtaenaHGI¦ )anCaman)alIKafaEdl ERbfa køinsIlrEmg¬RkGUb¦ RKbsgát;nUvKn§CatkñúgBYk

-

-

páaTaMgGs; køinsIlrEmgsayPaybk;eTAkan;TisTaMg 10


TssI l ¬sIl 10¦

\tmaneTIsTak;eLIy.

143

RbCuMKafaenHmkfa

RkGUbsay sBVRKb;TisTaMg

10

sIl mankøin

-

RkGUb RtLb;R casxül;

k¾)an \tmaneTIsTal;s l;cenøaHeLIy.

ya mnuesSsu sm,tþi ya c eTevsu sm,Ta n sa sm,nñsIlsS \cäita ehati sulPa. sm,tþiNa

kñúgeTvtaTaMgLaykþI sIl

kñúgmnusSTaMg LaykþI

sm,tiþnigsm,TaenaH²

min)ac;R)afñaeLIy

lM)akeLIy.

Carbs;)angay²

¬dUecñHCnGñk mansIlrEmg

dUcbMNgRKb;y:ag¦.

sm,TaÉNa

n sniþ butþa taNay GnþeknaFibnñsS ÉtmtßvsM jtVa niBaVnKmnM mKÁM

CnGñkman edaymin

)anseRmc

-

-

-

n bita nbi Bn§va ntßi jatIsu taNta bNÐieta sIlsMvueta xib,emv viesaFey.

buKÁlEdlmrNs®gÁam KWesckIþsøab;RKbsgát;ehIy

kUnTaMg Lay TaMgLay

nwgmkCYyxaxaMgraMgraBuM)an

nwgmkCYyxaxaMgraMgraBuM)an

matanigbita

epABgSTaMg Lay


144

KhdæsIl

nwgmkCYyxaxaMgraMgraBuM)an

eRKÓgxaxaMgraMgrakñúgjati

TaMgLay minmanesaHeLIy ¬eRBaHehtuenaH¦bNÐitEdl

-

manR)aC£a kalebI)andwgnUvGMNacénRbeyaCn_ KWsIl nu+H ehIy

k¾KYrEtsRgÜm Rby½tñkñúgsIl

-

xMCRmHnUvpøÚvsRmab;

edIreTAkan;RBHniBVan[qab;rYsran;kuMbEg¥bg¥g;eLIy .

EbbGñkrkSasIl 10

])ask

])asika

ebImanBukmat;Bukcgáa

GñkrkSasIl

k¾RtÚvekarpgEdr

10

RtÚvekarsk;

RtÚvkat;Rkckéd(

eCIg [esµInwgsac; RtÚvesøókBak;sb¤BanasMBt;spgk¾)an tamKYrdl;karéllk[smrmütamsPaBbursnig®sþI. sIlekItmaneLIg

edaysarvirtiectna

BuMEmnedaysar

-

ekarsk; esøókBak;seT k¾BitEmnehIy bu:Enþ karekarsk; esøókBak;senH 10

CabevNImYysRmab;RKhsß

Gñkkan;sIl

CaeRKÓgsmÁal;[eXIjEbøkBIRKhsßTaMg LayTaMgBYg

TaMgCaPsþútagdl;pøÚvcitþrbs;RKhsßGñkkan;sIl 10 enaH eTotpg

bu:EnþkuMyl;fa

dUc KñanwgGñkEdlesøókBak;s tam

-

-

Fmµta b¤GñkEdlekarsk; ekarBukmat; Bukcgáa tamFmµta


TssI l ¬sIl 10¦

\tmansmaTankan;sIlesaHeLIy. minkan;sIl

manKuNFm’

145 Gñkkan;sIlnigGñk

mansPaBepSgKña

-

pÞúyKña

edaypøÚvcitþ edaycriyanigKuNsm,tiþ sUm,IGñk kan;sIl pgKña

k¾Kg;EtepSgBIKñaedaysIlFm’Edr

sIlx<s;CagsameNr/

KWPikçúman

-

-

sameNrmansIlx<s;CagRKhsß

-

Gñkkan;sIl 10/ RKhsßGñk kan;sIl 10 manfñak;x<s; CagGñkkan;sIl 8/ Gñkkan;sIl 8 man fñak;x<s;CagGñk kan;sIl 5.

Gñkkan;sIlTaMgenH

fñak;;sIl

suT§EtKYreKarBKñatamlMdab;

TaMg tamlMdab;GayuvsSacas;

KuNsm,tiþpgeTot

ekµg

ehIynig

eTIbsmKYrtamlMGanKnøg KarvFm’kñúg

RBHBuT§sasna nige)araNkFm’ kñúg kaleRBgnay sUm,I stVtircäanFMtUc

dUcstVTTa

tamlMdab;fñak;Gayucas;ekµg

[mnusSyktRmab;)anEdr.

-

sVa

dMrI

-

-

-

EdlecHeKarBKña

Gac)ansuKtiPBCaTidæanuKti

¬cb;viFIs maTansIl¦  Ê


146

KhdæsIl

BN’nasikçabT kalsEmþgviFIcUl kan;RBHsasna

srNKmn_y:agenHehIy EdltaMgCabTsegçbTuk ])ask

b¤bBVCit

edaykardl;

-

edIm,InwgBN’na)alIsikb ça T

edIm,IsEmþgsikçabTTaMgLayEdl

-

GñkcUlmkkan;RBHsasnaKb,IsikSa

\LÚvenH ´m©as;nwgeBalmatikadUcteTA ³

( sikçabTBYkenH Gñk NaCaGñkeBal ? ( eBalkñúgTINa ?

( eBalkñúg kalNa ? ( eBaleRBaHehtuGVI? kñúgmatikaenaH

evrmNI

Rtas;Tuk RBHPaK

10

sikçabT

man

âNatiâta

CaedImenaH RBHmanRBHPaKEtmYyRBHGgÁbu:eNÑaH minEmnBYk sav½keBaleT.

EmnBit

esþc yagBIRkúgkbilP½sþúdl;Rkúg savtßI

RBHrahulbBVC¢aehIy biNÐikesdæI

kñúg vtþeCtBn

eTobRkúg savtßI

RBHman RTg;[

CaGaramrbs;Gnaf

Rtas;sikçabT

10

edIm,IRTg;kMNt;sikçabTsRmab;sameNrTaMgLay

-

-

-

-

enaH

sm

-


BN’nasi!ça bT

dUcEdlelakeBalBaküenHTukfa Rbfab;tamRBHBuT§GFüaRs½y yageTAkan;Rkúg savtßI RkúgsavtßI. eCtBn

RKaenaH

147

RKaenaH

kñúgRkúgkbilP½sþúehIy

RBHmanRBHPaKRTg;Kg;enAkñúgvtþ

-

sameNrTaMg LayekItesckþIRtiHriHfa

Kb,IsikSanUvsikçabTcMnYnbu:nµan

enaHRkabTUldl;RBHmanRBHPaK² tfaKtGnuBaØat

sameNrTaMg Lay

-

eTobRkúg savtßI

sikçabTTaMg Layrbs;BYkeyIg manbu:nµanhñ+

TaMgLay

esþc

kalesþc yagmktamlMdab;k¾dl;

CaGaramrbs;GnafbiNÐikesdæI

sm½yenaH.l.

RBHmanRBHPaK

BYkeyIgnwg

PikçúTaMg LayeTIbnaMesckþI eTIbRta s;fa

sikçabT

10

edIm,IsameNrTaMg Lay

mñalPikçú sRmab;

sikSakñúg

-

-

-

-

-

âNatiâta evrmNI.l. CatrUbrCtb,diKÁhNa evrmNI dUecñH. sikçabT

10

sikçabT

enaHKW

10

enH

Kb,IRCabfa

edIm,IeRbónRbedA edayTak;TgRBHsURtfa

sikçabeTsu

elakelIkeLIg

-

smaTay sikçti

³ smaT ansik Sa kñúgsikçabTTaMg Lay

eday)alIEdlelaksEmþgTukkñúgsrNKmn_

nig

-

y:agenHfa


148

KhdæsIl

âNatiâta evrmNI sikçabTM smaTiyma i kruN a

sUmsmaT annUvsikçabTKW

ectnaCaehtuevorcak

kir iyaeFIVs tVmanCIvit [Føak ;c uHknøg Kb,IRCabn½yfa

³ ´RBH

-

-

KWs møab ;s tVCaedIm

{sikçabTBYkenH

GñkNaeBal

eBal

kñúgTINa eBalkñúg kalNa eBaleRBaHehtuGVI nwgeBal

-

-

n½yenaH} bu:eNÑHsin.

Bnül;bTTUeTA k¾eRBaHbTBYkenHfa evrmNI sikçabTM smaTiym a i

kñúgbTTaMgenaHCabTTUeTARKb;sikçabTdUecñH

Kb,IRCabesckþI

-

Bnül;bTBYkenaHTUeTA TaMgBüBa¢n³ TaMgGtßdUcteTAenH ¿ kñúgbTTaMgenaH Kb,IRCabedayBüBa¢n³Camun eQµaHfa

evrmNI

eRBaHevorcak

minmansl;.

GFib,ayfa

n½y mYyeTot

lHbg;

KWeFVI[Gs;

buKÁlrEmgevorcakeday

-

ectnaxøÜneFVIy:agenaH eRBaHehtuenaH ectnaenaH eQµaHfa evrmNI

eRBaHpøas;

kñúgBaküenH

vi

Ca

ev.

edayehtu enaHÉg

BuT§bris½TKb,IsUFü)anBIry:agfa

evrmNI


BN’nasi!ça bT

sikçabTM

149

virmNI sikçabTM.

sikça

eQµHa fa

bT eRBaH bTénsikçaeQµaHfa sikçabT

eRBaHCacMENkEdlbuKÁlKb,IsikSa. eQµHa fa CaeRKÓgdl;/ GFib,ayfa

bTénsikça/

])ayCaeRKÓgdl;sikçabT.

-

n½ymü:ageTot

elakGFib,ayfa CamUl CaTIGaRs½y CaTItaMg. sikçabT KWectnaCaeRKÓgevorcak

virmNI sikçabT ykedayRbéB

eQµaHfa

tamn½yTaMgBIr.

eQµaHfa

´m©as;sUmsmaTan

evrmNI sikçabT

smaTiyami

´m©as;sUmkan;

-

elakGFib,ayfa

edayR)afñaedIm,InwgminRbRBwtþelµIs

eRBaHCaGñkeFVIsikçabTmin[Gn; min[dac; min[edAhµg. EtebIeBaledayGtß bTfa

evrmNI

)andl;

virti

ectnaevorcak RbkbedaycitþEdlCakamavcrkusl/ virti enaH rbs;buKÁlGñkevorcak)aNati)at elakeBalTukkñúg

-

-

viPgÁ edayn½yCaedImy:agenHfa ectnaevor ectnaevorcak evorcakCadac;xat

lHbg;

mineFVI

kardks<anecjedayGriymKÁ

minknøg

eQµaHfa

minelµIs

estu

cak

-


150

KhdæsIl

)aNati)at

kñúgsm½yenaH

y:agNa.

Fmµtafa

evrmNIenaH sUm,Ielakutþrmank¾eday b:uEnþkñúgTIenH k¾KYrCa evrmNIEdlRbRBwtþeTAedaykarsmaTan eBalfa enaH

smaTiyami

eTIbminman/

eRBaHdUe cñaH

´m©as;eBalfa

-

eRBaHGñksmaTan

evrmNICaelakutþr³

virti

RbkbedaycitþEdlCakamavcrkusl.

ectnaevorcak

sikça )andl; sikça 3 KW GFisIlsikça GFicitþsikça GFibBaØasik. ça EtkñúgTIenH sIlKWsm,tþ bTfa

-

virti vibsSnaEpñkelakiy rUbCÄan GrUbCÄan nigGriy mKÁ elakR)afñafa

sikçabT

kñúgbTfa

sikçabTenH/ dUcEdlRTg;Rtas;Tukfa ¿ Fm’BYkNa eQµaHfa

Epñkkamavcr³ekIteLIg edayjaN.l.

sikça

sikça

sm½yNa citþCakusl

mYyGenøIedayesamnsS

sm½yenaH

eyaKavcrceRmInmKÁ

eQµaHfa

sikça

Rbkb

-

-

psS³k¾ man.l.

esckþIminxVl;xVayk¾man Fm’BYkenH eQµaHfa Fm’BYkNa

kñúgbTfa

sikça.

sm½yNa

edaykarcUldl;rUbCÄan

RBH

s¶at;cak

-

-


BN’nasi!ça bT

kamTaMg Lay

s¶at;cakGkuslFm’TaMg Lay

bzmCÄan.l. eQµaHfa

151

esckþIminxVl;xVayk¾ man

sikça.

Fm’BYkNa

eyaKavcrceRmInmKÁ

sikça

eQµaHfa

cUldl;

Fm’BYkenH

sm½yNa

edaykarcUldl;rUbCÄan

mYyGenøIedayenvsBaØanasBaØaytnCÄan.l. minxVl;xVayk¾man Fm’BYkenHeQµaHfa ceRmIn

Fm’BYkNa eQµHa fa elakutþrCÄan

sikça

sikça.

-

RBH

-

.l. esckþI

-

sm½yNa RBHeyaKavcr

-

CaFm’eFVIstVecjcakTukç

esckþIminxVl;xVayk¾man Fm’BYkenHeQµaHfa

.l.

sik. ça

bTKW])ayCaeRKÓgdl; n½ymü:ageTot CamUl CaTI

-

GaRs½y CaTItaMgénsikçabTNamYy bNþasikçabTBYkenaH eRBaHehtuenaH

eBalTukdUecñHfa sIl

edIm.

eTIbeQµaHfa

sikçabT

smdUcEdlelak

{RBHeyaKavcrGaRs½ysIl

kalceRmIneFVI[eRcInnUveBaCÄgÁ³ Kb,Iyl;edayBüBa¢n³

bTenaH² edayRbkar dUecñHcuH.

7}

taMgenAkñúg

y:agenHCa

edayGtßRKb;si kçabTkñúg

-

-

-

-


152

KhdæsIl

1> )aNati)atsikçabT

)aN ati)at [søab;enaH

vFkectnaEdlEkøgsmøab;stVmanCIvit

KWsrIr³rbs;stVkMBugrs;enA

cab;taMgBIbzm

viBaØaNeLIgeTA.

vinytßmBa¢ÚsadIkafa GenøIedaybdisn§iviBaØaN. manRBH\nÞCaedIm TaMgGs;.

cab;taMgBIkllrUbekIt smøab;mnus S

vFkectna

nigGmnusS

k¾Ca)aNati)at

b¤vcITVarNamYy

-

-

GacjúaMgesckþIBüayam

[ekIteLIgedIm,Ipþac;bg;nUvCIviti®nÞiyrbs;s tVenaH )aN ati)at .

-

KWectnaEdlsmøab;rbs;buKÁlEdl

smÁal;;fa stVmanCIvit kñúgstVEdlmanCIvitEmn RbRBwtþ eTAkñúg kayTVar

-

suT§EtEbkFøaynUv)aNati)atsikçabT

¬®sþIsmøab;KP’EdltaMgenAkñúgépÞrbs;xøÜn edayBit¦.

mYy

-

ehAfa


BN’nasi!ça bT

ebIsmøab;mata

bita

153

RBHGrhnþ

EdlehAfa

mat u

-

Xat bit uXat GrhnþXat enaH maneTas 2 Can;KW ³ TI 1 dac;sikçabT

TI 2 RtÚveTasGnnþriykmµ.

)aNati)atenH

ebIeBaleTAtamRbeyaKénkarBüayam

-

smøab;enaHman 6 y:agKW ³ k¦

sahtßieka

Büayamsmøab;stVedayxøÜnÉg

nisSKÁieya

bMN gsmøab;stVEdlenAkñúgTIq¶ay

edaykayrbs;xøÜnkþI edayvtßúEdlCab;nwg kaykþI. x¦

ehIy )aj; BYy RKEvg ecaleTAnUveRKÓgRbharTaMgLay manFñÚ

sña

lMEBg

ynþ

edayvtßúEdlCab;nwgkaykþI. kñúgsahtßik³

nigduMfµCaedIm

nignisSKÁiy³

edaykaykþI

TaMgBIrenaH

RbeyaK

-

nImYy² man 2 y:ag edayRbePTcMeBaHnigmincMeBaH. Na

RbeyaKEdlcMeBaHKW

Gñksmøab;sMedAcMeBaHbuKÁl

ehIyRbharRtÚvbuKÁlenaHÉgsøab;

)aNati)at.

RtÚveTas

-

-


154

KhdæsIl

kñúgRbeyaKEdlmincMeBaHKW

Kitfa

{buKÁlNamYy

k¾eday cUrsøab;cuH} ebIbuKÁlNamY ysøab;edaykarRbhar enaHCabc©½y

k¾dac; )aNati)atsikçabT

søab;kñúgxN³RtwmEtRbharehIy

eTaHbIbuKÁlenaH

b¤søab;eBleRkayeday

-

-

-

-

eraKenaHÉgk¾eday k¾RtÚveTaskñúgxN³RbharehIy Bit. K¦

GaNtþieka

manvacaeRbIGñkdéT[eKsmøab;stV

-

edayeRKÓgkMNt; 6 y:agKW ³   

vtßú stVEdlRtÚvsmøab; 1

kal eBlmaneBlRBwknigeBlresolCaedIm 1

»kas TIkEnøgEdlstVsßitenA mankñúgRsúk éRB TVarénpÞH nigcenøaHRsúkCaedIm 1

 

GavuF eRKÓgGavuFmandav RBÜj niglMEBgCaedIm 1 \riyabf

\riyabfTaMgLay

mankiriyaedIrGgÁúy

-

CaedIm rbs;stVEdlxøÜneRbI[eKsmøab;enaH 1 

kiriyaviess

karsmøab;edayehtuTaMgLay

kiriyacak; kat; kab; )aj;CaedIm 1

man

-


BN’nasi!ça bT

ebIGñkTTYlbgÁab;

eTAsmøab;stVtameRKÓgkMNt;enaH

eTIbdac;)aNati)atsikçabT.

smøab;stVxusBIeRKÓgkMNt;enaH b:ueNÑaH.

favera

155

ebIGñkTTYlbgÁab;

-

maneTasEtGñk smøab;

-

manbMN gnwgsmøab; edayeRbInUveRKÓg

]bkrN_RbharEdlCaGsgðariim

mankiriyaCIkGNþÚg

nigkiriyabgáb;nUveRKÓgs®sþavuFmandavCaedIm Bisdak;kñúgbwg

eTA

b¤RsHCaedIm

edIm,I[GñkdéT

nig layfñaM

edIrmkFøak;

mut b¤Bul søab;kþI BuMenaHesatyknUv GarmµN_TaMg 6 Na mYyEdlKYrRsLaj;

-

KYrxøac

edIm,I[GñkdéTeXIj ehIy

Tuk[smøab;GñkdéTkþI

b¤mYysresrGkSrBN’na

seRggséRg GgÁb;

-

esckþIsøab;kþI

xøac

PitP½y søab;kþI

mYyeTot

ebIGñkdéTsøab;edayRbeyaKenaH²

sikçabT)aNati)at.

vtßúEdlCafavrb,eyaKdUcCaGgÁb;

dak;xñar dac;

-

xñarCaedImenH

ebIeFVIedayxøÜnÉg edaybMNgnwg smøab;stV ehIyebIekIt esckþIekþARkhaykñúg kalCaxageRkayvij

-

-

Kb,IjúaMgvtßú

enaH[vinassin eTIbrYceTas/ ebIykvtßúenaHeTAlk;[eK

-

-


156

KhdæsIl

ehIy Kb,IykéføeTATijvtßúenaH² ykmkvij ¬ehIyKb,I júaMgvtßúenaH[vinassineTIbrYceTas¦

vtßúTaMg LayEdl

RtÚvTmøayecal manGNþÚg cRmÚg GnÞak; nigBaküsresr GkSrBN’naesckþIsøab;CaedImenaH EdlGñkdéTminGaceRbIR)as;

BN’naBIesckþIsøab;CaedImenaH)an

viC¢ameya

Fµb;CaedIm

b¤pSMpÁMúGanGkSrsresr ebImineFVIdUecñHeT

edIm,I[GñkdéTsøab;/

\T§imeya

min

KWmnþviessTaMg Layman

RbeyaKenaH² dac;)aNati)atsikçabT. c¦

ebIeKsøab;eday

ebIxøÜnman\T§ib£T§i dUcCab£T§inaK b£T§i

RKúD b¤b£T§iykS(eTvta b¤b£T§imhakSRtCaedIm ebIcg;[Gñk Nasøab;

-

-

-

Büayamnwgsmøab;stVdéT b¤GñkdéT

edaykiriyaraymnþGaKmepSg² Gab

-

RtÚveFVImin[enAsl;

rYcGMBIdac;)aNati)atsikçabTenHeLIy. g¦

-

GñkenaHk¾søab;edayb£T§ienaH²

eTIbdac;)aNati)atsikçabT.

-

-

-

-

dUccMNg;Emn


BN’nasi!ça bT

CaedIm

)aNati)atenaH

eBalGMBIeTas

ebIbuKÁlRbRBwtþeTAkñúgstVtir cäan

EdlR)ascakKuN sm,tþi

EdlminmansIlKuN CaedIm maneTask¾tUcEdr/

157

KWfasmøab;stV

ebIstVEdlmansrIr³tUc

stVEdlmansrIr³FM

maneTask¾FMEdr

eRBaHRbeyaKBüayamFM/

ebIRbeyaKBüayamesµIKña

k¾Kg;

vtßúEdlRtÚvsmøab;enaHFM/

ebIbuKÁl[RbRBwtþeTAkñúgmnusSCa

-

-

edIm EdlmanKuNsm,tþi/ mnusSEdlman KuNsm,tþitic maneTastic/ eRcIn/

BuMenaH

mnusSEdlmanKuNsm,tþieRcIn

sMedAykkiels

maneTas

ebITMhMsrIr³nigKuNsm,tþiesµI Kña

elak

nigesckþIB üayamrbs;Gñksmøab;/

ebI

-

-

-

Gñksmøab; mankielsTn;exSay b¤esckþIBüayamTn;exSay maneTastic/

ebImankielsekøóvkøa

ekøóvkøa maneTaseRcIn.

b¤esckþIBüayam


158

KhdæsIl

)aNati)atenH manGgÁ 5 KW ³ 1( 2( 3( 4( 5(

âeNa stVmanCIvit âNsBaØita esckþIdwgfastVmanCIvit vFkcitþM citþKitnwgsmøab; ]bkáema Büayamnwgsmøab;edayRbeyaKNamYy etn mrNM stVsøab;edayBüayamenaH.

GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 6 y:agKW ³ 1( minEkøg

2( mindwg

4( CamnusSqáÜt

3( minR)afñanwgsmøab;

5( CamnusSmancitþrevIrvay

6( CamnusSmanTukçevTnaRKbsgát;.

Rtg;Baküfa

min Ekøg

sMedAyk

min )anKitfa

{eyIgnwgsmøab;GñkenH edayesckþIB üayamenH} Rtg;Baküfa min dwg sMedAyk nwgsøab;edayesckþIB üayamenH}

mindwgfa

{GñkenH

kalGñkdéT

sUm,I

søab;eTAedayesckþIB üayamenaH k¾mindac;sikçabT.


BN’nasi!ça bT

159

Rtg;Baküfa min R)af ñanwgsmøab ; sMedAyk

b:gnwg[søab;. BüayamNa

EmnBit

minb:un

GñkdéTnwg søab;edayesckþI

kalGñk enaHsUm,IRtÚvsmøab;søab;edayesckþI

BüayamenaH k¾minCaeTasdl;GñkminR)afñanwg[søab;. Rtg;Baküfa

RtÚvykç cUlsßit sJØavibrit. qáÜt .

Camnus SqáÜt

b¤qáÜteRBaHRbm:at;keRmIk

qáÜt eRBaHRbm:a t ;

Rbm:a t; ma n

Rbm:at;minmaneRsam RCabeBjragka y

sMedAyk

2

KW

1.

dUc elah it .

KW

¬keRmIk ¦

qáÜt

eRBaH

Edlman eQµa Hfa

Rbm:at;maneRsam

1

Rbm:at;m in ma neRsa m

kalRbm:at;enaHkeRmIk

rEmgman km rmas; dMnYcBis nig srIr ³j½rrn§t ;CaedIm . cME NkRbm:a t; ma n eRsa m qáÜteRBaHRbm:at;

cat;fa

kal keRmIk

qáÜtrhUtCanic©

rEmgqáÜt .

min )ansBaØa .

qáÜteRBaHykçc Ul sßit enARtLb;) ansBaØakñúgeBlxøH ².

Gñk Edlma n sBaØavibløas lHbg;e calnU v hir i nig

»tþb ,³ RbRBwt þk mµ min smKYr . sUm ,Ij aMj I s i kçab TTaMg

-

-


160

KhdæsIl

Rsa l nig F¶n ; k¾m in dwg xøÜn . eQµa Hfa CaGñk Ekéxmin )an sUm ,Ie RBaHkar pSMf ña MB üa) al. qáÜteRBaHRbm:at;k þI eRBaHykç cUl sßit kþI

cUrelIkTuk /

Gñk Na

vegVg ePøc stie day

-

-

RbkarTaMg BYg vtßúG VI ² eTaHCaePøIg ma s lam k xøwm cnÞn_ k¾m in sÁal ;

rEmgedIr Can;d Uc KñaTaMg Gs;/

min ma n eTas

qáÜtEbbenaH

Etkal RtLb;) ansBaØa eLIg kñúg eBlxøH ²

ehIy eFVIT aMg dwg ma n eTas. Rtg;Baküfa

Camnus Smancit þr evIr vay

GñkbBa¢Úncitþ¬eTAtamGarmµN_¦ ykçcUl sßit . xøa c

elakehAfa

sMedAyk qáÜt

eRBaH

BYk ykçs Emþg GarmµN _T aMg Lay EdlKYr

b¤s ‘k édcUl tamma t;

ehIy Rc)ac;h TyrUb

-

eFVIB Yk

stV[mansBaØavibløas.

Rtg;Baküfa Camnus SmanTuk çevTnaRKbsgát ; sMedA

yk GñkEdlrsab;rsl; eRBaHTukçevTna hYsRbmaN KW Gñk RtÚv esckþIs nøb ;) at;s µa rtI RKbsgát ;e hIy dwgGVI² mansPaBdUecñaH mindac;sikçabT.

rEmgmin

-


BN’nasi!ça bT

eBalGMBIGanisgS

karevorcak)aNati)atsikçabTenH

manpl 23 y:agKW ³ 1(

2(

GgÁb,c©gÁ smnñaKta

161

CasikçabTTI

1

bribUN’edayGvyv³tUc FM

¬manragkayl¥smRTg; minviklvikar¦.

Gaerahnbrinahsm,tþi

ehIysmRTg;pg

Rbkbedayragkayx<s;

Cvnsm,tþi CamnusSsm,Úredaykarvagévl¥ 4( subtidæitâTta PaBCamnusSmaneCIgCan;s‘b;l¥ 5( caruta PaBCamnusSmanesckþIRCHføarugerOgpg 6( sUcita PaBCamnusSs¥atl¥pg 7( muTuta PaBCamnusSTn;Pøn;KYrsmpg 8( suxita PaBCamnusSCYbRbTHnwgsuxceRmInpg 9( sUrta PaBCamnusSekøóvkøakñúgbris½Tpg 10( mhBVlta PaBCamnusSmankmøaMgeRcInpg 11( visidævcnta PaBCamnusSmanvacaBIeraHek,aHk,aypg 3(


162 12( 13( 14( 15(

KhdæsIl

GePCbrista

)ak;BIxøÜnpg

PaBCamnusSmanbris½T minEbk

GqmÖita PaBCamnusSmintk;søútP½yxøacpg Gb,FMsikta BYkswksRtÚvRbTUsþmin)anpg Gbkáemn GmrNta CamnusSminsøab;eday

-

-

esckþIBüayaménGñkdéTeLIy

Gnnþbrivarta CamnusSmanbrivareRcInKµanTIbMput 17( surUbta PaBCamnusSmanrUbl¥Rss;pg 18( susNæanta PaBCamnusSmanRTg;RTayl¥pg 19( Gb,aBaFta PaBCamnusSmanCm¶Wticpg 20( Gesakt i a PaBCamnusSminxUccitþedayesakeLIy 21( elakbiyta CaTIRsLaj;rbs;elakKWBYkstVpg 22( bieyhi mnaebhi sT§iGvib,eyaKta min)an 16(

RBat;R)asnirascak stV nigCaTIeBjcitþpg 23(

TIXayukta

nig sgçarEdlCaTIRsLaj;

PaBCamnusSmanGayuEvgeTAtamkal.

{cb; )aNati)atsikçabTTI 1 }


BN’nasi!ça bT

163

2> GTinñaTansikçabT

GTin ñaTan efyüectnaEdlEkøglYcRTBüeK eday

y:agtUc

manm¢úlmYyb¤ecsmYy srés

sEgámYysnøwk edayy:agFM

edayehaceTA

fñaMmYy )arIb¤søwk

-

-

sUm,IEtedµAmYyTg/

eRcInRtwmnKrmYyeLIgeTA

GTin ñaTan TaMgGs;.

y:agenHehAfa

GTinñM nam yM GTinñM GnisSdæM GbrictþM rkçitM eKabitM mmayitM brbriKÁhitM ÉtM GTinñM nam

EdlehAfa GTin ñ³ KWrbs;ÉNaEdleKmin Tan;[ minTan; lHbg;[

minTan;dac;citþ[

enARbkan;Carbs;eK minTan; [ .

eKenArkSa

enAhYgEhg

enARKb;RKg

enHehAfa

rbs;eK

GTinñsS GaTanM GTinñaTanM brsS hrNM efyüM ecarika karkan;yknUvrbs;EdleKmin)an[ KWnaMyk -

eTAnUvrbs;GñkdéT

ehAfa GTin ñaTan.

sMedAykPaBCaGñk lYc

PaBCaecar


164

KhdæsIl

enAkñúgGdækfa

sT§mµb,kasinI

GdækfaxuTÞknikay

M

bdismÖiTamKÁ Bnül;BaküGTin ñaTanfa Baküfa GTin ñ )an dl;

rbs;EdleKmin )an[

rkSa. R)afña

mnusSdéT)an

KWrbs;EdlGñkdéThYgEhg

-

TTYlrbs;EdlxøÜneFVItamesckþI

CaGñkminKYr)anTTYlGaC£a

nigminKYrtiHedolkñúgvtßú

Na kalvtßúenaH mnusSdéThYgEhg xøÜnk¾dwgfa mnusS déThYgEhg

-

efyüectnaEdlEkøgnwglYc

RbRBwtþeTAkñúg

-

-

-

-

kayTVar vcITVarNamYy EdltaMgeLIgedayesckþIBüayam Edlnwg kan;ykrbs;e naHeQµaHfa GTin ñaTan.

¬Baküfa mnusSdéThYgEhgrkSa )andl; mnusS

NamYyeRhA BIxøÜn sUm,IekµgtUcEdlRtÚvCakUn b¤e CAkþI hYg EhgrkSavtßúGVImYy

edIm,Ielg

ebImanefyücitþkan;ykvtßúenaH² sk; k¾dac;GTinñaTansi kçabT¦. ÉRbePTénkarlYcenaHman

BYkKW ³ 1(

nanaPNÐbBa©k³

manEpøeQI

-

b¤e dµACaedIm

[XøatcakTIb:unceRmók

25

-

cat;CaBYkman

lYcPNÐenAepSg² man 5

-

5


BN’nasi!ça bT

165

4(

ÉkPNÐbBa©k³ lYcPNÐEtmYyman 5 sahtßikbBa©k³ lYcedayédxøÜnÉgman buBVb,eyaKbBa©k³ GakarRtÚveTasmun

5(

efyüavharbBa©k³

2( 3(

lYcman 5

edayefyücitþman 5.

5 RbeyaK

-

GakarlYcedaylblak;biT)aMg

-

nanaPNÐb Ba©k³ BYkTImYyenaHman 5 KW ³

GaTiyn³

RTBüeK

Gñk lYc )anecaTRbkan;

manERscmáarCaedIm/

rMelaPyk

-

eBlm©as;RTBüeKdac;Gal½y

xøÜnGñklYck¾dak;Fur³fa {Gjmin[vijeT} eTIbdac;GTinñaTan sikçabT. x¦

hrN³

-

GñklYc )annaMeTAnUvPNÐrbs;GñkdéT

edayefyücitþjúaMgvtßúEdlenAelIk,al/ elI(k/ elIsµa elI

-

cegáH[XøatputcakTIRtwmEtb:unceRmóksk;k¾eday GTinñaTansikçabT. K¦

GvhrN³

k¾dac;

-

Gñk lYc )anykRTBüeK ep£ITuknwgxøÜn

eBlm©as;eKmkTarmin[eTAeK

Etm©as;eKdac;Gal½y k¾


166

KhdæsIl

dac;GTinñaTansikçabT.

\riyabfviekabn³

ykTaMg m©as;RTBüeTApg

Gñk lYc )anykRTBüeK

RKan;EtnaMeTA[putCMhanCaKRmb;

BIr k¾dac;GTinñaTansi kçabT. g¦

zanacavn³

Gñk lYc )anykRTBüeKenAelIe Kak

naMykeTA[XøatcakTIRtwmEtbu:nceRmóksk;k¾eday

k¾dac;

-

GTinñaTansikçabT.

ÉkPNÐb Ba©k³ BYkTIBIrman 5 KW ³ k¦

kMdr

GaTiyn³

Gñk lYc )anecaTRbkan;deNþImyk´

nigstVciBa©wmrbs;eK

¬ebI m©as;eKdak;Fur³¦

dac;

-

-

GTinñaTansikaçbT. x¦

hrN³

ciBa©wmrbs;eK

Gñk lYc )anCYynaMeTAnUv´kMdrnigstV

ehIy manefyücitþ

-

k¾lYcykeTAEtmþg

dac;GTinñaTansikçabT. K¦

GvhrN³

Gñk lYc )anRbv½Ba©yk´kMd rnigstV

ciBa©wmrbs;eK EdleKep£ITuknwgxøÜn dac;GTinñaTansikb ça T.

-


BN’nasi!ça bT

\riyabfviekabn³

\riyabfén´kMdr

GTinñaTansikçabT. g¦

167 GñklYc manefyücitþeFVI

nigstVciBa©wmrbs;eK[keRmIk

zanacavn³

dac;

GñklYcmanefyücitþeFVI´kMdrnig

-

-

-

stVciBa©wmrbs;eK[XøatcakTI dac;GTinñaTansikçabT.

nanaPNÐb Ba©k³ BYkTI 1 enaH elaksMedAykvtßú

EdlmanviBaØaNnigvtßúEdl\tmanviBaØaN/ cMENkÉkPNÐ

-

-

bBa©k³BYkTI 2 sMedAykvtßúEdlmanviBaØaNmü:g a b:ueNÑaH. sah tßik bBa©k ³ BYkTIbIenaHman 5 KW ³ k¦

sahtþik³

GñklYc)anlYcRTBüeKedayxøÜnÉg

GaNtþik³

GñklYc)aneRbIGñkdéT[lYcRTBü

nisSKÁiy³

GñklYc )anlYcRTBüeKedaye)aH

dac;GTinñaTansikçabT. x¦

eK ebIGñkdéTlYc)anmktambgÁab; dac;GTinñaTansikçabT. K¦

rMlgTImanrbgnigTVarCaedIm b¤rt;rMlgKyRBHraCFanI dac; xUcGTinñaTansikçabT.

-

-


168

KhdæsIl

GtßsaFk³

GñklYcjúaMgRbeyaCn_[seRmc

-

Camun GMBIkiriyalYc KWbgÁab;;GñkdéTfa Gñk GaclYcrbs; énCnÉeNaH kñúg kalNa cUrlYckñúg kalenaHcuH/ Rbsin ebIGñkdéTlYc)anEmn

GñkbgÁab;dac;GTinñaTansikçabT

kñúgxN³ EdlbgÁab;ehIy PøamhñwgÉg. edIm

mü:ageTot

GñklYc)anlYcykvtßú

EdlGacRsÚb

e)a:teRbgrbs;GñkdéT

bWt

Ck;

-

enA

manEs,keCIgCa

-

b¤Cb;ykeRbgGMBIqñaMg

edayRKan;Etdak;Es,keCIgeTAkñúg

-

qñaMg putBIédPøam k¾dac;GTinñaTansi kçabTPøamEdr. g¦

Furniekçb³

edaykardak;Fur³

EdleKep£ITuknwgxøÜn

Gñk lYc )anlYcRTBüeK seRmc

dUcCaecaTRbkan;ykdICaedIm BuMenaHesat

b¤rbs;

-

-

rbs;EdlxøÜn )anx©IeKmk

ebIxøÜndak;Fur³fa Gjnwgmin[ Ém©as;RTBüeKk¾dac;Gal½y dac;GTinñaTansikçabT.

buB Vb ,eyaK bBa©k ³ BYkTIbYnman 5 KW ³ k¦

buBVbeyaK³

Gñk lYc manefyücitþehIyeRbIGñk

déT[eTAlYc/ )annwgGaNtþik³GñkbgÁab;[GñkdéTlYcRTBü

-


BN’nasi!ça bT

169

eK dUceBalmkehIykñúgGaNtþik³ eQµaHfa buBVbeyaK. x¦

shb,eyaK³

BüayamxøÜnÉg

GñklYc )anlYcRTBüeK eday

manbgçitbegÁalRBM[cUleTAkñúgTIERscmáar

-

-

eKCaedIm cMnYnTIRbmaNcugsk; dac;GTinñaTansikb ça T.

sMviFavhar³

GñklYcbbYl KñaeTAlYcRTBüeK

ebIGñkNamYy lYc )anmk

k¾dac;GTinñaTansi kçabTTaMg

segátkmµ³

GñklYcbbYl KñaeTAlYcRTBüeK

K¦ Gs;Kña.

edaykMNt;kal RtÚvtamkMNt;

ma neBlRBwkCaedIm

-

ebIGñkdéTlYc )an

kalEdleRbIbgÁab;enaHEmn

dac;GTinña -

TansikçabT. g¦ nimitþkmµ

nimitþkmµ³

Gñk lYcKitnwglYcRTBüeK edayeFVI

mankiriyamicEPñknigkiriyajak;muxCaedIm

[sBaØadl;GñkdéTEdlxøÜneRbI[eTAlYc )anmktamsBaØaenaHEmn

eBlEdl[sBaØaenaHÉg.

edIm,I

ebIGñkenaHlYc

dac;GTinñaTansi kçabT

-

kñúg

-

-


170

KhdæsIl

efyüavharbBa©k³ BYkTIR)aMman 5 KW ³ k¦ CaedIm eKkþI

efyüavhar³

GñklYc )anlbkat;TItmanCBa¢aMg

ehIylbcUllYc rbs;eKkþI

edayrgVas;rgVal;xVH

e)akR)as;ykrbs;

edayføwgxøH

edayrab;bnøMxøH

b¤RkéLedaykhabN³ Ekøg køay sMNCaR)ak; s<an;Ca masCaedIm kalbuKÁlenaH kan;yky:agenH

bøn;

bsyðavhar³

b¤qk;deNþIm

sikçabT. K¦

-

Kb,Idwgfa

lYcdUcCaecar RtÚvdac;GTinñaTansi kçabT. x¦

-

GñklYc kMEhg sgát; sgáin

ykRTBürbs;GñkdéT

brikb,avhar³

dac;GTinñaTan

Gñk lYcRTBüeKedaykiri ya

-

-

kMNt;² kñúgTIenHman 2 y:agKW ³

( PNÐbrik b,³ kMNt;edayRTBü 1

( »kas brikb,³ kMNt;eday»kas 1.

ÉkMNt;edayRTBüenaH dUcCaxøÜnGñklYc KitnwglYc

sMBt;sadk

ehIy lbcUleTAkñúgElVg

kñúgevlayb;rYc

kMNt;fa {ebICasMBt;sadkeTIbGjyk ebICaGMe )aH Gj

-

-

-


BN’nasi!ça bT

171

minyk} Rsab;EtelIkkarugeLIg ebIkñúg karugenaH CasMBt; sadkEmn

dac;GTinñaTansikçabTkñúgxN³elIkeLIg/

CaGMe)aHeTAvijenaH

minTan;dac;

luHelIkkarugecjmkxageRhA

ebI

-

-

GTinñaTansi kçabTeT.

ehIyRsayemIleTIbdwgfa

CaGMe)aH k¾KiteTotfa {Gjyk)anrbs;Namk RtÚvyk rbs;enaH}

ehIynaMykeTAputCMh‘anCaKRmb;BIr

-

dac;

GTinñaTansikçabT. RbsinNaebIm©as;eK edjtamERsk fa ecar²/ xøÜnGñklYck¾TMlak;ecalrt;eTA \tTan;RtÚveTas

-

-

GVIenAeLIy. ebIGñkdéTNamYykan;ykeTAxøÜnRtÚvsgeK. b¤ebIm©as;eKRtLb;eTAvij ykedaysmÁal;fa

xøÜneXIjxøÜnÉg

Carbs;erIs

ehIyeFVICakan;

-

k¾dac;G TinñaTanEdr

ebIerIsykeTAsgeKvij \tdac;GTinñaTansikçabTeLIy. kMNt;» kas

dUcCaGñklYc

manbrievNrbs;buKÁl CaedIm

cUleTAkan;TITaMg Lay

eXIjnUvrbs;buKÁlNamYy

EdlxøÜncg;)an ehIykMNt;TI»kas manTVarElVgnigmuxpÞHCa edIm ehIyKitfa ebIBYk m©as;RTBüeK eXIjGjRtg;»kas enH/

GjnwgeFVIhak;dUcCacab;kan;emIl/

-

-

ebIeKmineXIjeT


172

KhdæsIl

GjnwglYc yk/ ebI kan;ykrbs;enaH knøgput RtwmTI» kas Edl)ankMNt;TukenaHÉg dac;GTinñaTansikçabT. X¦

bdicänñavhar³

kiriyabiT)aMg

GñklYcykRTBüeK

dUcCaeXIjRTBüeKmancieBa©ónCaedIm

eKedaHTukkñúgTITaMg LaymanTI»TüanCaedIm

eday Edl

-

ehIybiT )aMg

RKbTukedayGacm_dI b¤søwkeQI edayKitTukfa {Gjnwg kan;ykCaxageRkay}.

-

ebIminTan;elIkeLIg[Xøatput

-

-

-

cakTI minTan;RtÚveTaseT/ kalNam©as;eKmkrkmineXIj ehIyeKKitfa

caMEs¥kswmdwgcuH/

eKenAGal½yrbs;eK

enAeLIy ehIyecosecjeTA Rsab;EtxøÜnÉgeTAelIkyk rbs;enaHmk ykenaHÉg.

dac;GTinñaTansi kçabT ebIxøÜn kan;ykrbs;enaH

kñúgeBlEdlelIk kñúg kalEdlxøÜn

-

-

-

-

biT)aMgTukedaysmÁal;fa rbs;G jdUecñHkþI edaysmÁal; fa

Carbs;erIs )an

\LÚvenH

m©as;eKeTA)at;ehIyetI/

rbs;enHKWeKecalehIy dUecñHkþI xøÜnk¾RtÚvsgeKEdr BuMenaH esatBIrbIéf¶eRkaymk BYkm©as;eKmkrkeTotmineXIj/ eK

-

-


BN’nasi!ça bT

173

k¾dak;Fur³faElgrvl; ehIyecosecjeTA/ ebIxøÜn )ankan;

-

ykrbs;enaHmk k¾RtÚvEtsgeKEdr. mYyeTot ebIeBl

-

eRkay mkBYkm©as;eKdwg ehIyTamTarykvij/ ebIxøÜnÉg biT)aMgrbs;enaHmin[

GTinñaTansi kçabTdac;kñúgxN³

Edlm©as;eKdak;Fur³minxan. rbs;enaH Tuk.

eKmineXIjedayRbeyaKEdlxøÜn

mü:ageTot

GñkNamYy

rbs;mansPaBdUecñH enaHeT/

eRBaHehtuGVI

eRBaHfa

-

lak;biT)aMg

min )anbiT)aMgRKbTuknUv

EdlsßitenAkñúgTI dUc)aneBalmk

bu:Enþmanefyücitþ

eTAkñúgPk;b¤kñúgdI/

?

-

-

-

-

ehIyCan;Bnøicbgáb;rbs;enaH

GñkenaH

k¾dac;GTinñaTansikçabThñwg

kñúgxN³EdlBnøicbgáb;cUleTAenaHÉg. g¦ eqñat

kusavhar³

dUcCaeXIj søakeKeFVIBIbnÞHb£sSI

sresreQµaHGñkenH eRkam

GñklYcRTBüeKedaykarbþÚrsøak

GñkenaHTuk

søakenABIelI[CacMENk²

nwgelIkykcMENkrbs;GñkdéT

b¤søwketñat

eK

ehIyeKdak;sMBt;enABI EckKña/

xøÜnmanR)afña

-

-

-

EdlmantémøticnigeRcIn


174

KhdæsIl

b¤mantémøesµIKña

xøÜncg;TMlak;søak

EdlTukenACitcMENkrbs;xøÜn

cMENk

EdleKdak;elIcMENkrbs;xøÜneTAelI

-

-

cMENkrbs;Gñk déT ehIyerIhUtelIkeLIg bu:eNÑHminTan; eTACaGVIenAeLIyeT/

dl;T møak;eTAelIcMENkGñkdéT

k¾min

Tan;CaGVIEdr. luHRtaEtsøakrbs;xøÜnFøak;eTAelIeK ehIy xøÜnerIhUtyksøakeK

GMBIcMENkrbs;eK[xit

TIEtbnþicbu:eNÑaHdac;GTinñaTansi kçabT hUtelIkeLIg.

Tmøak;mkkñúg søakxøÜn

n½y mYyeTot

b¤ Xøatcak

kñúgxN³EdlerI

ehIyerIhUtyksøakGMBIcMENkeKmun

k¾minTan;CaGVI dl;erIyksøakxøÜnGMBIcMENkxøÜneTAvij k¾enA Gñk déT

luHRtaEtdak;søakxøÜnenaH

RKan;Etdak;putGMBIédPøam

Pøam kñúgxN³enaHÉg.

-

-

-

ebIxøÜncg;TajyksøakeK

dMbUg/ kñúgxN³EdlerIeLIg minTan;CaGVIeT/ kñúgeBlTmøak; minTan;CaGVIEdr

-

-

-

eTAkñúgcMENk

dac;GTinñaTansikçabT

¬rYmRbePTénkarlYcTaMgGs;RtÚvCa

-

25¦

edayRbePTNamYy suT§EtCaGTinñaTanTaMgGs;.

ebIlYc

-

-


BN’nasi!ça bT

175

eBalGMBIeTas GTinñaTanenaH ebIbuKÁlRbRBwtþeTAkñúgRTBüd¾fyefak

KWlYcyknUvrbs; d¾fyefakrbs;buKÁldéT maneTastic/ lYcyknUvrbs;EdléfømaneTaseRcIn d¾éføføa/

ebIvtßúesµIKña

eRBaHvtßúEdllYc

lYcyknUvRTBürbs;buKÁl manKuN

sm,tþitic maneTastic/ lYcyknUvRTBürbs;buKÁlEdl manKuNsm,tþieRcIn RTBütUc

maneTaseRcIn/

maneTastic/

eRBaHRbeyaKBüayamFM/

BuMenaHebIlYcyk

lYcyknUvRTBüFM ebIvtßúEdllYc

nigesckþIBüayamrbs;GñklYc

nigKuN

ebIGñklYc man

kielsTn; b¤esckþIB üayamTn; maneTastic/ ebIGñklYc mankielsekøóvkøa maneTaseRcIn.

-

-

-

maneTasFM

sm,tþirbs;m©as;RTBüesµIKña elakkat;eTas seRmceday kiels

-

-

-

-

-


176

KhdæsIl

GTinñaTanenH manGgÁ 5 KW ³ 12-

brbriKÁhitM RTBüEdlmanm©as;eKhYgEhgrkSa brbriKÁhitsBaØita esckþIdwgfa RTBüEdlman m©as;eKhYgEhgrkSa

345-

efyücitþM citþKitnwglYc ]bkáema BüayamnwglYc edayGakarNamYy etn hrNM lYc)anmkedayesckþIBüayamenaH. GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 7 y:agKW ³

1( kan;ykedayRcLMfaCarbs;xøÜ n

2( kan;ykedayesckþIsñiT§sñalnwg Kña 3( kan;ykCarbs;x©IKña 4( kan;ykrbs;BYkeRbthYgEhgrkSa

5( kan;ykrbs;stVtircäanhYgEhgrkSa 6( kan;ykedaysmÁal;faCarbs;bgSúkUl 7( CamnusSqáÜt.

-


BN’nasi!ça bT

177

eBalGMBIGanisgS GTinñaTansikçabTenH

CasikçabTTI

2

manGanisgS

11 y:agKW ³

mhT§nta PaBCamnusSmanRTBüeRcInpg 2( bhUtFnFBaØta CamnusSmanrbs;rbr nigFBaØahar 1(

-

d¾sm,ÚrkuHkum 3(

GnnþePaKta

CamnusSrkRTBü)anedaymineTIs

-

Tal;CaTIbMput 4(

Gnub,nñePaKub,tþita

ePaKRTBüEdlminTan;ekIt

ekIteLIg )an 5(

]b,nñePaKfavrta

ePaKRTBüEdl)anekIteLIgehIy

k¾taMgenAx¢ab;x¢ÜnminxUcxat 6(

\cäitanM laPanM xib,dilaPita EdlR)afña)anedayqab;rh½smin lM)ak

rkRTBürbs;

-


178 7(

KhdæsIl

GsaFarNePaKta Gnþray

manRTBüsm,tiþminx©at;x©ay

eTAedayraCP½y

ecarP½y

-

]TkP½y

GKÁiP½y b¤jatiqe)akeLIy 8(

GsaFarNFnbdilaPta

rkRTBü)anmkehIy

-

min)anx¢Hx¢aysayPayeTAepþspþaseLIy 9(

elakutþrbdilaPta

smrmüCaGñk)annUvelakutþr

-

RTBüeTotpg 10(

ntßi PavsS GCannta Gsvnta

PaB CaGñkmin

-

Føab;dwg minFøab;B¤ edayRKan;EtBaküfaKµanenaHeLIy 11(

suxviharita

eTAenATIkEnøgNa k¾CYbRbTHEtnwgsux.

{cb; GTinñaTansikçabTTI 2 }


BN’nasi!ça bT

179

3> kaemsu micäacarsikçabT

Rtg;sikçabTTI 3 enH sIl sgáat;TI

micäacar³

1

sikçabTTI

3

fa

kaemsu

sIl sgáat;TI 2 sikçabTTI 3 fa GRBhµcriy ³ munnwgsresreroberog GRBhµcriy sikçabT ´sUm

-

cgRkgnUvkaemsu micäacarsikçabT CamunsindUcteTAenH. kaemsu micäacra ³ kiriyaRbRBwtþxuskñúgkamTaMgLay. mKÁ/

enAkñúgsT§mµb,kasinI brmtßTIbnI/

GdækfaxuTÞknikay

nigGdækfaxuTÞkni kay

bdismÖiTa-

\tivutþk³)an

-

Bnül;Bakü kaemsumicäacar³fa ¿ bTfa bTfa

kaemsu )andl; karRbRBwtþkñúgemfun. micäacaera )andl; RbRBwtþlamkEdlKYr

dl;kartiHedol.

EtedaylkçN³

ectnaEdlRbRBwtþknøgzan³

EdlminKYrRbRBwtþedaykayTVar

®sþI

-

-

CaGñkR)afñaRbRBwtþGaRkk;


180

KhdæsIl

¬GsT§mµ¦ eQµaHfa kaemsu micäacar³. emfunsmacar³man 2 y:agKW ³ (

sTarsenþas³

esckþIsenþaseRtkGrnwgPri ya

brTarKmn³

kiriyaKb;rknUvPriyaénbuKÁldéT

-

rbs;xøÜnEdlmanc,ab;GnuBaØattamRbéBNI[ 1 (

Edlc,ab;hamXat; EtgR)afña. énemfun

TaMgBIrenHehAfa

kiriyaRbRBwtþxuskñúg kamenaH

CamaryaTd¾lamk

manRBHsmµasm<úT§CaedIm

ehAfa kaemsu micäacar³. 1

{kam }

eRBaHstV

b¤kñúgstVCavtßú

-

-

EdlelakGñkR)aC£TaMg Lay

EtgtiHedoledaycMENkmYy

kñúgGPiFmµtßviPavinIfa kam manBIry:agKW emfun kam

rskam

1

emfunkam

sMedAykemfunsmacar

2

y:ag dUceBalmkenH/ ÉrskamsMedAykrsrbs;Gahar sTarsenþas³ EdlehAfa

nig rsrbs; GaharÉeTot/

RbRBwtþxuskñúg kamenaH

nigsura)an³pg.

EtkñúgTIenH

-

sMedAykbrTarKmn³


BN’nasi!ça bT

181

)anesckþIfa kamxusTMngxus c,ab;RbéBNIeK )an

-

CaehAfa RbRBwtþxuskñúg kam )alIfa kaemsu micäacar ³. {kaemsumicäacarhñwgÉg}.

)andl;

buKÁldéTdUceBalmkehIy

kiriyaKb;rkPriyaén

EtebI tamlkçN³

elak

sMedAyk GKmnIy dæanvitikámectna KWectnaCaehtunaM[ RbRBwtþk nøgkñúg sßanEdlminKYrKb;rk EhgrkSa

KW®sþIEdlmaneKhYg

b¤bursEdlminEmnCasVamIrbs;xøÜn

kñúgkayTVarEtmü:ag

RbRBwtþeTA

-

-

-

-

-

edayR)afñaedIm,InwgesBGsT§mµ

ehAfa kaemsu micäacar³.

®sþIEdlCaGKmnIydæanrbs;burs

KW®sþIEdlburs

-

minKYrKb;rkedayGsT§mµenaHman 20 KW ³ 1( 2( 3( 4(

maturkçita ®sþIEdlmanmataRKb;RKgrkSa biturkçita ®sþIEdlmanbitaRKb;RKgrkSa matabiturkçita ®sþIEdlmanmatabitaRKb;RKgrkSa Paturkçita ®sþIEdlmanbgRbúsb¤b¥ÚnRbúsRKb; RKgrkSa

-


182 5( 6( 7( 8( 9( 10(

KhdæsIl

PKinIrkçita jatirkçita eKatþrkçita

®sþIEdlmanjatiRKb;RKgrkSa ®sþIEdlmanbuKÁlmaneKatþCamYyKña

b¤manCativgSCamYy KñaRKb;RKgrkSa

Fmµrkçita

®sþIEdlmanbBVCitBYkNamYy

Gñk

-

RbRBwtþFm’RtÚv KñaRKb;RKgrkSa

sarkça

®sþIEdlRbkbedaykiriyarkSaKW®sþIEdl

mansVamIehIyb¤maneKRbkan;TukrYcehIy

sbriTNÐa RBHraCa

11(

®sþIEdlmanbgRsIb¤b¥ÚnRsIRKb;RKgrkSa

®sþIEdlRbkbedayGaC£a

dak;raCGaC£a

KW®sþIEdl

min[Gñk NaRbRBwtþknøg

-

-

-

tamGMeBIcitþ b¤min[bursNamYyeTARbRBwtþknøg

FnkáIta

®sþIEdleKTijb¤e laHedayRTBü eTaHtickþI

eRcInkþI ykmkeFVICaPriya b¤RtwmEtelaHmkb:ueNÑaH 12(

eKmin)andl;eTAeFVICaPriyak¾eday

qnÞvasinI burs

®sþIEdlrt;tameTAenAeFVICaPriyarbs;

edayesckþIeBjcitþrbs;xøÜn

ehIyburs

-


BN’nasi!ça bT

13(

eKTTYlRBmpg

ePaKvasinI

®sþIEdleTAenAeFVICaPri yarbs;burs

eRBaHEtePaK³

eTARtwmEtGERg 14(

KW®sþIEdl)anePaK³ nigt,al;CaedIm

k¾eTAenAeFVICaPriyarbs;bursenaH

bdvasinI EtsMBt;

CaPriyaeK

»TbtþkinI

edayehac

KW®sþIEdlT½lxSt;

eRBaH

EdlRKan;EtsMBt;

eTIbsuxcitþcUleTAeFVI

®sþIEdleKep¥abédCamYyburs

eTAkñúgpþilTwkmYy

ehIyeKeBalfa

-

-

GMBIbursNa

®sþIEdleTAeFVICaPriyarbs;burs

esøókb¤sMBt;d Nþb;k¾RkEdr 15(

183

RClk;

-

-

-

-

{Gñk TaMg Lay

cUrRcLMKña cUrkuMEbk)ak;Kña [dUcCaTwkenH}

KW®sþIEdleKpSMpÁúM[eTACaPriyarbs;bursedayviFI

16(

EbbenH

»PtcumÖda

®sþIEdleKdak;RTnUlcuHGMBIk ,al

®sþIrk]sCaedIm

EdlbursNamYyeKCYydak;

RTnUlGMBIk,al ehIynaMy keTAeFVICaPri yaeK.

KW

-

-


184 17(

18(

KhdæsIl

TasI c Priya c PriyaeKpg

-

ehIybursenaHykeFVICaPriya

kmµkarI c Priya c

®sþIEdlCakUnQñÜleKpg Ca

Priyea Kpg KW®sþIEdlcUleTAenAeFVk I arsuIQñÜleKehIy b¤degçArbs;xøÜnenaH

eTAseRmc

rYmsgVasCamYy ElgRtÚv karedayPriyarbs;xøÜn

FCahda

®sþIEdlesnanaMmkedayTg;C½y

EdlesnadMeLIgTg;C½y rbs;esþc

20(

Ca

KW®sþIEdlCaTasIrbs;bursNamYy

manbursNamYy 19(

®sþIEdlCaTasIeKpg

elIkT½BeTAc,aMgdeNþImEdn

-

déTekoryk)anmk

ykeFVICaPriya

muhutþika

KW ®sþI

ehIybursNamYy

-

®sþIEdlmanbursPb;RbsBVEtmYyRsbk;²

KW®sþIEdlCashaysµn;rbs;bursNamYy. mgÁltßTIbnIBnül;kñúgCMBUkTI

sar kçafa

cMENkRtkUlTaMg Lay

9

man®sþIeQaµH

sUm,IkalebI

-

BYkstV

Edlbdisn§ikñúgKP’ zitenAkñúgépÞeBaH k¾eFVIkti kaKñafa ebI´ mankUnRbús

GñkmankUnRsI

FItarbs;Gñk nwgmin )anedIm,I

-


BN’nasi!ça bT

nwgeTARtkUldéT

Edlmanmatanigbita

185

cUr)andl;kUnRbúsrbs;´ )andNþwgTukehIy

dUecñHRsI

sUm,IkñúgépÞeBaH

y:agenH eQµaHfa RsIman sVam I.

®sþITaMg 20 CMBUkdUceBalmkehIyenH Kb,Idwgfa

suT§EtCaGKmnIydæanrbs;burs

KWfasuT§EtbursminKYr

-

-

-

-

Kb;rkedayGsT§mµTaMgGs; ebIburseTAKb;rkedayGsT§mµ cat;Cakaemsu micäacar³EmnBit. cMENk®sþIKb,Idwgfa

minEmnCaKUkMNan;rbs;xøÜn CMBUkxagcug TaMg

12

bursdéTminEmnCasVamI

CaGKmnIydæanrbs;®sþI

man®sþIeQµaHsarkçaCaedIm

CMBUkenaH

Kb;rkedayGsT§mµeLIy/

bursTaMg Lay

ebIKb;rk

minRtÚveTAKb;rk®sþIEdl

manbuKÁlNamYyeKRKb;RKgrkSaenaHeLIy/

-

12

KWfaminRtÚv [®sþI

dac; kaemsu micäacarsikçabTEdr. EmnBit

ebIeTAKb;rk

-

-

-

-

nwg®sþI 8 CMBUkxagedIm man®sþIeQµaH mat ur kçita CaedIm cat;Camicäacar³

dac;sikçabThñwgEdr

manmataCaedImRKb;RKgrkSa

eRBaH®sþITaMgenaH

min[enArYmsgVasCamYynwg

-


186

KhdæsIl

burstamTMenIgcitþxøÜneLIy/ ebIeTAKb;rk®sþI 12 CMBUkxag cug

maneQµaH

sar kça

sikçabThñwgEdr

cat;Camicäacar³

dac;

eRBaHCaGakarrMelaPcUleTAkñúg sßanEdl

manbursdéTeKxaxaMg. cMENkxag®sþIvij

NamYy

CaedIm

ebIxøÜnmansVamIehIy

eKkMNt;Rbkan;CaPriyaeKehIy

b¤manburs

-

-

-

-

xøÜnminKYrKb;rk

bursdéTedayGsT§mµeLIy ehtuenaH®sþI 12 CMBUkxagcug man®sþIeQµaH

cat;Camicäacar³ )aneQµaHfa

sar kça

mansVamIehIy/ mat ur kçita

min)aneQµaHfa

eRBaH®sþITaMgenaH

É®sþI

CaedIm

micäacar³

8

cMBUkxagedIm

ebIeTAKb;rkbursNa

eRBaHehtuenaH

-

dac;sikçabTenHeLIy ebITuk

k¾minEmnR)afñaedayxøÜnÉg

KWRKan;EtXat;nUvGMeBIGnacar

déTbu:eNÑaH

eRBaH®sþITaMgenaH

minTan; manbþIhYgEhgenAeLIy/

CamatabitaCaedImbI)ac;rkSa eLIy

ebIeTAKb;rknwgbursdéT

dac;sikçabThñwgEdr

man®sþIeQµaHfa mYy

CaedIm

min[eTAKb;rkburs

matabitaCaedIm

\sSr³ elIsmösSrbs;®sþITaMgenaHeLIy.

minEmnCa

-

-

-

-


BN’nasi!ça bT

187

sUm,I®sþI 8 CMBUk man mat urkçita CaedIm ebIburs

NaRbRBwtþG sT§mµCamYy

dac; kaemsu

micäacar³Etburs

enaHbu:eNÑaH/ cMENk®sþI 8 CMBUkenaH mindac;si kçabTenH eT.

Et®sþImaneQµaHfa

sar kça

CaedIm

ebIRbRBwtþ

-

-

-

-

GsT§mµCamYyGñkdéT xøÜnk¾dac; kaemsu micäacar³Edr. kaemsu

micäacar³nu+H

ebIbuKÁl[RbRBwtþeTAkñúg

GKmnIydæanEdlR)ascaksIlKuNCaedIm

maneTastic/

EdlbribUN’edaysIlKuNCaedIm maneTaseRcIn/ BuMenaH esat

ebITukCaR)ascak sIlKuNCaedIm

RbRBwtþeTATaMgbMBan

rbs;GñkTaMgBIresµIKña

k¾ maneTaseRcInEdr

-

EtbuKÁl[

ebIesckþIR )afña

-

-

-

elak[seRmcedaykielsTn;exSay

b¤esckþIBüayamTn;exSay

maneTastic/

ebImankiels

-

ekøóvkøa b¤manesckþIBüayamekøóvkøa maneTaseRcIn. kaemsu micäacarsikçabTenH manGgÁ 4 KW ³

1(

GKmnIyvtßú

vtßúEdlminKYrKb;rk

KW®sþIEdlman

eKRKb;RKgrkSa b¤bursminEmnCasVamIrbs;xøÜn

-


188 2(

KhdæsIl

tsµw esvncitþM

citþcg;esBkñúgvtßúEdlminKYrKb;

rkenaH 3( 4(

esvnb,eyaeKa BüayamnwgesB meKÁn mKÁb,dibtþiGFivasnM )anRbCl;b¤TTYlnUv

-

mKÁedaymKÁ.

GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 4 y:agKW ³

1( mindwgxøÜn 2( qáÜt

3( mancitþrevIrvay

4( manTukçevTnaRKbsgát;

rab;karmineRtkGr 1 pg CaKRmb; 5.

eBalGMBIGanisgS

kaemsu micäacra sikb ça TenHCasikb ça TTI 3 énnic©sIl

GanisgSénkarevorcaksikçabTenH criysikçabTxagmuxTaMgGs;;.

dUc GanisgSénGRBhµ

{cb; kaemsu micäacarsikçabT }

-


BN’nasi!ça bT

189

GRBhµcriysikçabT GRBhµcriy ³

nUvemfunFmµ.

kiriyaRbRBwtþnUvFm’minRbesIr

enAkñúgRBHvin½ybidk

mhaviPgÁ

KWesB

-

Rtg;)araCikk½NÐ

sikçabTTI 1 )anBnül;BaküemfunFmµfa ¿

emfunFemµa nam eya esa GsT§emµa KamFemµa vslFemµa TudæúløM ]TknþikM rhsSM TVyMTVysmabtþi Éesa emfunFemµa nam. Fm’EdlehAfa Gsb,úr s

emfun

Fm’rbs;GñkRsúk

enaH

KWFm’EdlCarbs;

-

Fm’rbs;mnusSefakTab

b¤GMeBIGaRkk;mankic©edayTwkCaTIbMput

CaGMeBIEdlCnBIr

nak;EtgrYbrYmKñaeFVIkñúgTIkM)aMg enHÉg ehAfa emfunFmµ.

bdiesvti nam eya nimietþn nimitþM GgÁCaetn GgÁCatM Gnþmesa tilplmtþMbi bevesti Éesa bdievsti nam.

-


190

KhdæsIl

buKÁl[nimitþrbs;xøÜncUleTAedaynimitþeK

[GgÁ

kMeNItxøÜn cUleTAedayGgÁkMeNIteK edayehaceTAsUm,I

-

-

Gs;TIRtwmEtmYy RKab;l¶ buKÁlenaH ehAfa esB. Baküfa

emfunFmµ

elaksMedAykesBkñúgTVarmKÁ

TaMg 30/ TVarmKÁNamYykþI TukCa»nebomGgÁCatrbs;xøÜn kþI

bBa©ÚlGgÁCatrbs;xøÜn

-

-

cUleTAkñúgTVarvc©³mKÁrbs;xøÜnkþI

ebomGgÁCatrbs;buKÁldéTkþI

RBm[GñkdéTesBemfun

nwgTVarmKÁrbs;xøÜn edayeKCYledayrbs;GVI b¤edayeKEc cg;edayBaküRbkbedaykamepSg²

b¤k¾edayGpSúkehIy

-

-

-

eRtkGr cg;[eKesBkþI k¾dac;GRBhµcriy si kçabT. bNþaTVarmKÁTaMg

bBa©ÚlGgÁCatrbs;xøÜn RTnab;kþI

30

enaH

ebIxøÜn mancitþcg;esB

maneRsamRTnab;kþI

sUm,IRtwm EtmYyRKab;l¶

mü:ageTot

maneRsamRTnab;kþI

mKÁNamYyrbs;buKÁldéT

-

eTAkñúg»kasesIm

Edlxül;RbRktIminBal;RtÚvénTVarmKÁNamYy rbs;buKÁldéTkþI

KµaneRsam

rbs;xøÜnkþI

KµaneRsamRTnab;kþI sUm,I søab;ehIy

-


BN’nasi!ça bT

stVminTan;sIukþI

191

stVminTan;sIuedayeRcInkþI

k,alexµacdac;k¾b®Ba©kGgÁCatxøÜn ebIkha[b:H

TgÁickñúg mat;enaHkþI

mü:ageTot

[cUleTAkñúg mat;Edl

k¾e QµaHfa

dac;GRBhµ

-

-

criysikçabT. ebIxøÜnmineRtkGreT

EteKmkkMEhgbgçM

rhUtdl;

mankarTHtb; CnøedaykaMbitCaedIm ehIy k¾beNþay[eK esBeTAedayesckþIxøac sikçabTenHeLIy.

ebIxøÜnmancitþeRtkGr

edayKµaneRtkGr

mindac;

buKÁldéTjúaMgGgÁCatxøÜncUl

eTA bNþaGgÁCatkMBugcUl GgÁCatcUls‘b;ehIy GgÁCat kMBugsßitenA

GgÁCatEdlbnßyecjy:agNamYy

esckþIeRtkGr dac;si kçabTenHehIy.

eday

k¾karRbRBwtþxuskñúgGRBhµcriy³enH edaykarRbRBwtþ kñúgTVarmKÁ

30

sikçabTenHÉg.

TVarmKÁNamYyenaH

rEmgdac;GRBhµcriy

-

-

-

-

-

-

-


192

KhdæsIl

ÉTVarmKÁTaMg 30 enaH EckCaTVarmKÁrbs;mnusS 10/

TVarmKÁGmnusS 10/ TVarmKÁstVtircäan 10/ rYmCa 30.

TVarmKÁmnusS 10 enaH KWmnusSRsI manTVarmKÁ 3 KWvc©mKÁ=

TVarFM

1/

bsSavmKÁ=

TVartUc

1/

mux mKÁ=

TVarmat; 1/ mnusSRbús manTVarmKÁ 2 KWvc©m KÁ 1/ mux mKÁ 1/ mnusS]PetaBüBa¢nk³¬mnusSmanePT 2¦ manTVarmKÁ 3 KWvc©mKÁ 1/ bsSavmKÁ 1/ muxmKÁ 1/ mnusSbNÐk³ ¬exÞIy¦

manTVarmKÁ 2

KWvc©mKÁ

mkRtÚvCaTVarmKÁmnusSman 10.

1/

mux mKÁ

1/

pSMKña

TVarmKÁGmnusS 10 enaH k¾cat;CaRsImanTVarmKÁ 3/ RbúsmanTVarmKÁ 2/ ]PetaBüBa¢nk³manTVarmKÁ 3/ bNÐk³

-

manTVarmKÁ 2 pSMKñamkRtÚvCaTVarmKÁGmnusSman 10. TVarmKÁstVtircäan

10

enaH

k¾cat;CajImanTVarmKÁ

3/ eQµalmanTVarmKÁ 2/ ]PetaBüBa¢nk³manTVarmKÁ 3/ bNÐk³manTVarmKÁ man 10.

2/

pSMKñamkRtÚvCaTVarmKÁstVtir cäan


BN’nasi!ça bT

193

GRBhµcriy sikçabTenH manGgÁ 4 KW ³ 1(

ePTnvtßú

vtßúCaTITmøaynUvsIl KWTVarmKÁTaMg 30

cMeBaHRtg;TVarNamYy 2( 3( 4(

esvncitþM KitnwgesB teC¢avayaema BüayamnwgesBnUvemfunFmµenaH meKÁn mKÁb,diâTnM júaMgmKÁnigmKÁ[dl;Kña. GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 4 y:agKW ³

1( mindwgxøÜn 2( qáÜt

3( mancitþrevIrvay 4( TukçevTnaRKbsgát; rab;TaMgmineRtkGr 1 pgCaKRmb; 5.


194

KhdæsIl

eBalGMBIGanisgS karevorcakGRBhµcriy sikçabTenHCasikçabTTI

]e)asfsIl manGanisgS 20 y:agKW ³ 1( 2( 3(

3

én

viktbc©tßikta minmanswksRtÚvebotebon sBVCnsSbiyta CaTIRsLaj;TukcitþénCnTaMgBYg GnñânvtßsynaTInM bdilaPta rk)ay Twk eRKÓgesøókdNþb; nigTIkEnøgedkenA)anedaygay

suxsynta dl;edkeTAk¾lk;CasuxRsÜl 5( suxbdiBuCÄnta P£ak;eLIgvijk¾CasuxRsÜl 6( GâyPyvinimutþta putP½ykñúgG)ay 7( GPBVta minRtLb;ekItCaRsIb¤exÞIyeLIy 8( GekaFnta CamnusSmingaynwgxwg Pøam² 9( skác©karita eFVIGVI² suT§Etmanreboberobryl¥ 10( bc©kçkr a ita eFVIGVIeFVIR)akdmindak;Fur³ecal 11( Gbtitkçn§ta min»nksMyugcuH kñúgTIRbCuMCneLIy 4(

-


BN’nasi!ça bT

12( 13(

195

GneFamuxta minmanmux»nRCb; KWmanGMNac GBaØmBaØbiyta manmitþePOnsuT§EtRsLaj;Kña

-

edayRsÜlpg

14( 15( 16( 17(

bribuNÑi®nÞiyta man\®nÞiyeBjeljl¥ bribuNÑlkçNta manlkçN³RKb;RKan;l¥ nirasgáta mineFVI[GñkNamYyregáós)an Geb,asukt á a manesckþIxVl;xVaytickñúgGMeBI\t

-

RbeyaCn_ 18( 19( 20(

suxviharita eTAenATIkEnøgNa k¾CYbRbTHEtnwgsux Gkueta Pya minmanP½ymkBINaeLIy biyvib,eyaKPavna minsUvmanRBat;;R)ascak -

rbs;CaTIRsLaj;eLIy. {cb; GRBhµcriy sikçabTTI 3 }


196

KhdæsIl

musavaT

4> musavaTsikçabT

kiriyaeBalnUvBakükuhk.

eCatika )anBnül;BImusavaTfa kñúgBaküfa bTfa

musa

)andl;

vcIRbeyaK

bM)at;nUvRbeyaCn_rbs;buKÁldéT cakesckþIBitCaRbFan xus

micäaectna

enAkñúgbrmtß-

musavaeTa

enH

b¤kayRbeyaKEdl R)afñanwg[eXøógXøat ectnaEdlnwgniyay

eFVIxusrbs;buKÁlenaHedayR)afñanwg[GñkdéT yl;

xusCasmudæanénkayRbeyaK

nigvcIRbeyaKEdlnwgeFVI[

GñkdéTyl;xusRbRBwtþeTAtamkayTVar eQµaHfa musavaT.

gk;k,al

[GñkdéTyl;esckþI )an

b¤k¾xøÜnmin)anedklk;eT

-

-

-

-

nigvcITVarNamYy

¬Baküfa kayRbeyaK sMedAykkayvikar eday Gvyv³NamYy

-

-

mankarraéd

EteFVIGakardUcCaedk

-

lk; edIm,I[Gñk déTPan;RcLM)anCaedIm¦. ¬Baküfa GñkdéT sMedAykGñkEdleRhABIxøÜn sUm,I

kUneCAtUc² kþI nigstVtircäanCaTIbMputEdlGacyl;esckþI

-

-


BN’nasi!ça bT

197

)an¦.

ectnaEdljúaMgkayRbeyaK b¤vcIRbeyaK edIm,Inwg

eBalnUvBaküeXøógXøatenaH[ekIteLIg cg;eBal[Xøat )andl;

ecjsMdIcMeBaHGñkdéT

edayesckþIR)afña ehAfa

ectnaCaehtueBalnUvBakümin Bit

-

musavaT

b¤ectnaCa

ehtujúaMgBaküminBit [ekIteLIg.

-

-

vin½ybidkmhaviPgÁ PaK 3 TM> 224 manBnül;fa

sm,CanmusavaeTa nam visMvaTnbuerkçra sS vaca KIra Bübefa vcIePeTa vacsika viBaØtþi Gdæ Gnriyevahara EdlehAfa niyaykuhkedaydwgxøÜnenaH )andl;vaca sMdI KnøgBakü

EdleFVIKMnit

vcIePT

viBaØtþi

RbRBwtþeTAkñúg vacarbs;buKÁl

KitnwgeBal[xusCaRbFan

nigevaharmin

-

-

EmnCarbs;RBHGriy³ 8 y:agKW ³ 1(

GTidæM TidæM emti

GjeXIj

Rtg;EdlmineXIj

niyayfa


198 2( 3(

KhdæsIl

GsutM sutM emti minB¤ niyayfa GjB¤ GmutM mutM emti min)anBal;RtÚv niyayfa

Gj)anBal;RtÚv 4(

GviBaØatM viBaØatM emti

Gjdwgc,as; 5(

TidæM GTidæM emti

mindwgc,as;

Rtg;EdleXIj

niyayfa niyayfa

Gjmin eXIj 6(

7(

sutM GsutM emti B¤ niyayfa GjminB¤ mutM GmutM emti )anBal;RtÚv niyayfa

)anBal;RtÚv 8(

viBaØatM GviBaØatM emti

Gjmin

dwgc,as; niyayfa Gj

mindwgc,as;.

GTidæM nam n ckçúna TidæM

EdlehAfa

GsutM nam n esaetn sutM

EdlehAfa minB¤

KWmineXIj edayEPñk.

minB¤edayRtecok.

-

-

mineXIj KW

-


BN’nasi!ça bT

199

GmutM nam n Xaenn XayitM/ n Civðay sayitM/ n keayn pudæM EdlehAfa minBal;RtÚv KWminhiteday RcmuH/ minliT§edayGNþat/ minb:HBal;edaykay.

GviBaØatM n mnsa viBaØatM

EdlehAfa mindwg KWmin

-

dwgedaycitþ.

TidæM nam ckçúna TidæM

EdlehAfaeXIj

KWeXIj

-

edayEPñk.

sutM nam esaetn sutM

EdlehAfaB¤

KWB¤eday

-

Rtecok.

mutM nam Xaenn XayitM/ Civðay sayitM/ kaeyn pudæM EdlBal;RtÚv KWhitedayRcmuH/ liT§eday -

GNþat/ b:HBal;edaykay.

viBaØatM nam mnsa viBaØatM KWdwgc,as;edaycitþ.

EdlehAfa dwgc,as;


200

KhdæsIl

{GakarEdlkuhkenH

RBHsm<úT§RTg;sEmþgtaMgBIGakar

3 y:ag/ rhUtdl;Gakar 7 y:ag. dUecñHsUmTaj RBHBuT§dIkad¾xøImksEmþgenARtg;kal 3 hñwgÉg. Kb,Idwgfa ¿ 1(

bueBVvsS ehati musa PvisSnþi

munnwgeBal

Kitfa GjnwgeBalkuhk 2(

PNnþsS ehati musa PNamIti

kMBugeBal

dwgfa GjkMBg;eBalkuhk 3(

PNitsS ehati musa mya PNitM

eBalrYcehIy dwgfa GjeBalkuhkrYcehIy TaMg

3

sikçabTBit.

kalenH

seRmcesckþIfa

dac;mu savaT

-

elaksEmþgkñúgmgÁltßTIbnIfa ³ EmnBit RBH])alI eBalBaküenHfa xøÜnfa

{mun ¬eBlniyay ¦

GatµaGjnwgeBalmusa

manesckþIdwgxøÜnfa

PikúçmanesckþIdwg

kalkMBug niyay

GatµaGjkMBugeBalmusa}

rEmg

-

-

dUecñH.


201

BN’nasi!ça bT

esckþIdwgxøÜnTaMg

2

y:agnu+HÉg

CaGgÁ/

cMENkGgÁeRhA

GMBIenH nwg mankþI minmankþI/ erOgnu+H minEmnCaehtu.

eBalGMBIeTas

tic

musavaTenaH

ebIT møaynUvRbeyaCn_rbs;buKÁldéT

maneTastic/

TmøaynUvRbeyaCn_rbs;buKÁldéTeRcIn

maneTaseRcIn/

TmøaynUvRbeyaCn_rbs;buKÁl

sIlKuNCaedImtic

maneTastic/

Edlman

EdlmansIlKuNCa

edImeRcIn maneTaseRcIn/ GñkeBaledaykielsTn; man

-

-

-

-

eTastic/ edaykie lsekøóvkøa maneTaseRcIn. n½ymYyeTot

musavaTnu+H

Eb:kxagRKhsßebImaneK

mkrkrbs;EdlxøÜn man ehIy kuhkedaHsafa

-

{minman}eTA

vij edaymincg;[ b¤eBalkuh kedaHsaNamYycMeBaHxøÜn maneTastic/ ebIeFVICabnÞal; sakSI[eK ehIyeBalkuhk edIm,ITmøaynUvRbeyaCn_rbs;buKÁldéT cMENkxagbBVCitvij

maneTaseRcIn/

ebI)aneRbgb¤sb,ibnþicbnþÜcesaH

ehIyeBalbMepøIs[eRcIneLIgfa

{éf¶enHeRbgkñúgRsúk hUr


202

KhdæsIl

dUcCaTwksÞwg}

edayR)afñanwgesIcelg

maneTastic/

ebImineXIjesaH minB¤esaH faB¤CaedIm maneTaseRcIn. n½yxagcugenH

ebIeBal[CaesckþIrYbrYmxøIcuHmk

k¾eXIjfa musavaTenaH ebIbuKÁlNamYy eTaHbIRKhsßkþI bBVCitkþI

eBalbMNgnwgmin[xUcRbeyaCn_xøÜn

Gnþraydl;xøÜn

b¤min[ekIt

maneTastic/

bMNgnwg[)anRbeyaCn_

dl;buKÁldéTEdlminKYr[)an/

[xatRbeyaCn_dl;buKÁl

déTEdlminKYr[xat

dUcCaeFVI sakSIekagevocCaedIm

man

eTaseRcIn/ eBalbMepøIsrbs;tic[eTACaeRcIn rbs;tUc[

-

-

-

-

-

eTACaFM/ rbs;lµm[eTACaNas; edaybMNgnwgesIcelg maneTastic/ ebIrbs;mineXIjesaH faeXIj/ minB¤e saH faB¤/

mindwgesaH

CamusavaTenHdEdl

fadwg

maneTaseRcIn.

bu:EnþRKan;Et[dwgfa

{Kb,Idwgfa

maneTastic

eRcInbu:eNÑaH}. eXIj B¤eT ? elakfa edayehaceTA sUm,IEt

manbMNgnwgesIcelg ehIyeBalkuh kelg k¾CaeTas

-

-


BN’nasi!ça bT

RtÚvdac;musavaTsikçabThñwgEdr. ebIeQøaHKña

minlYcRkbIeKeT

ehIyeCrKña

xøÜneCreKfa

203

edayerOgminBit

dUceK

-

CaecarlYcRkbIeKdUecñH

minRtÚveTasmusavaTsikçabTenHeT/ Kb,Idwgfa BaküenHCa prusvaTeT/ eRBaHectna rbs;Gñkni ya ykuhk nigectna rbs;GñkeCreK

edayerOgminBitenaHxus Kñay:agenH/

EdlniyaykuhkenaH

Gñk

-

-

-

citþe Qagcab;ykrbs;EdlminBit /

minEmn/ mkniyay R)ab;eKfa Bit/ Emn/ Tajykrbs;

-

Edlfa Bit / Emn/ mkniyay R)ab;eKfa Carbs;minBit / minEmneTAvij/ niyayy:agenH eQµaHfa ectnakuhk. cMENkectna eCreKenaH min )aneQagcab;ykrbs;Edl

minBit nigBitenaH mkni yayeT KWeCr² eTAedayGMNac kMhwgxwgxøaMg

)anRbúg sµartI

b¤edayKµansµartI

rB£ksBVRKb;

edaymin)anKitEvgq¶ay

eTAy:agenH eQµaHfa CaectnaeCr.

edaymin

-

-

-

ehIyk¾eCr²


204

1( 2( 3( 4(

KhdæsIl

musavaTsikçabTenH manGgÁ 4 KW ³

GtfM vtßú vtßúminBit b¤ehtuminBit visMvaTncitþM KitnwgeBal[xus teC¢avayaema BüayamnwgeBal[xusenaH brsS tTtßviCannM júaMgGñkdéT[dwgc,as;nUv

-

esckþIenaH.

GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 3 y:agKW ³

1( eBaledayjab;mat; KWeBaledayrh½s

2( eBaledayPøatm ; at; KWkñúgcitþKitfa GjnwgeBalBakü

-

déT ehIyRtLb;CaeBalBaküdéTeRhABIKiteTAvij 3( qáÜt.

eBalGMBIGanisgS

musavaTsikçabTenHCasikçabTTI

cakman 14 y:agKW ³ 1(

2(

4

GanisgSénkarevor

vib,snñi®nÞiyta man\®nÞiyTaMg 5 d¾RCHføas¥at)at visSdæmFurPaNita manvacaBIeraHek,aHk,aypg

-


BN’nasi!ça bT

205

smsitsuT§Tnþa maneFµjRtwmesµICitbrisuT§l¥pg 4( natifUleta manragCamnusSsmRTg;min Fat;eBk 5( natikIseta CamnusSlµmmin sÁmeBk 6( natirsSeta CamnusSlµmminTabeBk 7( natiTIXeta CamnusSlµmminx<s;eBk 8( suxeta )annUvsmösSd¾suxRsÜl 9( ]b,lKn§muxta manmat;FuMkøindUc]b,lCatipg 10( susSÚskbriCnta manbris½TCabrivarsuT§Etman 3(

esckþI]sSah_l¥pg 11( 12(

GaveTyüvcnta mansmþIKYreCO sþab;)anpg muTuelahittnuCivðta rEmgmanGNþatesþIgRkhm

dUcRtbkpáa QUkpg 13( 14(

-

GnuT§ta mancitþminrsat;GENþtepþspþaspg GbKtmmµnta minEmnCamnusSl¶g;exøApg. { cb; musavaTsikçabTTI 4}


206

KhdæsIl

5> suraemrymC¢b,maTdæansikçabT

sur aemry³ kiriyapwknUvTwkRsvwgKWsuranigemr½y. GeCÄahrNectna EdlEkøgpwknUvTwkRsvwg KWsura

nigemr½y edayehaceTA cab;edImtaMgGMBIBUC sUm,IEtpwk

-

-

bu:ncugs,Úv k¾dac;sikçabTsuraemry³hwñgEdr.

BICeta bdæayati smÖaer bdiyaeTtVa cadiyM bkçitþkaleta talnaLiekraTInM bubrö ssS KhitGPinvkaletaeyv c bdæay. Baküfa

cab;edImtaMgGMBIBUC

esckþIfa

minKYr cab;

epþImGMBIkalEdleKcat;EcgCaeRKÓgpSMdak;cuHkñúgBag cab;epþImtaMgEtBIkalrsénpáaetñat

nigdUgCaedIm

kan;Tuk¬KWeKlaypSM¦ fµI EmnBit. ebImindwgxøÜn

yksura

elbcUlputbMBg;keTA sikçabTenH

EdleK

dUcCaedklk;ehIy manGñkdéT

b¤emr½yeTAcak;bg¥k[cUleTAkñúg mat; Cascitþk³

mindac;sikçabThñwgeT

nig

lb

-

-

-

-

)anCBa¢k; eRBaH

-

luHEtmancitþEkøgeTIbRtÚveTas


BN’nasi!ça bT

ebI\tmancitþEkøgeT cMENkPikçúvij

207

minRtÚveTasdac;sikb ça ThñwgeLIy.

ebITukCamindwgxøÜn

eRBaHsikçabTenHCaGcitþk³

k¾RtÚv Gabtþi)acitþiy³Edr

eTaHmancitþEkøgkþI

minEkøgkþI

[EtelbcUlput bMBg;keTAehIy RtÚveTasTaMgGs;. 1( 2( 3( 4( 5(

suraenHman 5 y:agKW ³

bidæsura suraeFVIGMBIemDA bUvsura suraeFVIGMBInM »Tnsura suraeFVIGMBI)ay kiNÑbkçitþa suraEdleKdak;BUCsura smÖarsMyutþa suraEdleKRbkbGMBIeRKÓgpSMepSg²

manRKab;eRmcnigRKab;és<CaedIm. 1( 2( 3( 4(

emr½yman 5 y:agKW ³

bu)öaseva TwkRtaMEdleKeFVIGMBIpáaeQI plaseva TwkRtaMEdleKeFVIGMBIEpøeQI mFVaseva TwkRtaMEdleKeFVIGMBITwkXµúM KuLaseva TwkRtaMEdleKeFVIGMBITwkGMeBA

-


208 5(

KhdæsIl

smÖarsMyuetþa

TwkRtaMEdleKRbkbGMBIeRKÓgpSM

-

epSg² manEpøRsm:nigEpøknÞÜtéRBCaedIm.

eBalGMBIeTas

vtßúTaMg 10 muxKW sura 5 mux emr½y 5 muxenH Ca

-

emxagÉbmaT³ KWesckþIRbEhseFVs xUcKMnit rlt;sµartI )anCaman)alIfa

]mµtþkPavM sMvetþti

manRBHBuT§CaedImRtas;fa

GñkR)aC£TaMgLay

GñkpwksurarEmgjúaMgxøÜnÉg

[

dl;nUv PaBCaGñkxUcxøÜn KWCamnusSqáÜt/ eRBaHehtudUe cñaH)an

-

-

]mµaTI va xitþcietþa va ÉLmueKÁa va ehati mnusSGñkpwksura Ca ]mµaTI qáÜtk¾man/ xitþcietþa RkLkcitþxUclIlak¾man/ ÉLmueKÁa CadMLan; K l¶Iel¶Ik¾ CaGanisgSR)ab;fa

-

man/{enHcMCaRbmaTeBjTI} enAkñúgsigÁalksURt RBHsmµasm<úT§brmRKÚRTg;Rtas;fa eTasEsþg² dl; 6 EbbKW ³ 1(

snÞidæika FnCanI

sabsUnüRTBüFn

2(

klhb,vDÆnI

[eTasEsþg ² eXIjhinvinas

CaemnaM[ceRmInxageQøaHRbEkk

-


BN’nasi!ça bT

3( 4(

CaextþéneraKTaMgLay maneraK

GkitþisBa¢nnI

Etgmanekr×þeQµaHGaRkk;pSayeTA

sBVTisTI

ekabinniTÞMsnI

CamnusSGs;hiri

xµas[eKemIl

bBaØay TuBVlIkrNI

6( {

eraKanM GaytnM

ekItkñúgEPñkCaedIm

5(

209

cuH.

n ekvlM

eFVIBUCbBaØa[mankmøaMgfy

minGs;Rtwmbu:NÑwgeT

bnþicbnþÜcRtwmEtmYyTUkéd

h‘a nbgðajekr×þ

maneTastic

Gñk pwksuraebIpwk

-

-

-

-

-

pwkeRcInCagenH

cMnYn 1 kMbg;éd maneTaseRcInbnþic¬tamlMdab;¦

kaycalnsmtßM

kay[

keRkIk RBehIn

ebIpwkeRcInrhUtdl;GacjúaMg

h‘aneFVI Xatkmµdl;GñkRsúk

niKmcat;CaeTasFMéRkElgeTAeTot} 1( 2(

suraemrysikçabTenH manGgÁ 4 KW ³

Gñk

mC¢nIyvtßú vtßúCaTItaMgénesckþIRsvwgKWsuranigemr½y âtukmütacitþM KitbRmúgnwgpwk

-

-


210 3( 4(

KhdæsIl

teC¢avayaema BüayamnwgpwknUvTwkRsvwgenaH tsS ânM )anpwknUvTwkRsvwgenaH [knøgbMBg;k cUleTA.

GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 7 y:agKW ³

1( pwkTwkminRsvwg EtTwkenaH manBN’dUcCaTwkRsvwg 2(

-

mankøin dUcTwkRsvwg manrsdUcTwkRsvwg TwkRsvwgEdleKcm¥in layCamYysmø

min mankøin

-

nigrsR)akd 3( 4(

Twk RsvwgEdleKcm¥in laynwg sac; rsR)akd

TwkRsvwgEdleKcm¥in laynwgeRbg

minmankøinnig min mankøinnig

rsR)akd 5( TwkGMeBAEdleKRtaMnwgEpøknÞÜtéRB

6( pwkTwkGridæ³ min Rsvwg ¬fñaMEdleKeFVIedayrsén EpøeQImanEpøknÞÜtéRBCaedIm¦ 7( qáÜt.

-

-

-


BN’nasi!ça bT

211

eBalGMBIGanisgS sura)ansikçabTenHCasikçabTTI

sikçabTenH man 35 y:agKW ³ 1(

5

kic©krNIeysu xib,M bdiCannta sÁal;kic©EdlKYreFVIkñúgGtIt³

GanisgSén

CamnusSdwg

GnaKt

bc©úb,nñ

y:agqab;rh½spg

2(

sTa]bdæitstita

CaGñkmanstitmál;enAx¢ab;

-

x¢Ünl¥ sBVkal 3( 4( 5( 6( 7( 8( 9(

-

Gnumµtþkta CamnusSl¥minEmnCamnusSqáÜtpg jaNvnþta manjaNCaeRKÓgdwgeRcInRbkarpg GenLta CamnusSminjab;j½rpg GCLta CamnusSminssøk;sesøItsÞúHsÞapg GmUKta CamnusSminKRbditpg GmTta CamnusSminRsvwgRCb;kñúgGarmµN_pg Gb,mtþta CamnusSminRbmaTkñúgkuslFm’pg


212 10(

KhdæsIl

Gsemµahta

CamnusSminvegVgepþspþaseday(

-

sarGarmµN_pg 11( 12( 13( 14(

GqmÖita CamnusSmingaynwgtk;søútxøacep¥Ilpg GsarmÖita CamnusSminmanesckþIrMxandl;citþpg GnisSúkita CamnusSminRcENnb£süaGñkNapg Geb,asukt á a manesckþIxVl;xVaytickñúgkar\t -

RbeyaCn_ 15( 16(

suxItta CamnusSsuxRsÜlpg GPismµtta manmnusSÉeTotEtgrab;Ganekat

-

ERkgpg 17( 18(

sc©vaTita eBalBakükalNasuT§Etsc©³ GbisuNta minEdleBalBaküs‘kesotGñkNa pg Gñkpgk¾Kµanniyays‘kesotmkrk

19(

Gprusta

minniyayBaküeRKatRKatRTeKaHdl;

-


BN’nasi!ça bT

GñkNapg

213

KµanGñk NaeKniyayBaküeRKatRKat

-

RTeKaHmkrkpg 20(

Gsmöb,labvaTita

minniyaynUvBaküerayray

-

\tRbeyaCn_ \t)ankarpg 21(

rtþinÞivmtnÞitta

CamnusSminx¢ilRcGUs

TaMg

-

yb;TaMgéf¶pg 22(

ktBaØÚta

CamnusSmanesckþIdwg nUv]bkarKuN

énGñkmanKuNpg 23(

ktevTita

CamnusSdwgnUvKuNeKehIy eFVItbnUv

]bkarKuNvij 24( 25( 26( 27(

Gmcärita CamnusSminkMNaj;sVitsVajxusTMng caKvnþta CamnusSsÁal;bric©aK[tamkal sIlvnþta CamnusSmansIlRtwmRtÚvl¥ ]Cukta CamnusSmancitþBitRtg;

-


214 28(

KhdæsIl

GekáFa nta

CamnusSmingaynwgeRkaFdl;Gñk

-

Napg 29( 30( 31( 32( 33( 34( 35(

hirimnta CamnusSmancitþxµas)ab »tþb,ita CamnusSmancitþtk;søútnwg)ab ]CuTidæita CamnusSmanKMniteXIjRtÚv mhabBaØta CamnusSmanbBaØaFMTUlay emFavita CamnusSmanR)aC£ayl;RtÚv bNÐita PaBCaGñkmanjaNKtisBVkal Gtßantßkuslta Qøasévdwgyl;kñúgkarman RbeyaCn_ nig karEdlKµanRbeyaCn_RKb;y:ag. {cb; suraemrymC¢b,maTdæansikçabTTI 5

¬KhdæsIl sgáat;TI 1 man 5 sikçabTcb;bu:NÑwg¦

-


BN’nasi!ça bT

215

6> vikalePaCnsikçabT

vikal ePaCn³

kiriyabriePaKnUvePaCnaharkñúgkal

-

xus eBlxus evlahYskMNt;.

kñúgvin½ybidkPaK 4 TMB½r 132 maneBalfa ¿

vikea la nam mCÄnþiek vItivetþ yav GruNuKÁmna evlaEdlRBHGaTitüeRCBIRtg;eTA ¬sUm,Ibu:n

-

ceRmóksk;¦ Tl;nwgGruNrHeLIg ehAfa eBlvikal . kal

)andl;

rhUtdl;éf¶Rtg;.

evlaEdlRBHGaTitürHeLIgehIy

ePaCnahar sMedAykxaTnIy³ nigePaCnIy³. EdlehAfa

rbs;TaMgGs;

xaTnIy³¬enaH¦

evorElgEtePaCn

5

)andl;

nigvtßúCayamkalik stþahkalik yavCIvikecj. bTfa

GvessM xaTnIyM nam

ehAfa

y:ag

xaTnIy³

enH manvinicä½ydUcteTAenH ¿

kñúgGaharvtßú mannMCaedIm EdlseRmcmkBIbuBVNÑ -

Cati nigGbrNÑCati manBaküEdlKYrnwgeBalmuny:agenH¿


216

KhdæsIl

sUm,IvtßúNamYy

manRbePTdUcCasøwknigb£sKl;Ca

edIm Carbs;EdlmanKtidUc Gamis enHKWy:agNa ? KW

-

-

sUm,IvtßúenHCaedImfa b£sKYr TMBa emImKYrTMBa RkegAKYrTMBa cugb¤RtÜyKYrTMBa páaKYrTMBa

edImKYrTMBa

EpøKYrTMBa

sMbkKYrTMBa

RKab;KYrTMBa

emDAKYrTMBa

rEmgdl;;nUv karse®gÁaHcUlkñúgxaTnIy³ TaMgGs;.

søwkKYr TMBa C½rKYrTMBa

¬rbs;KYr TMBa¦

EdlehAfa ePaCnIy³ )andl; ePaCn 5 y:g a KW ³

1( »Tn³

)ay

2( kumµas ³

nMRss;

4( mcä³

RtI

3( stþú

5( mMs ³

nMeRkóm sac;.

GñksmaTannUvsikçabTvikalenH

minGacbriePaKnUv

xaTnIy³ nigePaCnIy³EdlCayavkalik mankalknøgéf¶ Rtg;)aneT

hñwgÉg.

kaléf¶eRCeTAehIy

brie PaKrEmgdac;sikçabT

-

-

-


BN’nasi!ça bT

217

sMedARtg;GeCÄahrNectna

EdlelbePa Cnahar

[knøgbMBg;kcUleTA

briePaKBIRBwkdl;éf¶Rtg; GruNrH

ehAfa

sikçabTenH

cMeBaHRtg;vtßúCayavkalikEdlRtÚv

vikal

luHeRCBIRtg;eTAdrabTl;nwg

kñúgsikçabTenH

Kb,IevorcaknUvvikalePaCn³

eBlvikal

-

dac;sikçabTenHCakMNt;.

GñksmaTan

-

-

ebIbrie PaKnUvkñúg

-

Kb,Idwgfa vikalePaCnenH eTaHedklk;\tdwgxøÜnGIV

k¾eday

-

ebIGñkdéTNamYy ykePaCnahareTAbBa©úkkñúg mat;

kñúgevlavikal/

ehIyelbcUl putbMBg;keTA

dac;nUv vikalePaCnsikçabTEdr.

eRBaHehtuGVI

k¾e QµaHfa ?

eRBaH

-

sikçabTenH CaGcitþk³ eTaHEkøgkþI minEkøgkþI mansµartIkþI minmansµartIkþI dwgkþI mindwgkþI k¾minCaRbmaN kñúgsikçabT enHeT [Etelbrbs;EdlCayavkalik cUl putbMBg;keTA

-

-

CaRbmaN.

smnþb,asaTika GdækfaRBHvin½ybidk )acitþiykNÐ

eBalfa

PikçúNaTMBak¾eday

minTMBak¾eday

sUm,IEt)aymYyRKab;[ knøgbMBg;keTA

elbcUl

PikçúenaHdl;karrab;


218

KhdæsIl

fa )anqan;.

rsrbs;Gamis EdlCab;enAkñúgRbehageFµj Edl

rGilXøatecj

ehIyelbknøgbMBg;keTA

ePaCnsikçabT.

ebIGamisl¥it

dac;vikal

rsminR)akd

GeBVaharik ¬minKYrKb,IeBal¦. kaléf¶CitRtg;

Pikçúqan;GaharkñúgTIminmanTwk

cat;Ca xak

x<úrTwkmat;ecaleTA BIrbIduM ehIyKb,IeTAkan;TImanTwkx<úrmat;

-

-

-

-

-

cuH. GaharEdlqan;ehIyePIecj

mkb:HxÞb;nwgBi tan

RtLb;cUleTAkñúgxagkñúgvij KYrBit eRBaHCaehtuputvis½y. EdlePIecjmkdl;mat;ehIy ¬RtÚvx¢ak;ecj ehIyx<úr mat;

-

ecal¦ ebIelbcUleTA dac;vi kalePaCnsikçabT.

Kb,IkMNt;kalevlaKYre)aHssrbegÁal eRKÓgkMNt;

kalTuk. mYyeTot KYreFVIPtþkic©xagkñúg kal.

-


BN’nasi!ça bT

219

¬eyabl;rbs;Gñk sresresovepA bc©úb,nñ mnusS

-

eRcInniymkarkMNt; cMNaMeBlevla edaykareRbInaLika CaeRKÓg]bkrN_sRmab;smÁal;

)anRsÜlemIl TaMgéf¶

TaMgyb; sUm,IRBHGaTitü RBHcnÞ ggwt Gab;rsµIedayRbkar NamYy k¾GacdwgeBl)an. kñúgRBHBuT§ sasnaenH RBH manRBHPaKRTg;bBaØtþRBHvin½y

-

-

edaykarkMNt;eBlevlaCa

mYynwgRBHGaTitü KWRBHGaTitürHeLIg Rtg; nigliccuH. sb,úrsGñkRTRTg;vikalePaCnsikçabT

KYreRbóbpÞwm

¬em:ag¦ nwg karERbRbÜlénRBHGaTitü eTAtamrdUv nig tam

-

-

tMbn;. tamrdUv CYnkalRBHGaTitüedIrep¥ógeTAxagt,Úg CYn kaledIrep¥ógeTAxageCIg CYn kaledIrRtg;cMBIelI mYyeTot fa

kñúgKimðnþrdUvRBHGaTitüedIrkñúgvifITab

GaTitüedIrkñúgvifIkNþal vifIx<s;

kñúgvsSanrdUvRBH

kñúgehmnþrdUvRBHGaTitüedIrkñúg

CYnkalyb;yUréf¶qab;

CYnkaléf¶yUryb;qab;.

tamtMbn; KWtMbn;nImYy ² RBHGaTitürHeLIg Rtg; nigliccuH


220

KhdæsIl

xusem:agKñaCalMdab;tic

b¤eRcIn

edayq¶ayb¤Cit

ebICit

k¾xustic ebIq¶ayk¾xuseRcIn. ehtuenHsb,úrsGñk RTRTg;vi kalePaCnsikçabT

]sSah_eRbóbpÞwmem:ag

CamYynwgRBHGaTitü

ssrbegÁalcMNaMeBlevla GdækfaRBHvin½y

KYr

edayRsem:al

-

-

smdUckñúgsmnþb,asaTika

elakeBalTukfa

eRKÓgkMNt;kalTukemIl¦.

KYre)aHssrbegÁal

ÉkalikvtßúEdlbrie PaKkñúgkalenH

Eckedaykal

-

-

man 4 y:agKW ³

1( yavkalik

rbs;EdlRtÚvbrie PaKkMNt;kalBI

GruNrHeLIg drabdl;éf¶Rtg;

¬KWGs;kMNt;kalRtwmbu:NÑwg¦

)andl;vtßúTaMgenHKW xaTnIyePaCnIyahar )ay EpøeQI nM bEg¥m cm¥b a RtI sac; nigGgárCaedIm ehAfa yavkalik.

2( yamkalik

TwkEdlKYrbrie PaKpwk)anRtwmEt

mYyéf¶ mYy yb; )andl; Twk)anTaMg 8 RbkarKW ³ 1(

Gm<ânM

TwkEpøsVay

-


BN’nasi!ça bT

2( 3( 4( 5( 6( 7( 8(

Cm<úânM ecacânM emacânM mFuânM muTÞikânM salukânM paruskânM

221

TwkEpøRBIg TwkEpøeckmanRKab; TwkEpøeck\tRKab; TwkEpøRsKM TwkEpøcan; TwkRkegA QUk TwkEpøm:ak;R)ag

TwkCatiEpøeQITaMg 8 RbkarenH Cayam kal ik .

kñúgsmnþb,asaTika GdækfaRBHvin½y mhavKÁvNÑna fa RBHFmµsgÁahketßrTaMgLay kalkan;yksURtepÞógpÞat; emIlkñúgmhabeTsenaH FBaØCati

)aneXIjesckþIenHfa

minKYrkñúgbcäaPtþ

FBaØplrsM

eRBaHmanRBH)alIfa

salI

RsÚvsalI

-

-

zebtVa

elIkElgEtrsénRKab;FBaØCati 7 y:ag.

FBaØCati 7 y:agKW ³ 1(

TwkRKab;

-


222

KhdæsIl

2( 3( 4( 5( 6( 7(

vihI RsÚvxSay yeva RsÚvdMeNIb eKaFuema RsEg kgÁú ef<A vreka eBat sáÜy b¤edµAknÞúydMrI kuRTÚseka edµAEKllk.

mhapl 9 y:ag GbrNÑCatiRKb;RbePT k¾minKYr

ykmkeFVICaTwk)aneLIy.

Émhapl 9 y:agenaHKW ³ 1( 2( 3( 4( 5( 6(

talplM naLiekrplM bnsplM lBuCplM GalaBuplM ÉLalukplM

Epøetñat EpødUg Epøxñúr Epøxñúrsmø EpøeXøak EpøRtLac

-


BN’nasi!ça bT

223

busSplM EpøRtsk; 8( tibusplM Epø«Lwk 9( kumÖNÐplM Epøej<A. GbrNÑCati mansENþkl¶CaedIm. 7(

mhapl

nigGbrNÑCatiRKb;RbePTenaH

manKtidUc

FBaØCatiEdr sUm,IRBHGgÁmin )anRTg;hamTuk k¾BitEmn Et

-

-

fa rEmgGnuelamcUlkñúgGkb,iyvtßú/ eRBaHehtuenaH eTIb minKYrkñúgbcäaPtþ ¬ eRkayPtþ ¦. Twk)an

8

y:ag

RTg;GnuBaØatTuk

TwkEpøeQItUc

manepþA GMBil RkÚc xVit BRg nigEpøs gǽrCaedIm man KtidUcGdæ)anBit

Twk)anénEpøeQITaMgenH

GnuBaØatTukk¾BitEmnehIy

-

RTg;min )an

EtfarEmgGnuelamcUlkñúgvtßú

-

-

-

Cakb,iy³ eRBaHdUe cñaH eTIbsmKYr.

kñúgkurunÞIeBalfa BitEmn evorrsénRKab;RsÚvRBmTaMg vtßúEdlGnue lamecjehIy

EdleQµaHfa

TwkEpøeQIdéT

EdlminKYrminman TwkEpøeQIRKb;RbePTCayamkalikBit.

-

-


224

KhdæsIl

¬Bnül;EfmeTotfa sUm,IrsénbEnø EdlCayavkalik

EdlRc)ac;kñúgTwkRtCak;eFVIkþI

q¥inedaykMedARBHGaTitükþI

rEmgKYr¦. bNþaTwk)anTaMgenaH Gm<)anenaH )andl; Twk)an EdleFVIedayEpøsVayx©Ib¤TuM.

bNþasVayx©InigTuM

-

2

y:agenH kalnwgeFVIedaysVayx©I Kb,IbuksVayx©Idak;kñúg Twk hal[q¥inedaykMedARBHGaTitü sár

nigkabUCaedIm

Gdæ)anTaMgenH

ehIyRtgpSMedayTwkXµúM

kñúgTwk)anRKb;RbePTk¾n½yenH.

RtCak;kþI

q¥inedaykMedARBHGaTitükþI

rEmgKYr. q¥inedayePøIg minKYr. ¬Baküfa q¥ineday ePøIgminKYrenaH

esckþIfa

caM)ac;eBaleTAfVIdl;kardaM

-

-

es¶arenaH sUm,IykTwkTaMgekþA EdldaMedayePøIg mkcak; dak;layvtßúEdlbuk

b¤Rc)ac;sRmab;eFVIenaH

Twk )anenaH

rEmgminKYr¦.

3( s%þahkalik

Carbs;EdlPikçúTukqan;)an Rtwm

7 éf¶ )andl; fñaM 5 RbkarKW ³


BN’nasi!ça bT

1( 2( 3( 4( 5(

225

sb,i TwkedaHføa nvnIt TwkedaHxab; etl eRbg mFu TwkXµúM paNit sárGMeBA.

vin½ybidkPaK 7 TMB½r 359 RBHmanRBHPaKRTg;

-

GnuCanami Pikçev bBa© eKares xIrM TFw tkáM nvnItM sb,i. mñalPikçúTaMgLay tfaKt Rtas;GnuBaØatfa

-

GnuBaØateKars 5 y:agKW TwkedaHRss; 1 TwkedaHCUr 1 xøaj; 1 TwkedaHxab; 1 TwkedaHføa 1. bNþaTwkedaHTaMgenaH TwkedaHCUr 1

nvnItM

tkáM

TwkedaHRss;

1

TFw

xøaj; 1 bIRbePTenH KYrkñúg kal.

TwkedaHxab; 1

KYrRKb;kalTaMgGs;. Baküfa

xIrM

etl³

sb,i eRbg

TwkedaHføa 1 BIrRbePTenH )andl;eRbgl¶

eRbgés<

eRbgRsKM eRbglðúgEx£r nigxøaj;rav ¬rbs;stVRKb;RbePT


226

KhdæsIl

EdlcRmaj;ehIy RBHmanRBHPaK

Rtgs¥atehIy

¦

RTg;GnuBaØatxøa j;énstV

ehAfa

eRbg.

EdlmanmMs³Ca

Gkb,iy³TaMgGs; evorEtxøaj;mnusSecj. mFu

TwkXµúM

)andl;

TwkXµúMEdlBYkemXµúMFM

XµúMtUc

nigBYkBRgÜteFVI. paNit ³

ehIy¦

sárGMeBA

TwkGMeBAEdlmin mankak¬Rtg

nigsárGMeBAKYrkñúgvi kal¬KYrRKb;kal¦.

EdlKYrdl;karTMBakþI

TwkGMeBAEdlmankakkþI

GMeBA

KYr)anEt

-

-

-

kñúgkal.

4( yavCIvik

Tal;EtGs;CakMNt;/

rbs;CaePsC¢³EdlPikçúTuk qan;)an )andl;

fñaMCaePsC¢³

EdlRBH

-

-

smµasm<úT§RTg;GnuBaØatTukmkdUecñH KW ³ emImremot

emImx£I

emImlMBan;

emImRbs;

emIm Gacm_q<ws

emImrMedg emIms,Úv PøaMg emImedµARkvajRCÚk. bNþaemImTaMgenaH

Edlcas;b¤x©Irbs;emIm

nigBYkb£stUc ² énemImRKb;y:agcat;CayavCIvik .

Rkmr


BN’nasi!ça bT

BYkTwkct;EdlekItGMBIedImedþA

227 Twkct;EdlekItGMBI

edImExøgKg; Twkct;ekItGMBIedImGMEbgéf¶ b¤BulÉk Twkct;

-

-

ekItGMBIvløibNþÚleBRC Twkct;ekItGMBITnøa b¤f¶an;. mü:ageTot

Twkct;déTNaCaePsC¢³

mi npSayeTA

edIm,IxaTnIy³kñúgxaTnIy³ minpSayeTAedIm,Ie PaCnIy³ kñúg ePaCnIy³ karse®gÁaHRtÜy edIm nigsMbkTaMgenaH cUl

-

-

-

kñúgRBHBuT§anuBaØatenH rEmgseRmc¬rEmgeRbI)an¦ nigTwk ct;EdleBalehIy

bNÐitKb,IRCabfa

edayRbkarRKb;y:ag.

Carbs;smKYr

kñúgbtþx aTnIy ³ manvinicä½ydUecñH ¿ BYksøwkedþA

søwkExøgKg;

søwkGMEbgéf¶

søwkRmHeRBA b¤søwkCIlIg lak; søwkkb,as . mü:ageTotsøwkdéTNa

-

b¤BulÉk

CaePsC¢³minpSayeTAedIm,I

-

xaTnIy³kñúgxaTnIy³ minpSayeTAedIm,IePaCnIy³kñúgePaCnIy³ dUecñHsøwkTaMg enaH CayavCIvik .

BYkEpøBilgÁ EpødIbøI EpøeRmc EpøRsm: EpøRsm:BIePk


228

KhdæsIl

EpøknÞÜtéRB EpøRkvaj. mü:ageTot

pSayeTA

EpønigpáaTaMg LayNa

CaePsC¢³

edIm,IxaTnIy³kñúgxaTnIy³

ePaCnIy³kñúgePaCnIy³

BYkC½rEdlhUrecjGMBIedImhigÁú

søwkhigÁúnig EmkhigÁúmkrMgas; higÁúEtmü:agmkrMgas;

1

1

1

1

ykmkeFVI 1 kMjan 1.

C½rEdleKyk

C½rEdleKykEtsøwk

-

-

-

-

-

1

C½rEdleKebHsøwkeQI

C½reQIdéTNaCaePsC¢³

edIm,IxaTnIy³kñúgxaTnIy³

CayavCIvik

C½rEdlhUrecjGMBIRtÜ yeQI

C½rEdlhUrecjGMBIsøwkeQI mü:ageTot

minpSayeTAedIm,I

dUecñHEpønigpáaTaMgenaH

dUcKña.

min

minpSayeTA

minpSayeTAedIm,Ie PaCnIy³kñúg

-

-

-

ePaCnIy³dUecñH C½rTaMgenaH cat;CayavCIvik . GMbilEdlekItEk,reqñrsmuRT

GMbilmanBN’exµAKWGMbilRbRktI PñM

GMbil manBnøkduHGMBIEpndI

manEbbdUcdIx Sac;

GMbil manBN’sekItelI

KWGMbilEdlekItGMBI Gacm_

-

-


BN’nasi!ça bT

dImanrséRb

229

GMbil manBN’RkhmEdleKcm¥inCamYy

nwgsmÖar³TaMgBYg.

kalebImanehtuKWCm¶W

eTIbqan;

b¤pwk)an

ebIKµan

-

-

ehtueT kuMqan; kuMpwk. vikalePaCnsikçabTenH manGgÁ 3 KW ³ 1(

vikea la

kalxusKWRBHGaTitüeRCeTAehIy

drab

-

Tl;nwgGruNrH 2(

yavkalikM

rbs;EdlbriePaK)ankñúgkal KWcab;

taMgBIGruNrHeLIgdrabdl;éf¶Rtg; 3( 1(

GeCÄahrNM

elbcUlknøgbMBg;k.

GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 2 y:agKW ³ briePaKrbs;EdlCayamkalik

stþahkalik

nigyavCIvikEdlmanehtuKYrbrie PaK)an 2( CamnusSqáÜt. { cb; vikalePaCnsikçabTTI 6

}


230

KhdæsIl

7> nc©KItvaTitvisUkTsSnsikçabT

nc©KIt>>>

kiriyaraM

nigeRcóg

nigRbKMdUrüt®nþIepSg²

edayxøÜnÉgkþI eRbIGñkdéT[eKraMkþI [eKeRcógkþI [eKRbKM CadUrüt®nþIepSg²kþI

eTAemIl

eTAsþab;nUvBYkEl,gEdlCa

-

-

swksRtÚvdl;kuslFm’kþI RbkberOy² nUv BYkEl,g)asáa EdlCaehtuCaTItaMgénesckþIRbmaTkþI xUcnc©KIt>>>sikçabTTaMgGs;.

TaMgenHsuT§Etdac;

ÉEl,gEdlCaswk sRtÚvdl;kuslFm’enaHdUecñH KW ³

nc©M

KItM eRcóg vaTitM RbKM ebkçM mehaRsBelçanCaedIm Gkçna M erOgcm,aMgmhaPart³ nigramekrþ×CaedIm âNisSrM Kg evtaLM rKaMg kumÖfUnM sÁrmanRCúg 4 esaPnKrkM KUrKMnUrrUbr)aM cNÐalM El,gdMEdk vIsM El,gr:av eFavnM El,glagq¥wg htßiyuT§M dMrICl;Kña GsSyuT§M esHRbxaMKña mhisyuT§M RkbICl;Kña ]sPyuT§M eKaCl;Kña GCyuT§M BEBCl;Kña emNÐyuT§M EkHCl;Kña kukáúdyuT§M man;Cl;Kña El,graM


BN’nasi!ça bT

vdþkyuT§M

231

TNÐyuT§M elgKuNdMbg mudæiyuT§M Rbdal; niBVúT§M cm,ab; ]eyüaFikM cm,aMg BlKÁM TIeKrab;Bl esnaBüÚhM TIlMenAkgT½B GnIkTsSnM cabCl;Kña

TIemIlesnaEdlRbkbedayGgÁ 4. cMENkEl,g)asáa

RbmaTenaHdUecñHKW ³ 1(

2( 3( 4( 5( 6( 7(

GdæbTM TsbTM

EdlCaehtuCaTItaMg

énesckþI

-

)asáamanRkLa 8¬cRtgÁmanRkLa 8¦ )asáamanRkLa

10

¬cRtgÁmanRkLa

10 b¤)ayxuM¦

GakasM

)asáaEdlelgB§d¾Gakas ¬cRtgÁ\t

-

mankþar elgEtmat;TeT¦

briharbfM biTBYn¦

snþikM xlikM XdikM

elgvagpøÚvEdlKYrvag ¬elgbiTmux

elgpÞat;RKab; manRKab;RkÜsCaedIm elg)asáakñúgTIlansRmab;elg elghuwgb¤kUneKal

-


232

KhdæsIl

8( 9( 10( 11( 12( 13( 14( 15( 16( 17( 18( 19(

slakhtßM elgrlas;Twkl½kþ[TayrUb GkçM elgGgÁj; bgÁcIrM elgpøúMbuIsøwk vgákM elgngÁ½ltUc emakçcikM elgdaMdUg cigÁúlikM elgkgðar btþaL`kM elgval;dIxSac; ¬)ayLúk)ayL¦ rfkM elgrftUc FnukM elgFñÚtUc GkçnikM elgsresrGkSrxül;[Tay maensikM elgTaycitþ ¬esþccg;¦ yfavC¢M elgkMEbøgRtab;eK.

eTasrbs;ceRmógman 5 y:agKW ³ 1(

Gtþenabi tsµw ser sarC¢ti eRtkGr kñúgsemøgrbs;xøÜnenaH

GñkeRcógrEmg

-


2(

BN’nasi!ça bT

233

berbi tsµw ser sarC¢nþi

CnTaMg La ydéTrEmg

-

eRtkGrkñúgsemøgenaH 3(

Khbtikabi ]CÄaynþi

BYkKhbtITaMg Lay Etg

-

eBaleTas 4(

srKutþwbi nikamymansS smaFisS PegÁa ehati mnusSGñkeBjcitþnwgkarsURtrlak;rElkCa -

semøgEbbbT rEmgEbkxUcsmaFi 5(

bcäm i a Cnta TidæanuKtimabC¢ti

BYkCnCan;eRkay

nwgdl;nUvTidæanuKti KWyktRmab;tam.

El,gbu:eNÑHCaedIm ebIelgxøÜnÉg

CaehtuCaTI taMgénesckþIRbmaT

b¤eTAemIleKelg

hñwgÉg.

nc©M raMenH KItM yMkiBa©i vaTitM. Baküfa

elakfa

dac;nc©KIt>>>sikçabT

yMkiBa©i nc©M yMkiBa©i

bIBaküCaedImenH

raMNamYy

eRcógNamYy RbKMNamYy eXIjfa gaysþab;Nas;eTA


234

KhdæsIl

ehIy BIeRBaHcb;Rtg;BaküfaNamYy. smnþb,asaTika

GdækfaRBHvin½ybidk

vNÑna )anBnül;BIrbTfa manesckþIfa

ygáiBa©i vaTitM

PikçúnIviPgÁ

-

RbKMÉNanImYy

eRKÓgePøg mankarbnþwgExSCaedIm

b¤karRbKM

-

sÁrk¾eday edayehaceTA sUm,Ivay]TkePrI ¬sÁrTwk¦ TaMgGs;enHcat;CakarRbKMTaMgGs;.

¬kñúgbTfa

vay

-

]TkePrI = )anesckþIfa GñkRbKM snµtépÞTwkkñúgTINamYy

CaEs,ksÁr ehIyRbKMedayédtamlMnaM vaysÁrCacgVak; ePøgEdlxøÜncUlcitþ¦.

srubesckþI[xøImkfa

eRcógEbbNak¾eday

raMEbbNak¾eday

[EteRcóg

[EtraM

RbKMEbbNak¾eday

[EtRbKM eQµaHfa CakarraM nigRbKMTaMgGs;. dUckñúgGdækfaelak)anR)ab;eTotfa

edayehaceTA )aneQµaHfa

sUm,IEtstVek¶ak

nc©³

esk

raMÉNanImYy

sVaraMCaedIm

TaMgGs;ceRmógénBYkr)aMkþI

RbkbedayRBHrtnRt½y kñúgkalGriybriniBVa nkþI

-

ceRmóg

ceRmóg

-

-


BN’nasi!ça bT

énPikçúGñksURtFm’minsRgÜmkþI

235

edayehaceTA

edayeFµjkþI k¾e QµaHfa KIt³ eRcógTaMgGs;.

sUm,IeRcóg

-

saFuKItM/ saFuKItnþi Gnic©taTibdisMyutþM KItM.

ERbmkfa ceRmógfa saFu/ dIkaeqøIyfa ceRmógRbkbRBm

-

edaylkçN³ manGnic©lkçN³CaedImhñwgehIy eQµaHfa saF uK It M.

ehtuenHRtÚv taMgvirtiectnadUecñHfa

{kuMKb,IraM

eRcóg

RbKM eTAemIl eTAsþab;[esaH} KYrdwg tam)alIenHteTAfa

visUkTsSnnþi kielsub,tþibc©yeta kuslbkç( PinÞenn visUkna M visUkPUtM va TsSnM visUkTsSnM. karemIlBYkEl,gCaswksRtÚv

BYkEl,g kusl¦

b¤fakiriyaemIlnUv

EdlCaemnaM[ekItswksRtÚv

)andl;

swksRtÚvTaMg Lay

¬dl;pøÚvcitþCa

EdlCaembkS

-

-

-

bMEbkBYkkus l ehIy )aneTACabc©½yrhUtdl;ekItkiels y:agenH)aneQµaHfa vis Uk TsSnM kñúgsikçabTenH.


236

KhdæsIl

nc©KIt>>>sikçabTenH manGgÁ 3 KW ³

nc©KItaTi karemIlEl,gmanraMeRcógCaedIm 2- ktþúkmütacitþM citþKitbRmúgnwgeFVI 3- sutTsSntßay KmnM eTAedIm,Inwgsþab;b¤emIl 1-

ehIy)ansþab;b¤emIl.

GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 6 y:agKW ³

1( QremIl b¤ sþab;kñúgTIlMenA ¬EdlxøÜnminbBa¢a¦ 2( CnTaMgLay mkkan;TIEdlxøÜnQrenA b¤GgÁúy b¤k¾edk ehIy ¬eK¦raMkþI eRcógkþI RbKMkþI 3( kMBugedIreTACYb tampøÚv ehIyeXIj kþI B¤kþI

4( kalebIxøÜnmankic©edIreTAehIy eXIj kþI B¤kþI 5( manesckþIGnþray 6( qáÜt.

{cb; nc©KItvaTitvisUkTsSnsi kçabTTI 7 }


BN’nasi!ça bT

237

8> malaKn§vielbnFarNmNÐnviPUsndæansikçabT mala>>>kiriyaRTRTg;nigRbdab;tak;Etg

kay

edaypáakRmgnigeRKÓgRkGUb

manTwkGb;nigemDAlabmuxCaedImkþI

s¥its¥agrag

-

nigeRKÓglabepSg² pat;mux

dusxat;mux

Rbs;mux cucmux b¤cwmmuxedayfµmenasi la b¤emDAlabmux labxøÜnCaedIm

dac;malaKn§vielbnFarNmNÐn viPUsn-

dæansikçabTTaMgGs;.

vtßúCaTItaMgénkarRbdab;s¥its¥agragkayenaHdUecñHKW ³

]cäaTnM kiriyadusxat;bM)at;køinGaRkk; ¬eRKÓgGb;¦ brimTÞnM karRc)ac;rwt nðabnM karp¶ÚtTwk sm<ahnM karKk;Rc)ac; GaTasM kBa©k; GBa¢nM vtßúsRmab;lab ¬eRKÓgRbdab;¦malaKn§vielbnM páakRmgnigeRKÓgRkGUb nigeRKÓglab muxcuNÑM eRKÓglm¥itsRmab;Rbs;mux muxvielbnM vtßúsRmab;labmux htßBn§M eRKÓgRbdab;cg éd sixaBn§M cMNgpñÜgsk; TNÐM dMbg nalikM bMBg; -

-

-


238

KhdæsIl

xKÁM RBHx½n qtþM qRt ciRtúâhnM Es,keCIgviciRt ]NðIsM máúdb¤k,aMgmux¬esñótsk;¦ mNw EkvmNI valviCnw pøiteFVIedayeramknÞúystV »Tatani vtßani sMBt;s TIXTsani sMBt;manCayEvg. fñaM

Gsw

dav

vtßúCaTItaMgénkarRbdab;s¥it s¥agragkay y:agenH

ebIGñksmaTannUvsikçabTenH

mansPaB

-

ehIys¥its¥agrag

kayedayvtßúNamYy dac;sikçabT. ¬Baküfa

{

»Tatani vtßani

])asikaEdlesøóksBak;s

sMBt;s

}

])ask

l¥RbéBehIy

KWRtwmRtÚv

-

ehIy sUmkuMsgS½yeLIy kuMRcLMeLIyfaminKYr ÉBaküfa sMBt;senAkñúgTIenH

sMedAykkaresøókBak;edaybMNg

-

edIm,Is¥it s¥ag tak;Etg elgxøÜn Etbu:eNÑaH¦. enAkñúgKm<IrsumgÁlvilasinI )anBnül;fa

malati yM kiBa©i buböM. manpáaeQICaedImeQµaHfa

malaTIsu

bNþaeRKÓgRbdab;TaMg Lay {mal a}

)andl;páaeQIÉNa

-


BN’nasi!ça bT

239

Kn§nþi yMkiBa©i Kn§CatM.

Kn§CatkMeNItkøinNa

nImYy.

-

mYy k¾eQµaHfa {Kn§³} Edr.

vielbnnþi qviraKkrNM.

kiriyaeFVI[Es,ksm,úr

-

éf¶)anCaTIteRmk eQµaHfa {vielbn³}.

ttß biln§enþa Faerti nam.

kalBak;

lab

Rbdab;TaMgenaH eQµaHfa {FarN³}.

Í ndæanM bUerenþa meNÐti nam énkayEdlxVH

kalbMeBjcMENk

eQµaHfa Rbdab;kay.

Kn§vesn qviraKvesn c saTiyenþa viPUesti nam.

kaleRtkGredayGMNaceRKÓgRkGUbpg

eday

GMNacqviraK³pg eQµaHfa {viP Us n³}. RbmUl)alImk CasikçabTvijfa dUecñH.

-

-

malaKn§vielbnFarNmNÐnviP Us n³


240

KhdæsIl

mala>>>sikçabTenH manGgÁ 3 KW ³ 1( 2( 3(

malaTi vtßúsRmab;Rbdab;kaymanpáakRmgCaedIm FarNcänÞta R)afñanwgRbdab;tak;Etg tsS FarNM )anRbdab;tak;Etg nUvvtßúsRmab;

Rbdab;kaymanpáakRmgCaedImenaH. GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 2 y:agKW ³ 1( manCm¶WeraKaBaF 2( qáÜt. {cb; malaKn§vielbnFarNmNÐnviPUsndæan sikçabTTI 8}


BN’nasi!ça bT

241

9> ]c©asynmhasynsikçabT

]c©as ynmhasyna

TIedkb¤TIGgÁúyd¾x<s;hYs

-

RbmaN nigTIesnasn³d¾RbesIr. briePaKectna

rEmgdac;nUvsikçabT.

rbs;buKÁlGñksmaTannUvsikçabTenH

ÉTIesnasn³d¾x<s;hYsRbmaNenaHKW ³

(ERKb¤taMgEdlmaneCIgx<s;Cag 8 Fñab;RBHsuKt. (ERKEdl

RbRktI.

eKkl;kMNl;x<s;Cag

ÉTIesnasn³d¾RbesIr enaH

NamYy

8

KWkEnøgedk

Fñab;mnusS b¤TIGgÁúy

EdleKRkaledaykRmald¾viciRtepSg²

Gasn³x<s;hYsRbmaN nigGasn³d¾RbesIrenaHKW ³

2( 3(

-

ehAfa

TIesnasn³d¾RbesIr. 1(

-

GasnÞi Gasn³Edlx<s;hYsRbmaN bløgá³ ERKEdlmaneCIgviciRtedayrUbstVsahav eKaNk³ RBMEdlmaneramEvgCag 4 Fñab;


242 4(

KhdæsIl

citþk³

kRmalEdleKeFVIBIeramstV viciRtedayrUb

-

stVsahav

5( 6( 7( 8(

bdik³ kRmalmanBN’sEdleKeFVIedayeramstV bdlik³ kRmalEdleFVIedayeramstVCapáacegáam tUlik³ kRmalEdljat;edaysMLIK viktik³ kRmalEdleFVIedayeramstV viciRt

-

edayrUbstV manstVsIh³nigxøaFMCaedIm

9(

]T§elami

kRmalEdleFVIedayeramstV

maneram

-

RcageLIgEtmçag

10(

Éknþelami

kRmalEdleFVIedayeramstVmaneram

-

RcageLIgTaMgBIrxag

11(

kdisS

kRmalEdleFVIedayDin mas

nigsURt

-

ehIycak;ERsHedayrtnvtßú 12(

ekaesyü³

kRmalEdleFVIedaysréssURt

ehIycak;ERsHedayrtnvtßú

13(

kutþk³

kRmalEdleFVIedayeramstV lµmBYkRsI


BN’nasi!ça bT

243

r)aM 16 nak;QrraM)an 14( 15( 16( 17( 18(

htßtßr³ kRmalsRmab;RkalelIxñgdMrI GsStßr³ kRmalsRmab;RkalelIxñgesH rftßr³ kRmalsRmab;RkalelIrf GCinb,evNi kRmalEdleFVIedayEs,kxøaXµúM kTlimiKbvrbc©tßrN³ kRmald¾]tþmEdleKeFVI edayEs,kstVQµús

19(

s]tþrcäT³

TIedkEdlmanBN’RkhmelI

KWBitan

-

BN’RkhmenABIxagelI

20(

]PetaelahitkubFan³

kRmalEdlmanexñIy

manBN’ RkhmTaMgBIrxag KWexñIyekIyk,a l

-

-

k¾Rkhm exñIykl;eCIgk¾Rkhm )andl;TIedkman

-

exñIyk,alRkhm exñIyeCIgRkhmhñwgÉg.

bNþaGasn³TaMg 20 nu+H Gasn³ 3 y:agKW ³

Gas nÞi 1 bløg á³ 1 tUl ik ³ 1 bIenH RBHBuT§dI ka

RTg;hampþac; GgÁúy k¾min[GgÁúy edkk¾min [edk Cadac;

-

-


244

KhdæsIl

xat.ebIGasn³eRhABIbIenH ebICarbs;RKhsß² KWFmµasn³kþI

pÞHeKkñúgRsukkþI

¬KWGasn³

eKtak;EtgxøÜnÉg

17¦cMeBaHbBVCit

TIEdlTaykGgÁaskñúgvtþkþI

kñúgTITaMg Lay

ePaCnsalakþI

enaHRBHsmµasm<úT§RTg;GnuBaØat[GgÁúy)an

EtRtg;edkmin)anCadac;xat.

¬Kb,Idwgfa Gasn³TaMg 17 nu+H EdlRTg;GnuBaØat

[GgÁúy)ancMeBaHEtrbs;RKhsß hamEdrfa

ebICarbs;xøÜnvijk¾RTg;

-

kuMedk kuMGgÁúy¦.

cMeBaHRKhsßxøÜnÉgvij kñúgmgÁltßTIbnIRtg;]e)asf

kmµmansEmþgfa

³

k¾eRKÓgkRmalEdlminsmKYr

¬KW

Gasn³ 17¦ EdlbuKÁlRkalelIERKnigtaMgrEmgminsm

-

-

-

KYr/ eRKÓgkRmalepSgeTotrEmgsmKYr. edayehtuenaH kñúgGdækfaFmµiksURt

eTIbelakeBalfa

{k¾karedkelIdI

sUm,IRkaledaykRmaleramstVCaedIm k¾smKYrEdr}. GdækfaxuTÞk)az³fa

{TIedkEdlminsmKYr

kRmalEdlmin smKYr eQµaHfa mhasyn³ }.

nig


BN’nasi!ça bT

BUkEdlRBHsmµasm<úT§

y:agKW ³ 1( 2( 3( 4(

245

RTg;GnuBaØat[eRbIR )as;man

5

]NÑPisi BUkjat;edayeramstV ecaLPisi BUkjat;edaykMNat;sMBt; vakPisi BUkjat;edaysMbkeQI tiNPisi BUkjat;edayedµA manedµAdMeNkTnSay

-

CaedIm 5(

btþPisi

BUkjat;edaysøwkeQI.

ERKEdlRBHsm<úT§ RTg;GnuBaØat[eRbIR)as;edk(GgÁúy

-

)anenaHman 4 y:agKW ³ 1( 2( 3( 4(

msareka ERKEdleKbBa©ÚlemeTAkñúgdMNab;eCIg BunÞikaBeT§a ERKEdleKP¢ab;emnwgeCIg kuLirâTeka ERKEdlmaneCIgdUcCaeCIgkþam Gahc©âTeka ERKEdlmaneCIgcuc b¤ERKEdleK

bBa©ÚleCIgeTAkñúgdMNab;em.

-


246

KhdæsIl

taMgEdlRBHsm<úT§

GgÁúy)anenaHman 4 y:agKW ³ 1( 2( 3( 4(

RTg;GnuB aØat[eRbIR)as;edk

msarkM taMgEdleKbBa©ÚlemeTAkñúgdMNab;eCIg BunÞikaBT§M taMgEdlmanemeKbgçaMP¢ab;nwgeCIg kuLirâTkM taMgEdlmaneCIgdUcCaeCIgkþam Gahc©âTkM taMgEdlmaneCIgcuc b¤taMgEdleK

-

-

bBa©ÚleCIgeTAkñúgdMNab;em. srubesckþI[xøImkfa ERK taMg ehAGIEdlmanBuT§anuBaØat

[eRbIR)as;)anTaMgbu:nµanenaHKYrdwgfa ERK taMg ehAGITaMg Gm,alenaH

suT§EtmaneCIgmankMBs;

-

RtÚvRbmaNTaMgGs;

eTIbeRbIR)as;GgÁúyedk)an ebIERKCaedImenaH maneCIgx<s;

-

hYsRbmaN RtÚvdwgfasuT§EtRTg;hamTaMgGs;.

ÉRbmaNénkMBs;eCIgERK taMg ehAGIEdlRtÚvRbmaN

xñatenaH R)ab;mkfa

manenAkñúgKm<IrmenarfbUrNI {

-

Rtg;

ti ]e)asfa

mudæihtßâTek kb,iymeBa©}

dUecñHCaedIm

RbmaNERKCakb,iy³ manxñateCIgkMBs; 1 htßkþab;.


BN’nasi!ça bT

247

ebIKittamRbmaNRBHsuKtxagedIm

elakEtgRbmaN

-

kñúgvin½ysuT§Et 8 Fñab;RBHsuK tRtÚvCa 5 twk b¤Ca 50 sg;TIEm:Rt.

kñúgmgÁltßTIbnIeBalfa

taMgmanRbmaN eTIbsmKYr. Rtas;fa

8

Fñab;

RBHmanRBHPaK

Pikçúkalnwg[eKeFVIERKfµI

Kb,I[eKeFVI[maneCIg)anRbmaN RBHsuKt

eCIgERKnigeCIg

8

Fñab;

evorElgEtemERKxageRkamecj

[x<s;elIshYsRbmaNenaH

mankarkat;ecjCavin½ykmµ}.

eQµaHfa

1

{3

cMGamrbs;RBHsuKt

Fñab;rbs;mCÄimbursRtÚvCa ehtuenaH

8

1

Fñab;énRBHsasþa

-

b¤taMgfµI -

kalebIPikçúeFVI

RtÚv GabtþieqTnk)acitþiy³

cMGamrbs;mCÄimburs

cMGamedayhtßénCageQI} dUecñH

eTIbRTg;

edayFñab;én

RBHGdækfaeBalTukehIy kñúgkgçavitrNI

sikçabTfa

-

edayFñab;énRBHsuKtbu:eNÑaH

eRBaHehtuenaH

{mYyeTot

BitEmn

Rtg;kudi kar

-

kñúgeBl\LÚvenH

RtÚvCa

1

htß

eRBaHehtuenaH

Fñab;rbs;RBHsasþa eTIbRtÚvCa

24

1

3

eRBaH

Fñab;én

-

-


248

KhdæsIl

mCÄimburs. 24 Fñab;rbs;mCÄimbursRtÚvCa 1 Kk;. eRBaHehtuenaH

kñúgdIkaén]e)asfsURt

eTIbelak

-

eBalfa {bTfa mudæih tß)aTek

KWmaneCIgRbmaNmYyKk;

rab;taMgGMBIépÞén)ateCIgeLIgeTA

rhUtdl;TIbMputxageRkam

-

énemERK. k¾mYyKk;EdlmaneQµaHfa htßrbs;CageQI kñúgeBl\LÚvenH esµIKñanwghtßrbs;mCÄimburs. k¾eRBaH mYyFñab;knøHrbs;bursFmµta

RtÚvCamYyFñab;rbs;mCÄim

burs.

nigBüam

cMGam

htß

eRBaHehtuenaH

lUk

-

-

k¾y:agdUecñaHEdr

bNÐitKb,Iy l;c ,as;kñúgGFikarenHfa

mYyKk;rbs;mCÄimbur s

RtÚvCamYyKk;mYycM Gamrbs;

-

bursFmµta }. kñúgmgÁltßTIbnI Rtg;]e)asfkmµ manBnül;BIkMNl;

b¤RTnab;eCIgERKfa

cMENkRTnab;ERK

8

Fñab;

eday

Fñab;énmnusS ¬Fmµta¦ b:ueNÑaHeTIbsmKYr. eRBaHehtu enaH

RBHmanRBHPaK

{mñalPikçúTaMg Lay

-

-

eTIbRTg;Rtas;kñúgesnasnkçn§k³fa

PikçúminRtÚveRbIRTnab;ERKx<s;eT

Pikçú

-


BN’nasi!ça bT

NaeRbIR)as;RtÚvGabtþiTukád.

GnuBaØatRTnab;ERKy:agx<s;Rtwm Gdækfa

esnasnkçn§k³enaH

249

mñalPikçúTaMgLay 8

Fñab;}.

elakeBalfa

tfaKt

cMENkkñúg {8

KWFñab;EdlCaRbmaNrbs;BYkmnusSenaHÉg} .

GnuCanami Pikçev ]c©km,i GasnÞikM.

-

-

Fñab;

mñalPikçú

-

TaMgLay tfaKtGnuBaØattaMg 4 RCúgsUm,ImaneCIgx<s;.

Gdækfafa taMg 4 RCúgsUm,ImaneCIgx<s;hYsRbmaN k¾KYr ebItaMgEdlEvg Fñab;eTIbKYr. Lay

luHEteFVI[maneCIgkMBs;Rtwm

GnuCanami Pikçev ]c©km,i stþgÁM tfaKtGnuBaØa tERKmanGgÁ

k¾)an.

7

8

mñalPikçúTaMg

sUm,ImaneCIgx<s;

ERKEdlmanbEg¥k 1 Pñak;éd 2 nigeCIg 4 TukCa

-

-

-

knøghYs RbmaNk¾KYr .

stþegÁa nam tIsu Tisasu GbsSyM ktVa ktmeBa©a Gym,i bmaNatikáenþabi vdþti ERKEdleK -


250

KhdæsIl

eFVIRk)aMgbEg¥k

3

eQµaHfa

RbmaNk¾KYr.

stþgÁ³²

enH

sUm,IelIs

-

bmaNatikáenþabi vdþtIti smctursSemv sn§ay vutþM. GaytctursSa bn stþgÁbBa©gÁabi ]c©âTa n vdþti. Baküfa sUm,IelIsRbmaNk¾KYr elakeBal sMedAykERKragkaeresµI/

ebIsUm,IERKGgÁ

7

/

5

ragctuekaN Ekg eCIgx<s;rEmgminKYr. GdækfaRBhµCalsURt

nig ]e)asfsURtfa

{TI

edkEdlx<s;hYsRbmaN eQµaHfa ]c©as yn³. TIedk EdlRkaledayeRKÓgkRmalEdlmin smKYr

-

-

eQµaHfa

mhasyn³}. dIkaRBhµCalsURt

{TIedkEdlx<s;

nigTIedkEdlFM

nig ]e)asfsURtenaHfa RBHmanRBHPaKRTg;

RBHbMNgykTIedkEdlR)ascak smN³sarUb ehtuenaH

eTIbRBHGdækfacarüeBalfa

Gkb,iytßtM"

dUecñH}.

eRBaH

-

-

'bmaNatikánþM


BN’nasi!ça bT

dIkaRBhµCalsURtCaedImfa

BiessmYy

251

EdlmanesckþIesµInwg

EtgedkkñúgTInu+H KWGasnÞiCaedIm.

ehtuenaH

TInu+H

k¾Gasn³

{s½BÞfa

]c©a

]c© s½BÞ. eQµaHfa

Cas½BÞ buKÁl

-

-

TICaTIedk

elakse®gÁaHehIy

eday

syn s½BÞkñúgbTfa ]c©asynmhasynM nu+H dUecñH}. ]c©asynmhasynsikçabTenH manGgÁ 3 KW ³

1(

]c©asynmhasynM

TIedkTIGgÁúyd¾x<s;hYs

-

RbmaN nigTIedk TIGgÁúyd¾RbesIr 2( 3( 1(

briePaKcitþM citþKitnwgedkb¤GgÁúy briePaKkrNM )anedkb¤GgÁúy. Gan abC¢n ³ ehtuEdlminRtÚveTasman 8 y:agKW ³ edkb¤GgÁúyelIERK

b¤taMgEdlmaneCIgkMBs; Rtwm

8 Fñab;RBHsuKt b¤f ycuH 2(

)anERKb¤taMgEdlGñkdéTeFVI[hYsRbmaN

ykmkkat;ecj[RtÚvnwgRbmaNkþI

ehIy

CIkkb;eTAkñúg

EpndI[sl;enARtwm lµmRbmaNkþI eFVI[CaeFñIrkþI

-

-


252

3(

KhdæsIl

eFVICarankþI ehIyeTIbeRbIR)as;¬GgÁúy(edk¦ edkb¤GgÁúyelIERKmanGgÁ

7

sUm,ImaneCIgx<s;

-

hYsRbmaN 4(

edkGgÁúyelItaMg

4

RCúgesµI

sUm,ImaneCIgx<s;

hYs RbmaN

5( )anERK taMg BUkEdljat;edaysML IK ehIy yk

-

mkkayecj eTIbeRbIR)as; GgÁúy edk 6( edkb¤GgÁúyelIBUk 5 y:ag

7( minedk RKan;EtGgÁúyelIGasn³ 17 y:agEdl

-

CaKihivik½d ¬RKhsßeFVIedayvtßúrbs;eK¦ 8( qáÜt.

{cb; ]c©asynmhasynsikçabTTI 9 }

rYmsikçabTTI

7(8

cUlKñaCasikçabTmYy

ehIy

Tajbnßy]c©asynmhasynsikçabTmkenARtwmTI vij eTACasIlsgáat;TI 2 mansikçabT 8.

¬KhdæsIl sgáat;TI 2 mansikçabT 8 cb;bu:NÑwg¦

-

8


BN’nasi!ça bT

253

10> CatrUbrCtb,diKÁhNsikçabT

CatrUb >>> xøÜnÉgkþI

cMeBaHmas

kiriyaTTYlkan;yknUv masnigR)ak;eday

eRbIGñkdéT[TTYl Tuk dak;edIm,IxøÜnkþI nigR)ak;CaGkb,iy³

eRtkGr

-

-

EdleKTukdak;[xøÜnkþI

eQµaHfa dac;nUvCatrUbrCtsi kçabT. elah³viessmanBN’elOg

dUcCaBN’énRBH

khabN³EdleFVIedaymas

b¤R)ak;nigkhabN³

sasþaehAfa mas . RbRktIkþI

mask³EdleFVIedayCatie lah³TaMg Lay

man

Tg;Edg

b¤s<an;CaedImkþI

mask³EdleKqøak;rUbeFVIeday

eQIxøwm

b¤ceRmókb£sSI

edayehaceTAsUm,IEteFVIeday

-

-

-

-

søwketñatkþI mask³EdleKsUnrUb edaykakl½kþb¤C ½reQIkþI rEmgdl;nUvevahar ¬lµmcayvay)an¦ manenAkñúgCnbT enaH² ehAfa R)ak ; kñúgTIenH. ÉkarTTYlkñúgsikçabTenH 1(

kaeyn bdiKÁhNM

3 y:agKW ³

TTYledaykay KWTTYlGMBI


254

KhdæsIl

édGñkdéT

b¤kan;ykedayxøÜnÉg

nUv mas

nigR)ak; EdleK[dl;xøÜn b¤erIsykedayxøÜnÉg nUvmas nigR)ak;EdlKµanm©as;kñúgTINamYy . 2(

vacay bdiKÁhNM [TTYl

TTYledayvacaKWeRbIGñkdéT

[erIsnUv mas

RbeyaCn_dl;xøÜn 3(

mnsa bdiKÁhNM

nigR)ak;enaHmkedIm,I

TTYledaycitþ

KWeRtkGr

-

-

cMeBaHmas nigR)ak;EdleKTukdak;[xøÜn. karTTYlTaMg

3

sikçabTenHeLIy

y:agenH

minKYrdl;GñksmaTannUv

-

ebIs maTannUvsikçabTenHehIyTTYl

k¾dac;CatrUbrCtsikçabT. ÉBaküfa

eRtkGrkñúgsikçabTenH

Rtg;karminXat;edayTVarTaMg

ykmasnigR)ak;mktmál;Tuk nUvsikçabTenH elakcuHdUecñHkþI

ehIyeBalfa

3

elaksMedAyk

TVarNamYy

dUcCaeKnaM

-

-

kñúgTIcMeBaHmuxGñksmaTan masnigR)ak;enHcUrCarbs;

-

eKtmál;TuknUv masnigR)ak;kñúgTIkM)aMgmux


255

BN’nasi!ça bT

ehIymkkan;sMNak;GñksmaTannUvsikçabTenH eBaly:agenHfa

nwgTTYl

kalebIeKeBalR)ab;

xøÜnCaGñksmaTannUvsikçabTenH

Xat;eKedaykaynigvaca {eRtkGr}.

-

masnigR)ak;rbs;´manenAkñúgTIÉeNaH

´[nUvmasnigR)ak;enaHdl;GñkdUecñHkþI y:agenHehIy

rYcehIy

CaGñk manR)afña

Et)anhamXat;edaykayb¤vacafa dUecñH

-

ehIyTTYledaycitþe QµaHfa

Rbsin ebIeRtkGredaycitþ

R)ak;enHminKYreT

minham

-

-

masnig

-

mindac;CatrUbrCtsi kçabTenHeT

eRBaH)anhamXat;rYceRscehIy. mYyeTot

TukCaGñk smaTannUvsikçabTenH

hamXat;edaykaynigvacaeT brisuT§

-

EtfaCaGñkmancitþs¥at

mineRtkGredayKitkñúgcitþfa

KYrdl;eyIgeT

min)an

masnigR)ak;enHmin

dUecñHk¾mindac;si kçabThñwgEdr

-

eRBaHkar

-

hamXat;edayTVarTaMg 3 TVarNamYy eQµaHfa )anham Xat;Bit.

ebIGñksmaTannUvsikçabTenH

edaykaynigvaca

ehIyTTYledaycitþ

min)anhamXat;

-

-

-

dac;sikçabT

-


256

KhdæsIl

edaykayTVarpg

vcITVarpg

eTaseRBaHmineFVIkarhamXat;

EdlCaGkiriyasmudæan

RtÚv

-

EdlxøÜnKb,IeFVIedaykay

-

nigvaca ÉeQµaHfa RtÚveTastammenaTVarenaHminmaneT. mü:ageTot

RbsinebImanGñkNamñak;

eKtmál;TuknUv

R)ak;cMnYn 100 erol b¤ 1000 erol CiteCIgxøÜn ehIy eKeBalR)ab;fa sikçabTenH eTotfa

R)ak;enHcUrCarbs;GñkcuH

)anhamXat;fa

GñksmaTannUv

R)ak;enHminKYreT

R)ak;enH´lHbg;[dl;GñkehIydUe cñH

eKeBal rYcecos

ecjeTA. eTIb])askmñak;eTot cUlmkkñúgTIenaH eXIj

ehIysYrfa GVIenHGñk ? GñksmaTannUvsikçabTenH Kb,I R)ab;nUvBakürbs;GñkniyaymunenaH niyayenaH

[eKsþab;

enaHniyayfa enaH

ebI])askEdlcUlmkxageRkay

Gñk¬b¤e lakm©as;¦

sUmGñk¬b¤e lakm©as;¦

RKb;RKgcuH.

nigBaküEdlxøÜn )an

´nwgRKb;RKgnUvR)ak;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cg¥úlbgðajkEnøgsRmab;

ebIxøÜnmanGñkTTYleFVIkb,iy kark³

b¤evyüavc©kreK

-


BN’nasi!ça bT

)ankMNt;TIkEnøgsRmab;Tukdak;

257 sRmab;RKb;RKgehIy

k¾Kb,IedIreTA kan;TIenaHehIy R)ab;eKfa enHkEnøgsRmab;

-

eKTukdak; EtkuMniyayfa GñkcUrdak;kEnøgenHcuHdUecñHeLIy ebIeKdak;ehIy

Kb,IbiTTVarenArkSacuH.

sRmab;Tukdak;enaH

sUm,IenACan;e lI²

k¾edIreLIgeTAR)ab;eK)anEdr. RbsinebImanGñklk;

PNгBBaynayfa

ÉkarR)ab;kEnøg

dl;eTA

7

GñkCMnYjNamYy

-

Can;

naMyk

GñkRtÚv karrbs;enaHEdrb¤?

ebIRtÚv

-

-

karKb,Iniyaytbfa eGIGñk ¡ ´RtÚv karrbs;enHEdr Évtßú mansPaBEbbenH

k¾manRBm

EtKµankb,iykark³

ebIGñk

CMnYjenaHniyayfa ´nwgeFVICakb,iykark³[ sUmGñkebIk

TVar[cuH. Kb,IebIkTVarehIyR)ab;fa rUbiy³ taMgenARtg; »kasenH

EtkuMniyayfa

GñkcUrkan;ykrUbiy³enaH

eK[kb,iyPNÐd l;xøÜn y:agenHKYr. R)ak;elIs

témøPNг

ehIy

ebIGñkCMnYjeKyk

xøÜnKb,Ini yayR)ab;fa

ykPNгrbs;GñkÉgeT GñkcUrTukvijcuH.

eyIgmin

-

-

-

-

-

-

-


258

KhdæsIl

n½ymYyeTot

ebICnTaMg LayeKRtÚv karedaybuNü

eKdak;nUv masnigR)ak;kñúgvtßúTaMg Lay CaedIm

man)aynigbEg¥m

ehIyeKCUn xøÜnCaGñksmaTannUvsikçabTenHkþI

[sMBt;CamYynigkhabN³CaedIm sMusMBt;

eKdak;R)ak;evcnwgsMBt;[mkkþI

smÁal;faCasMBt;kþI eRBaHsikçabTenHCaGcitþk³ dwgb¤mindwgkþI

b¤kaledIreTA

-

-

xøÜnk¾ )an

k¾Kg;dac;si kçabTCatrUbrCt³Edr eTaHmancitþEkøgkþI

minEkøgkþI

minykCaRbmaNkñúgsikçabTenHeT

TTYlnUv masnigR)ak;ehIy

-

eK

EdleKevcnwgCay

sMBt;dl;xøÜnCaGñk smaTannUvsikçabTenHkþI

-

[Et

-

k¾ecHEtdac;sikçabTCatrUb -

rCt³hñwgTaMgGs;.

CatrUbrCt>>>sikçabTenH manGgÁ 3 KW ³

1( 2( 3(

CatrUbrCtM masnigR)ak;EdlCaGkb,iyPNÐ GtþúTÞista cMeBaHCarbs;xøÜn bdiKÁNðaTi )anTTYlkan;ykedayxøÜnÉg b¤eRbIeK [TTYlkan;y kTukdak;[ b¤eRtkGrcMeBaHmas nig


BN’nasi!ça bT

259

R)ak;EdleKTukdak;enaH.

GnabC¢n³ ehtuEdlminRtÚveTasman 2 y:agKW ³ 1( )anerIsykxøÜnÉg b¤eRbIeK[erIsyknUvrUbiy³ Edl

-

Føak;cuHkñúgTIlMenArbs;xøÜnedayKitfa

rUbiy³rbs;

-

GñkNa GñkenaHnwgnaMykeTAcuH ¬KWerIsTuk[eK¦

2( qáÜt.

¬cb; KhdæsIl sgáat;TI 3 man 10 sikçabTEtbu:eNÑH¦

viFIbvarNabc©½y 4

TaykCam©as;Tan

kalR)afñaTukdak;R)ak;

b¤luy

sRmab;bvarNacMeBaHPikçúrUbNamYy Kb,IcUleTArkPikçúenaH ehIysYrfa

Gñk NaCakb,iy karkrbs;e lakm©as;

kal

PikçúR)ab;kb,iykark³ ehIyKb,IeBalbvarNaedayBaküfa

\TM hirBaØM kb,iykarkanM hetß PvisSti ekvlM tuemð bc©ey briPuBa¢f.

-

-

-


260

KhdæsIl

¬bBiRtelakm©as;d¾ceRmIn¦

R)ak;¬cMnYn>>>>>>>¦

nwgenAkñúgédrbs;BYkkb,iy kark³

enH

sUmelakm©as;

-

eRbIR)as;nUvbc©½yTaMg LayEtmü:agbu:eNÑaH. ¬ebI)anTukdak;R)ak;dl;édBYkkb,iy kark³ eTIbbvarNa

Kb,IbþÚrRtg;Baküfa

kb,iykark³}mkfa

rYcehIy

{nwg enAkñúgédrbs;BYk

{man enAkñúgédrbs;BYkkb,iy kark³}

-

-

dUecñHvij¦. dak;

mü:ageTot

R)ak;tRmÚvbvarNaenaH

eTaHTaykCam©as;TankþI

ebIxøÜnÉgGñkTuk

b¤Cakb,iy kark³kþI

Kb,I

-

-

bvarNafa ¿

\TM hirBaØM myðM hetß PvisSti ekvlM tuemð bc©ey briPuBa¢f. ¬bBiRtelakm©as;d¾ceRmIn¦ R)ak;¬cMnYn>>>>>>>>¦ enH manenAkñúgédrbs;´RBHkruNa

sUmelakm©as;eRbI

R)as;nUvbc©½yTaMg LayEtmü:agbu:eNÑaH. { cb; CatrUbrCtb,diKÁhNsikçabTTI 10 }

-


261

1(

sIlvetßrKafa sIlemviF siekçf Gsµw elaek susikçitM sIlM hi sBVsm,tþw ]bnaemti esvitM. buKÁlKb,IsikSanUvsIl

[CasIlEdlxøÜnsik Sal¥

-

ehIy kñúgelakenH eRBaHfa sIlEdlbuKÁlesB ehIy rEmgbeg¥anmknUvsm,tþiTaMgBYg. 2(

sIlM rekçyü emFavI btßyea na teya suex bsMsM vitiþlaPBa© ebc© seKÁ bemaTnM .

CnGñkmanR)aC£a kalcg;)annUvesckþIsux 3 y:ag KWesckþIsresIr 1 kar)annUvesckþIeRtkGr 1 kar lHelakenHeTAehIy rkSanUvsIl .

3(

rIkraykñúgzansYK’

1

-

Kb,I

sIlva hi BhU mietþ sBaØemnaFiKcäti TusSIela bn mietþhi FMset âbmacrM. BitNas;

buKÁlGñk mansIl

rEmg)annUvmitþTaMg

Lay eRcInedaykarsRgÜm cMENkbuKÁlRTúsþsIl

-


262

KhdæsIl

kalRbRBwtþGaRkk;rEmgXøatcakmitþTaMg Lay. 4(

GvNÑBa© GkitiþBa© vNÑM kitþw bsMsBa©

TusSIela lPet nera sTa lPti sIlva.

CnRTúsþsIlrEmg)annUveTaspg dMenolpg

ÉCnGñk mansIl

)annUvkitþis½BÞpg

)annUvesckþIsresIrpg

sBV ²

GaTi sIlM btidæa c klüaNanBa© matukM bmuxM sBVFmµanM tsµa sIlM viesaFey.

sIlCaxagedIm sIlCaTItaMg sIlCaeménklüaN Fm’

sIlCaRbFanénFm’TaMgBYg

buKÁlKb,ICRmHsIl [s¥at. 6(

-

rEmg)annUvKuNpg

kal.

5(

)annUvdMeNH

evla c sMvrM sIlM titßBa© sBVBuT§anM

-

eRBaHehtuenaH

citþsS GPihasnM tsµa sIlM viesaFey.

sIlCaRcaMg CaTMnb; CaeRKÓgjúaMgcitþ[rIkray TaMg CakMBg;rbs;RBHBuT§RKb;RBHGgÁ eRBaHehtuenaH buKÁl


sIl vetßr Kafa

7(

Kb,ICRmHnUvsIl.

sIlM BlM Gb,dimM sIlM GaPrNM esdæM

263

sIlM GavuFmutþmM sIlM kvcmBÖútM.

sIlCakmøaMgrkGVIeRbóbpÞwmmin )an

sIlCaGavuFd¾

-

]tþm sIlCaeRKÓgGaPrN³d¾RbesIr sIl CaeRKÓg eRkaHd¾Gs©arü. 8(

sIlM estu mehsekça sIlM Ken§a Gnutþera sIlM vielbnM esdæM eyn vati Tiesa TisM. sIlCas<anmanskáiFM

sIlCaeRKÓgRkGUb d¾RbesIr

sIlCaeRKÓglabd¾RbesIr Tis. 9(

Etgbk;køineTAsBV ²

sIlM sm<lemvKÁM sIlM âefyümutþmM sIlM esedæa Gtivaeha eyn vati Tiesa TisM. sIlCakBa©b;)ayd¾RbesIr

sIlCaes,ógd¾]tþm

sIlCavahn³d¾RbesIr sRmab;eTAkan;TisTaMgBYg. 10(

\eFv ninÞM lPti

ebc©aâey c Tumµena


264

KhdæsIl

sBVtß Tumµena Baela sIelsu Gsmahieta. buKÁlBal

mancitþGaRkk;kñúgTITaMgBYg

sIlTaMg Lay

min taMgmaMkñúg

-

rEmg)annUvesckþIninÞakñúgelakenH

pg luHlHelakenHeTAehIy rEmgmancitþCaTukçkñúg G)aypg.

\eFv kitþw lPti sBVtß sumena FIera

11(

ebc© seKÁ c sumena sIelsu susmahieta.

GñkR)aC£mancitþl¥kñúgTITaMgBYg Lay

taMgenAmaMkñúgsIlTaMg

rEmg)annUvkitþis½BÞkñúgelakenHpg

luHlH

-

-

elakenHeTA rEmgmancitþrIkraykñúgzansYK’pg. 12(

sIlemv \F GKÁM mnuesSsu c eTevsu

sIlCakMBUlkñúgelakenH k¾]tþmEdr

bBaØva bn ]tþema sIlbBaØaNeta CyM.

cMENkbuKÁl manR)aC£a

manC½yCmñHkñúgmnusSelak

eRBaHEtsIl nigbBaØahñwgÉg.

-

nigeTvelak

¬biidk> 57 TM> 28¦¬kñúgefrKafa TVaTskni)at¦


265

BN’naGMBIkarRbRBwtþFm’ ¬bidkelx 22 TMBr½ 241¦

Lay

RBHmanRBHPaKRtas;PasitenHfa kiriyaRbRBwtþminesµI

mñalKhbtITaMg

-

eBalKWminRbRBwtþ tamFm’

edaykayman 3 Rbkar kiriyaRbRBwtþminesµI eBalKWmin RbRBwtþtamFm’ edayvacaman 4 Rbkar

kiriyaRbRBwtþmin

-

-

esµI eBalKWminRbRBwtþ tamFm’ edaycitþman 3 Rbkar. mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþminesµI

eBalKW

-

minRbRBwtþtamFm’ edaykayman 3 Rbkar etIdUcemþcxøH. mñalKhbtITaMg Lay smøab;stV

buKÁlBYkxøH

CamnusSGaRkk;

kñúgelakenHCaGñk

man)atédRbLak;edayQam

mancitþe)aHCab;kñúgkarsmøab;stV

CaGñkminmanesckþIeGon

xµas mancitþminGasUrcMeBaHBYkstVTaMgGs;. mYyeTot

CaGñkkan;yknUvvtßúEdleKmin )an[

dUc

CaeRKÓg]bkrN_ KWsm,tþiénbuKÁldéTNa EdleKTukkñúg Rsúk kþI

TukkñúgéRBkþI

-

CaGñk kan;ykeRKÓg]bkrN_EdleK

min)an[enaH edaycMENkéncitþlYc.

-

-

-

-


266

KhdæsIl

mYyeTot

®sþITaMgLayNa matabitarkSa

CaGñkRbRBwtþxuskñúg kamTaMg Lay KW®sþIEdlmatarkSa

Edlbgb¥ÚnRbúsrkSa

EdlbitarkSa

dUcCa Edl

sUm,IEt®sþIEdlbursbMBak;kRmgpáa

dl;nUv karRbRBwtþknøgkñúg®sþITaMg Lay mñalKhbtITaMg Lay

-

Edlbgb¥ÚnRsIrkSa

EdljatirkSa EdlmansVamI EdlRbkbedayGaC£a eday ehaceTA

-

[CaGñk

-

-

mansPaBdUecñaH.

kiriyaRbRBwtþminesµI

eBalKWmin

-

RbRBwtþtamFm’ edaykayman 3 Rbkary:agenHÉg. mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþminesµI

eBalKW

-

minRbRBwtþtamFm’edayvacaman 4 Rbkar etIdUcemþcxøH.

mñalKhbtITaMg Lay buKÁlBYkmYy kñúgelakenH Ca

GñkeBalBakükuhk eTaHbIzitenAkñúgeragkþI zitenAkñúgbris½T kþI

zitenAkñúgkNþaljatikþI

-

zitenAkñúgkNþalesnIy_kþI

zitenAkNþalraCRtkUlkþI eKnaMeTAeFVICasakSI ehIy sYrfa Enbursd¾ceRmIn

cUrGñkmkenH

ebIGñkdwg ehtu Na

cUr

-

niyayehtuenaH. bursenaH kalmindwg niyayfa ´dwg b¤kaldwg

niyayfa

´mindwg

kalmineXIj

niyayfa


BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

´eXIj

b¤kaleXIj

niyayfa

eBalBakükuh kTaMgdwgxøÜn

267

´mineXIj.

eRBaHehtuEtxøÜnkþI

CaGñk

eRBaHehtu

-

-

GñkdéTkþI eRBaHehtusMNUk KW GamisbnþicbnþÜckþI. mYyeTot

CaGñkeBalnUvBaküjúHjg;

sMNak;CnenHehIynaMeTAR)ab;CnÉeNaH CnTaMgenH enH

B¤BaküGMBICnÉeNaH

edIm,IbMEbkCnÉeNaH

KWB¤BaküGMBI

edIm,InwgbMEbk

ehIynaMykmkR)ab;Cn

CaGñkbMEbknUvBYkCnEdlRBm

eRBógKñapg CaGñkCRmúlBYkCn EdlEbkKñaehIypg Ca GñkeRtkGrEtkñúgBYk manteRmkkñúgBYk CaGñkrIkrayEtkñúg

-

-

-

-

-

-

BYk CaGñkeBalnUvvacaEdleFVI[Rbkan;BYkdUecñHÉg. mYyeTot

CaGñkeBalBaküGaRkk;

KWvacaNaRTeKaH

exµaHxµÜr eralral sÞak;dMeNIrCndéT CavacaCitnwgesckþI eRkaF

minRbRBwtþeTAedIm,Is maFi)an

vacamansPaBdUecñaH. mYyvijeTot

ehIyCaGñkeBalnUv

-

-

CaGñk eBalnUvBakümin manRbeyaCn_

eBalBaküxuskal eBalnUvBaküminBit eBalBaküminEmn

-

CaGtß eBalBaküminEmnCaFm’ eBalBaküminEmnCavin½y


268

KhdæsIl

eBalBaküEdlminKYr taMgTukkñúghb£T½yxuskal R)ascak

-

eRKÓgGag CaBaküminmanTIbMput minRbkbedayRbeyaCn_. mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþminesµI

eBalKWmin

RbRBwtþtamFm’ edayvacaman 4 RbkardUecñaHÉg. mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþminesµI

mñalKhbtITaMg Lay

buKÁlBYkmYy

-

eBalKW

-

minRbRBwtþtamFm’ edaycitþman 3 Rbkar etIdUcemþcxøH. eRcInedayGPiCÄa

kñúgelakenH

KyKn;nUveRKÓg]bkrN_EdlCasm,tþién

buKÁldéTedayKitfa

»hñ+

-

eRKÓg]bkrN_EdlCasm,tiþén

-

buKÁldéTNa eRKÓg]bkrN_enaH Kb,I)anmkGatµaGj. mYyeTot

CaGñkmancitþBüa)aT

EdleTasRbTUsþehIyfa cUrsøab;xøH

stVTaMg LaycUrlM)akxøH

cUrvinassabsUnüeTAxøH

maneLIy.

mYyvijeTot

mantRmiHkñúgcitþ

EdlfaminvinaskuM[

CaGñk manKMnityl;xus

eXIjnUv

esckþIvibritfa TanEdlbuKÁl[ehIymin manpl karbUCa FMminmanpl

karbUCatUck¾minmanpl

-

-

-

plvi)akén

-


269

BN’naGM BIkarRbRBwtþ F m’

kuslakus lkmµ elakenHminman bitaminmanKuN

EdlstVeFVIl¥

elakxagmuxminman

nigGaRkk;minman mataminmanKuN

stVTaMg LayCa»b)atik³minman

smNRBahµN_kñúgelakCaGñkRBmeRBógKña RtwmRtÚv

eFVI[Cak;c ,as;edayxøÜnÉg

xagmuxehIysEmþg kiriyaRbRBwtþminesµI

k¾minman.

eBalKW

man 3 Rbkar y:agenHÉg. mñalKhbtITaMg Lay

BYk

Rbtibtþieday

nUvelakenHnigelak

-

mñalKhbtITaMgLay

minRbRBwtþ tamFm’edaycitþ

stVTaMg LayBYkxøHkñúgelak

enH luHEbkFøayragkay xagmuxbnÞab;GMBImrN³ cUleTA kan;G)ayTuKÁtivini)at

-

nrky:agenH

eRBaHehtuEtkiriya

-

-

-

RbRBwtþminesµI eBalKWminRbRBwtþ tamFm’ y:agenHÉg. mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþesµI

eBalKW

-

RbRBwtþtamFm’edaykayman 3 Rbkar. kiriyaRbRBwtþesµI eBalKWRbRBwtþtamFm’ edayvacaman 4 Rbkar. kiriya RbRBwtþesµI eBalKWRbRBwtþtamFm’ edaycitþman 3Rbkar. mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþesµI

eBalKW

-


270

KhdæsIl

RbRBwtþtamFm’edaykayman 3 Rbkar etIdUcemþc? mñalKhbtITaMg Lay

lHbg;)aNati)at cuHnUvGaC£a

buKÁlBYkmYy kñúgelakenH

evorRsLHcak)aNati)at

CaGñkdak;

CaGñkGnueRKaHedayRbeyaCn_

cMeBaHstV

dak;cuHnUvs®sþavuF

dl;nUvemtþacitþ TaMgGs;.

CaGñklHbg;nUvGTinñaTan

RbkbedayesckþIxµas

evorRsLHcakGTinñaTan

dUcCaeRKÓg]bkrN_KWsm,tþiénbuKÁlNa Rsúk kþI

TukkñúgéRBkþI

-

EdleKTukkñúg

k¾CaGñkmin kan;yknUvvtßúEdleKmin

-

-

)an[enaH edaycMENkéncitþlYceLIy . CaGñklHbg;nUvkaemsumicäacar

evorRsLHcakkaemsu

micäacar³ eTaHbI®sþINa EdlmatarkSa bitarkSa matabita

-

rkSa bgb¥ÚnRbúsrkSa bgb¥Ún®sIrkSa jatirkSa mansVamI RbkbedayGaC£a edayehaceTAsUm,I®sþI EdlbursbMBak; kRmgpáa[

-

k¾CaGñkmindl;nUvkarRbRBwtþknøgkñúg®sþITaMgLay

mansPaBdUecñaHeLIy.

mñalKhbtITaMg Lay

kiriya

RbRBwtþesµI eBalKWRbRBwtþtamFm’edaykayman 3 Rbkar

-


271

BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

dUecñaHÉg.

mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþesµI

eBalKW

-

RbRBwtþtamFm’edayvacaman 4 Rbkar etIdUcemþcxøH. mñalKhbtITaMg Lay

buKÁlBYkmYy kñúgelakenH

lHbg;nUvmusavaT evorRsLHcakmusavaT eTaHbIzitenAkñúg eragkþI

zitenAkñúgkNþalbris½TkþI

zitenAkNþalesnIy_kþI

eTAeFVICasakSIehIysYrfa

zitenAkNþaljatikþI

zitenAkNþalraCRtkUlkþI Enbursd¾ceRmIn

ebIGñkdwgehtuNa

cUrniyayR)ab;ehtuenaH

k¾niyayfa

kalmineXIjniyayfa

bursenaH

kalmindwg ´dwg

niyayfa

eKnaM

eRBaHehtuxøÜnkþI

-

cUrGñkmkenH

´mindwg

dUecñHkþI.

b¤kaldwg

´mineXIj

b¤kaleXIjk¾niyayfa ´eXIj. CaGñkmineBalnUvBakü kuhkTaMgdwgxøÜndUecñH

-

-

eRBaHehtuGñkdéTkþI

eRBaHehtuEtsMNUk KWGamis³bnþicbnþÜckþI.

mYyvijeTot CaGñklHbg;nUvbisuNvaca evorRsLH

cakbisuNvaca KWB¤B aküGMBICnenH ehIyminnaMeTAR)ab;Cn ÉeNaH edIm,InwgbMEbkCnTaMgenHpg B¤BaküGMBICnÉeNaH

-

-

-


272 ehIy

KhdæsIl

minnaMmkR)ab;CnTaMgenH

edIm,InwgbMEbkCnÉeNaH

pg CaGñkpSHpSanUvBYkCnEdlEbkKñapg CaGñkTMnukbRmúg nUvBYkCn

EdlRBmeRBógKñaRsab;ehIypg

EtkñúgesckþIRBmeRBógKña RBmeRBógKña

CaGñkmanteRmk

CaGñkrIkray

CaGñklHbg;nUvprusvaca

EtkñúgesckþI edayRbkar

cUleTAkan;hb£T½yCavacaGñkbUrI

dl;CneRcIn

CaTIeBjcitþdl;CneRcI n

mansPaBdUecñaH.

-

-

-

evorRsLHcakprusvaca

KWvacaNaminmaneTas Casuxdl;Rtecok KYr[ekItesckþI RsLaj;

-

EtenAkñúgesckþIRBmeRBógKña

eBalnUvvacaEdleFVI[ekItesckþIRBmeRBóg dUecñH.

CaGñkeRtkGr

-

-

CaTIRsLaj;

CaGñkeBalnUvvaca

-

CaGñklHbg;nUvsmöb,lab³ evorRsLHcaksmöb,lab³

-

eBalBaküRtÚv tamkal eBalBaküBit eBalBaküEdlCa Gtß eBalBaküEdlCaFm’ eBalBaküCavin½y eBalBakü EdlKYr[taMgTukkñúghb£T½y eRKÓgGag

CavacamanTIbMput

RtÚv tamkal

Rbkbeday

-

-

-

RbkbedayRbeyaCn_.


BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

mñalKhbtITaMgLay

273

kiriyaRbRBwtþesµI

eBalKWRbRBwtþ

tamFm’ edayvacaman 4 Rbkary:agenHÉg. mñalKhbtITaMg Lay

kiriyaRbRBwtþesµI

eBalKW

-

-

RbRBwtþtamFm’edaycitþman 3 Rbkar etIdUcemþcxøH? mñalKhbtITaMg Lay

mineRcInedayGPiC Äa buKÁldéTNa

buKÁlBYkmYy kñúgelakenH

eRKÓg]bkrN_EdlCasm,tþién

k¾min KyKn;nUveRKÓg]bkrN_enaHfa

eRKÓg]bkrN_EdlCasm,tþiénbuKÁldéTNa

]bkrN_enaH Kb,I)anmkGatµaGj dUecñHeLIy. mYyeTot

CaGñkmancitþminBüa)aT

EdleTasminRbTUsþehIyfa

-

»hñ+

eRKÓg

mantRmiHkñúgcitþ

-

-

stVTaMg LayenHcUrkMumaneBor

kMumanBüa)aT kMumanTukç rkSaxøÜn[)anesckþIsuxcuH. mYyvijeTot

CaGñkmanKMnityl;RtÚv

eXIjnUv

esckþIminvibritfa TanEdlbuKÁl[ehIymanpl karbUCaFM manpl

karbUCatUcmanpl

EdlstVeFVIl¥nigeFVIGaRkk;man xagmuxman

matamanKuN

-

-

plvi)akénkuslakus lkmµ elakenHman

bitamanKuN

elak

stVEdlCa

-

-


274

KhdæsIl

»b)atik³kMeNItman

BYksmNRBahµN_kñúgelak

RBmeRBógRbtibtþiedayRtwm RtÚv cMeBaHxøÜnÉg

CaGñk

eFVI[Cak;c ,as;edayR)aC£a

nUvelakenHnigelakxagmux

ehIyRbkas

k¾man. mñalKhbtITaMg Lay kiriyaRbRBwtþesµI eBalKW RbRBwtþtamFm’edaycitþman 3 Rbkary:agenHÉg. mñalKhbtITaMgLay

-

stVTaMgLayBYkxøH

-

-

kñúg

elakenH EbkFøayragkay xagmuxbnÞab;GMBImrN³ cUl eTAkan;suKtisYK’eTvelaky:agenH

eRBaHehtuEtkiri ya

RbRBwtþ esµI eBalKWRbRBwtþtamFm’ y:agenHÉg. mñalKhbtITaMg Lay

buKÁlRbRBwtþesµI

eBalKW

RbRBwtþtamFm’ ebIR)afñafa » xøÜnGatµaGj luHTmøayrag kayxagmuxbnÞab;GMBImrN³

sUm[)anekItCamYyBYkxtþiy

mhasal karN_EdlbuKÁlR)afñaEbbenH eRBaHfabuKÁlenaH

-

-

-

k¾nwg)anseRmc

luHTmøayragkayxagmuxbnÞab;GMBImrN³

k¾)aneTAekItCamYyBYk xtþiymhasalEmn

esckþIenaH

eRBaHehtudUcemþc eRBaHehtufa buKÁlenaHCaGñkRbRBwtþesµI eBalKWRbRBwtþtamFm’.


BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

mñalKhbtITaMg Lay

275

buKÁlRbRBwtþesµI

eBalKW

RbRBwtþtamFm’ ebIR)afñafa » xøÜnGatµaGj luHTmøayrag kayxagmuxbnÞab;GMBImrN³

sUm [)aneTAekItCamYyBYk

-

-

-

RBahµNmhasal.l. ekItCamYynwgKhbtImhasal karN_EdlbuKÁlR)afñaEbbenH buKÁlenaH

k¾nwg )anseRmc

eRBaHfa

luHTmøayragkayxagmuxbnÞab;GMBImrN³

)aneTAekItCamYynwgBYk KhbtIm hasalEmn eRBaHehtudUcemþc

eRBaHehtufa

esµI eBalKWRbRBwtþtamFm’. mñalKhbtITaMg Lay

buKÁlenaH

esckþIenaH

CaGñkRbRBwtþ

buKÁlRbRBwtþesµI

eBalKW

RbRBwtþtamFm’ ebIR)afñafa » xøÜnGatµaGj luHTmøayrag kayxagmuxbnÞab;GMBImrN³ eTvta

kñúgCan;catumµharaCika

sUm [)aneTAekItCamYyBYk

karN_EdlbuKÁlR)afñaEbb

enH k¾nwg )anseRmc eRBaHfabuKÁlenaH luHEbkFøayrag kayxagmuxbnÞab;GMBImrN³

-

-

-

-

-

-

-

k¾)aneTAekItCamYynwgBYkeTvta

kñúgCan;catumµharaCikaBitEmn esckþIenaH eRBaHehtudUcemþc eRBaHehtufa buKÁlenaH CaGñkRbRBwtþesµI

eBalKWRbRBwtþ


276

KhdæsIl

tamFm’.

mñalKhbtITaMg Lay

buKÁlRbRBwtþesµI

eBalKW

RbRBwtþtamFm’ ebIR)afñafa » xøÜnGatµaGj luHTmøayrag kayxagmuxbnÞab;GMBImrN³ BYkeTvta

sUm [)aneTAekItCamYynwg

kñúgCan;tavtþigS.l.

-

-

-

BYkeTvtaCan;yam>>>

BYkeTvtaCan;tusit>>> BYkeTvtaCan;nimµanrtI>>> BYkeTvtaCan; brnimiµtvsvtþI>>>

BYkeTvtaCan;RBhµkayika

karN_Edl

-

buKÁlR)afñaEbbenH k¾nwg )anseRmc eRBaHfa buKÁlenaH luHEbkFøayragkayxagmuxbnÞab;GMBImrN³

k¾ )aneTAekIt

-

CamYynwgBYkeTvtaCan;RBhµkayikaEmn

esckþIenaHeRBaH

ehtudUcemþc

CaGñkRbRBwtþesµI

eRBaHehtufa

buKÁlenaH

-

eBalKWRbRBwtþtamFm’. mñalKhbtITaMg Lay RbRBwtþtamFm’.

Føayragkayxagmux

buKÁlRbRBwtþesµI

ebIR)afñafa

»

xøÜnGatµaGj

bnÞab;GMBImrN³

CamYyBYkeTvtaCan;GaPa

eBalKW luHEbk

sUm[)aneTAekIt

-

-

-

karN_EdlbuKÁlR)afñaEbbenH


BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

277

k¾nwg)anseRmc eRBaHfa buKÁlenaH luHEbkFøayragkay xagmuxbnÞab;GMBImrN³ GaPaEmn

-

k¾ )aneTAekItCamYyBYkeTvtaCan;

esckþIenaH

eRBaHehtudUcemþc

eRBaHehtufa

buKÁlenaHCaGñkRbRBwtþ esµI eBalKWRbRBwtþtamFm’. mñalKhbtITaMg Lay

RbRBwtþtamFm’

ebIR)afñafa

»

buKÁlRbRBwtþesµI xøÜn GatµaGj

ragkayxagmuxbnÞab;GMBImrN³ BYkeTvtaCan;britþaPa.l.

eBalKW

luHEbkFøay

BYk

eTvtaCan;Gb,maNsuPa>>>

BYkeTvtaCan;suPkiNðka>>>

BYk

ytn³>>>

BYkeTvtaCan;Gviha>>>

BYkeTvtaCan;suTsSa>>>

BYkeTvtaCan;Gknidæa>>>

-

nwgBYkeTvtaCan;Gb,maNaPa>>>

BYkeTvtaCan;britþsuPa>>>

Gtb,a>>>

-

sUm [)aneTAekItCamYy

BYkeTvtaCan;GaPsSra>>> eTvtaCan;evhböla>>>

-

-

BYkeTvtaCan;

BYkeTvtaCan;suTsSI>>>

BYkeTvtaEdlekItkñúg GakasanBa©a

BYkeTvtaEdlekItkñúgviBaØanBa©aytn³>>>

eTvtaEdlekItkñúg GakiBa©BaØaytn³>>>

-

BYk

nigBYkeTvtaEdl

ekItkñúgCan;envsBaØanasBaØaytn³ karN_EdlbuKÁlR)afña

-

-

-

-


278

KhdæsIl

EbbenHk¾nwg )anseRmc eRBaHfa buKÁlenaH luHEbkFøay ragkaybnÞab;GMBImrN³k¾)aneTAekItCamYyBYkeTvta

-

Edl

ekItkñúgCan;envsBaØanasBaØaytn³Emn esckþIenaH eRBaH ehtudUcemþc

eRBaHehtufa

buKÁlenaH

-

-

CaGñkRbRBwtþesµI

eBalKWRbRBwtþtamFm’.

mñalKhbtITaMgLay buKÁlRbRBwteþ sµI eBalKWRbRBwtþ

-

tamFm’

ebIR)afñafa

TaMgLay

»

xøÜnGatµaGj

ehIyeFVI[Cak;c ,as;

sUm [Gs;Gasv³

seRmcnUvecetavimutþi

bBaØavimutþi Edlmin manGasv³edayR)aC£acMeBaHxøÜnÉg bc©úb,nñenH seRmc

karN_EdlbuKÁlR)afñaEbbenH eRBaHfabuKÁlenaH

kñúg

k¾nwg )an

esckþIenaH

edayR)aC£acMeBaHxøÜnÉg

eRBaHehtudUcemþc 82

TMB r½

-

eRBaHehtufa 330¦

-

kñúgbc©úb,nñEmn

CaGñkRbRBwtþesµI eBalKWRbRBwtþtamFm’. ¬bidkelx

-

nwgGs; Gasv³TaMg Lay

ehIyeFVI[Cak;c ,as; seRmcnUvecetavimutiþ bBaØavimutiþEdl minmanGasv³

-

buKÁlenaH

kñúg FmµhTyviPgÁ


279

BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

RBHmanRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgfa buKÁl[Tan smaTan sIl

eFVI]e)asfkmµ

BYkxøH

eTAekItCamYyBYkxtþiy

mhasal BYkxøHeTAekItCamYyBYk RBahµN mhasal BYk xøH

eTAekItCamYynwgBYkKhbtIm hasal .

Gayurbs;mnusS

CagmYyryqñaM. BYkxøH enaH²

KW

kMNt;mYyryqñaM

RbmaNén

b¤ticCag

50

qñaMNaCarbs;énmnusS

50

qñaMTiBVedayqñaMenaH

12

ExedayExenaHCamYyqñaM

CaRbmaNénGayu

-

-

qñaMenaH

CamYyyb;mYyéf¶éneTvtaCan;catumµharaCik³ 30 raRtIeday raRtIenaHCamYyEx

-

b¤k¾eRcIn

ekItCamYynwgBYkéneTvtamanRbmaNénGayu ³

-

-

500

rbs;eTvtaCan;

-

catumµharaCik³. RtÚvCa 9 lanqñaMénmnusS. (100

qñaMNaCarbs;énmnusS

mYyryqñaMenaHCa

mYyyb;mYyéf¶rbs;eTvtaCan;tavtþigS 30 raRtIedayraRtI enaHCamYyEx

12

ExedayExenaHCamYyqñaM

mYyBan;qñaM

TiBVedayqñaMenaH CaRbmaNénGayurbs;eTvtaCan;tavtþigS.

-

-

-


280

KhdæsIl

RtÚvCa 3 ekadi 6 lanqñaMmnusS.

BIrryqñaMNa Carbs;énmnusS BIrryqñaMenaHCamYy

yb;mYyéf¶rbs;eTvtaCan;yam³ CamYyEx

12

edayqñaMenaH

30

-

raRtIedayraRtIenaH

ExedayExenaHCamYyqñaM

BIrBan;qñaMTiBV

-

CaRbmaNénGayurbs;eTvtaCan;yam³.

RtÚvCa 14 ekadi 4 lanqñaMmnusS.

bYnryqñaMNaCarbs;énmnusS bYnryqñaM nu+H CamYy

yb;mYyéf¶rbs;eTvta Can;tusit 30 raRtIedayraRtIenaH CamYyEx

12

TiBVedayqñaMenaH

ExedayExenaHCamYyqñaM

bYnBan;qñaM

-

CaRbmaNénGayurbs;eTvtaCan;tusit.

RtÚvCa 57 ekadi 6 lanqñaMmnusS.

8 ryqñaMNa Carbs;énmnusS 8 ryqñaM nu+HCamYy

yb;mYyéf¶éneTvtaCan;nimµanrtI CamYyEx

12

edayqñaMenaH

30

-

raRtIedayraRtIenaH

ExedayExenaHCamYyqñaM

8

Ban;qñaMTiBV

CaRbmaNénGayurbs;eTvtaCan;nimµanrtI.

RtÚvCa 230 ekadi 4 lanqñaMmnusS.


281

BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

( 16 ryqñaM¬1600qñaM¦NaCarbs;m nusS 16 ry

qñaMenaH CamYyyb;mYyéf¶rbs;eTvtaCan;brnimµitvsvtþI 30 raRtIedayraRtIenaH CamYyEx 12 ExedayExenaHCamYyqñaM 16

Ban;qñaMTiBV¬1

RbmaNénGayu

mWun

6

Ban;qñaM¦

edayqñaMenaH

rbs;eTvtaCan;brnimµitvsvtþI.

Ca

-

RtÚvCa

921 ekadi 6 lanqñaMmnusS.

¬Gayurbs;RBhµkayikeTvta manRbmaN 1 kb,

bidkPaK 42 TM> 323¦ . buKÁlceRmInbzmCÄan

BYkeTvtaCan;RBhµbrisC¢³.

y:ag»nfy

ekItCamYynwg

kb,mYyEckCa

3

-

PaK

b¤ 4 PaK ¬ykmYy PaK CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦.

buKÁlceRmInbzmCÄan y:agkNþal ekItCamYynwg

BYkeTvtaCan;RBhµberahit³. rbs;eTvtaCan;enaH¦.

Bak;k Nþalkb,¬CaGayu

buKÁlceRmInbzmCÄanCan;x<s;

-

-

ekItCamYynwg BYkeTvt

aCan;mhaRBhµ. mYy kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. buKÁlceRmInTutiyCÄany:ag»nfy ekItCamYYynwg


282

KhdæsIl

eTvtaCan;britþaP³.BIrkb,

¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦.

buKÁlceRmInTutiyCÄany:agkNþal eTvtaCan;Gb,maNaP³.

4

ekItCamYynwg

kb,

¬CaGayurbs;eTvta

buKÁlceRmInTutiyCÄanCan;x<s;

ekItCamYynwgeTvta

-

-

Can;enaH¦. -

Can;GaPsSr³.8 kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. buKÁlceRmInttiyCÄany:ag»nfy

ekItCamYynwg

-

eTvtaCan;britþsuP³. 16 kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan; enaH¦.

buKÁlceRmInttiyCÄany:agkNþal eTvtaCan;Gb,maN suP³.

32

eTvtaCan;enaH¦.

kb,

buKÁlceRmInttiyCÄanCan;x<s; Can;suPkiNð³.64

ekItCamYynwg

-

¬CaGayurbs;

ekItCamYynwg eTvta

kb,¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦.

buKÁlceRmInctutßC Äan

eRBaHmanmnsikarepSgKña

eRBaHmanGarmµN_epSgKña

eRBaHmanqnÞ³epSgKña

eRBaHman

-


283

BN’naGM BIkarRbRBwtþ Fm’

bNiFi¬ kartmál;¦epSgKña eRBaHmanGFiemakç ¬karcuHcitþ¦ epSgKña

eRBaHmanGPinIhar¬karksag¦epSgKña eRBaHman

bBaØaepSgKña BYkxøH

BYkxøH

-

ekItCamYynwgeTvtaCan;GsBaØstV

ekItCamYynwgeTvtaCan;evhböl³.

500

¬CaGayurbs;eTvtaBIrCan;enaHdUcKña¦. BYkxøH

-

ekItCamYynwgBYkeTvtaCan;Gvih³.

kb, mYy

-

Ban;kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. BYkxøH ekItCamYynwgBYkeTvtaCan;Gtb,³. BIrBan;

kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. BYkxøH

ekItCamYynwgeTvtaCan;suTsS³.

4

Ban;

ekItCamYynwgBYkeTvtaCan;suTsSI.

8

kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. BYkxøH

Ban;kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. BYkxøH

ekItCamYynwgeTvtaCan;Gknidæ³.

Ban;kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦.

16

BYkxøH ekItCamYynwgBYkeTvtaCan;GakasanBa©aytn³.


284

KhdæsIl

20 Ban;k b, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦.

BYkxøHekItCamYynwgBYkeTvtaCan;viBaØaNBa©aytn³.

40 Ban;kb,¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. BYkxøH

ekItCamYynwgBYkeTvtaCan;GakiBa©BaØaytn³.

60 Ban;kb, ¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. BYkxøH

ekItCamYynwgBYkeTvtaCan;envsBaØanasBaØa

-

ytn³. 84 Ban;k b,¬CaGayurbs;eTvtaCan;enaH¦. BYkstVEdletC³

KWbuNüsÞÜyehIy

rEmgeTAkan;

kamKtinigrUbKti b¤[dl;PvKÁRBhµ k¾K g;RtLb;mkkan;TuKÁti vij

BYkstVEdlma nGayuEvgdl;e mø:aH

Gs;Gayu

RBHmehsIRtas;fa

eRBaHehtuenaH

k¾Kg;cüúteday

GñkKitnUvGtßrEmgceRmInnUvmKÁd¾RbesIr

-

manR)aC£al¥it

edIm,IedaHxøÜn cak

CranigmrN³ luHceRmInnUvmKÁd¾ s¥at sRmab;eFVIdMeNIreTA rEmgCaGñkmin manGasv³

Gasv³TaMgBYgehIybriniBVan.

-

KµanPBNamYyeTogeT

GñkR)aC£manR)aC£arkSaxøÜn

kan;GmtniBVanehIy

-

kMNt;nUv

-

-

-


285

GriymKÁRbkbedayGgÁ 8

¬kñúgsutþnþbidk sMyutþnikay mhavarvKÁ bidkelx 37 TMB½r 18¦

manPikçúmYyGgÁRkabbgÁMTUlRBHd¾manRBHPaKdUecñHfa

bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn eKEtgni yayfa Gmt³ Gmt³

¬minsøab;

minsøab;¦dUecñH.

etIdUcemþc?

bBiRtRBHGgÁd¾ceRmInGmt³

pøÚvCadMeNIreTAkan;Gmt³etIdUcemþc?

mñal

Pikçú karGs;eTAénraK³ karGs;eTAéneTas³ karGs;eTAén

-

-

-

emah³ÉNa enHehAfa Gmt³. mKÁd¾RbesIrRbkbeday GgÁ 8

enHÉg

CapøÚvdMeNIreTAkan;Gmt³.

mKÁTaMg

etIdUcemþc? KW smµaT id iæ 1 .l. smµas maF i 1. savtßIniTan.

mñalPikçúTaMg Lay

8

tfaKtnwgsEmþg

nwgEcknUvmKÁd¾RbesIrRbkbedayGgÁ 8 dl;GñkTaMg La y GñkTaMg Lay cUrRbúg sþab;nUvmKÁenaH cUreFVITukkñúgcitþeday RbéBcuH

tfaKtnwgsEmþg.

RBHBuT§dIkaRBHd¾manRBHPaKfa d¾manRBHPaK

RTg;Rtas;dUecñHfa

PikçúTaMgenaHTTYl sþab;

RBHkruNaRBHGgÁ. mñalPikçúTaMg Lay

RbesIrRbkbedayGgÁ 8 etIdUcemþc? mKÁTaMg 8 KW

RBH

mKÁd¾

-

-

-

-


286

KhdæsIl

GVIxøH. KWs mµaT id æi 1.eb. smµas maF i 1. mñalPikçúTaMg Lay

TaMgLay

smµaT id æi

esckþIdwgkñúgTukç

etIdUcemþc?

mñalPikçú

-

esckþIdwgkñúgehtuCaTIekIteLIg

-

énTukç esckþIdwgkñúgkarrlt;énTukç esckþIdwgkñúgbdibTaCa dMeNIreTAkan;TIrlt;énTukçÉNa. ehAfa smµaT id æi.

-

mñalPikçúTaMg Lay enH

¬RBHBuT§dIkaxagmuxenH RBHmanRBHPaK RTg;sEmþgkñúg

mhastib,dæansURt

bidkPaK

17

TMB½r

281

-

´Rsg;

ykmkEckesckþIbMPøWkñúgsmµaTidæi edayRBHtRmas;¦fa ³ mñalPikçúTaMgLay

PikçúkñúgsasnaenH

dwgR)akdtam

-

Bitfa enHCaTukç dwgR)akdtamBitfa enHCaehtunaM[ekItTukç dwgR)akdtamBitfa

enHCasPav³rlt;Tukç

dwgR)akdtamBit

-

fa enHCabdibTa[)andl;nUvsPav³rlt;Tukç.

mñl a PikçúTaMgLay cuHTukçGriysc© etIdUcemþc? Cati

KWkMeNItEdlekItCadMbUg k¾CaTukç Cra KWesckþIcas;RKaMRKa k¾CaTukç

mrN³

sþayRseNaH

KWesckþs I øab;

brieTv³

k¾CaTukç

KWesckþx I SwkxSÜl

esak³ Tukç³

KWesckþI

KWesckþI

-

-


287

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

lM)akkay eTamnsS KWesckþIGak;Gn;tUccitþ ])ays a ³ KW

-

esckþIceg¥ótcg¥l;citþ k¾suT§EtCaTukç Gb,eyhism,eyaK³ KWdMeNIrCYbRbsBVedaystVnigsgçarTaMgLay EdlminCaTI

-

RsLaj; k¾CaTukç bieyhivib,eyaK³ KWesckþIRBat;R)ascak stVnigsgçarTaMgLayEdlCaTIRsLaj; k¾CaTukç ym,icäM n

lPtitm,i KWbuKÁlkalcg;)annUvrbs;Na Etmin)an Ékar

-

-

min)anrbs;enaH k¾CaTukç ebIedayesckþIbMRbÜj ])aTankçn§ TaMg 5 manrUbkçn§CaedIm k¾CaTukç¬1¦. mñalPikçúTaMgLay

ekItCadMbUg

cuHdUcemþcehAfa

kiriyaekItRBm

karcuHcab;épÞ

Cati.

kiriya

karvilRtLb;mk

-

-

ekIt karekItR)akdénxn§ kar)annUvGaytn³Na rbs;stV enaH²

kñúgstþnikayenaH²

ehAfa Cati.

mñalPikçúTaMgLay

KWesckþIcas;

RKaMRKa

Es,kRCÜjRCIv yuryar

1 ERbtamFmµcká k¾)an .

mñalPikçúTaMgLay

cuHdUcemþcehAfa

‰karERbRbÜl

Cra.

eFµj)ak;

karrYjfyénGayu

enHtfaKt

Cra

sk;sáÚv

karRTúDeRTam


288

KhdæsIl

\®nÞiyTaMgLayNa rbs;stVTaMgLayenaH² kñúgstþnikay

-

enaH² mñalPikçúTaMgLay enHtfaKtehAfa Cra. mñalPikçúTaMgLay

cuHdUcemþcehAfa mrN³.

Pav³

-

éncitþEdlXøt a ecj Gakra ³éncitþEdlXøateTA karEbkFøay

eTA kar)at;bg;eTA esckþIvinasCIvit esckþIsøab; kalkiriya karEbkFøayénxn§TaMgLay

kardak;cuHnUvsaksB

karpþac;

pþilnUvCIviti®nÞiyNa rbs;stVTaMgLayenaH² cakstþnk i ay

-

enaH² mñalPikçúTaMgLay enHtfaKtehAfa mrN³. mñalPikçúTaMgLay cuHdUcemþcehAfa esak³. mñal

PikçúTaMgLay Rsegac

esak³KWesckþIsþayRseNaH

esckþIesakedA

eRkómRkMkñúgcitþNarbs;stV vinasNamYy

esckþIRsegH

esckþIrIgs¶Ütkñúgcitþ

esckþI

EdlRbkbehIyedayesckþI

-

-

-

¬‰¦EdlesckþITukçNamYyBal;RtÚv ehIy

mñalPikçúTaMgLay enHtfaKtehAfa esak³.

mñl a PikçúTaMgLay cuHdUcemþcehAfa brieTv³. mñal

PikçúTaMgLay sPav³TYj

sPav³TYjrk

-

¬biyCnmankUnCaedIm¦

erobrab;¬sresIrKuN¦

kiriyayMGNþWtGNþk


289

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

kiriyayMbRmHnenol

Pav³énkaryMGNþWtGNþk

yMbRmHnenolNarbs;stV vinasNamYy

Pav³énkar

EdlRbkbehIyedayesckþI

-

¬‰¦EdlesckþITukçNamYyBal;RtÚvehIy

mñalPikçúTaMgLay enHtfaKtehAfa brieTv³.

mñl a PikçúTaMgLay cuHdUcemþcehAfa Tukç³. mñl a Pikçú

TaMgLay esckþIlM)akkay esckþIminsb,aykay esckþI

-

-

lM)akEdlekIt GMBIkaysmö½sS karTTYlrgesckþIminRsÜl

-

Na mñalPikçúTaMgLay enHtfaKtehAfa Tukç³. mñalPikçúTaMgLay

mñalPikçúTaMgLay kñúgcitþ

esckþIlM)akkñúgcitþ

esckþIlM)ak

GarmµN_minRsÜlNa eTamnsS.

mñalPikçúTaMgLay

mñalPikçúTaMgLay citþ

cuHdUcemþcehAfa

esckþIminsb,ay

EdlekItGMBImenasmö½sS

mñalPikçúTaMgLay

esckþItantwgkñúgcitþ

-

karTTYl

-

enHtfaKtehAfa

cuHdUcemþcehAfa

Pav³énesckþItantwgkñúgcitþ

citþNarbs;stV

eTamnsS.

])ays a ³.

esckþIceg¥ótcg¥l;

Pav³énesckþIceg¥ótcg¥l;

EdlRbkbehIyedayesckþIvinasNa

-


290

KhdæsIl

mYy

¬‰¦EdlesckþITukçNamYyBal;RtÚvehIy

TaMgLay enHtfaKtehAfa ])ays a ³. mñalPikçúTaMgLay

sm,eyaKTuk. ç

cuHdUcemþcehAfa

mñalPikçúTaMgLay

rU)armµN_

mñalPikçú

-

Gb,ieyhi

sTÞarmµN_

Kn§armµN_ rsarmµN_ epadæBVarmµN_TaMgLayNa Edlmin

-

CaTIR)afña minCaTIeRtkGr minCaTIKab;citþ mandl;buKÁlNa kñúgelakenH

BuMenaHesat

esckþIminceRmIn

esckþIminsb,ay

CnTaMgLayNa

R)afñanUv

R)afñanUvGMeBI\tRbeyaCn_

R)afñanUv

-

-

R)afñanUvGMeBIEdlminekSmcakeyaK³

cMeBaHbuKÁlenaH kiriya)anCYbKña kiriyaCYbCuMKña kiriyaRbCMuKña karenARcLÚkRcLMKña CnTaMgLayenaH²

nwgGarmµN_TaMgLayenaH²

mñalPikçúTaMgLay

Gb,ieyhi sm,eyaKTukç. mñalPikçúTaMgLay

vib,eyaKTukç. rsarmµN_ eRtkGr

rU)armµN_

CaTIKab;citþ

-

enHtfaKtehAfa

cuHdUcemþcehAfa sTÞarmµN_

epadæBVarmµN_TaMgLay

nwg

bieyhi

Kn§armµN_

EdlCaTIR)afña

mandl;buKÁlNa

CaTI

-

kñúgelakenH


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

BMuenaHesat

CnTaMgLayNa

RbúskþI bgb¥ÚnRsIkþI

miRtkþI

eTaHmatakþI

EdlCaGñkR)afñanUvesckþIceRmIn nUvesckþIsb,ay buKÁlenaH

GmatükþI

291 bitakþI

jatisaelahitkþI

R)afñanUvRbeyaCn_

R)afñanUvesckþIekSmcakeyaK³

karmin)anCYbKña

bgb¥Ún

karmin)anCYbCMuKña

R)afña

cMeBaH

-

-

kiriyamin

-

)anRbCuK M ña karminenARcLÚkRcLM nwgGarmµN_TaMgLayenaH² nwgCnTaMgLayenaH²

mñalPikçúTaMgLay

bieyhi vib,eyaKTukç. mñalPikçúTaMgLay

lPtitm,iTukç. Fmµta

enHtfaKtehAfa

cuHdUcemþcehAfa

mñalPikçúTaMgLay

ym,icäM

BYkstVEdlmanCatiCa

EtgmanesckþIR)afñaekIteLIgy:agenHfa

[eyIgTaMgLay

n

kMuKb,ImanCatiCaFmµta

-

eFVIemþchñ+

BuMenaHesat

CatikMuKb,Imkdl;eyIgTaMgLay esckþIenH BYkstVk¾min)an seRmctamR)afñaesaHeLIy lPtitm,iTukç.

mñalPikçúTaMgLay

‰ERbRbÜlCaFmµta.

enHÉgeQµaHfa

BYkstV

ym,icäM

-

n

EdlmanesckþIRKaMRKa

mñalPikçúTaMgLay

BYkstVEdlman

-


292

KhdæsIl

esckþIQWfáat;CaFmµta.

manesckþIsøab;CaFmµta. manesckþIesak

mñalPikçúTaMgLay

mñalPikçúTaMgLay

esckþIxSwkxSÜl

esckþIGak;Gn;tUccitþ

kMuKb,ImanesckþIesak esckþIesak

Gak;Gn;tUccitþ LayeLIy

BYkstVEdl

eFVIemþchñ+

esckþIxSwkxSÜl

esckþIenH

Etgman

-

esckþIlM)akkay

BuMenaHesat

esckþIlM)akkay

esckþIexøacpSacitþ

-

[eyIgTaMgLay

esckþIexøacpSacitþCaFmµta

esckþIxSwkxSÜl

-

esckþIlM)akkay

esckþIexøacpSacitþCaFmµta

esckþIR)afñaekIteLIgy:agenHfa esckþIGak;Gn;tUccitþ

BYkstVEdl

esckþI

kMuKb,Imkdl;eyIgTaMg

BYkstVk¾min)anseRmctamR)afña

-

-

eLIy enHÉgk¾eQµaHfa ym,icäM n lPtitm,iTukç Edr. mñalPikçúTaMgLay

cuHdUcemþcehAfa

])aTankçn§TaMg

5 edayesckþIbMRbÜj EdlfaCaTukç. ])aTankçn§TaMg 5

enaHKWGVIxøH KWrUb Ca])aTankçn§ 1 evTna Ca])aTankçn§ 1 sBaØa Ca])aTankçn§ 1 sgçar Ca])aTankçn§ 1 viBaØaN Ca])aTankçn§

1

])aTankçn§TaMg 5

mñalPikçúTaMgLay

TaMgenHtfaKtehAfa

edayesckþIbMRbÜjfaCaTukç.


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

293

mñalPikçúTaMgLay enHtfaKtehAfa TukçGriysc©. mñalPikçúTaMgLay

cuHdUcemþcehAfa

TukçsmuTy

Griysc©. tNðaNa CaFmµCatinaMstV[ekIteTot Rbkb

-

-

edayteRmkrIkray CaFmµCatinaMstV[eRtkRtGalenAkñúgPB

enaH² ‰kñúgGarmµN_enaH² tNðaenaH KWGVIxøH ? KWkamtNða ¬esckþIR)afñakñúgkamPB¦1

PvtNða¬1¦¬esckþIR)afñakñúgrUb

PBnigGrUbPB¦1 viPvtNða¬esckþIR)afñaR)ascakPB¬2¦¦1.

mñl a PikçúTaMgLay cuHtNðanu+H kalEdlekIteLIg etI

ekIteLIgkñúgTINa

kalEdlCab;enA

-

etICab;enAkñúgTINa.

GarmµN_Na kñúgelakEdlmansPaBKYrRsLaj; mansPaB KYreRtkGr

tNðanu+H

kalEdlekIteLIg

k¾ekIteLIgkñúg

-

GarmµN_nu+H kalEdlCab;enA k¾Cab;enAkñúgGarmµN_nu+H.

GarmµN_GVImYykñúgelak EdlmansPaBKYrRsLaj;

1> Gdækfa fa PvtNðaenHCaeQµaHénteRmkkñúgrUbPB nigGrUbPB Edl RbkbedayssStTidæiKWyl;eXIjfa stVeTog elakeTog ekIteLIg eRBaHesckþIR)afñacMeBaHPB . 2> tamn½ykñúgGdækfanigdIkafa teRmkRbkb eday]ecäTTidæi KWyl;fa stVsøab;eTAsUnü ehAfa viPvtNða .


294

KhdæsIl

mansPaBKYreRtkGr.

ckçúkñúgelak

EdlmansPaBKYr

-

RsLaj; mansPaBKYreRtkGr tNðanu+H kalEdlekIteLIg k¾ekIteLIgkñúgckçúnu+H kalEdlCab;enA k¾Cab;enAkñúgckçúnu+H. esat³ kñúgelak. Xan³ kñúgelak. Civða kñúgelak. kay

kñúgelak.

mena

kñúgelak

EdlmansPaBKYr

-

RsLaj; mansPaBKYreRtkGr tNðanu+H kalEdlekIteLIg k¾ekIteLIgkñúgmenanu+H kalEdlCab;enA k¾Cab;enAkñúgmenanu+H. rU)armµN_TaMgLaykñúgelak.

kñúgelak.

Kn§armµN_TaMgLay

sTÞarmµN_TaMgLay

kñúgelak.

rsarmµN_

-

TaMgLay kñúgelak. epadæBVarmµN_TaMgLay kñúgelak. FmµarmµN_TaMgLaykñúgelak

EdlmansPaBKYrRsLaj;

man

-

sPaBKYreRtkGr tNðanu+H kalEdlekIteLIg k¾ekIteLIgkñúg

-

FmµarmµN_nu+H kalEdlCab;enA k¾Cab;enAkñúgFmµra mµN_nu+H. ckçúviBaØaN

XanviBaØaN

kayviBaØaN

kñúgelak.

kñúgelak.

kñúgelak.

EdlmansPaBKYrRsLaj;

esatviBaØaN

kñúgelak.

menaviBaØaN

kñúgelak

CivðaviBaØaN

kñúgelak.

mansPaBKYreRtkGr

tNðanu+H


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

295

kalEdlekIteLIg k¾ekIteLIgkñúgmenaviBaØaNnu+H kalEdl Cab;enA k¾Cab;enAkñúgmenaviBaØaNnu+H.

ckçúsmö½sS kñúgelak. esatsmösS kñúgelak.

Xansmö½sS

kaysmö½sS

kñúgelak.

kñúgelak.

Civðasmö½sS

menasmö½sS

kñúgelak.

kñúgelak

Edl

mansPaBKYrRsLaj; mansPaBKYreRtkGr tNðanu+H kal EdlekIteLIg

k¾ekIteLIgkñúg menasmö½sSnu+H

Cab;enA k¾Cab;enAkñúgmenasmö½sSnu+H. evTnaekItGMBIckçúsmö½sS

esatsmö½sS

kñúgelak.

kñúgelak.

evTnaekItGMBICivðasmö½sS

kñúgelak

EdlmansPaBKYrRsLaj;

tNðanu+H

kñúgelak.

kalEdlekIteLIg

GMBImenasmö½sSnu+H

evTnaekItGMBI

evTnaekItGMBIXansmö½sS

elak.

GMBIkaysmö½sS

kalEdl

kñúgelak.

-

-

kñúg

-

evTnaekIt

-

mansPaBKYreRtkGr

k¾ekIteLIgkñúgevTnaEdlekIt

esckþIsmÁal;nUvrU)armµN_

-

evTnaekItGMBImenasmö½sS

kalEdlCab;enA

EdlekItGMBImenasmö½sSnu+H.

-

k¾Cab;enAkñúgevTna

kñúgelak.

-

-

esckþI

-


296

KhdæsIl

smÁal;nUvsTÞarmµN_

kñúgelak.

Kn§armµN_

kñúgelak.

esckþIsmÁal;nUv

esckþIsmÁal;nUvrsarmµN_

-

kñúg

-

elak. esckþIsmÁal;nUvepadæBVarmµN_ kñúgelak. esckþI smÁal;nUvFmµarmµN_

mansPaBKYreRtkGr eLIg

-

kñúgelakEdlmansPaBKYrsLaj;

tNðanu+H

kalEdlekIteLIg

kñúgesckþIsmÁal;nUvFmµarmµN_nu+H

k¾ekIt

-

kalEdlCab;enA

k¾Cab;enAkñúgesckþIsmÁal;nUvFmµarmµN_nu+H. karKitsnSMnUvrU)armµN_kñúgelak.

karKitsnSMnUv

-

sTÞarmµN_ kñúgelak. karKitsnSMnUvKn§armµN_ kñúgelak. karKitsnSMnUvrsarmµN_

epadæBVarmµN_kñúgelak.

EdlmansPaBKYrRsLaj; kalEdlekIteLIg

kñúgelak.

karKitsnSMnUv

karKitsnSMnUvFmµarmµN_

mansPaBKYreRtkGr

kñúgelak

tNðanu+H

k¾ekIteLIgkñúgkarKitsnSMnUvFmµarmµN_nu+H

kalEdlCab;enA k¾Cab;enAkñúgkarKitsnSMnUvFmµarmµN_nu+H. esckþIR)afñanUvrU)armµN_

nUvsTÞarmµN_ elak.

kñúgelak.

kñúgelak.

esckþIR)afña

esckþIR)afñanUvKn§armµN_

esckþIR)afñanUvrsarmµN_

kñúgelak.

kñúg

esckþI

-

-


297

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

R)afñanUvepadæBVarmµN_ kñúgelak. esckþIR)afñanUvFmµarmµN_ kñúgelak tNðanu+H

EdlmansPaBKYrRsLaj;

kalEdlekIteLIg

FmµarmµN_nu+H

mansPaBKYreRtkGr

k¾ekIteLIgkñúgesckþIR)afñanUv

kalEdlCab;enA

k¾Cab;enAkñúgesckþIR)afña

-

-

nUvFmµarmµN_nu+H.

esckþIRtiHriHnUvrU)armµN_ kñúgelak. esckþIRtiHriHnUv

sTÞarmµN_

kñúgelak.

esckþIRtiHriHnUvKn§armµN_

elak.

esckþIRtiHriHnUvrsarmµN_

kñúgelak

EdlmansPaBKYrRsLaj;

kñúgelak.

kñúg

-

esckþI

-

RtiHriHnUvepadæBVarmµN_ kñúgelak. esckþIRtiHriHnUvFmµarmµN_ mansPaBKYreRtkGr

tNðanu+H kalEdlekIteLIg k¾ekIteLIg kñúgesckþIRtiHriHnUv FmµarmµN_nu+H

kalEdlCab;enA

FmµarmµN_nu+H.

karBicarNanUvrU)armµN_

nUvsTÞarmµN_ elak.

kñúgelak.

k¾Cab;enAkñúgesckþIRtiHriHnUv

kñúgelak.

BicarNanUvepadæBVarmµN_

kñúgelak.

-

karBicarNa

karBicarNanUvKn§armµN_

karBicarNanUvrsarmµN_

-

kñúgelak.

kñúg

kar

karBicarNanUv

-

-

-


298

KhdæsIl

FmµarmµN_

kñúgelakEdlmansPaBKYrRsLaj;

sPaBKYreRtkGr

tNðanu+HkalEdlekIteLIg

kñúgkarBicarNanUvFmµarmµN_nu+H

mñalPikçúTaMgLay

sc©.

cuHdUcemþcehAfa

-

k¾Cab;enA

mñalPikçúTaMgLay

tfaKtehAfa TukçsmuTyGriysc©.

-

k¾ekIteLIg

kalEdlCab;enA

kñúgkarBicarNanUvFmµarmµN_nu+H.

man

-

enH

TukçnieraFGriy-

karGs;eTAnigkarrlt;eTA edayminmanesssl;

karlHbg;

karrlas;ecal

karCRmúHecal

karminman

-

Gal½y cMeBaHtNðaenaHÉg ¬ehAfa TukçnieraFGriysc©¦. lHbg;

mñalPikçúTaMgLay

etIlHbg;kñúgTINa

kñúgTINa. RsLaj; lHbg;

cuHtNðaenaHÉg

kalEdlrlt;eTA

GarmµN_Nakñúgelak

mansPaBKYreRtkGr

EtglHbg;kñúgGarmµN_nu+H

rlt;eTAkñúgGarmµN_nu+H. cuHGarmµN_GVI

kñúgelak

mansPaBKYreRtkGr.

kalEdlbuKÁl

tNðanu+H

etIrlt;eTA

EdlmansPaBKYr kalEdlbuKÁl

kalEdlrlt;eTA

Etg

-

-

-

-

-

EdlmansPaBKYrRsLaj;

ckçúkñúgelak

EdlmansPaBKYr


299

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

RsLaj; lHbg;

mansPaBKYreRtkGr

k¾lHbg;kñúgckçúenaH

tNðanu+H

kalEdlbuKÁl

kalEdlrlt;eTA

-

k¾rlt;eTA

kñúgckçúnu+H. esat³ kñúgelak. Xan³ kñúgelak. Civða kñúgelak.

kay

kñúgelak.

mena

kñúgelak

Edl

mansPaBKYrRsLaj; mansPaBKYreRtkGr tNðanu+H kal EdlbuKÁllHbg;

k¾lHbg;kñúgmenaenaH

k¾rlt;eTAkñúgmenaenaH.

-

-

kalEdlrlt;eTA

rU)armµN_TaMgLay kñúgelak. sTÞarmµN_TaMgLay

kñúgelak.

Kn§armµN_TaMgLay

kñúgelak.

rsarmµN_

-

TaMgLay kñúgelak. epadæBVarmµN_TaMgLay kñúgelak. FmµarmµN_TaMgLay

mansPaBKYreRtkGr

kñúgelak

k¾lHbg;kñúgFmµarmµN_nu+H

tNðanu+H

EdlmansPaBKYrRsLaj; kalEdlbuKÁllHbg;

kalEdlrlt;eTA

k¾rlt;eTAkñúg

-

FmµarmµN_nu+H.

ckçúviBaØaN kñúgelak. esatviBaØaN kñúgelak.

XanviBaØaN viBaØaN

kñúgelak.

kñúgelak.

CivðaviBaØaN

menaviBaØaN

kñúgelak.

kñúgelak

kay

Edlman

-

-


300

KhdæsIl

sPaBKYr

RsLaj;

EdlbuKÁllHbg;

mansPaBKYreRtkGr

tNðanu+H

k¾lHbg;kñúgmenaviBaØaNnu+H

kal

-

kalEdl

-

rlt;eTA k¾rlt;eTAkñúgmenaviBaØaNnu+H.

ckçúsmö½sS kñúgelak. esatsmö½sS kñúgelak.

Xansmö½sS

kaysmö½sS

kñúgelak.

kñúgelak.

mansPaBKYrRsLaj;

kalEdlbuKÁllHbg;

Civðasmö½sS

menasmö½sS

kñúgelak.

kñúgelak

Edl

k¾lHbg;kñúgmenasmö½sSnu+H

kal

mansPaBKYreRtkGr

Edlrlt;eTA k¾rlt;eTAkñúgmenasmö½sSnu+H. evTnaEdlekItGMBIckçúsmö½sS

EdlekItGMBIesatsmö½sS Xansmö½sS kñúgelak.

kñúgelak.

kñúgelak.

tNðanu+H

evTna

-

-

evTnaEdlekItGMBI

evTnaEdlekItGMBICivðasmö½sS

evTnaEdlekItGMBIkaysmö½sS

evTnaEdlekItGMBImenasmö½sS KYrRsLaj;

kñúgelak.

-

kñúgelak

mansPaBKYreRtkGr

kñúgelak.

EdlmansPaB

tNðanu+H

kalEdl

-

-

buKÁllHbg; k¾lHbg;kñúgmenasmö½sSnu+H kalEdlrlt;eTA k¾rlt;eTAkñúgmenasmö½sSnu+H.


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

301

esckþIsmÁal;nUvrU)armµN_ kñúgelak. esckþIsmÁal;

nUvsTÞarmµN_ kúñgelak. esckþIsmÁal;nUvKn§armµN_ kñúg

elak. esckþIsmÁal;nUvrsarmµN_ kñúgelak. esckþI smÁal;nUvepadæBVarmµN_ FmµarmµN_

kñúgelak.

kñúgelak

sPaBKYreRtkGr

kalEdlbuKÁllHbg;

bg;kñúgesckþIsmÁal;nUvFmµarmµN_nu+H

-

man

k¾lH

-

-

kalEdlrlt;eTA

k¾rlt;eTAkñúgesckþIsmÁal;nUvFmµarmµN_nu+H. karKitsnSMnUvrU)armµN_

-

esckþIsmÁal;nUv

EdlmansPaBKYrRsLaj;

tNðanu+H

-

kñúgelak.

karKitsnSMnUv

-

sTÞarmµN_ kñúgelak. karKitsnSMnUvKn§armµN_ kñúgelak. karKitsnSMnUvrsarmµN_

kñúgelak.

karKitsnSMnUvepadæ-

BVarmµN_ kñúgelak. karKitsnSMnUvFmµarmµN_ kñúgelakEdl

-

mansPaBKYrRsLaj; mansPaBKYreRtkGr tNðanu+H kal EdlbuKÁllHbg;

-

k¾lHbg;kñúgkarKitsnSMnUvFmµarmµN_nu+H

kalEdlrlt;eTA k¾rlt;eTAkñúgkarKitsnSMnUvFmµarmµN_nu+H. esckþIR)afñanUvrU)armµN_

nUvsTÞarmµN_

kñúgelak.

kñúgelak.

esckþIR)afña

esckþIR)afñanUvKn§armµN_

-

kñúg


302

KhdæsIl

elak. R)afñanUv

esckþIR)afñanUvrsarmµN_ epadæBVarmµN_

FmµarmµN_

kñúgelak.

kñúgelak.

tNðanu+H

kalEdlbuKÁllHbg;

kñúgesckþIR)afñanUvFmµarmµN_nu+H

-

esckþIR)afñanUv

kñúgelakEdlmansPaBKYrRsLaj;

KYreRtkGr

esckþI

-

mansPaB

-

k¾lHbg;eTA

kalEdlrlt;eTA

k¾rlt;

-

eTAkñúgesckþIR)afñanUvFmµarmµN_nu+H.

esckþIRtiHriHnUvrU)armµN_ kñúgelak. esckþIRtiHriHnUv

sTÞarmµN_

kñúgelak.

esckþIRtiHriHnUvKn§armµN_

elak.

esckþIRtiHriHnUvrsarmµN_

kñúgelak

EdlmansPaBKYrRsLaj;

kñúgelak.

-

kñúg

esckþI

-

RtiHriHnUvepadæBVarmµN_ kñúgelak. esckþIRtiHriHnUvFmµarmµN_ mansPaBKYreRtkGr

tNðanu+H kalEdlbuKÁllHbg; k¾lHbg;kñúgesckþIRtiHriHnUv FmµarmµN_nu+H

kalEdlrlt;eTA

nUvFmµarmµN_nu+H.

karBicarNanUvrU)armµN_

nUvsTÞarmµN_ elak.

kñúgelak.

k¾rlt;eTAkñúgesckþIRtiHriH

kñúgelak.

-

karBicarNa

karBicarNanUvKn§armµN_

karBicarNanUvrsarmµN_

-

kñúgelak.

kñúg

kar

-

-


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

BicarNanUvepadæBVarmµN_ FmµarmµN_

303

kñúgelak.

karBicarNanUv

kñúgelakEdlmansPaBKYrRsLaj;

mansPaB

KYreRtkGr tNðanu+H kalEdlbuKÁllHbg; k¾lHbg;kñúgkar BicarNanUvFmµarmµN_nu+H

kalEdlrlt;eTA

kñúgkarBicarNanUvFmµarmµN_nu+H.

-

-

-

k¾rlt;eTA

mñalPikçúTaMgLay

enHtfaKtehAfa TukçnieraFGriysc©.

mñalPikçúTaMg Lay cuHdUcemþc ehAfa Tuk çn ieraFKam in I

bdibTa

Griy sc©.

RbkarenHÉg

¬ehAfa

GriymKÁEdlRbkbedayGgÁ

Tuk çn ieraFKam in Ibdib TaGriy sc©¦

GriymKÁEdlRbkbedayGgÁ smµT a idæi

¬RtiHriHRtÚv¦

8

¬R)aC£ayl;eXIjRtÚv¦ 1

¬kargarRtÚv¦

1

smµavayam³

8

smµavaca

1

¬smþIRtÚv¦

smµaGaC Iv³

¬BüayamRtÚv¦

Rbkar

etIdUcemþc

1

smµs a gáb,³ smµak mµn þ³

¬kiriyaciBa©wmCIvitRtÚv¦ 1

KW

smµs a ti

1

¬esckþI

rlwkRtÚv¦1 smµs a maFi ¬kiriyatmál;citþ[nwg RtÚv¦ 1. GdægÁikmKÁd¾RbesIrenHÉg Griy sc© .

eQµaHfa

-

Tuk çn ieraFKam in Ibdib Ta

cb;bTEckesckþIbMPøWkñúgsmµaTidæi.


304

KhdæsIl

mñalPikçúTaMg Lay

PikçúTaMg Lay

smµas gáb,³

etIdUcemþc?

esckþIRtiHriHkñúg karecjcakkam

RtiHriHkñúg karminBüa)aT

mñal

esckþI

esckþIRtiHriHkñúgkarminebotebon

-

-

ÉNa. mñalPikçúTaMg Lay enHehAfa smµas gáb,³. mñalPikçúTaMg Lay

TaMgLay

smµavaca

etIdUcemþc?

ectnaevorcakkarniyaykuhk

karniyayjúHjg; evorcakkar

ectnaevorcak

ectnaevorcakkarniyayRTeKaH

niyayerayrayÉNa.

enHehAfa smµavaca. mñalPikçúTaMg Lay

PikçúTaMg Lay

mñalPikçú

smµakmµn þ³

ectna

-

-

-

mñalPikçúTaMg Lay

etIdUcemþc?

ectnaevorcakkarsmøab;stV

mñal

ectnaevorcak

-

-

karlYcRTBüeK ectnaevorcakkarRbRBwtþFm’minRbesIrÉNa. mñalPikçúTaMg Lay enHehAfa smµak mµn þ³ . mñalPikçúTaMg Lay

PikçúTaMg Lay

ciBa©wmCIvitxus

smµaGaC Iv³

etIdUcemþc?

Griy sav½kkñúg sasnaenH

mñal

lHbg;nUv kar

-

-

seRmckarciBa©wmCIvitedaykarciBa©wmCivitRtÚv.

mñalPikçúTaMg Lay enHehAfa smµaGaC Iv³.


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

mñalPikçúTaMg Lay

smµavayam ³

305

etIdUcemþc?

mñal

-

PikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH júaMgqnÞ³[ekIt RbwgERbg R)arB§Büayam

pÁgcitþTuk

taMgBüayammaM

edIm,IjúaMgBYk

-

GkuslFm’d¾lm a kEdlminTan;ekIt min[ekIteLIg)an júaMg qnÞ³[ekIt

RbwgERbg

BüayammaM

eLIgehIy pÁgcitþTuk

R)arB§Büayam

pÁgcitþTuk

taMg

edIm,IlHbg;nUvBYkGkuslFm’d¾lamkEdlekIt

júaMgqnÞ³[ekIt

taMgBüayammaM

RbwgERbg

-

-

-

R)arB§Büayam

edIm,IjúaMgkuslFm’EdlminTan;

-

ekIt[ekIteLIg júaMgqnÞ³[ekIt RbwgERbg R)arB§Büayam pÁgcitþTuk

taMgBüayammaM

edIm,IjúaMgBYkkus lFm’Edl

ekIteLIgehIy [taMgenAmin[ePøc PøaMgeTAvij [ceRmInFM TUlay

eBjbribUN’éRkElgeLIg.

enHehAfa smµavayam³. mñalPikçúTaMg Lay

TaMgLay

PikçúkñúgsasnaenH

nUvkaykñúg kay esckþIdwgxøÜn elakecj

smµas ti

-

-

mñalPikçúTaMg Lay

etIdUcemþc?

mñalPikçú

-

BicarNaeXIjerOy²

manBüayamCaeRKÓgdutkMedAkiels

man

mansµartIkMcat;bg;nUvGPiCÄanigeTamnsSkñúg

-

-

BicarNaeXIjerOy²nUvevTnakñúgevTnaTaMgLay


306

KhdæsIl

manBüayamCaeRKÓgdut mansµartI

kMedAkiels

kMcat;bg;nUvGPiC Äa

BicarNaeXIjerOy² dutkMedAkiels

nigeTamnsSkñúgelakecj

nUvcitþkñúgcitþ

manesckþIdwgxøÜn

GPiCÄanigeTamnsSkñúgelakecj Fm’kñúgFm’TaMg Lay

manesckþIdwgxøÜn

manBüayamCaeRKÓg

-

mansµartIkMcat;bg;nUv

BicarNaeXIjerOy²nUv

-

-

manBüayamCaeRKÓgdutkMedAkiels

manesckþIdwgxøÜn mansµra tI kMcat;bg;nUvGPiCÄa nigeTamnsS

-

kñúgelakecj. mñalPikúT ç aMgLay enHehAfa smµs a ti.

¬RBHBuT§dIkaxagmuxenH RBHmanRBHPaK RTg;sEmþgkñúg

mhastib,dæansURt

bidkPaK

17

TMB½r

246

-

´Rsg;

ykmkEckesckþIbMPøWkñúgsmµasti edayRBHtRmas;¦fa mñalPikçúTaMgLay

CaRbRktI

-

RKb;\riyabfTaMg 4 etIedayviFIdUcemþc ?

PikçúTaMgLay eQIkþI

cuHPikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkay

PikçúkñúgsasnaenH

eTAkan;pÞHs¶at;kþI

taMgsti[manmuxeq<aHeTArk

eTAkan;éRBkþI

GgÁúyEBnEPñn

¬kmµdæan¦.

mñal

eTAkan;møb;

-

-

taMgkay[Rtg;

PikçúenaHmansti

-

dkdegðImecj manstidkdegðImcUl kaldkdegðImecjEvg k¾dwgc,as;fa

GatµaGjdkdegðImecjEvg

‰kaldkdegðIm

-


307

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

cUlEvg

k¾dwgc,as;faGatµaGjdkdegðImcUlEvg

degðImecjxøI

k¾dwgc,as;fa

kaldkdegðImcUlxøI

kaldk

GatµaGjdkdegðImecjxøI

k¾dwgc,as;fa

‰k¾

ehIydkdegðImecj

kMNt;dwgc,as;nUvkay cUl

sikSafa

KWxül;cUlTaMgBYg

ehIydkdegðImecj

sikSafa

-

GatµaGjnwg

ehIydkdegðIm

sikSafaGatµaGjnwgrm¶ab;nUvkaysgçar

bsSas³¦

-

GatµaGjdkdegðImcUlxøI

¬Pikçú¦sikSafa GatµaGj nwgkMNt;dwgc,as;nUvkay KWxül; ecjTaMgBYg

-

-

-

¬GsSas-

GatµaGjnwg

rm¶b a ;nUvkaysgçar ehIydkdegðImcUl. mñalPikçúTaMgLay CagRkLwgkþI

kalTajExS RkLwgEvg

kUnsisSénCagRkLwgkþI

RkLwgEvg

k¾dwgc,as;fa

‰kaldkdegðImcUlEvg

dkdegðImcUlEvg

GatµaGj

-

-

mñalPikçúTaMgLay

GatµaGjdkdegðIm

k¾dwgc,as;fa

kaldkdegðImecjxøI

GjdkdegðImecjxøI

GatµaGjTajExS

k¾dwgc,as;fa

man]bmadUcemþcmij

PikçúkaldkdegðImecjEvg ecjEvg

k¾dwgc,as;fa

‰kalTajExSRkLwgxøI

TajExSRkLwgxøI

EdlbuinRbsb;

GatµaGj

k¾dwgc,as;fa

‰kaldkdegðImcUlxøI

-

-

Gatµa

-

k¾dwgc,as;fa

GatµaGjdkdegðImcUlxøI ¬Pikçú¦sikSafa GatµaGjnwgkMNt;

-


308

KhdæsIl

dwgc,as;nUvkay sikSafa TaMgBYg

GatµaGj

KWxül;ecjTaMgBYg

ehIydkdegðImecj

nwgkMNt;dwgc,as;nUvkay

ehIydkdegðImcUl

sikSafa

KWxül;cUl

-

GatµaGjnwgrm¶ab;nUv

-

kaysgçar ehIydkdegðImecj sikSafa GatµaGjnwgrm¶ab; nUvkaysgçar ehIydkdegðImcUl man]bemyüdUecñHÉg.

PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg ¬kayrbs;

xøÜn¦CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNa eXIjnUvkaykñúgkayxageRhA

buKÁldéT¦

-

¬kayrbs;buKÁldéT¦Ca

RbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvkaykñúg kayxagkñúgnigkayxageRhA

-

¬kayrbs;xøÜn

CaRbRktIRKb;\riyabfTaMg

eXIjnUvFm’EdlRbCuMekIteLIgkñúgkay¬1¦

4

-

nigkayrbs;

pg

BicarNa

CaRbRktI

-

-

-

RKb;

\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’EdlsUnüeTAkñúg

-

kay¬2¦CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIj

1-2-Gdækfa R)ab;fa xül;GsSas-bsSas³ GaRs½yenAkñúgkrCkaypg ekþagRcmuHpg citþpg eTIbsBa©reTAmk)an eRBaHehtuenaH Fm’TaMgenH eQµaHfa Fm’RbCuMekIteLIgkñúgkay luHdl;Fm’TaMgenaH rlt;eTAvij eQµaHfa Fm’sUnüeTAkñúgkay .


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

nUvFm’EdlRbCMu kayCaRbRktI

ekIteLIgkñúgkay

RKb;\riyabfTaMg

sµartIrbs;PikçúenaH minEmnstV

TaMgFm’EdlsUnüeTAkñúg 4

k¾p©g;eLIgcMeBaHfa

minEmnbuKÁl

309

minEmnRsI

pg.

-

mYyeTot

kaymanEmn

¬Et

-

minEmnRbúsCaedIm¦

RKan;EtCaTIkMNt; edIm,I[ceRmInR)aC£a edIm,I[ceRmInsµra tI

-

b:ueNÑaH.PikçúmancitþminGaRs½y¬edaytNða nigTidæi¦ RKb; \riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVItictYckñúgelak pg. mñalPikçúTaMgLay

PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkay

CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; Gana)anbBV³. mñalPikçúTaMgLay

BaküxagmuxenAmaneTot

Pikçúkal

-

edIrkþI k¾dwgc,as;fa GatµaGjedIr kalQrkþI k¾dwgc,as; fa GatµaGjQr kaledkkþI

kalGgÁúykþI k¾dwgc,as;fa

PikçúenaH)antaMgnUvkay

k¾dwgc,as;fa

GatµaGjGgÁúy

GatµaGjedk.

mYyeTot

edayGakary:agNa²

k¾dwgc,as;

nUvkayenaHedayGakary:agenaH².


310

KhdæsIl

PikçúBicarNa

eXIjnUvkaykñúgkayxagkñúgy:agenH

CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvkay kñúgkayxageRhACaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg

BicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg RKb;\riyabfTaMg

4

pg

ekIteLIgkñúgkayCaRbRktI BicarNaeXIjnUvFm’ \riyabfTaMg

4

pg.

BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuM

RKb;\riyb a fTaMg

kaymanEmn

-

4

pg

EdlsUnüeTAkñúgkayCaRbRktI

RKb;

pg

mYyeTot

pg

nigxageRhACaRbRktI

BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuMekIt

eLIgnigFm’EdlsUnüeTAkñúgkayCaRbRktI 4

4

-

-

RKb;\riyabfTaMg

sµartIrbs;PikçúenaHk¾p©g;eLIgcMeBaHfa

RKan;EtCaTIkMNt;edIm,I[ceRmInR)aC£a edIm,I[

ceRmInsµartIb:ueNÑaH. PikçúmancitþminGaRs½y ¬edaytNða

-

nigTidæi¦ RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVItictYc kñúgelakpg.

mñalPikçúTaMgLay

PikçúBicarNaeXIjnUvkay

kñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; \riyabfbBV³.


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

mñalPikçúTaMgLay

sm,CBaس¬1¦ eRkay

311

BaküxagmuxenAmaneTot

KWesckþIdwgxøÜn

eFVInUvesckþIdwgxøÜn

kñúgkaledIreTAmux

PikçúeFVInUv

-

‰fy

-

kñúgkalRkeLkemIleTAmux

‰RkeLkemIleTATisepSg² eFVInUvesckþIdwgxøÜn kñúgkarbt;éd eCIg ‰laédeCIg eFVInUvesckþIdwgxøÜn kñúgkarRTRTg;nUvsgÇadI

)aRtnigcIvr eFVInUvesckþIdwgxøÜn kñúgkalbriePaKePaCn pwkTwk TMBasuIxaTnIy³

eFVInUvesckþIdwgxøÜn

CBa¢ab;

¬nUvePsC¢³

mansb,iCaedIm¦

kñúgkalbenÞabg;nUv]c©ar³bsSav³

eFVInUv

esckþIdwgxøÜn kñúgkalEdledIr Qr GgÁúy edklk; P£ak;

-

-

eLIg niyay es¶óm.

PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg CaRbRktIRKb;

\riyabfTaMg 4 y:g a enHpg BicarNaeXIjnUvkaykñúgkay

-

xageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIj

1> sm,CBaسman 4 KW satßksm,CBaس kiriyadwgc,as;nUvkmµEdlman RbeyaCn_ nigkmµ\tRbeyaCn_ 1 sb,aysm,CBaس kiriyadwgc,as;nUv GarmµN_EdlCaTIsb,ay 1 eKacrsm,CBaس kiriyadwgc,as;nUvkmµdæanEdl RtÚvcitþ 1 Gsemµahsm,CBaس kiriyadwgc,as;nUvehtuEdlminvegVgePøc 1 . ¬Gdækfa¦ TIXnikaysIlkçn§vKÁ .


312

KhdæsIl

nUvkaykñg ú kay TaMg

4

pg

kayCaRbRktI

xagkñúgnigxageRhACaRbRktI

BicarNaeXIj

RKb;\riyabfTaMg

Fm’EdlsUnüeTA

RKb;\riyabf

-

nUvFm’EdlRbCMuekIteLIgkñúg

-

4

kñúgkayCaRbRktI

pg

BicarNaeXIjnUv

-

RKb;\riyabfTaMg

4

pg Bicra NaeXIjnUvFm’EdlRbCMuekIteLIg TaMgFm’EdlsUnü eTAkñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg. mYyeTot sµartIrbs;PikçúenaHk¾p©g;eLIgcMeBaHfa EtCaTIkMNt;edIm,I[ceRmInR)aC£a b:ueNÑaH.

PikçúmancitþminGaRs½y

kaymanEmn

RKan;

edIm,I[ceRmInsµartI

-

-

¬edaytNðanigTidæi¦

RKb; \riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVItictYckñúgelak

pg. mñalPikçúTaMgLay PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúg kay

-

-

CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; sm,CBaسbBV³.

mñalPikçúTaMgLay

BaküxagmuxenAmaneTot

BicarNaeXIjc,as;nUvkayenHÉg eLIgeTA

xageRkamtaMg

Pikçú

xagelItaMgGMBI)aTeCIg

GMBIcugsk;cuHmk

EdlmanEs,k

-

-

-

biT)aMgCuMvij eBjedayvtßúmins¥at manRbkarepSg² dUecñHfa


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

kñúgkayenHman srés

q¥wg

sk;

xYrkñúgq¥wg

eram

Rkck

tRmgbsSav³

313

eFµj

Es,k

ebHdUg

eføIm

sac; vav

RkBH sYt eBaHevonFM eBaHevontUc GaharfµI Gaharcas; Rbmat; esøsµ xÞúH Qam ejIs xøaj;xab; TwkEPñk xøaj;rav

Twkmat; TwksMe)ar TwkrMGil TwkmURt. mñalPikçúTaMgLay éTEdlmanmat;TaMgBIrxag epSg²

FBaØCatTaMgenaH

eBjedayFBaØCat

KWRsÚvxSays

manRbkar

-

RsÚvxSayRkhm

sENþk)ay sENþkraCmas l¶ Ggár bursEdlmanckçú

Kb,IRsaynUvéTenaH ehIyBinitüemIldUecñHfa enHRsÚvxSays enHRsÚvxSayRkhm enHl¶

enHGgár

enHsENþk)ay

man]bmadUcemþcmij

PikçúBicarNaeXIjc,as;nUvkayenHÉg eLIgeTA

)aMgCuMvij

enHsENþkraCmas

mñalPikçúTaMgLay

xagelItaMgGMB) I aTeCIg

-

xageRkamtaMgGMBIcugsk;cuHmk

EdlmanEs,kbiT

eBjedayvtßúmins¥atmanRbkarepSg²

-

dUecñHfa

kñúgkayenHmansk; eram Rkck eFµj Es,k sac; srés

q¥wg xYrkñúgq¥wg tRmgbsSav³ ebHdUg eføIm vav RkBH sYt eBaHevonFM

eBaHevontUc

GaharfµI

Gaharcas;

Rbmat;

esøsµ xÞúH Qam ejIs xøaj;xab; TwkEPñk xøaj;rav Twkmat;


314

KhdæsIl

TwksMe)ar TwkrMGil TwkmURt man]bemyüdUecñaHÉg.

¬Pikçú¦BicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUvkaykñúg

kayxageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNa eXIjnUvkaykñúgkay \riyabfTaMg

4

pg

xagkñúgnigxageRhACaRbRktI

BicarNaeXIj

RKb;

nUvFm’EdlRbCMuekIt

-

-

-

-

eLIgkñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNa

-

eXIjnUvFm’EdlsUnüeTA kñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuMekIteLIg TaMgFm’Edl sUnüeTA

mYyeTot

kñúgkayCaRbRktI

sµartIrbs;PikçúenaH

RKb;\riyabfTaMg

k¾p©g;eLIgcMeBaHfa

4

pg.

kayman

Emn RKan;EtCaTIkMNt; edIm,I[ceRmInR)aC£a edIm,I[ceRmIn sµartIb:ueNÑaH.

PikçúmancitþminGaRs½y

-

¬edaytNðanig

-

-

-

Tidæi¦ RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVI tictYc kñúgelakpg.

mñalPikçúTaMgLay

PikçúBicarNaeXIjnUvkay

kñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; bdikUlmnsikarbBV³.


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

mñalPikçúTaMgLay

BicarNa

BaküxagmuxenAmaneTot

eXIjc,as;nUvkayenHÉg

EdltaMgenAy:agNa kñúgkayenHmanFatudI PikçúTaMgLay BiXateKakþI

315

edaykMNt;fa

FatuTwk

FatuePøIg

bursGñkBiXateKakþI

Pikçú

-

EdlzitenAy:agNa

RKan;EtCaFatudUecñHfa Fatuxül;.

mñal

kUnsisSénbursGñk

EdlbuinRbsb;Kb,IBiXateKa

ehIyrMElkCa

-

-

-

cMENk² GgÁúyenAeTobpøÚvFMEbkCabYn man]bmadUcemþcmij mñl a PikçúTaMgLay PikçúBicra NaeXIjc,as;nUvkayenHÉg Edl

-

zitenAy:agNa

EdltaMgenAy:agNa

edaykMNt;faRKan;

-

EtCaFatu dUecñHfa kñúgkayenH manFatudI FatuTwk FatuePøIg Fatuxül;

man]bemyüdUecñHÉg.

kaykñúgkayxagkñúg

¬edaykarkMNt;

PikçúBicarNaeXIjnUv faCaFatu

RbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg.eb.

-

Ca

-

cb; FatumnsikarbBV³.

mñalPikçúTaMgLay BaküxagmuxenAmaneTot PikçúeXIj

nUvsrIr³søab;

EdleKecalenAkñúgéRBsµsan

-

eTaHsøab;Gs;

1 éf¶kþI søab;Gs; 2 éf¶kþI søab;Gs; 3 éf¶kþI EdlkMBug

-


316

KhdæsIl

ehIm mansm,úrexovedayeRcIn manxÞúHhUrecjtamTVarepSg² dUcemþcmij.

PikçúenaH

¬k¾beg¥ansrIr³søab;enaH¦

mkeRbóbpÞwmnwgkayenHÉgfa

sUm,IkayenHesat

k¾Kg;

nwgmansPaBdUecñaH

Kg;nwgkøayeTACadUecñaH

nwgknøgnUv

CaxagkñúgCaRbRktI

¬edaykarkMNt;nUvGsuP

manGsuP

Pav³dUecñaHBuM)aneLIy.

-

PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkay -

kMBugehImCaedIm¦ RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg.eb. mñalPikçúTaMgLay Baküxagmux enAmaneTot PikçúKb,I

eXIjnUvsrIr³søab; EdleKecalenAkñúgéRBsµsan EdlEk¥k

-

TaMgLaykMBugcwksuIkþI tµatTaMgLay

Rtdk;KRmg;TaMg Lay

kMBugcwksuIkþI

stVsVanTaMgLay

kMBugcwksuIkþI kMBugkekr

-

suIkþI cckTaMgLay kMBugkekrsuIkþI )aNkCati ¬stVl¥it² manruyCaedIm¦TaMgLayepSg² mij.

PikçúenaH

nwgkayenHÉgfa dUecñaH

eLIy.

kMBugrUgCBa¢k;suIkþI

¬k¾beg¥ansrIr³søab;enaH¦

sUm,IkayenHesat

Kg;nwgkøayeTACadUecñHa

mkeRbób

-

-

k¾Kg;nwgmansPaB

nwgknøgnUvPav³dUecñaHBM) u an

PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg

¬edaykarkMNt;nUvGsuP

dUcemþc

-

CaRbRktI

manGsuPEdlBYkstVkMBugcwksuI


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

317

CaedIm¦ RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUv kaykñúgkayxageRhACaRbRktI

RKb;\riyb a fTaMg

BicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg RKb;\riyabfTaMg

4

pg

ekIteLIgkñúgkayCaRbRktI

eLIg

TaMg

4

pg

pg

nigxageRhACaRbRktI

BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuM

-

RKb;\riyabfTaMg

BicarNaeXIjnUvFm’EdlsUnüeTAkñúgkayCaRbRktI \riyabf

4

-

4

pg

RKb;

BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuMekIt

nigFm’EdlsUnüeTAkñúgkayCaRbRktI

RKb;\riyabf

-

-

-

TaMg 4 pg. mYyeTot sµartIrbs;PikçúenaH k¾p©g;eLIgcMeBaH

-

fa

kaymanEmn

RKan;EtCaTIkMNt;

edIm,I[ceRmInR)aC£a

edIm,I[ceRmInsµartIb:ueNÑaH. Pikm çú ancitþminGaRs½y ¬eday

-

tNðanigTidæi¦ RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan; GVItictYckñúgelakpg. mñalPikçúTaMgLay PikçúBicarNaeXIj

-

nUvkaykñúgkayCaRbRktIRKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. mñalPikçúTaMgLay

BaküxagmuxenAmaneTot

PikçúKb,I

eXIjnUvsrIr³søab; EdleKecalenAkñúgéRBsµsan enAsl; Etragq¥wg

Rbkbedaysac;nigQam

cgdUcemþcmij. eb.

mansrésCaeRKÓg

-

-

-


318

KhdæsIl

srIr³enAsl;Etragq¥wg

\tmansac;RbLak;eday

Qam mansrésCaeRKÓgcg. eb. srIr³enAsl;Etragq¥wg

EtsrésCaeRKÓgcg. eb.

minmansac;nigQam

srIr³enAsl;Etragq¥wgTeT

man

-

-

minmansréscgrYbrwt

x©at;x©ay rat;rayeTAkñúgTistUcnigTisFM KWq¥wgédeTAedayELk q¥wgeCIgeTAedayELk edayELk

q¥wgsµgeTAedayELk

q¥wgcegáHeTAedayELk

q¥wgRTnugxñgeTAedayELk

q¥wgepøAeTA

-

q¥wgxñgeTAedayELk

q¥wgCMnIreTAedayELk

q¥wgRTÚg

-

eTAedayELk q¥wgsµaeTAedayELk q¥wgkMPYnédeTAedayELk q¥wgkeTAedayELk edayELk

q¥wgcgáaeTAedayELk

llad_k,aleTAedayELk

eFµjeTA

¬dUcemþcmij¦.

PikçúenaH ¬k¾beg¥ansrIr³søab;enaH¦ mkeRbóbpÞwmnwgkayenH Égfa

sUm,IkayenHesat

k¾Kg;nwgmansPaBdUecñaH

nwgkøayeTACadUecñaH nwgknøgnUvPav³dUecñaHBuM)aneLIy. PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg

¬edaykarkMNt;nUvsrIr³søab;

-

Kg;

CaRbRktI

EdlenAsl;Etragq¥wgCaedIm¦


319

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUvkaykñúg

kayxageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNa eXIjnUvkaykñúgkay \riyabfTaMg

4

pg

xagkñúgnigxageRhACaRbRktI

RKb;

BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuMekIt

-

-

-

-

eLIgkñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNa

eXIjnUvFm’EdlsUnüeTAkñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4

pg

BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuMekIteLIg

EdlsUnüeTAkñúgkayCaRbRktI mYyeTot Emn

sµartIrbs;PikçúenaH

RKb;\riyabfTaMg

k¾p©g;eLIgcMeBaHfa

RKan;EtCaTIkMNt;edIm,I[ceRmInR)aC£a

sµartIb:ueNÑaH

PikçúmancitþminGaRs½y

4

nig Fm’

-

pg.

kayman

edIm,I[ceRmIn

-

-

¬edaytNðanigTidæi¦

RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVItictYckñúgelak

pg. mñalPikçúTaMgLay PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkay CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. mñalPikçúTaMgLay

BaküxagmuxenAmaneTot

eXIjnUvsrIr³søab;EdleKecalkñúgéRBsµsan

PikçúKb,I

enAsl;

Etragq¥wgTeT mansm,úrs dUcCasm,úréns½gç. eb.

-

-


320

KhdæsIl

srIr³enAsl;EtragEtq¥wgTeT knøghYseTA mYyqñaMehIy. eb.

erayrayCaBMnUk²

srIr³enAsl;Etragq¥wgTeT BukpuyexÞcxÞI CakemÞctUc

kemÞcFMepSg² ¬dUcemþcmij¦. PikçúenaH ¬k¾beg¥ansrIr³ søab;enaH¦

mkeRbóbnwgkayenHÉgfa

k¾Kg;nwgmansPaBdUecñaH

Pav³dUecñaHBMu)aneLIy.

-

sUm,IkayenHesat

Kg;nwgkøayeTACadUecñaH

nwgknøgnUv

PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúgkayxagkñúg

-

CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUvkaykñúg

kayxageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNa eXIjnUvkaykñúgkay \riyabfTaMg

4

pg

xagkñúgnigxageRhACaRbRktI

RKb;

BicarNaeXIjnUvFm’EdlRbCuMekIt

-

-

-

-

eLIgkñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNa

-

eXIjnUvFm’EdlsUnüeTAkñúgkayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’ EdlRbCuMekIteLIgnigFm’Edl sUnüeTAkñúgkayCaRbRktI mYyeTot

RKb;\riyabfTaMg

sµartIrbs;PikçúenaH

4

k¾p©g;eLIgcMeBaHfa

-

pg.

kayman

-


321

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

Emn RKan;EtCaTIkMNt; edIm,I[ceRmInR)aC£a edIm,I[ceRmIn sµra tIb:ueNÑaH.Pikm çú ancitþminGaRs½y

-

¬edaytNðanigTidæi¦

RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVItictYckñúgelak

-

pg.

mñalPikçúTaMgLay

PikçúBicarNaeXIjnUvkaykñúg

kayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; nvsIvfikabBV³.

cb; kayanubsSna. mñalPikçúTaMgLay

evTnaTaMgLayCaRbRktI viFIdUcemþc.

RKb;\riyabfTaMg

mñalPikçúTaMgLay

TTYlsuxevTnakþI

kalTTYlTukçevTnakþI

k¾dwgc,as;fa

k¾dwgc,as;fa

kalTTYlGTukçmsuxevTnakþI GTukçmsuxevTna/ k¾dwgc,as;fa

cuHPikçúBicarNaeXIjnUvevTnakñúg 4

etIeday

PikçúkñúgsasnaenH

-

kal

-

GatµaGjTTYlsuxevTna GatµaGjTTYlTukçevTna

k¾dwgc,as;fa

GatµaGjTTYl

-

kalTTYlsuxevTnaRbkbedayGamis³kþI¬1¦

GatµaGjTTYlsuxevTnaRbkbedayGamis³

1 Gdækfafa esamnsSevTna EdlGaRs½ynUvkamKuN 5 RbRBwtþeTA kñúgTVar 6/ ehAfa samissux .


322

KhdæsIl

kalTTYlsuxevTnaEdl\tGamis³kþI¬1¦ k¾dwgc,as;fa Gatµa GjTTYlsuxevTna

RbkbedayGamis³kþI RbkbedayGamis³ k¾dwgc,as;fa

k¾dwgc,as;fa

kalTTYlTukçevTna

GatµaGjTTYlTukçevTna

EdlRbkbedayGamis³kþI

kal

k¾dwg

GatµaGjTTYlGTukçmsuxevTna\tGamis³. ¬Pikçú¦BicarNaeXIjnUvevTna

k¾dwgc,as;fa

kñúgevTnaTaMgLay

¬edaykarkMNt;nUvevTnamansuxevTnaCaedIm¦

Ca

RbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUv evTnakñúgevTnaTaMgLayxageRhACaRbRktI 4

pg

-

GatµaGjTTYlGTukçmsuxevTnaRbkbedayGamis³

kalTTYlGTukçmsuxevTnaEdl\tGamis³kþI

xagkñúg

-

kalTTYlTukçevTnaEdl\tGamis³kþI

GatµaGjTTYlTukçevTnaEdl\tGamis³

TTYlGTukçmsuxevTna c,as;fa

Edl\tGamis³

-

-

RKb;\riyabfTaMg

BicarNaeXIjnUvevTnakñúgevTnaTaMgLayxagkñúgnig

xageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIj nUvFm’ EdlRbCuMekIteLIgkñúgevTnaTaMg LayCaRbRktI RKb;

1> )anxagesamnsSevTna EdlGaRs½yenkçm³µ RbRBwtþeTAkñúgTVarTaMg 6 .

-

-


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

\riyabfTaMg

4

pg

323

BicarNaeXIjnUvFm’EdlsUnüeTAkñúg

-

evTnaTaMgLayCaRbRktI RKb;\riyb a fTaMg 4 pg BicarNa eXIjnUvFm’EdlRbCuMekIteLIg evTnaTaMgLayCaRbRktI

TaMgFm’EdlsUnüeTAkñúg

RKb;\riyabfTaMg

4

-

-

pg.

mYyeTot sµartI¬CaeRKÓgkMNt;nUvevTna¦ rbs;PikçúenaH k¾ p©g;eLIgcMeBaHfa evTnaTaMgLaymanEmn RKan;EtCaTIkMNt;

-

-

edIm,Ii[ceRmInR)aC£a edIm,Ii[ceRmInsµartIb:ueNÑaH. ¬Pikçú¦ mancitþminGaRs½y

¬edaytNðanigTidæi¦

RKb;\riyabfTaMg

4 pg minRbekokRbkan;GVItictYckñúgelakpg. mñalPikçúTaMg

-

Lay

PikçúBicarNaeXIjnUvevTnakñúgevTnaTaMgLayCaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg.

cb; evTnanubsSna.

mñalPikçúTaMgLay

cuHPikçúBicarNaeXIjnUvcitþkñúgcitþ

CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 etIedayviFIdUcemþc. mñal PikçúTaMgLay

PikçúkñúgsasnaenH

k¾dwgc,as;fa

citþR)ascakraK³

k¾dwgc,as;fa

citþRbkbedayraK³

-

-

eTaHcitþRbkbedayraK³

eTaHcitþR)ascakraK³

eTaHcitþRbkbedayeTas³


324

KhdæsIl

k¾dwgc,as;facitþRbkbedayeTas³ k¾dwgc,as;fa

k¾dwgc,as;fa

citþR)ascakeTas³

citþRbkbedayemah³

eTaHcitþR)ascakeTas³

eTaHcitþRbkbedayemah³ eTaHcitþR)ascakemah³

k¾dwgc,as;fa citþR)ascakemah³ eTaHcitþrYjra k¾dwgc,as;

-

fa citþrYjra eTaHcitþraymay k¾dwgc,as;fa citþraymay eTaHcitþdl;nUvPav³CaFM

¬CarU)avcrnigGrU)avcr¦k¾dwgc,as;fa

citþdl;nUvPav³CaFM eTaHcitþmindl;nUvPav³CaFM ¬Cakamavcr¦ k¾dwgc,as;fa RbesIrCag

citþmindl;nUvPav³CaFM

¬Cakamavcr¦

eTaHcitþenAmancitþdéT

-

k¾dwgc,as;facitþenAmancitþdéT

RbesIrCag eTaHcitþminmancitþdéTRbesIrCag ¬CarU)avcrnig

GrU)avcr¦ k¾dwgc,as;fa citþminmancitþdéTRbesIrCag eTaH

-

-

-

citþtaMgenAmaM ¬CaGb,nasmaFinig]bcarsmaFi¦ k¾dwgc,as; fa citþtaMgenAmaM eTaHcitþmintaMgenAmaM ¬R)ascaksmaFiTaMg 2¦ k¾dwgc,as;fa citþmintaMgenAmaM eTaHcitþrYcRsLH¬1¦

1-Baküfa citþrYcRsLHkñúgTIenH sMedAykcitþEdlRbkbedayvimutþi 2 Rbkar KW tTgÁvimutþi 1 vikçmÖnvimutþi 1 . GnubsSna 7 manGnic©anubsSna CaedIm ehAfa tTgÁvimutþi eRBaHCaFmµCatirYcRsLHcaknic©sBaØa KW esckþI smÁal;faeTog tamTMng EdleyaKI)ankMNt;nUvGgÁénFm’ ¬enAmant¦


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

k¾dwgc,as;fa

citþrYcRsLH

325

eTaHcitþminTan;rYcRsLH

c,as;fa citþminTan;rYcRsLH.

¬Pikçú¦BicarNaeXIjnUvcitþkñúgcitþxagkñúg

k¾dwg

-

CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvcitþkñúgcitþxageRhA CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg

4

citþkñúgcitþxagkñúgnigxageRhACaRbRktI

pg

BicarNaeXIjnUv

RKb;\riyabfTaMg

-

4

pg BicarNaeXIjnUvFm’ EdlRbCuMekIteLIgkñúgcitþCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg eTAkñúgcitþCaRbRktI

BicarNaeXIjnUvFm’EdlsUnü

RKb;\riyabfTaMg

eXIjnUvFm’EdlRbCuMekIteLIg

4

pg

BicarNa

Emn

-

TaMgFm’EdlsUnüeTAkñúgcitþ

CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg. mYyeTot sµartI¬Ca eRKÓgkMNt;nUvcitþ¦

-

rbs;PikçúenaHk¾p©g;eLIgcMeBaHfa

RKan;EtCaTIkMNt;edIm,I[ceRmInR)aC£a

-

citm þ an

edIm,I[ceRmIn

-

-

sµartIb:ueNÑaH. ¬PikçúmancitþminGaRs½yedaytNðanigTidæi¦ RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVItictYckñúgelak

¬t¦CasRtÚvdl;Fm’enaH . smabtþi 8 ehAfa vikçmÖnvimutþi eRBaHCaFmµCati rYcRsLHcakBYkGkuslFm’ mannIvrN³CaedIm tamTMngEdleyaKI)an sgát;sgáin edayxøÜnÉg . Gdækfa mhabTansURt TMB½r 26 .


326

KhdæsIl

pg. mñalPikçúTaMgLay PikçúBicarNaeXIjnUvcitþkñúgcitþ Ca

-

RbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; citþanubsSna.

mñalPikçúTaMgLay

TaMgLayCaRbRktI emþc.

cuHPikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’

RKb;\riyabfTaMg

mñalPikçúTaMgLay

4

etIedayviFIdUc

PikçúkñúgsasnaenH

eXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLayCaRbRktI

-

-

BicarNa

KWnIvrN³TaMg

-

5

y:ag. mñalPikçúTaMgLay cuHPikçúBicarNa eXIjnUvFm’kñúg

-

Fm’TaMgLayCaRbRktI KWnIvrN³TaMg 5 y:ag etIdUcemþc? mñalPikçúTaMgLay

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn snþancitþrbs;GatµaGj/

PikçúkñúgsasnaenH

k¾dwgc,as;fa

eTaHkamcänÞ³

kamcänÞ³manenAkñúg

eTaHkamcänÞ³minmanenAkñúgsnþan

citþénxøÜn k¾dwgc,as;fa kamcänÞ³minmanenAkñúgsnþancitþrbs; GatµaGj/

eTaHkamcänÞ³EdlminTan;ekIteLIg

)anedayehtuNa

-

ehIyekIteLIg

-

-

-

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬1¦ kiriyalHbg;

1> Gdækfafa kareFVITukkñúgcitþeday\t])ayR)aCJa cMeBaHGsuPnimitþb¤ cMeBaHsPav³ mineTog faeTog Tukçfasux minEmnxøÜnfaxøÜn dUecñH Caehtu naM[ekItkamcänÞ³ .


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

nUvkamcänÞ³EdlekIteLIgehIy nUvehtuenaHpg¬1¦

327

edayehtuNa

kamcänÞ³EdllHbg;)anehIy

k¾dwgc,as; minekIt

-

teTAeTot edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬2¦. Büa)aT

eTaHBüa)aT

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn

manenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn

k¾dwgc,as;fa

k¾dwgc,as;fa

eTaHBüa)aTmin

-

Büa)aTminmanenA

kñúgsnþancitþrbs;GatµaGj eTaHBüa)aTminTan;ekIteLIg ehIy

-

ekIteLIg)an

edayehtuNa

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬3¦

kiriyalHbg;nUvBüa)aTEdlekIteLIgehIy edayehtuNa

1> Gdækfafa kareFVITukkñúgcitþeday])ayR)aCJa cMeBaHsPav³mineTogfa mineTogEmn TukçfaTukçEmn minEmnxøÜn faminEmnxøÜn Bit dUecñHCaehtulHbg; nUvkamcänÞ³ . mYyeTotfa lHbg;edayFm’ 6 RbkarKW kMNt;b¤eronnUv GsuPnimitþ KWGarmµN_ faminl¥ 1 kiriyaRbkberOy² nUvkarceRmInGsuP 1 Pav³CaGñkmanTVarRKb;RKgl¥kñúg\®nÞiyTaMgR)aMmYy 1 Pav³CaGñkdwgRbmaN kñúgkarbriePaKePaCn 1 Pav³CaGñkrab;rkklüaNmitþ 1 Pav³CaGñkeron b¤niyayEtBaküEdlCaTIsb,ay 1 . 2> kamcän³Þ minekItteTAeTot edaysarGrhtþmKÁ . 3> kareFVITukkñúgcitþeday])ayR)aCJacMeBaH bdiXnimitþKW GarmµN_EdlxÞaMgxÞb;citþ CaehtunaM[ekItBüa)aT .


328

KhdæsIl

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬1¦ Büa)aTEdllHbg;)an ehIymin

-

ekItteTAeTotedayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬2¦. eTaHfInmiT§³

fInmiT§³

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn

manenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn

k¾dwgc,as;fa

k¾dwgc,as;fa

eTaHfInmiT§³min

fInmiT§³minmanenA

-

kñúgsnþancitþrbs;GatµaGj eTaHfInmiT§³EdlminTan;ekIteLIg ehIyekIteLIg)anedayehtuNa

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬3¦

kiriyalHbg;nUvfInmiT§³EdlekIteLIgehIy edayehtuNa k¾

1> kareFVITukkñúgcitþeday])ayR)aCJa cMeBaHemtþaCaecetavimutþi KWemtþa

citþEdl)anGb,naQan Caehtu[lHbg;nUvBüa)aT)an . mYyeTotfa lHbg;edayFm’ 6 RbkarKW eronemtþanimitþ 1 kiriyaRbkberOy² nUvkarceRmInemtþa 1 BicarNaeXIjnUvPav³énstVEdlmankmµCarbs;xøÜn 1 Pav³CaGñkeRcInedaykarBicarNa 1 Pav³CaGñkrab;rkklüaNmitþ 1 Pav³CaGñkniyay nUvBaküCaTIsb,ay 1 . 2> Gdækfafa Büa)aT minekItteTAeTotedaysarGnaKamimKÁ . 3> ehtuEdlnaM[ekItfInmiT§³ man 5 RbkarKW mineRtkGr 1 RcGUs b¤ TRmn;kay 1 mitBt;kay 1 Bul)ay 1 rYjcitþ 1 .


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

329

dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬1¦ fInmiT§³EdllHbg;)anehIy min

-

ekItteTAeTotedayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg¬2¦.

eTaH]T§c©kukáúc©³manenAkñúgsnþancitþénxøÜn k¾dwgc,as; fa ]T§c©kukáúc©³ manenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj eTaH]T§c©kukáúc©³ minmanenAkñúgsnþancitþénxøÜn manenAkñúgsnþan

citþrbs;GatµaGj

Tan;ekIteLIgehIyekIteLIg)an nUvehtuenaHpg¬3¦

k¾dwgc,as;fa

]T§c©kukáúc©³min

eTaH]T§c©kukáúc©³Edlmin

edayehtuNa

k¾dwgc,as;

-

-

kiriyalHbg;nUv]T§c©kukúác©³EdlekIteLIg

1> ehtuEdllHbg;fInmiT§³edayBüayam 3 y:agKW BüayamEdlR)arB§ epþImeLIgCadMbUg 1 Büayamy:agkNþalCaeRKÓgecjcakekasC¢³ ¬esckþI x¢il¦ Büayamy:agéRkElg EdlknøgrYccakekasC¢³ 1 . mü:ageTotfa lH bg;edayFm’ 6 RbkarKW kan;yknimitþkñúgkarbriePaKhYsRbmaN 1 PaBén kiriyapøas;bþÚr\riyabf 1 kareFVITukkñúgcitþcMeBaHGaelaksBaØa 1 enAkñúg»kas EdlRsLH 1 PaBCaGñkrab;rkklüaNmitþ 1 PaBCaGñkniyaynUvBaküCaTI sb,ay 1 . 2> fInmiT§³ minekItteTAeTot edaysarGrhtþmKÁ . Gdækfa . 3> kareFVITukkñúgcitþeday\t])ayR)aCJa cMeBaHFm’EdlminEmnCaeRKÓg rm¶ab;citþ CaehtunaM[ekIt]T§c©kukáúc©³ .


330 ehIy

KhdæsIl

edayehtuNa

k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬1¦

]T§c©kukáúc©³EdllHbg;)anehIy

minekItteTAeTot

pg

eday

-

ehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬2¦pg. eTaHvicikicäa vicikicäa

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn

manenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn

k¾dwgc,as;fa

kñúgsnþancitþrbs;GatµaGj ehIyekIteLIg)an

edayehtuNa

k¾dwgc,as;fa eTaHvicikicäamin

-

vicikicäaminmanenA

eTaHvicikicäaminTan;ekIteLIg k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬3¦

pg kiriyalHbg;nUvvicikicäaEdlekIteLIgehIy edayehtuNa

1> kareFVITukkñúgcitþeday])ay R)aCJa cMeBaHFm’EdlCaeRKÓgrm¶ab;citþ Ca ehtulHbg;nUv]T§c©kukáúc©³)an . mYyeTotfa lHbg;edayFm’ 6 RbkarKW Pav³CaGñkecHdwg b¤sþab;eRcIn 1 Pav³CaGñk]sSah_saksYr 1 Pav³CaGñk ecHdwgsÞat;kñúgvin½y 1 Pav³CaGñkesBnUvbuKÁlEdlceRmIn 1 Pav³CaGñk rab;rkklüaNmitþ 1 Pav³CaGñkniyaynUvBaküEdlCaTIsb,ay 1 . 2> ]T§c©³ minekItteTAeTotedaysarGrhtþmKÁ Ékukáúc©³ minekItteTAeTot edaysarGnaKamimKÁ . Gdækfa. 3> Gdækfafa kareFVITukkñúgcitþeday\t ])ayR)aCJa cMeBaHFm’EdlCaTItaMgénesckþIsgS½y CaehtunaM[ekItvicikicäa .


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬1¦pg

331

vicikicäaEdllHbg;)anehIy

minekItteTAeTot edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬2¦pg.

PikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLayxagkñúg ¬eday

karkMNt;nUvnIvrNFm’ 5 y:ag¦CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLayxageRhA CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’kñúg

-

Fm’TaMgLay

xagkñúgnigxageRhACaRbRktI

RKb;\riyabf

TaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’EdlCaTIRbCuMekIteLIgkñúg Fm’TaMgLayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg eXIjnUvFm’

\riyabfTaMg

BicarNa

EdlsUnüeTAkñúgFm’TaMgLayCaRbRktI 4

-

RKb;

-

pg BicarNaeXIjnUvFm’ EdlCaTIRbCuM

1> kareFVITukkñúgcitþeday])ayR)aCJa cMeBaHkuslFm’CaedIm Caehtu[lH bg;vicikicäa)an . mYyeTotfa lHbg;edayFm’ 6 RbkarKW Pav³ CaGñkecHdwg b¤sþab;eRcIn 1 Pav³CaGñk]sSah_saksYr 1 Pav³CaGñkecHdwgsÞat;kñúgvin½y 1 Pav³CaGñkeRcIneTAedaycitþEdleCOs‘b; 1 Pav³CaGñkrab;rkklüaNmitþ 1 CaGñkniyaynUvBaküCaTIsb,ay 1 . 2> vicikicäa minekItteTAeTot edaysaresatabtþimKÁ .


332

KhdæsIl

ekIteLIg TaMgFm’EdlsUnüeTAkñúgFm’TaMgLayCaRbRktI RKb;

-

\riyabfTaMg 4 pg. mYyeTot sµartI¬CaeRKÓgkMNt;¦ rbs;PikçúenaH

k¾p©g;eLIgcMeBaHfa

Fm’TaMgLaymanEmn

RKan;EtCaTIkMNt; edIm,I[ceRmInR)aC£a edIm,I[ceRmInsµartI b:ueNÑaH.

PikçúmancitþminGaRs½y

RKb;\riyabfTaMg elakpg.

4

pg

-

¬edaytNðanigTidæi¦

minRbekokRbkan;GVItictYckñúg

-

mñalPikçúTaMgLay

PikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúg

-

Fm’TaMgLay KWnIvrN³TaMg 5 CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg.

mñalPikçúTaMgLay

cb; nIvrNbBV³.

BicarNaeXIjnUvFm’ CaRbRktI

BaküxagmuxenAmaneTot

kñúgFm’TaMgLay

RKb;\riyabfTaMg

4.

KW])aTankçn§TaMg

mñalPikçúTaMgLay

Pikçú

-

5

cuH

-

PikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay KW])aTankçn§TaMg 5 CaRbRktIRKb;\riyabfTaMg mñalPikçúTaMgLay

4

PikçúkñúgsasnaenH

etIedayviFIdUcemþc?

¬BicarNaeXIjdUecñH

-


333

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

fa¦

rUbmanRbmaNb:ueNÑH

Fm’EdlCaEdnekIteLIgénrUb

manRbmaNb:ueNÑH Fm’EdlCaEdnvinaseTAénrUb manRbmaN b:ueNÑH/ evTna

evTnamanRbmaNb:ueNÑH Fm’EdlCaEdnekIteLIgén

-

manRbmaNb:ueNÑH

manRbmaNb:ueNÑH/

EdnekIteLIgénsBaØa

Fm’EdlCaEdnvinaseTAénevTna

sBaØamanRbmaNb:ueNÑH manRbmaNbu:eNÑH

Fm’EdlCa

-

Fm’EdlCaEdn

-

vinaseTAénsBaØa manRbmaNb:ueNÑH sgçarTaMgLay man RbmaNb:ueNÑH

manRbmaNb:ueNÑH Lay

-

Fm’EdlCaEdnekIteLIgénsgçarTaMgLay Fm’EdlCaEdnvinaseTAénsgçarTaMg

manRbmaNb:ueNÑH

viBaØaNmanRbmaNb:ueNÑH

-

Fm’

EdlCaEdnekIteLIgénviBaØaN manRbmaNb:ueNÑH Fm’Edl

-

-

CaEdnvinaseTAénviBaØaN manRbmaNb:ueNÑH. PikçúBicarNaeXIj

nUvFm’kñúgFm’TaMgLayxagkñúgCa

RbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUv

-

-

Fm’ kñúgFm’TaMgLayxageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg

BicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay

xageRhACaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg

4

TaMgxagkñúgTaMg

pg

BicarNa

-

-


334

KhdæsIl

eXIjnUvFm’EdlCaTIRbCuMekIteLIgkñúg Fm’TaMgLay CaRbRktI RKb;\riyb a fTaMg 4

pg

Bicra NaeXIj

nUvFm’EdlsUnü

BicarNaeXIjnUvFm’EdlCaTIRbCuMekIteLIg

nigFm’EdlsUnü

eTAkñúgFm’TaMgLayCaRbRktI eTAkñúgFm’TaMgLayCaRbRktI mYyeTot cMeBaHfa

ceRmInR)aC£a

-

RKb;\riyabfTaMg

RKb;\riyb a fTaMg

sµra tI¬CaeRKÓgkMNt;¦rbs;PikçúenaH

Fm’TaMgLaymanEmn

4

4

pg

pg.

k¾p©g;eLIg

-

RKan;EtCaTIkMNt;edIm,I[

edIm,I[ceRmInsµartIb:ueNÑaH.

Pikçúmancitþ

minGaRs½y ¬edaytNðanigTidæi¦ RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVItictYckñúgelakpg.

mñalPikçúTaMgLay

PikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay KW])aTankçn§TaMg 5 CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; xn§bBV³.

mñalPikçúTaMgLay

BaküxagmuxenAmaneTot

BicarNaeXIj nUvFm’kñúgFm’TaMgLay KWGaytn³ 6 xagkñúgTaMgxageRhACaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg

Pikçú

TaMg

-

4.


335

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

mñalPikçúTaMgLay KWGaytn³

6

cuHPikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay TaMgxagkñúgTaMgxageRhACaRbRktI

\riyabfTaMg 4 etIedayviFIdUcemþc.

RKb;

mñalPikçúTaMgLay PikçúkñúgsasnaenH dwgc,as;nUvEPñk

-

-

pg dwgc,as;nUvrUbTaMgLaypg mYyvijeTot seBaØaCn³Na GaRs½ynUvEPñknigrUbTaMgBIrenaHehIyekIteLIg

k¾dwgc,as;nUv

-

seBaØaCn³enaH¬1¦pg seBaØaCn³EdlminTan;ekIteLIg ehIy ekIteLIg)an

edayehtuNa

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg

kiriyalHbg;)annUvseBaØaCn³EdlekIteLIg k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg

edayehtuNa

seBaØaCn³EdllHbg;)anehIy

-

minekItteTAeTot edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. Pikçúdwgc,as;nUvRtecokpg

Laypg/

mYyvijeTot

dwgc,as;nUvsMeLgTaMg

seBaØaCn³Na

-

GaRs½ynUvRtecok

-

nigsMeLg TaMgBIrenaHehIyekIteLIg k¾dwgc,as;nUvseBaØaCn³

1> Gdækfa fa kielsCatCaeRKÓgcgstVTuk ehAfa seBaØ aCn³ man 10 y:agKW kamraK³ 1 bdiX³ 1 man³ 1 Tidæi 1 vicikicäa 1 sIlBVtbramas³ 1 PvraK³ 1 \sSa 1 mcäriy³ 1 GviC¢a 1 .


336

KhdæsIl

enaHpg

seBaØaCn³EdlminTan;ekIteLIg

ehIyekIteLIg)an

edayehtuNa k¾dwgc,asn ; UvehtuenaHpg kiriyalHbg;)annUv seBaØaCn³EdlekIteLIg ehtuenaHpg

edayehtuNa

seBaØaCn³EdllHbg;)an

k¾dwgc,as;nUv

-

-

ehIyminekItteTA

-

eTot edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. dwgc,as;nUvRcmuHpg

mYyvijeTot enaH

seBaØaCn³Na

ehIyekIteLIg

dwgc,as;nUvkøinTaMgLaypg/

GaRs½ynUvRcmuHnigkøinTaMgBIr

k¾dwgc,as;nUvseBaØaCn³enaHpg

seBaØaCn³EdlminTan;ekIteLIg ehtuNa

ehIyekIteLIg)an

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg

eday

kiriyalHbg;)annUv

seBaØaCn³EdlekIteLIg edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtu enaHpg

seBaØaCn³EdllHbg;)anehIy

edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. dwgc,as;nUvGNþatpg ehIyekIteLIg

-

-

-

minekItteTAeTot

dwgc,as;nUvrsTaMgLaypg/

mYyvijeTot seBaØaCn³Na GaRs½ynUvGNþatnigrsTaMgBIr enaH

-

-

k¾dwgc,as;nUvseBaØaCn³enaHpg

seBaØaCn³Edlmin Tan;ekIteLIgehIyekIteLIg)an eday


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

ehtuNa

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg

337 kiriyalHbg;)annUv

seBaØaCn³EdlekIteLIg edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtu enaHpg

seBaØaCn³EdllHbg;)an

-

-

ehIyminekItteTAeTot

edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. dwgc,as;nUvkaypg

mYyvijeTot TaMgBIrenaH

dwgc,as;nUvepadæBV³TaMgLaypg/

seBaØaCn³Na

ehIyekIteLIg

k¾dwgc,as;nUvseBaØaCn³enaHpg

seBaØaCn³EdlminTan;ekIteLIg ehtuNa

ehIyekIteLIg)an

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg

nUvseBaØaCn³EdlekIteLIg ehtuenaHpg

GaRs½ynUvkaynigepadæBV³ eday

-

kiriyalHbg;)an

edayehtuN a

seBaØaCn³EdllHbg;)anehIy

k¾dwgc,as;nUv minekItteTA

-

-

eTot edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. dwgc,as;nUvcitþpg pg/

mYyvijeTot

dwgc,as;nUvFmµarmµN_TaMgLay

seBaØaCn³Na

FmµarmµN_TaMgBIrenaHehIyekIteLIg

GaRs½ynUvcitþnig

k¾dwgc,as;nUvseBaØaCn³

-

-

enaHpg seBaØaCn³EdlminTan;ekIteLIg ehIyekIteLIg )an


338 edayehtuNa

KhdæsIl

k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬1¦pg

kiriyalHbg;)an

nUvseBaØaCn³EdlekIteLIgehIy edayehtuNa k¾dwgc,as;

-

nUvehtuenaH¬2¦pg seBaØaCn³EdllHbg;)anehIy minekIt

1> sMeyaCn³TaMg 10 ekIteLIg eRBaHGaRs½yehtuepSgKñaKW kamraKsMeyaCn³ KWteRmkedayGMNackamcMeBaHGarmµN_KYrR)afña Edlmk kan;KnøgckçúTVar . bdiXsMeyaCn³ KWesckþIeRkaFcMeBaHGarmµN_ Edlmin KYrR)afña . mansMeyaCn³ KWesckþIsmÁal;fa ebIeRkAEtBIGj minman GñkNamYyGacceRmInnUvGarmµN_nu+H)aneLIy . TidæisMeyaCn³ KWesckþI Rbkan;nUvrU)armµN_nu+HfaeTog fazitefr . vicikicäasMeyaCn³ KWesckþI sgS½ycMeBaHrU)armµN_nu+H faCastV b¤faCarbs;stV . PvraKsMeyaCn³ KWesckþIR)afñanUvPBfa PBenHeyIgEtg)anedaygaykñúgsm,tþiPB . sIlBVtbramassMeyaCn³ KWesckþIRbkan;nUvsIlBVtfa sIlBVty:agenH eyIgGacsmaTankan;yk)an . \sSasMeyaCn³ KWesckþIRcENnfa sUm kMu[CndéT)anrU)armµN_enHeLIy . mcäriysMeyaCn³ KWesckþIkMNaj; lak;elomrU)armµN_EdlxøÜn)anehIynwgbuKÁldéT . GviC¢asMeyaCn³ KWesckþImindwgnUvshCatFm’TaMgGs; . 2> lHbg;edaybhan³ 2 y:agKW tTgÁb,han³ 1 vikçmÖnb,han³ 1 .


Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

339

teTAeTot edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬1¦pg. PikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMg Lay

xagkñúgCa

-

RbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUv

-

Fm’kñúgFm’TaMgLay xageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg

BicarNaeXIjnUvFm’

kñúgFm’TaMgLay

TaMgxagkñúgTaMg

-

xageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIj nUvFm’

EdlCaTIRbCuMekIteLIgkñúgFm’TaMgLayCaRbRktI

RKb;

\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’EdlsUnüeTA kñúg

-

Fm’TaMgLayCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNa

-

eXIjnUvFm’EdlCaTIRbCuMekIteLIg nigFm’EdlsUnüeTAkñúgFm’

1> sMeyaCn³TaMg 5 RbkarKW Tidæi 1 vicikicäa 1 sIlBVtbramas³ 1 \sSa 1 mcäriy³ 1 EdlminekItteTAeTot edaysaresatabtþimKÁ . kamraK³ bdiX³TaMgBIr EdleRKatRKat minekItteTAeTot edaysar skTaKamimKÁ . Edly:agl¥it minekItteTAeTot edaysarGnaKamimKÁ . manH 1 PvraK³ 1 GviC¢a 1 EdlminekItteTAeTot edaysarGrhtþmKÁ . ÉsMeyaCn³EdlekItGaRs½ynUvRtecok RcmuH GNþat kay citþ k¾RtÚv tamn½yenHEdr . Gdækfa .


340

KhdæsIl

TaMgLayCaRbRktI

RKb;\riyb a fTaMg

sµra tI¬CaeRKÓgkMNt;¦rbs;PikçúenaH TaMgLaymanEmn

4

pg.

mYyeTot

k¾p©g;eLIgcMeBaHfa

Fm’

-

RKan;EtCaTIkMNt;edIm,I[ceRmInR)aC£a

edIm,I[ceRmInsµartIb:ueNÑaH. Pikm çú ancitþminGaRs½y ¬eday

-

tNðanigTidæi¦ RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekokRbkan;GVI

-

tictYckñúgelakpg.

mñl a PikçúTaMgLay

nUvFm’kñúgFm’TaMgLayKWGaytn³

6

PikçúBicarNaeXIj

-

TaMgxagkñúgTaMgxageRhA

CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg. cb; Gaytn³bBV³.

mñalPikçúTaMgLay

BaküxagmuxenAmaneTot

BicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg

KWeBaCÄgÁ

4.

PikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay

Pikçú

7

Rbkar

mñalPikçúTaMgLay KWeBaCÄgÁ

RbkarCaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 etIedayviFIdUcemþc. mñalPikçúTaMgLay

sem<aCÄgÁ

stisem<aCÄgÁ

PikçúkñúgsasnaenH

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn

-

7

eTaHsti-

k¾dwgc,as;fa

manenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj

eTaH

-


341

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

stisem<aCÄgÁ stisem<aCÄgÁ stisem<aCÄgÁ

edayehtuNa eBjbribUrN_

minmanenAkñúgsnþancitþénxøÜn

k¾dwgc,as;fa

minmanenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj EdlminTan;ekIteLIg

-

ehIyekIteLIg)an

k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬1¦pg

kiriyaceRmIn

énstisem<aCÄgÁEdlekIteLIgehIy

ehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬2¦pg.

eTaH

eday

eTaHFmµvicysem<aCÄgÁ manenAkñúgsnþancitþénxøÜn¬3¦

-

-

1-2> Gdækfafa kareFVIeyaniesamnsikar [eRcInkñúgsem<aCÄgÁenaH Ca ehtunaM[stisem<aCÄgÁ EdlminTan;ekIteLIg [ekIteLIg)an b¤Edl ekIteLIgehIy rwgrwtEtRbRBwtþeTAFMTUlay ceRmIneLIgeBjbribUrN_Ca PieyüaPaB . mYyeTot Fm’EdlCaehtunaM[ekItstisem<aCÄgÁenaH man 4 y:agKW RtÚv[mansti nigsm,CBaسkñúgTITaMg 7 manedIreTAmuxCaedIm 1 evorcakbuKÁlePøcsµartI 1 rab;rkbuKÁlEdlmansµartIx¢ab;x¢Ün 1 beg¥an citþeTAedIm,Itmál;stiRKb;\riyabf 1 . 3> Fm’EdlCaehtunaM[ekIt Fmµvicysem<aCÄgÁman 7 KW sPav³saksYr 1 eFVIvtßúxagkñúgKWsk; eram CaedIm nigvtßúxageRkAKW cIvr esnasn³CaedIm[s¥at 1 RbmUl\®nÞiy TaMg 5 mansti®nÞiyCaedIm[esµIKña 1 evorcakbuKÁlEdlGab;\tR)aCJa 1 rab;rkbuKÁlEdlmanR)aCJa 1 BicarNacMeBaHbBa©kçn§d¾eRCA edayjaNcriya 1 beg¥ancitþeTAedIm,IkMNt;Fmµvicysem<aCÄgÁRKb;\riyabf 1 .


342

KhdæsIl

k¾dwgc,as;fa

Fmµvicysem<aCÄgÁ

manenAkñúgsnþancitþrbs;

GatµaGj eTaHFmµvicysem<aCÄgÁ minmanenAkñúgsnþancitþén xøÜn

k¾dwgc,as;fa

citþrbs;GatµaGj

Fmµvicysem<aCÄgÁ

-

minmanenAkñúgsnþan

eTaHFmµvicysem<aCÄgÁ

-

EdlminTan;ekIt

eLIgehIy ekIteLIg)an edayehtuNa k¾dwgc,as; nUvehtu

-

-

enaHpg kiriyc a eRmIneBjbribUrN_énFmµvicysem<aCÄgÁ Edl

-

ekIteLIgehIy edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. eTaHvIriysem<aCÄgÁ

dwgc,as;fa

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn¬1¦

vIriysem<aCÄgÁ

manenAkñúgsnþancitþrbs;Gatµa

Gj eTaHvIriysem<aCÄgÁ minmanenAkñúgsnþancitþénxøÜn k¾dwg c,as;fa Gj

vIriysem<aCÄgÁ

eTaHvIriysem<aCÄgÁÁ

eLIg)an edayehtuNa

-

-

minmanenAkñúgsnþancitþrbs;Gatµa

EdlminTan;ekIteLIg

ehIyekIt

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg kiriya

-

-

1> Fm’EdlCaehtunaM[ekItvIriysem<aCÄgÁ man 11 KW BicarNaeXIjnUv P½ytictYc 1 eXIjnUvGanisgS¬énkarBüayam¦ 1 BicarNaeXIjnUvpøÚv EdlKYreTA 1 ekatERkgcMeBaHbiNÐ)at 1 BicarNaeXIjnUvGriyRTBü TaMg 7 faCaRTBümrtkFM 1 nUvRBHsasþaCaFM 1 nUvCatiCaFM 1 nUvsRBhµcriybuKÁlCaFM 1 evorcakbuKÁlx¢ilRcGUs 1/ rab;rkbuKÁl manBüayam 1 beg¥ancitþeTAedIm,IkMNt;nUvvIriysem<aCÄgÁRKb;\riyabf 1


343

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

ceRmIneBjbribUrN_énvIriysem<aCÄgÁ

EdlekIteLIgehIy

edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg.

eTaHbItisem<aCÄgÁ manenAkñúgsnþancitþénxøÜn¬1¦ k¾dwg

c,as;fa

bItisem<aCÄgÁ

eTaHbItisem<aCÄgÁ fa

manenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj

minmanenAkñúgsnþancitþénxøÜn

bItisem<aCÄgÁ

k¾dwgc,as;

minmanenAkñúgsnþancitþrbs;GatµaGj

eTaHbItisem<aCÄgÁ EdlminTan;ekIteLIg edayehtuNa

-

k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg

ehIyekIteLIg)an kiriyc a eRmIneBj

-

bribUrN_énbItisem<aCÄgÁ EdlekIteLIgehIy edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. eTaHbsST§isem<aCÄgÁ

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn¬2¦

1> Fm’EdlCaehtunaM[ekItbItisem<aCÄgÁman 11 KW rlwkcMeBaHRBHBuT§ 1 RBHFm’ 1 RBHsgÇ 1 sIl 1 bric©aK 1 Fm’naM[ekItCaeTvta 1 RBHniBVan 1 evorcakbuKÁlmins¥at 1 rab;rkbuKÁls¥at 1 BicarNatam )asaTnIysURt 1 beg¥ancitþeTAedIm,Itmál;bItisem<aCÄgÁRKb;\riyabf 1 . Gdækfa . 2> Fm’EdlCaehtunaM[ekItbsST§isem<aCÄgÁman 7 KW RtÚvkarePaCnéføføa 1 RtÚvkarrdUvsb,ay 1 RtÚvkar\riyabfsb,ay 1 RbkbxøÜn[taMgenA CakNþal 1 evorcakbuKÁlGñks¶ÜnRKgkay 1 rab;rkbuKÁlEdlmankay s¶b;s¶at; 1 beg¥ancitþ eTAedIm,Itmál;bsST§isem<aCÄgÁRKb; \riyabf 1 .


344

KhdæsIl

k¾dwgc,as;fa

bsST§isem<aCÄgÁ

manenAkñúgsnþancitþrbs;

-

GatµaGj eTaHbsST§isem<C a ÄgÁ minmanenAkñúgsnþancitþénxøÜn k¾dwgc,as;fa

rbs;GatµaGj

bsST§isem<aCÄgÁ

eTaHbsST§isem<aCÄgÁ

ehIyekIteLIg)an pg

edayehtuNa

minmanenAkñúgsnþancitþ EdlminTan;ekIteLIg

k¾dwgc,as;nUvehtuenaH

kiriyaceRmIneBjbribUrN_énbsST§isem<aCÄgÁ

Edl

-

-

-

-

ekIteLIgehIy edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg. eTaHsmaFisem<aCÄgÁ

k¾dwgc,as;fa GatµaGj

smaFisem<aCÄgÁ

eTaHsmaFisem<aCÄgÁ

k¾dwgc,as;fa smaFisem<aCÄgÁ

manenAkñúgsnþancitþénxøÜn¬1¦ manenAkñúgsnþancitþrbs;

-

minmanenAkñúgsnþancitþénxøÜn minmanenAkñúgsnþancitþ

1> Fm’CaehtunaM[ekItsmaFisem<aCÄgÁman 11 KW eFVIvtßúxagkñúgnig xageRkA[s¥at 1 RbmUl\®nÞiyTaMg 5 [esµIKña 1 QøaskñúgksiNnimitþ 1 pÁgcitþeLIgtamsm½y 1 sgát;sgáincitþtamsm½y 1 eFVIcitþ[rIkray ¬cMeBaHsMevKvtßú 8 Rbkar¦tamsm½y 1 eFVIcitþ[smøwg¬nUvGarmµN_¦ 1 evorcakbuKÁlEdlmancitþminx¢ab;x¢Ün 1 rab;rkbuKÁl Edlmancitþx¢ab;x¢Ün 1 BicarNanUvQanviemakç 1 beg¥ancitþeTAedIm,I[ekItsmaFisem<aCÄgÁ RKb;\riyabf 1 .


345

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

rbs;GatµaGj

eTaHsmaFisem<aCÄgÁ

ehIyekIteLIg)an pg

edayehtuNa

EdlminTan;ekIteLIg

k¾dwgc,as;nUvehtuenaH

kiriyaceRmIneBjbribUrN_énsmaFisem<aCÄgÁ

-

Edl

ekIteLIgehIy edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg.

eTaH]ebkçasem<aCÄgÁ manenAkñúgsnþancitþénxøÜn k¾dwg

c,as;fa Gj

]ebkçasem<aCÄgÁ

eTaH]ebkçasem<aCÄgÁ

-

manenAkñúgsnþancitþrbs;Gatµa

-

minmankñúgsnþancitþénxøÜn

k¾dwg

-

c,as;fa ]ebkçasem<aCÄgÁ minmankñúgsnþancitþrbs;GatµaGj eTaH]ebkçasem<aCÄgÁ

EdlminTan;ekIteLIg

ehIyekIteLIg

)an edayehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaHpg kiriyaceRmIn

eBjbribUrN_én]ebkçasem<aCÄgÁ EdlekIteLIgehIy eday

-

-

-

ehtuNa k¾dwgc,as;nUvehtuenaH¬1¦pg.

PikçúBicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay xagkñúgCa

1> Fm’EdlCaehtunaM[ekIt]ebkçasem<aCÄgÁman 5 KW eFVIcitþ[taMgenA CakNþalcMeBaHstV 1 eFVIcitþ[taMgenAkNþalcMeBaHsgçar 1 evorcak buKÁlEdlman karTMnukbRmugcMeBaHstVnigsgçar 1 rab;rkbuKÁlEdlman citþCakNþalcMeBaHstVnigsgçar 1 beg¥ancitþeTAedIm,I[ekIt]ebkça sem<aCÄgÁRKb;\riyabf 1 .


346

KhdæsIl

RbRktI RKb;\riyb a fTaMg 4 y:agenHpg BicarNaeXIjnUv

-

Fm’kñúgFm’TaMgLay xageRhACaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLay xagkñúgnigxageRhA

-

CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg

4

pg

BicarNaeXIjnUvFm’

EdlRbCuMekIteLIgkñúgFm’TaMgLayCaRbRktI

-

RKb;\riyabf

TaMg 4 pg BicarNaeXIjnUvFm’EdlsUnüeTAkñg ú Fm’TaMgLay CaRbRktI

RKb;\riyabfTaMg

4

pg

BicarNaeXIjnUvFm’

EdlRbCuMekIteLIg TaMgFm’EdlsUnüeTAkñúgFm’TaMgLay Ca RbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 pg. mYyeTot sµartI ¬Ca eRKÓgkMNt;¦ LaymanEmn

rbs;PikçúenaH

k¾p©g;eLIgcMeBaHfa

RKan;EtCaTIkMNt;

edIm,I[ceRmInsµartIb:ueNÑaH.

Fm’TaMg

-

-

-

-

edIm,I[ceRmInR)aC£a

PikçúmancitþminGaRs½y

¬edaytNðanigTidæi¦ RKb;\riyabfTaMg 4 pg minRbekok Rbkan;GVItictYc

kñúgelakpg.

mñalPikçúTaMgLay

Pikçú

-

BicarNaeXIjnUvFm’kñúgFm’TaMgLayKW eBaCÄgÁ 7 CaRbRktI RKb;\riyabfTaMg 4 y:agenHÉg.

cb; eBaCÄgÁbBV³.

cb; bTEckesckþIbMPøWkñúgsmµasti .


347

Gri y mKÁRbkbedayGgÁ 8

mñalPikçúTaMg Lay

PikçúTaMg Lay

smµas maF i

etIdUcemþc?

mñal

)andl;nUvbzmCÄan

Rbkb

Pikçúkñúg sasnaenH

s¶at;cakGkuslFm’TaMgLay

-

s¶at;cakkamTaMg Lay -

edayvitká³ Rbkbedayvicar³ manEtbItinigsuxekItGMBIvievk ehIyseRmcsRmanþenA

)andl;nUvTutiyCÄanCaFmµCat

-

ekItmankñúgsnþancitþ RbkbedayesckþIRCHføaKWsT§a man

-

sPaBCacitþx<s;Ék min manvitká³ minmanvicar³ manEtbIti nigsuxekItGMBIs maFi

KWTutiyCÄan

eRBaHrm¶ab;nUvvitká³nig

vicar³ ehIyseRmcsRmanþenA PikçúmancitþenOyNaycak bIti

Rbkbeday]ebkça

edaynamkay

mansµartIdwgxøÜn

RBHGriy³TaMg LayEtgsresIrnUvbuKÁl

Edl)annUvttiyCÄanenaHfa mancitþRbkbeday]ebkça CasuxdUecñH enaH

-

-

-

-

buKÁlEdl)annUvttiyCÄan

mansµartI

eRBaHttiyCÄanÉNa

ehIyseRmcsRmanþenA

bg;nUvTukçpg

esaynUvsux

-

manFm’CaeRKÓgenA

k¾)andl;nUvttiyCÄan

PikçúlHbg;nUvsuxpg

lH

manesamnsSnigeTamnsSGs;ehIykñúg kal

-

-

-

-


348 mun

KhdæsIl

k¾)andl;nUvctutßC ÄanEdlminmanTukç

Etstid¾brisuT§EdlekItGMBI]ebkça

minmansuxman

ehIyseRmcsRmanþ

-

-

enA. mñalPikçúTaMgLay enHehAfa smµas maF i. GñkTaMg Lay

cUreXIjnUvbmaT

faCaP½ypg

eXIj

-

nUvGb,maT faCaKuNd¾ekSmpg ehIycUr ceRmInmKÁmanGgÁ 8

enH

CaGnusa sn_rbs;RBHBuT§.

RBHBuT§TaMg Lay

CaGcinþiybuKÁl ¬buKÁlEdleKminKb,IKitekIt¦ Fm’rbs; RBHBuT§CaGcinþiyFm’ y:agenH kalbuKÁlRCHføacMeBaHKuN CaGcinþiy

rEmg)anplCaGcinþiy.

ehIyenAkñúgFmµvin½yenH

-

PikçúNaminRbmaT

¬Pikçúe naH¦nwglHbg;CatisgSar

ehIyeFVInUvbriniBVan CaTIbMputénkgTukç )anminxaneLIy. cb; Griy mKÁR bkbedayGgÁ 8

6


349

1(

KuNrbs;RBHniBVanman 29 y:ag mTnimµTÞena RBHniBVanCaFm’júaMjInUvesckþIRsvwg

-

epSg² 2(

biâsvineya

RBHniBVanCaFm’EdlbenÞabg;ecjnUv

-

kareRskkñúg GarmµN_CakamKuN 3(

GalysmuKÇaeta

RBHniBVanCaFm’EdldkecjnUv

-

esckþIGal½ykñúg GarmµN_CakamKuN 4(

vdþÚbecäeTa

RBHniBVanCaFm’kat;ecjnUvkarvileTAkñúg

vdþTaMg 3 [dac; 5( 6( 7( 8( 9(

tNðkçeya RBHniBVanCaFm’EdlGs;tNða viraeKa RBHniBVanCaFm’EdlR)ascakraK³ nieraeFa RBHniBVanCaFm’EdlrMlt;nUvtNða FuvM RBHniBVanCaFm’EdltaMgenAmaMCanic© GCrM RBHniBVanCaFm’EdlminmanCra

-


350 10(

KhdæsIl

nib,bBa©M

RBHniBVanCaFm’EdlR)ascakbbBa©Fm’ KW

-

tNða Tidæi manH EdleFVIvdþsgSar[Evgq¶ay 11( 12( 13(

sc©M RBHniBVanCaFm’EdlmansPaBBitR)akd ârM RBHniBVanCaFm’EdlqøgputcakRcaMgénvdþTukç suTuTÞsM RBHniBVanCaFm’EdlGñkmanbBaØatic eXIj

-

)anedaykRméRkElg 14( 15( 16( 17( 18(

sivM RBHniBVanCaFm’Edlsb,ayR)ascakkiels GmtM RBHniBVanCaFm’EdlminmanesckþIsøab; exmM RBHniBVanCaFm’EdlR)ascakP½y GBÖútM RBHniBVanCaFm’d¾mhs©arüy:agéRkElg GNItikM RBHniBVanCaFm’EdlminmanP½yd¾xøaMgkøa

-

Edl¬P½yenaH¦ naMnUvesckþIvinasmk[ 19(

taNM

RBHniBVanCaFm’EdlCYyrkSastV

Føak;kñúgvdþsgSar

min[

-


Ku Nrbs;R BHniBVanman 29 y:a g

20( 21(

351

elNM RBHniBVanCaFm’EdlBYnBIP½yepSg² TIbM RBHniBVanCaekaH Edlputcakkarliclg;rbs;

-

»X³TaMg 4 22( 23( 24( 25(

visuT§i RBHniBVanCaFm’EdlbrisuT§R)ascakkiels vrM RBHniBVanCaFm’Edlsb,úrsTaMgLayKb,IR)afña nibuNM RBHniBVanCaFm’Edlsuxuml¥it GsgçtM RBHniBVanCaFm’EdlminRtÚvtak;Etgeday

-

bc©½y 26( 27( 28(

emaekça RBHniBVanCaFm’Edlputcakkiels esedæa RBHniBVanCaFm’EdlRbesIredayviess Gnutþera RBHniBVanCaFm’EdlRbesIréRkElg rkGVI

-

mkeRbóbmin)an 29(

elaksSenþa

RBHniBVanCaFm’EdlputRsLHcak GMBI

elakTaMg 3.

-


352

KhdæsIl

suxM TidæimrieyPi bc©nIkmiTM ehati

skáaysS nieraFM sBVelaekn bsStM.

k¾ÉesckþIrlt;nUvskáayTidæi )aneXIjc,as;fa

Casux

mandl;bNÐitTaMg Lay

RBHGriy ³TaMgLay esckþIsuxenH

Etg

EdleXIjc,as; ¬eday

R)aC£a¦ b:uEnþCasRtÚvnwgelakTaMgmUl. KuNrbs;RBHniBVanman 29 y:ag cb; .

KhdæsIl cb; 7 e)aHBum <elIk TI 2 edayRBHsgÇ nigBuT§bris½TTUeTA TaMgkñúgnigeRhARbeTs .

([)


353

eya KvM n viCanati n esa rkçti eKaKNM ÉvM sIlM GCanenþa kw esa rekçyü sMvrM.

buKÁlNa minsÁal;eKa buKÁlenaH nwgrkSahVÚgeKa dUcemþc)an y:agNamij PikçúNa minsÁal;sIl PikçúenaH nwgrkSaesckþIsRgÜmkñúgsIl dUcemþc)an y:agenaHEdr .

rkSasiTi§


354

KhdæsIl

គហដ្ឋសីល  
គហដ្ឋសីល  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.

Advertisement