Page 1

RbmuxmkGaraFnaRBHGgÁ enAedÍmGC¢)alnieRKaF kñúgéf¶Edl RBHGgÁqan;cgðan;rbs; tbusS³ nig Pløik³ ehIy . kñúgTIenH manesckþIsMxan; 3 y:agKW ³ ¬1 ¦-TTYlcgðan;nagsuCata ¬2¦-esayvímutþisuxkñúgs)ah_ þ TI 5 eRkayBIRtas;dåg ¬3¦-Kg;BicarNaFm’d¾manCeRmA kñúgéf¶TI50 bnÞab;BI Rtas;dåg RBhµGaraFnasUm[RBHGgÁRtas;sEmþgnUvRBHFm’eTsna nigRTg;BicarNaemIlbuKÁl 4 C¿BUk dUcpáaQUkkñúg Cldæan RBmTaMgBicarNanUvbuKÁl EdlRBHGgÁRtÚvyageTA eR)asCad¿bUg . sßanTIenHsßitenAxagekItsÞwgenrBa¢ra nig xagekItpÞHnagsuCata minCaq¶aybu:nµaneLIy emIleXIj c,as;RbmaNknøHKILÚEm:Rt . RBHGgÁyagecjBITIzanenH Ég kñúgd¿eNIreTAkan;éRB\sibtnmiKTayvn½ sEmþgRBHFmµckáb,vtþnsURtbzmeTsna . 7-eR)asCdíl 3 nak;bgb¥Ún RBmTaMgbrivar enA ]ruevlaesnaniKm [)anCaÉhiPikçú sEmþgGaTitþbriyaysURt enAPñMKyasIs³ mat;sÞwgKya eFVI[TaMg 3 GgÁbgb¥Ún RBmTaMgbrivar rYmKñaTaMgGs; 1000 GgÁ)anseRmcnUvRBH

1-ehtukarN_sMxan;²kñúgnKrmKF³ sm½yBuT§kal nigeRkayBuT§kal

3 1-RBHsiT§tßsagRBHpñÜskat;RBHeksa . 2-RBHGgÁbYsehIy )anCYbsnÞnaCamYyRBH)aT Bim<isar sBVéf¶mansþÚbenAxagekItpøÚv ecjBIRkúgraCRKwH eTABuT§Kya Cítdl;RckTVarxagt,ÚgRkúg . 3-ehtukarN_ 6 qñaMkñúgpñÜsrbs;RBHGgÁ KWRTg;Kg;enA kñúgnKrmKF³Etbu:eNÑaH dUcCakñúgerOgr:av GaLartabs ]Tktabs Tukárkiriya bBa©vKÁIy_mkKal;beRmICaedÍm . 4-ehtukarN_kñúgéf¶Rtas;dåg dUcCaTTYlcgðan;nag suCata TTYls,ÚvBIesatßiyRBahµN_ erOgmaraFiraCRBmTaMg esnaCaedÍm rhUtdl;karRtas;dågeRkamRBHeBaFiRBwkS . 5-ehtukarN_ 49 éf¶eRkayGMBIkarRtas;dågehIy kñúgstþmhazan . 6-ehtukarN_ RBhµmuWnckávaL manshm,tIRBhµCa -1-

1

-2-


Grhtþpl . TIenHenAminq¶ayBIkEnøgEdlRBHGgÁRtas;dåg bu:nµaneLIy tampøÚveTARkúgraCRKwH eFVId¿eNIredayrfynþ RbmaN 30 naTI . 8-eR)asRBH)aTBim<isarRBmedaybrivard¾eRcInenAéRB etñat CítRkúgraCRKwH . 9-RBH)aTBim<isar fVayevLúvnaramdl;RBHPikçúsgÇ manRBHBuT§CaRBHRbFan . 10-RBHGKÁsavkTaM ½ g 2 ]bsm,Ta RBmedaybrivar rYmTaMgGs;RtÚvCa 250 GgÁ edayÉhiPikçú]bsm,Ta . 11-kMeNItmaXbUCa cab;epþÍmedaycturgÁsnñi)at kñúgéf¶ 15 ekItExmaX éf¶RBHsarIbutþ)anseRmcnUvRBHGrhtþpl eRkaykarRtas;dågrbs;RBHsmµasm<úT§ 9 ExKt;. 12-RBHmhaksSb³]bsm,Ta edayTTYlyknUv RBH»vaT 3 y:agGMBIRBHsmµasm<úT§ . 13-RBHsmµasm<úT§ Rtas;bgÁab;[eFVIrUbragcIvr tam EbbERsnigPøWERsénGñknKrmKF³ . 14-ehtukarN_ kñúgerOgeBTüCÍvkekamarPc© CaeBTü BUEkGs©arükñúgsm½yenaHÉg TaMgCaRBHesatabnñ man -3-

]bkar³eRcInkñúgRBHBuT§sasna . 15-manesdæÍ nigmhaesdæÍ eRcInCagnKrNa ² TaMgGs; dUcCa eCatikesdæÍ CdílesdæÍ nigemNÐkesdæÍ CaedÍm . 16-sm,ÚN’éRBPñMl¥agKuha TaMgGakasFatuk¾smrmü eTIbCaTIRbCu¿énGñkRbRBwtþtbFm’ mantabs\sI sUm,IRKÚ micäaTidæíTaMg 6 k¾enAkñúgnKrenHTaMgGs; . 17 mankarbgáehtunaM[RBHsmµasm<úT§Rbkasfa 4 ExeTotnwgsEmþgymkb,adíharü enACítTVarRkúgsavtßI . 18-manFarTwkekþAhUrecjBIeRkamPñMevPar³ rhUtdl; sBVéf¶ sm½yenaHmanvtþeQµaHte)aTaram . 19-RBHeTvTtþlbeFVIXatRBHsasþaedaykarTmøak;fµ elIRBHGgÁ nigcat;Ecg[xµan;FñÚmk)aj;RBHGgÁnigmü:ageTot erobcMd¿rInaLaKirI[mkeRBcRBHGgÁeTotpg . 20-RBHeTvTtþbMEbksgÇ ehIynaMPikçú 500 GgÁeTA kan;PñMKyasIs kEnøgEdlRBHGgÁsEmþgGaTitþbriyaysURt eR)asburaNCdíl 1000 GgÁ . TIenaHmanPñMERBkdUck,al d¿rI sBVéf¶GñkRsúkehAPñMRBhµeyanI . 2

-4-


27-RBHmhaksSbetßr briniBVanenAPñMkukáúdsm)at kñúgnKrmKF³hñwgÉg . 28-sgÁaynaelIkTI 3 enAGesakaramRkúg)adlibuRt sm½ykalénRBH)aTFmµaesak . 29-sgÁaynaelIkTI 3 rYcPøam mankarcat;KNsgÇ FmµTUtecjeTApSBVpSayRBHBuT§sasna 9 pøÚv mand¿eNIr eTAkan;Kn§arrdæ/suvNÑPUmi nigtm<bNiÑTVIb ¬ lgáa ¦ CaedÍm . 30-RBH)aTFmµaesakEsVgrknUvFatuniFaneXIjehIy )anksagRBHectiy 84>000 esµInwgcMnYnRBHFmµkçn§ ehIy )aneFVIbuNüqøgRBHectiy bBa©úHRBHbrmsarIrikFatu 7 qñaM / 7 Ex / 7 éf¶ enAGesakaram nigenARkúg)adlibuRt . 31-ehtukarN_Tak;TgnwgRBH)aTFmµaesak sMxan;² eRcInerOgeTot dUcCaRbtisæanssrsþmÖenABuT§sßanepSg² CaedÍm . 32-kñúg45RBHvsSa RTg;Rtas;sEmþgRBHFm’EtPasa mKF³bu:eNÑaH .

21-RBH)aTGCatstþú deNþImraCBIbita rhUtdl;eFVI XatRBHbita eRBaHmkGMBIkaresBKb;CamYynwgRBHeTvTtþ . eRkaymk)aneBTüCÍvkekamarPc© naMeTAKal;RBHsmµasm<úT§ enACÍvkm<vn½ kñúgRkúgraCRKwHenaHÉg ehIy)ansþab;RBHFm’ ekItkarRCHføad¾éRkElgkñúgRBHrtnéRt . 22-RBHsarIbutþ briniBVanenApÞHEdlelakRbsUt KW enAnalkRKam ehARsúknalnÞa . 23-RBHmhaemaKÁløan briniBVanenAkaLsilaKuha naPñM\siKili TisnirtIRkúgraCRKwH . 24-RBH)aTGCatstþú bBa©úHRBHbrmsarIrikFatu 1 cMENkkñúgRkúgraCRKwH EdldEgðmkGMBInKrkusinara . 25-sgÁaynaelIkTI 1 enAstþbNÑKuhanaPñMevPar³ TisBayBüénRkúgraCRKwH . 26-RBHmhaksSbetßr CaRBHRbFan rYmshkar CamYynwgRBH)aTGCatstþú )aneFVInUvFatuniFan KWkiriyakb; TukRBHbrmsarIrikFatu 7 cMENk ¬evorRBHFatuenAramRKam 1 cMENk ¦ Cakarkb;TukkñúgTId¾RbNItGs©arü karBarGnþray tamEdlRBHmhaksSbetßr)anRCab . -5-

3

3

-6-


15-nieRKaFaram / nKrkbilBsþú 16-GKÁaLvectiy / nKrGaLvÍ 17-vtþevLúvnmhaví ½ har / nKrmKF³ 18-calikbB’t / nKrcalika 19-calikbB’t / nKrcalika 20-vtþevLúvnmhaví ½ har / nKrmKF³ 21-44-eCtBn÷buBVaram / nKrsavtßI 45-evLúvRKam / nKrevsalI . * -RBHGgÁKg;caMRBHvsSaenAnKrmKF³cMnYn 7 vsSa ¬2-3-4-6-11-17-20 ¦ .

2-srubsßanTIcaMRBHvsSaénRBHBuT§GgÁ

3 1-éRB\sibtnmiKTayvn/½ nKrBaraNsI 2-vtþevLúvnmhaví ½ har / nKrmKF³ 3-vtþevLúvnmhaví ½ har / nKrmKF³ 4-vtþevLúvnmhaví ½ har / nKrmKF³ 5-kUdaKarsalanamhavn½ / nKrevsalI 6-mkulbB’t / nKrmKF³ 7-eRkamedÍm)aricätþk³ / zantavtþigS 8-ePskLavn½ / PKÁCnbT 9-eXasitaram / nKrekasm<I 10-eRkamedÍmsal³ / éRB)arielyük³ 11-PUmiRBahµN_Éknala / nKrmKF³ 12-eRkamedÍmesþA / nKrevrBa¢a 13-calikbB’t / nKrcalika 14-vtþeCtBnmhavíhar /nKrsavtßI -7-

cakGdækfaKm<IrBuT§vgS

3

4

-8-


4-buKÁlsMxan;²kñúgnKrmKF³ 3 EpñkPikçú

3-mKF³nKrbzm

3 1-bzmkñúgkarTTYlRBHsiT§tßsagRBHpñÜs 2-bzmkñúgkarTTYlRBHBuT§Rtas;dåg 3-bzmkñúgkarEdlRBHBuT§sasnacUldl;TIRkúg 4-bzmkñúgkarEdlRBHraCa)anseRmcmKÁpl 5-bzmkñúgkarTTYlvtþevLúvn½ 6-bzmkñúgbuNüTkçiNanub,Tan 7-bzmkñúgkarTTYlGKÁsavkTaM ½ gBIrGgÁ 8-bzmkñúgkarTTYlGKÁsavíkasþaM 9-bzmmaXbuNÑmIéf¶maXbUCa 10-bzmkñúgerOgeFVIsgÇePT ¬PikçúeTvTtþbMEbksgÇ ¦ 11-bzmsgÁaynaRBHFm’vín½y .

1-RBHmhaksSbetßr

3 -9-

5

RBHmhaksSbetßr namedÍmfa biböli EtsRBhµcarI EtgehAfa ksSb³ tamRtkUl. elakekItenARsúkRBahµN_ eQµaHfa mhatitß³ kñúgnKrmKF³ . kalmanGayu 20 qñaM )anerobkarCamYynwgnag PTÞkabilanI RsIrUbs¥atenA saKlnKr Gayu 16 qñaM . edayGñkTaMgBIrnak;enH CaGñkcutiBIRBhµelakmk TaMgGs;Kña nigCaGñkbMeBjnUvenkçmµ)armIkñúgCatimunnwgeTA kan;RBhµelakenaH emø:aHehIyeTIbmineRtkGrkñúgkamarmµN_ eXIjeTaskñúgkarRKb;RKgpÞHedayRbkarepSg² . luHdl; man»kasehIyk¾RbKl;RTBüsm,tþi[GñkdéTTaMgGs; naMKña ekarsk; esøókdNþb;sMBt;kasav³ bYs]TÞiscMeBaH RBHsmµasm<úT§ . -10-


3-mñalksSb³ GñkKb,IsikSafa GatµaGjminKb,I lHbg;nUvkayKtastiEdlRbkbedayesckþIsux . RBHmhaksSbetßr )an]bsm,TaCaPikçú edaykar TTYlyknUvRBHbrmBueT§avaT 3 RbkarenHÉg . RKabYs ehIy elakeRcInKg;enAbiböliKuha naPñMevPar³ elak smaTanFutgÁ 13 GMBIRBHsasþa R)arB§esckþIBüayamehIy )anCaRBHGrhnþcab;taMgBIéf¶TI 8 bnÞab;BI]bsm,TaehIy. RBHmhaksSbetßr )anCYypSBVpSayRBHBuT§sasna seRmcRbeyaCn_d¾Gs©arüdl;mhaCn CaTIeKarBskáar³dl; BuT§bris½TCaTUeTA TaMgmnusS TaMgeTvta . CaBiess éRkElg EdlminmankñúgsavkdéTKW RBHd¾manRBHPaKCa ½ RBHsasþa )anbþÚrpøas;sgÇadÍ CamYynwgelak Cakitþiys eBareBjedayGtßn½y . RBHefr³CaKMrUd¾l¥dl;GñkbYstmkeRkay² eRBaHeTaHbI elak)anseRmcnUvRBHGrhtþplehIyk¾eday elakenAEt smaTanFutgÁd¾y:agtwgrwug edaycMeBaHFutgÁ 3 mux elak kan;Cakic©vtþrhUtCÍvít KW 1-RTg;sMBt;bgSúkUlCavtþ 2-nimnþ biNÐ)atCavtþ 3-enAéRBCavtþ . elak)anTTYltMENg

TaMgBIrrUbenHCaKU]bnisS½y Føab;CaPriyasVamInwgKña bMeBjbuNü)armICamYyKña rab;CatiCaGenk hµWnEsnEpndÍ knøgmkehIy . CatienHCaCaticugeRkay GñkTaMgBIr)an ekarsk;[dl;Kña sagpñÜslaelakiy EpndÍkeRkIkjab;j½r edayRTKuNGñkTaMgBIrmin)an . RBHbrmsasþa RTg;Kg;enARBHKn§kudí navtþevLúvn½ RBHGgÁRTg;RCabsBVRKb;ehIy k¾)anyagmkKg;enAeRkam edÍméRC eQµaHBhubutþknieRKaF enArvagRkúgraCRKwH nig nalnÞRKam rg;caMTTYlRBHmhaksSb³ . RBHGgÁRTg;RbTan ]bsm,Ta[dl;RBHmhaksSb³ edaykarRbTannUv»vaT 3 y:agKW ³ 1-mñalksSb³ GñkKb,IsikSafa hiri nig»tþb,³d¾ ekøóvkøa GatµaGjnwgtmál;Tuk kñúgPikçúcas;TaMgLay kñúgPikçúfµÍ TaMgLay nigkñúgPikçúkNþalTaMgLay . 2-mñalksSb³ GñkKb,IsikSafa GatµaGjnwgsþab;nUv Fm’ EdlRbkbedaykuslNanImYy ehIyeFVInUvFm’TaMgGs; enaH [CaRbeyaCn_ eFVITukkñúgcitþ p©g;citþTaMgBYg p©g;Rtecok caMsþab;Fm’ . -11-

6

-12-


ÉtTKÁ³xagRTRTg;nUvFutgÁ nig[»vaTdl;PikçúTaMgLay GMBI karkm©at;bg;nUvkielsedayFutgÁKuN . CÍvítcugeRkayrbs;RBHmhaksSbetßr manesckþI sMxan;;d¾éRkElg elak)anCaRbFankñúgkareFVIsgÁaynaRKa TI 1 enAstþbNÑKuha naPñMevPar³ . elakmanRBHCnµayu 120 qñaM . kñúgKm<IrmhasavkniBVan )ansEmþgfa RBHmhaksSbetßr briniBVanenAPñMkukáúdsm)at sBVéf¶ehA PñMkukáúd)aT .

]besn 1 / cunÞ 1 nigervt³ 1 ehIymanb¥ÚnRsI 3 nak;Edr KW nagcala 1 / nag]bcala 1 nignagsIsubcala 1 rYm eTARtÚvCabgb¥Ún 7 nak; . ]btisSmaNB kalEdlenACaXravas )anseRmc sil,víTüaeRcInsa®sþ eRBaHelakCaGñkmanbBaØamutRsÜc sikSa)anqab;rh½s . edayGaRs½ymatarbs;elakeQµaH nagsarI eTIbsRBhµcarIehAelakfa sarIbutþ . eRkaymk elak)anzítenAkñúgyuvvyRBmCamY ysmøaj;KWekalit³ Etg ½ EtnaMKñaedÍremIlmehaRsBkñúgRkúgraCRKwH bu:Enþedaysar elakman]bnisS½yxøaMgedaybBaØahñwgÉg elakk¾)an BicarNaekItkarsegVKeXIjfa minyUreLIymnusSTaMgGs; enHnwgsøab;eTA KWGñksEmþgmehaRsBk¾søab; GñkemIlk¾gab; CÍvítrksar³minmaneLIy eTIbekItkarFujRTan; bMNgnwg ecjbYsedÍm,IEsVgrkemakçFm’ . kñúgkalEdlBicarNafa nwgecjbYs TaMgBIrnak; smøaj;eTIbeTARbwkSaCamYynwgmatabita . luH)ankar GnuBaØatBImatabitasmtambMNgR)afña k¾naMKñaeTAbYsRBm edaymaNBdéT²eTot rYmTaMgGs; 500 nak; edayeFVI

3

2-RBHsarIbutþ RBHsarIbutþ CaGKÁsavksþ ½ aMrbs;RBHd¾manRBHPaK mankic©karCYypSBVpSayRBHsasna C¿nYsRBHbrmsasþa y:agvíessÉk . elakCaÉtTKÁbuKÁlxagEpñkbBaØa bnÞab;BI RBHd¾manRBHPaKmk minmanGñkNaesµIeLIy . RBHsarIbutþmanRsúkkMeNItenAnalnÞa CaRsúkmYy enACab;nwgRkúgraCRKwH . namedÍmelakeQµaH ]btisS³ bitaCaRBahµN_eQµaHvgÁnþ³ cMENkmþayeQµaH sarI Ca RBahµNI . elakCakUnc,geK manb¥ÚnRbús 3 nak;KW -13-

7

-14-


d¿eNIreTAbYskñúgsMNak;RKÚsBa¢½ybriBVaCk eRBaHCaRKÚ Gacarül,IeQµaHkñúgsm½yenaH EdlCaehtu[RKÚsBa¢½yman laPskáar³ekIteLIgd¾eRcInsn§wksn§ab; . luHbYsehIy k¾ )ansikSakñúgsMNak;RKÚsBa¢½yenaHÉg Tal;EtGs;cMeNH BIRKÚGacarü eXIjfaGt;sar³xøwmsar k¾EsVgrkGacarüdéT RBmedaysnüaCamYyekalit³fa kalebIGñkNa)aneXIj nUvFm’Gmt³ehIy nwgR)ab;Kña . éf¶mYy ]btisS³edÍrtampøÚvcUleTARkúgraCRKwH )an CYbnwgRBHGsSCíetßrkMBugnimnþbiNÐ)at k¾ekItesckþIRCHføa kñúgkiriyas¶b;énRBHefr³ . ]btisS³)ansaksYrkñúgbBaða epSg² RBmTaMgsUm[RBHGsSCíetßrsEmþgFm’edaysegçb RBHGsSCíetßr)ansEmþgfa « Fm’NaekItGMBIehtu RBHtfaKtRTg;Rtas;ehtuénFm’enaH >>> » ]btisS³)aneXIj GmtFm’enAeBlsþab;enaHÉg eTIb)aneTAR)ab;smøaj; ekalit³ eFVI[smøaj;)aneXIjnUvGmt³pgEdr . ]btisS³ nigekalit³)ancUleTArkRKÚsBa¢½yedÍm,InaM KñacUleTAKal;RBHsasþa bu:EnþRtÚvRKÚsBa¢½ybdíesFRBmTaMg k¥ÜtQamRss;ekþA²eTotpg . ]btisS³ nigsmøaj;RBmTaMg -15-

brivarrYmKña 250 nak; eFVId¿eNIrcUlmkkan;vtþevLúvn½ ehIy )anTTYlÉhiPikçú]bsm,TaBIRBHd¾manRBHPaK kñúgéf¶Edl RBHsmµasm<úT§Rtas;dåg)an 8 ExknøHknøgeTAehIy . RBH]btisS³ b¤RBHsarIbutþ)anseRmcnUvRBHGrhtþpl bnÞab;BI]bsm,Ta)anknøHEx KWcMéf¶eBjbUN’mIExmaX enAKuhasUkrxata naPñMKiCÄkUd . enAyb;éf¶enaH mansgÇ snñi)atcMnYn 1250 GgÁkñúgvtþevLúvn½ RBHbrmsasþaRTg; sEmþg»vaTb,atiemakçkñúgRKaenaHÉg . RBHsarIbutþ )anTTYlnUvkarTukRBHT½yGMBIRBHsmµasm<úT§d¾y:agéRkElg RBHGgÁRtas;[PikçúTaMgLayykRBH sarIbutþ nigRBHmhaemaKÁløanCatYy:ag [esBKb;nwg elakTaMgBIr eRBaHelakTaMgBIrCabNÐit se®gÁaHdl; sRBhµcarI . enAeBlEdlRBHeTvTtþbMEbksgÇ naMPikçúbYs fµÍTaMg 500 GgÁeTAkan;PñMKyasIs³ RBHsasþaRTg;Rtas;[ RBHsarIbutþ nigRBHmhaemaKÁløan nimnþeTAnaMPikçúTaMgenaH RtLb;mkvíj edayRBHT½ykruNa . RBHsarIbutþ CaRBH]bCÄay_bMbYskulbuRt)aneRcIn CaTIbMput edaycMeBaHsameNr sUm,IEtRBHrahul nig 8

-16-


sameNrEdll,I² RBHnamepSgeTot suT§EtRBHsarIbutþ bMbYsTaMgGs; . RBHsarIbutþmannUvktBaØÚKYr[ykCaKMrU RBHsasþa RTg;Rtas;sresIrktBaØútaFm’rbs;elaktaMgEtBI Catimun kalenACastVd¿rICaedÍm . kalEdlRCabfaRBHGsSCíetßrKg;enATisNa elakEtgEtsigdak;RBHsIs³eTA TisenaH CakareKarBbUCadl;RKÚGacarü . elakCaGKÁsavksþ ½ aM bMeBj)armImk 1 Gsegçyü nig 1 Esnmhakb, EtelakRbkasxøÜnelakdUceKa)ak; Esñg dUcekµgcNÐal nigdUcsMBt;CUtFUlICaedÍm kñúgn½ymin Rbkan; kay mintemáIgxøÜnehIyemIlgayGñkdéThñwgÉg . kñúgCÍvít rbs;elakRtÚvnnÞykçvayedayd¿bgTiBVcMRBHsIs³ EtminmaneRKaHfñak;GVIdl;elakeLIy rIÉnnÞykçPøamenaH Rsab;EtekþARkhayeralraleBjrUbkay Føak;cuHmkdÍ dÍ ebIkcenøaH ehIyePøIgnrkk¾RsÚbTajykeTATaMgrs;kñúg RKaenaHÉg . kñúgCÍvítcugeRkayrbs;RBHsarIbutþ elak)anTUlla RBHd¾manRBHPaKenAÉvtþeCtBn edÍm,IbriniBVankñúgRsúk kMeNIt CaRbeyaCn_CYymata[rYcBIkaryl;xus eRBaHmata -17-

9

rbs;elakeKarBeCOelIRBHRBhµEtbu:eNÑaH . enAeBlEdl elakkMBugEtcuHnUvRBHelahit manGaBaFxøaMgkøa mhaRBhµk¾)ancuHmksUmxøÜnCaGñkbeRmI EtelakminGnuBaØat edayGagfamanRBHcunÞCab¥ÚnenAbeRmIehIy . matarbs; elakeXIjdUecñH k¾nwkRCHføadl;RBHsmµasm<úT§ EdlCaRKÚ Casasþarbs;elakkUnd¾éRkElg . RKaenaHRBHsarIbutþ)an bBa¢ak;R)ab;mþayfa RBHRBhµdUcCasameNrbeRmIPikçú kal RBHsmµasm<úT§yagcuHBIzaneTvelakmkEdnsgásS³ RBH\nÞ RBHRBhµ RBmTaMgeTvtaTaMgLay dEgðRBHGgÁyagcuHmk . sUm,IEteBlEdlRBHGgÁRTg;RbsUt k¾RBHRBhµyagmkTTYl RBHGgÁcakRBHKP’muneK rIÉkarRtas;sEmþgnUvRBHFm’rbs; RBHGgÁrhUtmk k¾mhaRBhµhñwgÉg CaGñkGaraFna RBm edayRBhµmuWnckávaL >>>. RBHsarIbutþ)ansEmþgGMBIRBHBuT§KuN manbTfa GrhMsmµasm<úeT§aCaedÍm rhUtdl;mata )anseRmcnUvesatabtþipl . elakbriniBVanenAbnÞb;Edl elakRbsUt kñúgéf¶ 15 ekItExktþik munkarbriniBVanrbs; RBHsmµasm<úT§ 6 ExKt; . 3 -18-


3-RBHmhaemaKÁløan RBHmhaemaKÁløanetßr namedÍm ekalit³ enAekalitRKamCab;KñanwgPUmikMeNItRBHsarIbutþ . elakCaGKÁsavk½ eqVgrbs;RBHd¾manRBHPaK ÉtTKÁ³kMBUlxagmanb£T§i . bita minR)akdnam Ématamannamfa nagemaKÁløI eRkaymk sRBhµcarIehAelakfa RBHmhaemaKÁløan tameQµaHrbs; mþay . ekalit³ )anecjbYsCamYynwgsmøaj;]btisS³ kñúg eBlEdl)anseRmcesatabtþiplrYcehIy . ekalit³ KW RBHmhaemaKÁløan ]bsm,Ta)an 7 éf¶ elakGaRs½yenA kløvalmutþRKam nanKrmKF³ kñúgeBlEdlbMeBjnUvsmNFm’ elakRtÚvRKbsgát;edaykargguyegakgk; eBlenaH RBHd¾manRBHPaK )ansEmþgR)ab;GMBIvíFIkm©at;bg;nUvkargguy enaH² edayvíFIepSg² luHdl;elaksVagl¥ehIy RBHGgÁ RTg;Rtas; GMBIFm’TaMgBYgminKYrRbkan;faCarbs;maMmYn >>> karesayGarmµN_KWevTnamineTogCaedÍm GaRs½yRBHFm’ eTsnarbs;RBHsasþa elakk¾)anseRmcCaRBHGrhnþ RBm edayGPiBaØa edaycMeBaHPaBxøaMgkøaénb£T§ihñwgÉg . -19-

RBHmhaemaKÁløan mankargarpSBVpSayRBHBuT§sasna RbRBwtþeTAd¾y:agxøaMgkøa eRBaHGaRs½yb£T§irbs; elakmYyEpñkFM EdleFVI[m©as;lT§idéT²sabsUnünUvlaP skáar³dUcTwksenSImRtÚvkemþARBHGaTitüdUecñaHÉg . elak )aneFVId¿eNIreTAkan;eTvelak nigRBhµelak ehIyman eBlxøH elaknimnþeTAkan;zannrkeTotpg RBmTaMg)annaM d¿NwgmkR)ab;dl;mnusSelak [)anRCabnUvsßanTaMgGs; enaHedaysBVRKb; . mankarlM)ak² elakeRcInEt)an TTYlbgÁab;GMBIRBHd¾manRBHPaKeTAeFVIkargarenaH² dUcCa karTUnµannenÞabnnÞnaKraC ekasiyesdæÍeFVInMGMEbg nig GKÁiTtþ³GñkbYseRkARBHBuT§sasnaCaedÍm . elak)anTTYl nUvkareKarBRCHføaGMBIsaFuCnd¾eRcIn EdlCaehtueFVI[BYk m©as;lT§idéTrk])aykm©at;bg;elakecal rhUtTal;Et)an seRmc . sUm,IelakCaRBHGrhnþ )anTTYlkarEtgtaMgGMBIRBHd¾manRBHPaK CaPikçúkMBUlxagmanb£T§ik¾eday bu:EnþelakRtÚv )anbBa©b;CÍvít ehIybriniBVanedaykarRbharGMBIGñkdéTEdl minmanb£T§iGVITaMgGs; . kñúgkalenaH elakKg;enAkaLsila 10

-20-


enaH min)aneLIy Tal;EtRBHniBVaneTIb)anrYcBIplkmµRKb; y:ag .

naPñM\siKiliCítRkúgraCRKwH manBYkecarrab;rynak; )anmk eLamB½T§kudírbs;elak eTaHCaelakeKcCaeRcIndg k¾BYk ecarenAEtBüayammkrkelakdEdl . luHelakBicarNa eXIj)abkmµcas;rbs;elaktammkTan; elakk¾Qb;eKc EdleFVI[BYkecarvaysMBgelak Tal;EtexÞcq¥wgdUcRKab; Ggár . elak)anRbmUlGdæíFatuedayb£T§i eTARkabTUlla RBHd¾manRBHPaKÉvtþevLúvn½ ehIyelak)annimnþmkbriniBVan enAkaLsilanaKuhaPñM\siKilienHÉg EdleFVI[BuT§bris½T søútcitþy:agéRkElg. elakbriniBVanenAéf¶ 15 eracExktþik eRkayRBHsarIbutþknøHEx RBHd¾manRBHPaK esþcyageTA eFVIQabnkic© kñúgsPaBd¾KRKwkKeRKgeTAedaymnusS nig eTvta naMykGdæíFatumkbBa©úHkñúgectiy naexøagTVarvtþ evLúvn½ Ek,rectiyRBHGBaØaekaNÐBaس edÍm,IsaFuCn)aneFVI skáarbUCa . KYrKitBicarNafa mnusSeyIgeTaHbIzítenAkñúgvNѳ Na mansmtßPaBnigkarecHdågx<s;dl;kRmitNa manb£T§i ehaHehIredÍrelIGakas)any:agNa² b¤k¾manyss½kþizan³ x<g;x<s;b:unNak¾eday rEmgrt;BI)abkmµEdlxøÜn)aneFVIehIy -21-

4-RBH]besnetßr

11

RBH]besnetßrekItenARsúknalnÞa CabuRtrbs;vgÁnþRBahµN_ nignagsarIRBahµNI RtÚvCab¥ÚnRbúsrbs;RBHsarIbutþ. tamBitbgb¥Ún 7 nak;eBaHEm:1 «mYy)anecjbYskñúg RBHBuT§sasna ehIy)anseRmcnUvRBHGrhtþTaMgGs;GgÁ . kalEdlelakceRmInvyehI ½ y )ansikSacb;Km<Ir éRtevT eRkaymk)annUv»kassþab;RBHFm’eTsnarbs;RBHsmµasm<úT§ k¾manesckþIRCHføa eTIbsUmRBHsarIbutþCYy[ )anbYs . kalbYsehIy)an 1 vsSa elakk¾CaRBH]bCÄay_ [ ]bsm,Tadl;kulbuRt eRBaHelakKitfa RBHBuT§sasnanwg ceRmInrugerOgéRkElgeLIg)an k¾edaysarmanPikçúeRcInGgÁ hñwgÉg . eBlecjvsSaehIy elak)annaMsT§ivíharikrbs; elak eTAKal;RBHd¾manRBHPaK edaysgÇwmfa RBHGgÁnwg eBjRBHhb£T½yCaBuMxan bu:EnþpÞúyRsLH RBHd¾manRBHPaK -22-


RTg;tiHedólfa elakCaGñkR)afñaeRcIn eTIbEtbYs 1 vsSa minKYr[]bsm,Tadl;kulbuRteT ehIyRTg;bBaØtþsikçabT hammin[PikçúEdlmanvsSaminTan;RKb; 10 vsSa eFVICa ]bCÄay_[]bsm,Tadl;kulbuRteLIy . kalEdlRtÚvRBHsasþaRTg;tiHedolehIyenaH C¿nYs karEdlrYjracitþ FujRTan;kñúgkarbMeBjesckþIl¥ elakEbr CamankmøaMgcitþ edÍm,InwgRbRBwtþBüayameFVIesckþIl¥[xøaMg eLIgeTot KW[Tal;EtKab;RBHhb£T½yénRBHbrmsasþa . elakmanRBHP®½kþRss;bs;dUcRBHcnÞeBjbUN’mI RkabfVay bgÁMlaRBHd¾manRBHPaK RtLb;mkbMeBjesckþIBüayam ceRmInvíbsSnakmµdæan rhUtdl;)anseRmcCaRBHGrhnþ ehIysmaTanFutgÁTaMg 13 y:ag]Rkidæ TaMgCaGñkGac sEmþgRBHFm’BIeraH manekr×þeQµaHl,Isussay . edaysarRBHefr³ecjBIRtkUlx<g;x<s;mkbYs nigCa FmµkfíkqøatkñúgkarsEmþgRBHFm’ dUecñHehIyeTIbmankulbuRtkñúgRtkUljati mitþ Gamatü nigRtkUlx<g;x<s;déT naMKña ecjmkbYs ehIyenAkñúgsMNak;rbs;elak . elakeBal fa eyIgCaGñkenAéRBCavtþ dUecñHGñkTaMgLayk¾cUrenAéRBpg -23-

Edr elakR)ab;GMBIFutgÁTaMg 13 [RbRBwtþCavtþenAkñúg sMNak;rbs;elak . kalEdlelakmanvsSa 10 ehIy )ansikSaRBHvín½yc,as;las; elak)an[]bsm,Tadl;kulbuRtTaMgLay . PikçúRbmaN 500 GgÁ )anCabrivarrbs;elak eday RbkardUecñHÉg . RKakalEdlRBHd¾manRBHPaK Kg;Rbfab;enAeCtBn mhavíhar RTg;[Rbkasdl;sgÇfa RBHGgÁRTg;R)afñaBYn sm¶MenAedayPaBs¶b;s¶at;knøHEx . kñúgRKaenaH sgÇ)an kMNt;dl;Kñafa GgÁNacUlKal;RBHsasþakñúgrvagknøHEx enH nwgRtÚvGabtþi)acitþiy³ . RKaenaH RBH]besnetßr )annaMsT§ivíharikrbs;elak mkvtþeCtBnedÍm,IKal;RBHsasþa . edayRBHbrmsasþa RCabfa sT§ivíharikrbs;elak suT§EtmankarRbRBwtþnUv FutgÁvtþtamRBH]bCÄay_rbs;xøÜn RBHGgÁRTg;RbTansaFukar sresIrdl;RBH]besnetßr nigRTg;GnuBaØat[RBHPikçúRTRTg; nUvFutgÁKuNTaMgGs; cUlKal;RBHGgÁtamsb,ay . eRkaymkRBHBuT§GgÁ RTg;)anelIktemáIgRBH]besn12

-24-


etßr kñúgkNþalPikçúsgÇfa elakCaÉtTKÁ³kñúgkarnaMmknUv esckþIRCHføaedayC¿uvíj . kñúgRKaEdlPikçúvtþeXasitaram Rkúgekasm<I Ebk)ak; samKÁIKña manPikçú 1 GgÁmanbMNgeKcecjBICemøaHenaH )ansaksYrdl;RBH]besnetßrfa ´RBHkruNanwgbdíbtþi y:agNakñúgsPaBkarN_EbbenH . elak)ansEmþgCaRBH KafaEdlmanesckþIBIeraHdUcteTA ³ PikçúKb,IesBnUvesnasn³s¶at; R)ascaksMeLgKwkkg EdlRmwKsahavGaRs½yehIy eRBaHehtuénkarBYn sm¶M . PikçúKb,InaMmknUvkMNat;sMBt;GMBIKMnrénsMram b¤éRB sµsan b¤cenøaHénfñl; eFVICasgÇadÍ edaykMNat;sMBt;Edl xøÜnnaMmkenaH ehIyRTRTg;nUvcIvrd¾esAhµg . PikçúKb,IeFVIcitþ [Tab RKb;RKgnUvTVar sRgÜmedayRbéB ehIyRtac;eTAkan; pÞHCalMdab; KWecjBIRtkUl 1 eTAkan;RtkUl 1 eTot edÍm,I biNÐ)at . mü:ageTot PikçúRtÚvsenþasedayvtßúesAhµg minKb,I R)afñanUvrsÉeTot[eRcIneT citþrbs;PikçúGñkCab;j:amkñúgrs TaMgLay rEmgmineRtkGrkñúgQan . munIKb,ICaGñkmannUv -25-

esckþIR)afñatic CaGñksenþas CaGñks¶b;s¶at; enAminRcLÚk RcLMedaybuKÁl 2 BYk KWRKhsß nigbBVCít . bNÐitKb,IsEmþgxøÜn[dUcCamnusSqáÜt l¶Iel¶I nig mnusSKy:agenaHÉg ¬)andl;karlHbg;GMnYtGYtGag ¦ min Kb,IeBal[hYsRbmaN kñúgkNþalsgÇ . bNÐitenaH minKb,ItiHedolbuKÁlNamYy Kb,Ievorbg; nUvkarebotebonpg sRgÜmkñúg)atiemakçpg dågRbmaNkñúg ePaCnpg . bNÐit Kb,ICaGñkQøasévkñúgkarekIteLIgéncitþEdl mannimitþkMNt;l¥ehIy Kb,IRbkberOy²nUvsmf³ nig víbsSnatamkald¾KYr Kb,ICaGñkbribUN’edayBüayam RbRBwtþeTAerOy² RbkbkñúgFm’d¾smKYrsBV²kal . ebIminTan;dl;RBHniBVan EdlCaTIbMputénTukçkñúgvdþ³eT kuMGaldl;nUvesckþITukcitþeLIy . kalPikçúR)afñanUvesckþIbrisuT§ rs;enAedaysux sRmanþy:agenH Gasv³TaMgBYgrEmgGs;eTA PikçúenaHrEmg dl;nUvkarrlt;Tukç . kñúgKm<Ir]Tan )ansEmþgfa RKamYy RBHd¾manRBHPaK 13

-26-


susSÚsa sutvDÆnI sutM bBaØay vDÆnM bBaØay GtßM Canati jaeta Getßa suxaveha . karsþab;Fm’edayl¥ naM[ceRmInkñúgkarsþab; karsþab; naM[ceRmInnUvbBaØa buKÁl rEmgyl;esckþI)anedaysar bBaØa esckþIEdlyl;ehIy rEmgnaMsuxmk[ . esevf bnþani esnasnani ceryü sMeyaCnvib,emakçM sec rtw naFiKecäyü ttß segÇ ves rkçitetþa stImati . buKÁl KYresBesnasn³s¶at; KYrRbRBwtþFm’EdlCa ehturYcRsLHcaksMeyaCn³ ebImin)anesckþIeRtkGrkñúgTI s¶at;enaHeT Kb,ICaGñkmanstirkSaxøÜn enAkñúgsgÇcuH . RBHmhacunÞ )anRkabTUlsYrRBHd¾manRBHPaK GMBIvíFI lHmicäaTidæí swgmanR)akdenAkñúg seløxsURt bidkelx 20 TMB½r 130 . RBHmhacunÞ )an[»vaTdl;PikçúTaMgLay enAkñúg mha cunÞsURtbidkelx 46/TMB½r 152 nigbidkelx 50/TMB½r 93.

RTg;Kg;enAvtþevLúvn½ RBH]besnvgÁnþbutþ elakBYnsm¶MenA tamsmNvís½y )anmanesckþIRtiHriHekIteLIgfa KWCa laPrbs;eyIg eRBaHeyIg)anl¥ehIynUvRBHd¾manRBHPaK Grhnþsmµasm<úT§CaRBHsasþa eyIg)anecjbYskñúgFmµvín½y EdlRBHbrmsasþa RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgl¥ehIy TaMg sRBhµcarIrbs;eyIg k¾mansIl manklüaNFm’ . eyIg )aneFVI[bribUN’kñúgsIlTaMgLay CabuKÁlmancitþtaMgmaM edayl¥ CaRBHGrhnþxINaRsB nigCaGñkmanb£T§ieRcIn man GanuPaBeRcIn CÍvíteyIgceRmIn¬eRBaHCabuBaØekçtþd¾RbesIr¦ rIÉ esckþIsøab;k¾ceRmIn ¬eRBaHCakarbriniBVanminmanbdísn§i ¦.

3

5-RBHmhacunÞ RBHmhacunÞ namedÍmrbs;elak KWcunÞ RsúkkMeNIt rbs;elakenAnalnÞa kñúgnKrmKF³ Cab¥ÚnbegáÍtrbs;RBHsarIbutþ . RBHmhacunÞ manRBHGannÞCaRBH]bCÄay_ elak)an GPiBaØa6 seRmcCaRBHGrhnþtaMgBIsameNrRBHCnµ 7 qñaM. elak)aneBalKafa 2 Kafa ³ -27-

14

-28-


RBHmhacunÞ mankarecHdågc,as;kñúgeBaCÄgÁTaMg 7 rhUtdl;)anTTYlkitþiysGMBIRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas; bgÁab;[elaksEmþgnUveBaCÄgÁ 7 EdlkñúgkalenaH RBHd¾manRBHPaKRTg;Kg;enAkñúgvtþevLúvn½ CítRkúgraCRKwH ehIy RBHGgÁRTg;kMBugEtmanGaBaFCaTm¶n;pg swgmanR)akdkñúg KilansURt bidkelx 37 / TMB½r 210 . RBHmhacunÞ elakman]bkarKuNkñúgRBHsasna elaksmøwgemIlkalEvgq¶ayeTAGnaKt edÍm,IkartaMgenAén RBHBuT§sasna swgR)akdkñúg )asaTiksURt bidkelx 18 / TMB½r 237 nig samKÁasURt bidkelx 26 /TMB½r 94 . RBHmhacunÞ elakmanb£T§ixøaMgkøa EdlRBHd¾manRBH PaKRTg;TTYlsÁal; swgR)akdkñúg FmµbTdækfa BuT§vKÁ ymkb,adíhariy_. kñúgkalenaHelakenACasameNr 7 qñaM bu:EnþCaRBHxINaRsBehIy elak)ancUleTAKal;RBHd¾man RBHPaK sUmGnuBaØatfa « bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁ sUmeFVI)adíhariy_ C¿nYsRBHGgÁ » . RBHd¾manRBHPaK Rtas; sYrGMBIkarsEmþgb£T§irbs;sameNrcunÞy:agNaxøHenaH kal RBHGgÁRCabehIyRTg;Rtas;fa « tfaKtTTYlsÁal;GanuPaB -29-

rbs;Gñk » bu:EnþRBHGgÁRTg;hamRKb;savkTaM ½ gGs; manRBH mhaemaKÁløanCaedÍm eRBaHRBHGgÁmanRBHbMNgsEmþg nUvymkb,adíhariy_ EdlminmanGñkNaeRkAGMBIRBHsmµasm<úT§sEmþg)aneLIy . RBHmhacunÞetßr Føab;beRmIRBHbrmsasþa nigmankar tambeRmIRBHFmµesnabtICaRBHm©as;bg manTMnak;TMngnwg karbriniBVanrbs;RBHsarIbutþ manR)akdkñúg cunÞsURt bidk elx 38 / TMB½r 51 EdlmanesckþITaMgRsúgdUcteTA ³ sm½ymYy RBHd¾manRBHPaKRTg;Kg;enAkñúgvtþeCtBn rbs;GnafbiNÐikesdæÍ eTobRkúgsavtßI . sm½yenaHÉg RBH sarIbutþd¾manGayu manGaBaF manesckþITukç manC¿gÅF¶n; enAkñúgRsúknaLk³ kñúgEdnmKF³ . mansameNreQµaH cunÞ Ca]bdæakrbs;RBHsarIbutþd¾manGayu . RKaenaHÉg RBHsarIbutþ k¾briniBVanedayGaBaFenaH . lMdab;enaHÉg cunÞsameNrk¾kan;yk)aRt nigcIvr rbs;RBHsarIbutþd¾manGayu ehIycUleTArkRBHGannÞd¾man GayuÉvtþeCtBnrbs;GnafbiNÐikesdæÍ CítRkúgsavtßI luH cUleTAdl;ehIy k¾fVaybgÁMRBHGannÞd¾manGayu ehIyGgÁúy 15

-30-


kñúgTId¾smKYr . luHcunÞsameNrGgÁúykñúgTIsmKYrehIy )aneBalnwgRBHGannÞd¾manGayudUecñHfa bBiRtRBHGannÞd¾ ceRmIn RBHsarIbutþd¾manGayubriniBVanehIy enH)aRtcIvr rbs;elak . mñalGavuesacunÞ enHCad¿NwgEdlGñknaMmkCa d¿bUg mñalGavuesacunÞ mk eyIgnwgnaMKñacUleTArkRBHd¾manRBHPaK edÍm,IKal;RBHGgÁ luHcUleTAdl;ehIy nwgRkab bgÁMTUlesckþIenaH cMeBaHRBHd¾manRBHPaK . cunÞsameNr k¾TTYlBaküRBHGannÞd¾manGayufa kruNaelakm©as; . RKaenaHÉg RBHGannÞd¾manGayu nigcunÞsameNr k¾ cUleTAKal;RBHd¾manRBHPaK luHcUleTAdl;ehIy fVaybgÁM RBHd¾manRBHPaK ehIyGgÁúykñúgTIsmKYr . luHRBHGannÞd¾ manGayuGgÁúykñúgTIsmKYrehIy )anRkabbgÁMTUlRBHd¾manRBHPaK dUecñHfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn cunÞsameNrenH )anniyayy:agenHfa bBiRtelakd¾ceRmIn RBHsarIbutþd¾ manGayubriniBVanehIy enH)aRtcIvrrbs;elak . bBiRt RBHGgÁd¾ceRmIn mYyeTot kayrbs;´RBHGgÁhak;dUcCarwg sþÚksþwg TaMgTisTaMgLayk¾minR)akddl;´RBHGgÁ TaMgFm’ TaMgLayk¾minPøWc,as;dl;´RBHGgÁEdr eRBaHB¤faRBHsarIbutþ -31-

d¾manGayubriniBVaneTAehIy . mñalGannÞ sarIbutþnaMyksIlkçn§ briniBVaneTAehIy b¤ naMyksmaFikçn§ briniBVaneTAehIyb¤ naMykbBaØaxn§ briniBVaneTAehIyb¤ naMykvímutþikçn§ briniBVaneTAehIyb¤ naM ykvímutþiBaØaNTsSnkçn§ briniBVaneTAehIyb¤ . bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn RBHsarIbutþd¾manGayurbs;´RBHGgÁ naMyk sIlkçn§ briniBVaneTA k¾eT .eb. naMykvímutþiBaØaNTsSnkçn§ briniBVaneTAk¾eT . bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn bu:EnþRBHsarIbutþd¾ manGayurbs;´RBHGgÁ elakCaGñkRbedA CaGñkBnül; Ca GñkbMPøW CaGñkbbYl CaGñk[Gachan CaGñk[rIkray CaGñk minx¢ilRcGUs CaGñkGnueRKaHdl;BYksRBhµcarIedayFm’ eTsna eyIg´TaMgLayEtgrlwktamnUvFmµ»Cars Fmµsm,tþi FmµanueRKaH rbs;RBHsarIbutþd¾manGayuenH . mñalGannÞ d¿eNIrenaH tfaKt)anR)ab;munehIyfa karepSg²Kña karRBat;R)asKña karRbRBwtþeTATIéTBIKña cak stVnigsgSarTaMgBYg CaTIRsLaj; CaTIeBjcitþ mñalGannÞ GñkKb,I)and¿eNIrenaHGMBITIÉNadUecñH minEmnb¤ . rbs; NaEdlekItehIy ceRmInehIy bc©½ytak;EtgehIy rbs; 16

-32-


eXIjnUvevTnakñúgevTnaTaMgLay nUvcitþkñúgcitþ nUvFm’kñúgFm’ TaMgLayCaRbRktI manBüayamdutkemþAkiels CaGñkdåg xøÜn mansµartI km©at;bg;nUvGPiCÄa nigeTamnsSkñúgelak ecj . mñalGannÞ PikçúmanxøÜnCaTIBwg manxøÜnCaTIrlwk minmanvtßúdéTCaTIrlwk manFm’CaTIBwg manFm’CaTIrlwk minmanvtßúdéTCaTIrlwk y:agenHÉg . mñalGannÞ BYkPikçúÉNanImYy kñúgkal\LÚvenHkþI kñúg kalGMeNIHGMBItfaKteTAkþI nwgmanxøÜnCaTIBwg manxøÜnCa TIrlwk kuMbImanvtßúdéTCaTIrlwk manFm’CaTIBwg manFm’Ca TIrlwk kuMbImanvtßúdéTCaTIrlwkcuH . mñalGannÞ BYkPikçúÉNa nImYyCaGñkR)afñakarsikSa PikçúTaMgenaHnwgR)akdmankñúg cMENkd¾RbesIréRkElg .

enaHÉg EtgmanesckþIvínaseTACaFmµta buKÁlnwgsgÇwmfa sUm[rbs;enaHkuMbIvínaseLIy ehtunu+HminEdlmaneLIy . mñalGannÞ dUcedÍmeQIFMéRkElgCageQIFM Edlman xøwm kMBugtaMgenA Rsab;EtrlMeTA y:agNa . mñalGannÞ kalebIPikçúsgÇCaeRcIn RbkbedaysarFm’ kMBugzítenA Rsab;EtsarIbutþbriniBVaneTA k¾y:agenaHÉg mñalGannÞ d¿eNIrenaH GñkKb,I)anGMBITINa . rbs;NaEdlekItehIy ceRmInehIy bc©½ytak;EtgehIy EtgmanesckþIvínaseTA CaFmµta buKÁlnwgsgÇwmfa sUm[rbs;enaHkuMvínaseTA eLIy ehtunu+HminEdlmaneLIy . mñalGannÞ eRBaHehtu enaH kñúgsasnaenH GñkTaMgLaycUrmanxøÜnCaTIBwg manxøÜn CaTIrlwk kuMbImanvtßúdéTCaTIrlwkeLIy . mñalGannÞ PikçúEdlmanxøÜnCaTIBwg manxøÜnCaTIrlwk minmanvtßúdéTCaTIrlwk manFm’CaTIBwg manFm’CaTIrlwk minmanvtßúdéTCaTIrlwk etIdUcemþc . mñalGannÞ Pikçúkñúg sasnaenH EtgBicarNaeXIjnUvkaykñúgkayCaRbRktI manBüayamdutkemþAkiels CaGñkdågxøÜn mansµartI km©at; bg;nUvGPiCÄa nigeTamnsSkñúgelakecj . CaGñkBicarNa -33-

3

17

6-RBHervtxTirvniyetßr RBHervtxTirvniyetßr namedÍmrbs;elakKW ervt³ elakCab¥ÚneBArbs;RBHsarIbutþ . RBHervt³CabuKÁlqøat taMgEtBIekµg elak)anCaRBHGrhnþtaMgEtBIelakenACa sameNremø:H . -34-


manCatiesµIKña . kalkMNt;éf¶ehIy)anRbdab;tak;Etg kumarervt³ naMeTAkan;RtkUlxagkumarI RBmedaybrivary:ag eRcIn . lMdab;enaH kalBYkjatiénRtkUlTaMgBIr RbCu¿KñaeFVI nUvmgÁl BYkjati)an[kumarervt³ nigkumarIRClk;édeTAkñúg fasTwk ehIyeBalnUvmgÁlTaMgLay edaybMNg[man esckþIceRmIndl;kUnRsI eTIbeBalfa nagcUreXIjFm’Edl yayrbs;nag)aneXIjehIy nagcUrrs;enAGs;kalyUrdUc CayayEdrNa+ . ervt³Kitfa GVIeTAhñ+ eQµaHfaFm’Edlyay)aneXIj ehIy eTIbsYrfa GñkNaCayay ? BYkjati)anR)ab;ervt³fa mnusSEdlmanGayu 120 qñaM rbUteFµjGs; sk;sáÚv Es,kRCÍvRCÜj xñgekagenaH ecA mineXIjeTb¤ enaHehIyKWCayaybegáÍtrbs;kUnRsI . ervt³sYrBYkjatifa sUm,IkUnRsIenH k¾nwgeTACay:ag hñwgEdrb¤ ? BYkjatiR)ab;fa ebIeKmanGayuEvg eKnwgeTACay:ag hñwgÉgdUcKña . kal)ansþab;dUecñHehIy ervt³)anKitfa EdlCa

RtkUlRBHsarIbutþmanRTBürhUtdl;eTA 560 ekadí khabN³ elak)anlHbg;ecjbYs bbYlTaMgb¥ÚnRsI 3 nak; nigb¥ÚnRbús 2 nak;[)anecjbYspgEdr KW enAsl;Et kumarervt³mñak;bu:eNÑaH . matarbs;elak)anKitfa ]btisS³buRtrbs;eyIg lHRTBüRbmaNbu:eNÑHbYsehIy TaMg)anENnaMbbYlb¥Ún² [ecjeTAbYsGs; 5 nak;eTotpg \LÚvenAEtervt³kUneBA bu:eNÑaH ebI]btisS³mkbbYleTAbYseTot RTBürbs;eyIg TaMgGs;nwgvínas vgSRtkUlnwgsabsUnü dUecñH eyIgRtÚvcg ervt³edaycMNg KWkarRKb;RKgpÞH TaMgEdlkUnenAekµgenA eLIy . cMENkRBHsarIbutþ )anpþaMnwgPikçúTaMgLayTukCamun ehIyfa ebIervt³bMNgnwgbYs cUrbMbYseKpgcuH eRBaH matarbs;´RBHkruNaCabuKÁlmicäaTidæí mincaM)ac;fVÍEdlervt³ RtÚvlamkbYsenaHeLIy ´RBHkruNapÞal;Camatabita rbs; ervt³enaHÉg . matabita)an[kumarervt³EdleTIbEtmanGayu 7 qñaM bu:eNÑaHerobkar CamYynwgekµgRsImñak;kñúgRtkUldéTEdl -35-

18

-36-


srIr³ sUm,ImansPaBEbbenH k¾dl;nUvsPaBEbøkcEmøkeTA enHeRBaHEtCra . RBHm©as;bg]btisS³ muxEteXIjnUvehtu EbbenHÉgeTIb)anCaecjbYs dUecñHeyIgKYrEtrt;eTAbYs kñúgéf¶enHEdr . ervt³man])ayrt;cUleTAkñúgéRB )andl;sMNak;Pikçú RbmaN 30 GgÁ ehIyk¾)anfVaybgÁ¿elaksUmbBVC¢a . Pikçú TaMgLaykalebI)anRCabfa ervt³Cab¥ÚnRbúsrbs;RBHFmµesnabtIehIy k¾[bBVC¢aCasameNrkñúgeBlenaHeTA rYc eTIbbBa¢Únd¿NwgeTAdl;RBHsarIbutþ . sameNrervt³ )anKitfa ebIeyIgenAkñúgTIenH BYk jatinwgedjtammkrk ehIynaMxøÜnRtLb;eTAvíjBuMxan eTIb eronRBHkmµdæanecjcakGMBIsMNak;PikçúTaMgenaH kan;)aRt nigcIvr cUleTAkñúgéRBeRCA enAkñúgéRBKKIr caMvsSaTIenaH . kñúgrvag 3 ExkñúgvsSaenaHÉg elak)anseRmcnUvRBHGrhtþRBmedaybdísmÖiTaTaMgLay . eBlecjvsSaehIy RBHsarIbutþ)anTUllaRBHsasþa edÍm,InimnþeTAkan;TIEdlRBHervt³Kg;enA . RBHsasþa RTg;Rtas;fa « sarIbutþ tfaKtk¾eTAEdr » . RBHd¾man-37-

19

RBHPaKRTg;yageTARBmedayPikçú 500 GgÁ . enAeBlyag nignimnþdl;pøÚvEbkCaBIr RBHGannÞ)anRkabTUlRBHsasþafa « bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn pøÚvvag 60 eyaCn_ CaTIenAénmnusS TaMgLay ÉpøÚvRtg;RbmaN 30 eyaCn_ EdlBYkGmnusS RKb;RKg » . RBHsasþa-GannÞ etI sIvlI mkCamYyBYkeyIgEdreT? RBHGannÞ-elaknimnþmkRBHGgÁ . RBHsasþa-ebI sIvlImk BYkeyIgeTAtampøÚvRtg;enH . kalRBHbrmsasþa esþcyagRBmedayPikçúsgÇeTA tampøÚvRtg;enaH BYkeTvta)ancat;EcgsagvíhartampøÚv ehIycat;Ecgcgðan;biNÐ)atd¾CaTiBV sRmab;RBHsIvlI . RBHsIvlI )an[BYkeTvtafVayPtþEdlnaMmkedÍm,IxøÜn dl;RBHPikçúsgÇ manRBHBuT§CaRBHRbFan . RBHbrmsasþa RBmedayPikçúbrivar esaybuNürbs; RBHsIvlI kñúgcm¶aypøÚv 30 eyaCn_ . cMENkRBHervt³ )anRCabGMBId¿eNIrrbs;RBHbrmsasþa esþcyagmk eTIbnimµitRBHKn§kudísRmab;RBHd¾manRBHPaK nimµitpÞHkMBUl 500 xñg TIc®gám 500 nigTIsRmab; -38-


sgÇRTg;TTYlbiNÐ)at. kaleRscPtþkic©ehIy nagvísaxa )anTUlsYrRBHsasþaGMBITIKg;enAénRBHervt³ RBHGgÁRTg; Rtas;fa ³ Kaem va yTi va reBaØ nienñ va yTi va fel ytß Grhenþa vihrnþi tM PUmirameNyükM . RBHGrhnþTaMgLay enAkñúgTINa CaRsúkk¾eday Ca éRBk¾eday TITabk¾eday TITYlk¾eday TIenaHKWCaPUmizan menarmü . RBHervt³ CakMBUlelIPikçúTaMgLayEpñkxagenAéRB eRBaHPikçúTUeTAkalEdlenAéRBrEmgeRCÍserIséRB Twk nigTI EdlsRmab;nimnþbiNÐ)at [CaTIeBjcitþeTIbenA ÉcMENk RBHervt³víj min)aneRCÍserIséRB[RtÚvcitþdUecñHeLIy . RBHervt³kalEdl)annimnþeTAfVaybgÁMRBHsasþa nig RBHFmµesnabtICaedÍm elakKg;enAkñúgTIenaHmin)anbu:nµan éf¶eLIy elakk¾RtLb;mkéRBKKIrrbs;elakvíj enAeday esckþIsuxkñúgplsmabtþi nigedayRBhµvíharFm’ . kalknøgeTAedaysPaBy:agenH vycas; ½ k¾cUlmk dl;edaylMdab; . éf¶mYyelaknimnþeTAfVaybgÁMRBHsasþa

sMNak;yb;éf¶ 500 edayELk . RBHbrmsasþaKg;Rbfab;enAkñúgsMNak;RBHervt³enaH Gs;kalRbmaN 1 Ex sUm,Ikñúgry³eBlRTg;Kg;Rbfab;enA kñúgTIenaH k¾esaybuNürbs;RBHsIvlIenaHpgEdr . kñúgkalenaH manPikçú 2 GgÁ)anKitfa RBHervt³)an eFVIkarksagFMdu¿y:agenH nwgRbRBwtþsmNFm’)any:agdUc emþceTA RBHsasþaRTg;yl;muxb¥ÚnRbúsRBHsarIbutþ eTIb esþcyagmkkan;sMNak;rbs;elak CaGñkRbkbedaynvkmµ mansPaBEbbenH . RBHd¾manRBHPaK RTg;RCabnUvesckþIRtiHriHrbs;Pikçú TaMgBIrGgÁenaH . luHdl;eBlEdlRBHGgÁRTg;esþcyag RtLb;eTAsavtßIvíj RTg;)anGFidæan[PikçúTaMgBIrGgÁenaHÉg ePøcnUvbrikçarepSg² luHRBHGgÁyagputGMBITIenaH)anbnþic eTIbRTg;rMsayb£T§i. RKaenaH PikçúTaMg 2 GgÁeTIbdågxøÜnfaePøcnUvbrikçar k¾ vílRtLb;mkvíjedÍrCan;bnøa mineXIjkudí mineXIjsala ÉbrikçarenABak;nwgEmkeQI . enAÉPUmiRKwHrbs;nagvísaxa RBHbrmsasþa nigPikçú -39-

20

-40-


sRmakenAkñúgTIminq¶ayBIRkúgsavtßI eBlenaHBYkecarbøn; GñkRsúkkñúgnKr )annaMKñart;sMedAmkrkelak edaysarman kgkmøaMgGñkrkSanKredjtammk BYkecark¾e)aHRTBümkEk,r RBHefr³ . RBHervt³RtÚveKecaTfaCaecar ehIycab;eTAfVay RBHraCa . kalRBHraCasaksYr k¾)aneqøIytbedayRBH efrKafa¬bidkelx 57/TMB½r 35 ¦y:agBIeraHmandUcteTA ³ ´ecjcakpÞHcUlkan;pñÜs kñúgkalNa kaleNaH ´ minEdlnwknUvesckþIRtiHriHminRbesIr EdlRbkbedayeTas eT . kñúgcenøaHkald¾EvgenH ´minEdlnwknUvesckþIRtiHriHfa BYkstVTaMgenHcUrlM)akcuH cUrsøab;cuH cUrdl;nUvesckþITukçcuH dUecñHeT . bu:Enþ´Føab;nwknUvemtþarkRbmaNmin)an Edl)an ceRmInl¥ehIy )ansnSMehIy tamlMdab; dUcRBHBuT§RTg; sEmþgehIy . ´manstVTaMgBYgCamitþ manstVTaMgBYgCa smøaj; CaGñkGnueRKaHdl;stVTaMgBYg )anceRmInnUvemtþacitþ eRtkGrkñúgkarminebotebonsBVkal . ´eRtkGrcMeBaH citþEdlmingÍkgak minkeRmIk ´ceRmInRBhµvíharFm’ Edl ½ RBHRBHGriy³CabursminefakTabKb;rkehIy . savkrbs; smµasm<úT§ dl;nUvQanminmanvítká³ rEmgCaGñkRbkbeday -41-

tuNðIPaBd¾RbesIr kñúgxN³enaH. PñMfµminkeRmIk taMgenAs‘b; y:agNamij PikçúrEmgminjab;j½rdUcCaPñMeRBaHGs;eTAén emah³ k¾y:agenaHEdr . sb,úrsminmanTITYlKWkiels Gñk EsVgrknUvesckþIs¥atCanic© TukCaman)abbnþicbnþÜc bu:n cugeramknÞúystV k¾R)akddUcCabu:nemX . nKrCaTIbMput énEdn EdleKRKb;RKgehIy TaMgxagkñúgTaMgxageRkA y:agNamij GñkTaMgLay cUrRKb;RKgxøÜny:agenaH xN³kuM knøgnUvGñkTaMgLayeLIy . ´mineRtkGrnwgesckþIsøab; ´ mineRtkGrnwgkarrs;enAeT ´rg;caMEtkal ¬briniBVan ¦bu:eNÑaH dUcGñksuIQñÜl TnÞwgEtGs;éf¶ . ´mineRtkGrnwgesckþIsøab; ´mineRtkGrnwgkarrs;enA ´CaGñkdågxøÜn mansµartItaMgmaM rg;caMEtkal ¬briniBVan ¦ bu:eNÑaH . RBHsasþa´)anbeRmI ehIy RBHBuT§sasna´)aneFVIehIy Par³F¶n;´)andak;cuH ehIy tNðaeRKÓgnaMstVeTAkan;PB ´)andkecalehIy . ´ecjcakpÞH cUlkan;pñÜs edÍm,IRbeyaCn_Na RbeyaCn_KW karGs;eTAénsMeyaCn³TaMgBYgenaH ´)andl;ehIy . Gñk TaMgLay cUr[dl;RBm edayesckþIminRbmaTcuH enHCa BaküeRbónRbedArbs;´ eNðIycuH ´nwgbriniBVan ´CaGñkman 21

-42-


citþrYcRsLHehIycakkielsTaMgBYg . RKakal RBHervtxTirvniyetßr sEmþgGMBIcMNucbdíbtþi EdlCaRbeyaCn_dl;GñkdéTy:agenHehIy )anehaHeLIg eTAGgÁúyenAkNþalGakas cUleteCaFatusmabtþi GFidæan [ePIøgeqHsrIr³rbs;elak . RBHefr³rMlt;xn§briniBVaneTA edayminmankiels nigbBa©kçn§sl;enA kñúgsßanTIenaHÉg »hñ+ ¡ sgçarFm’mineTogEmnBit .

]bsm,TanwgRBHGgÁ . RBHd¾manRBHPaK RTg;RBHkruNa eR)asRbTannUv]bsm,Ta edayÉhiPikçú]bsm,TaRKb;Kña TaMgGs; . eBlenaH RBHbrmsasþaRTg;Kg;Rbfab;enAKyasIs RbeTs elIEpnfµPñM [buraNCdílPikçúCYbCu¿TaMg 1000 GgÁ RTg;RbkassEmþgnUv GaTitþbriyaysURt . PBTaMg 3 R)akddl;PikçúTaMgenaH dUcCaePøIgkMBugeqHsen§asen§A kal EdlecHEtBicarNatamRkEsénFm’eTA citþk¾putRsLHcak Gasvkáiels seRmc)anCaRBHGrhnþTaMgGs;GgÁ RBm edayGPiBaØa nigbdísmÖiTa . karEdl)ancak;b£sKl;RBHBuT§sasnaeRCA enAnKr mKF³enaH KW)anRBH]ruevlksSb³enHÉg CakmøaMgd¾sMxan; énRBHd¾manRBHPaK EdlCYyeFVI[GñknKrmKF³CaedÍm rab; GanRBHBuT§sasna)anedaygay . eRBaHfa kaledÍmeLIy GñknKrmKF³ nigGgÁ³ mankarrab;Gan]ruevlksSb³enHCa xøaMg edaysmÁal;faCaRBHGrhnþrbs;xøÜneTotpg . luH dl;RBH]ruevlksSb³ sEmþgb£T§iehaHeTAelIemX ehIycuH mkfVaybgÁMRBHbrmsasþa cuHeLIgeRcInsa RbkasxøÜnCa

3

7-RBH]ruevlksSbetßr RBH]ruevlksSbetßr elakekItenAnKrmKF³ kñúg RtkUlRBahµN_ ksSbeKaRt . elakmanb¥ÚnRbúsBIrnak;KW nTIksSb³ nigKyaksSb³ . bgb¥ÚnTaMgbInak; rYmTaMgbrivar 1000 nak;)annaMKñaecjbYstaMgEtmunRBHBuT§)anRtas;emø:HKW bYsCaCdílbUCaePøIg. kEnøgEdlGñkTaMgbIRBmTaMgbrivarbYs enaH enAminq¶ayBIkEnøgRtas;dågénRBHsmµasm<úT§eLIy. RBHsmµasm<úT§ RTg;yageTAsEmþg)adíhariy_ 3500 mux rhUtTal;EtGñkTaMgGs;enaH dak;cuHnUvmanH ehIysUm -43-

22

-44-


savkrbs; ½ RBHd¾manRBHPaK dUecñHGñkRsúkTaMgGs;manRBH)aTBim<isarCaRbmux k¾)antaMgcitþsþab;RBHFm’ ehIyk¾)an eXIjnUvsc©³TaMg 4 . KuNsm,tþirbs;RBH]ruevlksSbetßr KWCaGñkCYykñúg karRbtisæanRBHBuT§sasna kñúgnKrmKF³ nigCaGñkCYy RbkasRBHBuT§sasna edaykarecHdågRbkbedaysmtßPaB x<s; RBmTaMgBUEkkñúgkarRKb;RKgbris½T . eRBaHGaRs½y ehtudUecñH elakeTIbmanbris½TCabrivareRcIn rhUtdl;eTA )anCaÉtTKÁ³elIPikçúTaMgLay EpñkxagmanbrivareRcIneTot pg . enAkñúgRBHefrKafa RBH]ruevlksSbetßr )ansEmþg fa ³ ´eXIj)adíhariy_rbs;RBHeKatm RBHGgÁmanys dl;emø:aH k¾enAEtminRkabsMBH eRBaHEtesckþIRcENn nig esckþIRbkan; eFVI[Pan;RcLM . RBHbrmsasþa CasarfÍrbs;Cn RTg;RCabesckþI RtiHriHrbs;´ehIy )andas;etOn lMdab;enaH ´manesckþI segVK nigesckþIRBWeram EdlminFøab;ekItman . -45-

karseRmcnUvlaPskáar³NabnþicbnþÜc RKakalEdl ´Føab;enACaCdílenaH ´)anlHbg;nUvkarseRmclaPskáar³ enaHehIy mkbYskñúgsasnaRBHCínRsI . kalBIedÍm ´CaGñkeRtkGrkñúgkarbUCaePøIg mankamarmµN_CaRbmux ¬R)afñakamkñúgsuKtiPB ¦ luHeRkaymk ´)an dkraK³ eTas³ nigemah³ecalehIy . ´dågxøÜnEdlFøab;GaRs½yenA kñúgkalBIedÍm)anCRmH nUvTiBVckçú[s¥at CaGñkmanb£T§i dågcitþGñkdéT TaMg)an seRmcTiBVesat . mYyeTot kulbuRtecjcakpÞH mkbYskñúgFmµvín½y Na RbeyaCn_enaH´)andl;ehIy tamlMdab; TaMgeFVI[Gs; nUvsMeyaCnFm’TaMgBYg . 3 nTIksSbetßr )ansEmþgdUecñHfa ³ GatµaGj)ansþab;RBHFm’ rbs;RBHBuT§GgÁNa ehIy evorbg;micäaTidæí RBHBuT§GgÁenaHyagmkehIykan;sÞwgenrBa¢ra edÍm,IRbeyaCn_dl;GatµaGjEmnBit . GatµaGj)anbUCayBaØTaMgLay TaMgx<s;TaMgTab nig 23

-46-


GatµaGjsþab;vacaCasuPasit CabTRbkbedayFm’ nigGtß ¬KWRbkbedayehtupl ¦ ehIyBicarNanUvesckþI tamKYrdl;karBit eday])aynaM[ekItR)aCJa . GatµaGjman)abTaMgBYglagecjehIyminmanmnÞil mankielslagecjehIy CaGñks¥atbrisuT§ CaBuT§TayaT ¬GñkKYrTTYlnUvmrtkGMBIRBHBuT§ ¦ CakUnekItGMBIRBH]ra KWRTÚg énRBHBuT§ ¬maneTsnajaNénRBHBuT§Casmudæan ¦ . GatµaGjcuHkan;ExSénmKÁRbkbedayGgÁ 8 ehIy bENþtecalnUv)abTaMgBYg dl;nUvvíC¢a 3 sasnarbs; RBHBuT§ GatµaGj)aneFVIeRscehIy .

)anbUCaePøIg kalenACabufuC¢n ggåtggl; smÁal;fakar bUCaenHÉg CaesckþIbrisuT§ . GatµaGjsÞúHeTAkan;éRBs,atKWTidæímankarsÞabGEg¥l edayTidæíRbkbedaykarvegVg CamnusSggåt l¶g;exøAmindåg GVI smÁal;pøÚvminbrisuT§ faCapøÚvbrisuT§ . micäaTidæí GatµaGj)anlHbg;ehIy PBTaMgBYgGatµa Gj)anTmøayehIy GatµaGjbUCaePøIg KWRBHsmµasm<úT§ Ca TkçieNyübuKÁl ´sUmnmsáarcMeBaHRBHtfaKt . emah³TaMgBYg GatµaGj)anlHbg;ehIy PvtNða GatµaGj)anTmøayecjehIy CatisgSarGs;rlIgehIy \LÚvenHPBfµÍeToténGatµaGjminmaneT . 3 KyaksSbetßr )ansEmþgdUecñHfa ³ GatµaGjcuHTwkkñúgkMBg;eQµaH Kya kñúgmYyéf¶ 3 dg KWeBlRBwk éf¶Rtg; nigl¶ac kñúgkalmehaRsBeQµaH KypKÁú . )abNaEdlGatµaGjeFVIehIy kñúgCatiTaMgLay GMBIkalmun \LÚvenH GatµaGjbENþtecalnUv)abenaH kñúg kMBg;eQµaH KyaenH Tidæíy:agenH manehIykñúgkalmun . -47-

3

24

8-RBHParTVaCetßr RBHParTVaCetßr kaledÍmelakCaRBahµN_enAkñúgRkúg raCRKwH manbgb¥Ún 4 nak;KW TI 1 ParTVaC³ / TI 2 GekáaskParTVaC³/ TI 3 GsurinÞkParTVaC³ nigTI 4 BilgÁíkParTVaC³ CaRtkUlEdlmankarRbkan;maMTaMkñúgsasnaRBahµN_ min RCHføakñúgRBHBuT§sasnaeLIy . ParTVaCRBahµN_ )anerobkarCamYynwgnag FnBa¢anI -48-


CaRBHesatabnñbuKÁl . ral;eBlEdlnagFnBa¢anIkNþas; nagEtgEtbnøW]Tanfa « nema tsS PKveta Grheta smµasm<úT§sS » Canic© . kar]Tanrbs;nagFnBa¢anI minCa TIeBjcitþrbs;ParTVaCRBahµN_EdlCabþIeLIy . éf¶mYy RBahµN_mankarxwgeRkaFnwgRbBn§CaxøaMg )aneCrRbBn§ rbs;xøÜnedayBaküGaRkk;epSg² kñúgerOgEdlFnBa¢anI]Tan sresIrnUvRBHKuNrbs;RBHsmµasm<úT§hñwgÉg ehIy)an eBalfa « éf¶enHeyIgnwgeTAelIkvaT³ sYredjedal sgát; sgáín edayBaküsmþIcMeBaHRKÚrbs;hgÉg » . nagFnBa¢anI)aneBalBakübBa¢ÚnRBahµN_CabþI eday esckþIfa « kñúgelakenH ´minEdleXIjGñkNaelIkvaT³ cMeBaHRBHd¾manRBHPaK EdleFVI[RBHGgÁedaHRsayBuM)an enaHeLIy bu:Enþ cUrRBahµN_GeBa¢IjeTAcuH kaleTAehIynwg dågBuMxan » . RBahµN_xwgGn;citþ edÍrcUleTAkan;vtþevLúvn½ ehIy elIkykRbsñamkTUlsYr kñúgKMnitKitcMeBaHRBHd¾manRBHPaK hak;dUcRBHGgÁCamnusSFmµta bBaØaqøatmindl;Kat; . RBHd¾manRBHPaKmanRBHhb£T½ykruNastVd¾éRkElg -49-

RTg;sEmþgRBHFm’eqøIyedaHRbsñarbs;RBahµN_ )aneFVI[ RBahµN_mankarRtLb;citþRCHføakñúgRBHBuT§sasna . kal RCHføaehIyk¾sUmRBHGgÁbYs kal)anbYsehIy k¾taMgcitþ bdíbtþiFm’d¾y:agRtwmRtÚv minyUreLIy elakk¾)anseRmcCa RBHGrhnþmYyRBHGgÁEdr . sUm,IRBahµN_Cab¥Ún kalEdl)andågfa bgRbúseTA bYskñúgRBHBuT§sasna k¾xwgeRkaFxøaMg\t]bma cgKafaeCr RBHd¾manRBHPaK edayRbkarepSg² bu:EnþePøIgkMhwgTaMgGs; RtÚv)anrlt;edayTwk KWRBHhb£T½yRbkbedayemtþa nig RBHFm’eTsnarbs;RBHd¾manRBHPaK k¾naMKñaRtLb;citþRCHføa kñúgRBHBuT§sasna )an]bsm,TaehIy minyUrbu:nµank¾ )anseRmcCaRBHGrhnþRKb;GgÁEdreTA . buKÁl Edl)anRtLb;citþ mkRCHføanwgRBHKuNrbs; RBHsmµasm<úT§ rEmg)anedÍrenAelIpøÚv Edleq<aHmuxeTArkTI bMputTukç . »hñ+ ¡ RBHBuT§Rtas;dågeLIgkñúgelak edÍm,I)anCa RbeyaCn_dl;BBYkCneRcInd¾y:agéRkElg .

3

25

-50-


9-RBHmhabnßketßr RBHmhabnßketßr CabuRtrbs;kUnRsIén FnesdæÍ enA kñúgRkúgraCRKwH . kUnRsIesdæÍRkúgraCRKwHrUbenH)anlblak; RsLaj;KñaCamYynwgTas³rbs;xøÜn edayxøackñúgerOgepSg² k¾)annaMKñart;ecjBIRsúk Cab;edayRTBüsm,tþibnþicbnþÜceTA CamYy . GaRs½ykarenACamYyKña eTIbtaMgKP’ luHKP’RKb;Ex k¾)anKitfa RtÚvRbsUtbuRtenApÞHjati . nagmankarnwkpÞH nwkEm: nwk«CaxøaMg edayxøÜnFøab;EtRsNuk rs;enAkñúgkar RsLaj;eBjbnÞúkBImatabita eRBaHfanagCakUnRsIEtmYy Kt;kñúgRtkUl . eTaHbIbþInagminGnuBaØatk¾eday nagk¾RtÚv edÍrpøÚvRtLb;mkpÞH edÍm,IRbsUtbuRt . kñúgrvagpøÚvenaHÉg RtÚvsVamItam[RtLb;eTAvíj bu:EnþminGacRtLb;)an eRBaH QWeBaHCítRbsUteTAehIy TIbMputnagk¾RbsUtbuRtenArvag pøÚvenaHÉg ehIy)andak;eQµaH[kUnRbúsfa bnßk³ . eRkaymknagtaMgKP’ ehIyRbsUt)ankUnRbúsmñak; eTot enAtampøÚvdUcmunEdr eTIbdak;eQµaHfa cULbnßk³ ÉkUn c,gehAfa mhabnßk³ . kalekµgTaMgBIrceRmInvyeday ½ -51-

lMdab;ehIy )anTamTar[mþaynaMmkrkelakyay elak ta . eRBaHkruNabuRt eTIbnaMkUnmkdl;RkúgraCRKwH ehIy bBa¢ÚndMNwgeTACRmabdl;matabita . xøÜnÉgEsnnwk EtBuM h‘aneTACYbeLIy »¡ RBHCam©as;d¾manKuNTaMgBIreGIy kUn xusehIy sUmelakTaMgBIrGP½yeTas[kUnpg . esdæÍCamatabita TTYlcMeBaHEtecATaMgBIrbu:eNÑaH minGac[GP½ydl;kUnRsInigbþInageLIy )anbBa¢Únd¿Nwg mkR)ab;kUnfa « buKÁlEdlminFøab;CakUnkñúgsgSarvdþenH minmaneLIy ÉGñkTaMgBIrmankMhuscMeBaHeyIgxøaMgNas; minGacmkCYbmuxeyIg)aneLIy EtekµgTaMgBIrEdlminman kMhusenaH RtÚv[mkenACamYyeyIg » . FnesdæÍ nigPriya)anbBa¢ÚnRTBümYycMnYn[mkkUnRsI rbs;xøÜn nigbþIrbs;nag edÍm,IciBa©wmCÍvitkñúgsßanTIEdlxøÜn eBjcitþ edaymin[kUneTArs;enACamYyvíjeLIy . cMENkBIrnak;bþIRbBn§CakUn eRBaHxøÜnmankMhus k¾min hantv:aGVITaMgGs; eTaHCaRsLaj;kUnRbúsTaMgBIrrbs;xøÜn esµICÍvit minR)afña[kUnXøatBIedÍmRTÚgeTAeLIyk¾eday bu:Enþ edÍm,IGnaKtd¾Rss;bs; nigedÍm,IesckþIsuxrbs;kUnpg eTIb 26

-52-


RBHmhabnßketßr elak)anCaÉtTKÁ³elIPikçúTaMgLay EpñkxagbBaØavívdþ³ eRBaHelak)anseRmcnUvGrU)avcrCÄan TaMg 4 luHecjcakBIGrUbCÄanehIy bBaØavívdþ³)anekIteLIg KWvíbsSna EdleFVI[)ancUldl;RBHniBVanCavívdþ³ enHCakar qøatkñúgvíbsSnarbs;RBHefr³hñwgÉg . RBHmhabnßketßr elakRtÚv)ansgÇsnµt[eFVICa PtþúeTÞsk_ KWCaGñkEckPtþ nigCaGñkcat;EcgRBHsgÇedÍm,I nimnþeTATTYleTyüTanGMBITayk .

kat;citþ kat;Gal½yRBmedaykþIesak víeyaKeyabM TTYl ykR)ak; hak;dUcCaykkUnTaMgBIrmklk; « sUmkUnTaMgBIr eTAenACamYyelakta elakyay [)ansuxcuH enHCa kmµeBor rbs;mþay >>> » . kñúgekµgTaMgBIrnak;enaH minmanPaBkk;ekþAdUcenA CamYy«BukmþayeLIy . cULbnßk³enAekµgtUcNas; cMENk mhabnßk³EtgEteTAkan;sMNak;énRBHd¾manRBHPaK tam elakta )aneXIjRBHsasþaRBmedaykarsþab;RBHFm’ k¾ ekItsT§a eRBaHPaBénbuKÁlEdlsm,ÚN’eday]bnisS½y ehIyk¾sUmelaktabYs . elaktamanesckþIeRtkGrCag GñkNa² EdlbYsTaMgGs; RkabTUldl;RBHbrmsasþa ehIyk¾[ecA)anbBVC¢a eRkayBIbBVC¢aehIy )anRbwgERbg sikSabdíbtþi)anCabBVCítd¾l¥ . sameNrmhabnßk³ BüayameronnUvRBHBuT§vcn³)an y:ageRcIn luHRBHCnµRKb; 20 qñaMbribUN’ehIy k¾]bsm,Ta CaPikçú . esckþIBüayamnaMesckþIseRmcmk[ RBHmha bnßk³)antaMgcitþceRmInsmNFm’edayesckþIBüayam min yUrbu:nµanelakk¾)anseRmcCaRBHGrhnþ . -53-

3

27

10-RBHcULbnßketßr kalEdlRBHmhabnßketßr ENnaM[b¥ÚnRbús)anbYs ehIy cULbnßk³enaHÉgmankmµeBorCab;mkCamYy eFVI[eron Fm’minecH TenÞjFm’mincaMTal;EtesaH k¾CaTIregáósén RBHm©as;bg . RBHmhabnßketßr )aneBaleTArkelakb¥Ún dUecñHfa « bnßk³ GñkCamnusSGP½BVkñúgRBHsasnaenH Gñk minGaccaMKafasUm,IEtmYy)aTkñúgeBl 4 Ex GñknwgeFVIkic© rbs;bBVCít[seRmc)any:agdUcemþceTA GñkcUrecjGMBITI enHeTA » . -54-


cULbnßk³RtÚvelakm©as;bgbeNþjdUecñH eTIbeTAQr yMenAxageRkayRBHvíhar . sm½yenaHÉg RBHbrmsasþa RTg;cUlKg;GaRs½yenAnaRkúgraCRKwH Rbfab;enA CÍvkm<vn½ cmáarsVayrbs;eBTüCÍvk . eBTüCÍvk )annimnþRBHsasþa RBmedayPikçú 500 GgÁ . RBHmhabnßk³CaPtþúeTÞsk_ )an cat;EcgPikçúTaMgGs; evorEtcULbnßk³ . RBHcULbnßk³)an sþab;BaküenaHehIy k¾eTamnsStUccitþd¾éRkElg elakyM edÍrecjBIvtþ bMNgnwgeTAswkcaksikçabT . RBHbrmsasþa RbkbedayRBHmhakruNad¾FMeFg )anRCabehIyk¾RBHGgÁ RTg;yagsÞak;pøÚvRBHcULbnßk³ RBHGgÁ)anR)akdenAcMeBaH muxehIy eTIbRTg;Rtas;fa ³ BuT§- bnßk³dUcemþc)anCayM ? bnßk³- elakm©as;bgbeNþj´RBHGgÁ . BuT§- bnßk³elakm©as;bgrbs;GñkminmanGasyanusyBaØaN ¬ jaNdågGFüaRs½y nigGnus½y ¦ eLIy GñkCa buKÁlEdlman]bnisS½ynwgtfaKt KYrsRmab;EttfaKtCa GñkENnaMbu:eNÑaH . PøamenaHRBHGgÁRTg;sEmþgb£T§ibNþal [ekItmansMBt;mYypÞaMgtUc s¥atl¥ ehIyRbTan[cULbnßk³ -55-

28

RTg;Rtas;R)ab; « bnßk³ GñkcUryksMBt;mYypÞaMgenH Pavna fa reCahrNM reCahrNM » . cULbnßk³ GgÁúyykédsÞabsMBt;EdlRBHsasþa RbTan[enaH Pavnafa reCahrNM reCahrNM kalsÞab cab;CUt b:HBal;dl;ragkayenHerOy² sMBt;k¾esAhµg rhUtkøayeTAdUcCasMBt;CUtqñaMg)ay . elakGaRs½ybBaØa Edlcas;køa )anKiteXIjnUvsMBt;enH Edls¥atbrisuT§ Et edayGaRs½ysrIr³enH eTIbesAhµg sUm,IcitþenHÉg k¾man Ktiy:agdUecñaHEdr ehIyceRmInsmaFi eFVIrU)avcrCÄan 4 [ R)akd seRmcnUvRBHGrhtþRBmedaybdísmÖiTa . elak seRmc)annUv menamyiT§i GaceFVImnusSmñak;[eTACaeRcIn nak;)an ehIyeRcInnak;GaceFVI[)aneTACamnusSEtmñak;k¾ )an ÉRBHéRtbidk nigGPiBaØa 6 k¾)anmkdl;RBHcULbnßk³ RBmCamYynwgRBHGrhtþenaHEdr . éf¶Es¥keLIg RBHsasþaesþcyageTARBmmYyGenøI edayPikçú 500 GgÁ Rbfab;Kg;kñúgnievsn_rbs;eBTüCÍvk . cMENkRBHcULbnßk³ elakmin)annimnþeTA eRBaHelakmin )anTTYlnimnþenaHÉg . dl;eBlehIy eBTüCÍvkcab;epþÍm -56-


fVayyaKU RBHsasþaRTg;ykRBHhsþbiT)aRt eBTüCÍvkTUl sYrfa eRBaHehtuGVIRBHGgÁ eTIbRTg;minTTYl ? RBHGgÁRtas; fa enAmanPikçú 1 GgÁeTotkñúgvíhar . eBTüCÍvk )anbBa¢Únbursmñak;[eTAnimnþRBHKuNm©as; 1 GgÁeTotenAÉvíhar « GñkcUreTAnimnþ[qab; » . kal bursenaHÉgeTACítdl;CÍvkm<vn½ RBHcULbnßk³k¾)annimµitPikçú 1000 GgÁ eFVImin[dUcKñaeLIy ehIymYyGgÁ²RbRBwtþnUv smNkic©erog²xøÜn . bursenaH eTAdl;eXIjPikçúy:ageRcIn kñúgvíhar ¬KWkñúgvtþ ¦ eTIbRtLb;eTACRmabdl;eBTüCÍvkvíjfa «CRmabRbsasn_elaknay PikçúkñúgvíharmaneRcInGgÁNas; ´)aTminsÁal;elakm©as;GgÁNa EdlRtÚvnimnþenaHeT » . eBTüCÍvk)anRkabTUlsYrRBHbrmsasþafa bBiRt RBHGgÁd¾ceRmIn PikçúenAkñúgvíharenaH RBHnamGVIRBHGgÁ ? BuT§- mñalCÍvk elakeQµaH cULbnßk³ . eBTüCÍvkeBaleTArkbursGñkbeRmIfa GñkcUreTAsYrfa elakm©as;GgÁNaRBHnamcULbnßk³ ehIynimnþelakmk . bursGñkbeRmI mkdl;víhar sYrfa GgÁNaRBHnam cULbnßk³ ? GatµaeQµaHcULbnßk³ GatµaeQµaHcULbnßk³ TaMg -57-

1000 GgÁ kñúgRKaenaHÉg . bursenaH )anRtLb;eTACRmab eBTüCÍvkeTotfa « CRmabRbsasn_elaknay PikçúRbmaN 1000 GgÁ suT§EteqøIyfa GatµaeQµaHcULbnßk³ ´)aTmindåg fa cULbnßk³GgÁNa EdlRtÚvnimnþ » . eBTüCÍvk)anRCabedayn½yfa « Pikçúmanb£T§i eRBaH cak;FøúHnUvsc©³ » ehIy)aneBalfa GñkcUrcab;CaycIvrnUv PikçúGgÁNaEdleqøIymun . bursenaHeTAvíharmþgeTot )an eFVItamBakürbs;eBTüCÍvkR)ab;enaHÉg kñúgeBlenaH Pikçú RbmaN 1000 GgÁk¾)at;Gs;eTA ehIybursGñkbeRmIk¾)an naMRBHcULbnßk³mkkan;nievsn_ tamRBHBuT§bMNg rYcehIy RBHbrmsasþa k¾RTg;TTYlnUvyaKUkñúgRKaenaHEdr . kalRBHTsBleFVIPtþkic©eRscehIy esþcRTg;yag RtLb;mkkan;víhar . BYkPikçúmankarsnÞnaenAÉFmµsPa salafa « FmµtaRBHBuT§Cam©as;TaMgLay mannUvGanuPaBd¾ FMy:aghñwghñ+ RTg;eFVIPikçúEdlminGaccaMKafa 1 kñúgeBl rhUt 4 Ex [eTACabuKÁlmanb£T§ieRcIny:agenH)an » . RBHcULbnßketßr )anCaÉtTKÁ³elIPikçúTaMgLayEpñk ecetavívdþ³ nigxøaMgBUEkxagmenamyiT§i . 29

-58-


GtItCatirbs;RBHcULbnßk³ elakFøab;CamnusSman Büayam qøatkñúgkarsnSMdUcCaemXµúM . kalEdlelakekIt CaekµgkMst;mñak; )anerIskNþúrgab; ykeTAlk;[GñkciBa©wm qµa )anR)ak;bnþicbnþÜcykeTATijTwkGMeBA citþl¥[TwkGMeBA dl;GñkRcÚtesµA eKlk;esµA)anR)ak; eK[mkxøHeRBaHEt RsLaj;rab;Gan . ekµgElgkMst; edaysarmanGñkrab;Gan eRcIn TMnak;TMngrksuITaMgpøÚveKak TaMgpøÚvTwk rhUt)anR)ak; rab;EsnkhabN³ nwkeXIjKuN cULkesdæÍEdlR)ab; [erIskNþúrgab; k¾yk 1 EsnkhabN³eTACUn Cakartb KuN . cULkesdæÍ eXIjekµgenaHfaCamnusSl¥ gayRbedA ]sSah_Büayam citþl¥ qøat ecHesBKb;mnusS ecHsÁal; kal³eTs³ nigCaBiessmanktBaØútaFm’ k¾elIkFItarbs; xøÜnpSMpÁMú[eTA eRkaymkk¾)anCaesdæÍRkúgBaraNsI Rbkb edaysirIsYsþI . cULkesdæÍ minEmnGñkdéTNaeLIy KWCaRBHbrmeBaFistV )anCYyR)ab;nimitþkñúgerOgkNþúrsøab; nigCYy[)an CaesdæÍseRmcnUvsm,tþielakiy enHCaRbvtþiGtItCatirbs; -59-

cULbnßketßr 1 erOg . ÉkarmincaMFm’ eRBaHehtucMGk mak;gay dl;bBVCítGñkmansIlkñúgRBHsasnaénRBHsmµasm<úT§GgÁmunenaHÉg .

3

11-RBHbieNÐalParTVaCetßr RBHbieNÐalParTVaC³ elakmankarniyayBit nigeFVI Bit TaMgmansmtßPaBsEmþg\T§ib,adíharüd¾Gs©arü kñúgerOg yk)aRtxøwmcnÞn_ EdleFVI[mnusSmanesckþIRCHføad¾éRkElg kñúgRkúgraCRKwHeTotpg . elakCaPikçúmYyGgÁkñúgGsItimhasavk½ GacrlwkCati)anmYyEsnmhakb, RBmTaMgCa ÉtTKÁ³elIPikçúTaMgLay EpñkxagbnøWsIhnaT . enAeBlEdlRBHbieNÐalParTVaC³ )anseRmcCaRBHGrhnþehIy elakEtgEtnimnþBIkEnøgmYyeTAkan;kEnøgmYy eTot edaykarbnøWsIhnaTkñúgC¿nuMsgÇfa « buKÁlNaman esckþIsgS½ykñúgmKÁ nigpl cUrsYrdl;´RBHkruNacuH » . enAkñúgvín½ybidkelx 10 /TMB½r 142 xuTÞkvtßúkçn§k³ mansEmþgGMBIkarehaHeTAyk)aRtxøwmcnÞn_ ehIyRBHbrmRKÚRTg;bBaØtþsikçabT . kñúgGdækfaKm<IrFmµbT BuT§vKÁ )an 30

-60-


sEmþgCaerOgr:avxagedÍm EdlnaM[RBHsmµasm<úT§RTg;Rbkas sEmþgnUvymkb,adíhariy_ . RBHbieNÐalParTVaC³ )annimnþeTACYyse®gÁaH RBahµN_micäaTidæímñak; EdlFøab;Camitþsmøaj;kalenABI RKhsß . elak)aneBalBIGanisgSénkar[Tandl; RBahµN_ EdlRBahµN_enaH CamnusSmanesckþIkMNaj; . RBahµN_)ansþab;ehIy sEmþgTwkmuxminl¥ edayKitfa RBHefr³enHbMNgnwgjúaMgRTBürbs;eyIg[vínas ehIy)an eBalfa « ´nwgRbeKnGaharmYyEvkdl;elak ». RBHefr³ )aneBalfa « GñkcUrfVaydl;RBHsgÇcuH kuMfVaydl;Gatµa eLIy ». RBahµN_sEmþgkarmineBjcitþeTotedayKitfa RBHefr³enHbMNgnwg[eyIgfVayTandl;PikçúcMnYneRcIn . RBHefr³)anjúaMgRBahµN_[RCHføa edaynimnþRBHFmµesnabtImksEmþgGMBIsgÇTan EdlmanpleRcIn . edÍm,IkuM[RBahµN_mankaryl;RcLMfa elakbbYl[eFVITan enH eRBaHEtmancMNg;kñúgrsénGahar elaksEmþgCa RBHefrKafa bBa¢ak;[dågfa elak)ankMNt;dågnUvGahar edayRbkarTaMgBYgehIy ÉesckþIénRBHKafaKW ³ -61-

CÍvíténGatµaenH rEmgminRbRBwtþeTA enAkñúgkarmin smKYreLIy ¬KWminmankarciBa©wmCÍvítxus ¦ Gaharmin)aneFVI citþ[s¶b;eT GatµaeXIjfa rUbkaytaMgenA)anedaysar Gahar eTIb)anEsVgrkGaharkñúgpøÚvd¾RbéB . karsMBH nigkarbUCaNaEdlmankñúgRtkUlTaMgLay bNÐitTaMgLay )aneBalnUvkarsMBH nigkarbUCaenaHfaCa Gnøg;Pk;d¾s¥it sr KWkielsd¾l¥it eKdk)anedayRk skáar³ k¾bursGaRkk;lH)anedayRkEdr . RBHbieNÐalParTVaCetßr )ansEmþgnUvRBHKafa man esckþIedayRbkardUecñHÉg ¬ bidkelx 56 / TMB½r 174 ¦ . RBahµN_)ansþab;nUvBaküTaMgenHehIy k¾)anCaGñkman esckþIRCHføad¾éRkElgkñúgRBHefr³ . kñúgKm<Ir]Tan bidkelx 52 / TMB½r 213 RBHd¾man RBHPaKRTg;]Tan R)arB§RBHbieNÐalParTVaC³. edayRBHGgÁ RTg;TteXIjRBHefr³RbRBwtþFutgÁ CaGñkR)afñatic manesckþI senþas manesckþIs¶b;s¶at; minenAlayLMedayBYk R)arB§ Büayam CaGñkeBalBakü[manBüayamkm©at;bg;nUvkiels RbkberOy²nUvGFicitþ GgÁúypÁt;EPñn tRmg;kayRtg; kñúgTICít 31

-62-


RBHGgÁ . luHRBHd¾manRBHPaK RTg;RCabc,as;nUvesckþIenaH ehIy eTIbRTg;bnøW]TanenH kñúgevlaenaHfa ³ GnUbvaeTa GnUbXaeta )atiemaekç c sMvera mtþBaØu ta c Ptþsµw bnþBa© synasnM GFicietþ c GaeyaeKa ÉtM BuT§ansasnnþi . kiriyamintiHedolGñkdéT 1 / kiriyaminebotebonGñk déT 1 / kiriyasRgÜmkñúg)atiemakç 1 / Pav³dågRbmaNkñúg Ptþahar 1 / TIedkTIGgÁúyd¾s¶at; 1 / kiriyabMeBjBüayam kñúgGFicitþ 1 enaHCaBaküRbedAénRBHBuT§TaMgLay . kñúgbidkelx 35 / TMB½r 254 RBHbieNÐalParTVaCetßr )an sEmþgFm’júaMgRBH)aT]eTn[RCHføa RBHsURtenaHeQµaHfa ParTVaCsURt EdlmanRBHFm’TaMgRsúgdUcteTA ³ sm½ymYy RBHmanRBHPaK nigRBHbieNÐalParTVaC³ manGayu Kg;enAkñúgvtþeXasitaram CítRkúgekasm<I . RKa enaHRBH)aT]eTn esþccUleTArkRBHbieNÐalParTVaC³manGayu luHesþccUleTAdl;ehIy RTg;eFVIesckþIrIkrayCamYy nwgRBHbieNÐalParTVaC³manGayu luHbBa©b;BaküEdlKYrrIkray nigBaküKYrrlwkehIy k¾RTg;Kg;kñúgTId¾smKYr . luH -63-

RBH)aT]eTn RTg;Kg;enAkñúgTId¾smKYrehIy eTIbRTg;man RBHbnÞÚleTAnwgRBHbieNÐalParTVaC³manGayudUecñHfa bBiRt RBHParTVaC³d¾ceRmIn GVICaehtu GVICabc©½y EdlnaM[BYkPikçú enH enAekµgkMelaH mansk;exµA Rbkbedayvyd¾ ½ ceRmInKW bzmvy½ minQøk;enAkñúgkamTaMgLay RbRBwtþRBhµcriyFm’ bribUN’ brisuT§Gs;mYyCÍvít TaMgjúaMgbevNiFm’[RbRBwtþeTA Gs;kalyUrGEgVg)an . RBHbieNÐalParTVaC³fVayRBHBrfa bBiRtmharaC BaküenH RBHmanRBHPaK Grhnþ smµasm<úT§ RBHGgÁenaHRTg;RCabc,as; eXIjc,as; )anRtas;Tukfa mñalPikçúTaMgLay GñkTaMgLaycUrmk cUrtaMgcitþ[dUcCa matakñúgBYkRsIlµmCamata cUrtaMgcitþ[dUcCabgb¥ÚnRsI kñúg BYkRsIlµmCabgb¥ÚnRsI cUrtaMgcitþ[dUcCakUnRsI kñúgBYkRsI lµmCakUnRsI . bBiRtmharaC enHÉgCaehtu enHÉgCa bc©½yEdlnaM[BYkPikçúenH enAekµgkMelaH mansk;exµA Rbkb edayvyd¾ ½ ceRmInKW bzmvy½ minQøk;enAkñúgkamTaMgLay RbRBwtþRBhµcriyFm’bribUN’ brisuT§ Gs;mYyCÍvít TaMgjúaMg bevNiFm’[RbRBwtþeTA Gs;kalyUrGEgVg)an . bBiRt RBHParTVaC³d¾ceRmIn citþCaFmµCatieLHeLaH 32

-64-


CayUrGEgVg)an . bBiRt RBHParTVaC³d¾ceRmIn PikçúTaMgLayNa Edl )anceRmInkay ceRmInsIl ceRmIncitþ ceRmInbBaØaehIy kic©KWkarBicarNa[eXIjfaCaGsuPenaH PikçúTaMgenaH min EmneFVI)anedaylM)akeLIy . bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn EtPikçúTaMgLayNa Edlmin)anceRmInkay min)anceRmIn sIl min)anceRmIncitþ min)anceRmInbBaØaehIy kic©enaH PikçúTaMgenaH eFVI)anedaykRmNas; . bBiRtRBHParTVaC³d¾ ceRmIn CYnkaleyIg´Kitfa nwgeFVITukkñúgcitþfa GarmµN_ minl¥k¾ERbkøayeTACaGarmµN_l¥víjk¾man bBiRtRBHParTVaC³ d¾ceRmIn ERkgmanehtudéT bc©½ydéTeTotEdrb¤ EdlnaM[ BYkPikçúenH enAekµgkMelaH mansk;exµA .eb. TaMgjúaMg bevNiFm’[RbRBwtþeTAGs;kalCayUrGEgVg)an . bBiRt mharaC BaküenH RBHmanRBHPaKGrhnþsmµasm<úT§ RBHGgÁ enaH RTg;RCabc,as; eXIjc,as; )anRtas;Tukfa mñalPikçú TaMgLay GñkTaMgLaycUrmkGay cUrrkSaTVarkñúg\®nÞiy TaMgLay GñkTaMgLay)aneXIjnUvrUbedayckçúehIy kuM Rbkan;nimitþ kuMRbkan;GnuBüBa¢n³ GkuslFm’TaMgLayd¾

CYnkal elaPFm’ekIteLIgkñúgBYkRsI lµmCamatak¾man elaPFm’ekIteLIgkñúgBYkRsIlµmCabgb¥ÚnRsIk¾man elaPFm’ ekIteLIgkñúgBYkRsIlµmCakUnRsIk¾man . bBiRtRBHParTVaC³ d¾ceRmIn ehtudéT bc©½ydéTeTot manEdrb¤ EdlnaM[BYk PikçúenH enAekµgkMelaH mansk;exµA .eb. TaMgjúaMgbevNiFm’[RbRBwtþeTAGs;kalCayUrGEgVg)an . bBiRtmharaC BaküenH RBHmanRBHPaK Grhnþsmµasm<úT§ RBHGgÁenaH RTg;RCabc,as; eXIjc,as; )anRtas;Tukfa mñalPikçú TaMgLay GñkTaMgLaycUrmkGay cUrBicarNanUvkayenH Ég taMgGMBI)ateCÍgeLIgeTAelI GMBIcugsk;cuHmkeRkam EdlmanEs,kCaTIbMput eBjedayvtßúmins¥at manRbkar epSg² fa kñúgkayenHman sk; eram Rkck eFµj Es,k srés q¥wg xYrkñúgq¥wg tRmgTwkmURt ebHdUg eføÍm vav RkBH sYt eBaHevonFM eBaHevontUc GaharfµÍ Gaharcas; Rbmat; esøsµ xÞúH Qam ejIs xøaj;xab; TwkEPñk xøaj;rav Twkmat; Twksem,ar TwkrMGil TwkmURt . bBiRtmharaC enHÉgCa ehtu enHÉgCabc©½y EdlnaM[BYkPikçúenH enAekµgkMelaH mansk;exµA .eb. TaMgjúaMgbevNiFm’[RbRBwtþeTAGs;kal -65-

33

-66-


lamkKWGPiCÄanigeTamnsS Kb,IRKbsgát;nUvbuKÁlEdlmin sRgÜmnUv\®nÞiynu+H eRBaHehtuEtckçú®nÞiyNa GñkTaMgLay cUrRbtibtþi edÍm,IsRgÜmnUvckçú®nÞiyenaH cUrrkSanUvckçú®nÞiy cUr dl;nUvesckþIsRgÜmkñúgckçú®nÞiy . B¤sMeLgedayRtecok . FuMkøinedayRcmuH . CBa¢abrsedayGNþat . Bal;RtÚv epadæBV³edaykay . GñkTaMgLaydågc,as;nUvFmµarmµN_ edaycitþehIy kuMRbkan;nimitþ kuMRbkan;GnuBüBa¢n³ GkuslFm’TaMgLayd¾lamkKWGPiCÄanigeTamnsS Kb,IRKbsgát; nUvbuKÁlEdlminsRgÜmmni®nÞiynu+H eRBaHehtuEtminsRgÜm mni®nÞiyNa GñkTaMgLay cUrRbtibtþi edÍm,IsRgÜmnUv mni®nÞiyenaH cUrrkSamni®nÞiy cUrdl;nUvesckþIsRgÜmkñúg mni®nÞiy . bBiRtmharaC enHÉgCaehtu enHÉgCabc©½y EdlnaM[BYkPikçúenH enAekµgkMelaH mansk;exµA Rbkbeday vyd¾ ½ ceRmInKWbzmvy½ minQøk;enAkñúgkamTaMgLay RbRBwtþ RBhµcriyFm’bribUN’ brisuT§ Gs;mYyCÍvít TaMgjúaMgbevNiFm’[RbRBwtþeTA Gs;kalyUrGEgVg)an . bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn Gs©arüNas; bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn minEdlmaneT . bBiRtRBHParTVaC³d¾ -67-

ceRmIn BaküenH RBHmanRBHPaK Grhnþsmµasm<úT§ RBHGgÁ enaH RTg;RCabc,as; eXIjc,as; )anRtas;TukedayRbéB ehIy bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn enHehIyCaehtu enH ehIyCabc©½y EdlnaM[BYkPikçúenH enAekµgkMelaH mansk; exµA Rbkbedayvyd¾ ½ ceRmInKWbzmvy½ minQøk;enAkñúgkam TaMgLay RbRBwtþRBhµcriyFm’bribUN’ brisuT§ Gs;mYyCÍvít TaMgjúaMgbevNiFm’[RbRBwtþeTA Gs;kalyUrGEgVg)an . bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn cMENk´kruNavíj sm½yNa min)anrkSakay min)anrkSavaca min)anrkSacitþ min)an RbúgsµartI min)ansRgÜm\®nÞiy cUleTAkñúgRBHraCvaMg sm½yenaH elaPFm’TaMgLay EtgRKbsgát;´kruNa Bn;eBk . bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn luHEtsm½yNa ´kruNa)anrkSakay rkSavaca rkSacitþ RbúgsµartI sRgÜm \®nÞiy cUleTAkñúgRBHraCvaMg elaPFm’TaMgLay k¾min)an RKbsgát;citþ´kruNakñúgsm½yenaHeLIy . bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn c,as;Nas; bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn c,as; Nas; . bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn dUceKp¶arrbs;Edlpáab; b¤ebIkbgðajrbs;EdleKbiT)aMgTuk b¤dUceKbgðajpøÚvdl; 34

-68-


buKÁlGñkvegVgTis BuMenaHesat dUcbuKÁleRTalbMPøWRbTIb eRbgkñúgTIggåt edayKitfa buKÁlTaMgLaymanckçú nwgemIl eXIjrUbTaMgLay)an man]bmay:agNa RBHParTVaC³d¾ ceRmIn )anRbkasFm’edayGenkbriyay man]bemyü y:agenaHEdr . bBiRtRBHParTVaC³d¾ceRmIn ´kruNasUmdl; RBHmanRBHPaKenaHpg RBHFm’pg RBHsgÇpg CaTIBwg TIrlwk sUmRBHParTVaC³d¾ceRmIn caMTuknUv´kruNafaCa ])ask Gñkdl;nUvsrNKmn_esµIedayCÍvít taMgBIéf¶enH CaedÍmerogeTA . kñúgsasnaRBHBuT§bTumutþr³ RBHefr³ elakekItCa raCsIh_enAeCÍgPñM . RBHsmµasm<úT§RTg;)anyageTAcUl nieraFsmabtþikñúgKuharbs;raCsIh_enaHÉg . raCsIh_man esckþIRCHføa )anbUCaedaybu)öasn³ TaMgEdlmanKMnitfa buKÁlenHBitCakMBUlénbUCnIybuKÁlkñúgelak . )anbnøW sIhnaTkñúgbMNgbeNþjstVéRBTaMgLay kuM[mkebotebonRBHsmµasm<úT§ RBmTaMgRbTkSiNehIyfVaybgÁMRBHBuT§ edaycitþRCHføa . raCsIh_Gs;CÍvít )anbdísn§iCamnusSenARkúghgSvtI -69-

)anbMeBjbuNü)armICamYyRBHsmµasm<úT§bTumutþr³eTot Gs; CÍvít)aneTAkan;eTvelak nigmnusSelak rhUtmkdl;Cati cugeRkay elakekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal naRkúg raCRKwHhñwgÉg . 12-RBHraFetßr RBHraF³ bdísn§ikñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgraCRKwH ceRmInvyeLI ½ gk¾)anerobkarmanRKÜsar RbBn§kUnecA bu:Enþ dl;eBlcas;Cra buRtPriyaRtLb;CaminykcitþTukdak;emIl EfrkSaeLIy . raFRBahµN_Kitfa RbBn§kUneKminRtÚvkarxøÜnehIy dUecñHeyIgKYrEteTAbYs minRtÚv[eBlevlaknøghYseTA\t RbeyaCn_eToteLIy . Kat;eFVId¿eNIreTAvtþ sUmbBVC¢anwg RBHefr³TaMgLay bu:EnþminmanGgÁNaR)afña[Kat;bYseLIy eRBaHfaKat;cas;CraNas;eTAehIy . eTaHCay:agenHkþI Kat;k¾minlHbg;nUvesckþIBüayameLIy )anCYykargar RBHsgÇepSg² e)acesµA e)assm¥atbrievN nigfVayvtßú manTwksRmab;eRbIR)as;CaedÍm . 35

-70-


eRkaymkéf¶mYy RBHbrmsasþa)anRtÜtemIlstV elakkñúgevlaCítPøW )aneXIj]bnisS½yRBHGrhnþrbs;raFRBahµN_ . maneBlevlad¾smKYreTIbRTg;yageTAkan; sMNak;raF³ehIyRTg;Rtas;sYrfa ³ BuT§- mñalRBahµN_ GñkedÍrcuHeLIgeFVIGVIhñwg ? raF³- bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁeFVIvtþb,díbtþi cMeBaHPikçúTaMgLay . BuT§- Gñk)annUvkarse®gÁaHBIsMNak;PikçúTaMgenaHb¤? raF³- bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁ)annUvkar se®gÁaHGMBIsMNak;énPikçúTaMgenaHcMeBaHEtGahar ÉkarbYs víjBuM)aneLIy . RBHsasþaRTg;Rtas;[RbCu¿PikçúsgÇ eRBaHerOgenHÉg RBHGgÁRTg;Rtas;sYrfa ³ BuT§- mñalPikçúTaMgLay manGgÁNarlwkeXIjKuN rbs;RBahµN_enH Edrb¤eT ? sarIbutþ-bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁrlwk)an KW kal´RBHGgÁbiNÐ)atenARkúgraCRKwH RBahµN_)anfVayPikça 1 Evk ´RBHGgÁeXIjKuNrbs;RBahµN_enHÉg . -71-

36

BuT§- sarIbutþ GñkcUrse®gÁaHRBahµN_EdlmannUv ]bkar³dl;Gñk [rYcputcakTukçminKYrb¤ ? sarIbutþ-RkabTUlRBHGgÁ saFu ¡ saFu ¡ ´RBHGgÁ nwgbMbYsRBahµN_enH . RBHsarIbutþ TTYlRBHBuT§tRmas; [raFRBahµN_bYs elakKitfa « RBHsasþaRTg;cat;Ecg[RBahµN_enH)anbYs edayRBHT½yeGIeBI dUecñHGatµaGjminsmKYremIlEfRBahµN_ edaykarmineGIeBIenaHeLIy » . RBHsarIbutþ )anemIlEf RBahµN_ eday)anRbeKnTIenAd¾l¥s¥at RbeKnbiNÐ)atd¾ RbNIt RBmTaMgR)ab;nUvRBHkmµdæand¾smKYreTotpg. eRkay mkRBHraF³)anTUlsYrbBaðaFm’ cMeBaHRBHd¾manRBHPaK eRkayBI)ansþab;Fm’rbs;RBHbrmsasþamk minyUrbu:nµan RBHraF³k¾)anseRmcnUvRBHGrhtþ . RKakalbnÞab;mk RBHsarIbutþ)annaMRBHraF³cUlKal; RBHsasþa ³ BuT§- sarIbutþ sisSrbs;elakCabuKÁlTUnµan )an edaygayeT ? sarIbutþ- bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn gayTUnµanNas;RBH-72-


GgÁ kalEdlmaneTasTas;xuskñúgerOgGVI² ´RBHGgÁENnaM ehIy elakminEdleRkaFeLIy . BuT§-sarIbutþ ebIGñk)annUvsT§ivíharikdUcraF³eTot etI GñkTTYleT ? sarIbutþ-bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁTTYleTot sUm,IeRcInGgÁk¾eday . PikçúTaMgLay)aneBalsresIrRBHsarIbutþ nigraF³ kñúgeBlEdlCYbsnÞnaKñafa « RBHsarIbutþ mankardågKuN nigkartbKuNNas; )anrlwkeXIjnUv]bkarKuNrbs; RBahµN_ sUm,IRKan;Et)ay 1 Evk . cMENkRBHraF³ k¾Ca buKÁlminRbmaT dågfaxøÜnÉgcas; k¾xMRbwgERbgBüayam Gt;Fn;cMeBaH»vaT CabuKÁlEdlTUnµan)anedaygay » . RBHraFetßr manbdíPaNGacsEmþgFm’tamRBHd¾man RBHPaKEdlRTg;sEmþgehIy )any:agl¥\tex©aH dUecñHeTIb RBHsmµasm<úT§EtgtaMgelakCaPikçúkMBUlKW ÉtTKÁ³Epñkxag RbkbedaybdíPaN .

3 -73-

37

13-RBHcnÞaPetßr kñúgFmµbTdækfa RBahµNvKÁ )ansEmþgGMBIRbvtþirbs; elak . namedÍmrbs;elakKW cnÞaPkumar ekItkñúgRtkUl RBahµNmhasal kñúgRkúgraCRKwH enAeBlEdlelakekIt mkPøam manBnøWGs©arüecjBIxøÜndUcmNÐlRBHc®nÞ manp©ít elakCacMNuckNþalénBnøWenaH . kñúgGtItCati elak)aneFVIbuNüedaykaryklm¥itxøwm cnÞn_Rkhm eTAbUCadl;RBHectiymasénRBHksSbTsBl dl;kñúgbnÞb;ectiy erayeFVICamNÐlRBHc®nÞkñúgRBHsuvNÑectiyenaH . edayGanisgSenHÉg eTIbeFVI[elakekItmk CamnusSkñúgCaticugeRkayenH manBnøWrsµIecjBIxøÜn eTANa mkNa manBnøWdUcmNÐlRBHc®nÞ CaTIrIkrayénmatabita CaedÍmd¾éRkElg dUecñHeTIbRtÚveKehAfa cnÞaP³ ¬BnøWrsµIén RBHcnÞ ¦ . BYkRBahµN_ )aneXIjfaCakarEbøkdUecñH eTIbnaM cnÞaPkumar eTAbgðajdl;mhaCn [mhaCn)aneXIj )an sÞab edayRbkasfa kar)ansÞabdUecñH nwg)annUv\sSriyys . BYkCn)ancMNayR)ak;eRcIn² edÍm,I)ansÞabcnÞaP-74-


kumaredaykarPJak;ep¥Íl . d¿eNIrenH RBahµN_TaMgenaH)an naMcnÞaP³eTAdl;nKrsavtßICalMdab; ehIy)anQb;Rtg;rvag RkúgnigvtþeCtBn . BYkRBahµN_TaMgenaH )aneXIjGñkRkúgsavtßI naMyk eRKÓgskáarbUCaedÍrcUleTAkan;vtþeCtBnmhavíhar eday min)anykcitþTukdak;nwgcnÞaP³ manEtkareBalsresIrnUv RBHd¾manRBHPaKbu:eNÑaH . RBahµN_)annaMcnÞaP³cUleTA kñúgvtþ edÍm,IRbkYtnUvBnøWnwgRBHd¾manRBHPaK bu:EnþluHdl;cUl eTACítRBHsasþa rsµIdUcmNÐlRBHc®nÞenaH k¾rlt;)at;eTA Gs; dl;ecjq¶ayBIRBHsasþa rsµIenaHk¾RtLb;mandUcedÍm RBahµN_)anBiesaFemIly:agenH rhUtdl; 2 dgEfm eTot. cnÞaP³)anKitfa RBHeKatmR)akdCaecHmnþEdleFVI[ BnøW)at;Gs;eTA eTIbTUlsYrbBa¢ak; ³ cnÞaP³- RBHGgÁRTg;RCabnUvmnþ EdlsRmab;eFVI[)at; BnøWrsµIBitEmnb¤ ? BuT§- mñalcnÞaP³ BitEmnehIy tfaKtdåg . cnÞaP³- ebIdUecñaH sUmRBHGgÁRTg;RbTan[´RBHGgÁ pg . -75-

BuT§- tfaKtminGac[dl;buKÁlGñkminbYs)aneLIy. cnÞaP³)aneBalCamYynwgRBahµN_TaMgenaHfa «ebI´ )aneronmnþenHehIy ´nwg)anCabuKÁlRbesIrkñúgCm<ÚTVIb ebI dUecñH sUmBYkelak rg;caMbnþicsincuH ´nwgbYseronmnþ RtwmEt 2-3 éf¶Etbu:eNÑaH » . cnÞaP³)anTUlsUmbBVC¢a ehIyk¾)anbYskñúgéf¶enaHÉg . RBHbrmsasþa)anRtas; R)ab;Gakar 32 dl;RBHcnÞaP³EdleTIbnwgbYsfµI RBHGgÁ Rtas;fa « enHCabrikmµénmnþ GñkKb,IsVaFüaycuH ». BYkRBahµN_mkkñúgrvag²enaH ehIysYrfa elakeron mnþ)anehIyb¤ ? RBHcnÞaP³tbfa GatµakMBugeron . RBHcnÞaP³ )anseRmcnUvRBHGrhtþpleday 2-3 éf¶Etbu:eNÑaH bnÞab;BIbYsmkenaHÉg . kñúgeBlEdlBYk RBahµN_mksYrelIkeRkay elakeBalfa « GñkTaMgLay cUreTAcuH \LÚvenHGatµaCaGñkmanFm’ EdlCaeRKÓgsRmab; mincaM)ac;eTAehIy » . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;nUvRBHKafa R)arB§cMeBaH RBHcnÞaP³dUecñHfa ³ 38

-76-


cnÞMv vimlM suT§M vib,snñmnavilM nnÞiPvbrikçINM tmhM RBÚmi RBahµNM . tfaKt ehAbuKÁlEdlCaGñkbrisuT§ mancitþføas¥at minkkrl¥k; mankarrIkraykñúgPBrlt;Gs;ehIy dUcRBHcnÞ EdlR)ascaknUvmnÞilenaH faCaRBahµN_ .

RBHraCa )anbBa¢a[mnusSTaMgLay eRcógsresIr vtþevLúvn½ bIdUcnnÞvn]TüanenAzaneTvelak EdleFVI[RBH½ eTvÍmanRBHhb£T½ycg;eTAkMsanþRBHevLúvnmhaví ½ harkñúgRKa enaHÉg . kalRBHeTvÍRkabTUlRBHraCaGMBIbMNgrbs;xøÜn RBHraCaRtas;fa « ebInageTARBHvíhar min)anCYbRBHsasþa eT nagkuMRtLb;mkvíjeLIy » rYcehIyRBHraCa )an[sBaØa dl;BYkraCbursfa « BYkelakcUr[RBHeTvÍ)ancUlKal;RBHsasþa[xagEt)an edaykmøaMgGaCJa » . RBHeTvÍ)anyageTAkMsanþRBHvíharevLúvn½ rhUtknøH éf¶ min)anCYbRBHsasþa RBHnagR)afñanwgyagRtLb; bu:Enþ RtÚvBYkraCburs bgçMnaMRBHeTvÍcUlKal;RBHbrmsasþa rhUt Tal;Et)an . RBHbrmsasþaRTg;RCabfa RBHeTvÍkMBugEtcUl mk RTg;)annimµitRsImñak;rUbs¥atdUceTBGbSr QrenAmin q¶ayGMBIRBHGgÁeLIy ehIykan;pøítbk;fVayRBHGgÁeTotpg. RBHnagexmaeTvÍ )anTteXIj®sþIenaH RTg;RBHcinþafa «nag enHrUbEsns¥at eRbób)annwgRsIeTBGbSr QrenAminq¶ay BIRBHd¾manRBHPaK cMENkeyIg minGaceRbóbnwgnag)an eT » . RBHnagexma )ankan;yknUvnimitþ smøwgemIlRsI

3

EpñkPikçúnIGriysavika 1-RBHnagexmaefrÍ RBHnagexmaPikçúnI ekItkñúgRtkUlkSRt CaRBHraCFIta énRBH)aTmTÞraC énsaKlnKr RBHnagmanBN’sm,úrdUc mas . RBHnagceRmInvyehI ½ y k¾)aneTACaGKÁmehsIénRBH)aTBim<isar nKrmKF³ . RKakalRBHbrmsasþa RTg;Kg; Rbfab;enAnavtþevLúvn½ RBHnagexmakñúgkalenaH kMBugRsvåg nwgrUbrbs;xøÜn RBHnagERkgfaRBHsasþaRTg;sEmþgnUveTas rbs;rUb eTIbminEdlyageTAKal;RBHsasþamþgNaeLIy . -77-

39

-78-


enaHmindak;RBHenRt edaymin)anykcitþTukdak;nwgsMeLg RBHFm’ EdlRBHsasþakMBugEtsEmþgenaHeLIy . enAeBl EdlRBHnagkMBugEtsmøwgemIlenaHÉg ®sþIenaHk¾knøgbzmvy½ mCÄímvy½ cUldl;bcäimvy½ ehIyeFµj)ak; sk;sáÚv Es,kRCÍvRCÜj dYlcuHRBmedaypøítenAnwgéd eTAtamkmøaMg GFidæanrbs;RBHbrmsasþa . eRBaHehtuEdlRBHnag)anbMeBj)armITukmk RBHnag )anTteXIjehIy k¾)anKitfa « srIr³enH sUm,Is¥atdl;møúwg k¾Kg;dl;nUvvíbtþidUcenH ÉcMENksrIr³rbs;eyIg k¾nwgmannUv KtidUcKñaEdr ». lMdab;enaHRBHbrmsasþa RTg;)anRCabnUv esckþIRtiHriHrbs;RBHnagexmaedayRbkardUecñHehIy RTg; )anRtas;RBHFm’eTsnaedayRbkarepSg² R)arB§cMeBaHrUb EdlRbkbedayeTasCaGenk kalRBHnagcuHkan;RkEsFm’ ehIy RBHGgÁeTIbRtas;nUvRBHKafaFmµbTkñúgtNðavKÁ ³ ey raKrtþanubtnþi esatM syM ktM mkádekav CalM . Étm,i eqtVan vCnþi FIra Gnebkçiena sBVTukçM bhay . -79-

stVTaMgLayNa CaGñkeRtkGrehIyedayraK³ stV TaMgLayenaH rEmgFøak;eTAdl;RkEséntNða dUcCastV BIgBagFøak;eTAkan;sMbuk EdlxøÜn)aneFVIehIy y:agdUecñaH Ég . GñkR)aCJTaMgLay kat;nUvRkEséntNðaenaH)anehIy CaGñkminmanesckþIGal½y lHbg;nUvTukçTaMgBYgeTA)an . RBHnagexma )anseRmcnUvRBHGrhtþpl TUlla RBHraCabYskñúgRBHBuT§sasna CabuKÁlGs;kgVl;TaMgBYgkñúg elak RBHnagexma CaGKÁsavíkasþaMrbs;RBHd¾manRBHPaK nigCakMBUlelIPikçúnITaMgLayEpñkxagmanbBaØaeRcIn . éf¶mYyRBHnagexmaefrÍ GgÁúysRmakeBléf¶enAnwg Kl;eQImYy kñúgxN³enaH marmancitþ)ab)anEbøgkayCa mnusSRbúskMelaHcUleTArkRBHnag ehIy)aneBallYgelamedayBaküfa ³ éhnagexma nagenAekµg CaRsImanrUbs¥at eyIg esatk¾enAekµgkMelaH nagcUrmk eyIgnwgeRtkRtGaleday tUrüt®nþIRbkbedayGgÁ 5 . RBHnagexmaefrÍ )aneBalKafa ¬enAkñúgRBHefrÍKafa bidkelx 57/TMB½r 171 ¦ edayesckþIfa ³ 40

-80-


GatµaenOyNay FujRTan; edaykays¥úy Edlman C¿gÅCanic© nigBukpuyenH kamtNða Gatµa)andkecjehIy. kamTaMgLay man]bmadUcCalMEBg nigGeNþat Ca eRKÓgkab;ci®Ba©aMnUvxn§TaMgLay GñkniyaycMeBaHteRmkkñúg kamNa \LÚvenH teRmkkñúgkamenaH minCaTIeRtkGrén GatµaeT. esckþIrIkraykñúgGarmµN_TaMgBYg Gatµa)ankm©at;ecj ehIy KMnrggåt Gatµak¾)anTmøayehIy mñalmarmancitþ)ab GñkcUrdågy:agenHcuH mñalmarlamk GñkÉgGatµa)ankm©at; ecjehIy . BYkCnBal mindågtamBit sMBHnkçtþb£kSTaMgLay bUCaePøIgkñúgéRB ehIysmÁal;faCakarbrisuT§ . cMENkxag Gatµa nmsáarcMeBaHRBHsm<úT§ Cabursd¾x<g;x<s; GatµaCaGñk eFVItamsasnarbs;RBHsasþa )anrYcRsLHehIycakTukç TaMgBYg .

3 -81-

41

2-RBHnagPTÞkabilanIefrÍ kñúgkalénRBHsmµasm<úT§ bTumutþr³ RBHefrÍekItkñúg nKr hgSvtI dågkþIehIy )ansþab;RBHFm’kñúgsMNak;RBHsasþa eXIjRBHsasþaEtgtaMgPikçúnImYyGgÁkñúgtMENgelIs PikçúnITaMgLay EpñkxagrlwkCati)an eTIb)anbMeBj buBaØaFikarR)afñatMENgenaH . nag)anbMeBjbuNürhUtdl;Gs;CÍvít vílvl;kñúgeTvelak nigkñúgmnusSelak . kalRBHsmµasm<úT§minTan;)an Rtas; nagekItkñúgRkúgBaraNsI luHdl;eBjvy½ k¾)aneTA kan;RtkUlxagbþI . éf¶mYynag)aneQøaHCamYynwgb¥ÚnRsI rbs;bþI kalb¥ÚnéføRsIfVaybiNÐ)atdl;RBHbec©kBuT§ nagKit fa « RsIenHfVayTandl;RBHbec©kBuT§enHehIy nwg)annUv sm,tþid¾eRcInéRkElg » luHKitdUecñHehIy k¾)aneTAyk )aRtGMBIRBHhsþénRBHbec©kBuT§ mkcak;nUvPtþaharecal ehIydYsTwkRCaMmkdak;eBj)aRtfVayRBHbec©kBuT§. mhaCn)antµHtiHedolnagfa « RsIBal RBHbec©kBuT§eFVIGVIxus cMeBaHnagÉg )anCanagÉgeFVIy:aghñwg » . nagxµas cMeBaHBakürbs;mnusSTaMgLayenaH ehIy)anrt;eTATTYl -82-


Etmþg . nageTIbCaTIeBjcitþrbs;sVamI ehIynag)an bMeBjkuslrhUtGs;CÍvít cakGtþPaBenaHekItkñúgeTvelak eTot esayTiBVsuxkñúgeTvelakGs;kalyUr cakeTvelak mkCaRBHraCFItaénRBHraCanKrBaraNsI esaysm,tþidUc Casm,tþieTvtakñúgRkúgBaraNsIenaHÉg . nag)anTMnukbRmúgRBHbec©kBuT§RbmaN 500 GgÁ Gs;kald¾yUr CamYy nwgRBH)aTnnÞraCCaRBHsVamI . kalRBHbec©kBuT§briniBVan eTA k¾ekItesckþIsegVK rYck¾)anbYsCatbsSinI ÉRBHsVamIKW RBH)aTnnÞraC k¾)anbYsCatabsdUcKña enAnwgRBHraC]Tüan )anseRmcQan Gs;CÍvítk¾)aneTAkan;RBhµelak . luHcuticakRBhµelak TaMgBIrGgÁKW bibölimaNBenA nKrmKF³ nigRBHnagPTÞkabilanIenAsaKlnKr . luHRBHnageBjvyehI ½ y manrUbrag nigBN’sm,úrs¥atCagbdima masEdlvíciRtedaysñaédd¾cMNaneTAeTot . RBHnag)an mkenAnKrmKF³ kñúgnamCaPriyarbs;bibölimaNB tam ]bnisS½yEdlFøab;manmk . kalEdlbibölimaNBecj bYs RBHnag)anlHKMnrRTBürab;Ban;dåkreTH lHbg;BYkjati niglHGVI²TaMgGs; minGaeLaHGal½yeLIy ehIycUlkan;

yk)aRtmkmþgeTot cak;TwkRCaMecal lag)aRt[s¥at CUt [s¶Üt ehIyxat;edayeRKÓgRkGUb ykrbs;Edlmanrs q¶aj; 4 mux dak;eBjkñúg)aRt ehIydak;du¿TwkedaHeKaEdl eKeFVIedayl¥ manBN’dUcpáaQUk enABIxagelI rYcykeTA fVaydl;RBHbec©kBuT§ taMgR)afñafa « biNÐ)atenHmanBN’ l¥s¥aty:agNa sUm[rUbkayrbs;´ manBN’sm,úrPøWsVag y:agenaHÉg » . nagcakBIGtþPaBenaHehIy eTAekItenAÉsuKtiPUmi TaMgLayEtbu:eNÑaH kñúgkalénRBHBuT§ksSb³ nag)anekIt enAkñúgRkúgBaraNsI CaesdæÍFIta mansm,tþieRcIn . eday plénkmµcas; eFVI[nagmanrUbs¥at Etkøins¥úy mnusS TaMgLayregáóscMeBaHnag eRBaHkøins¥úyenaHÉg. nagekIt esckþIsegVKBn;eBk eTIbykeRKÓgGlgáarRbdab;RbdaBak; nwgxøÜn sag\dæmas RbtisæanRBHectiyedÍm,IbBa©úHRBHFatu énRBHsmµasm<úT§ ehIy)anykpáa]b,lbUCadl;RBHectiy eTotpg . edaybuBaØkmµenH ragkayrbs;nag Rsab;Etmankøin RkGUbpSBVpSay CaTIeBjcitþénBBYkCn enAkñúgCatienaHÉg -83-

42

-84-


pñÜsCaGñkminmanpÞH . RBHnagenAkñúgsMNak;déT 5 qñaM eRkaymkmanPikçúnI kñúgRBHBuT§sasna eTIbRBHnagmkbBVC¢a]bsm,TakñúgsMNak;énRBHnagmhabCabtieKatmIefrÍ ceRmInvíbsSna)an seRmcRBHGrhtþpl RTRTg;nUvsrIrkayCacugeRkayeday minR)afñaGVITaMgGs;BIelakenH rlt;tNða CabuKÁls¶b; . RBHnag)anseRmcnUvÉtTKÁ³elIPikçúnITaMgLay Epñk xagkarrlwkCati)an tamEdlRBHsasþaRTg;)anEtgtaMg . munkarrMlt;xn§briniBVan putcakvdþsgSarEdlKYrP½yxøac nigex<Imeq¥Im RBHnag)an]TanCaRBHefrÍKafa Edlman esckþIdUcteTA ³ RBHefr³namksSb³ CabuRtBuT§TayaT mancitþtmál; maMl¥ elak)andågnUvbueBVnivas TaMg)aneXIjnUvsßansYK’ nigG)ay . lMdab;GMBIenaHmk elak)andl;nUvFm’CaTIGs;eTAén Cati )anseRmcnUvGPiBaØa CaGñkR)aCJ CaRBahµN_ Rbkb RBmedayvíC¢a 3 KWvíC¢a 3 Edl)aneBalehIyenaHÉg . ¬RBHefrÍeBalcMeBaHxøÜnÉgdUceBalcMeBaHGñkdéT ¦ -85-

RBHefrÍnam PTÞkabilanI k¾y:agenaHEdr )anseRmc víC¢a 3 júaMgmc©ú[sabsUnü QñHmarRBmTaMgvahn³ ehIy RTRTg;ragkayCaTIbMput .

¬ RBHefrÍKafacugeRkayEdlKYr[RCHføaéRkElg ¦

TisVa GaTInvM elaek ]ePa bBVCíta myM tümð xINasva Tnþa sItiPUtmð niBVútati . eyIgTaMgBIrrUb)aneXIjeTaskñúgelak ehIymkbYs eyIgTaMgBIrCaRBHxINaRsB )anTUnµanxøÜnehIy CaGñkman citþRtCak; )anniBVanehIyEdr ¬edays])aTiessniBVan ¦ . * -RBHnagPTÞkabilanIefrÍ manGtItCatimYyenaH Ca matarbs;RBHsuvNÑsambrmeBaFistV namnag)arika .

3

43

3-RBHnagsigÁalmataefrÍ RBHnagsigÁalmataefrÍ CabuRtIénesdæÍEdlmanRTBü eRcInkñúgRkúgraCRKwH kalEdlceRmInvyehI ½ y k¾)anerobkar mkenARtkUlxagbþI EdlCaRtkUlesdæÍenARkúgraCRKwHpg Edr . RBHnag)anseRmcesatabtþiplCamYynwgsVamI taMg EtGMBIRBHnagminTan;)anmkbYsemø:H CaBuT§bris½TEdlman -86-


éf¶mYyRBHbrmsasþa RTg;RtÜtemIlstVelakeday RBHmhakruNasmabtþiBaØaN eTIbeXIj]bnisS½yén sigÁalmaNB RTg;yagmksEmþgRBHFm’GMBITisTaMg 6 CaedÍmEdlRtÚveKarB eFVI[sgÁalmaNB)andl;nUvRBHéRtsrNKmn_ fVaybgÁMRBHd¾manRBHPaK. eRkay²mksigÁalmaNB)anbric©aKRTBü 40 ekadí TMnukbRmúgRBHBuT§sasna eRkayBIGs;CÍvít)aneTAkan;suKtiPUmi . cMENksigÁalmata eRkayGMBIsVamIEckzaneTA nig eRkayGMBIkUnRbús)andl;nUvRBHéRtsrNKmn_ehIy eTIb )anbYsCaPikçúnI enAkñúgsMNak;PikçúnInaRkúgraCRKwH ehIy RbRBwtþFm’)any:agl¥RbéB minyUrbu:nµan k¾)anseRmcnUv RBHGrhtþpl nigCakMBUlelIPikçúnITaMgLay EpñkxagrYcput edaysT§a .

citþtaMgmaMkñúgRBHBuT§sasna . edaysarRBHnagmankUn RbúsmYy dak;eQµaHfa « sigÁalkumar » eTIbRBHnagman namfa « sigÁalmata » . sigÁalkumar CaekµgrwgrUs sUm,ImatabitaCaRBH esatabnñbuKÁl TUnµanGb;rMeKy:agNa k¾eKminRBmsþab; eK EtgeBalfa « karcUleTArksmN³TaMgLay RtÚvfVaybgÁM kalfVaybgÁMRtÚv»n emø:aHehIy RtÚvQWxñgpg QWCgÁg;pg RbLak;exaGavpg enAmaneTot kalGgÁúyCítsmN³ TaMgenaH RtÚvsnÞna kalsnÞnaehIyrEmgsñiT§sñal rYcRtÚv nimnþ RtÚvfVaycIvr fVaybiNÐ)atCaedÍm EdleFVI[vínasnUv RTBüsm,tþi eRBaHehtudUecñH eTIbkic©EdlRtÚvcUleTArk smN³minmandl;´eLIy » . eRkaymkbitamanCMgÅQWF¶n; Etk¾enAKitdl;kUnEdl CabuKÁlmicäaTidæí eTIbeRbI])ayvíFIR)ab;[kUnRbúseRkakGMBI RBwk ehIyeTAkan;pøÚvEbkCa 4 eFVIkarsMBHTisTaMg 6 . eRkayBIbitaGs;CÍvíteTA sigÁalmaNBecHEtnwkdl;bita enaHÉg ehIy)aneTAkan;pøÚvEbkCa 4 QrsMBHTisTaMg 6 ral;RBwkRBham . -87-

3

44

4-RBHnagsuPaCÍvkm<vnikaefrÍ RBHnagsuPa CakUnRsIénRtkUlmhasalkñúgRkúg raCRKwH kalceRmInvyehI ½ y k¾Ca®sþImanrUbs¥at CaBiess KWEPñkTaMgKUrbs;nag KWs¥atdUcCaEPñkkUnRmwK rEmgCaTIKab; -88-


EPñk Kab;citþénRbús²TaMgLay . kalEdlmatabitaeXIj famanbBaða eRBaHehtuEtkardeNþImKñarvagRtkUlTaMgLay EdlcUlmksþIdNþwgedÍm,I)ankUnRsIxøÜndUecñH eTIbsaksYr kUnRsI faetIRtÚvedaHRsayy:agNakñúgerOgenH . kUnRsI eBareBjeday]bnisS½y nageTIbeqøIyfa « kUnnwgbYsCa PikçúnIedÍm,IedaHRsaybBaðaTaMgGs;enH RBmTaMgbBaðaepSg eTotkñúgCÍvít sUmmatabita GnuBaØat[kUnpgcuH » . RBHnagsuPa )anGb;rMbnÞMú)armImkrab;CatiCaGenk RBHnagminRtÚvkarnUvkameLIy kalEdlmatabitaGnuBaØat ehIy k¾)ancUlkan;pñÜskñúgsMNak;PikçúnI naRkúgraCRKwHhñwg Ég . bnÞab;GMBIbYsehIy )antaMgcitþRbRBwtþtamRBHFm’ RBHvín½y 2-3 éf¶bu:eNÑaHk¾)anseRmcnUvRBHGnaKamipl . éf¶mYy manbursGñkelgRsImñak; CaGñkRkúgraCRKwH hñwgEdr eXIjRBHefrÍnimnþedÍrcUleTAkan;CÍvkm<vn½ k¾mancitþ RsLaj;ekIteLIg ehIy)anQrBaMgGMBImuxRBHnag ehIy bbYleTAkñúgkamKuNTaMgLay . edÍm,IRbkaseTasénkamTaMgLay nigGFüaRs½ykñúg enkçmµ³rbs;xøÜnedayRbkarepSg² eTIbRBHefrÍeBalBaküCa -89-

Fm’ CaRBHefrÍKafa[GñkelgenaH)ansþab; manesckþITaMg RsúgdUcteTA ³ ¬suvNÑkarbuRt ¦ CaGñkelg raraMgPikçúnIeQµaHsuPa kMBugedÍreTAkan;CÍvkm<vn½ CaTI rIkray PikçúnIeQµaHsuPa k¾)an eBalnwgsuvNÑkarbuRtenaHfa kMhusdUcemþc EdlGatµa RbTUsþdl;Gñk )anCaGñkQrraraMgGatµa EnGavuesa bursmin KYrb:HBal;nUv®sþICabBVCíteT . sikçaTaMgLaykñúgsasna rbs;RBHsasþa CasikçaKYreKarB RBHsuKt)ansEmþgehIy dl;Gatµa ehtudUcemþc k¾GñkmkQrraMgGatµa EdlCaRsI mancMENkénFm’d¾brisuT§ minmanTITYlKWkiels . GñkCa buKÁlmancitþl¥k; RbkbedayFUlIKWraK³ ehtudUcemþc k¾Gñk mkQrraMgGatµa EdlCaRsImancitþføas¥at R)ascakFUlI KW raK³ minmanTITYlKWkiels mancitþputRsLHehIy ¬cak xn§bBa©k³ ¦ TaMgGs; . ¬GñkelgeBalfa ¦ nagCaRsIenARkmuMpg minGaRkk; pg bBVC¢anwgeFVIRbeyaCn_GVIdl;nag cUrnage)aHecal kasaycIvrecjeTA ehIycUrmk eyIgnwg)aneRtkRtGal kñúgéRBEdlmanpáarIkl¥ . edÍmeQITaMgLay hak;dUcCataMg 45

-90-


cUrnagEtgxøÜnedaypáakRmgnigeRKÓglabcuH ´nwgpÁt;pÁg; eRKÓgGaPrN³epSg²eRcIny:ag EdlrcnaehIyedaymas EkvmNI nigEkvmukþadl;nag . cUrnageLIgkan;d¿eNkfµÍl¥ Edls¥atKµanFUlI eRBaHCRmHlagRbéB EdlRkaleday kRmaleramecom jat;edaysMLI mantémøeRcIn Rbdab; edayxøwmcnÞn_ mankøinRkGUb . nagCa®sþIRbRBwtþRBhµcarü nagnwgdl;nUvkarcas;RKaMRKa Rtg;Gvyv³TaMgLayrbs;xøÜn dUcCapáa]b,llUtputBITwk EdlGmnusShYgEhgrkSa ¬nwg Cavtßú\tmanGñkNaeRbIR)as;ekIt ¦ . ¬nagefrÍeBalfa ¦ ehtudUcemþc k¾GñkmanKMnitxus smøwgemIl ¬Gatµa ¦ eRBaHeXIjnUvGarmµN_Edlsnµtfaman xøwm kñúgragkayenH d¾eBjedaysaksB RKan;EtkarceRmIn rbs;éRBsµsan CaragkayEbkFøayCaFmµta . ¬GñkelgeBalfa ¦ EPñkTaMgLay ¬rbs;nag ¦ dUcCa EPñkkUnRmwKjI b¤dUcCaEPñkénkinñrI kñúgcenøaHénPñM teRmk kñúgkamrbs;´ rEmgceRmInéRkElg eRBaHeXIjnUvEPñkrbs; nag . kamKuNrbs;´ rEmgceRmIneLIgéRkElg eRBaH eXIjEPñkrbs;nag EdleRbóbedayRtbkénpáa]b,l Rtg;

eLIgedaylMGgpáa bk;pSBVpSaynUvkøind¾RkGUbsBVTis ¬enH¦ CavsnþrdUv Cad¿bUg CardUvnaMmknUvsux nagcUrmk eyIgnwg eRtkRtGalkñúgéRB EdlmanpáarIkl¥ . edÍmeQITaMgLay mancugsÁúHsÁayedaypáa luHRtÚvxül;bk;mk k¾hak;dUcCa bnøWsMeLgeLIg RbsinebI nagnwgcUleTAkñúgéRBmñak;Ég nagnwgeRtkRtGaldUcemþcekIt . nagCa®sþI\tmitþsmøaj; cg;eTAkan;éRBFM EdlR)ascak ¬mnusS ¦KYr[sJb;EsJg Ca éRBEdlhVÚgRmwKsahavenAGaRs½y CaéRBEdld¿rIcuHeRbg nigemd¿rIbukEbn . nageRbóbdUcrUbtukátaEdlsUneday masq¥in b¤dUcCa®sþIeTBGbSr Rtac;eTAkñúg]TüaneQµaH citþrf mñalnagCa®sþIl¥\t]bma nagl¥edaysMBt;sRmab; esøókdNþb; mansac;d¾l¥itsuxum EdlekItkñúgEdnkasI . ebInagenAkñúgcenøaHéRB ´nwgluHkñúgGMNacénnag mñalnag Ca®sþImanEPñkRsTn;dUckinñrI CÍvít ¬rbs;´ ¦ CaTIRsLaj; éRkElgCagnagminmaneT . ebInagnwgeFVItamBakü´ nag cUrmk cUrenARKb;RKgpÞHCasuxcuH nagnwgenAkñúgR)asaTmin manxül; BYknagnarI cUreFVInUvkarxVl;xVaybeRmIdl;nag . cUrnagRTRTg;nUvsMBt; mansac;m:dæEdlnaMmkGMBIEdnkasI -91-

46

-92-


muxR)ascakmnÞil R)akdesµIedaymas . EnnagmanrUb Rss;eRsag manEPñkføas¥at ebITukCaeyIgeTAkan;TIq¶ay k¾ enAEteXIj mñalnagmanEPñkføadUcEPñkkinñrI \tmanGVI mYyCaTIRsLaj;én´ CagEPñkrbs;nageT . ¬nagefrÍeBalfa ¦ GñkR)afñanUvFIta Ca»rsrbs; RBHBuT§ ¬enH ¦ eQµaHfaR)afñaedÍm,IedÍreTAkan;pøÚvxus eQµaH faEsVgrkRBHcnÞmkeFVICaEl,g eQµaHfaR)afñaedÍm,Ielat eLIgkan;PñMsienru . \LÚvenH RbsinebIraK³Kb,Imandl;Gatµa kñúgGarmµN_Na GarmµN_enHminmankñúgelak RBmTaMgeTvelak GatµamindågnUvd¿eNIrenaHfa manPav³GVIesµI ¬eday raK³ ¦ eT )anCa ¬raK³enaH ¦ GatµadkecalTaMgb£seday GriymKÁehIy . ¬raK³enaH ¦ Gatµa)ankm©at;ecjehIy dUc CaPaCn³dak;nUvfñaMBis EdlbuKÁle)aHecalkñúgregÍkePøIg ehIy GatµamineXIjnUvd¿eNIrenaHfa mansPav³GVIesµI ¬edayraK³ ¦ eT )anCa ¬raK³enaH ¦GatµadkecalTaMgb£s edayGriymKÁehIy . xn§bBa©k³ Edl®sþINa min)an BicarNaeXIj b¤fa®sþINaEdlmin)ancUleTAGgÁúyCítRBHsasþa GñkcUrRbelamnUv®sþIR)akddUecñaHcuH GñkenaHnwg -93-

ceg¥ótcg¥l; ¬eRBaHGaRs½y ¦ PikçúnIenH CaGñkdåg ¬Griysc©³ ¦ . eRBaHfasµartIrbs;Gatµa)antmál;x¢ab;ehIy kñúg buKÁlGñkeCr nigGñkfVaybgÁM kñúgsuxnigTukç citþrbs;Gatµa minCab;kñúgGarmµN_TaMgGs;enaH eRBaHdågc,as;fa sgçtarmµN_ Carbs;mins¥at . GatµaCasavíkarbs;RBHsuKt Ca GñkedÍreTAedayyanKWGdægÁíkmKÁ mansrKWkielsdkecal ehIy \tmanGasv³ CaGñkeRtkGrkñúgpÞHs¶at; . eRBaHfa Gatµa)aneXIjrUbynþeQICaeRKagfµÍEdltak;Etgd¾víciRt cg rwtedayExSsrésTaMgLay nigeQIknøas;TaMgLaydUcCaeK raMedayGakarepSg² . kalEdlExSsrésnigeQIknøas; dac;rdkecjrat;rayrlugregÁaH)ak;Ebkx©at;x©ay kalebIrUbynþregÁaHdac;x©at;x©ayehIy buKÁlminKb,I)an ¬rUbynþenaH¦ eT buKÁlKb,Itmál;citþkñúgrUbenaH dUcemþcekIt . ragkay TaMgLayrbs;´dUcKñanwgrUbynþEdr ebIevorcakrUbFm’man ckçúCaedÍmenaHehIy rEmgRbRBwtþeTAmin)an ragkayebI evorcakrUbFm’ehIy RbRBwtþeTAmin)aneT buKÁlKb,Itmál;citþ kñúgragkayenaHdUcemþcekIt . buKÁleXIjrUb®sþI EdleKKUr nwgCBa¢aMg lablnedayfñaMd¾Rss;y:agNamij Gñkmankar 47

-94-


mandl;nag sUmnagGt;eTasdl;´ . PikçúnIenaH luHrYcGMBIbursCaGñkelgenaHehIy k¾)an eTAkan;sMNak;énRBHBuT§d¾RbesIr ckçúk¾ekIteLIgdUcBIedÍm eRBaH)aneXIjnUvmhaburislkçN³ EdlekItGMBIbuBaØsmÖar d¾RbesIr .

eXIjvíbritkñúgrUbenaH k¾y:agenaHEdr bBaØaCarbs;mnusS \tRbeyaCn_eTb¤ . EnbuKÁlGn§Bal GñksÞúHcUlmkCítnUv GtþPaBd¾TeT EdleRbóbdUcCaéf¶beNþIrkUntaMgenAkñúgxag mux b¤dUcCayl;sbþieXIjedÍmeQImas BuMenaHdUcCarUbynþ RKaMRKakñúgkNþalénCn . BBuH)aMgEs,kkNþalEPñk b¤ BeRBókEPñk b¤k¾Bk)ayEPñk EtgekItkñúgmNÐlénEPñkenaH dUcCaBBuHTwkl½kþ EdlbuKÁleR)aHelIkRmaleramecoms¶Üt eRBaHfa sNæanrbs;EPñk manBN’epSg² Edlsgçar tak;EtgehIy . nagsuPaPikçúnI mancitþ\tCab;C¿Bak; )aneqáólEPñk CaTIRsLaj; minCab;C¿Bak; ehIyk¾[dl;bursenaHkñúgeBl enaH edayBaküfa h¾¡Gatµa[EPñkdl;Gñk cUrGñkykEPñkenH eTAcuH . raK³rbs;bursenaH k¾R)asecjkñúgxN³enaHpg bursenaH)anjúaMgPikçúnIenaH[Gt;eTaskñúgTIenaHpg eday Baküfa mñalnagCaRBhµcarinI sYsþIcUrman ¬dl;nag ¦ kar RbRBwwtþGnacarEbbenH nwgminmandl;´eT . ebI´ebotebon Cn ¬EdlKµanraK³¦ y:agenH k¾hak;dUcCa ´»bePøIgkMBug eqHsen§asen§A b¤cab;nUvGasir<is ebIdUecñaH sUmsYsþIekIt -95-

¬suPaefrÍenAkñúgCÍvkm<vn½ bidkelx 57 TMB½r 211-217 ¦

3 5-RBHnagkuNÐleksIefrÍ RBHnagkuNÐleksI mannamedÍmfa nag PTÞa CakUn RsIénmhaesdæÍRkúgraCRKwH . nagceRmInvyeLI ½ g manrUb eqams¥atRss;Rtkal CaTIRsLaj; nigCaTIhYgEhgén matabitad¾éRkElg )an[kUnRsIenAEtelIR)asaTCan;TI 7 bu:eNÑaH . eRkaymk nagPTÞa)anemIlBIelIR)asaTmkeRkam eXIjecarmñak;EdleKcab;)an vaybeNþIrtamfñl; edÍm,I Rbkas[GñkRkúg)andågfa eFVIecarRtÚvmaneTasRbharCÍvít. eBlenaHnagPTÞa Rsab;EtmancitþRsLaj;ecarenaH rhUt 48

-96-


dl;fñak;dkcitþminrYc eTIbedkGt;Gahar . matabita)an RCabd¿NwgeTIbeLIgmksaksYr nag)anCRmabfa « ebImin )anecarenaHCabþIeT kUnR)akdCa minmanCÍvítbnþeTAeTot eLIy » . matabita)anRtwmEtGgVrkrkUnRsIfa kuMeFVIdUecñH eLIy matabitanwgrksVamIEdlmanRtkUll¥ zan³l¥mk[ bu:EnþRtÚvkUnbdíesFdac;Ghgáarfa Gt;RtÚvkarbþIdéTeLIy )anEtRbúsenaHÉg . Em:«Tal;KMnit P½yxøackUnRsIsøab; RtÚvcMNayR)ak;d¾eRcInKitKU[)anecarenaHmkenAkñúgpÞH luH )anehIyk¾RbKl;[kUnRsIykeFVICabþI . RKakalEdl)an smtambMNg nagk¾sb,aycitþ\t]bma edayBuM)anKitfa matabitaxµaseKbu:nNaenaHeLIy . CaP½BVsMNagrbs;ecarmYyRKaEdl)anrYcCÍvít ehIy EfmTaMg)ankUnRkmuMelakmhaesdæÍ EdlnagzítenAkñúgvy½ 16 qñaM RBmTaMgrUbRss;esaPa >>> . eRkaymkcitþecar)an ekIteLIgsaCafµÍ edÍm,Inwgbøn;yksm,tþirbs;RbBn§xøÜn )an eRbI])aykleBaleTAkan;nagCaPriyadUecñHfa « éhnagd¾ ceRmIneGIy eBlEdlbgRtÚv)aneKcab;enaH bg)anbn;Rsn;Gs;BBYkeTvta fasUm[CYypg ´nwgeFVIBlikmµfVay -97-

\LÚvenH )anputBIsøab;ehIy EfmTaMgmk)anGUnCaRbBn§ eTot dUecñH sUmRbBn§smøaj;cat;EcgeRKÓgsRmab;eFVInUv eTvtaBlI ehIyRBwkEs¥kenH GUnRtÚvRbdab;edayeRKÓg GlgáarRKb;y:ag nwgeLIgPñMCamYybþI » . kalEdl)andågerOgenH nagCaPriyaminmanrYjraGVI eLIy )anerobcMsBVRKb;suT§Etrbs;l¥ nigmantémøéfø² edÍm,IeFVInUveTvtaBlI RBmTaMg)anRbdab;xøÜnR)aNedayrtnvtßúsBVEbby:ag edÍm,ICakarykcitþykeføÍmsVamIrbs;nag . RBlwmRsageLIg k¾)anecjd¿eNIrRBmedaybrivar mkdl; eCÍgPñMeTIbbgÁab;[brivarRtLb; eRBaHGagfa RtÚveFVIEtBIrnak; bu:eNÑaH . luHmkdl;kMBUlPñM bþICaecarEbrCaenAes¶óm RBegÍyeTAvíj kalEdlnagPTÞaCaPriyasaksYr ecark¾)an tbfa EdlmkTIenHmin)anmkeFVIBlikmµGVIeLIy EteyIg e)aknagÉgykmksmøab; ehIynaMykRTBüEdlCab;nwgxøÜn nagÉgeTAEtbu:eNÑaH . PriyaFøak;eføÍmkþúk kþúkkþÜlkñúgcitþ Rbjab;tbeTAvíjfa dUcemþc)anCabþIKity:agenH eRBaHfa sm,tþiTaMgGs;rbs;Priya KWCasm,tþirbs;sVamIpgEdr dUecñH sm,tþiTaMgGs;Carbs;bþIeRscehIyetI . eTaHCaPriya 49

-98-


GFib,ayy:agNa k¾ecarBuMRBmeLIy rhUtTal;EtGs;bBaØa EdlnwgRtÚvBnül;R)ab;bþI[yl; . bu:EnþPøamenaH KMnitEdl nwgKitykrYcxøÜn )anekIteLIg nagKitfa FmµtabBaØaeKmin EmnTuksRmab;søsuIenaHeT eKTuksRmab;edaHRsaybBaða eTIbnagcab;epþÍmsUmBrBIsVamI faebIy:agdUecñH sUm[»kas dl;´CaRbBn§pgcuH eRBaHkalEdlbþIRtÚveKcab;enaH nag´ enHÉgEdl)ansUm[matabita cat;kary:agNa ykGñkmk eFVICabþI[xagEt)an ebIBuM)aneT nag´suxcitþsøab; kalenaH bita)ancMNayR)ak;Gs; 1000 khabN³ kat;ekrþ×kat; xµas edÍm,I)anGñkmkCabþInag´ cab;taMgBIenaHmknag´)an ykcitþTukdak;eKarBbeRmIbþI dUceKarBbeRmIeTvta Gs;kal Canic© éf¶enHnag´sUmemIlbþI[eBjEPñk sUmfVaybgÁMbþI[ smcitþ nigsUm[nag´)an»befÍbGñkCabþIkñúgeBlcug eRkay sBVRKb;kEnøgCu¿víjxøÜnpgcuH . kalEdlbþIGnuBaØatehIy nag)ansmøwgemIlbþI fVaybgÁMbþI »befÍbbþICu¿víjxøÜn eBlEdlbþIkMBugEtePøcxøÜn eTIb)an rujbþIeBjTMhwg Tmøak;kñúgeRCaHsøab;)at;bg;CÍvítkñúgRKaenaH eTA . -99-

nagminh‘anRtLb;eTApÞHvíjeLIy eRBaHKitxøacERkg epSg² ehIyk¾)aneTAbYskñúgsMNak;BYkbriBVaCk Etmunnwg [nagbYs BYkeK)andksk;nagTal;EtGs; dl;)anbYs ehIy eRkaymksk;nagduHexVón²xVg;² eTIbnageQµaHfa «kuNÐleksI »taMgBIeBlenaHmk . nag)ansikSanUvvaT³GMBIsMNak;briBVaCk rhUtdl; l,Il,ajkñúgCm<ÚTVIb nagedÍrkan;EmkRBIg elIkeLIgnUvvaT³ cMeBaHGñkdéT ¬EmkRBIgenaH CakarbBa¢ak;fa xøÜnÉgxøaMgBUEk kñúgCm<ÚTVIb ¦ . TIbMputnag)anmkCYbnwg RBHsarIbutþ ehIy RbkassaksYrbBaðadl;KñaeTAvíjeTAmk EdleFVI[mhaCn naMKñamksþab;y:ageRcInkuHkr ehIymhaCnRbkan;mçag² eTAtamkarEdlxøÜnrab;Gan . Cakarcab;epþÍm nagbriBVaCíka kuNÐleksI )anelIkvaT³rbs;xøÜn EdlxøÜnxMeronmkTaMg bu:nµansYrdl;RBHefr³. sMnYrTaMgenaHRtÚvRBHefr³edaHRsay eqøIyy:agRtwmRtÚveTAtambBaða eRbóbdUcCakat;edÍmQUknwg kaMbitd¾mut . luHdl;RKa RBHefr³sYrvíjEtmYysMnYr nag eqøIyBuMrYceLIy ehIy)ansUmRBHefr³CaTIBwgTIrlwk . 50

-100-


sarIbutþ- nagdl;eyIgCasrN³min)aneLIy RBHsmµasm<úT§CabuKÁlRbesIrx<g;x<s;elIselak RTg;Kg;enAkñúg víharCítenHÉg nagcUrdl;RBHGgÁCaTIBwgTIrlwkcuH . kuNÐleksI- ´m©as;nwgeFVItamelakm©as;RKb;y:ag . enAeBll¶ac CaeBlEdlRBHbrmsasþaRTg;sEmþg RBHFm’ eTIbnageTAkan;sMNak;énRBHbrmsasþa fVaybgÁM edayesckþIeKarB ehIyeRkakQrenAkñúgTId¾smKYr . RBHbrmsasþaRTg;Rtas;nUvRBHKafa [smeTAtamcritGFüaRs½yrbs;nag ³ shsSmbi ec Kafa GntßbTsBaðita ÉkM KafabTM eseyüa yM sutVa ]bsmµti . RbsinebIKafaRbkbedaybTminCaRbeyaCn_ eTaHCa 1 Ban;Kafak¾eday ¬minRbesIreLIy ¦ ÉbTKafaNaEtmYy EdlbuKÁlsþab;ehIys¶b;rm¶ab;)an ¬bTénKafaenaH ¦ eTIb RbesIr ¬KWRbesIrCag 1 Ban;KafaEdl\tRbeyaCn_ ¦ . kñúgevlacb;RBHKafa TaMgEdlnagkMBugQrsþab;enaH Ég nag)anseRmcnUvRBHGrhtþpl RBmedaybdísmÖiTa eTIbTUlsUmbBVC¢a . RBHbrmsasþaRTg;TTYl[nagbBVC¢a -101-

]bsm,Ta ehIyenAkñúgsMNak;PikçúnI . kñúgkaltmk mankarsnÞnaKñarvagbris½TTaMg 4 fa « RBHnagkuNÐleksIefrÍenH Gs©arüéRkElgNas;hñ+ RBHnag)anseRmcnUvRBHGrhtþpl kñúgeBlsþab;cb;Kafa 4 )aT » . RBHbrmsasþaRTg;eFVIehtuenaH[R)akd ehIyRTg; )ansßabnaEtgtaMgRBHefrÍkñúgtMENg ÉtTKÁ³elIPikçúnITaMgLay EpñkxagRtas;dågqab;rh½s edayRbkardUecñHÉg . R)arB§RBHnagkuNÐleksIefrÍenH RBHbrmsasþa RTg; minsresIrnUvkarQñHGñkdéTeLIy bu:Enþ RBHGgÁRTg;Rtas; sresIrkarQñHxøÜnÉg dUcRBHBuT§Kafad¾BIeraHenHKW eya shsSM shesSn sgÁaem manues Cíen ÉkBa© eCyümtþanM s ev sgÁamCutþema . buKÁlNa QñHmnusS 1 lannak;kñúgsmrPUmi buKÁl enaHmineQµaHfa CaGñkQñHd¾RbesIrkñúgs®gÁameLIy cMENk ÉbuKÁlNa QñHxøÜnÉgmñak;)anehIy buKÁlenaH KWCaGñk QñHd¾RbesIrbMput enAkñúgsmrPUmi .

3

51

-102-


6-RBHnagFmµTinñaefrÍ RBHnagFmµTinñaefrÍ munnwg)anmkbYs nagCaPriya rbs;vísaxesdæÍenAnaRkúgraCRKwHhñwgÉg . CaRbRktIén PriyasVamImYyKUenH KWEtgEtjjwmrkKña ebIsVamImkBIKal; RBHraCa b¤mkBINadéTepSgk¾eday PriyaEtgEtcaMTTYl enAmat;CeNþIr nigcab;édbþIeLIgpÞH RBmTaMgbeRmI)ayTwk sBVRKb; . eRkaymkvísaxesdæÍ )ansþab;RBHFm’enA talvn½ éRB etñat rYmCamYynwgRBH)aTBim<isarCaedÍm k¾)anseRmc esatabtþipl bnÞab;mkeTot k¾)aneFVI[Cak;c,as;nUvRBHGnaKamipl . enAeBlEdlvísax])ask )anseRmcnUvRBHGnaKamiplhñwgÉg eTIbmanehtukarN_ekIteLIgCamYynwgPriya edaykarminjjwmdUcRbRktI min[Priyacab;éd min[beRmI )ayTwk RBmTaMgEbkd¿eNkKñaeTotpg . nagCaPriya mankarsgS½yCaxøaMgkñúgerOgTaMgenH ehIyk¾manKMnitKitRcLMeTAkñúgerOgepSg² dUcCaKitfa xøÜn mankMhusGVIb¤ bþImanRsIeRkApÞHb¤ ehtuGVI)anCabþIeRkaF Ca-103-

edÍm . eRBaHehtunagtwgedÍmRTÚgeBk eTIbminGacTukteTA eTot)an k¾CRmabsYrelakesdæÍEdlCasVamIkñúgeBlyb; eRCAenaHÉg . eRBaHkarGnueRKaHdl;nagCa RsIRKb;lkçN_ vísax])ask eTIb)anR)ab;GMBIkar)anseRmcnUvKuNFm’d¾ víesskñúgRBHBuT§sasnaenH . eTaHCavísax])ask RbKl;RTBüsm,tþiRKb;y:ag[ dl;nagk¾eday k¾nagminRBmTTYldUcCakar»nliT§nUvkMhak enaHeLIy eRBaHkalEdl)ansYrsVamIeTA )andågfa KuN víessenHmanTUeTAdl;®sþIpgEdr nagmanEtcitþ»neTArk bBVC¢aEtbu:eNÑaH ehIy)ansUmsVamIfa « sUmGñkCam©as; GnuBaØat[nag´)anbYskñúgRBHBuT§sasna EdlCasasna dåknaMstV[rYcputcakTukçpgcuH » . vísaxesdæÍ )annUvbItikñúgerOgenH ehIyk¾GnuBaØat[ Priya)anseRmctambMNg RBmTaMgcat;EcgCUnnageTA bYskñúgsPaBKRKwkKeRKgedayBBYkjati . luHnag)anbYs CaPikçúnIehIy k¾eKcBIkic©rvl;epSg² dUcCakarrvl;nwgTTYl BYkjatiCaePJóvCaedÍm bdíbtþikñúgvíevkFm’ minyUreLIy RBHnagk¾)anseRmcnUvRBHGrhtþpl RBmedaybdísmÖiTa . 52

-104-


luHcb;kic©kñúgRBHsasnaehIy k¾)anRtLb;mkRkúgraCRKwH víjedÍm,I[BBYkjati)aneFVIbuNü . vísax])ask nwkERkgfa RBHnagFmµTinñaefrÍ RtLb; mkRkúgvíj edaykarFujRTan;nwgpñÜs cg;lasikçab¤y:agNa eTIbvísax])askeTAkan;sMNak;rbs;PikçúnI fVaybgÁMRBHnag FmµTinñaefrÍehIy GgÁúycuHkñúgTId¾smKYr ehIyKitfa ebIeyIg sYrfaRBHnagm©as;R)afñalasikçabTb¤ TMngCaBuMsmrmüeLIy dUecñHeyIgRtÚvsYrbBaðaRBHFm’víj . vísax])ask sYrsMNYrTak;Tgnwgxn§ 5 RBHnagFmµTinñaefrÍ vísC¢na dUcbuKÁlkat;edÍmQUkedays®sþad¾mut dUecñHÉg . ehIyk¾)ansYrbnþeTot kñúgvís½yénesatabtþimKÁ skTaKamimKÁ GnaKamimKÁ rhUtsYrdl;GrhtþmKÁtamEdl xøÜn)ansþab;mk sMNYr nigcemøIyTaMgGs;mankñúg cULevTløsURt mCÄímnikay vísax])asksYrTal;EthYsbBaða eTIb RBHnagefrÍ bBa¢Únvísax])ask [cUlKal;RBHd¾manRBHPaK . vísax])ask)anRkabTUlBakübucäa nigBaküvísC¢na TaMgGs; EdlxøÜn)ansnÞnaCamYynwgRBHefrÍ fVayRBHd¾manRBHPaK[RTg;)anRCab . -105-

RBHGgÁRTg;Rtas;fa « mñalvísax ebIGñksYrbBaðaenH cMeBaHtfaKt tfaKtk¾vísC¢nadUecñaHEdr » ehIyRBHGgÁ RTg;Rtas;RBHKafaFmµbT ³ ysS buer c bcäa c meCÄ c ntßi kiBa©nM GkiBa©nM GnaTanM tmhM RBÚmi RBahµNM . kgVl;kñúgeBlmunkþI kñúgeBleRkaykþI nigkñúgeBlCa kNþalkþI rbs;GñkNaminmaneT tfaKtehAGñkenaH Edl CaGñkminmannUvkgVl; minmankarRbkan;maMfaCaRBahµN_ . RBHbrmsasþa RTg;GaRs½ynUvcULevTløsURtenaHÉg eTIbEtgtaMgRBHnagFmµTinñaefrÍ [CaPikçúnIkMBUlelIPikçúnI TaMgLay EpñkxagFmµkfík .

3

53

7-RBHnagsuPakmµarFItaefrÍ RBHefrÍrUbenH )anbMeBj)armImkkñúgRBHBuT§sasna énRBHGgÁmun² )ansnSMkuslEdlCa]bnisS½yénRBHniBVan mkkñúgPBenaH² Gb;rMkuslmUl snSMFm’EdlCaeRKÓg sRmab;tak;EtgnUvvíemakçtamlMdab; GenÞaleTAenAEtkñúg suKtiPBbu:eNÑaH . luHdl;jaNcas;køa )armIRKb;RKan; mk -106-


kñúgsm½yBuT§kalenH RBHnag)anekItCaFItaénCagmasmñak; kñúgRkúgraCRKwH . eRBaHGaRs½yrUbsm,tþil¥s¥at Rss;bs; eTIb)aneQµaHfa «suPa». nagsuPa ceRmInvyedaylM dab; ½ ekItesckþIRCHføakñúgRBHsasþa kalRBHsasþaesþcyageTA RkúgraCRKwH . éf¶mYynageTIb)an»kascUleTAKal;RBHGgÁ ehIyfVaybgÁM edayesckþIeKarB rYceTIbGgÁúykñúgTId¾smKYr . RBHbrmsasþaRTg;TteXIj\®nÞiycas;køarbs;nag eTIbRBHGgÁRTg;RbkassEmþgnUvGriysc©³ 4 d¾smKYrtam GFüaRs½y Tan;eBlenaHÉg nagk¾)anseRmcnUvesatabtþipl . eRkaymknageXIjeTaskñúgXravasvís½y k¾bYskñúg sMNak;RBHnagbCabtieKatmI taMgenAkñúgsIlPikçúnI Rbkb erOy²nUvPavnaedÍm,ImKÁCan;elI . eBalGMBIBYkjatirbs;RBHnagsuPakmµarFItaefrÍ ral; éf¶manRbRktIcUlmkrkRBHnag bbYlnag[caksikçabT elIkeLIgnUvRTBüsm,tþicMnYneRcIn ehIylYgelamRBHnag edaykamKuNTaMgLay . éf¶mYy kalBYkjaticUlmkrk RBHnagdUcmun² RBHnag)anRbkaseTaskñúgXravasvís½y nigkamTaMgLay eTIbeBalFm’edayKafa man 24 Kafa -107-

RbkbedaykarlHbg; EdleFVI[BBYkjatiGs;sgÇwm . RBHnagceRmInvíbsSna Rbkbeday\®nÞiyTaMgLay minyUr bu:nµan RBHnagk¾)anseRmcnUvRBHGrhtþpl RBmeday bdísmÖiTa 4 . kalEdl)anseRmcnUvRBHGrhtþplehIy k¾)aneBalnUvRBHKafasaCafµÍ tamdUcEdl)aneBalcMeBaH BYkjati EdlmanesckþIdUcteTA ³ kalBIedÍm ´enARkmuM maneRKÓgesøókBak;d¾s¥at )an sþab;Fm’ karRtas;dågsc©Fm’k¾ekItmandl;´enaH Ca®sþImin RbEhseFVs . ehtuenaH ´mineRtkGréRkeBkkñúgkamarmµN_TaMgGs; eXIjP½ykñúgskáay ehIyeBjcitþnwgkar ecjsagpñÜsEtmü:ag . ´lHbg;BYkjati Taskmµkr RsúkERsTaMgLayd¾sþúksþmÖ ¬nigKMnrénePaK³TaMgLay ¦ EdlKYr eRtkGr KYrrIkray ´lHbg;nUvsm,tþid¾eRcIn ehIybYs . ´ ecj ¬cakpÞH¦ edaysT§ay:agenHehIy ¬bYs ¦kñúgRBHsT§mµ EdlRBHsmµasm<úT§ Rtas;sEmþgehIyedayRbéB ´R)afña nUvesckþIminkgVl; eRBaHkarRtLb;mkrkkamenaHminsmKYr dl;´eT GñkNalHecalmasnigR)ak;ehIyKb,IRtLb;mk rkvíj . R)ak;kþImaskþIrbs;buKÁlenaH minEmnCaRTBüRbesIr 54

-108-


eT . karTTYlnUvR)ak;nigmasenaH suT§EtCaeRKÓg[ekIt elaP³ CaeRKÓgRsvåg CaeRKÓgvegVg CaeRKÓgB½n§B½T§eday FUlIKWkiels RbkbedayesckþIregáós manesckþIceg¥ótcg¥l;eRcIn esckþIeTogTat;zítefrkñúgRTBüenaHminmaneT . BYknrCn ¬EdleRtkGr ¦ edayRTBübu:eNÑH eQµaHfaCaGñk RbEhseFVs CaGñkmancitþesAhµg CaGñkGak;Gn; rEmgeFVI nUv CemøaHCaeRcIneTAvíjeTAmk . esckþIvínaseRcInRbkar KWkarsmøab; karcg karesAhµg esckþIvínas esckþIesak xSwkxSÜl rEmgekItR)akddl;BYkCn EdledkRtaMkñúgkam TaMgLay . GñkTaMgLayCajatiEmn Ethak;dUcCasRtÚv l,Üg´enaHkñúgkamTaMgLayeFVIGVI ¬eRBaH¦GñkTaMgLayRCab nUv´faCaGñkbYs Ca®sþIeXIjnUvP½ykñúgkamTaMgLay . Gasv³TaMgLayminEmnGs;eTAeRBaHR)ak;nigmas kamTaMgLayminEmnCamitþ CasPav³smøab; ¬nUvRbeyaCn_ ¦ CasRtÚv CaeRKÓgcgTuknUvsrKWkiels . GñkTaMgLayCajatiEmn Ethak;dUcCasRtÚv l,Üg´enaHkñúgkamTaMgLayeFVIGVI ¬eRBaH¦ GñkTaMgLayRCabnUv´faCaGñkbYs mank,alRtegal dNþb; nUvsgÇadÍ . du¿)aytamlMdab;pÞHkþI GaharcMNIkþI bgSúkUl-109-

cIvrkþI enHÉgCaGMeBId¾smKYrdl;´ Cabrikçar CaTIGaRs½y rbs;GñkbYs . elakGñkEsVgrknUvKuNd¾FMTaMgLay x¢ak; ecalnUvkamTaMgLayEdlCaTiBVnigCarbs;mnusS buKÁlGñk EsVgrknUvKuNFMTaMgenaH mancitþ»neTAkñúgRBHniBVan CaTId¾ ekSm buKÁlGñkEsVgrkKuNFMTaMgenaH )andl;nUvesckþIsux \tkeRmIk . TICRmkrEmgminmankñúgkamTaMgLayNa ´min smKb; edaykamTaMgLayenaHeToteT kamTaMgLaymin EmnCamitþ dUcCaGñksmøab; b¤dUcCaKMnrePøIg naMmknUvesckþI RBÜy . kamenaHmins¥at RbkbedayP½y RbkbedayesckþI ceg¥ótcg¥l; dUcCabnøa kamnu+HCaeRKÓgj:am CaeRKÓgkgVl; éRkElg manmuxQmeTArkesckþIvegVgd¾FM . kamKuNCa ]bsKÁ³pg mansPaBKYrxøacpg kamarmµN_TaMgLay man ]bmadUck,alBs; BYkbufuC¢nl¶g;exøAdUcCabuKÁlxVak; Etg eRtkRtGal . eRBaHfa BYkCneRcInrUbEdlC¿Bak;eday eRKÓgC¿Bak;KWkam rEmg)an ¬esckþITukç ¦kñúgelak rEmgmin dågc,as;nUvTIbMputénCatinigmrN³ . mnusSTaMgLayCa eRcInEtgedÍreTAkan;pøÚv CaTIeTAkan;TuKÁti mankamCaehtu CaeRKÓgnaMmknUveraKdl;xøÜn . kamTaMgLay CaeRKÓgjúaMg 55

-110-


kan;Qan \tmanesckþIjab;j½r ehIysµigsµaF×eTobKl; eQI . nagsuPakmµarFIta bYs)an 8 éf¶nwgéf¶enHehIy Ca PikçúnImansT§a l¥kñúgRBHsT§mµ Edlnag]b,lvNÑaTUnµan ehIy Ca®sþImanvíC¢a 3 lHbg;nUvmc©ú)an . PikçúnIenH CaGñk enA\tmanbMNul man\®nÞiyceRmInehIy R)ascakkiels eRKÓgRbkbTaMgBYg mankic©eFVIrYcehIy minmanGasv³ . eTvraCeQµaHská³ Cam©as;énBYkstV RBmTaMgBYkeTvta cUl eTAnmsáarcMeBaHPikçúnIeQµaHsuPakmµarFItaenaH edayb£T§i ¬rbs;xøÜn ¦ .

sRtÚv[ekIty:agenH CaehtujúaMgstV[ekþARkhay naMmk nUvesckþIesAhµg Canuyrbs;stVelak CaTItaMgéneRKÓgcg CacMNgénesckþIsøab; . kamTaMgLayCaeRKÓgjúaMgstV[ qáÜt ¬qáÜtEmnETn ¦ [niyayb:):ac;b:e):ac júaMgcitþ[PøaMgPøat; marKWkamrbs;BYkstV EtgrYbrwtedayesckþIesAhµg y:ag qab;rh½s . kamTaMgLaymaneTasrkTIbMputKµan manTukç eRcIny:ag manBisd¾xøaMgkøa manrsq¶aj;tic CaeRKÓgeFVInUv cm,aMg júaMgcMENkénFm’s[sabsUnüeTA . ´enaHlHbg; nUvesckþIvínasEdlmankamCaehtu EbbenH eRtkGrcMeBaH RBHniBVansBV²kal minRtLb;mkkan;kamenaHvíjeT . ´Ca ®sþIR)afñanUvPaBd¾RtCak; ¬RBHGrhtþ ¦ eFVInUvcm,aMgcMeBaH kamTaMgLay CaGñkminRbmaT eRtkGrcMeBaHRBHniBVan CaTIGs;eTAénsMeyaCn³ . buKÁlGñkEsVgrknUvKuNd¾FM TaMgLay qøgehIytampøÚvNa ´nwgedÍreTAtampøÚvenaH Ca pøÚv\tesak manFUlIeTAR)asehIy CapøÚvekSmd¾Rtg; Rbkb edayGgÁ 8 d¾RbesIr . ¬RBHmanRBHPaKRtas;fa ¦ GñkTaMgLay cUremIlnUv nagsuPakmµarFItaenH Ca®sþIzítenAkñúgFm’ nag)ancUleTA -111-

¬suPakmµarFItaefrÍ bidkelx 57 TMB½r 206-210 ¦

8-RBHnagcalaefrÍ bgb¥ÚnRsI² 3 nak;KW RBHnag cala 1 RBHnag ]bcala 1 nigRBHnag sIsubcala 1 . )anRCabfa RBHFmµesnabtIbYsehIy k¾)annaMKñaKitfa RBHFmµvín½yEdlbg Rbúsrbs;eyIgbYs R)akdCaminGn;fyeLIy bBVC¢amuxEt RbesIredayBit . luHKitdUecñHehIy k¾ekIt]sSah³ man qnÞ³xøaMgkøa )annaMKñaTaMg 3 nak;lHjati nigGñkCítxagEdl kMBugEtyMesak ecjbYs . luHbYsehIy k¾Büayamkñúgkic© 56

-112-


bdíbtþi minyUrbu:nµank¾)anseRmcnUvGrhtþpl enAeday niBVansux nigplsux . éf¶mYy RBHnagcalaefrÍ RtLb;mkGMBIbiNÐ)at eRkayGMBIqan;rYcehIy )ancUleTAkan;éRB edÍm,IsRmakkñúg eBléf¶ . RKaenaHmarmancitþ)ab )ancUleTArkRBHnag calaefrÍ luHcUleTAdl;ehIy k¾)aneBal[RBHefrÍdUecñHfa ¬tambidkelx 30 /TMB½r 12 ¦ ³ mar-mñalPikçúnI nagminKab;citþnwgGVI ? efrÍ- mñalGavuesa eyIgminKab;citþnwgCatikMeNIt . mar-ehtuGVI)anCanagminKab;citþnwgCatikMeNIt buKÁlkalekItmkehIy rEmgbriePaKnUvkamTaMgLay GñkNabgÁab;nag[Rbkan;nUvesckþIenHfa mñalPikçúnI cUrnag kuMKab;citþnwgCatikMeNItdUecñH ? efrÍ- stVekItmkehIy rEmgEtgEtsøab; stVekIt ehIyrEmgeXIjTukçTaMgLay KWkarcg karebotebon nig ]bRTBepSg² eRBaHehtudUecñH eTIbeyIgminKab;citþnwgkar ekIteLIy . RBHBuT§RTg;sEmþgFm’ CaeRKÓgRbRBwtþknøgnUvkarekIt -113-

RBHGgÁjúaMgeyIg[taMgenAkñúgsc©Fm’ edÍm,IlHbg;nUvTukç TaMgGs; . stVTaMgLayNa ekItkñúgrUbPBkþI stVTaMgLayNa mancMENkkñúgGrUbPBkþI stVTaMgGs;enaH kalebImindågnUv nieraFeT rEmgmkkan;PBfµÍeTot . lMdab;enaH marmancitþ)abdågfa RBHnagcalaPikçúnI sÁal;GjehIy k¾manesckþITukç tUccitþ )at;GMBITIenaHeTA .

3

57

9-RBHnag]bcalaefrÍ RBHnag]bcalaefrÍ Cab¥ÚnRsIrbs;RBHnagcalaefrÍ bYsehIyceRmInvíbsSna k¾)anseRmcnUvGrhtþpl ehIy )an]TaneLIgfa « eyIgCaPikçúnI mansti manckçú man \®nÞiy)anGb;rMehIy cak;FøúHnUvsnþibT Edl]tþmburs)an esBehIy » . marmancitþ)ab )aneBalBaküenHnwgRBHnag]bcalaefrÍfa ¬tambidkelx 30 / TMB½r 14 ¦ ³ mar- mñalPikçúnI ehtudUcemþc)anCanagcg;ekIt ? efrÍ- mñalGavuesa eyIgGt;cg;ekIt kñúgTINaeLIy . -114-


mar- BYkeTvtaNa EdlzítenAkñúgCan;tavtþigSkþI Can;yam³kþI Can;tusitkþI BYkeTvtaEdlzítenAkñúgCan; nimµanrtIkþI Can;vsvtþIkþI nagcUrtmál;citþkñúgBYkeTvtaenaH nwg )anTTYlnUvteRmkminxan . efrÍ- BYkeTvtaNa EdlzítenAkñúgCan;tavtþigSkþI Can;yam³kþI Can;tusitkþI BYkeTvtaEdlzítenAkñúgCan; nimµanrtIkþI Can;vsvtþIkþI eTvtaTaMgenaH C¿Bak;edayeRKÓgcg KWkam rEmgmkkan;GMNacénmareTot . elakTaMgGs;RtÚvePøIgeqH elakTaMgGs;ekþARkhay elakTaMgGs;PøWRcalrnÞal elakTaMgGs;jab;j½rehIy . TINaEdlminjab;j½r minkeRkIk minEmnCasMeNB énbufuC¢n minEmnCad¿eNIrénmar citþeyIgeRtkGrehIykñúg TIenaH . lMdab;enaH marmancitþ)abdågfa RBHnag]bcala PikçúnIsÁal;GjehIy k¾manesckþITukçtUccitþ )at;GMBITIenaH eTA .

3 -115-

58

10-RBHnagsIsubcalaefrÍ RBHnagsIlUbcalaefrÍ Cab¥ÚnRsIrbs;RBHnag]bcalaefrÍ )aneqøIytbcMeBaHsMNYrrbs;mar manesckþIbBa¢ak; GMBIlT§idéT nigRBHBuT§sasna ³ mar- mñalPikçúnI nagKab;citþnwglT§irbs;buKÁlNa ? efrÍ- mñalGavuesa eyIgminKab;citþnwglT§irbs;buKÁl NamYyeT . mar- nag]TÞiscMeBaHbuKÁlNa )anCaekark,al R)akddUcCasmNI ebInagminKab;citþnwglT§irbs;buKÁl NaeT ehtuGVI)anCanagRbRBwtþdUcCaRsIvegVg ? efrÍ- buKÁlTaMgenaHEdlmanlT§ieRkARBHBuT§sasna rEmgliccuHkñúgTidæíTaMgLay eyIgminKab;citþnwgFm’rbs; buKÁlTaMgenaHeT eRBaHfabuKÁlTaMgenaH minEmnCaGñk QøaskñúgFm’eLIy . RBHBuT§RTg;ekItkñúgsküRtkUl rkbuKÁleRbóbKµan RTg;RKbsgát;nUvFm’TaMgBYg RTg;km©at;bg;nUvmar RTg;min caj;nUvmarTaMgGs; RTg;putcakkielsTaMgBYg minGaRs½y edaytNða . -116-


RBHGgÁRTg;manckçúeXIjFm’TaMgGs; dl;nUvkiriyaGs; eTAénkmµTaMgBYg RTg;mancitþcuHs‘b;kñúgFm’CaeRKÓgGs;eTA én]bFi RBHd¾manRBHPaKGgÁenaH CaRKÚrbs;eyIg eyIgKab; citþnwgsasnarbs;RBHGgÁ .

sUmbþIbYskñúgRBHBuT§sasna . nag)anerobkar ecjcakpÞH eTAenAÉRtkUlxagbþI CaGñkmansIlmanklüaNFm’l¥s¥at bIdUceTvtaenARKb;RKgpÞH . karenARKb;RKgpÞHrbs;nag rYm CamYynwgsVamI minyUrbu:nµan nagk¾taMgKP’ EtnagenAmin Tan;dågxøÜnfa manKP’enAeLIy . eBlenaH RBHnKrRtÚvdl;kalnkçtþb£kS RbúsRsI rIkraysb,ay kMsanþkñúgRBHnKr emIlmehaRsBCaedÍm . sVamI)an[nagCaPriyatak;Etgkay eTAedÍrelgsb,ay nwgeK. Ca»kasl¥ kñúgeBlenaHÉg nag)anerobrab;GMBITukç eTasénrUbkay Carbs;mins¥at Casm,úkéneraK nigCa Par³F¶n;edayGenkbriyay ehIyCacugeRkay nag)an eBalfa « ´m©as;FujRTan;cMeBaHrUbkayenHNas; etI[ nag´tak;EtgrUbkayenHedÍm,IGVI karEdleyIgRbdab;tak;EtgrUbragkayenH dUcKñanwgkarRbdab;tak;EtgqñaMgdÍEdl eBjeTAeday]c©ar³ eFVI[s¥atEtxageRkA minEmneTb¤ » . esdæÍbuRtEdlCasVamIrbs;nag kal)ansþab;Bakürbs; PriyaehIy eTIbeBalBaküsYrfa « mñalnagd¾ceRmIn kal

3

11-kumarksSbmataefrÍ RBHefrÍrUbenH CaGñkmansT§aRCHføakñúgkarsagpñÜs mankartaMgcitþBitR)akd sUm,Iman]bsKÁk¾mincuHcaj; min e)aHbg;nUvkartaMgcitþenaHEdr . eRBaHBüayamkñúgbMNg[ )anseRmc tamkartaMgcitþrbs;xøÜn TIbMputk¾)ancUlkan; pñÜsbYsCaPikçúnI seRmctam]bnisS½yEdl)ansnSMTukmk. Rbvtþirbs;RBHefrÍ mankñúgGdækfanieRKaFCatk nig GdækfaFmµbTGtþvKÁ . nagekItkñúgRtkUlesdæÍRkúgraCRKwH CakulFItamanbMNgR)afñacUlkan;pñÜsEtmü:ag bu:Enþmata bitahYgEhgkUnRsI sUm,IsUmy:agNa² k¾matabitamin[ kUnRsIbYseLIy ehIyTIbMputk¾Tukdak;nag[mansVamIenA kñúgRkúgraCRKwHCamYyKña . nagKitfa caMeyIgeTAenARtkUlxagbþIehIy eyIgnwg -117-

59

-118-


mancitþCamþay EtgEtnwkdl;kUn EdlRBHraCa)anyk eTAciBa©wm . ry³kal 12 qñaM muxnagTTwkeCakedayTwk EPñkral;eBlEdlnwkdl;buRt CakUnEdlekItBIépÞ . RBHnag qan;tic sigtic minmancitþbdíbtþiFm’ eRBaHcitþrbs;nageTA enAnwgbuRtbu:eNÑaHRKb;evla . RBwkéf¶mYy RBHnagnimnþeTAbiNÐ)at k¾)anCYbnwg RBHkumarksSb³EdlCakUnbegáÍtenaHÉg.RBHkumarksSb³FM dågkþIeLIg )ancUleTAkan;pñÜskñúgRBHBuT§sasna )anseRmc CaRBHGrhnþ kñúgeBlsþab; vmµiksURt ¬bidkelx 21 ¦ . kalEdlRBHnag)anCYbnigdågfaCakUnehIy eTIbERsk ehAfa « kUn » ehIyk¾sÞúHcUleTArk edaycitþeRtkGr\t ]bma bu:EnþedaysÞúHRbjab;eBk k¾Pøat;eCÍgdYlkñúgTIenaH . edayGMNackarRsLaj;cMeBaHbuRt TwkedaHrbs;PikçúnIenAEt man eBldYlenaH TwkedaH)anhUrecjmkTTwkcIvrrbs; RBHnag . RBHnagxMRbwgeRkakeLIgehIycUleTAcab;cIvr rbs;elakkUn edaycitþrMePIbBn;eBk . RBHkumarksSb³ manRBHhb£T½ybMNgnwgse®gÁaH ejammata )anmanRBHvacamin[PikçúnImþayCab;C¿Bak;eday

ebInageXIjeTasénrUbkayy:agenHehIy dUcemþc)anCa nagminbYs ? » . nag)aneBalnwgsVamIfa « ebI´m©as;man»kasGac bYs)an ´m©as;nwgbYskñúgéf¶enHÉg » . sVamIrbs;nag )anGnuBaØat[nagbYskñúgeBlenaH . )anbric©aKnUvRTBüsm,tþiy:ageRcInkñúgBiFIerobcM[Priyaecj bYs nig)annaMnageTAkan;sMNak;PikçúnIedaybrivary:ag KRKwkKeRKg . CakarsmtambMNgEdl)anR)afña taMgEtBI enARkmuM nigsmtam]bnisS½yGMBIGtItCati . karEdlsVamI RBmTaMgbrivard¾eRcInCUnnageTAbYsenH KWCakarCUnd¿eNIrd¾ Gs©arümYy smnwgTwkcitþl¥ Rbkbeday]tþmKtix<s;rbs; sVamI nagk¾mand¿eNIrecjcakGMBIPBbIedayminmanGal½y pgEdr . RBHnag)anRbsUtbuRtenAkñúgsMNak;PikçúnI . eTaHCa manbBaðaGVI² kñúgkartaMgKP’k¾eday RBHnagdågEtBIesµaHkñúg RBHsasna esµaHkñúgpñÜs\tEkERb edayminxøacBaküriHKn; BIGñkNa²eLIy . bu:EnþeTaHCacitþtaMgmaMkñúgpñÜsy:agNak¾eday RBHnag -119-

60

-120-


)an » rYcehIyRBHGgÁRTg;Rtas;nUvRBHKafa ³ Gtþa hi Gtþena naefa eka hi naefa bera siya Gtþna hi suTenþn naf¿ lPti TuløPM . xøÜnCaTIBwgénxøÜnÉg buKÁldéTNahñ+ EdlGacCaTI Bwg)an buKÁlEdlmanxøÜnTUnµan)anl¥ehIy rEmg)annUvTI BwgEdleK)anedayRk . Baküfa « TIBwg » kñúgTIenH KWsMedAykGMNacén kuslkmµ rhUtdl;mKÁpl EdlminGacGñkdéTNamYymk C¿nYsGMNacenH)aneLIy bu:EnþklüaNmitþrEmgman]bkar³ kñúgTIBwgenH)an edayBitR)akd .

esckþIfa « GñkRbRBwtþGVI eTIbminGackat;esckþIRsLaj;)an kñúgeBld¾yUryarmkehIyenH ». RBHPikçúnIsþab;ehIy min eCORtecokrbs;xøÜn ERkgfaxøÜnÉgsþab;RcLM eTIbsYrbBa¢ak; fa « kUn ¡ kUnniyayfadUcemþchñwg ». RBHkumarksSb³ )anmanRBHvacadUcmuneTot . RBHPikçúnIeTIbKitfa « eyIg minGacGt;RTaMminbgðÚrTwkEPñk)an Gs; 12 qñaM eRBaHehtuén buRt bu:EnþbuRtrbs;eyIgenH mancitþrwgeRKatRKat min)an nwkeyIg RsLaj;eyIgGVIbnþicesaHeLIy RbeyaCn_GVIeday buRtenH EdleyIgmkvegVgnwk vegVgRsLaj;eKEtmñak;Ég dUecñH ». citþrbs;RBHnagPikçúnI bIdUcépÞemXRsLH kat; Gal½yBIbuRt taMgcitþRbRBwtþFm’ eXIjc,as;faminmanGVICa xøÜn nigCarbs;xøÜneLIy ehIyk¾)anseRmcnUvRBHGrhtþkñúg éf¶enaHÉg . RBHd¾manRBHPaK RTg;RbkasesckþIEdlRBHefrÍkat; karRsLaj;cMeBaHbuRt ehIyeFVITIBwg[dl;xøÜnÉg)an eTIb RTg;Rtas;fa « mñalPikçúTaMgLay buKÁlEdlGaRs½yGñkdéT minGacnwgseRmc)annUveTvelak b¤mKÁpleLIy dUecñaH ehIy xøÜnhñwgÉgEdlCaTIBwgrbs;xøÜn GñkdéTnwgeFVIGVI[ -121-

3

61

-122-


Epñk])ask 1-RBH)aTBim<isar RBH)aTBim<isarmanRbvtþiEdlKYr[kt;smÁal;dUcteTA³ -RBHraCanKrmKF³ . -)anseRmcesatabtþipl . -fVayevLúvnmhaví ½ harCavtþTI 1 . -maneRbtFøab;Cajatirbs;RBHGgÁ . -carGkSrdak;RkaMgmas erobrab;GMBIRBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇ ekItmankñúgelak epJÍRkaMgmasenaHeTAfVayRBH)aTbukáúsati nKrtkásila . -)anTteram)aTeCÍgd¾y:ags¥atl¥Gs©arü rbs;esaNekaLivís³ ehIy)anENnaM[esaNekaLivís³ cUlKal; RBHd¾manRBHPaK EdlRBHGgÁeBlenaHRTg;Kg;Rbfab;enAPñM KiCÄkUd . -manRBHraCsT§aRCHføanwgRBHd¾manRBHPaKd¾éRkElg )ancat;EcgpøÚvd¾y:agBiess kñúgd¿eNIrRBHsmµasm<úT§RTg; yageTAkan;nKrevsalI . -)ancat;kar[RBHnagexma GKÁmehsIcUlKal;RBH-123-

d¾manRBHPaK . -CaRBHraCaRTg;Fm’ manRBHT½ykruNa GnueRKaH bric©aKRBHelahit [dl;RBHnageveThI Edlcaj;KP’ . -eTaHCa)anRCabfa manbuRtmkCasRtÚvk¾eday k¾ RBHGgÁRTg;karBarbuRtCanic© [CÍvítbuRt fñmbuRt niglHbg; GVI²edÍm,IsmtamR)afñarbs;buRtrhUt . -eBlmYyEdlRBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;Rbfab;enA RBHKn§kudí naPñMKiCÄkUd RBH)aTBim<isar )ancUlKal; ehIy )ansUmnUvverakasGMBIRBHGgÁ sUm[PikçúsgÇTaMgLay RbC¿u Kñakñúgéf¶bkti]e)asfrbs;])ask ])asika CaRbeyaCn_ kñúgkarsEmþgRBHFm’ . -RBHraCa manTMnak;TMngCamYynwgRBHbilinÞvcäetßr RBHraCasUmRbTanmnusSGñ-124kRsúk[mkCYyeFVIkarvtþ . luH RCabdl;RBHd¾manRBHPaK RBHGgÁRTg;GnuBaØat[man Garamik³ KW mnusSEdleFVIkarTMnukbRmúgvtþ beRmIvtþ . RBHraCa )anRbTanmnusSsRmab;eFVIkargarbeRmIvtþ 500 nak;dl; RBHbilinÞvcäetßr mnusSTaMgenaH)anrs;enACu¿KñaCaPUmimYy ehAfa « PUmiGaramik³ » b¤ « PUmibilinÞvcä³ » . 62

-124-


-eBlmYyRBHraCa manRBHraCbMNg edÍm,InwgRsg; Twkte)aTa enAxageCÍgRkúgraCRKwH eRkAexøagTVar bu:Enþ edaysarPikçúsameNrRsg;TwkekþAyUreBk RBHraCaenArg;caM Tal;EteKbiTTVarnKr . edaysm½yenaH RkúgraCRKwHman sRtÚveRcIn RBHraCa)anRtas;bgÁab;[eKrkSaRBHnKry:ag twgruwg TVarFM²énRkúgRtÚvebIkbiTtameBlevla minmanelIkElg[GñkNamñak;eLIy sUm,IEtRBHGgÁCaesþchñwgk¾eday dUecñH raRtIenaHRTg;RtÚvKg;enAeRkARkúgrhUtvas;RBwk . -CacugeRkayénRBHCnµrbs;RBHGgÁ RtÚvRBHraCbuRt GCatstþúRKb;RKgraCsm,tþi ehIycab;RBHGgÁCaRBHbitaXuM XaMg tamkarjúHjg;rbs;PikçúeTvTtþ TIbMputRBHraCaRtÚvGs; RBHCnµkñúgTIXuMXaMgenaHÉg RBmCamYyKñanigbuRtrbs; RBH)aTGCatstþúRtÚv)anRbsUt . RBHGgÁbdísn§ikñúgeTvelak Casmøaj;énRBH)aTevsSvN½ .

-kalBIenAkñúgRBHKP’ RBHmata)ancaj;KP’ cg;esay RBHelahitrbs;RBHsVamI . -kalEdlenACaRBHraCkumar )anesBKb; Cítdít sñiT§sñalCamYynwgPikçúeTvTtþ . -)aneFVIbituXatCaGnnþriykmµ rYcehIyeTIbmanesckþI ekþARkhaysþayeRkay . -eRkaymk)aneXIjeTasPikçúeTvTtþ Qb;TMnukbRmúg ehIy)anesBKb;CamYyeBTü CÍvkekamarPc© . -GaRs½yeBTüCÍvkCaklüaNmitþ RBH)aTGCatstþú )ancUleTAKal;RBHbrmsasþa enACÍvkm<vn½ )ansþab; samBaØplsURt )andl;RBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇCaTIBwg TIrlwk nig)ansUmxmaeTascMeBaHRBHd¾manRBHPaK . -cab;taMgEtBIeFVIbituXat)anseRmcehIymk RBH)aT GCatstþúmin)anpÞú¿lk;eLIy TaMgyb;TaMgéf¶ bu:EnþeRkay eBlEdlesþc)ancUlKal;RBHbrmsasþa )ansþab;RBHFm’ eTsnad¾BIeraH mannUv»Cad¾BiessenaHehIy RBHGgÁ)anpÞú¿ lk; nigRTg;)aneFVIskáar³d¾FMéRkElgcMeBaHRBHrtnéRt . -kñúgbNþabufuC¢nTaMgLay GñkEdlmannUvsT§aRCHføa

3

2-RBH)aTGCatstþú RBH)aTGCatstþú CabuRtrbs;RBH)aTBim<isar CamYy nwgRBHnageveThI manRbvtþiEdlKYr[kt;smÁal;dUcteTA ³ -125-

63

-126-


cMeBaHRBHrtnéRt esµIedayRBH)aTGCatstþúminmaneLIy . -enAeBlEdlRBHraCa)anRCabfa RBHbrmsasþaRTg; briniBVanehIy RBHraCaRTg;snøb;Gs; 3 dg eRkaymkk¾ knÞk;kenÞjedayesckþIesak RTg;yagecjBIRBHraCvaMgmk tamfñl; manGakardUcmnusSvíklcrit RTg;yagcUlkan; CÍvkm<vn½ RTg;eBalerobrab;rkRBHd¾manRBHPaKedayRbkar epSg² . -RBH)aTGCatstþúeveThIbuRt )anTTYlRBHbrmsarIrikFatuénRBHsmµasm<úT§ 1 PaKkñúg 8 PaK BInKrkusinara dEgðmkkan;RkúgraCRKwHy:agKRKwkKeRKg ehIybBa©úHRBHFatu kñúgRBHectiy [CaTIeKarBbUCaénmhaCn . -RBHraCa)ancat;Ecg[CagCYsCul ¬bdísgçrN³ ¦ erobcMvtþ 18 Cu¿víjRkúgraCRKwH rYcehIy)an]btßmÖnUvbzmsgÁayna EdlkñúgenaHmanRBHGrhnþ 500 GgÁsuT§Et)annUv GPiBaØa nigbdísmÖiTa manRBHmhaksSbetßrCaRbFan RBH])alietßrvísC¢naRBHvín½y ÉRBHGannÞetßrvísC¢nanUvRBHsURt nigRBHGPiFmµ RbRBwtþeTAGs; 7 ExeTIbcb;bidkTaMg 3 enA stþbNÑKuha naPñMevPar³Cab;RkúgraCRKwH eBlenaHEpndÍ -127-

keRkIkjab;j½r . -RBHraCa )anrYmshkarCamYynwgRBHmhaksSbetßr erobcMnUvkargard¾FMmYyeTotehAfa « FatuniFan » kb;RBH Fatu 7 cMENkkñúgTIEtmYyenATisGeKñy_RkúgraCRKwH )an erobcMkEnøgkb;RBHFatuenaH eBareBjedayrtnvtßú nigeday karGFidæanrbs;RBHmhaksSbetßr . -kalRBHmhaksSbetßrbriniBVanfµÍ² RBHraCaRBm edaybrivard¾eRcIn )anyageTAfVaybgÁMRBHsrIrsBénRBHefr³enAPñMkukáúdsm)at EdlmunnwgbriniBVan RBHefr³)an GFidæan[RBHraCa RBmTaMgbrivar)aneXIjsrIrsBkñúgcenøaH PñMTaMg 3 . -enAxagcugénsamBaØplsURt RBHd¾manRBHPaKRTg; Rtas;fa «RbsinebIRBHraCaGgÁ enH min)anpþac;bg;RBHCnµayu -128énRBHbitaEdlCaRBHFmµraCa RbkbedayFm’eT Fmµckçú KW esatabtþimKÁ EdlR)ascakFUlI R)ascakmnÞil nwgekIt eLIg dl;RBHraCaelIGasn³enH minxaneLIy ». RBH)aT GCatstþúRtÚvGs;RBHCnµ eday]TyPTÞCabuRt eFVIXat deNþImraCsm,tþi ehIybdísn§ikñúgelahkumÖInrk . 64


-kñúgGnaKtCati énRBH)aTGCatstþú kalEdl)an rYcTukçeTasBIkñúgG)ayPUmiehIy nwg)anRtas;CaRBHbec©kBuT§mYyRBHGgÁmanRBHnamfa « CÍvítvíess » ehIybriniBVan EdlCabrieyasanénCÍvítkñúgvdþsgSar .

3

3-eBTüCÍvkekamarPc© eBTüCÍvkekamarPc© ekItenAkñúgraCRKwH mþayeQµaH salvtI CanKresaPinIRbcaMRkúgraCRKwH manRbvtþiEdlKYrkt; smÁal;dUcteTA ³ -eRBaHmþaye)aHbg;ecal eTIb)anGPyraCkumarerIs ykmkciBa©wm[manCÍvít . -FMeLIg)aneTAeronvíC¢aeBTü enAÉnKrtkásila man BüayamemaHmut ecHcb;víC¢akñúgevlaticCagsisSFmµta nig CaeBTüBUEkbMput . -mankardågKuNGPyraCkumarCabitaciBa©wmNas; EdleFVI[GPyraCkumarrwgrwtEtRsLaj; . -eBTüCÍvkekamarPc© )anfVaykarBüa)aldl;RBH)aT Bim<isar nigkøayCaeBTüRbcaMraCvaMg . -129-

65

-)anfVaykarBüa)aldl;RBHraCanKrdéT mannKr ]eC¢nICaedÍm )anrgVan;éføBüa)aleRcInsn§wksn§ab; . -)anfVaykarBüa)aldl;RBHd¾manRBHPaK fVaysMBt; d¾mantémøRbmaNmin)andl;RBHsmµasm<úT§ nigsMBt;déT 1000 pÞaMgdl;PikçúsgÇ RBmTaMgsUmBr sUmRBHmanRBHPaK GnuBaØatKhbticIvr dl;PikçúsgÇTTYleRbIR)as; . RBHGgÁ RTg;GnuBaØatKhbticIvrcab;BIeBlenaHmk . -RBHBuT§Kg;elIPñMKiCÄkUd sEmþgRBHFm’ eBTüCÍvk)an seRmcesatabtþipl . -)anksagvtþenAnwgcmáarsVayrbs;xøÜn fVaysgÇ manRBHBuT§CaRbFan . vtþenaHeQµaHfa CÍvkm<vn½ enAkñúgRkúg raCRKwH cuHBIPñMKiCÄkUdcUlmkxagkñúg . -kñúgmhaxn§k³ vín½ybidkelx 6 / TMB½r 239 eBTü CÍvk)anBinitüeXIjmanbBaða mnusSmaneraK 5 y:ag KW kudæ¿ Xøg; 1 / KeNÐa Bkb¤bUs 1 / kilaesa ERsg 1 / esaesa eraKrIgér 1 nig Gbmaera qáÜtRCÚk 1 naMKñabYsedayRKan;Et edÍm,IgayRsÜlkñúgkarrkSaBüa)al CaehIyk¾swkvíj . eBTüCÍvk)ancUlKal;RBHd¾manRBHPaK RkabTUlRBHGgÁfa -130-


bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁsUmBrfa elakm©as; TaMgLaykuMbMbYsmnusSEdlmanGaBaFTaMg 5 y:ageLIy » >>>. eTIbRBHGgÁRTg;bBaØtþfa « mñalPikçúTaMgLay mnusSEdl manGaBaFTaMg 5 y:agehIy GñkTaMgLayminKb,IbMbYs eLIy PikçúNabMbYs RtÚvGabtþiTukád » . -kñúgxuTÞkvtßúkçn§k bidkelx 10 / TMB½r 169 eBTüCÍvk )anBinitüeXIjPikçúTaMgLay mankayeRcIneTAedayeTas ¬eraKTl;¦ manGaBaFeRcIn. eBTüCÍvk)ancUlKal;RBHd¾man RBHPaK RkabTUlRBHGgÁfa « bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn \LÚv enH PikçúTaMgLaymankayeRcIneTAedayeTas manGaBaF eRcIn bBiRtRBHd¾manRBHPaKd¾ceRmIn ´RBHGgÁsUmGgVr sUm RBHGgÁGnuBaØatTIc®gám nigeragePøIgdl;PikçúTaMgLay Cakar RbéB kalebIy:agenHPikçúTaMgLaynwgminsUvmanGaBaF ». eRBaHniTanenH d¿eNIrenH RBHd¾manRBHPaKRTg;eFVIFmµIkfa kñúgevlaenaH ehIyRtas;ehAPikçúTaMgLaymkfa « mñalPikçú TaMgLay tfaKtGnuBaØatTIc®gám nigeragePøIg » >>>. -RbvtþierOgr:avrbs;eBTüCÍvkekamarPc© manBisþarkñúg vín½ybidkelx 8 / cIvrkçn§k³ / TMB½r 61 bBa¢ak;GMBIsmtßPaB «

-131-

66

nigTwkcitþmnusSl¥ EdlKYr[sikSaceRmInesckþIRCHføa . -kñúgKafaFmµbT GrhnþvKÁ )anR)arB§cMeBaHRBHGgÁ RTg;RtÚvrbYs BgRBHelahit edaysarPikçúeTvTtþ bMNgeFVI XatRBHGgÁ enAPñMKiCÄkUd . PikçúeTvTtþmancitþRbTUsþcMeBaH RBHsmµasm<úT§ Tmøak;fµelIRBHGgÁ ÉeBTü CÍvk RCHføanig RBHd¾manRBHPaKd¾éRkElg )anfVaykarrkSa nigBüa)aldl; RBHGgÁenACÍvkm<vn½ edaykarbiTfñaMfVay ehIy)anRkabTUl sYrRBHGgÁfa « bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn esckþIekþARkhay ekIteLIgkñúgRBHsrIr³rbs;RBHGgÁb¤eT ? » . RBHsasþaRTg;Rtas;fa « CÍvk esckþIekþARkhay TaMgBYgrbs;tfaKt s¶b;rm¶ab;ehIy enAKl;eBaFiRBwkSenaH Ég ». dUecñHehIy RBHGgÁRTg;bnþGnusn§i Rtas;nUvRBHKafa enHfa ³ KtT§iena viesaksS vib,mutþsS sBVFi sBVKnßb,hInsS briLaeha n viC¢ti . esckþIekþARkhay rEmgminmandl;buKÁlEdlman pøÚvq¶ay)andl;ehIy minmanesckþIesak rYcputehIyBIFm’ TaMgBYgmanxn§ 5 CaedÍm nigCaGñklHbg;nUvkielsEdlCa -132-


eRKÓgedatRkgTaMgBYg)anehIy . -CÍvkm<vnaram CaGaramEdleBTüCÍvk)ansagfVay sgÇmanRBHBuT§CaRbFan . vtþenHÉgehIy EdlRBHcULbnßk³)anseRmcnUvKuNFm’d¾x<g;x<s; cb;kic©rbs;bBVCítkñúg RBHsasna . -kñúgbidkelx 48 / TMB½r 132 sm½ymYyRBHd¾manRBHPaKRTg;Kg;enAkñúgCÍvkm<vn½ . eBTüCÍvk)anTUlsYrRBHd¾manRBHPaKGMBI ])askGñkmansIl rhUtdl;xagcugRBHsURt )anTUlsYrRBHGgÁfa « bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ])ask GñkRbtibtþi edÍm,ICaRbeyaCn_dl;xøÜnÉgpg edÍm,ICa RbeyaCn_dl;buKÁldéTpg etIedayehtudUcemþc ? » . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;Fm’ 8 KW ³ 1-])askbribUN’edaysT§a edayxøÜnÉgpg TaMg bbYlbuKÁldéT[bribUN’edaysT§apg . 2-CaGñkbribUN’edaysIl edayxøÜnÉgpg TaMg bbYlbuKÁldéT[bribUN’edaysIlpg . 3-CaGñkbribUN’edaycaK³ edayxøÜnÉgpg TaMg bbYlbuKÁldéT[bribUN’edaycaK³pg . -133-

67

4-CaGñkcg;eXIjBYkPikçú edayxøÜnÉgpg TaMgbbYl buKÁldéT[)aneXIjBYkPikçúpg . 5-CaGñkcg;sþab;RBHsT§mµ edayxøÜnÉgpg TaMgbbYl buKÁldéT[)ansþab;nUvRBHsT§mµpg . 6-CaGñkRTRTg;nUvFm’TaMgLay Edl)ansþab;ehIy edayxøÜnÉgpg TaMgbbYlbuKÁldéT[RTRTg;nUvFm’pg . 7-CaGñkBicarNanUvGtßénFm’TaMgLay Edl)ansþab; ehIy edayxøÜnÉgpg TaMgbbYlbuKÁldéT[BicarNanUv Gtßpg . 8-CaGñkdågc,as;nUvGtß dågc,as;nUvFm’ ehIyRbtibtþi nUvFm’d¾smKYrdl;Fm’ edayxøÜnÉgpg TaMgbbYlbuKÁldéT [RbtibtþinUvFm’d¾smKYrdl;Fm’pg . mñalCÍvk edayehtumanRbmaNbu:eNÑHÉg ])ask eTIbmaneQµaHfa CaGñkRbtibtþiedÍm,ICaRbeyaCn_dl;xøÜnÉg pg edÍm,ICaRbeyaCn_dl;GñkdéTpg . -kñúgbidkelx 23 /TMB½r 83 CÍvksURt eBTüCÍvk)an TUlsYrRBHd¾manRBHPaKGMBIRtI nigsac;EdlCaGaharkic© sRmab;bBVCít . RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgGMBIRtInigsac;y:ag -134-


4-TIXnxbriBVaCk briBVaCkenH eQµaHfa TIXnx³ ¬Ganfa TIX³n³x³¦ERb fa RkckEvg KWbriBVaCkenHKat;manRkckEvg ekItkñúgRtkUl GKÁievsSn³ RtÚvCakµÜyRBHsarIbutþ . eBlEdlRBHd¾manRBHPaKsEmþgevTnabriKÁhsURt eR)asbriBVaCkenH enAKuha sukrxata PñMKiCÄkUd RBHsarIbutþkMBugbk;pøítfVayRBHbrmRKÚ )ansþab;eTsnaenaH ehIy)anseRmcCaRBHGrhnþ enA kñúgéf¶ 15 ekItExmaX kñúgevlal¶ac . cMENk TIXnx³ k¾)anseRmcnUvesatabtþipl sEmþgxøÜnCa])askkñúgRBHBuT§sasna . esckþIBisþarénkarsnÞnarvagTIXnx³ nigRBHd¾manRBHPaK rYmTaMgRBHFm’EdlRBHGgÁRTg;sEmþgGMBIrUbkmµdæan nigGrUbkmµdæan kñúgeBlenaHpg mankñúgbidkelx 24 / TMB½r 48 TIXnxsURt . RBHsURtenHRBHGgÁsEmþgenAeBl l¶ac éf¶15 ekItExmaX eRkayGMBIkarRtas;dåg)an 9 Ex . éf¶enaHmancturgÁsnñi)atsEmþg»vaTb,atiemakçkñúgvtþevLúvn½ eRkamBnøWdYgcnÞeBjbUN’mI .

dUcemþcKYr nigy:agdUcemþcminKYr . sEmþgGMBIRBhµvíhar 4 y:ag nigkarsmøab;stVcMeBaHtfaKt b¤savkrbs; ½ tfaKt rEmgman)abeRcIn edayehtu 5 y:ag . )ansikSakñúg RBHsURtenHehIy nwg)andågfa « GaharbrisuT§ » enaH etI dUcemþctamesckþIBit . -EdlKYrekatsJb;EsJgd¾éRkElg dl;smtßPaBrbs; eBTüCÍvk KWeBTüCÍvkGacyagRBH)aTGCatstþú [)anmk Kal;RBHd¾manRBHPaK enHCaKuNUbkar³d¾FMeFgrbs;eBTü CÍvkekamarPc© EdlmancMeBaHRBH)aTGCatstþú k¾dUcCaman cMeBaHRBHBuT§sasna . -kñúgCÍvítrbs;eBTüCÍvk manGñkdéTRsLaj;rab;Gan eRcIn TaMgesþcTaMgra®sþ TaMgGñktUcTaMgGñkFM TaMgRKhsß TaMgbBVCít edayGaRs½yelIkarqøatvagév smtßPaBCak; Esþg manTwkcitþRbkbedayemtþakruNaeRcIn TaMgCaRBH GriybuKÁleTotpg. RBHGgÁRTg;sßabnakñúgtMENgCaÉtTKÁ³ elI])askTaMgLayEpñkxag manesckþIRCHføakñúgbuKÁl KW RCHføakñúgbuKÁlEdlKYrRCHføaBit² .

3 -135-

3

68

-136-


5-kumÖeXaskesdæÍ kumÖeXask³ CabuRtesdæÍRkúgraCRKwH mansm,tþi 40 ekadíkhabN³ . kalkñúgpÞHekIteraKqøgd¾sahav mata bita)an[kUnrt;eKcxøÜn TaMg)anR)ab;TIEdlkb;RTBücMnYn 40 ekadíenaHpg . eRkayBIrt;eKceTAenAéRBPñMGs; 12 qñaM eTIb)anmkvíj minmanGñkNasÁal;esaH . edaysÁal; kal³eTs³ k¾min)annaMykRTBüBITIEdlkb;enaHmkcayvay eLIy . kumÖeXask³ rs;enAedayeFVIkarsuIQñÜleK rhUt Tal;EtRBH)aTBim<isarRTg;)ansÁal;smþI dågfaminEmnCaGñk Rk KWR)akdCaGñkmansm,tþieRcIn . RbvtþierOgr:avrbs;kumÖeXaskesdæÍ manBisþarenAkñúg GdækfaFmµbT Rtg; Gb,maTvKÁ . RBHraCa)anCYy[ kumÖeXask³ RKb;RKgRTBüsm,tþi kñúgtMENgCaesdæÍRkúg raCRKwH mYyGenøIedaykarRbTanbuRtIrbs;RBHGgÁ [)anCa PriyaénkumÖeXaskesdæÍeTotpg . RBHraCa enAman]bkarKuNd¾FMéRkElgmYymuxeTot KW)annaMkumÖeXaskesdæÍ cUlKal;RBHbrmsasþa ehIy)an RkabTUlerOgr:avsBVRKb;fVaydl;RBHGgÁ . RBHd¾manRBHPaK -137-

69

RTg;Rtas;fa « mhabBiRt CÍvíténbuKÁlrs;enAy:agenH eQµaHfars;enARbkbedayFm’ . GMeBI)abkmµTaMgLay man ecarkmµCaedÍm rEmgebotebonnUvGñkEdleFVIenaHÉg TaMg kñúgelakenH TaMgkñúgelakxagmux minmanesckþIsuxeRBaH ecarkmµenHeLIy . ÉbuKÁleFVIkarsuIQñÜleKkþI eFVIERscMkarkþI ciBa©wmCÍvítedayRbéBkñúgkargardéTeTotkþI CÍvítrEmgmanEt esckþIceRmInedayKuN dl;RBmedayesckþIBüayam nig bribUN’edaystiCaedÍm ». RBHGgÁRTg;Rtas;bnþnUvRBHKafa enHfa ³ ]dæanveta stImeta sucikmµsS nismµkariena sBaØtsS c FmµCÍviena Gb,mtþsS yesaPivDÆti. ys rEmgceRmInd¾éRkElg dl;buKÁlEdlmannUv esckþIBüayamRbwgERbg mansµartI mankargars¥atl¥RbéB manRbRktIBinitüBicarNaehIyeTIbeFVI CaGñksRgÜmehIy ¬edaykarsRgÜmkayCaedÍm ¦ciBa©wmCÍvít[rs;enARbkbeday Fm’ nigCaGñkminRbmaT . kñúgkalcb;nUvRBHKafa kumÖeXaskesdæÍk¾)anseRmc nUvesatabtþipl Ca])askrab;GanRBHrtnRt½yrhUtCÍvít -138-


nigmankarCYyTMnukbRmúgRBHBuT§sasna [ceRmInrugerOg kñúgRkúgraCRKwHCaedÍm rhUtdl;Gs;CÍvítk¾)aneTAkan;suKtiPB CabuKÁleTogEt)anseRmcnUvRBHGrhtþCaBitR)akd kñúg Catid¾xøIxagmux BuMxaneLIy .

3

6-ekasiyesdæÍ erOgBisþarkñúgGdækfaFmµbT bubövKÁ edaysegçbKWfa enAkñúgnKrmKF³CítRkúgraCRKwH manesdæÍmñak;eQµaHekasiy manesckþIkMNaj;Nas; sUm,IEtcMeBaHxøÜnÉg ÉRTBüsm,tþi víjmandl;eTA 80 ekadí . RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;[RBHmhaemaKÁløan nimnþeTATUnµandl;ekasiyesdæÍ . RBHefr³)ansEmþgb£T§i GFidæankñúgerOgnMGMEbg rhUtTal;EtekasiyesdæÍmanesckþI RCHføakñúgFmµkfa EdlRBHmhaefr³)ansEmþgGMBIKuNRBHrtnéRtnigGanisgSénkar[TanCaedÍm. RBHmhaemaKÁløan )annaMelakesdæÍCamYynwgPriyamkKal;RBHbrmsasþa [ GñkTaMgBIr)anfVaynMGMEbgdl;PikçúsgÇ manRBHBuT§CaRbFan rYcehIyRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgRBHFm’eTsna [ -139-

70

GñkTaMgBIr)ansþab; . kalcb;RBHFm’eTsna elakesdæÍRBmTaMgPriya TaMg BIrGgÁak¾)anseRmcesatabtþipl fVaybgÁMRBHbrmsasþa RbkasxøÜnCa])ask ])asika . taMgEtBIkalenaHmk elakesdæÍ)ancMNayRTBücMnYn 80 ekadíkhabN³ kb;Tuk kñúgRBHBuT§sasnaenaHÉg . erOgbnþmkeTot KWPikçúTaMgLay)aneBalsresIrRBHmhaemaKÁløan Edlmin)aneTAeFVI[eKxUcRTBüsm,tþi Efm TaMgjúaMgsT§a[ekIteLIg lHbg;mcäriy³ rhUtdl;)anfVay Tand¾Gs©arü sþab;Fm’eTsnaGMBIRBHsasþa )anseRmc esatabtþipleTot . RBHefr³cMCaGs©arü RBHefr³man GanuPaBeRcIn >>> . RBHbrmsasþaRTg;RCabehIy )anRtas;sresIrRBHmhaemaKÁløan CakarbBa¢ak;faCakarRbesIrBitehIy rYc RTg;Rtas;nUvRBHKafa ³ yfabi Pmera buböM vNÑKn§M GehzyM belti rsmaTay ÉvM Kaem munI cer . munIKb,IcUleTAkñúgpÞH dUcCaPmrCati mineFVI[xUcnUv -140-


BN’ nigkøinpáa eRkbykEtrséneksrpáa ehIyehIreTA y:agdUecñaHÉg . )aTénRBHKafa fa « ÉvM Kaem munI cer » eday esckþIfa RBHGnaKariymunI manRBHeskç nigRBHGeskç nimnþbiNÐ)ateTAtamlMdab;pÞH . BitNas; karvínasxUcnUvsT§a b¤vínasxUcxatnUvRTBü sm,tþi minmandl;RtkUlTaMgLay eRBaHehtuénkarnimnþ cUlRsúkrbs;munIenaHCabc©½yeLIy . sT§akþI RTBüsm,tþikþI zítenACaRbRktIenaHÉg rIÉRBHeskçmunI nigRBHGeskçmunI kalnimnþeTAbiNÐ)atkñúgRsúk ehIyecjmkvíj RBHeskçmunI RkalsgÇadÍ Kg;GgÁúykñúgTIsb,ayenACítRsHTwkeRkam møb;eQIeRkARsúk ehIyBicarNaGaharbiNÐ)at . kal BicarNaGahar[dUcCasac;kUnb¤dUcCasMBt;biTd¿e)ACaedÍm ehIy k¾qan;edaykarsÁal;RbmaN rYccUleTAkan;TIs¶at;kñúg éRB BicarNakmµdæan bdíbtþi)anseRmcnUvKuNFm’Can;x<s; eFVImKÁ 4 pl 4 [enAkñúgkNþab;éd . cMENkRBHGeskçmunI RbkbenAedaykarsb,aykñúgFm’EdlCak;c,as;ehIy . bNÐitKb,IRCabPaBénmunIenaH² dUcKñanwgemXµúMEdlnaMyk -141-

lMGgeksrpáamkeFVICaTwkEp¥m ¬k,alTwk ¦ dUecñaHÉg . Et kñúgTIenH RTg;sMedAykRBHxINaRsB .

3

71

7-sub,BuT§kudæí sub,BuT§kudæí Ca])ask)anseRmcesatabtþipl . Kat;manPaBBikarrUbkayy:agxøaMg RBmTaMgxVHxatnUvRTBü sm,tþi kMst;edÍrsUmTan enHCaRbvtþiénCÍvítrbs;Kat;munnwg )anCYbRBHFm’ . kñúgKm<Ir]Tan bidkelx 52 / TMB½r 228 mansEmþg TaMgRbvtþiGtItkal nigbc©úb,nñkal RBmTaMgRBHBuT§]Tan EdlKYr[sikSaBicarNa manTaMgRsúgdUcteTA ³ ´)ansþab;mky:agenH . sm½ymYyRBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;enAkñúgvtþevLúvnCaklnÞ knivabsßan CítRkúgraCRKwH. ½ sm½yenaHÉgmnusSXøg;mñak; CamnusSkMst; mnusSkMRBa mnusSefakTabeQµaHsub,BuT§ enAkñúgRkúgraCRKwH . sm½y enaHÉgRBHd¾manRBHPaKmanbris½TeRcInKal;Cu¿víj kMBugKg; sEmþgFm’ . sub,BuT§kudæí )aneXIjGMBIcm¶ay nUvBYkmhaCn RbCu¿Kña luHeXIjehIy Kat;manesckþIRtiHriHfa eKnwgEck -142-


xaTnIy³ b¤ePaCnIyaharNamYy kñúgTIenaHeday\tsgS½y ebIdUecñaHGjnwgcUleTArkBYkmhaCnedayKitfa eFVIemþc eTAhñ+ Gjnwg)anxaTnIy³b¤ePaCnIyaharNamYykñúgTInu+H. lMdab;enaH sub,BuT§kudæí cUlsMedAeTArkBYkmhaCn sub,BuT§kudæí )aneXIjRBHmanRBHPaK Edlbris½TCaeRcIn Kal; Cu¿víj kMBugKg;sEmþgFm’ luHeXIjehIy Kat;k¾manesckþI RtiHriHdUecñHfa »hñ+ eKminEckxaTnIy³ b¤ePaCnIyaharNa mYykñúgTIenHeT RBHsmNeKatmenH RTg;sEmþgFm’ kñúg kNþalbris½T ebIdUecñaH KYrEtGatµaGjsþab;Fm’Edr Kat;k¾ GgÁúykñúgTIsmKYr kñúgTIenaHKitfa GatµaGjnwgsþab;Fm’Edr. lMdab;enaH RBHmanRBHPaK RTg;eFVITukkñúgRBHT½ykMNt;citþ bris½TTaMgGs; edayRBHhb£T½yfa nrNahñ+ KYrRtas;dåg Fm’kñúgTIenH)an . RBHmanRBHPaK RTg;TteXIjsub,BuT§kudæí EdlGgÁúykñúgbris½TenaH luHRTg;eXIjehIy RBHmanRBHPaKRtiHriHfa sub,BuT§kudæíenHÉg KYredÍm,IdågFm’kñúgTIenH eTIb RTg;sEmþgGnubuBVIkfa R)arB§sub,BuT§kudæí KWRTg;RbkasTankfa sIlkfa sKÁkfa eTasd¾lamkesAhµgénkamKuN nigGanisgSkñúgkarecjbYs . RBHmanRBHPaK)anRCabfa -143-

sub,BuT§kudæí mancitþRsÜl mancitþTn; mancitþR)ascaknIvrN³ mancitþx<s;eLIg mancitþRCHføa kñúgkalNaehIy RTg;RbkasFm’eTsna EdlRBHBuT§TaMgLay RTg;elIkeLIg sEmþgRBHGgÁÉg KWsEmþgTukçsmuTy nieraF nigmKÁ kñúg kalenaH . FmµckçúR)ascakFUlI R)ascakmnÞilekIteLIg dl;sub,BuT§kudæíkñúgTIGgÁúyenaHfa FmµCatiNamYy EdlekIt eLIgCaFmµta FmµCatiTaMgGs;enaH Etgrlt;eTAvíjCaFmµta dUecñH dUcsMBt;ss¥atR)ascakBN’exµA KYrTTYleRKÓg RClk;)anedayRbéB y:agdUecñaHÉg . RKaenaH sub,BuT§kudæí eXIjFm’ehIy )anFm’ehIy dågFm’ehIy cuHkan;Fm’s‘b;ehIy qøgesckþIsgS½y R)ascakesckþIegOgq¶l; dl;nUvPaBekøóvkøa mineCObuKÁldéT kñúg sasna énRBHsasþa ehIyeRkakcakTIGgÁúy cUleTAKal; RBHd¾manRBHPaK luHcUleTAdl;ehIy fVaybgÁMRBHd¾manRBHPaK ehIyGgÁúykñúgTId¾smKYr . luHsub,BuT§kudæíGgÁúykñúg TId¾smKYrehIy sresIrRBHd¾manRBHPaKfa bBiRtRBHGgÁd¾ ceRmIn c,as;Nas; bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn c,as;Nas; bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn Fm’eTsnaEdlRBHmanRBHPaKsEmþg 72

-144-


ehIy edayGenkbriyay dUcbursp¶arrbs;Edlpáab; b¤ebIk rbs;EdlbiT)aMg BuMenaHdUceKR)ab;pøÚvdl;GñkvegVg BuMenaHdUc eKeRTalRbTIbeRbgkñúgTIggåt edayKitfa BYkGñkmanEPñk eXIjrUbTaMgLay dUecñaHÉg bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn ´RBHGgÁ nu+H sUmdl;RBHmanRBHPaKpg RBHFm’pg RBHsgÇpg Ca TIBwg sUmRBHmanRBHPaK caMTuk´RBHGgÁfaCa])ask dl; srN³esµIedayCÍvít taMgBIéf¶enHerogeTA . RKaenaH sub,BuT§kudæí EdlRBHd¾manRBHPaK RTg;Bnül;[kan;yk [ Gach‘an [rIkrayedayFmµIkfaehIy k¾eRtkGrrIkraynwg Pasitrbs;RBHmanRBHPaK eTIbeRkakcakTIGgÁúy fVaybgÁM laRBHmanRBHPaK eFVIRbTkSiN ecosecjeTA . RKaenaH emeKamankUnx©ImkbuHsub,BuT§kudæí EdleTIbnwgecjeTAmin yUrbu:nµan [dac;cakCÍvít . RKaenaH PikçúeRcInrUb cUleTA Kal;RBHmanRBHPaK luHcUleTAdl;ehIy fVaybgÁMRBHmanRBHPaK ehIyGgÁúykñúgTId¾smKYr . luHPikçúTaMgenaHGgÁúy kñúgTId¾smKYrehIy TUlsYrRBHmanRBHPaKfa bBiRtRBHGgÁd¾ ceRmIn sub,BuT§kudæí EdlRBHmanRBHPaK RTg;Bnül;[kan; yk [Gg;Gac [rIkrayedayFmµIkfa¬\LÚvenH¦ sub,BuT§kudæí -145-

enaHsøab;ehIy Ktirbs;Kat; etIdUcemþc brelakrbs;Kat; etIdUcemþc . mñalPikçúTaMgLay sub,BuT§kudæí CabNÐit )an dågFm’smKYrtamFm’ehIy minebotebontfaKt eRBaHehtu énkarsEmþgFm’eToteT mñalPikçúTaMgLay sub,BuT§kudæí Ca esatabnñbuKÁl mansNþab;Fñab;minFøak;cuH manKti eTogTat; mansem<aFiFm’RbRBwtþeTAxagmux eRBaHGs;eTAén seBaØaCnFm’ 3 Rbkar . kalEdlRBHmanRBHPaK RTg;Rtas;y:agenH Pikçú 1 rUb TUlsYrRBHmanRBHPaKeTotfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn GVICaehtu GVICabc©½y EdlnaM[sub,BuT§kudæí CamnusSkMst; CamnusSkMRBa CamnusSefakTab . mñalPikçúTaMgLay kal BIeRBgnay sub,BuT§kudæí ekItCaesdæÍbuRt kñúgRkúgraCRKwHenH Ég esdæÍbuRtenaHecjeTAkan;]TüanPUmi )aneXIjRBHtKrsixIbec©kBuT§ EdlkMBugRtac;eTAbiNÐ)atkñúgRkúg luHeXIj ehIy eTIbesdæÍbuRtenaHKitfa smN³Kmøg;enH edÍreFVIGVI ehIyesþaHTwkmat; eFVIedayGakareBbRCay ehIyecos ecjeTA . edayplénkmµenaH esdæÍbuRtenaH k¾eTAeqHenA kñúgnrk Gs;qñaMCaeRcIn KWGs;ryénqñaMCaeRcIn Gs;Ban;énqñaM 73

-146-


nigEsnénqñaMCaeRcIn edaysMNl;énplkmµenaH eTIbKat; ekItmkCamnusSkMst; mnusSkMRBa mnusSefakTab kñúg RkúgraCRKwHenHÉg sub,BuT§kudæíenaH )anGaRs½yFmµvín½y EdlRBHtfaKtsEmþgehIy kan;yksT§aedayRbéB kan; yksIledayRbéB kan;yksut³edayRbéB kan;ykcaK³ edayRbéB kan;ykbBaØaedayRbéB sub,BuT§kudæíenaH luH GaRs½yFmµvín½y EdltfaKtsEmþgehIy k¾kan;yksT§a edayRbéB kan;yksIledayRbéB kan;yksut³edayRbéB kan;ykcaK³edayRbéB kan;ykbBaØaedayRbéB luHEbk Føayragkaysøab;eTA k¾eTAekItÉsuKtisYK’eTvelak CamYy nwgBYkeTvtaCan;tavtþigS eTvbuRtenaH k¾rugerOgknøgelIs BYkeTvtaÉeTot kñúgTIenaH edayBN’sm,úrpg edayys brivarpg . RKaenaH RBHmanRBHPaK RTg;RCabesckþInu+H ehIy eTIbRTg;bnøW]TanenH kñúgevlaenaHfa bNÐitKb,IevorRsLHkmµd¾lamk kñúgCÍvelakecj dUcbursmanckçú evorRsLHTIminesµI kñúgkalEdledÍreTA . kñúgGdækfaFmµbT BalvKÁ manerOgCECkKñarvag sub,BuT§kudæí nigskááeTvraC edayskáeTvraCyagmksak -147-

74

BiesaF . ská- sub,BuT§ GñkCamnusSRk kMst;etaky:ak eyIg nwg[RTBüy:ageRcIndl;Gñk cUrGñkeBalfa « RBHBuT§minEmn RBHBuT§ RBHFm’minEmnRBHFm’ RBHsgÇminEmnRBHsgÇ » . sub,- elakCaGñkNa ? ská- eyIgCaskáeTvraC . sub,- GñkCaCnGn§Bal minecHeGonxµas Gñkmin smKYrmkniyayCamYynwgeyIgeLIy . Gñkniyays¥I fa eyIgRk kMst;etaky:akb¤ eyIgminEmnCamnusSRk kMst; etaky:akeT eyIgCaGñkdl;nUvesckþIsux manRTBüeRcIn . RTBüTaMgenHKW sT§a 1 /sIl 1 /hiri 1 /»tþb,³ 1 /sut³ 1 / caK³ 1 nigbBaØa 1 . RTBüTaMg 7 y:agenH mandl;buKÁl Na Rbúsk¾eday RsIk¾eday bNÐitTaMgLayehAbuKÁlenaH fa CamnusSminRkxSt; CÍvítBitCaminTeTeLIy . skáeTvraC )ansþab;Bakürbs;sub,BuT§kudæíenaHehIy RTg;k¾)aneKcecjeTAkan;sMNak;RBHbrmsasþa rYcehIy )anRkabTUlnUvBaküTaMgGs;cMeBaHRBHsasþa . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;fa skáeTvraC TaMgry TaMgBan;GgÁk¾eday -148-


KWminGaceFVI[sub,BuT§kudæíeBalfa « RBHBuT§minEmnRBHBuT§ RBHFm’minEmnRBHFm’ RBHsgÇminEmnRBHsgÇ »)aneLIy. RBHbrmsasþa RTg;R)arB§buBVkmµEdlsub,BuT§kudæí )an sagTukmk EdlnaM[emeKakUnx©ICl;søab; RkRTBüsm,tþiedÍr sUmTan RBmTaMgekItXøg; edaykarsEmþgnUvRBHKafa ³ crnþi Bala TuemµFa Gmietþenv Gtþna keranþa )abkM kmµM yM ehati kdukbölM . CnBalTaMgLayGab;R)aCJa manxøÜndUcCasRtÚv ¬nwg xøÜnÉg ¦ edÍrsagnUv)abkmµ EdlmanplekþARkhay .

bRmúgral;éf¶ kalNaebIminmanpáafVayeTenaH eyIgnwgRtÚv TTUleTas bu:EnþeTaHCay:agNak¾eday RtÚvsmøab; b¤RtÚv nireTsk¾RBmEdr eRBaHfakarbUCadl;RBHsasþa RbRBwtþeTA edÍm,IRbeyaCn_suxd¾éRkElg . sumnmalakarKitdl;fñak; RBmlHbg;CÍvít cMeBaHRBHtfaKt mancitþminERbRbÜlBI esckþIRCHføa EfmTaMgmanbItiesamnsS rIkrayxøaMgkøa Ca mhakuslcitþTI 1 )anekIteLIg ehIyk¾)anbUCapáafVay RBHbrmsasþakñúgeBlenaHÉg . esckþIGs©arü)anekIteLIg edaypáaEdlsumnmalakar)anfVayeTAenaH )anGENþttamRBHd¾manRBHPaK Edl kMBugEtyagcUlRkúgedÍm,IbiNÐ)atenaHÉg . páa)aMgdUcCa vaMgnn BIeqVgpg BIsþaMpg BIeRkampg nigBIelIpg . mhaCneRcIn G‘UGréRkElgERsksaFukarkñúgeBlenaH . RBHraCa minRtwmEtminykeTasbu:eNÑaH EfmTaMgRbTanrgVan;y:ag eRcIndl;naysumnmalakarCakarbUCaKuNeTotpg . RBHbrmsasþa RBHGgÁRTg;Rtas;cMeBaHRBHGannÞetßr kñúgkalenaHfa « mñalGannÞ GñkkuMKb,IkMNt;fa kmµman RbmaNtictYc EdlsumnmalakarenH)aneFVIehIyenaH

3

8-sumnmalakar sumnmalakar EtgEtTMnukbRmúgRBH)aTBim<isar edaypáamøiH 8 naLi ral;²RBwk ehIy)anR)ak; 8 khabN³ ral;²éf¶pgEdr . éf¶mYysumnmalakar )anCYbnwgRBHsmµasm<úT§tam pøÚv )anKitfa eyIg)anGVIbUCaRBHGgÁhñ+ . kalebIminmanvtßú GVIeRkAGMBIpáamøiH k¾KitbUCaedaypáamøiHcMeBaHRBHd¾manRBHPaK. )anKiteTotfa páaenHsRmab;fVaydl;RBHraCa KWEtgEtTMnuk-149-

75

-150-


eRBaHsumnmalakar)anlHbg;nUvCÍvít eFVIkarbUCacMeBaH tfaKt eKjúaMgcitþ[RCHføa kñúgkarbUCaEbbenH nwgmineTA kan;TuKÁtirhUtGs;mYyEsnkb, » . eBlenaHRBHGgÁ)an Rtas;BüakrdUecñHfa ³ naysumnmalakar nwgtaMgenAkñúgkMeNIteTvta nigmnusSTaMgLay rEmgmineTAkan;TuKÁtiGs;Esnkb, enHCaplénkmµenaH eRkaymkeKnwg)anRtas;CaRBHbec©kBuT§ manRBHnamfa sumn³ . kñúgeBlEdlRBHbrmsasþa esþcyageTAdl;evLúvn½ mhavíhar ehIyRTg;yagcUleTAkan;RBHKn§kudí páamøiHTaMg enaH)anFøak;cuHenARtg;exøagTVarnaRBHKn§kudíenaHÉg . kñúgevlal¶acéf¶enaH PikçúTaMgLay )ansnÞnaKña nig eBalsresIrKuNrbs;sumnmalakar . RBHbrmsasþaRTg; yagecjGMBIRBHKn§kudímk RTg;Rtas;nwgPikçúTaMgLayenaH fa « mñalPikçúTaMgLay buKÁleFVInUvkmµNaehIy minekþA RkhaytameRkay manEtesamnsSrIkraybu:eNÑaH enA eBlEdleXIjnUvGMeBIEdlxøÜn)aneFVIenaH kmµenaHÉg EdlbuKÁlKYreFVI » . -151-

RBHGgÁRTg;bnþnUvGnusn§isEmþgFm’ eTIbRtas;nUv RBHKafa ³ tBa© kmµM ktM saFu yM ktVa nanutb,ti ysS btIeta sumena ví)akM bdíesvti . buKÁleFVIkmµNaehIy rEmgminekþARkhaytameRkay ¬b¤fa ¦ mancitþsb,ayrIkray bIti)aemaC¢ kñúgkaresaynUv ví)akénkmµNa kmµEdleFVIehIyenaHÉg KWCakmµl¥ .

3

76

9-GPyraCkumar GPyraCkumar CaRBHraCbuRtrbs;RBH)aTBim<isar CamYynagbTumvtI RsIs¥atRbcaMnKr]eC¢nI . GPyraCkumar )anciBa©wmeBTüCÍvk nig)anTMnukbRmúg eBTüCÍvk rhUtTal;EteBTüCÍvk )anseRmcnUvRbeyaCn_d¾ ]tþm . GPyraCkumarmunnwgmkrab;GanRBHBuT§sasna )an rab;GanniKnßnadbuRt . kñúgbidkelx 23 / TMB½r 149 man RBHsURtmYyeQµaHfa « GPyraCkumarsURt » eRBaH)an sþab;nUvRBHFm’eTsnakñúgRBHsURtenH GPyraCkumar)an -152-


RbkasxøÜnCa])askcMeBaHRBHd¾manRBHPaK . GPyraCkumar cUlcitþsikSaRBHFm’ tamry³énkar saksYr . kñúgbidkelx 37 / TMB½r 316 GPysURt kñúg kalenaH RBHGgÁKg;enAelIPñMKiCÄkUd EdlGPyraCkumarcUl eTARkabTUlsYrkñúgbBaðaehtu-bc©½yepSg² . enAkñúgGdækfaFmµbT elakvKÁ )ansEmþgerOgesakesA rbs;GPyraCkumar eRBaHkarRBat;R)asnUvRsIesñh_ edaynagd¾CaTIRsLaj;enaH)an)at;bg;CÍvíteTA . RTg;Kit fa « GñkdéTeRkAGMBIRBHsasþaehIy BitCaminGaceFVI[ esckþIesakrbs;GatµaGjrlt;)aneLIy » . RTg;KitdUecñHehIy eTIbcUleTAKal;RBHbrmsasþa EdlRBHGgÁKg;Rbfab;enAkñúgvtþevLúvn½ ehIyRkabTUlfa «bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn sUmRBHGgÁRTg;[esckþIesakrbs; ´RBHGgÁrlt;pgcuH » . RBHbrmsasþa RTg;sEmþgGMBIesckþITukçesakkñúgvdþsgSar mhaFMeFg eFVI[esckþITukçesakFUrRsalehIy eTIb RBHGgÁRTg;Rtas;nUvRBHKafa ³ -153-

77

Éf bsSfímM elakM citþM raCrfUbmM ytß Bala vísITnþi ntßi segÁa viCantM . GñkTaMgLay cUrmkemIlnUvelakenH EdlvíciRtd¾ RtkaldUcCaraCrf EdlCaTIliccuHénCnBalTaMgLay ÉBYkGñkecHdåg minCab;C¿Bak;enAeLIy . RBHbrmsasþa Rtas;ehAGPyraCkumar [mkemIl nUvelak KWGtþPaBxn§bBa©k³. enAeBlcb;RBHKafa RBHraCkumark¾)anseRmcnUvesatabtþipl . Gdækfa GPyefrKafa )ansEmþgfa GPyraCkumar bYskñúgsasnaénRBHBuT§bTumutþr³ CaRBHFmµkfík munnwg sEmþgRBHFm’ elakEtgeBalsresIrKuNrbs;RBHd¾manRBHPaK 4 KafaCanic© rYcehIyeTIbsEmþgRBHFm’tam eRkay . edaykmøaMgénbuBaØkmµenH elakminEdlbdísn§i kñúgG)ayPUmirhUtmk 1 Esnkb, . kalRBH)aTBim<isaresayRBHTivgÁtehIy GPyraCkumar manesckþIsegVKcMeBaHkielsrbs;stVelak segVK cMeBaHTukçeTasénvdþsgSar RTg;k¾)ancUlkan;pñÜs R)arB§ víbsSna ehIyk¾)anseRmcnUvRBHGrhtþ . -154-


kñúgbidkelx 56 / TMB½r 143 elak)ansEmþgnUv RBHKafa ³ sutVa suPasitM vacM BuT§sSaTic©Bn§ena bc©BüaFw hi nibuNM valKÁM ]suna yfati . ´)ansþab;RBHvaca CasuPasit rbs;RBHBuT§CaepABgS énRBHGaTitüehIy eTIb)anRtas;dågnUvGriysc©Fm’d¾l¥itdUc buKÁl)aj;cugeramknÞúyénstVRTay edayRBÜj dUecñaHÉg.

3

10-citþKhbtI citþKhbtI Ca])askkMBUlelI])askTaMgLay Epñk xagkarsEmþgFm’ . Kat;ekItkñúgRtkUlesdæÍ RsúkmcäikasNг kñúgEdndÍnKrmKF³ . edÍmehtuEdlcUlmkkan;RBHsasna eRBaHesckþI RCHføanwg\riyabfrbs;RBHmhanametßr ¬RBHefrmYyGgÁkñúg cMeNambBa©vKÁiyPikçú ¦ . bnÞab;GMBIqan;cgðan;biNÐ)atehIy RBHefr³)ansEmþgRBHFm’GMBIGaytn³ eFVI[citþKhbtI sþab; ehIy)anseRmcesatabtþipl . citþKhbtI )anevrcmáarmáak;rbs;Kat; [CasgÇaram -155-

78

EdlmaneQµaHfa Gm<adkaram . eBlmYyRBHFmµesnabtIsarIbutþ RBmedayPikçúsgÇ )annimnþeTAGaRs½yenA Gm<adkaram . citþKhbtI)ansþab; nUvFmµkfarbs;RBHsarIbutþ Kat;)anseRmcdl;GnaKamipl TaMgEdlminTan;)anKal;RBHd¾manRBHPaKmþgpg . kñúgbidkelx 36 / TMB½r 174 dl;TMB½r 226 )an sEmþgGMBIKuNanuPaBrbs;citþKhbtI CasMyutþmYyeQµaHfa « citþKhbtibucäasMyutþ » GanehIymancitþRCHføa . kñúgFmµbTdækfa BalvKÁ mansEmþgGMBIecAGavas Gm<adkaram RBHnam suFmµetßr . RBHefr³xwgeRkaFnwg citþKhbtI RcENnnwgRBHGKÁsavkTaM ½ g 2 edayGaRs½y manHfa xøÜnCaecAGavas . xwgeRkaFrhUtdl;fñak;eCr citþKhbtIeTotpg . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;[RBHsuFmµetßr EdlnimnþmkvtþeCtBn eRBaHkarxwgeRkaFenaH RtLb;eTAsUmxmaeTascitþKhbtI enAÉmcäikasNгvíj RBmedayRBH»vaTfa « FmµtasmN³minKYreFVImanH b¤\sSa fa víharrbs;Gj Gavasrbs;Gj ])ask ])asikarbs; GjdUecñHeLIy eRBaHebIsmN³eFVIdUecñaH BYkkielsman -156-


\sSa nigmanHCaedÍm rEmgceRmIn » . RBHGgÁRTg;bnþ Gnusn§iRtas;nUvRBHKafa ³ GsnþM Pavmiecäyü buerkçarB©a Pikçúsu Gavaessu c \sSriyM bUCa brkuelsu c . memv kt mBaØnþú Kihib,BVCíta ]ePa memv Gtivsa GsS kic©akiec©su kisµici \ti BalsS sgáeb,a \sSa maena c vDÆti . PikçúBal rEmgR)afñanUvesckþIsresIr Edlminman ¬kñúgxøÜn ¦ pg nUvPaBmanGñkEhhm KWCaRbmuxkñúgBYkPikçúpg nUvPaBCa\sSr³kñúgGavasTaMgLaypg nUvkarbUCaTaMgLay kñúgRtkUlénCnTaMgLaydéTpg . PikçúBalEtgmanesckþIRtiHriHfa RKhsß nigbBVCít TaMgBIrBYk cUrsmÁal;nUvkic©EdlmnusSdéTeFVIehIy faCakic© rbs;Gjvíj GMNacd¾éRkElgrbs;Gj cUrmankñúgkic©tUcFM kic©NamYyk¾eday ¬kalebIy:agenH ¦ \sSa nigmanH rEmg ceRmIn ¬dl;PikçúBalenaHÉg ¦ . kñúgeBlEdlRBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;sEmþgnUv RBHFm’eTsnaenHcb;ehIy Cnd¾eRcIn)anseRmcnUvGriy-157-

plTaMgLaymanesatabtþiplCaedÍm . ÉRBHsuFmµetßr)an sþab;RBHBueT§avaTenHehIy )anRkabfVaybgÁMRBHbrmsasþa nigeRkakcakGasn³ eFVIRbTkSiNehIy )annimnþeTACamYy nwgRBHPikçúCaGnuTUt ¬PikçúEdlsgÇ)ansnµt[CatMNagkñúg karrYmd¿eNIreTACamYy ¦ kñúgcm¶aypøÚv 30 eyaCn_ . RBHsuFmµetßr )ansEmþgnUveTastameTasEdlxøÜnman ehIy[ citþKhbtIGt;nUveTasenaH[ . citþKhbtI)anGt;nUveTas [dl;RBHsuFmµetßrfa «´RBHkruNaGt;eTas[dl;RBHKuNm©as; bBiRtRBHKuNm©as; ebIeTasrbs;´RBHkruNaman sUm RBHKuNm©as;Gt;nUveTasenaH[dl;´RBHkruNapgcuH » . RKakalRBHsuFmµetßr )anTTYlkarGt;eTasGMBIcitþKhbtIehIy k¾)annimnþeTAKg;enAkñúgGm<adkaram . elak )anRbRBwtþl¥ Qb;rwgt¥wg RtLb;xøÜnmk)any:agRtwmRtÚv ehIyelak)antaMgenAkñúgRBHbrmBueT§avaT EdlRBHGgÁRTg; )anRbTanehIy eday 2-3 éf¶bu:eNÑaH elakk¾)anseRmc nUvRBHGrhtþ RBmedaybdísmÖiTa . citþKhbtI CaGñkmanbuNü)aneFVImkeRcIn enAeBl )an»kaseTAKal;RBHd¾manRBHPaK manPikçú PikçúnI ])ask 79

-158-


])asika RBmTaMgbrivarrbs;Kat;y:agKRKwkKeRKg rYmd¿eNIr eTACamYy kñúgd¿eNIrpøÚvry³eBl 1 Ex . reTH 500 eBj eTAedayeTyüvtßúmanGgár TwkedaH nigmðÚbGaharCaedÍm Edl)andåknaMykeTA. eTvta)anbUCatampøÚvedaykarTMnukbRmúg)ayTwkCaedÍm rhUtdl;vtþeCtBn . mnusSTaMgLay )anmkCYbCu¿KñaENnNan;tan;tab; edÍm,IemIlcitþKhbtI EdlCaGñkmanbuNüeRcIn . )adíhariy_d¾Gs©arü)anekIteLIg enAeBlcitþKhbtIfVaybgÁMRBH)aTaénRBHd¾manRBHPaK KW ePøógpáaeQI)anFøak;cuHmkkñúgeBlenaHÉg. sMeLgsaFukar )anlan;eLIgkgrMBgfa « saFu ¡ saFu ¡ ». citþKhbtI)an fVayTan 1 Exdl;sgÇmanRBHBuT§CaRbFan BuMmanGs;rbs; BIreTHKat;eLIy edaysarmnusS nigeTvtarYmkñúgkarbUCa . citþKhbtI)anfVayeTyüFm’TaMgGs;Tukdak;kñúgkb,iyPUmi EdlRBHd¾manRBHPaKRTg;GnuBaØatehIy RkabfVaybgÁMla RBHbrmsasþaRtLb;mkmcäikasNгvíj . RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;nUvRBHKafaFmµbT kñúgbkiNÑkvKÁfa³ seT§a sIeln sm,enña yesaePaKsmb,ieta yM yM beTsM PCti ttß tetßv bUCíeta . -159-

GñkmansT§a sm,ÚN’edaysIl RBmeRBógedayys nigePaK³ nwgeTAkñúgRbeTsNa² rEmgCaGñkEdleKbUCa ehIy kñúgRbeTsenaH²dUecñaHÉg .

3

80

11-)avarikesdæÍ enAkñúgGdækfa ])alivaTsURt )ansEmþgGMBI )avarikesdæI )ansþab;RBHFm’rbs;RBHd¾manRBHPaKehIyRCHføa )an sagvíhar manesnasn³d¾eRcInxñg mankudí manTIBYnsm¶M nigmNÐbCaedÍm kñúgcmáarsVayrbs;Kat; enARsúknalnÞa ehIyfVaydl;RBHd¾manRBHPaK . víharenaHmaneQµaHfa )avarikm<vn½ dUcvíharEdlmaneQµaHfa CÍvkm<vn½ Edr . kñúgbidkelx 23/TMB½r 92 dl;TMB½r 134 ])alivaTsURt )ansEmþgfa sm½ymYyRBHd¾manRBHPaK RTg;Kg;enA kñúg)avarikm<vnenaHÉg . enAkñúgRBHsURtenH manerOgr:av ½ nigsac;Fm’EdlKYrGan minKYrxaneLIy eRBaHnaMmknUv esckþIRCHføacMeBaHRBHKuNénRBHd¾manRBHPaK nigsegVK cMeBaHstVelakEdlmannUvmicäaTidæí . mü:ageTotGanRBHsURtenHehIy eFVI[eyIg)ansþab; -160-


])askmñak;eTotd¾Gs©arüeQµaH ])ali . ])aliKhbtI kal edÍmCasavkrbs; ½ niKnßnadbuRt eRkaymk)aneTAelIkvaT³ ¬sYredjedalkñúgbMNgp©aj;p©al ¦cMeBaHRBHd¾manRBHPaK. TIbMput )ansþab;yl;ehtupl k¾eXIjsc©Fm’ CaRBHGriybuKÁl . RBwtþikarN_mYyenHÉg EdleFVI[niKnßnadbuRtQW citþ k¥ÜtQam ehIy)anQWRKaMRKarhUtsøab;enAnKr)ava . )avarikm<vn½ tamkarRsavRCav)an[dågfa eRkaymk Ca mhavíTüal½ynalnÞa edayenACasgÇaramdEdl Edl RBHsgÇGaceron)an 10>000 ¬db;Ban; ¦ GgÁ . sBVéf¶Ca kEnøgburaNmYy EdleKrkSaTukCakEnøgGnusSavrÍy_ man eTscrN_kuHkrcUleTATsSna nigmansþÚbRBHsarIbutþ cab; epþÍmksagedayRBH)aTFmµaesak . sm½yBuT§kal )avarikaram ¬Garamrbs;)avarikesdæÍ ¦ man 2 mYyenAnalnÞa kñúgnKrmKF³ mYyeTotenAnKr ekasm<I KWCavtþ 2 edayELkBIKña .

3 -161-

81

12-vísax])ask vísax])ask )anseRmcnUvesatabtþipl CamYyKña nwgRBH)aTBim<isar . eRkaymk)ansþab;bnþ²k¾)anseRmc dl;fñak;GnaKamipl . eBlEdl)anseRmcnUvRBHGnaKamiplehIy mkkan; pÞHvíjmin)andUcéf¶mun²eLIy KWeBlenHCaGñkman\®nÞiy s¶b; eRBaHcitþs¶b;edÍrcUlmk . nagFmµTinñaCaPriya eXIjEbøkehIyk¾Kitfa « y:ag em:chñwghñ+ ». vísax])askminhucéd[PriyaEdlFøab;Et TTYlbþIedaykarcab;éd minbriePaKrYm nigcat;EcgerobcMERK TTYlTand¿eNkmYyEtÉgeTotpg . nagFmµTinñatantwgkñúgcitþd¾y:agéRkElg lM)akRTaM Nas;kñúgeBl 1 éf¶ / 2 éf¶ eTIbseRmccitþsYr[dågerOg . nag )ancUleTAkEnøgTTYlTand¿eNkfµÍrbs;vísax])ask sMBH])askehIyQrkñúgTId¾smKYr . ])asksYrfa «FmµTinña dUcemþceTIbmkxuseBl ? » . Fmµ- ca+H nag´mk eRBaHelakmindUcmun sUmsYr bnþic elakmanesckþIR)afñaRsIdéTb¤ ? -162-


vísax- minmaneLIy FmµTinña . Fmµ- mannrNajúHjg;b¤ ? vísax- Gt;eT . Fmµ- ebIG‘Ícwg xøÜnnag´enHmankMhusGVIb¤ ? vísax- FmµTinña nagminmanxusGVIeLIy . Fmµ- cuHehtuGVIeTIbelakeFVIG‘Ícwg sUm,IRKan;Etniyay R)aRs½yCamYynag´tamFmµta k¾KµanEdrenaH ? ])askKitfa « eQµaHfaelakutþrFm’enHCaPar³F¶n; minKb,IebIkbeBa©jeLIy EtebIeyIgminR)ab; FmµTinñaenH nwg EbkRTÚgsøab;kñúgTIenHÉg » edÍm,IGnueRKaHnageTIbR)ab;fa « FmµTinña ´sþab;RBHFm’eTsnarbs;RBHsasþaehIy )an seRmcnUvelakutþrFm’ . GñkEdl)anseRmcnUvelakutþrFm’ enaHehIy rEmgmineFVIGVItamEbbEdlelakenaHeRtkRtGal eLIy. RTBü´ 40 ekadí RTBünag 40 ekadí nagcUrRKb;RKg TaMgGs;cuH ehIynagzítenAkñúgtMENgCaEm: b¤Cab¥ÚnRsI rbs;´k¾)an ´RKan;EtsUmdu¿)aysRmab;ciBa©wmCÍvítEtbu:eNÑaH bu:EnþebInagRtÚvkarsVamIdéTfµÍeTotk¾)an » . FmµTinñaKitfa « mnusSRbúsFmµta minmanGñkNa -163-

82

niyayy:agenHeLIy Kat;R)akdCa)anseRmcnUvelakutþrFm’EmnehIy » . Fmµ-elakutþrFm’enaHsRmab;Etbursbu:eNÑaHeTb¤ Edl Kb,I)an b¤sUm,I®sþIk¾GacseRmc)anEdr ? vísax- FmµTinñaeGIy nagsYrGVIy:aghñwg buKÁlEdlCa GñkbdíbtþienaH rEmgCaTayaTénFm’enaHÉg eRBaHbuKÁl GñkEdlman]bnisS½y KWrEmg)anTTYlnUvelakutþrFm’enaH edayBit . Fmµ- ebIdUecñaH nag´sUmGnuBaØatcUlkan;pñÜs sUm elakRBmpgcuH . vísax- saFu ¡ saFu ¡ ´k¾cg;ENnaMnagkñúgpøÚvenHEdr bu:Enþ ´mindågGFüaRs½yrbs;nag eTIb)anCaminniyay . vísax])ask )aneTAKal;RBH)aTBim<isar kñúgeBlenaHPøam fVaybgÁMehIy QrkñúgTId¾smKYr . RBHraCaRtas;sYrfa «KhbtI mankarGVI)anCamkxuseBl ? » . vísax- bBiRtRBHsmµtieTB nagFmµTinñaniyayfa «nag´ sUmGnuBaØatcUlkan;pñÜs » . RBHraCa- etInagsmKYrnwg)anGVI ? -164-


vísax- minmanGVIdéT )anEtGRgågmas nigsUmRTg; RBHraCbBa¢a [eKerobcMtak;EtgRBHnKrbu:NÑwg k¾smrmü ehIy . RBHraCaRbTanGRgågmas ehIybgÁab;[eKerobcM tak;EtgnUvRBHnKr . sUmRCabfa vísax])ask nigRBHraCa mankarRsLaj;rab;GanKñay:agCítsñiT§ eRBaHFøab;eFVIbuNü CamYyKñaBICatimunmk . vísax])ask )an[nagFmµTinñagUtTwkRkGUb Rbdab; kayedayeRKÓgRbdab;RKb;y:ag nig[GgÁúyelIGRgågmas EhhmedayBBYkjati RBmTaMgbUCaedaypáaRkGUbTaMgLay ehIyeTAkan;sMNak;PikçúnI . kalEdlRBHnagFmµTinñabYs ehIy vísax])ask)aneBalfa « RBHnagm©as; RBHd¾man RBHPaKRTg;Rtas;RBHFm’Tukl¥ehIy cUrRBHnageRtkGrcuH » fVaybgÁMehIy k¾)annaMKñaRtLb;mkpÞHvíj . RBHnagbdíbtþi Fm’kñúgTIs¶b;s¶at; minyUreLIy eRBaHsm,ÚN’eday]bnisS½y 2-3 éf¶k¾)anseRmcnUvRBHGrhtþ .

mhaesdæÍRkúgraCRKwH

3 1-eCatikesdæÍ manR)asaT 7 Can;RbkbedayEkv 7 Rbkar R)asaT enaHmankMEBg 7 Can; manedÍmkb,RBwkSduHtamkMEBgeday Cu¿víj nigmankMNb;RTBüFM²RBmTaMgPriyaeQµaH nag stulkaya EdleTvtanaMmkBI]tþrkuruTVIb CaPriya . eCatikesdæÍ)ansm,tþiTaMgenH eRBaHplanisgSksag RBHKn§kudífVayRBHsmµasm<úT§ vibsSI . eBlmYy)anekIt esckþIsegVKCaxøaMgcMeBaHelaP³EdlCaehtuénTukç R)arB§ RBH)aTGCatstþú EdlelIkT½BmkdeNþImykR)asaTrbs; xøÜn ehIy)anlHbg;sm,tþiRKb;y:ag sUmpñÜsnwgRBHd¾manRBHPaK minyUrbu:nµank¾)anseRmcnUvRBHGrhtþpl CaRBHGeskçbuKÁlkñúgelakmYyRBHGgÁ .

3

3 -165-

83

-166-


2-CdílesdæÍ manPñMmasRbmaN 80 htß ERCkEpndÍpuseLIg enAeRkaypÞH . enHCaplénkarbUCapáamascMeBaHRBHectiybBa©úHRBHFatuénRBHsmµasm<úT§ksSbTsBl . eRkaymkk¾)ancUlkan;pñÜs bYsehIy 2-3 éf¶bu:eNÑaH k¾)anseRmcCaRBHGrhnþ . RBHd¾manRBHPaKsEmþgRBHKafaFmµbT ³ eyaF tNðM bhnþV an GnaKaera briBVeC tNðaPvbrikçINM tmhM RBÚmi RBahµNM . buKÁlNa lHtNðakñúgelakenH)anehIy CaGñkmin manpÞH mankarlHbg;)an tfaKtehAbuKÁlenaH Edlman tNða nigPBGs;ehIy faCaRBahµN_ .

3-emNÐkesdæÍ manBEBmasTaMgLaybu:nd¿rIk¾man bu:nesHk¾man bu:n eKa]sPk¾man puseLIgeRkaypÞH kñúgépÞdÍRbmaN 8 krIs edayCu¿víj ¬1 krIs=125 htß ¦. kñúgBEBmasTaMgenaHman du¿GMe)aHCaqñúkmat; ÉkñúgxøÜneBjedayvtßútamEdlRtÚvkar . eRBaHmansm,tþidUecñHeTIbmaneQµaHfa esdæÍBEB . TaMgenH CaplénkarEdl)anksagBEBmasRTeCÍg ERKFmµasn³ 4 BEBmas 2 eTotRTeCÍgtaMgsRmab;Can; nig BEBmas 6 déTeTot enAB½T§Cu¿víjmNÐlCaedÍmenAkñúg sasnaRBHBuT§víbsSI . emNÐkesdæÍ CaRBHesatabnñ mankarTMnukbRmúg RBHsasnaedaybc©½y 4 . erOgr:avrbs;Kat;mankñúgGdækfa FmµbT mlvKÁ nigkñúgePsC¢kçn§k³CaedÍm .

3

3

-167-

84

-168-


4-buNÑesdæÍ suIQñÜlP¢ÜrERs[sumnesdæÍ )ansuT§Etdu¿mas . raCbursCBa¢Únykmkdak;Kr mankm<s; 80 htß Edlkñúg RBHnKrCaGñkmandu¿maseRcInCageK . RBHraCa)anEtgtaMg CaesdæÍmaneQµaHfµÍfa BhuFnesdæÍ . enHCaplénbuNübc©úb,nñ eday)anfVaycgðan;dl; RBHsarIbutþ EdleTIbEtecjBInieraFsmabtþi . )anCaesdæÍehIy k¾)anfVaycgðan;biNÐ)atdl;sgÇ manRBHBuT§CaRbFan 7 éf¶ )ansþab;RBHFm’rbs;RBHd¾manRBHPaK k¾)anseRmcesatabtþipl CamYynwgPriya RBmTaMgFItaeQµaHnag]tþra .

5-kakvløiyesdæÍ )ankMNb;RTBü 7 reNþAFM² enHCaplbuNüEdl)an fVaybbryaKUdl;RBHmhaksSbetßr EdleTIbEtecjBI nieraFsmabtþi . enAkñúgGdækfaÉtTKÁ³énnagvísaxamiKarmata )an sEmþgfa enAkñúgraCaNacRkrbs;RBH)aTBim<isar buKÁl EdlmanRTBüsm,tþirab;minGs;enaH mancMnYn 5 nak; KW eCatik³1/Cdíl³ 1 /emNÐk³ 1 /buNѳ 1 nigkakvløiy³ 1.

3

-esckþIGs©arüénkMeNItmnusS KWmnusSGacGPivDÆpøÚv * citþrbs;xøÜn)an dUecñHcUrkuMRbmaT cUrtamrkSacitþrbs;xøÜn . *-mnusSGac[Tan)anedaysT§a RKan;Etbu:eNÑHk¾Ca erOgGs©arüNas;eTAehIy eRBaHenHCalkçN³éncitþl¥ . *-citþl¥ minEmnsgÇwmpltbsñgeT citþl¥KWCacitþ Edl)anGb;rM citþEdlmanesckþIsuxedayxøÜn Ég. *-karTUnµancitþrbs;xøÜn)an rEmg)annUvTIBwgEdleK )anedayRk .

3

3

-169-

85

-170-


Epñk])asika

3 1-nagsarIRBahµNI nagsarIRBahµNI CaRBHGriybuKÁl)anseRmcesatabtþipl . nagCaRsImanbuNü)armIBiess eRBaHRtÚv)anCa ejamEm:rbs;RBHGrhnþ 4 GgÁ nigRBHGrhnþI 3 GgÁ . kñúg 7 GgÁenaHmanRBHFmµesnabtICabgbg¥s; manRBHervt³Ca b¥ÚneBA . nagsarImansVamIeQµaHvgÁnþ³ ekItkñúgRtkUl RBahµN_RsúknalnÞa Cab;RkúgraCRKwH kñúgnKrmKF³ . RtkUlrbs;nagmanRTBü 560 ekadíkhabN³ . enAkñúgGdækfaFmµbT RBahµNvKÁ )ansEmþgGMBInag sarIRBahµNIkalEdlenACabuKÁlmicäaTidæíenAeLIy )anxwg eRkaFnwgRBHsarIbutþ . kñúgkalenaH RBHFmµesnabtI nimnþbiNÐ)atCamYy nwgPikçú 500 GgÁ )aneTAdl;TVarpÞHénejammata . ejam mata)annimnþ[RBHsgÇKg;ehIy RbeKncgðan; RBmTaMgeCr -171-

86

kUnfa « GñkÉgmin)annUvsMNl;Gahar min)annUvsMNl; énTwk)ay dUecñHsmKYrnwgliT§nUvTwk)ayEdlCab;nwgxñgEvk kñúgpÞHénGñkdéT . GñkÉglHbg;RTBü 80 ekadíeTAbYs eFVI [eyIgekþARkhay \LÚvenHcUrbriePaKcuH » . rYcehIy nag)anfVayPtþdl;PikçúsgÇTaMgLay RBmedaykareBalfa « buRtrbs;eyIg RtÚvGñkTaMgLay eFVI[eTACaGñkbeRmIénBYk GñkTaMgGs;KñaehIy \LÚvenH BYkelakcUrbriePaKcuH » . RBHefr³TTYlcgðan;ehIy )annimnþmkkan;vtþvíj . RKaenaH RBHrahul)ancUlKal;RBHd¾manRBHPaK edaykareGIeBIkñúgerOgbiNÐ)at . RBHBuT§- rahul BYkGñknimnþeTANa ? rahul- bBiRtRBHGgÁ BYk´RBHGgÁeTAkan;pÞHelak yay . RBHBuT§- cuHRBH]bCÄay_rbs;Gñk RtÚvelakyaysþI[ y:agdUcemþcEdr ? rahul- bBiRtRBHGgÁ RBH]bCÄay_rbs;´RBHGgÁ RtÚv elakyayeCrsþI . RBHBuT§- RBH]bCÄay_rbs;Gñk RtÚvelakyayeCrsþI -172-


faem:c ? rahul - bBiRtRBHGgÁ RtÚvelakyayeCredayBakü dUcenH >>> . RBHBuT§-cMENkRBH]bCÄay_rbs;Gñk fay:agem:cEdr? rahul- bBiRtRBHGgÁ Gt;manfaGVITaMgGs; . PikçúTaMgLay sþab;BaküenHehIy )ansnÞnaKñafa «Gñkd¾manGayuTaMgLay KuNTaMgLayrbs;RBHsarIbutþ KYrGs©arüNas;hñ+ kalmatarbs;elakeCry:agenHehIy sUm,IRKan;EtesckþIeRkaFk¾minmaneLIy » . RBHbrmsasþa RTg;yagecjmkehIy Rtas;sYrfa « mñalPikçúTaMgLay BYkGñkGgÁúysnÞnaKñaedaykfaGVI ? » kalPikçúTaMgenaH RkabTUldl;RBHGgÁehIy RTg;Rtas;fa « mñalPikçúTaMgLay FmµtaRBHxINaRsBTaMgLay CabuKÁl minmanesckþIeRkaFeLIy » dUecñHehIy eTIbRTg;Rtas;nUv RBHKafa ³ GekáaFnM vtþvnþM sIlvnþM GnusSTM TnþM GnþimsarIrM tmhM RBÚmi RBahµNM. tfaKtehAbuKÁlEdlmineRkaF manvtþRbtibtþi man -173-

sIl minmantNðaCaeRKÓgeFVI[eRsIbRsal CaGñkhVwkhat; mansrIr³kñúgTIbMputenaHfaCaRBahµN_ . enAeBlcb;eTsna Cnd¾eRcIn)anseRmcnUvGriypl TaMgLay manesatabtþiplCaedÍm . nagsarIRBahµNI )anseRmcnUvesatabtþipl eday GaRs½yRBHsarIbutþ RbkassEmþgnUvRBHKuN énRBHsmµasm<úT§ . raRtIEdlmata)aneXIjRBHsmµasm<úT§edayjaNckçúenaHÉg KWCaraRtIénkarbriniBVanrbs;RBHsarIbutþ . nag mankaresaksþay EfmTaMgmankaryMerobrab;dUecñHfa «kUn eGIy kalmunEm:mindågGMBIesckþIl¥rbs;kUn \LÚvenH Em: minman»kasedÍm,InwgnimnþRBHPikçúTaMgLay eRcInryBan;GgÁ EdlmankUnCaedÍm mkKg;qan;GaharenAnwgpÞHenHeLIy Em: minman»kas )anRbeKns,g;cIvreLIy >>> » . erOgr:avedaysegçbbu:eNÑH k¾GacrMlwkdas;etOn[ eyIgRbjab;eFVIl¥dl;KñanwgKña kuM[ekþARkhaysþayeRkay eLIy . 3 87

-174-


2-nagessvtI])asika nagessvtI])asika )ansnSMbuNüCa]bnisS½ymk edaykalenaH mankarksagnUvRBHsuvNÑectiy bBa©úHRBHFatuénRBHsmµasm<úT§ksSb³ nag)aneTATIenaHCamYynwg mata ehIy)anedaHExSkmas cUlkñúgkarksagnUvRBHsuvNÑectiyenaHÉg . mnusSeyIgGaceFVIbuNü)an buNüKWCaesckþIl¥rbs; citþ citþl¥KWcitþmanesckþIceRmIn nigmanesckþIsuxedayxøÜn Ég . nagessvtIsnSMesckþIl¥TukCa]bnisS½y mü:ageTot GaRs½yesckþIl¥enaH eBlEdlnagsøab;eTA nag)aneTA kan;eTvelakmYycenøaHRBHBuT§ . kñúgBuT§kalenH nageTIb )anmkekItenARsúknalnÞa EdnmKF³ . luHdl;nageBj vyehI ½ y mankar]btßmÖBIbuNü nag)anCakUnRbsaénGñk manRTBüeRcInkñúgRsúknalnÞahñwgÉg . buKÁlKYrBicarNaGMBIkarBak;ExSk[rUbkay nigkar bMBak;buNü[citþ . nagessvtIman]bnisS½ybuNüEdl Føab;)aneFVImk citþbuNü)anekIteLIgCafµÍeTot . cMeBlRBH sarIbutþbriniBVan nag)aneTAcUlrYmkñúgkarbUCaRBHsB RtÚv -175-

eKCan;søab;enAeBlenaH ehIynag)anbdísn§ienAzaneTvelakCan;TI 2 edayesckþIRCHføanwgRBHFmµesnabtIsarIbutþ Cabc©½y . nagmanvímanTiBV RBmedaynageTBGbSr 1000 Cabrivar cuHmkKal;RBHbrmsasþa >>> . mankñúgbidk elx 55 RBmTaMgGdækfa essvtIviman .

3

88

3-sunnÞa])asika kalRBHd¾manRBHPaKRTg;briniBVaneTAehIy RBH)aT GCatstþú RTg;)anTTYlnUvRBHbrmsarIrikFaturbs;RBHd¾manRBHPaK dEgðykmkbBa©úHkñúgRBHectiyénRkúgraCRKwH . mankUnRsIGñkRkgpáamñak;enARkúgraCRKwH eQµaH sunnÞa Ca])asika)anseRmcnUvesatabtþiplehIy . nag)an bUCapáafVayRBHectiy edayesckþIRCHføakñúgRBHKuNénRBHsmµasm<úT§erogral;éf¶ . PaKeRcInKWCapáarbs;bita bu:Enþkñúg éf¶]e)asfsIl nag)ansmaTan]e)asfsIlehIy fVay páadl;RBHectiy EdlpáaenaHCarbs;nagpÞal; . nagsunnÞa])asika enARkúgraCRKwHd¾CaTI rIkray nag dl;RBmedaysT§a nigsIl eRtkGrkñúgkar[TanRKb;eBl. -176-


nagsunnÞa mancitþRCHføakñúgbuKÁlEdlKYrRCHføaBit² nag )anfVaycIvr Ptþahar esnasn³ nigRbTIb RBmTaMg)anrkSa ]e)asfRbkbedayGgÁ 8 Rbkar TaMgRbRktI TaMg)adíhariybkç . nagmankarsRgÜmkñúgsIl 5 Canic© KWevorcakkar smøab;stV 1 / evorcakkarlYcbøn; 1 / evorcakkarRbRBwtþ xuskñúgkam 1 / evorcakkarkuhk 1 nigevorcakkarbriePaK nUvTwkRsvåg 1 . nagCaGñkqøatkñúgGriysc©Fm’ Ca])asika rbs;RBHeKatmRTg;manckçú manys nagbUCaRBHectiy edayédrbs;xøÜnpÞal;nUvpáa nigeRKÓgRkGUb . nagsunnÞa])asika manC¿gÅehIysøab;eTAkan;eTvelakCan;TI 2 nagCaeTBFItaEdlmanrUbs¥atdUcCapáaTiBV manBnøWrsµIRKbdNþb;elIeTvtadéT nigCaTIeBjRBHhb£T½y énRBH\®nÞaFiraC >>> . RBHvgÁÍsetßr)annaMd¿NwgerOgnag sunnÞaeTBFIta mkdl;RsúkmnusS ehIyerOgenH)ancUl kan;sgÁaynaelIkTI 2 . mankñúgbidkelx 55 vímanvtßú RBmTaMgGdækfa )aricätþkvKÁ vísalkçivíman .

3 -177-

89

4-nag]tþra])asika nag]tþra])asika mancitþRbesIrd¾x<g;x<s;kñúgkar[ GP½ycMeBaHGñkEdlRbTUsþnwgxøÜn nagCaGriysavíka nigCa kMBUlelI])asikaTaMgLay EpñkxagkarcUlQan . enAkñúgGdækfaFmµbT ekaFvKÁ )ansEmþgRbvtþirbs; nag EdlmancMNucl¥KYr[kt;smÁal; ³ -nagCaFItarbs;buNÑesdæÍRkúgraCRKwH Ca®sþIman buNü)aneFVITukmkd¾eRcIn KittaMgBIkñúgsasnaRBHsmµasm<úT§bTumutþr³mk . -sþab;RBHFm’EdlRBHbrmsasþaRTg;Rtas;sEmþg )an seRmcesatabtþipl CamYymatabita enAnwgpÞHfµÍrbs;xøÜn EdlmataeTIbEteLIgCaesdæÍ . -nag)ansVamImicäaTidæí ehIynageTAenARtkUlxagbþI kñúgéf¶ 15 ekItExGasaZ . knøgeTABIrExknøHkñúgvsSaenaH nagBuM)anfVayTan BuM)ansþab;Fm’eLIy . edÍm,IedaHRsay bBaða[kUnRsI buNÑesdæÍ )an[R)ak;mkCYlnag sirima RsI esaPinIRbcaMRkúgraCRKwH kñúgtémø 15000 khabN³ sRmab; knøHExbu:eNÑaH ykmk[beRmIbþIrbs;nag . kalEdlbþIRBm -178-


TTYlyknagsirimaehIy xøÜnÉgdUc)anrYcBITIXuMXaMg b¤ BuMenaHesat dUc)anrYcBITasIeK ehIy)annimnþRBHsgÇman RBHBuT§CaRBHRbFan 15 éf¶fVaycgðan;biNÐ)at . -nagsirima )anmkenAkñúgpÞHknøHEx vegVgePøcxøÜn Kit faxøÜnÉgCa®sþIkñúgpÞH ehIy)anRbc½NÐCamYynwgnag]tþra])asika . nagsirima)anRbTUsþnwgnag]tþra edaykaryk EvkFMdgTwkedaHEdlkMBugdaMBuH eTAcak;elI bu:Enþnag]tþra])asika)anpSayemtþacitþeTArknagsirimaTan;eBl . nag ]tþra)anKitfa « eRBaHGaRs½ynag eTIbeyIg)anfVayTan smaTan]e)asf nig)ansþab;Fm’ >>> ». edayemtþanuPaB Bit² TwkedaHekþAenaH BuM)anrlaknageLIy hak;dUcCaTwk RtCak; . -nagsirimaPJak;xøÜn ehIy)ansUmxmaeTasnwgnag ]tþra . nag]tþramanbMNgl¥ cg;[nagsirima)anKal; RBHbrmsasþa eTIb[nageTAfVaybgÁMRBHGgÁ sUmRBHGgÁ RTg;Gt;eTas[ edaynag]tþrabBa¢ak;R)ab;nagsirimafa « ´ CaFItaEdlmanbita bitavívdþ³rbs;´KWRBHsmµasm<úT§ kalebI RBHbitaGt;eTas[ k¾CakareRsc » . -179-

90

-RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sresIrnag]tþra])asika fa « saFu ¡ saFu ¡ ]tþra karQñHesckþIeRkaFy:agenaH Ca karsmKYrNas; ». rYcehIyRBHGgÁRTg;Rtas;nUvRBHKafa ³ GekáaeFn Cíen ekaFM GsaFuM saFuna Cíen Cíen kTriyM Taenn sec©nalikvaTinM . Kb,IQñHmnusSeRkaF edaykarmineRkaF Kb,IQñH mnusSminl¥edayesckþIl¥ Kb,IQñHmnusSkMNaj;edaykar [Tan Kb,IQñHmnusSniyayeLHeLaHedayBaküBit . nagsirima)anseRmcesatabtþipl edayRBHFm’ eTsnaenHÉg . -kñúgGdækfavímanvtßú )ansEmþgfa nag]tþra])asika )ansþab;nUvRBHFm’RBmedayRBHKafa GekáaeFn Cíen ekaFM CaedÍmehIy k¾)anseRmcnUvRBHskTaKamipl . rIÉbþI nig matabitaekµkrbs;nag k¾)anseRmcnUvRBHesatabtþiplkñúg RKaenaHÉg . CalaPd¾FMeFgEdl)anbþIRtLb;mkCamnusS mannUvsmµaTidæí kñúgPaBCaRBHGriybuKÁleTotpgenaH . *-tamkarRsavRCavepÞógpÞat; nag]tþra])asikaenH k¾ CannÞmataEdr dUckñúg)alIÉtTKÁ³fa « QayinInM yTiTM -180-


]tþra nnÞmata » bu:EnþminEmnCannÞmata])asika kñúg GgÁútþrnikay stþkni)at matasURt enaHeLIy ¬bidkelx 47 / TMB½r 116 ¦ . nnÞmataenARkúgevLúkNþk³ CaRBHGnaKamibuKÁl rIÉnag]tþrannÞmataenARkúgraCRKwHCaRBHskTaKamibuKÁl . *-kñúgbidkelx 77 / TMB½r 33 RBHBuT§ TIbgár RTg;)an BüakrsuemFbNÐit fanwg)anRtas;CaRBHsmµasm<úT§RBHnam eKatm mannag nnÞmata nignag ]tþra Ca]bdæayikad¾ RbesIr .

nagsirima Cab¥ÚnRsIrbs;eBTüCÍvkekamarPc© Edl manmþayKW nagsalvtI CamYyKña . eRBaHGaRs½ynag]tþra])asika nagsirima)ancUlKal;RBHd¾manRBHPaKRBmeday brivarrbs;xøÜn ehIyk¾)anseRmcesatabtþipl eRBaH)an sþab;RBHFm’rbs;RBHd¾manRBHPaK . eRkayGMBI)anseRmc nUvelakutþrFm’ehIy nagsirima)anlHbg;nUvkargarEdl esAhµgrbs;nagBImunecal ehIycab;epþImCÍvítfµÍ . kñúgGdækfaFmµbT CravKÁ )ansEmþgfa nagsirimaenH kalEdl)anseRmcnUvesatabtþiplehIy k¾)anGaraFna RBHTsBlRBmedayPikçúsgÇ TTYlTanrbs;xøÜn . ehIybnþ mkeRkayeTot)annimnþRBHsgÇ 8 GgÁCaRbcaM eTAkan;pÞH rbs;nag edÍm,Inag)anfVayPtþ . nagsirimaEdlkMBugEtenAeBjs¥at sUm,IEtPikçúEdl eTATTYlnic©PtþÉpÞHrbs;nag k¾cab;citþRsLaj;nagEdrenaH nagRtÚvmanC¿gÅ ehIyeFVIkalkiriyaecalsrIr³EdlBBYkCn EtgEtRtiHriHCanic© . RBHd¾manRBHPaK )anRtas;[RBH)aTBim<isarcat;kar RbCu¿mhaCn eTAemIlsaksBnagsirima enAéRBsµsan

3

5-nagsirima])asika nagsirima Ca])asikaEdlmanrUbrags¥at sUm,ICÍvít xagedÍmrbs;nag )anFøak;cUlkñúgPaBCaRsIesaPinIRbcaMnKr EdleK)annaMKñasÁal;eBjRkúgraCRKwH eTaHCamin)aneXIj rUbk¾B¤eQµaHl,IfaCaRsIs¥at bu:EnþCÍvítcugeRkay)ankøayCa Griysavíka kñúgRBHBuT§sasna eTIbKYrykCa]TahrN_)an fa CÍvítEdledÍrxuspøÚv RtÚvRtLb;mkrkpøÚvRtÚvvíj)an TaMgKYr [sresIreTotpg . -181-

91

-182-


bnÞab;BInagsøab;eTA)an 4 éf¶ . kñúgTIRbCu¿mhaCnTaMg RKhsß TaMgbBVCít RBHGgÁRTg;Rtas;fa « GñkTaMgLaycUr emIlnUvmatuRKamEdlCaTIRsLaj;énmhaCn kñúgkalmun CnTaMgLaykñúgnKrenH cMNayRTBü 1000 khabN³ eTIb)anGPirmüCamYynag 1 éf¶ \LÚvenHsUm,I[ykeTATeT k¾minmanGñkNaykeLIy . rUbenHdl;nUvkarEbkFøayehIy GñkTaMgLaycUremIlnUvGtþPaBEdlCarbs;ekþAKYr[segVK » rYcehIyRTg;Rtas;nUvRBHKafa ³ bsS citþktM Bim<M GarukayM smusSitM GaturM Bhusgáb,M ysS ntßi FuvM zíti . GñkcUremIlnUvGtþPaB EdlminyWnyUrzítefr ¬GtþPaB enH ¦kmµ)aneFVI[víciRtehIy ¬RBmedaykartak;EtgepSg² ¦ CakayEdlmand¿e)A ¬beBa©jnUveRKÓgesµakeRKak ¦ sag edayq¥wg 300 kMNat; Carbs;ekþARkhay ¬edaykareRsk Xøan QW nigCarbs;EdlRtÚvrkSaeday\riyabf edaykar gUtTwkduslag briePaK Büa)al .l. ¦ EdlmhaCnRtiHriH y:agxøaMg ¬dl;rUbkayenH ¦ . evlacb;RBHFm’eTsna mhaCnrab;muWn)annUvGmtFm’ -183-

rYmTaMgPikçúEdlRsLaj;nagsirimaBImunenaHpgEdr . kñúgGdækfa viCysURt sutþni)at )ansEmþgfa sirimaeTBkBaØa manbrivarEhhmmkkan;TIsmaKmenaH Edl RBHGgÁRTg;R)arB§nUvsrIr³rbs;xøÜn EdleTIbEtsøab;eTA)an 4 éf¶ RTg;sEmþgnUvvíCysURt ¬bidkelx 54 /TMB½r 65 ¦ . kñúg kalcb;RBHFm’eTsnastV 84>000 )anseRmcelakutþrFm’ sirimaeTBkBaØa)anseRmcnUvGnaKamipl cMENkPikçúenaH ¬PikçúEdlRsLaj;nagmunsøab; ¦ )annUvesatabtþipl .

3

92

6-raCKhesdæÍFIta nagCa])asikal,IeQµaHmñak;Edr eRBaHCÍvítrbs;nag Cab;Tak;Tgnwgnaykukáúdmitþ . kñúgGtItCatiFøab;CabþIRbBn§ nwgKña mankUnRbús 7 nak; kUnRbsaRsI 7 nak; kñúgsasna RBHBuT§ksSb³ TaMg 16 nak;enaH)anlHbg;GVI²RKb;y:ag mk CaTasaTasIénRBHsuvNÑectiybBa©úHRBHbrmsarIrikFatu . TaMgGs;KñacutiehIybdísn§ikñúgeTvelak . kñúgBuT§kalenH ])asika)anekItCaFItaénesdæÍRkúgraCRKwH nag)anseRmc -184-


esatabtþipltaMgBIekµg luHdl;eBjvyk¾ ½ )anbþI ehIyeTA enACamYykukáúdmitþ . kukáúdmitþ KWCabþIrbs;nagBICatimun bu:Enþ kukáúdmitþbdísn§iekItkñúgRtkUlRBan luHdl;eBjvyehI ½ yeK k¾CaRBansmøab;stVyksac;lk; . esdæÍFIta)aneTAenA CamYynwgkukáúdmitþ bMeBjtYnaTICaPriya rhUtdl;mankUnnig kUnRbsatamEdlFøab;CakUnBICatimun beRmIRBHsuvNÑectiy TaMgGs;Kña . dl;eBlevla RBHd¾manRBHPaK RTg;yageTAkan;TI Edlkukáúdmitþdak;GnÞak;cab;stVtaMgEtBIRBlwm . karRbTUsr:aynwgRBHd¾manRBHPaK )anekIteLIgdl;kukáúdmitþRBmTaMg kUnRbús² eRBaHehtuEtBYkeKminTan;)ansÁal;RBHsmµasm<úT§ . esdæÍFIta)ancUleTAeFVIGnþraKmn_d¾y:agRbwgERbg nigd¾y:agqøatév TIbMputk¾)aneCaKC½y . nag)anjúaMgbþI nig kUnbegáÍt 7 nak; [fVaybgÁMRBHbrmsasþa [sUmxmaeTas cMeBaHRBHGgÁ . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sEmþgRBHFm’ eTsna júaMgCnTaMg 15 nak; KWkukáúdmitþmñak; kUnbegáÍt nig kUnRbsa 14 nak; [)anseRmcnUvesatabtþipl . eRsc kic©ehIy RBHGgÁRTg;yagbiNÐ)at eBlbcäaPtþRBHGgÁ)an -185-

93

yagmkkan;vtþevLúvnví½ j . RBHGannÞ- bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn éf¶enHRBHGgÁRTg; yageTANa RBHGgÁ ? RBHsasþa- tfaKt eTAkan;sMNak;rbs;kukáúdmitþ GannÞ . RBHGannÞ- bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn nayRBankukáúdmitþ RBHGgÁeFVI[CaGñkQb;smøab;stVehIyb¤ RBHGgÁ ? RBHsasþa- mñalGannÞ nayRBankukáúdmitþenaHmanxøÜn CaKRmb; 15 nak; )antaMgenAkñúgsT§aminjab;j½r CabuKÁl Gs;karsgS½ykñúgrtn³TaMg 3 CaGñkmineFVIkmµ KW)aNati)at eTotehIy . PikçúTaMgLay- bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn cuHcMENkPriya rbs;kukáúdmitþ RBHGgÁ ? RBHsasþa- mñalPikçúTaMgLay kalEdlnagenACa kumarIkñúgpÞHRtkUlesdæÍenaH nag)anseRmcesatabtþipl ehIy. PikçúTaMgLaymankarsgS½yfa «RBHesatabnñbuKÁl TaMgLayenAeFVI)aNati)atb¤hñ+ ? » eRBaHdUcCaPriyarbs; kukáúdmitþ bþInagEtgEteRbI[hucFñÚ hucRBÜj nig]bkrN_ -186-


sRmab;smøab;stVepSg²eTot ehIynayRBan)annaMyk ]bkrN_TaMgenaH eTAsmøab;stVGs;kalCanic© . kalEdlPikçúTaMgLay kMBugsnÞnaKñakñúgerOgenH RBHbrmsasþaRTg;yagmk ehIyRTg;k¾)anRtas;sYr . kal PikçúRkabTUlRBHGgÁehIy RBHGgÁRTg;Rtas;fa mñalPikçúTaMgLay RBHesatabnñbuKÁl rEmgmineFVInUv)aNati)ateLIy . ÉnagEdlCaPriyarbs;kukáúdmitþ)aneFVIy:agenaH edayKitfa « eyIgnwgeFVItamBaküsVamI » citþrbs;nag min)anKitfa sUmsVamIykeRKÓgRbharenHeTAsmøab;stVcuH dUecñHeLIy. BitNas; kalédminmand¿e)AeT fñaMBisk¾minGacnwg[eTas dl;Gñkkan;fñaMBisenaH)anEdr y:agNa )abrEmgminman dl;GñkEdlmineFVI)ab sUm,InaMeRKÓgRbharTaMgLaymanFñÚ CaedÍm[GñkdéT eRBaHminmanGkuslectna dUecñaHÉg . RBHGgÁRTg;bnþGnusn§isEmþgRBHFm’ eTIbRTg;Rtas;sEmþgnUv RBHKafaFmµbT kñúg)abvKÁ dUecñHfa ³ )aNimði ec veNa nasS heryü )aNina visM naBVNM vismenVti ntßi )abM GkuBVeta . -187-

ebId¿e)AminmanelI)atédeT buKÁlKb,Ikan;ykfñaMBis nwg)atéd)an fñaMBisminGacRCabcUleTAkñúg)atéd Edlmin mand¿e)A y:agNamij )abk¾minmandl;GñkEdlmineFVI ¬nUv )ab ¦ y:agenaHÉg .

3

94

-188-


5-RsúkkMeNIténÉtTKÁbuKÁl 3 Pikçú 41 GgÁ 1-RBHGBaØaekaNÐBaس ÉtTKÁ³elIPikçúTaMgLayxag rtþBaØÚ . elakekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal Rsúk eTaNvtßú minq¶ayBIRkúgkbilBsþú . 2-RBHsarIbutþ ÉtTKÁ³xagmanbBaØaeRcIn . elak ekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal RsúknalnÞa minq¶ayBI RkúgraCRKwH . 3-RBHmhaemaKÁløan ÉtTKÁ³xagmanb£T§i . elak ekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal RsúknalnÞa minq¶ayBI RkúgraCRKwH . 4-RBHmhaksSb ÉtTKÁ³xagkarRTRTg;FutgÁ nigkar eBalsresIrKuNénFutgÁ . elakekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal RsúkRBahµN_eQµaHmhatitß³ kñúgnKrmKF³ . 5-RBHGnuruT§ ÉtTKÁ³xagmanTiBVckçú . elakekItkñúg sküRtkUl naRkúgkbilBsþú . bitarbs;elakRBHnam -189-

95

GmietaTn³RtÚvCab¥ÚnbegáÍtrbs;RBH)aTsirIsueT§aTn³ BuT§bita. 6-RBHPTÞiykaLieKaFabutþ ÉtTKÁ³xagekItkñúgRtkUl x<g;x<s; . elakekItkñúgxtþiyRtkUl naRkúgkbilBsþú . 7-RBHlkuNþkPTÞiy³ ÉtTKÁ³xagmansMeLgBIeraH . elakekItkñúgRtkUlGñkmanRTBüeRcIn kñúgRkúgsavtßI . 8-RBHbieNÐalParTVaC³ ÉtTKÁ³xagkarbnøWsIhnaT. elakekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal enARkúgraCRKwH . 9-RBHbuNÑmnþanIbutþ ÉtTKÁ³xagkarsEmþgFm’ . elakekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal RsúkeTaNvtßú min q¶ayBIRkúgkbilBsþú . matarbs;elakmannamfa mnþanI Ca b¥ÚnRsIbegáÍtrbs;RBHGBaØaekaNÐBaس . 10-RBHmhakc©ayn³ ÉtTKÁ³xagkarEckGtßénPasit edaysegçb[Bisþar . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ bita CabuerahitkñúgnKr]eC¢nI . 11-RBHcULbnßk³ ÉtTKÁ³xagkarnimµitkay[seRmc tamcitþpg xagkarqøatkñúgecetavívdþ³pg . elakekItkñúg épÞmþayEdlCaFnesdæÍFItaRkúgraCRKwH É«Bukrbs;elak Føab;CaTas³kñúgpÞHFnesdæÍenaHÉg . -190-


12-RBHmhabnßk³ ÉtTKÁ³xagkarqøatkñúgbBaØavívdþ³. elakCabgbegáÍtrbs;RBHcULbnßk³ matabitaCamYyKña . 13-RBHsuPUti ÉtTKÁ³xagkarenAeday\tkielspg xagkarKYrdl;TkçiNaTanpg . elakekItkñúgRtkUlsumnesdæÍ kñúgRkúgsavtßI RtÚvCab¥ÚnbegáÍtrbs;GnafbiNÐikesdæÍ . 14-RBHervtxTirvniy³ ÉtTKÁ³xagkarenAkñúgéRB . elakekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal Cab¥ÚnbegáÍtrbs; RBHsarIbutþ enARsúknalnÞa Cab;RkúgraCRKwH . 15-RBHkgçaervt³ ÉtTKÁ³xagkar)anQan . elak ekItkñúgRtkUlGñkmanRTBüeRcIn kñúgRkúgsavtßI . 16-RBHesaNekaLivís³ ÉtTKÁ³xagkarR)arB§Büayam . elakekItkñúgRtkUl]sPesdæÍ kñúgnKrkalcm,ak . 17-RBHesaNkudíkNѳ ÉtTKÁ³xagmanvacaBIeraH . elakekItkñúgépÞén®sIþempÞHeQµaHkaLI kñúgRkúgraCRKwH . elakRbsUtkñúgraRtI éf¶EdlRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;RBHFmµckáb,vtþnsURt. eBlEdlelakRbsUt matarbs;elak k¾)anseRmcesatabtþiplpgEdr eRBaH)ansþab;RBHFm’ EdlsataKirIykç sEmþg[ehmvtykçsþab; enAB§d¾Gakas -191-

cMBIelId¿bUlpÞHrbs;xøÜn naRkúgraCRKwHhñwgÉg . ])asika kaLImanbþIeTAenAÉkulXrnKr EtmkRbsUtbuRtenARsúk rbs;xøÜn . 18-RBHsIvlI ÉtTKÁ³xagmanlaP . elakekItkñúg xtþiyRtkUlénnKrkuNÐiya . RBHmatarbs;elakmanRBHnamfasub,vasaekaliyFIta CaesatabnñbuKÁl . 19-RBHvkáli ÉtTKÁ³xagkarbeg¥ancitþeTAedaysT§a eCOs‘b; . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_RkúgsavtßI . 20-RBHrahul ÉtTKÁ³xagmanbMNgR)afñakñúgkar sikSa . elakekItkñúgsküRtkUl nKrkbilBsþú . 21-RBHrdæ)al ÉtTKÁ³xagkarsagpñÜsedaysT§a . elakekItkñúgRtkUlrdæ)alesdæÍ kñúgnKrkuru . 22-RBHkuNÐFan ÉtTKÁ³xagkarcab;søak)anmun . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgsavtßI . 23-RBHvgÁÍs³ ÉtTKÁ³xagmanbdíPaN ¬bdíPaNkñúg kareBalKafaCasuPasit ¦ . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgsavtßI . 24-RBH]besnvgÁnþbutþ ÉtTKÁ³xagkarnaMesckþI 96

-192-


RCHføamkdl;CnTaMgBYg . elakekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal RsúknalnÞa nKrmKF³ RtÚvCab¥ÚnRbúsrbs;RBHsarIbutþ . 25-RBHTBVmløbutþ ÉtTKÁ³xagkarcat;Ecgesnasn³ . elakekItkñúgRtkUlmløkSRt kñúgGnubiynKr . 26-RBHbilinÞvcä³ ÉtTKÁ³xagCaTIRsLaj;eBjcitþén BYkeTvta . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgsavtßI . 27-RBHBahiyTaruciriy³ ÉtTKÁ³xagkarRtas;dåg edayqab;rh½s . elakekItkñúgRtkUlGñkC¿nYjkñúgnKr Bahiy³ . 28-RBHkumarksSb³ ÉtTKÁ³xagkarsEmþgFm’d¾ víciRt . elakbdísn§ikñúgépÞénRsImñak;kñúgRkúgraCRKwH bu:Enþ enAeBlelakRbsUt matarbs;elak )anbYsCaPikçúnIeTA ehIy . elakRbsUtkñúgsMNak;PikçúnInanKrsavtßI RBH)aT besnTiekasl RTg;TTYlykTarkenaHeTAciBa©wm . 29-RBHmhaekadæít³ ÉtTKÁ³xagkar)anseRmccak;FøúHnUvbdísmÖiTa 4 . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúg savtßI . -193-

97

30-RBHGannÞ ÉtTKÁ³ 5 muxKW ³ ¬1¦-BhusSÚt ¬eroneRcIn sþab;eRcIn ¦ ¬2¦-karmansti ¬sµartIkñúgkargarRKb;y:ag ¦ ¬3¦-karmanKti ¬jaNKti ¦ ¬4¦-karmanFiti ¬karGt;Fn; nigBüayam ¦ ¬5¦-kar]bdæak ¬karbeRmIRBHBuT§ ¦ elakekItkñúgsküRtkUl naRkúgkbilBsþú. bitarbs; RBHGannÞRBHnam suekáaTn³ RtÚvCab¥ÚnbegáÍtrbs;RBH)aT sirIsueT§aTn³ BuT§bita . 31-RBH]ruevlksSb³ ÉtTKÁ³xagmanbris½TeRcIn . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgnKrmKF³ . 32-RBHkaLúTayI ÉtTKÁ³xagkareFVI[RtkUlman esckþIRCHføa . elakekItkñúgRtkUlGamatü naRkúg kbilBsþú . elakRbsUtkñúgéf¶EdlRBHsiT§tßbrmeBaFistV RTg;)anRbsUt TaMgRBHbrmeBaFiRBwkSk¾duHkñúgéf¶enaHEdr>>>. 33-RBHBkáúl³ ÉtTKÁ³xagmanGaBaFtic . elak ekItkñúgRtkUlesdæÍ Rkúgekasm<I . kalenABITark eKnaMyk eTAgUtTwkTenø ymuna RtÚvRtIelbnaMeTAdl;nKrBaraNsI -194-


)anelakesdæÍmanRTBü 80 ekadí TTYlyk)anGMBIeBaHRtI enaH ehIyciBa©wmRbkbedayesckþIRsLaj; . eRkaymk esdæÍbitabegáÍtk¾)anrkkUneXIj . RBHraCaseRmc[Ca matabitaTaMg 2 RtkUl . 34-RBHesaPit³ ÉtTKÁ³xagkarrlwkCatimun)an . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgsavtßI . 35-RBH])alI ÉtTKÁ³xagkarRTRTg;nUvRBHvín½y . elakekItkñúgRtkUlGñkkat;sk; enAnKrkbilBsþú . elak Caxµan;RBHeksénsküRtkUl . 36-RBHnnÞk³ ÉtTKÁ³xagkar[»vaTdl;BYkPikçúnI . elakekItkñúgRtkUlGñkRkúgsavtßI . 37-RBHnnÞ ÉtTKÁ³xagkarRKb;RKgTVarkñúg\®nÞiy TaMgLay . elakekItkñúgRBHKP’énRBHnagmhabCabtieKatmI naRkúgkbilBsþú . RBHbitarbs;elakKWRBH)aT sirIsueT§aTn³ BuT§bita . 38-RBHmhakb,in ÉtTKÁ³xagkar[»vaTdl;BYk Pikçú . elakekItkñúgxtþiyRtkUl énnKrkukáúdvtI bc©nþRbeTs . eRkaymkelak)anesayraCü manGKÁmehsI KW -195-

RBHnagGenaCaeTvÍ . eBlmYy)andågd¿NwgtamGñkreTHfa RBHBuT§brmRKÚ)anRtas; \LÚvRBHGgÁRTg;Rbfab;Kg;enARkúg savtßI RBHmhakb,ink¾)anecjbYsmYyGenøIedayBYkGamatü 1000 nak;kñúgRKaenaHÉg . 39-RBHsaKt³ ÉtTKÁ³xagkarqøatkñúgkarcUleteCaFatu . elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgsavtßI . 40-RBHraF³ ÉtTKÁ³xagkarQøasévkñúgbdíPaN ¬GaceBalFm’tamRBHd¾manRBHPaK)an enAeBlEdlRBHGgÁ sEmþgcb;ehIyenaH eRBaHelak)anyl;c,as;kñúgRBHFm’ ¦. elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgraCRKwH . 41-RBHemaXraC ÉtTKÁ³xagkarRTRTg;cIvresAhµg. elakekItkñúgRtkUlRBahµN_ kñúgRkúgsavtßI . 3 PikçúnI 13 GgÁ 1-RBHnagmhabCabtieKatmI ÉtTKÁ³elIPikçúnITaMg LayxagrtþBaØÚ . RBHnagekItkñúgekaliyvgS kñúgRkúg eTvTh³ Cab¥ÚnRsIbegáÍtrbs; RBHmhamayaeTvÍ BuT§mata . 2-RBHnagexma ÉtTKÁ³xagmanbBaØa . RBHnagekIt 98

-196-


kñúgRBHraCRtkUl kñúgsaKlnKr . luHdl;RBHnageBjvy½ k¾)anmkCaRBHGKÁmehsIénRBH)aTBim<isar nKr mKF³ . 3-RBHnag]b,lvNÑa ÉtTKÁ³xagmanb£T§i . RBHnag ekItkñúgRtkUlesdæÍ kñúgRkúgsavtßI . 4-RBHnagbdacara ÉtTKÁ³xagkarRTRTg;RBHvín½y . RBHnagekItkñúgRtkUlesdæÍ RkúgsavtßI . 5-RBHnagFmµTinña ÉtTKÁ³xagkarsEmþgFm’ . RBHnagekItkñúgRtkUlesdæÍ RkúgraCRKwH . 6-RBHnagnnÞa ÉtTKÁ³xagkarcUlQan . RBHnag ekItkñúgépÞénRBHnagmhabCabtieKatmI enARkúgkbilBsþú. RBH)aT sIrIsueT§aTn³ CaRBHbita ÉRBHnnÞCabgRbúsbegáÍt . 7-RBHnagesaNa ÉtTKÁ³xagkarR)arB§esckþI Büayam . RBHnagekItkñúgRtkUlesdæÍ RkúgsavtßI . 8-RBHnagskula ÉtTKÁ³xagmanTiBVckçú . RBHnag ekItkñúgRtkUlRBahµNmhasal RkúgsavtßI . 9-RBHnagPTÞakuNÐleksa ¬ehARBHnagkuNÐleksI k¾manEdr ¦ ÉtTKÁ³xagkarRtas;dågedayqab;rh½s . RBHnagekItkñúgRtkUlesdæÍ RkúgraCRKwH . -197-

99

10-RBHnagPTÞakbilanI ¬ehARBHnagPTÞkabilanIk¾ manEdr ¦ ÉtTKÁ³xagkardågCatimun . RBHnagekItkñúg RtkUlRBahµN_ekasiyeKaRt kñúgsaKlnKr EdnmTÞ³ . munnwgecjbYsRBHnagCaPriya edayRKan;EterobkarmkenA CamYybibölimaNB kñúgnKrmKF³ edayGñkTaMgBIrminman raK³CamYyKñaeLIy . 11-RBHnagPTÞakc©ana ÉtTKÁ³xagkar)anseRmcnUv mhaPiBaØa KWGPiBaØad¾FM . RBHnagrlwkCatikñúgeBlEtmYy elIk)an 1 Gsegçyü kéRm 1 Esnkb, . RBHnagCa RBHmataénRBHrahul . 12-RBHnagkIsaeKatmI ÉtTKÁ³xagkarRTRTg;cIvr esAhµg . RBHnagekItkñúgRtkUlGñkRksm,tþi RkúgsavtßI bu:EnþeRkaymknag)anRKb;RKgsm,tþi 40 ekadíkhabN³ kñúgRtkUlxagbþI . 13-RBHnagsiKalmata ¬ehARBHnagsigÁalmatak¾ man ¦ ÉtTKÁ³ xagkarbeg¥ancitþeTAedaysT§aeCOs‘b; . RBHnagekItkñúgRtkUlesdæÍ RkúgraCRKwH . 3 -198-


])ask 10 nak; 1-tbusS³ nigPløik³ bgb¥ÚnBaNiCTaMgBIrnak;enH ÉtTKÁ³elI])askTaMgLayxagkardl;nUvsrN³¬RBHBuT§nig RBHFm’ ¦ muneK . Kat;ekItkñúgRtkUlkudum<ik³ kñúgGsitBa¢nnKr ¬)anB¤mkfa CaRbeTsPUmasBVéf¶ ¦ . GñkTaMgBIr)an TTYlpÞal;BIRBHd¾manRBHPaKnUvRBHeksaFatu 8 srésdak; kñúgRbGb;mas mkksagRBHectiyÉnKrrbs;xøÜn . 2-suTtþGnafbiNÐikesdæÍ ÉtTKÁ³xagkarfVayTan . Kat;ekItkñúgRtkUlsumnesdæÍ RkúgsavtßI . 3-citþKhbtI ÉtTKÁ³xagkarsEmþgFm’ . Kat;ekIt kñúgRtkUlesdæÍ RsúkmcäiksNг ¬kEnøgxøHfamcäikasNг ¦ kñúgEdndÍnKrmKF³ . 4-htßkGaLvk³ ÉtTKÁ³xagkarse®gÁaHbris½Teday sgÁhvtßú 4 y:ag. RTg;RbsUtkñúgRBHraCRtkUl RkúgGaLvÍ. 5-skümhanam ÉtTKÁ³xagkarfVayTand¾RbNIt ¬)andl;ePaCnEdlmanrsRbNIt ¦ . RTg;ekItkñúgsküRtkUl RkúgkbilBsþú . 6-]KÁKhbtIGñkRsúkevsalI ÉtTKÁ³xagkar[rbs; -199-

CaTIeBjcitþ ¬KWtamkareBjcitþrbs;Kat; ¦ . Kat;ekItkñúg RtkUlesdæÍ RkúgevsalI . 7-]KÁtKhbtI ÉtTKÁ³xagkarbeRmIsgÇ . Kat;ekIt kñúgRtkUlesdæÍ GñkRsúkhtßiRKam ¬minR)akdnKr ¦ . 8-sUrGm<dæ³ ÉtTKÁ³xagkarRCHføaminkeRmIk . Kat; ekItkñúgRtkUlesdæÍ ¬minR)akdnKr ¦ . 9-eBTüCÍvkekamarPc© ÉtTKÁ³xagesckþIRCHføakñúg buKÁl . Kat;ekItkñúgépÞén®sþInKresaPinI eQµaHsalvtI enARkúgraCRKwH . 10-nkulbita ÉtTKÁ³xagkarsñiT§sñal ¬CamYynwg RBHsmµasm<úT§ ¦ . Kat;ekItkñúgRtkUlesdæÍ nKrsuMsumarKirI EdnPKÁ³ . 3 ])asika 10 nak; 1-nagsuCataesnIyFIta ÉtTKÁ³elI])asikaTaMgLayxagkardl;RBHéRtsrN³muneK nagekItkñúgRtkUl kudum<ik³eQµaHesnIy³ kñúgtMbn;]ruevlaesnaniKm nKr mKF³ . 100

-200-


2-nagvísaxamiKarmata ÉtTKÁ³xagkarfVayTan . nagekItkñúgRtkUlmhaesdæÍ kñúgPTÞiynKr EdnGgÁ³ . nag GaRs½yépÞnagsumneTvÍPriyarbs;FnBa¢½yesdæÍ . eRkay mkRKÜsarnag)anTTYlkarGeBa¢IjBIRBH)aTbesnTiekasl mkrs;enARsúksaekt cm¶ay 7 eyaCn_BIRkúgsavtßI . luH dl;nagmanbþI )anmkenAnwgRtkUlxagbþIÉRkúgsavtßI . 3-nagxuC¢útþra ÉtTKÁ³xagBhusSÚt . nagekItkñúgépÞ emedaHkñúgpÞHeXaskesdæÍ nKrekasm<I . nagCaGñkbeRmI nagsamavtIbuRtIFm’rbs;eXaskesdæÍ rhUtmkkan;RBHraCvaMgénRBH)aT]eTn . 4-nagsamavtI ÉtTKÁ³xagkarenAedayemtþa . nag ekItkñúgRtkUlPTÞvtiyesdæÍ kñúgnKrPTÞvtIy_ . nagmanBN’ sm,úrmas eTIbeQµaHfa }samavtI{ TaMgrUbragk¾s¥at . eRkaymkk¾)anCaGKÁmehsIénRBH)aT]eTn nKrekasm<I . 5-nag]tþrannÞmata ÉtTKÁ³xagkarcUlQan . nag ekItkñúgépÞénPriyarbs;naybuNѳ RkúgraCRKwH . eRkaymk )aneLIgCaesdæÍkñúgRBHnKrmKF³ GaRs½ybuNü[plkñúg bc©úb,nñ . -201-

6-nagsub,vasaekaliyFIta ÉtTKÁ³xagkarfVayTan d¾RbNIt ¬)andl;ePaCnEdlmanrsRbNIt ¦ . RBHnag ekItkñúgxtþiyRtkUlkñúgekaliynKr . RBHnagCaRBHmataén RBHsIvlI EdlelakCaÉtTKÁ³elIPikçúTaMgLayEpñkxagman laP . 7-sub,iya ÉtTKÁ³xagkarbeRmIRBHsgÇmanGaBaF. nagekItkñúgRtkUlFmµtamYyénnKrBaraNsI . 8-nagkatiyanI ÉtTKÁ³xagkarRCHføaminkeRmIk . nagekItkñúgRtkUlFmµtamYyEdr kñúgkulXrnKr ¬kurrXrnKr ¦ kñúgEdnGvnþICnbT . 9-nagnkulmata ÉtTKÁ³xagkarsñiT§sñal ¬CamYy nwgRBHsmµasm<úT§ ¦. nagekItkñúgRtkUlesdæÍ nKrsuMsumarKi rI EdnPKÁ³ . 10-nagkaLI])asikaenAnKrkurrXrika ÉtTKÁ³xag karRCHføakñúgkarsþab;tameK . nagekItkñúgRtkUlFmµtaén RkúgraCRKwH . kalceRmInvyehI ½ y nagmansVamIeTAenAÉ kurrXrnKr ¬kulXrnKr ¦ EdlCanKrxagbþI .

3

101

-202-


6-eQµaHRBHsURtFM²

3

1-RBhµCalsURt bidkelx 14/TMB½r 1 dl;TMB½r 113 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAkñúgsYnénRBHraCd¿Nak; eQµaH Gm<ldæíka rvagRkúgraCRKwH nigRsúknalnÞa . RBHGgÁsEmþg [dl;PikçúTaMgLaysþab; edayR)arB§cMeBaHsub,iybriBVaCk eBaltiHedolRBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇ ÉRBhµTtþmaNBCa sisSrbs;sub,iybriBVaCkenaHÉg EbrRtLb;CaeBalsresIr RBHd¾manRBHPaKvíj . RBHGgÁRTg;sEmþgmin[eRkaFxwgdl; GñkeBaltiHedol nigmin[eRtkGr )ancitþ cMeBaHGñkeBal sresIr >>> . Tidæí 62 RBHGgÁsEmþgkñúgRBHsURtenHÉg . PikçúTaMgLay mancitþeRtkGrrIkraycMeBaHPasitrbs;RBHd¾manRBHPaK . enAeBlcb;RBhµCalsURtenH elakFatu TaMgmYyhµWnk¾keRmIkjab;j½r . 2-samBaØplsURt bidkelx 14/ TMB½r 114 dl;TMB½r 214 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenACÍvkm<vn½ RkúgraCRKwH . -203-

102

RBHGgÁRTg;eqøIytbbBaðarbs;RBH)aTGCatstþú EdlTUlsYr RBHGgÁGMBIplénsmNb,díbtþi EdlRtÚveXIjc,as;eday xøÜnÉgkñúgbc©úb,nñ . RBH)aTGCatstþúeBalsresIrRBHFm’ eTsna ehIyfVayxøÜnCa])askGñkdl;RBHrtnéRtCaTIBwg TIrlwk . 3-kUdTnþsURt bidkelx 15/TMB½r 1 dl;TMB½r54 RBH GgÁRTg;Rtas;sEmþg enARsúkRBahµN_eQµaHxanumtþ³ kñúg mKFCnbT . kUdTnþRBahµN_ )ancat;EcgmhayBaØeday stVTaMgLaymYymux 700 ehIy)ancUleTAKal;RBHd¾manRBHPaK TUlsYrGMBIyBaØsm,Ta 3 Rbkarmanbrikçar 16 . kalEdl)ansþab;nUvRBHFm’eTsnaehIy kUdTnþRBahµN_k¾ )anseRmcnUvesatabtþipl ehIyGaraFnaRBHPikçúsgÇman RBHsmµasm<úT§CaRbmux TTYlbiNÐ)at . 4-ekvdþsURt bidkelx 15/TMB½r201 dl;TMB½r 220 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenA)avarikm<vn½ kñúgRsúknalnÞa . ekvdþ³CabuRtrbs;KhbtI esñIRBHd¾manRBHPaKsUm[Pikçú sgÇsEmþgnUv\T§ib,adíhariy_ edÍm,IeFVI[GñkRsúknalnÞarwtEt RCHføaeLIgkñúgRBHd¾manRBHPaK . RBHd¾manRBHPaKRTg; -204-


Rtas;sEmþgRBHFm’GMBI)adíhariy_ 3 y:ag . ekvdþ³CabuRt rbs;KhbtI mancitþrIkray eRtkGrnwgPasit rbs;RBHd¾manRBHPaK . 5-mhaeKavínÞsURt bidkelx 17/TMB½r 104 dl;TMB½r 167 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþg enAelIPñMKiCÄkUd CítRkúg raCRKwH . bBa©sixKn§BVbuRt )anRkabTUlRBHd¾manRBHPaK GMBIerOgskáeTvraCsresIrRBHBuT§GgÁ enAzantavtþigSeday KuN 8 Rbkar . sngáúmarRBhµ)ansresIrRBHd¾manRBHPaK ehIy)aneBalGMBImhaeKavínÞRBahµN_ EdleRkaymk)an CaRBHd¾manRBHPaKhñwgÉg . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas; sEmþgGMBIRBhµcriyFm’ EdlRbRBwtþeTAedÍm,IenOyNay edÍm,IR)ascakteRmk edÍm,IrMlt;kiels edÍm,Is¶b;rm¶ab; edÍm,Idågc,as; edÍm,IRtas;dågedÍm,IRBHniBVan. bBa©sixKn§BVbuRt eBjcitþ eRtkGrGnuemaTna cMeBaHPasitrbs;RBHd¾manRBHPaK . 6-skábBaðsURt bidkelx 17/ TMB½r 191 dl;TMB½r 243 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAKuha\nÞsalelIPñMevTiyk³ ¬sBVéf¶ehAPñM]T½y xagt,ÚgPñMKiCÄkUd ¦ CítRkúgraCRKwH . -205-

103

skáeTvraC RBmTaMgeTvtadéT)ancUlKal;RBHd¾manRBHPaK kñúgKuha\nÞsal skáeTvraC)anRkabTUlsYrbBaða . RBHd¾ manRBHPaKRTg;eqøIytb júaMgskáeTvraC[Rtas;dågnUvsc©Fm’ )anCaRBHesatabnñbuKÁl . skáeTvraC sEmþgnUv esckþIeRtkGr eRBaHeXIjnUvGMNacénRbeyaCn_ 6 y:ag . 7-]Tum<riksURt bidkelx 18/TMB½r 70 dl;TMB½r 114 RBHGgÁyagcuHBIPñMKiCÄkUd mkkan;emarnivabsßan eqñrRsH e)akçrNIeQµaHsumaKFa kñúgRkúgraCRKwH . nieRKaFbriBVaCk elIktemáIgxøÜnÉg ehIytiHedolRBHd¾manRBHPaKfa RBHsmNeKatmcUlcitþTIs¶at; eRBaHminmanbBaØa minGac crcasakl,gR)aCJaCamYyGñkNa)an . RBHd¾manRBHPaK RTg;yagcUleTAbriBVaCkaram CaGaramrbs;]Tum<rikaeTvÍ RTg;snÞnaCamYynwgnieRKaFbriBVaCk RBHGgÁRTg;sEmþgGMBI ]bkáielsrbs;GñkEdlmantbvtþ . nieRKaFbriBVaCksUm xmaeTasGMBIRBHd¾manRBHPaK . RBHbrmsasþaRTg;Rtas; sEmþgGMBImKÁRBhµcriyFm’ehIy bnøWsIhnaTkñúgGaramén briBVaCk Carbs;nag]Tum<rikaeTvÍ rYcehIyRTg;ehaHeLIg eTAkan;evhasdæan RtLb;eTAKg;elIPñMKiCÄkUdvíj . -206-


8-ckávtþisURt bidkelx 18/TMB½r 115 dl;TMB½r 160 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþg enAkñúgRsúkmatula nKrmKF³ . RBHGgÁRTg;RbTan»vaT[dl;PikçúTaMgLay [PikçúTaMgLay manxøÜnCaTIBwg manFm’CaTIBwg ceRmInstib,dæan 4. RBHGgÁ RTg;sEmþgGMBIesþccRkBtþimanrtn³ 7 Rbkar eRcInGgÁt² KñarhUtdl;mnusSGayu 8 hµWnqñaM RBH)aTsgç³CaesþccRkBtþikñúgkalRBHGriyemetþyü³)anRtas;dåg . RBH)aTsgç³ )anlHbg;rtn³ 7 RbkarRBmTaMgsm,tþielakiyRKb;y:ag cUlkan;pñÜs ehIyeFVInUvTIbMputTukç)anseRmc . RBHGgÁRTg; sEmþg\T§i)aT 4 CaehtuénGayu sIlCaehtuénvNѳ Qan 4 Caehtuénsux RBhµvíharFm’ 4 CaePaK³ nigGrhtþpl CakmøaMg KWCakmøaMgkñúgkarRKbsgát;kmøaMgmar)an . kñúg eBlcb;RBHsURt Pikçú 2 hµWnGgÁ)anseRmcnUvRBHGrhtþ stV 84000 )annUvGmtFm’ . 9-sm,saTnIysURt bidkelx 18/TMB½r 199 dl; TMB½r 236 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAkñúg)avarikm<vn½ Rsúk nalnÞa . RBHsarIbutþRkabTUlRBHd¾manRBHPaKGMBIesckþI RCHføarbs;elakcMeBaHRBHsasþa RBmTaMgRbkasKuNRBHd¾ -207-

104

manRBHPaKeRcInEbbeRcIny:ag . RBH]TayIsEmþgesckþI Gs©arükñúgKuNRBHd¾manRBHPaK . RBHd¾manRBHPaKRTg; Rtas;[RBHsarIbutþsEmþgnUvFmµbriyayenHdl;Pikçú PikçúnI ])ask ])asika[)anerOy² . RBHsarIbutþsEmþgnUvGMNr enHcMeBaHRBHP®kþénRBHd¾manRBHPaK edayRbkardUecñHÉg. eRBaHehtudUecñH eTIbRBHsURtenHeQµaHfasm,saTnIysURt . 10-sigÁalksURt bidkelx 19 / TMB½r 67 dl;TMB½r 93 RBHGgÁRTg;Kg;enAkñúgvtþevLúvn½ CítRkúgraCRKwH. RBHGgÁ RTg;yagcUleTAkñúgRkúgraCRKwHedÍm,IbiNÐ)at RBHGgÁRTg;Tt eXIjsigÁalkKhbtibuRt eFVIkarsMBHTisTaMg 6 tambNþaM bita . RBHd¾manRBHPaKRTg;TUnµansigÁalkKhbtibuRt[ )anyl;GMBITisTaMg 6 kñúgGriyvín½y . RBHGgÁRtas;sEmþg GMBIkmµkáiels 4 GKti 4 G)aymux 6 y:ag . Cabnþ RTg;Rtas;sEmþgGMBImitþbøm nigmitþman]bkar³rhUtdl;Fm’ se®gÁaHénmnusS 12 BYk . sigÁalkKhbtibuRteBal sresIrRBHFm’ nigRbkasxøÜnCa])ask dl;nUvRBHd¾manRBHPaKpg RBHFm’pg RBHsgÇpgCasrN³rhUtteTA . -208-


11-GadanadíysURt bidkelx 19/TMB½r 94 dl;TMB½r 122 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþg enAelIPñMKiCÄkUd CítRkúg raCRKwH . mharaCTaMg 4 kñúgzancatumµharaCíkaRBmTaMg brivard¾eRcIn cUlKal;RBHd¾manRBHPaK sUm[PikçúTaMgLay eronnUvRBHbritþ eQµaHGadanadíybritþ EdlRbkbeday RbeyaCn_ RbRBwtþeTAedÍm,IRKb;RKgrkSa edÍm,Iminebotebon edÍm,IenACasux dl;BYkPikçú PikçúnI ])ask nig])asika . luH raRtIenaHknøgeTAehIy eTIbRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;R)ab; PikçúTaMgLay GMBIRBwtþikarN_kalBIyb;mij rYcehIyRTg; Rtas;[PikçúTaMgLayeronnUvRBHbritþ EdlmanCaGaT×fa ³ vibsSisS nmtßú ckçúmnþsS sirImeta sixisSbi nmtßú sBVPUtanukm,iena . evsSPusS nmtßú nðatksS tbsSiena nmtßú kkusn§sS maresnb,mTÞiena . ekanaKmnsS nmtßú RBahµNsS vusImeta ksSbsS nmtßú vib,mutþsS sBVFi . GgÁIrssS nmtßú skübutþsS sirImeta eya \mM FmµmeTessi sBVTukça bnUTnM . -209-

105

PikçúTaMgLayeRtkGrTTYlGnuemaTnanwgPasit rbs; RBHd¾manRBHPaK . 12-rfvínItsURt bidkelx 21/TMB½r 80 dl;TMB½r 99 RBHGgÁRTg;Kg;enAvtþevLúvn½ CítRkúgraCRKwH . RBHGgÁRTg; Rtas;sYrrkPikçúNa CaGñkR)afñatic 1 CaGñksenþas 1 Ca Gñks¶b;s¶at; 1 CaGñkminRcLÚkRcLM 1 CaGñkR)arB§ Büayam 1 CaGñkbribUN’edaysIl 1 CaGñkbribUN’eday smaFi 1 CaGñkbribUN’edaybBaØa 1 CaGñkbribUN’eday vímutþi KWGriypl 1 CaGñkbribUN’edayvímutþiBaØaNTsSn³ KWbc©evkçNBaØaN 1 RBmTaMgCaGñksEmþgnUvkfavtßúTaMg 10 enHdl;BYksRBhµcarIpg . PikçúTaMgLayRkabTUlRBHd¾manRBHPaKfa « bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn KWbuNÑmnþanIbutþ RBHGgÁ ». CabnþeTAKWRBHsarIbutþ nigRBHbuNÑmnþanIbutþ )ansnÞnaKñaGMBIvísuT§i 7 enAéRBGn§vn½ CítRkúgsavtßI . 13-mhasaerabmsURt bidkelx 21/ TMB½r 216 dl; TMB½r 235 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAelIPñMKiCÄkUd CítRkúg raCRKwH . RBHGgÁRTg;RbTan»vaTdl;PikçúTaMgLay [yl; dågGMBIxøwménRBhµcriyFm’BitR)akd . RBHGgÁeRbóbRbdUc -210-


laPskáar³nigesckþIsresIr eTAnwgEmk nigsøwkeQI . sIlsm,TadUcRkmreQI . smaFism,TadUcsMbkeQI . jaNTsSn³KWTiBVckçúdUcRsayeQI . GrhtþpldUcxøwm eQI . mñalPikçúTaMgLay RBhµcriy³enHminEmnmanlaPskáar³nigesckþIsresIrCaGanisgS minEmnmansIlsm,Ta CaGanisgS minEmnmansmaFism,TaCaGanisgS minEmn manjaNTsSn³ KWTiBVckçúCaGanisgSEtbu:eNÑaHeT mñalPikçú TaMgLay ecetavímutþi karrYccakkielséncitþ KWGrhtþpl CaFmµCatiminkeRmIkNa mñalPikçúTaMgLay RBhµcriy³enH manGrhtþplenaHCaRbeyaCn_ manGrhtþplenaHCaxøwm manGrhtþplenaHCaTIbMput . RBHd¾manRBHPaK)anRtas; nUvRBHsURtenHcb;ehIy PikçúTaMgenaHk¾mankareBjcitþ )an eRtkGrehIycMeBaHPasit rbs;RBHd¾manRBHPaK . 14-cULevTløsURt bidkelx 22/TMB½r 288 dl;TMB½r 303 RBHGgÁRTg;Kg;enAvtþevLúvn½ . vísax])ask)an sYrFm’nwgRBHnagFmµTinñaPikúçnI taMgBIFm’lMdab;esatabtþipldl;Grhtþpl . vísax])ask)ancUlKal;RBHd¾man -211-

106

RBHPaK )anTUlRBHGgÁnUvBakücrcarbs;xøÜn CamYynwg RBHnagFmµTinñaPikçúnI. RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;nwgvísax])asky:agenHfa « mñalvísax³ FmµTinñaPikçúnICabNÐit mñalvísax³ FmµTinñaPikçúnICa®sþImanR)aCJaeRcIn mñalvísax³ ebITukCaGñkRtLb;sYresckþIenaHnwgtfaKtvíj tfaKtk¾RtÚv BüakresckþIenaH dUcesckþIEdlnagFmµTinñaPikçúnIBüakr ehIyy:agenaHEdr esckþIénRbsñaenaH y:aghñwgehIy Gñk cUrcaMTukRbsñaenaHy:agenHcuH » . luHRBHd¾manRBHPaK Rtas;nUvPasitenHehIy vísax])askk¾eRtkGrnwgPasit rbs;RBHd¾manRBHPaK . 15-CÍvksURt bidkelx 23 /TMB½r 83 dl;TMB½r 91 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenACÍvkm<vn½ RkúgraCRKwH . eBTüCÍvk )anTUlsYrRBHGgÁGMBIkarqan;sac; . RBHGgÁRTg;Rtas;GMBI sac;EdlKYrbriePaK edayehtu 3 y:ag KWmineXIj minB¤ nigminregáós . RTg;Rtas;GMBIkarceRmInRBhµvíharFm’ 4 rbs;PikçúTaMgLay minKitebotebonxøÜnÉg minKitebotebon GñkdéT qan;GaharedayminmaneTas . eBTüCÍvkRbkas xøÜnCa])ask Gñkdl;nUvsrN³TaMg 3 esµIedayCÍvít . -212-


16-])alivaTsURt bidkelx 23 / TMB½r 92 dl;TMB½r 134 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenA)avarikm<vn½ RsúknalnÞa . kaledÍm])aliKhbtICasavkrbs; ½ niKnßnadbuRt eRBaHehtu EtminTan;sÁal;RBHsmµasm<úT§ k¾GYtGagxøÜnÉgehIyeTAelIk vaT³cMeBaHRBHbrmsasþa . edayRBHT½ykruNa nigeday GasyanusyBaØaN ¬RCabGFüaRs½ynigGnus½ystV ¦ RTg; RbTanRBHFm’eTsna júaMgRBHesatabtþipl[)anseRmc dl;])aliKhbtI . niKnßnadbuRtQWcitþk¥ÜtQamrhUtTal; Etsøab; eRBaHehtuEt)at;bg;nUvKhbtImñak; EdleRbóbbIdUc CaqñaMg)ayénBYkxøÜnBImunmk \LÚvRtÚvEbk . ])aliKhbtI )aneBalsresIrRBHKuNrbs;RBHd¾manRBHPaK EdlKYr[ RCHføa . 17-GPyraCkumarsURt bidkelx 23 / TMB½r 149 dl;TMB½r 160 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAvtþevLúvn½ CítRkúg raCRKwH . kaledÍmGPyraCkumar )anrab;GanniKnßnadbuRt ehIy)anTTYlBaküBIniKnßnadbuRt mkelIkvaT³edÍm,Icab; eTasRBHd¾manRBHPaKenAvtþevLúvnmhaví ½ har . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;EtBaküBitehIymanRbeyaCn_ eTaHCaTI -213-

107

Kab;citþ b¤minCaTIKab;citþénGñkdéTk¾eday RBHGgÁRTg;dwg kalKYrEdlnwgRtÚvRtas;sEmþg RBHGgÁmanesckþIGnueRKaH cMeBaHstVTaMgLay . GPyraCkumarRCHføasresIrRBHFm’ fVayxøÜnCa])ask dl;nUvRBHd¾manRBHPaKpg RBHFm’pg RBHsgÇpg CaTIBwgTIrlwk . 18-cULrahuelavaTsURt bidkelx 23 / TMB½r 211 dl;TMB½r 228 RBHGgÁKg;enAvtþevLúvn½ ehIyRTg;esþcyag eTAGm<ldæíkavn½ kEnøgEdlRBHrahulKg;enA ehIyRBHGgÁ RTg;Rtas;sEmþgenAkñúgGm<ldæíkavnenaHÉg EdlzítenA ½ rvagRkúgraCRKwH nigRsúknalnÞa . RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþg GMBIsmNFm’rbs;BYkPikçú EdlminmanesckþIeGonxµas kñúg sm,CanmusavaT fadUcCaTwkEdlmanbnþicbnþÜckñúgpþíl b¤ dUcCapþílcak;TwkecalGs; pþílpáab; pþílTeTrlIgeFgGt; TwkdUecñaHEdr . RBHGgÁRTg;RbTan»vaTfa « mñalrahul eRBaHehtudUecñaH kñúgsasnaenH GñkKb,IsikSafa GatµaGj nwgmineBalBakükuhk sUm,IedÍm,IesIcelg mñalrahul Gñk RtÚvsikSay:agenHcuH ». kBa©k;manRbeyaCn_kñúgkarqøúHemIl mux y:agNa RBHGgÁRTg;TUnµanRBHrahul[BicarNaRtiHriH -214-


emIlrYcehIy swmeFVIkmµedaykay vaca citþy:agenaHEdr . RBHrahuld¾manGayu mancitþeRtkGrrIkray cMeBaHPasit rbs;RBHd¾manRBHPaK . 19-eKalisSanisURt bidkelx 23 / TMB½r 367 dl; TMB½r 380 RBHd¾manRBHPaKRTg;Kg;enAvtþevLúvnmhaví ½ har. sm½yenaH manPikçúmYyrUbeQµaHeKalisSani CaGñksmaTan nUvGarBaØikFutgÁ EtCaGñkmanmaryaTminerobry GgÁúykñúg kNþalC¿nuMsgÇ edaykic©NamYy . RBHsarIbutþ)anrMlwk das;etOndl;eKalisSaniPikçú cab;taMgEtGMBIGPismacarikvtþ rhUtdl;]tþrimnusSFmµ . eKalisSaniPikçútaMgenAkñúgPaBén buKÁlKYrdl;karENnaM)an elak)anseRmcnUvRBHGrhtþ eday)ansþab;karENnaMGMBIRBHFmµesnabtIsarIbutþ . 20-mhavcäeKatþsURt bidkelx 24 / TMB½r 25 dl; TMB½r 47 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAvtþevLúvnmhaví ½ har . vcäeKatþbriBVaCkTUlsYrRBHGgÁGMBIkusl nigGkusleday segçb . eRkayGMBI)ansþab;RBHFm’rbs;RBHd¾manRBHPaK ehIy )ansEmþgesckþIRCHføacMeBaHRBHFm’tamry³énBuT§bris½T manesckþIeRbóbeFobd¾y:agBIeraHdUecñHfa « bBiRt -215-

108

RBHeKatmd¾ceRmIn dUcTenøKgÁaEtgmanTMnabeTArksmuRT manTIRCaleTArksmuRT manTIeTreTArksmuRT drabTl; nwgsmuRTeTIbQb;enA y:agNa bris½TTaMgGs;rbs;RBHeKatmd¾ceRmInenH TaMgRKhsß TaMgbBVCít EtgmanTMnab eTArkRBHniBVan manTIRCaleTArkRBHniBVan manTIeTreTA rkRBHniBVan drabTl;nwgRBHniBVaneTIbQb;enA k¾y:agenaH Edr ». vcäeKatþbriBVaCk )anbBVC¢a]bsm,TakñúgsMNak; énRBHd¾manRBHPaK . eRkaymkRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas; fa « mñalPikçúTaMgLay kalBImun tfaKt)ankMNt;dågcitþ vcäeKatþPikçú edaycitþrbs;tfaKtfa vcäeKatþPikçú)anéRtvíC¢a CaGñkmanb£T§ieRcIn manGanuPaBeRcIn . TaMgBYkeTvtak¾)an R)ab;esckþIenaH dl;tfaKteTotfa bBiRtRBHGgÁd¾ceRmIn vcäeKatþPikçú )anéRtvíC¢a CaGñkmanb£T§ieRcIn manGanuPaB eRcIn ». PikçúTaMgLay mancitþeRtkGrrIkraynwgPasitrbs; RBHd¾manRBHPaK . 21-TIXnxsURt bidkelx 24 / TMB½r 48 dl;TMB½r 59 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAKuhasUkrxata naPñMKiCÄkUd CítRkúgraCRKwH . TIXnxbriBVaCk )anRkabTUlRBHd¾man -216-


RBHPaKGMBITidæírbs;xøÜn . RBHd¾manRBHPaK RTg;Rtas;GMBIkar Rbkan;TidæínaM[eQøaHTas;ETgKña víBaØúCnBicarNaeXIjc,as; nUvkarRbkan; karTas;ETg karKuMkYnKña nigkarebotebonKñafa CaeTaskñúgxøÜnedayRbkardUecñHehIy k¾lHbg;nUvTidæíenaH ecj pg minRbkan;TidæíÉeTotpg . RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþg GMBIrUbkmµdæan nigGrUbkmµdæan ¬TMB½r 55- 57 ¦ KYrsaFuCn TenÞj[caM cab;BIBaküfa « mñalGKÁievsSn³ k¾ÉkayenH manrUbCaTIRbCu¿énmhaPUtrUb 4 >>> » dl;cugbMputénTMB½r 57 . lT§plénkarsþab;RBHsURtenHKYr[RCHføad¾éRkElg eRBaHfa TIXnxbriBVaCk)anFmµckçúseRmcnUvesatabtþipl rIÉRBHsarIbutþKg;enAEk,renaH k¾)anseRmcnUvRBHGrhtþ eday)anbBa¢ÚnjaNtamRkEsFm’ )anRCabfa RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sEmþgGMBIkarlHbg;nUvBYkFm’enaH² eday R)aCJad¾éRkElgdl;eyIgTaMgLay . 22-mhaskuluTayisURt bidkelx 24 /TMB½r 132 dl;TMB½r 187 RBHGgÁRTg;Kg;enAvtþevLúvn½ mhavíhar ehIy RBHGgÁyageTAbiNÐ)atkñúgRkúgraCRKwH . edayenAeBlRBwk eBk RTg;yagcUleTArkskuluTayibriBVaCk enAÉbriBVaC-217-

karam Caemarnivabsßan ¬kEnøgsRmab;[ cMNIdl;BYkstV ek¶ak ¦ . skuluTayibriBVaCk RkabbgÁ¿TUl dl;RBHd¾manRBHPaKnUvFm’ 5 Rbkar EdlCaFm’naMBYksavk½ eFVIskáar³ eKarBrab;Gan bUCanUvRBHd¾manRBHPaK . Fm’ 5 RbkarKW 1-RBHGgÁmanGaharticpg sresIrEbbPaBénbuKÁlGñkman Gaharticpg / 2-RBHGgÁRTg;senþasedaycIvrtammantam )anpg sresIresckþIsenþasedaycIvrtammantam)anpg 3-RBHGgÁRTg;senþasedaycgðan;biNÐ)at >>>> / 4-RBHGgÁ RTg;senþasedayesnasn³ >>> / 5-RBHGgÁRTg;s¶b;s¶at; sresIresckþIs¶b;s¶at; ¬skuluTayibriBVaCk eBalBIs¶at; kay ¦ . RBHd¾manRBHPaKRTg;bdíesF eRBaHFm’TaMg 5 RbkarenH mankñúgsavkrbs; ½ RBHGgÁBYkxøH éRkElgCag RBHGgÁeTAeTot . Fm’ 5 RbkaredayELk EdlCaFm’naM[ BYksavkrbs; ½ RBHtfaKt eFVIskáar³ eKarBrab;Gan bUCa cMeBaHRBHGgÁ . Fm’ 5 RbkarKW 1-GFisIl / 2-jaNTsSn³ ¬)andl;sBVBaØútBaØaN ¦ / 3-GFib,BaØa ¬bBaØakñúg sc©Fm’ nigbBaØadéTeTotevorsBVBaØútBaØaN ¦ / 4-edaH½ RsaybBaðakñúgGriysc©³TaMg 4 dl;savkEdlmanTu kçebot109

-218-


ebon RBHGgÁjúaMgsavk[manci tþeRtkGr edaykaredaH ½ RsaynUvRbsña / 5-RBHGgÁ)ansEmþgnUvbdíbTadl;BYksavk½ manstib,dæan 4 CaedÍm rhUtdl;)armIjaNCaTIbMputén GPiBaØakñúgbdíbTaenaHman 19 bBV³ . skuluTayibriBVaCk mancitþeRtkGrrIkraycMeBaHPasiténRBHd¾manPaK . 23-cULskuluTayisURt bidkelx 24 / TMB½r205 dl;TMB½r230 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAbriBVaCkaram Rkúg raCRKwH . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sYrGMBIBnøWd¾]tþm nig GMBIelakmanesckþIsuxedaycMENkmYy . RBHGgÁRTg; Rtas;sEmþgGMBIbdíbTaRbkbedayehtu edÍm,IeFVI[Cak;c,as; nUvelak EdlmanEtesckþIsuxedaycMENkmYy . skuluTayibriBVaCk eBalsresIrRBHFm’ sUmdl;RBHd¾manRBHPaK RBHFm’ nigRBHsgÇCasrN³ RBmTaMgsUmbBVC¢a]bsm,Ta kñúgsMNak;RBHd¾manRBHPaK . bris½Trbs;skuluTayibriBVaCk )aneFVIesckþIGnþraydl;skuluTayi kñúgkarRbRBwtþ RBhµcriyFm’ eBalKWGgVr[enACaGacarürbs;xøÜneTAeTot kuM bYskñú¾gsMNak;RBHsmNeKatmeLIy . GdækfasEmþgfa skuluTayibriBVaCkenH)anbYskñúg -219-

110

sasnaénRBHsmµasm<úT§ksSb³ )anbMeBjsmNFm’ . RKaenaHmanPikçúCasmøaj;R)afñacaksikçabT skuluTayikñúg kalenaH)aneBalsresIrKuNénkarRKb;RKgpÞH eRBaHman elaP³kñúg)aRt nigcIvrrbs;PikçúCasmøaj;hñwgÉg . eday kmµenaHÉg \LÚvenHeTIbekItGnþray dl;karbYscMeBaHRBHP®kþénRBHd¾manRBHPaK . RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgnUvRBHsURtTaMgBIrehIy skuluTayiminGac)anseRmcnUvmKÁpl eLIy bu:Enþ)anCa]bnisSyb,c©½ykñúgGnaKt eRBaHehtuenaH eTIbRBHd¾manRBHPaKRtas;sEmþgnUvRBHFm’ . RBHd¾manRBHPaKRTg;RCabnUvbuKÁlkñúgGnaKt eTIbbc©úb,nñEdlRBHGgÁ Kg;RBHCnµenAeLIy RTg;min)anEtgtaMgnUvPikçúGgÁNamYy [ CaÉtTKÁ³xagemtþavíharIeLIy . RBHd¾manRBHPaKRTg;eXIj fa kñúgGnaKtskuluTayibriBVaCkenH nwgekItkñúgRkúg)adlibuRt kñúgsm½yénRBH)aTFmµaesak ehIybYskñúgsasna rbs;RBHGgÁ RKabYsehIyk¾)anseRmcnUvRBHGrhtþ man RBHnamfa RBHGsSKutþetßr kMBUlelIPikçúTaMgLayxagenA edayemtþa . edayemtþanuPaBrbs;RBHefr³ sUm,IstVtircäan k¾)anTTYlnUvemtþacitþEdr . -220-


24-FnBa¢anisURt bidkelx 25 / TMB½r 170 dl;TMB½r 202 RBHGgÁRTg;Kg;kñúgvtþevLúvnmhaví ½ har . RBHsarIbutþ )anRbTan»vaTdl;FnBa¢aniRBahµN_ GñkRkúgraCRKwH kuM[ GagfaeFVIGaRkk;edÍm,IciBa©wmGñkdéT eRBaHGñkdéTNak¾eday k¾minGacCYyGñk)anEdr kalEdlRtÚvkmµ[plenaH . enA eBlQWFnBa¢aniRBahµN_ taMgenAkñúg»vaTRBHsarIbutþeTot ehIyKat;)anpþaMnwgRBHsarIbutþdUecñHfa « bBiRtRBHsarIbutþd¾ ceRmIn ebIdUecñaH sUmelakm©as;RkabfVaybgÁ¿RBH)aTaén RBHd¾manbuNüedayt,Úg tamBakürbs;´RBHkruNafa bBiRt RBHGgÁd¾ceRmIn FnBa¢aniRBahµN_ manGaBaF dl;nUvTukç evTna manC¿gÅCaTm¶n; » Kat;RkabfVaybgÁ¿RBH)aTaénRBHd¾manbuNüedayt,Úg. RBHsarIbutþ)annimnþmkkan;vtþevLúvn½ víj ehIy)anRkabfVaybgÁ¿RBHd¾manRBHPaKtamBaküFnBa¢aniRBahµN_ . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;fa « éhsarIbutþ FnBa¢aniRBahµN_søab;ehIy Kat;eTAekItenAÉRBhµelakehIy ». 25-eKabkemaKÁløansURt bidkelx 26 / TMB½r 168 dl;TMB½r 189 RBHd¾manRBHPaKRTg;briniBVaneTAminyUrbu:nµan -221-

eBlmYyRBHGannÞd¾manGayu Kg;enAkñúgevLúvnmhaví ½ har . RBHGannÞnimnþbiNÐ)at bu:EnþenARBwkeBk k¾cUleTACYbeKabkemaKÁløanRBahµN_ . bnÞab;BIbdísNæar³ehIy RBahµN_ )ansYrRBHGannÞdUecñHfa « bBiRtRBHGannÞd¾ceRmIn RBH eKatmd¾ceRmInGgÁenaH CaRBHGrhnþsmµasm<úT§ Rbkbeday Fm’TaMgLayNa PikçúmYyrUbRbkbedayFm’TaMgLayenaH edayGakarTaMgBYg edayRbkarTaMgBYg etImanEdrb¤eT ? » RBHGannÞtbfa « minmaneLIy mñalRBahµN_ eRBaHfa RBHmanRBHPaKGgÁenaH CaGñkbegáÍtpøÚvEdlminTan;ekIteLIg CaGñkerobcMpøÚvEdleKminTan;erobcM CaGñkR)ab;pøÚvEdleKmin EdlR)ab; CaGñksÁal;pøÚv dågpøÚv QøasévkñúgpøÚv BYksavkkñ½ úg kal\LÚvenH RKan;EtCaGñkedÍrtampøÚv RbkbtameRkay bu:eNÑaH ». vsSakarRBahµN_ CamhamatükñúgEdnmKF³ )ancUleTAkan;TIenaH ehIysYrRBHGannÞfa « bBiRtRBHGannÞd¾ceRmIn kñúgkal\LÚvenH elakm©as;TaMgLay Kb,I RbtibtþitambuKÁlNa buKÁlenaH sUm,ICaPikçúmYyrUbEdlRBHeKatmd¾ceRmInGgÁenaH )anEtgtaMgTukehIyfa PikçúenH GMeNIHGMBItfaKteTA nwg)anCaTIBwgénGñkTaMgLay dUecñH 111

-222-


manEdrb¤ ? »RBHGannÞtbfa « minmaneLIy ». bBiRtRBH GannÞd¾ceRmIn kalebIminmanTIBwgy:agenHehIy cuHFm’ dUcemþc EdlCaehtunaM[ekItFm’samKÁI)an ? mñalRBahµN_ eyIgTaMgLayminEmnCaGñk\tTIBwgeT mñalRBahµN_ eyIg TaMgLayRbkbedayTIBwg KWmanFm’CaTIBwg . RBHGannÞ)an sEmþgGMBI bsaTnIyFm’ ¬Fm’CaTItaMgénesckþIRCHføa ¦ 10 y:ag EdlRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sEmþgehIy . 26-\siKilisURt bidkelx 26 TMB½r 328 dl;TMB½r 334 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAelIPñM\siKili CítRkúg raCRKwH . RBHbrmsasþaRTg;Rtas;sEmþgdl;PikçúTaMgLay nUvPñMTaMg 5 EdlB½T§Cu¿víjRkúgraCRKwHKWPñMevPar³ 1 PñMbNÐv³ 1 PñMevbulø³ 1 PñMKiCÄkUd 1 nigPñM\siKiliEdlRBHGgÁkMBugKg; Rbfab; 1 . RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgRBHnaménRBHbec©kBuT§ 500 GgÁ EdlCabuRténRBHnagbTumvtI bu:Enþ 2 GgÁkþI 3 GgÁ kþI 10 GgÁkþI 12 GgÁkþI manRBHnamdUcKña . 27-BkáúletßrcäriyBÖÚtsURt bidkelx 27 / TMB½r 58 dl;TMB½r 64 RBHBkáúl³d¾manGayu Kg;enAkñúgvtþevLúvnmha½ víhar . GecleQµaHksSb³)ansYrRBHBkáúl³d¾manGayufa -223-

elakm©as;bYsyUrbu:nµanqñaMehIy ? » RBHBkáúl³eqøIyfa « GatµabYs 80 vsSaehIy ». GeclksSb³sYreTotfa «bBiRtRBHBkáúl³d¾manGayu cuH 80 vsSaenH elakesB emfunbu:nµandg ? » RBHefr³eqøIyfa « mñalGavuesaksSb³ GñkkuMsYrGatµafa bBiRtRBHBkáúl³d¾manGayu cuH 80 vsSaenH elakesBemfunbu:nµandg y:agenHeLIy mñalGavuesa ksSb³ GñkRtÚvsYrGatµafa bBiRtRBHBkáúl³d¾manGayu cuH 80 vsSaenH kamsBaØarbs;elakFøab;ekItbu:nµandg y:ag enHvíj . mñalGavuesa GatµabYs 80 vsSaehIy Gatµamin EdlmankamsBaØaekIteLIgeT » . esckþIGs©arürbs;RBH Bkáúl³enAmaneRcIneTot kñúg 80 vsSaelakminEdlsig eLIy ¬GatµabYs 80 vsSaehIy GatµaminEdledkeT ¦. GeclksSb³RCHføakñúgRBhµcriyFm’ ehIy)anbBVC¢a]bsm,TakñúgRBHBuT§sasna minyUrbu:nµaneRkayBI]bsm,Ta ehIy elak)anseRmcCaRBHGrhnþmYyGgÁEdr . 28-TnþPUmisURt bidkelx 27 /TMB½r 65 dl;TMB½r 89 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAvtþevLúvnmhaví ½ har . R)arB§ cMeBaHRBHraCkumarRBHnam Cyesn CaRBHraC»rsrbs;RBH -224«

112


)aTBim<isar . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;fa « KuNCatNa EdlbuKÁlKb,Idågedayenkçmµ³ Kb,IeXIjedayenkçmµ³ Kb,I dl;edayenkçmµ³ Kb,IeFVI[Cak;c,as;edayenkçmµ³ etIC½yesnraCkumarnwg)annUvKuNCatenaH GMBITINa kñúgGtþPaB enH eRBaHfaC½yesnraCkumar kMBugenAkñúgkNþalkam kMBugbriePaKkam kMBugTMBasuIkamvítká kMBugeralraleday esckþIRkhl;RkhayeRBaHkam CaGñµkxVl;xVayedÍm,IEsVgrk kam nwgdåg nwgyl; nwgeFVI[Cak;c,as;nUvKuNCatenaH dUcemþcekIt » . RBHd¾manRBHPaKsEmþgGMBIkarTUnµanxøÜn edayman]bmaepSg² enAkñúgRBHsURtenH . GcirvtsmNueTÞs rIkraynwgPasitrbs;RBHd¾manRBHPaK . 29-PUmiCsURt bidkelx 27/TMB½r 90 dl;TMB½r 107 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAvtþevLúvnmhaví ½ har . R)arB§ cMeBaH CyesnraCkumar EdlkñúgRBHsURtenH eXIjRBHraCkumarmansPaBl¥Cagmun ehIy)aneFVITaneTotpg . RBHGgÁsEmþg]bma 4 y:ag KW 1-RtÚvkareRbgeTARc)ac;dÍxSac; / 2-RtÚvkarTwkedaHRss;eTAmYlEsñgemeKa / 3-RtÚvkarePøIg eTABYteQIRss;EdlenAmanCr½ . kñúgesckþIenH RBHd¾man -225-

113

RBHPaKRTg;sEmþgGMBIsmN³ b¤RBahµN_ CaGñkbdíbtþixus edaymicäaTidæíCaedÍm KWminKYredÍm,IRtas;dågnUvpleLIy . RBHPUmiC³d¾manGayu manesckþIeRtkGrrIkraynwgPasit rbs;RBHd¾manRBHPaK . 30-mhakc©anPeTÞkrtþsURt bidkelx 28/TMB½r 19 dl;TMB½r 41 RBHGgÁRTg;Kg;enAkñúgte)aTaram CítRkúg raCRKwH . maneTvtacUlmksnÞnanwgRBHsmiT§id¾manGayu enAsÞwgte)aTa GMBIPeTÞkrtþsURt bu:EnþedayRBHsmiT§imin)an ecHcaM eTIbcUleTATUlsYrdl;RBHd¾manRBHPaK . RBHmanRBHPaK RTg;)anRtas;KafaenHfa « buKÁlminKb,IGaeLaHGal½ybBa©kçn§ CaGtIt minKb,IR)afñabBa©kçn§ CaGnaKt eRBaHbBa©kçn§Na CaGtIt bBa©kçn§enaHknøghYseTAehIy bBa©kçn§Na CaGnaKt bBa©kçn§enaHk¾minTan;mkdl; . mYy eTot buKÁlNa eXIjc,as;nUvFm’Cabc©úb,nñkñúgTIenaH² buKÁlenaH luHdågc,as;nUvRBHniBVan Edlminresmrsam minkeRmIkehIy Kb,IceRmIn[erOy² nUvplsmabtþi Edl manniBVanCaGarmµN_ . ÉkarBüayamCaeRKÓgdutnUvkiels buKÁlKYrEteFVIkñúgéf¶enHÉg GñkNanwgdågfa esckþIsøab; -226-


nwgmankñúgéf¶Es¥k)an eRBaHfakartTl;rbs;eyIgcMeBaHmc©ú Edlmanesnad¾eRcInenaH minmanesaHeLIy . munICaGñk s¶b;Tukç EtgehAbuKÁl EdlmanvíharFm’y:agenH man BüayamdutkemþAkiels minx¢ilRcGUsGs;éf¶nigyb;enaHÉg faCaGñkmanraRtImYyd¾ceRmIn ». RBHd¾manRBHPaK )an Rtas;nUvPasitenHehIy RTg;eRkakcakGasn³ ehIycUl eTAkan;RBHvíhar . RBHPikçúTaMgLay manRBHsmiT§iCaedÍm )ancUleTArkRBHmhakc©an³ edÍm,IEckesckþIénPasitrbs; RBHd¾manRBHPaKenH EdlmaneQµaHfa « GñkmanraRtImYyd¾ ceRmIn ». karEckesckþIedaysegçb[)anBisþar eday RBHmhakc©an³ RtÚv)anRBHd¾manRBHPaKKaMRTTaMgRsúg . PikçúTaMgLay k¾mancitþeRtkGr rIkray nwgPasitrbs; RBHd¾manRBHPaK . 31-mhakmµvíPgÁsURt bidkelx 28 /TMB½r 72 dl; TMB½r 96 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAvtþevLúvnmhaví ½ har . RBHsmiT§ieqøIytbbBaðabriBVaCkeQµaHe)atlibuRt . kareqøIy bBaðamin)anEckedayl¥eLIy dUecñHehIy eTIbRBHd¾man RBHPaKRTg;Rtas;sEmþgEckmhakmµ tamry³énkarRbRBwtþ -227-

114

rbs;buKÁlkñúgelakenH man 4 BYk . enAkñúgcugRBHsURt RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgfa « mñalGannÞ eRBaHehtuenH kmµ minKYr Xat;kmµminKYrk¾man ¬GkuslkmµmankmøaMgxøaMg ham ví)akénGkuslkmµ EdlminmankmøaMg ehIyeFVI»kas[dl; ví)akrbs;xøÜn ¦ kmµminKYr Xat;kmµKYrk¾man ¬buKÁl)aneFVInUv kuslkmµehIy bu:EnþeFVIGkuslkmµkñúgeBlCítsøab; Gkusl kmµenaH hamví)akénkuslkmµ ehIyeFVI»kas[dl;ví)ak rbs;xøÜn ¦ kmµKYr Xat;kmµKYrk¾man ¬kuslkmµmankmøaMgxøaMg hamví)akénkuslkmµEdlminmankmøaMg ehIyeFVI»kas[ dl;ví)akrbs;xøÜn ¦ kmµKYr Xat;kmµminKYrk¾man ¬ buKÁl)aneFVI GkuslkmµehIy bu:EnþeFVIkuslkmµkñúgeBlCítsøab; kusl kmµenaH hamví)akrbs;Gkuslkmµ ehIyeFVI»kas[dl; ví)akrbs;xøÜn ¦. luHRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;nUvRBHsURt enHcb;ehIy RBHGannÞd¾manGayu k¾mancitþeRtkGrrIray nwgPasitrbs;RBHd¾manRBHPaK ». 32-FatuvíPgÁsURt bidkelx 28 >TMB½r 170 dl;TMB½r 200 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAkEnøgsµÚnqñaMg eQµaHPKÁv³ nKrmKF³ RkúgraCRKwH . RBH)aTbukáúsati RBHraCanKr -228-


tkásila Camitþsmøaj;rbs;RBH)aTBim<isar TaMgEdlminFøab; )aneXIjKña )anecjcakpÞH lHbg;raCsm,tþi ehIycUlmk kan;pñÜs eRBaHmansT§acMeBaHRBHd¾manRBHPaK . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;fa « mñalPikçú bursenH manFatu 6 man psSaytn³ 6 manmenabvícar³ 18 manGFidæan 4 . esckþIsmÁal; nigesckþIvílvl; EtgminRbRBwtþeTAkan;buKÁl EdlzítenAkñúgGFidæanTaMgLayNa kalebIesckþIsmÁal; nigesckþIvílvl;minRbRBwtþeTAehIy buKÁlenaHeyIgehAfa GñkR)aCJmancitþs¶b;rm¶ab; . buKÁlminKYrbENþtbeNþaybBaØa ¬KWbBaØakñúgkarBicarNanUvFatu 6 bzvÍ Gae)a eteCa vaeya GakasFatu nigvíBaØaNFatu ¦ KYrrkSaeroWy²nUvsc©³ ¬brmtßsc©³ KWRBHniBVan ¦ KYrceRmIneroWy²nUvcaK³ ¬karlHbg;nUv kiels GPisgçar nig]bFiepSgeTot ¦ KYrsikSasnþi ¬kar rm¶ab;kielsTaMgBYgdac;CasmuecäT ¦ enHCa]eTÞsénqFatu víPgÁ » . RBHGgÁRTg;sEmþgEcknUvmatikaFm’TaMgGs;enH ehIybukáúsati k¾)anseRmcnUvGnaKamipl . elakGs;CÍvít edaysaremeKaCl; ¬kmµeBorrbs;elak ¦ ehIybdísn§ienA suT§avasRBhµ nwgbriniBVankñúgelakenaHEtmþg mansPaB -229-

115

min)anRtLb;cakelakenaHmkvíjeLIy . 33-qenñavaTsURt bidkelx 28 TMB½r 250 dl;TMB½r 260 RBHGgÁRTg;Kg;enAevLúvn½ mhavíhar . kñúgsm½yenaH RBHsarIbutþd¾manGayu RBHmhacunÞd¾manGayu nigRBHqnñd¾ manGayu kMBugKg;enAnaPñMKiCÄkUd . sm½yenaHÉg RBHqnñd¾ manGayu manGaBaF dl;nUvesckþITukç QWcab;CaTm¶n; . RKaenaHRBHsarIbutþ ecjcakGMBIplsmabtþi ehIy)an bbYlRBHmhacunÞ cUleTArkRBHqnñ edÍm,IsaksYrBIC¿gÅ . RBHsarIbutþ)anhamXat; kuM[RBHqnñsmøab;xøÜn rYcehIy )ansUm»kassaksYrnUvRBHFm’ . RBHqnñ)aneXIjnUvFatu TaMg 18 fa enaHminEmnrbs;Gj enaHminEmnCaGj enaH minEmnCaxøÜnrbs;Gj . karEdl)andåg )aneXIjdUecñH eRBaH)andåg )aneXIjnUvFatuenaH² mankarrlt; . RBHmhacunÞd¾manGayu )ansEmþgRBHFm’R)ab;RBHqnñy:agenH fa « mñalGavuesaqnñ eRBaHehtuenaH buKÁlKYreFVITukkñúgcitþ Gs;kalCanic© . buKÁlEdlmantNða nigTidæí GaRs½yenA ehIy EtgmanesckþIjab;j½r . cMENkbuKÁlEdlminman tNða nigTidæí GaRs½yenAehIy rEmgminmanesckþIjab;j½r -230-


eLIy . kalebIesckþIjab;j½rminmanehIy esckþIs¶b; rm¶ab; ¬s¶b;kay s¶b;citþ s¶b;kiels ¦ rEmgman kalebI esckþIs¶b;rm¶ab;manehIy tNðak¾minman kalebItNðamin manehIy GaKti nigKti ¬karmkedayGMNacbdísn§i nig kareTAedayGMNaccuti mü:ageTot karmkénkmµ kmµnimitþ Ktinimitþ CaGarmµN_énmrNasnñCvn½ ÉkareTA KWeTAkan; CatikMeNItkñúgPBbI ¦ k¾minman kalebIGaKti nigKtiminman ehIy cuti nigbdísn§ik¾minman kalebIcuti nigbdísn§imin manehIy elakenHk¾minman elakxagmuxk¾minman elak TaMgBIrk¾minman enHehAfa TIbMputTukç ». RBHqnñ)ansmøab; xøÜnedaykaMbitkat;bMBg;k . RBHsarIbutþcUlKal;RBHd¾man RBHPaK TYlsYrGMBIKtirbs;RBHqnñ ¬minEmnRBHqnñEdlCa qnñGamatüetagknÞúyesH kalEdlRBHGgÁRTg;yagecj sagRBHpñÜsenaHeT ¦. RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;fa «mñal sarIbutþ GñkNadak;cuHnUvkayenHpg Rbkan;nUvkayÉeTot pg tfaKtehAGñkenaHfa KYreKtiHedol d¿eNIrenH minman dl;qnñPikçúeT ». GdækfasEmþgfa kñúgxN³Edlelakkat; bMBg;kedaykaMbitenaH karxøacsøab;k¾mkdl; elakdågxøÜn -231-

116

fa GatµaGjenACabufuC¢n k¾søútcitþ taMgvíbsSnaBicarNa sgçar seRmcCaRBHGrhnþ CasmsIsIehIyk¾briniBVan . 34-biNÐ)at)arisuT§isURt bidkelx 28/ TMB½r 356 dl;TMB½r 368 RBHGgÁRTg;Rtas;sEmþgenAvtþevLúvn½ mhavíhar . RBHsarIbutþ man\®nÞiyRss;føa sm,úrEs,kpUrpg; eRBaH elakenAedaysuBaØtavíharFm’ ¬KWelakenAkñúgplsmabtþi mansuBaØtanubsSnaCa]bnisSyb,c©½y ¦ . elak ecjGMBIplsmabtþi kñúgsayNðsm½yehIy cUlKal; RBHd¾manRBHPaK . RBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sresIrRBHsarIbutþ ehIyRBHGgÁRTg;sEmþgGMBIesckþIbrisuT§kñúgd¿eNIr biNÐ)aténPikçúTaMgLay . kñúgkarnimnþbiNÐ)attampøÜvNa PikçúKb,IBicarNa tampøÚvenaH nUvqnÞraK³ bdíX³ eTas³ emah³ kamKuN 5 Rbkar nIvrN³ 5 y:ag ebIeXIjman Kb,IBüayamlHbg;nUvGkuslFm’ d¾lamkTaMgenaH ecal ecj EtebIBicarNaeXIjfa GatµaGjlHbg;)anehIy min eXIjmannUvGkuslTaMgenaHeT PikçúKb,IsikSakñúgkuslFm’ TaMgéf¶ TaMgyb; enAedaybIti nig)aemaC¢³enaHÉg . mü:ag eTot PikçúKb,IBicarNadUecñHfa ])aTankçn§TaMg 5 Rbkar -232-


stþmhazan 3

GatµaGj kMNt;dågehIyb¤ ebIminTan;kMNt;dågeT Kb,I BüayamkMNt;dåg EtebIkMNt;dågehIy Kb,IsikSakñúg kuslFm’ TaMgéf¶ TaMgyb; enAedaybIti nig)aemaC¢³enaH Ég . stib,dæan 4 smµb,Fan 4 \T§i)aT 4 \®nÞiy 5 Bl³ 5 eBaCÄgÁ³ 7 GriymKÁGgÁ 8 smf³víbsSna Gatµa Gj)anceRmInehIyb¤ >>> . víC¢a nigvímutþi GatµaGj)aneFVI[ Cak;c,as;ehIyb¤ >>> . CacugeRkayénRBHsURt RBHGgÁRTg; Rtas;fa «mñalsarIbutþ buKÁlNamYyCasmN³b¤RBahµN_ kñúgGtItkalkþI GnaKtkalkþI nigbc©úb,nñkalkþI kalnwgeFVI biNÐ)at[brisuT§ buKÁlTaMgGs;enaH EtgBicarNaerOy² ehIyeFVIbiNÐ)at[brisuT§ y:agenHÉg . mñalsarIbutþ eRBaHehtuenaH GñkTaMgLay RtÚvsikSakñúgsasnaenHfa eyIgTaMgLaynwgBicarNaerOy² ehIyeFVIbiNÐ)at[brisuT§ dUecñH mñalsarIbutþ GñkTaMgLayRtÚvEtsikSa y:agenH Ég ». luHRBHd¾manRBHPaKRTg;Rtas;sEmþgnUvRBHsURtenH cb;ehIy RBHsarIbutþd¾manGayu manesckþIeRtkGrrIkray cMeBaHPasiténRBHd¾manRBHPaK . # " -233-

zanFMTImYyeBaFiblø½gá km©at;tNðanig])aTan zanFMTIBIr Kg;Tis|san smøwgeBaFiRBwkSb£kminjab;j½r zanFMTIbI cgámesdæ¿ zanFMTIbYn pÞHEkvsYsþI zanFMTIR)aM eRkamedÍmGC¢)al GaraFnaRTg;RBHGgÁ[dak; zanTIR)aMmYy Ek,rRsHmuc©linÞ naKB½T§karBarTwkePøógEdlman zanTIR)aMBIr raCaytn³ kñúgCm<ÚTVIbCazanGs©arü GhM rI´bgÁ¿vnÞa mnusSeTvtabUCaral;éf¶ sUmmnusSeTvtamankareKarB sUm)anseRmcdUckþIR)afña

RBHBuT§RTg;taMgjúaMgeBaFiBaØaN kielsminmanRBmTaMgelakFm’ . seRmcsRmanþR)aNRbfab;Qr saTrGnimisSkectiy . RBHBuT§RTg;taMgc®gámsirI CínRsIRbfab;Xrrtn³ . nieRKaFRtkalmarmkRbckS Gnudæankay³briniBVan . GgÁRBHmuninÞRtiHriHRBhµyan [RBHRTg;jaN)ans¶b;kaya . zítenARbckSTisTkSiNa RBHBuT§sasþaRTg;esBGaRs½y . eq<aHRBHPKvaBuT§aføaéfø Ca]bnisS½yRbl½yGasva . TaMgéf¶TaMgyb;kñúgRBHsasna Gs;nUvtNðaTukçacb;ehag . eday])ask Cåm C¿nit

c b;

117

-234-


sUmfVaybgÁM EdlRBHGgÁFøab;

sþayNas; ¬ eBl)aneTAdl;RBHBuT§sßan ¦

sUmmhakusl sUmCYyrujRcan

3

sþayeGIyEsnsþay xMsáat;BIq¶ay mkrkRBHGgÁ EtBuM)anCYb dUccitþEdlcg; t,itGIRBHGgÁ RTg;niBVanehIy . sþayeGIyEsnsþay BInaydl;Gay kaycitþ\tes,Iy eTaHRBHGannÞ k¾BuMeXIjeLIy RBHKuNm©as;eGIy nimnþeTANa . sþayeGIyEsnsþay eyIg´TaMgLay mancitþRCHføa cg;eXIjsavk½ Cak;nwgenRta EtkþIR)afña RtÚvGsarbg; . sþayeGIyEsnsþay kudívtþTaMgLay BuMeXIjRBHsgÇ eXIjEtsñamRKwH kemÞcsMNg; citþsøútRsyg; RsyutGgÁR)aN . EteTaHy:agNa RtÚvyl;dågfa laPFMEdl)an mkdl;kEnøg énRBHBuT§sßan RBHGgÁFøab;)an Kg;GaRs½yenA .

-235-

sUm]TÞispl dl;jatisnþan eTaHrs;Cu¿jati sUm)anGahar EdleyIg´)an sUm[)ansux

BuT§sßanelIPñM Kg;GaRs½yenA mindl;k¾eday . Edl)antmál; qab;)andl;eRtIy dUckþIR)afña . eKarBCUndl; kñúgvdþsgSar ]bCÄay_TaMgLay . b¤søab;EbkXøat brikçarTaMgLay nwgbuNükusl . eFVITaMgbu:nµan putTukçkgVl; dl;RBHniBVan .

niKméRBeRCA eTaHCa´eTA TukkñúgcitþehIy kuMbIxaneLIy matabita TaMgRKÚGacarü cab;CatiCítq¶ay rIkraysb,ay ]TÞisCUndl; luH)anmKÁpl

eday])ask Kuy suFn

118

-236-


raynamBuT§bris½TkñúgshKmn_FmµTan ]btßmÖR)ak;pSBVpSayRBHFm’RbcaMqñaM 3 1- ]>s> yUs‘ag-gYnlI nig ]>si> lIm-XIm >>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 2- ]>s> qay-GuIvs‘ag nig]>si>hug-KwmEs >>>>>>>>>>>>> s>r>G> 3- ]>s> qayGIuv-eRsglIm nig]>si>hYt-XIm>>>>>>>>>>>> s>r>G> 4- ]>s> éh-bu‘nNarin nig]>si>eGag-suIfan; >>>>>>>>>>>> s>r>G> 5- ]>s> ehob-eb nig]>si> eLA-EkvmøiH >>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 6- Rkúm]>s> QuM-kusl nig]>s> G‘un-qayRKI>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 7- Rkúm]>s> lwm -s‘ag ¬ ehA TUc ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 8- ]>s> em:A vg; nig ]>si> qan; kan;CYg >>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 9- ]>si>b‘ítfgxaM÷]>si>sanKIn÷]>si>sanpløIn >>>>>>>>>s>r>G> 10- ]>si> suIv yk;luy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 11- ]>s> G‘ut-éqv:an ]>si> Fan s‘unlI nigbuRt >>>>>>>>>>> s>r>G> 12- ]>s> e)øak-gYnéf ]>si>Fan Rtluc nigbuRt >>>>>>>>> s>r>G> 13- ])asika Guwg suIvn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 14- ])asika G‘¿-G‘n; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 15- ]>s>sU hukLúg ]>si>kan; QIvha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 16- ]>s> eGog qay nig]>si> eGo-eksr ÷buRt >>>>>>>>>> s>r>G> 17- elakta tan;-QIvha ÷ elakyay s‘U-ci®nþ >>>>>>>>>>> s>r>G>

namBuT§bris½TGñkman]bkar³ kñúgkargarFmµTan 3 1- ])ask sMr:g vNÑ ½ 2- ])ask ynþ sYn 3- ])ask KYg lagepg 4- ])ask mYg eyn 5- elakRKÚ rs; sUpat 6- ])ask Guit R)aMg 7- nag Ca suNavÍ 8- nag Xun sUnIm:a 9- ])asika hYncan;bUda 10- ])ask v:an; xunNa 11- ])ask Kuy suFn 12- ])ask Cåg ev:gG‘av 13- ])ask Cåm CMnit 14- ])ask hay cMerIn 15- ])asika b‘ut m:alI 16- ])asikahay c½nÞqvÍ 17- elakRKÚ CU b‘unyU 18- ])ask g:Uv Ka 19- ])ask em:A pun 20- ])ask esam rtn³ 21-])asika RsI bUr:an;

3 -237-

119

-238-


18- ]>si> Et-sayCU RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 19- ]>s>Cím eGgRs‘n nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> s>r>G> 20- BuT§bris½T can; narIsux nigRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 21- BuT§bris½T ePOk>kuM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 22- ]>si> muil-Ey:m >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 23- ]>s>saevOn ]>si>lab÷]>s>huWsuI ]>si>Gan>>>>>>>> s>r>G> 24- ])ask taMg s‘unm:ab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 25- ])asika ecA sarYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 26- ])asika Dib rH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 27- ]>si> GUn j: ]>si> rs; lInNa nigbuRt >>>>>>>>>>>>> s>r>G> 28- elak ck; Qun nig GñkRsI vNÑarI sux >>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 29- elakyay Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 30- elak can; m:l; nigGñkRsI Ca supa >>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 31- Pikçú Qm bU ¬viC¢asm,Ta ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 32- elak gYn )an nigGñkRsI lin daNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 33- ]>s> Ca s‘uvtßana nig ]>si>Xun sUnIm:a >>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 34- ]>si>lI b:UlInsuImb:U RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 35- ]>s>hak; c½nÞsupl ]>si>va:g suINa÷buRt>>>>>>>>>>> s>r>G> 36- ]>s>s‘un darin nig ]>si>TUc cnÐI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 37- ]>si>rs; supl nigkUn s‘un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 38- ]>si>eg:a s‘UeGg RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G>

-239-

39- ]>si>RsI r½tñ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 40- ]>si>sk; san;nI nig ]>si>sk; salI >>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 41- elak sm h‘n nig GñkRsI xaM y:an >>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 42- ]>si>efg em:gCU RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 43- ]>si>supaNI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 44- ]>si>esog Pac >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 45- ]>si>s‘un yYg ÷elak Ky esg nigRKÜsar >>>>>>>>> s>r>G> 46- GñkRsI Ky ehÁc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 47- GñkRsI pan; NalI nigRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 48- ]>si>Fuc hUl RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 49- ]>si>m:m nag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 50- BuT§bris½T vtþsuriyrgSI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 51- ]>s>Lúg suvtßi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 52- ]>s>Qag eb:gsuIv ]>si>cn pag nigbuRt>>>>>>>>>>> s>r>G> 53- ]>si>tan; PicCU RBmTaMgbuRtFIta nigecA² >>>>>>>>>>> s>r>G> 54- ]>s>ekA esk ]>si>yI saKuN nigbuRt >>>>>>>>>>>>> s>r>G> 55- ]>si>Rsg; éG nig ]>si>Rsg; eLg >>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 56- ]>si>]tþma eBRC GUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 57- ]>s>Qwm QuMenterOg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 58- ]>si>nYn buit nigelak nYn enOn ÷ Priya >>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 59- ]>si>ehg muM ÷ ]>si>LúM ÷ ]>si>FuC >>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 120

-240-


60- ]>si>ENm nig ]>si>er:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 61- ]>si>fab; eKogePog ¬fac; KagePon ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 62- ]>si>exov san >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 63- ]>si>lwm ém: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 64- ]>si>ecg man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 65- ]>s>eha lan nig Priya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 66- ]>s>ec eyOn nig ]>si>KYy eLg >>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 67- ]>si>lwmhÁicqay÷]>si>TWKImbYy÷]>s>sYsh‘un->>> s>r>G> 68- ]>si>BinNarI ):an; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 69- ]>s>va:g savuF nig ]>si>Kg; suINat ÷buRt >>>>>>>>> s>r>G> 70- Pikçú QYm bU ¬vtþBnøWBuT§cRk elaEvl ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 71- elak eBRC sIha nigGñkRsI fab; surtñ½ >>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 72- ]>s>b‘ut pl nig Priya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 73- elakRKÚFmµbNÐit eGO esA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> s>r>G> 74- ]>s>b‘U ehanag nig ]>si>Guwg rwT§arI RBmTaMgbuRt >>>> s>r>G> 75- ]>s>b‘un-ehg ]>si>CMu-suxum RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>> GU®sþalI 76- ]>si>»m-lkçNa RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 77- ]>s>lIm gInsY ]>si> Guwg qayhY ÷buRt> >>>>>>>>>> GU®sþalI 78- ]>s>Lúg G‘aglI ]>si> esg cinþa ÷buRt >>>>>>>>>>>> GU®sþalI 79- ]>si> Tit nag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 80- ]>s>b:uc erOt ]>si>jÚg s‘agem:g÷buRt >>>>>>>>>>>> GU®sþalI

-241-

81- ]>si> Q KwmsuIn nig RkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 82- ]>si> esg esogQun RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 83- ]>si>sMrit suIvn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 84- ]>si> G‘uk NavÍ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 85- kBaØa s‘uy daENt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 86- ]>s>y:g; sin nig]>si>nn; ehg ÷buRt>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 87- ]>s>sM suxKuN ]>si>lIesomehog÷buRt >>>>>>>> GU®sþalI 88- ]>s>sr b‘uneFog RBmTaMgbuRt nigecA>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 89- ]>si>nU Fuc RBmTaMgbuRt nigecA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 90- ]>si>R)ak;xat;÷]>suinsan÷sm,tþi Kg;>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 91- ]>s>rs; saer:n ]>si>Kg; saerOg÷buRt>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 92- ]>s>g:Uv QIv ]>si>Ba suIm ÷buRtnigecA >>>>>>>>>>>> GU®sþalI 93- ]>s>Xin fugG‘an ]>si>em:gKims‘an÷buRt>>>>>>>>>> GU®sþalI 94- ]>s>sux saerOn ]>si>emak mI ÷buRt>>>>>>>>>>>>>>> GU®sþalI 95- elak yUNUs GasuIs GñkRsI huk NarI ÷buRt >>>>>>>>>>)araMg 96- ]>s>g:Uv CYnNaert ]>si>g:Uv esaP½N÷buRt>>>>>>>>>>>>>>)araMg 97- ]>s> Lúk b‘unGuIv nig]>si>tan; suIvLag÷buRt >>>>>>>>>> )araMg 98- ]>si> Guwg-ey:ksag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 99- ]>s> eLa esgRCún ]>si>paMg lI nigbuRt>>>>>>>>>>>>>> )araMg 100- ]>si> Ca m:ak;lag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 101- ]>s>hVan; v:an;hY nig]>si>hVan; yUlag >>>>>>>>>>>>>> )araMg 121

-242-


102- ]>s>Qwm hukG‘an RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> )araMg 103- ]>si>Kwm muy RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 104- ]>si>Tav Kwmh‘Yn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 105- ]>si>edob run RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 106- ]>si>m:ak lag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 107- ]>s>)an Narin ]>si>eha cn§Ú nigbuRt >>>>>>>>>>>>>>> )araMg 108- ]>s>CÍn Cug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )araMg 109- ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRt÷ecA÷ecATYt>>>>>>>>>>> kaNada 110- ]>s>BuF-e):alag ]>si> h‘un-suIveGog >>>>>>>>>>>> kaNada 111- Chhem Sokreth et Puth Kunthea >>>>>>>>>>> kaNada 112- ]>si> G‘a enA RBmTaMgbgb¥ÚnkUnecA >>>>>>>>>>>>>> kaNada 113- ]>si> cMNan RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>> kaNada 114- ]>si> lI vn RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>> kaNada 115- ]>si>s‘uy CavlI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> kaNada 116- ]>s>Lav lagefg ]>si>Bwg QIvG‘an>>>>>>>>>>>>>> kaNada 117- ]>si>lan muic >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kaNada 108- ]>s> ynþ-sYn ]>si> taMg Qugb‘Yy nigbuRt >>>>>>>>>>> P>B> 119- ]>s>F§aM ¬Fmµ ¦ b‘unRsún ]>si>Ey:m sYsþI÷buRt >>>>>>>>> P>B> 120- ]>s>sy suIpan;Na nig]>si>em:A supl÷buRt >>>>>>>> P>B> 121- ]>si> c½nÞ-bu)äaNa RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 122- ]>s> yU em:g >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> k>B>s>

123- ]>s>em:A-suKn§ ]>si>Guwg-ey:khYy nigbuuRt >>>>>>>>> P>B> 124- É>]> Guit-R)aMg nig C>T>Ej:m-esdæa ÷buRt >>>>>>>>>>> P>B> 125- É>]> gI tayI nig C>T> ehg munIr½tñ ÷buRt >>>>>>>>>>>>> P>B> 126- É>]>Ecm vIDü:a nig C>T>suxa s‘UlIvNÑ ÷buRt >>>>>>>>>> P>B> 127- É>]>]kj:a b‘ut Kwms‘an nigC>T>QYn TUc÷buRt >>>>>>>>b>b> 128- ]kj:a esg qayG‘Yr ]>si>kaMg hÁicéN÷buRt >>>>>>>>>>P>B> 129- ]>si>b:k; sURtsuPaB RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 130- ]>s>b:ul-nag nig ]>si>eRKól-suIy:a ÷buRt >>>>>>>>>> P>B> 131- ]kj:a suin suxa nigelakC¿Tav suxa pløI >>>>>>>>>>>>> P>B> 132- ]>si>ehg-suIvexg ÷mþayeQµaH eGog-hÁic >>>>>>>>>>kNþal 133- ]>s>ywm-suImunIñ ]>si>yU-b:UlIn nigbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 134- ]>s> Lay-suxum ]>si> sYn-cnßa nigbuRt >>>>>>>>>>>>>P>B> 135- ]>s>gwm-jaN ]>si> kaMg-b:UlIn nigbuRt >>>>>>>>> k>B>s> 136- ]>si> b:UGan-sIuvutßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 137- ]>si> b:U pav:aN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>P>B> 138- ]>si> em:A sunßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>P>B> 139- ]>si> sak;-s‘ageGg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 140- ]>si> Ca-pat RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 141- ]>s> suIv esAr_ nig ]>si> eRsóg vYclag >>>>>>>>>>>>> P>B> 142- ])asika Ka-suIn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 143- ]>s>G‘uk-sam:aNar:a ]>si>h‘ab-etg nigbuRt >>>>>>>>>P>B> 122

-244-


144- ]>s> em:A-Rsiún ]>si> TUc-suInh‘n nigbuRt>>>>>>>>>>>>> P>B> 145- ]>s> Em:n-esOn ]>si> eGog NarI nigbuRt >>>>>>>>> P>B> 146- ]>si> sy vNÑa nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> P>B> 147- ]>si>ehg bUrIRsInaf÷ kUnÉmPkþI÷Priya÷buRt >>>>>>>>> P>B> 148- elak Esn-suvNÑriT§ nigPriya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 149- ]>si> kg-Pwm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 150- ]>si> tan;-CalI nigBuT§bris½Textþesomrab >>>>>>>>>>> s>r> 151- ]>si> Ém suxn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 152- ]>si> CuM qay nig ]>si>C¿u Nara:÷Cu¿ Bisidæ ÷Cu¿ suCati P>B> 153- ]>si> suIv yk;lI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 154- ]>s> Can Ey:t ]>si> suk ecg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> P>B> 155- ]>s> esam rtn³ ]>si> suib vNÑa RBmTaMgbuRt >>>>>> >B>v> 156- ]>s> ehg sm,Úrdæ ]>si> suinKn§a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 157- ejamRbúsnigejamRsIrbs;sameNr Ca suP®½kþ >>>>>> P>B> 158- ]>si>h‘uy suxm:a nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 159- ]>s>Kg; suKn§ ehACUKwmEs ÷buRtIKn§c½nÞdara>>>>>>>>>>>> P>B> 160- ]>si> vNÑ munI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 161- ]>s>etA Xag nig ]>si> Qun ln nigkUnecA >>>>>>>>> P>B> 162- ]>si> RBúM suPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 163- ]>si> sux PYg nig ]>si> sux ép >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 164- ]>si> G‘uk ln; nigRkúmevn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> P>B>

-245-

165- ]>si> Kg; ém: c,arGMeBA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 166- ]>si>lI suIvCU RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 167- ]>si>muM TUc nigkUn]>si>samul KwmFn; >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 168- ]>s>em:A va:n nig ]>si>Fn; sMbUr RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> P>B> 169- ]>si>ta yUeGg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 170- elak em:g h‘ GñkRsI m:an suIsufa nigbuRt >>>>>>>>>>>>P>B> 171- ]>s>ecA hVa ]>si>La Kwmsan nigbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 172- ]>s>Cin edt nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 173- ]>si>evon Kg; ÷sVamI nig elak R)ak; exmrinÞ ÷Priya > P>B> 174- ]>si>Ém suxXIm nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> P>B> 175- elakyay b‘un yuaM RBmTaMgkUn nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 176- ]>s>sux nig ]>si>esA RBmTaMgnag swg Ka >>>>>>>>>> P>B> 177- ]>s>kan;ra:t; ]>si>EkvklüaN÷k>kan;sufar½tñ>>>>>>>>> P>B> 178- ]>si>GuiteqgsuI Rkumevnéf¶2ekItvtþRBHBuT§manbuNü >>> P>B> 179- ]>si>G‘uc sanI ÷sVamI nig ]>si>Xwmsav:un ÷buRt >>>>>>> P>B> 180- ]>si>taMg s‘uyKIm RBmTaMbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 181- Rkúm]>s>G‘uc suxun evnRbcaMExvtþsuvNÑbTum>>>>>>>>>>> P>B> 182- Rkúm]>cabm:ugeLg÷Qag hug evn9ekItsMeBAmas>>> P>B> 183- ]>s>ehg éqTit ]>si>rs; m:alI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> P>B> 184- ]>si>Ca KwmehOn RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 185- ]>s>Layh‘uyeRTóg ]>si>lakNak; nigbuRt>>>>>>>>> P>B> 123

-246-


186- ]>s>tUc pan;NasuI ]>si>sux c½nÞNariT§÷buRt>>>>>>>>>> P>B> 187- ]>s>sUr sarwm ]>si>bug pløI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> P>B> 188- ]>si>Ehm vNÑa nig]>si>Ehm vuDÆI ÷buRt >>>>>>>>>>>>>> P>B> 189- ]>s>yuaM eRsn ]>si>G‘ul esglag nigbuRt>>>>>>>>>> P>B> 190- ]>s>suInva÷yanéf÷]>s>suInem:gRs‘un÷bUCu¿suIn >>>>>>> P>B> 191- ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 192- ]>s>Pav san nig]>si>b:k; subuNü÷buRt>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 193- ]>s>m:Yg eyOnvNѳ ]>si>b:k; sURtsunñI÷buRt>>>>>>>>>>> P>B> 194- ]>si>QYn KwmnI nigbgb¥Ún kUnkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 195- ]>si>RKI éNb‘Yy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 196- ]>si>Rcwg KwmRsúW RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 197- ]>s>em:A pun nigmata ys sm,tþi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 198- ]>s>em:A sy nig]>si>Kg; cMerIn ÷buRt >>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 199- ]>si>h‘uy eRBÓgKimRs‘ag ÷buRt nigecA>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 200- Rkúmevncgðan;RBHsgÇéf¶ 4 ekIt vtþFutgÁ ¬cmáardUg ¦>> P>B> 201- Rkúm]>s> mYg -eyn vtþsMeBAmas >>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 202- ]>si>efA ehok RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 213- ]>s>exov eCob nig Priya RBmTaMgbuRt ÷ecA >>>>>>>>> P>B> 204- taMg lIKag nig sVamI RBmTaMgbuRt ÷ecA >>>>>>>>>>>>>> P>B> 205- ]>si>Qwm plvíTüa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> P>B> 206- ]>si>kaMg e):aTag nig ]>s>eh eGn ÷kUnecA >>>>>>>>> P>B>

-247-

207- ]>si>lIm mYyKa nig elak yun QunñI÷GñkRsI TI muM >>>> P>B> 208- ]>s>suwm sug ]>si>Eq Kag ÷BuT§bris½TpSarkGeNþIk >> B>v> 209- ]>s> hYn )a:n; ]>si> éf naf nigbuRt 210- elak evOg esdæa GñkRsI nag CYneGg nigbuRt 211- ]>si>yan c½nÞlI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212- ]>si>lwm vYch‘ag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> 213- ]>s>RsÜ gam nig ]>si>h‘Yg m:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214- ]>si>lim eGg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215- ]>si>ywm sava:t nig]>si>lI ehÁcLag÷sVamI÷buRt> 216- elak s‘a rs; GñkRsI ej:b daer:t nigbuRt 217- ]>si> Ca KwmehOn RBmTaMgbuRt 218- ]>s> s‘uy CU nig]>si> taMg eTog 219- ]>si> lwm b‘U RBmTaMgbuRtFIta 220- elak sYn bUPa GñkRsI hYn can;pU RBmTaMgbuRt 221- ]>s> b:Uc bUrI RBmTaMgbuRt 222- ])asika GuIv fa RBmTaMgkµÜy nigecA 223- ]>s> Ekv qat ]>si>kan KirÍsuxa ÷kUnecA >> 224- ]>si>rs; esrI nig]>si>esO cnßa 225- ]>s>Kwm can;Ca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226- ]>si>erol y:Un RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 227- ]>si>eGo Caelog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 124

-248-


5678910111213141516171819202122232425262728-

228- elak taMg étRsúIv GñkRsI Qwm can;Na nigbuRt >>>> 229- ])asika Qun taMgesok RBmTaMgbuRt nigecA 230- ]>s>DÜg Eqm ]>si>G‘uy G‘at nigbuRt >>>> 231- ]>s> eDO esg ]>si>lwm yI nigbuRt >>>>> 232- ]>s>sux saerOn ]>si>TUc m:um ehAXIm nigbuRt >> 233- ]>si> TUc lwmGaMg nig]>si>TUc supanI >>>>> 234- ]>s>Kg; esogéh nig]>si>b:k; sURttaraPiDin÷buRt> 235- Rkúmevncgðan;/1ekItsMeBAmas/6ekItcMbk;manC½y/11ekIt suvNÑbTum/1eracFutgÁ/6eracnieRKaFv½n/10eracevLúv½n>P>B> 236- mNÐlsikSaRBHBuT§sasnamNIrtñ extþeBaF×sat; >>>>> B>s> 237- RkúmBuT§bris½TRsúkmgÁlbUrI÷sirIesaP½N >>>>>>>>>>>> b>m>C> 238- RkúmBuT§bris½TenATIRkúgsuItnI RbeTsGU®sþalI 239- RkúmBuT§bris½TcitþbuNükñúgshKmn_FmµTan ========================

namBuT§bris½TEdlmansT§a bric©aKR)ak;e)aHBum<esovePAenH 1234-

3

Ék]tþm Ca GUn nigelakC¿Tav¬xYb7éf¶]>si>eTBsaerOn¦ RkúmFmµyaRtaeTA\NÐa nigen):al; ExmaX B>s>2550 ]>s>sy suIpan;Na nig ]>si>em:A supl RBmTaMgbuRt ]>s>say suKn§ nig ]>si>Kg; KwmRsÚy RBmTaMgkUnecA

-249-

2>000 $ 2>000 $ 1>000 $ 1>000 $ 125

]>si>eqg nig ]>si>eGg ¬enARbeTsjÚsWELn ¦>>>>>>>>>>>> ]>s>esam rtn³ nig ]>si>suib vNÑa RBmTaMgbuRt÷ecA >> elakyay kag Kwmesg÷]>si>eFOn san÷eFOn esOn ]kj:a esg qayG‘Yr nig ]>si>kaMg hÁicéN RBmTaMgbuRt ]>s>Bwg esgKI nig ]>si>Guwg eFOm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Rsg; éG >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> buNüceRmInRBHCnñ])asika yin lIv >>>>>>>> 223>500¹÷ ]>si>qay s‘n RBmTaMgbuRtFIta nigecA÷ecATYt >>>>>>>>>>>> ]>s>BuF e):alag nig]>si>h‘un suIveGog RBmTaMgbuRt >>>> M. CHHEM SOKRETH et Mme PUTH KUNTHEA >>>>>>>>>>> M. SU SOKUNORA et Mme INN VISAL÷NARITA et RAKSA > ]>si>tan; CalI lum<inI]Tüanvtþd¿Nak; esomrab >>>>>>>>>>> Ék]tþm Guit R)aMg nigelakC¿Tav Ej:m esdæa RBmTaMgbuRt ]>si>h‘un mul nig ]>si>Ca supa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>muil Ey:m >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>GuwgsuIvn÷]>si>cnÞNarIsux÷saMgbuic÷]>si>eGoeksr ]>s>eGH eyOg ¬ehAem:A¦nig ]>si>yin h‘U÷buRt nigecA elakyay nYn Kak RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>suwm RBM nig ]>si>s‘n eBA RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>> ]>s>Eg:t taMgnI nig ]>si>KI s‘UvÍ RBmTaMgbuRt nigecA >>>>> ]>si>Eg:t b‘unsupanI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak muic suxa nig GñkRsI eLg mYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>emm m:n nig ]>si>kg Ca RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>> Rkúm G‘ucDin ÷G‘UtaMgKit¬qøgRBHéRtbidk ¦300>000¹÷

-250-

280 $ 240 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 105 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $


293031323334353637383940414243444546474849505152-

]>s>Qwm m:ag nig ]>si>Qun eQOn >>>>>>>> 100>000¹÷ ]>si>paMg RsÚy RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg ln >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ék]tþm kan; r:at; ]>si>Ekv klüaN÷kBaØa kan; sufart½ñ ]>si>cnÞ NarIsux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>c½nÞ bu)aöNa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Cíg hag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘uk saemOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Rsg eLg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay Ekv h‘am >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak lwm hug nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>PYg enA nig ]>si>Kwm va:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>PY Buy nig ]>si>Guwg NgBic RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> elak ehg éqTit nig GñkRsI rs; m:alI RBmTaMgbuRt >>>> ]>si>eGob éqhug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak CÍ suKn§I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwg Kwmrs; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>lwm s‘ag ¬ehA TUc ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>em:A pun nigmata ys sm,tþi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Bin sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakRKÚFmµbNÐit eGO esA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>b‘U ehanag nig ]>si>Guwg rwT§arI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>> Ék]tþm Ecm vÍDü:a elakC¿Tav suxa s‘UlIvNÑ nigbuRtFIta ]kj:a suin suxa nigelakC¿Tav suxa pløI RBmTaMgbuRt

-251-

535455565758596061626364656667686970717273747576-

100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 50 $ 50 $ 126

]>si>qy QIvGYn nigRkúmRKÜsar RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sYn eGgs‘n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak m:Uv FIm nig GñkRsI h‘an éNyIm RBmTaMgbuRt >>>> ]>s>Guwg ehÁceLg nig]>si>taMg e):aCåg ehATn;÷buRt>>> ]>s>suk samit nig Priya ¬ekaHRkbI ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>FU )a:c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sux ehg nig ]>si>hgS saNaebka RBmTaMgbuRt ]>s>tan; s‘unLay nig ]>si>eLg Kwmh‘uy RBmTaMgbuRt ]>si>taMg Kwmlag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak sux eCOn nig GñkRsI Xi cnßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kg; ém: RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BuT§bris½Telak Ekv Tn nig GñkRsI g:an; vYcCUn >>>>>>>>>>>>> Mr. NEON RANDY + Mrs. SOVANNA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak yin suKN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘un saegOn nig ]>si>G‘un saerOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eLa esgRCún nig ]>si>paMg lI RBmTaMgbuRt nigecA> ]>s>eGog qay nig ]>si>eGo eksr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay nUv suW >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay Eq m:n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>]tþma eBRC GUn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>TUc cnßa nig Rkúmjati>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>edak suIedt RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Guwg davít nig elakRsI edak s‘unhY RBmTaMgbuRt ]>si>hgS suIELn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-252-

50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $


7778798081828384858687888990919293949596979899100-

GñkRKÚ lI huknUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lim KamTI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>XYn y:a nig ]>si>mas éLRsÚy RBmTaMgbuRt>>>>>>> ]>si>em:A G‘unerOn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eta eLa RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak eLg s‘ag nigGñkRsI b:U sar:um RBmTaMgbuRt >>>>>>> elakyay FU xun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>c½nÞ qwg nig ]>si>mYg PI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak puk suIpa nig GñkRsI m:m m:aLa RBmTaMgbuRt >>>>>>> ]>si>nwm vNÑI nigBuT§bris½TvtþRkeBIha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>rs; supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ék]tþm muwg xum nig ]>si>eLg eyOn RBmTaMgbuRt >>>>> ]>s>éN sarin nig ]>si>Ca suPI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>nwm m:ab nig ]>si>Ca su P½N RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> elak eGOg Qun nigGñkRsI b‘ut m:arTIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak pøúg vuDÆI nig GñkRsI ém: y:afaNa RBmTaMgbuRt >>>> elak CYn Nn nigGñkRsI esg pløa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> ]>s>G‘uc Cín nig ]>si>m:m suxehg RBmTaMgbuRt nigecA yuvCn hYn bUra: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>em:A sUKwmsan nig ]>si>j:an lIka RBmTaMgbuRt >>> ]>si>Xut taMgG‘n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg lI ¬elakyay bg ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>suIv hgS nig ]>si>CÍ y:n RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>> tan; cMerIn nig buNÑa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-253-

101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124-

50 $ 50 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 127

]>s>Eb:n pat nig ]>si>RBhµ sMEGl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> ]>s>h‘n; ehg nig ]>si>emoc pløa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>s>h‘uy ekg nig]>si>lwm eKom RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>s>Ca eRsg nig ]>si>eG jib RBmTaMgbuRt nigecA >>>> ]>si>Ca suNavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Ca s‘uvtßana nig GñkRsI Xun sUnIm:a nigmatabita >> elak sVWy b‘unerOn nig GñkRsI ):an Kwmh‘r ÷buRt >>>>>>>>>> ]>si>G‘uk ln; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay eBn yut RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>pag fan nig ]>si>Eg:t NaerOn RBmTaMgbuRt >>>>>>>> elak s‘a rs; nig GñkRsI ej:b daer:t RBmTaMgbuRt >>>>>> elak evOg esdæa nig GñkRsI nag CYgeGg RBmTaMgbuRt Ék]tþm kan; r:at; nig]>si>Ekv klüaN÷kBaØa kan;sufar½tñ ]>s>ynþ sYn nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Esn suvNÑriT§ nig ]>si>ynþ cnßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eTov eCob nig ]>si>e):a KImRs‘ag RBmTaMgbuRt >>>>> ]>si>yk; cnÞdar:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak lwm KIeGg nig GñkRsI sar:a cinþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>XYn sarun nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa h‘un c½nÞr½tñ RBmTaMgRKYsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>bBaØa sarI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>taMg sugQIn nig ]>si>lI éLh‘ag RBmTaMgkUnecA ]>s>yuaM eRsg nig ]>si>G‘ul esglag RBmTaMgkUnecA ]>s>G‘uy saerOn nig ]>si>sux va:n RBmTaMgbuRt nigecA

-254-

26 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $


125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148-

]>si>Ca suIveyk RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>esg laghuk nig ]>si>Guwg ywmeRsón ÷kUnecA >>> ]>s>Guwg eqgm:Uv nig ]>si>Ekv Gn RBmTaMgbuRt nigecA > ]>s>NI eLATYn nig ]>si>bi suxun RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>> ]>s>eGon exg nig ]>si>Guim da RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Lav vín nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RkUc lab RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>La em:A nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sMr:g v½NÑ nig ]>si>esg Kwmln; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sMr:g v½NÑ nig ]>si>esg Kwmln; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca nag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ekv nYn nig ]>si>sYsþI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>suIv eLg nigjatimitþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20>000¹÷ ]>si>h‘ag Ka >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>em:A va:n nig ]>si>Fn; sMbUr RBmTaMgbuRt nigecA >>>> elak Est Qin nig GñkRsI sYn tula RBmTaMgbuRt >>>> ]>s>ent Tun nig ]>si>suIn c½nÞhm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> ]>si>XU eGogCU RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eCob c½nÞbUrI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kuy eLgsuwg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>xøwg Nat RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux éN RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux GuIm RBmTaMgbuRt cMerIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qr huklIv RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-255-

149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172-

20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 128

]>s>em:A sUKImsan nig ]>si>j:an lIka RBmTaMgbuRt >> elakyay va: Lak; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ln; Kwms‘uy nig ]>si>lag muyhYy RBmTaMgbuRt ]>s>TW eRsg nig ]>si>ln; KimeGg RBmTaMgbuRt nigecA elakRsI Kg; Kimsan RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>saMg ehOg nig ]>si>G‘Yg QunhYg RBmTaMgbuRt >> ]>s>Cu¿ lag nig ]>si>eCom G‘n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>> ]>si>Qin saerOn nigbuRt yin bUBa’ RBmTaMgRKYsar >>>>> ]>si>yI eqg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux PYg nig ]>si>sux ép >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lIm QIveGg nig sVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>> ]>si>tan; QIvb‘Í RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>hgS huIv nig ]>si>Lac lYm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay eBok Ca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak nU qvÍvNÑ nig GñkRsI m:k; eyok >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>RBM sun nig ]>si>suin yuT§ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg s‘agGUy nig ]>si>esg s‘agGuIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>tak KIG‘ag nig ]>si>»m lagRKI ÷buRttak vÍrvNÑ ]>s>nut va:n;fa nig ]>si>em:A suPa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>si>hUy Cn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>em:A KwmsWn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>buic sarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>huk bUpa RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>em:A sUKwmsan nig ]>si>j:an lIka RBmTaMgbuRt >>>

-256-

20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $


173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196-

]>s>exal Pun nig ]>si>Ca KwmRsú‘n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> ]>si>h‘un supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘uk suPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>muWn san; nig ]>si>eLg fn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>> ]>s>KYg lagepg nig ]>si>CU s‘Uehog RBmTaMgbuRt÷ecA ]>s>nU esOg nig ]>si>Ehl ecg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm suxun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg lIKag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ut m:alI RBmTaMgbuRtFIta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dUnCÍ TYt Gat RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>PuM srbUrI nig ]>si>PuM suExm RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> ]>s>yin b‘un RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwm g:at;ehog RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>lwm Cínsan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>rin b‘unLa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>yan m:ugéh nig ]>si>em:A lImGay RBmTaMgbuRt kUnRsIrbs;elakta Ev:n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>g:Uv suINa nig sVamI RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>cug fU RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>huk sarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>CYb tat nig ]>si>gín QuneGg RBmTaMgkUnecA >>>> ]>si>Kg; suIedt nig b¥Ún² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RKI éNb‘Yy RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>CYr b‘uneRsg nig ]>si>Tam G‘agCY >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-257-

197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220-

20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 12 $ 11 $ 11 $ 129

]>si>eBA sur:ag ehAy:ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay ywm s‘uy RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Kuy suFn nig ]>si>xat; kan RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>> ]>si>KI Kwmbaab; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hak; qay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eGg pl nigmþay hm Cn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>bu:k sux RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg yIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yuvCn xug víéf >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Ehm suvNÑa nig ]>si>Xun san RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>si>gån h‘n; RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Tuy supn nig ]>si>ys; salIm RBmTaMgbuRt >>>>>> elakyay])asika Em:n daM RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nU can;Din >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak C½y savgS nig ]>si>ng er: RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> elak exov kULa nig ]>si>elOg elogh‘Yr RBmTaMgbuRt elak ehog sar:a nig ]>si>RsI suIvuDÆfa RBmTaMgbuRt >>>> ]>si>say saGuIm nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘an Kg; nig ]>si>ehg suIfa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>si>lI va:n;fn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>efg mYy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>huW G‘unesg nig ]>si>huwg suIméN RBmTaMgbuRt >>>>> ]>si>nit suImn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak TUc eFon nig GñkRsI qay Kwm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>

-258-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244-

]>si>Ca GayTag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>hak; ésehg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>jwk j: nig ]>si>Eg:t ehOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>CYn suxehg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eQog buic RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa b‘un san >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ka suIn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lag KI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eBRC vísuT§I»m nig ]>si>sUt saxn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>muc kuy nig ]>si>ecg CínfU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>mI sar:n nig ]>si>LaMg KwmCag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI G‘um m:arI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak cadU ]tþm nigGñkRsI lag can; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak pU suFa nigGñkRsI can; nI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm supl RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esam saxn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>tan; Kwmeqg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>CYn KwmLúg nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehg Kwmb‘Yy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>exov ehOg nig ]>si>eTag h‘Yy RBmTaMgbuRt >>>>>>> ]>si>Qun eKOn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guin pløa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘uy ecg nig ]>si>h‘uy lanh‘ RBmTaMgbuRt >>>>>>> ]>s>b:Ug RTI nig ]>si>h‘uy lanGuIg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>

-259-

245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 130

]>si>esa samut nigelak Ek sMpun RBmTaMgbuRt >>>>>> ]>si>sux supun RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Cín s‘an RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘U can;fU nig ]>si>Cín RsuI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hug ecg nig b¥Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Qwm samut nig ]>si>Nwm c½nÞlI RBmTaMgbuRt >>>>> ]>si>eqg júwb RBmTaMgecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘U b‘unesg nig ]>si>lag LaMg RBmTaMgbuRt nigecA ]>si>xwm tan; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>tul éf nig ]>si>RBM y:at RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>> ]>si>RsÜ KwmFa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>RKúy lagcay RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cu¿ bu:n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak esog tara nigGñkRsI lI ful RBmTaMgbuRt >>>>>>>> elak Gan cnßa nigGñkRsI Kg; muM RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>> ]>s>sU GM nig Priya RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘an muy nig ]>si>Lúg Qun RBmTaMgbuRt nigecA >> ]>si>emaX yI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>CYb tat nig ]>si>gín QuneGg RBmTaMgkUnecA >>>> ]>si>eQog buic RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>m:uk yUem:g nig ]>si>Rcav Kwmeso RBmTaMgkUnecA >> ]>si>em:A sag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RCÍv tU RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lI Kuyh‘Yr nig ]>si>mas rs; RBmTaMgkUnecA÷b¥Ún >>

-260-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292-

elak hug G‘ageLg nig GñkRsI taMg Ca RBmTaMgbuRt >> ]>s>esam samYg ]>si>eTB suxexn÷kBaØa esam knñika ]>si>ekt erOg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eqg Rs‘a nig ]>si>pan;; KwmhuI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>si>G‘uc sanI nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ng taMgeLg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>quM m:anI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sux eLg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ekA Qunehg nig ]>si>Ca samIn RBmTaMgbuRt >>>>>> elak b‘ut y:an nig ]>si>eQOm han RBmTaMgbuRt >>>>> ]>si>Ek va:n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sYn suPaB RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Xwm tan; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b:um suxum RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>suI Qunh‘ag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>KU NarIQunnI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>KU Punsuxa RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>y:g; kabU RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak éf eha nigGñkRsI KU rtna RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>> ]>si>ehg mYyecg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehg mYyhYg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lIm lIh‘ug nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux KI nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak esA em:g nig RsItUc RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-261-

293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 131

]>si>bøúg cn§Ú nig b¥Ún² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Fag suxsavÍ nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hak; suFarI nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>exg KuMyan RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ék pløa RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>elOg vNÑa RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>enA nn; nigelak nUv sPa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>m:m Kij RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Epn s‘at nig ]>si>sU yI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>> ]>s>muI sMhUr nig ]>si>DÜg qvÍvNÑ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> ]>si>kUy enA RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>CÍv mi nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Kg; sapn nig ]>si>pn cnßa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> ]>si>Qav Kwmelg nig ]>si>Qav esokeLa÷kUnecA >>>> ]>si>TW Guwg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>rug sar:at; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak hug suIpan;Na nig GñkRsI c½nÞ ekNar:a ÷buRt >>>>>> ]>si>Ej:m eTBbUrI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esam y:an RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ín pløa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hYn lagsuIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay TYt Gat nig ]>s>Cåm C¿nit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>GuIv h‘¿u nig ]>si>RBM yum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>xøÚt samuWDI ¬ehAPaC¦nig ]>si>b‘ín m:a RBmTaMgbuRt

-262-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340-

]>si>lwm b‘U >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ém suxn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>kg pløI nig mþay Gñk GUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Tuy G‘amexg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>lIm esg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Tin sn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eBok Ca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca h‘un RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eCob c½nÞfn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak b‘un eBA nig GñkRsI G‘uk FarI RBmTaMgbuRt nigecA > elak efag Kn§a÷Priya nig GñkRsI efag favr³÷sVamI>>>> elak Tuy PaBir³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak ehg Cav nig GñkRsI kay hYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak ehg QunlI nig GñkRsI Et b‘Yy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa lI suxh‘Yy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qwm plvíTüa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>dYg r:avÍ nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eLa CíneGg ehAelakyayerOy² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg Lag nig sVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca fav >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ehm suImn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>huwm sMbUr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RKI suIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sux )a:g nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-263-

341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 132

elakta mas G‘un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>mas sMeGak >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eBA pan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>evon Kg; nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>hag Kin nig ]>si>sWn FIesOg RBmTaMgbuRt ÷ecA ]>si>h‘Yy eyOg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>epg samIn nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg Lak; nig ]>si>eLg eCok RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> ]>si>suIn CÍm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>nU sn nig ]>si>ekt Ca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Esl suxum RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Xut m:aéL nig Xut møiH RBmTaMgbuRt nigecA >>>> ]>si>mu:k NalI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay em:t RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Bt KwmesOn nig ]>si>Ca eGgLag RBmTaMgbuRt >> ]>si>y:a ra:n; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘Uc Kwmh‘ag nig ]>si>G‘Uc Kwmyn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>):av TUc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘Yg rmna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>)an fug nig ]>si>yug lat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>qay s‘Yk RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Can Ey:t nig ]>si>suk ecg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Cuk muil snþiPaB nig ]>si>Ca EkvmunI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Rcwg KwmRsW >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-264-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388-

]>si>G‘¿u sarun ¬sMeBAmas ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eGg KImGaMg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qwm sat RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay Cín sMbY >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Tin sn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>tuj sUm:alI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa sux sabUrk½S ¬ehARsIeBA ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>rs xat; nig ]>si>rs pat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘uk ln; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak TUc bUPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qun NavÍ RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>KU eqgKuy nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay hgS mag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>s‘ag saerom RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>tUc lINara: nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RBM fug RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakRsI KI sMPI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwm FM nigbuRt exov sunI RBmTaMgecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>em:A Rsuin nig ]>si>TUc suInh‘n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> ]>si>sug suxKI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak ehg hYr nigGñkRsI esam cinþa RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>s>RCa ebg nig ]>si>RKit KIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘a KwmyU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘a KwmeRsg nig ]>si>GYg KwmyI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-265-

389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 133

]>si>ywm esok nig ]>si>b‘U eLg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eTog Kwm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwm suFavÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘uk sam:aNar:a nig ]>si>h‘ab etg RBmTaMgbuRt >>> ]>si>LÚv Lay RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Qav ehok RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nwm vNÑI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ut c½nÞbu)aö nig sVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> ]>si>Dwk c½nÞ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak b‘U b‘ungn; nigelakRsI eG éNekg ÷buRt÷ecA >>>>> ]>si>Ca suIvTag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca suxTag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Cåg em:gCÅ nig GñkRsI esg r:anI RBmTaMgbuRt >>>>>> elak lwm kukesom nig ]>si>Ca suIvLay RBmTaMgbuRt ]>si>xwm yn; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ywm sava:t RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>DYg KuyeGg nigsVamI RBmTaMgbuRt÷ecA >>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Xwm sav:un RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sVay Qat nig ]>si>can; fn RBmTaMgbuRt ÷ecA >> ]>si>h‘uy eRBÓgKwmRs‘ag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> ]>si>Qn buic RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Ehm suIman nig ]>si>tUc salYt RBmTaMgkUnecA > ]>s>G‘Yg sab‘ín nig ]>si>Bk Nan; RBmTaMgkUnecA >>>>>>> ]>si>G‘Yg Qunhug nigkBaØa eTB Nar:an; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-266-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436-

]>si>GUy mina nig ]>si> sa Kwmehg RBmTaMgkUnecA >>>>> elak KI h‘an nig GñkRsI FYn sgVa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> GñkRsI gYn PnnarI RBmTaMgb¥Ún nigkµÜy² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>erol y:Un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak rtñ½ vasna RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Gwum y:m nig ]>si>)an r:Un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>rs; hug RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>erOg sirIsuKn§ nig ]>si>Ekv sgVav:an >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Giut lagBin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>)an; Lay nig ]>si>Guit eqgs‘an RBmTaMgkUnecA >> ]>s>yic QIn nig ]>si>Et sumalI ¬b‘Yy¦ RBmTaMgbuRt elak emFavÍ yik smiT§i >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak sYn suvNÑ nig GñkRsI yic víCyinI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>FIv suImGy RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay esg esokehg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>> ]>si>Cg evn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca sux RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>tk eGgKI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>kaMg e):aTag nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>]tþma eBRC GUn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>LaM eb:g nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RCún suIedt RBmTaMgb¥Ún nigkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak sYs FIta nig GñkRsI qay m:alIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak G‘Yg sug nig GñkRsI qay m:aELn RBmTaMgbuRt>>

-267-

437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 134

]>si>b:k; suPaB RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sU yin nig ]>si>h‘uy eyg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux TI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>h‘ul saruM nig ]>si>h‘ul y:n RBmTaMgbuRt nigecA ]>s>rs; eBRC nig ]>si>tUc KwmehOn RBmTaMgbuRt >>>>>>> tUc can;Rbkb >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay yU eLg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Ca em:gQun nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>RsI eqg nig ]>si>Kg; epg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>hak; Ev:n nig ]>si>suwg sunI RBmTaMgbuRt>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eTog va:n;fa nig ]>si>sn TUc RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>si>RTI m:ak;yI>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg »KIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sm½y saruM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eGak sy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>QI buic nig ]>si>RTI sug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lwm eGg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay KU saKuN RBmTaMgecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> 1000¹÷ ]>si>lIv fgmYn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>pan; sMGul nig ]>si>Kg; Castßa RBmTaMgbuRt >>>>>>> ]>si>Ca nag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sYs sapl nig ]>si>suwm vNÑnI RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>si>lwm G‘an; nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>dYg vNÑfn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-268-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $


461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484-

elak xaM nI nigGñkRsI KIm Lag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>hgS huIv nig ]>si>Lac lYm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakta PWn nig elakyay m:n RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>> ]>si> xwm v:n ¬elakyayGUrRseLA ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Xut m:aéL nig Xut møiH RBmTaMgbuRt nigecA >>>> ]>s>ehg ept nig ]>si>eLg esn RBmTaMgkUnecA >>>>>> ]>si>ekt ruN RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>én eLg nig ]>si>RBM sM RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa b‘un sanU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>kg pløI nig mþay Gñk GUn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> ]>si>LaMg Kwmeqg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lI lage):a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qwm suvNÑ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>rug sar:at; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>XYn eXOn RBmTaMgmatabita nig buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>CYb RsImuM nig ]>s>pan; Pin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Xut va:n;fa nig sVamI Tit va:n;fn RBmTaMgkUnecA >>>> ]>si>ebg yunnI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ):am:ak; lag sic RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eGO suxun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>FuC >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘U esoklIv RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>g:Uv muyGuI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>yin ywm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-269-

485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 135

elak san kW nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay KW ehIs RBmTaMgkUncA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>s‘uy qun RBmTaMgbuRtnigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakta y:t buic RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Cn ehOn nig ]>si>sy saevÍy RBmTaMgbuRt >>>>>>> ]>si>sUv TI ¬m:aeBaF×sat; ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>esO sar:ay nig ]>si>nI nYn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> elak yav supl GñkRsI gåm vYch‘ag nigbuRt 1000¹÷ ]>si>C½y pYnsupl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>enRt sy nig RKÜsar RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak eGog Rs‘n nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak lwm sufav nig elakRsI m:m bu)aö RBmTaMgbuRt >>>> kumara Ecm vNÑvrb£T§i >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kumara Ecm ecsþa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kumarI Ecm rs;sanþsirIvDÆna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa suxa KgBisI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak nut G‘un v½Nr:a nigelakRsI suxa GuIEr:n >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eBA suput nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Q b‘unlI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>nr³ emtþa nig ]>si>DÜg KuyeGg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>cug fU RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>h‘un s‘an RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>gín FavÍ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>XI R)ak; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-270-

10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 7$ 6$ 6$ 6$ 6$ 6$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532-

]>si>muwg sMNag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘¿u sirI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cåm danI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>xug qWg nig ]>si>esok ehog RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> ]>si>eh‘l h‘n; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sU s‘unNarI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>):a pn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eGak sMxan; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Eg:t LaMgehog RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RBM fug RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RBM fn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sUv eGgLúg nig ]>si>RBM lwmehg RBmTaMgbuRt >>> ]>s>tug eNg nig Priya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Cín lwm nig Priya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eDóv ej:b nig ]>si>efag lam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay])asika G‘uy saGat RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>s>esA fav nig ]>si>eGa sarM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak s‘um b‘uneFOn nigGñkRsI Eg:t eTvÍ RBmTaMgbuRt >> ]>s>G‘uk eGOn nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Eg:t pn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>va:n; evOn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Kg; Kn§I nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehg suInYn nigRkúmRKÜsarkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sU NaRKI nig ]>si>sU supa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>

-271-

533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 136

]>si>Xut Kwms‘ag nig ]>si>Xut suIm RBmTaMgbuRt >>>>>>> ]>si>em:A RsÚy RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>xVan sar:an RBmTaMgjatimitþRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>can; sUnI nig ]>si>G‘uk supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm eFog RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Tuy RsIsr RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay Kit RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eLg mYy RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>va: lageqg nigsVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>> ]>si>sux b‘n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>yun FYn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sU pn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ta éNsuIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hav lagqay RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eXog sMGat ehAyan RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm efg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehg sucinþa nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ln can;fa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Ca EkvsuvNÑ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ram saeyOn ¬saruM ¦ RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>> ]>si>sun NarI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Q TUc RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Tit suca nig GñkRsI eGg eBA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-272-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580-

elak Fn; Qan nig ]>si>b‘un suxa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak sun suFa nig ]>si>RBM RsImuM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak eTB esaPa nig ]>si>xun vNÑa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sYn RKÜc nig ]>si>y:a suFIvÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>XYn GUn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>suin snKøin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ynþ ekA nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>nak; elom nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>emO esA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>sY lwmh‘ag nig ]>si>ebb Kwmefg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eXøak eb:g nig ]>si>»m saerOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>enA eGOn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Guwm CYg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘um Narin nig ]>si>Ca saem: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>KI hukesn ]>si>esn riT§I nigkUn esn riT§iBITU >>>>>>>>> ]>si>sux suIpun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sUr eyOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>man; m:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eGO suIm:n >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwg eqgéh RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eXøak sara:n; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cåm vtþI nigsVamI RBmTaMgmþay nigbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> evC¢bNÐit rs; suvNÑrin nigelakRsI Guwm stüa >>>>>>>>>>>> ]>si>can; sumalika nig ]>si>R)ak; supn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-273-

581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 137

]>s>na RsÚy nig ]>si>kik laghak; RBmTaMgbuRt >>>>>> ]>s>G‘uy sMeGOn nig ]>si>lI ehokéN RBmTaMgkUnecA ]>s>Guwg éhecg nig ]>si>buic ehok RBmTaMgkUnecA >> ]>s>Kwm Qag nig ]>si>Guwg suxKag RBmTaMgkUnecA >>>> evC¢bNÐit h‘ul sUmutful nigelakRsI G‘ug vNÑaEr:n >>>>> ]>s>RsI vNÑa nig ]>si>RKYc sumalI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ép ekt nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>mas h‘n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esk suExm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehÁc Xag nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘uk emOn nig ]>si>h‘uy lanTI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> ]>si>nak; m:b nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘um Cåm nig ]>si>sUr qil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RsI sam:un RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>pan; sYK’ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>CU qn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>R)ak; rI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg eqg nigelak hug fn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>sI>sU rcna nig elak Fag lI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Fun kBaØa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>h‘an eXog RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ehm Ny RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Kg; sam:n nig ]>si>can; Nn RBmTaMgbuRt nigecA ]>s>Xun lI nig ]>si>yag eqgh‘ag RBmTaMgkUnecA >>>

-274-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628-

]>si>kav suIvecg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Eb:n subBaØa nig ]>s>\nÞ dar:a RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> ]>si>yU pllaBU nig sVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> ]>si>yin sar:an; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>mas nI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm savut RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eXøak sara:n; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cåm vtþI nigsVamI RBmTaMgmþay nigbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ys; esAhak; nig ]>si>eLg h‘ag RBmTaMgbuRt >>>> ]>si>h‘U saerOg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lag Kwmesog RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ys; nwm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nYn Ca RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kg; eBA RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>s‘uy nagtUc RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nag ecg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>lag saemOn nig ]>si>can; samn RBmTaMgkUnecA ]>si>swm BUn nigelakesOm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>> ]>si>nag samuic RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg GuIm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>huin san nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>suwm suT§asuI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>KYy eykh‘ag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ful nig ]>si>LaMg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-275-

629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 138

]>si>Tin KwmsYr RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esok CU RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eso suIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>can; r:n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ekv esok RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>yI sUpan RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eGg h‘uy nig ]>si>G‘uk lI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca Lag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Eb:n sirIsuxum nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>mas ln; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qav sUPI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm subuin RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg éNsuIm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>pav suIm:un RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI muM bu)öa nigelak eGg sYK’ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> elak muM rdæa nig GñkRsI h‘un suxum RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> GñkRsI muM suCata nigelak sux lI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> elak muM mnIrtn_ nigGñkRsI Tit sar:aNÑa RBmTaMgbuRt >> elak muM Biedar nigGñkRsI etg GgÁar:a RBmTaMgbuRt >>>>>> elak muM ekaslü nigGñkRsI TUc esaP½NÐ RBmTaMgbuRt ]>si>taMg PicGuIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak taMg ehgTug RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa taMg lIKag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI QY suxlIm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-276-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676-

GñkRsI \nÞ supløa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>\nÞ ln;eGg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Cuy G‘uyb‘un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa kay suxvgS ¬nisSit cUlPaKTI 11 cMnYn 5 duløar¦ kBaØa kay suxlInI ¬nisSit ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>yU eLg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eGak buin RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak RBhµ FuCGFis½kþi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eTB pan RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak esg Ca nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakta yU Fn; nigelakyay epg KIm RBmTaMgkUnecA ]>s>can; yIm nig ]>si>can; y:n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> elak can; suINal; nigelakRsI mYg mnßa RBmTaMgbuRt elak va:n; fa nigGñkRsI eGak Narin RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>si>Qwm suPin RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>fug ekAenA nig ]>si>Eb:n eyOn RBmTaMgkUnecA >>>> ]>si>buic eRsg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eBRC supl nig ]>s>h‘ul suvNÑariT§ RBmTaMgbuRt ]>si>sU eyOn nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Lay Rcwg nig ]>si>Kg; saemOn RBmTaMgkUnecA > ]>s>eTB m:U nig ]>si>Tav Kwmm:ug RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>nn; Nub nig ]>si>nU ywm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>R)ak; sMGul nig ]>si>mu:j huwm RBmTaMgkUnecA >>>>>> ]>si>Ek sMGat RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-277-

677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 139

]>si>Ek sMGan RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>és hYn nig ]>si>nU ehg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>> ]>si>c®nþI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>m:m laMgsat RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sYs saKuN RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>y:g; va:n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>y:g; kan;y:ug RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak swm eqam nig GñkRsI KU bu)öapl RBmTaMgkUnecA >> ]>si>ng vnßan RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>fug ekAenA nig ]>si>Eb:n eyOn RBmTaMgkUnecA >>>> ]>si>R)ak; rI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>huk Kin RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>suwg RsuI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>mas sufn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>÷]>si>Gay yat÷m:arIqøaMg÷sem:A÷kUnecA÷jati >>> ]>si>Ek suIpl nig matabita RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>C½y eGg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sM lag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>kg GuIm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>s‘un Ca >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sYs sak; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>):al FIta nig ]>si>)al; sarI÷sVamI nigbuRt >>>>>>>>>>>> ]>si>Kg; G‘an nig ]>s>CU CYn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>> ]>si>esov GuIBN’ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-278-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724-

elak bu:n eCdæa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>h‘un sUpa RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eBRC suxn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>KI yk;bUy RBmTaMMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lI h‘ag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ehm Biedar RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>TUc esA nig ]>si>eTov QIvLan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eb kukeLg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Dúy r:g nig ]>s>G‘uk dar:ar½tñ÷Priya nigbuRt >>>>>>>>>>> ]>s>muy suxCYb >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eTB Kwmh‘ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ek fun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hYt eGgehog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI lIm lIhag nig sVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak lIm lIehg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>cam sapn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘U sMpa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>kg esk nig ]>si>sUr cn§I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Dwm GaruN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ekv CÍn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> éq lI-KIm LaMg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ekn Eg:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Na lI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RKÜsarkµÜy ru:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-279-

725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 140

]>s>LaM eb:g nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>CYn nig ]>si> kay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Em:n esOn nig ]>si>eGog NarI RBmTaMgbuRt÷ecA ]>si>lag suIvehok >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lag suIvb‘Yy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ey:m BuMEsn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ej:b erOg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak eGg vNÑa nig GñkRsI esA NarI RBmTaMgbuRt >>>>> elak Xwm sarwn nig GñkRsI rwg suxa RBmTaMgbuRt >>>>>> ]>si>suk suIvn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>cab mu:geLg nig ]>si>cab Qaghug ÷kUnecA >>>>>> ]>si>G‘uk pasukan RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eLg suT§FnñI RBmTaMgkUnkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yuvCn can; em:gKa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakm©as; qay kn ¬nieRKaFv½n ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>dUg saemon RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ekv m:arIy:a RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>can; RKI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak sux tug nig GñkRsI taMg RsI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> ]>si>suin suKn§ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘uy y:g; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>000¹÷ ]>si>enA lam nig ]>si>muy éq h‘g RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>si>muy hugRsIu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>éq nig ]>si>Kuy ehg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-280-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772-

]>si>cug suwg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>vgS can;dar:a RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>):ag nIm nig )a:g KImTUc RBmTaMgkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘Yg NaerOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>dy Rs‘ag nig ]>si>G‘uy QunlI RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>s>sM san nig ]>si>eLA RsÚy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak eTB c½nÞqaya nig GñkRsI Can favÍ RBmTaMgbuRt >> elak sYs sl; nig GñkRsI Can favuF RBmTaMgbuRt >>>>>> elak Can fayuT§ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux em:g RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kug saemOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Xwm v:n ¬yayGUrRseLA ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>r½tñ suImeha nigkUnRsI muninÞ CalinI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>s‘ab s‘ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>bu:l lIn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eTV suKn§I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>qy eqIn nig ]>si>KwmerIn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Lúj eQOt nig ]>si>G‘k bUr RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>si>Titü davÍ nig m:a CÍLag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nU suvNÑDI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakta eRsg nigelakyay sM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Bin Lamin nig Bin Narin RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>> ]>s>ent Tun nig ]>si>suIn c½nÞhm RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> ]>si>ent Lay RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-281-

773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 141

]>si>G‘U taMgKit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay R)ak; saGUn nigelakyay CYb saG‘um >>>>>> ]>si>bu:n bUr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>bu:n nI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>suk b‘uneFOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>exov møb; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>CYg exn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Num suKn§ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b:ul NaEr:n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI lwm ehg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>KYc eFonvÍ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>dUg saemon RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>cab em:gelog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>etg suxum RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qwm suxum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cun s‘UKI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca sayTag ¬ehAsUy ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cu¿ suIm:un RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>)‘ak; suParI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>exg ln >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>xUv lwmhYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>va: pløa nig sVamI RBmTaMgbuRt÷ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Gwg sVayXIm RBmTaMgbuRt ÷ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>can; suINa RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-282-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820-

]>si>hYr sux RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Twm Qin RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak ehg eLgéf nig ]>si>dYg KwmeTog ÷kUnecA >>>>>>> elak Ca FIriT§ nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>QYy KI nig ]>si>eRsg muy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwg sayXag RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Eb:n faEr:n nig ]>si>em:A r:asuIn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> ]>si>eBj han RBmTaMgb¥Ún nig kµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ywm va:g >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>jwk c½nÞFI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘un lINa nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakta fåk RCÍv nigelakyay Lay b‘íc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak efa rsµI nig elakRsI fn e):ah‘ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Nub RCún nig ]>si>cab eBA RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ém saemOn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lwm épsan RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak eGg tayem:g nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> hug ly RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>enA em:A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>buil Fn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>enA Kwmhak; nig ]>si>Ca suxum RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> sameNr dUg éRkNa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kBaØa eGg criya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lIm pícehog RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-283-

821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 142

]>s>na suxa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay ywm samut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eyak sMbUr RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ekIt vNÑI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>las; eTBVvtI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>R)ak; GaM RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eCob ehOn nig ]>si>hg vÍ riya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI G‘ug cinþa nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ín pløa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>TUc saemon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>huim laM RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eXog sMGat ehAyan RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Em:n sarU RBmTaMgb¥Ún² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak m:uk vr½ nig ]>si>em:A supun RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>éN GuIm RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esog survDÆna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘U pløIn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ehg eLgéf nig ]>si>G‘a KImeTog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehg BaXIm nig elak éf Cug RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> ]>si>G‘uk sarun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sYn vÍ RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qr esokhYy nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak lI b‘uneFOn nig GñkRsI QI Tavhug RBmTaMgbuRt >> ]>si>efk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-284-

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$


845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868-

]>si>KY h‘n; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>KY h‘ag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>éq y:um nig yuvCn can; em:gKa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nag tak vÍriya >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nag hug muyeqg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg hÁicln; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>xaM nIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nag tak vÍda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak tak vÍrvDÆn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gav exg RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakta eb hYn nig elakyay sux s‘Uh‘Yr >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ekv suxn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eLg suCati >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ehg vÍrin nigRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg ln; RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>muI daer: nigRkÚmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ehm buic nig RsI muM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak sn b‘uneFOn tMNagmitþkmµkr >>>>>>>>>> 20>000¹÷ elak eDOk sMehog nig GñkRsI esam san RBmTaMgbuRt ]>si>taMg lagQIv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Edg suFit nig ]>si>ePOk Fit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ePOk eray >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak esg sux nig GñkRsI taMg supat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Bin sar:Un÷kµÜyklüaNI÷RsIeBRC÷ecAmunIvNÑ >>>>>>>>>

-285-

869870871872873874875876877878879880881882883884885-

]>si>xat; pan;lI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ elak sIla nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>suIv sMNag nigbuRt suIv ]tþr³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>nut esOt nigbuRt b‘un Bic÷b‘un Pir³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>esam Lúg nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>esA pn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ GñkRKÚ CÍv y:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ GñkRKÚ Kg; Pij >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>ra:n; nig ]>si>nI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ elakyay Kg; saer:m >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>emon Pag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>saMg lI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ elakta » nig elakyay eFOg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>»k Nn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>Kg; saerOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ ]>si>eGam KImhug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5$ Rkúmevncgðan; 1ekItsMeBAmas 6ekItcMbk;manC½y /11ekIt suvNÑbTum /1eracFutgÁ /6eracnieRKaFv½n /10eracevLúv½n >>>>>>>>>>>>>>> 35 $ 886- ]>s>efa sava:t÷Tiv erm:a÷XU nib÷vívTßna÷efa Kunvut÷Xarin÷eGedn÷lim qgln;÷lim suKn§malI÷lim suKn§a÷lim Xavín÷Cu¿ sURkat÷éb Naern ÷ eGg és,erOg÷eGg b‘unCn÷lI sUeho÷etA vuT§I RsITUc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 120 $

5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$ 5$

1- ]>s>Ehm Gan nig ]>si>TYt pn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2- ]>s>Ehm pn nig ]>si>Ehm Gn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 143

-286-

50GWr:U 50GWr:U


34567891011121314-

elaknigGñkRsI GuM suIcan; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TIv NarI ehAsMGy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lI Quns‘ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI bUrI sVagGan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI eCt NaRKI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>huk NarI nigRkúmRKYsarsVamI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ut saeXOn nig sVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ut c½nÞbu)öa nig sVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ut esdaDÜg nig sVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘ut m:alI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay Qa eLghak; ¬mþayrbs;]>si>huk NarI ¦ >>>>>>> ]>si>huW h‘n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

123456789-

]>s>sM suxKuN ]>si>lI esomehog RBmTaMgbuRt ]>s>b‘un ehg nig ]>si>Cu¿ suxum RBmTaMgbuRt FIta> ]>si>Q KwmsuIn RBmTaMgRkúmRKÜsar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esg esogQun RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ])ask s b‘uneFog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehA GñktuM >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI s‘un sUPILa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI G‘Yg panIy:a RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hYn can;bUda >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

200GU®sþalI 100GU®sþalI 100GU®sþalI 50GU®sþalI 20GU®sþalI 20GU®sþalI 10GU®sþalI 10GU®sþalI 5GU®sþalI

1- ]>s>eGan eGon nig ]>si>sar:ay KwmelOn÷kUnecA 2- ]>si>ehg Kwms‘Y nig ]>si>Et sk;h‘ug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3>000)at 800)at

-287-

3456789-

20GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 10GWr:U 5GWr:U

12345678910111213141516144

]>si>run RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ecg ecn RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> m:a esok lIv RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>y:a QUk RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sU‘v KwmeQOb RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> muM esg nig em:A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>can; TUc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

500)at 500)at 500)at 250)at 250)at 200)at 200)at

BuT§bris½TvtþsuriyavgS éRBevor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rkúm]>s>G‘uc Din ]>si>G‘U taMgKit buNüRBHéRtbiidk buNüxageCÍgvtþTYlTMBYgéf¶TI10>]sPa>2007 BuT§bris½TvtþsuxaramRTmUg Rsúkemmt; 26duløar÷ ]>s>F§aM ¬Fmµ¦b‘unRsún nig ]>si>Ey:m sYsþI÷buRt buNüelak Qun rtna nig GñkRsI RTI RsI >>>>>>>>>>>>> BuT§bris½T RsúksñÜl extþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakm©as; sumena ehg b‘unCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ecAGFikarvtþéRBesñót >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BuT§bris½TenAlum<inI]Tüanvtþd¿Nak; extþesomrab > R)ak;bUCaRBHFm’buNü nig ]>s>gn lI ]>si>eGg nI buNüRBHéRtbidkrbs;]>si>nag em:A enAvtþevLúvn½ ecAGFikarvtþsuxaramRTmUg Rsúkemmt; >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg s‘uyKIm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>> smaKmRBHrtneBaFi extþkMBg;qñaMg ¬GaRsm 2 ¦ ]>s>R)ak; sMNag ÷BuT§bris½TXuMERBkÉg 5 duløar÷

727>000¹ 700>000¹ 600>000¹ 414>000¹ 400>000¹ 400>000¹ 300>000¹ 300>000¹ 280>000¹ 251>800¹ 230>000¹ 200>000¹ 200>000¹ 200>000¹ 170>000¹ 150>000¹

-288-


171819202122232425262728293031323334353637383940-

BuT§bris½TextþsÞwgERtg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Ekv bU:r nig ]>si>huwm RsuW >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BuT§bris½TGaRsmEkvmunIvn½ nigGñkeragbuNü >>>>>>> elakta rs; hugeGog nigelakyay ka Kwmehg ]>si>Guit narI nigmþay emOg LaMghy >>>>>>>>>>>>>> Ék]tþmbNÐit kul epg nigelakC¿Tav kul kwmpløa÷buRt BuT§bris½TcUltamry³]>si>dYg suInYn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak kuy supl nigGñkRsI Ém y:m >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>b‘Í bn nig ]>si>hak; nag RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> elakyay nut fa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ca suIveGg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>G‘u¿ Nan nig ]>si>C½y suxéx >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BuT§bris½TeBaF×sat; nigPñMeBj dak;bidksMeBAmas BuT§bris½TvtþKirIhtßIéRtsikça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakta G‘ag ehog nig elakyay QWn RKI >>>>>>> ]>si>sM suINat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> bc©½ysamKÁI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rkúm])asika KI eBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BuT§bris½TvtþkMBUlPñMeQIkac; Rsúk)aPñM extþéRBEvg ]>s>Ej:m RsuW nig RsuW TItU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>epg samIn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>GuIm da nig ]>si>eGon exg RBmTaMgbuRt >>>>>> ]>si>RCÚy bU RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>]tþma eBRC GUn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-289-

414243444546474849505152535455565758596061626364-

145>500¹ 120>000¹ 111>000¹ 110>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 100>000¹ 93>000¹ 70>000¹ 60>000¹ 51>100¹ 50>000¹ 50>000¹ 50>000¹ 50>000¹ 50>000¹ 50>000¹ 50>000¹ 145

BuT§bris½TcUl 10000¹mñak; cMnYn 5 nak; >>>>>>>>>>>>> ]>s>b:us hYt nig ]>si>taMg exg RBmTaMgbuRt >>>>> ]>s>eLA s‘uneGg nig ]>si>Guwm sMCÍm ÷kUnecA >>> ]>s>qUv Es nig ]>si>CYr eLgh‘g RBmTaMgkUnecA BuT§bris½TPUmiRkevonxageCÍg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘U suxsanþ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Qwm vNѳ nig GñkRsI Ehm vNÑ ÷buRt >>>>>> elakyay twk G‘¿u ¬elakyay Em: ¦>>>>>>>>>>>>>>>>>>> vr³esnIyeTa Eb:n Nart½ñ GñkRsI ruM rt½ñkulvÍ÷buRt ]>s>sU Efn nig ]>si>can; G‘an RBmTaMgbuRt >>>>>>> ]>si>ero saem:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>s‘a eyg nig ]>si>yan; hak;muy >>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI eBj pløa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>hm éG nig ]>si>sU Gy RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>si>eqg eGog RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwg samut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Gat; san; RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>h‘uy CUr RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>PuM suExm nigRkúmRKÜsar kUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak G‘uy sarin GñkRsI Em:n malIrtn_ nigbuRt ]>si>sU Nat RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm ey:t RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qun ln RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI eBRC RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-290-

50>000¹ 50>000¹ 50>000¹ 50>000¹ 46>000¹ 41>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹


656667686970717273747576777879808182838485868788-

elakyay Bin suvNÑ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>hgS c½nÞrinÞ nig ]>si>dYg r:avÍ RBmTaMgbuRt >>> Rkúm]>s>R)ak; sMNag >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Em:n xan;nU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ywm sux RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sak; s‘ageGg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qan suxan; nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>> ]>si>bwug suxum RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b‘un sar:n÷FavÍ÷pløInI÷Naevg÷esgRTI÷sar:y >>>> eGog Kwméf >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ér Pac nig ]>si>sux ehog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yuvCn lI Rbúg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Lúg saerOn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>QuM say RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>dYg r:avÍ nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>emoc sMbUr RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay éN s‘an nig elak Cut Dúk ÷buRt >>>>>> GñkRsI Lúg vNÑa RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>> m:ab; nig xun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Cåg em:gCÅ nig GñkRsI esg r:anI RBmTaMgbuRt ]>s>hgS Cín nig ]>si>Xul y:ug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>daM kuy nig ]>si>sux eBA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>CYb tat nig ]>si>gín QuneGg >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kuy suxCa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-291-

8990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112-

40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 40>000¹ 35>000¹ 33>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 146

]>si>jwm supl RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>RKÜc LaMg nig ]>si>yin BløaMg RBmTaMgbuRt ]>s>Qn va:g nig ]>si>Xun La >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yuvCn sUlIda ÷sUlIedt ÷vÍr³buRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak vNÑ suxexg nigelakRsI Ey:m suPaB÷buRt ]>si>rs; Nul nig ]>si>BuM run RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> ]>si>esg suInYn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>enA yI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>h‘uy ehg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esam eQOn nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>s>can; R)aCJ nig ]>si>esam éG RBmTaMgbuRt >>> ]>si>sM suept >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Xun qay nig GñkRsI muin Cín ÷buRt÷ecA >>>>> ]>s>lIm Layehg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>> ]>si>rs; mn nig ]>si>s‘um supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> b‘un sar:n÷esgpa÷Gmra÷Naevg÷eGotesaPa > ]>s>saerOn nig ]>si>suwg sagÍm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘uk TiBV÷]>si>ehg Xun÷ esam suvNÑaer:t ]>si>pU saemOn nig év m:alIka >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BuT§bris½Tvtþ)aexA XuMesþAekag )aPñM éRBEvg >>>>>>>>> ]>si>m:um éL RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>> 3 duløar÷ ]>si>éN KI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nag eGg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay G‘uk nig elakyay cn ÷kUnecA >>>>>>>>

-292-

30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 30>000¹ 25>000¹ 25>000¹ 25>000¹ 25>000¹ 22>000¹ 22>000¹ 21>500¹ 20>500¹ 20>000¹


113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136-

elakyay can; mYysuk RBmTaMgkUnecA >>>>>>>>>>>>> kBaØa rs; supl nig GñkRsI Twm sukCa÷sVamI÷buRt Ca Kwmhug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>suwm s‘un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hav savuF >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Dn pløI RBmTaMgbuRt nigmþay >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>han nig ]>si>san >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eBA suIlYm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sa Pit nig kBaØa Cn em:A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>fug can; Lak; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> m:a huk KIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>epg Gg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>pav KImsan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qun s‘n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ecA l½kçKn§a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ecA hVa nig ]>si>La Kwmsan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eBA r:at; nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay])asika has; vín RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>> ]>s>Qwt Qn nig ]>si>mu:n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>> ]>s>Ék h‘un nig ]>si>epg lag RBmTaMgbuRt >>>> elak RKin can;FI nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> ]<>si>vgS sYg RBmTaMgbuRt nig ecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakyay yWn nigelakyay yun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Ekv fn nigGñkRsI Bin savÍn RBmTaMgbuRt

-293-

137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 147

elak eBA supl nig GñkRsI mas sT§i >>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ywm c½nÞfn nig ]>si>esog RsIFM >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kg; bBaØa ¬esomrab ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Xwg erOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>em:al Gan nig ]>si>):al; LaGuI RBmTaMgbuRt ]>s>s‘un sYn nig ]>si>lwm supan;Nar:a >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>va: Ekn nig ]>si>G‘uk evn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>e):a eRsg nig ]>si>suIv lan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>XYn b‘un >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm supan >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>júib Nn nig ]>si>em:A KwmRsú‘n >>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak can; LÚt nig GñkRsI daM sMGn >>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Ca eLg nigGñkRsI va: BisI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>can; saemOn nig ]>si>Cåm eqg RBmTaMgbuRt ]>s>QYr RTI ¬ehAsanþ ¦ nig ]>si>sux can;÷buRt m:m eRBÓg÷eBoc erOg nig h‘n ehg÷emoc pløa ]>si>éG pl÷]>si>sn KwmeGg÷]>si>nitü suImn ]>s>Ék sarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>dYg suInYn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux éN RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>ehg sar:n nig ]>si>san; NaRs‘ag >>>>>>>>>>>>> GñkRsI m:m LaEdt nig GñkRsI GuI Lan >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>em:g qayKim nig]>s>RTI em:A÷Priya >>>>>>>>> ]>si>Guk Ej:m nig]>s>eTB KimeGOn ÷ Priya >>>

-294-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹


161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184-

]>si>Eg:t j:n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>gYn hug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hg; eTs RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ys Etn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Kuy sm,tþi nig ]>si>tan; sumut >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nYn m:ac RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Ehm cinþa nig ]>si>jwm suPI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘uk suInYn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Ekv h‘an nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>CÍ eBA RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>g:am sava:n RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Dúk han RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cu¿ TUc RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>jÚg s‘an RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RsI muM nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esA y:un RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>GuI bU RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>fay s RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>yUr em:g RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>KI em:gQwm nig Priya RBmTaMbuRt nigecA >>> ]>si>ent sufn nigbg² RBmTaMgkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>RBúm suxum RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>hug TUc RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eG‘o suIvhug RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>

-295-

185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 148

]>s>G‘uk sMNag nig ]>si>)al; FIta RBmTaMgbuRt ]>s>mas CYg nig ]>si>sUr qil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>muI G‘¿u nig ]>si>Kat eg:a RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>> elak RBMú vÍrtßa nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>> elak Eb:n ):ag nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>s>nn; nl; nig ]>si>Kwm eKot RBmTaMgbuRt >>>>>>>> ]>si>jwm saem:n RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>b‘Yy eBA nig ]>si>Kwm eLg RBmTaMgbuRt >>>> ]>si>exg sum:alI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eBRC suxcit RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak sYs suT§ nig ]>si>gÍ b:UlI ÷]>si>tUc KImehg elak eBRC ekaslmunI nig Priya RBmTaMgbuRt >> elak lI siT§I nigelakRsI RBmTaMgbuRt nigecA >> ]>si>rtñ Nn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg suxexg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>efag saNarI nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>> ]>s>Kg; ehg nig ]>si>Fav suwm RBmTaMgbuRt >>>>> ]>s>qay ]>si>yat÷m:arIqøaMg÷srem:A÷buRt÷jati ]>si>PuM srbUrI RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRsI Em:n víman nig h‘ag vtßa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Em:n víCín nig yU bu)öartn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Em:n milinÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux b‘uneN RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘un eGg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-296-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹


209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232-

]>si>Ca sm,tþi nig ]>si>»k vasna RBmTaMgkUnecA ]>si>suIv ecg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b‘un h‘Yg RBmTaMgkµÜy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>s‘un KYy RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>év em:A RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Guwg QIvG‘an RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>pan; saruM RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak kay RTI nig ]>si>hug mYyh‘ag nigbuRt elak h‘un NariT§ nig GñkRsI ef eft RBmTaMgbuRt ]>si>Qwm Esm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yuvCn G‘uk suxa nig matabita >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm ehg nig ]>si>Guwm y:g; RBmTaMgkUnecA >> ]>si>b:ul b:ub RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esam mut nig ]>s>esam sURt nigkUnecA >>> ]>si>B¤ yk;Xag nigsVamI RBmTaMgbuRt nigecA >>> elak nUv vÍr:a nig GñkRsI esrI FIta RBmTaMgbuRt elak nYn Nubcan; nig GñkRsI esrI mUlINa÷buRt elak taMg Gan nig GñkRsI kUy LaMhYg >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ehg hug nig ]>si>esk eRBÓg RBmTaMgbuRt ]>si>cab; can;FI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg suIm RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>h‘ag Ka nigbgRsI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak mun epg nig ]>si>esog saer:n RBmTaMgbuRt ]>s>Guit sMGat RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-297-

233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 149

]>si>Ca nag RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lwm em:gCU RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>va: KwmsuI nig ]>si>suIm ey:kh‘Yy >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>c½nÞ sum:alI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak CU Cínsan; nig GñkRsI nUv éhsuIm >>>>>>>>>>>>>>>> BuT§bris½TGgÁkarmitþsmøaj; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>can; suva:g >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Qav KimeLg RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>> GñkRsI TuM suFa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>GM sux RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>éh suml >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>XYn kUvÍviy:a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GñkRKÚ XYn kUNaev:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>lwm saer:t nig ]>si>edak suIfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak muI vuT§a nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>cin y:m >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak Lay eGogem:g nig Priya RBmTaMgbuRt >> ]>si>éq y:um nig yuvCn can; em:gKa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm vNÑa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak esA h‘r nig GñkRsI eyOg ey:n ÷buRt >>>>>>> elakGacarü suwg s‘u nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>> elak Lay kWy nigGñkRsI tan; saMglan ÷buRt ec naf RBmTaMgbuRt ¬extþkMBt ¦ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak b‘Uc b‘unriT§ nig GñkRsI Kg; RsImuM ÷buRt >>>>>>>>

-298-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹


257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280-

elak Ekv sm,tþi nig GñkRsI G‘ug RsImuM ÷buRt >>>>>> ecAGFikarvtþéRBRkLa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>taMg man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pikçú Ca rs;munI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>vYc na RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> efa sayhYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ér ful nig Ekv Pin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Ekv G‘a nig ]>si>RCÚy bU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nag ehg KImNak; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>nwm vNÑI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ép fa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>tub esokmYy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>KYc b‘unriT§ nig ]>si>eBA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> yuvCn can; emgKa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ék supl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cu¿ mutßavÍ RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sém: saru:m >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sux eha >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>Xut pn nig ]>si>pg; sut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Cåg muyh‘r RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elak kaMg )ak;s‘uy nig ]>si>eb s‘UXIm÷buRt >>>>> elakta qag ehg nig ]>si>eLA em:gh‘ag÷buRt ]>s>R)ak; Kwmsun >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>muM can;fn RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-299-

281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 150

elak pan; nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Ny RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>b‘un nl; nig ]>si>em:A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘uk sarun nig ]>si>esA sutn ÷ kUnecA >>>>>>> ]>si>e):a ehn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>b:uk KwmlI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eka naf nig ]>si>e):a Kav >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kg; v:an; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eTOg suIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eLA Kwmh‘un RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>huwm savgS RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esam ecn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>G‘Yg BuM RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sut sMGat RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>éq gYn nig ]>si>efa TUc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>s‘uy qUy nig ]>si>eFOn sat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>g:Uv suIr:um nig sVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>éh mYn RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>eha suIm >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>eTB eCon nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>ecg sayGY RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>esam suxun nig ]>si>Cu¿ yin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>s>efag b‘uneFOn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Dwm sm,tþi nig b¥Ún² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-300-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹


305306307308309-

elak XU KIhYt nig Priya RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> elakRsI swm suIra:ENt nigsVamI RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>> ]>si>Kwm suxa RBmTaMgbuRt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>sM suIn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]>si>efA sayhYy RBmTaMgbuRt nigecA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1234567891011-

20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹ 20>000¹

I

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T

3 extþ-Rkúg raCFanIPñMeBj

BuT§bris½TGñkEdlcUl 15>000¹ mancMnYn 4 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 11>000¹ mancMnYn 1 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 10>000¹ mancMnYn 63 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 9>000¹ mancMnYn 1 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 6>000¹ mancMnYn 1 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 5>000¹ mancMnYn 38 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 2>000¹ mancMnYn 2 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 1>000¹ mancMnYn 1 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 3 duløar mancMnYn 1 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 2 duløar mancMnYn 4 nak; BuT§bris½TGñkEdlcUl 1 duløar mancMnYn 6 nak;

RkúgRBHsIhnu extþ)at;dMbg Rkúgéb:lin

3

evlapSay

sßanIyviTüú

-04h50 mn -05h00 mn -05h30 mn -12h10 mn -18h00 mn -19h00 mn -20h00 mn -20h30 mn -06h00 mn -13h00 mn -17h30 mn -05h30 mn -06h00 mn -18h00 mn -18h30 mn -19h30 mn

-FM 98 MHz -FM 99 MHz -FM 96 MHz -FM 96 MHz -FM 95 MHz -AM 918 KHz -FM 98 MHz -FM 96 MHz -FM 92 MHz -FM 92 MHz -FM100.5MHz -FM103.2MHz -FM 92.7MHz -FM 91 MHz -FM 92.7MHz -FM103.2MHz

-18h00 mn

-FM 90.5 MHz

sBVTanM FmµTanM Cínati

suxa sT§mµeTsna

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg .

karsEmþgnUvRBHsT§mµ naMmknUvesckþIsux.

-301-

151

-302-


II

esovePAEdleroberogeday ´RBHkruNa ´)aT # b‘ut-savgS "

sßanIyviTüú pSBVpSayRBHFm’RBHBuT§sasna edayshKmn_FmµTan énBuT§bris½T

3 extþ-Rkúg extþeBaF×sat; extþesomrab extþbnÞaymanC½y extþkMBt extþRBHvíhar extþ]tþrmanC½y extþsÞwgERtg extþsVayerog

evlapSay

sßanIyviTüú

-06h00 mn

-FM 98.5 MHz

-05h00 mn -05h30 mn -18h30 mn -05h20 mn -17h00 mn -05h00 mn -18h30 mn

-FM 98 MHz -FM 97.5 MHz -FM 100.5 MHz

-18h30 mn

-FM 99

-05h00 mn -19h00 mn

-FM 90.25MHz

-18h30 mn

-FM100.5 MHz

-05h30 mn

-FM103.75MHz

3 1- CMnYystiPaKTI 12 nKrmKF³ 2- CMnYystiPaKTI 1 dl;PaKTI 11 3- mnusSCamYynwgkargar 4- sikçabTmnusSl¥ 5- Br 4 Rbkar 6- RBHBuT§Pasit 43 Kafa 7- xøwmsarKYryl;dåg 8- RBHBuT§sasna 9- kUnmas«Buk 10- Em: ¡¡¡ 11- víFIrm¶ab;esckþIeRkaF 12- suxcitþ nigKuNPaBénCÍvít 13- emeronCÍvít 14- BaküeBcn_Em:«

-FM 96.5 MHz -FM 93.25 MHz -FM 103.5 MHz MHz

suexa buBaØsS ]c©eya karsnSMbuNü naMmknUvesckþIsux . -303-

152

-304-


15- bTBicarNa 16- BnøWFm’RBHBuT§ 17- )armIPaKTI 1 nigxøwmsarxøI² 18- )armIPaKTI 2 nigxøwmsarxøI² 19- 48 FmµTsSn_

d¿NwgGnuemaTna B>s>2549

3 cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnmksRmab;eFVICaFmµTan tmál;Tuktamvtþnana cab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 159 cb; . cab;BIéf¶ 1 erac ExGsSúC B>s>2548 mkdl; éf¶ 7ekIt ExeCsæ B>s>2549 ¬ry³eBl 7 Ex 22 éf¶ ¦ eRkAGMBIeBleronenAvtþ]NÑaelam nigvtþsMeBAmas ´RBHkruNa ´)aT sEmþgRBHFm’eTsna)an 445 buNü )anR)ak;bUCaRBHFm’cMnYn 346>680>000¹ ¬bIryEssibR)aMmYylan R)aMmYyryEb:tsibBan;erol ¦ nig 12>348 duløarGaemrik srubTaMgGs;RtÚvCa 99>018 duløarGaemrik kñúgenaH)anbEnßmR)ak;bc©½ybYncMnYn 44>660>000 ¹ ÷ 730 duløarGaemrik . edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edlnimnþmk eronRBHFm’ enAvtþ]NÑaelam nigvtþsMeBAmas kñúgqñaMenH Gs;cMnYn 6>075 duløarGaemrik .

sUmGnuemaTnaFmµTan ¡

e)aHBum<CaFmµTan 30>000 k,al kñúgtémø 19>000 duløar eragBum< Guwmsav½nþ

# "

sUmGnuemaTna ¡¡¡

-305-

153

-306-


d¿NwgGnuemaTna

d¿NwgGnuemaTna

B>s>2550

B>s>2551

3

3

cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan tmál;Tuktamvtþnana cab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 361 cb; . R)ak;bUCaRBHFm’enAGaemrik nigkaNada ry³eBl 3Ex )an 85>210 duløar kñúgenaHEfmR)ak;bc©½ybYn 10>140duløar . cab;BIéf¶ 9 erac ExPRTbT B>s>2549 mkdl; éf¶ 5erac ExeCsæ B>s>2550 ¬ry³eBl 8 Ex 26 éf¶ ¦ eRkAGMBIeBleronenAvtþ]NÑaelam nigvtþsMeBAmas ´RBHkruNa ´)aT sEmþgRBHFm’eTsna)an 479 buNü )anR)ak;bUCaRBHFm’cMnYn 397>844>000¹ ¬bIryekAsibR)aMBIrlan R)aMbIryEssibbYnBan;erol ¦ esµInåg 99>461 duløarGaemrik kñúgenaH)anbEnßmR)ak;bc©½ybYncMnYn 55>822>000 ¹ esµInwg 13>955 duløarGaemrik . edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edlnimnþmk eronRBHFm’ enAvtþ]NÑaelam nigvtþsMeBAmas kñúgqñaMenH Gs;cMnYn 10>070 duløarGaemrik ¬cMNUl 1>217 duløar ¦.

cMnYnKm<IrRBHRt½ybidkEdlBuT§bris½TCUnsRmab;eFVICaFmµTan tmál;Tuktamvtþnana cab;BI B>s>2545 mkmancMnYn 520 cb; . R)ak;bUCaRBHFm’enARbeTsGU®sþalI kñúgry³eBl 29 éf¶ )an 20>000 $ AUS.kñúgenaHEfmR)ak;bc©½ybYn 2>390 $ AUS. . cab;BIéf¶ 6 erac ExeCsæ B>s>2550 mkdl; éf¶ 3 erac ExbzmasaZ B>s>2550 ¬ry³eBl 13 Ex 27 éf¶ ¦ eRkAGMBIeBleronenAvtþ]NÑaelam nigvtþsMeBAmas ´RBHkruNa ´)aT sEmþgRBHFm’eTsna)an 650 buNü )anR)ak;bUCaRBHFm’cMnYn 558>300>000¹ ¬R)aMryhasibR)aMbIlan bIryBan;erol ¦ esµInåg 136>170 duløarGaemrik kñúgenaH)anbEnßmR)ak;bc©½ybYncMnYn 56>280>000 ¹ esµInwg 13>727 duløarGaemrik . edayELk R)ak;bc©½ybYn ecjéføyanC¿niHRBHsgÇ Edlnimnþmk eronRBHFm’ enAvtþ]NÑaelam nigvtþsMeBAmas kñúgqñaMenH Gs;cMnYn 7>602 duløarGaemrik ¬BuT§bris½TcUlrYm 1534 duløar ¦.

sUmGnuemaTna ¡¡¡

-307-

sUmGnuemaTna ¡¡¡

154

-308-


esckþIepþÍm 3

nKrmKF³ RkúgraCRKWH kñúgbkrN)alI eBalfa GñkRsúk)anedjtamRmwK mkrhUtdl;TIenH eTIb)anehAGaNacRkenHfa mKF³ ¬mieKn Favnþi = maKeFa ¦ . Baküfa raCRKWH CaPasasM®sáwt RtÚvKñanwgPasa)alI fa raCKh )anesckþIfa pÞHrbs;;RBHraCa KWRBHraCvaMg hñwgÉg . RkúgraCRKwH manzan³CaraCFanIénnKrmKF³ . kñúg sm½yBuT§kal manEdn kasI EdlmanTIRkúgeQµaH BaraNsI nigEdn GgÁ³ manTIRkúgeQµaH cm,a ¬TIRkúgsm,ÚN’edayedÍm cm,:a kEnøgxøH ehA kalcm,ak ¦ EdnTaMgBIrenH k¾zítenA kñúgGMNacénGaNacRk mKF³ pgEdr . mKF³ CaRBHraCaNacRkd¾FMeFgkñúgsm½yBuT§kal manGMNackgT½BxøaMgkøa maMmYn CanKrBaNiC¢kmµd¾sMxan; edayRkúmreTHmYyRkúm² -k-

155

rab;ry mkBItkásilanKr nigsavtßICaedÍm . RBHsmµasm<úT§ RTg;)aneRCÍserIsykTIRkúgraCRKwH nKr mKF³ enH CaTItaMgmund¿bUg kñúgkarpSBVpSayRBHBuT§sasna edaymankarTMnukbRmúgGMBIRBH)aTBim<Isard¾ y:agéRkElg . eBlxøHRkúgraCRKwHehAfa KiriBVCnKr eRBaHmanPñMB½T§ Cu¿víj b¤ehAfa bBa©KirinKr eRBaHmanPñM 5 B½T§Cu¿víjhñwgÉg . rIÉeQµaHPñMmankarehAepSgKñaxøH bu:EnþkñúgRBHBuT§dÍka man \siKilisURtCaedÍm KW 1-PñMevbulø³ FMx<s;CageKenAnKrmKF³ . 2-PñMevPar³ manstþbNÑKuha kEnøgbzmsgÁayna ¬cenøaHPñMTaMg 2 enH CaTVarFMxageCÍgénRkúgraCRKwH evbulø³ enAxagekIt evPar³enAxaglic ¦ . 3-PñMKiCÄkUd manRBHKn§kudíKYrCaTIRCHføa ¬enAxag ekItRkúg nigxagt,ÚgPñMevbulø³ ¦ . 4-PñM\siKili mankaLsila TIRBHmhaemaKÁløan briniBVan nigCaTIenAéntabsd¾eRcIn manGaLartabs nig ]TktabsCaedÍm ¬enAxagt,ÚgRkúg EvgbBaäiteTATisnirtI. -x-


enAxagekItPñM\siKilienH manPñMevTyik³ sBVéf¶ehAPñM]T½y EvgbBaäiteTATis|san xagt,ÚgPñMKiCÄkUd . cenøaHk,alPñM TaMgBIrenH CaTVarFMxagt,ÚgénRkúgraCRKwH pøÚvecjeTABuT§Kya . evTyik³enAxagekIt \siKilienAxaglic ¦ . 5-PñMbNÐv³ kEnøgesayGaharénRBHmhaburs EdleTIbnwgbYsehIyfµÍ² Gamatürbs;RBH)aTBim<isar )an tamXøaMemIl eXIjRBHGgÁesayGaharenAPñMenHÉg ¬enA cenøaHPñM\siKili nigPñMevPar³ ¦ .

nKrmKF³ munkarRtas;dågénRBHsmµasm<úT§ sm,ÚN’ eTAedaym©as;lT§i CaKNacarüeRcInsn§wksn§ab; . m©as; lT§iEdlsMxan;² KW GaLartabs kalameKaRt nig ]Tk tabs rambuRt EdlFøab;CaGacarürbs;RBHBuT§munkarRtas;dåg . eRkAGMBIenHenAmansMNak;RKÚTaMg 6 KW 1-bUrNksSb³ m©as;lT§ibdíesFkareFVITaMgBYUg Kµan buNü Kµan)ab Ca GkiriyTidæí . 2-mkçlieKasal m©as;lT§ibdíesFehtuedayRbkar TaMgBYg stVTaMgBYgbrisuT§ b¤esAhµgÉg² Ca GehtukTidæí . 3-GCítekskm<l m©as;lT§ibdíesFplkmµRKb;y:ag stVsøab;eTAsUnü matabitaGt;KuN Ca ntßikTidæí . 4-bkuFkc©ayn³ m©as;lT§i Rbkan;fa sPav³TaMg 7 KW dÍ Twk ePøIg xül; sux Tukç nigCÍv³ minmanGñkNaeFVI CasPav³zítefr minGacsmøab;)an >>> Ca ssStTidæí . 5-niKnßnadbuRt m©as;lT§i Rbkan;karsRgÜmxusTMng mankarminesøókBak; nigeFVIxøÜn[esAhµgepSg²CaedÍm yl;fakalNaebIsRgÜmy:agenH nwgbrisuT§dl;TIbMput enA

Epñksasna RBHBuT§sasna)antaMgmaMenAnKrenH KWeRkayGMBI RBH)aTBim<isar)ankøaymkCaBuT§savkehI ½ y dUecñHeTIbnKr enHmanvtþGaramy:ageRcIn dUcCaevLúvnaram /te)aTaram / stþbNÑKuharam /ksS)aram / sItvnaram / CÍvkm<vnaram / )avarikaram /\nÞsalaram /kaLsilaram /ldæívnaram / eKatmnieRKaFaram /vtþPñMKiCÄkUd /vtþTkçiNaKirI /vtþÉknala/ nigvtþ)asaNkectiyCaedÍm . vtþTaMgGs;enH manRBHsgÇKg;caMvsSaeRcInGgÁ CaBiessvtþevLúvn½ mhavíhar . -K-

156

-X-


Casasna eCn sBVéf¶enH . 6-sBa¢½y evldæbuRt m©as;lT§ie)aHBaküe)aHsmþIkuM[ søab;xøÜn Ca GmravíekçbTidæí . sUm,IfaRBHBuT§sasna ceRmInrugerOg manBuT§savkd¾ ½ eRcInsn§wksn§ab; taMgEtBIRBHmhakSRt rhUtdl;GñkRsúk Fmµta y:agNak¾eday nKrmKF³ enAEtCanKrEdlman sasnadéTFMdu¿Edr CaBiessKW sasnaRBahµN_ bc©úb,nñ KW sasna hiNÐÚ .

BIRkúgsavtßI mklk;enARkúgraCRKwH CaRbcaM rhUtdl;)anCYb RBHBuT§GgÁ enAsItvn½ Ek,rRkúg ehIy)anseRmcnUvesatabtþipl kñúgeBlcUlKal;RBHGgÁelIkTI 1 .

EpñkkarRKb;RKg raCaNacRkmKF³ FMTUlay edayrYmEdnkasI nig EdnGgÁ³cUlmkpg karRKb;RKgtamEbb raCaFibetyü . manmhamatüCYykñúgkarraCkar CYyTaMgEpñkkgT½B Epñk esdækic© nigEpñksgÁmCaedÍm . mhamatüd¾l,Il,aj KW vsSkarRBahµN_ Kat;manCÍ vítenAkñúgkargarTaMgBIrrC¢kal KW kalénRBH)aTBim<isar nigkalénRBH)aTGCatstþú . Cu¿víjRkúgraCRKwH mankarsagkMEBg nigexøagTVard¾ y:agmaMTaM . enAtamxñgPñMk¾eFVIkMEBgEdr swgmanR)akddl; bc©úb,nñ manenAtamxñgPñM]T½y nigxñgPñM\siKiliCaedÍm . TVarRkúgmaneBlebIk maneBlbiT y:agtwgrwug edaymin GnuBaØat[ebIkxuseBleLIy sUm,IEtRBHGgÁÉg . manerOgr:avcMeBaHRBH)aTBim<isarpÞal; kalEdl

Epñkesdækic© RkúgraCRKwH CaTIRkúgEdlmanBaNiC¢kmµceRmInlUtlas; rhUtdl;ekItmanesdæÍsn§wksn§ab; EdlehAfa raCKhesdæÍ CamhanKrsþúksþmÖeTAedayRTBüsm,tþi . BaNiC¢kmµsm½yenaH eKeRbIreTHGUsedaystVciBa©wm rhUtdl;R)akdeLIgnUvsñamreTH xUgeRCAeTAkñúgfµ enAtam eCÍgPñM]T½y RckTVarRkúgxagt,Úg . GnafbiNÐikesdæÍ )annaM\va:n;dåkedaykgreTHrab;ry -g-

157

-c-


RBHGgÁmanbMNgRsg;Twk te)aTa nardUvRtCak; . kalenaH RBHPikçúsgÇRsg;TwkyUreBk RBHraCarg;caMTal;EteKbiTTVar RBHnKr ¬TVarRkúg ¦ . sUm,ITahanRbcaMTVardågfaCaRBHraCa rbs;xøÜnÉgehIyk¾eday k¾enAEtrkSac,ab;y:agmaMmYn eday minRBmebIkfVay rhUtTl;PøW eTIb)anebIktamRbRktI .

kñúgGdækfaFmµbT BalvKÁ erOgsumnmalaka )an R)ab;famnusSsm½yenaHkñúgnKrmKF³ mancMnYn 180 lan nak; TaMgkñúgRkúg TaMgeRkARkúg . RBH)aTBim<isarTMnukbRmúgRBHBuT§sasna )an 36 qñaM RBHGgÁesayRBHTivgÁt kñúgRBHCnµvsSa 67 munRBHsmµasm<úT§briniBVan 8 qñaM .

mKF³rC¢kalRBH)aTBim<isar

rC¢kalRBH)aTGCatstþúCaedÍm

tamKm<IrmhavgS RBH)aTBim<isarTTYlraCüGMBIRBHbitataMgBIRBHCnµ 15 RBHvsSa . eRkayGMBIkarRKgraCü)an 16 qñaM eTIbRBHGgÁ)anCYbnwgRBHsmµasm<úT§ sþab;RBHFm’ eTsna k¾)anCaRBHGriybuKÁlkñúgRBHCnµ 31 RBHvsSa . kñúgrC¢kalRBH)aTBim<isar TIRkúgraCRKwH CaraCFanI maMTaMCaTIbMput eRcIneTAedaymhaesdæÍ maneCatikesdæÍ CaedÍm . RBH)aTbesnTiekasl RBHecARkúgsavtßI eBlmYy )anyagmkeFVITsSnkic©RkúgraCRKwH )ansUmEckesdæÍyk eTAnKrrbs;RBHGgÁ eTIb)anRkúmRKÜsarrbs;nagvísaxa EdlmanFnBa¢½yesdæÍCaRbmux mkenAEdnekasl . -q-

158

RBH)aTGCatstþú CaRBHraC»rsrbs;RBH)aTBim<isar eLIgRKb;RKgTIRkúgraCRKwH EdnmKF³ bnþGMBIRBH)aTBim<isar edaykardeNþImGMNacBIRBHbita eRBaHvegVgeCOtamBakü júHjg;rbs;RBHeTvTtþ . RBH)aTGCatstþúmanRBHraC»rs RbsUtkñúgeBlRBH)aTBim<isaresayRBHTivgÁt EdleFVI[ RBH)aTGCatstþúPJak;xøÜn ehIy)anyl;dåg BITwkcitþbita EdlRsLaj;buRt . RBHnKrmKF³sm½yRBHGgÁ k¾mankarceRmInrugerOg dUcsm½yRBHbitaEdr bu:EnþedaykarekþARkhaysþayeRkay kñúgerOgeFVIXatRBHbita RBHGgÁminGacpÞ¿lk;eLIy eTIb)an -C-


[ksagnUvRBHraCvaMgfµÍ ecjGMBIkMEBgPñM eTAtaMgenAxag eCÍg hYsBIvtþevLúvneTAbnþ ic swgEdlsBVéf¶enAsMNl; ½ )ak;Ebk mankMEBgnigRKwHCaedÍm . kñúgrC¢kalRBH)aTGCatstþú GaNacRkmKF³ man GaNabrievNFMTUlayd¾éRkElg . RBHGgÁdeNþImyknKr evsalI)an eday[vsSkarRBahµN_bgáb;xøÜncUleTAjúHjg; GñkRkúgevsalI bnÞab;GMBIkgT½BevsalI Føab;mkc,aMgnwg RBHGgÁmunehIy . sm½yenaHRBH)aTbesnTiekasl )anelIkT½Bmk c,aMgdeNþImykEdnkasIvíj ¬EdlkasIenHmanTIRkúgeQµaH BaraNsI EdlRBH)aTmhaekasl CaRBHbitaénRBH)aT besnTi )anTukCasm,tþirbs;buRtI RBHnam eveThI ehIy kalEdlRbKl;buRtImkCaGKÁmehsIénRBH)aTBim<isar k¾ RbKl;TaMgEdnkasImkCasm,tþirbs;nKrmKF³pgEdr ¦RBH)aTGCatstþúeveThIbuRt )anc,aMgCamYyesþcG‘¿ TIbMputrkSa EdnkasI)an . eRkayRBHBuT§briniBVan)an 3 Ex RkúgraCRKwH)anTTYl kitþiysd¾FMmYy KWsgÇ)aneRCÍsykCakEnøgeFVIsgÁayna -Q-

159

RKaTI 1 enAPñMevPar³ edaymanRBH)aTGCatstþúCaGgÁ sasnUbtßmÖ KaMRT]btßmÖRKb;y:ag . RBH)aTGCatstþú zítenAkñúgGMNac )anmkdl; B>s>24 ¬eRkayBIRBH)aTBim<isaresayRBHTivgÁteTA)an 32 qñaM ¦ RtÚv]TyPTÞCaRBHraCbuRteFVIXatdeNþImraCü . ]TyPTÞ ¬kEnøgxøHfa ]TayiPTÞ ¦ esayraCü)an 16 qñaM kñúgB>s> 40 RtÚvGnuruT§CabuRteFVIXatdeNþImraCü . RBH)aT GnuruT§ esayraCü)an 4 qñaM RtÚvmuNг CabuRt eFVIXatdeNþImraCü . RBH)aT muNг esayraCü)an 4 qñaM kñúg B>s> 48 RtÚvnaKTask³ CabuRteFVIXatdeNþImraCü . RBH)aT naKTask³ esayraCü)an 24 qñaM kñúg B>s>72 RtÚvdUrpøas;vgSesayraCü mkxagvgSsusunaK³ ¬vgSxagnKrevsalIBImun ¦ . RBH)aTsusunaK³ esayraCü)an 18 qñaM B>s>90 . RBH)aT kalaesak esayraCü)an 28 qñaM ¬ kñúgrvag raCüenHÉg Edlman TutiysgÁayna kñúg B>s> 100 enA valukaram RkúgevsalI ¦ . -j-


esþc 10 GgÁ esayraCü)an 22 qñaM dl;B>s> 140 eTIbmanvgSk,t;deNþImraCü . esþc 9 GgÁ ¬vgSk,t; ¦ esayraCü)an 22 qñaM dl; B>s> 162 eTIbdUrmkRKb;RKgedayRBHraCvgS cnÞKutþ³ ¬RBH)aTcnÞKutþ³ yagmkBIeCÍgPñMhimBanþ )anB¤mkfa Gñk nKrkbilBsþú rt;eKcGMBIRBH)aTvíDUDP³ eTAenATIenaH )an taMgvgS 1 eQµaHemariyvgS bnþmkdl;RBHcnÞKutþ³enHÉg ¦. RBH)aT cnÞKutþ³ esayraCü)an 24 qñaM dl; B>s>186 . RBH)aT BinÞúsar esayraCü)an 28 qñaM dl; B>s>214 ¬RBHGgÁRtÚÜvCaRBHbitaénGesakmharaC ¦. RBH)aT Gesak enAminTan;GPieskesayraCü 4 qñaM luHdl; B>s> 218 eTIb)anGPieskeLIgRKgraCübnþGMBI RBH)aTBinÞúsar .

rC¢kalGesakmharaC RBH)aTGesakmharaC CaRBH»rsénRBH)aTBinÞúsar -d-

160

eLIgRKgraCblø½gákñúg B>s> 218 manTIRkúgeQµaH)adlibuRt . TIRkúg)adlibuRtenH )anelIkGMBIRkúgraCRKwHmk taMgEtGMBIrC¢kalénRBH)aT]TyPTÞ ¬RBHraCbuRtRBH)aTGCatstþú ¦ mkemø:H . )adlibuRtbc©úb,nñCaRkúgeQµaH btn³ ¬ Patna ¦ manmnusSkkkuj zítenAxageCÍgRBHnKr Cab; eTAxagnKrevsalI . RBH)aTGesakmharaC eRkaymkdUrRBHnamfa RBH)aT Fmµaesak )anyageTAeFVITsSnkic©enATIRkúgcas; KWRkúg raCRKwH bnÞab;BIRBHGgÁ)ankøaymkCaBuT§mamkCnehIy . RBHGgÁ)ancat;EcgkñúgerOg RBHbrmsarIrikFatu cMNayRTBü Fnd¾eRcInelIslb; TMnukbRmúgRBHsasna ksagnUvRBHectiy RBHvíhar y:ageRcIn .l. raCRKwHkñúgsm½yRBHGgÁ enAmanmnusStictYcbu:eNÑaH eRBaHedayeRcIn)anerIpÞH erIkEnøg eTAenARkúg)adlibuRtGs; ehIy . RBH)aTFmµaesak)ancat;Ecg[manBYkRBahµN_ CagmYyBan;RKÜsarenARKb;RKgemIlEfrkSaTIRkúgcas;enH . RBHGgÁbgÁab;[sagsþÚbGnusSavrÍy_kñúgRkúgraCRKwH CaRkúg buraN eRcInkEnøg . -z-


esovePA nKrmKF³ enH seRmceLIgedaymenaseBa©tnad¾RCaleRCAEdl´RBHkruNa ´)aT Føab;)aneTA dl;TIenaH ehIynwkrlwkeXIjdl;sm½yBuT§kal Edlknøg puteTA enAsl;EtsßanTIEdls¶at;RCg¿ . RBHBuT§sasna manGayuEvgq¶aymkdl;sBVéf¶enH cab;taMgBIRBHBuT§GgÁRTg;briniBVaneTA edaymnusSCMnan; eRkay² mankarrkSaRTRTg;bnþCab;mkmindac; . eday sT§aeCOmaMkñúgBaküTUnµanrbs;RBHGgÁ y:agenHehIy eTIb eFVI[RBHBuT§sasnazítenACaTIBwgTIrlwkd¾RbesIr sRmab; BuT§sasnikCn nigedÍm,Ibeg¥annaMykmkCaeKalkñúgkar erobcMdMeNIrCÍvít RbRBwtþeTA)any:agl¥bMput rhUtmk . CÍvítEdlRKb;RKgedayRBHFm’ CaCÍvítsuxs¶b;

raCRKwHbc©úb,nñ sgçarFm’mineTogTat;eLIy raCRKwHEdleBareBjeTA edayGVI²RKb;y:ag \LÚvenHenAsl;EtrUbrag)ak;Ebk nigBYk mnusSmYycMnYn edayeRcInKWCaBYkRBahµN_ . ´nwkRBHNas; ´QrkNþalTIRkúgcas; ´nwkRBHNas;eBlRBlb; bBa©KirIenAeXIjRKb; citþ´R)arB§RBHsasþa . plÁúnexñItcas;cnÞPøWehIy ´BuMeXIjeLIyRBHbita )at;s¶at;sUnüGs;Grhnþa sl;EtsilanigéRBPñM . hak;dUcfµÍ² \LÚvesaH Rsab;Et)at;Gs;cakecal´ ´)anRtwmEtfVaybgÁ¿ dYgcitþERskyMnwksasþa . nwkeGIyEsnnwkGgÁRBHBuT§ ´sUmlMGut»nsirsa sEmþgerobrab;carGkçra mKF³sasþaFøab;GaRs½y . fVÍt,itrUbkayesþcyag)at; Fmµkayminx©at;zítsBVéf¶ GaraFnaGgÁRBHBuT§éfø Kg;kñúghb£T½yéneyIg´ .

sUm[RBHFm’sßitkñúgcitþrbs;BuT§bris½TCanic©nirnþr_ sUmcitþénBuT§bris½T manRBHFm’CaGaharRbcaMéf¶ . éf¶suRk 15 ekIt ExbzmasaZ B>s>2551 ´RBHkruNa ´)aT b‘ut savgS

3 -D-

161

-Z-


13 GgÁ CaPikçúnI 10 nak; Ca])ask 10 nak; Ca])asika 6-eQµaHRBHsURtFM² 34 RBHsURt kñúgnKrmKF³

matikaFM² 3 1-ehtukarN_sMxan;²kñúgnKrmKF³ 32 y:ag 2-srubsßanTIcaMRBHvsSaénRBHBuT§GgÁ 45 RBHvsSa 3-mKF³ nKrbzm 11 erOgbzm 4-buKÁlsMxan;²kñúgnKrmKF³ 13 GgÁCaPikçú 11 GgÁCaPikçúnI 12 nak;Ca])ask 5 nak;CamhaesdæÍ 6 nak;Ca])asika 5-RsúkkMeNIténÉtTKÁbuKÁl 41 GgÁ CaPikçú -N-

¬bidkelx 14 dl;elx 28 ¦

3 e)aHBum<CaFmµTan 30>000 k,al kñúgtémø 19>000 duløar eragBum< Guwmsav½nþ

162

-t-


163

ជំនួយសតិ ភាគ១២  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you