Page 1

អកុសលមូលទាំង៣ ជាេហតុឲ្យេកើត អកុសលកម្មបថ១០ អកុសលកមមបថ១០

១ កយកមម ៣

វចីកមម ៤

អទិននទន

កេមសុមិចឆចរ

មុ

បិសុ

អងគរបស់ ប ១ ២ ៣ ៤ ៥

ពយបទ

១០

មិចឆទិដិ្ឋ

១ ២ ៣ ៤

V V V V

V V

V V

បរបរ ិគគហត ិ ំ វតថុមនមចស់ហួងែហង បរបរ ិគគហត ិ សញញិ

២ ប់

្ល ប់

េថយយចិតំ្ត មនចិត្តគិតលួច

ឧបកកេម មនករពយយម

េតន ហរណំ លួចបនមក

អងគរបស់ បិសុ

អតថំ វតថុ េរឿងមិនពិត វ ិសំ ទនចិតំ្ត

គិតនឹងេពលឲយខុស យេម ពយយម

បរស តទតថវ ិជននំ ជនដៃទដឹងេសចក្តីេនះ

មនអនកដៃទែដលខ្លួនគបបីបំែបក េភទបុេរកខរ

មនគំនិតគិតនឹងញុះញង់បំែបក

តេជជ

យេម ពយយមនិយយ

តស តទតថវ ិជននំ

អគមនិយវតថុ វតថុែដលមិនគួរទក់ទង តសមឹ េសវនចិតំ្ត

មនចិតគ ្ត ិតេសពនឹងវតថុេនះ

េសវនបបេយេគ ពយយមេសព មេគគន មគគបដិបត្តិ អធិ សនំ

ញ ុ ំងមគគនឹងមគគឲយដល់គន

ភិនិត ន េព្វ បេ

អងគរបស់ កេមសុមិចឆចរ ២

ដឹងថមនមចស់

អងគរបស់ សមផបប ១

ឧបកកេម មនេសចក្តីពយយម

តេជជ

V V V V V V V V V V

អងគរបស់ អទិននទន

ដឹងថសត្វមនជិវ ិត

អងគរបស់ មុ

អភិជឈ

បណសញញិ

េតន មរណំ សត្វ

សមផបប

តិបត

វ ិធកចិតំ្ត មនចិត្តគិតសំ

V V

V V V V

សត្វមនជិវ ិត

បេ

េមហមូល២

ផរុស ច

៧ មេនកមម ៣

េទសមូល២

តិបត

ភមូល៨

អងគរបស់ ផរុស ច

១ ២

តថរូបីកថ កថនំ បនេពលនូវេរឿងេនះ

កុបិត ចិតំ្ត

មនចិតខ ្ត ឹងេ្រកធ អេកកសន

អងគរបស់ អភិជឈ

ប៉ងនិយយេរឿងែដលមិនែមនជ្របេយជន៏

មនអនកដៃទេដើមបីេជរ

បនេជរ្របេទច

អនកដៃទដឹងចបស់នូវដំេណើរេនះ

នរ ិតថកថ បុេរកខរ

អេកកសិតេព្វ បេ

បរភណំ្ឌ វតថុរបស់េគ អត្តេន បរ ិ

មនំ

បេង្អនមកជរបស់ខួ្លន

អងគរបស់ ពយបទ បរសេ ្ត

១ ២

អនកដៃទេ្រកពីខួន ្ល

តស ច វ ិនសចិ ្ត

គិតឲយអនកដៃទវ ិនស

អងគរបស់ មិចឆទិដិ្ឋ ១ ២

វតថុេន ច គហិ

យថ ច តំ គ

ករវ ិបរ ិត

សភពៃនេរឿងទំង

យចកពី ្រពះរតន្រត័យជេដើម

្ហ តិ តថភេវន តស ូ ប ្ឋ នំ ករ្របកន់នូវេរឿងេនះក៏្របកដ

អកុសលមូលទាំង ៣ ជាហេតុឲ្យកើត អកុសលកម្មបថ ១០  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.

អកុសលមូលទាំង ៣ ជាហេតុឲ្យកើត អកុសលកម្មបថ ១០  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.

Advertisement