Мета – лютий 2004 року Божого № 2/157

Page 1

стор. 22ñòîð.

3 стор.

Ìàºìî ùå îäíîãî ºïèñêîïà! Îòåöü Êîâïàê – òðàäèö³îíàë³ñò ÷è àïîñòàò? Çâåðíåííÿ Âëàäèêè äî ðåäàêòîð³â «Íàðîäæåííÿ» ñâÿùåííèêà.

4 стор.

5 стор.

Çâåðíåííÿ Ñèíîäó ºïèñêîï³â ÓÃÊÖ ùîäî ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Âëàäèêà Ñòåðíþê: «Ñòàðàéòåñü ðîçï³çíàòè ïðàâäèâó ïîáîæí³ñòü».

6 стор.

7 стор.

Ïîñëàííÿ Âñåëåíñüêîãî Àðõèºðåÿ Ïàïè ²âàíà Ïàâëà ²² ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ ìèðó. Ñïîâ³äü – äæåðåëî Áîæèõ ëàñê.

8 стор. Ñâÿòå ªâàíãå볺 ó â³ðøàõ. Ðàä³î «Âîñêðåñ³ííÿ» ùîäåííî. Âåñåë³ øïàëüòè. ʳëüêà ïèòàíü ïðî Ñâ³äê³â ªãîâè.

oPqŠ m`xncn dru`

œg…=че…… C%“23 C%л г=G …е 3 “2!,м=…%“2S "Sд _›S, = " 3“3…е……S г!S.S". P .2% %Kме›3G CS“2 2Sль*, “2!,м=…S“2ю " _›S, 2%L, "л=“2,"%, Kеƒче“2,2ь L%г%. Š, C%“2,ш? d%*=›, ме…S це “"%_м, дSл=м,! “*,м,, “*=›еш, дSл=м,? j%л, C%K=ч,ш KSд…%г%, д=L м,л%“2,…ю. j%л, м=Gш "%!%г=, C!,м,!,“ ! j%л, C%K=ч,ш “"%г% д!3г= ?=“л,",м, …е ƒ=",д3L! j%л, C%K=ч,ш г=!…3 ›S…*3, C!%Lд, м,м%. u=L C%“2 2ь“ …е 2Sль*, 3“2=, =ле “л3., ƒS!, …%г,, !3*, 2= "“S чле…, …=ш%г% 2Sл= ... y% ƒ= *%!,“2ь, *%л, м, “2!,м3Gм%“ "Sд C2,цS S !,K,, = г!,ƒем% S ƒ’_д=Gм% K!=2S"?B (“". P"=… g%л%2%3“2,L)

g a%›%_ л=“*, м, ƒ…%"3 !%ƒC%ч,…=Gм% “" 2,L ч=“ bел,*%г% o%“23. q" 2= 0е!*"= *л,че …=“ C!,“23C=2, д% …ь%г% ƒ …=K%›…S“2ю S 2,м !%ƒ3мS…… м, ?% …=ш CS“2 м=G K32, …е 2Sль*, C%“2%м 2Sл=, *е …е "›,"=G де *,. “2!=" ч, ме…ше _. “C%›,"=G, =ле це м=G K32, CS“2 …=ш%г% д3.=, 2%K2% 3…,*=…… "“ *%_ C!,“2!=“2S S г!S.=. q=ме CS“2 м=" K, %ƒд%!%",2, цSл3 люд,…3, * C%"ч=G “". `"г3“2,…: œoS“2 %ч,?3G “е!це, C!%“"Sч3G !%ƒ3м, ƒмSц…юG "%лю, “2!,м3G ›=д%K3 2Sл=, C%г=ш3G "%г%…ь …,ƒь*,. C!,“2!=“2еL, !%ƒC=люG “…е C%л3м’ люK%"SB. b ч=“S C%“23 %“%Kл,"3 Cеч=2ь C%*л=дSм …= …=шS 3“2=: C!%2 г%м ць%г% Kл=г%д=2…%г% ч=“3 …е.=L " …=ш,. !%ƒм%"=. …=LC%C3л !…Sш,м, “л%"=м, K3д32ь œ“C%"SдьB, œC%*л%…,B, œ“%!%*=3“2,B... )е!еƒ д%K!3 “C%"Sдь м, C!,"е!2=Gм% “%KS "2!=че…3 че!еƒ г!S. a%›3 Kл=г%д=2ь, *%2!= д% “C=“S…… *%…еч…% C%2!SK…= *%›…%м3 ƒ …=“. qC%"Sдь G …=L*!=?%ю …=г%д%ю ƒ=гл …32, " …=LC%2=Gм…SшS ƒ=*32*, …=ш%_ д3шS S ƒ"Sль…,2,“ "Sд г!S.%"…%г% K!3д3 L …еч,“2%г% .л=м3. j!Sм 2%г%, “C%"Sдь G …=L*!=?%ю …=г%д%ю дл "C%! д*3"=…… …=ш%г% ›,22 S …=C%"…е…… L%г% a%›,м d3.%м. ), G “е…“ "Sд*л=д=2, “C%"Sдь …= %“2=……S д…S bел,*%г% o%“23? o%“л3.=Lм% д%K!%_ !=д, “". J-!ем= q,!SL“ь*%г%: œmе *=›,: “ь%г%д…S ƒг!Sш3, = ƒ="2!= C%*=ю“ . j!=?е C%*=L“ “ь%г%д…S, K% …е ƒ…=Gш, ч, д%›,"еш д% ƒ="2!=B. o%*л%…=м,, 2%K2% C!,.,ле…… м ч%л= д% ƒемлS, м, ","л Gм% …=ш3 %“%Kл,"3 C%*323 S “м,!е…… . ` C!%ч,2=…,L д"SчS …= 2,›де…ь 3"е“ь o“=л2,! м=" K, "2,.%м,!,2, ›=ль ƒ= …=шS г!S.,. r bел,*%м3 o%“2S !%K,м% "ел,*S C%*л%…, $ * C!,"=2…% …= м%л,2"S, 2=* S " це!*"S, CSд ч=“ CS“…,. K%г%“л3›е…ь, = %“%Kл,"% $ " ч=“S kS23!TS_ oе!едше%“" че…,. d=!S". u%ч д3м=G2ь“ , ?% “,м"%л%м д3.= C%*32, 3 …=шSL q.Sд…SL 0е!*"S G bел,*,L j=…%… “". `…д!е j!,2“ь*%г% ƒ L%г% 250-м= C%*л%…=м,. bел,*,м Kл=г%че“2,",м дSл%м G м%л,2"= ƒ= …=ш,. C%ме!л,.. l%л ч,“ь ƒ= C%ме!л,., C=м’ 2=Lм%, ?% м, 2=*%› *%л,“ь C%м!ем% S *%…еч…% C%2!еK3"=2,мем% ч,G_“ь д%C%м%г, " м%л,2"S. Š%›, м%›е, S ƒ= …=“ .2%“ь *%л,“ь C%м%л,2ь“ . Š%м3 …е лS…3Lм%“ C!,.%д,2, д% .!=м3 a%›%г% S C!,…%“,2, ›е!2"3 ƒ= “C=“S…… д3ш 3“%Cш,., ?%K "ел,*%C%“…S м%л,2",, *%2!S …=ƒ,"=Gм% “%!%*=3“2=м,, C!,…е“л, д3ш=м 3 ч,“2,л,?S …=LKSльш3 *%!,“2ь. ` ?е $ м,л%“2,… . 0е › д% *%›…%г% ƒ …=“ C!%м%"л G c%“C%дь: œaл=›е……S м,л%“2,"S, K% "%…, C%м,л3"=…S K3д32ьB. ` bел,*,L oS“2 $ це ч=“ %“%Kл,"%_ a%›%_ м,л%“2S, =д›е *%›е… ƒ …=“ " %“%Kл,",L “C%“SK че!еƒ C%*= …… %2!,м3G C%м,л3"=…… $ Kл=г%д=2ь a%›3. oS“2 $ це ч=“ ƒ=“2=…%", …=д Kеƒд%……%ю гл,K,…%ю a%›%_ люK%"S д% …=“, г!Sш…,. людеL... n2%›, …е.=L %цеL “" 2,L ч=“ bел,*%г% o%“23 K3де Kл=г%“л%"е……,м дл *%›…%г% ƒ …=“, S д=L …=м, a%›е, ?=“л,"% ƒ3“2!S2, “л="…е S “" 2е Š"%G b%“*!е“S…… . c%л%"…,L !ед=*2%! %. P"=… c`kPlrpj`


МЕТА

2

ОФІЦІЙНО Входимо у Великий піст. А Великий піст – це час призадуми, час переосмислення нашого життя, час внутрішньої поправи і переміни. А переміна потрібна, без винятку, усім нам. Та, на превеликий жаль, змін на краще чомусь не спостерігається. Навпаки – гріх помножується, а людство потрапляє у зневіру. Це можемо спостерігати, зокрема, на прикладі нашого українського народу. Пошуки засобів до фізичного виживання спустошують душі українців, вносять у наше життя розчарування і відчай. І цей страшний стан цинічно використовують спритні ділки, котрі називають себе цілителями, нетрадиційними лікарями, ясновидцями, знахарями тощо. Такі бездуховні самозванці, прикриваючись купленими ліцензіями і використовуючи духовну й суспільну кризу народу, не лише висмоктують з нещасних людей останні, можливо й позичені, гроші, але й вносять у життя цих обдурених людей хаос та відчуття приреченості. З досвіду душпастирства можемо сміливо заявити, що більшість людей, які відвідували цих шарлатанів, отримують ще поважніші особисті проблеми. Початком кожного гріха є спокуса. І той, хто спокусою нехтує, не молиться у часі спокуси, обов’язково впаде у гріх. Читаючи Євангеліє від Луки (4, 5–7), можемо визначити три основні види спокуси: спокуса владою, спокуса славою та спокуса багатством, грошима. Відкинувши Божий страх, суспільство прийняло запропоновані спокуси, проте потрапило у страшну кризу. А людина, як суспільна одиниця, не може отямитися від неї, і тому інтенсивно шукає якогось виходу, ідучи за порадою до названих псевдоцілителів. На жаль, більшість поважних газет (як загальноукраїнських так і львівських) завзято рекламують цих спритників і їх брудний бізнес. А ці люди несуть виключно негатив, котрого на наше життя випало і так аж забагато. Згадана реклама не лише активно поширює зло по нашій християнській землі, а й ображає нашу віру і наші християнські почуття. Крім того, реклама їхньої діяльності принижує нашу християнську гідність, адже вона не узгоджується з християнською духовністю і є шкідливою для належного виховання нашої молоді та дітей. Входячи в час Великого посту, звертаємося до редакторів газет і журналів з проханням застановитися над написаним вище і не брати на себе відповідальності перед Богом за поширення гріха. Не таємниця, що реклама – це серйозний заробіток, але варто пам’ятати, що “не самим лише хлібом житиме людина” (Лк.4,4). Засторогою для всіх нас нехай будуть Господні слова: “Щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи дочку переходити через вогонь; нікого, хто ворожить, або кидає жеребом, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. Бо огидний для Господа кожен, хто це робить...” (Втор. 18, 10-12) . † Ігор

bk`dhj` b`qhk| qelem~j Johqjno-onlP)mhj ŠepmnoPk|q|jn-ganpPbq|jhi

10 ëþòîãî 2004 ðîêó Ñâÿò³øèé Îòåöü ²âàí Ïàâëî II óõâàëèâ ð³øåííÿ Ñèíîäó ªïèñêîï³â Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ³ ïðèçíà÷èâ âñåñâ³òë³øîãî î. Âàñèëÿ Ñåìåíþêà, äî öüîãî ÷àñó ïðîòîñèíêåëà Òåðíîï³ëüñüêî-Çáîð³âñüêî¿ ºïàðõ³¿, ªïèñêîïîì-ïîì³÷íèêîì ö³º¿ ºïàðõ³¿, óä³ëÿþ÷è éîìó òèòóëÿðíèé ïðåñòîë Êàñòðà Ñåâåð³àíà.

Ïðåîñâÿùåííèé Âëàäèêà Âàñèëü Ñåìåíþê íàðîäèâñÿ 2 ëèïíÿ 1949 ðîêó â ñ. Äîðà (á³ëÿ ì. ßðåì÷ å íà ²âàíîÔðàíê³âùèí³) â ñ³ ì’¿ Ì à𳿠òà Ïåòðà Ñåìåíþê³â. Ó ðîêè éîãî äèòèíñòâà ßðåì÷å áóëî ñâîºð³äíèì ï³äï³ëüíèì öåíòðîì ÓÃÊÖ: òàì ïðîæèâàëî ñ³ì ñâÿùåíèê³â òà äåñÿòü ñåñòåðìîíàõèíü, áåç-ïåðåðâíî ä³ÿâ ï³äï³ëüíèé ìîíàñòèð. Ç 1969 ïî 1974 ðîêè íàâ÷àâñÿ ó ï³äï³ëüí³é äóõîâí³é ñåì³íàð³¿. Ïàðàëåëüíî íàâ÷àâñÿ ó Õóñòñüêîìó ë³ñîòåõí³êóì³, ïðàöþâàâ äèñïåò÷åðîì ãàçîâîãî óïðàâë³ííÿ â ì. ßðåì÷å. ϳçí³øå äîïîâíèâ îñâ³òó, íàâ÷àþ÷èñü ó Ëþáë³íñüêîìó êàòîëèöüêîìó óí³âåðñèòåò³ (Ïîëüùà). Ó 1997 ðîö³ îòðèìàâ â÷åíèé ñòóï³íü ìàã³ñòðà ìîðàëüíîãî áîãî-ñëîâ’ÿ. 22 ãðóäíÿ 1974 ðîêó Âëàäèêà Âîëîäèìèð Ñòåðíþê âèñâÿòèâ éîãî íà ñâÿùåíèêà. ³äòàê çàïðîñèâ îòöÿ Âàñèëÿ ùå ç ï’ÿòüìà ìîëîäèìè ñâÿùåíèêàìè íà ïðîäîâæåííÿ äóõîâíèõ ñòóä³é. Äëÿ áåçïå-

êè ì³ñöå íàâ÷àííÿ ïîñò³éíî çì³íþâàëîñÿ: âèêëàäà÷³ ïðè¿çäèëè äî Äîðè, âèõîâàíö³ ¿çäèëè äî ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà òà Ëüâîâà. Ó 1975 ðîö³ î. Âàñèëü áóâ ïðèçíà÷åíèé «îï³êóíîì» çðóéíîâàíî¿ á³ëüøîâèêàìè Çàðâàíèö³ (Òåðíîï³ëüùèíà). Ó òîìó æ ðîö³ ç áëàãîñëîâåííÿ Âèñîêîïðåîñâÿùåííîãî Âëàäèêè Âîëîäèìèðà Ñòåðíþêà ñòàâ ðåêòîðîì ï³äï³ëüíî¿ äóõîâ-íî¿ ñåì³íàð³¿. Ó 1989 ðîö³ î. Âàñèëÿ Ñåìåíþêà òà ùå îäèíàäöÿòüîõ ñâÿùåíèê³â ñêåðóâàëè íà Òåðíî-ï³ëüùèíó äëÿ ëåãà ë³çàö³¿ ÓÃÊÖ. Ó 1990 ðîö³ ïðèçíà÷åíèé ðåêòîðîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ âèùî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íà𳿠³ìåí³ Ïàòð³àðõà Éîñèôà Ñë³ïîãî; ó 1993 ðîö³ — ïðîòîñèíêåëîì Òåðíîï³ëüñüêî¿ ºïàðõ³¿. Ç áëàãîñëîâåííÿ Ïðàâëÿ÷îãî Àðõèºðåÿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ºïàðõ³¿ â³äáóäîâóº Ìàð³éñüêèé äóõîâíèé öåíòð ó Çàðâàíèö³. î. ²ãîð ßÖ²Â, ïðåñ-ñåêðåòàð Ãëàâè ÓÃÊÖ

dejpeŠ Çã³äíî ç êàíîíàìè Êîäåêñó Êàíîí³â Ñõ³äíèõ Öåðêîâ âñå÷åñí³øèé îòåöü Pb`m c`p`Š ñîòðóäíèê õðàìó ñâ. ²âàíà Áîãîñëîâà (ñ. Çèìíà Âîäà, âóë. Î. Êîáèëÿíñüêî¿, 2 Ñîê³ëüíèöüêîãî ïðîòîïðåñâ³òåðàòó, Ïóñòîìèò³âñüêîãî ðàéîíó) âäðóãå çàâ³øóºòüñÿ â ïðàâàõ ñâÿùåííîä³ÿòè íà òåðì³í â³ä 5 ëþòîãî 2004 ðîêó äî 5 òðàâíÿ 2004 ðîêó. Öå îçíà÷ຠïîçáàâëåííÿ ïðàâà ÷èíèòè áóäü-ÿê³ àêòè ñâÿùåííîä³éñòâà ³ óä³ëåííÿ Ñâÿòèõ Òà¿íñòâ, òîáòî çàáîðîíà ñëóæèòèÑâÿòó ˳òóðã³þ, óä³ëÿòè Ñâÿò³ Òà¿íñòâà: Õðèùåííÿ, Ìèðîïîìàçàííÿ, Ïîêàÿííÿ, ³í÷àííÿ, Îëèâîïîìàçàííÿ, ÿê òàêîæ âèêîíóâàòè áóäü-ÿê³ àäì³í³ñòðàòèâí³, ïàñòèðñüê³ ³ ñâÿùåíè÷³ ôóíêö³¿. Ó âèïàäêó óä³ëåííÿ âèùåçãàäàíèõ Ñâÿòèõ Òà¿íñòâ ÷è áóäü-ÿêîãî àêòó ñâÿùåííîä³éñòâà âîíè íå áóäóòü çàêîííèìè, à â ðàç³ Ñïîâ³ä³ ³ ³í÷àííÿ - íåä³éñíèìè äëÿ Öåðêâè. Ïðàâîâîþ ïðè÷èíîþ äëÿ öüîãî º íàñòóïí³ ôàêòè: ². Ãðóáå ³ãíîðóâàííÿ íàêàç³â Âëàäèêè ²ãîðÿ (Âîçüíÿêà) â ïðèñóòíîñò³ Êîëå㳿 ªïàðõ³àëüíèõ Ðàäíèê³â ïðî íîâ³ ïðèçíà÷åííÿ. ²². Áàãàòîì³ñÿ÷íå ñâÿùåííîä³ÿííÿ ó ïîäâ³ð’¿ áóäèíê³â ¹ 3-5 ïî âóë. À. Ãîðñüêî¿ ó ì. Ëüâîâ³, à òàêîæ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ñîòðóäíèêà Õðàìó ñâ. ²âàíà Áîãîñëîâà ñ. Çèìíà Âîäà ³ çàïåâíåííÿ ç áîêó ñâÿù. ²âàíà Ãàðàòà ïðî ïðèïèíåííÿ íåñàíêö³îíîâàíîãî ñëóæ³ííÿ çà âèùåçãàäàíîþ àäðåñîþ, îòåöü óæå 2 ëèñòîïàäà ðîçïî÷àâ áåç æîäíîãî íà öå áëàãîñëîâåííÿ ñëóæèòè Áîãîñëóæ³ííÿ ó çàë³ ïî âóë. ª. Êîíîâàëüöÿ, 6 ó ì. Ëüâîâ³, ùî ïðîäîâæóºòüñÿ äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ. ²²². Íåáàæàííÿ âèêîíóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ Öåðêîâíî¿ âëàäè: 1) ç³ãíîðóâàííÿ íàêàçó (â³ä 13 ñåðïíÿ 2003 ðîêó âèõ. Ë 03/ 459), êîòðèé áóâ çà÷èòàíèé ñâÿù. ²âàíó Ãàðàòó 20 ñåðïíÿ 2003 ð. â ïðèñóòíîñò³ òðüîõ ïðàö³âíèê³â Óïðàâë³ííÿ Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ ³ â ÿêîìó îòöåâ³ çàáîðîíÿëîñÿ áóäü-ÿêå ñëóæ³ííÿ íà ïîäâ³ð’¿ áóäèíê³â ¹ 3-5 ïî âóë. À. Ãîðñüêî¿, ÿê òàêîæ ³ â ³íøèõ ì³ñöÿõ, îêð³ì õðàì³â ÓÃÊÖ Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿. 2) ç³ãíîðóâàííÿ ïîâòîðíîãî íàêàçó (â³ä 27 ñåðïíÿ 2003 ð. âèõ. Ë 03/493) ùîäî ïðèïèíåííÿ ñëóæ³ííÿ íà ïîäâ³ð’¿ áóäèíê³â ¹ 3-5 ïî âóë. À. Ãîðñüêî¿. 3) ç³ãíîðóâàííÿ äîãàíè (â³ä 18 ãðóäíÿ 2003 ð. âèõ. Ë 03/ 798) ùîäî ïðèïèíåííÿ ñëóæ³ííÿ ó çàë³ ïî âóë. ª. Êîíîâàëüöÿ, 6. Öÿ äîãàíà áóëà çà÷èòàíà ñâÿù. ²âàíó Ãàðàòó â ïðèñóòíîñò³ äâîõ ïðàö³âíèê³â Óïðàâë³ííÿ Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿. j=…%… 1446: Õòî íå ñëóõຠâëàñíîãî ²ºðàðõà, ÿêèé çàêîííî íàêàçóº àáî çàáîðîíÿº ³, ï³ñëÿ íàãàäóâàííÿ, óïèðàºòüñÿ â íåïîñëóõó, ïîâèíåí áóòè â³äïîâ³äíî ïîêàðàíèé ÿê ïðàâîïîðóøíèê. j=…%… 1447 š1: Õòî ðîçïàëþº áóíò àáî íåíàâèñòü ïðîòè áóäü-ÿêîãî ²ºðàðõà àáî ï³äáóðþº ï³äëåãëèõ äî íåïîñëóõó ùîäî íüîãî, ïîâèíåí áóòè â³äïîâ³äíî ïîêàðàíèé, íå âèêëþ÷àþ÷è âåëèêî¿ åêñêîìóí³êè. Ñâÿùåíèê ²âàí Ãàðàò çîáîâ’ÿçàíèé ï³äêîðèòèñÿ ñèë³ äàíîãî äåêðåòó; â ðàç³ éîãî ç³ãíîðóâàííÿ ïðîòè î. ²âàíà áóäå ðîçïî÷àòî êàðíèé ïðîöåñ. Ñâÿù. ²âàí Ãàðàò ìຠïðàâî ïîäàòè ðåêóðñ äî âèùî¿ êîìïåòåíòíî¿ Öåðêîâíî¿ âëàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè êîðèñíèõ äí³â ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ äåêðåòó. Äåêðåò âñòóïຠâ ñèëó ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ³ ïðîãîëîøåííÿ. † ²ÃÎÐ ªïèñêîï Ïîì³÷íèê Ëüâ³âñüêèé Ïðîòîñèíêåë Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Ìèòð. ïðîò. ä-ð Ìèõàéëî Äèìèä Êàíöëåð Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ Äàíî ó Ëüâîâ³ ïðè Àðõèêàòåäðàëüíîìó Ñîáîð³ ñâ. Þðà äíÿ 3 ëþòîãî 2004 ðîêó Áîæîãî.


ЛЮТИЙ 2004 (2\157)

3

Львів, 9 лютого 2004 року ПОВІДОМЛЕННЯ З великим болем подаємо до загального відома, що священик Василь Ковпак, дотепер адміністратор церкви Святих Петра і Павла у м. Львові - Рясне, з власної волі перестав належати до Української Греко-Католицької Церкви і до Католицької Церкви взагалі. Незважаючи на його заяви вірності Вселенському Архиєреєві Папі Римському та Верховному Архиєпископові УГКЦ, він підпорядкувався неканонічному чужому єпископові Бернардові Фельє, який не підпорядкований Святішому Отцеві та не є в єдності з Католицькою Церквою. Священикові Василеві Ковпакові та його послідовникам дорога до повернення в УГКЦ завжди відкрита – під умовою відречення від приналежності чужому єпископові. Усі священнодіяння священика Василя Ковпака та його послідовників неважні перед нашою та всією Католицькою Церквою. У Христі Господі †Любомир

&m`pndfemm“[ qb“yemhj` Íåä³ëüíîãî ðàíêó 25 ñ³÷íÿ ïàðîõ³ÿíè öåðêâè Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî, ùî íàïðèê³íö³ Ãîðîäîöüêî¿, õë³áîì-ñ³ëëþ çóñòð³÷àëè Ïðåîñâÿùåííîãî âëàäèêó ²ãîðÿ Âîçüíÿêà, ÿêèé âïåðøå çàâ³òàâ äî íèõ â ãîñò³. Àðõèºðåéñüê³ â³äâ³äèíè º íåáóäåííîþ ïî䳺þ äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïàðîõ³¿, òîæ ëþäåé ç ö³º¿ íàãîäè ç³áðàëîñü äîâîë³ áàãàòî. Òà íå ò³ë üêè ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü â Àðõèºðåéñüê³é ñâÿò³é ˳òó𴳿 ïðèâàáèëà äî õðàì ó âåëèêå ÷èñëî â³ðíèõ, à é òå, ùî â ¿õíüîìó õðàì³ ìàëè â³äáóòèñü ùå é ñâÿùåíè÷³ òà äèÿêîíñüê³ ñâÿ÷åííÿ. À öå, çà ñëîâàìè îòöÿ-àäì³í³ñòðàòîðà Ñåðã³ÿ Øâàãëè, ïîòð³éíå ñâÿòî. Ìàéæå òðè ðîêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåì³íà𳿠î÷³êóâàâ îòåöü-äèÿêîí ²ãîð ϳäê³âêà öüîãî çíàìåííîãî ó ñâîºìó æèòò³ ìîìåíòó, êîëè ï³ñëÿ Âåëèêîãî âõîäó íà ñâ. ˳òó𴳿 îòðèìàâ ïîâåë³ííÿ ñêëàñòè ïåðåä Àðõèºðåºì Âèçíàííÿ â³ðè ³ Ïðèñÿãó â³ðíîñò³. À ïîò³ì ìîëèòâà òà Àðõèºðåéñüê³ ðóêè, ïîêëàäåí³ íà ãîëîâó êàíäèäàòà ó ñâÿùåíñòâî, ñè-

ëîþ Õðèñòà-Áîãà ïðèçâåëè äî òîãî, ùî ïîò³ì áóëî íàçâàíî «íàðîäæåííÿì ñâÿùåíèêà». Äå øóêàòè ï³äâàëèíè éîãî æèòòºâèõ ïðèíöèï³â, éîãî ñâÿùåíè÷îãî ïîêëèêàííÿ? Î÷åâèäíî, ùî ñâ³é â³äáèòîê

âèê-ëàäè â ñåì³íà𳿠– âñå öå, çà ñëîâàìè î. ²ãîðÿ ϳäê³âêè, ôîðìóâàëî éîãî ñâ³òîãëÿä ³ çàëè-øèëîñü ó éîãî ñåðö³. Òåïåð éîìó äàíî ïðàâî ñàìîìó íàâ÷àòè ³ ñ³ÿòè ñåðåä ëþäåé Áîæå ñëîâî.

СЕРПАНТИН НОВИН pS* ю"Sле_" дл rcj0 2004 ð³ê äëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè º ðîêîì þâ³ëå¿â. Îêð³ì 100-ë³òòÿ â³ä äíÿ ñìåðò³ ìàòåð³ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ ãðàôèí³ Ñîô³¿ (ç ðîäó Ôðåäð³â) Øåïòèöüêî¿ († 17.04.1904), 20-ë³òòÿ â³ä äíÿ ñìåðò³ Ïàòð³àðõà Éîñèôà Ñë³ïîãî († 7.09.1984), 60-ë³òòÿ â³ä äíÿ ñìåðò³ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî († 1.11.1944), ÓÃÊÖ âøàíîâóº îäðàçó äâà þâ³ëå¿ áëàæåííîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Îìåëÿíà Êîâ÷à (1884-1944): 120-ë³òòÿ â³ä äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ òà 60-ë³òòÿ â³ä äíÿ ñìåðò³. r*!=_…= %ч,м= "%л%…2е!= j%!C3“3 l,!3 6 ëþòîãî â Óêðà¿íñüêîìó Êàòîëèöüêîìó Óí³âåðñèòåò³ ó Ëüâîâ³ â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ ôîòîâèñòàâêè “Óêðà¿íà î÷èìà âîëîíòåðà Êîðïóñó Ìèðó ÑØÀ”, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ó æóðíàë³ñò³â ç’ÿâèëàñü ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè ïèòàííÿ ïðåäñòàâíèêàì Êîðïóñó Ìèðó. Âèñòàâêó îô³ö³éíî â³äêðèâ äèðåêòîð Êîðïóñó Ìèðó ÑØÀ â Óêðà ¿í³ Êàðë Áåê. Äî åêñïîçèö³¿ âõîäÿòü 53 ôîòîãðàô³¿ г÷àðäà Êðàóçà – âîëîíòåðà Êîðïóñó Ìèðó, ÿêèé âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â âèêëàäàâ îñíîâè á³çíåñó â гâíîìó. Éîãî ôîòîãðàô³¿ ïåðåäàþòü êðàñó Óêðà¿íè òà ¿¿ íàðîäó, ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñï³âïðàöþ é òîâàðèñüê³ âçàºìèíè ì³æ óêðà¿íöÿìè òà âîëîíòåðàìè Êîðïóñó Ìèðó. g=2!,м=…% 3…S*=ль…3 *%ле*цSю S*%… Êè¿â. Ãðîìà äÿíèí ÑØÀ, êîëèøí³é ãðîìàä ÿíèí Óêðà¿íè, çðîáèâ ñïðîáó íåçàêîííîãî âèâîçó ç Óêðà¿íè 367 ñòàðîäàâí³õ ³êîí çàãàëüíîþ âàãîþ 740 ê³ëîãðàì³â. Âàðò³ñòü äåÿêèõ ç íèõ ìîæå ñêëàäàòè äî 400 òèñÿ÷ äîëàð³â. Çàòðèìêà êîëåêö³¿ ðàðèòåò³â â³äáóëàñÿ â ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíî¿ îïåðàö³¿ Äåðæìèòñëóæáè Óêðà¿íè ³ ÑÁÓ. u!,“2, …, 3“ь%г% “"S23 “" 2*3"=2,м32ь bел,*де…ь 11 *"S2… Öüîãî ðîêó õðèñòèÿíè â³äçíà÷àòèìóòü Âåëèêäåíü â îäèí é òîé ñàìèé äåíü – 11 êâ³òíÿ. Âîñòàííº õðèñòèÿíñüê³ Âåëèêîäí³ çá³ãëèñÿ 2001 ðîêó. Òîä³ Ïàïà Ðèìñüêèé ²âàí Ïàâëî II çàïðîïîíóâàâ, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîêó òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ, â³äçíà÷àòè Âåëèêäåíü îäíî÷àñíî, îäíàê öÿ ³äåÿ íå îòðèìàëà ñâîãî ðîçâèòêó.

íà íüîãî íàêëàëà àóðà Ñâÿòîóñïåíñüêî¿ Ó í³âñüêî¿ î áèòåë³ îòö³â Ñòóä³éñüêîãî óñòàâó – ñàìå ç Óíåâà ïîõîäÿòü ϳäê³âêè. Ñï³ëêóâàííÿ ç ìîíàõàìè-ñòóäèòàìè (ïåâíèé ÷àñ â³í íàâ³òü íàâ÷àâ ¿õ äóõîâíîãî ñï³âó), íàóêè îòö³â Éîñèôà (̳ëÿíà) – ïåðøîãî éîãî äóõîâíîãî íàñòàâíèêà, òà Ñåâàñòüÿíà (Äìèòðóõà), ïîâ÷àííÿ î. Áîãäàíà Ñìóêà – ïàðîõà öåðêâè ñâ. Ñîô³¿, áîãîñëîâñüê³

o=2!S=!. b=!-%л%мSL I C!%2, íàäàííÿ ÓÃÊÖ ñòàòóñó Ïàòð³àðõàòó Ñòàìáóë. Ó ïîñëàíí³ äî Ãëàâè Ðèìî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, íàïèñàíîìó ùå 29 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó, ³ ÿêå ëèøå íåùîäàâíî ñòàëî â³äîìå äëÿ øèðøîãî çàãàëó, Êîíñòàíòèíîïîëüñüêèé Ïàòð³àðõ íàãîëîøóº, ùî ïðèéíÿòòÿ Âàòèêàíîì ð³øåííÿ íàäàòè ÓÃÊÖ ñòàòóñ Ïàòð³àðõàòó ìîæå ïðèçâåñòè äî íîâèõ êîíôë³êò³â ì³æ êàòîëèêàìè ³ ïðàâîñëàâíèìè.

Áàæ àºì î îò öå â ³ ² ãîðþ çäîðîâ’ÿ ³ ñèë ó éîãî äóøïàñ-òèðñüê³é ïðàö³ íà ñëà âó Áîæó òà íà äîáðî ³ ñïàñ³ííÿ óñ³õ íàñ. Àêñ³îñ! ³òàºìî òàêîæ íîâîïîñòàâëåíîãî äèÿêîíà Âîëîäèìèðà lS›*%…-е“SL…= ƒ3“2!Sч м%л%дS 3 j,G"S Ïðèòóëó ³ âèñëîâëþºìî íàä³þ, Êè¿â. 26 ñ³÷íÿ ó ëþòåðàíñüê³é öåðêâ³ ñâ. Êàòåðèíè ùî é â³í ñòàíå äîñòîéíèì ñëóâ³äáóëàñÿ ñï³ëüíà ìîëèòâà çà ìèð òà ºäí³ñòü õðèñòèÿí, æèòåëåì Õðèñòà-Áîãà. ùî îá’ºäíàëà áëèçüêî 60 îñ³á ç ìîëîä³æíèõ ñï³ëüíîò Ñâÿòîñëàâ ÑÌÓÊ ïðè êè¿âñüêèõ ïàðàô³ÿõ ÓÏÖ ÊÏ, ÓÃÊÖ, ÐÊÖ òà ͳìåöüêî¿ ªâàíãåë³÷íî-Ëþòåðàíñüêî¿ Öåðêâè, â òîìó ÷èñë³ ê³ëüêîõ ïðåäñòàâíèê³â ìîíàøèõ çãðîìàäæåíü, – ïîâ³äîìèëà Îëüãà Ðîìàíþê ³ç Êèºâà.

pPj rqhk|mnЇ lnkhŠbh Ç í àãîäè 1 03-¿ ð ³÷íèö³ ³ íñòàëÿö³¿ Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ â Àðõèêàòåäðàëüíîìó ñîáîð³ Ñâÿ-òîãî Þðà áóëà â³äñëóæåíà Àðõè-ºðåéñüêà Áîæåñòâåííà ˳òóð´³ÿ, ÿêó ó ñï³âñëóæ³íí³ ç âëàäèêàìè – ÷ëåíàìè Ñèíîäó ªïèñêîï³â Êèºâî-Ãàëèöüêî¿ Ìèòðîïî볿 ÓÃÊÖ â³äñëóæèâ Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð êàðäèíàë Ãóçàð. Ó ïðîïîâ³ä³ Ãëàâà ÓÃÊÖ çâåðíóâ óâàãó ïðèñóòí³õ íà ÷îòèðüîõ ïðîâ³äíèê³â íàøî¿ Öåðêâè ó ìèíóëî ìó ñòîë³òò³ – Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, Ïàòð³àðõà Éîñèôà Ñë³ïîãî, Ïàòð³àðõà Ìèðîñëàâà ²âàíà Ëþáà÷³âñüêîãî òà Ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà Ñòåðíþêà. Áëàæåíí³øèé Ëþáî-ìèð ãîâî-

ðèâ ïðî ¿õíþ âèòðè-âàë³ñòü ³ ñàìîïîæåðòâó â òàêèõ ð³çíèõ ÷àñàõ X X ñ òîë³òòÿ. “ Çàâ-äÿêè ¿ì ³ òèì, õòî ¿õ ñëóõàâ òà äîïîìàãàâ, — íàãîëîñèâ Ãëàâà ÓÃÊÖ, — íàøà Öåðêâà æèëà ³ íàâ³òü íàïåðåê³ð òîãî÷àñíèì îáñòàâèíàì çðîñòàëà”. ³äòàê Áëàæåíí³øèé Ëþáîìèð îãîëîñèâ, ùî â³ä ñüîãîäí³ ö³ëà íàøà öåðêîâíà ñï³ëüíîòà ðîçïî÷èíຠíåïåðåðâíó ìîëèòâó çà ïðîñëàâó Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ òà Ïàòð³-ÿðõà Éîñèôà, ÿêà òðèâàòèìå ïðîòÿãîì ðîêó ó âñ³õ ºïàðõ³ÿõ òà åêçàðõàòàõ ÊèºâîÃàëèöüêî¿ Ìèòðîïî볿 ÓÃÊÖ. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ ˳òó𴳿 â³äáóëàñÿ ñï³ëüíà ìîëèòâà ó Ñâÿòîþðñüê³é êðèïò³, á³ëÿ

äîìî-âèí Ñëóãè Áîæîãî Àíäðåÿ òà Ïàòð³àðõà Éîñèôà. Ç ö³º¿ æ íàãîäè ó Ëüâ³âñüêîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ ³ì. Ì. Çàíüêîâåöüêî¿ â³äáóâñÿ ñâÿò-êîâèé âå÷³ð, ïðèñâÿ÷åíèé ïî÷àòêó Ðîêó ìîëèòâè çà ïðîñëàâó Ñëóãè Áîæîãî Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîã î òà ²ñïîâ³äíèêà â³ðè Ñëóãè Áîæîãî Ïàòð³àðõà Éîñèôà Ñë³ïîãî. dz âñòóïíèì ñëîâîì äî ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ Ïðåîñâÿ-ùåííèé Âëàäèêà ²ãîð Âîçüíÿê, Ïðîòîñèíêåë Ëüâ³âñüêî¿ Àðõè-ºïàðõ³¿. ³äòàê ó÷àñíèêè ñâÿòà ïåðåãëÿíóëè âèñòàâó “Àíäðåé”. î. ²ãîð ßÖ²Â, ïðåñ-ñåêðåòàð Ãëàâè ÓÃÊÖ

p=дS% &b%“*!е“S…… [ "Sд2еCе! ч=“2Sше ƒ"3ч=2,ме …= oе!ш%м3 *=…=лS m=цS%…=ль…%г% !=дS% Ëüâ³â. Äî ðåë³ã³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ ðàä³îïåðåäà÷ „Âîñêðåñ³ííÿ”, ùî âèõîäÿòü â åô³ð íà öüîìó êàíàë³ ó ïîíåä³ëîê òà â³âòîðîê î 21.30 ãîä. òà ÷åòâåð î 22.30 ãîä., äîëó÷èëèñÿ ïðîãðàìè, ùî òðàíñëþâàòèìóòüñÿ ùîï’ÿòíèö³ î 22.30 ãîä. Îêð³ì ïðîâîäîâî¿ ðàä³îìåðåæ³, ö³ ïðîãðàìè ïîøèðþþòüñÿ òàêîæ åô³ðíèìè ïåðåäàâà÷àìè ó ä ³àïàçîíàõ ó ëüòðà-êîðîòêèõ ( FM), ñåðåäí³õ òà äîâãèõ õâèëü. bSдK3л%“ ƒ=“Sд=…… m=!=д, C!ед“2="…,*S" .!,“2, …“ь*,. 0е!*%" r*!=_…, Êè¿â. 3 ëþòîãî â Êèºâ³ â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Íàðàäè ïðåäñòàâíèê³â õðèñòèÿíñüêèõ Öåðêîâ Óêðà¿íè (ÍÏÕÖÓ), â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü äåëåãàòè ÓÏÖ ÊÏ, ÓÃÊÖ, ÐÊÖ, Âñåóêðà¿íñüêîãî ñîþçó Öåðêîâ ÕªÏ, Óêðà¿íñüêî¿ Õðèñòèÿíñüêî¿ ªâàíãåëüñüêî¿ Öåðêâè òà Áðàòñòâà íåçàëåæíèõ Öåðêîâ ³ ì³ñ³é ªÕÁ Óêðà¿íè. www:ugcc.news.org.ua


МЕТА

4

gbepmemm“ qhmndr JohqjnoPb jhJbn-c`kh0|jnЇ lhŠpnonkPЇ rjp`Їmq|jnЇ cpejn-j`Šnkh0|jnЇ 0epjbh dn bPpmhu Š` bqPu k~dei dnapnЇ bnkP yndn qn0P`k|mn-onkPŠh)mnЇ qhŠr`0PЇ b rjp`ЇmP ßêùî â³ääàëèø ç-ïîì³æ ñåáå ÿðìî, íå áóäåø ï³äíîñèòè ïàëüöÿ é êàçàòè ëèõîãî, ³ áóäåø äàâàòè ãîëîäíîìó õë³á ñâ³é, ³ çíåäîëåíó äóøó íàñèòèø, òîä³ òî çàñâ³òèòü ó òåìðÿâ³ ñâ³òëî òâîº... ²ñ. 58,9 -10

ðåäóìîâè ñóñï³ëüíîãî ìèðó - ïîøàíó ç áîêó äåðæàâè äî ã³äíîñò³ ëþäèíè, ñòâîðåíî¿ íà îáðàç ³ ïîäîáó Áîæó (ïîð. Áóò. 1, 26), ³ïîøàíó ç áîêó ãðîìàäÿí äî äåðæàâè, ÿêùî âîíà äáຠïðî ñï³ëüíå áëàãî. Íèí³øí³ áîë³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó öå áîë³ íàðîäæåííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ëàäó. Ñüîãîäí³ ïåðåä÷àñíî ãîâîðèòè, Çâåðíóòèñÿ ç öèì ïàñòèðñüêèì ÿêèõ ôîðì íàáóäå ìàéáóòí³é ãàðëèñòîì íàñ ñïîíóêàëà íàä³ÿ, â³äìîí³éíèé óñòð³é êðà¿íè. Ïðîòå ñàìå íîâëåíà â íàøèõ äóøàõ ñâ³òëèì ïðàç- ñüîãîäí³ ñë³ä çàêëàäàòè òðèâê³ îñíîíèêîì гçäâà Õðèñòîâîãî é äóõîâíèì âè éîãî íàä³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ. Õðèùåííÿì â éîðäàíñüêèõ âîäàõ. Ìîðàëüíå òà ïîë³òè÷íå çäîðîâ’ÿ Õðèñòèÿíñòâî â÷èòü íàñ íàä³ÿòèñÿ ³ ñóñï³ëüñòâà çàëåæèòü â³ä ñòàíó äóø³ ñïîä³âàòèñÿ. Êîëè íàä³ÿ, çðîñòàþ÷è, á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí. Íàéäîñêîíàë³ø³ ñòຠñèëüí³øîþ â³ä îáñòàâèí, òîä³ â æèòò³ ëþäèíè ³ íàðîäó ç’ÿâëÿºòüñÿ ïåðñïåêòèâà. Ìîæíà áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ñêàçàòè, ùî â ñåðöÿõ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â óñóïåðå÷ ñêëàäíèì îáñòàâèíàì æèòòÿ ñàìå ð³ê Áîæèé 2004 ñòຠòàêèì ðîêîì íà䳿. Ïàñòèð³ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè çâåðòàþòüñÿ äî öüîãî âèñîêîãî ïî÷óòòÿ é ïîâñÿê÷àñ ñïðèÿþòü éîãî óòâåðäæåííþ. ² îñê³ëüêè íàä³ÿ óêðà¿íö³â öüîãî ðîêó çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ÷è âäàñòüñÿ íîðìàë³çóâàòè ïîë³òè÷íå æèòòÿ â êðà¿í³, çîêðåìà çä³éñíèòè íåâ³ä’ºìíå ïðàâî êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà íà âèá³ð Ïðåçèäåíòà, ìè çîñåðåäèìî ñâîþ óâàãó ñàìå íà öüîìó ïèòàíí³. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íåìຠëþäèíè, ÿêó â òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á íå òðèâîæèëà á ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â íàø³é äåðæàâ³. Öåðêâà, íå áóäó÷è ïîë³òè÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ íå îòîòîæíþþ÷è ñåáå ç áóäü-ÿêîþ ïîë³òè÷íîþ ãðóïîþ, áëîêîì ÷è ïàðò³ºþ, íå ìîæå ³ íå ìຠíàì³ðó ïðîïîíóâàòè êîíêðåòí³ øëÿõè é ìåõàí³çìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà áóëî á âèð³øèòè ñï³ðí³ ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ, ÿê, íàïðèêëàä, ïèòàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çì³í ÷è ïðå- çàêîíè, ÿêíàéêðàùå ïðîäóìàí³ äåðçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. Âîäíî÷àñ Öåðê- æàâíî-ïîë³òè÷í³ ñòðóêòóðè, äèíàì³÷íà âà çà ñâîºþ ïðèðîäîþ íå ìîæå áóòè åêîíîì³êà íå äàäóòü ïîçèòèâíèõ ðåáàéäóæîþ äî âàæëèâèõ ïîë³òè÷íèõ çóëüòàò³â, ÿêùî ìîðàëüíèé ð³âåíü íàïîä³é, ùî òîðêàþòüñÿ ìîðàëüíîðîäó íèçüêèé. Òîìó Öåðêâà çîñåðåäåòè÷íèõ àñïåêò³â æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî æóº ñâîþ óâàãó íå íà ñêîðîìèíóùèõ ñóñï³ëüñòâà, îñê³ëüêè âîíà ïîðÿä ³ç ïîë³òè÷íèõ óãîäàõ ÷è êîí’þíêòóðíèõ äåðæàâîþ ïîêëèêàíà ñàìèì Áîãîì äîìîâëåíîñòÿõ, à íà òèõ äóõîâíèõ çàöüîìó ñóñï³ëüñòâó ñëóæèòè. ñàäàõ, ÿê³ é âèçíà÷àòü, ÿêèì êóðñîì Ç ÷îãî âèïëèâຠòàêà ïåðåêîíàï³äå Óêðà¿íà â íàéáëèæ÷³ 20-25 ðîê³â. í³ñòü Öåðêâè? Âñåâèøí³é - íå ïðîñòî Ìîðàëüíèé êë³ìàò ó íàø³é äåðæàâ³ íà÷àëî ³ æèòòºäàâåöü ñâ³òó, ëþäèíè é õàðàêòåðèçóºòüñÿ âîäíî÷àñ íåãàòèâñóñï³ëüñòâà. ³í - Áîã ³ñòîð³¿, ÿêèé ïî- íèìè ³ ïîçèòèâíèìè îçíàêàìè. Ç îäñò³éíî ³ ç âåëèêîþ ñèëîþ ïðîìîâëÿâ íîãî áîêó, òóðáîòà ³ òðèâîãà Öåðêâè ÷åðåç ïðîðîê³â òà ³ñòîðè÷í³ ïî䳿 äî âèïëèâàþòü ç óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ñâîãî íàðîäó. Îñòàòî÷íî, Ñëîâî, ÿêå ìîðàëüí³ ï³äâàëèíè, íà ÿê³ ñïèðàºòüáóëî Áîãîì, ñòàëî ïëîòòþ (ïîð. ²â. ñÿ ñóìë³ííÿ ëþäèíè, ñèëüíî ïîðóøåí³ 1, 14). ×åðåç áåçïîñåðåäíþ çóñòð³÷, ÿê óñïàäêîâàíîþ àìîðàëüí³ñòþ ïîïåà òî é êîíôðîíòàö³þ ç ëþäèíîþ, ðåäíüî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè, òàê ³ Õðèñòîñ êëè÷å íå ëèøå ïîîäèíîêèõ íîâîíàáóòèìè öèí³÷íèìè ïîçèö³ÿìè îñ³á, à é ö³ëó ëþäñüêó ñï³ëüíîòó äî íàøèõ ÷àñ³â. Ãîíèòâà çà íàæèâîþ, áîãî-ïîä³áíîãî æèòòÿ. Áóäó÷è íå â³ä çáàãà÷åííÿ á óäü-ÿêîþ ö ³íîþ ï ðèöüîãî ñâ³òó, Ñèí Áîæèé îñåëèâñÿ ³ çâåëè äî ð³çêîãî ðîçøàðóâàííÿ â ä³ÿâ ñåðåä íàñ. Öå ñàìå ³í çàïîâ³â ñóñï³ëüñòâ³ íà áàãàòó âëàäíó ìåíø³ñòü ³ íàì: áóòè íå â³ä öüîãî ñâ³òó (ïîð. ³ äîâåäåíó çëèäíÿìè äî â³ä÷àþ àá²â. 17, 14), ïðîòå ä³ÿòè â íüîìó, áóòè ñîëþòíó á³ëüø³ñòü. Óíàñë³äîê öüîãî ñ³ëëþ çåìë³ (ïîð. Ìò. 5,13). íå Êîíñòèòóö³ÿ, à êîðóïö³ÿ é â³ðà ó Òðóäíîù³, ÿê³ ïåðåæèâຠñüîãîäí³ âñåâëàäí³ñòü ãðîøåé òà íàñèëüñòâà Óêðà¿íñüêà äåðæàâà, ìàþòü áåçäåäàë³ á³ëüøå ñòàþòü «îñíîâíèì çàïîñåðåäí³é âïëèâ íà ìîðàëüíèé ñòàí êîíîì» òåïåð³øíüîãî ñïîñîáó áóòòÿ. ëþäåé. Äóøïàñòèðñüêèé îáîâ’ÿç îê Òàêà ïðàêòèêà ñóñï³ëüíî¿ ïîâåä³íÖåðêâè - çðîáèòè âñå â³ä íå¿ çàëåæíå, êè ³ çä³éñíåííÿ âëàäè ïðèçâåëà äî ùîá ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè â³ä- òîãî, ùî ³ ðåéòèíã âëàäè, ³ ðåéòèíã áóâàëèñÿ ÿêíàéêðàùå, ÿêíàé÷åñí³øå ³ Óêðà¿íè, ÿêó âëàäà ðåïðåçåíòóº â ÿêíàéñïðàâåäëèâ³øå. Öå äàñòü çìîãó ñâ³ò³, âïàëè äî çàãðîçëèâî íèçüêîãî çàäîâîëüíèòè îñíîâí³ ïîòðåáè êîæð³âíÿ. Áðàê äîâ³ðè äî ãðîìàäÿí ç áîêó íîãî ãðîìàäÿíèíà òà çàêîíí³ ³íòåðåñè äåðæàâíèõ ìóæ³â ³, ÿê íàñë³äîê, áðàê äåðæàâè, ñïèðàþ÷èñü íà ãîëîâí³ ïå- äîâ³ðè äî äåðæàâè ç áîêó ãðîìàäÿí

çá³ëüøóþòü ñóñï³ëüíå íàïðóæåííÿ ³ çìåíøóþòü øàíñè âèð³øèòè ñóïåðå÷íîñò³ öèâ³-ë³çîâàíèì øëÿõîì. Ó ðåçóëüòàò³ øêîäè çàçíຠ³ ëþäèíà, ÿêó îïàíîâóº çíåâ³ðà òà ñòðàõ, é ³íñòèòóò äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêà â³ä÷óæóºòüñÿ â³ä íàðîäó é ï³ääàºòüñÿ ñïîêóñàì àâòîðèòàðèçìó. Ç ³íøîãî áîêó, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó é íà õî÷ íåäîñòàòíüî óñâ³äîìëåí³, àëå âñå æ ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ íà䳿: óêðà¿íñüêå ñ óñï³ëüñòâî â æå ê ³ëüêàíàäöÿòü ðîê³â æèâå â óìîâàõ äóõîâíî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ ñâîáîäè. Áëàãà â³ñòü ïðî Õðèñòà, ïîä³áíî äî çåðíà ç ºâàíãåëüñüêî¿ ïðèò÷³ ( ïîð. Ì ò. 1 3, 3-8), çàñ³âàºòüñÿ â ñåðöÿõ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. Óâ³éøëî â àêòèâíå ñóñï³ëüíå æèòòÿ íîâå ïîêîë³ííÿ, ÿêå íå çíຠðåë³ã³éíèõ ïåðåñë³äóâàíü. Áàãàòî çïîì³æ íàñ â³äêðèëèñÿ íàçóñòð³÷ Õðèñòó, ÿêèé âèçâîëÿº ëþäèíó; â ³íøèõ ºâàíãåëüñüêà áëàãîâ³ñòü âèêëèêàëà ³ íòåíñèâí³, õî÷ ÷àñîì ³ äîêòðèíàëüíî í åîêðåñëåí³ äóõîâí³ ïîøóêè; ùå ³íø³ øóêàþòü ï³äñòàâ äëÿ âèðàæåííÿ ñâ íåçãîäè ç ö³ºþ áëàãîâ³ñòþ. Àëå âñ³ áåç âèíÿòêó ëþäè íå ìîãëè çàëèøèòèñÿ òàêèìè, ÿêèìè áóëè äåñÿòü-ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â òîìó. Ìè ïî÷àëè çàäóìóâàòèñÿ íàä ñåíñîì Áîæîãî äàðó æèòòÿ òà ñâîáîäè - ³ â öüîìó êðîö³ íàçóñòð³÷ Ïðàâä³, ìî-æëèâî, é ïîëÿãຠãîëîâíèé ïë³ä ìèíóëîãî äåñÿòèë³òòÿ. ²íøîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íà䳿 º íåçàïåðå÷íèé ôàêò: íàðîä øâèäêî â÷èòüñÿ äåìîêðàò³¿. Çãàäàéìî õî÷à á îñòàíí³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè, íà ÿêèõ âèáîðö³ ïðîÿâèëè ãðîìàäÿíñüêó çð³ë³ñòü ³ òèì ñàìèì çâåëè íàí³âåöü ïåðâèíí³ çàäóìè òèõ ïîë³òòåõíîëîã³â, ÿê³ íåäîîö³íþâàëè çäîðîâèé ãëóçä íàðîäó. Òîé ôàêò, ùî ðåçóëüòàòè âèáîð³â âíàñë³äîê íàéð³çíîìàí³òí³-øèõ ìàí³ïóëÿö³é áóëè ðàäèêàëüíî ñïîòâîðåí³, íå ëÿãຠáåçïîñåðåäíüî íà ñóìë³ííÿ íàðîäó. Ç êîæíèìè íàñòóïíèìè âèáîðàìè ùîðàç âàæ÷å ñòຠìàí³ïóëþâàòè äóìêîþ ëþäåé, çâàáëþâàòè ¿õ äàðóíêàìè ÷è îá³öÿíêàìè. Ïîë³òè÷íà íà¿âí³ñòü íàðîäó â³äñòóïຠâ ìèíóëå, à ¿¿ ì³ñöå çàéìຠïîë³òè÷íèé äîñâ³ä ³ ð îçóì³ííÿ ñ ï³ëüíîãî á ëàãà. Ò àêèé íàðîä ùå ìîæíà çàëÿêàòè, àëå âæå ùîðàç âàæ÷å ââåñòè éîãî â îìàíó. Ñïèðàþ÷èñü íà ö³ ïîçèòèâí³ çì³íè, Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà ðîçö³íþº ¿õ ÿê âàæëèâèé êðîê íà øëÿõó äî äóõîâíî¿ ³ ãðîìàäÿíñüêîïîë³òè÷íî¿ çð³ëîñò³. Âîäíî÷àñ Öåðêâà çàêëèêຠñâî¿õ â³ðíèõ çàäóìàòèñÿ íàä òèì, äî ÷îãî â öåé ³ñòîðè÷íèé ÷àñ êëè÷å íàñ Ãîñïîäü. ϳäñòàâà íàøî¿ íà䳿 – â áóäóâàíí³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íà òàêèõ ì³öíèõ ï ³äâàëèíàõ, ÿ ê ì îðàëü ³ ç àêîí. Õðèñòèÿíñüêà ìîðàëü ïîñò³éíî ïëåêຠâ ëþäèí³ ïî÷óòòÿ âíóòð³øíüî¿

ñâîáîäè òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ. Çãàäàéìî çíàìåíí³ ñëîâà Àïîñòîëà Ïàâëà: «Õðèñòîñ íàñ íà òå âèçâîëèâ, ùîá ìè áóëè â³ëüí³. Òîæ ñò³éòå ³ ï³ä ÿðìî ðàáñòâà íå ï³ääàâàéòåñÿ çíîâó» (Ãàë. 5, 1). Íà òàêó âíóòð³øíþ ñâîáîäó óêðà¿íö³â ³ íà䳺òüñÿ Öåðêâà, áî æ ñàìå öÿ ñâîáîäà áóäå çàïîðóêîþ îáðàííÿ íàðîäîì ïðàâèëüíî¿ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó. Ùî ñòîñóºòüñÿ çàêîíó, òî â³í âñòàíîâëþº ìåæ³, ÿêèìè îêðåñëþºòüñÿ áóòòÿ íàðîäó ³ äåðæàâè. Ëþäñüêà ñï³ëüíîòà ïîòðåáóº ñóñï³ëüíî óçãîäæåíèõ íîðì ïîâåä³íêè, ÿê³ íå çàëåæàòü â ³ä ñ óá’ºêòèâíèõ á àæàíü ÷ è ïîë³òè÷íî¿ âîë³ îêðåìèõ îñ³á. Òàêèì îá’ºêòèâíèì ðåãóëÿòîðîì º äåðæàâíèé çàêîí, ñèëà 䳿 ÿêîãî ïîëÿãຠâ íåñóïåðå÷íîñò³ ç Áîæèì çàêîíîì. Ó ïîë³ òàêîãî çàêîíó íàðîä ïî÷óâຠñåáå çàõèùåíèì ³ ñïîê³éíèì. ßêùî æ ó äåðæàâ³ òàêîãî çàêîíó íåìຠàáî ÿêùî éîãî ïðèñòî-ñîâóþòü äî ì³íëèâèõ ïîòðåá ïîë³òè÷íîãî ìîìåíòó, òîä³ ñóñï³ëüíå æèòòÿ äåñòàá³ë³çóºòüñÿ, à íàðîä ïîñòຠïåðåä çàãðîçîþ êðèçè. Îñíîâíèì çàêîíîì äåðæàâè, íàéá³ëüø çàõèùåíèì â³ä ïîñï³øíèõ çì³í, º ¿¿ Êîíñòèòóö³ÿ. Áóäü-ÿêà çì³íà Êîíñòèòóö³¿ ïîâèííà â³äáóâàòèñÿ ï³ñëÿ òðèâàëèõ âèïðîáóâàíü ³ ðîçäóì³â. Âàðòî äîáðå çàäóìàòèñÿ íàä òèì, ÷è íå òâîðÿòü ëåãê³ é íåïðîäóìàí³ çì³íè âðàæåííÿ ïîë³òè÷íîãî îïîðòóí³çìó òà âîëþíòàðèçìó. ×è íå òðèâîæàòü âîíè íàðîä, ïîçáàâëÿþ÷è éîãî âïåâíåíîñò³ ó ìàéáóòíüîìó? «Áëàæåíí³, õòî äåðæèòüñÿ ïðàâà, õòî ÷èíèòü ïðàâäó êîæíîãî ÷àñó!» – ñêàçàíî â Ïñàëì³ 105 (106). Òðèìàéìîñÿ ö³º¿ íàñòàíîâè, ³ òîä³ íà âèáîðàõ ïåðåìîæå íå òîé ÷è ³íøèé ïðåäñòàâíèê, à ö³ëèé íàðîä. Îáðàííÿ Ïðåçèäåíòà áóäå çàëåæàòè íå ñò³ëüêè â³ä âèñóíóòèõ êàíäèäàòóð, ñê³ëüêè â³ä ìîðàëüíîãî ñòàíó ñóñï³ëüñòâà. Ìè îáåðåìî òàêîãî Ïðåçèäåíòà, ÿêèìè º ñàì³. ² òîìó äóæå áàãàòî çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè êîæåí ³ ç í àñ ç àáàæຠç àãëÿíóòè ó âëàñíå ñóìë³ííÿ — ïðîéòè ÷åðåç ïîêàÿííÿ, â³äðåêòèñÿ â³ä çëà é îáðàòè äîáðî. Áî íàñïðàâä³ «ïåðøèé òóð âèáîð³â» â³äáóâàºòüñÿ â ñåðö³ ëþäèíè. ϳñëÿ öüîãî ¿é ëåãøå áóäå çðîáèòè âèá³ð çîâí³øí³é – ãðîìàäÿíñüêèé ³ ïîë³òè÷íèé. Íàïðèêëàä, ÿêùî ìè ïåðåêîíàí³, ùî â ïåðåäâèáîð÷îìó ïðîöåñ³ ãðîø³ âèòðà÷àþòüñÿ íà êóï³âëþ ãîëîñ³â, áóäüìî ñò³éêèìè ó ñâî¿õ ìîðàëüíèõ âèìîãàõ äî êàíäèäàò³â, ³ òîä³ ñàì ïðèíöèï êóï³âë³ ãîëîñó âèáîðöÿ âòðàòèòü áóäü-ÿêèé ñåíñ. ßêùî ìè â³äìîâèìîñÿ äàâàòè ³ áðàòè õàáàð³, òîä³ îá’ºêòèâíî ïðàãíóòèìåìî îáðàòè òàêîãî êàíäèäàòà, ÿêèé ñàì â³ëüíèé â³ä öüîãî ãð³õà ³ çìîæå, ñïèðàþ÷èñü íà íàøó âîëþ, âèêîðåíèòè éîãî â ñóñï³ëüñòâ³. Òàê ñï³ëüíî, ó ñï³âïðàö³ é ñóñï³ëüíîìó ïîðîçóì³íí³ ì³æ âëàäîþ ³ íàðîäîì, ìîæíà áóäå çáóäóâàòè Óêðà¿íó íàøèõ ìð³é. Âñ³ ëþ äè íàñïðàâä³ ç íàþòü, ùî òàêå äîáðî. ²íàêøå âîíè íå çìîãëè á àíàë³çóâàòè íèí³øí³é ñòàí ðå÷åé ³ çàñóäæóâàòè éîãî. Ïðîòå âàæëèâî íå ïðîñòî çíàòè, ùî òàêå äîáðî, à é æèòè â³äïîâ³äíî äî íüîãî. Ìè íå ðîáèìî öüîãî, áî ìè ñëàáê³. ² ñëàáê³ñòü íà øà ï îõîäèòü â ³ä ç íåâ³ðè. Ìè íå â³ðèìî â òå, ùî æèòòÿ â Áîæ³é Ï ðàâä³ ³ æ èòòÿ â ð åàëüíîìó


ЛЮТИЙ 2004 (2\157) ñâ³ò³ ìîæíà ÿêîñü ñóì³ñòèòè. ßêèé æå âèõ³ä ³ç öüîãî? Äëÿ â³ðóþ÷î¿ ëþäèíè âåëèêîþ ï³äòðèìêîþ º óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî Ãîñïîäü çàâæäè ç íåþ. ³ä÷óòòÿ ñàìîòíîñò³ éäå â³ä íåâì³ííÿ ïîáà÷èòè Ãîñïîäíþ ïðèñóòí³ñòü ó êîæíîìó ïðîÿâ³ ëþäñüêîãî æèòòÿ. Óâèðàçíåííÿ ö³º¿ ïðèñóòíîñò³ ÷åðåç ìîëèòâó é Ñâÿò³ Äàðè äຠëþäèí³ íàä³þ, à çíà÷èòü ³ ñèëó ðîáèòè â æèòò³ òå, ùî éäå íà áëàãî ¿¿ äóø³ é ö³ëîãî ñóñï³ëüñòâà. Äëÿ ëþäèíè íåâ³ðóþ÷î¿ âåëèêîþ çàîõîòîþ ñëóæèòü äîáðèé ïðèêëàä ³íøî¿ ëþäèíè. À òîìó ñòàòè òàêèì ïðèêëàäîì, ïðèâíåñòè éîãî â íèí³øíþ ñòèõ³þ ñóñï³ëüíèõ åãî¿çì³â º âàæëèâèì îáîâ’ÿçêîì õðèñòèÿíèíà. Äîñ³ ìè íå çìîãëè çì³íèòè íà êðàùå íàøå æèòòÿ, òîìó ùî íå ñõîò³ëè çì³íèòè ñåáå. Íàâ³òü ñüîãîäí³ ìè çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîêëàäàºìî íà䳿 íà Ïðåçèäåíòà - íîâîãî ÷è íèí³øíüîãî, íà óðÿä ÷è ïàðëàìåíò, àëå íå íà ñàìèõ ñåáå. Öå «õòîñü ³íøèé», à íå ìè, ìຠáóòè ÷åñíèì ³ ñïðàâåäëèâèì, â³äâàæíèì ³ â³äïîâ³äàëüíèì. Ùî ñòîñóºòüñÿ íàøèõ ãð³õ³â, òî âîíè â íàøèõ î÷àõ íå ìàþòü âïëèâó íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè. Òà êèé ñïîñ³á äóìà ííÿ º ïîìèëêîþ, ùî ïîðîäæóº âåëèê³ ñóñï³ëüí³ ïðîáëåìè, à òîìó õðèñòèÿíè ïîâèíí³ ùîäåííî ïðàöþâàòè íàä âèïðàâëåííÿì ö³º¿ ïîìèëêè. ªâàíãå볺 â÷èòü: íàðîä, ÿêèé ïåðåæèâ ìåòàíîþ (çì³íó ñïîñîáó ìèñëåííÿ), òèì ñàìèì óæå çäîáóâ ñâîþ äîëþ, áî çàêëàâ îñíîâè íîâîãî æèòòÿ. Ïðîòå ìåòàíîÿ º íå ëèøå çì³íîþ íàïðÿìó ³íòåëåêòóàëüíèõ ïîøóê³â. Âîíà âèìàãຠðàäèêàëüíîãî Ïðåîáðà-æåííÿ ëþäñüêî¿ äóø³, ¿¿ ð³øó÷îãî âèáîðó íà êîðèñòü äîáðà. ×àñîì äëÿ çä³éñíåííÿ òàêîãî Ïðåîáðàæåííÿ äîñòàòíüî ìîëèòâè ³ ïîòóæíîãî âîëüîâîãî çóñèëëÿ. Ïðîòå ìîæå ñòàòèñÿ òàê, ùî äëÿ öüîãî òðåáà áóäå ñïðîìîãòèñÿ é íà á³ëüøó æåðòâó. Íå íàì âèçíà÷àòè, ÿêîþ ìîæå ÷è ìຠáóòè öÿ æåðòâà, - òóò òà¿íà, ï³äâëàäíà ëèøå Ãîñïîäíüîìó Ïðîâèä³ííþ. Âàæëèâî áóòè äóõîâíî ãîòîâèì äî òàêîãî îô³ðóâàííÿ, áî òàê ñêëàëîñÿ â íàøîìó íåäîñêîíàëîìó ñâ³ò³, ùî ñâîáîäó é ìèðíå æèòòÿ ëþäè çäîáóâàþòü çäåá³ëüøîãî æåðòâîþ é ïîäâèãîì. Ïî÷àòêîì òàêî¿ ïë³äíî¿ æåðòâè, ÿêà óêð³ïëþº íàñ, óò³øàº, äຠñèëó äëÿ äóõîâíî¿ áîðîòüáè é âèòðèâàëîñò³ ó ÷àñ âèïðîáóâàíü, íåõàé áóäå äëÿ íàñ ïðàâäèâèé ï³ñò ³ ïîäâèã ïîñèëåíî¿ òà ïîñò³éíî¿ ìîëèòâè. гê Áîæèé 2004 ñòàíå ñïðàâä³ ðîêîì íà䳿 ëèøå òîä³, êîëè ìè âñ³ ìàòèìåìî íàä³þ íà Áîãà, ÿêó óòâåðäèìî â ìîëèòâàõ, ïîñò³, äîòðèìàíí³ Áîæèõ çàïîâ³äåé ³ áóäóâàíí³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íà ì³öíèõ ï³äâàëèíàõ ìîðàë³ é ñïðàâåäëèâîãî çàêîíó. Ïàñòèð³ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè çâåðòàþòüñÿ ³ç çàêëèêîì: óêðà¿íñüêèé íàðîäå, íå á³éñÿ áóòè ñîáîþ! Äîðîã³ áðàòè ³ ñåñòðè ó Õðèñò³, íå á³éòåñÿ ïðèñëóõàòèñÿ äî ãîëîñó ñóìë³ííÿ! Õàé ç íîâîþ ñèëîþ ïðîçâó÷èòü ó íèí³øí³é ÷àñ äóõîâíà çàïîâ³äü Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà: «Íå äàéòå ñèëüíèì ïîãóáèòè ëþäèíó!» Áàäüîð³ìîñÿ, â³ðìî é íàä³éìîñÿ, ä³éìî ïî ñîâ³ñò³ - ³ Áîã ìèðó áóäå ç íàìè! Â³ä ³ìåí³ ºïèñêîï³â Êèºâî-Ãàëèöüêî¿ Ìèòðîïî볿 Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè +ËÞÁÎÌÈÐ

5

l,2!%C%л,2 b%л%д,м,!:

&qŠ`p`iŠeq| pngoPgm`Šh op`bdhbr onanfmPqŠ|![ Êîæíîãî ðîêó 12 ëþòîãî, â äåíü ñâÿòà Òðüîõ Ñâÿòèòåë³â, ç áóêåòàìè êâ³ò³â ïðèõîäèëè äî ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà Ñòåðíþêà ñâÿùåíèêè ³ â³ðí³, ùîá ïðèâ³òàòè éîãî ç óðîäèíàìè. Ìèíóëî âæå ê³ëüêà ðîê³â â³ä òîä³, ÿê Ãîñïîäü ïîêëèêàâ Ñâîãî ñëóãó ó êðàùèé ñâ³ò, ùîá ìèòðîïîëèò â Áîæèõ îá³éìàõ âèïðîøóâàâ äëÿ íàøî¿ Öåðêâè êðàùî¿ äîë³. Ìè æ ìîëèìîñü çà éîãî ïðîñëàâó ³, ÿê âèÿâ ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³, çàì³ñòü áóêåòà êâ³ò³â ïîäàºìî ïðî âëàäèêó Ñòåðíþêà îöåé ñïîìèí. ßêîñü ï³ä ÷àñ ñâÿùåíè÷èõ äóõîâíèõ âïðàâ ó ÷àñàõ êàòàêîìáíîãî ñëóæ³ííÿ íàøî¿ Öåðêâè ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð Ñòåðíþê çâåðíóâñÿ äî íàñ, ñâÿùåíèê³â Òîâàðèñòâà ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ, ç òàêîþ íàñòàíîâîþ: «Ñòàðàéòåñü ðîçï³çíàòè ïðàâäèâó ïîáîæí³ñòü ó òèõ, êîòðèõ âè îáñëóãîâóºòå, ÿê äóøïàñòèð³: ãîíèòåë³ áî áóäóòü ïîñò³éíî ï³äñèëàòè âàì ñâî¿õ âèøêîëåíèõ à´åíò³â, àáè âèâ³äóâàòè âñå, ÷èì æèâå Öåðêâà. Ìóñèòå áóòè çàâæäè ãîòîâèìè äî çðàäè. ² â÷³òüñÿ ö³º¿ øòóêè íà ïîõèáêàõ âàøèõ íàñòàâíèê³â, àäæå ³ ÿ òàêîæ – õî÷ ³ ÿêèé áóâ îáåðåæíèé, àëå òàêè äàâñÿ îáìàíóòè». Ïðîòå ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð íå áóâ ïåðøèì, õòî ïîïàâñÿ ó õèòðî ñïëåòåí³ êà´åá³ñòàìè ñ³ò³. ³í æå ðîçïîâ³â íàì ïðî âèïàäîê, ÿêèé òðàïèâñÿ ç áëàæåííèì íèí³ Âàñèëåì Âñåâîëîäîì Âåëè÷êîâñüêèì. Ùå ïåðåä â³éíîþòîä³øí³é ³ãóìåí îòö³â-ðåäåìïòîðèñò³â î. Âåëè÷êîâñüêèé ñï³â÷óòëèâî ïðèéíÿâ äî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ îñîáó, ÿêó éîìó áóëî ïðåäñòàâëåíî ÿê «äî÷êó ðîç-ñòð³ëÿíîãî áîëüøåâèêàìè ìîñêîâ-ñüêîãî öàðÿ Ìèêîëè Ðîìàíîâà Òåòÿíó», ÿêà í³áèòî íàìàãàëàñü ñõîâàòèñü â³ä ïåðåñë³äóâàíü. ¯¿ «ëå´åíäà» âèãëÿäàëà íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâîþ, ùî íå áóëî ï³äñòàâ ñóìí³âàòèñü ó ÿê³éñü ïðîâîêàö³¿. ² âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â öÿ «öàðñüêà äî÷êà» âèÿâëÿëà ñåáå ñïðàâä³ äóæå ðåâíîþ ìîíàõèíåþ. Òà ñïðàâæíº ¿¿ îáëè÷÷ÿ ïîêàçàëîñü ëèøå ï ³ä ÷à ñ îêóïàö³¿ Ãàëè÷èíè ñîâºòàìè, êîëè Òåòÿíà âèÿâèëàñü çîâñ³ì íå äî÷êîþ öàðÿ Ìèêîëè ²², à âèøêîëåíîþ à´åíòêîþ áîëüøåâèöüêîãî ðåæèìó. Òîä³øíÿ ñîâºòñüêà ïðåñà àæ êèø³ëà ïóáë³êàö³ÿìè íà òåìó «Ëæåòåòÿíè», çàêèäàþ÷è Öåðêâ³ ôàêò ñõèëüíîñò³ äî ñï³âïðàö³ ç ð³çíî-ìàí³òíèìè «âîðîãàìè íàðîäó». Çãîäîì öÿ ïðîâîêàö³ÿ áóëà âèêîðèñòàíà ³ ÿê îäíà ç ï³äñòàâ äëÿ âèíåñåííÿ ñìåðòíîãî âèðîêó äëÿ îòöÿ-³ãóìåíà Âåëè÷êîâñüêîãî. Ïðèíàã³äíî äî öüîãî õî÷åòüñÿ íàâåñòè ï ðèêëàä ³ ç â ëàñíîãî æ èòòÿ. Êàíäèäàòîì äî ñâÿùåíñòâà ùå â äàëåêèõ 60-õ ðîêàõ ïðèéíÿâ ìåíå òîé æå âëàäèêà Âåëè÷êîâñüêèé. ³í æå çàáåçïå÷óâàâ ìåíå – ñåì³íàðèñòà ï³äï³ëüíî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íà𳿠– ³ ï³äðó÷íèêàìè ç áîãîñëî⳿. Òà ó 1969 ðîö³, ùî ïàì’ÿòíèé äëÿ êàòàêîìáíî¿ Öåðêâè ÷åðãîâèì ñïëåñêîì ðåïðåñ³é, ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ìîºìó ïîìåøêàíí³ ãîíèòåë³ âèëó÷èëè ö³ ï³äðó÷íèêè, ùî áóëè âëàñí³ñòþ âëàäèêè. Áàæàþ÷è ïîâåðíóòè ¿õ, ÿ ïèñüìîâî çâåðíóâñÿ ó ëüâ³âñüêó ïðîêóðàòóðó ç çàÿâîþ ïðî íåçàêîíí³ñòü âèëó÷åííÿ ðåë³´³éíèõ êíèã. ³äïîâ³äü æå áóëà îäíîçíà÷íîþ: «Ó âàñ âèëó÷åíî àíòèðàäÿíñüêó ë³òåðàòóðó». Òîä³ âëàäèêà Âåëè÷êîâñüêèé ïîðàäèâ ìåí³ çâåðíóòèñÿ äî îäíîãî äîâ³ðåíîãî þðèñòà, ðåêîìåíäîâàíî-

ãî éîìó ìîëîäîþ ìîíàõèíåþ íà ³ì’ÿ Îëÿ, ùî çàìåøêóâàëà íà îäí³é ³ç á³÷íèõ âóëè÷îê â ðàéîí³ Ëè÷àê³âñüêî¿. Òà Áîã, íà ùàñòÿ, ÿêîñü ìèëóâàâ ìåíå â³ä çóñòð³÷³ ç öèì «äîâ³ðåíèì þðèñòîì». À íåâäîâç³ ñàìå â ïîìåøêàíí³ ö³º¿ Îë³ ³ áóâ çààðåøòîâàíèé âëàäèêà Âñåâîëîä Âåëè÷êîâñüêèé. Á³ëüøå òîãî – â öüîìó

ïîìåøêàíí³ âëàäèêà ïåðåõîâóâàâ óñ³ àòðèáóòè ñâ ºïèñêîïñüêî¿ ã³äíîñò³ (â òîìó ÷èñë³ é îáëå÷åííÿ) òà äåÿê³ öåðêîâí³ äîêóìåíòè, òîæ âñå öå ñòàëî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ íàä íèì. À ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ, ÿê òî ùå é äîñ³ áóâàº, Îëþ ïîõîðîíèëè çà çàãàäêîâèõ îáñòàâèí. Íàâ÷åíèé ã³ðêèì äîñâ³äîì ñâîãî ïîïåðåäíèêà, ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð íàòîì³ñòü í³êîëè (éäåòüñÿ ïðî ÷àñè ï³äï³ëëÿ) ïðè ðóêîïîëîæåííÿõ ó ñâÿùåíñòâî íå âäÿãàâñÿ â ºïèñêîïñüê³ ðèçè. Òîæ ìîæíà ëèøåíü óÿâèòè ñîá³ çäèâóâàííÿ é ðîç÷àðóâàííÿ êà´åá³ñò³â, êîëè âîíè, áóäó÷è ñòîâ³äñîòêîâî âïåâíåíèìè, ùî âï³éìàþòü ï³äï³ëüíîãî ºïèñêîïà «íà ãàðÿ÷îìó», íàëåò³ëè 9 òðàâíÿ 1986 ðîêó íà îäíå ç ïîìåøêàíü ó Ðóäíîìó, äå òîãî äíÿ ìàëè â³äáóòèñü ñâÿ÷åííÿ âîñüìè êàíäèäàò³â äî ñâÿùåíñòâà: «îá’ºêò» íàïàäó ïîñòàâ ïåðåä íèìè ëèøå ó çâè÷àéíîìó ñâÿùåíè÷îìó ôåëîí³. ² çíîâó æ òàêè – ìàëîéìîâ³ðíî, ùîá ó öüîìó íå îá³éøëîñü áåç çðàäè. À äàë³, çàñòåð³ãàþ÷è íàñ ïåðåä êà´åá³ñòñüêèìè ïàñòêàìè, âëàäèêà ìèòðîïîëèò ðîçïîâ³â íàì ïðî íàäçâè÷àéíî õèòðî ñïëàíîâàíó ñóïðîòè íüîãî ï ðîâîêàö³þ, ä î ÿ êî¿ ã îíèòåë³ âäàëèñü íåçàäîâãî äî ïðîâåäåííÿ çãàäàíèõ ðåêîëåêö³é. Áóëî öå äåñü íàïåðåäîäí³ þâ³ëåéíî¿ äàòè â³äçíà÷åííÿ 1000-ë³òòÿ Õðèùåííÿ Ðóñ³-Óêðà¿íè. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ

ðîê³â íà Áîãîñëóæåííÿ äî íüîãî ïðèõîäèëè äâ³ «äóæå ïîáîæí³ íåâ³ñòè». Ïðî ¿õ ïîáîæí³ñòü ìàëî ñâ³ä÷èòè õî÷à á òå, ùî âîíè ùîäíÿ ïðèñòóïàëè äî ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ. ² õòî çíà, ñê³ëüêè á âîíî ùå òàê òðèâàëî, ÿêáè íå íàñòàâ «÷àñ Õ». ßêîñü ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü âëàäèêà âè¿õàâ íà ïðîâ³íö³þ çà Ëüâ³â, à ðàçîì ç íèì ïîäàëèñü òóäè çãàäàí³ ³ «íåâ³ñòè», ùî çà öåé ÷àñ âæå âñòèãëè çàâîþâàòè äîâ³ð’ÿ ó öüîãî ïðîâ³äíèêà êàòàêîìáíî¿ Öåðêâè. À ìåòà ¿õíüî¿ ïî¿çäêè çà âëàäèêîþ âèÿâèëàñü âæå ö³º¿ íî÷³, êîëè âîíè â îãîëåíîìó âèãëÿä³ óâ³ðâàëèñü äî ê³ìíàòè, äå â ë³æêó ñïî÷èâàâ ìèòðîïîëèò, à â öåé ìîìåíò ÿñêðàâî ñïàëàõíóëè ïðîæåêòîðè é çàñòðåêîòàëà ê³íîêàìåðà. Îñü äî ÿêîãî çóõâàëîãî âèáðèêó âäàëèñü ãîíèòåë³, íàìàãàþ÷èñü ñêîìïðîìåòóâàòè öüîãî ñâÿòîãî ìóæà! Ïîò³ì ìèòðîïîëèò ðîçïîâ³äàâ, ÿê éîãî íàìàãàëèñü øàíòàæóâàòè öèì ê³íîñþæåòîì: ÿêùî, ìîâëÿâ, íå ñï³âïðàöþâàòèìåø ç íàìè, òî ìè öþ òâîþ «ñâÿò³ñòü» ïîêàæåìî ö³ëîìó ñâ³òîâ³. Âëàäèêà æ â³äïîâ³â, ùî â³í ÿêðàç ³ õîò³â áè òàêî¿ äåìîíñòðàö³¿: òîä³ á ö³ëèé ñâ³ò ä³çíàâñÿ, ÿê³ öèí³÷í³ ìåòîäè çàñòîñîâóº ñîâºòñüêà ðåïðåñèâíà ñèñòåìà ó íàìàãàíí³ çíèùèòè ãðåêî-êàòîëèöüêó Öåðêâó. ² õî÷ ç äíÿ íà äåíü î÷³êóâàëîñü, ùî öÿ í³÷íà çéîìêà ñïðàâä³ ç’ÿâèòüñÿ â ò åëååô³ð³, î äíàê ö üîãî ç ÿêèõîñü ïðè÷èí íå ñòàëîñü, ³ öÿ ê³íîñòð³÷êà çíàéøëà ñâîº ì³ñöå äåñü ó êà´åá³ñòñüêèõ àðõ³âàõ. À òîä³ íåþ ùå íàìàãàëèñü ñêîðèñòàòèñü ïðè âèõîâíèõ «áºñºäàõ» ç ï³äï³ëüíèì äóõîâåíñòâîì. ßêîñü ³ ìåíå âèêëèêàëè â àïàðàò óïîâíîâàæåíîãî ó ñïðàâàõ ðåë³´³é ïðè îáëâèêîíêîì³ Þ. Ðåøåòèëà, äå ÷³ëüíèé ÷èíîâíèê Ê¥Á çàïðîïîíóâàâ ïåðåãëÿíóòè öåé ê³íîñþæåò, ìîâëÿ÷è: ç êèì âè çâ’ÿçàëèñÿ, êîìó âè ñëóæèòå? Ïîäèâ³òüñÿ, ÷èì â³í çàéìàºòüñÿ! Îäíàê öå íå äàëî áàæàíîãî ðåçóëüòàòó – òîä³øíº äóõîâåíñòâî, âèïëåêàíå ìèòðîïîëèòîì Ñòåðíþêîì, çíàëî, ç êèì âîíî «çâ’ÿçàëîñÿ»... Òà õî÷ ÿê íàìàãàâñÿ âëàäèêà ìèòðîïîëèò íàâ÷èòè íàñ ðîçï³çíàâàòè ñïðàâæíþ ïîá îæí³ñòü ³ ïðèõîâàíèé ïñåâäî-ïîáîæí³ñòþ ï³äñòóï, àëå ³ éîìó öå íå çàâæäè âäàâàëîñü. Íà çàâàä³ öüîìó ñòîÿëè, î÷åâèäíî, éîãî äîáðîòà òà ëþáîâ äî áëèæíüîãî, ÷èì ³ ñêîðèñòàëèñü ó ïåð³îä âèõîäó Öåðêâè ç ï³äï³ëëÿ îêðåì³ «ñëóæèòåë³» ÐÏÖ, ÿê³ é äàë³ ïðîäîâæóþòü áîðîòèñü ç ÓÃÊÖ – òåïåð óæå ³ç ñåðåäèíè Öåðêâè... Àëå Áîã ¿ì Ñóääÿ. Çàïåâíèâ æå Õðèñòîñ: «Íå êîæíèé, õòî äî Ìåíå êàæå: Ãîñïîäè, Ãîñïîäè! – ââ³éäå â Öàðñ òâî Íåáåñíå, àëå òîé, õòî ÷èíèòü âîëþ Îòöÿ Ìîãî, ùî íà íåá³» (Ìò.7, 21). ß æ äÿêóþ Áîãîâ³, ùî äàâ ìåí³ ëàñêó íàâ÷àòèñü, ñï³ëêóâàòèñü ³ ñï³âïðàöþâàòè ç òàêèìè âåëè÷íèìè ïîñòàòÿìè íàøî¿ Öåðêâè ÿê áëàæåííèé âëàäèêà Âàñèëü Âñåâîëîä Âåëè÷êîâ-ñüêèé òà ìèòðîïîëèò-³ñïîâ³äíèê Âîëîäèìèð Ñòåðíþê. î. Áîãäàí ÑÌÓÊ


МЕТА

6

onqk`mm“ incn qb“ŠnqŠP o`oh Pb`m` o`bk` PP g m`cndh bqeqbPŠm|ncn dm“ lhpr 1 qP)m“ 2004 pnjr mеƒмS……% =*23=ль…е ƒ="д=…… : b,.%"=…… " д3“S м,!3 Äî âàñ, Ãëàâè Äåðæàâ, ÿ çâåðòàþñÿ, áî íà âàñ ëåæèòü çàâäàííÿ ó çì³öíåíí³ ìèðó! Äî âàñ, Þðèñò³â, ùî ïðîêëàäàºòå øëÿõè äî ìèðíèõ óãîä, ùî ãîòóºòå êîíâåíö³¿ ³ äîãîâîðè, ÿê³ çì³öíþþòü ì³æíàðîäíó çàêîíí³ñòü! Äî âàñ, Âèõîâàòåë³ ìîëîä³, ùî íåóñòàííî çàéìàºòåñÿ íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ ôîðìóâàííÿì ñâ³äîìîñò³ íà øëÿõàõ ðîçóì³ííÿ ³ ä³àëîãó! ß çâåðòàþñÿ òàêîæ äî âàñ, ëþäåé, ÿê³ íàðàæàºòåñü íà ñïîêóñó çâåðíóòèñÿ äî íåïðèéíÿòíîãî çàñîáó òåðîðèçìó, òàêèì ÷èíîì ï³äðèâàþ÷è â êîðåí³ öþ ñïðàâó, çà ÿêó âè áîðåòåñÿ! Ïðîíèêí³òüñÿ âñ³ ñìèðåííèì çàêëèêîì Ïåðåºìíèêà Àïîñòîëà Ïåòðà: ñüîãîäí³, íà ïî÷àòêó íîâîãî 2004 ðîêó, ìèð çàëèøàºòüñÿ ìîæëèâèì. À ÿêùî ìèð ìîæëèâèé, òî â³í òàêîæ îáîâ’ÿçêîâèé! j%…*!е2…е ƒ=C%ч=2*3"=…… 1. Ìîº ïåðøå Ïîñëàííÿ ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ ìèðó, ÿêå âèéøëî ó ñâ³ò íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 1979 ðîêó, áóëî ïðèñâÿ÷åíå êðèëàòèì ñëîâàì: “Ùîá äîñÿãíóòè ìèðó, òðåáà âèõîâóâàòè â äóñ³ ìèðó”. Öå Íîâîð³÷íå Ïîñëàííÿ çíàõîäèòüñÿ â ðóñë³, ÿêå ïðîêëàâ áëàæåííî¿ ïàì’ÿò³ Ïàïà Ïàâëî V², ùî ïîáàæàâ 1 ñ³÷íÿ êîæíîãî ðîêó â³äçíà÷àòè âñåñâ³òí³é Äåíü ìîëèòâè çà Ìèð. Ìåí³ ïàì’ÿòàþòüñÿ ñëîâà ïîê³éíîãî Ïàïè, ÿê³ â³í âèãîëîñèâ â íàâå÷åð’ÿ Íîâîãî 1968 ðîêó: “Íàì õîò³ëîñü áè, ùîá íà ïî÷àòêó êîæíîãî ðîêó â³äçíà÷àâñÿ öåé Äåíü, ÿê ïîáàæàííÿ ³ îá³òíèöÿ, ùî ñëóæàòü ìàòåð³àëîì ³ îïèñîì æèòòºâîãî øëÿõó ëþäñòâà â ÷àñ³, ùîá ðîçâèòêîì ìàéáóòíüî¿ ³ñòî𳿠êåðóâàâ ìèð ç éîãî ñïðàâåäëèâîþ ³ áëàãîòâîðíîþ ð³âíîâàãîþ”. ßê ïðîäîâæåííÿ âèðàæåíîãî ìî¿ì âåëüìèøàíîâíèì ïîïåðåäíèêîì íà Êàòåäð³ Àïîñòîëà Ïåòðà ïîáàæàííÿ, ùîð³÷íî ÿ áàæàâ ï³äòðèìóâàòè öþ áëàãîðîäíó òðàäèö³þ, ïðèñâÿ÷óþ÷è ïåðøèé äåíü ãðîìàäÿíñüêîãî êàëåíäàðÿ íà ðîçäóìè ³ ìîëèòâó çà ìèð ó ö³ëîìó ñâ³ò³. Çà ö³ äâàäöÿòü ï’ÿòü ðîê³â Ïîíòèô³êàòó, ÿê³ äàðóâàâ ìåí³ Ãîñïîäü, ÿ íå ïåðåñòàâàâ ï³ä³éìàòè ñâ³é ãîëîñ â Öåðêâ³ ³ â ñâ³ò³, çàïðîøóþ÷è â³ðíèõ ³ âñ³õ ëþäåé äîáðî¿ âîë³ ïðèºäíàòèñÿ äî ñïðàâè ìèðó, àáè ñï³âä³ÿòè äîñÿãíåííþ öüîãî ïåðøî÷åðãîâîãî áëàãà, çàáåçïå÷èâøè òàêèì ÷èíîì ñâ³òîâ³ êðàù³ ÷àñè â óìîâàõ áåçõìàðíîãî ñï³ëüíîãî æèòòÿ ³ âçàºìíî¿ ïîâàãè. ² â öüîìó ðîö³ ÿ â³ä÷óâàþ íåîáõ³äí³ñòü çàêëèêàòè ëþäåé íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ â³äçíà÷èòè íîâèé Âñåñâ³òí³é Äåíü Ìèðó. Ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè, ëþäñòâó çíîâó ïîòð³áíî çíàéòè øëÿõ çãîäè, ï³ä³ðâàíèé ïðîÿâàìè å´î¿çìó é íåíàâèñò³, ïðàãíåííÿì âëàäè ³ áàæàííÿì ï³ìñòè. m=3*= C!% м,! 2. Îäèíàäöÿòü ïîïåðåäí³õ Ïîñëàíü äî ñâ³òó Ïàïè Ïàâëà V² ïîñòóïîâî âèçíà÷èëè êîîðäèíàòè øëÿõó, ÿêèé ñë³ä ïðîéòè, ùîá äîñÿãòè ³äåàëó ìèðó. Êðîê çà êðîêîì öåé âåëèêèé Ïàïà ðîçêðèâàâ ð³çíîìàí³òí³ ãëàâè ö³º¿ ñïðàâæíüî¿ “íàóêè ïðî ìèð”. Êîðèñíî áóäå çãàäàòè òåìè Ïîñëàíü, çàëèøåíèõ íàì Ïàïîþ Ìîíò³í³ ç íàãîäè Äíÿ Ìèðó. Êîæíà ç íèõ ³ ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü çáåð³ãຠñâîþ àêòóàëüí³ñòü. Á³ëüøå òîãî, â óìîâàõ òðàã³÷íèõ â³éí, ÿê³ íà ñâ³òàíêó Òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ïðîäîâæóþòü îáàãðþâàòè êðîâ’þ ð³çí³ çàêóòêè ñâ³òó, à ïåðø çà âñå – íà Áëèçüêîìó Ñõîä³, ö³ äîêóìåíòè â äåÿêèõ ì³ñöÿõ íàáèðàþòü çíà÷åííÿ ïðîðî÷èõ ïîïåðåäæåíü. a3*"=! м,!3 3. dz ñâ ñòîðîíè, ÿ ïðîòÿãîì öèõ äâàäöÿòè ï’ÿòè ðîê³â ñâîãî Ïîíòèô³êàòó ñòàðàâñÿ ïðîñóíóòèñÿ ïî øëÿõó, ÿêèé ïî÷àëè ìî¿ âèñîêîäîñòîéí³ ïîïåðåäíèêè. Íà ñâ³òàíêó êîæíîãî íîâîãî ðîêó ÿ çàêëèêàâ ëþäåé äîáðî¿ âîë³ çàìèñëèòèñÿ íàä (Ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð. 7)

Íàéá³ëüøîþ ñïàñåííîþ ïî䳺þ ó íàøîìó æèòò³ º ñâ. Ñïîâ³äü. ³ä ìàëèõ ë³ò íàø³ ðîäè÷³, à ðàçîì ç íèìè – ³ Ñâÿòà Öåðêâà, ïðèâ÷àþòü íàñ äî ö³º¿ âåëèêî¿ ïîòðåáè îñâÿ÷åííÿ. Òà, íà æàëü, íå âñ³ îäíàêîâî ñïðèé ìàºìî ìè öþ íàóêó, íå âñ³ îäíàêîâî òðàêòóºìî ñâ. Ñïîâ³äü, íå âñ³ îäíàêîâî îö³íþºìî ¿¿ âàðò³ñòü. Äåõòî, çàñìàêóâàâøè ö³º¿ áëàãîäàò³, ÿêíàé÷àñò³øå íàìàãàºòüñÿ ñïîâ³äàòèñÿ; ³íø³ æ, çíîâó, äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ çàëèøàþòüñÿ äî Ñïîâ³ä³ áàéäóæèìè. ² öå – íà ïðåâåëèêèé æàëü. Âîäíî÷àñ õî÷åòüñÿ â³äçíà÷èòè, ùî Ñïîâ³äü çàâæäè àñîö³þºòüñÿ ³ç Ñâÿùåíñòâîì, àäæå âîíè íåâ³ää³ëüí³ îäíå â³ä ³íøîãî, ÿê ò³ëî ³ äóøà. Îñü äëÿ òîãî, àáè ìè ìîãëè äåùî ïî³íøîìó ïîãëÿíóòè íà ñâ. Òàéíó Ñïîâ³ä³ ³ ñâ. Òàéíó Ñâÿùåíñòâà, ïðîïîíóºìî íàøèì ÷èòà÷àì ìàòåð³àëè, êîòð³ äîïîìîæóòü íàëåæíî ï³äãîòóâàòè ³ â³äáóòè âåëèêîäíó ñïîâ³äü, êîòðà º îñîáëèâèì äæåðåëîì áëàãîäàò³ Áîæî¿. À âîíà, ÿê â³äîìî, º êîíå÷íîþ äëÿ ñïàñ³ííÿ íàøî¿ äóø³.

dfepekn anfnЇ ak`cnd`ŠP ßêùî á ó ö³é õâèë³ õòîñü ìóñèìî óñâ³äîì-ëþâàòè, ùî Ùî æ º íåîáõ³äíèì, ùîá ìè çàïèòàâ íàñ, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñâÿùåíèê íå ñïîâ³ äຠêàÿ- ìîãëè äîáðå âè ñïîâ³äàòèñÿ? ñïîâ³äü ³ äëÿ ÷îãî âîíà ïîíèêà, à ñàì êàÿíèê ïîâèíåí Äëÿ ö üîãî ì óñèìî â èêîíàòè òð³áíà, ÷è çìîæåìî ìè áåç ñïîâ³äàòèñÿ, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî ï’ÿòü ó ìîâ. Í àñàìïåðåä ä î ï³äãîòîâêè â ³äïîâ³ñòè í à ö ³ ó ñâ. Òàéí³ Ñâÿùåíñòâà º ïðè- ñïîâ³ä³ íåîáõ³äíî ñòàðàííî ïèòàííÿ? Ìîæëèâî, ùî òàê, à ñóòí³é Ñàì Õðèñòîñ, ³ ñàìå ³í ï³äãîòóâàòèñÿ. Ìó ñèìî ñîá³ ìîæëèâî, ùî é í³. À òåïåð, ïî- ñëóõຠí àøî¿ ñ ïîâ³ä³ â óõàìè äîáðå ïðèãàäàòè íàø³ ãð³õè ÷àâøè ÷èòàòè íàøó ãàçåòó, â³ä îñòàííüî¿ ñïîâ³ä³ ³ ¿õ íà õâèëüêó çàñòàíîâ³ìñÿ: ê³ëüê³ñòü – áîäàé ïðèêîëè ìè âîñòàííº ñïîáëèçíî. Ïðè ïîòðåá³ ìîâ³äàëèñü? ×è äîáðå âèñïîæíà çàïèñàòè ¿õ ñîá³ íà â³äàëèñü? À, êð³ì âñüîãî êàðòö³ ïàïåðó. Ïî-äðóãå, ³íøîãî, çàäóìàéìîñÿ: ÷è âñ³ ïðèãàäàí³ ãð³õè ìóñèâ쳺ìî ìè äîáðå ñïîâ³ìî íà ñïîâ³ä³ âèçíàòè, íå äàòèñÿ? ² ÿêùî ïîñòàâ ó ñêðèâàþ÷è, àí³ íå çàòàþíàøèõ ñåðöÿõ ÿêèéñü ñóìþ÷è æîäíîãî ç íèõ. Áóâàº, í³â – ÷èòàéìî äàë³. ùî ÷àñòî ãîâîðè ìî ïðî Òîæ ù î ö å º ñ ïîâ³äü? ãð³õè ñóìí³âíèìè ôðàÑïîâ³äü – öå îäíà ç ñåìè çàìè: ìîæå, ðîáèâ, ìîæå, ñâ. Òàéí, ùî º íåîáõ³äíîþ êàçàâ, ìîæå, ãí³âàâñÿ... äëÿ ñïàñ³ííÿ íàøî¿ äóø³. Òà ïðî ãð³õ ñë³ä ãîâîðèÖþ ñâ. Òàéíó âñòàíîâèâ òè êîíêðåòíî – ÿêèé ãð³õ Ñàì ²ñóñ Õðèñòîñ, êîëè ïî ñòàâñÿ ³ ñê³ ëüêè ðàç³â. Áî Ñâî¿ì âîñêðåñ³íí³ ìîâèâ êîëè êàæåìî, ùî “ìîæå, äî àïîñòîë³â: “Ïðèéì³òü çãð³øèâ”, òî íå ìຠïîâíî¿ Äóõà Ñâÿ òîãî! Êîìó ãð³õè ïåâíîñò³, áóâ ãð³õ ÷è í³. â³äïóñòèòå – â³äïóñòÿòüñÿ À ÿêùî íåìຠêîíêðåòíî ¿ì, êîìó çàòðèìàºòå – çàâèçíàíîãî ã ð³õà – í åìຠòðèìàþòüñÿ” (²â. 20, 23). ³ ïîâíî òè ñïîâ³ä³. ÏîÒîáòî öèìè ñëîâàìè Ãîñòðåòº, ìóñèìî æàëêóâàòè ïîäü äàâ àïîñòîëàì (à ÷åçà òå, ùî ìè íàãð³øèëè. ðåç íèõ – ³ ¿õ íàñòóïíèêàì) ×îìó ìóñèìî æàëêóâà òè? âëàäó â³äïóñêàòè ãð³õè. Ç Òà òîìó, ùî âñ³ äîáðà, ³íøîãî æ áîêó – çîáîâ’ÿçàâ êîòð³ îäå ðæóºìî âïðîÕóä. Ðåìáðàíäò âàí Ðåéí. Ïîâåðâ³ðíèõ, àáè ò³, ÿêùî áàæàäîâæ ö³ëîãî íàøîãî æèòòÿ, íåííÿ áëóäíîãî ñèíà (1669 ð.) þòü îòðèìàòè â³äïóùåííÿ îòðèìóºìî ìè ç Áîæî¿ ãð³õ³â, âèçíàâàëè ¿õ â ïðèìèëîñò³, à âîäíî÷àñ òÿæñóòíîñò³ ñâÿùåíèêà. ñâÿùåíèêà. ³í æå óñòàìè êî îáðàæàºìî Ãîñïîäà Áîãà Áàãàòî õòî ç õðèñòèÿí, ïðî- é ðóêîþ ñâÿùå íèêà ÷èíèòü ³ – íàøå íàé á³ëüøå ³ íàéâèùå ÷èòàâøè â ìîëèòîâíèêó ÷è â ðîçð³øåííÿ. Îñü ÿê ïîâ÷ຠäîáðî – òàêèìè ìåðçåííèìè êàòåõèçì³ íàñòàíîâó, ùî êîæ- íàñ ùîäî öüîãî ñâ. Àâ´óñòèí: ãð³õàìè. Ñàìå òîìó íàì ìຠíîãî ðîêó ó âåëèêîäíüîìó ÷àñ³ “ßêùî á â î äí³é ñ ïîâ³äàëü- áóòè äóæå ïðèêðî ç öüîãî, ùî ìóñèìî ñïîâ³äàòèñÿ, óâàæຠíèö³ ñèä³â ²ñóñ Õðèñòîñ, à â ìè îáðàæàºìî Áîãà, ÿê íàøå öå íîðìîþ, ³ çâàæàþ÷è íà íå¿, äðóã³é – ñâÿùå íèê, òî æîäåí íàéâèùå äîáðî. Ïî-÷åòâåðòå, ³äå òàêè ïåðåä Âåëèêîäíåì ³ç íèõ íå â³äïóñòèâ áè á³ëüìóñèìî îá³öÿòè ïîïðàâèòèñÿ, äî ñïîâ³ä³. Òà ìóñèìî çíà òè, øå ãð³õ³â, í³æ äðóãèé”. Ñàìå òîáòî ñòàòè êðàùèìè, íå ùî òàêà “íîðìà” º âåëèêîþ íåðîçóì³ííÿ öüîãî ñïîíóêóº ãð³øèòè. Òà ÷àñòî, ïîîá³öÿâíàøîþ ïîìèëêîþ. Ñïðàâà ïî- äåêîãî ³ç êàÿíèê³â äî òîãî, ùî øè ïîïðàâ èòèñü, í³÷îãî äë ÿ ëÿãຠëèøåíü ó òîìó, ùî ÿêáè âîíè çàòàþþòü ó ñïîâ³ä³ äåÿê³ öüîãî í å ð î áèìî. À ù îáè õòîñü ³ç íàñ áåç ïîâàæ-íî¿ ãð³õè – ÷è òî ç³ ñòðàõó, ÷è ç ïîïðàâèòèñü ³ç ãð³õà, ìàºìî ïðè÷èíè (ïðèì³ðîì, ³ç áàéäó- ñîðîìó. Çâè÷àéíî, ñâÿùåíèêà ìîëèòèñÿ çà âëàñíó ïîïðàâó, æîñò³ ÷è ç ë³íèâñòâà), îïóñòèâ äóæå ïðîñòî îáäóðèòè. Àëå àäæå áåç Áîæî¿ ïîìî÷³ ñàì³ âåëèêîäíþ ñïîâ³äü, òî òÿæêî ïàì’ÿòàéìî, ùî ñïîâ³äàºìîñÿ ìè íå â çìîç³ ïîïðàâèòèñü. ², çãð³øèâ áè. Àëå öå çîâñ³ì íå ìè ïåðåä Áîãîì, à Áîãà í³êîëè íàê³íåöü, ìàºìî íàëåæíî â³äîçíà÷àº, ùî ìè ìàºìî ñïîâ³- íå çìîæåìî îáìàíóòè. áóòè ïîêóòó, òîáòî ïîíåñòè òå äàòèñÿ ëèøå îäèí ðàç ó ðîö³ – ßêîþ æ º çëîáà çàòàºíîãî ì³í³ìàëüíå ïîêàðàííÿ çà íàø³ Ñâÿòà Öåðêâà çàîõî÷óº íàñ äî ãð³õà? ×åðåç çàòàºíèé ãð³õ ãð³õè, ÿêå íàêëàäຠíà íàñ ñïîâ³ä³ ÿêíàé÷àñò³øå. Òîáòî ÿê ñïîâ³äü ñòຠñâÿòîòàòñüêîþ, ñïîâ³äíèê. Çàçâè÷àé öå áóâຠò³ëüêè áè ìè äîïóñòèëèñü ÿêî- ñåáòî âæå ëèøå ñàìà òàêà çîáîâ’ÿçàííÿ â³äìîâèòè ÿêóñü ãîñü òÿæêîãî ãð³õà, òî âæå ïðè ñïîâ³äü º ñìå ðòíèì ãð³õîì. ïåâíó ê³ëüê³ñòü ïåâíèõ ìîëèíàéáëèæ÷³é íàãîä³ ìàëè áè ïî- Êð³ì òîãî, âñ³ äîáð³ â÷èíêè, òîâ. Áóâàº, ùî ìè íå çíàºìî ñïîâ³äàòèñÿ, àáè, îòðèìàâøè â÷èíåí³ íàìè â ñòàí³ òàêîãî ÷îãîñü ³ç òîãî, ùî çàäຠíàì â³äïóùåííÿ ãð³õ³â, íàíîâî ïðè- ãð³õà, âòðà÷àþòü ñâîþ âàðäëÿ ï îêóòè ñ ïîâ³äíèê. Ò îìó âåðíóòè ñîá³ Áîæó áëàãîäàòü, ò³ñòü. Çàòàºíèé ãð³õ íàâñò³æ íå ñòèäàéìîñÿ éîìó ñêàçàòè êîòðà, ÿê â³ äîìî, º êîíå÷íîþ ðîçêðèâຠíàøó äóøó, ³ äèÿïðî öå: â³í äàñòü ³íøó ïîêóòó, äëÿ íàøîãî ñïàñ³ííÿ. âîë äóæå ëåã êî ìîæå ¿¿ îïàÿêó çíàºìî. Àëå ïîêóòó ìàºìî Òàêîæ ä óæå ÷ àñòî ë þäè íóâàòè. Òîä³ ëþäèíà ñòຠíà- íàëåæíî âèêîíàòè. ââàæàþòü, ùî ³äóòü ñïîâ³äàâ³æåíîþ, àáî, ÿê ìè êàæåìî, Ö³íóéìî öåé âåëèêèé äà ð òèñü äî ñâÿùåíèêà. À öå òàêîæ á³ñíóâàòîþ. ×åðåç çàòàºíèé ñïàñ³ííÿ – ñâÿòó Ñïîâ³äü. Íå º ïîâàæíîþ ïîìèëêîþ: ñâÿãð³õ âñ³ íàñòóïí³ ñïîâ³ä³ òàêîæ öóðàéìîñÿ ¿ ¿, í å á ³éìîñÿ ¿ ¿, ùåíèê º ëèøå ³íñòðóìåíòîì áóäóòü íåâàæíèìè – àæ äî òèõ àëå ðàäøå øó êàéìî çà íåþ. â ðóêàõ Áîæèõ. ²íøèìè ñëîï³ð, ïîêè ìè ó äîáð³é ñïîâ³ä³ Áî Ñïîâ³äü – öå Áîæà áëàãîâàìè, àáè â³äáóëàñÿ ñïîâ³äü, íå âèçíàºìî çàòàºíîãî ãð³õà. äàòü, öå – Áîæå çìèëóâàííÿ, Ãîñïîäü âèêîðèñòîâóº äëÿ Ëèøå ï³ñëÿ öüîãî äîñòóïèìî öå – æèòòÿ â³÷íå. öüîãî Ñâîãî ñâÿ ùåíèêà. Òîæ, â³äïóùåííÿ çãàäàíîãî òà ³íøèõ ïðèñòóïàþ÷è äî ñâ. Ñïîâ³ä³, âèçíàíèõ ó ö³é ñïîâ³ä³ ãð³õ³â. î. ²âàí ÃÀ˲ÌÓÐÊÀ


ЛЮТИЙ 2004 (2\157)

7

0Pmriln qb“Šr Š`imr onj`“mm“ ²âàí Õðèñòèòåëü, ïðèéøîâøè íà Éîðäàí, ðîçïî÷àâ ñâîþ ïðîïîâ³äü ñëîâàìè: «Ïîêàéòåñÿ, áî íàáëèçèëîñÿ Öàðñòâî Íåáåñíå» (Ìò. 3, 2). ³äòîä³ ìèíóëî áàãàòî ÷àñó, àëå òîé çàêëèê àêòóàëüíèé ³ ñüîãîäí³. Á³ëüøå òîãî – òàêèì â³í áóäå çàâæäè, àäæå ñòîñóºòüñÿ íàøîãî âíóòð³øíüîãî îáíîâëåííÿ. Ïîêàÿííÿ æ çîâí³øíº, ôàðèñåéñüêå, áåç âíóòð³øíüî¿ çì³íè º îìàíëèâèì é ôàëüøèâèì. À íàéêðàùîþ íàãîäîþ äî ïîêàÿííÿ º ñâ. Òàéíà Ñïîâ³ä³. Ñïîâ³äü öå – äæåðåëî âñ³õ ëàñê. Âîíà íå ò³ëüêè çâ³ëüíÿº íàñ â ³ä ã ð³õ³â, à ëå é ï îäຠîñîáëèâ³ äàðè, êîòðèìè º ìèð äóø³, ñïîê³é ñóìë³ííÿ, ðàä³ñòü ñåðöÿ òîùî. Ñïîâ³äü ñêð³ïëþº íàøó â³ðó, ïðèâåðòຠáëàãîäàòü Áîæó, ïîìíîæóº ¿¿ â íàø³é äóø³. Âàæëèâîþ ñïðàâîþ äîáðî¿ ñïîâ³ä³ º íå ëèøå ùèðå âèçíàííÿ ãð³õ³â, àëå, ãîëîâíî, ïðàâäèâèé æàëü çà ãð³õè òà ñèëüíà ïîñòàíîâà ïîïðàâè. Ñâÿò³ Îòö³ Öåðêâè ïîâ÷àþòü, ùî â³ä ñïîâ³ä³ çàëåæèòü ïîïðàâà æèòòÿ, ïðîùåííÿ ãð³õ³â, äîáðà ñìåðòü, ñïàñåííÿ äóø³, ìèëîñåðäíèé ñóä ³ ùà ñëèâà â³÷í³ñòü. Ïðèãàäóþ ñîá³ äóøïàñòèðñüêó ïðàöþ â Óêðà¿í³ ùå â³ä 1975 ðîêó, â³ä ÷àñó ìîãî ðóêîïîëîæåííÿ áëàæåííî¿ ïàì’ÿò³ ìèòðîïîëèòîì  îëîäèìèðîì Ñòåðíþêîì. Õî÷åòüñÿ çàóâàæèòè, ùî ïðè îáñëóãîâóâàíí³ ïàðîõ³é – ÷è òî â ÷àñè ïåðåñë³äóâàííÿ, ÷è ï³ñëÿ 1991 ðîêó, òîáòî âæå ó â³ëüí³é Öåðêâ³ – æîäíîãî ðàçó íå ä îâîäèëîñü ï ðèãàäóâàòè â³ðíèì, ùîá ÷àñòî ïðèñòóïàëè äî ñïîâ³ä³ àáî æåðòâóâàëè íà Ñëóæáó Áîæó: â³ðí³ ³ òàê, áåç

íàãàäóâàííÿ, ñâÿòî çíàëè ñâ³é îáîâ’ÿçîê. ²íøà ð³÷, ùî íàãîëîøóâàëîñü, Õòî óñòàíîâèâ ñ³ì ñâÿòèõ Òàéí ³ ÿê³ âåëèê³ êîðèñò³ âîíè ïðèíîñÿòü äëÿ äóø³ ³ ò³ëà. Êîæíî¿ íåä³ë³ ³ ñâÿòà, äå á íå â³äïðàâëÿëàñü ñâ. ˳òóð´³ÿ, çàâæäè ñòîÿëà ÷åðãà äî ñïîâ³ä³, ³ ìè, ñâÿùåíèêè, íàìàãàëèñü îáñëóæèòè óñ³õ, õòî öüîãî áàæàâ. Òàê ³ òåïåð, ïðè¿æäæàþ÷è â Óêðà¿íó, òàêîæ äîâîäèòüñÿ áðàòè ó÷àñòü â ð³çíèõ â³äïðàâàõ ³ äîïîìàãàòè äóøïàñòèðÿì ñïîâ³-äàòè â³ðíèõ, ÿê³ î÷³êóþòü ó âåëèê èõ ÷åðãàõ. Íå ãîâîðèìî âæå çà â³äïóñòîâ³ ì³ñöÿ, ÿê-îò Çàðâàíèöÿ ÷è Óí³â, äå òèñÿ÷³ â³ðíèõ ïðàãíóòü ïðèéíÿòè Òàéíó Ïîêàÿííÿ, õî÷ ÷àñîì íàâ³òü ïðè íàÿâíîñò³ áàãàòüîõ ñâÿùåíèê³â áóâຠô³çè÷íî òÿæêî çàäîâ³ëüíèòè óñ³õ. Âæå â³ñ³ì ðîê³â, ÿê ÿ ñëóæó çà ê îðäîíîì, ó  åëèêîáðèòàí³¿, ³ ïðèêðèì º âèçíàâàòè òå, ùî ÷èìàëî ç òèõ â³ðíèõ, ÿêèõ ÿ òåïåð îáñëóãîâóþ, ùå í³êîëè íå ïðèñòóïàëè äî ñâÿòî¿ Ñïîâ³ä³ – õî÷ äåêîòð³ ÷àñòî ïðèñòóïàþòü äî ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ. Íàâ³òü íà ÿê³éñü âåëèê³é ñâÿòî÷í³é â³äïðàâ³, äå ç³ âñ³õ ðå´³îí³â çáèðàþòüñ ÿ â³ðí³, ãîä³, íà æàëü, ïîáà÷èòè, ùîá õòî áàæàâ ïðèñòóïèòè äî ñâÿòî¿ Ñïîâ³ä³ – õî÷, çíîâó æ òàêè, áàãàòî ëþäåé ïðè÷àùàºòüñÿ. ² ò³ íå÷èñëåíí³ â³ðí³, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ìàëèõ ì³ñòà õ, òàêîæ ð³äêî êîðèñòàþòü ç³ ñâÿòèõ Òàéí, à ÷àñîì íàâ³òü íå áàæàþòü, ùîá äóøïàñòèð â³äâ³äàâ ¿õ áîäàé îäèí ðàç ó ðîö³. ² ïîä³áíå ÿâèùå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå ò³ëüêè òóò, ó Âåëèêîáðèòàí³¿, à é ó âñüîìó çàõ³äíîìó ñâ³ò³. ßêîñü ó 1990 ðîö³ ìåí³ äîâåëîñü ïîáóâàòè

П Е Р Е Д С М Е Р Т Н А С П О В І Д Ь

â Êàíàä³, ³ ïðî ñåáå ÿ â³äçíà÷èâ, ùî é òàì ìàëî õòî ç â³ðíèõ ñïîâ³äàâñÿ; çàòå äî ñâ. Ïðè÷àñòÿ ïðèñòóïàëà ÷è íå ö³ëà öåðêâà. ßêîñü â Àìåðèö³, â îäí³é ðèìî-êàòîëèöüê³é ïàðîõ³¿, ñåðåä ïàðîõ³ÿí áóëî ðîç³ñëàíî àíêåòó, äå, ñåðåä ³íøèõ, áóëî é òàêå çàïèòàííÿ: «ßê ÷àñòî â³äâ³äóºòå âè ñâÿòó Ñïîâ³äü?» ³äïîâ³äü áóëà òàêà: 56% íå ñïîâ³äàþòüñÿ í³êîëè; 41% – ÷àñ â³ä ÷àñó ³ ò³ëüêè 3% – ÷àñòî. Âîäíî÷àñ õî÷åòüñÿ â³äçíà÷èòè, ùî â íåä³ëþ íà Ñëóæá³ Áîæ³é 95% ïðèñóòí³õ ïðèñòóïàþòü äî ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ. Ñâÿòèé àïîñòîë ²âàí ìîâèòü: «Êîëè ìè ãîâîðèìî, ùî ãð³õà íå ìàºìî, òî ìè ñàìèõ ñåáå îáìàíþºìî, ³ ïðàâäè â íàñ íåìົ (² ²â. 1, 8). À öåðêîâíèé ïèñüìåííèê Òåðòóë³ÿí (²²² ñò.) ïðèð³âíþº õðèñòèÿíèíà, ÿêèé íå õî÷å ñïîâ³äàòèñÿ, äî òÿæêî õâîðîãî, ùî çàäëÿ âñòèäó íå õî÷å âèÿâèòè ë³êàðåâ³ ñâ ðàíè. Ìè æ çíàºìî ç Ïðàâä ³ðè, ùî Áîæà áëàãîäàòü äî ñïàñ³ííÿ º êîíå÷íî ïîòð³áíîþ. ² ÿêðàç ñâ. Òàéíà Ñïîâ³ä³ ïðè-âåðòຠäî íàñ öþ ñïàñåííó ñèëó. À ñâ. Àâ´óñòèí ãîâîðèòü: «Áîæå, Òè ñòâîðèâ íàñ áåç íàñ, àëå íàñ áåç íàñ ñïàñòè íå çìîæåø». ßê áà÷èìî, íàøå ñïàñ³ííÿ – â íàøèõ ðóêàõ. Òîìó íå íåõòóéìî äîëåþ íàøî¿ äóø³ ³ ïðèìèð³ìîñÿ ç Áîãîì ó ñâ. Òàéí³ Ñïîâ³ä³. Òèì á³ëüøå, ùî Ñàì Õðèñòîñ çàêëèêຠêîæíîãî ç íàñ: «Ïðèéä³òü äî Ìåíå âñ³, âòîìëåí³ ³ îáòÿæåí³, ³ ß îáëåãøó âàñ» ( Ìò. 11, 28). î. ²âàí Á²ËÈÊ, ×Ͳ Ëîíäîí

– ϳäíåñ³òü ìåí ³ ðóêó... – ëåäü ÷óòíî ïîïðîñèâ. Íà íîøàõ ï³äíåñëèñü ïîðàíåí³, ùîá êðàùå ïîáà÷èòè ñöå íó, áëèçüêî – íàâ³òü ë³êàð ãîâîÄî ïîëüîâî¿ ë³êàðí³ íà ôðîíò³ ïðèâåçëè áàãà òüîõ ðèâ, ùî ñìåðòü óæå íåäàëåêî. ÿêî¿ í³êîëè ùå íå îãëÿäàëè. Ñàí³òàðè â êëÿêëè, ïå ðåéíÿò³ Çíèêຠîñòàííÿ íàä³ ÿ... Àëå ïîðàíåíèõ, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ âåëè÷÷þ Áîæîãî ä³ëà. Âñ³ ïîîäèí ìîëîäèé âî¿í. Ùå â÷îðà æ òàì ÷åêຠïîìî÷³ âìèðàþãëÿäàþòü íà öèõ äâîõ êîíàþ÷èé! Íåâæå íå îäåðæèòü ¿¿? â³í íàñì³õàâñÿ ç â³ðè â Áîãà, ÷èõ, äóø³ ÿêèõ – ïîì³æ íåáîì ² ñåñòðà – ç íà䳺þ íà Áîæó àëå òåïåð, ïåðåä îáëè÷÷ÿì ³ çåìëåþ. Ñåñòðà áåðå ðóêó ïîì³÷ – íàõèëÿºòüñÿ íàä íåâ³÷íîñò³, â³í ñïîâàæí³â, çàñâÿùåíèêà ³ ïðîñòÿãຠíàä òðåìò³â í àä ä îëåþ â ëàñíî¿ ïðèòîìíèì ñâÿùåíèêîì é êîíàþ÷èì âî¿ íîì. Ñâÿùåíèê ïîòèõó êëè÷å: äóø³. Äàâíî âæå áóâ â³í íà æå ïîòèõåíüêó ïðîìîâëÿº – Ïðîøó îòöÿ ... ñïîâ³ä³, àäæå íå äóìàâ ùå ìîëèòâó ðîçð³ øåííÿ, à äàë³ Î÷³ âìèðàþ÷îãî ïðèâ³äóìèðàòè. Àëå òóò ñìåðòü âæå âæå – îñòàíí³ì øåïîòîì: êðèëèñÿ, ³ âîíà ïðîäîâæèëà: ÿâíî çàãëÿäຠâ î÷³; âèãëÿ– Ðîçð³øàþ òåáå â³ä ãð³õ³â – Òàì íåùàñíèé êîíàþ÷èé äàº, ùî ïî òð³áíî ïðîùàòèñÿ òâî¿õ... â ³ì’ÿ Îòöÿ ³ Ñèíà ³ ïðîñèòü ðîçð³øåííÿ... ç æèòòÿì. Ñâÿòîãî Äóõà... – Çàíåñ³òü ìåíå... – ëåäü – Ñåñòðî, ÿ áàæàâ áè ñâÿÍàñòàëà òèøà. Ñåñòðà ñïîùåíèêà... – ï îïðîñèâ â ³í. ÷óòíî ïðîøåïîò³â ñâÿùåíèê. ãëÿäຠíà îáîõ, ³ êð³çü çà×îòèðè ñàí³òàðè ëåãåíüÑàí³òàðêà æ â³äïîâ³ëà: ñëîíó ñë³ç ¿é âèäàºòüñÿ, ùî – Âñ³ ñâÿùåíèêè – íà ôðîí- êî ï³äíåñëè íîø³ ³ çàíåñëè âîíè – ùîðàç áë³ä³ø³. ×åêຠò³. Ìîæå, ââå÷åð³ íàä³éäóòü... äî òîãî, ùî ïðîñèâ ñïîâ³ä³. ùå ê³ëüêà ñåêóíä, à ïîò³ì, Çáëèçèëè ãîëîâó äî ãîëîâè. Çàæóðèâñÿ ïîðàíåíèé: ÷è äî÷åêàº, äîêè âîíè âå ðíóòü? Ñâÿùåíèê çíîâó â³äêðèâ î÷³ ³, â³ä÷óâàþ÷è, ÿê ðàì’ÿ òÿ泺, à Ñåñòðà ì èëîñåðäÿ íàõèë è- ñïîãëÿäàþ÷è í à ïîðàíå íîãî ò³ëî õîëî䳺, óñâ³äîìëþº, ùî âñå çàê³í÷åíå – ³ æèòòÿ, ³ ä³ëî ëàñü íàä óìèðàþ÷èì ³ ïî÷àëà òîâàðèøà, ìîâèâ ëåäü ãîëîíàéâèùî¿ ïîñâÿòè. Äâà ìåðòâ³ ðîçáóäæóâàòè â íüîìó æàëü çà ñí³øå: – Çáëèæèñÿ, ì³é òîâàðèøó. ò³ëà, çëèò³ â îäíå, çâ³ùàþòü ñïîä³ÿí³ ãð³ õè. Àëå òóò ñóñ³ä, êëÿ÷ó÷³é æ³íö³ ê³íåöü äâîõ Ñï³ø³ìîñÿ, áî ÷àñ íàãëèòü... ÷óþ÷è ¿õíþ ðîçìîâó, ìîâèòü: Âñ³ â³ääàëèëèñÿ. Ïî÷àëàñÿ ³ñíóâàíü. Îòàê â îä í³é õâèë³ – Ñåñòðî, òàì, â ãëèáèí³ ñïîâ³äü. Îáèäâà ïîñï³øàþòü, â³ääàþòü äóõà ÿê ñâÿùåíèê, íàìåòà, ëåæèòü ñâÿùåíèê. áî íàä îáîìà – ñìåðòü âèòàº. òàê ³ òîé, ÿêîãî â³í âðÿ òóâàâ ³í ïîðàíåíèé â ãðóäè, ç ïåÍà áë³äèõ ëèöÿõ ïëîìåí³º íå- äëÿ â³÷íîñò³… ðåáèòèìè íîãàìè. Ìè ðàçîì Äåñü äàëåêî ÷óòè ïîñòð³ëè âïàëè, ðàçîì äîòèêàëèñü. ³í âèäèìèé âîãîíü. Âê³íö³ – ðîçäàâ ìåí³ ðîçð³øåííÿ, – ïîðà- ð³øåííÿ. Ñâÿùåíèê íàïðóæóº òà ãóðê³ò ãàðìàò, à îáèäâà âî¿íè â³äõîäÿòü ðàçîì ó â³÷í³ñòü íåíèé ëåäü ï³äíÿâñÿ ³ ïîêàçàâ âñ³ ñèëè. Ðåøòêà æèòòÿ, ÿêà íà ïðèêàç Ãîñïîäà. ñêàë³÷åíîþ ðóêîþ â òîé á³ê, äå ùå çàëèøèëàñü, âèïëèâຠìàâ çí àõîäèòèñÿ ñâÿù åíèê. ç ãëèáèíè äóø³ – õîò³â áè î. Ñòåïàí ÏÎÒ²×ÍÈÉ, Ñåñòðà âìèòü îïèíèëàñÿ á³ëÿ âèïðîñòóâàòè ðóêó äëÿ áëà(Äîäàòîê äî «Ñ³âà÷à» ïîðàíåíîãî ñ âÿùåíèêà, ù î ãîñëîâåííÿ äëÿ ïîâíîãî â³ä¹ 7\20) ëåæàâ, íåïðèòîì íèé â³ä ðàí. ïóùåííÿ ãð³õ³â. Òà ñèëè âæå ³í ùå íå ïîìåð, àëå ñìåðòü íåìàº...

(Ïðîäîâæåííÿ, ïî÷àòîê ñòîð. 6) ð³çíèìè ñòîðîíàìè íîðìàëüíîãî ñï³ëüíîãî ³ñíóâàííÿ ó ñâ³òë³ ðîçóìó ³ â³ðè. Òàê ç ’ÿâèëîñÿ ó ñ òèñëîìó â èãëÿä³ â ÷åííÿ ïðî ìèð, ìàéæå ùî áóêâàð ç ö³º¿ íàäâàæëèâî¿ òåìè. Öåé ñëîâíèê ëåãêî çàñâîþºòüñÿ òèìè, ó êîãî ëåæèòü äî öüîãî äóøà, ³ â öåé æå ÷àñ â³í âèíÿòêîâî ïîòð³áåí êîæíîìó, õòî äîðîæèòü äîëÿìè ëþäñòâà. ×èñëåíí³ àñïåêòè ìèðó âæå áóëè îïèñàí³ äîêëàäíî. Òåïåð çàëèøàºòüñÿ ä³ÿòè, ùîá ³äåàë ìèðíîãî ñï³âæèòòÿ ç éîãî ÷³òêèìè âèìîãàìè îâîëîä³â ñâ³äîì³ñòþ îêðåìèõ ëþäåé ³ íàðîä³â. Ìè, õðèñòèÿíè, â³ä÷óâàºìî öå çàâäàííÿ âèõîâàííÿ ñàìèõ ñåáå òà ³íøèõ â äóñ³ ìèðó, ÿê õàðàêòåðíó îñîáëèâ³ñòü íàøî¿ ðåë³´³¿. Äëÿ õðèñòèÿíèíà ïðîãîëîøóâàòè ìèð îçíà÷ຠïðîãîëîøóâàòè ²ñóñà Õðèñòà, Êîòðèé º “ìèð íàø” (ªô. 2, 14), îçíà÷ຠïðîãîëîøóâàòè Éîãî Áëàãó Íîâèíó, Êîòðà º “áëàãîâ³ùåííÿ ìèðó” (ªô. 6, 15), îçíà÷ຠçàêëèêàòè âñ³õ äî áëàæåíñòâà áóòè “ìèðîòâîðöÿìè” (ïîð. Ìò. 5, 9). b,.%"=…… " д3“S м,!3 4.  Ïîñëàíí³ ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ Ìèðó â³ä 1 ñ³÷íÿ 1979 òðîêó ÿ âæå çâåðòàâñÿ ç öèì çàêëèêîì: “Ùîá äîñÿãòè ìèðó, ïîòð³áíî âèõîâóâàòè â äóñ³ ìèðó”. Ñüîãîäí³ öåé çàêëèê íåâ³äêëàäíèé ÿê í³êîëè, îñê³ëüêè ç îãëÿäó íà îáòÿæóþ÷³ ëþäñòâî òðàãå䳿 ëþäÿì âëàñòèâî ñòàëî ïåðåáóâàòè ï³ä âïëèâîì ôàòàë³çìó, íåìîâáè ìèð ñòàâ óæå íåäîñÿæíèì ³äåàëîì. Öåðêâà æ, íàâïàêè, çàâæäè òâåðäèëà ³ òâåðäèòü äóæå ïðîñòó àêñ³îìó: ìèð ìîæëèâèé. Á³ëüøå öüîãî, Öåðêâà íå ïåðåñòຠïîâòîðþâàòè: ìèð îáîâ’ÿçêîâèé. ³í ïîâèíåí áóäóâàòèñÿ íà ÷îòèðüîõ ñòîâïàõ, âêàçàíèõ Áëàæåííèì Ïàïîþ ²âàíîì ÕÕ²²² â Åíöèêë³ö³ Pacem in Terris, à ñàìå: íà ³ñòèí³, ñïðàâåäëèâîñò³, ëþáîâ³ ³ ñâîáîä³. Òîìó íà âñ³õ ìèðîëþáíèõ ëþäÿõ ëåæèòü îáîâ’ÿçîê âèõîâóâàòè ìîëîä³ ïîêîë³ííÿ â äóñ³ öèõ ³äåàë³â, ùîá ïðèãîòóâàòè êðàù³ ÷àñè äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. b,.%"=…… " д3“S ƒ=*%……%“2S 5. Äî çàâäàííÿ âèõîâàííÿ â äóñ³ ìèðó ïðèºäíóºòüñÿ ç îñîáëèâîþ íåâ³äêëàäí³ñòþ íåîáõ³äí³ñòü ñïðÿ-ìîâóâàòè îêðåìèõ ëþäåé ³ íàðîä³â ó ðóñëî ïîâàãè äî ì³æíàðîäíîãî ïîðÿäêó ³ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, ÿê³ ïðèéíÿëà Âëàäà, ùî ïðåäñòàâëÿº ¿õ çàêîííèì ÷èíîì. Ìèð ³ ì³æíàðîäíå ïðàâî ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ: ïðàâî ñïðèÿº ìèðó. Âæå íà ñâ³òàíêó öèâ³ë³çàö³¿ ñôîðìîâàí³ ëþäñüê³ ãðóïè ñòàðàëèñü óêëàäàòè ïîì³æ ñîáîþ óãîäè òà äîìîâëåíîñò³, ÿê³ âèêëþ÷àëè çëîâæèâàííÿ ñèëîþ ³ ä îçâîëÿëè ç íàéòè ì èðí³ ð îçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé, ÿê³ ÷àñ â³ä ÷àñó âèíèêàëè. Òàêèì ÷èíîì, ïàðàëåëüíî ç ïðàâîâîþ ñèñòåìîþ îêðåìèõ íàðîä³â, ïîñòóïîâî ñôîðìóâàâñÿ äðóãèé êîìïëåêñ íîðì, ÿêèé îòðèìàâ íàçâó jus gentium (ïðàâî íàðîä³â). Ç ÷àñîì âîíî ðîçïîâñþäèëîñÿ ³ êîíêðåòèçóâàëîñÿ â ñâ³òë³ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é â æèòò³ ð³çíèõ íàðîä³â. Öåé ïðîöåñ îòðèìàâ á³ëüøå ïðèñêîðåííÿ ç ïîâñòàííÿì ñó÷àñíèõ äåðæàâ. Ïî÷èíàþ÷è ç XVI ñòîë³òòÿ, þðèñòè, ô³ëîñîôè ³ áîãîñëîâè çàéìàëèñü ðîçðîáêîþ ð³çíèõ ãëàâ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, âèõîäÿ÷è ç îñíîâîïîëîæíèõ ïîñòóëàò³â ïðèðîäíîãî ïðàâà. Íà öüîìó øëÿõó âñå ÷³òê³øå âèìàëüîâóâàëàñü ôîðìà âñåçàãàëüíèõ ïðèíöèï³â, ÿê³ âèïåðåäæóâàëè òà ïåðåâèùóâàëè âíóòð³øíº ïðàâî Äåðæàâ, êîòð³ âêëþ÷àþòü ºäí³ñòü ³ çàãàëüíå ïîêëèêàííÿ ëþäñüêî¿ ñ³ì’¿. Ñåðåä íèõ, áåç ñóìí³âó, º ïðèíöèï, çã³äíî ç ÿêèì, pacta sunt servanda – ï³äïèñàí³ ç âëàñíî¿ âîë³ óãîäè ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ. Öå – îñíîâà ³ íåîáõ³äíà ïåðåäóìîâà äëÿ âñ³õ â³äíîñèí ì³æ â³äïîâ³äàëüíèìè ñòîðîíàìè, ÿê³ óêëàëè óãîäó. ¯õ ïîðóøåííÿ ìîæå ïðèçâåñòè ò³ëüêè äî ñèòóàö³¿ íåçàêîííîñò³, ç íàñë³äêàìè òåðòÿ ³ ïðîòèð³÷÷ÿ, ÿêà îáîâ’ÿçêîâî âèêëè÷å ñò³éê³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Äî öüîãî îñíîâîïîëîæíîãî ïðàâèëà ñë³ä çâåðòàòèñÿ îñîáëèâî â ìîìåíòè, êîëè â³ä÷óâàºòüñÿ áàæàííÿ çâåðíóòèñÿ øâèäøå äî ïðàâà ñèëè, àí³æ äî ñèëè ïðàâà. Îäíèì ç òàêèõ ìîìåíò³â, áåç ñóìí³âó, áóëà òðàãåä³ÿ, ÿêó ïåðåæèëî ëþäñòâî ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè: í³êîëè ðàí³øå ëþäèí³ íå äîâîäèëîñü ñòèêàòèñÿ ç òàêîþ áåçîäíåþ íàñèëëÿ, ðóéíàö³¿ òà ñìåðò³.

(Закінчення у наступному числі «Мети»)


8

МЕТА dem| nqŠ`mm|ncn P qŠp`xmncn qrdr

(³ëüíèé ïåðåñï³â ªâàíãåëüñüêîãî ÷èòàííÿ ì’ÿñîïóñíî¿ íåä³ë³) Ïðå÷óäîâèé ïàëàö íà âèñîê³é ñêàë³ Êð³çü â³êè êðàñóâàâñÿ íàä ìîðåì áåíòåæíèì. Íà÷å âò³ëåíà ãîðä³ñòü ëþäñüêà íà çåìë³, Ùî ñèòèëà çàõöÿíêè âåëèê³ é ìàë³ Íà áåçïåêè ³ ë³íîù³â ñîíí³ì êðèë³, Ùî áåçæóðíî ïðèñïàëî, ïðèñïàëî ñâÿòå é îáåðåæíå. Íàâ³òü ìóäðà ïîðàäà ³ äîñâ³ä Çíàâöÿ Íå çðîäèëè â ãîñïîäàðÿ é íîòêè òðèâîãè. ³ðèâ: â³÷íà é âñåñèëüíà ñïîðóäà îöÿ – Ùî òàì ìîðå ³ ÷àñ ïðîòè ãîðäî¿ çìîãè. ² ïðîïàâ ó áåçîäí³ â í³÷ áóð³ ñòðàøíó – Ðîçêîëîëàñÿ ñêåëÿ, ³ ç ãîðäèì ïàëàöîì ¯õ ïîãëèíóëî ìîðå... Ïðîêèíüìîñü ç³ ñíó ² ïîãëÿíüìî íà íåáà êðàñó îñÿéíó, Íà ò âåðäèíþ à îñïîäíþ – á åç ì åæ ãëèáèíó, Ùî ºäèíà ïàíóº íàä ñâ³òîì ³ ÷àñîì.

 ³ ò à º ì î þâ³ëÿð³â Ó

ëþòîìó

ñâÿòêóþòü

þâ³ëåé:

15-ð³÷÷ÿ ñâÿùåíñòâà – î.Ìèðîñëàâ Ïðèòóëà –(26 ëþòîãî) 10 ð³÷÷ÿ ñâÿùåíñòâà – î.Âàñèëü Êîâàëü÷óê –(15 ëþòîãî) 35-ð³÷÷ÿ óðîäèí – î.Âàñèëü Ìèëüêóñ – (13 ëþòîãî)

Ж А Р Т ИА М И . . . ЖАРТ

С л у х а й т е

² ï³äóòü âñ³ íåïðàâåäí³ â â³÷íóþ ìóêó, À âñ³ ïðàâåäí³ – â ³÷íå Æèòòÿ. – Äî Ìåòè. ²âàí ×ÓÏÀØÊÎ, ì. Ëüâ³â

)`qnohq k|bPbq|jnЇ `puhJo`puPЇ rjp`Їmq|jnЇ cpejn-j`Šnkh0|jnЇ 0epjbh

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ: ñåð³ÿ Ê 4266

opn

45-ð³÷÷ÿ óðîäèí – î.Âàñèëü Êîõàíåâè÷ – (14 ëþòîãî)

fS…%чS .,2!%?S Ƴíêà, ùî õî÷å ìàòè íîâîãî êàïåëþõà, äî ÷îëîâ³êà: – ̳é êîõàíèé, òè âæå ìåíå òåïåð íå ëþáèø... ß çíàþ... – Ùî ç òîáîþ? ×îìó? – Áî ïåâíî... ßê òè ìîæåø ìåíå ëþáèòè â òàê³ì ñòàð³ì êàïåëþñ³? mе м3ч,"“ – À äàâíî ïîìåð âàø ìóæ? – Çà äâà äí³ ïî øëþá³. – Íó, òî áîäàé äîâãî íå ìó÷èâñÿ. mеC%!%ƒ3мS…… – Òè âçÿâ æ³íêó ç ëþáîâ³? – ͳ, ç Âèííèê. m= ?% “*=!›,2ь“ – ×óâ ÿ, ùî âàøà æ³íêà ùîñü íåçäóæàº. Íà ùî æà볺òüñÿ? – Íà ìåíå. o% ƒ=K="S – ² ùî òè ñêàçàâ â÷îðà æ³íö³, ÿê âåðíóâñÿ î øîñò³é ðàíî? – ß í³÷îãî íå ãîâîðèâ – ò³ëüêè âîíà.

ÐÀIJΠ«ÂÎÑÊÐÅѲÍÍß»

Òîä³ ñêàæóòü âîíè: «Ìè æ íå áà÷èëè é ðàçó Òåáå, Ãîñïîäè, â ñêðóò³, òî ÿê ïîìîãòè Ìîãëè ìè Òîá³?» ¯ì Ãîñïîäü òàê â³äêàæå: «ßêùî öå íå ï³çíàëè íàéìåíø³ áðàòè, Íå ï³çíàâ öå ³ ß, áî ¿õ á³ëü ³ ðîçïóêó Ðàçîì ç íèìè ß ìóñ³â äî êðàþ íåñòè!»

ohŠ`m|

65-ð³÷÷ÿ ñâÿùåíñòâà – î.Áîãäàí Ñåíåòà –( 26 ëþòîãî)

Š=*2%"…= Ëèø âîíà â ñèë³ ñëàâè òð³óìôîì ç³éäå, – Òè âæå çàáóëà, ùî ïðè â³í÷àíí³ Êîëè âîëåþ Ãîñïîäà âñòàíóòü ïîìåðë³. ïðèñÿãíóëà ìåíå ó âñüîìó ñëóõàòè? ¯õ Õðèñòîñ äî íîâîãî æèòòÿ ïðèâåäå. Ïàì’ÿòàéìî: ëèø òàê â äåíü öåé ñóä– îáóðèâñÿ ÷îëîâ³ê. íèé áóäå, – À ùî, ÿ ìàëà çà÷àòè ñâàðèòèñÿ ² ðîçäóìàéìî: õòî ç ÷èì íà Ñóä òîé âæå â öåðêâ³? ïðèéäå? Äå îïèíèìîñü ìè çà ä³ÿíü íàøèõ ïåðëè? o%K%›…,L Õâàëèòüñÿ ñóñ³äêà ñóñ³äö³: Òîæ ÿê ïðèéäå Ñèí Áîæèé ó ñëàâ³ Ñâî¿é (É ñâÿò³ à íãåëè ç Íèì), í à ïðåñòîë – Î, ì³é ÷îëîâ³ê äóæå ïîáîæíèé. ñëàâè ñÿäå. Ùå òàêîãî íå áóëî, ùîá ìåíå â íå² çáåðå âñ³ íàðîäè íà ñóä Ñâ³é ñòðàøä³ëþ áèâ. íèé, Ùîá ï³çíàëè òóò ïðèñóä çà ïðàâäó ³ çðàäó. o%м“2= – ×îëîâ³÷å, à õòî òîá³ òàê î÷³ ïîÌîâ îâåöü òà áàðàí³â ðîçä³ëèòü óñ³õ: Ñïðàâà ñòàâèòü îâå÷îê, à çë³âà – áàï³äáèâàâ? ðàí³â... – Áà÷èø, ÿ â÷îðà ñòð³íóâ ñâîãî Ñêàæå ïðàâåäíèì ðàä³ñòü íàéâèùó ç ïðèÿòåëÿ, ÿêèé âåðíóâ ç ïîøëþáíî¿ óñ³õ: «Öàðñòâî Áîæå äëÿ âàñ, âè óñ³ – òàì ïîäîðîæ³. æàäàí³. – Ùî òóò ñï³ëüíîãî? – Áî ÿ íàìîâèâ éîãî äî òîãî ïîÁî ÿê ß áóâ ãîëîäíèé, ³ ñïðàãëèé, é áåçäîìíèé – äðóææÿ. Âè äàëè ìåí³ ¿æó, ïèòâî... Âëàñíèé ä³ì Âè â³äêðèëè äëÿ Ìåíå, ³ äóõ âàø íåoSд C=…2%-лем âòîìíèé Áóâ â³äðàäîþ çàâøå â íåùàñò³ ìî¿ì». – Òè ìàºø æ³íêó ³ ñàì ñîá³ ´óäçèÑïðàâåäëè⳿ ñêàæóòü: «Î Ãîñïîäè êè ïðèøèâàºø? ìèëèé! – ͳêîëè â ñâ³ò³! Öå ïëàù íå ì³é, Òà ÷è æ áà÷èëè ìè ö³ íåùàñòÿ Òâî¿?!» à æ³í÷èí. ³äïîâ³ñòü ¿ì Ãîñïîäü: «Âñ³ äàðè âàø³ ùèð³ ϳçíàâàëè â æèòò³ ìåíø³ áðàòòÿ Ìî¿»... Òèì, õòî çë³âà, ³í ñêàæå: «Íàâ³êè ïðîêëÿò³! Äå äèÿâîëà àíãåëè â â³÷í³ì âîãí³, Ðàçîì ç íèìè âè áóäåòå òàì ïðîáóâàòè. Áî ÿê áóâ ß ãîëîäíèé, âè äàëè Ìåí³? Êîëè ñïðàãëèé ß áóâ, âè Ìåíå íàïî¿ëè? ßê áåçä îìíèé ß áóâ, ï ðèéíÿëè âè Ìåíå? Êîëè áóâ ß íàãèé, ÷è æ Ìåíå âè îä³ëè? ×è â òåìíèöþ äî Ìåíå çàéøëî õî÷ îäíå?»

jPk|j`

щ о д н я

Ïîíåä³ëîê ÓÐ-1 21.30 Ðàä³î «Äîâ³ðà» 23.00 ³âòîðîê ÓÐ-1 21.30 Ðàä³î «Äîâ³ðà» 23.00 Ñåðåäà Ëüâ³âñüêå ðàä³î 18.40 Ðàä³î «Äîâ³ðà» 23.00 ×åòâåð ÓÐ-1 22.30 Ðàä³î «Äîâ³ðà» 23.00 Ï’ÿòíèöÿ ÓÐ-1 22.30 Ðàä³î «Äîâ³ðà» 23.00 Ñóáîòà Ëüâ³âñüêå ðàä³î 17.45 Ðàä³î «Äîâ³ðà» 22.00 Íåä³ëÿ Ëüâ³âñüêå ðàä³î 8.10 Ðàä³î «Äîâ³ðà» 23.00 ³äâ³äàéòå íàøó wåb-ñòîð³íêó: www.rr.lviv.ua Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè: ãîëîâíèé ðåäàêòîð î. ²âàí ÃÀ˲ÌÓÐÊÀ, çàñòóïíèê ðåäàêòîðà: Â’ÿ÷åñëàâ ×ÈÆÅÂÑÜÊÈÉ, ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð: Ñâÿòîñëàâ ÑÌÓÊ, òåõí³÷íèé ðåäàêòîð: Âàñèëü ÓÐÁÀÍÎÂÈ×.

qbPdjPb Jcnbh 8. u2% Cе!еL… " *е!S"…,ц2"% “е*2%ю “"Sд*S" Jг%", C% “ме!2S p=2е!-%!д=? – ϳñëÿ ñìåðò³ Ðàòåðôîðäà 13 ñ³÷íÿ 1942 ðîêó êåð³âíèêîì ñâ³äê³â ªãîâè áóëî îäíîãîëîñíî îáðàíî Íàòàíà Ãîìåðà Êíîððà. ³í ðîçãîðíóâ øèðîêó íàâ÷àëüíî-ïðîïà´àíäèñòñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ó 1943 ðîö³ äëÿ íàâ÷àííÿ ì³ñ³îíåð³â-ïðîïîâ³äíèê³â áóëî çàñíîâàíî Âèùó Øêîëó Ïðîïîâ³äíèê³â, ÿêà îòðèìàëà íàçâó «Á³áë³éíà Øêîëà Âàðòîâî¿ Áàøòè – óëêàä». 9. ), м=G j…%!! *S“ь …=C,“=…S 2"%!, ч, *…,›*,? – Íà öå ïèòàííÿ ãîä³ êîíêðåòíî â³äïîâ³ñòè, áî ï³ñëÿ ñìåðò³ Ðàòåðôîðäà âñ³ ïóáë³êàö³¿ ïî÷àëè âèõîäèòè àíîí³ìíî. ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà ñòàòò³ ó áðîøóðàõ ñâ³äê³â ªãîâè, òî íàâ³òü ñüîãîäí³ æîäíà ³ç íèõ íå º êîíêðåòíî àâòîðèçîâàíà. 10. y% ?е м%›…= "Sд…е“2, д% ƒ=“л3г j…%!!=? – Äóìàºòüñÿ ùî íàéá³ëüøîþ «çàñëóãîþ» º òå, ùî çà êåð³âíèöòâà Êíîððà áóëî ïóáë³÷íî îãîëîøåíî, ùî â 1975 ðîö³ íàñòàííå Àðìà´åäîí, òîáòî â³äáóäåòüñÿ îñòàííÿ áîðîòüáà Áîãà ç öèì ñâ³òîì, ³ â ö³é áîðîòüá³ Áîã ïåðåìîæå âñ³ ïàí³âí³ êëàñè öüîãî ñâ³òó. Ñâ³äêè ªãîâè òàêîæ ïåðåêîíóâàëè, ùî â ö³é áîðîòüá³ çàãèíóòü âñ³, îêð³ì ñàìèõ ñâ³äê³â ªãîâè. ßê áà÷èìî, ùî æèâåìî, ³, Áîãó äÿêóâàòè, âæå ó 2004 ðîö³, à Àðìà´åäîíó ÿê íå áóëî, òàê ³ íåìà. ßâíà áðåõíÿ. 11. u2% д=лS *е!3"=" “"Sд*=м, Jг%",? – Ïðåçèäåíò ñâ³äê³â ªãîâè Êíîðð ïîìåð 8 òðàâíÿ1977 ðîêó ³ ïî éîãî ñìåðò³ êåð³âíèöòâî ñåêòîþ ïåðåéíÿâ Ôðåäåð³ê ³ëë³ Ôðàíç, ÿêèé áóâ ïðè êåð³âíèöòâ³ áëèçüêî 15 ðîê³â. Íàñòóïíèì ïðåçèäåíòîì ñåêòè áóëî îáðàíî ̳ëüòîíà Ãåíøåëÿ. 12. j3д, “.%д 2ь“ “"Sд*, Jг%", …= “"%_ ƒSK!=…… ? Íà â³äì³íó â³ä õðèñòèÿí, ñâ³äêè ªãîâè íå áóäóþòü õðàì³â Áîæèõ, à ñïîðóäæóþòü ñâî¿, òàê çâàí³ “ïîì³ñí³ çàëè öàðñòâà ñâ³äê³â ªãîâè”. Ó öèõ çàëàõ â³äáóâàþòüñÿ íå áîãîñëóæ³ííÿ, à çáîðè, ÿê³ ïðîõîäÿòü çà îäíàêîâèìè ñöåíàð³ÿìè, çàòâåðäæåíèìè êîðïîðàö³ºþ ³ç Áðóêë³íà (ÑØÀ). Ò åìè ï ðîïîâ³äåé, í àçâè ï³ñåíü òà ïîðÿäîê ¿õ âèêîíàííÿ òàê ñàìî çàòâåðäæóþòüñÿ áðóêë³íñüêîþ êîðïîðàö³ºþ. Òàêèì ÷èíîì ñâ³äêè ªãîâè ÷èíÿòü íå Áîæó âîëþ, à âîëþ áåçáîæíî¿ êîðïîðàö³¿.

³äãóêè òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè íà àäðåñó: 79016, ïëîùà Êðîïèâíèöüêîãî, 1, öåðêâà ñââ. Îëüãè ³ ªëèçàâåòè. òåë. (0322) 233-40-73; e-mail: meta_ugcc@ukr.net

Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ñêîðî÷óâàòè ³ ðåäàãóâàòè ìàòåð³àëè. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â â³äïîâ³äຠàâòîð. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà ãàçåòó «ÌÅÒÀ» îáîâ’ÿçêîâå. Ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Äðóê: Äðóêàðíÿ ãàçåòè «Àðì³ÿ Óêðà¿íè» Çàìîâë. Òèðàæ: 5.000


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.