Page 1

Gelişim ’ de BAHAR ŞENL İ KLER İ

Bahar 5-12 MAYIS

2012

HO Ş GELD İ N BAHAR,


HO Ş GELD İ N ŞENL İ K……

TANIT I M SPONSORLUK DOSYASI

GEL İŞİ M ÜN İ VERS İ TES İ İstanbul Gelişim Üniversitesi Geli şim Meslek Yüksekokulu 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 say ıl ı Bakanlar Kurulu karar ıyla faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz ise 3 fakülte 2 enstitü ile 2011-2012 E ğitimÖğretim yıl ı itibariyle lisans eğitimine başlam ışt ır. Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültelerinde dört; İktisadi ve İ dari Bilimler fakültesinde ise üç program ın aç ıl ışı gerçekle şmi ştir. 2011 – 2012 akademik y ıl ında Meslek Yüksekokulumuzun eğitim verdi ği program sayısı birinci ve ikinci öğretim dahil toplam 40 programa ulaşmıştı r. Gelişim Eğitim ve Kültür Vakf ı, y ıllar ın tecrübesiyle okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinde hizmet vermektedir. Vakf ı n temel amaçlar ından biri yüksekö ğretimdeki eğitimle Türkiye’ de ve dünyada nitelikli ve giri şimci akademisyen ve i ş adamlar ı yetiştirmek ve sağlad ığı burs imkanlar ıyla Türkiye’ nin sosyal ve ekonomik gelişimine katk ı da bulunmakt ı r. İstanbul Gelişim Üniversitesi;2011 - 2012 E ğitim - Ö ğretim y ıl ında Hukuk Fakültesi, Sağl ık Birimleri Yüksekokulu ve mevcut fakültelere yeni program ve bölümler ilave edilerek eğitim öğretimini sürdürecektir.


Misyon Misyonumuz; bilimsel ve teknolojik geli şmelere aç ık, her alanda kendine güvenen, Atatürk ilkelerine bağl ı, bilimsel, ça ğda ş ve evrensel düşünebilen, tak ı m bilincine ve etik değerlere sahip, ele ştirel dü şünme yeteneği kazanm ış, toplumsal sorumluluk bilinci ile donat ılm ış, gelece ğe ümit, azim ve inançla bakan özgün bireyler yeti ştirmektir.

Vizyon Vizyonumuz; kaliteli ve profesyonel bir eğitim vererek, küresel anlamda araşt ı rma ağı kurup, uluslararas ı tan ınm ış okullarla ortak projeler gerçekleştirmek ve uluslararas ı bir eğitim kurumu olarak dünyada ad ı ndan saygıyla bahsettirmektir. Tüm akademik ve idari personeli ile kat ı l ı mc ı l ığa ve tak ı m çal ışmasına bağl ı bir kurum kültürü olu şturarak var olan eğitimf ı rsatlar ı n ı daha da ileriye götürmek, maddi imkan ı olmayan öğrencilere eğitim imkan ı sağlamak, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katk ı da bulunmakt ı r .

Doğa annenin evlâtlar ı n ı ısıtmak için yakt ığı ate şle ba şlar, bahar. Sabah pencereden süzülen bir tebessümle ayd ınlan ır günün, bahar ın


içinde. Ve üzerindeki sabahl ığı çıkar ıp dolaba kald ır ı r gibi kald ır ırs ın, kışı n yüreğinde bı rakt ığı soğukluğu… Bir k ıv ı lc ı md ı r bahar, yaz güneşini yakmaya niyetli... Bir k ıv ılc ımd ır bahar, aşkı yüreklerde canland ı rmaya gelen, Eros’un kalplere f ırlatt ığı oktur. Demeter ve Persephone’un kucakla şmas ıyla topra ğın yeşermesidir bahar. Ağaçlarda gençlik yeşerir, çiçekler coşkunlukla açar. Gençlik bahara, bahar aşka kar ışı r. Gençli ği, aşk ı, bahar ı şenlendirmek için, bahar ın en coşkun günlerinde

Gelişim Üniversitesindeyiz.


5 MAYIS 20:00 20:00

7 MAYIS


6 MAYIS 21:00

8 MAYIS

21:00 9 MAYIS 21:00

10 MAYIS

21:00

11 MAYIS 21:00 MAYIS 20:00

12


Yoğun bir akademik y ıl ın geride b ırak ı l ışı n ı kutlamak için, uzayan günleri ve ısınan havay ı f ırsat bilerek her y ıl may ıs ay ı nda şenlik düzenlenir. Öğrenci Birli ği bünyesinde oluşturulan Bahar Şenliği Çal ışma Grubu şenli ğin haz ı rl ı klar ı n ı gönüllüler ile beraber yürütür. Bu haz ı rl ı klardan baz ı lar ı sanatç ılar ı n ayarlanmas ı, etkinliklerin belirlenmesi gibi faaliyetlerdir.

1.GÜN ETK İ NL İ KLER İ (5 MAYISCUMARTES İ )

11:00-Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar


- Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, canlı langırt, süpürge futbolu) - Oryantrik Etkinlikleri - Ödüllü Oyunlar 16:00-GelişimÜniversitesi halk oyunları kulübü gösterisi 17:00-Orta Oyunu (Gelişim Üniversitesi Tiyatro Kulübü) 19:00-Gelişim Üniversitesi Dans Kulübü Gösterisi 20:00-MANGA KONSER İ 23:00-Havai fişek gösterisi

2.GÜN ETK İ NL İ KLER İ (6 MAYIS PAZAR)


11:00-Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar - Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, Basketbol, masa tenisi, canlı langırt, paintball) - Ödüllü Oyunlar - Oryantrik Etkinlikleri - Kampus TV ile Şenlik alanında Canlı Yayın 13:00-Gösteri-Mehteran Takımı 15:00-Rekrasyon günleri-skeç 17:00-Söyleşi-gelişim kulübü 18:00-Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar 19: 00- Dans kulübü gösterisi 20:00-Müzik Dinletisi ve Lazer Gösterisi 21:00-Candan ERÇET İ N KONSER İ 00:00-Kapanış

3.GÜN ETK İ NL İ KLER İ (7 MAYIS PAZARTES İ )


11:00- Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar - Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, canlı langırt, GO-kart,paintball) - Oryantrik Etkinlikleri - Ödüllü Oyunlar 13:00-Matrax Show-Zeki Kayahan Coşkun 16:00- Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyon 17:30 Nostalji Plak ve 45’lik Dinletisi 19:00- Ödüllü Satranç Turnuvası 20:00-GRUP SEKSENDÖRT KONSERİ 23:00-Havai fişek gösterileri 00:00-KAPANIŞ


4.GÜN ETK İ NL İ KLER İ (8 MAYIS SALI) 11:00- Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar - Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, canlı langırt, GO-kart,paintball) - Oryantrik Etkinlikleri - Ödüllü Oyunlar 13:00-Gelişim üniversitesi folklor gösterisi 15:00- Cello Dinletisi - Müzik Bölümü 16:30-DJperformans 18:30 Kafkas Halk Dansları Gösterisi 19:30 Sıcak Hava Balonu ve Paramotor Gösterisi 21:00-Halil Sezai PARACIKO Ğ LU 00:00-KAPANIŞ


5.GÜN ETK İ NL İ KLER İ (9 MAYIS ÇARŞAMBA)

11:00- Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar - Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, canlı langırt, GO-kart,paintball)


- Oryantrik Etkinlikleri - Ödüllü Oyunlar 16:00-Orta Oyunu (Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü) 18:00-Akustik Performans 20:00- Müzik Dinletisi ve Lazer Gösterisi 21:00-DUMAN KONSERİ 00:00-KAPANIŞ

6.GÜN ETK İ NL İ KLER İ (10 MAYIS PER Ş EMBE) 11:00- Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar - Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, basketbol, masatenisi, canlı langırt, Go-kart,paintball) - Oryantrik Etkinlikleri - Ödüllü Oyunlar

15:00-tavla turnavası 16:30-Beyazıt ÖZTÜRK’LERöportaj19:00-Gösteri-Tango ve Latin dansı gösterileri-Dans kulübü


21:00-TARKAN

KONSERİ 00:00-KAPANIŞ

7.GÜN ETK İ NL İ KLER İ (11 MAYIS CUMA) 11:00-Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar - Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, canlı langırt, Go-kart, paintball) - Oryantrik Etkinlikleri - Ödüllü Oyunlar


13:00-Sunum-satranç Günlüğü-satranç kulübü 14:00-konser:müzik kulübü 15:00-BELGESEL 16:00-Güzel Sanatlar Fakültesi Resim sergisi 17:00-Söyleşi-Hayrettin KARAOĞUZ 19:00-DJPerformans 20:00- dans kulübü gösterisi 21:00-SILA KONSER 00:00KAPANIŞ

8. GÜN ETK İ NL İ KLER İ (12

MAYIS CUMARTES İ )


11:00- Gün Boyu Aktiviteler ve Animasyonlar - Çeşitli Turnuvalar (Mini futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, canlı langırt, GO-kart, paintball) - Oryantrik Etkinlikleri - Ödüllü Oyunlar 13:00-Karaoke party 17:00-Öğrenci Bahar Şenliği Ödül Töreni . Fotoğraf Yarışması. Logo Yarışması . Heykel-Büst Yarışması

. Müzik Yarışması

. Resim Yarışması

. Satranç Yarışması

19:00- Müzik Dinletisi ve Lazer Gösterisi 20:00-VOLKAN KONAK KONSERİ 21:00 Havai fişek gösterisi 00:00 Muhteşem kapanış

ANA SPONSORLUK: İstenen olanaklar:


Şenliğin tüm konser,konferans,gösteri,lojistik ve organizasyon masraflarının maddi destek ya da hizmet sunumu şeklinde karşılanması. Sunulacak olanaklar:

* Sponsor firmanın logosu aşağıdabelirtilen basılı malzeme kullanılacaktır. _şenlik duyurularının içindeki teşekkür sayfasında _Tüm basın ilanlarında _Basına dağıtılacak dosyalarda _Basın bültenlerinde _Bez ve vinil afişlerde _Tüm poster ve afişlerde(1.500adet) _El broşürlerinde(40.000adet) _Davetiyelerde(1.000adet) _Program broşüründe(10.000adet) _Şenlik alanı donanımı,panoları ve sahne arkası backboardunda _Şehir içi bilbordlara verilecek ilanlarda _Gelişim Üniversitesi 2012 Bahar şenlikleri resmi web sitesinde _Görevli T-Shirtlerinde

* şenlik alanında basın toplantısı standı * şenlik alanında(açık hava iç mekan)sponsorun logo ya da benzeri görseli ve standı

* şenlik dahilindeki ana konser ve konferansların başında ve sonunda “... sunar”ve “…sundu” ibarelerine yer verilmesi ve etkinlik alanlarında günde... kez


olmak üzere, Ana Sponsor tarafından hazırlanan reklam filminin gösterilmesi / reklam spotunun dinletilmesi

* Gelişim Üniversitesi 2012 Bahar şenlikleri” resmi web sitelerinde sponsor tanıtımının yer alması ve sponsor logosunun aktif bir link ile bulunması

* şenlik programının duyurulacağı radyo spotlarında sponsorun anons edilmesi * Sponsora ait T-Shirt,şapka vb. promosyon malzemelerinin şenlik sırasında dağıtıllması

* Sponsor tarafından hazırlanan hediyelerin ana konserler sonrası sanatçılara sunulması

*Gelişim Üniversitesi Basın Halkla ilişkiler tarafından çekimleri yapılarak TV'lere dağıtılacak olan haber filmlerinde, konser, gösterim ve konferans mekanlarında yer alan afişlerdeki Ana Sponsor logolarının yapıma dahil edilmesine özen gösterilmesi

*Ana Sponsor olarak lanse edilmesi

Ana sponsorluk olmaması ya da masrafların tümünün ana sponsor tarafından karşılanmaması durumunda şenliğin aşağıdaki sponsorluklarla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. SAHNE SPONSORLU Ğ U İstenen olanaklar:


Şenlik sırasında kullanılacak ana sahnenin (açık hava ,ses,sahne ve ışık tehsisatı) 8 ana konserde sahne alacak sanatçıların gereksinimlerine cevap verecek şekilde kurulumu için gerekli masrafların maddi destek ya da hizmet sunumu şeklinde karşılanması Sunulacak olanaklar: *Sponsor firmanın logosu aşağıdabelirtilen basılı malzemelerinde kullanılacaktır. _şenlik duyurularının içindeki teşekkür sayfasında _Basına dağıtılacak dosyalarda _El broşürlerinde(40.000adet) _Program broşüründe(10.000adet) _ sahne arkası backboardunda _ Sahne podyumu önünde _Gelişim üniversitesi Bahar şenlikleri resmi web sitesinde *Sponsor firmanın logosu aşağıdabelirtilen basılı malzemede kullanılacaktır * basın toplantısı standında logo *şenlik alanında(açık hava iç mekan)sponsorun logo ya da benzeri görseli ve standı *şenlik sırasında sahnede yer alacak canlı performans / gösterilerin dışında kalan zamanlarda yapılacak müzik yayınları sırasında, günde ... kez olmak üzere, Sahne Sponsoru tarafından hazırlanan reklam filminin gösterilmesi /reklam spotunun dinletilmesi *Gelişim Üniversitesi 2012 Bahar şenlikleri” resmi web sitelerinde sponsor tanıtımının yer alması ve sponsor logosunun aktif bir link ile bulunması *Gelişim Üniversitesi Basın Halkla ilişkiler tarafından çekimleri yapılarak TV'lere dağıtılacak olan haber filmlerinde, konser, gösterim ve konferans mekanlarında yer alan afişlerdeki Ana Sponsor logolarının yapıma dahil edilmesine özen gösterilmesi


*Sahne Sponsoru olarak lanse edilmesi *Sahne donatımında adına yer verilmesi KONFERANS -GÖSTER İ SPONSORLU Ğ U İstenen olanaklar: Şenlik süresince kapalı salonlarda gerçekleştirilecek olan 4-6 adet konferans,panel,tiyatro,gösteri vb. etkinlikler için davet edilecek sanatçı ve konuşmacıların tüm giderlerinin(gösteri / konuşma ücreti, ulaşım,yemek vb) maddi destek ya da hizmet sunumu şeklinde karşılanması Sunulacak olanaklar:

* Sponsorfirmanın logosu aşağıdabelirtilen basılı malzemelerinde kullanılacaktır. _şenlik duyurularının içindeki teşekkür sayfasında _ Basına dağıtılacak dosyalarda _Basın bültenlerinde _Program broşüründe(10.000adet) _Sahne arkası backboardunda _ Gelişim Üniversitesi Bahar şenlikleri resmi web sitesinde *Basın toplantısı standında logo *şenlik alanında (konferans,panel,tiyatro,gösteri vb etkinliklerin gerçekleşeceği kapalı salonlarda)sponsorun logo ya da benzeri görseli ve standı *Konferans salonları ve oturumların isim hakkı *Konferans,panel,tiyatro,gösteri vb. Etkinliklerin öncesinde, etkinliğin gerçekleşeceği salonda konferans-gösteri sponsoru tarafından hazırlanan tanıtım görsellerinin gösterimi(3 dakika)


*Gelişim Üniversitesi 2012 Bahar şenlikleri” resmi web sitelerinde sponsor tanıtımının yer alması ve sponsor logosunun aktif bir link ile bulunması *Gelişim Üniversitesi Basın Halkla ilişkiler tarafından çekimleri yapılarak TV'lere dağıtılacak olan haber filmlerinde, konser, gösterim ve konferans mekanlarında yer alan afişlerdeki Ana Sponsor logolarının yapıma dahil edilmesine özen gösterilmesi *Konferans - Gösteri sponsoru olarak lanse edilmesi

ULAŞ IM SPONSORLU Ğ U İstenen olanaklar: *şenliğe yurt dışından davet edilen konukların uçuş masraflarının karşılanması *şenliğe yurt içinden davet edilen konukların şehirler arası ve şehir içi ulaşımının şenlik organizasyon komitesi tarafından belirlenen standartlarda sağlanması *şenlik organizasyon komitesinin şehir içindeki ulaşımını, sağlayacak olan aracın yakıt, vergiler ve benzeri ulaşım ve gerekirse bakım / onarım masraflarının karşılanması

Sunulacak olanlar: _şenlik duyurularının içindeki teşekkür sayfasında _ Basına dağıtılacak dosyalarda _Program broşüründe(10.000adet) _Konukların kullanılacağıaraçlarda *Giderleri ulaşım sponsoru tarafından karşılanarak, şenlik sırasında kullanılacak


araçlara Gelişim Üniversitesi 2012 Bahar şenliği ve ulaşım sponsoru isimlerinin birlikte yer alacağıye alacağıreklam giydirme ve yapılması *Ulaşım sponsoru olarak lanse edilmesi. *şenlik alanı donatımında ve açık hava etkinliklerinde yer verilmesi

YEMEK SPONSORLU Ğ U İstenen olanaklar: *Açılış kokteyli *Davetlerimizin öğle ve akşam yemeği *şenlik görevlilerine öğle ve akşam yemeği *şenlik sonrası organizasyon komitesine teşekkür yemeği Sunulacak olanaklar: *Sponsor firmanın logosu aşağıdabelirtilen basılı malzemelerinde kullanılacaktır. _Şenlik duyurularının içindeki teşekkür sayfasında _ Basına dağıtılacak dosyalarda _Program broşüründe(10.000adet) _ Kokteyl ve Yemek Salonlarında _ Açık olan yiyecek - içecek standartlarında _ Davetlilere verilecek öğle ve akşam yemeği servislerinde *Şenlik alanında kurulacak tüm yiyecek ve içecek standartlarının ve ürün satış hakkınınn Yemek Sponsoruna tahsis edilmesi *şenlik alanı donatımımda ve açık hava etkinliklerinde yer verilmesi.


DESTEK SPONSORLU Ğ U istenen desteğegöre sunulacak imkanlar değişebilir istenen olanaklar: *Şenlik masraflarına mal destek ya da hizmet veya malzeme desteği sağlanması. İstenen olanaklar: *Sponsor firmanın logosu aşağıdabelirtilen basılı malzemede kullanılacaktır. _Basına dağıtılacak dosyalarda _ Program Broşüründe (10.000adet) *Basın toplantısında standında logo *Gelişim Üniversitesi 2012 Bahar Şenliği resmi web sitesinde sponsor tanıtımının yer alması ve sponsor logosunun aktif bir link ile bulunması *Destek sponsoru olarak lanse edilmesine *Şenlik alanı donatımında ve açık hava etkinliklerinde yer verilmesi

ANA SPONSOR

220.000TL

Şenliğin tüm konser, konferans, gösteri, lojistik ve organizasyon masraflarının maddi destek ya da hizmet sunumu şeklinde karşılanması.


SAHNE SPONSORLU ĞU

KONFERANS SPONSORLU ĞU

ULA Ş IM SPONSORLU ĞU YEMEK SPONSORLUĞ U

30.000TL

10.000TL

20.000TL

20.000TL

Şenlik sırasında kullanılacak ana sahnenin(açık hava ses, sahne ve ışık tesisatı) 8 ana konserde sahne alacak sanatçıların gereksinimlerine cevap verecek şekilde kurulumu için gerekli masrafların maddi destek ya da hizmet sunumu şeklinde karşılanması. Konferans Sponsorluğu 10.000TL şenlik süresince kapalı salonlarda şenlik süresince kapalı salonlarda gerçekleştirilecek olan 4 – 6 adet konferans, panel, tiyatro, gösteri, vb. Etkinlikler için davet edilecek sanatçı ve konuşmacıların tüm giderlerinin maddi destek ya da hizmet sunumu şeklinde karşılanması. *Şenliğe yurt içinden davet edilen konukların şehirler arası ve şehir içi ulaşımının şenlik Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen standartlarda sağlanması. *şenlik Organizasyon Komitesinin şehir içindeki ulaşımını sağlayacak olan aracın, yakıt,vergiler, vb. Ulaşım ve gerekirse bakım / onarım masraflarının karşılanması *Açılış Kokteyli *Davetlilerimize öğle ve akşam yemeği *Şenlik görevlilerine öğle ve akşam yemeği *Şenlik sonrası Organizasyon Komitesi'ne Teşekkür Yemeği

Doğrudan Reklam Kar şı l ığı Sponsorluklar: Program Broşürleri: 15.000TL(En az 10.000adet basılacak olan program kitapçığının arka kapağıdestekçinin reklamı için ayrılacaktı

Sponsorlar ı m ı z


Detayl ı bilgi için: www.gelişim.edu.tr İ letiş im için: Telefon: 0212 422 06 70 Faks: 0212 422 06 71 E-posta: bilgi@gelisim.edu.tr

gelisim  

gelisim uni sponsorluk

Advertisement