Page 1

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Madde Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunların bileşikleri. ¾

kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç,

¾

kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ihtiva edebilir,

¾

üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva edebilir.

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Müstahzar

En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltileri.

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Tehlikeli Madde / Müstahzar ¾

Fiziko-kimyasal özellikler; Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir,

¾

İnsan Sağlığı üzerine etkiler; Çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutojen, üreme için toksik ,

¾

Çevre için tehlikeli özellikler; - su ortamında tehlikeli - karasal ortamda tehlikeli

En az birine sahip madde / müstahzar. Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Tehlikeli madde / müstahzarların (Tehlikeli kimyasallar); ¾ Risklerini ¾ Güvenli taşınım ve kullanımını ¾ Kaza halinde alınması gerekli önlemleri içeren belge. Tehlikeli kimyasalların açık kimliği, üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte kimyasal güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşım aracı. Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenleme İlk düzenleme ; Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (11 Temmuz 1993) ¾ Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usül ve Esaslar Tebliği (11 Mart 2002) ¾

GBF’ lerının hazırlanması ve dağıtılması için usul esaslar 11 Mart 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır.

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenleme İkinci düzenleme; ¾

Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26 Aralık 2008; 27092 RG, 5. mükerrer )

26 Aralık 2009 itibari ile yürürlüğe girdi. TKY ve GBF Tebliği yürürlükten kalktı. Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanacak kimyasallar ¾

Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, ‘’Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ‘’ (26 Aralık 2008; 27092 RG, 5. mükerrer)

¾

piyasaya arz edilmesi hedeflenen / arz edilen

madde / müstahzarlar ; - sanayi kimyasalı - bitki koruma ürünü - biyosidal Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanacak kimyasallar ¾

Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış, ancak ;

- gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1, - gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0.2, olup; 1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan, 2) İşyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri olan, madde içeren müstahzarlar için , kullanıcı talep ederse. Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanacak kimyasallar ¾

Kapsam dışı;

Son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan; - İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili kullanılan tıbbi ürünler, - Kozmetikler, - Atık niteliğindeki madde karışımları, - Gıda katkı maddeleri, - Hayvan yemleri, - Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, - Patlama, piroteknik etki elde edilen harp levazımatı, patlayıcılar, infilak malzemeleri. Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması ¾

Hazırlanmasından sorumlular (piyasaya arz edenler); - Üretici (kendi ürünleri) - İthalatçı (ithal ettiği ürünler)

¾

Hazırlayacaklar; Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler.

¾

Güncellenmesi; Teknik gelişmelere bağlı olarak

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması ¾

GBF’ de yer alacak bilgiler; İki bölüm halinde, örnek formatı yönetmeliğin Ek-1’ inde

¾

GBF,1. Bölüm; - hangi mevzuata göre hazırlandığı, - madde/müstahzarın adı, - hazırlanma tarihi, - güncellenmişse tarihi ve kaçıncı düzenleme olduğu, - sayfa ve form numarası

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması ¾

GBF, 2. Bölüm (16 Başlık halinde, Rehberi Yönetmelik Ek-2 ); 1 ) Madde / Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 2 ) Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi, 3 ) Tehlikelerin Tanıtımı, 4 ) İlk Yardım Önlemleri, 5 ) Yangınla Mücadele Önlemleri, 6 ) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri, 7 ) Elleçleme ve Depolama, 8 ) Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 9 ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması ¾

GBF, 2. Bölüm devamı; 10 ) Kararlılık ve Tepkime, 11 ) Toksikoloji Bilgisi, 12 ) Ekoloji Bilgisi, 13 ) Bertaraf Etme Bilgileri, 14 ) Taşımacılık Bilgisi, 15 ) Mevzuat Bilgisi, 16 ) Diğer Bilgiler.

¾

GBF’ nin dili ; Türkçe

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF Dağıtılması ¾

Dağıtılmasından sorumlular (piyasaya arz edenler); - Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı

¾

Dağıtım şekli; - Elektronik ortamda / Yazılı metin olarak, - Ücretsiz.

¾

Dağıtım zamanı; - İlk teslimatta (en geç), - Güncellemede ; güncelleme tarihi dikkate alınarak , 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasalın verildiği kullanıcıya , en geç 3 ay içinde.

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF Dağıtılması ¾

Dağıtım yapılacaklar; - Profesyonel kullanıcı, Üretici , kullanan sanayici , bilimsel araştırma ve geliştirme / üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapanlar

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Bitki koruma ürünleri), - Sağlık Bakanlığı (Biyosidaller), - Çevre ve Orman Bakanlığı (Tamamı, elektronik olarak ). Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Profesyonel kullanıcı tarafından GBF istenecek kimyasallar Kimyasalın etiket bilgilerinde; - Tehlikeli özellik belirtilmişse (işaret ve sembol), - Risk cümlecikleri, güvenlik tavsiyeleri varsa

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Denetim ve Yaptırım ¾

İlgili Kuruluşlar; - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Bitki koruma ürünleri) - Sağlık Bakanlığı (Biyosidaller , Deterjanlar), - Çevre ve Orman Bakanlığı (Diğerleri)

¾

Yaptırım; İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde.

Müfide DEMİRURAL

2010 - Ankara


İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı e- posta : mdemirural@cevreorman.gov.tr

Cevre bakanligi guvenlik bilgi formlari yonetmelik sunum  
Cevre bakanligi guvenlik bilgi formlari yonetmelik sunum  

isg

Advertisement