Page 1

Vol.4 Issue 39 Oct.2016

Thailand

Business & Travel Magazine

E FRE Y P CO

๑๐

จังหวัดนาเที่ยวแหงป ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ เพชรบูรณ เชียงใหม เลย นครราชสีมา กระบี่ ภูเก็ต กาญจนบุรี

Mestyle Thailand


123/3 หมู 3 ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 โทร : 081-841-3504, 063-192-2326, 063-192-2327

ดินแดนแห่งขุนเขา และสายน้ำ แห่งผืนป่าภาคตะวันตก

สํานักงานกรุงเทพ : 6/10 ซอยอารีย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 02 278 0878 แฟกซ : 02 278 5060

pw@pungwaanriverkwai.com www.pungwaanriverkwai.com

รีสอร์ทแห่งความสุข

สำหรับวันพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

72/1 หมู 2 ต.ทามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทร : 034 625 270-3 เบอรมือถือ : 081-196-8078 แฟกซ: 034 515 830


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

News

ยามาฮาตอนรับทัพนักแขงออลเจแปนอยางอบอุน

ตอกย้ำนิยามใหมของการกิน Buffet กับ HOT POT D.I.Y. Buffet

ถึงแมจะเปนเจาตลาดของการกินสุกบ้ี ฟุ เฟตแทบจะเรียกวาเจาแรกๆในเมือง ไทย แตเพราะรูวานี่คือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงที่สุดและมีคู แขงขันทางธุรกิจมากทีส่ ดุ HOT POT จึงไมเคยหยุดนิง่ ในการพัฒนาแนวคิด และจุดขายของแบรนด จนนำมาสูไอเดียของการทำ HOT POT D.I.Y. Buffet ทีต่ อ งบอกวาถือเปนเจาแรกในไทย จากการกินสุกบ้ี ฟุ เฟตในแบบธรรมดาทัว่ ไป วันนี้ HOT POT ไดเริม่ แนวความคิดใหมในการกินสุกบ้ี ฟุ เฟต สูค อนเซปท D.I.Y. Buffet ซึง่ เปนคอนเซ็ปททเ่ี นนการเปดโอกาสใหผบู ริโภคมีสว นรวม กับทุกๆ เมนูในราน เพือ่ ใหไดรสชาติและแบบฉบับความอรอยในแบบทีเ่ ปน ตัวเองมากที่สุด ดวยการชูไอเดียของการเชิญชวนผูบริโภคใหริเริ่มปรุงเมนู อาหารตางๆ จากสารพันเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ HOT POT จัดเสิรฟให เปนพืน้ ฐานในทุกๆ ราน โดยมาจากแนวความคิดทีเ่ ชือ่ วา มากกวาความอรอย ในรสชาติที่ผูบริโภคคุนชินดีอยูแลว คือประสบการณความสุขและชวงเวลา ที่มีคาของผูบริโภคทุกคนที่เขามาใชบริการ ดังนั้นภายใตความหลากหลาย ของพฤติกรรมผูบริ โภค D.I.Y. Buffet จึงเปนคำตอบที่เหมาะสมเปน อยางมากในการเสนอทางเลือกของประสบการณความสุขในแบบที่ลูกคา สามารถสรางสรรคขึ้นมาเองได เพื่อใหทุกๆ นาทีที่มีกับมื้อ HOT POT คือประสบการณความสุขที่ไมสามารถหาไดจากที่อื่นนั่นเอง

นายธีระพงษ โอภาสกรกุล ผูจัดการทั่วไปอาวุโส ฝายสนับสนุนการขาย และการตลาด บริษทั ไทยยามาฮามอเตอร จำกัด นำทัพนักกีฬาไทย สังกัด ยามาฮา ไทยแลนดเรซซิง่ ทีม กลับสูม าตุภมู ิ หลังจากทีอ่ อกไปทำศึกการ แขงขันรถจักรยานยนตทางเรียบชิงแชมปประเทศญีป่ นุ ในรายการ 2016 MFJ SUPER BIKE ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP สนามที่ 4 ณ สนาม โอกายามา เซอรกติ ประเทศญีป่ นุ โดย เดชา ไกรศาสตร #2 สามารถควาอันดับที่ 2 มาครองไดอยางยอดเยีย่ ม และเฉลิมพล ผลไม #65 ควาอันดับที่ 4 มาครองพรอมเก็บคะแนนสะสมขยับขึน้ เปนอันดับ 2 มีลนุ แชมปสนามสุดทาย สำหรับดาวรุง อยางอนุภาพ ซามูล #500 ที่ไดรบั โอกาสลงทำการแขงขันในรุน J-GP3 ไดเดินทางกลับมาพรอมกันอีกดวย โดยมีสื่อมวลชน และแฟนๆ ชาวไทย รวมใหการตอนรับ และมอบชอ ดอกไมแสดงความยินดี ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เมือ่ เร็วๆ นี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Johnnie Walker Green Label กลับมาสรางตำนานอีกครั้งหนึ่ง เอปสัน รวมกับ อิเมจิเนีย เพลยแลนด สรางสรรคโลกแหง ดิอาจิ โอ จีทีเอ็มอี รวมกับ คิง พาวเวอร จัดงาน ‘Johnnie Walker จินตนาการแนวใหม Green Label Launch Party’ ปารตี้สุดเอ็กซคลูซีฟภายใตคอนเซ็พท ‘The Wayfarer : A Journey to the Land of Malt Intensity’ เพื่อ เฉลิมฉลองสูการกลับมาอีกครั้งของ Johnnie Walker Green Label พรอมเปดตัว Johnnie Walker Island Green สุดพิเศษที่วางจำหนาย เฉพาะที่ คิง เพาเวอร ดิวตี้ฟรี เทานั้น โดยภายในงานไดรับเกียรติจาก เซเลบริตี้รวมงานมากมาย อาทิ ปยพันธ เปาอินทร, เจสสิกา อมรกุลดิลก, ดารัน วิสุทธิผล และ ติระวินท เย็นประทีป ณ ราน The Owl Society Whiskey Saloon ซอยสุขุมวิท 61 06 ME STYLE THAILAND

ยรรยง มุ น ี ม งคลทร ผู  จ ั ด การทั ่ ว ไป เอปสั น ประเทศไทย และ เหมื อ นฝ น สิ ร ิ ก รณ คุ ณ าวงศ ผู  อ ำนวยการโครงการ อิ เ มจิ เ นี ย เพลยแลนด (Imaginia Playland) ถายภาพรวมกันในโอกาสเอปสัน รวมเติมเต็มจินตนาการของเด็กๆ ดวยการมอบเอปสันโปรเจ็กเตอร ความสวางสูง และเอปสัน โปรเจ็กเตอรอินเตอรแอ็คทีฟ รวม 13 เครื่อง สำหรับติดตั้งภายในสวนสนุก อิเมจิเนีย เพลยแลนด ชั้น 3 ศูนยการคาดิ เอ็มโพเรียม เพื่อสงเสริมการเรียนรูเพิ่มพูนความสนุก และสรางสรรคจินตนาการของเด็กๆ ผานเทคโนโลยีจากเอปสัน


"โตเกียวเทปงยากิ" ฉลองครบรอบ 8 ป

รานโตเกียวเทปงยากิ (Tokyo Teppanyaki Cuisine) อาหารเมนูปงยาง บนกระทะเหล็กสไตลญี่ปุน จัดกิจกรรมพิเศษฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ป เมื่อลูกคาชำระคาอาหารในทุกๆ 1 ใบเสร็จจะมีมูลคาเทากับ 1 บาท เพื่อสมทบทุนรวมบริจาคใหกับสถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและ ปญญา (บานเฟองฟา) และบานพักสี่ขาเพื่อหมาจรปาจุ นอกจากนั้นเพียง ลูกคากด Like และ Share เพจของราน Tokyoteppanyaki ในเฟสบุค พรอมแฮชแทคคำวา #tokyotoshare ก็สามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการ สงความสุขไดตลอดเดือนตุลาคมนี้!!!! ที่รานโตเกียวเทปงยากิ (Tokyo Tappanyaki Cuisine) ทุกสาขา และที่ชั้น G ศูนยการคามิลลี่ มอลลี่ ไลฟสไตล คอมมิวนิตี้มอลล สุขุมวิท 20 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมและสำรองที่นั่งไดที่ 089-744-4119 และ02-663-4341

รวมฉลองที่สุดแหงความพิเศษ

ครบรอบ 100 ป ใน บีเอ็มดับเบิลยู เฟสติวัล ไทยแลนด 2016 บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู ประเทศไทย ร ว มเป น ส ว นหนึ ่ ง ในการฉลองครบรอบ 100 ปทั่วโลกของบีเอ็มดับเบิลยู กรุป จัดงานบีเอ็มดับเบิลยู เฟสติวัล ไทยแลนด 2016 เพื ่ อ มอบเป น ของขวั ญ ให แ ก พ ลพรรคคนรั ก บีเอ็มดับเบิลยูและลูกคาไดรวมประสบการณสุดพิเศษ ณ มิดวินเทอร กรี น เขาใหญ ในวั น ที ่ 12 พฤศจิ ก ายน 2559นี ้ เ ป ด ให ผ ู  ส นใจลง ทะเบียนและสำรองสิ ท ธิ ์ เ ขา รวมงานได โดยไมมีค า ใชจา ยใดๆ เพี ย ง ร ว มบริ จ าคท า นละสองพั น บาท ซึ ่ ง บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู ประเทศไทยจะ มอบเงิ น ทั ้ ง หมดให แ ก บ  า นแกร ด  า ชุ ม ชนที ่ ใ ห ก ารดู แ ลรั ก ษาเด็ ก กำพร า ติ ด เชื ้ อ เอชไอวี ท ี ่ จ ั ง หวั ด ลพบุ ร ี และโรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ 48 พรรษา ในจั ง หวั ด ลำพู น ก อ ตั ้ ง ขึ ้ น เพื ่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก เด็ ก หญิ ง ที ่ ไ ด ร ั บ ผลกระทบจากป ญ หาทางครอบครั ว หรื อ บิ ด ามารดา เสี ย ชี ว ิ ต ด ว ยโรคเอดส

เคเอฟซี หอมกลิ่นไกแบบไมกลัวแดด

รูส กึ เหมือนเดจาวู เพราะเมือ่ เดือนพฤษภาคมทีผ่ า นมา เคเอฟซี ฮองกง ก็เพิง่ จะเปดยาทาเล็บรสไกทอดใหแฟนๆ ไดรอ งวาว! แตก็ไมรวู า ยังหอม กรุน กันไมพอหรืออยางไร เพราะคราวนี้ เคเอฟซี อเมริกา ถึงกับเลนของ ใหญดว ยการเปดตัว KFC Extra Crispy Sunscreen ครีมกันแดดกลิน่ ไกทอดเอ็กซตราคริสปแสนอรอย สูตร SPF 30 เพื่อนำมาแจกฟรีแบบ จำกัดจำนวนเพียง 3,000 ขวด ใหลกู คาไดนำมาลูบไลทาตัวกันแดดพรอม กับสูดดมกลิน่ ไกทอดใหเต็มปอด ซึง่ ทางเคเอฟซียนื ยันวาเจาครีมกันแดด นีส้ ามารถปองกันยูวจี ากแสงแดดไดจริงๆ แถมยิง่ ไปยืนกลางแดดจากลิน่ ของไกทอดก็ยง่ิ ฟุง กระจายมากขึน้ ดวย แตถงึ หอมแคไหนก็ควรจะอดใจ เอาไวนะ เพราะเจาครีมตัวนีท้ านไมไดจา !

มาสดาผุดโชวรูมตนแบบ สะทอนภาพลักษณ แบรนด สัมผัสถึงความเปนมาสดา

มาสดา เซลส (ประเทศไทย) พรอมดวยคณะผูบริหารมาสดา เอ็ม.เค. กรุปรวมเปนเกียรติ ในพิธีเปดโชวรูมและศูนยบริการมาสดาแหงใหม บนถนนพระราม 2 “มาสดา เอ็ม.เค.” ภายใต Mazda Corporate Identity (MCI) คอนเซ็ปตโชวรูมใหมลาสุดมีสไตลที่โดดเดนทันสมัย บรรยกาศที่อบอุน พรอมใหบริการครบทุกฟงกชั่น นับเปนโชวรูม แหงแรกที่ถูกออกแบบและตกแตงภายใตคอนเซ็ปต ใหมลาสุดของ มาสดา ประกาศปรับภาพลักษณทุกโชวรูมทั่วประเทศทั้ง 147 แหง ใหเสร็จทันภายในป 2561 เพื่อยกระดับแบรนดและสรางประสบ การณที่ดี ใหแกลูกคาเมื่อไดสัมผัสความเปนมาสดา ถายทอดคุณคา ของแบรนดและประสบการณการขับขี่ที่สนุกสนาน พรอมสรางสาย สัมพันธอันแนบแนนกับลูกคาใหกลายเปนแบรนดรถยนตหนึ่งเดียว ที่ลูกคาเลือก ME STYLE THAILAND 07


Business & Travel Magazine Founder หางหุนสวนจำกัด มีสไตล มีเดีย Managing Director ชูชาติ แสงสวาท Editorial Consultant วรัญญา ชนไพโรจน Graphic Designer จุฑารักษ ศิลาเกตุ Editorial Staff อารญา อาจนิยม Photographer อติชาติ ยิ่งแยม Accountant ฐิตาพร อรวรา Director of Sales วีรดา แสงสวาท Sales Manager ธีรัตม ทรงจำ Sles Executive ปราย นริศรา, พิศลยา คำทา

ชยุตพงศ ทรงจำ

EDITOR's TALK นิตยสาร MESTYLE THAILAND ฉบับประจํา เดือนตุลาคม 2559 ขอพาทานมาสัมผัสกับความ Amazing “ 10 จังหวัดนาเที่ยวแหงป 2016” ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขีนธ เพชรบูรณ เลย นครราชสีมา เชียงใหม กระบี่ ภูเก็ต กาญจนบุรี ที่มีความโดดเดน ความสวยงามของธรรมชาติ ที่แตกตางกันออกไป ลวนไดรับความนิยมจาก บรรดานั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง สิ้ น ครั บ เราไปติ ด ตาม ภาพและเนื้อหาวามีอะไรหนาติดตามบางครับ ชูชาติ แสงสวาท / Editor

ME style Media Ltd.,Part. 939/83 หมูบานดอนเมืองวิลลา 2 ซ.เพิ่มสิน 16 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 092-412 2388, 02-065 6060 แฟกซ. 02-065 6060 E-mail: mestyle_travel@hotmail.com www.mestylethailand.com

CONTENTS 06-07 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50

What’s News ขาวสาร งานอีเวนตางๆ What’s on ชลบุรี What’s on ระยอง What’s on ประจวบคีรีขันธ What’s on เชียงใหม What’s on เพชรบูรณ What’s on เลย What’s on นครราชสีมา What’s on กระบี่ What’s on ภูเก็ต What’s on กาญจนบุรี Check in แปซิฟก พารค โฮเทล Check in ซัมแวร เกาะสีชัง Check in ดิเอลลิเมนท กระบี่ รีสอรท Check in ไรจันทรแรม เขาคอ Delicious เดอะ กลาสเฮาส VIP Talk สัมภาษณพิเศษผูบริหาร บารบีคิวพลาซา Health Care & AEC Connect สุขภาพ/รอบรูประตูเออีซี Home style & ECO บานสวย/รักษสิ่งแวดลอม Movie & IT หนังเขาใหม/เทคโนโลยี Promotion สวนลดสินคา


จุดวางหนังสือ หัวหนาสวนราชการในจังหวัด โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สมาชิกหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรม สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย องคการบริหารสวนจังหวัด, ตําบล การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย

ททท.สํานักงานสวนภูมภิ าค กรมการทองเทีย่ ว ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินในเมืองทองเทีย่ วตาง ๆ บริษทั ทัวรชนั้ นํา การรถไฟแหงประเทศไทย โรงพยาบาล โรงแรม รีสอรท สปา สมาคมประชาสัมพันธโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจการทองเทีย่ วจังหวัด

สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย สนามกอลฟ ชัน้ นํา สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย รานกาแฟ - สตารบคั แบล็คแคนยอน - ทรูคอฟฟ ทุกสาขา หางสรรพสินคาชัน้ นํา - เซ็นทรัล ทุกสาขา - เดอะมอลล ทุกสาขา - สยามพารากอน

ชม E-Book ผ่าน www.facebook.com/ Me style Thailand

Travel

MESTYLE มีสไตล ทราเวล

รับจัดประชุม สัมมนา ทองเที่ยว จัดกิจกรรมแคมปปง รับจัดกิจกรรม Walk Rally รับถายภาพนิ่ง - VDO - พรีเวดดิ้งงานแตง

โทร.092-412 2388 ,02-065 6060 Line ID : me654321

หางหุนสวนจำกัด มีสไตล มีเดีย 939/83 หมูบานดอนเมืองวิลลา 2 ซอยเพิ่มสิน 16 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 อีเมล mestyle_travel@hotmail.com


What’s on

1 Chonburi

หาดพัทยา

เกาะล้าน

เกาะสีชัง

หาดบางแสน

ชลบุรี…เมืองแหงการทองเที่ยวระดับโลกที่หลากหลายเกินใจคิด เพราะมีทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร วัด วัง หรือจะไปดื่มด่ำกับ

ความงามของธรรมชาติ ผืนไพร และสัตวปาก็มีพรอม แถมใครชื่นชอบกิจกรรมสนุก ๆ ที่นี่ก็มีพรอม เกาะลาน เปนเกาะที่ ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวมานาน หาดบางแสน เปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วยอดนิยมของชาวไทยมาชานาน มีถนนตัดเลียบหาดเคียงคู ไปกับทิวมะพราว ถัดเขาไปมีรานอาหาร หลายสิบปแลว เนื่องจากอยู ใกลกับพัทยา จึงเดินทางถึงกันได โดยสะดวก ตัวเกาะลานมีความยาว 5 กิโลเมตร กวาง 2 กิโลเมตร รานขายของทีร่ ะลึก นักทองเทีย่ วนิยมไปนัง่ พักผอนชมทิวทัศนทะเล มีชายหาดที่สวยงามหลายแหง สวนใหญคึกคักไปดวยนักทองเที่ยว กันบนเกาอี้ผาใบบนชายหาด ที่มาเลนน้ำ ดูปะการัง เลนกีฬาทางน้ำ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน สวนหาดแสมบรรยากาศ เขาสามมุข เปนจุดทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงควบคูกับหาดบางแสน เงียบสงบกวาหาดอื่น บริเวณเกาะลานและเกาะเล็ก ๆ โดยรอบ เปนทั้งที่ตั้งของศาลเจาแมสามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ และเปนจุดชมวิว อยางเกาะครก-เกาะสาก เปนแหลงดำน้ำดูปะการัง ทั้งแบบน้ำตื้น บนยอดเขาสูงทีม่ ฝี งู ลิงอาศัยอยูจ ำนวนมาก และชอบออกมาอวดโฉม และน้ำลึก รวมทั้งยังเปนสถานที่ฝกเรียนดำน้ำ เพื่อขออาหารกันอยูตลอดวัน หาดพัทยา เปนหาดทรายทีม่ คี วามยาวตอเนือ่ งประมาณ 3 กิโลเมตร โดยแบงเปนพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต โดยทีห่ าดพัทยาใต นัน้ ถือเปนศูนยรวมความเจริญและแสงสี ยามค่ำคืนมีการปดถนนเปน Walking Street ใหนักทองเที่ยวเดินชอปปงไดโดยสะดวก หาด พัทยาเหนือเปนบริเวณที่สงบกวาสวนอื่น นักทองเที่ยวที่ตองการ ความเปนสวนตัวนิยมไปเลนน้ำพักผอน

12 ME STYLE THAILAND

เกาะสีชัง เปนเกาะขนาดใหญที่มีฐานะเปนอำเภอหนึ่งของชลบุรี เปนทีจ่ อดเรือสินคานานาชาติ และเปนเกาะนาทองเทีย่ วในบรรยากาศ ทองถิ่น ซึ่งสามารถแวะทองเที่ยวในวันเดียวหรือพักคางคืนก็ ได ชุมชนเกาะสีชังอยูทางดานตะวันออกของเกาะ และเปนพื้นที่ตั้ง ของทาเรือเทววงศ (ทาลาง) รวมทั้งยังเปนจุดเริ่มตนการเดินทาง ดวยรถสามลอเครื่องไปสูจุดทองเที่ยวตางๆบนเกาะ


เขาชีจรรย์

ตลาดน้ำ 4ภาค

ฐานทัพเรือสัตหีบ

เขาพัทยา่ เขาชีจรรย เปนเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินนำไปใชในการกอ สราง ตอมาสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเสียดายลักษณะภูมิทัศน อันสงางามของเขาลูกนี้ จึงมีพระดำริที่จะอนุรักษ ไว และไดดำเนิน การสรางพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะของพระพุทธฉายที่ ใหญ ที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ใน พ.ศ. 2539 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนาม พระพุทธรูปนี้วา "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" เขาพัทยา หรือเขาทัพยา หรือเขาทัพพระยา มีจดุ ชมวิวซึง่ สามารถ มองเห็นเมืองพัทยาไดทั้งหมด อยู ในเขตของสถานีวิทยุโทรทัศน สทร.5 พัทยา เปดใหเขาชมไดตั้งแตเชาตรูจนถึงดึก มีนักทอง เที่ยวนิยมขึ้นไปชมวิวกันเปนจำนวนมาก ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนบานของราชนาวีที่ใหญที่สุดในฝงอาวไทย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา อยูหัว เมื่อ พ.ศ. 2457 ครั้งประพาสเลียบชายฝงทะเลตะวันออก ไดทอดพระเนตรเห็นวาชายฝงบริเวณนี้มีชัยภูมิดีเยี่ยม สามารถ สรางฐานจอดเรือรบได เปดพืน้ ทีบ่ างสวนใหประชาชนไดเขามาทองเทีย่ ว

วัดพระใหญ่

เขาสามมุข

ตลาดน้ำ 4ภาค สถานทีท่ อ งเทีย่ วเชิงอนุรกั ษทางศิลปวัฒนธรรมไทย กลางใจเมืองพัทยา จำลองวิถีชีวิตความเปนอยูอยางไทยที่เรียบงาย และแสดงใหเห็นถึงความผูกพันกับสายน้ำตัง้ แตอดีตสืบทอดมาจนถึง ปจจุบนั รวมถึงการเรียนรูภ มู ปิ ญ ญาชาวบานทีม่ เี สนหท น่ี า หลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต และที่นี่นักทองเที่ยวจะไดเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอัน งดงาม นัง่ เรือพายชมทัศนียภาพ 2 ฝง น้ำ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เปนพระอารามหลวงทีส่ รางขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2519 เพือ่ ถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช และตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับเปนองคอุปถัมภก บริเวณทางเขาวัดมีศาลานานาชาติ ซึ่งเปนสถาปตยกรรมประจำชาติ ของประเทศตางๆ ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธ บาทจำลอง พระเจดียใหญบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระสัมมาสัม พุทธเจา และพระธาตุของพระอรหันตสาวก วิหารพระญาณเรศร วิหารพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธไพรีพนิ าศ ฯลฯ และดวยสภาพ ภูมศิ าสตรทต่ี วั วัดตัง้ อยูบ นเนินเขาสูง จึงสามารถมองออกไปเห็นทัศนีย ภาพของเขตวัดจรดเมืองพัทยาไดกวางไกลสุดสายตา ME STYLE THAILAND 13


What’s on

2 Rayong นอกจากความงดงามของธรรมชาติ ระยอง ยังเปนแหลงผลิตอาหารทะเลทีส่ ำคัญ เปนแหลงปลูกผลไมเมืองรอนทีม่ คี ณุ ภาพ โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุด และยังเปนทีต่ ง้ั ของโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝง ตะวันออก ซึง่ เปนเขต เศรษฐกิจแหงใหมของ ประเทศ ทางหลวงสายสำคัญจากทุกภูมภิ าคทีม่ งุ หนาสูเ มืองระยอง

เกาะเสม็ด

เรือหลวงประแส เกาะเสม็ด (เกาะแกวพิศดาร) ตัง้ อยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเ กาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง ระยอง ซึง่ เปนแหลงทองเทีย่ วที่ไดรบั ความนิยมจากนักทองเทีย่ ว ทัง้ ชาวไทยและตางประเทศ ประกอบดวย อาว และหาดทรายสวยงาม มากมาย เชน หาดทรายแกว เปนหาดทรายทีย่ าวและสวยทีส่ ดุ ของเกาะ อาววงเดือน ซึง่ เปนหาดทีม่ ลี กั ษณะโคงเสีย้ วพระจันทร บนเกาะมีทพ่ี กั รานอาหาร และกิจกรรมทองเทีย่ วตาง ๆ ไวบริการนักทองเทีย่ วอยาง มากมาย พระเจดียก ลางน้ำ ความงดงามแหงศรัทธาบนเกาะกลางแมนำ้ ระยอง หางจากตัวเมืองระยองไปทางใต 2 กิโลเมตร เจาเมืองคนแรกของ จังหวัดระยอง คือ พระศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เปนผูสราง ซึ่งใชเปนสัญลักษณของชาวเรือวาไดเดินทางมาถึงเมือง ระยองแลว ปจจุบันอยู ในความดูแลของวัดปากน้ำ ในวันเพ็ญเดือน 12 จะมีงานประเพณีหม ผาพระเจดีย แขงเรือยาวและงานลอยกระทง ซึง่ ไดจดั สืบทอดกันมา 60 กวาปแลว 14 ME STYLE THAILAND

หาดแม่รำพึง

หาดแม่พิมพ์

วัดปาประดู ตั้งอยูที่ ต.ทาประดู อ.เมืองระยอง เปนวัดเกาแก สัน นิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไดรับการยกฐานะเปนพระ อารามหลวงในป พ.ศ.2533 ภายในวิหารเปนทีป่ ระดิษฐานพระพุทธ ไสยาสนประทับอยูในทาตะแคงซาย ซึ่งเปนพุทธลักษณะพิเศษกวา พระนอนองคอน่ื ๆ ชาวระยองนิยมมากราบไหวขอพรเพือ่ เปนศิรมิ งคล สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพ อยูถ ดั จากบานเพ และทาเรือเกาะเสม็ด ตามถนนเลียบชายหาด สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพเปนชายหากทีเ่ หมาะ แกการเลนน้ำ บรรยากาศรมรืน่ ดวยทิวสนทะเลตลอดสองขางทาง ใหคณุ รูส กึ สดชืน่ ผอนคลาย นอกจากนี้ ยังเปนจุดชมวิวเกาะเสม็ดทีส่ วยงามอีก จุดหนึง่ หาดแมรำพึง - บานกนอาว อยูห า งจากตังเมืองระยองประมาณ 11 กม. จากถนนสุขมุ วิทมีทางแยกขวา(กม.229) เขาหาดแมรำพึง ชายหาดมี ความยาว 12 กิโลเมตร ถนนเลียบหาดมีความยาว 10 กิโลเมตร ชายหาด สะอาดเหมาะแกการเลนน้ำ มีทพ่ี กั สำหรับนักทองเทีย่ วมากมาย บริเวณ สุดหาดเปนทีต่ ง้ั ของบานกนอาว ซึง่ เปนหมูบ า นชาวประมงพืน้ บาน


หาดแสงจันทร์

น้ำตกเขาชะเมา

วัดป่าประดู่

เจดีย์กลางน้ำ

ตลาดเกาะกลอย

อนุสาวรียส นุ ทรภู ตัง้ อยูเ ลยแหลมแมพมิ พไปทาง อ.แกลง ประมาณ 5 กม. เปนอนุสาวรียท ส่ี รางขึน้ เพือ่ ระลึกถึงทานสุนทรภู กวีศรีรตั นโก สินทร เปดใหเขาชมไดทกุ วัน

สุนทรภู่

ตลาดบ้านเพ

หาดแสงจันทร ตัง้ อยูต ำบลปากน้ำใหม หางจากตัวเมืองระยอง 7 กม. เปนชายหาดติดตอกับหาดแหลมเจริญ สามารถเลนน้ำทะเลได มีรา นอาหาร และทีพ่ กั ไวบริการ แหลมแมพมิ พ์ ตัง้ อยูในเขตอำเภอแกลง หางจากตัวเมืองระยอง 48 กม. จากถนนสุขมุ วิทมีทางแยกขวาไปแหลมแมพมิ พไดหลายเสนทางดวยกัน ธรรมชาติสวยงามเหมาะแกการเลนน้ำ มีบริการทีพ่ กั และรานอาหารตลอด แนวชายหาด ปากน้ำประแส ตัง้ อยูท ต่ี ำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จากอำเภอแกลง เดินทางมาทางดานทิศตะวันออกตามถนนสุขมุ วิทประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบสามแยกประแส แลวเลีย้ วขวาเขามายังปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำ กระแส เปนชุมชนริมแมนำ้ ตัง้ แตสมัยอยุธยา มีแมนำ้ ประแสกัน้ เขตตำบล มีลำคลองลงสูท ะเล มีการทำนากุง เลีย้ งปลาน้ำกรอย สวนริมฝง แมนำ้ ประแส มีทา เรือประมงขนาดใหญ บริเวณปากแมนำ้ เปนชุมชนหนาแนน

ตลาดน้ำเกาะกลอย เปนตลาดยอนยุคขนาดเล็กๆเปนแหลงชอป ชิม ชิลในตัวเมืองระยอง ภายในตัวตลาดมีพน้ื ที่ไมกวางมากลักษณะเปน เรือนแถวไมกลางสระน้ำ ตกแตงออกแนวโบราณเพือ่ ใหเขากับบรรยา กาศของความเปนตลาดเกา ชวนใหถงึ กลิน่ อายของความเปนอดีตใน วันวาน ถือวาเปนสถานทีพ่ กั ผอนทีเ่ หมาะสำหรับคนทีม่ าเทีย่ วในตัว เมืองระยองควรแวะมาเดินเลนถายภาพ ตลาดบานเพ หาของทะเลอรอยๆ ฝากคนทางบาน กันซะหนอย ตลาดบานเพ มีของฝากทั้งอาหารทะเลทั้งสดและแหงใหชอปเพียบ หลายรานยังมีรบั ยางหรือนึง่ เพือ่ ใหชมิ ไดในเวลาไมกว่ี นิ าที พรอมน้ำจิม้ ซีฟดู แซบๆ น้ำตกเขาชะเมา เปนน้ำตกที่ใหญและมีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ของอุทยาน เสน ทางสูต วั น้ำตกนัน้ เห็นชัดเจนและเดินงาย จากลานจอดรถเพียงไมไกล จะพบสายน้ำของชัน้ วังหนึง่ น้ำนัน้ ไหลลดหลัน่ มาจากชัน้ วังมัจฉาซึง่ มี ปลาพลวงหินแหวกวายอยู ใหผมู าเยือนไดนง่ั มองพรอมปลอยอารมณ ไปตามการไหลของสายน้ำทีล่ ดั เลาะผานหินกอนโคงมนขนาดโตๆ อัน เปนจุดเดนของน้ำตกแหงนี้

ME STYLE THAILAND 15


What’s on

3 PrachuapKhiriKhan

เขาช่องกระจก

เขาตะเกียบ วัดเขาตะเกียบ ตั้งอยูบนเขาตะเกียบ เปนอีกวัดที่ถาไปประจวบ คีรีขันธ ไปหัวหินตองไดไปสักครั้งเพราะความสวยงาม วัดทางสาย ตั้งอยูริมทะเลบานกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ และเปนแหลงเรียนรูใ นดาน สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศาสนา และแหลงเรียนรูดานนิเวศวิทยา ไดเปนอยางดี พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย เกายอด พระปรางค จัตุรมุขสูงสามชั้น สามารถมองเห็นไดแต ไกล ตัง้ อยูบ นยอดเขาปกธงชัย ซึง่ เปนจุดชมวิวทีส่ วยงามสามารถมองเห็น ชายหาดบานกรูด เวิ้งอาวและทิวมะพราวสุดสายตา จุดชมวิวเขาแดง ตั้งอยูภายในหมูบานเขาแดง ในเขตอุทยาน แหงชาติสามรอยยอด ที่ตั้งของหมูบานจะติดกับภูเขาที่มีหนาผาสี แดง จึงไดเปนที่มาของหมูบานเขาแดงนั่นเอง

16 ME STYLE THAILAND

วัดทางสาย

จุดชมวิวเขาแดง

เขาชองกระจก เปนจุดชมทิวทัศน ในมุมสูงของตัวเมืองและอาว ประจวบฯ ทีม่ คี วามสวยงามโดดเดนจนมีคำกลาววา หากมาทองเทีย่ ว ตัวเมืองจังหวัดประจวบคีรขี นั ธแลวยังไมไดขน้ึ ไปบนเขาชองกระจก ก็เหมือนกับวายังไมไดมาถึงเมืองประจวบฯ ทำใหสถานทีแ่ หงนีเ้ ปน หนึง่ ในเปาหมายของนักทองเทีย่ วหลาย ๆคนซึง่ เดินทางมาพักผอน ถ้ำพระยานคร เปนถ้ำมีพลับพลาที่ประทับสวยเมื่อตองแสงตะวัน ประวัตแิ ตโบราณไดชอ่ื นี้ เพราะเจาพระยานครเปนผูค น พบครา รวม เสด็จประพาสในรัชกาลที่ 5 ตอมาพระมหากษัตริย หลายพระองค ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ใครจะเชื่อวายาม พระอาทิตยสอง แสง ผานปลองเขาในวันและเวลา พลับพลา ทีป่ ระทับเรืองรองงดงามยิง่ กวาใชไฟดวงใด วนอุทยานปราณบุรี ตัง้ อยูใน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ โดย มีแมนำ้ ปราณบุรีไหลผานตอนกลางของพืน้ ทีป่ า มีทวิ ทัศนทางธรรม ชาติทส่ี วยงาม เหมาะสำหรับการเทีย่ วชม และศึกษาธรรมชาติเกีย่ ว กับระบบนิเวศปาชายเลน เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปา ชายเลนเปน สะพานไมยกระดับ ทอดยาวไปโดยรอบ ทางเดินสะดวกสบาย พรอมสัมผัสพันธุ ไมปา ชายเลน


สถานีรถไฟหัวหิน

ถ้ำพระยานคร

ศาลหลักเมือง

ชายหาดหัวหิน

วัดตาลเจ็ดยอด

อ่าวประจวบ

วนอุทยานปราณบุรี

หาดบ้านกรูด

อ่าวมะนาว

สถานีรถไฟหัวหิน เปนสัญลักษณของหัวหินอีกทีห่ นึง่ ดวยสถาปตยกรรม แบบสมัยกอนทีส่ รางตัวอาคารดวยไม และสวยงามนาไปถายรูปสักแชะ ! ไวเปนทีร่ ะลึก และในบริเวณสถานีรถไฟหัวหินนี้ มีการนำโบกีเ้ กาอายุ กวา50 ป มาปรับปรุงเพื่อจัดทำเปนหองสมุดรถไฟ เพื่อใหบริการ ประชาชนฟรีอีกดวย

หาดบานกรูด อยู ในเขตบานกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนชายหาดที่กวางและสวยงาม มีแนว หาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ขนานไปกับถนนเลียบชายหาด ซึง่ บานกรูด ขึ้นชื่อวาเปนหาดที่สวยงามอีกแหงหนึ่งในประเทศไทย แตเดิมบริเวณ บานกรูด จะมีตนมะกรูดขึ้นมากมาย

ชายหาดหัวหิน เปนชายหาดทีม่ เี อกลักษณเปนของตัวเองมาก เพราะ ที่นี่มีการขี่มาเที่ยวเลียบหาด พาชมทิวทัศนของทองทะเลอาคาร บานพักตามแนวชายหาด บานบางหลังสามารถบอกเรื่องราวของ ความเปนเมืองตากอากาศเกาแกและความเปลี่ยนแปลงของหัวหิน ไดเปนอยางดี

อาวประจวบ เปนหนึง่ ในสามของอาวทัง้ หมดในอำเภอเมืองจังหวัด ประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองสามอาว ที่ประกอบไปดวย อาวมะนาว อาวประจวบ และอาวนอย ทิศเหนือของอาวประจวบ ติดกับเขาตามองลายซึ่งเชีื่อมกับอาวนอย สวนที่ใตติดกับเขาลอม หมวกและอาวมะนาวซึ่งเปนที่ตั้งกองบิน 53 บริเวณกลางอาวประ จวบจะมีภูเขาตั้งตระหงานเปนสัญลักษณของอาวประจวบอยูนั่นก็ คือเขาชองกระจกที่ทุกคนรูจักกันดีเพราะมีฝูงลิงและวัดอยูบนเขา

ศาลหลักเมืองประจวบคีรขี นั ธ ตัง้ อยูถ นนสละชีพ ตรงขามศาลากลาง จังหวัด เปนศิลปะเแบบลพบุรี สรางขึ้นในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยา นนท เปนผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ พระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ทรงเปด ศาลหลักเมืองนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อเปนสิริมง คล และเปนหลักชัยคูบานคูเมือง

อาวมะนาว อยู ในเขตกองบิน 53 กองทัพอากาศ เปนหาดสะอาด ธรรมชาติสวยงาม เหมาะแกการเลนน้ำตรงขามกับหาดเปนเขาลอม หมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวใหเดินไปเที่ยวชมได บนยอดเขาลอมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาล เจาพอเขาลอมหมวกและเปนที่ตั้งของเขตอนุรักษพันธุคางแวน ME STYLE THAILAND 17


What’s on

4 Chaingmai

พระธาตุดอยสุเทพ

วัดเจ็ดยอด

น้ำตกแม่ยะ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นับเปนวัดเกาแกทม่ี คี วามศักดิส์ ทิ ธิม์ ากวัดหนึง่ ของประเทศไทย ซึง่ มี ความสำคัญในแงประวัตศิ าสตร เปนวัดคูบ า นคูเ มืองทีห่ า มพลาดเมือง มาถึงจังหวัดเชียงใหม ภายในเปนที่ประดิษฐานขององคเจดียทรง มอญ ที่ใตฐานพระเจดียมีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจาบรรจุ อยู ซึ่งจัดไดวาเปนปูชนียสถานที่แสดงออกถึง ศิลปกรรมลานนาไทยที่สำคัญคู เมืองเชียงใหมมาชานาน โดยนัก ทองเที่ยวสามารถขึ้นมาชมความงดงามขององคเจดียพรอมกับชม ทิวทัศน เจดียเ จ็ดยอด เปนโบราณสถานทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของวัด เชือ่ วาถายแบบ มาจากมหาโพธิเจดียพุทธคยา ประเทศอินเดีย สรางประมาณ พุทธศตวรรษที่ 19-20 เมื่อ พ.ศ.2020 พระเจาติ โลกราชโปรดฯ ใหจัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาจักรลานนา 18 ME STYLE THAILAND

น้ำตกห้วยแก้ว

น้ำตกแมยะ เปนน้ำตกทีม่ ตี ง้ั อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ไดชื่อวาเปนน้ำตกที่สวยอันดับตนๆ ของไทยเปนน้ำตก ขนาดใหญ ที่มีความสวยงามมาก มีขนาดใหญและสวยที่สุด และสูงที่สุดของ ของบรรดาน้ำตกในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ใครไดแวะไป ดอยอินทนนทระหวางขึ้นดอยไมควรพลาด เคยไดรับการจัดอันดับ เปนน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไทยกอนมีการคนพบน้ำตกทีลอซู ที่จังหวัดตาก สายน้ำจากลำหวยแมยะตกจากหนาผาสูงชันไหล ลดหลั่นลงมาประมาณ30 ชั้น น้ำตกหวยแกว เปนน้ำตกที่อยู ใกลเมืองเชียงใหมมากที่สุด ตัว น้ำตกมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลตลอดป รอบๆ บริเวณ สวยงามไปดวยทิวทัศนและความรมรืน่ ของพันธุไมนานาชนิด นับวาเปนสถานที่พักผอนของชาวเชียงใหมที่เปนที่นิยม


น้ำพุร้อนสันกำแพง

วัดพระสิงห์

ร่มบ่อสร้าง

ถนนคนเดิน

พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์

พระตำหนักภูพิงค์ฯ

ถนนคนเดินทาแพ แหลงละลายทรัพยชั้นยอดที่เปดขายของชั้นเยี่ยม พรอมใหนักทอง เที่ยวไดชอป ชิล ชมกันแบบเต็มอิ่มกับสินคาหลากหลายชนิด อาทิ งานฝมือ เครื่องประดับ ผาทอมือ งานไมแกะสลัก ฯลฯ เรียกไดวา ชอปกับแบบจุใจตลอดถนนพระปกเกลาเรื่อยไปจนถึงถนนราช ดำเนินเลยที น้ำพุรอนสันกำแพง ตั้งอยู ใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 34 กิโลเมตรนับ เปนแหลงน้ำพุรอน ที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคูกับการทองเที่ยวของเมืองเชียงใหม เชนกัน บรรยากาศรมรื่น สวยงาม ลอมรอบไปดวยภูเขาธรรมชาติ ไมดอกนานาพรรณ และ ไดตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรยธรรมชาติ ที่ี มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใตพื้นโลกกอกำเนิดน้ำรอนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส พระตำหนักภูพงิ คราชนิเวศน เปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงในดานความสวยงาม และมีความสำคัญยิ่ง คือ เปนที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาท สมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ พระตำหนักแหงนี้ สรางขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2503 บริเวณใกลดอยบวกหา ลักษณะเปนแบบสถาปตยกรรมไทย ภายใน ปลูกไมดอกชนิดตางๆ ไวอยางสวยงาม

ดอยอ่างขาง

ดอยอินทนนท์

ดอยอางขาง ดินแดนแหงความสวยงามที่อบอวลไปดวยความ โรแมนติกและกลิน่ ไอแหงความเปนธรรมชาติและเรือ่ งราวแหงวิถชี วี ติ ชาวเขา เที่ยวดอยอางขางแทบทุกป ไปแตละครั้งก็จะไดความรูสึก ที่แตกตางกันไป หากเราไปหนาฝนก็ ไดบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง หนารอนก็จะไดอกี แบบหนึง่ และแนนอนไฮไลตของการมาทองเทีย่ ว อางขางคงมาหนีไมพน หนาหนาวทีฟ่ า สวยใส ไดไออนุ ของสายหมอก บางและแสงแดดยามเชา ยิง่ ถามาในชวงทีด่ อกซากุระแทในโครงการ หลวงรวมถึงดอกพญาเสือโครงบานดวยแลวก็จะยิง่ เพิม่ ความโรแมน ติกขึ้นไปอีกหลายเทา ดอยอินทนนท นี้เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่ง พาดผาน จากประเทศเนปาล ภูฐาน พมา และมาสิน้ สุดทีน่ ่ี สิง่ ทีน่ า สนใจของ ดอยนี้ไมเพียงแตเปนยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ดวยความสูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางเทานั้น แตสภาพภูมิประ เทศและสภาพปาทีห่ ลากหลาย ไมวา จะเปนปาดงดิบ ปาสน ปาเบญ จพรรณ และอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะ มีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้งน้ำคาง ยังกลายเปนน้ำคาง แข็ง หรือ แมคะนิง้ สิง่ ตาง ๆเหลานีเ้ ปนเสนหด งึ ดูดใหมผี มู าเยือน ที่นี่อยางไมขาดสาย

ME STYLE THAILAND 19


What’s on

5 Phetchabun

วัดผาซอนแกว

อนุสรณสถานผูเสียสละเขาคอ

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง

พระธาตุผาซอนแกว ชมความงดงามของเดจียสีเหลืองทองอราม ที่เห็นโดดเดนจับตามาแต ไกล มาที่นี่นอกจากจะไดสัมผัสบรรยา กาศอันแสนเงียบสงบของสถานที่ซึ่งเปนศูนยปฏิบัติธรรมแลว เรายังไดสักการะพระบรมสารีริกธาตุในองคพระธาตุเพื่อเปนสิริ มงคลของชีวิตอีกดวย เจดียพระบรมสารีริกธาตุเขาคอ ถูกสรางตั้งอยูบนยอดเขาติด กับหอสมุดนานาชาติเขาคอ บานกองเนียม ต.เขาคอ ยอดเจดีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอันเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ชมไรตนยาสูบ จากทางหลวงหมายเลข 21 วิ่งไปสู อ.หลมสัก หนึ่งในแหลงปลูกตนยาสูบแหลงใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ระหวางทางเราไดเห็นไรยาสูบเปนระยะ ซึ่งมองเผินๆ ชางคลาย ไรกระหล่ำปลี ดูเขียวขจีสดชื่นตลอดทาง 20 ME STYLE THAILAND

พระตำหนักเขาคอ

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง สถานที่ทองเที่ยวขนาดใหญที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัด พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ มีหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ สล. 8 (หนองแมนา) ตำบลหนองแมนา อำเภอเขาคอ และอยู หางจากที่ทำการอุทยานฯ ดานจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 60 กม. ซึ่งจุดทองเที่ยวดานจังหวัดเพชรบูรณสวนใหญเปนปาสนธรรมชาติ และทุง หญาสะวันนา ที่มีทิวทัศนและพรรณไมดอกที่สวยงาม โดยเฉพาะชวงปลายฤดูฝน-ฤดูหนาว เหมาะแกกิจกรรมเดินปา กางเต็นทพักแรม และปนจักรยานเสือภูเขา อนุสรณสถานผูเสียสละเขาคอ เปนหินออนทั้งหมดเปนรูป สามเหลี่ยมฐานอนุสรณกวาง 11 เมตร ความสูงจากแทนบูชาถึง ยอดอนุสรณสถานสูง 24 เมตรถูกสรางขึ้นเพื่อเทอดทูนวีรกรรม ของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ ไดพลีชีพในการสูรบเพื่อปกปอง พื้นที่ในเขตรอยตอ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย


อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ

น้ำตกศรีดิษฐ

ภูทับเบิก

อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา

ชมไรตนยาสูบ

อนุสาวรียจีนฮอ

อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตรการตอสูทางอุดมการณของชนชาติ ไทยที่สำคัญ ในอดีต

ภูทับเบิก สัมผัสทะเลหมอกบนยอดภูเขา ชื่นชมความเขียวขจี ของพรรณไม สูดอากาศบริสุทธิ์ และเฝามองความสวยงามของ พระอาทิตยขึ้นยามเชาและยามเย็น ตองไมพลาด

อนุสาวรียจีนฮอ ตั้งอยูเลย กม. 23 ของทางหลวงหมายเลข 2196 ไปเล็กนอย เปนอนุสาวรียทหารอาสาจากหนวยรบกองพัน ที่ 93 ซึ่งมาชวยรบในพื้นที่เขาคอและเสียชีวิตในการสูรบ ที่ตรง นี้เปนอีกจุดนึกที่เราจะไดสัมผัสบรรยากาศยามเชาแบบสดชื่นๆ

ไร ก ะหล่ ำ ปลี เต็ ม ไปหมดทุ ก ภู เ ขา เราสามารถเดิ น ไปดู เ ก็ บ กะหล่ำปลี ซึ่งก็เปนชาวเขาเผามง จะขอซื้อมากินก็ ไดราคาแสน ถูกและสดกรอบเหนือคำบรรยาย

พระตำหนักเขาคอ เปนพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ เปนที่ทรงงานและแปร พระราชฐานมาประทับแรมในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอด พระเนตรงานโครงการในพระราชดำริ และทรงตรวจเยี่ยมราษฎร อำเภอเขาคอและอำเภอใกลเคียงในอดีต ตั้งอยูบนเขายา จุดชม วิวเมืองเขาคอที่สามารถชมไดกวาง 360 องศา ในสวนของพระ ตำหนักเขาคอเปนอาคารเชื่อมตอกันลักษณะรูปวงแหวน 2 ชั้น บริเวณโดยรอบเต็มไปดวยสวนหยอมที่ปลูกไมดอกนานาชนิด มีอากาศที่เย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผอน บริเวณใกลๆ กัน มีบานพักทหารมาซึ่งเปดใหนักทองเที่ยวพักคางคืนได

น้ำตกศรีดิษฐ ตั้งอยูพื้นที่เขาคอ เปนน้ำตกขนาดใหญ มีน้ำไหล ตลอดป เปนน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผานหนาผาหินกวาง มอง เห็นคลายมานน้ำ ตกลงสูเบื้องลางกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม ในชวงฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณมาก ในฤดูรอนน้ำจะไหลเอื่อยๆ แต ไมแหงขอด มีลานกวางสำหรับเลนน้ำ เปนแหลงพักผอนหยอนใจ และเปนแหลงน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ เปนโบราณสถานสำคัญแหงหนึ่ง ของจังหวัดเพชรบูรณ อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานใน เมืองเกาศรีเทพ ศรีเทพเปนเมืองโบราณทีอ่ ยูในทองทีอ่ ำเภอศรีเทพ เดิมมีชื่อวา "เมืองอภัยสาลี"ถูกคน พบเมื่อสมเด็จกรมพระยา ดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ และได ทรงเรียกเมืองนีเ้ สียใหมวา "เมืองศรีเทพ" เมือ่ ป พ.ศ. 2447-2448

ME STYLE THAILAND 21


What’s on

6 Loei

ภูกระดึง

ภูเรือ อุทยานแหงชาติภูกระดึง เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ได รับความนิยมมากแหงหนึ่งของเมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติ สมบูรณ ประกอบดวยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้ง ทุงหญา ปาสนเขา ปาดิบ น้ำตกและหนาผาชมทิวทัศนเสนทาง ขึ้นภูกระดึง ทางขึ้นคอนขางชันแตจะมีจุดแวะพักที่ “ซำ” หมายถึงบริเวณที่มีแหลงน้ำใตดินผุดขึ้นมาแตละจุดมีเครื่องดื่ม และอาหารบริการ ทั้งนี้อุทยานแหงชาติภูกระดึงจะปดระหวาง เดือนมิถุนายน - กันยายน ทุกปเพื่อใหสภาพธรรมชาติฟนตัว และปรับปรุงสถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักทองเที่ยว 22 ME STYLE THAILAND

อุทยานแหงชาติภูเรือ หนาวสุดในแดนสยาม มีพื้นที่ครอบคลุม ทองทีอ่ ำเภอภูเรือและอำเภอทาลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตดานทิศเหนือ อยูติดกับประเทศลาว พื้นที่ปาภูเรือประกอบดวยทิวเขาสูง สลับ ซับซอนเรียงรายเปนรูปตางๆ นาพิศวงสลับกับที่ราบเปนบางสวน สาเหตุที่ขนานนามวา "ภูเรือ" เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่น ออกมาดูคลายสำเภาใหญ และที่ราบบนยอดเขา มีลักษณะคลาย ทองเรือตลอดจนมีธรรมชาติและ ทิวทัศนที่สวยงาม มียอดเขาสูง


พระธาตุศรีสองรัก

เชียงคาน

พระธาตุพระธาตุ สัจจะ สัจจะ เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแมน้ำโขงสุดชายแดนไทย เปนอำเภอ หนึ่งในจั งหวั ด เลย ที ่ คงยังคงไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใชชีวิตแบบเรียบงาย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดู ยากในปจจุบัน เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แหงนี้ กำลังเปนที่สนใจ ของนักทองเที่ยวจำนวนมาก ภาพบานเกาๆที่เรียงรายติดกัน อยูริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ใหนักทองเที่ยวหลายตอหลายรุน ตาง หลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บานเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบง ออกเปนซอย เล็กๆ เรียกวา ถนนศรีเชียงคาน ขนานคูกันไป ไปกับถนนใหญ ซึ่งเปนถนนสายหลัก เริ่มตั้งแตถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24 แบงเปนถนนศรีเชียงคานฝงบนกับฝงลางซึ่งชื่อ ซอยเหมือนกัน พระธาตุศรีสองรัก สรางขึ้นถวายเปนอุเทสิกเจดีย(หมายถึงเจดีย สรางขึ้นโดยเจตนาอุทิศใหพระศาสนาโดยไมกำหนดวาตองเก็บรัก ษาสิ่งใด) สรางขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103เสร็จในปพ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสรางขึ้นเพื่อเปนสักขีพยานในการชวย เหลือซึ่งกันและกันระหวางกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน) สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช

พิพิธภัณฑผีตาโขน

สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย – ลาว พระธาตุสจั จะ ตัง้ อยูบ ริเวณวัดลาดปู บานทาลี่ ตำบลทาลี่ ไปตาม ทางหลวงหมายเลข 201แยกซายเขาทางหลวงหมายเลข 2115 สายทาลี่ - อาฮีหางจากที่วาการอำเภอทาลี่ประมาณ 2 กิ โลเมตร องคประกอบของพระธาตุสจั จะประกอบดวยดอกบัวบานมีกลีบ 3 ชัน้ สูงประมาณ 1 เมตรตั้งอยูรอบองคพระธาตุสัจจะ องคพระธาตุสูง 33 เมตรมีสญั ลักษณคลายคลึงกับพระธาตุพนม มีเศวตฉัตร 7 ชัน้ ประดิษฐานไวบนยอดสุดของพระธาตุสัจจะ สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย – ลาว นักทองเทีย่ วสามารถขาม สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว ไปเที่ยว สปป.ลาวไดที่ดาน พรมแดนบานนากระเช็ง ดานศุลกากรทาลี่ โดยคนไทยที่ขามไป เที่ยวเฉพาะรานคาชายแดนของลาวที่อยูบริเวณสะพานไมตองทำ ใบผานแดน พิพิธภัณฑผีตาโขน ตั้งอยู ในวัดโพนชัย ถนนแกวอาสา หางจาก อำเภอดานซายประมาณ 2 กิโลเมตรตัวพิพิธภัณฑเปนบานเรือน ไมจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเมืองดานซาย นิทรรศ การผีตาโขนการสาธิตทำหนากากผีตาโขน และสินคาของที่ระลึก ผีตาโขนในรูปแบบตางๆ

แกงคุดคู เปนแกงหินใหญขวางอยูกลางลำน้ำโขง ในชวงโคงของลำน้ำโขงพอดีทำใหเกิดกระแสน้ำเชี่ยวไหลผานแกง ในหนาน้ำ น้ำจะ ทวมจนมองไมเห็นแกงเวลาที่เหมาะจะชมแกงคุดคู คือ เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคมซึ่งเปนเวลาที่น้ำแหงมองเห็นเกาะแกง ชัดเจน มี โคงสันทรายริมแมน้ำสำหรับนักทองเที่ยวที่อยากสัมผัสสายน้ำโขงและธรรมชาติสองฝงอยางใกลชิดทาเรือบริเวณลานจอดรถมี บริการเชาเรือยนตลองแมน้ำโขงโดยใชเวลาไป –กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมง ME STYLE THAILAND 23


What’s on

7 Nakhon Ratchasima

อุทยานแหงชาติเขาใหญ

น้ำตกเหวสุวัต

อุทยานแหงชาติเขาใหญ หากพูดถึงปากชอง เขาใหญคือ สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ฮิตมาเนิ่นนาน การไดนั่งรถผานเสนทางของอุทยานฯที่คดเคี้ยว ระหวางทางรมรื่น อุดมสมบูรณ ไปดวยตนไม ฟงเสียงนก เสียง สัตวปานอยใหญแขงกันสงเสียงทักทาย เปนอีกหนึ่งวิถีการทอง เที่ยวที่แสนจะสุขสำราญใจแค ไดขับรถมองวิวขางทางก็เพลินมาก แลว ในขณะเดียวกันเราสามารถแวะทองเที่ยวตามจุดตางๆ ไมวา จะเปนจุดชมวิว น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัต ทุงหญาเขียวขจี ระหวางทาง อางเก็บน้ำ

24 ME STYLE THAILAND

ฟารมโชคชัย เที่ยวสนุก พรอมทำกิจกรรมตามวิถีคาวบอย อิ่มอรอยกับสเต็ก แสนอรอย ชอปปงของฝากจากฟารมโชคชัย สถานที่ทองเที่ยว เชิงเกษตรของปากชอง เปนฟารมโคนมขนาดใหญที่เราจะได สัมผัสกับบรรยากาศ ประสบการณ และสาระความรู พรอมทั้งได รับความเพลิดเพลินในวิถีชีวิตของเกษตรกร อาทิเชน การรีด นมวัวดวยตัวเอง การมีสวนรวมในการผลิต ไอศกรีมนมสด การ แสดงวิถคี าวบอย การชมลีลาของสุนขั ตอนแกะ การปอนนมลูกวัว ดวยตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย


ตลาดน้ำเขาใหญ

หลวงพอขาว

พระธาตุสัจจะ

ฟลอราพารค

วังน้ำเขียว Palio แหลงชอปปงของคนมาเที่ยวปากชอง ที่นี่ ไดออกแบบ และกอสรางเปนกลุมอาคารถนนคนเดินดวยสถาปตยกรรมแบบ ยุโรป มีร า นเล็ ก ๆเป น แนวลดหลั่นเรียงกัน รอตอนรับลูกคา และผูมาเยือนจากที่ตางๆ ประมาณ 120 รานคา โดยการจัด สรรพื้นที่บริการและขายสินคาหลายประเภท เชน ของแตงบาน เสื ้ อ ผ า แฟชั ่ น เครื ่ อ งประดั บ งาน design ต า ง ๆ ร า นไวน Coffee Shop, Pub& Restaurant, Bakery รานเสริมสวย Spa รานขายยา รานขายหนังสือ ศูนยอาหาร ราน IT ฯลฯ

ปาลิโอ วัดถ้ำไตรรัตน ตลาดน้ำเขาใหญ ตลาดน้ำเขาใหญ เปนตลาดน้ำบนเนินเขาที่ใหญทส่ี ดุ ในประเทศไทย โดยตลาดน้ ำ แบ ง ออกเป น 2 โซน คื อ โซนตลาดน้ ำ และโซน สวนดอกไม นักทองเที่ยวที่มาเยือนจะไดพบกับความสวยงาม ของทุงดอกไมสีเหลืองทีปกคลุม เขาตลอดทั้งป พรอมสวนสัตว (mimi zoo) ทามกลางธรรมชาติ ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดพบกับ เหล า สั ต ว น  า รั ก อั น ได แ ก แกะ กระต า ย อู ฐ ที ่ น ั ก ท อ งเที ่ ย ว สามารถใหอาหารไดกับมือ

สระน้ำผุด ปากชอง บอน้ำพุธรรมชาติบานทาชาง ตั้งอยู ในตำบลหมูสี อำเภอปากชอง เปนตาน้ำที่มีน้ำไหลมาตลอดป โดยธรรมชาติน้ำที่ผุดขึ้นมาเปน น้ำฝนที่ตกไปอยู ในใตดินและกอนที่จะผุดขึ้นมาจากผิวดินก็ ได รับการกรองจากกอนหิน ที่มีแคลเซียมคารบอเนตสูง ทำใหน้ำ มีความใส ลักษณะของน้ำมีสีฟาเขียวมีคุณสมบัติความเปนดาง ของน้ำนั่นเองคลายกับ สระมรกตที่กระบี่ ทัศนียภาพรอบบอ น้ ำ เต็ ม ไปด ว ยต น ไม เ ป น ร ม เงา เขี ย วขจี เหมาะสำหรั บ มา ปคนิคและนั ่ งพั กผ อ น บริเวณหนาทางเขามี รานขายอาหาร ประเภทสมตำ ไกยางอยูหลายรานสามารถ นำเขาไปทานขางใน ได

วัดเทพพิทักษปุณณาราม ตั้งอยูบริเวณเขาสีเสียดอา หมูบานกลางดง เปนวัดที่ประดิษฐาน “พระพุ ท ธสกลสี ม ามงคล” เป น ชื ่ อ ที ่ ได ร ั บ พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ชาวบานทั่วไปมักเรียกวา “หลวงพอขาว” หรือ “หลวงพอใหญ" หลวงพอขาว ขนาดหนา ตักกวาง 27.25 เมตร สูง 45 เมตร สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเดนอยูบนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร ทางซาย และทางขวาขององคพระพุทธรูปสรางโคงเวาในลักษณะใบโพธิ์ บันไดทั้งหมด มี 1250 ขั้น

วังน้ำเขียว คือเปนเมืองทองเที่ยวที่อยู ใกลๆ กรุงเทพฯ และมีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมตางจากดินแดนทางภาคเหนือ สามารถ มาเที่ยวไปชมไดทั้ง 3 ฤดู โดยเฉพาะหนาฝนที่พรางพรมความเย็นฉ่ำไปทั่ว ขับรถไปเที่ยวไกลๆ ไมสะดวก วังน้ำเขียวก็เปนอีกจุดหมาย หนึ่งของนักเดินทางสามารถเลือกมาพักผอน นอนเลนตากอากาศ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและอากาศบริสุทธทามกลางผืนปาเขียว ME STYLE THAILAND 25


What’s on

8 Krabi

เกาะพีพี

อาวนาง

หมูเกาะพีพี เปนหมูเกาะกลางทะเล อยูหางจากอำเภอเมือง 42 กิ โลเมตร เดิ ม ชาวทะเลเรี ย กหมู  เ กาะนี ้ ว  า "ปู เ ลาป อ าป " คำว า "ปู เ ลา" แปลวา เกาะ คำวา "ปอาป" แปลวา ตนไมทะเลชนิดหนึ่งจำ พวกแสมและโกงกาง ตอมาเรียกวา "ตนปป" ซึ่งภายหลังกลาย เสียงเปน "พีพี" ซึ่งไดชื่อวาเปนอาณาจักรแหงบุปผาใตสมุทร อาวนาง เปนหาดทรายทอดยาว มีถนนเลียบชายหาด เปนที่ตั้งของรานคา ที่พัก บริษัทนำเที่ยวหลายแหง ทิวทัศน โดยรอบสวยงามดวย ภูเขาหินปูนสูงตระหงาน เปนจุดเชาเรือไปเที่ยวสถานที่ตาง ๆ ไดแก หาดไรเลย ถ้ำพระนาง และเกาะตาง ๆ ในทะเลกระบี่ จากตัวเมืองมีรถสองแถวไปยังอาวนาง ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

26ME STYLE THAILAND

เกาะหอง

ทะเลแหวก

ทะเลแหวก ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของน้ำขึ้นและน้ำลง ทำใหเกิดเปนสันทรายสีขาวสะอาดเชื่อมเกาะทัพ เกาะหมอ และเกาะไก (สามเกาะนี้อยู ใกลกับเกาะปอดะ) ทอดตัวยาว สวยงาม โดยจะเกิดขึ้นกอนและหลังวันขึ้น 15 ค่ำ ราว 5 วัน นักทองเที่ยวสามารถเดินชิลไป-มาระหวางเกาะได ทั้งนี้แนะนำ ใหมาเที่ยวในชวงเดือนธันวาคมถึงตนเดือนพฤษภาคม เพราะ จะไดเห็นทะเลแหวกแบบสวยสุด ๆ หมูเกาะหอง ที่ประกอบดวยเกาะนอยใหญหลายเกาะ เชน เกาะเหลาหรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะ เหลาลาดิง เปนตน โดยมีเกาะหองหรือเกาะเหลาบิเละ เปน เกาะทางตอนใตที่ ใหญที่สุด หมูเกาะหองแหงนี้เต็มไปดวย มนตรสะกดจากน้ำทะเลใส หาดทรายขาว มีแนวปะการังทั้ง น้ำตื้นและน้ำลึกเหมาะแกการดำน้ำ ตกปลา บนเกาะหองมี เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 400 เมตร รอบๆ เกาะ ยังสามารถพายเรือแคนูได


หาดนพรัตนธารา

หาดไรเลย

เกาะไก

เสระมรกต

ถ้ำผีหัวโต

เขาขนาบน้ำ

ถ้ำเสือ

พระธาตุสัจจะ เขาขนาบน้ำ เปนเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบ แมน้ำกระบี่ดานหนาตัวเมือง ถือเปนสัญลักษณของเมืองกระบี่ สามารถไปเที่ยวชมไดโดยเชาเรือหางยาวที่ทาเรือเจาฟา ใช เวลาเดิ น ทางเพี ย ง 15 นาที นอกจากนั ่ ง เรื อ ชมเขาและป า ชายเลนที่มีความสมบูรณแลว ยังสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวถ้ำ หาดไรเลย เปนหาดทรายสีขาวละเอียดริมโตรกผา เปนที่รู จักดี ในหมูนักทองเที่ยว โดยเฉพาะผูที่ชื่นชอบกิจกรรมปน หน า ผา แบ ง ออกเป น หาดไร เ ลย ต ะวั น ออก และหาดไร เ ลย ตะวันตก มี โขดหินคั่นระหวางหาดทั้งสอง บริเวณหาดมีที่พัก สำหรับนักทองเที่ยวหลายแหง เดินทางเขาถึงไดโดยทางเรือ จากอาวนางใชเวลา 10 นาที อนุสาวรียปูดำ ตั้งอยูที่ทาเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เปนจุดชมวิว ชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขา สองลูกที่ตั้งอยางโดดเดนริมแมน้ำกระบี่ และเปนสัญลักษณ ของเมืองกระบี่ดวย ใกลๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี "อนุสาวรียนกออก" หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุ ที่สรางอนุสาวรียเปนรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือ เปนสัตวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของเมืองกระบี่ ถ้ำผีหัวโตหรือถ้ำหัวกะโหลก อยูหางจากถ้ำลอดประมาณ 500 เมตร ที่มีชื่อวา ถ้ำหัวกะโหลก เนื่องจากแตเดิมภายใน ถ้ำเคยมีหัวกะโหลกมนุษย ที่มีขนาดโตกวาปกติ นอกจากนี้ บนผนังถ้ำยังปรากฎภาพเขียนสีกอนสมัยประวัติศาสตรจำนวน มาก สามารถพายเรือแคนูชมทิวทัศนปาชายเลนที่สงบรมรื่นได

เกาะลันตา

หมูเกาะปอดะ อยูทางทิศใตของอาวนาง หางจากฝงประมาณ 8 กิ โ ลเมตร เป น เกาะที ่ ม ี ห าดทรายขาว น้ ำ ทะเลใส บริ เ วณ ชายฝงของเกาะจะมองเห็นแนวปะการังหลากชนิดที่ยังสมบูรณ จึงเปนแหลงดึงดูดของนักทองเที่ยวใหเที่ยวชมไดเกือบตลอดป ถ้ำเสือเขาแกว อาวลูกธนู ตั้งอยูที่บานถ้ำเสือในตำบลกระบี่นอย หางจากตัวเมืองกระบี่ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) แลวแยกซายเขาถนนราษฎรพัฒนา (ทางหลวงหมายเลข 4037) ไปประมาณ 9 กิ โ ลเมตร เหตุ ท ี ่ ไ ด ช ื ่ อ ว า "ถ้ ำ เสื อ " เพราะว า บริเวณถ้ำดานหนาของทิวเขาอาวลูกธนูหรือที่เรียกวา "เขาแกว" เคยมีเสือโครงขนาดใหญอาศัยอยู สระมรกต สระน้ำสวยใสใจกลางปา กำเนิดมาจากธารน้ำอุน ในผืนปาที่ราบต่ำภาคใต เปนน้ำพุรอนลักษณะเปนสระน้ำรอน 3 สระ น้ำใสเปนสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบ ๆ บริเวณเปนปารมรื่นเขียวครึ้ม มีพรรณ ไมที่นาสนใจ รวมทั้งนกที่หาดูไดยาก อุ ท ยานแห ง ชาติ ห มู  เ กาะลั น ตา ประกอบด ว ยเกาะต า ง ๆ ที่สำคัญไดแก เกาะลันตาใหญ เกาะลันตานอย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกลเคียง รวมไปถึงหมูเกาะหา หมูเกาะรอก และ เกาะไหง

ME STYLE THAILAND 27


What’s on

9 Phuket

จุดชมวิว 3 อาว

แหลมพรหมเทพ

หาดกมลา

หาดกะตะ

จุดชมวิวสามอาว (Karon View point) เป น จุ ด ชมวิ ว ที ่ ต ั ้ ง อยูบนเนินเขาทางฝงตะวักตก เมื่อมาถึงภูเก็ตแลวไมควรพลาด มาจุดชมวิวนี้ดวยประการทั้งปวง จากจุดชมวิวนี้สามารถมอง เห็ น วิ ว หาดกะตะน อ ย กะตะ กะรน เป น รู ป พระจั น ทร เ สี ้ ย ว เกาะปู และเห็นแนวภูเขาไดอยางชัดเจน เห็นการไล โทนสีของ น้ำทะเลตั้งแตเขียวออนบริเวณใกลชายหาด และเปนสีน้ำเงินเขม ขึ้นเรื่อยๆ ที่ตั้งของจุดชมวิวสามอาว อยูริมถนน 4233 เสน ที่มุงหนาไปแหลมพรหมเทพ

หาดกมลา เป น อี ก หนึ ่ ง ชายหาดที ่ ม ี ค วามเงี ย บสงบ หาด กมลาอยู  ถ ั ด ลงมาทางใต ข องหาดสุ ร ิ น ทร เป น หาดทรายที ่ มี เ ม็ ด ทรายไม ล ะเอี ย ดมากนั ก มี ย าวความยาวประมาณ 2 กิ โ ลเมตร และที ่ ห าดกมลาแห ง นี ้ ย ั ง มี อ นุ ส รณ ส ถานสึ น ามิ ซึ ่ ง สร า งขึ ้ น เพื ่ อ สะท อ นถึ ง พิ บ ั ต ิ ภ ั ย คลื ่ น ยั ก ษ ที ่ เ คยเกิ ด ขึ ้ น ที่ชายหาดแหงนี้ เปนประติมากรรมชื่อวา จิตจักรวาล บริเวณเ เหนื อ หาดยั ง มี ท ี ่ พ ั ก ร า นค า ร า นอาหาร ไว ค อยบริ ก ารนั ก ท อ งเที ่ ย ว อย า งครบครั น

แหลมพรหมเทพ แหล ง ท อ งเที ่ ย ว ฮอตฮิ ต ที ่ ใ ครต อ ใครต า ง ต อ งไปเยื อ นเมื ่ อ ไปถึ ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยรอบมี ท ั ศ นี ย ภาพที่ สวยงาม อี ก ทั ้ ง ยั ง เป น จุ ด ชมพระอาทิ ต ย ต กดิ น ที ่ ส วยงามมาก ที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ไทยเลยก็วาได นอกจากนี้ยังเปน ที ่ ต ั ้ ง ของประภาคารกาญจนาภิ เ ษก โดยสุ ด ปลายของแหลม พรหมเทพ มีชื่อวา "แหลมเจา" บริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไป ในทะเล

หาดกะตะ เป น ชายหาดที ่ อ ยู  ร ะหว า งหาดกะตะน อ ยและ หาดกะรน โดยใช เ วลาเดิ น ทางเพี ย งไม ก ี ่ น าที ร ะหว า งทั ้ ง สามหาด หาดกะตะเป น ชายหาด ที ่ ม ี ช ื ้ อ เสี ย งแห ง หนึ ่ ง ของ ภู เ ก็ ต มี เ ม็ ด ทรายสี ข าวและละเอี ย ดสวยงาม บริ เ วณชาย หาดมี ต  น ปาล ม ขึ ้ น เป น แนวตามชายหาด สวยงามเป น ที ่ นิ ย มพั ก ผ อ นของชาวต า งชาติ

28 ME STYLE THAILAND


หาดกะรน

หาดในทอน

หาดทรายแกว

หาดปาตอง

หาดไมขาว

หาดราไวย

ยานตึกเกา

หาดในยาง

วัดพระผุด

พระธาตุสัจจะ หาดกะรน ชายหาดขึ ้ น ชื ่ อ สำหรั บ นั ก ท อ งเที ่ ย วที ่ แ สวงหาความสบาย ชอบความครึกครื้น โดยหาดกะรนเปนชายหาดที่ยาวที่สุดใน เกาะภู เ ก็ ต มี เ ม็ ด ทรายสี ข าวและละเอี ย ดมาก เหมาะแก การทำกิ จ กรรมต า ง ๆ โดยส ว นใหญ น ั ก ท อ งเที ่ ย วที ่ ม าที ่ น ี ่ จะนิ ย มมาพั ก ผ อ น นอนอาบแดด เดิ น เล น ชิ ล ๆ ผ อ นคลาย สบายอารมณ

หาดราไวย เป น ชายหาดที ่ ก ว า งรองจากหาดป า ตอง เป น ชายหาดที ่ ม ี ร  า นอาหารอยู  จ ำนวนมาก เป น ที ่ น ิ ย มในการรั บ ประทานอาหารริ ม ทะเล ของนั ก ท อ งเที ่ ย วทั ้ ง ชาวไทยและ ชาวต า งชาติ หาดราไวย แ ห ง นี ้ น ั บ ว า เป น อี ก จุ ด หนึ ่ ง สำหรั บ ขึ ้ น เรื อ ของนั ก ท อ งเที ่ ย วไปยั ง เกาะแกร ง ต า งๆ มากกว า การ เล น น้ ำ หรื อ ทำกิ จ กรรมอื ่ น ๆในบริ เ วณรอบๆชายหาด

หาดป า ตอง มี ห าดทรายสี ข าวละเอี ย ด เหมาะสำหรั บ ลง เล น น้ ำ และทำกิ จ กรรมทางทะเล โดยในทุ ก ๆ ป จ ะมี น ั ก ท อ งเที ่ ย วทั ้ ง ชาวไทยและชาวต า งชาติ เ ดิ น ทางมาพั ก ผ อ น นอนอาบแดด และเล น น้ ำ ทะเลกั น อย า งล น หลาม นอกจาก นี ้ บ ริ เ วณรอบ ๆ หาดจะมี ร  า นค า ร า นอาหาร สิ ่ ง อำนวย ความสะดวก รวมไปถึ ง แหล ง บั น เทิ ง ยามค่ ำ คื น ไว ส ำหรั บ บริ ก ารนั ก ท อ งเที ่ ย วมากมาย

ย า นรวมตึ ก เก า โบราณสไตล ช ิ โ น-โปรตุ ก ี ส คุ ณ จะพบกั บ เสน ห  ข องตั ว อาคารที ่ ส ร า งขึ ้ น สมั ย รั ช กาลที ่ 5 ตกแต ง ด า น หน า อาคารด ว ยสถาป ต ยกรรมแบบยุ โ รปอย า งสวยงาม มี ร  า น ขายผ า ปาเต ะ ผ า ลู ก ไม ร า นกาแฟ โรตี ม ะตะบะ และอี ก มากมายให แ วะกั น อย า งจุ ใ จ นอกจากนี ้ ย ั ง สามารถเดิ น ชม ซุ  ม โค ง แบบโรมั น บานหน า ต า ง ช อ งแสงลวดลายเรขาคณิ ต ยุ ค อาร ต เดโคสุ ด สวย

หาดในยาง อยู  ท างฝ  ง ตะวั น ตกค อ นไปทางเหนื อ ของเกาะ เปนที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ ชายหาดมีบริเวณกวางและยาวมาก มีสวนสนรมรื่น เหมาะแกการพักผอนและเลนน้ำ หาดแหง นี ้ ม ี บ รรยากาศเงี ย บสงบ เป น ที ่ น ิ ย มในการผั ก ผ อ นย อ นใจ ของชาวภู เ ก็ ต เป น ส ว นใหญ มี บ  า นพั ก ของอุ ท ยานฯ และ เต็ น ท ส นาม ไว ค  อ ยบริ ก ารนั ก ท อ งเที ่ ย วในราคาย อ มเยา

วั ด พระทอง หรื อ พระผุ ด ซึ ่ ง ประดิ ษ ฐานอยู  ภ ายในวิ ห าร มี ล ั ก ษณะเป น พระครึ ่ ง องค โดยมี ป ระวั ต ิ ค วามเป น มาว า "พระผุ ด " คื อ พระพุ ท ธรู ป ทองคำจากเมื อ งจี น มี อ ายุ ร าวๆ 2,000 ป ชาวทิ เ บตนำลงเรื อ มาทางมหาสมุ ท รอิ น เดี ย เป น พระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินโดยมีความสูงประมาณ 1 ศอก ซึ่งคนจีนเรียกวา "ภูปุค" (พูฮุก) และเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน คนจี น ในภู เ ก็ ต พั ง งา ตะกั ่ ว ป า ท า ยเหมื อ ง และกระบี ่ จะ พากั น มานมั ส การเป น ประจำจนถึ ง ทุ ก วั น นี ้

หาดในทอน เป น อี ก หนึ ่ ง หาดที ่ อ ยู  ใ นเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ สิรินาถไปทางทิ ศใต ประมาณ 6 กิ โ ลเมตร นับจากที่ทำการ อุ ท ยานที ่ อ ยู  ใ นบริ เ วณหาดในยาง หาดในทอนเป น อี ก หนึ ่ ง หาดที ่ ม ี เ ม็ ด ทรายขาวละเอี ย ด

ME STYLE THAILAND 29


What’s on

10 Kanchanaburi

เขื่อนศรีนครินทร

น้ำตกเอราวัณ

สะพานขามแมน้ำแคว เปนสะพานที่สำคัญที่สุดของเสนทางรถไฟสายมรณะสรางขึ้นสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานเหล็กสัญลักษณของเมืองกาญ ซึ่ง ไดจารึกเรื่องราวแหงประวัติศาตร ไวมากมาย ถาไม ไดมาเหยียบ บนสะพานนี้ถือวายังมาไมถึงกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ น้ำตกที่ ใหญและสวยงามและขึ้นชื่อของเมืองกาญ ตั้งอยู ใน อำเภอศรีสวัสดิ์ เปนน้ำตกหินปูนที่มีน้ำสีฟาใสไหลเย็นเห็นฝูง ปลาที่แหวกวาย มีความสวยงามรมรื่นไปดวยแมกไมนานาพันธุ โดยเฉพาะชั้นบนสุดของน้ำตก ลักษณะสายน้ำไหลลงสูหินปูน ใหญทั้งสามกอน มองดูคลายกับหัวชางเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึง กลายมาเปนที่มาของชื่อน้ำตก

30 ME STYLE THAILAND

สะพานขามแมน้ำแคว

น้ำตกไทรโยคใหญ

เขื่อนศรีนครินทร อยูหางจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิ โลเมตร ทางตอนบน ของแมน้ำแควใหญ เปนเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ ใหญที่ สุดในประเทศไทยกั้นแมน้ำแควใหญ เปนเขื่อนเอนกประสงค ที่อำนวยประโยชน ท ั ้ ง ในด า นการชลประทาน การลดอุ ท กภั ย ในลุมแมน้ำแมกลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟา การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศนที่สวยงามเหมาะสำหรับเปนที่ พักผอนหยอนใจ น้ำตกไทรโยคใหญ แมตวั น้ำตกตัง้ ไมหา งจากทีท่ ำ การอุทยานฯ แตมีตนน้ำไหลมาจากเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใตของอุทยาน กอนไหลลงสูแ มนำ้ แควนอย นักทองเทีย่ วสามารถเดินขามสะพาน บริเวณทีท่ ำการอุทยานฯไปชมได


สะพานมอญ

วัดวังวิเวการาม

เขาชางเผือก

สุสานทหารพันธมิตรดอนรัก

ทางรถไฟสายมรณะ

พระธาตุสัจจะ

โบถส ใตน้ำ

ถ้ำกระแซ

วัดถ้ำเสือ

ปราสาทเมืองสิงห

ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซ หากนับหมอนหนุนรางรถไฟมีเทาไหร จำนวนผูคน-เชลยศึกที่ถูก เกณฑมาสรางทางรถไฟสายนีก้ ต็ ายไปเทานัน้ ” นีค่ อื คำเลาขานถึง ทางรถไฟสายประวัตศิ าสตรของกาญจบุรี โดยเฉพาะเสนทางทีเ่ รียบ ผานบริเวณถ้ำกระแซ ซึง่ เปนทางรถไฟทีส่ รางลำบาก และเชลยศึก ตองเสียชีวิตมากที่สุด เสนทางสายนี้จึงไดรับการขนานนามวา “เสนทางรถไฟสายมรณะ” เมือ่ ไปแวะไปเทีย่ วทางรถไฟในชวง สะพานขามแมนำ้ แควแลว อยาลืมแวะมาอีกทีห่ นึง่ ซึง่ สวยงามและ สำคัญไมแพกนั

สะพานมอญ เปนสะพานไมที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสรางขามลำน้ำซองกาเลีย มีชื่อเรียกอีกอยางนึงวา สะพานอุตตมานุสรณ ที่เที่ยวกาญจนบุรี แนะนำเปนอันดับตนๆ เพราะเปนสะพานไมทย่ี าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย

สุสานทหารพันธมิตร ในตัวเมืองกาญจนบุรมี สี สุ านทหารพันธมิตรซึง่ สรางไวเปนอนุสรณ สถาน ไดแก สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ตัง้ อยูร มิ ถนนแสงชูโต กอนจะเขาตัวเมือง สุสานแหงนีเ้ ปนสุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตร ทีเ่ สียชีวติ ในระหวางการสรางทางรถไฟสายมรณะ อีกหนึง่ แหง คือ สุสานทหารสัมพันธมิตรชองไกตง้ั อยูร มิ ฝง แมนำ้ แควบรรจุศพทหาร เชลยศึกซึง่ สวนใหญเปนทหารอังกฤษ ประมาณ 1,740 หลุม

อุทยานประวัติศาตรเมืองสิงห อีกหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตรที่เกาแกของประเทศไทย ตั้งอยู ใน อำเภอไทรโยค มาชื่นชมศิลปะอันงดงามของของโบราณสถานและ โบราณวัตถุเกาแกท่ีไดรบั อิทธิพลจากขอมโบราณซึง่ หาดูไดยาก นอก จากนีภ้ ายในอุทยานฯยังรมรืน่ ไปดวยตนไมเขียวขจีทข่ี น้ึ โดยรอบ

วัดถ้ำเสือ อีกหนึง่ วัดสำคัญตัง้ อยูในอำเภอทามวงกอนถึงตัวเมืองกาญ เปนวัด ที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ตัวองคพระสวยงามประดับดวยโมเสคสีทองทัง้ องค เมือ่ มาถึงดาน บนยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม จะพบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น สบาย หากมาในฝนมองไปดานลางเห็นเปนทุง นาเขียวขจี

เมืองบาดาล วัดวังกวิเวการาม ตัง้ อยูท ่ี อำเภอสังขละบุรี อยูห า งจากตัวเมืองไปอีกเกือบ 200 กิโลเมตร ซึง่ จะสัมผัสไดถงึ ความเจริญรุง เรืองและความงดงามของสถาปตยกรรม ทีถ่ กู สรางขึน้ และตองถูกทิง้ ลางใหจมน้ำมากวายีส่ บิ ปแลว

เขาชางเผือก แหลงทองเที่ยวชื่อดังของอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ การขึ้นมามา พิชิตยอดเขาชางเผือก เปนอีกหนึ่งทริป ในฝนของนักทองเที่ยว นักถายภาพ นักผจญภัย ทีต่ อ งหาโอกาสมาสัมผัสกันใหสกั ครัง้

ME STYLE THAILAND 31


CHECK IN

2/1-3 Srirachanakorn 3 Rd., Sriracha, Chonburi, Thailand 20110 Tel : (66) 0-3832-8600 Fax : (66) 0-3832-8611 reservation@hotelpacificpark.com www.hotelpacificpark.com PacificParkHotel&Residence 32 ME STYLE THAILAND


Pacific Park Hotel , We are an economic hotel and serviced apartment in the best location. Pacific Park Hotel is a luxury hotel & serviced apartment strategically located in Sriracha District, Chonburi Province, Thailand, in the heart of business and shopping area, across the street is Pacific Park Shopping Centre, Robinson Department Store and Retail Stores, surrounded with financial institutions, Schools, Hospitals etc.

The Park Restaurant & Café

The Park Restaurant & Café at the 1st floor of Hotel Building.The Park restaurant & Café is serving breakfast and all - day dining of Thai, Chinese, European and Japanese Cuisine in a relaxing and friendly atmosphere and also enjoy with live music everyday.

---------------------------------

------------------------------------------------

--------------------------------

-----------------------------------------------Marron café at the 1st floor of Place Building, serving breakfast and enjoy with Japanese Food for dinner time.

VIP Karaoke Room at the corner of Maroon Café. Karaoke VIP Room can be serviced with both food and beverages. It's the perfect location for small get together and party.

---------------------------------

------------------------------------------------

-----------------------------------------------ME STYLE THAILAND 33


CHECK IN

วันเวลาดี๊ดีที่....เกาะสีชัง

Somewhere Koh Sichang ซัมแวร์ เกาะสีชัง

สำหรับวันหยุดพักผอนทริปนี้ ขอแนะนำโรงแรม Somewhere Koh Sichang โรงแรมแหงใหมลาสุดตกแตงสไตลทะเลแคริบเบียน ลำดับที่ 19 ในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ตั้งอยูบนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เราเริม่ ตนทริปนีเ้ รามาถึงทาเรือเกือบเทีย่ ง ดวยการซือ้ ตัว๋ เรือโดยสารจากทาเทียบ เรือจรินทรถึงเกาะสีชัง คนละ 50 บาท/เที่ยว บริการ 7 โมงเชา - 2 ทุม มีเรือออก จากทาทุกชัว่ โมง ใชเวลาเดินทาง 45 นาที ถึงทาเรือเทววงษเกาะสีชงั จากทาเรือเดินทาง ไปยังสถานทีท่ อ งเทีย่ วตางๆ มีรถสกายแล็บบริการ หรือเชามอเตอรไซคก็ไดวนั ละ 300 บาท ขับเทีย่ วไดรอบเกาะคะ แตจดุ หมายของเราอันดับแรกคือโรงแรม Somewhere Koh Sichang ขับมอเตอร ไซคจากทาเรือไปไมไกล พอดีเวลาเกือบบาย 2 เช็กอินกำลังดี มีพนักงาน ตอนรับยิ้มแยมแจมใส เสิรฟเครื่องดื่มเย็นๆ หายเหนื่อยเลยคะ ที่โรงแรมฯมีบริการ หองพักหลายแบบ เราพักหองแบบดีลักซ หองโปรงสบายดวยการตกแตงใหเขากับ บรรยากาศชายทะเลมากๆ ในหองพักมีสง่ิ อำนวยความสะดวกครบครัน รีบเก็บกระเปา กอนมาเอนกายพักเอาแรง เกือบ 6 โมงเย็น คือเวลาจดจอเพื่อไปชมพระอาทิตยตก ที่ชอ งเขาขาด พรอมเก็บภาพมาอวดเพือ่ นๆ แตภารกิจเทีย่ วของเรายังไมหมดยังมีตอ อีกพรุง นี้ วันนีข้ อกลับไปยังโรงแรมฯ เพือ่ ทานอาหารเย็นทีห่ อ งอาหาร The Verandah ที่หองอาหารนี้เปดบริการตั้งแต 6 โมงเชา ถึง 4 ทุม ลองไปชิมรสชาติอาหารอรอยๆ กันได สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์คะ เกาะสีชัง เปนเกาะเล็กๆ ที่มีครบทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ชาวบานมีวิถีชีวิตที่ เรียบงาย แหลงทองเทีย่ วบนเกาะมากมายไมวา จะเปนการไปเทีย่ วตามรอย “เขาเลาวา” ทองเที่ยววิถีไทยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย วาเกาะสีชังนั้นคือ เกาะแหงรัก มี 2 จุดทีน่ กั ทองเทีย่ วมักไปถายภาพกันบอยคือ ชมพระอาทิตยขน้ึ ที่สะพานอัษฎางค และชมพระอาทิตยตกที่ชองเขาขาด อรุณสวัสดิ์ยามเชา เชานี้เตรียมตัวกันตั้งแตตี 5 เพื่อใหทันไปชมพระอาทิตยขึ้น ที่สะพานอัษฎางค ในกลิน่ อายของบรรยากาศสวยงามแบบยอนยุครวมสมัย ในบริเวณ เดียวกันคือจุฑาธุชราชฐาน หรือพระราชวังฤดูรอนในรัชกาลที่ 5 นั้น ยังมีเรือนตางๆ ใหเขาชมมากมาย มีตน พระศรีมหาโพธิ์ (สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมืน่ ดำรงราชานุภาพ ทรงอัญเชิญหนอมาจาก ต.พุทธคยา ประเทศอินเดีย และรัชกาลที่ 5 ทรงปลูกวันที่ 12 พฤษภาคม 2435) 34 ME STYLE THAILAND


จากนัน้ ก็เดินชมมาเรือ่ ยๆ เจอระฆังหิน (หินทีม่ รี ปู รางคลายกบ เมือ่ เคาะดวยหินจะมีเสียง ดังคลายเสียงระฆัง) พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ (พระที่นั่งองคสำคัญที่รัชกาลที่ 5 ให ทรงสรางขึน้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 จนเมือ่ ป 2436 เกิดกรณีพพิ าทระหวางไทยกับ ฝรัง่ เศส และกองทหารฝรัง่ เศสเขายึดเกาะสีชงั ทำใหการกอสรางพระทีน่ ง่ั หยุดชะงักลง และป 2443 โปรดเกลาฯ ใหรอ้ื องคพระทีน่ ง่ั มาสราง ณ ขางอางหยกในพระราชวังดุสติ กรุงเทพมหานคร พระราชทานนามใหมวา “พระทีน่ ง่ั วิมานเมฆ”) ยอดพระจุลจอมเกลา เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะสีชัง ตั้งอยูดานทิศเหนือของเกาะสีชัง รอยพระพุทธบาท (สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพทรงอัญเชิญศิลารอยพระพุทธบาท โบราณมาจาก ต.พุทธคยา ประเทศอินเดีย และพระราชทานชื่อไหลเขาที่ประดิษฐาน พระพุทธบาทวา “ไหลคยาสิระแหงเขายอดพระจุลจอมเกลา”) ศาลเจาพอเขาใหญ เปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เ่ี คารพนับถือของนักเดินเรือและประชาชนทัว่ ไป และศิลาจารึกรัชกาล ที่ 5 หาดถ้ำพัง เปนชายหาดที่สามารถเลนน้ำทะเลไดเพียงแหงเดียวบนเกาะสีชัง ฯลฯ มองนาิกาไดเวลา 09.00 น. รีบแวน! มอเตอร ไซคกลับไปยังโรงแรมฯ ขอเติม พลังกับอาหารเชา จิบกาแฟอรอยๆ ใหรา งกายสดชืน่ หลังจากอิม่ ทองก็ออกมาเดินยอย อาหาร ชมวิวทิวทัศนโดยรอบ กอนเขาหองพักเตรียมตัวเก็บสัมภาระ เสียดายทริปนี้ มาแค 2 วัน 1 คืน ใชเวลาเรงรีบไปหนอย แตสัญญาวาทริปหนาขออยูยาวกวานี้ เรา ออกมาเช็กเอาทตอนเทีย่ งพอดี หากคุณกำลังมองหาทีพ่ กั แสนสะดวกสบายเพียบพรอม สิง่ อำนวยความสะดวกขอแนะนำโรงแรม Somewhere Koh Sichang ทีพ่ กั บนเกาะสีชงั เชื่อวาคุณจะตองหลงใหลและประทับใจอยางแนนอน

หาดถ้ำพัง

ชองเขาขาด

พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมติ ร

สะพานอัษฎางค

ซัมแวร เกาะสีชัง 194, 194/1 หมู 3 ถ.ทาเทววงษ ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 โทรศัพท: +66 (0) 3810 9400 อีเมล: reservations@somewhere-kohsichang.com เว็บไซต www.somewherehotel.com

ศาลเจาพอเขาใหญ

-----------------------------------------------------เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส (สำนักงานขาย กรุงเทพฯ) อาคาร B.L.H. ชั้น 5 7/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท: +66 (0) 2253 3791-7 โทรสาร: +66 (0) 2253 0414 เว็บไซต www.capekantaryhotels.com

หินระฆัง

ME STYLE THAILAND 35


CHECK IN

The Elements Krabi Resort

189 Moo 3, T. Nong Tale Klong Muang Beach, Krabi 81000 THAILAND Tel : +66 (0) 7562 7999 Fax : +66 (0) 7560 0000

Sales & Reservation Office

55/8-14 Soi Charoenkrung 42/1 Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND Tel : +66 (0) 2630 6122 Fax : +66 (0) 2630 6129 E-mail: Sales@TheElementsResort.com www.TheElementsResort.com

36

ME STYLE THAILAND


The Elements Krabi Resort where all the elements are balanced.

----------------

----------------

-----------------------------------------------------Set on a beautiful Klong Muang beach , Krabi. The elements of nature-earth, fire,wind and water have been woven into the resort architectural design to let every guest experience the pleasures of distinctive surroundings. Our landscape with rare tropical flowers and abundant foliage set the mood for a relaxing getaway in comfortable atmosphere

------------------------------------------------------

ME STYLE THAILAND 37


ไรจันทรแรม รีสอรท เขาคอ www.raichanram.com

152 หมู 8 ต.เขาคอ อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 67270 โทรศัพท 0 56 728 050 , 0 56 728 051 โทรสาร 0 56 728 207 มือถือ 0 86367 1990 www.raichanram.com กรุณาติดตอเวลา 07.00-21.00 น. 38 ME STYLE THAILAND


ไรจันทรแรม

เปนรีสอรทและรานอาหาร ที่มีดีกรี ทัง้ สวยและอรอยเปนจุดขาย บรรยากาศภายในรานอาหาร เนนสวนดอกไม ที่แขงกันบานสะพรั่งและสงกลิ่นหอม ใหความรูส กึ สดชืน่ สบาย แกผเู ขามาพักรับประทานอาหาร เมนูอาหารตางๆ ก็เนนการนําผักสดใหม ไมมีสารเคมี มา เปนองคประกอบ นํามาผานกรรมวิธกี ารปรุงอยางพิถพี ถิ นั เพื่อใหทุกจานที่นํามาบริการ เต็มเปยมไปดวยความสุขใน ทุกคํา

ไร จั น ทร แ รมรี ส อร ท

รี ส อร ท สวยท า มกลาง ทุงดอกไมบนเทือกเขาเพชรบูรณ ดินแดนที่มีอากาศเย็น สบายตลอดทั้งปในอําเภอเขาคอ ที่มีอากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งป อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล เกือบ 1,000 เมตร โดยเฉพาะหนาหนาว อุณหภูมทิ นี่ ตี่ า่ํ กวา 10 องศาเซลเซียส ใหคุณไดสัมผัสกับความหนาวบนยอดเขาไดอยางเต็มที่ ที่เขาคอจะมีชวงเที่ยวที่ถือวาเปนชวง High Season ในชวงปลายฝนตนหนาวระหวางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะมีดอกไมสวยๆ ออกดอกบานสะพรั่งไปทั้งภูเขาใหคุณ ไดสัมผัสกับทะเลหมอกที่ไหลลอดระหวางขาของคุณ ให ความรูสึกเหมือนยืนอยูบนกอนเมฆ อากาศที่นดี่ ีมากเปน อากาศที่สุดแสนจะบริสุทธิ์จนมีคํากลาวที่วา..... " พักที่เขาคอ 1 คืน อายุยืน 1 ป " ME STYLE THAILAND 39


Delicious

หากเพื่อนๆมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวพัทยา และ กำลังมองหารานอาหารสำหรับดินเนอรมื้อเย็น MEstyle Magazine ขอแนะนำร า นสุ ด ชิ ล ล “เดอะ กลาสเฮาส พัทยา” รานอาหารนั่งสบาย ริมชายหาดสวนตัว ทางเขาอยูต รงขามกับโรงละคร อลังการ กอนถึงโรงแรมแอมบาสเดอร เพียง 800 ม. การเดิ น ทางมาก็ ง  า ยแสนง า ย ในบรรยากาศ ยามเย็นนั่งรับประทานอาหารริมหาดกับคนรูใจ แลวรสชาติอาหารที่นี่ก็แสนอรอย ดวยเมนูแนะนำสุดฮอตอาทิ เมี่ยงปลากะพง กุงราดซอสมะขาม สลัดปูนิ่ม ตมยำกุง น้ำขน พรอมดวยเครื่องดื่มเย็นๆ หลากหลายใหเลือกสรร หรือจะหามุมสบายๆนั่งฟงเพลงชิลลๆ ก็ ไดอารมณอีกแบบ เดอะ กลาสเฮาส พัทยา เปดใหบริการตัง้ แต 11.00 น. ถึง 24.00 น. ในชวงกลางวัน ซึง่ คุณจะไดสมั ผัสกับสายลมเย็นๆ กับบรรยากาศที่รมรื่น ริมชายหาดสวนตัว สวนในชวงกลางคืน จะไดสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกภายใตแสงไฟที่ ประดับอยูบนตนสนขนาดใหญ ราวกับตนคริสมาสตยักษ ขนมและเบเกอรี่สดใหมก็มี ใหบริการทุกวันลองแวะกันเขามา ลองความอรอยในบรรยากาศสวยอยางนี้ที่นี่ที่เดียว…เดอะ กลาสเฮาส พัทยา

THE GLASS 5/22 หมู 2 ซ.นาจอมเทียน10 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี HOUSE โทร : 038-255922 / 081-266-6110 www.glasshouse-pattaya.com

40 ME STYLE THAILAND


ยำผักกูดสะดุดลิ้น

Zaab style

เคร�่องปรุง

ผักกูด 3 ขีด เด็ดใบ และยอดออน เปนทอนๆ ยาวประมาณ 2 ซม. หมูสับ 1 ขีด กุง 2 ขีด พรอมแกะเปลือกออก พริกขี้หนู เม็ดเขียวและแดง 10 เม็ด กระเทียม 5 กรีบ น้ำมะนาว 3 ชอนโตะ น้ำตาลทราย 2 ชอนโตะ น้ำปลา 3 ชอนโตะ

ว�ธีทำ

เคล็ดลับ กุงกับหมู ไมควรลวกนานจนเกินไป เพราะจะทำให เนื้อกุงกับเนื้อหมูเหนียว ไมหวาน และรั บ ประทานไม อ ร อ ย ทุ ก อย า งที ่ ล วกควร ตักวางใหสะเด็ดน้ำ

นำผักกูดไปลวกในน้ำที่กำลังเดือดประมาณ 1 นาที แลวตักออก นำไปแชนำ้ เย็น เพราะจะทำใหผกั กูดดูสดและยัง คงความกรอบอยู นำกุงลงไปลวก พอสุกก็ตักขึ้น พักไว จากนั้นนำหมูสับไปลวกใหพอสุกแลวใหรีบตักขึ้นแลวพักไว น้ำยำ ใหนำพริกขีห้ นูกบั กระเทียมทีเ่ ตรียมไวมาโขลกเขาดวยกัน ใหละเอียด จากนั้นตักใสถวย นำน้ำมะนาว น้ำตาลทราย น้ำปลา ที่เตรียมไวเทใสแลวคนใหเขากัน

ME STYLE THAILAND 41


VIP TALK

นับเปนการปรับโฉมเปลี่ยนโครงสรางองคกรครั้งใหญสุดในรอบ 29 ปของ ‘บริษทั เดอะบารบคี วิ พลาซาจำกัด’เจาของแบรนดปง ยางขวัญใจมหาชน อยาง‘บารบคี วิ พลาซา’ และแบรนด ‘จุม แซบฮัท’ รวมถึงแบรนด ไกไซส ยักษ ‘ฮ็อทสตาร’ ที่ไดประกาศเปลี่ยนชื่อคอรเปอรเรทใหมเปน ‘บริษทั ฟูด แพชชัน่ จำกัด’ พรอมการปรับโครงสรางภายในองคกรใหแยก ออกจากกันอยางชัดเจน และทำการแตงตั้งผูบริหารเพื่อรับหนาที่บริหาร แตละแบรนดโดยตรง การปรับโครงสรางใหม ในครั้งนี้ถือเปนแรงสั่นสะเทือนที่หลายฝายตาง จับตามองอยางใกลชดิ โดยเฉพาะความเคลือ่ นไหวของ ‘บารบคี วิ พลาซา’ ซึ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงองคกรที่ถูกโอนถายอำนาจไป สูบ คุ คลภายนอกครอบครัวอยาง ‘บุณยญานุช บุญบำรุงทรัพย’ ซึง่ ไดรบั การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อดูแล และ บริหารแบรนดบารบีคิวพลาซา และแบรนดจุมแซบฮัทอยางเต็มตัวโดย รับผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วของกับกลยุทธและการดำเนินงานของแบรนดพรอม กับเปาหมายสำคัญคือการทำให‘บารบคี วิ พลาซา’ เปนแบรนดทค่ี นรักมากทีส่ ดุ

42 ME STYLE THAILAND

‘บุณยญานุช บุญบำรุงทรัพย’ ภารกิจ ‘ปลูกรัก’ บารบีคิวพลาซา

ขอบคุณขอมูลจาก: http://www.marketplus.in.th


VIP TALK

บุณยญานุช บุญบำรุงทรัพย รองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

บริษทั ฟูด แพชชัน่ จำกัด เปดเผยถึงการปรับโครงสรางองคกรในครัง้ นีว้ า “ตองยอมรับวาบารบคี วิ พลาซาจริงๆก็คอื ธุรกิจครอบครัว การเปลีย่ นแปลง ในครัง้ นีจ้ งึ เปนการเปลีย่ นผานระหวางภาพของธุรกิจครอบครัวไปสูก ารบริหาร งานแบบมืออาชีพ ซึง่ ก็ตอ งขอบคุณครอบครัวชูพจนเจริญที่ไดใหเกียรติและ เลือกใหเรามาเปนผูข บั เคลือ่ นแบรนดบารบคี วิ พลาซา เพราะจากเดิมทีเ่ รา เปนผูอ ำนวยการฝายการตลาด ดูแลในสวนของการตลาดเปนหลัก แตวนั นี้ บทบาทของเราเปลีย่ นไป ตองดูแลภาพรวมของทัง้ แบรนดบารบคี วิ พลาซา ซึง่ จะมีองคประกอบในสวนอืน่ อีกมากมายทัง้ การตลาดการบริหารจัดการ ดานบุคลากร และการซิงโครไนซขอ มูลในทุกๆ มุมทีเ่ รามีเพือ่ ใหเราสามารถ ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน” “ในขณะเดียวกันการเปลีย่ นแปลงของแบรนดบารบคี วิ พลาซาตอจากนีค้ งเปน ในเรือ่ งของมุมมองดานการบริหารดวยความทีเ่ ราเปนนักการตลาด นักโฆษณา มากอน มุมมองในเรือ่ งของการบริหารจัดการ เรือ่ งบุคลากร การเทรนนิง่ หรือการจัดการภายในสาขาก็จะคอนขางแปลกใหม เราจะพยายามทำให พนักงานในรานของเราไมใชหนุ ยนต เราไมไดบริหารหุน ยนต เราบริหารคน ดังนัน้ เราจะนำเอาศาสตรและจุดแข็งในสวนนีม้ าชวยในการบริหารจัดการราน ใหมคี วามรวดเร็วมากขึน้ เราเปนธุรกิจทีค่ นเสิรฟ คน ดังนัน้ หนาทีท่ เ่ี ราตองทำ ก็คอื บริษทั จะตองสงมอบความสุขใหพนักงาน และใหเขามีความภาคภูมิใจ และรักในงานทีท่ ำ จากนัน้ พวกเขาก็จะสงมอบสิง่ ดีๆ ประสบการณดๆี และ ความรูส กึ ดีๆ กลับไปใหลกู คาดวยเชนกัน” ตลอดระยะเวลากวา 3 ปนบั ตัง้ แตป 2556 ทีบ่ ญุ ยญานุชไดเขามาสูค รอบครัว บารบคี วิ พลาซา เพือ่ ดูแลในดานการตลาดกับทัง้ 3 แบรนดในบริษทั ไดแก บารบคี วิ พลาซา จุม แซบฮัท และฮ็อทสตาร โดยเฉพาะแบรนดบารบคี วิ พลาซา ทีบ่ ญุ ยญานุชไดสรางปรากฏการณทางการตลาดมากมายซึง่ ถือเปนชวงเวลา แหงการรีเฟรชใหแบรนดบารบคี วิ พลาซาสดใสและสนุกสนานขึน้ อยางมาก “เราเขามาทำงานในยุคทีบ่ ริษทั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองอยูแ ลว โดยเฉพาะในดานของการตลาด ซึง่ โจทยแรกทีค่ ณุ เป (ชาตยา สุพรรณพงศ) ไดใหไวตง้ั แตทเ่ี ราเขามาทำงานวันแรกก็คอื เขาตองการทำใหแบรนดเกขน้ึ ใน เวลา 6 เดือน เพราะแบรนดมนั เริม่ ชราภาพแลว ซึง่ โปรเจกตแรกทีท่ ำก็คอื การเลือกใชเตอ (ฉันทวิชช ธนะเสวี) เปนพรีเซนเตอร เพราะเตอมีความเปน บารบคี วิ พลาซาอยูในตัวหลายอยาง เราก็อธิบายไปวาทำไมตองทำ มันเหมือน กับวาเรามีปลายทาง เรามีเปาหมายอยู แลวเราอยากไปเร็ว แตถา เรายังวิง่ อยู บนถนนเสนเดิมมันก็จะถึงชา ซึง่ เราคิดวานีม่ นั ถึงเวลาทีเ่ ราจะตองขึน้ ทางดวน แลว การใชเตอคือการเลือกขึน้ ทางดวน ซึง่ เปนการตัดสินใจทีถ่ กู ตองมาก เปนจุดเปลีย่ นของแบรนดกว็ า ได จากนัน้ ก็มแี คมเปญโปรโมชันอืน่ ๆ ตามมา ไมวา จะเปนแคมเปญรีฟล แคมเปญลาไขบารบกี อน การเปดตัวบารบกี อน ไลนสติก๊ เกอร รวมไปถึงการทำไวรัลคลิปในออนไลน”

ทัง้ นี้ บุญยญานุชไดวางกลยุทธสำคัญ 4 กลยุทธใหญเพือ่ ขับเคลือ่ นแบรนดบารบคี วิ พลาซาไปสูก ารเปนแบรนดทค่ี นรักมากทีส่ ดุ ดังนี้ 1. ใหความสำคัญกับการทำ Content Marketing เพือ่ สรางคอนเทนตทแ่ี ตกตาง แตสรางสรรค เพือ่ ใหแบรนดมคี วามแตกตางจากผูเ ลนรายอืน่ ในตลาด 2. ขยายสาขาอยางตอเนือ่ ง โดยตัง้ เปาขยายสาขาบารบคี วิ พลาซาเพิม่ อีก 20 สาขา จากปจจุบนั มี 114 สาขา เพือ่ ใหผบู ริโภคไดสมั ผัสกับบารบคี วิ พลาซาใหมากขึน้ โดยจะเนนพืน้ ที่ในตางจังหวัดและตามหัวเมืองใหญ 3. ปรับปรุงขัน้ ตอนการดำเนินงานและการบริหารคุณภาพ ใหลกู คาทีม่ าใชบริการ ไดรบั บริการทีร่ าบรืน่ ไมสะดุดตลอดทัง้ มือ้ 4. ในดานบุคลากร เพือ่ ใหพนักงานทัง้ หนาบานและหลังบานมีความสุขและภูมใิ จ กับงานทีท่ ำ “ตัง้ แตในวันแรกที่ไดเขามารับตำแหนงเราก็ไดประกาศวาเปาหมายของบารบคี วิ พลาซาตอจากนีว้ า เราไมตอ งการเปนแบรนดทข่ี ายดีทส่ี ดุ แตเราตองการเปน แบรนดทค่ี นรักมากทีส่ ดุ สวนในมุมของการพัฒนาคน เราก็มเี ปาหมายทีจ่ ะพัฒนา บุคลากรของบารบคี วิ พลาซาใหเปนคนดีและคนเกงของประเทศไทยโดยลาสุด พนักงานของบารบคี วิ พลาซาก็ไดรวมตัวกันเสนอไอเดียทีจ่ ะรวบรวมคูปองรีฟล ทีท่ างบริษทั ไดแจกใหกบั พนักงานเพือ่ สงมอบตอใหกบั สมาคมคนตาบอดแหง ประเทศไทยซึง่ เปนไอเดียทีด่ มี ากและสอดคลองกับจุดยืนของบริษทั ทีต่ อ งการ เปนแบรนดทค่ี นรักมากทีส่ ดุ ” “เราอยากเปนแบรนดทค่ี นรักมากทีส่ ดุ เราอยากสราง Brand Love ใหเกิด เพราะเราเชือ่ วาถาคุณรักใครคุณก็จะทำทุกอยางเพือ่ คนคนนัน้ และเราเชือ่ วาคน จะสามารถสัมผัสถึงความจริงใจของบารบคี วิ พลาซาได ทัง้ ความจริงใจในคุณภาพ อาหาร ความจริงใจในดานการบริการ หรือกระทัง่ ความจริงใจดานราคา เพือ่ ให ผูบ ริโภคอิม่ ทองอิม่ ใจ” บุญยญานุช กลาวทิง้ ทาย สำหรับในป 2559 บริษัทฯ ไดตั้งเปาการเติบโตของแบรนดบารบีคิว พลาซาและแบรนดจุมแซบฮัทไวที่ 15% หรือคิดเปนรายไดที่ 3,200 ลานบาท โดยตั้งเปาฐานสมาชิกเติบโตเพิ่มขึ้น 15-20% จากในปที่ผาน มาซึ่งมียอดสมาชิกอยูที่ 780,000 ราย โดยในป 2558 ที่ผานมาแบรนด บารบีคิวพลาซายังคงรักษาตำแหนงผูนำตลาดปงยางไดดวยสวนแบง 58% จากตลาดรวมมูลคา 5,160 ลานบาท ME STYLE THAILAND 43


Health Care

เราท้าให้คุณทำ! อาบน้ำเย็น

วันละ 5 นาที เป็นเวลา 30 วัน แล้วจะสุขภาพดี

นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการอาบน้ำเย็น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้คืนพลังงาน ทีเ่ หนือ่ ยล้าของเหล่านักกีฬามืออาชีพมามากมาย และการทำเช่นนี้ก็ยังสามารถนำมาใช้ได้กับคน ทุกเพศทุกวัย มาดูประโยชน์ที่เราจะได้รับ หากลองอาบน้ำเย็น ทุกวันเป็นเวลา 30 วัน

ใชเวลา 5 นาทีในการอาบน้ำเย็นในตอนเชา ตลอดทั้งเดือน โดยเลือกการอาบน้ำใน ตอนเชาในการทำเชนนี้จะสงผลดีที่สุด การอาบน้ำเย็น ชวยบรรเทาจากอาการของภาวะซึมเศราและชวยคลายความเครียด ดีตอ สุขภาพผิวและผม โดยน้ำเย็นจะชวยปดรูขมุ ขนและเมือ่ รูขมุ ขนปดจะชวยใหผวิ ของคุณมีสขุ ภาพดีและเรียบเนียน น้ำเย็นยังจะชวยทำใหผมของคุณเงางามกวาน้ำอุน เพิม่ ฮอรโมนเพศชาย หนึง่ การศึกษาโดยสถาบันวิจยั Thrombosis Research Institute ในอังกฤษไดแสดงใหเห็นวา น้ำเย็นชวยเพิ่มระดับฮอรโมนเพศชายและความอุดม สมบูรณ ใหฮอรโมนไดดี อาบน้ำเย็นระบบน้ำเหลืองเคลื่อนไหวในรางกายไดดีขึ้น โดยปกติรางกายจะมีระบบ น้ำเหลืองทีม่ หี นาทีก่ รองเลือด สรางเม็ดเลือด ชวยปองกันโรค และคืนโปรตีนกลับสู หลอดเลือด การอาบน้ำเย็นจะทำใหรา งกายของคุณทัง้ หมดหดตัว และบังคับใหระบบ น้ำเหลืองของคุณผลักดันของเหลวเหลืองทั่วรางกายของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ การไหลเวียนเลือดดีขน้ึ การอาบน้ำดวยน้ำเย็น ทำใหรา งกายไดสมั ผัสกับความหนาว เย็นเปนชวงเวลาที่จะ ทำใหระบบไหลเวียนเลือดในรางกาย คอยๆ ไหลเวียนเลือด ของคุณไปยังอวัยวะสำคัญตางๆของรางกาย ไดดียิ่งขึ้น การนอนหลับดีขึ้น อุณหภูมิของรางกายที่ลดลงจะทำใหการนอนหลับดีขึ้น หลับงาย และสบายมากขึ้น 44 ME STYLE THAILAND


AEC Connect

ตราด เดินหนาพัฒนา ต.ไมรูด

รองรับความเจริญเขตเศรษฐกิจพิเศษ นายก อบต.ไมรูด เผยถึงการใชพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนเปนเขต ศก.พิเศษ โดยการขยายผิวถนน กอสรางสถานีตรวจสอบสินคา คาดจะเห็นความ ชัดเจนในป 60 และพรอมจะเปดรับนักทองเที่ยวประเทศเพื่อนบานที่ เดินทางขามชายแดนมาพักผอนตามชายหาดตางๆ นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไมรูด อ.คลองใหญ จ.ตราด กลาววา “ปจจุบันพื้นที่สาธารณประโยชนของ ต.ไมรูด รวมกวา 800 ไร ไดถูกประกาศ ใหเปน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กินพื้นที่รวม 3 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 1 บานไมรูด หมู 2 บานหนองมวง และหมู 5 บานหวงบอน ทางรัฐบาล ไดกำหนดให ต.ไมรูด เปนศูนยกลางที่ตั้งของสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความ สะดวกตางๆ เพี่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาห กรรมการบริการตางๆ เปดโอกาสใหนักลงทุนภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เขามาลงทุน สวนพืน้ ทีร่ อบๆ นอกจะถูกกำหนดใหเปนพืน้ ทีส่ เี หลืองโดยเฉพาะ ชวงที่เปนที่อยูอาศัยของประชาชน และอีกโซนจะเปนพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเปน พืน้ ทีอ่ นุรกั ษชนบทและเกษตรกรรม รวมทัง้ พืน้ ทีท่ อ งเทีย่ วเชิงนิเวศ เปนเมือง เกษตรกรรม และการลงทุนเชิงพาณิชย”

ชายทะเลและหาดบานชื่น ที่กลาวมานั้นไดดำเนินการเสร็จเปนที่ เรียบรอยแลว คาดวาในชวงป 2560 จะมีนักทองเที่ยวจากประเทศ เพือ่ นบานเดินทางขามชายแดนมาทองเทีย่ วพักผอนตามชายหาดตางๆ ที่มีความสวยงามหลายแหง ตลอดเสนทางเลียบชายทะเล

นายสุรศักดิ์ ไดกลาวตอวา ปจจุบนั ในพืน้ ที่ ต.ไมรดู มีการพัฒนากาวไปขางหนา จนมีความเปลีย่ นแปลงในหลายดาน เนือ่ งจากชวงปทผ่ี า นมาไดมหี นวยงานภาค รัฐทีเ่ กีย่ วของไดจดั สรรงบประมาณลงไปพัฒนาดานสาธารณูประโภคตางๆ เพือ่ พรอมรองรับความเจริญจากการเปดประชาคมอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเห็นความชัดเจนในชวงป 2560 ยกตัวอยางเชน มีการขยายผิวการจราจรใหกวางขึ้น กอสรางอาคารสถานีตรวจสอบสินคาขาเขา และออก ดวยระบบเอกซเรยทท่ี นั สมัยของดานศุลกากรคลองใหญ มีการปรับปรุง ถนนทุกสายที่เขาสู ME STYLE THAILAND 45


Home style

ไอเดียการแตงหองนอนขนาดเล็กใหดูมีพ�้นที่มากขึ้น

หากคุณมองหาไอเดียการแตงหองนอนโดยเฉพาะการแตงหองนอนขนาดเล็กใหดูสวยงามและยังเปนไอเดียการแตงหองนอนที่ทำใหดูมี พืน้ ทีม่ ากขึน้ กวางขึน้ ดูรปู ภาพในโพสตนน้ี า จะเปนไอเดียการแตงหองใหคณุ ไดดี แถมยังเพิม่ เสนหใหหอ งของคุณดูทนั สมัย ไมเหมือน ใคร รายละเอียดการแตงหองสวนใหญที่เนนโทนสีออนที่ชวยเพิ่มความรูสึกให พื้นที่ดูกวางขึ้นไดดีกวาโทนสีเขม การเลือกเตียงนอน ที่มีขนาดพอเหมาะ ไม ใหญมากซึ่งจะเปลืองเนื้อที่ของหอง การติดกระจกในหองก็เชนกันที่จะชวยเพิ่มมุมมองความรูสึกใหดูมีพื้นที่ มากขึน้ และทีส่ ำคัญสำหรับการชวยเพิม่ พืน้ ทีห่ อ งของคุณได คือประตูหรือหนาตางทีม่ วี วิ ทิวทัศนเมือ่ มองทะลุออกไป ไมวา หองของคุณ จะเล็กขนาดไหนไอเดียตางๆ เหลานี้ชวยใหหองของคุณดูดีไดแนนอน

46 ME STYLE THAILAND


ECO

ภาวะโลกรอนในปจจุบันไม ใชเรื่องไกลตัวอีกตอไปแลว เนื่องจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลก หากทุกคนใสใจกับเรือ่ งนีอ้ ยางจริงจัง แมจะเปนกิจกรรมเล็กๆนอยทีเ่ ราทำกันอยูท กุ วัน ก็อาจลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในวงกวางได เราจึง มีวิธีลดภาวะโลกรอนในแบบที่คุณทำตามไดในชีวิตประจำวันมาแชรกัน 1. ถอดปลัก๊ ไฟฟาทุกครัง้ ทีเ่ ลิกใชงาน เครือ่ งใชไฟฟา รูไ หมวาการใชไฟฟาใน บานมีสว นทำใหเกิดกาซเรือนกระจกถึง 16% 2. หันมาใชพลังงานแสงอาทิตยในการตากผาแทนการ อบผาในเครือ่ งซักผา 3. การรีดผา ควรรีดครัง้ ละมาก ๆ แทนการัดทีละตัว เพือ่ ประหยัดการใชไฟฟา 4. ปดแอรบา ง แลวหันมาใชพดั ลมหรือวาเปด หนาตางใหอากาศถายเทมากขึน้ 5. เวลาไปทีห่ า งสรรพสินคาอยาเปดประตูทง้ิ ไว เพราะแอรจะทำงานหนักมากวาปกติ

Energy Saving 6. ใชบนั ไดแทนการใชลฟิ ท นอกจากจะเปนการไดออกกำลังกายแลวยังประหยัดได เยอะขึน้ รูไ หมวาการกดลิฟตหนึง่ ครัง้ จะเปนการเสียคาไฟถึงครัง้ ละ 7 บาท 7. ปดไฟดวงที่ไมจำเปน โดยเปดเฉพาะดวยทีเ่ ราจำเปนตองใชจริง ๆ 8. ลดๆ การเลนเกมลงบาง เพราะนอกจากสายตาจะเสียแลว ยังเปลืองไฟมากๆ อีกดวย 9. ตูเ ย็นสมัยคุณแมยงั สาว ขายทิง้ ไปไดแลว เพราะกินไฟมากกวาตูเ ย็นใหมถงึ 2 เทา 10. บอกคุณพอคุณแมใหเปลีย่ นไปใชไฟแบบหลอด LED จะไดไฟทีส่ วางกวาและ ประหยัดกวาหลอดปกติ 40%

ME STYLE THAILAND 47


Movie

โปรแกรมหนา

วันที่เขาฉาย : 6 ต.ค. 2559 แนวหนัง : ตลก ผูกำกับ : พชร อานนท นักแสดง : แจส ชวนชื่น, แตงโม ภัทรธิดา คอม ชวนชื่น, ชมพู กอนบาย , หนูเล็ก กอนบาย, โยชิ รินรดา, เทพพิทักษ แอสละ

วันที่เขาฉาย : 6 ต.ค. 2559 แนวหนัง : ดรามา,ทริลเลอร,ชีวประวัติ ผูกำกับ : โอลิเวอร สโตน นักแสดง : ไชลีน วูดลีย, โจเซฟ กอรดอน เลวิตต, สกอตต อีสวูด

วันที่เขาฉาย : 7 ต.ค. 2559 แนวหนัง : ดรามา,ชีวประวัติ ผูกำกับ : เนต ปารเกอร นักแสดง : เนต ปารเกอร, อารมี แฮมเมอร, มารก บูน จูเนียร

Fastwork.co เปดตัว แอปฯ "Fastwork" จางฟรีแลนซงาย…เพียง 3 ขั้นตอน ฟาสตเวิรค (Fastwork.co) สตารทอัพดาวรุงที่โตเร็วที่สุด หนึ่งในทีมที่ชนะเลิศ ดีแทค แอคเซอเลอเรท ป 4 เปดตัว โมบายลแอปพลิเคชั่น "Fastwork" ที่จะทำใหการจางงาน ฟรีแลนซงา ย… เพียง 3 ขัน้ ตอน จากกระแสตอบรับทีด่ เี ยีย่ ม ของเว็บไซตหาฟรีแลนซออนไลน Fastwork.co ทีมงานได พัฒนาแอพสำหรับมือถือเพื่อใหประสบการณการจางงานดี อยางตอเนือ่ ง ทัง้ ในสวนของผูว า จางใหคน หาฟรีแลนซมากกวา 3,000 คน จากงานมากกวา 50 หมวดหมู ในสวนของฟรีแลนซ จะไดรบั โอกาสไดงานดีๆจากผูว า จาง ดวยระบบแจงเตือนเมือ่ มีคนเรียกใชบริการ ดาวน โหลดแอพ Fastwork มาใชบน มือถือ Android ไดแลววันนี้ พรอมรับคูปองสวนลด 150 บาทฟรี เมือ่ เริม่ จางงานครัง้ แรก และสามารถดาวนโหลดบน iOS ได ในเดือนพฤศจิกายน นี้ “ Fastwork เปนสตารทอัพที่เขามาปฏิวัติวงการฟรีแลนซของไทย รวบรวมเอาเหลาฟรีแลนซ ที่จะชวยใหผูจางงานทั้งระดับองคกร และผูประกอบ การ SME ใหไดงานคุณภาพจากฟรีแลนซ ในขณะเดียวกันก็ชวยยกระดับ มาตรฐานการทำงานของฟรีแลนซ ไทย ใหทัดเทียมกับการทำงานในระดับ โลก ดวยระบบการทำงานที่สรางความนาเชื่อถือ กัปตันทีม ผูรวมกอตั้งอีก 3 คนและทีมงานมีความใส ใจในการทำงานทุกขั้นตอน รูจริงในอุตสาห กรรมการจางงานฟรีแลนซ ทีมงานเรียนรูตลาดอยางรวดเร็ว จากประสบการณการเปนสตารทอัพที่นิวยอรค และซิลิคอน วัลเลย เพราะตลาดที่นั่น มีความตื่นตัวมาก ทำใหไดไดเรียนรูตลอดเวลา Fastwork ทั้งทีมจะลงมือทำอยางรวดเร็ว ลองทำเลยทันที เพื่อเลือกเสนทางที่ไปตอได เนื่องจาก เริ่มจากการเรียนรูเอง ทำใหเกงในการหาทางลัด ดวยปจจัยแหงความสำเร็จดังกลาว ทำให Fastwork เปนสตารทอัพที่ชนะเลิศในงาน Demo Day batch 4 เปนหนึ่งในสตารทอัพที่ดีแทค แอคเซอเลอเรท ภูมิใจ สามารถสรางรายไดที่โตขึ้น 12 เทา ในเวลาเพียง 4 เดือนที่เขาโครงการ และใน เวลาเพียง 9 สัปดาห ก็ ไดรับเงินลงทุนจาก 500TukTuks ที่อยูภายใต 500 Startups หนึ่งใน Venture Capital ระดับโลกที่มีความเคลื่อนไหว ในการลงทุนเปนอันดับตนๆ จากซิลิคอน วัลเลย 48 ME STYLE THAILAND


Business Guide

“เมลท มี” เจาะกลุมธุรกิจแตงงาน พรอมสงทัพเมนูใหมเนนดีไซน รับเทรนดตลาด "เมลท มี"ตอกย้ำแบรนดผูนำรานช็อกโกแลตสดและขนมหวานสไตลญ�่ปุนสุดชิค ตอบรับการเติบโตของตลาดขนมหวานในประเทศ ที่มีปจจัยเกื้อหนุนมาจากผูบร�โภค มีไลฟสไตลที่ทันสมัย และใชเวลานอกบานมากขึ้น ทำให เมลท มี สงทัพเมนูขนมหวานใหมๆ ที่ เนนดีไซนสวยงาม ภายใตความอรอยไดมาตรฐาน สำหรับนั่งรับประทานในราน (dine-in) ใหเขากับเทรนด ในยุคปจจุบัน พรอมเรง ขยายฐานใหมเจาะตลาดธุรกิจแตงงาน คาดหวังยอดขายโตขึ้น 20%

อิง ภาสกรนที รองกรรมการผูอำนวยการ บริษัท กินกับตัน จำกัด ผูบริหาร “เมลท มี” กลาววา “ชวงครึ่งปแรกที่ผานมา เมลท มี ประสบ ความสำเร็จกับยอดขายตามเปา โดยเนนขยายฐานตลาดไปสูผูบริ โภคใหกวางขึ้น มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับธุรกิจแตงงาน ธุรกิจจัดเลี้ยง(catering)รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑตามสั่ง (corporate gift) โดยเขาไปรวมงานเวดดิ้งแฟรกับโรงแรม 5 ดาว และเวดดิ้ง แฟรขนาดใหญ เชน ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมืองทองธานี เปนตน เพื่อสรางการรับรูและจดจำแบรนดเพิ่มขึ้น พรอมเผยกลยุทธการ ขายในชวงครึ่งปหลัง วางแผนการตลาดตอบโจทยความตองการของกลุมผูบริโภคสายหวาน ดวยการจัดกิจกรรมเวิรคช็อปในหางสรรพสินคา และสถานศึกษาเพื่อวิเคราะหทิศทางเมนูขนมหวานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและเปนกิจกรรมที่เพิ่มประสบการณและความ ประทับใจใหกับผูบริโภคโดยตรงในขณะเดียวกันไดวางแผนขยายสาขาเพิ่มตามหัวเมืองใหญ นำรองที่เชียงใหม และลาสุด เมลท มี ไดเปดตัว เมนูใหมถึง 10 เมนู อาทิ Choco Cup ช็อกโกแลตเบลเยี่ยมหลอมเปนคัพทรงสวยทานได, Kakigori น้ำแข็งไสสไตลญี่ปุน และ Teddy Affogato เจลาโตดารกช็อกโกแลต ภายใตสายไหมฯ เพือ่ เพิม่ ความหลากหลาย และเพิม่ ทางเลือกใหผบู ริโภค โดยเมนูใหมจะเนนดีไซนดงึ ดูด สายตา ไปพรอมกับคุณภาพและรสชาติมาตรฐานระดับ เมลท มี รับกับพฤติกรรมผูบ ริโภคในปจจุบนั ทีม่ องหาสิง่ ทีม่ ากกวาอาหารรสชาติอรอย เพือ่ เเบงปนประสบการณการทานอาหารนอกบานผานโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ เมลท มี ยังไดจดั โปรโมชัน่ รวมกับพันธมิตรชัน้ นำหลากธุรกิจ เพื่อกระตุนยอดขายอีกชองทางหนึ่ง คาดหวังยอดขายสิ้นปนี้โตขึ้น 20% ME STYLE THAILAND 49


Promotion

อิ่มเจ จุใจ ไดบุญ กับผลิตภัณฑ โออิชิ เกี๊ยวซา ไสกะเพราเห็ด “เจ” โออิชิ กรุป เจาตำรับอาหารญี่ปุน (KING OF JAPANESE FOOD) ขอรวมเปนสวนหนึ่งของเทศกาลถือศีลกินเจ 2559 พรอมพัฒนา และสรางสรรคผลิตภัณฑคุณภาพ เมนูอาหารเจสไตลญี่ปุน ซึ่งได แก โออิชิ เกีย๊ วซา ไสกะเพราเห็ด “เจ” รสชาติเด็ด…เผ็ดประมาณ หนึ่ง! ใหอิ่มเจ จุใจ ไดบุญ ตลอดเทศกาล ระหวางวันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2559 โดยวางจำหนายแลววันนี้ในราคาพิเศษ ราคาซองละ 32 บาท ที่เซเวน อีเลฟเวน ทุกสาขาทั่วประเทศ เพิ่มเติมคลิ๊ก โออิชิฟูดดอทคอม: www.oishifood.com

“ลาคอสต” นำขบวนแบรนดแฟชั่นไลฟสไตล ลดสูงสุดถึง 70% ที่อัมรินทร พลาซา อัมรินทร แบรนดเซล ชวนสมารทชอปเปอรตื่นตาไปกับแบรนด

สินคาแฟชั่นไลฟสไตลระดับโลกที่นำทัพดวย “ลาคอสต” กับขอ เสนอสุดคุม ในงาน “Amarin Brand Sale: Fashion & Lifestyle Sale Up To 70%” ระหวางวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ณ อีเวนทฮอลล ชั้น 1 ศูนยการคาอัมรินทร พลาซา พบคอลเลคชั่นจัดเต็มของสินคาแบรนดดังใหแฟชั่นนิสตาตัวจริง เชนคุณมาอัพเดตเครื่องแตงกายและไลฟสไตลกันใหพีคสุดๆ กับแบรดชน้ั นำอยาง “ลาคอสต” พรอมดวยพาเหรดแบรนดบตู กิ ชื่อดัง ที่พรอมใจมอบสวนลดสูงสุดถึง 70% อาทิ Daks, Guy Laroche, Elle, Elle Homme, FPM, Pepe Jeans London และ Steamline ฯลฯ คุมคามากขึ้นสำหรับผูถือบัตร Be Smart Member สามารถใช Cash Voucher จาก Be Smart Member

บานสวยไดบุญ คุม 4 ตอที่ โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ

HomePro รวมกับ Pasaya จัดแคมเปญ Give & Get ผามาน เกาแลกใหมออกโปรโมชั่นแรงแซงทุกคายสำหรับเบอรหนึ่งเรื่อง บานอยาง "โฮมโปร" ขอเชิญคนรักบาน ที่กำลังมองหาผามาน ใหมมาเติมเต็มสไตลของบานใหสมบูรณแบบมากขึ้น เพียงนำ ผามานเกา มาแลกรับสวนลดในการซื้อผามานใหม คุม 4 ตอ บานสวย แถมยังไดบุญคุมแรก รับสวนลดสูงสุด 50% คุม2 นำผามานเกายี่หออะไรก็ได มาแลกรับสวนลดในการซื้อ ผามาน พรม รับสวนลดเพิ่มอีก 15% คุม3สมาชิกบัตรโฮมการดรับ สวนลด 5% ลดเพิ่มอีก 2% คุม4บัตร Homepro Visa รับ สวนลดเพิ่มอีก 3 %แคนี้ยังไมพอ เพราะนอกจากจะหั่นราคา จนตองรองวาวแลว ผามานเกาที่นำมาแลกจะนำไปบริจาคใหกับ มูลนิธิบานนกขมิ้น มูลนิธิธรรมรักษ และมูลนิธิกระจกเงา

50 ME STYLE THAILAND


ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ขอต้อนรับท่านสู่ โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรม บ้านพักและลานเต็นท์ ตั้งอยู่ถนนเลย หล่มสัก เลขที่ 184 ม.2 บ้านหนองเสือคราง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย บนเนือ้ ทีก่ ว่า 6 ไร่ อยูต่ ดิ กับถนนใหญ่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ลักษณะของโรงแรม มีทง้ั แบบห้องพัก บ้านพัก และลานกางเต็นท์ วิวสวย อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด มีความสะดวกสบาย ในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในอำเภอภูเรือ และอำเภอใกล้เคียง และต้องการสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศ ด้านหลังของ โรงแรมเป็นทิวทัศน์ภเู ขาลมพัดเย็นสบาย เมือ่ มองจากระเบียงบ้านพักไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้จะมองเห็นทะเลหมอกรอบๆภูเขา ชมดวงอาทิตย์ กำลังจะลับขอบฟ้าจากทิวเขาในยามเย็น ท่านจะสดชื่นเย็นสบายกับอากาศในยามเย็นที่ปลอดโปร่ง และรู้สึกผ่อนคลาย

184 หมู่ 2 บ้านหนองเสือคราง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ /tel : 042-899-299, 042-899-330, 086-218-3777 khingkharn_t@hotmail.com 086-218-3777 www.phuruabussaba.com Phurua Bussaba Resort


เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท รุ่งอรุณสายหมอกแล่นละลิ่วเล่นสายลมล่องลอยตามสายน้ำ ตะวันทอแสงเรืองรอง สีทองจับขอบฟ้า หมู่นกกินปลาบินออกจากรัง แลแห่งวิถีประมงล่องลู่ทวนลำน้ำโขง พลบค่ำตะวันคล้อยค่อยๆหรี่แสง พลันลับจับขอบฟ้า แลเห็นนกกินปลาบินถลากลับสู่รัง ค่ำแล้วเดินเที่ยวเล่นชมบ้านเก่าบนถนนสายวัฒนธรรมสัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพที่งดงามได้ที่ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท ทีม่ บี ริการรองรับหลากหลายพร้อมสรรพ ทัง้ ห้องพักสวย ห้องอาหาร ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง คาราโอเกะ หรูหราอย่างมีระดับ เก็บเกี่ยวความประทับใจ พักผ่อนอย่าง มีสไตล์ผ่อนคลายทุกเวลากับเราที่...เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท

451 หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 โทรศัพท์ : 042-822191, 042-822193 , 087-7456377 โทรสาร : 042-822190 chiangkhanriver@gmail.com chiangkhan.rm www.chiangkhanrivermountain.com GPS. N17.53280, E101.38120


¡Ô¨¡ÃÃÁʹءæ ÁÒáŌǨÌÒ

สมัครสมาชิก

à¾Õ§·ÓµÒÁ¡µÔ¡Ò ¤Ø³¡çÃѺ¿ÃÕæºÑµÃˌͧ¾Ñ¡ 2 Çѹ 1 ¤×¹ Ê»ÃÔ§¿Å´áÍ·«Õ ÃÕÊÍÏ· ªÐÍíÒ-ËÑÇËÔ¹

เพียง 1,290 บาท

สมัครสมาชิกวันนี้รับฟรีๆ หองพัก 2 วัน 1คืน

ฟาใสหมอกสวย รีสอรท เขาคอ

โปรดกรอกรายละเอียดใหขัดเจน

กรุณาสงหลักฐานการสมัครและใบโอนเงินมาที่ แฟกซ 0-2065 6060 E-mail: mestyle_travel@hotmail.com Line Id: me654321

ÃѺÊÔ·¸ÔìÇѹ¹Õé ¶Ö§ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 Êͺ¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè 092-412 2388

¢¹Ò´ 1 ˹ŒÒ¡ÃдÒÉ A4 ¾ÃŒÍÁÀÒ¾»ÃзѺ㨠ʋ§ÍÕàÁÅŏÁÒ·Õè mestyle_travel@hotmail.com à¾Õ§¤Ø³Ê‹§à¢ŒÒÁÒàÃÒᨡ·Ñ¹·Õ ´‹Ç¹æ ¨Ó¡Ñ´à¾Õ§ 2 ÃÒ§ÇÑÅà·‹Ò¹Ñ鹹ФÃѺ

--------------------------------

โปรโมชั่นสําหรับสมาชิก

-----------------------------------------

เงื่อนไขการสมัคร ชําระเงินคาสมาชิก โดยโอนเขาบัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย สาขาสะพานใหม-ดอนเมือง เลขที่ 035-2-99141-8 ชื่อบัญชี หางหุนสวนจํากัด มีสไตล มีเดีย

à¾Õ§¤Ø³Ê‹§àÃ×èͧàÅ‹Ò»ÃÐʺ¡Ò󏷋ͧà·ÕèÂÇẺÊâÅäÅ¿Š

-----------------------------------------

ชื่อ………………………………………………………….. อายุ………..ป เลขประจําตัวบัตรประชาชน………………………………. ที่อยูสําหรับจัดสงนิตยสาร เลขที่……………………หมู……………………. หมูบาน/อาคาร………………………………….. ตรอก/ซอย………………………………………. ถนน……………………………………………… แขวง/ตําบล……………………………………… เขต/อําเภอ………………………………………. จังหวัด…………………………………………… รหัสไปรษณีย……………………………………. เบอรโทรศัพท……………………………………. อีเมล:…………………………………………….. เริ่มรับนิตยสารเดือน…………………………….

แปซิฟิก พาร์ค โฮเทล -ศรีราชา ขอมอบสิทธิ์ซื้อห้องพักในราคาสุดพิเศษ เพียงซื้อห้องพักแบบ Studio ทางโรงแรม จะอัพเกรดเป็นห้อง Deluxe ให้ทันที เพียงแจ้งว่าเป็นสมาชิกนิตยสาร ME STYLE สนใจใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น

(µÑ´ªÔé¹Ê‹Ç¹¹Õéà¾×èÍáÊ´§ÊÔ·¸Ôìã¹ÇѹࢌҾѡ)

--------------------------------


Oct 2016 10 จังหวัด น่าเที่ยวแห่งปี  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you