Page 1


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

News

กสิกรไทย-ไอบีเอ็ม พัฒนาเทคโนโลยี “บล็อกเชน” หวังพลิกโฉมโลกธุรกิจอนาคต

ทีโอจี จัดมหกรรม Family Day ส่งแว่น-เลนส์ คุณภาพ ลด 70%

สมคิด จิรานันตรัตน รองประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุป และ พรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด แถลงความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อก เชน (Blockchain) สรางระบบตนแบบใชรับรองเอกสารตนฉบับ เพื ่ อ สร า งความน า เชื ่ อ ถื อ เน น ความถู ก ต อ งมี ม าตรฐานเดี ย วกั น สามารถลดความเสี ่ ย ง ตรวจสอบข อ มุ ล ได อ ย า งรวดเร็ ว ปลอดภั ย หวังเชื่อมตอขอมูลโลกธุรกิจจากองคกร หนวยงาน และธนาคารอื่นๆ ใหเขารวมโครงการเพื่อประโยชนของลูกคาในวงกวางตอไปในอนาคต

บริ ษ ั ท ไทยออพติ ค อล กรุ  ป จำกั ด (มหาชน) หรื อ TOG ผู  น ำ ด า นการผลิ ต เลนส ส ายตาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพมาตรฐานระดั บ โลก จั ด มหกรรมสินคาแบรนดเนม ประกอบดวยกรอบแวนสายตา แวน กั น แดด เลนส ส ายตา ลดราคา สู ง สุ ด ถึ ง 70% พร อ มให บ ริ ก าร ตรวจวั ด สายตาฟรี ในงาน “Family Day” เป ด โอกาสให ค นที ่ ต อ งการมองหาแว น ดี ราคาประหยั ด ได เ ลื อ กสรรอย า งจุ ใ จ ใน วั น อาทิ ต ย ท ี ่ 6 พฤศจิ ก ายน 2559 ตั ้ ง แต เ วลา 9.00-15.00 น. ณ. บริษัทไทยออพติคอล กรุป จำกัด (มหาชน) ถนนบางบัวทอง สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร 02 194 1145-50

--------------------------------------------------------------------------------------------------กสิกรไทย เปิดแลกธนบัตร 60 พรรษาและทีร่ ะลึกฯ 100 ปีธนบัตรไทย

ธนาคารกสิกรไทย เปดใหบริการจายแลกบัตรธนาคารเนื่องในมหามงคล สมัยพระบาทสมเด็ จ พระเจา อยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (พ.ศ.๒๕๓๐) ชนิดราคา 60 บาท แลกไดในราคา 60 บาท และ ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปธนบัตรไทย (พ.ศ.๒๕๔๕) ชนิดราคา 100 บาท แลกไดในราคา 100 บาท ซึ่งธนาคารไดรับการจัด สรรชนิดละ 1 แสนกวาฉบับ ใหประชาชนทัว่ ไปสามารถแลกไดคนละ 1 ใบ ตัง้ แตวนั พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทีธ่ นาคารกสิกรไทยทุกสาขาทัว่ ประเทศ 06 ME STYLE THAILAND

“มูลนิธพิ แี อนด์จ”ี มอบผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกให้ ประชาชน เดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัย

กรรณิการ จรัสอุไรสิน ผูอำนวยการฝายองคกรสัมพันธ บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ เลขาธิการมูลนิธิพีแอนดจีประเทศไทยเพื่อสังคม มอบผลิตภัณฑ พีแอนดจี ประกอบไปดวย แชมพู สบู แปรงสีฟน มีดโกนหนวด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด มูลคา ๙๐,๐๐๐ บาท ใหแก พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวก ใหประชาชน ที่เดินทางเขารวมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เชฟรอน ชวนพนักงาน “อาสา ทำดีเพื่อพ่อ” มอบบัตรเติมน้ำมัน แก่มอเตอร์ไซค์อาสา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย ไพโรจน กวี ย านั น ท ประธานกรรมการ บริหาร ไดนำพนักงานรวมมอบบัตรเติมน้ำมันฟรี แกมอเตอร ไซคจิตอาสา ณ จุดบริการรับ-สง ฟรี เพื ่ อ พ อ หลวง ที ่ ใ ห บ ริ ก ารรั บ -ส ง ประชาชนที ่ ม า ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดบริการ เพื่อชวย สนับสนุนเหลาจิตอาสาในการอำนวยความสะดวก ใหกับประชาชน โดยจะมอบบัตรเติมน้ำมันใหแก เหลาจิตอาสาตั้งแตวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2559 รวม 1,800 ใบ มูลคา 180,000 บาทกิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “เชฟรอนอาสาทำดีเพื่อพอ” ซึ่งผูบริหารและพนักงานจะรวม แจกขนม น้ำดื่ม ไอศกรีมโบราณ ผาเย็น และชุดดูแลสุขภาพ (ประกอบดวยหนากากอนามัย เกลือแร ยาอม และยาดม) แกประชาชนที่ เดินทางมาถวายสักการะ รวมถึงรวมกันเก็บขยะในบริเวณทองสนามหลวง และมอบบัตรเติมน้ำมันแกเหลามอเตอร ไซคอาสาเปนเวลา 9 วัน ตั้งแตวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนั้น ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 เชฟรอนยังเปดโอกาสใหพนัก งานไดรวมบริจาคเงินแก 5 มูลนิธิ ในพระบรมราชูปถัมถ ภายใตโครงการ “เชฟรอนทำดีคูณสาม” เพื่อสนับสนุนใหพนักงานไดรวมตอบ แทนสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธาน โดยบริษัทฯ จะสมทบทุนอีก 2 เทา ของยอดเงินที่พนักงานจะบริจาคใหแก 5 มูลนิธิ ไดแก โรงเรียนพระดาบส โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต มูลนิธิธรร มิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย และศิริราชมูลนิธิ

--------------------------------------------------------------------------------------------------ซิตี้โกลด์ เปิดการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ พอล โฮเดส รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการลงทุนบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้ แบงก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา วีระ อนงค จิระนคร ภูตระกูล รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคาร ซิตี้แบงก และ ดอน จรรยศุภรินทร ผูอำนวยการบริหารอาวุโส ฝายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก เปดตัวบริการการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส การลงทุน สำหรับกลุมลูกคาซิตี้โกลด (Citigold) โดยเฉพาะ ใหสามารถลงทุนในตรา สารหนี้ตางประเทศกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมชั้นนำระดับโลกกับทาง ธนาคารไดโดยตรง เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนในภาวะที่ตลาดผันผวน

--------------------------------------------------------------------------------------------------ฟูจิ ซีร็อกซ์ หนุนโครงการ “วาดเขียน เรียนศิลป์ เด็กไทยหัวใจศิลปะ” โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จำกัด รวมสนับสนุนการ จัดกิจกรรม “SAM for All คิดดี ทำดี ไมมีขอจำกัด” ในโครงการ “วาดเขียน เรี ย นศิ ล ป เด็ ก ไทยหั ว ใจ ศิ ล ปะ” (Season 6) ซึ ่ ง จั ด ขึ ้ น โดยบริ ษ ั ท บริ ห ารสิ น ทรัพยสุขุมวิท จำกัด (SAM) โดยวัตถุประสงคของโครงการ คือการสงเสริมการ ศึ ก ษางานด า นศิ ล ปะ อั น เป น ป จ จั ย และพื ้ น ฐานสำคั ญ ที ่ จ ะทำให เ ด็ ก ๆ ซึ ่ ง เป น อนาคตของชาติ ไดพัฒนาความรู ความคิดในเชิงสรางสรรค มาเปนแรงบันดาลใจ ในการดำเนิ น ชี ว ิ ต สอดคล อ งกั บ นโยบายกิ จ กรรมตอบแทนสั ง คม (CSR) เพื ่ อ เด็ ก ๆ ที ่ ท างฟู จ ิ ซี ร ็ อ กซ ให ค วามสำคั ญ มาอย า งต อ เนื ่ อ ง โดยในป น ี ้ ม ี น  อ งๆ เยาวชนอายุตั้งแต 6-12 ป เขารวมโครงการจำนวน 60 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารซันทาวเวอรเอ ถ.วิภาวดีรังสิต

ME STYLE THAILAND 07


News

โปรโมชัน่ “ตลาดนัดไอบิส” IBIS MARKET 2016

โรงแรม เมอรเคียว และไอบิส เอราวัณ และโรงแรม ฮ็อป อินน ประเทศ ไทย ขอชวนมา ชอปหองพักราคาพิเศษแหงป ทุกทาน ในงาน "ตลาด นัดไอบิส" (IBIS MARKET 2016) ) ซึ่งจัดเปน ครั้งที่ 2 ดวยราคา พิเศษสุดๆ ไอบิส เริ่มตนเพียง "พันเดียว" ซึ่งสามารถใชไดกวา 11 สาขา และโรงแรม ฮ็อป อินน ราคาเพียง 450 บาท พักไดมากกวา 22 สาขา ทั่วไทยพรอมโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีก อยาพลาด! กับโปรโมชั่นหองพัก สุดพิเศษราคาแรงๆ • หองพัก ไอบิส เพียง 1,000 บาท สุทธิ ตอหอง ตอคืน (หองสแตน ดารด รวมอาหารเชา) • เมอรเคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอรท เพียง 1,900 บาท สุทธิ ตอหอง ตอคืน (หองซูพีเรีย รวมอาหารเชา) • โรงแรม ฮ็อป อินน ราคาเพียง 450 บาท ภายในงานทานยังมีของวางและเครื่องดื่มฟรี บริการตลอดทั้งวัน และกิจกรรมสนุกๆภายในงาน ใหคุณไดลุนรับของรางวัลเพิ่มเติมอีกดวยพบ กันไดในวันที่ 27-28 พ.ย. 59 ตั้งแตเวลา 11.00 – 20.00 น. ที่ โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพฯ สยาม เดินทางสะดวกมากๆ อยูติด BTS สถานีสนามกีฬาแหงชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/ibisThailand หรือ 02-659-2864

--------------------------------------------------------------------------------------------------Mera Mare Hotel หรูหราเงียบสงบในวันพักผ่อนสบายๆ ณ ถนนชายหาดพัทยา

เมื่อนึกถึงสถานที่ทองเที่ยวใกลกับกรุงเทพฯ พัทยาคงเปนจุดมุงหมายที่ หลายๆ คนนึกถึง และหากทานกำลังมองหาสถานที่พักที่สะดวกสบายสิ่ง อำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังใกลกับหางสรรพสินคาขนาดใหญ อยาง Central Festival Pattaya Beach โรงแรมนองใหมอยาง Mera Mare (เมรา มาเร) อาจจะสามารถตอบโจทย ไลฟสไตลของคุณไดการตก แตงของโรงแรมเนนความหรูหรา ตกแตงภายในและออกแบบมาในสไตล อังกฤษการเดินทางนั้นก็สะดวกสะบายติดถนนเรียบชายหาดพัทยา จากวง เวียนปลาโลมาตรงมาแคประ 1.5 กิโลเมตร พิเศษสุดๆ ตอนนี้ทางโรงแรม มีโปรโมชั่นสำหรับคนไทย Thai Residence Rate เริ่มที่ ราคาสุทธิ 3,699 บาท รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน เริ่มจองและเขาพักไดตั้งแตวันนี้ - 31 มีนาคม 2560 สามารถเขาชมตัวอยางหองพักและโปรโมชั่นอื่นๆ ไดที่ www.meramarehotel.com โทร. 038 111 800

--------------------------------------------------------------------------------------------------แพ็คเกจครบรอบ 15 ปี โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา (15th ANNIVERSARY PACKAGE OF HARD ROCK HOTEL PATTAYA)

ตั้งแตวันนี้ – 22 ธันวาคม 2559 ในโอกาสครบรอบ 15 ป โรงแรมฮารด ร็อค พัทยา ในเดือนพฤศจิกายน 2559 โรงแรมฮารดร็อค พัทยา ขอแนะ นำ "แพ็คเกจครบรอบ 15 ป โรงแรมฮารดร็อค พัทยา" ในราคาพิเศษเริ่ม ตนเพียง 3,071 บาท++ /หอง/คืน รวมบุฟเฟตอาหารเชา สำหรับ 2 ทาน แพ็คเกจครบรอบ 15 ป โรงแรมฮารดร็อค พัทยา รวมสิทธิ์ประ โยชนมากมายดังนี้; • หองพักระดับดีลักซ ซิตี้วิว • อาหารบุฟเฟตมื้อเชาสำหรับ 2 ทาน • ของขวัญที่ระลึกครบรอบ 15 ปจากทางโรงแรม/หอง/การเขาพัก • สวนลด 15% อาหารและเครื่องดื่ม ที่ทุกรานอาหารในโรงแรม รวมทั้ง ฮารดร็อค คาเฟ พัทยา, • สวนลด 15% ร็อค สปา และราน ร็อค ชอป ของโรงแรมฯ ราคาคุมกวานี้ ไมมีอีกแลว ! สำรองหองพักหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร +66 (0) 38 428 755 อีเมล rooms.pattaya@hardrockhotels.net หรือที่เว็บไซต http://pattaya.hardrockhotels.net

08 ME STYLE THAILAND


โปรโมชัน่ ห้องพักราคาสุดพิเศษ Stay 3 Nights and Save 27% ณ โรงแรม โกลว์ ประตูนำ้ ตัง้ แต่วนั นี้ – 31 ธันวาคม 2559

โรงแรม โกลว ประตูน้ำ ขอนำเสนอโปรโมชั่นหองพักราคาสุดพิเศษ เมือ่ เขาพักนานขึน้ ยิง่ รับสวนลดเพิม่ ขึน้ กับ โปรโมชัน่ "Stay 3 Nights and Save 27%เมื่อจองหองพักแบบ Deluxe ตอเนื่องกัน 3 คืนขึ้น ไป รับสวนลดทันที 27% จากราคาปกติ ในราคาเริ่มตนเพียง 2,701 บาทสุทธิ ตอคืน สำหรับ 2 ทาน รวมอาหารเชา พรอม ฟรีอินเตอรเน็ต ไรสายความเร็วสูง และสามารถจองพักหองแบบDeluxe Corner และ GLOW Suite โปรโมชั่นเริ่มแลว วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2559 สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองหองพักไดที่ โรงแรม โกลว ประตูน้ำ โทรศัพท 02 257 3999 อีเมล rsvn.pratunam@glowhotels.com หรือ เว็บไซด www.glowhotels.com/pratunam

--------------------------------------------------------------------------------------------------โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ส่งมอบความสุขช่วงคริสต์มาส

ไมวาคุณจะชอบอาหารสไตล ไหน ยุโรป ไทย จีน หรือแมแตสเปนที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลดมีทุกสิ่งสรรพตามที่คุณตองการ พรอมเฉลิมฉลองกับวันคริสตมาสที่กำลังจะมาถึง และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากกลุมนักรองประสานเสียงที่จะมาขับขานเพลงคริสตมาส บริเวณล็อบบี้ และทุกหองอาหารของโรงแรมฯ ตั้งแตเวลา 19.00 น. เปนตนไป เพื่อเปนของขวัญสุดพิเศษมอบแดคนพิเศษของคุณใหประทับ ใจในเทศกาลแหงความสุขนี้ คริสตมาสอีฟ, วันเสารที่ 24 ธันวาคม 2559 หองอาหารเดอะเวิลด และหองอาหารจินเจอร, ชั้น 24 - เปดประตูตอนรับทุกทานเขาสูบรรยากาศแหงการเฉลิมฉลองดวยบุฟเฟต อาหารแบบดั้งเดิมประจำเทศกาลคริสตมาสหลากหลายเมนู ในราคาเพียง 1,999++ บาท/ทาน พรอมแพ็กเกจเครื่องดื่ม รวมถึง เครื่องดื่มประจำเทศกาลที่ขาดไม ไดอยาง เอกนอค ตั้งแตเวลา 18.30 น. ถึง 22.30 น. หองอาหารอูโนมาส ชั้น 54 - เพลิดเพลินไปกับทาปาสแสนอรอยสไตลเมดิเตอรเรเนียน และเมนูอาหารสเปนตามสั่งแบบไมจำกัด ในราคาเพียงทานละ 1,999++ บาท (เฉพาะอาหารเทานั้น) เวลา 11.30 - 14.30 น. วันคริสตมาส, วันอาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2559 หองอาหารเดอะเวิลด และหองอาหารจินเจอร, ชั้น 24 - ใหคุณเลือกอรอยแบบไรขีดจำกัดกับบุฟเฟตอาหารมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำ ดวยเมนูอาหารระดับพรีเมียมนานาชนิดใหเลือกสรร เปดใหบริการมื้อกลางวันเวลา 11.30 น. - 15.00 น. และ มื้อค่ำเวลา 18.30 น. - 22.30 น. ราคา 1,999++ บาท/ทาน เติมเต็มมื้ออาหารดวยแพ็กเกจเครื่องดื่มเสิรฟตลอดคืน หองอาหารอูโนมาส ชั้น 54 - ยกระดับความสุขดวยมื้อสายวันคริสตมาสอยางมีสไตลกับแชมเปญ บรันชสไตลสเปนสุดอลังการ 11.30 14.30 น. ราคา 3,555++ บาท/ทาน เสิรฟพรอมไวนและแชมเปญชั้นเลิศแบบไมอั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งไดที่ โทร. 02 100 6255 หรือ อีเมล: diningcgcw@chr.co.th ME STYLE THAILAND 09


Business & Travel Magazine Founder หางหุนสวนจำกัด มีสไตล มีเดีย Managing Director ชูชาติ แสงสวาท Editorial Consultant วรัญญา ชนไพโรจน Graphic Designer จุฑารักษ ศิลาเกตุ Editorial Staff อารญา อาจนิยม Photographer อติชาติ ยิ่งแยม, กันตดนัย ทรงจำ Accountant ฐิตาพร อรวรา Director of Sales วีรดา แสงสวาท Sales Manager ธีรัตม ทรงจำ Sles Executive ปราย นริศรา, พิศลยา คำทา

ชยุตพงศ ทรงจำ

EDITOR's TALK นิตยสาร MESTYLE THAILAND ฉบับประจํา เดือนพฤศจิกายน 2559 ขอพาทานมาสัมผัสกับ ความบรรยากาศหนาวเย็นของจังหวัดเพชรบูรณ และแมฮองสอน ชมหมอกสวย ภูเขางาม และ สถานที่ ที่ มี ค วามโดดเด น ความสวยงามของ ธรรมชาติ ที่ หลายๆคนอาจจะยังไมเคยไดไป พบเห็ น ครั บ เราไปติดตามภาพและเนื้อหาวา มีอะไรหนาติดตามบางครับ ชูชาติ แสงสวาท / Editor

ME style Media Ltd.,Part. 939/83 หมูบานดอนเมืองวิลลา 2 ซ.เพิ่มสิน 16 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 092-412 2388, 02-065 6060 แฟกซ. 02-065 6060 E-mail: mestyle_travel@hotmail.com www.mestylethailand.com

CONTENTS 06-09 12-19 20-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 4850

What’s News What’s on What’s on What’s on What’s on Check in Check in Check in Check in Check in Check in

ขาวสาร งานอีเวนตางๆ เพชรบูรณ แมฮองสอน โครงการหลวงดอยอางขาง โครงการหลวงดอยอินทนนท ฟาใสหมอกสวย รีสอรท เขาคอ เดอะคันทรีไซดรีสอรท ปาย เดอะเซน ไรจันทรแรม เขาคอ แสงเทียน บีช รีสอรท Kantary Hotel and Serviced Apartments, Kabinburi Delicious รานอาหารบานนายตอย VIP Talk ผูบริหาร บจก.ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิ่ง Health Care & AEC Connect สุขภาพ/รอบรูประตูเออีซี Home style & ECO บานสวย/รักษสิ่งแวดลอม Movie & IT หนังเขาใหม/เทคโนโลยี Promotion สวนลดสินคา


จุดวางหนังสือ หัวหนาสวนราชการในจังหวัด โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สมาชิกหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรม สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย องคการบริหารสวนจังหวัด, ตําบล การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย

ททท.สํานักงานสวนภูมภิ าค กรมการทองเทีย่ ว ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินในเมืองทองเทีย่ วตาง ๆ บริษทั ทัวรชนั้ นํา การรถไฟแหงประเทศไทย โรงพยาบาล โรงแรม รีสอรท สปา สมาคมประชาสัมพันธโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจการทองเทีย่ วจังหวัด

สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย สนามกอลฟ ชัน้ นํา สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย รานกาแฟ - สตารบคั แบล็คแคนยอน - ทรูคอฟฟ ทุกสาขา หางสรรพสินคาชัน้ นํา - เซ็นทรัล ทุกสาขา - เดอะมอลล ทุกสาขา - สยามพารากอน

ชม E-Book ผ่าน www.facebook.com/ Me style Thailand

Travel

MESTYLE มีสไตล ทราเวล

รับจัดประชุม สัมมนา ทองเที่ยว จัดกิจกรรมแคมปปง รับจัดกิจกรรม Walk Rally รับถายภาพนิ่ง - VDO - พรีเวดดิ้งงานแตง

โทร.092-412 2388 ,02-065 6060 Line ID : me654321

หางหุนสวนจำกัด มีสไตล มีเดีย 939/83 หมูบานดอนเมืองวิลลา 2 ซอยเพิ่มสิน 16 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 อีเมล mestyle_travel@hotmail.com


What’s on

·‹Í§à·ÕèÂÇྪúÙó

นอนเขาคอ 1 คืน อายุยืน 1 ป 12 ME STYLE THAILAND


ศาลเจาพอหลักเมือง

ประดิษฐานอยูที่ศาลเทพารักษหลักเมือง ถนนหลักเมือง ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองเพชรบูรณ หางจากศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณประมาณ 200 เมตร สันนิษฐานวาเสา หลักเมืองมีอายุต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 11-12 มาถึงพุทธ ศตวรรษที่ 17-18 จึงถือวาเปนเสาหลักเมืองที่เกาแกที่สุด ในประเทศไทย

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ

อยูตรงขามกับศาลหลักเมืองเพชรบูรณ สรางเมื่อ พ.ศ. 2546 เพื่อเปนอนุสรณ "นครบาลเพชรบูรณ" เนื่องจาก ในระหวาง พ.ศ. 2486 - 2488 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดออกพระราชกําหนด เพือ่ ยายเมืองหลวงมาทีเ่ พชรบูรณ โดยใชชื่อวา " นครบาลเพชรบูรณ"

วัดไตรภูมิ

ตั้งอยูบนถนนเพชรรัตน ในตัวเมือง เปนวัดคูบานคูเมือง ที่เกาแกมีอายุประมาณ 435 ป เปนที่ประดิษฐานพระพุทธ รูปสมัยลพบุรี คือ พระพุทธมหาธรรมราชา ชาวบานพบ บริเวณวังมะขามแฟบในแมนํ้าปาสัก จึงไดอัญเชิญขึ้นมา ประดิษฐานไวที่วัดไตรภูมิ ตอมาพระพุทธรูปองคนี้ไดหาย ไปและมีคนพบอยูในแมนํ้าบริเวณที่พบครั้งแรก จากนั้น มาจึงถือเปนประเพณีที่เจาเมืองเพชรบูรณในสมัยตางๆ ต อ งอั ญเชิ ญไปประกอบพิ ธี "อุ  มพระดํ านํ้ า" ที่ บ ริ เ วณ วั ง มะขามแฟบหน า วั ด โบสถ ช นะมาร ในวั น เทศกาล สารทไทย แรม 15 คํ่า เดือน 10 เปนประจําทุกป

อางเก็บนํ้าชลประทานหวยปาแดง

อยูหางจากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข 2006 ประมาณ 8 กม. เปนแหลงพักผอนริมนํ้าที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง เกิดจากการสราง เขื่อนกั้นหวยปาแดงในเขตตําบลปาเลา แวดลอมไปดวยทัศนียภาพ ของขุนเขาและสายนํ้าที่งดงาม โดยเฉพาะในยามที่พระอาทิตยขึ้นลง ประชาชนนิยมมาพักผอนหยอนใจ

ME STYLE THAILAND 13


What’s on

อนุสาวรียพอขุนผาเมือง

ตั้งอยุบริเวณสี่แยกพอขุนผาเมือง(สี่แยกหลมสัก) พระรูปทําดวยโลหะ ในอริยบทยืน พระหัตถขวาทรงดาบปกลงดิน พระหัตถซายชี้ลงพื้น พอขุนผาเมือง (เจาเมืองราด) ผูทรงรวมสถาปนาราชอาณาจักรสุโขทัย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ไดทรงรวมมือกับพอขุนบางกลางหาว เจาเมืองบางยาง พระสหาย นําไพรพลทําสงครามขจัดอํานาจการปกครอง ของขอมใหพนจากดินแดนสุโขทัย และไดทรงสถาปนาพอขุนบางกลาง หาวขึ้นเปนกษัตริยครองกรุงสุโขทัย ถวายพระนามวา "ศรีอินทราบดินทราทิตย"

อนุสรณสถานเมืองราด

ตั้งอยู ณ ตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก เปนที่ซึ่งชาว จังหวัดเพชรบูรณไดรวมใจกันสราง พื่อเปนอนุสรณรําลึก ถึงพระเกียรติของพอขุนผาเมือง วีรกษัตริยนอกประวัติ ศาสตรพระผูรวมกอตั้งชาติไทย โดยจัดสรางเปนสถาน ที่สักการะและอาคารจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร สมัยเริม่ กอตัง้ กรุงสุโขทัยเปนราชธานีแหงแรกของชาติไทย พรอมทัง้ จัดสวน ดอกไมประดับสวยงามในบริเวณโดยรอบ เพื่ อ ให เป น สถานที่ ศึก ษาประวั ติศาสตร และเป น แหล ง ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง 14 ME STYLE THAILAND


ชมไรกะหลํ่าปลีที่…

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป มีทัศนียภาพที่สวยงามยามเชาจะมองเห็นทะเลหมอกตัดกับยอดภู สูงตํ่างดงามมาก ในราวเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีดอกซากุระหรือนางพญาเสือโครงสีชมพู บานสะพรั่งไป ทั้งภูเขา นอกจากนี้ในยามคํ่าคืนยังมองเห็นแสงไฟระยิบระยับ จากบานเรือนในอําเภอหลมสักที่อยูเบื้องลาง เปรียบไดกับ " ดาวบนดิน "

ME STYLE THAILAND 15


What’s on

ในสมัยพระมหาธรรมราชา เกิดเหตุการณพระยาละแวกเจาแผนดิน เขมร ยกทัพมารุกรานหลายครัง้ ในพ.ศ.๒๑๒๕ พระยาละแวกสงทัพโดย มีพระทศราชาและพระสุรนิ ทรราชาเขาตีเมืองนครราชสีมา เมือ่ ไดแลวจึง เตรียมเคลือ่ นทัพไปตีเมืองสระบุรี ในคราวนัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดใหพระศรีถมอรัตน(เจาเมืองศรีเทพ สมัยนัน้ เรียกวาเมืองทาโรง) และ พระชัยบุรี (เจาเมืองชัยบาดาล) เปนผูน าํ กองทัพหัวเมืองเขารวมขับไลขา ศึก จนแตกพายไป สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงวิเคราะหวา เมืองเพชร บูรณสรางขึ้นมา ๒ ยุคบนบริเวณเดียวกัน ยุคแรกคงอยูในเวลาที่ เมืองสุโขทัยหรือพิษณุโลกเปนศูนยกลางการปกครอง เพราะสราง เมื อ งเอาลํ า นํ้ า ป า สั ก ไว ก ลางเมื อ งลั ก ษณะเดี ย วกั บ เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก แนวกําแพงเมืองกวางยาวดานละ ๘๐๐ เมตร ยุคที่ ๒ นาจะสราง ขึ้ น ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ ม หาราชแห ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ด ว ยมี ป อ มและกํ า แพงลั ก ษณะเดี ย วกั บ ป อ มกํ า แพงเมื อ งที่ ส ร า งที่ ล พบุ รี เปนแตรนแนวกําแพงเมืองเล็กลงกวาเดิม สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๘ กองทัพพมาโดยอะแซหวุนกี้ ยก ทัพมาตีกรุงธนบุรี ไดลอมเมืองพิษณุโลกไว เจาพระยาจักรี (พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) และเจาพระยาสุรสีห ได ตีฝา นําทัพออกมาได และมาชุมนุมพักทัพสะสมเสบียงทีเ่ มืองเพชรบูรณ ในช ว งสมั ย ต น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ชื่ อ เมื อ งเพชรบู ร ณ แ ละศรี เ ทพ (สีเทพ) ยังปรากฏในเอกสารสมุดไทยดําใบบอกขาวการสวรรคตของ รัชกาลที่ ๒ ในฐานะหัวเมืองขึ้นกรมมหาดไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการยกฐานะของเมืองและเปลี่ยนชื่อเมืองจากศรีเทพเปนวิเชียรบุรี และสรางเมืองหลมสักขึ้น โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ สันนิษฐานวา เดิมบริเวณหลมเกามี “เมืองลม” หรือ “เมืองหลม” ในสมั ย สุ โ ขทั ย ซึ่ ง เป น เมื อ งที่ ช าวเวี ย งจั น ทน แ ละหลวงพระบางมา อาศัยอยูจํานวนมาก ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการเปลี่ยนแปลง นามเจาเมืองเพชรบูรณและเมืองวิเชียรบุรี ซึ่งใชชื่อเดิมมาแตสมัย อยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ป มีการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนที่ สําคัญตั้งเปนเขตการปกครองใหม ขึ้นเปนมณฑล ในปพ.ศ.๒๔๔๒ มณฑลเพชรบูรณไดตั้งขึ้นเปนอิสระเนื่องจากทองที่มีภูเขาลอมรอบ การคมนาคมกับมณฑลอื่นไมสะดวก ลําบากแกการติดตอราชการ และโอนเมื อ งหล ม สั ก อํ า เภอหล ม เก า อํ า เภอวั ง สะพุ ง มาขึ้ น กั บ มณฑลเพชรบูรณ ยุบเมืองวิเชียรบุรีเปนอําเภอ โอนอําเภอบัวชุม อําเภอชัยบาดาลขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ มณฑลเพชรบูรณจึงมีสอง เมือง คือ หลมสัก กับเพชรบูรณ[๕] ผูบริหารราชการเปนตําแหนง ขาหลวงเทศาภิบาล ผูดํารงตําแหนงคนแรก คือ พระยาเพชรรัตน สงคราม พ.ศ.๒๔๔๗ ไดยุบมณฑลเพชรบูรณ และไดตั้งเปนมณฑลอีกใน ป พ.ศ.๒๔๕๐ และไดยุบอีกครั้งในป พ.ศ.๒๔๕๙ จังหวัดเพชรบูรณ ในขณะนั้นมี ๔ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอวัดปา(หลมสัก) อําเภอวิเชียรบุรี และกิ่งอําเภอชนแดน[๖] จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๖ ไดยกเลิกมณฑลตางๆทั่วประเทศ

16 ME STYLE THAILAND


ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีหลักฐานเอกสารแสดงใหเห็นวา ทุกอําเภอมีคน หลายเชือ้ ชาติอาศัยอยูค ละกันไป ทัง้ ชาวจีน พมา ลาว เขมร เงีย้ ว แขก มอญ มีอาชีพทําไรยาสูบ ทํานา ทําไรออ ย และเลีย้ งไหม ชวงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล สงคราม ป พ.ศ.๒๔๘๖ ไดวางแผนการจัดสรางนครบาลเพชรบูรณ เพื่อเปนเมืองหลวงแหงใหม แทนกรุงเทพฯ โดยใหกรุงเทพฯเปนเมืองทา ในขณะเดียวกันก็ใชเพชรบูรณเปนฐานทัพในการขับไลญี่ปุนดวย และ ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม หางจากกรุงเทพ ๓๔๖ กิโลเมตร สามารถ ติดตอกับประเทศจีนโดยผานพมาและลาวไดสะดวกเชนกัน นอกจาก นี้แลวหากเกิดเหตุการณในภาวะสงคราม การขัดแยงระหวางประเทศ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และอังกฤษในขณะนั้น เพชรบูรณจะเปนสถาน ที่ที่ปลอดภัย แตเนื่องจากระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณไม ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร ทําใหตองยกเลิกไป แต อยางไรก็ตามไดมีการพัฒนาปรับปรุง และสรางสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งอาคารสถานที่ขึ้นมากมายในจังหวัดเพชรบูรณ ณ ชวงเวลานี้ และ ทําใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางขึ้น ในชวงระหวางป พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๒๕ บริเวณพื้นที่รอยตอ ๓ จังหวัด (เพชรบูรณ พิษณุโลก และเลย) พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ ไทยที่ตองการยึดอํานาจและเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดแทรกซึมและ ครอบครอง มีผูกอการรายเขาตอสูกับฝายรัฐบาล หลังจากที่สูรบเปน เวลา ๑๔ ปเศษ รัฐบาลจึงไดรับชัยชนะ ปจจุบันจึงยังมีสถานที่หลง เหลืออยูเปนอนุสรณบนเทือกเขาคอที่เคยเปนสมรภูมิการสูรบทางอุดม การณ และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งในปจจุบัน หลังจาก นั้นเมืองเพชรบูรณก็มีรูปแบบการปกครองดังเชนในปจจุบัน

กลาวโดยสรุปไดวา พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ มีหลักฐานการ ปรากฏอยูของชุมชนในแถบลุมแมนํ้าปาสักมาตั้งแตสมัยกอนประวัติ ศาสตรตอนปลาย จากนั้นไดรับอารยธรรมจากภายนอก ไดแกวัฒน ธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณ ทําใหชุมชนเหลานั้นมีพัฒนา การดานตางๆจนกลายเปนสังคมเมืองขนาดใหญสืบมา เมื่อเขาสูชวง สมัยสุโขทัย เมืองเพชรบูรณมีฐานะเปนเมืองแวนแควนของกรุงสุโขทัย และในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเมืองเพชรบูรณและเมืองศรีเทพเปนเมือง สําคัญและตอเนื่องจนถึงชวงสมัยรัตนโกสินทร ตอมาไดมีการเปลี่ยน แปลงและแบงเขตการปกครองอีกหลายครั้ง จนครั้งหนึ่งเมืองเพชรบูรณ เกือบมีฐานะเปนเมืองหลวงของประเทศไทยแทนกรุงเทพฯ ในสมัยจอม พล ป.พิบูลสงคราม และหลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงพัฒนาดานตางๆ มากมาย จนกระทั่งเปนเมืองเพชรบูรณในปจจุบัน

ME STYLE THAILAND 17


What’s on

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ 4 ป (พ.ศ.2558-2561) วิสัยทัศน

ดินแดนแหงความสุขของคนอยูและผูมาเยือน “จังหวัดเพชรบูรณจะมุงสงเสริมการเกษตรปลอดภัย สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ใชศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เปนจุดเดน พรอม กับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยางยั่งยืน เพื่อใหไปสูการเปนเมืองแหงความสุขของคนอยูและผูมาเยือน”

เปาประสงครวม

1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอยางยั่งยืน 2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคูกับคุณธรรมและ จริยธรรม และการดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.สังคมและชุมชนมีความเขมแข็ง อยูเย็นเปนสุข ความเหลื่อมลาลดลง 4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล คุมคาและมี ใชประโยชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1

การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสราง มูลคาเพิ่ม กลยุทธ 1. สงเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 2. พัฒนาแหลงนา/โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร 3. สงเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินคา เกษตรปลอดภัย 4. สงเสริม/เพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองคความรู อยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว กลยุทธ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว 2. สราง ฟนฟู พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและความหลาก หลายทางวัฒนธรรม เพื่อใชเปนจุดขายของการทองเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 4. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก สรางเครือขาย ความรวมมือดานการทองเที่ยวจากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 5. สงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP และเกษตร ใหเชื่อมโยง การทองเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชน กลยุทธ 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแกประชาชน 2. พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยการสรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได และเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม/จิตสานึก ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจาย 3. เสริมสรางความมัน่ คง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน 18 ME STYLE THAILAND

ยุทธศาสตรที่ 4

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กลยุทธ 1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 3. การจัดการองคความรู และการสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการ อนุรักษและใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 4. สงเสริม พัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช เพื่อความมั่นคง ทางพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ กลยุทธ 1. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส 3. พัฒนาตลาดสินคาเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินคา


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเมืองการปกครอง

1) เขตการปกครอง[1] แบงออกเปน 11 อําเภอ 117 ตําบล 1,430 หมูบ า น 2) เขตการปกครองทองถิน่ [2] มีองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวม 128 แหง · องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง · เทศบาล 25 แหง (เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 22 แหง) · องคการบริหารสวนตําบล 102 แหง

ขนาดและที่ตั้ง

จังหวัดเพชรบูรณ เปนจังหวัดที่มีแนวเขตติดตอระหวางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประมาณเสนรุง ที่ 16 องศาเหนือ กับเสนแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร สวนทีก่ วางทีส่ ดุ ของจังหวัด จาก ดานตะวันออกถึงตะวันตก กวาง 55 ก.ม.สวนทีย่ าวทีส่ ดุ วัดจากเหนือสุด ถึงใตสดุ ยาว 296 กม. สูงจากระดับทะเล ประมาณ 114 เมตร อยูห า ง กรุงเทพ 346 ก.ม. ตามทางหลวงหมายเลข 21

อาณาเขตติดตอของจังหวัดทั้ง 4 ดาน

- ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดเลย - ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดลพบุรี - ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดขอนแกนและชัยภูมิ - ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค และพิจิตร

ภูมิประเทศ

สภาพภูมปิ ระเทศทัว่ ไปของจังหวัดเพชรบูรณ ประกอบดวยภูเขาเพชรบูรณ เปนรูปเกือกมา รอบพื้นที่ดานเหนือของจังหวัด เปนแนวขนานกันไปทั้ง สองขาง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คิดเปนเนื้อที่ประมาณ รอยละ 40 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด มีพนื้ ทีร่ าบอยูต อนกลางและอําเภอดานใตของจังหวัด เปนพืน้ ทีล่ าดชันจากเหนือลงใต มีพนื้ ทีป่ า ไม 3,624,830 ไร คิดเปนรอยละ 45.78 มีแมนาํ้ ปาสัก เปนแมนาํ้ สายสําคัญทีส่ ดุ ของจังหวัด ไหลผานตอน กลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ตนนํ้าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีหวยลําธารหลายสายเกิดจาก ภูเขาเพชรบูรณ แมนํ้าปาสักไหลผานอําเภอหลมเกา หลมสัก เมือง เพชรบูรณ หนองไผ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ

ภูมิอากาศ

เนื่องจากพื้นที่จังหวัด มีภูเขาลอมรอบจึงทําใหอากาศรอนจัดในฤดูรอน หนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะพืน้ ทีอ่ าํ เภอนํา้ หนาว เขาคอ และหลมเกา จะมีอากาศหนาวที่สุด และบนพื้นที่ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งป ใน ฤดูรอ นและฤดูฝน จะมีอณุ หภูมิ 20-24 องศา ฤดูรอ นเริม่ ในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ฤดูฝนเริม่ เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือน พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธของทุกป

ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเพชรบูรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลายชนิด ดังนี้ 1. แหลงนํ้าธรรมชาติ ประกอบดวยแมนํ้าปาสัก ลุมนํ้าเชิญ ลุมนํ้าเข็ก ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของแมนํ้าสายตาง ๆ 2. ปาไมในจังหวัดเพชรบูรณมเี นือ้ ที่ 2,006.51 ไร คิดเปนรอยละ 100.00 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด เปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 13 แหง อุทยานแหงชาติ 3 แหง เขตรักษาพันธุส ตั วปา 2 แหง เขตหามลาสัตวปา 2 แหง สวนรุก ขชาติ 3 แหง วนอุทยาน 1 แหง

ME STYLE THAILAND 19


What’s on

M A E H O N G S O N

20 ME STYLE THAILAND

สถานที่ตองไปแอว

แมฮองสอน

1.ดอกบัวตองบานบนดอยแมอูคอ ประมาณตนเดือนพฤศจิกายนของทุกป จะเปนชวงเวลาทีส่ ายลมหนาวเริม่ พัดผานมาเยือน และนั่นเปนสัญญาณบอกวา "ดอกบัวตอง" กำลัง ผลิบานสะพรั่งเหลืองอรามไปทั่วทุง


2.ปาย เมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบลอมไปดวยขุนเขา

สูงตระหงานเปนรอยตอชายแดนไทย-พมา ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด เมืองเล็กๆแหงนี้ มักปกคลุมดวยสายหมอก ละอองน้ำจางๆ ยามเชา บรรยากาศอันเงียบสงบ ทุงนา สีเขียว ทองฟาสีคราม กับแสงแดดอุนๆ ที่ทอดผานมานหมอกหนา แลเห็นตนสน ไมยนื ตนเมืองหนาวสูงใหญเปนทิวแถวตาม เชิงเขา วิถีชีวิตที่เรียบงายของผูคน

3.วัดพระธาตุดอยกองมู

เปนวัดศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืิองของชาวจังหวัดแมฮองสอน มาชานาน ตั้งอยูบน ดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง แมฮองสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณ อนุสาวรียพระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซายมือ เปนทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึง บริเวณวัด พระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกวา วัดปลายดอย ประกอบดวยพระธาตุเจดียที่สวยงาม 2 องค

ME STYLE THAILAND 21


What’s on

4.หมูบานรักไทย เปนหมูบานชาวจีนยูนนานอดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “กกมินตั๊ง” บานรักไทยอยูสูงจากระดับน้ำทะเล กวา 1,776 เมตร ทำใหพื้นที่เหมาะสมอยางยิ่งกับการปลูกชาพันธุดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศนของ หมูบานโอบลอมไปดวยทิวเขา แมกไมที่ อุดมสมบูรณ บานรักไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชา และขาหมูหมั่นโถว

5.อุทยานแหงชาติน้ำตกแมสุรินทร

มีภูเขาหินและหนาผานอยใหญสูงชัน ในลักษณะที่แตกตางกันและคลายกันที่สวยงาม หลายแหง เปนแหลงตนน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ ตลอดจนมีเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม

22 ME STYLE THAILAND


6.ศูนยศิลปาชีพบานกะเหรี่ยงแมปง เปนสถานที่จำหนายผลิตภัณฑผาทอ พื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง ซึ่งมีลักษณะเดนคือ ยอมดวยสีจากธรรมชาติและทอมือตามแบบ เกาแกของชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังมีสินคา ในศูนยศลิ ปาชีพใหเลือกหลายอยางนักทองเทีย่ ว สามารถเดินชมการทอผาไดตามบาน เพื่อชม การสาธิตการยอมสีธรรมชาติและการทอผา

7.จุดชมวิวหวยน้ำดัง เปนจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดและ มีชื่อเสียงมากในดาน การทองเที่ยว ที่จะชม ทะเลหมอกในชวงเชาตรู และเปนที่รูจักของ ชาวไทยและชาวต า งประเทศ เพื ่ อ คอยชม พระอาทิตยขึ้นและทะเลหมอกอันกวางใหญ ในชวงฤดูหนาว สภาพธรรมชาติทส่ี วยงามของ จุดชมวิวนี้ เมื่อยืนอยูที่ บานพักของหวยน้ำดัง แลวมอง ไปทางทิศตะวันออก ทำใหมองเห็น สภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทิวทัศนของทิวเขา อันสลับซับซอนซึง่ มีดอยหลวงเชียงดาวทีส่ งู ทีส่ ดุ อยูใจกลาง และในชวงเชาตรูของฤดูหนาว จะเกิดทัศนียภาพ ของทะเลหมอกที่สวยงาม

8.ปางอุง ชมสายหมอกที่ลองลอยอยูเหนืออาง เก็บน้ำและทัศนียภาพอันงดงามของปาสนสอง ใบทีร่ ายลอม ปางอุง หรือ โครงการพระราชดำริ ปางตอง 2 เหมาะกับผูที่ชื่นชอบธรรมชาติ และความสงบเงียบ นอกจากนั้น ยังสามารถ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวเขา

ME STYLE THAILAND 23


SCOOP

ตะลุยเที่ยวโครงการหลวง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

24 ME STYLE THAILAND

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรผานทาง ดอยอางขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ไดทอดพระเนตรเห็นวา ชาวไทยภูเขาสวนใหญปลูกฝน แตยงั ยากจน ทัง้ ยังเปนการทำลายปาไม จึงไดสละพระราชทรัพยสวนพระองคซื้อที่ดินบริเวณนี้ โปรดเกลาฯ ใหตั้งโครงการหลวงแหงแรกขึ้นบนดอยอางขางในป พ.ศ. 2512 ซึ่ง ตอมาไดพระราชทานนามวา "สถานีเกษตรหลวงอางขาง" เพื่อเปน แหลงของงานวิจัยไมผลและพืชผักเมืองหนาว โดยใหการถายทอด ผลงานวิจยั ในรูปแบบตาง ๆ แกเจาหนาทีแ่ ละชาวไทยภูเขารวม 6 หมูบ า น จนการปลูกฝนหมดไปและชาวไทยภูเขามีรายไดมั่นคงมากขึ้น สวน 80 สรางขึ้นในวาระที่ หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิ โครงการหลวง ทรงมีชนั ษา 80 ป ภายในสวนสะพรัง่ ไปดวยสีสนั และ รูปทรงสวย ๆ ของดอกไมเมืองหนาวหลายชนิด เชน แมกโนเลีย ความเลีย ไมตระกูลซากุระ เมเปล สับปะรดสี ฯลฯ, สวนคำดอย อยูฝงตรงขามสวน 80 ที่นี่ละลานตาไปดวยพรรณไมในตระกูลโรโด เดนดรอนหลายสายพันธุ ผสมผสานไปกับดอกไมจีน อะกาเพนทัส และอัลสโตรมีเลีย สวนหอม ติดกับสโมสรอางขางพืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ นีอ้ บอวลไปดวย กลิน่ หอม ของดอกไมและใบไมทม่ี กี ลิน่ หอม จากนัน้ เดินทะลุไปออก, สวนกุหลาบ อังกฤษ ชมดอกกุหลาบจากอังกฤษ 240 สายพันธุ แลวเดินลอดซุม ขึน้ ไปยังสวนสมเด็จ ซึง่ เปนสวนหินธรรมชาติเลนระดับตามพืน้ ทีท่ เ่ี ปน เนินเขาพรรณไมเดน เปนประเภทฝน ประดับหรือดอกปอปป รวมไป ถึงพรรณไมเมืองหนาวที่ปลูกโดยการหวานเมล็ดตามฤดูกาล


6.ศูนยศิลปาชีพบานกะเหรี่ยงแมปง

จากกลุมสวนไมดอกไมประดับขับรถชา ๆ ไปบนถนนเสนเล็ก ๆ ที่สองขางทางเปนแปลงปลูกพลัม พีช บวย ทอ กีวี ที่สวยงามดวย รูปทรงของตนไม บางแปลงเปนแปลงบวยเกาแกที่สุดของอางขาง, โรงเรือนรวบรวมพันธุผัก มากมายไปดวยผักสลัด ที่นาสนใจคือตน รูบารบ ซึง่ เมืองนอกใชทำแยมและพาย คะนาใบมวง ฟลเลย ไอซเบิรก พารสเลย ฯลฯ และเรือนดอกไม นับเปนจุดที่ไมควรพลาดชม ภาย ในโรงเรือนมากมายไปดวยพรรณไมในกลุมไมกินแมลง ไมดอก ตามฤดูกาลไมดอกกระถาง กลวยไมชิมบิเดียม และรองเทานารี หลายชนิด เฟน บีโกเนีย กลุมดอกโคมญี่ปุน พรอมมุมนั่งเลนเปน ระยะ อีกทั้งมีรานกาแฟและรานขายผลิตภัณฑจากสถานี สวนบอนไซอางขาง เปนจุดทีส่ วยและนาสนใจอีกแหงหนึง่ มีบอนไซ ไมเมืองหนาวใหชมหลายชนิด ซึ่งสวนใหญชนะเลิศการประกวดมา แลวทัง้ สิน้ นอกจากนีย้ งั มีเสนทางเดินชมสวนหินธรรมชาติขน้ึ ไปยัง จุดชมวิว มีโดมจัดแสดงพืชภูเขาเขตรอน กลุม พืชทนแลง ไมแคระจิว๋ พืชกินแมลง และพรรณไมตางถิ่น

จุดชมวิวกิว่ ลม อยูทางซายมือกอนถึงทางแยกจะไปบานนอแลและ บานขอบดง เปนจุดชมทะเลหมอก ชมดวงอาทิตยขน้ึ และตกไดอยาง สวยงาม, บานขอบดง อยูห า งจากสถานี 3 กิโลเมตร เปนหมูบ า นชาว ไทยภูเขาเผามูเซอ ลักษณะบานเรือนและวิถชี วี ติ ยังคงความเรียบงาย แบบดัง้ เดิม และบานนอแล อยูห า งจากสถานี 5 กิโลเมตร เปนหมูบ า น ชาวไทยภูเขาเผาปะหลอง โดยผูห ญิงจะสวมเครือ่ งประดับทีเ่ อวเรียกวา "หนองวอง" ทำดวยหวายลงรักแกะลายหางจากบานนอแล 200 เมตร เปนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา การติดตอ สถานีเกษตรหลวงอางขาง บานคุม หมู 5 ตำบลแมงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 50110 โทรศัพท 0 5345 0107-9 ME STYLE THAILAND 25


SCOOP

ตะลุยเที่ยวโครงการหลวง

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท เริม่ เขามาดำเนินการตัง้ แตป พ.ศ. 2522 ดวยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จะชวย เหลือชาวไทยภูเผามงและเผากะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท ใหเปลี่ยน วิถีชีวิตจากการทำไรฝนและไรเลื่อนลอยที่ทำลายปาไมและตนน้ำ มาปลูกพืชพรรณเมืองหนาว ดวยการใหความรูเ กีย่ วกับการทำเกษตร อยางถูกวิธี โดยเจาหนาที่ของสถานี และดวยความที่เปนสถานี เกษตรหลวง ที่นี่จึงเนนไปที่งานวิจัยขยายพันธุพืชและงานผลิต โดยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย แม โจ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่นาสนใจ ไดแก งานวิจัย ปลาเรนโบวเทราตของกรมประมง ซึ่งที่นี่เปนที่เดียวในประเทศไทย ที่สามารถเพาะเลี้ยงปลาเรนโบวเทราต ได นอกจากนี้ยังมีกุงกามแดง สัตวน้ำจืดเขตหนาวที่มีรสชาติอรอยคลายเนื้อปู การทองเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอินทนนทอาจเริ่มตนที่บริเวณสถานี หลักบานขุนกลาง ซึ่งมีการจัดภูมิทัศนอยางสวยงาม มีจุดชมวิวเผย ใหเห็นบานขุนกลางและน้ำตกสิริภูมิ ซึ่งน้ำตกแหงนี้อยู ไม ไกลจาก สถานีสามารถเดินถึงกันได, สวนหลวงสิรภิ มู ิ เสนทางเดิน 500 เมตร ทามกลางพรรณไมและความชุมฉ่ำของธารน้ำจากน้ำตกสิริภูมิ โดย จะมองเห็นหนาผาของน้ำตกสิริภูมิ โดดเดน, สวน 80 พรรษา จัด สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2550 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตกแตงดวยกุหลาบพันป และพรรณไมตามฤดูกาล

26 ME STYLE THAILAND


6.ศูนยศิลปาชีพบานกะเหรี่ยงแมปง

โรงเรียนรวบรวมและจัดแสดงเฟน มากมายไปดวยเฟนกวา 50 สกุล 140 ชนิด, โรงเรียนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว เชน หมอขาว หมอแกงลิง พิงกุย และซาราซีเนียชนิดตาง ๆ, สวนกุหลาบพันป รวบรวมพืชสกุลโรโดเดนตรอนที่มีการกระจายพันธุอยูตามพื้นที่สูง ของประเทศไทย เชน ดอยอินทนนทและดอยอางขาง, สโมสรอิน ทนนท รานอาหารอรอย ไมควรพลาดเมนูปลาเรนโบวเทราตและผัก สดปลอดสารพิษของโครงการหลวง ชิมกาแฟสดของโครงการหลวง และเลือกซื้อไมดอกเมืองหนาว รวมทั้งสินคาที่ระลึกฝมือชาวไทยภูเขา บานขุนกลาง การเดินเลนในหมูบานทำใหไดพบเห็นวิถีชีวิตของ ชาวไทยภูเขาเผามง โดยทุกพื้นที่เต็มไปดวยโรงเรียนปลูกดอกไม นานาพรรณ ยามเชาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตัดดอกไม สงขายใหสถานี สวนยามค่ำคืนในแปลงปลูกดอกเบญจมาศจะเปด ไฟสวางไสวเพื่อเรงดอกใหเติบโต เปนภาพที่สวยงามแปลกตา และ บานแมกลางหลวง อยูขางทางบริเวณกิ โลเมตรที่ 26 เปนหมูบาน ที่นาสนใจไมนอย นอกจากจะมีนาขั้นบันไดที่สวยงามแลว ที่นี่ยัง ไดรับการสงเสริมใหปลูกพรรณไมเมืองหนาว และเลี้ยงปลาเรนโบว เทราตจากสถานีเกษตรหลวงอินทนนท อีกทั้งยังเปนแหลงปลูก กาแฟอาราบิกาปลอดสารพิษ โดยชาวบานปลูกเองคั่วเองและขายเอง มีศูนยทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ชาวบานรวมกันทำ และมีบานพักดวย ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การติดตอ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท บานขุนกลาง หมู 7 ตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0 5328 6777-8, 08 1952 2012 และ 08 0769 1944 ME STYLE THAILAND 27


CHECK IN

ฟาใสหมอกสวย เขาคอ FASAIMOKSUAI RESORT KHAOKHO

“รีสอรท…บนทะเลหมอก”

ฟาใสหมอกสวย รีสอรท เขาคอ ตัง้ อยูบ ริเวณจุดชมวิวของอําเภอเขาคอ ทีม่ คี วามโดดเดนไปดวยทัศนียภาพที่ สวยงาม แวดลอมไปดวยพืน้ ทีธ่ รรมชาติเขียวขจี อากาศอันแสนบริสทุ ธิ์ สัมผัสทะเลหมอกไดในมุมสวยทีส่ ดุ เต็มอิม่ กับบรรยากาศชวงเย็นดวยการชมพระอาทิตยตกและชมทองฟาที่งดงามไมซํ้ากันในแตละวัน ไดที่ระเบียงหองพัก สวนตัวของทาน

28 ME STYLE THAILAND


ดินแดนแหงทะเลหมอก เขาคอเปนชือ่ อําเภอทีอ่ ยูใ นจังหวัดเพชรบูรณ เปน สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความโดดเดนไปดวยทัศนียภาพที่ สวยงาม แวดลอมไปดวยพืน้ ทีเ่ ขียวขจี อากาศทีบ่ ริสทุ ธิ์ ทานจะไดสมั ผัส กับบรรยากาศทีร่ ม รืน่ ทีร่ ายลอมไปดวยแมกไมนานาพันธุ กลิน่ ไอธรรมชาติ อันแสนบริสุทธิ์ ไดชื่นชมและสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติเพื่อเปน การผอนคลาย และเสริมสรางสุขภาพทีด่ ี ฟาใสหมอกสวยรีสอรท เปนสถานที่หนึ่งที่ไดรับความนิยมในการถายรูป เเตงงาน จัดเลี้ยง จัดประชุมสัมมนา จัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ กอง คาราวาน จัดธีมงานรืน่ เริง เเละอืน่ ๆอีกมากมาย ที่ร็อคเทอเรส เรามีสเต็กเนื้อนุมๆ หอมกรุนกาแฟสด อาหารเลิสรส ใน บรรยากาศธรรมชาติ นํ้าตก ทะเลหมอก และที่พักในจุดชมวิวที่ดีที่สุดใน เขาคอ

218 หมู 1 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 67270 Phone : 085-530-1113, 085-727-2244 Fax : 056-728-119 fasaimoksuai@hotmail.com www.fasaimoksuai.com


เดอะ คันทรีไซด์ รีสอร์ท @ปาย

www.thecountrysidepai.net

Experience the real beauty of Pai. Stay in a peaceful atmosphere. Enjoy beautiful sunrise, sunset, starlit skies on your private roof top with your love. Sleep with no other sound but nature's.

à´ÍÐ ¤Ñ¹·ÃÕä«´ ÃÕÊÍÏ· @»ÒÂ

90/2 ËÁÙ‹ 1 ºŒÒ¹áÁ‹àÂç¹ µÓºÅáÁ‹ÎÕé ÍÓàÀͻҠ¨Ñ§ËÇÑ´áÁ‹Î‹Í§Ê͹ 58130 Mobile : 087-172-6632 Tel : 053-698-133 Fax : 053-698-134or +6680-239-6662 E-mail address : thecountrysidepai@gmail.com 30 ME STYLE THAILAND


.......สัมผัสกับความงดงามอย่างแท้จริงขณะพักที่อำเภอปาย ภายใต้บรรยากาศแสนสงบเงียบ เพลิดเพลินไปกับความงดงามของดวงอาทิตย์ ทั้งที่กำลังขึ้นและลับขอบฟ้า ตลอดจนท้องฟ้า ที่เต็มไปด้วยดวงดาวยามค่ำคืน ÃÕÊÍÏ·¡ÅÒ§·Ø‹§¹ÒÊÕà¢ÕÂÇ·Õèáͺà»ÃÕéÂÇ´ŒÇ¡ÒÃÊÌҧ໚¹ºÑ§¡ÐâŠ˹ŒÒµÒ¤ÅŒÒºŒÒ¹´Ô¹ÍÂÙ¹‹ Í¡àÁ×ͧ»Ò ᵋäÁ‹·§Ôé ¤ÇÒÁÊдǡʺÒ ´ŒÇÂÊÃÐÇ‹Ò¹íéÒàÅç¡æ áÅÐÈÒÅÒ¹Ñè§àÅ‹¹ãˌ䴌ªÔÅŏ ˌͧ¾Ñ¡µ¡áµ‹§ ẺàÃÕº§‹Ò ᵋäÎäÅ·¤Í× ´Ò´¿‡ÒªÑ¹é º¹¢Í§·Õ¾è ¡Ñ ·ÕÊè ÒÁÒöªÁÇÔÇ ·ÔÇ·Ñȹä´Œáºº 360 ͧÈÒ â´Â੾ÒЪ‹Ç§ÂÒÁàÂç¹·Õè¾ÃзԵÅѺ ¢Íº¿‡Ò ÊǧÒÁÁÒ¡ ÍÕ¡·Ñé§áÇ´ÅŒÍÁ´ŒÇ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§·Ø‹§¹Ò à´ÍÐ ¤Ñ¹·ÃÕäè «´ ÃÕÊÍÏ· @»Ò ໚¹ÃÕÊÍÏ·àÃÕº§‹Òµ¡áµ‹§ÊäµÅ ¤Ñ¹·ÃÕ¼è ÊÒ¹¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁªÒµÔÍ‹ҧŧµÑÇ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§¢Ø¹à¢ÒÍѹà§Õº ʧº ¹Í¡µÑÇàÁ×ͧ»Ò ËÒ¡¤Ø³¡íÒÅѧÁͧËÒ·Õè¾Ñ¡·Õèà§ÕºʧºáÅÐ µŒÍ§¡Ò÷ըè ÐËÅÕ¡àÅÕÂè §¤ÇÒÁ¾ÅØ¡¾Å‹Ò¹ã¹µÑÇàÁ×ͧ»Ò áÅÐÁͧËÒ ·Õè¾Ñ¡·ÕèãËŒ¤ÇÒÁ໚¹Ê‹Ç¹µÑÇ à´ÍÐ ¤Ñ¹·ÃÕèä«´ ÃÕÊÍÏ· @»Ò ¤×Í Ê¶Ò¹·Õàè ËÁÒÐÊÁ·ÕÊè ´Ø ÊíÒËÃѺÇѹËÂØ´¾Ñ¡¼‹Í¹¢Í§¤Ø³áÅФÃͺ¤ÃÑÇ ME STYLE THAILAND 31


CHECK IN

The Sense “พักเขาค้อ 1 คืน อายุยืน 1 ปี”

เดอะ เซนซ วิวทะเลหมอก เขาคอ เพชรบูรณ

วิวสวย ฟ้าใส ในม่านหมอก

086-177-3566 www.thesensekhaokho.com https://www.facebook.com/thesenseresort thesenseresort@gmail.com

32 ME STYLE THAILAND


The Sense มีสไตลที่เรียบงาย บงบอกถึงไลฟสไตลของผูที่มาพัก ไดเปนอยางดี เปนรีสอรททีต่ ง้ั อยูใ นตำแหนงทีเ่ หมาะสม ใหความเปนสวนตัว และเปนจุดชมวิวที่ดีที่สุดบนเขาคอ ลูกคาจะไดชมทะเลหมอกอยางใกลชิด ลูกคาจะตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่รังสรรคใหเหมาะกับการพักผอน อยางแทจริง รีสอรทตั้งอยู ณ เขาคอที่ ที่เปนประวัติศาสตรที่คนไทย มิอาจลืมเลือน และเปนสถานที่ที่มีโอโซนบริสุทธิ์ เพราะลมเย็นที่พัดผาน เขาคอเปนลมที่พัดมาจากเทือกเขาหิมาลัยของทิเบต ดวยเหตุนี้เขาคอจึง มีอากาศที่เย็นสบายตลอดป ซึ้งความบริสุทธิ์นี้จะชวยไฟฟนฟูรางกาย ที่ทรุดโทรม จากควันพิษและอากาศเสียในเมืองหลวง ดั่งสโลแกนของ เขาคอที่วา “พักเขาคอ 1 คืน อายุยืน 1 ป”

โอเอซิสแหงความสงบรมรื่น THE SENSE ที่ที่คุณสามารถเชื่อมตอกับตัวตนภายใน ของคุณอีกครั้ง หนีออกไปจากเมืองและชีวิตที่เรงรีบออกไปพบกับ ชีวิตที่เพียบพรอมและเผชิญกับวันที่นาตื่นเตน และ ณ ตอนนี้ เวลาที่ดีที่สุดที่จะใหรางวัลกับตัวเองเวลาที่เงียบสงบเหมาะสำหรับ การพั ก ผ อ น สะท อ นความเป น ตั ว เองและรายล อ มด ว ยพื ้ น ที ่ ธรรมชาติสีเขียวที่สวยงามอีกทั้งยังเปนมรดกโลก, ที่เราเรียกวา เขาคอ โอเอซิสแหงความสงบเย็นฉ่ำ

The Sense วิวทะเลหมอก เขาคอ เปนรีสอรทที่ตกแตงเปน สไตรบูติค ออกแบบโดยสถาปนิกที่คำนึงถึงความเปนสวนตัว ของลูกคาเปนสิ่งสำคัญ จึงเหมาะกับลูกคาที่ตองการสมาธิ ในการพักผอนเพื่อชาทแบตใหกับตัวเอง และคูรักที่มาฮันนี่มูน เปนอยางมาก

ME STYLE THAILAND 33


ไรจันทรแรม รีสอรท เขาคอ www.raichanram.com

152 หมู 8 ต.เขาคอ อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 67270 โทรศัพท 0 56 728 050 , 0 56 728 051 โทรสาร 0 56 728 207 มือถือ 0 86367 1990 www.raichanram.com กรุณาติดตอ เวลา 07.00-21.00 น. 34 ME STYLE THAILAND


ไรจันทรแรม เปนรีสอรทและรานอาหาร ที่มีดีกรี

ทัง้ สวยและอรอยเปนจุดขาย บรรยากาศภายในรานอาหาร เนนสวนดอกไม ที่แขงกันบานสะพรั่งและสงกลิ่นหอม ใหความรูส กึ สดชืน่ สบาย แกผเู ขามาพักรับประทานอาหาร เมนูอาหารตางๆ ก็เนนการนําผักสดใหม ไมมีสารเคมี มา เปนองคประกอบ นํามาผานกรรมวิธกี ารปรุงอยางพิถพี ถิ นั เพื่อใหทุกจานที่นํามาบริการ เต็มเปยมไปดวยความสุขใน ทุกคํา ไร จั นทร แรมรี ส อร ท รี ส อร ท สวยท า มกลาง ทุงดอกไมบนเทือกเขาเพชรบูรณ ดินแดนที่มีอากาศเย็น สบายตลอดทั้งปในอําเภอเขาคอ ที่มีอากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งป อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล เกือบ 1,000 เมตร โดยเฉพาะหนาหนาว อุณหภูมทิ นี่ ตี่ าํ่ กวา 10 องศาเซลเซียส ใหคุณไดสัมผัสกับความหนาวบนยอดเขาไดอยางเต็มที่ ที่เขาคอจะมีชวงเที่ยวที่ถือวาเปนชวง High Season ในชวงปลายฝนตนหนาวระหวางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะมีดอกไมสวยๆ ออกดอกบานสะพรั่งไปทั้งภูเขาใหคุณ ไดสัมผัสกับทะเลหมอกที่ไหลลอดระหวางขาของคุณ ให ความรูสึกเหมือนยืนอยูบนกอนเมฆ อากาศที่นดี่ ีมากเปน อากาศที่สุดแสนจะบริสุทธิ์จนมีคํากลาวที่วา..... " พักที่เขาคอ 1 คืน อายุยืน 1 ป " ME STYLE THAILAND 35


แสงเทียน บีช รีสอรท www.sangthianbeachresort.com "ครัวแสงเทียน ครัวตนแบบดานคุณภาพอาหารและบริการ"

I’m your holiday.

แสงเทียนบีชรีสอรท บริการบานพักตากอากาศ หองพักติดชายทะเล หาดทรายสวย สะอาด เปนสวนตัว ไมพลุกพลาน หองพักมีหลายแบบ เปนหองปรับอากาศ มีทั้งแบบเตียงเดียวและ เตียงคู แมกระทั่งหองนอนรวมขนาด 10 ทาน สําหรับกรุป ที่มาเปนหมูคณะ เรายังมีหอง คาราโอเกะริมชายหาด รานมินิมารทจําหนายสินคา เครื่องดื่มทุกชนิด ตู ATM คอยบริการ ดานการเงิน หองสปานวดแผนไทย และรานอาหาร ครัวแสงเทียน

88 หมู 4 เกาะเสม็ด อาวแสงเทียน ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160

TEL: 038-644-255 Fax: 038-644-255 Mobile: 092-8082855, 081-2959567

36 ME STYLE THAILAND

Sangthian beach sangthianbeachresort@gmail.com


แสงเทียน บีช รีสอรท บริการจัดแพ็คเก็ตทัวรเปนหมูคณะ ติดตอโดยตรงไดที่ คุณรุงโรจน ไกรเนียม Genneral Manager

Tel: 095-878-9856

ME STYLE THAILAND 37


CHECK IN

ท่องเที่ยวเมืองทวารวดี ชมความงดงามของธรรมชาติ พร้อมพักผ่อนกับที่พักสุดหรู คู่เมืองปราจีนบุรี ... Kantary Hotel & Service Apartment, Kabinburi

------------------------

-------------------------

--------------------------------วันหยุดสุดสัปดาหน้ี ME STYLE ขอพาไปทองเทีย่ วทีป่ ราจีนบุรกี นั แบบชิลลๆ ทริปนี้เราเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงปราจีนบุรี ใชเวลาไมถึงสามชั่วโมง จุดหมาย แรกคือ “โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ” เปนเมืองโบราณขนาดใหญ คูเมืองขุด ตัดลงไปในชัน้ ศิลาแลงธรรมชาติ ตอนกลางเมืองมีคนู ำ้ ขนาดเล็กเรียกวา “คูลกู ศร” ภายในโบราณสถานแหงนี้ยังมีรอย “พระพุทธบาทคู” แกะสลักบนพื้นศิลาแลง ธรรมชาติ มีลกั ษณะเหมือนจริง สันนิษฐานวามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 จึงนับ ไดวาเปนรอยพระพุทธบาทที่เกาแกที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้นที่นี่ยังมี ตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ที่เกาแกที่สุดในประเทศไทยดวย มีอายุราว 2,000 ป ตั้งอยู ในอาณาเขตวัดตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต.โคกปบ สันนิษฐานกันวาเปนหนอจาก ตนศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรูจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย อยากไดความรูเรื่อง ของเมืองปราจีนใหลกึ ซึง้ มากขึน้ ตองไปที่ “พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุร”ี ที่นี่ทำใหเราไดรูเรื่องราวในอดีตมากขึ้นทั้งจากภาพถาย วัตถุโบราณตางๆ และ เรียนรูเ รือ่ งสมุนไพรไทยทีพ่ พิ ธิ ภัณฑเจาพระยาอภัยภูเบศร

--------------------------------38 ME STYLE THAILAND

Kantary Hotel and Serviced Apartments, Kabinburi 349 หมู 8 ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 โทรศัพท: (66) 0 - 3728 - 2699 Call Centre 1627 อีเมล: reservations@kantaryhotel-kabinburi.com

เ4คป แอนด แคนทารี โฮเทลส (สำนักงานขาย กรุงเทพฯ) อาคาร B.L.H. ชัน้ 5 7/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท: +66 (0) 2253 3791-7 โทรสาร: +66 (0) 2253 0414 เว็บไซต www.capekantaryhotels.com


Café Kantary

@ 304 ปราจีน

บุรี

----------------------------------------

----------------------------------------

-----------------------------หองอาหาร California Steak ของทีน่ ่ีใหบริการสเต็กหลากหลายชนิด ทัง้ เนือ้ นำเขาและชัน้ ดีของไทย รวมไปถึงอาหารนานาชาติ และอาหารไทย โดยอาหารทุกจานผานการคัดเลือกวัตถุดบิ มาอยางพิถพี ถิ นั ปรุงรสโดย เชฟมือหนึง่ แววๆ ไดยนิ มาวาทางโรงแรมเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส มีราคาพิเศษในชวง Weekend Special ราคาวันศุกร เสาร อาทิตย ถูกกวาวันธรรมดา แถมยังอยู ใกลกับสนามกอลฟชั้นนำ 2 สนาม คือ สนามกอลฟกบินทรบรุ สี ปอรตคลับ สนามซึง่ ยาวทีส่ ดุ ในประเทศไทย และ สนามฮิลลไซดคนั ทรีโฮม กอลฟ แอนด รีสอรท สนามทีเ่ ต็มไปดวยความ ทาทายทุกรูปแบบดวย ไวตอ งหาเวลาวางนัดเพือ่ นมาเทีย่ วดวยกันอีกครัง้ แลวละ เรือ่ งการลองแกงไมพดู ถึงไมไดเลยนะ เพราะชวงทีเ่ รามานัน้ เปนฤดูของ การลองแกงที่ “แกงหินเพิง” พอดี (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) และทีน่ เ่ี ปนสถานทีล่ อ งแกงยอดนิยมอันดับตนๆ ของประเทศไทยเชียวละ อยู ในเขต “อุทยานแหงชาติเขาใหญ” ที่ 9 (ใสใหญ) หรือ ขญ.9 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี แมวา จะเปนการลองเรือยางบนสายน้ำ ใสใหญเพียงแค 3-4 กิโลเมตร แตเราตองผานความทาทายจากแกงตางๆ ถึง 7 แกง เริม่ ตัง้ แต แกงหินเพิง แกงผักหนามลอม แกงวังบอน แกง ลูกเสือ แกงวังยาว แกงวังไทร และแกงงูเหา บางแกงน้ำเชี่ยวพาเรือ ทีน่ ง่ั มาลอยลิว่ ไหลตามกระแสน้ำอยางรวดเร็ว หรือสามารถลงลอยคอ ไหลราวกับเลนสไลเดอรในชวงของแกงผักหนามลอมอีกดวย สนุกมันส สุดๆ จริงๆ

------------------------------

ตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร

กอนเดินทางกลับ เราขอเติมพลังกับคาเฟสุดชิคนารักนานั่งอยาง “Café Kantary @ 304 ปราจีนบุรี” ตั้งอยูดานหนาของโรงแรม แคนทารี 304 ภายในรานตกแตงดวยกระจกและเฟอรนเิ จอรโทนสีขาวเทา ภาพบนผนังของรานเปนรูปเด็กในชุดกระตาย มีดวงตาทีส่ ามบนหนาผาก พริม้ อิม่ อุน กับเครือ่ งดืม่ ของราน ชือ่ นองมารดฝี ม อื ของ Street art ชือ่ ดัง อยาง Alex Face นัน่ เอง ไมใชแคภาพสวยๆ ทีต่ อ งถายภาพใหฟน เทา นัน้ นะ ทีน่ ม่ี ที ง้ั อาหารคาว เบเกอรี่ และเครือ่ งดืม่ ดวย ลองชิมแลวตอง บอกตอมีหลายเมนูมาก ทัง้ ฮอกไกโดสลัด แซลมอนจีด๊ จาด พิซซาแปง บางกรอบสูตรเฉพาะหนาตางๆ อรอยทุกหนา บอกเลย ราคาไมแพงดวยนะ สวนของหวานทีท่ ำใหฟน แลวฟนอืกตองชีสเคก และโอลลั ลา ฮันนี่โทสต อืม…หอมนุม อิม่ เนยเนนๆ แหม..เรียกวามาพักผอนครัง้ นี้ ครบครันทัง้ บรรยากาศ กินอิม่ สนุก ตืน่ เตน และนอนหลับสบายจริงๆ นะ ME STYLE THAILAND 39


Delicious

รานอาหารบานนายตอย ……หากกำลังมองหารรานอาหารอรอย สะอาด บรรยากาศดี มีดนตรีเบาๆ คลอเคลากับบรรยากาศสายลมหนาว ในชวงวันหยุดก็ตองมาที่ "บานนายตอย" รานอาหารหลังคาสีเขียวสด ริมเสนทางสาย 2196 ใกล กับสามแยกแคมปสน รานอาหารบานนายตอย เปนรานอาหารที่ดูสบายๆ ครบเครื่องเรื่องอาหาร และ เครื่องดื่ม มีจุดเดนที่อาหารไทยรสชาติถูกใจ และมีเมนูปลานานาชนิด ใหเลือก สั่งมารับประทานไดอยางจุใจ เมนูอาหารเด็ดประจำราน เชน ลาบปลาทอดกรอบ ไกทอดตะไคร หมึกทองประดับงา ลาบมัจฉาคราวขมิ้น ทับทิมทรงเครื่อง ทับทิม ซอสมะเขื อ เทศ ไข กะทะ สปาเก็ต ตี้ หรือแวะชิมกาแฟหอมกรุน ละมุนลิ้น ดวย ฝมือบาริสตาจากคอฟฟ ฮิลล ที่ตั้ง : ที่อยู ริมเสนทาง 2196 เยื้องกับวัดแคมปสน เลขที่ 101 หมู 9 ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ ติดตอสอบถามไดที่ 056 750 177, 056 750 188, 087 734 0741 E-mail : home_toy@hotmail.com 40 ME STYLE THAILAND


แกงมัสมั่นเนื้อ

Zaab style

เคร�่องปรุง

1.เนื้อวัว 500 กรัม 2.หางกะทิ 6 ถวยตวง 3.หัวกะทิ 1/2 ถวยตวง 4.มันฝรั่ง 300 กรัม 5.หัวหอม 300 กรัม 6.ถั่วลิสง 1/2 ถวยตวง 7.พริกแกงมัสมั่น 150 กรัม 8.น้ำปลา 100 กรัม 9.น้ำตาลปบ 100 กรัม 10.น้ำมะขามเปยก 100 กรัม

ว�ธีทำ

1.ใสหัวกะทิลงกระทะตามดวยพริกแกงมัสมั่น ผัดใหเขากัน 2.ใสเนื้อวัวที่หั่นแลวลงไปผัดใหพอสุก ยายไปใสในหมอ 3.เติมหางกะทิลงไป เปดไฟปานกลาง คนใหเขากัน 4.ใสมันฝรั่ง หัวหอม ถั่วลิสงลงไปตม พอแกงเกือดแลวลดไฟออน 5.เติมน้ำปลา น้ำตาลปบ น้ำมะขามเปยก ตุนไปเรื่อยๆ หลังจากกิน แลวก็ยังสามารถตุนตอไปได ยิ่งนานยิ่งอรอยคะ

เคล็ดลับ สวนของใบยี่หราอุดมไปดวยวิตามินซีและแคล เซียม มีสรรพคุณชวยในการขับเหงื่อ ซึ่งเปนของ เสียออกจากรางกาย ชวยในการบำรุงธาตุ ขับลม แกโรคเบื่ออาหาร แกปวดทองเนื่องจากอาหารไม ยอย แกทองอืด คลื่นไส โดยนำมาชงดื่มจนกวา จะหาย นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหย มีฤทธิ์ระงับ อาการเกร็งของลำไส ฆาเชื้อจุลินทรีย โดยใชผล แหง 3-5 กรัม ชงกับน้ำเดือดปริมาณ 1 ลิตร ทิ้ง ไวสักระยะหนึ่งจึงนำมาดื่มวันละ 3-4 ถวยตวง

ME STYLE THAILAND 41


VIP TALK

วิชติ พยุหนาวีชยั ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิง่ จำกัด

ซัมมิท แคปปตอล ปลืม้ รายไดสทุ ธิ 9 เดือนแรก เพิม่ 18% บริษทั ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิง่ จำกัด ผูน ำธุรกิจสินเชือ่ เชาซือ้ รถจักรยานยนต ในเครือซูมิโตโม คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2559 เติบโตตอเนือ่ ง หลัง 9 เดือนแรกมียอดหนีค้ งคางในสวนเฉพาะสินเชือ่ เชาซือ้ เพิม่ ขึน้ รอยละ 12 หรือเพิม่ ขึน้ 522 ลานบาทจากสิน้ ปทผ่ี า นมา สงผลรายได สุทธิขยายตัวสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2558 รอยละ 18 วงเงินใหสนิ เชือ่ เฉลีย่ ตอรายป 59 สูงขึน้ จากป 58 รอยละ 4 หรือจาก 48,000 บาท เปน 50,000 บาท ตอราย ลาสุด เพิ่มทางเลือกทางการเงินใหลูกคารายยอยดวยโครงการสินเชื่อ เชาซือ้ รถจักรยานยนตกสู ว นเพิม่ (Hire Purchase Top Up) และโครงการสิน เชือ่ เชาซือ้ รถจักรยานยนตใหม เฉพาะลูกคาเดิมที่ใชบริการสินเชือ่ เชาซือ้ กับบริษทั ฯ และมีประวัตกิ ารผอนชำระดี รับขอเสนออัตราดอกเบีย้ สินเชือ่ พิเศษเริม่ ตัง้ แต 0.90% ถึง 1.75% ตอเดือน ผอนชำระ 12 ถึง 36 งวด ตัง้ เปารายไดสทุ ธิ 1,800 ลานบาท ณ สิน้ ป 2559 วิชติ พยุหนาวีชยั ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิง่ จำกัด เปดเผยวา "ภาวะการเติบโตของสินเชือ่ เชาซือ้ รถจักรยานยนตของบริษทั ฯ ในรอบ 9 เดือนแรกของป 2559 เทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 พบวา ยอดหนีค้ งคาง ในสวนเฉพาะสินเชือ่ เชาซือ้ เพิม่ ขึน้ รอยละ 12 หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณ 522 ลานบาท จากสิน้ ปทผ่ี า นมา สงผลใหรายไดสทุ ธิของบริษทั ฯ สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของ ป 2558 รอยละ 18 โดยเงินใหสนิ เชือ่ เฉลีย่ ตอรายสำหรับป 2559 สูงขึน้ จากป 2558 รอยละ 4 หรือจาก 48,000 บาท เปน 50,000 บาทตอราย 42 ME STYLE THAILAND

ทัง้ นี้ ในชวงไตรมาสที่ 3/2559 พบวา จำนวนสัญญาใหมลดลงจากชวง เวลาเดียวกันของป 2558 เทากับรอยละ 1 แตมลู คาเงินใหสนิ เชือ่ ใหมมี ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 4 สงผลใหรายไดในไตรมาสที่ 3 เพิม่ สูงขึน้ เทากับ รอยละ 11 สาเหตุทผ่ี ลประกอบการโดยรวมของบริษทั ฯ อยูในเกณฑท่ี สูงกวาทีค่ าดการณเนือ่ งจาก 1. การเพิม่ พืน้ ทีใ่ หบริการเพือ่ ใหเขาถึงลูกคา ไดงา ย โดยบริษทั ฯ จะทำการสำรวจและทดลองตลาดกอนทุกครัง้ 2. การยอมรับของรานคาในภาคตาง ๆ ทำใหบริษทั ฯ สามารถกำหนด ผลิตภัณฑทส่ี อดคลองกับความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 3. ระบบการทำงานเปนทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพระหวางแตละหนวยงาน ทำใหผลของการอนุมตั สิ นิ เชือ่ มีประสิทธิภาพ สามารถอนุมตั สิ นิ เชือ่ เชาซือ้ รถจักรยานยนตไดรวดเร็วหรือภายใน 30 นาทีตอ ลูกคา 1 ราย 4.การคัดกรองลูกคาทีม่ คี ณุ ภาพ ทำใหบริษทั ฯ มีลกู คาทีด่ ี และสงผลตอ การลดลงของลูกคาคางชำระ วิชติ กลาวเพิม่ เติมวา "นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีระบบการติดตามลูกคา เพือ่ แจงเตือนลูกคากอนกำหนดการชำระเงินคางวด เพือ่ รักษาสถานะ ลูกคาดี ทำใหลกู คาทราบกำหนดชำระเงินลวงหนา และสามารถเตรียม พรอมการชำระเงินไดกอ น ขณะทีน่ โยบายการกระตุน เศรษฐกิจของ รัฐบาลทำใหประชาชนมีรายได มีกำลังซือ้ มากขึน้ และสงผลตอการเพิม่ ของสัญญาเชาซือ้ รถจักรยานยนตในภาค ตาง ๆ ผนวกกับนโยบาย


VIP TALK

การคัดกรองลูกคาทีม่ คี ณุ ภาพและปลอยสินเชือ่ อยางมีคณุ ภาพ เพือ่ รักษาระดับหนีท้ ่ไี มกอ ใหเกิดรายได โดยทีผ่ า นมาบริษทั ฯ สามารถควบ คุมไดทร่ี ะดับรอยละ 1 ซึง่ ดีกวาปทผ่ี า นมารอยละ 0.2" “ยิง่ ไปกวานัน้ เรายังไดดำเนินนโยบายเขาถึงและเขาใจ โดยขยายพืน้ ที่ใหบริการในทุกภาคของประเทศไทยเพือ่ ใหเขาถึงและเขาใจลูกคา โดยเนนการเพิม่ จำนวนบุคลากรในพืน้ ทีต่ า งๆ ทีม่ คี วามเขาใจในความ ตองการของพืน้ ทีข่ องตนเอง พรอมจัดทำโปรแกรมสงเสริมการขายรวม กับพันธมิตรในทุกพืน้ ทีเ่ พือ่ ใหตรงตามความตองการของลูกคาในแตละ พืน้ ที่ อีกทัง้ ยังเนนย้ำเรือ่ งความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบการทำงานและเทคโนโลยีตา งๆ ทีเ่ อือ้ ตอการให บริการสินเชือ่ รายยอย เชน ชำระเงินคางวดผาน smartphone โดย ลูกคาทีม่ ี application การชำระเงินตางๆ สามารถชำระเงินคางวด ของบริษทั ฯ ไดเชนกัน หรือ ระบบการจัดสงใบสมัครจากพืน้ ที่ในภาค ตางๆ ทัว่ ประเทศมายังสำนักงานใหญใหสามารถจัดสงไดภายใน 3-5 นาที ผานระบบการทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำใหระบบการอนุมตั สิ นิ เชือ่ เปน ไปอยางรวดเร็ว หรือ ปรับปรุงระบบ call center เพือ่ ใหลกู คาสามารถ ติดตอกับเจาหนาที่ไดรวดเร็ว ไมตองรอสายหรือฟงเครื่องตอบรับ โทรศัพทเพียงอยางเดียว เปนตน” “และเพือ่ เพิม่ ทางเลือกทางการเงินใหลกู คารายยอย บริษทั ฯ ไดรเิ ริม่ โครงการสินเชือ่ เชาซือ้ รถจักรยานยนตกสู ว นเพิม่ (Hire Purchase Top Up) เสนอใหเฉพาะลูกคาทีม่ ปี ระวัตกิ ารผอนชำระทีด่ กี บั บริษทั ฯ อยางนอย 12 เดือน จากการศึกษาและทดลองตลาดพบวาไดรบั การ ตอบรับทีด่ จี ากลูกคาโดยปจจุบนั มีลกู คาในโครงการประมาณ 3,500 ราย มียอดสินเชือ่ ใหมเฉลีย่ 27,000 บาทตอราย อีกโครงการคือโครงการ สินเชือ่ เชาซือ้ รถจักรยานยนตใหม เฉพาะลูกคาเดิมที่ใชบริการสินเชือ่ เชาซือ้ กับบริษทั ฯ และตองมีประวัตกิ ารผอนชำระดี จะไดรบั เสนออัตรา ดอกเบีย้ สินเชือ่ พิเศษเริม่ ตัง้ แต 0.90% ถึง 1.75% ตอเดือนขึน้ อยูก บั ขนาดของรถจักรยานยนต โดยมีระยะเวลาผอนชำระตัง้ แต 12 ถึง 36 งวด โครงการนีจ้ ะเริม่ ในไตรมาสที่ 4 เปนตนไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปหนา โดยลูกคาทีส่ นใจสามารถติดตอเพือ่ ขอใชสทิ ธิ์ไดทบ่ี ริษทั ฯ” “นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไดเดินหนาจัดทำโครงการเพือ่ ตอบแทนสังคม ในหลายๆ ดาน อาทิ ดานการรักษาศิลปะการแสดงพืน้ บาน โดยรวม กับมูลนิธเิ ฉลิมราช บานหนังตะลุงสุชาติ ทรัพยสนิ ทีจ่ งั หวัดนครศรี ธรรมราช จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ์ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในหัวขอ ในหลวงเสด็จเยือนเมืองนครฯ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเปนแหลงเรียนรูก ารแสดงพืน้ บานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักทองเทีย่ วทีส่ นใจศึกษาศิลปะการแสดง พืน้ บาน และในไตรมาสที่ 4 จะทำตอในดานการรักษาประเพณีอนั ดีงาม ของชาวพุทธ โดยจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเปนปท่ี 2 ถวายเปน พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และเพือ่ รวมจัดสรางศาลาอเนกประสงค ใชเปนทีป่ ฏิบตั ธิ รรมใหกบั ประชาชนทีอ่ ยูในบริเวณใกลเคียง ทีว่ ดั สวนทองรวมมิตร (ซับขอน) จังหวัดสระบุร”ี วิชติ กลาวทิง้ ทาย ME STYLE THAILAND 43


Health Care

5 เคล็ดลับ

ดูแลผิวหนาหนาว บอกลาผิวแหง ไปไดเลย

เรื่องของผิวพรรณตองอาศัยการดูแลอยาง พิถีพิถัน โดยเฉพาะการ ดูแลผิวหนาหนาว ยิ่งตองดูแลมากเปนพิเศษ เพราะชวงนี้ ผิวพรรณของคุณจะแหงกราน ดูไมนามอง เอาซะเลย

Beauty Tip & Trick 1. ลางหนาดวยน้ำอุนแลวตามดวยน้ำเย็น แนนอนวาพออากาศหนาว หลายคนเลือกที่จะอาบน้ำลางหนาดวยน้ำอุน แตเมื่อหลังจากที่คุณลางน้ำอุนเรียบรอยแลว แนะนำวาตามดวยน้ำเย็น อีกสักรอบ เพื่อเปนการปกปดรูขุมขนใหกระชับ กักเก็บน้ำมันและความ ชุมชื่นไวหลอเลี้ยงผิว ดีกวาลางน้ำอุนอยางเดียวแลวผิวหนาแหงเปนขุย 2. ทาครีมกันแดดเปนประจำ Advertisement อยาคิดวาหนาหนาวแลวแดดออนๆ จะทำใหคุณไม ตองทาครีมกันแดดนะคะ เพราะวามจริงแลว แดดในหนาหนาวนีม่ คี วาม รุนแรงไมตางจากหนารอนเลยสักนิด ทาใหเปนนิสัยเถอะคะ ถาไมอยาก ใหผิวหนาแหงกราน และดูแกกอนวัยอันควร 3. พกลิปมันติดตัวไวและทาอยางสม่ำเสมอ ความจริงไม ใชแคพกติดตัวอยางเดียว แตแนะนำใหทาลิปมันอยางสม่ำเสมอ ทัง้ กลางวันและกลางคืน เพราะจะชวยใหรมิ ฝปากไมแหงแตก ทาลิปสติก ก็สวยติดทนไมเปนคราบอีกดวย 44 ME STYLE THAILAND

4. บำรุงผิวหนาดวยมอยเจอร ไรเซอร ลมหนาวมาเยือน สาวๆ หลายคนจะเจอกับสภาพผิวหนาที่แหงกราน จับตรงไหน ลูบตรงไหนก็รูสึกสากมือ ควรหาครีมบำรุงที่มีสวนผสม ของมอยเจอร ไรเซอรมาทาทั้งเชาและเย็น จะชวยใหผิวดูชุมชื่นขึ้นคะ 5. พักผอนใหเพียงพอ ประโคมบำรุงผิวกันมาเยอะแลว ก็อยาลืมขอนีน้ ะคะ สำคัญมากๆ เพราะ ถาคุณนอนหลับพักผอนอยางเต็มที่ ผิวพรรณของคุณก็จะดูสดใสมาก กวาคนที่อดนอน ครีมบำรุงที่ ใชก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น


AEC Connect

เปลีย่ นโฉมใหมสไุ หงโก-ลก ครม.สวนหนาทุม งบ 500 ลาน

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นอกจากกำลังพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดนแลว ยังเปนเมืองเศรษฐกิจตนแบบของชายแดนภาคใต ในโครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลกำลังใชเปนตนแบบการพัฒนาเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ควบคู ไปกับการแกปญหาความไมสงบชายแดนภาคใต การลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผานมา พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนพิเศษของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีสวนหนา พรอมคณะ ไดติดตามความคืบหนาการ ดำเนินโครงการเมืองตนแบบสามเหลีย่ มเศรษฐกิจ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ซึ่ง จ.นราธิวาสไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการเดินหนา ดำเนินโครงการดังกลาวในป 2560 จำนวน 3 โครงการ ดวยงบ ประมาณ 532.70 ลานบาท โดย สิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส และ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดรายงานผลความคืบหนาการปฏิบัติ

พัฒนาโครงขายเชือ่ มโยงคมนาคมขนสง งบประมาณ 327.50 ลานบาท แยกเปนการกอสรางสะพานขามแมนำ้ สุไหงโก-ลก ลันตาปนยัง ศึกษา และสำรวจออกแบบถนนเพือ่ ความปลอดภัยสูงจาก อ.สุไหงโก-ลก ถึง อ.หาดใหญ โดยใชแนวเขตทางรถไฟ การกอสรางทางเลีย่ งเมืองสุไหงโก-ลก และการพัฒนาทาเทียบเรือชุมชน จำนวน 3 จุด และนอกจากนีม้ กี าร จัดโครงการจัดตั้งเมืองการคาปลอดภาษี งบประมาณ 20 ลานบาท

อยางไรก็ดี สำหรับโครงการเมืองตนแบบสามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 2 ส.ค.ทีผ่ า นมา มีการคัดเลือก พืน้ ที่ใน 3 อำเภอ ประกอบดวย อ.หนองจิก จ.ปตตานี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีเปาหมายให อ.หนองจิก เปน เมืองตนแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อ.สุไหงโก-ลก เปนศูนย กลางการคาขายชายแดนระหวางประเทศ และ อ.เบตง เปนเมือง ตนแบบการพัฒนาทีพ่ ง่ึ พาตนเองอยางยัง่ ยืน ทัง้ หมดถือเปนการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุนให สำหรับการดำเนินการโครงการเมืองตนแบบ สามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ เกิดการลงทุนรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดวย ยัง่ ยืน ทีม่ กี ารดำเนินการในพืน้ ที่ อ.สุไหงโก-ลก เปนเมืองตนแบบนัน้ มีการดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก และสงเสริมการจัดตัง้ สถานีขนสงสินคา ดวยงบประมาณ 185.20 ลบ. โดยแยกเปนการกอสรางอาคารคลังสินคา รวมถึงมีการดำเนินโครงการ

ME STYLE THAILAND 45


Home style

ไอเดีย การออกแบบระเบียงขนาดเล็ก สวยๆ

ปจจุบันที่อยูอาศัยในใจกลางเมืองหรือแมกระทั่งในชานเมือง มักจะมีพื้นที่กลางแจงนอยเพราะขอจำกัดในการใชพื้นที่ ยิ่งสำหรับเพื่อนๆ ที่อาศัยในทาวนเฮาส คอนโด อพารทเมนทหอพักแลวยิ่งหาไดยาก จึงมีการออกแบบระเบียงที่อยูอาศัยที่มีใหเปนมุมพักผอน หรือสวนเล็กๆ ไวที่ระเบียงสวยออกมาใหเราเห็น

46 ME STYLE THAILAND


ECO

รักชีว�ตรักโลก รักษสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อยูคูกับโลกใบนี้มาตั้งแตแรกเร�่ม ทุกๆวันทุกๆเวลา สิ่งแวดลอมคอยๆเปลี่ยนไปเร�่อยๆ ไมวาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หร�อเปลี่ยนไปในทางที่แยลง ทุกสิ่งทุกอยางที่ อยูรอบตัวเรานั้นคือสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน ตนไม พ�้นดิน กองหิน แมน้ำ ทะเล ภูเขา ทุกสิ่ง เหลานั้นลวนเปนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หร�อ บาน ตึก สะพาน หร�อแมกระทั่ง เสาไฟฟา สิ่งเหลานั้นก็ถือเปนสิ่งแวดลอมที่มนุษย สรางขึ้น ว�ธีการรักษาสิ่งแวดลอม 1. ลดการใชสเปรย หร�อสิ่งของที่กอใหเกิด กาซเร�อนกระจก 2. ทิ้งขยะลงในถังไมทิ้งลงในน้ำ หร�อลงบนพ�้น 3. ไมซักผา หร�อนำน้ำซักผาเทลงในแมน้ำ 4. ใชถุงผา แทนถุงพลาสติก 5. ใชกระดาษ Reused 6. ชวยกันแยกขยะ ทิ้งขยะใหถูกถัง 7. ชวยกันปลูกตนไม เพ�่อดูดซับคารบอนไดออกไซด 8. ลดการใชกระดาษ เพ�่อลดการตัดตนไม

แค เราทำตาม 8 ขอนี้ เราก็จะชวยลดการทำรายสิ่งแวดลอม และ ชวยทำใหสง่ิ แวดลอมคอยๆกลับไปอยูใ นสภาพสมบูรณ ไมเกิดภัยตางๆ ไดแลว นอกจาก 8 ขอทีก่ ลาวมา ยังมีวธ� กี ารตางๆอีกหลายขอทีเ่ ปน การชวยรักษาสิ่งแวดลอมของโลก ดังนั้นถาเราทุกคนปฏิบัติตามว�ธี ตางๆขางตน หร�อว�ธีอื่นๆที่ยังไมไดกลาวมา เราก็จะสามารถอาศัย อยูในโลกไปนี้อยางมีความสุขเปนเวลายาวนาน ME STYLE THAILAND 47


Movie

โปรแกรมหนา วันทีเ่ ขาฉาย : 15 ธ.ค. 2559 แนวหนัง : แอ็คชัน่ ,ไซไฟ,ผจญภัย ผูก ำกับ : แกเร็ธ เอ็ดเวิรด ส นักแสดง : เฟลิซติ ้ี โจนส, เบน เมนเดลซอหน, ดอนนี่ เยน, แมด มิกเกลเซน, เจียงเหวิน, ริซ อาหเมด

วันทีเ่ ขาฉาย : 22 ธ.ค. 2559 แนวหนัง : ตลก,โรแมนติค,ดรามา Rogue One: A Star Wars Story วาดวยเรือ่ งราวของ กลุม กบฏทีก่ ำลังเคลือ่ น ผูก ำกับ : โรเจอร สปอตติสวูด ไหวอยางอันตรายเพือ่ ขโมยแบบแปลนเดธสตาร อันเปนจุดเริม่ ตนของอภิมหา นักแสดง : ลุค เทรดอะเวย, ลูตา เกดมินตาส, โจแอน ฟร็อกแกตต A Street Cat Named Bob บอบ แมว เพือ่ น คน จากหนังสือขายดีทว่ั โลก กาพยเรือ่ งราวแหงสงครามดวงดาว สูเ รือ่ งราวฟลกูด ทีเ่ กิดขึน้ จริงของหนุม เจมส โบเวน รับบทโดย ลุค เทรดอะเวย (Luke Treadaway) วนิพกหนุม ทีก่ ำลังบำบัดยาเสพติด ชีวติ ของเขากำลังจะ เปลีย่ นไปตลอดกาล เมือ่ วันหนึง่ เขาไดพบกับเจาแมวสีสม

AirSelfie โดรนจิว๋ สำหรับคนรักการเซลฟ พกพางาย ขนาดเทาสมารทโฟน

การถายรูป Selfie จากระยะที่เกินความยาวแขนของเราเปนเรื่องยุงยาก ถาเราไมมีพวกไม Selfie ก็ตองรบกวนคนอื่นใหชวยถายให หรือไม ก็ลองใชโดรนรุนใหมที่เพิ่งเปดระดมทุนบน Kickstarter อยาง AirSelfie AirSelfie เปนโดรนจิ๋วขนาดเล็กพอที่จะใส ไวในกระเปาเสื้อของเราได มีกลองสำหรับบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอในตัว หากโครงการสามารถระดม ทุนสำเร็จ มันจะพรอมวางจำหนายชุดแรกในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ AirSelfie ทำงานรวมกับสมารทโฟนไดทั้งระบบ Android และ iOS ผาน Wi-Fi ซึ่งเราสามารถที่จะบังคับการบินและการบันทึกภาพของมันไดผานหนาจอของสมารทโฟน แตดวยการออกแบบที่เนนพกพา ทำใหมันมี แบตเตอรี่เพียง 260mAh เทานั้น บินไดแค 3 นาที ตอการชารจ 1 รอบ AirSelfie มีเพดานบินสูงสุด 66 ฟุต มีระบบทรงตัว และกันสั่นในตัว เพื่อใหภาพและวิดีโอที่บันทึกไมเบลอจากแรงสั่นสะเทือน ใครที่สนใจ AirSelfie มีราคาอยูที่ $249 หากคิดเปนเงินไทยก็ประมาณ 9,000 บาท 48 ME STYLE THAILAND


บ้าPai นต้Treehouse นไม้ปาย Resort รีสอร์ท

สัมผัสบรรยากาศสบายสไตล์ธรรมชาติ ทีร่ สี อร์ทบ้านต้นไม้ปาย อ.ปาย จ.แม่ฮอ่ งสอน คุณจะชืน่ ชอบกับทัศนียภาพทีส่ วยงาม แม่น้ำปายไหลผ่านกลางรีสอร์ท ห้องพักตกแต่งสไตล์ล้านนา กับเรือนไม้ที่สะดวกสบาย หรือจะเลือกห้องพักบนต้นไม้ ที่ได้ บรรยากาศ มีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกหลัง หรือคุณอยากสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็ม ๆ เราก็มีพื้นที่กางเต้นท์ใว้บริการ Treehouse Restaurant รองรับกรุป๊ ทัวร์ได้ถงึ 200 ท่าน บริการอาหารไทยและ International cuisine...Treehouse Coffee ( เมล็ดกาแฟออร์แกนิค ) การเดินทางสะดวกสบาย เพราะเรามีรถบริการรับส่งจาก รีสอร์ทและตัวอำเภอปาย ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว โป่งน้ำร้อนท่าปาย ปางช้าง สนุกกับการขี่ช้าง ล่องแพ และสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกมากมาย

90 หมู่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทร. 081-3731820, 081-9113640 , 053-065727 แฟกซ์ : 053-065729 ติดต่อสอบถาม และ สำรองห้องพัก โทร. 081-9113640, 081-3731820 E-mail : reservation@paitreehouse.com Website : http://www.paitreehouse.com Facebook : https://www.facebook.com/paitreehouse

-------------

-------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


Business Guide

“วาโวลีน” ลงนามสัญญาสปอนเซอรหลัก “ทีมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรซิตี้” บริษัท วาโวลีน จำกัด ไดประกาศลงนามขอตกลงการเปนพันธมิตรอยางเปนทางการ กับสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอรซิตี้ (MCFC) ดวยการเปน สปอนเซอรหลักในสัญญาใชชื่อวา “Official Lubricant Partner พันธมิตรดานน้ำมันหลอลื่นอยางเปนทางการ” และตลอดระยะเวลาของการ เปนพันธมิตร วาโวลีนและแมนเชสเตอรซิตี้ จะรวมกันจัดทำแคมเปญการตลาดดวยความมุงมั่นของทั้งสององคกรในการขับเคลื่อนธุรกิจใหกาว ไปขางหนาเพื่อความเปนเลิศ เดเมียน วิลโลบี รองประธานอาวุโสฝายพันธมิตรของกลุมฟุตบอลซิตี้ กลาวถึง การเปนพันธมิตรระดับโลกนี้วา “ทุกคนที่แมนเชสเตอรซิตี้รูสึก ตื่นเตนที่ไดเปนพันธมิตรกับวาโวลีนในฐานะองคกรซึ่งไดรับการยอมรับทั่วโลก และดำเนินงานในธุรกิจที่หลากหลาย ที่ซึ่งฐานแฟนคลับของเรามี ความแข็งแกรงและกำลังเติบโตอยางตอเนื่อง เราจึงปรารถนาที่จะรวมงานกับวาโวลีนเพื่อเชื่อมโยงกับผูสนับสนุนของเราที่มีอยูทั่วโลกในรูปแบบ ใหมๆ นวัตกรรมและการขับเคลือ่ นไปขางหนาเปนหัวใจของทัง้ สององคกร การทำงานรวมกันจะชวยใหเราสามารถพัฒนาแคมเปญอยางสรางสรรค และเปนที่ชื่นชอบของทุกคน" แซม มิทเชลล ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารของวาโวลีน กลาววา "พันธมิตรอันทรงพลังนีเ้ หมาะสมเปนอยางยิง่ เพราะชวยเชือ่ มโยงแบรนดระดับโลก สองแบรนดที่มุงสรางอนาคต และตางก็มีมรดกทางธุรกิจที่แข็งแกรง และมีความมุงมั่นรวมกันที่จะกาวไปสูชัยชนะ เรามั่นใจวา ชวงเวลาหลัง ประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 150 ปของเราจะยิ่งนาตื่นเตนมากขึ้นเพราะเรามุงมั่นที่จะเรงขยายการเติบโตทั่วโลก" เครก มัฟเลอร รองประธานอาวุโส ดานธุรกิจระหวางประเทศและจัดหาผลิตภัณฑของวาโวลีน กลาววา "เรารูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดเขามาสนับสนุนกีฬาที่มีผูนิยมติดตามมากที่สุดในโลก เนื่องจากฟุตบอลเกี่ยวของอยางมากกับลูกคาของเราทั่วโลก จึงเปนโอกาสที่ดีในการ โฆษณาและประชาสัมพันธแบรนดวาโวลีนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศทั่วทุกมุมโลก เรารูสึกตื่นเตนที่ไดรวมพลังของทั้งสององคกรที่มี ประวัติอันยาวนานเหมือนกันและมุงมั่นในการขับเคลื่อนตอไปขางหนารวมกัน” 50 ME STYLE THAILAND


ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ขอต้อนรับท่านสู่ โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรม บ้านพักและลานเต็นท์ ตั้งอยู่ถนนเลย หล่มสัก เลขที่ 184 ม.2 บ้านหนองเสือคราง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย บนเนือ้ ทีก่ ว่า 6 ไร่ อยูต่ ดิ กับถนนใหญ่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ลักษณะของโรงแรม มีทง้ั แบบห้องพัก บ้านพัก และลานกางเต็นท์ วิวสวย อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด มีความสะดวกสบาย ในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในอำเภอภูเรือ และอำเภอใกล้เคียง และต้องการสัมผัสความหนาวเย็นของอากาศ ด้านหลังของ โรงแรมเป็นทิวทัศน์ภเู ขาลมพัดเย็นสบาย เมือ่ มองจากระเบียงบ้านพักไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้จะมองเห็นทะเลหมอกรอบๆภูเขา ชมดวงอาทิตย์ กำลังจะลับขอบฟ้าจากทิวเขาในยามเย็น ท่านจะสดชื่นเย็นสบายกับอากาศในยามเย็นที่ปลอดโปร่ง และรู้สึกผ่อนคลาย

184 หมู่ 2 บ้านหนองเสือคราง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ /tel : 042-899-299, 042-899-330, 086-218-3777 khingkharn_t@hotmail.com 086-218-3777 www.phuruabussaba.com Phurua Bussaba Resort


เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท รุ่งอรุณสายหมอกแล่นละลิ่วเล่นสายลมล่องลอยตามสายน้ำ ตะวันทอแสงเรืองรอง สีทองจับขอบฟ้า หมู่นกกินปลาบินออกจากรัง แลแห่งวิถีประมงล่องลู่ทวนลำน้ำโขง พลบค่ำตะวันคล้อยค่อยๆหรี่แสง พลันลับจับขอบฟ้า แลเห็นนกกินปลาบินถลากลับสู่รัง ค่ำแล้วเดินเที่ยวเล่นชมบ้านเก่าบนถนนสายวัฒนธรรมสัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพที่งดงามได้ที่ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท ทีม่ บี ริการรองรับหลากหลายพร้อมสรรพ ทัง้ ห้องพักสวย ห้องอาหาร ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง คาราโอเกะ หรูหราอย่างมีระดับ เก็บเกี่ยวความประทับใจ พักผ่อนอย่าง มีสไตล์ผ่อนคลายทุกเวลากับเราที่...เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท

451 หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 โทรศัพท์ : 042-822191, 042-822193 , 087-7456377 โทรสาร : 042-822190 chiangkhanriver@gmail.com chiangkhan.rm www.chiangkhanrivermountain.com GPS. N17.53280, E101.38120


¡Ô¨¡ÃÃÁʹءæ ÁÒáŌǨÌÒ

สมัครสมาชิก

à¾Õ§·ÓµÒÁ¡µÔ¡Ò ¤Ø³¡çÃѺ¿ÃÕæºÑµÃˌͧ¾Ñ¡ 2 Çѹ 1 ¤×¹ Ê»ÃÔ§¿Å´áÍ·«Õ ÃÕÊÍÏ· ªÐÍíÒ-ËÑÇËÔ¹

เพียง 1,290 บาท

สมัครสมาชิกวันนี้รับฟรีๆ หองพัก 2 วัน 1คืน

ฟาใสหมอกสวย รีสอรท เขาคอ

โปรดกรอกรายละเอียดใหขัดเจน

กรุณาสงหลักฐานการสมัครและใบโอนเงินมาที่ แฟกซ 0-2065 6060 E-mail: mestyle_travel@hotmail.com Line Id: me654321

ÃѺÊÔ·¸ÔìÇѹ¹Õé ¶Ö§ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 Êͺ¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè 092-412 2388

¢¹Ò´ 1 ˹ŒÒ¡ÃдÒÉ A4 ¾ÃŒÍÁÀÒ¾»ÃзѺ㨠ʋ§ÍÕàÁÅŏÁÒ·Õè mestyle_travel@hotmail.com à¾Õ§¤Ø³Ê‹§à¢ŒÒÁÒàÃÒᨡ·Ñ¹·Õ ´‹Ç¹æ ¨Ó¡Ñ´à¾Õ§ 2 ÃÒ§ÇÑÅà·‹Ò¹Ñ鹹ФÃѺ

--------------------------------

โปรโมชั่นสําหรับสมาชิก

-----------------------------------------

เงื่อนไขการสมัคร ชําระเงินคาสมาชิก โดยโอนเขาบัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย สาขาสะพานใหม-ดอนเมือง เลขที่ 035-2-99141-8 ชื่อบัญชี หางหุนสวนจํากัด มีสไตล มีเดีย

à¾Õ§¤Ø³Ê‹§àÃ×èͧàÅ‹Ò»ÃÐʺ¡Ò󏷋ͧà·ÕèÂÇẺÊâÅäÅ¿Š

-----------------------------------------

ชื่อ………………………………………………………….. อายุ………..ป เลขประจําตัวบัตรประชาชน………………………………. ที่อยูสําหรับจัดสงนิตยสาร เลขที่……………………หมู……………………. หมูบาน/อาคาร………………………………….. ตรอก/ซอย………………………………………. ถนน……………………………………………… แขวง/ตําบล……………………………………… เขต/อําเภอ………………………………………. จังหวัด…………………………………………… รหัสไปรษณีย……………………………………. เบอรโทรศัพท……………………………………. อีเมล:…………………………………………….. เริ่มรับนิตยสารเดือน…………………………….

แปซิฟิก พาร์ค โฮเทล -ศรีราชา ขอมอบสิทธิ์ซื้อห้องพักในราคาสุดพิเศษ เพียงซื้อห้องพักแบบ Studio ทางโรงแรม จะอัพเกรดเป็นห้อง Deluxe ให้ทันที เพียงแจ้งว่าเป็นสมาชิกนิตยสาร ME STYLE สนใจใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น

(µÑ´ªÔé¹Ê‹Ç¹¹Õéà¾×èÍáÊ´§ÊÔ·¸Ôìã¹ÇѹࢌҾѡ)

--------------------------------


บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กอตั้ง ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ รุนผลิต

พ.ศ. 2526 ในชื่อบริษัท ฮอนดา คารส (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2543 เปลีย่ นชือ่ เปน บริษทั ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญบางนา กรุงเทพมหานคร และโรงงานผลิตรถยนตที่ จ. พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ผลิตและจำหนายรถยนต บริโอ, บริโอ อเมซ, แจซ, ซิตี้, ซิตี้ ซีเอ็นจี, ซีวิค, โมบิลิโอ แอคคอรด, แอคคอรด ไฮบริด, บีอาร-วี, เอชอาร-วี และ ซีอาร-วี

โรงงานผลิตรถยนตฮอนดาแหงใหม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ตั้ง

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี (เฟส 1) ต. หัวหวา อ. ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พื้นที่ ที่ดินทั้งหมดรวมกวา 1,600 ไร (ประมาณ 2.56 ลาน ตรม.) โดยมีพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารโรงงาน 134 ไร (ประมาณ 214,000 ตารางเมตร) รุนผลิต ซีวิค กำลังการผลิต 120,000 คันตอป จำนวนพนักงาน ในระยะแรก 1,400 คน รวมพนักงานอัตราจางตามฤดูกาล

โรงงานผลิตรถยนตฮอนดาแหงใหมใน จ.ปราจีนบุรี ชูเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

โรงงานผลิตรถยนตฮอนดาแหงใหม ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี นี้ นับเปนโรงงานที่มีเทคโนโลยีการผลิตประสิทธิภาพสูง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพการผลิต และการสงมอบยานยนตคุณภาพใหกับลูกคาในประเทศไทย และในอีกหลาย ประเทศทั่วโลก โรงงานฮอนดาปราจีนบุรีจึงมีสวนเสริมสรางความแข็งแกรง และทวีบทบาทของบริษัทฯ เพื่อเปนหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต ที่สำคัญของฮอนดา

เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ณ โรงงานแหงใหมใน จ.ปราจีนบุรี

โรงงานฮอนดาปราจีนบุรีไดรับการออกแบบภายใตแนวคิด "สงมอบผลิตภัณฑคุณภาพสูง ดวยสมดุลที่เหมาะสมของทักษะฝมือการผลิต และ เทคโนโลยีอันทันสมัย” โรงงานแหงนี้จึงมีเทคโนโลยีใหมลาสุดที่ไดรับการติดตั้งในสายการผลิตเปนครั้งแรกของฮอนดา ซึ่งรวมถึงนวัตกรรม สายการประกอบรถยนตรปู แบบใหม ARC Line (Assembly Revolution Cell) ทีฮ่ อนดาพัฒนาขึน้ และนำมาใชท่ีโรงงานแหงนีเ้ ปนแหงแรก ของโลก ซึง่ มีสายการผลิตหลักทำงานรวมกับระบบการผลิตแบบเซลล และยังมีการนำนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัยและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ของโรงงานผลิตรถยนตท่ีโยริอิ ประเทศญีป่ นุ มาประยุกตใชอกี ดวย โดยโรงงานแหงใหมทป่ี ราจีนบุรีไดเริม่ เดินสายการผลิตฮอนดา ซีวคิ ใหม เปนรุนแรก ในเดือนมีนาคม 2559

การวิจัยและพัฒนา

เปาหมายในอนาคตเกีย่ วกับเรือ่ งนวัตกรรม ฮอนดาเนนเพิม่ ศักยภาพดานการวิจยั และพัฒนาในการนำเสนอผลิตภัณฑทม่ี ศี กั ยภาพในการแขงขัน โดยไดประกาศสรางสนามทดสอบแหงใหมของ บริษทั ฮอนดา อารแอนดดี เอเชีย แปซิฟก จำกัด (หรือ HRAP) ซึง่ ตัง้ อยูบ นพืน้ ที่ 500 ไร และมีเสนทางทดสอบหลายประเภท โดยสนามทดสอบแหงนีส้ ามารถรองรับการทดสอบรถยนต ไดหลายรูปแบบโดยเปนการจำลองสถานการณ การขับขี่บนพื้นผิวถนนที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ทั่วโลก สนามทดสอบแหงนี้นับเปนสนามทดสอบรถยนตฮอนดาแหงที่ 2 นอกประเทศ ญีป่ นุ รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะการวิจยั และพัฒนามีบทบาทสำคัญในการชวยสรางสรรครถยนตทม่ี คี ณุ ภาพสูง มีอตั ราการประหยัด น้ำมันที่ดีเยี่ยม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนามทดสอบรถยนตแหงใหมของฮอนดาจึงสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของฮอนดาในการ เพิม่ ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต ไทยใหครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ จากการเปน “ฐานการผลิตอันแข็งแกรง” พัฒนาไปสู “ฐานการพัฒนาทีม่ ี ศักยภาพในการแขงขัน”


รวมเล่ม พย 2016  
รวมเล่ม พย 2016  
Advertisement