Page 1

RADA

MĚSTA

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

51. USNESENÍ z jednání Rady města Ústí nad Orlicí při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. ze dne 26. března 2012

1187/2012 – RM b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření společnosti za rok 2011, dle přílohy k usnesení 51. RM.

1188/2012 – RM s c h v a l u j e roční účetní závěrku společnosti za rok 2011, dle přílohy k usnesení 51. RM.

1189/2012 – RM s c h v a l u j e zaúčtování zisku na účet nerozdělený zisk minulých let, dle přílohy k usnesení 51. RM.

1190/2012 – RM a) s c h v a l u j e vyplacení mimořádné odměny výkonnému řediteli za splnění předepsaných úkolů v roce 2011, dle přílohy k usnesení 51. RM. b) s c h v a l u j e hodnotící kritéria pro stanovení výše pohyblivé odměny výkonného ředitele pro rok 2012, dle přílohy k usnesení 51. RM.

1


1191/2012 – RM s c h v a l u j e plán hospodaření společnosti pro rok 2012, dle přílohy k usnesení 51. RM.

1192/2012 – RM s c h v a l u j e plán investičních akcí společnosti pro rok 2012, dle přílohy k usnesení 51. RM.

1193/2012 – RM s c h v a l u j e rozdělení a vyplacení části zlepšeného hospodářského výsledku jedinému společníku ve výši 2 000 000,- Kč, dle přílohy k usnesení 51. RM.

1194/2012 – RM b e r e n a vě d o m í informaci o poskytnutí finančního prostředku společnosti v částce 200 000,- Kč na akci Město v pohybu 2012, a částku Kč 50.000,- na akci Ústecký advent.

1195/2012 – RM s c h v a l u j e aktualizovanou výši mzdy výkonného ředitele společnosti s účinností od 1.4.2012, ve znění připomínek.

Petr Hájek v.r. starosta města

JUDr. Zdeněk Ešpandr v.r. 1. místostarosta

Mgr. Jiří Holubář v.r. místostarosta Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2


Usnesení 51. rady města  

Usnesení 51. rady města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you