Page 1

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

49. USNESENÍ ze dne 5. března 2012 1141/2012 – RM j m e n u j e v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů paní Mgr. Štěpánku Svobodovou ředitelkou Domu dětí a mládeže Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167, s účinností od 1.4.2012 na dobu určitou, a to do 1. 4.2018, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Luboš Mikyska Termín: 19.3.2012 1142/2012 – RM sch va lu j e Smlouvu o poskytnutí dotace „na přípravu a konání 54. ročníku mezinárodní soutěže pro děti a mládež do 16 let Kocianova houslová soutěž“ mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 a městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Luboš Mikyska Termín: 19.3.2012 1143/2012 – RM sc h va l u j e Smlouvu o zveřejnění reklamy mezi Českými drahami, a.s, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 a městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Luboš Mikyska Termín: 19.3.2012 1144/2012 – RM a) s o u h l a s í s administrováním dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2012,

1


b)

p o v ě ř u j e odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí administrováním a komplexním zajištěním dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2012, dle důvodové zprávy a přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Luboš Mikyska Termín: 30.4.2012

1145/2012 – RM s c h v a l u j e smlouvu o výpůjčce nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 jako vlastníkem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, se sídlem Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 00426261 jako uživatelem, uzavřenou za účelem pořádání výstav na dobu určitou od 23.3.2012 do 28.3.2012 a od 3.12.2012 do 7.12.2012, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Bc. Radomíra Hájková Termín: 19.3.2012 1146/2012 – RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je umístění distribuční soustavy energetické zařízení na p.p.č. 1166, p.p.č. 1168/1, p.p.č. 1168/3 a p.p.č. 1187/3v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí, za jednorázovou úplatu 45.540 Kč včetně DPH, dle přílohy usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 19.3.2012 1147/2012 – RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a J. N., jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je umístění kanalizace k rodinnému domu na p.p.č. 1270/1 v k.ú. Hylváty, obci Ústí nad Orlicí, za jednorázovou úhradu 30 Kč/m2 zabrané plochy + DPH, dle přílohy usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 19.3.2012 1148/2012 – RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako povinným z věcného břemene, a J. C. a M. C., jako oprávněnými z věcného břemene chůze a na p.p.č. 1267/1 v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí, z jednorázovou úplatu 4.752 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 19.3.2012

2


1149/2012 – RM s c h v a l u j e uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.6.2008 uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem a Domem dětí a mládeže Ústí nad Orlicí, IČ: 49314742, se sídlem Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí, jako nájemcem na pronájem p.p.č. 432/3, a to k 5.3.2012, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 19.3.2012 1150/2012 – RM a) s c h v a l u j e záměr prodeje p.p.č. 521/23, p.p.č. 521/46 a st.p.č. 224/2 vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM, b) u k l á d á vedoucímu majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí záměr prodeje p.p.č. 521/23, p.p.č. 521/46 a st.p.č. 224/2 vše v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 9.3.2012 1151/2012 – RM a) s c h v a l u j e záměr pronájmu p.p.č. 2569/2 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM, b) u k l á d á vedoucímu majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí záměr pronájmu p.p.č. 2569/2 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 9.3.2012 1152/2012 – RM a) s c h v a l u j e záměr prodeje části spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 412, ulice Lukesova 412, Ústí nad Orlicí a na st.p.č. 530 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM, b) u k l á d á vedoucímu majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí záměr prodeje části spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 412, ulice Lukesova 412, Ústí nad Orlicí a na st.p.č. 530 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 9.3.2012

3


1153/2012 – RM d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím, a I. B. a P. B., jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej st.p.č. 3748 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu 11.900,- Kč (tj. 350,- Kč/m²), dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 23.4.2012 1154/2012 – RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a Conel s.r.o., Sokolská 71, 56204 Ústí nad Orlicí, IČ: 15028054, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově bez čp/če na st.p.č. 52/2 se způsobem využití garáž (vrata č. 6) v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, za nájemné ve výši 300 Kč/m²/rok + DPH, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 19.3.2012 1155/2012 – RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: 27495949, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení na p.p.č. 916/2, 932/8, 2414/3, 878/5, 2436/1, 1608/1, 2455,1, 2340/1, 2334/1, 2326/2, 913/16 a st.p.č. 83 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč/běžný metr zabrané plochy + DPH, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 19.3.2012 1156/2012 – RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Ústí nad Orlicí, jako budoucím povinným, a společností Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 47471581, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je umístění rozvodů kabelové televize na p.p.č. 946/1, 923/132, 2436/21, 2436/26, 2436/25, 1158/30, 960/7, 1158/31, 2436/1, 1626/8, 1158/27, 1158/26, 1158/28, 1158/29, 1158/25, 1158/23 a 1623/1 vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč/běžný metr zabrané plochy + DPH, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 19.3.2012

4


1157/2012 – RM a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části budovy bez čp/če na st.p.č. 2696 a st.p.č. 2696 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM. b) u k l á d á vedoucímu majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí záměr pronájmu části budovy bez čp/če na st.p.č. 2696 a st.p.č. 2696 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Mgr. Přemysl Šťovíček Termín: 9.3.2012 1158/2012 - RM s c h v a l u j e nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města za rok 2011 dle přílohy k usnesení RM. Zodpovídá: Ing. Jozef Polák Termín: 9.3.2012 1159/2012 – RM Zprávu o výsledku kontrolní činnosti b e r e n a vě d o m í Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2011, dle přílohy k usnesení 49. RM. Zodpovídá: JUDr. Eva Kalousková 1160/2012 – RM s c h v a l u j e Plán kontrolní činnosti Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Městské policie Ústí nad Orlicí na rok 2012, dle přílohy k usnesení 49. RM. Zodpovídá: JUDr. Eva Kalousková Termín: 19.3.2012

Petr Hájek v.r. starosta města

JUDr. Zdeněk Ešpandr v.r. 1. místostarosta Mgr. Jiří Holubář v.r. Místostarosta

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5


Usnesení 49. rady města  

Usnesení 49. rady města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you