Areál bývalého cukrovaru - 1. místo

Page 1

I. místo


Anotace Navržená urbánní struktura reaguje na kontext a klade důraz na kvalitní propojení se stávající městskou tkání i řekou. Práce s různými měřítky a typologiemi zástavby podporuje obytnost a identitu celé lokality i její návaznost na okolní zástavbu. Nová polyfunkční čtvrť zahrnuje různé typy bydlení, občanské vybavenosti i produkce. Adekvátní hustota osídlení a prostupná struktura umožňují fungování principu města krátkých vzdáleností. Díky tomu vzniká smysluplná, čitelná lokalita rozmanitých charakterů.

SITUACE 1 : 1000 Prostupná urbánní struktura Nová lokalita břeclavského cukrovaru je tvořena pěti velkými urbánními bloky členěnými logickou uliční sítí propojující okolní zástavbu s řekou. Jednotlivé bloky se následně rozpadají do desíti kompaktních celků, které přirozeně obklopují stávající historické objekty cukrovaru a tržnice. Svou orientací, proporcemi a návazností na okolí zástavba vytváří srozumitelnou síť ulic, uliček a průchodů. Vznikají nová propojení jako lávka pro pěší a cyklisty směrem k vlakovému nádraží, bezbariérová rekreační trasa podél řeky Dyje podcházející ulici Národních hrdinů, pasáž skrze budovu městského úřadu, či jednosměrné zprůjezdnění a rozšíření ulice U Stadionu. Zástavba pracuje s různorodými charaktery jednotlivých bloků a vnitrobloků, čímž území dodává specifické genius loci a svou zapamatovatelností umožňuje snazší orientaci obyvatelům i návštěvníkům.

1

Živá veřejná prostranství Srdce lokality tvoří náměstí s tržištěm v předprostoru knihovny, které vzniká na křížení nejvýznamnějších os území a přímo navazuje na vyústění nové lávky. Další charakteristická prostranství se nachází před multifunkční halou a vyústěním bývalého železničního mostu. Jako protiváha těmto lokalitně významným prostranstvím vzniká řada sousedských plácků a zákoutí v rámci jednotlivých vnitrobloků. Nedílnou součástí lokality je i nový lineární park podél řeky Dyje, který vzniká přirozeným přechodem od zpevněného bosketu navazujícího na prostranství před knihovnou, a postupně se proměňuje v přírodní park se vzrostlými stromy. Na nábřeží u cukrovaru vzniká charakteristické dětské hřiště „pod komínem“. Specifické místo v rámci území zaujímá dvojitá promenáda v návaznosti na řeku ve formě aleje na úrovni zástavby a dřevěné stezky nad úrovní vodní hladiny vhodné k procházce, pobytu i koupání.

Vzájemnou provázanost obou úrovní zajišťují schodiště a rampy, které se nacházejí v uzlech vyústění ulic směřujících k řece. Různorodé sousedství Celoměstsky významné objekty jako je nová sportovní hala, městská knihovna či archiv jsou situovány po vnějším obvodu lokality v dobrém napojení na MHD i automobilovou dopravu. Na náměstí před knihovnu, v jádru lokality, se nachází exteriérový prostor krytý velkorysým pavilonem, pod nímž se mohou odehrávat trhy či kulturní akce. Tři stávající objekty při ulici Národních hrdinů jsou věnovány produkci (lehká výroba, administrativa, obchod apod.).

R E V I TA L I Z A C E A R E Á L U B Ý VA L É H O C U K R O VA R U , B Ř E C L AV

Návrh pracuje se širokou škálou individuálního, hromadného i podporovaného bydlení. Kromě standardních bytových domů jsou na frekventovanějších místech navrženy polyfunkční domy s (komerční) občanskou vybaveností v přízemí a bydlením ve vyšších podlažích. V klidném vnitrobloku vzniká individuální bydlení v řadových rodinných domech a townhousech, které zjemňují měřítko celku a přispívají k jeho rozmanitosti. V jádru území je také navrženo městské nájemní bydlení v podobě sociálního (např. vstupní byty, pečovatelské byty či komunitní dům seniorů) i dostupného bydlení. Součástí tohoto bloku je také nízkoprahové komunitní centrum.


AXONOMETRIE 1 : 1000

ETAPIZACE

0. etapa - iniciace 1. etapa 2. etapa

FUNKČNÍ SCHÉMA

HIERARCHIE PROSTRANSTVÍ

DOPRAVA

MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA

podzemní garáže BUS

veřejný prostor

řadové rodinné domy

G

polyfunkční domy - bytové domy s občanskou vybaveností v přízemí

polosoukromý prostor

městské nájemní bydlení - sociální a dostupné bydlení

soukromý prostor

občanská vybavenost - knihovna, multifunkční hala, mateřská školka

náměstí

produkce - lehká výroba, služby, administratíva, obchod

významné místo

parkování

G

30

30 39

poloveřejný prostor

bytové domy standardní

BUS 117

obytná zóna

21

10

23

53

G G

vjezd do garáže

G

BUS

zastávka MHD cyklostezka

G

14

30

zóna 30

30

G

venkovní tržiště

G G

16

řadové rodinné domy

veřejný prostor BUS

bytové domy standardní

poloveřejný prostor

polyfunkční domy - bytové domy s občanskou vybaveností v přízemí

polosoukromý prostor

městské nájemní bydlení - sociální a dostupné bydlení

soukromý prostor

občanská vybavenost - knihovna, multifunkční hala, mateřská školka

náměstí

produkce - lehká výroba, služby, administratíva, obchod

významné místo

G

21

10

23

53

G G

14

G

30

30 39

venkovní tržiště

BUS 117

G

BUS

podzemní garáže

nezpevněné plochy - tráva, mlat

parkování

zelená střecha

vjezd do garáže

modrá střecha - sběr a znovuvyužití dešťové vody

obytná zóna

zelené parkování - zatravňovací dlaždice

zastávka MHD

strom

cyklostezka G

30

zóna 30

30

G

2

G G

R E V I TA L I Z A C E A R E Á L U B Ý VA L É H O C U K R O VA R U , B Ř E C L AV 16


S MĚ

R D2

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 2750

plavecký bazén

občanská vybavenost

hvězdova vila

motorová doprava

KA U OJENÍ - STEZ NOVÉ PROP

nemotorová doprava

stávající propojení nové propojení

BUS

BUS

VODY

multifunkční hala

sportovní hala

okresní soud

Dyje

městská knihovna

Ž

SM

ĚR

ÉP P RO OJE

DR

K LÁV NÍ -

Í

muzeum a galerie

BUS

zuš

hudební ústav

vodárenská věž

soš

JENÍ -

JENÍ A

SMĚRK

BŘEŽÍ ENÍ NÁ

ROZŠÍŘ

JEDNO

muzeum a galerie

kaple

PROPO

PROPO

kino

NOVÉ

NOVÉ

synagoga

BUS

SM ĚR VA LTI

náměstí TGM

B US

CE

/R

A

městský úřad

BUS

AK OU SK O

archiv

V NO

NO kostel

JEN

O OP

R

P VÉ

A Í-P

SM

ĚR

univerzita

DR

Í

splav

BUS

kulturní dům

SMĚ

R D2

břeclove

spš

SM

ĚR

BU

S

SL

OV

EN

SK

O

hasiči

gymn.

plavecký bazén

občanská vybavenost

hvězdova vila

motorová doprava zš

stávající propojení

spš

nové propojení

užitná plocha počet parkovacích stání:

KA U VODY

MULTIFUNKČNÍ HALA

sportovní hala

multifunkční hala

2

2180 m 31

byt 1 + 1 byt 2 + 1 byt 3 + 1

1 NP 1.01 foyer 1.02 recepce 1.03 zázemí 1.04 toalety 1.05 hala 1.06 šatny 1.07 šatny 1.08 technická místnost 1.09 sklad náčiní

okresní soud

OJENÍ - STEZ

BUS

BUS

CHARAKTERISTICKÁ PODLAŽÍ 1 : 750

NOVÉ PROP

nemotorová doprava

200 m2 8 m2 35 m2 1100 m2 44 m2 44 m2 95 m2 70 m2

1.05

1.02 1.03

BYTOVÝ DŮM

1.09

2

HPP BYDLENÍ: 374 m POČET OBYVATELŮ: 25 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 11

1.08

1.04

584 m2

2 NP

byt 4 + 1 a více

1.01

1.07 1.06

4 + 1 NP

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

bistro joga posilovna šatny

2 NP Dyje NP 3+1

městská knihovna 5 NP

PR NÍ -

DR

2 HPP BYDLENÍ: 6 962 m POČET OBYVATEL: 232 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 66

Í

4 NP

KA

LÁV

O

OJE

SK

ĚR

3 + 1 NP

OP

BUS

OU

SM

4 + 1 NP

městský úřad

kostel POLYFUNKČNÍ A BYTOVÉ DOMY, ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

4 NP

4 + 1 NP

4 NP

5 + 1 NP vodárenská věž

3 NP

SM

4 NP

BŘEŽÍ

A

ENÍ NÁ

4 NP

4 + 1 NP

4 NP 2 NP

SM

ĚR

DR

4 + 1 NP

5 NP

3 NP

univerzita

Í mš

5 +1 NP 4 + 1 NP

BUS

kulturní dům

HPP: 22 522 m2 2 HPP BYDLENÍ: 20 794 m 2 HPP OBČANSKÁ VYBAVENOST: 1 728 m POČET OBYVATEL: 750 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 241

3 NP

2 NPsoš

5 + 1 NP

6 NP

POLYFUNKČNÍ A BYTOVÉ DOMY

5 NP

5 NP

ROZŠÍŘ

5 NP

hudební ústav

JENÍ -

SMĚRK JEDNO

muzeum a galerie

zuš

5 NP

kaple

PROPO

JENÍ -

PROPO

synagoga

kino

NOVÉ

NOVÉ

4 + 1 NP

3 NP

BUS

muzeum a galerie

ĚR

VA

LTI

náměstí TGM

BUS

CE

/R

AK

HPP: 23 193 m2 2 HPP BYDLENÍ HPP: 20 578 m 2 615 m2 VYBAVENOST: HPP OBČANSKÁ POČET OBYVATEL: 685 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 261 BUS

archiv

P RO

ÉP

V NO

3 NP

ÁŽ

S PA

MĚSTSKÉ NÁJEMNÍ BYTOVÉ DOMY

1 NP

NO

Í-

EN OJ

HPP: 589 m2 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 12

3 NP

4 + 1 NP

3 NP

12,7 ha

4 + 1 NP břeclove

3 NP

1.01

5 NP

9,6 ha

1.02

4 NP 1.03 spš

SM

POLYFUNKČNÍ A BYTOVÉ DOMY

1.06

3 + 1 NP

HPP: 10 123 m2 2 HPP BYDLENÍ: 9 245 m 2 HPP OBČANSKÁ VYBAVENOST: 878 m POČET OBYVATEL: 308 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 121

1.07

hasiči

1.04

BU

S

Ě1.05 RS LO

VE

NS

KO

gymn.

KNIHOVNA

4 NP

užitná plocha 1.08

MĚSTSKÝ ARCHIV užitná plocha počet parkovacích stání:

spš

1 NP 1.10 městský archiv 1.11 zázemí

378 m2 52 m2

1.11

660 m2

3 NP 1.10

3 NP městský archiv

1.01 foyer 1.02 šatna 1.03 veřejná správa 1.04 bistro/kavárna 1.05 toalety 1.06 malý sál 1.07 velký sál 1.08 oddělení ISS 1.09 coworking

460 m2 24 m2 41 m2 110 m2 85 m2 85 m2 127 m2 327 m2 327 m2

2 NP

2 NP městský archiv

1 NP 1.09

1750 m2 188

5055 m2

660 m2

knihovna oddělení ISS

1441 m2 274 m2

3 NP knihovna

1754 m2

ŘEZ 1 : 750

3

R E V I TA L I Z A C E A R E Á L U B Ý VA L É H O C U K R O VA R U , B Ř E C L AV

LOKALITA PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ POČET OBYVATEL POČET OBYVATEL 1. ETAPA HUSTOTA OBYVATEL ZASTAVĚNÁ PLOCHA PLOCHA ZELENĚ HPP BYDLENÍ HPP VYBAVENOST OBČANSKÁ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ - ULICE POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ - GARÁŽE

9,6 ha 2000 1290 208 o/ha 43 230 m2 17 790 m2 57 950 m2 20 220 m2 293 780