Areál bývalého cukrovaru

Page 1

I. místo NÁVRH:

ING. ARCH. ING. DAVID NEUHAUSL, ING. ARCH. MATĚJ HUNAL, ING. ARCH. IVAN BŘEZINA - NEUHAUSELHUNAL.CZ


Anotace Navržená urbánní struktura reaguje na kontext a klade důraz na kvalitní propojení se stávající městskou tkání i řekou. Práce s různými měřítky a typologiemi zástavby podporuje obytnost a identitu celé lokality i její návaznost na okolní zástavbu. Nová polyfunkční čtvrť zahrnuje různé typy bydlení, občanské vybavenosti i produkce. Adekvátní hustota osídlení a prostupná struktura umožňují fungování principu města krátkých vzdáleností. Díky tomu vzniká smysluplná, čitelná lokalita rozmanitých charakterů.

SITUACE 1 : 1000 Prostupná urbánní struktura Nová lokalita břeclavského cukrovaru je tvořena pěti velkými urbánními bloky členěnými logickou uliční sítí propojující okolní zástavbu s řekou. Jednotlivé bloky se následně rozpadají do desíti kompaktních celků, které přirozeně obklopují stávající historické objekty cukrovaru a tržnice. Svou orientací, proporcemi a návazností na okolí zástavba vytváří srozumitelnou síť ulic, uliček a průchodů. Vznikají nová propojení jako lávka pro pěší a cyklisty směrem k vlakovému nádraží, bezbariérová rekreační trasa podél řeky Dyje podcházející ulici Národních hrdinů, pasáž skrze budovu městského úřadu, či jednosměrné zprůjezdnění a rozšíření ulice U Stadionu. Zástavba pracuje s různorodými charaktery jednotlivých bloků a vnitrobloků, čímž území dodává specifické genius loci a svou zapamatovatelností umožňuje snazší orientaci obyvatelům i návštěvníkům.

1

Živá veřejná prostranství Srdce lokality tvoří náměstí s tržištěm v předprostoru knihovny, které vzniká na křížení nejvýznamnějších os území a přímo navazuje na vyústění nové lávky. Další charakteristická prostranství se nachází před multifunkční halou a vyústěním bývalého železničního mostu. Jako protiváha těmto lokalitně významným prostranstvím vzniká řada sousedských plácků a zákoutí v rámci jednotlivých vnitrobloků. Nedílnou součástí lokality je i nový lineární park podél řeky Dyje, který vzniká přirozeným přechodem od zpevněného bosketu navazujícího na prostranství před knihovnou, a postupně se proměňuje v přírodní park se vzrostlými stromy. Na nábřeží u cukrovaru vzniká charakteristické dětské hřiště „pod komínem“. Specifické místo v rámci území zaujímá dvojitá promenáda v návaznosti na řeku ve formě aleje na úrovni zástavby a dřevěné stezky nad úrovní vodní hladiny vhodné k procházce, pobytu i koupání.

Vzájemnou provázanost obou úrovní zajišťují schodiště a rampy, které se nacházejí v uzlech vyústění ulic směřujících k řece. Různorodé sousedství Celoměstsky významné objekty jako je nová sportovní hala, městská knihovna či archiv jsou situovány po vnějším obvodu lokality v dobrém napojení na MHD i automobilovou dopravu. Na náměstí před knihovnu, v jádru lokality, se nachází exteriérový prostor krytý velkorysým pavilonem, pod nímž se mohou odehrávat trhy či kulturní akce. Tři stávající objekty při ulici Národních hrdinů jsou věnovány produkci (lehká výroba, administrativa, obchod apod.).

R E V I TA L I Z A C E A R E Á L U B Ý VA L É H O C U K R O VA R U , B Ř E C L AV

Návrh pracuje se širokou škálou individuálního, hromadného i podporovaného bydlení. Kromě standardních bytových domů jsou na frekventovanějších místech navrženy polyfunkční domy s (komerční) občanskou vybaveností v přízemí a bydlením ve vyšších podlažích. V klidném vnitrobloku vzniká individuální bydlení v řadových rodinných domech a townhousech, které zjemňují měřítko celku a přispívají k jeho rozmanitosti. V jádru území je také navrženo městské nájemní bydlení v podobě sociálního (např. vstupní byty, pečovatelské byty či komunitní dům seniorů) i dostupného bydlení. Součástí tohoto bloku je také nízkoprahové komunitní centrum.


AXONOMETRIE 1 : 1000

ETAPIZACE

0. etapa - iniciace 1. etapa 2. etapa

FUNKČNÍ SCHÉMA

HIERARCHIE PROSTRANSTVÍ

DOPRAVA

MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA

podzemní garáže BUS

veřejný prostor

řadové rodinné domy

G

polyfunkční domy - bytové domy s občanskou vybaveností v přízemí

polosoukromý prostor

městské nájemní bydlení - sociální a dostupné bydlení

soukromý prostor

občanská vybavenost - knihovna, multifunkční hala, mateřská školka

náměstí

produkce - lehká výroba, služby, administratíva, obchod

významné místo

parkování

G

30

30 39

poloveřejný prostor

bytové domy standardní

BUS 117

obytná zóna

21

10

23

53

G G

vjezd do garáže

G

BUS

zastávka MHD cyklostezka

G

14

30

zóna 30

30

G

venkovní tržiště

G G

16

řadové rodinné domy

veřejný prostor BUS

bytové domy standardní

poloveřejný prostor

polyfunkční domy - bytové domy s občanskou vybaveností v přízemí

polosoukromý prostor

městské nájemní bydlení - sociální a dostupné bydlení

soukromý prostor

občanská vybavenost - knihovna, multifunkční hala, mateřská školka

náměstí

produkce - lehká výroba, služby, administratíva, obchod

významné místo

G

21

10

23

53

G G

14

G

30

30 39

venkovní tržiště

BUS 117

G

BUS

podzemní garáže

nezpevněné plochy - tráva, mlat

parkování

zelená střecha

vjezd do garáže

modrá střecha - sběr a znovuvyužití dešťové vody

obytná zóna

zelené parkování - zatravňovací dlaždice

zastávka MHD

strom

cyklostezka G

30

zóna 30

30

G

2

G G

R E V I TA L I Z A C E A R E Á L U B Ý VA L É H O C U K R O VA R U , B Ř E C L AV 16


S MĚ

R D2

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 2750

plavecký bazén

občanská vybavenost

hvězdova vila

motorová doprava

KA U OJENÍ - STEZ NOVÉ PROP

nemotorová doprava

stávající propojení nové propojení

BUS

BUS

VODY

multifunkční hala

sportovní hala

okresní soud

Dyje

městská knihovna

Ž

SM

ĚR

ÉP P RO OJE

DR

K LÁV NÍ -

Í

muzeum a galerie

BUS

zuš

hudební ústav

vodárenská věž

soš

JENÍ -

JENÍ A

SMĚRK

BŘEŽÍ ENÍ NÁ

ROZŠÍŘ

JEDNO

muzeum a galerie

kaple

PROPO

PROPO

kino

NOVÉ

NOVÉ

synagoga

BUS

SM ĚR VA LTI

náměstí TGM

B US

CE

/R

A

městský úřad

BUS

AK OU SK O

archiv

V NO

NO kostel

JEN

O OP

R

P VÉ

A Í-P

SM

ĚR

univerzita

DR

Í

splav

BUS

kulturní dům

SMĚ

R D2

břeclove

spš

SM

ĚR

BU

S

SL

OV

EN

SK

O

hasiči

gymn.

plavecký bazén

občanská vybavenost

hvězdova vila

motorová doprava zš

stávající propojení

spš

nové propojení

užitná plocha počet parkovacích stání:

KA U VODY

MULTIFUNKČNÍ HALA

sportovní hala

multifunkční hala

2

2180 m 31

byt 1 + 1 byt 2 + 1 byt 3 + 1

1 NP 1.01 foyer 1.02 recepce 1.03 zázemí 1.04 toalety 1.05 hala 1.06 šatny 1.07 šatny 1.08 technická místnost 1.09 sklad náčiní

okresní soud

OJENÍ - STEZ

BUS

BUS

CHARAKTERISTICKÁ PODLAŽÍ 1 : 750

NOVÉ PROP

nemotorová doprava

200 m2 8 m2 35 m2 1100 m2 44 m2 44 m2 95 m2 70 m2

1.05

1.02 1.03

BYTOVÝ DŮM

1.09

2

HPP BYDLENÍ: 374 m POČET OBYVATELŮ: 25 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 11

1.08

1.04

584 m2

2 NP

byt 4 + 1 a více

1.01

1.07 1.06

4 + 1 NP

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

bistro joga posilovna šatny

2 NP Dyje NP 3+1

městská knihovna 5 NP

PR NÍ -

DR

2 HPP BYDLENÍ: 6 962 m POČET OBYVATEL: 232 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 66

Í

4 NP

KA

LÁV

O

OJE

SK

ĚR

3 + 1 NP

OP

BUS

OU

SM

4 + 1 NP

městský úřad

kostel POLYFUNKČNÍ A BYTOVÉ DOMY, ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

4 NP

4 + 1 NP

4 NP

5 + 1 NP vodárenská věž

3 NP

SM

4 NP

BŘEŽÍ

A

ENÍ NÁ

4 NP

4 + 1 NP

4 NP 2 NP

SM

ĚR

DR

4 + 1 NP

5 NP

3 NP

univerzita

Í mš

5 +1 NP 4 + 1 NP

BUS

kulturní dům

HPP: 22 522 m2 2 HPP BYDLENÍ: 20 794 m 2 HPP OBČANSKÁ VYBAVENOST: 1 728 m POČET OBYVATEL: 750 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 241

3 NP

2 NPsoš

5 + 1 NP

6 NP

POLYFUNKČNÍ A BYTOVÉ DOMY

5 NP

5 NP

ROZŠÍŘ

5 NP

hudební ústav

JENÍ -

SMĚRK JEDNO

muzeum a galerie

zuš

5 NP

kaple

PROPO

JENÍ -

PROPO

synagoga

kino

NOVÉ

NOVÉ

4 + 1 NP

3 NP

BUS

muzeum a galerie

ĚR

VA

LTI

náměstí TGM

BUS

CE

/R

AK

HPP: 23 193 m2 2 HPP BYDLENÍ HPP: 20 578 m 2 615 m2 VYBAVENOST: HPP OBČANSKÁ POČET OBYVATEL: 685 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 261 BUS

archiv

P RO

ÉP

V NO

3 NP

ÁŽ

S PA

MĚSTSKÉ NÁJEMNÍ BYTOVÉ DOMY

1 NP

NO

Í-

EN OJ

HPP: 589 m2 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 12

3 NP

4 + 1 NP

3 NP

12,7 ha

4 + 1 NP břeclove

3 NP

1.01

5 NP

9,6 ha

1.02

4 NP 1.03 spš

SM

POLYFUNKČNÍ A BYTOVÉ DOMY

1.06

3 + 1 NP

HPP: 10 123 m2 2 HPP BYDLENÍ: 9 245 m 2 HPP OBČANSKÁ VYBAVENOST: 878 m POČET OBYVATEL: 308 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ: 121

1.07

hasiči

1.04

BU

S

Ě1.05 RS LO

VE

NS

KO

gymn.

KNIHOVNA

4 NP

užitná plocha 1.08

MĚSTSKÝ ARCHIV užitná plocha počet parkovacích stání:

spš

1 NP 1.10 městský archiv 1.11 zázemí

378 m2 52 m2

1.11

660 m2

3 NP 1.10

3 NP městský archiv

1.01 foyer 1.02 šatna 1.03 veřejná správa 1.04 bistro/kavárna 1.05 toalety 1.06 malý sál 1.07 velký sál 1.08 oddělení ISS 1.09 coworking

460 m2 24 m2 41 m2 110 m2 85 m2 85 m2 127 m2 327 m2 327 m2

2 NP

2 NP městský archiv

1 NP 1.09

1750 m2 188

5055 m2

660 m2

knihovna oddělení ISS

1441 m2 274 m2

3 NP knihovna

1754 m2

ŘEZ 1 : 750

3

R E V I TA L I Z A C E A R E Á L U B Ý VA L É H O C U K R O VA R U , B Ř E C L AV

LOKALITA PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ POČET OBYVATEL POČET OBYVATEL 1. ETAPA HUSTOTA OBYVATEL ZASTAVĚNÁ PLOCHA PLOCHA ZELENĚ HPP BYDLENÍ HPP VYBAVENOST OBČANSKÁ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ - ULICE POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ - GARÁŽE

9,6 ha 2000 1290 208 o/ha 43 230 m2 17 790 m2 57 950 m2 20 220 m2 293 780


II. místo NÁVRH:

ING. ARCH. JIŘÍ VOJTĚŠEK


PŘEDPROSTOR CUKROVARU BUDE UPRAVEN DO UŽIVATELSKY VSTŘÍCNĚJŠÍ PODOBY. SOUČASNÁ FUNKE JE PRO TOTO MÍSTO VHODNÁ, DOKUD NEDOJDE K CELKOVÉ KONVERZI CELÉHO OBJEKTU. VEŠKERÉ ÚPRAVY BUDOU SMĚŘOVÁNY K POSÍLENÍ A HUMANIZACI PARTERU.

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY ZÚSTAVAJÍ DLE ZADÁNÍ ZACHOVÁNY S DOPORUČENÍM OBJEKTY REKONSTRUOVAT A NAPLNIT PRO MÍSTO VHODNĚJŠÍ FUNKCI. DÁ SE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE BĚHEM ČI PO REKONSTRUKCI AREÁLU DOJDE KE ZVÝŠENÍ ZÁJMU O TUTO LOKALITU A K REKONSTRUKCI DOJDE "PŘIROZENÝM" ZPŮSOBEM

ZACHOVÁNÍM STÁVAJÍCÍH OBJEKTŮ PŘI VSTUPU DO ÚZEMÍ VZNIKL DOPRAVNÍ FILTR - "KRUHOVÝ OBJEZD" S MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ ZASTÁVKY MHD, ZÁLIVU VOZOVKY PRO DROP-OFF Z AUTOBUSŮ I AUTOMOBILŮ, KTERÉ MOHOU BÝT DÁLE ODPARKOVÁNY V SUTERÉNU ČI PŘEDPROSTORU CUKROVARU.

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ POD CELOU PLOCHOU NÁMĚSTÍ MÁ NAVRŽENOU KAPACITU 150 AUT A JE USPOŘÁDÁNO VE TŘECH, O PŮL PODLAŽÍ VÝŠKOVĚ POLOŽENÝCH, ÚROVNÍCH. JE TAK MOŽNÉ PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ VÝŠKY NÁMĚSTÍ NA ÚROVEŇ PODLAHY TRŽNICE. PARKING SLOUŽÍ JAKO VEŘEJNÝ S VYMEZENOU SAMOSTATNOU SEKCÍ PRO REZDENTY OBJEKTU TRŽNICE.

OBYTNÁ ULICE JE NAVRŽENA S PARTEREM PRO VYUŽITÍ NEBYTOVÝMI JEDNOTKAMI. K PLNÉMU VYUŽITÍ DOJDE AŽ PO DOKONČENÍ ULICE I Z DRUHÉ STRANY MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ. KOMERČNÍ PARTER ZDE FUNGUJE PRÁVĚ JAKO INICIÁTOR PRO NOVOU ZÁSTAVBU.

FUNKČNÍ NÁPLŇ PŘEVÝŠENÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR V PARTERU TRŽNICE NENÍ V TÉTO FÁZI URČENA. ORDINACE ČI JINÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST, MALÉ JEDNOTKY PRO SLUŽBY, OBCHOD S POTRAVINAMI ČI ZNOVU TRŽNICE ZDE MOHOU NAJÍT SVÉ MÍSTO A POMOHOU OŽIVIT PŘILEHLÝ PROSTOR NÁMĚSTÍ A PARKU, DO KTERÝCH JE MOŽNÉ CELÝ PARTER OTEVŘÍT.

NOVĚ NAVRŽENÉ ULICE NAVAZUJÍ NA STÁVAJÍCÍ PĚŠÍ PROPOJENÍ S ULICÍ 17.LISTOPADU A OTEVÍRAJÍ TAK PROSTOR DALŠÍMU ROZVOJI I MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

0,5km

ŠIRŠÍ VZTAHY MÁ LI DOJÍT K ZAPOJENÍ AREÁLU DO ŽIVOTA MĚSTA JE NUTNÉ UVAŽOVAT TAKÉ O JEHO PROPOJENÍ S JEHO CENTREM. NÁVRH NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ PĚŠÍ TRASY A V DLOUHODOBÉM HORIZONTU UVAŽUJE ZAHÁJENÍ DISKUSE O ÚPRAVÁCH OKOLNÍ ZÁSTAVBY I MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ.

0,5km

0,5km

NOVÉ PĚŠÍ PROPOJENÍ

SPORT - REKREACE

PŘÍLEŽITOST

NOVĚ NAVRŽENÁ PĚŠÍ LÁVKA PŘIBLÍŽÍ AREÁL CUKROVARU CENTRU A JEHO REZIDENTY TŘEM VZDĚLÁVACÍM INSTITUCÍM. NA DRUHOU STRANU OBYVATLEŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM CENTRA ZKRÁTÍ CESTU K TRŽNICI, NOVÉMU NÁMĚSTÍ A V BUDOUCNU UPRAVENÉMU OBJEKTU CUKROVARU, ALE TŘEBA TAKÉ MĚSTSKÉMU KOUPALIŠTI ČI BAZÉNU.

UMÍSTĚNÍ SPORTOVNÍ HALY DO AREÁLU CUKROVARU VNÍMÁME VE VAZBĚ NA NEDALEKÝ AREÁL LOKOMOTIVY BŘECLAV A MĚSTKÉHO KOUPALIŠTĚ JAKO SPORNÉ. NAVRŽENÁ STRUKTURA UMOŽŇUJE PŘI PŘÍPADNÉ ZMĚNĚ ZADÁNÍ MĚSTA SNADNOU NÁHRADU HALY POLYFUNKČNÍM MĚSTSKÝM DOMEM BEZ DOPADU NA KONCEPCI NÁVRHU ČI KVALITU NAVRHOVANÝCH PROSTORŮ.

REVITALIZACÍ AREÁLU NEVZNIKNE POUZE DOSTATEK NOVÝCH BYTŮ, ALE TAKÉ KOMERČNÍCH PROSTOR. JEDEN Z MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ K DISKUSI JE PŘESUNUTÍ ALESPOŇ NĚKTERÉHO Z OBCHODNÍCH DOMŮ PŘI AREÁLU ZÁMKU. PŘIBLÍŽENÍ OBCHODŮ DO DOCHOZÍ VZDÁLENOSTI REZIDENTŮM MŮŽE VÉST KE SNÍŽENÍ NEÚMĚRNÉ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE NA TŘÍDĚ 1.MÁJE A MOŽNOSTI JINÉHO VYUŽITÍ TOHOTO PROSTORU.

ABSTRAKT Areal bývalého cukrovaru tvoří část historického dědictví dokládající bohatou historii Břeclavi. Návrh si klade za cíl stanovit základní pravidla provozního a hmotového uspořádání území, strategii jeho postupného rozvoje a především začlenění do struktury a života města. Trvalá udržitelnost návrhu spočívá v jeho stavebním uspořádání, etapizaci v čase a to jak celku, tak i jednotlivých částí blokové struktury a v neposlední řadě také konceptem ekologického fungování celého areálu.

1.1

0,5km

GRAF PROCENTUÁLNÍHO ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ V ÚZEMÍ

GRAF PROCENTUÁLNÍHO ZASTOUPENÍ PLOŠNÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

zeleň parková zastavěná plocha komunikace - vozovka komunikace - chodníky komunikace - parking zásah do koryta řeky

24% 23% 10% 33% 8% 2%

Bydlení pronajímatelné prostory komerce / office knihovna sport občanská vybavenost

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV

POČET BYTŮ V JDNOTLIVÝCH BLOCÍCH / DOMECH NAVRŽENÉ ZÁSTAVBY CELKEM 465 BYTŮ

79% 9% 6% 5% 2%

BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E

103 BYTŮ 54 BYTŮ 67 BYTŮ 130 BYTŮ 111 BYTŮ

A1 B1 C1

A2

17

14

A3

B2 8 B3

23

C2

30

A4

26

14

A5

14

A6

18

23 C3

20

D1

44

D2

E1

41

E2 12

17 D3

44 E3 15

E4 43

19

D4

23


C.01 5NP

C.02 4NP

BLOK C

C.03 4NP

F.01

E.04 7NP

E.02 4NP

4NP

E.03

4NP

4NP

G.01

D.03

5NP

E.01

4NP

7NP

D.01 7NP

A.06 4NP

4NP 4NP

D.04 4NP

A.05

4NP

B.03 7NP

D.02 7NP

BLOK A B.02

A.04

3NP

4NP

BLOK B

B.01 7NP

A.03

5NP

A.02

4NP

A.01

BLOK D

BLOK E

4NP

PRŮHLED NOVÝM NÁMĚSTÍM SMĚREM K ŘECE

FUNKCE

VÝŠKOVÝ AKCENT

DOPRAVA V KLIDU

PARK / VEŘEJNÝ PROSTOR

Dostatečný počet parkovacích stání je s ohledem na ekonomiku výstavby navržen kombinací suterénních garáží bytových domů a stáních na povrchu v poměru 50-50. Parkování pro byty v budově tržnice je navrženo v samostatné části hromadného podzemního parkoviště pod novým náměstím. To také, spolu s kapacitou předprostorem cukrovaru, kryje nárazovou potřebu parkování sportovní haly.

Pěší osa podél nábřeží je koncipována ve střdavém rytmu úzkých prostor a velkorysých, stále ale uchopitelných a de novatelných parkových ploch s rozdílným charakterem.

PĚŠÍ DOPRAVA

DOPRAVA AUTA/MHD

Návrh navazuje na stávající projení ulic U Stadionu - 17.listopadu a nabízí nové možnosti propojení v dlouhodobém horizontu úprav okolní zástavby. Veškeré pěší trasy se střetávají v těžišti území - novém náměstí, kam je směřována i nová pěší lávka přes řeku. Nábřežní promenáda je akcentovaná novou dlažbou a alejí stromů. Jako jediný zásah do koryta je navrženo rozšíření a sestoupení náplavky pod mostem v ulici Národních Hrdinů pro plynulé a bezkolizní propojení pro pěší a cyklisty s protilehlou stranou města.

Stávající objekty při ulici národních hrdinů tvoří pomyslný vstupní ltr, kruhový objezd pro novou linku MHD i drop off návštěvníků haly, ta je odparkována primárně v předprostoru cukrovaru. Automobilová doprava je odbavena při vnějších hranách území, její vnitřní struktura a nábřeží tak zůstává pěším a rezidentům.

Budova velké tržnice je stále dominantou. Je ale organicky včleněna do nové zástavby a spolu s knihovnou, sportovní halou a komerčním parterem přilehlých domů tvoří, díky převýšenému přízemí určenému ke komerční využití, další atrakci pro naplnění náměstí i celého území životem. Prostory pro veřejnou vybavenost - školku, klubovnu apod. Josu umístěny v parteru bloku E v přímé vazbě na park a stávající pěší lávku. K ní přiléhající trafostanice je navržena k úpravě a využití jako vyhlídka na, v tomto místě výrazný, meandr řeky.

Jako akcent jsou nároží při vstupech do území navýšena o jedno podlaží. Nad obecnou výškovou hladinu čtyř podlaží vystupují sedmi podlažní věže některých bytových domů. Tyto nejen že tvoří výškový akcent a protiváhu věžovým domům na protějším břehu, ale také zvyšují kapacitu bytových domů a tak napomáhají ekonomice celého projektu.

P

MHD

P

PRŮHLED PARKEM OD TRŽNICE SMĚREM K CUKROVARU

A05 HPP (4NP) 1380 m2 BYDLENÍ 90% NEBYTOVÉ PROSTORY 10% A06 HPP (4NP) 1764 m2 BYDLENÍ 87% NEBYTOVÉ PROSTORY 13%

BLOK A HPP 9685 m2 BYDLENÍ 88% NEBYTOVÉ PROSTORY 12% BLOK B HPP 10625 m2 BYDLENÍ 72% NEBYTOVÉ PROSTORY 28%

C01 HPP (5NP) 2695 m2 BYDLENÍ 87% NEBYTOVÉ PROSTORY 13% C02 HPP (4NP) 1960 m2 BYDLENÍ 86% NEBYTOVÉ PROSTORY 14% C03 HPP (4NP) 1740 m2 BYDLENÍ 87% NEBYTOVÉ PROSTORY 13%

BLOK G HPP 3525 m2 KNIHOVNA 100% KOMERCE 0%

BLOK F HPP 2885 m2 SPORT 90% KOMERCE 10%

BLOK C HPP 6395 m2 BYDLENÍ 87% NEBYTOVÉ PROSTORY 13% BLOK D HPP 11340 m2 BYDLENÍ 93% NEBYTOVÉ PROSTORY 7% JAKO JEDINÝ ZÁSAH DO KORYTA ŘEKY JE NAVRŽENÝ PODCHOD POD DOPRAVNĚ VYTÍŽENÝM MOSTEM JAKO BEZBARIÉROVÁ A BEZKOLIZNÍ VARIANTA PŘEKONÁNÍ ULICE NÁRODNÍCH HRDINŮ PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

BLOK E HPP 10475 m2 BYDLENÍ 91% NEBYTOVÉ PROSTORY 9% BLOK F HPP 2885 m2 SPORT 90% KOMERCE 10% BLOK G HPP 3525 m2 KNIHOVNA 100% KOMERCE 0% DNES PARKOVIŠTĚ ODSTÍNĚNÉ "MĚSTSKOU ZELENÍ". MÍSTO SE SKRYTÝM POTENCIÁLEM. NAPŘ REPREZENTATIVNÍ PŘEDPROSTOR UČILIŠTĚ A DOMŮ S KOMERČNÍM PARTEREM, KTERÉ ZDE V ČASE MOHOU VZNIKNOUT JAKO DOPLNĚNÍ NEÚPLNÉ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

DÍKY STŘÍDÁNÍ ÚZKÝCH PROSTORŮ A VELKORYSÝCH PARKOVÝCH PLOCH JE MOŽNÉ KAŽDÉ Z NICH VTISKNOUT OSOBITÝ CHRAKTER A JINÉ PRIMÁRNÍ VYUŽITÍ. VEŘEJNÝ POBYTOVÝ PARK PŘI TRŽNICI STŘÍDÁ REZIDENČNÍ PARKOVÁ ZAHRADA SE VZROSTLOU ZELENÍ NA KTEROU NAVAZUJE PARKOVÁ PLOCHA S HERNÍMI PRVKY A NA VYHLÍDKU UPRAVENOU TRAFOSTANICÍ.

BUDOUCÍ MOŽNÉ DOPLNĚNÍ NEÚPLNÉ STRUKTURY DVOU BLOKŮ NABÍZÍ MOŽNOST NOVÉHO PĚŠÍHO PROPOJENÍ AREÁLU CUKROVARU S ULICÍ NÁRODNÍCH HRDINŮ

NOVÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ, NEJEN ŽE ZVÝŠÍ ATRAKTIVITU A MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVÉHO NÁMĚSTÍ, ALTE TAKÉ VÝRAZNĚ ZKRÁTÍ VZDÁLENOSTI A ZJEDNODUŠÍ POHYB V RÁMCI CENTRA MĚSTA. NAPŘ CESTU KE KOUPALIŠTI ČI V OPAČNÉM SMĚRU KE TŘEM ŠKOLÁM. NESLOUŽÍ TAK POUZE REZIDENTŮM AREÁLU ALE VŠEM OBYVATELŮM.

STÁVAJÍCÍ SPÍŠE OBSLUŽNÝ PROSTOR VNITROBLOKU S PĚŠÍM PROPOJENÍM SKRZE BUDOVU MĚSTSKÉHO ÚŘADU S ULICÍ 17. LISTOPADU NABÍZÍ MOŽNOST V DLOUHODOBÉM PLÁNU ZALOŽIT PLNOHODNOTNOU ULICI A POSÍLIT PĚŠÍ PROPOJENÍ NÁMĚSTÍ A AREÁLU CUKROVARU

STÁVAJÍCÍ PĚŠÍ PROPOJENÍ SKRZE BLOK S ULICÍ 17. LISTOPADU LZE OPĚT V DLOUHODOBÉM PLÁNU POSÍLIT A TRANSFORMOVAT DO PODOBY PLNOHODNOTNÉ ULICE

1.2

A02 HPP (4NP) 1380 m2 BYDLENÍ 90% NEBYTOVÉ PROSTORY 10% A03 HPP (5NP) 2400 m2 BYDLENÍ 83% NEBYTOVÉ PROSTORY 17% A04 HPP (4NP) 1380 m2 BYDLENÍ 90% NEBYTOVÉ PROSTORY 10%

A01 HPP (4NP) 1380 m2 BYDLENÍ 90% NEBYTOVÉ PROSTORY 10%

BLOK B HPP 10625 m2 BYDLENÍ 72% NEBYTOVÉ PROSTORY 28%

D01 HPP (7+4NP) 3850 m2 BYDLENÍ 90% NEBYTOVÉ PROSTORY 10% D02 HPP (7+4NP) 3850 m2 BYDLENÍ 90% NEBYTOVÉ PROSTORY 10%

D03 HPP (4NP) 1765 m2 BYDLENÍ 100% NEBYTOVÉ PROSTORY 0% D04 HPP (4NP) 1875 m2 BYDLENÍ 100% NEBYTOVÉ PROSTORY 0%

E01 HPP (7+4NP) 3850 m2 BYDLENÍ 92% NEBYTOVÉ PROSTORY 8% E02 HPP (4NP) 1380 m2 BYDLENÍ 74% NEBYTOVÉ PROSTORY 26%

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU BŘECLAV

E03 HPP (4NP) 1380 m2 BYDLENÍ 100% NEBYTOVÉ PROSTORY 0% E04 HPP (7+4NP) 3850 m2 BYDLENÍ 92% NEBYTOVÉ PROSTORY 8%

STÁVAJÍCÍ PĚŠÍ CESTA PODÉL ŘEKY BUDE ZACHOVÁNA A PŘEDLÁŽDĚNA STEJNĚ JAKO ZBYTEK NÁBŘEŽÍ UVNITŘ AREÁLU. SEVŘENOST STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBOU A KORYTEM ŘEKY JI DÁVÁ SVÉBYTNÝ CHARAKTER, KTERÝ STOJÍ ZA TO PODTRHNOUT. VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ KVALITY PŘINESE AŽ PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍH OBJEKTŮ MIMO ZADANÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ.


et.8

et.8

90 PS na terénu C.01 5NP

40 PS suterén C.02

et.2

40 PS na terénu

4NP

3x B

et.9

et.7

et.4

C 2x B

C.03 4NP

F.01

E.04 7NP

E.02 4NP

4NP

E.03

4NP

et.9

4NP

G.01

D.03

5NP

E.01

4NP

7NP

D.01 7NP

A

A.06 4NP

4NP

D.04

4NP

4NP

A.05

4NP

B.03 7NP

72 PS suterén

D.02 7NP

50 PS na terénu

B.02

A.04

3NP

4NP

A

et.3 et.9

řeka

B.01

6x B

2x A

2x B

7NP

A.03

5NP

C

slunce

A.02

4NP

retence

A.01

4NP

150 PS suterén

85 PS suterén

66 PS suterén

z toho 55 PS rezidenti tržnice

45 PS na terénu

44 PS na terénu

et.5

et.6

et.9

zeleň

EKOLOGIE

KONCEPCE PARKOVÁNÍ

Návrh uvažuje se systémem dílčích opatření, které budou redukovat provozní náklady areálu s využitím dostupných lokálních zdrojů. Nabízí se využití řeky Dyje pro umístění tepelného čerpadla typu voda-voda jako zdroje pro ohřev a chlazení budov. Dešťové vody, které budou ze střech svedeny do jímacích akumulačních nádrží, mohou být čerpány a využívány pro údržbu veřejných prostranství a zavlažování. Cílem je oživení území a zvýšení pobytové kvality pro rezidenty i návštěvníky ne jen podél řeky, ale i v prostorech mezi domy. Zmírnění přehřívání areálu v letních měsících lze docílit snížením vsaku dešťové vody a jejím udržením v půdě, pro postupné vypařování a tím přirozenou regulaci teploty a vlhkosti okolního vzduchu. Nabízí se také tzv. blueenergy system - síť drenážních rozvodů v kombinaci s prokořenitelnou vrstvou pod zpevněnými plochami např. parkováním. V ulicích navržená stromořadí zvýší zastínění a sníží prašnost areálu. Využití solárních a fotovoltaických panelů na střechách se samo nabízí.

Dostatečný počet parkovacích stání je s ohledem na ekonomiku výstavby navržen kombinací suterénních garáží bytových domů a stáních na povrchu v poměru 50-50. Parkování pro byty v budově tržnice je navrženo v samostatné části hromadného podzemního parkoviště pod novým náměstím. To také, spolu s kapacitou předprostorem cukrovaru, kryje nárazovou potřebu parkování sportovní haly.

ETAPIZACE VÝSTAVBY

BYTOVÝ DŮM A

3KK

3KK

70,0 m2

70,0 m2

1KK

31,0 m2

3KK

3KK

70,0 m2

3KK

70,0 m2

3KK

69,0 m2

Konstrukční modul obou typologických modulů je shodný a to 7,8 metru. Dispozice je možné variabilně spojovat či dělit dle požadavků lokálního trhu. Hlavní hmota má 4 plná podlaží, ze kterých vyrůstá výškový akcent akcent věže o přibližně čtvercovém půdorysu. Rozměr plného podlaží je navržen 20,5x32m. Orientace hlavní hmoty je vždy východ-západ. Dispozice jednotlivých domů a tím i jejich fasády je možné variabilně oživit zapuštěnými lodžiemi.

3KK

69,0 m2

4KK

4KK

86,0 m2

Budova velké tržnice je stále dominantou, je ale organicky včleněna do nové zástavby a spolu s knihovnou, sportovní halou a komerčním parterem přilehlých domů tvoří hlavní atrakci pro naplnění náměstí i celého území životem. Návrh konverze tržnice se opírá o vyrovnání terénu okolních prostor do úrovně parteru. Tohoto je docíleno neúplným zapuštěním suterénů okolních staveb a hromadného parkoviště. Díky tomu lze plochu náměstí výškově vyrovnat s podlahou tržnice a současně uspořit alespoň část realizačních nákladů suterénních staveb. V parteru tržnice jsou navrženy dvě průchozí pasáže, ze kterých jsou přístupné volně dělitelné komerční jednotky s převýšenou světlou výškou. Do těchto je možné vestavět patra či nechat volné dle účelu a funkce, kterému budou sloužit. Bydlení tak vyplňuje plný půdorys až třetího podlaží. K rosvětlení vnitřních dispozic jsou použita venkovní atraia. Nad úrověň střechy vyrůstají dvě obytné věže o standartní variantně dělitelné dispozici.

69,0 m2

4KK

86,0 m2

4KK

86,0 m2

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

VELKÁ TRŽNICE

3KK

69,0 m2

Pro ekonomickou akceleraci je struktura bytových domů navržena z opakujíích se hmot a jejich kombinací, které lze realizovat postupně i v rámci jednotlivých bloků zástavby. Není tudíž nutné pro začátek i průběh realizace uvažovat s, pro město měřítka Břeclavi, neadekvátními investičními náklady. V tomto principu je navržen i koncept uspořádání podzemních podlaží pro parkování. Bytové domy jsou s ohledem na orientaci ke světovým stranám, hluku výroby i dopravy navrženy ve dvou variantách. Chodbový a bariérový. Stavební struktura pak vzniká opakováním a vzájemnou kombinací těchto dvou typologických-modulů. Díky jednotnému konstrukčnímu modulu bude zachována hmotová skladba domů v ulicích a blocích a současně je možné do jisté míry docílit optimalizace realizačních nákladů. A - chodbový dům , B - bariérový dům, C - atyp (veřejná stavba)

Celková vize revitalizace území nezahrnuje pouze zástavbu volného prostoru, ale nabízí scénář dlouhodobé koncepce rozvoje území tak, aby v průběhu konverze areálu i dlouho po ní, byla každá z nově přidaných vrstev pro celek přínosná a podporovala jeho fungování. 3A - konverze budovy cukrovaru - očištění a využití hlavní hmoty. Realizace bytového domu - doplnění dalšího bloku zástavby. 3B - revitalizace areálu bude silným impulzem i pro okolní parcely. Jejich zástavba by měla na území navazovat, tak aby se podpořil charakter městké ulice a bloku. Současně by mělo dojít k realizaci uvažovaných nových pěších propojení 3C - v rámci areálu navržené ulice navazují na dnes převážně obslužné a pěší spojnice ulic U Stadionu a ul. 17.listopadu. Tyto dnes spíš opomíjené spojnice mají potenciál založení nových plnohodnotných uličních front.

VELKÁ TRŽNICE

Bytové domy jsou s ohledem na orientaci ke světovým stranám, hluku výroby i dopravy navrženy ve dvou variantách. Chodbový a bariérový. Stavební struktura pak vzniká opakováním a vzájemnou kombinací těchto dvou typologických-modulů.

TYPOLOGIE

DLOUHODOBÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ

Etapizaci výstavy lze v rozdělit do tří časových úseků. krátkodobý - et.1 -demolice zbytných objektů, založení páteřní technické a dopravní infrastruktury et.2 - výstavba bloků C et.3 - výstavba bloku A střednědobý - et.4 - stavba veřejných budov vč. parkingu et.5 - konverze tržnice et.6- stavba bloků D et.7 - stavba bloku E dlouhodobý - et.8 - konverze budovy cukrovaru et.9 - navázání struktury okolní zástavby Postupný rozvoj je navržen tak, aby v průběhu dílčích stavebních zásahů mohly jednotlivé části fungovat a nebyl stavebními zásahy umrtveny.

kanceláře / backoffice 2 70,0 m

terasa2 80,0 m

WC

malý sál

velký sál

67,0 m2

120,0 m2

terasa

170,0 m2

86,0 m2

PŮDORYS 5NP

učebny 70,0 m2

PŮDORYS 5-7NP

WC

PŮDORYS 4-6NP MULTIFUNKČNÍ /SPORTOVNÍ HALA Sportovní / multifunkční hala je součástí závazné části zadání. Její umístění na hraně území nezatěžuje nárazovým využitím a dopravním zatížením rezidenční část areálu, současně částí svého parteru možným ke komerčnímu využití napomáhá oživení nového náměstí. Venkovní rozměry haly: 60x33m V případě potřeby možné vybudovat suterénní parkovací stání pro potřeby haly či rozšíření její kapacity.

oddělení ISS 490,0 m2

PŮDORYS 4NP

BYTOVÝ DŮM B

3KK

V místech s nevhodnou orientací vůči světovým stranám, stejně jako v částech areálu zatížených hlukem z dopravy či stávající výroby Racio, jsou použity bytové domy s bariérovou dispozicí, tedy domy s chodbou orientovanou na sever či ke zdroji hluku. Rozměr modulu 12,5x28m je možné lineárně spojovat tak, aby vytvářeli plynulou uliční frontu či variantně upravit a použít jako nárožní prvek pro uzavření rezidenčního bloku. Modul konstrukce 7,8m opět nabízí značnou variabilitu dispozic. Lokálně je možné nad čtvrtým podlažím použít ustupující páté podlaži.

3KK

70,0 m2

70,0 m2

1KK

2KK

52,0 m2

1KK

4KK

40,0 m2

4KK

91,0 m2

91,0 m2

1KK

1KK

26,0 m2

30,0 m2

4KK

4KK

91,0 m2

1KK

91,0 m2

40,0 m2

hlediště / galerie

zázemí

void

2KK

hlediště / galerie

52,0 m2

oddělení pro dospělé

WC

320,0 m2

31,0 m2

terasa 2KK

2KK

60,0 m2

1KK

60,0 m2

45,0 m2

terasa

1KK

1KK

45,0 m2

2KK

45,0 m2

4KK

52,0 m2

1KK

terasa 1KK

1KK

45,0 m2

4KK

91,0 m2

terasa

45,0 m2

4KK

91,0 m2

1KK

4KK

91,0 m2

void

45,0 m2

2KK

91,0 m2

bistro

52,0 m2

oddělení naučné literatury

zázemí

200,0 m2

PŮDORYS 3NP

31,0 m2

3KK

3KK

70,0 m2

70,0 m2

3KK

2KK

2KK

1KK

78,0 m2

56,0 m2

56,0 m2

45,0 m2

zpracování fondu 70,0 m2

PŮDORYS 2-4NP

PŮDORYS 2-4NP

PŮDORYS 3NP

PŮDORYS 2NP

oddělení pro děti a mládež

WC

400,0 m2

VOID

PŮDORYS 2NP vstup

občanská vybavenost 212,0 m2

63,0 m2

63,0 m2

63,0 m2

wc

šatny

tzb

šatny

orbal

futsal

63,0 m2

basketbal

66,0 m2

lobby byty

1KK 2

31,0 m

1KK

2KK

31,0 m2

40,0 m2

lobby byty

63,0 m2

63,0 m2

pasáž

lobby byty

63,0 m2

160,0 m2

103,0 m2

sklady

bistro

66,0 m2 63,0 m2

3KK

63,0 m2

63,0 m2

badminton

63,0 m2

badminton

badminton

badminton

badminton

badminton

knihovna vstup / výdej

70,0 m2

04 PARKOVÁ ZAHRADA - U BYTOVÝCH DOMŮ

05 NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA - AKCENT

06 NOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA - AKCENT

07 HUMANIZACE NÁBŘEŽÍ MATERIÁLOVÁ VAZBA NA NÁBŘEŽNÍ ZEĎ

08 ROZŠÍŘENÍ NÁPLAVKY PRŮCHOD POD MOSTEM

09 FORMÁT DLAŽBY PŘIZPŮSOBENÍ FORMÁTU HIERARCHII PĚŠÍCH CEST

10 NÁMĚSTÍ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

knihovna

BLOK A A06

BLOK E E03

BLOK E E04

veřejný park

BLOK E E02

vnitroblok poloveřejný

obslužná ulice

BLOK E E01

bývalá trafostanice vyhlídka

PŮDORYS 1NP

snížená náplavka podchod pod mostem

BLOK B B01 tržnice

nová pěší lávka

03 POBYTOVÝ PARK - U TRŽNCIE

BLOK D D03

PŮDORYS 1NP

nábřežní promenáda

02 PRŮCHOZÍ POLOVEŘEJNÉ VNITROBLOKY

BLOK D D01

PŮDORYS 1NP

veřejný vnitroblok

01 OBYTNÁ ULICE

250,0 m2

PŮDORYS 1NP

vnitroblok poloveřejný

piazzeta podzemní parking

PŮDORYS 1NP

40,0 m2

veřejný park

50,0 m2

knihovna

63,0 m2

pasáž

oddělení regionálních služeb

1KK

50,0 m2

obytná ulice

3KK

70,0 m2

WC

PRŮHLED PARKEM OD CUKROVARU SMĚREM K TRŽNICI

1.3

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU BŘECLAV


III. místo NÁVRH:

ING. ARCH. TOMÁŠ HAVLÍČEK, ING. ARCH. VÍŤA NOVÝ


14

15 01 13 09

16

12

06

18

05 20

08 12 07

19

11

01 03

04 10

17

21

01

situace 1:1000

…řeka, bezprostřední návaznost na historické srdce Břeclavi, výrazná silueta Ku , ale také bílé místo v tkáni města … ambicí návrhu je tuto jedinečnou lokalitu oživit obchodními, kancelářskými a bytovými prostory, vytvořit nový, a především klidný veřejný prostor, s možnos hadiny, založit nový městský park s „bydlením v zeleni“ a zprůchodnit nábřežní linii pravého břehu Dyje; středobodem návrhu je znovunalezení smyslu by objektu bývalé tržnice…

1

GSEducationalVersion

01 řeka Dyje | 02 Ku | 03 Ku | 04 Tržní náměs | 05 nový městský park | 06 plocha venkovních sportovišť | 07 kalokagha - víceúčelová městská hala a knihovna | 08 hromadné garáže o 466 místech | 09 kompaktní městské bydlení - mezonetové bytvé domy | 10 polyfunkční objekt bydlení a kanceláří, včetně coworkingu | 11 městský archiv | 12 nová ulice | 13 polyfunkční objekt bydlení s ordinacemi lékařů | 14 mateřská škola | 15 zahrada | 16 bodové bytové domy | 17 nová lávka pro pěší a cyklisty | 18 původní železniční most | 19 přístup k řece - pobytové schodiště | 20 přístup k řece na říční molo | 21 nábřežní chodník

REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU CUKROVARU, BŘECLAV


VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA

SMĚR D1

STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA

STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA

NOVÁ CYKLOSTEZKA

NAPOJENÍ ULICE NA PRŮCHOD OD NÁMĚSTÍ

STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA

NOVÁ CYKLOSTEZKA

SMĚR MIKULOV / RAKOUSKO

STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA

1:2500

AXONOMETRIE

2

GSEducationalVersion

REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU CUKROVARU, BŘECLAV


PŮDORYSNÝ PLÁN 2-X.NP

ARCHIV

3.NP

2.NP

2-3.NP

2.NP

MEZONETOVÉ BYTY

3.NP 2.NP

3.NP

2.NP KNIHOVNA

MULTIFUNKČNÍ HALA

BYTY NAD VINÁRNOU

COWORKING

2.NP

2.NP

BYTY V PARKU

1:500

2-8.NP

BYTY MAJÁK

2-4.NP

PŮDORYSNÝ PLÁN 1.NP

NOVÁ ULICE

PARKOVÁNÍ 466 MÍST

ARCHIV

TRŽNICE

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ

KNIHOVNA KAŠNA

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ MULTIFUNKČNÍ HALA

VINÁRNA

COWORKING

BYTY V PARKU VSTUP KOPEC

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ BYTY MAJÁK VSTUP

NOVÝ MĚSTSKÝ PARK DYJE NÁBŘEŽNÍ CHODNÍK

FUNKČNÍ SCHÉMA A ETAPIZACE VÝSTAVBY PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ŘEZ - KNIHOVNA + PARKOVÁNÍ 1:500

PLOCHY SPORTU PLOCHY SMÍŠNÉ OBYTNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI PLOCHY BYDLENÍ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ETAPA II

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

+11,500

ETAPA III

ETAPA I

+5,000 + 1,500 0,000

+ 1,000

-1,500

0,000 -4,000

ETAPA I ROZVINUTÝ POHLED SEVEROZÁPADNÍ - ULICE U CUKROVARU 1:500

POHLED JIHOZÁPADNÍ - ULICE U STADIONU 1:500

ROZVINUTÝ POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NÁBŘEŽÍ 1:500

3 GSEducationalVersion

REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU CUKROVARU, BŘECLAV