MI XXIII 2015 Liva malom pályázat

Page 1

L I VA M A LO MB U DA P E S T X V. R Á KO S PA LOTA L I VA M A LO M É S KÖ R N Y E Z E T É N E K F E J L E S Z T É S I L E H E TŐ S É G E I

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

ZÁRTKÖRŰ TERVPÁLYÁZAT ÉPÍTÉSZ MESTER EGYLET - MESTERISKOLA XXIII. CIKLUS

TARTALOM

1.Kiírás Tervpályázati hirdetmény

9

A tervezési helyszín ismertetése

11

Tervezési feladat

13

Tartalmi és formai követelmények

17

2. Pályaművek 1. Pályamű 2. Pályamű 3. Pályamű 4. Pályamű 5. Pályamű

20 28 36 44 50

Általános értékelés

59

Ajánlások

61

Tervek részletes bírálata

63

Szakvélemények

79

LIVA MALOM

3. Értékelés

7TERVPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint az Építész Mester Egylet építészeti ötletpályázatot hirdet az ÉME Mesteriskola XXIII. ciklus hallgatói részére BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA LIVA-MALOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI címmel. 1. A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA Az ötletpályázat célja minél kreatívabb, komplexebb ugyanakkor gazdaságosan megvalósítható fejlesztési lehetőségek felvetése a hajdani malomépület bizonyos szintű megőrzésével, a Szilas-patak menti erdősáv turisztikai hasznosításával és a tágabb környezet szennyvízkezelését is biztosító alternatív szennyvíz tisztító berendezés elhelyezésével. A tervkészítés során törekedni kell az építészeti, rendezési megoldások környezettudatos gondolkodásmóddal történő megfogalmazására. 2. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE A tervpályázat zártkörű, névaláírásos, az ÉME Mesteriskola XXIII. ciklus hallgatóinak és mestereinek részvételével. 3. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A tervpályázaton az ÉME Mesteriskola XXIII. ciklusának hallgatói vehetnek részt estereikkel, mint konzulensekkel együtt. A kiírók minimum 5 db pályamű benyújtását várják. Ennél kevesebb pályamű beérkezése esetén a díjazásra fordítható összeg arányosan csökken. 4. A KIÍRÁS TARTALMA ÉS MELLÉKLETEINEK FELSOROLÁSA II.

III.

IV. V.

Tervpályázati hirdetmény

A tervezési helyszín ismertetése Tervezési feladat

Tartalmi és formai követelmények Mellékletek

5. A TERVPÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE A tervpályázat kiírása: 2015. szeptember 17. csütörtök A helyszín bejárása: 2015. szeptember 25. péntek Indulás busszal a Műcsarnok

LIVA MALOM

I.

9


melletti parkolóból 9.00 órakor, helyszíni bejárás 9.30-tól. A pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszadás folyamatos. A pályázat beadása és ismertetése személyesen a Mesteriskolán: 2015.október 29-én csütörtök 17.00 órakor Kós Károly teremben (1088 Bp. Ötpacsirta u. 2.) Eredményhirdetés: 2015. november 12. 17.00 óra 6. A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG Elnök:

dr. Pintér Gábor alpolgármester

Bp. XV. kerület

Előadó:

Roth János építész

ÉME Mesteriskola

Alelnök: Tagok:

Arnóth Lajos építész

Sipos Gábor főépítész

Pelényi Margit építész Dobai János építész

Kund Iván Patrik építész

Szakértő: Baranyi-Csaba Kata építész

ÉME Mesteriskola Bp. XV. kerület

ÉME Mesteriskola ÉME Mesteriskola

ÉME Mesteriskola XX. ciklus Bp. XV. kerület

A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános, döntéseit többségi szavazással hozza. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait Zárójelentésben teszi közzé, melyet valamennyi pályázó megkap. 7. A TERVPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA A tervpályázat díjazására bruttó 3.000.000,- Ft, áll rendelkezésre, amely összeg kizárólag a Mesteriskola működési költségeit fedezi. A teljes összeg az ÉME bankszámlájára kerül átutalásra. Sem a pályázók, sem a zsűritagok díjazásban nem részesülnek.

LIVA MALOM

Tekintettel az ötletpályázat jellegére a pályaművek felhasználási joga teljes egészében, a személyhez fűződő szerzői jogok tiszteletben tartásával, az Önkormányzatot illeti. Az ÉME joga ugyanekkor, hogy a pályaműveket szabadon publikálhatja.

10


A TERVEZÉSI HELYSZÍN ISMERTETÉSE

A tervezési terület lehatárolása: Az Önkormányzat 2014. szeptemberében döntött a hajdani Liva-malom épületének maradványait magába foglaló, 4.816 m² nagyságú, 90 989 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. Rákospalota település magját képző Öregfalu településrész a Szilas-patak pesti oldalán található, a patak túpartjára a XVIII. században épült malomépület szerves részét képezte a hajdani településnek. A levéltári adatok szerint a területen már IV. Béla korában is malom állt. A malom a nevét Liva Józsefről kapta, aki 1903-ban vette tulajdonba a területet és telepedett le Rákospalotán. 1898-ban itt nyílt Rákospalota első nyilvános strandja. A malomgazdaság Liva József irányítása alatt fejlődött több lábon álló vállalkozássá, és működött egészen az 1952-es államosításig. Ekkor rekesztették le a malmot megtápláló felső patakot, ezért Liva József 1953-ban bevezetette az áramot és korszerűsítette az őrlő berendezést. Az épületegyüttes első védettségét 1967-ben kapta meg. Liva halálával azonban a tevékenység befejeződött, a malom épület és környezete is pusztulásnak indult, 1995-ben felgyújtották, a tetőszerkezete és a közbenső fafödéme is leégett. A védettségben tartozékként szereplő molnárlakást, valamint pavilon épületeket 2006-ban állaguk miatt elbontották.

A terület az alábbiakkal írható le: A volt malomépület őrlőterének jelenleg pusztán a falai állnak, tetőszerkezete, nyílászárói, közbenső fafödéme és a néhai malom gépszerkezetei hiányoznak. A malomkereket körbe záró épületrész észak-keleti sarka ledőlt, a hajdani gépház még nyomaiban sem fedezhető fel. A területen korábban működő strand, az ahhoz tartozó öltöző pavilonokból ma már semmi nem lelhető fel, a korábbi medence sarka csak feltételezhető. A korábbi vízduzzasztást is szolgáló tó csaknem teljesen feltöltődött. A tó víz utánpótlását biztosító felső patakmeder mára teljesen eltűnt, részben az M3 bevezető szakaszának építése, részben a területtől északra lévő telek parcellázásokkal együtt járó terület feltöltés következtében. Az „eltömött patak” a föld alatt keresi a kifolyási lehetőségeit, a patak mentén, több helyen jelennek meg csurgó vizek. A területen a növényzet túlburjánzott, a fák meg-

LIVA MALOM

A telek két építési övezetben helyezkedik el: a Szilas-patak felé eső kb. 2.202 m²-es területe beépítésre nem szánt, E-TG/XV/1 jelű, turisztikai erdőövezetben, míg a kb. 2.614 m²-es területe beépítésre szánt, L4/XV/1 jelű, kertvárosias lakóövezet elnevezésű építési övezetben található.

11


LIVA MALOM

telepedtek a műemlék épület belsejében, a romok tetején. A telken a bekerítés, őrzés hiányában megindult az illegális sitt- és szemétlerakás. A telek közepén földút visz keresztül, melyet a Szilas-patak menti erdőövezetben lévő telkekhez igyekvők tapostak maguknak, miután a Lidl áruház a saját tulajdonát képező, 91184/7 hrsz. telkén a Régi Fóti útra kikötő utat lezárta, megszüntette. Legújabban az Önkormányzat ideiglenes kerítést készítetett és kitakarítatta a területet.

12


TERVEZÉSI FELADAT

1. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 2015. januárjában a főváros új Településszerkezeti Tervet (TSZT) fogadott el és ezzel egyidejűleg megalkotta a Fővárosi Rendezési Szabályzatról (FRSZ) szóló rendeletét. Az új FRSZ lehetőséget ad alternatív, helyi szennyvízkezelési rendszerek alkalmazására a helyi, kerületi építési szabályzatokban (KÉSZ). A Liva-malom telke az új előírások szerint két építési övezetben marad, az egyik övezeti besorolás az Lke-1, kertvárosias, intenzív beépítésű lakó terület. A telek másik fele, ahol a malom maradványai állnak Ek jelű közjóléti erdőövezetbe tartozik. A végleges szabályozást, a jelenleg érvényben lévő kerületi szabályozás átgondolása mellett, a kerület által kidolgozandó új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) fogja meghatározni.

kertvárosias lakóterület közjóléti erdőterület

Legkisebb zöldfelület (%)

beépítési magasság (m)

Megengedett legnagyobb

beépítettség (%)

Megengedett legnagyobb

beépítési sűrűség (m²/m²)

Megengedett legnagyobb

terület

Sajátos használat szerinti

Az építési használat megengedett felső határértékei az adott övezetekre (OTÉK szerint):

0,6

30

7,5

50

-

5

-

-

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, - hitéleti, nwevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, - kulturális, - szállás jellegű, - sport. Az erdőövezeti besorolás csak igen korlátozott funkcionális lehetőséget

LIVA MALOM

A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül:

13


enged meg, ennek megfelelően az itt elhelyezhető létesítmény rendeltetése az alábbi lehet: - az erdő rendeltetésének megfelelő fenntartásához, valamint biztonsági okból szükséges épületek és építmények, - szabadidő eltöltését, turizmust, testedzést, pihenést, ismeretterjesztést szolgáló építmények, létesítmények, - vendéglátó épület. A malomépület rekonstrukciója esetén az eredeti épület paraméterei helyreállíthatóak. A lakó funkciójú fejlesztési területeken a telekmérettől függően a KVSZ fogja meghatározni az egy telken elhelyezhető lakás számot. A jelenlegi KVSZ 27.§ (5) bekezdése 800-1.500 m² közötti telekméret esetében telkenként összesen 1db lakóépület és abban legfeljebb 6 db lakás elhelyezését engedi meg. A környező tömb zömmel 875 m² nagyságú telkekkel került felosztásra. A kialakított új közterületek alatt a csatorna kivételével valamennyi közmű elkészült. 2. A TÁGABB KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ IGÉNYEK A Szilas-patak menti kertek kerékpáros, autós megközelítését továbbra is biztosítani kell az ingatlan nyugati határán, közhasználatra átadott útként. A terület kettős övezeti besorolása kétirányú fejlesztési javaslatot igényel, melyek építészeti egységének kialakítása a pályázat elsődleges célja.

LIVA MALOM

2.1  Az egyik irány a sporthoz, rekreációhoz, turisztikához kapcsolódó fejlesztés az erdőövezeti besorolású területen.

14

A fejlesztéshez kapcsolódóan javasolt a Szilas-patak menti kerékpárút kiépítése, melynek a malom lehetne az egyik megállópontja. A kerékpárút jelenleg kerékpársávval kivezet a Mogyoród útja felől a Régi Fóti útra. A másik oldalról a XVI. kerület 2014-ben átadta a Szilas- patak menti kerékpárutat és a Szilas-patak közösségi park, mint közösségi zöldterület rehabilitációját. A több mint 5 km hosszú kerékpárút a Szilaspatak város felőli oldalán halad a Simongát utcától a Hermina utcáig. A XVI. kerület részéről a Szilas-patak menti kerékpárút további fejlesztése várható egyrészt a Simongát utca és a Naplás-tó között, valamint a Hermina út és a Rákospalotai határút között. A XVII. kerület is tervezi a kerékpárúthoz való csatlakozás kiépítését. Amennyiben ezek megvalósulnak, és a XV. kerület is megvalósítja a tervezett fejlesztést, akkor a


Szilas-patak mellett létrejöhet egy Kelet-pesti összefüggő kerékpárút.

2.3  A telek másik területén kell elhelyezni a környező területek csatornázási problémájának kiváltását kezelni tudó, alternatív szennyvíztisztítót. A szóban forgó területeken a csatornázás és szennyvízkezelés megoldatlansága miatt nem indulhatott el a fejlesztés. A környezetbarát, élőgép jellegű szennyvíztisztító rendszerek, mint például az Organica, 2000-ben jelentek meg Magyarországon. A 2006-ban Etyeken megvalósult telephely nagysága, kapacitása áll legközelebb a Rákospalotán felmerülő terhelési igények kielégítésre. Az élőgépes szennyvíztisztítás az intenzív és a szikkasztásos szennyvíztisztítási technológia előnyeit igen jó hatásfokkal egyesíti: ennél a technológiánál szintén megtalálhatók a mechanikai tisztítók és az anaerob, anoxikus és levegőztetett reaktorok, viszont a lebontást nem csak baktériumok, hanem egy 2-3.000 fajból álló ökológiai közösség végzi, melynek tagjai között planktonok, algák, csigák, kagylók, rákok, növények és halak is megtalálhatóak. Ezek az élőlények táplálékként elfogyasztják, magukba építik a szennyező anyagokat. A növények a nyitott, levegőztetett reaktor tetején lévő növénytartó rácson nőnek, gyökér zónájuk a szennyvízbe lóg, így az élőhelyként szolgál a baktériumok és magasabb rendű élőlények számára. A rendszer előnye, hogy a hagyományos tisztító telepekhez képest kisebb területen, gazdaságosabban, kevesebb élőmunka igénnyel

LIVA MALOM

2.2  Megoldandó feladat a hajdani malomépület bizonyos szintű megőrzése, tartalommal, használati céllal való megtöltése. Ez azonban csak akkor javasolható, ha a terület állandó őrzése, és a területen a folyamatos jelenlétet biztosító funkció kiépítésre kerül. Az épület a hatályos műemléki nyilvántartás szerint romos állapotú, III. kategóriájú műemlék, a védettség alá eső molnárlakást és pavilon épületeket elbontották. Ezeket az épületeket a műemléki nyilvántartás megszüntetendő védelmű épületingatlan tartozékaként tünteti fel. A malomépületről felmérés, műszaki dokumentáció nem maradt fent. Az épület, az első fellelhető 1775-ös állapota óta többször átépítésre, korszerűsítésre került, azonban egyik állapotáról sem rendelkezünk kellő dokumentációval, annak rekonstruálásához. A romok jelenlegi állapota indokolttá teszi a műemléki rekonstrukció mértékének tisztázását, melynek mértéke csak a kreatív építészeti javaslatokkal alátámasztva tisztázható. A Liva-malom épületét azonban számon tartja a rákospalotai közösség, fontos identitást meghatározó elemnek tekinti. A néhai malom épületében malomtörténeti kiállítás, egyéb kulturális funkció, valamint turisztikai funkciók elhelyezése egyaránt javasolható.

15


LIVA MALOM

működtethető. Mivel szagtalan is, kiváló PR-eszköz és környezetvédelmi oktatás területén is könnyen hasznosítható. Kiemelendő a rendszerben az a szemléletváltási mód, amely a valódi fenntartható fejlődés egyik úttörő eleme lehetne Budapesten. A dekoratív rendszer lehetőséget ad a szennyvíz újrahasznosítható módon való megtisztítására, pl. a tisztított víz egy halastóba való vezetésére, locsolásra vagy szürke-vizes gépészeti rendszerek működtetésére. Törekedni kell arra, hogy ezzel az alternatív, mai funkcióval mind a látványelemek mind a víz ily módon való körforgásának bemutatása kreatív módon őrizze meg a malom azt a fajta szellemiségét, mel�lyel az akkori vízgazdálkodással a medence, a duzzasztó és a malom üzemeltetésével, télen a jégvermek megtöltésével, nyáron a jég árulásával a malomgazdaság több lábú vállalkozássá fejlődhetett A szennyvíztisztító épületét oktató bázissal kiegészítve, mely a turisztikai funkciókkal is kapcsolatot teremt, valamint a szükséges üzemeltetői részekkel szükséges kialakítani.

16


TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

1. BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK - Áttekintő helyszínrajz távlati kontextusok ábrázolása - Beépítési helyszínrajz

M=1: 500

- Épülettervek

Eltérő szintek alaprajzai

M=1:1000 M=1: 200

Megértéshez szükséges számú metszet

homlokzatok

- Távlati képek

- Látványtervek

- Tömeg makett

M=1: 500

- Műszaki leírás, ütemezhető költségbecslés (tervlapokon megjelenítve) A pályaműveket elektronikus adathordozón is be kell adni jpg vagy pdf/ pdfa formátumban. 2. FORMAI KÖVETELMÉNY A tervlapok A/1-esméretű lapokra készüljenek, habkartonra kasírozva. 3. BÍRÁLATI SZEMPONTOK: Nagyvonalú építészeti javaslatok, értékőrzés, tájépítészeti értékteremtés. A terület karakterének és a település szerkezet fejlesztésének történő megfelelés. Megvalósíthatóság, gazdaságosság, alacsony környezeti terhelés.

LIVA MALOM

Budapest, 2015. augusztus - Bírálóbizottság

17

1

1_PÁLYAMŰ CSAPATTAGOK: GYÖKÉR ANDRÁS, SZABÓ MÁTÉ, ZAJACZ JUDIT MESTER: LÉVAI TAMÁS

A természet A Szilas-patak jelenleg egy elhagyatott és kihasználatlan tengely, ami összeköti/összekötheti a Dunapartot több pesti kerülettel. Ez a hátrahagyottság lehetne pozitívum is, ha ez a tengely egy dús növényzetű, természetes közeget jelentene a patak mentén, de sajnos az építés jelei folyamatosan jelen vannak ezen a helyen is. Célunk az lenne, hogy ezt a tengelyt visszaállítsuk természetes állapotába, hogy egy ökofolyosó jöhessen létre Pest közepén. Ennek első lépése a patak betonmedrének elbontása, hogy a jelenleg csatornaként működő vízfolyam újra patakká tudjon válni. Ennek a dús növényzetű ökofolyosónak lenne egy megállója a szóban forgó telek is. A telken elhelyezett szennyvíztisztító a szomszédos, jelenleg üresen álló fejlesztési területekről érkező szennyvizet fogja tisztítani és beleereszteni az erre a célra kialakított tóba. Innen a víz közvetlenül belefolyik a Szilas-patakba. Idővel, mikor a patak természetes közege visszaáll, elképzelésünk szerint a halak is fel fognak úszni a tóig, hiszen ez egy ideális környezet ívásra. A halak jelenléte lehetővé fogja tenni a

Farkas-erdő ... Vác

Rákospalota ...gödöllői dombság

patak -> rekultiváció -> vizi élővilág felelevenítése + bicikliút a patak mentén -> patakpart felpezsdítése +

tó újra-feltöltése + halak telepítése -> akvapóniás rendszer (halak és növények szimbiózisa) -> zöldségtermesztés -> közösségi kert / munkahe+

+

+

+

1 üvegház = 2 növényház -> az akvapónia zöldségesládái + a szennyvítisztítótelep növényháza

malom = jel, múlt + jelen ... víz átvezetése a malom épületén + játék -> “ugrálóvár” +

a patakpart könnyű megközelítése kapcsolat a partok között

LIVA MALOM

A helyszín Rákospalota, a Szilas-patak mentén található telek, amin a Liva Józsefről elnevezett egykori malom romjai állnak. A telken kialakításra kerül többek között egy alternatív szennyvíztisztító, aminek célja a szomszédos területek csatornázási és szennyvízkezelési problémáinak megoldása. Ennek az élőgépes szennyvíztisztítónak nagy előnye, hogy a hagyományos tisztító telepekhez képest kisebb területen, gazdaságosabban, kevesebb élőmunka-igénnyel működtethető. A koncepciónál fontosnak éreztük az épített és a természet közti összhangok megtalálását, illetve a jelenlegi viszonyok kezelését, mind a telek beépítésénél, mind pedig egy nagyobb léptékben a Szilas-patak mentén.

21


akvapóniás zöldségtermesztést is a tó közepén elhelyezett szennyvíztisztító üvegházban (ennek ki is lett alakítva egy külön rész). Az épített A Szilas-patak mentén tervezett, és már több részen megépített bicikliút is fontos elemévé fog válni a környezetnek. A tervezett beépítés a bicikliútra felfűzve, nem csak a természetes, hanem az épített elemeknek is egy megállója lesz. A telek 4 pontján 1-1 játék kerül kialakításra -> - A játszó-rom az egykori malom újragondolása. A négy romos fal közé egy kifeszített trambulin került, amire lépcsőn lehet feljutni. Az építmény magasságát egy átlátszó háló növeli meg, amin keresztül a gyerekek ugrálása fog látszódni – 1. ütemben megépíthető rész - A játszó-domb a szennyvíztisztító földalatti medencéinek építésénél kitermelt földből kialakított mesterséges domb, amin járatokon keresztül lehet átkúszni – 2. ütemben megépíthető rész

malom-rom -> részben zárt

Üvegház a tó felett -> zárt, de átlátszó

szennyvíztisztító telep megközelítése, P -> burkolt terület -> telsenes nyitott

- A játszó-tér a szennyvíztisztító földalatti medencéinek egyik oldalán található. Ez egy egyszerű burkolt felület a nagy füves, fás területen – 3. ütemben megépíthető rész - A játszó-ház a szennyvíztisztító másik oldalán található üvegház, amiben a növények, zöldségek mellett elrejtett játékokat is lehet találni (hinták, libikókák). A játszó-ház télen is tud üzemelni. – 3. ütemben megépíthető rész Ezek a játékok minimális beavatkozással kerülnek kialakításra, felhasználva a szükséges új építkezés melléktermékét, a megépült üvegházat, a meglévő malom romjait. A telken burkolt felület is csak egy részen található, a különböző játékok közti utak nincsenek kiépítve, se megtervezve, ezek a használat során alakulnak ki, tapossák ki az emberek.

LIVA MALOM

rétegek, ütemek

22

meglévő állapot: rom, sűrű faállomány. elhagyatottság

1. + hosszíbb folyamat, de a kezdeti ütemekkel párhozamosan: rekultiváció -> élővilág újraélesztése

2.-3. domb

+

->

szennyvíztisztítótelep mindennapos

-> növényház aktivitás, idénytől

+

“játszótér” függetlenül

+ is


áruház

régi fóti út

JÁTSZÓ-ROM

KIFESZÍTETT TRAMBULIN

JÁTSZÓ-TÉR BURKOLAT TERÜLET

JÁTSZÓ-HÁZ

HINTÁK A NÖVÉNYHÁZBAN

tervezett bicikliút

szilas-patak

m3 bevezető

LIVA MALOM

JÁTSZÓ-DOMB

BARLANGJÁRATOK A DOMB ALATT

23


24

LIVA MALOM


Szennyvíztisztító telep A szennyvíztisztítótelep az Organica élőgépes rendszerével kerül kialakításra, a környező területek (az üres telkek beépítését követően ~ 3000 fős lakosságának és a helyi vállalkozásoknak) szennyvízkezelésére, nagyságrendileg 800m3/nap kapacitással, látogatható növényházzal kapcsolódva a környék közösségi/turisztikai életéhez - játszóház hintákkal... A szennyvíz ülepítőmedencéi a föld alatt kerülnek kialakításra, megkönnyítve a csatonákon érkező szennyvíz átemelését.

a víz útja-> szennyvíz -> patak

Az üvegház szerkezete a “hagyományos” (holland) üvegházrendszer alkalmazásával épül, mely remek megoldást ad az állandó szellpztetés és a nyári árnyékolás problémáira. A középső sávban kialakított személyzetiés szociális kiszolgálóblokk egyértelműen kettéosztja a az üvegház terét a szennyvíztisztító növényháza mellett zöldégtermesztésre is lehetőséget ad az akvapóniás rendszer. A megtisztított víz ugyan is kedvező körülményeket biztosít halak telepítésére, és a megfelelő fajok kiválasztásával rendkívül hatékony termőközeg biztosítható haszonnövények számára. A termesztés munkahelyeket teremthet, vagy helyet adhat a környék panellakásaiba szorult lakosok közösségi kertészkedésének. +9,00

+9,00

+1,00

+1,00

-2,60

-5,60

fcr reaktor medencék/ növényház/ hinták

konténerszállító autó beálló/ parkoló/ ugróiskola-kréta placc

akvapóniás medene/ növényház/ hinták

+9,00

+9,00

+1,00

+1,00

labor

konyha

öltöző

wc

előkészítés, fázisszétválasztás, konténerek

fcr reaktor medencék

vegyszer tár

fúvó gépház

biofilter akna

koag. medence

flokk. medence

fertőtlenítő medence

mikrofiltrációs medence

tiszta víz medence

akvapóniás medence

iszaptároló medence

FCR reaktor medencék

Akvapóniás medence

75,60 m2 bm:10,00 m

75,60 m2 bm:10,00 m

LIVA MALOM

elektr. Iroda

25


26

LIVA MALOM


A malom romja Állagmegóvást követően egyszerű eszközökkel, minimális anyag- és erőforrás befektetésével alakítható ki a bicikliút egyik állomása, ami nem egy a sok közül - a rom teremtett hangulat egyedi jelleget kölcsönöz a játék és az egész terült vonatkozásában is - pihenő-és találkapont lehet, jelképet hordozhat, és már a kezdeti időkben aktív használatot biztosít. A patak és tó vizi atmoszférájával mesbeli hangulatot teremt.

+9,00

+5,50

+1,50

+9,00

+9,00

+5,50

+5,34

±0,00

+0,12

00

+9,00

50

+5,50

JÁTSZÓ-HÁZ

+0,50

00

HINTÁK A NÖVÉNYHÁZBAN

JÁTSZÓ-TÉR BURKOLT TERÜLET

JÁTSZÓ-ROM

KIFESZÍTETT TRAMBULIN

JÁTSZÓ-DOMB

BARLANGJÁRATOK A DOMB ALATT

kifeszített trambulin

+9,00

+5,50

+5,50

+1,50

barlangjáratok

barlangjáratok

barlangjáratok

±0,00

LIVA MALOM

+9,00

barlangjáratok

feljárat a trambulinhoz

272_PÁLYAMŰ

2

CSAPATTAGOK: ÁRVA JÓZSEF, KERTÉSZ ZSUZSANNA, PÁSZTOR ÁDÁM MESTER: DÉVÉNYI TAMÁS

LIVA MALOM

A malom műemlék. mi az érték? a ház? vagy a történet, amit őriz? A malom egy üzem. A szennyvíztisztító egy üzem. Mindketten a természet erőit használják. Liva négyféle módon használta fel a vizet. A strand. A jég. A malom. A hal. Mi is négyféle módon használjuk. A szennyvíztisztítás. A patakrehabilitáció. Az energiatermelés. A halfajmentés. A vállalkozás a természettel harmóniában működött. mi teret adunk a természetnek. A malom, a strand a közösségi élet színtere volt. Most a helyiek és a kerékpárosok új találkozóhelye lesz. Az üzem helyén üzem van. A halak helyén halak vannak. A patak ismét patak lesz. A hely újból az embereké lesz.

29


30

LIVA MALOM


31

LIVA MALOM


32

LIVA MALOM


33

LIVA MALOM


34

LIVA MALOM


35

LIVA MALOM3_PÁLYAMŰ

3

CSAPATTAGOK: FARKAS ÁDÁM ,JUHÁSZ BALÁZS ,PERCZ GÁBOR MESTER: KALMÁR LÁSZLÓ

A Szilas patak mentén haladva megfigyelhető, hogy a természetes meder az autópálya előtt átvált betonozott csatornává. A Malom tágabb környezete minta-projekt szerűen (akár ütemezetten, hosszabb távon) felvállalhatná a természetes patakmeder visszaállítását. Ezzel egy változatos térszövet jönne létre a szomszédos területek jellegzetességeinek felerősítésével, lehetőségeinek kiaknázásával: patak - zöldterület, patak - sport és rekreációs terület, patak - lakótelep, patak - új köztér, patak - termelői piac, patak - ipari terület, patak - közösségi kertek, patak - hátsókertek. E térszövet a tágabb lakóterület számára éppolyan fontos lenne, mint a kiépülő kerékpárút használói számára. A kerület hosszútávú stratégiai érdeke, hogy a Szilas patak menti zöldterületeket közösségi használatban tartsa.

A műemlék kiegészítése a meglévő falakat érintetlenül hagyó, acélvázra szerelt könnyűszerkezet, áttetsző (spéci, nem gagyi) polikarbonát burkolattal. A szélfogót, vizesblokkot, ruhatárat, büfét és gépészetet

LIVA MALOM

A Liva malom az egyetlen épület, amely e zöldsávban megjelenik. Célunk a rom megóvása, konzerválása, hasznosítása és közösségi funkcióval való megtöltése. A funkció meghatározásakor fontos szempont volt, hogy a közösségi használat önfenntartó módon valósuljon meg. Az új felső szint a kulturális hasznosítást kiegészítő kedvezményesen (vagy térítésmentesen) bérelhető terület (idoda, műterem, stb.), egy pályázat útján kiválasztott kis közösséget segítene. E kis közösség saját feladatai ellátása mellett vállaltan, állandó jelenlétével gondoskodna a földszinti multifunkciós nagyterem rendszeres közösségi használatáról. A sok hazai és külföldi példa mellett itt megemlítendő az egri Arkt Művészeti Ellátó, mely egy használaton kívüli önkormányzati épület hasonló hasznosítását vállalta példamutató módon.

37


tartalmazó kiszolgáló egység szintén. A Malom kulturális funkciója a Szilas patak mentén létrehozott sport és rekreációs területtel, a közösségi és saját kiskertekkel, valamint a termelői piac működésével összhangban a tágabb terület életét gazdagítaná. A beépítési struktúra jellegzetessége, hogy a patak felé haladva a szövet megritkul, feloldódik. Ezt értéknek tekintve határoztuk meg az új beépítés karakterét: a már felparcellázott új lakóövezet mentén egy különös, átmeneti zónát javaslunk, ritkásabb beépítéssel: kiskertek, termelői piac, Organica. E sáv szomszédsága a patak menti közpark és zöldterület, sport és rekreációs terület, a kerékpárút és a természetes patakpart. A fenti gondolatsor eredménye az Organica tagolt épülettömege, mely így szerves részévé válik a rendszernek, egyúttal háttérbe húzódik, kis léptéke miatt érvényesülni hagyja a műemlék malom karakterét. Az Organica épület kerüli a funkcióismétlést, együttműködést feltételez a malommal, közös a vendég-vizesblokk, az előadások megtarthatók a malom nagytermében. A három növényház megnyitható a látogatók számára, a negyedik henger a főbejárat, és felülvilágító. A technológia a terepszint alá rejtőzik. A megtisztított víz a visszaállított malomárkon keresztül, a malom fedett-nyitott külső előtere alatt folyik bele a patakba. Kicsit talán naiv, de lényeges része a tervnek, hogy kerítések nem létesülnek, a közpark átjárható marad.

LIVA MALOM

A Szilas patak felett több gyalogoshíd és egy új közúti híd vezet át. A kerékpárút a Régi Fóti út előtt áttér a patak túlpartjára és egy új burkolt

38


39

LIVA MALOM


40

LIVA MALOM


41

LIVA MALOM


42

LIVA MALOM


43

LIVA MALOM


Patakpart utca kivezetése a Régi Fúti úthoz Kereskedelmi központ Bicikli és gördeszkapálya

bicikli séta futó Kalandpark

Kávézó és Organica látogatóközpont

Parkosított terület

híd gyalogos sétány

futókörök Piknikező terült

bicikli séta futó

Kutyafuttató


4

4_PÁLYAMŰ CSAPATTAGOK: HINDY DORKA, MÁTÉ ORSI, GULD BEATRIX MESTER: GOLDA JÁNOS

HELYSZÍN ELEMZÉS

A tervezés kezdetekor sokat vizsgáltuk a malom területének tágabb környezetét, és a lehetséges látógatókört. A környező beépítéseket HELYSZÍN ELEMZÉS megvizsgálva úgy gondoltuk, hogy a területnek az ott élőket (többBudapest kerület Budapest HELYSZÍN ELEMZÉS HELYSZÍNXV.ELEMZÉS ségében családokat) kellene szolgálnia. A kerület ezen részén kevés a zöld terület, ezért a Szilas patak mentén elterülő természeti övezetet egyben kezeljük. Az így kialakult hosszú zöld sávban különböző szabadidős programnak adnánk helyet. Például kalandpark, kutyafutHELYSZÍN ELEMZÉS Budapest XV. kerület Szilas patak S XV. kerület tató, játszótér, gördeszkás pálya, bmx pálya, futópálya, stb. Ezt a fejleszz tést több ütemben képzeltük el, melynek az első lépése a Liva malom Hi és az Organica épületegyüttese lenne. Alapvetésnek tekintettük, hogy gyerek játszótér lakóterület At a tervezési terület fejl felnőtt játszótér a meglévő malom épületet megtartjuk és újra funkciót adunk neki. A vonzáskörzetében pih park, tér súl malom régen a víz felhasználásával működött, azHELYSZÍN ujjonann ELEMZÉS odakerülő elh ellá Budapest XV. kerület Szilas patak Szilas patak menti Szilas patak Organica szennyvíztisztító pedig a víz újrafelhasználhatóságáért kerül zöldfelületek Fejlesztés kijelölése A Budapest Budapest XV. kerület oda. Ezért az Organica által megtisztított vízzel szeretnénk a malomkHELYS kL A M 1:50 Hiányzó funkció(k) vizsg A vonzáskör j patak me ereket újra megmozgatni. Ezzel újra életrekelteni a hajdani szellemet. A tervezési terület közvetlen vo gyerek játszótér lakóterület 1 egy össze fejlesztési lakóterületetEzen is, viszo a tervezési terület közvetlen A terü felnőtt játszótér Sajnos manapság már nincs létjogosultsága egy vizimalomnak, ezért a pihenésre alkalmas létesítmény vonzáskörzetében b egy rekreá park, tér súlypontjában találhatóKalandpar az egyk HELYSZÍN ELEMZÉS elhelyezkedésénél fogva alkalm gördeszká malomépületbe a szennyvíztísztítót kiszolgáló fogadóterületét helyezellátó központ szerepének a bet kutyafutta Budapest XV. kerület Szilas patak Szilasmenti patak menti Szilas patak zöldfelületek HELYSZÍNHELYSZÍN ELEMZÉSELEMZÉS tanösvény zöldfelületek Fejlesztési terület tük el, ami az információ szolgáltatás mellett kávézóként is funkciónál. kijelölése A Szilas patak menti zöld HELYSZÍNRAJZ kialakítása amalom cél. A Liva A malomhoz a műemléki jelleg tiszteletben tartása miatt nem akartuk Hiányzó funkció(k) vizsgálata M 1:500 A kevés, még be nem épült p vonzáskörzetében a Szilas javasolt kialakítható a Szilas patak telje patak mentén A tervezési terület közvetlen vonzáskörzetében, karaketeresen hozzányulni. Ezért a malom épülettől egy métert gyerek elhúzva játszótér lakóterület 17,5km-t tesz ki. figyelmbe egy összefüggő zöld sáv. fejlesztési lakóterületet is, viszonylag kevés a kikapcsolódá a tervezési terület közvetlen A patakpart váltakozó inte Ezen területen kialakítható felnőtt játszótér -es pihenésre alkalmas létesítmény. A nagyjából 926.350 mszám vonzáskörzetében bringások és gyalogosok egy rekreációs zóna. egy üvegdobozt helyeztünk el, aminek építészeti kialakítása egységes az park, tér súlypontjában található az egykori Liva malom telke, mely f bicikils és lakóterületKalandpark, elhelyezkedésénél fogva alkalmas lehet egy rekreációs gördeszkás pálya, ellátó központ szerepének a betöltésére. Organica üvegházának kialakításával.Budapest Így szeretnénk a régi malom kutyafuttató, játszóterek, Pat XV. kerület Szilasépülpatak Szilas patak menti Szilas patak és környezete* zöldterület tanösvény, stb. zöldfelületek Fejlesztési terület kijelölése etét a kialakuló rekreációs zóna központjává tenni. A szennyvíztisztitó HiányzóHián fun HELYSZÍNRAJZ A Liva malom M 1:500 Hiányzó funkció(k) vizsgálata épületét a malom folytatásaként a malom által kijelölt koordinátarendvonzáskörzetében a Szilas Kevé patak mentén kialakítható A tervezési terület közvetlen vonzáskörzetében, figyelmbe véve a gyerek játszótér lakóterület kika egy összefüggő zöld sáv. szeben helyeztük el, ezzel is erősítve az épületek összetartozását. fejlesztési lakóterületet is, viszonylag kevés a kikapcsolódásra és a tervezési terület közvetlen felnőtt játszótér Ezen területen kialakítható alka 2

Budapest Budapest

XV. kerületXV. kerület

Szilas patak Szilas patak

Szilas patak Szilm zöldfelületek zöld

A tervezési A terv terü fejlesztésifejlesz lakót pihenésrepihen alkalm súlypontjában súlypo t elhelyezkedésé elhely ellátó központ ellátós

LIVA MALOM

pihenésre alkalmas létesítmény. A nagyjából 926.350 m2-es terület vonzáskörzetében egy rekreációs zóna. súlypontjában található az egykori Liva malom telke, mely földrajzi Kalandpark, bicikils és A patakpa lakóterület elhelyezkedésénél fogva alkalmas lehet egy rekreációs célokat gördeszkás pálya, keresztez ellátó központ szerepének a betöltésére. HELYSZÍNRAJZ HELYSZÍ Patakpart utca kivezetése kutyafuttató, játszóterek, A jelen *A Szilas patak menti zöld sávok megtartása és új zöldfelületek közcélre történő kialakítás a cél. A kevés, még be nem bicikli zöldterület M 1:500leginkább M 1:500 a Régi Fúti úthoz tanösvény, stb. Fejlesztési terület séta XV. kerület párhuzam kijelölése gyerek játszótér gyerek játszótér lakóterületlakóterület futó épület patakpart menti telkek rekreációs célra történő felhasználása javasolt a szilas patak teljes hosszán, mely Budapest A kiemelt a tervezésia terület tervezési közvetlen terület közvetlen felnőtt játszótér felnőtt játszótér HELYSZÍNRAJZ lakóterületek gyerek játszótér vonzáskörzetében vonzáskörzetében egy utca A Liva park, tér malom park, tér M 1:500 patakpartr Bicikli és közigazgatási határán belül 17,5km-t tesz ki. A patakpart váltakozó intenzitású beépítettsége miatt az útvonal izgalmas vonzáskörzetében a Szilas patak mentén felnőtt kialakítható játszótér gördeszkapálya gyerek játszótér lakóterület egy összefüggő zöld sáv. Fejlesztési Fejlesztési terület terület a tervezési terület közvetlen lehet bringások és gyalogosok számára is. Ezen területen kialakítható felnőtt játszótér kijelölésekijelölése park, tér vonzáskörzetében egy rekreációs zóna. park, tér A Liva A Liva malom malom bicikils és lakóterületKalandpark, A patakpartot jelentős út vonzáskörzetében vonzáskörzetében akét Szilas a Szilas gördeszkás pálya, keresztezi patak mentén patak kialakítható mentén kialakítható kutyafuttató, játszóterek, Patakpart utca kivezetése egyAösszefüggő egy összefüggő zöld sáv. zöld sáv. jelenlegi utcahálózat bicikli zöldterülettanösvény, stb. a Régi Fúti úthoz Ezen területen Ezen területen kialakítható kialakítható leginkább a patakkal séta Fejlesztési terület egy rekreációs egy rekreációs zóna. zóna. párhuzamos. kijelölése futó Kalandpark, Kalandpark, bicikils bicikils és és A kiemelt területen szinte gördeszkás gördeszkás pálya, Kereskedelmi pálya, kö kutyafuttató, játszóterek, egy kutyafuttató, utca játszóterek, sem visz le a bicikli A Liva malom bi Kalan tanösvény, tanösvény, stb. stb. patakpartra. vonzáskörzetében a Szilas séta Bicikli és futó patak mentén kialakítható gördeszkapálya egy összefüggő zöld sáv. Ezen területen kialakítható park, tér

gyerek játszótér

gyerek játszótér

felnőtt játszótér

felnőtt játszótér

park, tér

park, tér

45


AKTÍV SPORTOLÁS TERÜLETE (FIZETŐS SZOLGÁLTATÁS)

a utc e k si nc Le

tca ru bá m Ha

KALANDPARK FÁS TERÜLET (jelenleg itt van a legtöbb fa) futópálya

P P P P P

P

P

P 20cm magas palánkkal körülvett tó a megtisztított szennyvíz duzzasztásából

P

FELNŐTT ÉS GYEREK JÁTSZÓTÉR, TEREPDOMBOKKAL

rt pa tak Pa

P

P

a utc

I. ÜTEM

a stég alatt patak vezetett

a Organik ítás tiszt biológiai m2 128,17

2

a Organikbejárata i terület üzem

m 126,11

P

lított visszaál rék malomke

P

P

i

nt atóközpo a látog Organik és kávézó

nő os pihe kerékpár

tca su é r he Ló

III. ÜTEM

íd zh kö új

t ra lejá

a

oz kh ta pa

LIVA MALOM

ta sé s tá fu ikli c bi

let rü te z es sa ho ür sítá atak leg zno a p n s t jele ha én tk ra lejá

IV. ÜTEM

46

KIKAPCSOLÓDÁS TERÜLETE


Budapest

XV. kerület

Szilas patak

HELYSZÍNRAJZ M 1:500

Szilas patak menti zöldfelületek

HELYSZÍN ELEMZÉS

gyerek játszótér

lakóterület a tervezési terület közvetlen vonzáskörzetében

felnőtt játszótér park, tér

lakóterület

zöldterület patak menti zöld sávok megtartása és új zöldfelületek közcélra történő kialakítása a cél. Patakpart utca kivezetése felhasználása A kevés, még be nem épült patakpart menti telek rekreációs célra történő a Régi Fúti úthoz A tervezési terület közvetlen vonzáskörzetében, figyelmbe véve a mely Budapest közigazgatási Fejlesztési terület javasolt a Szilas patak teljes hosszán, határán belül kijelölése fejlesztési lakóterületet is, viszonylag kevés 17,5km-t teszaki.kikapcsolódásra és 2 lehet A patakpart váltakozó intenzitású beépítettsége miatt az útvonal izgalmas pihenésre alkalmas létesítmény. A nagyjából 926.350malom m -es terület A bringások ésLiva gyalogosok számára. súlypontjában található az egykori Liva malom telke,a mely vonzáskörzetében Szilas földrajzi Bicikli és patak mentén kialakítható célokat gördeszkapálya elhelyezkedésénél fogva alkalmas lehet egy rekreációs egy összefüggő zöld sáv. ellátó Szilas patak mentiközpont szerepének a betöltésére. Ezen területen kialakítható zöldfelületek egy rekreációs zóna. Kalandpark, történő és A Szilas patak menti zöld sávok megtartása és új zöldfelületek közcélra bicikils gördeszkás pálya, kialakítása a cél. játszóterek, A kevés, még be nem épült patakpart menti telek rekreációs célrakutyafuttató, történő felhasználása Hiányzó funkció(k) vizsgálata bicikli tanösvény, stb. belül javasolt a HELYSZÍNRAJZ Szilas patak teljes hosszán, mely Budapest közigazgatási határán séta Kevés a Rekreációs központ 17,5km-t tesz ki. A tervezési terület közvetlen vonzáskörzetében, figyelmbe véve a M 1:500 intenzitású beépítettsége miatt az útvonal izgalmas lehetkikapcsolódásra futó A patakpart fejlesztési váltakozó lakóterületet is, viszonylag kevés a kikapcsolódásra és magja lehet alkamas hely bringások és gyalogosok számára. A nagyjából 926.350 m2-es terület pihenésre alkalmas létesítmény. Kalandpark súlypontjában található az egykori Liva malom telke, mely földrajzi

Hiányzó funkció(k) vizsgálata A Szilas

Hiányzó funkció(k) vizsgálata: A tervezési terület közvetlen vonzáskörzetében, figyelembe véve a fejlesztési lakóterületet is, viszonylag kevés a kikapcsolódásra és pihenésre alkalmas létesítmény. A nagyjából 926.350 m2-es terület súlypontjában található az egykori Liva malom telke, mely földrajzi elhelyezkedésénél gyerek játszótér lakóterület a tervezési terület közvetlen felnőtt játszótér vonzáskörzetében alkalmas lehet egy rekreációs célokat ellátó központ szerepének a park, fogva tér HELYSZÍNRAJZ betöltésére.Hiányzó funkció(k) vizsgálata Patakpart utca kivezetése M 1:500 Kevés a a Régi Fúti úthoz Rekreációs központ Fejlesztési terület kikapcsolódásra központ magja lehet Kevés a kikapcsolódásra alkalmas hely Rekreációs magja lehet kijelölése alkamas hely A Liva malom Fejlesztési terület kijelölése: Budapest

XV. kerület

XV. kerület

Szilas patak

Szilas patak

Kevés a kikapcsolódásra alkamas hely

Rekreációs központ magja lehet

Kereskedelmi központ

A patakpartot két jelentős út keresztezi A jelenlegi utcahálózat leginkább a patakkal párhuzamos. A kiemelt területen szinte egy utca sem visz le a patakpartra.

elhelyezkedésénél fogva alkalmas lehet egy rekreációs célokat ellátó központ szerepének a betöltésére.

Szilas patak menti zöldfelületek

g

lakóterület zöldterület

A tervezési terület közvetlen lakóterületvonzáskörzetében, figyelmbe véve a fejlesztési lakóterületet is, viszonylag kevés a kikapcsolódásra és a tervezési terület közvetlen pihenésre alkalmas vonzáskörzetében létesítmény. A nagyjából 926.350 m2-es terület súlypontjában található az egykori Liva malom telke, mely földrajzi elhelyezkedésénél fogva alkalmas lehet egy rekreációs célokat ellátó központ szerepének a vonzáskörzetében betöltésére. a Szilas

gyerek játszótér felnőtt játszótér park, tér

patak mentén kialakítható zöld sáv. Ezen területen kialakítható A Liva malom egy rekreációs zóna. vonzáskörzetében a Szilas Kalandpark, bicikils és patak mentén kialakítható egy összefüggő zöld sáv. gördeszkás pálya, Ezen területen kialakítható kutyafuttató, játszóterek, egy rekreációs zóna. tanösvény, stb. Kalandpark, bicikils és

Fejlesztési terület egy összefüggő kijelölése

HELYSZÍNRAJZ M 1:500 lakóterület a tervezési terület közvetlen vonzáskörzetében

gördeszkás pálya, Patakpart utca kivezetése kutyafuttató, játszóterek, a Régistb. Fúti úthoz tanösvény,

Fejlesztési terület kijelölése A Liva malom vonzáskörzetében a Szilas patak mentén kialakítható egy összefüggő zöld sáv. Ezen területen kialakítható egy rekreációs zóna. Kalandpark, bicikils és lakóterület lakóterület gördeszkás pálya,

Kávézó és Organica látogatóközpont

Kereskedelmi központ

Bicikli és gördeszkapálya

Patakpart utca kivezetése a Régi Fúti úthoz

A patakpartot két jelentős út Kereskedelmi központ keresztezi A jelenlegi utcahálózat leginkább a patakkal párhuzamos. A kiemelt területen szinte egy utca sem visz le a patakpartra.

Bicikli és gördeszkapálya

bicikli séta futó

bicikli séta futó Kereskedelmi központ

A patakpart könnyebb megközelítése miatt a Patakpart utcát kivezetjük a régi Fóti útig. Az új parcellázással létrejövő patakra merőleges Parkosított terület utcákat levisszuk egészen a partig. Ezek az utszakaszok a gyalogos és biciklis forgalmat szolgják ki.

híd 0,003 m2

gyalogos sétány

Kalandpark Kalandpark

Bicikli és gördeszkapálya

Lakóterület

kutyafuttató, játszóterek, zöldterület tanösvény, stb.

zöldterület Zöld terület

futókörök Piknikező terült

bicikli séta futó

GSPublisherEngine 0.93.100.100

MESTERISKOLA XXIII. CIKLUS

Kalandpark

Kávézó és bicikli BUDAPEST XV. RÁKOSPALOTA látogatóközpont séta A Organica patakpart könnyebb LIVA MALOM PÁLYÁZAT Kávézó és ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI futó megközelítése miatt a Organica látogatóközpont Patakpart utcát kivezetjük a régi Fóti útig. Az új parcellázással létrejövő patakra merőleges utcákat levisszuk egészen a partig. Ezek az utszakaszok a gyalogos és biciklis forgalmat szolgják ki. Parkosított terület GSPublisherEngine 0.93.100.100

A Liva malom vonzáskörzetében a Szilas patak mentén

A patakpartot két jelentős út keresztezi. A jelenlegi

A patakpart könnyebb megközelítése miatt a Patakpart

kialakítható egy összefüggő zöld sáv. Ezen a területen keresztezi

utcahálózat leginkább a patakkal párhuzamos. A kiemelt

utcát kivezetjük a régi Fúti útig. Az új parcellázással

kialakítható egy rekreációs zóna.

területen szinte egy utca sem visz le a patakpartra.

látrejövő patakra merőleges utcákat levisszük egészen a

A patakpartot két jelentős út

A jelenlegi utcahálózat leginkább a patakkal párhuzamos. A patakpartot két jelentős út A kiemelt területen szinte keresztezi Kávézó és egy utca sem visz le a A jelenlegi utcahálózatOrganica látogatóközpont patakpartra.

0,003 m2

párhuzamos. A kiemelt területen szinte egy utca sem visz le a patakpartra.

játszóterek, tanösvény, stb. A patakpartot két jelentős út keresztezi A jelenlegi utcahálózat leginkább a patakkal párhuzamos. A kiemelt területen szinte egy utca sem visz le a patakpartra.

Kutyafu

partig. Ezek az útszakszok a gyalogos és biciklis forgal-

Kalandpark, biciklis és gördeszkás leginkább pálya, kutyafuttató, a patakkal

mat szolgálják ki.

híd

Parkosított terület

gyalogos sétány

híd

GSPublisherEngine 0.93.100.100

Parkosított terület

futókörök

híd

MESTERISKOLA XXIII. CIKLUS gyalogos sétány BUDAPEST XV. RÁKOSPALOTA LIVA MALOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI PÁLYÁZAT

Piknikező terült

GULD BEATRIX HINDY DOROTTYA MÁTÉ OR

GSPublisherEngine 0.93.100.100

gyalogos sétány bicikli séta futó

A patakpart könnyebb megközelítése miatt a Patakpart utcát kivezetjük a régi Fóti útig. Az új parcellázással létrejövő patakra merőleges utcákat levisszuk egészen a partig. Ezek az utszakaszok a gyalogos és biciklis forgalmat szolgják ki.

GSPublisherEngine 0.93.100.100

A patakpart könnyebb megközelítése miatt a Patakpart utcát kivezetjük a régi Fóti útig. Az új parcellázással létrejövő patakra merőleges utcákat levisszuk egészen a partig. Ezek az utszakaszok a gyalogos és biciklis forgalmat szolgják ki.

0,003 m2

MESTERISKOLA XXIII. CIKLUS BUDAPEST XV. RÁKOSPALOTA LIVA MALOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI PÁLYÁZAT GSPublisherEngine 0.93.100.100

0,003 m2

KLUS LOTA ZETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI PÁLYÁZAT

MESTERISKOLA XXIII. CIKLUS BUDAPEST XV. RÁKOSPALOTA LIVA MALOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI PÁLYÁZAT GSPublisherEngine 0.93.100.100

Piknikező terült Piknikező terült

Kutyafuttató bicikli séta futó

bicikli séta futó

Kutyafuttató

Kutyafuttató GULD BEATRIX HINDY DOROTTYA MÁTÉ ORSOLYA GOLDA JÁNOS

GULD BEATRIX HINDY DOROTTYA MÁTÉ ORSOLYA GOLDA JÁNOS

LIVA MALOM

0,003 m2

A patakpart könnyebb megközelítése miatt a Patakpart utcát kivezetjük a régi Fóti útig. Az új parcellázással létrejövő patakra merőleges utcákat levisszuk egészen a partig. Ezek az utszakaszok a gyalogos és biciklis forgalmat szolgják ki.

futókörök futókörök

GULD BEATRIX HINDY DOROTTYA MÁTÉ ORSOLYA GOLDA JÁNOS

47


P P

Organica helyiséglistája

P

+1. emelet

-1. emelet

11 Lépcsőtér

17 Közlekedő

12 Folyosó

18 Biofilter akna

13 Teakonyha

19 Vegyszertároló

14 Takarító szertár

-2. emelet

15 Öltöző

20 Mikrofiltrációs

16 Előkészítő, szét-

medence

választó

Malomépület heyiséglistája

21 Iszaptároló

16

Földszint

i

11

1 Előtér

22 Fertőtlenítő medence Információs pult, Organica fogadópontja Kávézó Mosdók 23 Tisztított víz akna

2 Közlekedő

24 Flokkulácós medence

P

P

P

P

P

P P 15 14

12 H

P

13

Organica szennyvíztisztító helyiséglistája

9 4

8

3 2

P

6

1

10

19

P

i

7

P

18

17

26

14

-1. emelet 17 Közlekedő

19 Vegyszertároló

-2. emelet 20 21 22 23 24 25 26

Mikrofiltrációs medence Iszaptároló Fertőtlenítő medence Tisztított víz akna Flokkulácós medence Koagulációs medence FCR medencék

Malomépület heyiséglistája Malomépület helyiséglistája

i

16 12

H

Előtér Közlekedő Vezérlő Labor Mosdó Lépcsőtér Közlekedő Konténertároló Előtér Üvegház

10 Üvegház18 Biofilter akna

22

P 15

11dence Lépcsőtér 12 Folyosó 1326Teakonyha FCR medencék 14 Takarító szertár 15 Öltöző 16 Előkészítő, szétválasztó

1 2 5 Mosdó 3 4 P 5 6 Lépcsőtér6 7 7 Közlekedő8 9 10

9 Előtér

21 4 23 25 2

25emelet Koagulációs me+1.

4 Labor

8 Konténertároló

20

P

3 Vezérlő Földszint

11

Információs pult, Organica Információs pult, fogadópontja Organica fogadópontja Kávézó Kávézó Mosdók Mosdók

13

Organica szennyvíztisztító helyiséglistája 9 4

8

3 2

7

6

1

P

P 19

18

LIVA MALOM

17

48

Földszint

+1. emelet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

Előtér Közlekedő Vezérlő Labor Mosdó Lépcsőtér Közlekedő Konténertároló Előtér Üvegház

-1. emelet 21 20 4 23 25 2

22

17 Közlekedő 18 Biofilter akna 19 Vegyszertároló

Lépcsőtér Folyosó Teakonyha Takarító szertár Öltöző Előkészítő, szétválasztó

-2. emelet 20 21 22 23 24 25 26

Mikrofiltrációs medence Iszaptároló Fertőtlenítő medence Tisztított víz akna Flokkulácós medence Koagulációs medence FCR medencék


49

LIVA MALOM5.  PÁLYAMŰ

5

CSAPATTAGOK: BOKÁNYI IMRE, TÓTH GÁBOR, ROHONCZI DONÁT, TAKÁCS GERGELY, MESTER: TOMAY TAMÁS

Igyekeztünk megőrizni mind a malom, mind a terep jellegzetes meglévő állapotát, azonban a megfelelő használhatóság miatt ezeket némileg kiegészítve. “ mint egy vízcsepp” A gömbre azért esett a választás, mert ezzel is a jelenlegi értékekhez próbáltunk minél semlegesebben viszonyulni, azokhoz sem hasonulni sem pedig átépíteni azokat. A gömb karakteres szoborszerű eleme kellett, hogy az általunk közparknak szánt telken megjelenjen. A funkcióhoz is ez illik legjobban, hiszen egy erősen organikus, vízzel és növényekkel dolgozó ipari épületről beszélünk. A medencetereket és így a gömböt is a korlátokhoz képest maximálisan kiemeltük a terepből. A gömbbe került toronnyal pedig a téri élményt erősítettük. “Alaprajzi változatok születtek, a technológia működőképes tud lenni, a jelenlegi állapotban az esztétikát helyeztük előtérbe, de született funkcionálisan megfelelőbb változat is, ezek kiforrására az Organikával közös munka hozhat megfelelő eredményt.”

A tó fontos jelentőséggel bír egy parkban, hiszen nemcsak vonzza az embereket, de azok visszatérő látogatói is lesznek a parknak emiatt.

LIVA MALOM

A malom épületébe helytörténeti kiállítás került, mely tömegében egy “lebegő” (nem drága) lapostetővel jelzi csak jelenlétét. A könnyűszerkezetes építmény zárt, és a helyi élővilág, illetve egykori élővilág és élettér bemutatásának ad otthont. Üvegfalak a megmaradó malomromtól eltartva... a lehető legfiligránabb, legkönnyedebb kivitelben. Működésében a tisztítóhoz kapcsolt, “kulcsos ház”-ként funkcionál.

51


52

LIVA MALOM


7

beépítési helyszínrajz 1:500Beépítési helyszínrajz

1. Szilas-patak 2. kerékpárút

4

5

6 3

2

LIVA MALOM

1

3. malom 1 Szilas-patak 4. szennyvíztisztító 2 kerékpárút 5. tó 3 malom 6. a tisztított víz kifolyik a patakba 4 szennyvíztisztító 5 tó 7. parkoló 6 a tiszított víz kifolyása a patakba 7 parkoló

53


a szennyvíztisztító alaprajza alaprajza a szennyvíztisztító 1:200

+2 +2

teakonyha 10 m2 teakonyha 10m2

+1 +1

öltözőöltöző 9 m29 m2 2 m2 laborlabor 10 m10

0

0

szélfogó szélfogó 4 m2 4 m 2 2 m2 növények, taposórács 196 növények, taposórács 196 m női mosdó női mosdó 5 m2 5 m 2 ffi mosdó 5 m2 5 m 2 ffi mosdó akadálymentes mosdó 3,6 m52m2 akadálymentes mosdó 2 irodairoda 10 m10 m2

-1 -1

+1

-2 -2

0

LIVA MALOM

gazdasági kapcsolat gazdasági kapcsolat területek üzemiüzemi területek FCRFCR reaktor medencék reaktor medencék

54

reaktor medencék FCRFCR reaktor medencék iszaptárloló medencék iszaptároló medence tisztított víz akna tisztított víz akna

felső galéria, kilátó

kiállítótér a földtől elemelt járófelületen


LIVA MALOM

Lotz Károly: A rákospalotai híd 1879

55
58

LIVA MALOM


1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A tervpályázat zártkörű, névaláírásos, az ÉME Mesteriskola XXIII. ciklus hallgatóinak és mestereinek – mint konzulenseknek – részvételével, 2015. szeptember-november hónapokban került lebonyolításra. Az építészeti ötletpályázat célja a XV. kerületi Önkormányzat számára minél kreatívabb, komplexebb ugyanakkor gazdaságosan megvalósítható fejlesztési lehetőségek felvetése a hajdani malomépület bizonyos szintű megőrzésével, a Szilas-patak menti erdősáv turisztikai hasznosításával és a tágabb környezet szennyvízkezelését is biztosító alternatív szennyvíz tisztító berendezés elhelyezésével. A tervkészítés során törekedni kellett az építészeti, rendezési megoldások környezettudatos gondolkodásmóddal történő megfogalmazására. A Kiírók 5 db tervpályázat beérkezését várták el, ami 2015. november 12-én az alábbi csoportbeosztás szerint teljesült: 1.pályamű: Gyökér András, Szabó Máté, Zajacz Judit mester:Lévai Tamás 2.pályamű: Árva József, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám mester: Dévényi Tamás 3.pályamű: Farkas Ádám, Juhász Balázs, Percz Gábor mester: Kalmár László 4.pályamű: Hindy Dorka, Máté Orsi, Guld Beatrix mester: Golda János 5.pályamű: Bokányi Imre, Rohonczi Donát, Takács Gergely, Tóth Gábor mester: Tomay Tamás

Bírálóbizottság

LIVA MALOM

A benyújtott tervpályázatok megfeleltek a kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A Bontási jegyzőkönyv tartalmazza a beérkezett munkarészeket. A beadás után, 2015. november 13-án, a Tervezők a bíráló Bizottság előtt bemutatták és ismertették terveiket, kérdésekre válaszoltak

59


Elnök: dr. Pintér Gábor alpolgármester Bp. XV. kerület Polgármesteri H. Alelnök: Arnóth Lajos építész ÉME Mesteriskola Előadó: Roth János építész

ÉME Mesteriskola

Tagok: Sipos Gábor főépítész Bp. XV. kerület Polgármesteri H. Pelényi Margit építész ÉME Mesteriskola Dobai János építész

ÉME Mesteriskola

Kund Iván Patrik építész ÉME Mesteriskola XX. ciklus Szakértők: gármesteri H.

Baranyi-Csaba Kata építész

Arnóth Ádám építész

Bp. XV. kerület Pol-

ÉME Mesteriskola

A Bírálóbizottság tagjai, kiadott ütemterv szerint, a MÉSZ székházban, egyénileg és plenáris üléseken tanulmányozták a pályaműveket. Az első plenáris ülést 2015. november 17-én tartották, majd véleményeiket egyeztetve a 2015. november 19-én tartott plenáris ülésen döntöttek az ötletpályázat eredményéről és megfogalmazták értékelését. A Bírálóbizottság az ötletpályázatot sikeresnek ítélte. A benyújtott javaslatok használható ötleteket tartalmaztak, melyek továbbgondolása, szempontjaik felvetése kedvezően befolyásolhatja az Önkormányzat fejlesztési elgondolásai véglegesítését. Javasolta a tervek széleskörű bemutatását és a kerület lakói közreműködésével megszervezett nyilvános vitáját. A Tervpályázat díjazására rendelkezésre álló 3.000 000 Ft bruttó összeg, ami a Mesteriskola működési költségei fedezésére szolgál, kifizethető.

LIVA MALOM

A Bírálóbizottság első díjban részesítette a 3. számú pályaművet, második díjban pedig a 2. számú pályaművet.

60


2. AJÁNLÁSOK

1. Az elbírálás kiírásban rögzített alábbi szempontjait : - nagyvonalú építészeti javaslatok, értékőrzés, tájépítészeti értékteremtés, - a terület karakterének és a település szerkezet fejlesztésének történő megfelelés, - megvalósíthatóság, gazdaságosság, alacsony környezeti terhelés. a Bírálóbizottság (Bb.) a közösségi célok és a kulturális vonzerő érvényesülése alapján értékelte. Javasoljuk mind a környezetrendezési tervek, mind a Liva malom fejlesztésénél ezt figyelembe venni. 2. A 3. és 4. terv jól felismeri, hogy a malomépület rehabilitálásának érdekében fontos a csatlakozó területek egységes koncepció szerinti fejlesztése. 2.1. A tervezési terület környezeti kapcsolatai kialakítása: - A feltáró közúthálózat és a gyalogos kapcsolatok fejlesztésével kell megoldani. A Bb. javasolja a „Patakparti út” kikötését a Régi Fóti útra (3.4. pályaterv). A gyalogos kapcsolatok kialakítása a Szilas-patak délkeleti partjával és Rákospalota történelmi magjával kívánatos. Igény a patak – mai - spontán hídjai helyett városszerkezetileg is indokolt tengelyek kialakítása, legalább a malomhoz kapcsolódóan (2.- 4. pályaterv), de a kisajátítási lehetőségek függvényében akár több helyen is (3 . pályaterv) -A kerékpárút Régi Fóti úti átvezetése megoldható az új közúti keresztezéssel kapcsolatosan is (4. pályaterv), de kedvezőbb javaslat a szintben elválasztott megoldás a patakparton melynek lehetőségét fel kellene tárni, de valószínűleg irreális javaslat.(3. pályaterv),

- a Bb. figyelemreméltónak tarja a 3. pályatervben megfogalmazott, Szilas-patakkal párhuzamos, sávos terület felhasználást. A javaslat távlati stratégiát fogalmaz meg, az alábbi elemekre alapozva:

LIVA MALOM

2.2. A tervezési terület településszerkezeti kialakítása:

61


- a patak délkeleti partja mentén,a már beépült, patak felé lejtő telkeken „hátsókerti zöldfelület” kialakítása az építési hely szabályozásával, - a tervezési területen a zöldterület tagolása patakparti szabadidős és a „Patakparti út” menti átmeneti sávra. Az átmeneti sáv funkciói – „kiskertek”, Organica, termelői piac – távlatban a lakóterület és szabadidős területeket egyaránt kiegészíthetik, akár az Önkormányzat, akár magán kezdeményezések támogatásával. Mindez helyi szinten kívánatos, ezért a Bb. nemtartja reálisnak a 4. pályatervben megfogalmazott városias léptéket és használatot. 3. A Szilas-patak revitalizációja elengedhetetlen követelmény. Legalább az M3-tól kezdve a patakmeder betonvályútól való mentesítését meg kell valósítani (2. és 3. pályaterv) Hasznos javaslat a”kőmatrac” alkalmazása és a Liva malom mellett «öblözet» kialakítása (2. pályaterv) Ehhez kapcsolódik az élővilág revitalizációja is, amihez alátámasztó javaslatot csak az 1.pályterv tartalmaz az akvapóniás rendszer tervezésével. A javaslatot szakértői szinten érdemes továbbvizsgálni. 4. A malom megmaradása a megfelelő funkcióra történő alkalmazás függvénye. Az a jó funkció, amely élővé teszi a romokat, élőként használja, de nem terheli túl. A jó javaslatok az üzemeltetés szempontjából figyelembe vették az Organica-val történő szimbiózist (3. - 4. pályaterv), vagy éppen az új funkcióval történő azonosulást (2. pályaterv).

LIVA MALOM

5. Műemlékvédelmi elvárások szerint természetes megoldása lehet a malom megmaradásának a közvetlen ráépítés vagy hozzáépítés, az új és régi rész valamilyen módon való elkülönítésével, a rom - legalább elvben – érintetlenül hagyásával. A pályázók ezt a megoldást választották, véleményük szerint a rom megmaradt hiteles állapota így őrizhető meg a legmaradéktalanabbul. Helytörténeti és közösségi hasznosíthatóság is ezt a megoldást indokolja.

62

Egyébként a romok megóvására, továbbfejlesztésére több lehetőség is kínálkozna. Tömegrekonstrukció ebben az esetben szóba jöhetne, hiszen a malom a közelmúltban pusztult el, de védőtető alkalmazását a Bb nem tartja alkalmazandónak, mivel a Liva malom esetében ezek feleslegesen túlértékelnék a romot, hiszen alig 15 éve tönkrement maximum 200 éves szerény épületről van szó.


3. TERVEK RÉSZLETES BÍRÁLATA

1. CSAPAT:

AL. A pályázók munkájukat egy tömör szóval indították, és ez címként is megjelenik: «Játékok» névvel illették. Feladatokat kell elvégezni, megoldani s a terv ezeket jelzi is; a tó újra feltöltése, halak telepítése, zöldségtermesztése, közösségi kert és ezekkel munkahely teremtése, továbbá két növényház az akvapónia zöldséges ládai + a szennyvíz tisztítótelep növényháza. S csak ezután említi és javasolja a malommal való foglakozást, melyet jelként ítél meg, mely alkalmas arra, hogy a malom épületén a vizet átvezesse és «ugrálóvárként» hasznosítsa. Szükséges a partok könnyű megközelítése, a vízpart aktivizálása, és a két part közötti kapcsolat. Ezek a kívánságok, szándékok a helyszínen 4 darab épített, kialakított négyzetes tömbben realizálódnak. Elhelyezésük esetlegesen, alaprajzi nagyságuk követi a malom négyzetes alaprajzi nagyságát. Nevet is adnak az egységeknek - funkcióik szerint, melyben a «játék» benne foglaltatik. A tablókon megjelent rajzi világot megértve 4 játék valamiféle merevséget szimbolizál. Mintha a terv és az abból majdan keletkező valóság a kitalált 4 játék foglya lenne. Ez az állítás legerősebben a játékromnál jelentkezik. Végül is a rom emlék, nem műemlék, de mégis valahogy meghatározott épülettömeg malomromként él még ma is. Itt rendbe hozva, kicsinosítva egy trambulinnak a szerkezete lett. A maradványt a malom hitelesebb emlékeként kellene megőrizni, és talán mégsem ugrálni rajta. A további 3 egységnél a majdani való élet, ha megvalósul, ezt a kijelölt játékhelyet játékossá teszi. A kiírás többi kívánságai nincsenek megemlítve.

SG. A terv alapvetően a patak menti bicikliútra épülő „teresedésben” kialakuló játszótérre hangolt. A terület közösségi célú használat gondolata jó irány lehet, de ennek kifejtése már nem sikeres.

LIVA MALOM

Összefoglalva: a terv a malmot leszámítva kulturált képet mutat és igényes berendezkedést ábrázol, mely a Megbízó számára hasznos javaslatokat tesz. A terv túlzott kívánságokat nem tartalmaz és szakaszolható is, a programok lehatároltsága ezt lehetővé is teszi.

63


A malom romjába telepített ugráló vár csak igen szűk korosztály használatára irányul, míg az Organica gazdasági területe fölé telepítendő játszótér a funkciók összeegyeztethetetlensége miatt tévedés. A „bujkáló” domb szintén csak egy szűkebb korosztály használatát teszi lehetővé. A terv nem számol a „régi településrésszel” való kapcsolattal, a telek belső közlekedési rendszerét nagyvonalúan rábízná a használókra. Itt azonban, az összetett funkciók miatt ez nem elfogadható. A tóba keresztbe álló, terepszínt alá helyezett műszaki igényeket kiszolgáló tömeg a természetes vízáramlást erősen megnehezíti. Összességében a négy játszótér malom alapterületi nagyságának ismétléses telepítése nem kellően kiforrott, bár az üvegház tömege tetszetős. DJ. A vázlatos környezeti elemzés eredője a tervezési területre helyezett négy elemből álló játszótér. Az Organica létesítmény nagy része a föld alá kerül, mivel lényegében műtárgyról van szó, ez rendben is van. Az aktív üvegházrész a környező lakók számára játszótérként bejárható. A távozó tisztított víz a műtárgy fölé visszaépített tóba érkezik. A terv bonyolult és költséges megoldást javasol az Organica elhelyezésére. A malom fenntarthatatlan alibi-funkciót kap. Környezetrendezési javaslata, játszótere a jelenlegi állapothoz képest fenntarthatatlan illúzió.

LIVA MALOM

RJ. Csak a szűken vett tervezési területtel foglalkozik, ezért a tervezett játszótér tényleges „közösségi használata” sem került bemutatásra. Amennyiben a kerékpárút az egyetlen városi kapcsolódási lehetőség ez a funkció fenntarthatatlan. Hiányzik a nyilvános WC, a játszóhelyek felügyelete stb. Az élővilág, a patak revitalizációjához értékes javaslat az akvapóniás rendszer ötlet szintű felvetése. Az üvegház vízfelületben tükröződő víziója szép építészeti gondolat.

64

KIP. Vonzó felvetés a malomépület koordinátarendszerére helyezett négy elem által szervezett téri rendszer, és sok lehetőséget hord magában. A hozzárendelt játék-funkció legfeljebb gondolatjátékként értelmezhető, egyoldalúan kiterjesztve minden elemre kevésnek bizonyul, és a konkrétumoknál - azt gondolom - elbukik. Hasonlóan vonzó vízió a vízen úszó üvegdoboz, ami az Organica látogatható tereit fogadja, de a sugallt könnyűséggel ellentétben nagyobb beavatkozást és áldozatot igényel, a hatékony zöldfelületet rejtett módon csökkentve.


A biológiai szennyvíztisztítóval párhuzamban működő akvapóniás rendszer és zöldségtermelés jó ötlet, szerepét kissé megkérdőjelezi a környezet falusias, termelő hagyománya és jelene. A rom alulhasznosított, jövőbeli szerepe hangsúlytalanná válik. AÁ. Környezetrendezési szempontból új rendet hoz létre, és ebbe az egységes rendszerbe foglalta a malmot is. Funkciója alibi-funkció – „trambulin” – használja ugyan a romot, de ez a funkció kissé kevés, kissé méltatlan, és így a malom önmagát igazából fenntartani nem tudja: túlélését talán biztosítja, de nem az értelmes életét. CSK. A terület közvetlen környezetével foglalkozik, összekötőkapocsként a játékot használja, de a különböző funkciók összekeverése megkérdőjelezi a használhatóságot. A malom romba települő játék adhatna újfajta érzékelhetőséget a romépületnek, de a trambulin funkciója inkább eltávolítja az épülettől az embereket, a háló alatti területet kiüresíti, nem tudja tényleges használattal megtölteni, ezzel sorsára hagyja a romot. A vízen lebegő üvegház épület könnyed formai megoldásának érdekében az épület jelentős részét a föld, tó vízfelülete alá süllyeszti, mely a funkciótól nem idegen, de a környezetrendezési célokkal ellentétes.

CSB. (Organica - Csillik Barbara építész): A telep technológiailag kisebb módosításokkal működőképes lehet. Elképzelhető föld alá süllyesztett üzemi terület és a konténerek kiemelése a felszín alól, így az üvegház vízen lebegő önálló üveg elemként megjelenő kubusa uralja a környezetet. A tisztított víz felhasználása, mint tájépítészeti elem is mindenképpen támogatandó gondolat. Azzal azonban nem értünk egyet, hogy ezt az üzemi területet (főként a konténer kiemelés helyén) játszótér funkcióval lehetne párosítani. Az FCR és a konténer kiemelő területek szeparált területei közötti közlekedés egy kicsit nehézkes, elválasztódik egymástól a két technológiai tér. A tartályok arányai nem sikerültek a legkedvezőbbre, a reaktorok mélysége nem megfelelő, előkezelés és konténertárolás terei kicsinek tűnnek, azonban ez egy felszín alatti bővítéssel megoldhatónak mutatkozik. A bevezető gazdasági út / udvar és a vendégfogadás terei sem jelennek meg egyértelműen.

LIVA MALOM

Szép gondolat, hogy a patakot és tavat rekultiválja a terv, a víz körforgásába beilleszti az akvapónia rendszerét.

65


2. CSAPAT: Árva József, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám Mesterük: Dévényi Tamás AL. Végignézve a terveket, a javasolt megoldást mérlegelve, az iskolai anyagban megtanult szituáció jutott eszembe. Egy szóval jellemzem «Mária Terézia Rend». Emlékeztetőül: a parancsot nem teljesítő katonai vezető a saját «parancsát» teljesíti és győzelemre viszi katonáit és Mária Terézia Rendet kap, vagy saját parancsába belebukik és akkor lefokozás, kivégzés az eredmény. A tervezők « a parancs» csak egyetlen célját teljesítik, a zsűrinek az ítélete kell legyen olyan, hogy a terv reális, józan eredetiségét belássa, sőt... A malom, ami ma nincs csak egy «kezétől lábától megfosztott törzs», talán még az sem, 1962-ig vízimalomként működött. Értéket termelt és hasznára volt az itt lakóknak ( liszt - kenyér - tészta - sütemény - stb...). Ez a malom a terület meghatározó darabja volt, ez jelenség, az itt lakók számon tartották. A jelenlegi terv a malom roncsot, négyzetes formáját megtartja és a modern technika segítségével vasbeton, acél / a malom alaprajzi méretével / a malom fölé helyezi a szennyvíztisztító művet, a tetején a technológiából adódó kerttel újra egy meghatározó jel, jelentőségét az itt lakók majd most is számom tarthatják. Persze ez hangsúlyosabb, hangosabb, mint a malom, de a tájba helyezett mondanivaló betölti funkcióját ilyen szempontból is… akkor és most is. A terv csendben még azt is sugallja: nincs több pénz, ez még megvalósítható és a többi kívánság?

LIVA MALOM

A tetőn megjelenő gyönyörű életerős zöld (a technológiából adódóan) megtekinthető, mint különlegesség. S talán megjön a kívánság; legyen ilyen «zöld» táj, kulturáltabb környezet és kiépül lassan a jelenleg nincs közpénz után a közpark és parkolóhely és annak egyéb épített vonzatai. S ekkor ez a gondolkodás és belőle a valóság mégis « Mária Terézia Rend»?

66

Ehhez a leírt problematikához két megjegyzés tehető: az egyik ez a magatartás egy intellektuális keretben elfogadható. Másik megjegyzés: a pályázók tudták, hogy ez a javaslat «kiüti a biztosítékot». Leolvasható a pályázók egyik lapjára leírt kicsit hebegő-habogó szöveg, mely szimpatikus, nem «nyomdakész», de a tervezők lelki állapotát jól és, igazul


tükrözi, s tartalmilag is ül. A malom területéhez javasolt helyszínrajzi megoldáson új gyalogos utakat javasol az új, tervezett és meglévő lakóterületek között. Revitalizálja (kőmatrac) a patakmedret, javasol egy új közparkot a két lakóterület között. A kerékpárút, pihenőhellyel együtt létesül. Tehát a pályázat magára a víztisztítóra koncentrál és az épületet körülvevő természet maradjon csendes, gyalogos világ, csupán a kerékpár az ami a területet «motorizálja». A tóvá bővült patak pedig igazi pihenőhelyet biztosít. Maga az épület egy kompakt technológiai mű, vasbeton szerkezettel és könnyű, áttört lebegős a betonfal léczsaluzatából kialakított lépcsős folyosó, melyben fel lehet jutni a tető térre. Kettős lépcső, egyik a látogatóké, másik az üzemeltetőké. A tömör vasbeton mag és könnyű, faanyagú külső mind formailag, mind praktikusan jól megfér egymással. A külső burkolat egy kilátó világát tükrözi, mely egy felső terasszá bővül. A 13 méter magasan lévő üvegház és látogató terasz, kiállítás is. A létesítmény lényegét kézzel foghatóan illusztrálja, s a látogató egyben a környezetet, a tájat látja.

SG. A malom legmarkánsabb újraértelmezése. A környezet rendezés tekintetében a terv sok pozitívumot tartalmaz: kedvező a régi településrésszel adott gyalogos kapcsolati javaslat, a patak «kiteresítése», a széles gyalogos felület a patak felett, ezek mind megvalósításra érdemesek. A technológia emeletesítése, a régi malom üzemi funkciójának ilyen jellegű újraértelmezése erőteljes irány. Ezzel a közösségi használatú tér az üvegház, igen magasra, a harmadik emeletre szorul. Az erőteljes építészeti megformálás felveti az alábbi nem lekicsinyelendő problémakört: szabad-e egy alapvetően városszéli, „csak ne a szomszé- domba” technológiai funkciót ilyen kihívó helyzetben hozni, jelképpé emelni, vagy azt inkább földközeli, fák által takarható léptéken kell-e tartani, mely kevésbé borzolja az itt élő „őslakosság” ingerküszöbét. Egy tömbben észak-nyugatabbra, a panelok közvetlen közelébe ez a probléma nagy valószínűséggel csökkenne. A terv másik problémája az alapvetően vízszintes technológia emelése, mely csak komolyabb működési költségekkel tarható fent, ezt csak mérsékelni tudja a lezúduló vízből visszanyerhető energia.

LIVA MALOM

A rajzi ábrázolás az épület szerkezeti megoldásáról többet nem mond, utal annak a megvalósítási természetességéről, a monolit vasbeton egyértelmű használatáról a szerkezettervező munkájában.

67


A terv erőteljes építészeti megfogalmazása mindenképpen dicséretes. DJ. Nyilván a legtöbb vitát kiváltó munka. A reális léptékű környezetvizsgálat eredménye a konkrét feladat megoldására koncentráló erőteljes javaslat. A funkcióját és lassan mindenét elveszítő malom nem támasztható fel. Emlékezete a perifériális környezetben erőteljes „gesztussal” tartható fenn. A malom romfalai közé épített torony-szennyvíztisztító ilyen. Megvalósítása a terveket nézve végiggondolt, valóságosan szinte lehetetlen. Szurkolok. RJ. A karakteres, erőteljes építészeti javaslat formai szempontból példamutató. Nem a malom, mint ipari épület reinkarnációja, hanem egyben a nosztalgikus emlékezés tagadása is. Ezzel felveti annak a kérdését, hogy közösségi használat tárgya tud-e lenni? A megfogalmazott jel egyesíti, fizikailag is, a fejlesztést kiváltó Organica megépítését és a malom megőrzésének kívánalmát. Ebben a helyzetben a műemlék viszont díszletté válik, megőrzött falakat jelent csupán. Nem szimbiózisról szól, hanem az új mű egyeduralmáról! Kérdéses, hogy a szűk lépcsőn megközelíthető látogatótér betöltheti-e funkcióját, vagy csak kilátóvá válik? A patak ötletes revitalizációja kapcsán kialakított kerékpáros pihenőhelyhez semmilyen kiszolgáló funkció sem kapcsolódik.

LIVA MALOM

KIP. Stratégiájától a javasolt megoldásig a leginkább fókuszált terv. Tájrehabilitáció szempontjából pedig a legautentikusabb megoldás a malom közvetlen környezetében az egykori jellegébe visszaállított, rekonstruált patakmeder, amit azon túlnyúlva a patakmeder revitalizációjával egészít ki. Városi kapcsolata egy erős gesztussal (stég-híd) és a szükséges telek bevonásával megoldott. Hosszútávon a régi (felső) patakkal egyedüliként foglalkozik, a visszaállított malomtavat ebből is táplálva.

68

A malommal való viszonya szintén koncentrált, egyértelmű üzenet az üzemi funkció, mint érték kiemelése, és ebből adódóan az Organica Élőgépének, mint szennyvíztisztító üzemnek az egykori malom gépezetének helyére való telepítése. Ezzel a régi épület eredeti funkciójában és tájszervező szerepében, de egyértelműen új elemével él tovább. A fenti megoldások áldozatokat követelnek, amik technikai jellegűek és megoldhatóak.


A terv gyengéje a terepszinttől eltávolított egyetlen közösségi funkció, amit a stég közelében érdemes lett volna kiegészíteni, illetve akadálymentes elérhetőségét biztosítani. AÁ. A közparkba tervezett új építmény a malomra ráépülve jelenik meg; a stég helye, mérete, megfogalmazása szép, de – a ráépítéshez hasonlóan – kissé vázlatos. A víztisztító működő, fontos funkció – de a malom túlterheltté válik, hiszen háromszor annyi helyet igényel, mint amekkora a malom volt, így az elveszti egykori jellegét. Hátrány továbbá, hogy az érthető módon igényelt közösségi, szabadidős funkció hiányzik. Építészetileg biztosítja romfalak fedését, de kérdés, hogy a kétségtelenül vonzómegoldást a rom a valóságban kibírja-e? A terv ellen szól az építménynek az egykorit jelentősen meghaladó magassága és az alsó szintnek az eredetitől teljesen eltérő cellás alaprajza is. CSK. Az egyetlen olyan terv mely az Organicát a malomépületbe helyezte és ezzel az erős gondolattal keltette életre azt. Ezzel a gondolattal válaszol a rom rekonstrukciójának kérdésére, mely szerint az épület legfőbb túl élését az jelentheti, hogy megfelelő, működő, szükséges tartalommal tudjuk megtölteni. Az új technológia romba való építése, azonban mint kivitelezési, mint fenntartási szempontból többlet terhet ró a megvalósítóra, és a felújítás területre gyakorolt hatása bizonytalan.

CSB. A terv mindenképpen érdekes megoldási lehetőséget vet fel vertikális orientáltságával. A malom romjának használata, bevonása a koncepcióba szimpatikus hozzáállás, külső megjelenésében esztétikus, jelként funkcionál a területen. Egyesíteni próbálja a műemléket és az új technológiai kívánalmakat, a vendégfogadást és az üzemi területeket. Gondoltak a fentről gravitációsan lejutó víz energiájának felhasználására, ezáltal a telep saját működése támogatottá válik, kicsit a klasszikus malom működési mechanizmusát idézi. Statikai és kivitelezési szempontból (a medencékben lévő hasznos teher nagyjából 100 kN/m²) így egy nehéz feladatot generál, mely szinte megoldhatatlannak látszik. A telep térszervezése gravitációsan nem, erős gépészeti támogatással (így magasabb üzemeltetési költséggel) és kisebb módosításokkal

LIVA MALOM

A víz használatára komplex gondolattal válaszol, felhasználja az épület energia ellátásában, rehabilitálja a patakot, a malom környezetében visszaállítja a természetes medret, helyreállítja a tavat és revitalizálja.

69


működhetnek. A technológiai tér kissé szűkösnek bizonyul (főként az előkezelés és konténertárolás részei), funkcionálisan nagyjából rendben van. A Bírálóbizottság a pályaművet második díjra értékelte. 3. CSAPAT: Farkas Ádám, Juhász Balázs, Percz Gábor, Mesterük: Kalmár László AL. A pályázók tervlapjaikon mintegy repülőgépről tekintve mutatják be a Liva malom épületének és helyének tág környezetét. A bemutatott terület a Dunától a Naplás-tóig terjed. Az áttekintő helyszínrajz és vele együtt bejelölt helyszínek bemutatják a meglévő és tervezendő útvonalakat, a beépítési struktúráját, a patak menti közterületeket, a használati zónákat, benne a malomét is. A patak menti széles sávban jelzi a tervező csapat mindazokat a létesítményi lehetőségeket, amiket oda szánnak, ahhoz hogy ennek a városrésznek egy élhető, működő közepe és sávja legyen. Ennek a végiggondolt már beépített vagy épülő és új, létesítendő struktúráknak a nyugodt értelmes összekapcsolása egy élhető és megépíthető jövőt vázol a pályázatban. Mindezeket egy hosszabb, nyugodt időszak munkájának lehetséges végeredményeként mutatja be. Ez a nyugodt tágasságot sugárzó tervsorozat a konkrét feladatra is kisugárzik, tehát a Liva malom közvetlen környezetére és magára a konkrét malom felhasználás és szennyvíz tisztítómű megoldására. A terv a malmot a maga jelenlegi valóságában, állapotában megbecsüli és természetes módon használja / nagyterem, multifunkcionális műterem az emeleten/. Annyi funkció van benne, amennyi a maga természetes használatában lehetséges. Az önállóan élő szennyvíztisztító egységei egy henger alakú árnyékolóval van körülvéve, mely így egy látvány a tóval és a malommal együtt.

LIVA MALOM

Tágas telepítés, megtekinthető, de nem épült ki rekreációs kiránduló hellyé.

70

Összefoglalva: a nagy távlati megközelítésből a konkrét feladathoz jutva a tervezők alapos és körültekintő, gondos munkát végeztek, mely a kiírás szinte valamennyi kívánságát teljesíti jó minőségű részletezéssel, ami lehetővé teszi a megbízó felé, hogy e feladatot ebben a szellemben folytassa.


SG. A terv budapesti léptéken keresztül elemzi a több kerületet érintő Szilas-patak helyzetét, kihasználtságát, mely a XV. kerületben még meglehetősen szerény. Több terv is foglakozik a tágabb környezettel, de ez a terv jut legtovább, a problémák, hiányok megoldására megfontolandó javaslatokat ad: gyalogos és gépkocsis kapcsolati irányokat a régi és majd beépülő település rész közötti szerves kapcsolat érdekében, a patak menti átmeneti terület több féle közösségi hasznosítására. Az Organica felszínen megjelenő üvegház- látványelemét ötletesen több hengerre bontja, ezzel még kisebb, a tájba besimuló, körbejárható egységek alakulnak ki. A funkcióhoz kapcsolódó gazdasági feltöltés jótékonyan a föld alatt került elhelyezésre, az csak szükség esetén emelkedik a felszínre. A malom rom épülete új értelmezést kap, ide közösségi funkciókat magába foglaló terem kerül, mely képes az Organica bemutató funkcióit is befogadni. Az emeleti bérelhető műterem ma még kissé utópisztikusnak tűnik, tán egy későbbi ütemben, mikor a terület beépülése már a megvalósulás irányába tart. A malom rom épületéhez egyszerű eszközökkel nyúl hozzá, mely illeszkedik, jól kiegészíti a meglévő tömeget. Az egész terv alapos: mind a technológia, mind a környezet, mind a műemlékhez való hozzáállás tekintetében. DJ. Igen alapos környezetvizsgálat készült. Megállapításai bizonyára majd felhasználhatók lesznek. Itt is (hasonlóan az 1. sz. tervhez) az Organica műtárgy része a föld alá kerül. A fölé kerülő üvegezett hengerek tartalmazzák a többi szükséges elemet. A szinte költői kompozíció helyenként funkcionális zavarokat tartalmaz (széttagolt reaktorok). A hengeres formák talán a tisztítóművek kerek medencéit idézik. A malom itt is idealisztikus funkciót kap.

A beépítés a hajdani malom tömegét idéző rekonstrukciót és az Organica felbontott tömegét a zöldterület léptékének megfelelően formálja. Eszköztára szerény építészeti elemeket tartalmaz, a két elem tényleges szimbiózisát biztosítja. Az Organica megépítése kikényszeríti a malom rekonstrukcióját is, ami kedvező a közösségi használat szempontjából. Ez a funkcionális kapcsolódás biztosíthatja mind a kulturális, mind pedig a szabadidős használatot, ugyanakkor üzemeltetési hátteret is biztosít.

LIVA MALOM

RJ. A környezetrendezési javaslatban megfogalmazott közúthálózat, gyalogos kapcsolatok és az érintett terület „sávos” használata a fejlesztés távlati stratégiája lehet. Több felvetését az Ajánlások közé is javasolom beilleszteni.

71


KIP. Egy hosszútávú stratégiára tesz ajánlatot, aminek kiemelt indító eleme az Organica szennyvíztisztítója. A patak menti vizsgálatok értelmes szempontok szerint, jól hasznosítható javaslatokat adnak. A zöldfelületek használata a terület jellegének és jövőképének megfelelő, a javasolt városi kapcsolatok előremutatnak, a jövőbeli társadalmi beágyazódása hihető. Ezek az elemek azonos, megosztott figyelmet kapnak. Ennek következménye lehet, hogy az Organicához funkcionálisan lazábban kapcsolódó látogatóközpont, valamint közösségi funkció csak valamelyik későbbi ütemben valósul meg. A malomépület így nem látványos súlypont, inkább fontos résztvevő. Működésében logikus, épített tömegeivel visszafogott, szolid. AÁ. A pályamű új építménye félrehúzódik, méretében, arányában, formájában jól tud együtt élni a malommal. Az új funkció léptékhelyes, és lehetőséget ad a malom értelmes fennmaradására. A malom tervezett új tömege megfelel egykori magasságának, tehát léptékhelyes. Az alsó nagy tér láthatóvá teszi az épület falnézeteit is. A terv a romfalak megóvását beton fedlappal oldja meg.

LIVA MALOM

CSK. A pályázók feltették maguknak az összes fontos kérdést, mely a terület vizsgálatakor felmerült, és egyesével válaszokkal is szolgáltak, fejlesztési koncepciót adtak. A tervezési területet kiterjesztették a Szilas-patak menti környezetre. Javaslatokat tettek a terület és a leendő lakóterület feltárására, a régi falu és az új település rész összekapcsolására, így biztosítva az apró beavatkozásokkal a malom környezetének rehabilitációját. Terület felhasználásában a hely identitásának megfelelő, egymáshoz kapcsolódó funkciókat javasol. A Mogyoródi tömb mellé tervezett új köztér pozíciója talán nem a legelőnyösebb, de kialakítása mindenkép megfontolandó a tömb intézményi fejlesztésénél.

72

A terv az épületek szintjén is aprólékosan megadja a válaszokat. A malomba helyezett beépítés finoman illeszkedik a romhoz, kortárs eszközökkel egészíti ki azt. Az épületek között funkcionális kapcsolatot kíván létrehozni, a területet társadalmilag is igyekszik bekapcsolni, ez jelenti a megtermékenyítő erőt. E két tényező igazolná a malomépület létjogosultságát. A társadalmi beillesztés azonban szerintem egy fordított irányú, igényként jelentkező akaratnak kellene lennie, ennek


hiányában bizonytalanná teszi a romok közé helyezett funkciót. A pályázati terv összességében óvatos, végrehajtható beavatkozások sorát végzi el, a biztosra megy. CSB. Technológiailag az egyik legjobban működő terv. A szétválasztott reaktorok üveg- hengerei önálló egységként jelennek meg, ami egy laza térszervezést biztosít, csövezéssel megoldható a reaktorok szeparálása is. A kicsi felszín feletti egységek révén a technológia nem lesz domináns a területen, ezt a szerepet meghagyja a malom romjaira települt közösségi térnek, melynek a teleptől teljesen független (is) működést és megjelenést adtak, így terület kohéziója nem érvényesül, egymás melletti egységek úsznak a tájban. A Bírálóbizottság a pályaművet első díjra értékelte. 4. CSAPAT: Hindy Dorka, Máté Orsi, Guld Beatrix Mesterük: Golda János AL. Végeztek helyszínelemzést, melyben megfogalmazták a célt, a meglévő zöld területek megtartását és újak létesítését, a patakparti területek rekreációs felhasználását. Úgy ítélték meg, hogy a Liva malom patak menti területe alkalmas erre a rekreációra, alkalmas a bővítésre. A pályázati helyszínen gördeszka és biciklipálya, a malom területén kávézó és Organica látogatóközpont, és ettől délre pedig parkosított területet létesítenek, s ez a rekreációs terület kutyafuttatóval végződik. Az épültekről: a szennyvíztisztító össze lett kapcsolva a malomépülettel és a szennyvíztisztítóból kijövő víz keresztül megy a rekonstruált malomkeréken is, így azt mozgatva emlékeztet a múltra. Magát az épültet nem változtatták meg sem formailag, sem tömegileg. Műemlék jellege miatt nem változatták meg / részletes magyarázat megadása nincs /.

Valamennyi bemutatott létesítmény megjelenését lehetett volna részletesebben ábrázolni, hogy a tervezett jó gondolat többrétűen kerüljön bemutatásra. A két terv, 3. és 4. számú, együtt vizsgálandó a beruházó részéről. A 3. számú tágasságát össze lehet mérni a 4. számú terv szeré-

LIVA MALOM

Az épületek egységes üvegfelületeket kapnak és ezzel is jelezni kívánták az egész létesítmény összefüggő egységét.

73


nyebb elképzelésivel, a jövőbeni továbblépés céljából. DJ. A környezetvizsgálat konklúziója egy sport-szabadidő park, mely a szennyvíztisztító- malom épületegyüttes köré települ. A malom tengelyébe (és a malomtó medrébe) került a szennyvíztisztító a malomnál nagyobb, felszínen tartott épülete. A közelség nem tesz jót a malomnak, azonban a „bekebelezés” egyfajta kisugárzással is jár. A többi tervhez képest kicsit több esélyt ad az épületnek. A tó helyett kerek tó hibás gondolat. SG. Ez a terv is budapesti léptékű elemzésen keresztül jut el a tervezési helyszínre és annak kicsit tágabb környezetére. Megfontolandók a patak menti átmeneti sávra megfogalmazott javaslatok, bár akárcsak a 3. számú pályaműnél, a tulajdonviszonyok összetettsége miatt ezek realitása is sajnos messze van a megvalósíthatóságtól. Jó a gyalogos kapcsolati javaslat a túl parttal, valamit a Régi Fóti útra való új út kikötése is. Az Organica elhelyezését, alaprajzi rendszerét a technológia határozza meg, követve a malom rom épülete által kijelölt koordinátákat és traktus szélességet. Ettől kicsi merev lesz, markánsan kettévágja a telepítés a telket, szinte rászorul a dél-keleti telekhatárra. A technológia terepszint alá kívánkozó részeit a volt tómedrében telepíti, majd ettől függetlenül, kissé leszakadva a víz természetes folyásirányától, készít egy új, szabályos tavat. Ennek kialakítása az alkalmazott tájépítészeti eszközökkel egy városias közegbe megfelelő, itt, ahol a természet közeliség lenne inkább cél, kicsit erőltetettnek tűnik. Az épületek tömegaránya, anyaghasználata jó, nem akar túlzott kirívást a környezetéből. A gazdasági bejáratának feltáruló látványa az új, beépítésre szánt telkek felé, messze nem ideális. Az egyetlen terv, mely visszaállítja a malomkereket, de így eldugva annak érvényesülés szerény.

LIVA MALOM

RJ. A tervezési terület fejlesztési javaslatai több érdemi javaslatot (pl. közlekedési rendszerek) tartalmaznak, azonban a patakparti zöldterület túlzottan városias jellegű, a helyi lehetőségeknek kevéssé felel meg. Ez a városias attitűd jellemzi a javasolt beépítést is, amikor az egymást ugyan jól kiegészítő funkciók épületeit építészeti rend, nem pedig a szabad terület morfológiája mentén rendezi el. Hasonlóan idegenek a telek berendezésének geometriai elemei is (tó, stégek).

74

KIP. Helyszíni elemzéseivel az eltérő léptékeknek megfelelő minőségű válaszokat ad. Ennek következményeként a tervezési terület tágabb környezetére is javasol megoldást, ami lehetőséget nyújt egy


összefüggő városi zöldfelület (greenbelt) megtartására. A szűkebb tervezési területet ennek a rekreációs sávnak a központjaként értelmezi. A malomépületre szervezett tengely hangsúlyozása erős felvetés, de egy kényelmetlen helyzetet eredményez: az egykori tóba telepített szennyvíztisztítót. Megoldásaiban inkább városi köztér jellegű. A malomba helyezett kávézó és fogadóterület élő közösségi funkció és jól működő megoldás lehet. AÁ. Építészetileg jó gondolat az azonos megjelenés a malmon belül és kívül, de az új épület az egykori tó helyére került. Az új funkció léptékhelyes, és lehetőséget ad a malom értelmes fennmaradására. Műemléki szempontból bevált megoldás. CSK. A terv a környezet tágabb vizsgálata után rekreációs funkciókkal telepíti be a malom környezetét és a Szilas-patak melletti zöldsávot, összekapcsolja a régi és leendő lakóterületeket, feltárja a terület egységeket, egységes fejlesztési koncepciót ad. A malomépületbe az Organica megosztott funkciójaként a látogatóközpontot helyez el, és mint egy ezzel gondolatilag is meghatározza a szennyvíztisztító telep helyét. Így az üzemi épület furán a hajdani tóba kerül, felvéve a malom épület irányultságát, lemerevítve a beépítést. A tavat egy városi park felület részeként pótolja, azonban a környezetrendezés városiassága léptéktévesztett.

LIVA MALOM

CSB. Technológiailag szintén működő terv, jó szerkesztésű és elrendezésű terekkel. A telep beépítése, a meglévő malom beépítésének (és a víz útjának) követése szimpatikus megoldás. Mind funkcionálisan, mind tömegformálásban van némi kapcsolat a malom és a reaktorterek / technológia között. A gazdasági terek megközelítése egyszerű, a dolgozói és látogatói részek elkülöníthetők, térszervezésük megfelelő. Az út és a telep tömege által lehatárolt területen kialakul egy előtér, melyben demonstrációs jelleggel megjelenik egy szabályos kör alakú tó is. A mögötte lévő térszakasz zöldterületei alárendeltebb helyzetbe kerülnek, de ennek ügyes funkcióválasztásával és az épület arculatának kialakításával talán ez sem lehet zavaró.

75


5. CSAPAT: Bokányi Imre, Tóth Gábor, Rohonczi Donát, Takács Gergely, Tomay Tamás SG. Ábrázolja a Szilas-patak kerületeket összekötő vonalát, az arra fűződő zöldterületeket, de ebből semmiféle következtetést nem von le, a telek gyakorlatilag nem kommunikál a környezetével. A terv uralkodó eleme a gömb, mely inkább hasonlít a népmesei kis „gömböcre”. Szinte felfalja környezetét, gátlástalanul, de e mellett szinte légüres térben lötyögnek a funkciók. A túlzó zöld grafika elfedi a valódi tartalmat. A terv jelen állapotában igencsak vázlatos, kiforratlan, a legszerényebb megoldási javaslatokkal. DJ. Mintha egy kicsit felszínes lenne… A Gömb azonban, a 2. sz. terhez hasonlóan erőteljes gondolat. Akár UFO-ra is gondolhatunk, melyben csúcstechnológia rejtőzik. A malom itt is szükséges rossz. RJ. A terv mottója és grafikai előadása „a nagy kerek erdő” meséjére utal. Kiindulásként fantasztikus ötlet lehetne, ha nem maradna meg a felvetés verbális szintjén. A gömb és a malomrekonstrukció sem formailag, sem pedig funkcionálisan nem alkotnak egységet, kívánatos együttműködésük tisztázatlan. Kiállítótérként a rom belsejében tervezett üvegépítmény használhatatlan. KIP. Mintha egy szürreális kaland kezdődne: Walther (Bauersfeld), Richard (Buckminster Fuller), Henri (Rousseau) és (Liva) József találkoznak a (Szilas-) patak partján, 2015-ben. Izgalmas felvetés, mit hoz a folytatás? A kiterjesztett kutatás a patak mentén egészen a Naplás-tótól a Dunáig foglalkozik a területtel, ami túlzó vállalkozásnak bizonyul. Ebből a városi léptékből rögtön a tervezési területre vált, kihagyva egy jobban kezelhető, köztes léptéket.

LIVA MALOM

Innentől kezdve a geodéziai kupola és a növényzet a főszereplő.

76

A gömbbe helyezett Organica önmagában működőképes lehet, de az adott kontextusban annyira magára irányítja a figyelmet, hogy a malomépület maradványa csak díszletként él tovább, jelenléte szinte fölöslegessé válik.


Ezt a fölöslegességet erősíti az új funkció, a kulcsos házként működő kiállítótér, és az épületbe engedett élővilág. CSK. A Szilas-patak teljes vonzáskörzetét vizsgálja, funkcionális javaslatokat ad, de a tervezési területre és annak környezetére konkrét beavatkozásokat nem fogalmaz meg. A malomépület értékét uraló, túlzó formai megoldást ad az Organica épületére. A malom épületébe helyezet kiállító tér funkcionálisan és építészetileg nem értékelhető, kevés a rom újjáélesztéséhez. Ezzel az erővel a terv magára is hagyhatta volna a romot, de gondolatai ehhez nem elégé kiforrottak, összeszedettek. AÁ. A kupolája elképzelhető változat, de erősen vázlatos megfogalmazású. Kiállítóteret tesz a malomba. A megoldás elnagyolt, és hiányzik a vendéglátó funkció. CSB. Funkcionális és technológiai működése nem egyértelmű, kevésbé átgondolt. A malom és a telep között semmilyen kapcsolat nem érezhető, magára irányítja a figyelmet, mintsem a meglévő értékeket támogatná. Önálló tájképi elemként jelenik meg a « Gömb», mely tömegformálásában inkább másolja előképét, mint ihletet merít belőle.

LIVA MALOM

Budapest, 2015. november 24.  Bírálóbizottság

77


78

LIVA MALOM


4. SZAKVÉLEMÉNYEK (a Szakvélemények fontosabb megállapításait az Ajánlások és a Tervek részletes bírálata tartalmazza) 4.1 Tervek műemlékvédelmi szempontok alapján történt bírálata(a Szakvélemény fontosabb megállapításait az Ajánlások és a Tervek részletes bírálata tartalmazza) 4.2 Az Organica technológiai bírálata ( Csillik Barbara építész ) 4.1 ÉRTÉKELÉS MŰEMLÉKI SZEMPONTBÓL A malom 18. századi előzmények után a jelenlegi formáját a 19. században kapta. 1597 törzsszámon egyedi védettségű műemlék. Évtizedek óta hasznosítatlan, romos, csak külső falai állnak, teteje megsemmisült, belső berendezése eltűnt. 1. KÖRNYEZETBE HELYEZÉS A malom területe egy hosszú, összefüggő, patak menti zöldterület, amelynek számos kapcsolódási pontja van. A terület logikus használatának megtervezése érdekében a tervezési terület ebbe az összefüggésrendszerbe helyezendő el. A tervek ezt többé- kevésbé figyelembe vették. Ebből a szempontból a 3. terv a legalaposabb, hiszen a legtágabb városi kontextusba helyezték a tervüket, megvizsgálva a teljes sáv beépítési jellegzetességeit és ezekhez igazodva. A 2. terv új megközelítési lehetőségről is gondoskodott. A 4. terv több merőleges gyalogos úttal egészítette ki a mai közlekedési rendszert, jó elemzések alapján kertészeti tervet is adott. Figyelembe veendő a malom megjelenése szűkebb környezetében is: fontos, hogy az új beépítés ne zavarja a malmot.

A 2. esetében a közparkba tervezett új építmény a malomra ráépülve jelenik meg; a stég helye, mérete, megfogalmazása szép, de – a ráépítéshez hasonlóan – kissé vázlatos.

LIVA MALOM

Az 1. terv új rendet hoz létre, és ebbe az egységes rendszerbe foglalta a malmot is.

79


A 3. új építménye félrehúzódik, méretében, arányában, formájában jól tud együtt élni a malommal. A 4. építészetileg jó gondolat: azonos megjelenés a malmon belül és kívül, de az új épület az egykori tó helyére került. Az 5. terv kupolája elképzelhető változat, de erősen vázlatos megfogalmazású. 2. VÍZRENDSZER A zöldterület kialakítása szempontjából logikus az egykori állapotokhoz hasonló vízrendszer és domborzati viszonyok kialakítása. Ez nemcsak minimalizálja a földmunkákat, és az új épületek megfelelő telepítését is eredményezi, hanem malom szerepe csak így válik érthetővé. Ezt a feladatot a pályaművek jól oldották meg, kivéve a 4. számú tervet. Másrészt a víz útja megtartandó: a felduzzasztott tóból a víz a malomárkon keresztül ér a malomhoz, és onnan a patakba távozik. Ebben a rendben a víztisztítás helye logikusan a tó elé kell, hogy kerüljön, hogy a tavat a tiszta víz táplálja. Ebből a szempontból a víztisztító telepítése az 1., 3. és 5. számú terven a logikus, a 2. és 4. nem. 3. MALOM-FUNKCIÓ A malom megmaradása szempontjából igen fontos a megfelelő funkcióra való alkalmazása. Az a jó funkció, amely élővé, vonzóvá teszi az épületet, épületként használja, de nem terheli túl. A funkció elhelyezése során előnyös, ha az új funkció figyelembe tudja venni a malom egykori térrendszerét is.

LIVA MALOM

Az 1. terv funkciója alibi-funkció – „trambulin” – használja ugyan a romot, de ez a funkció kissé kevés, kissé méltatlan, és így a malom önmagát igazából fenntartani nem tudja: túlélését talán biztosítja, de nem az értelmes életét.

80

A 2. terv ebből a szempontból előnyös lehetne – működő, fontos funkció, a víztisztító – de a malom túlterheltté válik, hiszen a víztisztító háromszor annyi helyet igényel, mint amekkora a malom volt, így az elveszti egykori jellegét. Hátrány továbbá, hogy az érthető módon igényelt közösségi, szabadidős funkció hiányzik. A 3.-as esetében az új funkció léptékhelyes, és lehetőséget ad a malom értelmes fennmaradására.


A 4. terv funkciója kedvező: a víztisztítóhoz kapcsolódó fogadótér, kávézó. A terv jelzi a malom eredeti funkcióját az eredeti helyére elhelyezett vízkerékkel. Az 5. kiállítóteret tesz a malomba. A megoldás elnagyolt, és hiányzik a vendéglátó funkció. 4. ROM-KEZELÉS Romok megóvására, továbbfejlesztésére több lehetőség is kínálkozik. Szóba jöhet az egykori épület és tető rekonstrukciója, de csak abban az esetben, ha az egykori tetőről kellő információnk áll rendelkezésre. Ebből a szempontból a Liva malom rekonstrukciója megvalósítható lenne: bár az adatok kissé ellentmondóak – a műemlékjegyzék szerint valaha csonkakontyolt volt, de a 15 éves fénykép sátortetőt mutat -, de ez bizonytalanság tisztázható. A hitelesség kívánalmainak megfelelően ilyen helyzetben a védőtető is elképzelhető. A műemléki terminológia szerint a védőtető lefedi a romot, de megjelenése szándékosan és egyértelműen eltér a feltételezett eredeti tetőtől. Ez a megoldás a Liva malom esetében kissé túlértékelte volna a romot, hiszen nem századokkal ezelőtt romossá vált középkori várról, hanem alig 15 éve tönkrement maximum 200 éves szerény épületről van szó. Természetes megoldás lehet a közvetlen ráépítés vagy hozzáépítés, az új és régi rész valamilyen módon való elkülönítésével, a rom - legalább elvben – érintetlenül hagyásával. A pályázók ezt a megoldást választották, véleményük szerint a rom megmaradt hiteles állapota így őrizhető meg a legmaradéktalanabbul. Az 1. terv semmilyen bővítést nem alkalmaz, a rom valóban érintetlen.

A 3.-as terv tervezett új tömege megfelel a malom egykori magasságának, tehát léptékhelyes. Az alsó nagy tér láthatóvá teszi az épület falnézeteit is. A terv a romfalak megóvására a gondolt: beton fedlappal megoldva.

LIVA MALOM

A 2.-es terv biztosítja romfalak fedését, de kérdés, hogy az – építészetileg kétségtelenül vonzó – megoldást a rom a valóságban kibírja-e. A terv ellen szól az építménynek az egykorit jelentősen meghaladó magassága és az alsó szintnek az eredetitől teljesen eltérő cellás alaprajza is.

81


A 4. és 5. terv a malmot illetően hasonló megoldású, de eltérő mértékben kidolgozott; műemléki szempontból mindkettő megfelelő lehet. ÖSSZEGZÉS Elsőnek a 3. tervet javaslom (Farkas Ádám, Juhász Balázs, Percz Gábor - Kalmár László) , amely minden szempontból a legjobb, legreálisabb, legátgondoltabb, legkidolgozottabb. Arnóth Ádám, építész 4.2 AZ ORGANICA TECHNOLÓGIAI BÍRÁLATA Köszönjük szépen a terveket, örömmel néztük át őket! Mind technológiai, mind építészeti koncepcióalkotás szempontjából az alábbiak szerint véleményeztük őket: 1. TERV A telep technológiailag kisebb módosításokkal működőképes lehet. Elképzelhető föld alá süllyesztett üzemi terület és a konténerek kiemelése a felszín alól, így az üvegház vízen lebegő önálló üveg elemként megjelenő kubusa uralja a környezetet. A tisztított víz felhasználása, mint tájépítészeti elem is mindenképpen támogatandó gondolat. Azzal azonban nem értünk egyet, hogy ezt az üzemi területet (főként a konténer kiemelés helyén) játszótér funkcióval lehetne párosítani. Az FCR és a konténer kiemelő területek szeparált területei közötti közlekedés egy kicsit nehézkes, elválasztódik egymástól a két technológiai tér. A tartályok arányai nem sikerültek a legkedvezőbbre, a reaktorok mélysége nem megfelelő, előkezelés és konténertárolás terei kicsinek tűnnek, azonban ez egy felszín alatti bővítéssel megoldhatónak mutatkozik. A bevezető gazdasági út/ udvar és a vendégfogadás terei sem jelennek meg egyértelműen.

LIVA MALOM

2. TERV

82

A terv mindenképpen érdekes megoldási lehetőséget vet fel vertikális orientáltságával. A malom romjának használata, bevonása a koncepcióba szimpatikus hozzáállás, külső megjelenésében esztétikus, jelként funkcionál a területen. Egyesíteni próbálja a műemléket és az új technológiai kívánalmakat, a vendégfogadást és az üzemi területeket. Gondoltak a fentről gravitációsan lejutó víz energiájának felhasználására, ezáltal a telep saját működése támogatottá válik, kicsit a klasszikus malom működési mechanizmusát idézi. Statikai és kivitelezési szempontból (a medencékben lévő hasznos teher nagyjából 100 kN/m²) így


egy nehéz feladatot generál, mely szinte megoldhatatlannak látszik. A telep térszervezése gravitációsan nem, erős gépészeti támogatással (így magasabb üzemeltetési költséggel) és kisebb módosításokkal működhetnek. A technológiai tér kissé szűkösnek bizonyul (főként az előkezelés és konténertárolás részei), funkcionálisan nagyjából rendben van. 3. TERV Technológiailag az egyik legjobban működő terv. A szétválasztott reaktorok üveghengerei önálló egységként jelennek meg, ami egy laza térszervezést biztosít, csövezéssel megoldható a reaktorok szeparálása is. A kicsi felszín feletti egységek révén a technológia nem lesz domináns a területen, ezt a szerepet meghagyja a malom romjaira települt közösségi térnek, melynek a teleptől teljesen független (is) működést és megjelenést adtak, így terület kohéziója nem érvényesül, egymás melletti egységek úsznak a tájban. 4. TERV Technológiailag szintén működő terv, jó szerkesztésű és elrendezésű terekkel. A telep beépítése, a meglévő malom beépítésének (és a víz útjának) követése szimpatikus megoldás. Mind funkcionálisan, mind tömegformálásban van némi kapcsolat a malom és a reaktorterek/ technológia között. A gazdasági terek megközelítése egyszerű, a dolgozói és látogatói részek elkülöníthetők, térszervezésük megfelelő. Az út és a telep tömege által lehatárolt területen kialakul egy előtér, melyben demonstrációs jelleggel megjelenik egy szabályos kör alakú tó is. A mögötte lévő térszakasz zöldterületei alárendeltebb helyzetbe kerülnek, de ennek ügyes funkcióválasztásával és az épület arculatának kialakításával talán ez sem lehet zavaró. 5. TERV Funkcionális és technológiai működése nem egyértelmű, kevésbé átgondolt. A malom és a telep között semmilyen kapcsolat nem érezhető, magára irányítja a figyelmet, mintsem a meglévő értékeket támogatná. Önálló tájképi elemként jelenik meg a» Gömb», mely tömegformálásában inkább másolja előképét, mint ihletet merít belőle.

LIVA MALOM

Csillik Barbara építész

83