Page 1

естен

М вестник 10 февруари 2017 г.

ПОПОВО

Местен вестник

излиза два пъти в месеца

Попово 10 февруари 2017 г. ПЕТЪК година XIII, брой 3/405/ Цена: 0.40 лв.

e-mail: mesten_vestnik@popovo.bg

1

Дарителска сметка за набиране на средства за изработка и монтаж на бюст-паметник на Васил Левски в гр. Попово Банка ДСК-Попово IBAN: BG45STSA93008413872400 BIC код STSABGSF код за вид плащане за дарение 445100

Енергийна ефективност

Продължава финансирането по

многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел – чрез изпълне-

програмата за саниране та и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. Така в изпълнение на Решение на Народното събрание и на действията на Министерския съвет финансовият ресурс на програмата бе увеличен на 2 млрд. лв. Решението бе обнародвано в „Държавен вестник” брой 12. С това програмата е официално продължена, след като в края на м. ноември 2016 г. тя беше спряна от Министерството на регионалното развитие и благоустройство поради изчерпване на първона-

Общинската администрация призовава гражданите да се възползват от възможностите, които им предлага програмата

ние на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с над 36 самостоя-

на многофамилни жилищни сгради Продължава санирането на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Това стана ясно, след

като на заседание на Министерски съвет от 25.01.2017 г. беше приет проект за изменение и допълнение на По-

становление №18 от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофа-

милни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма-

чално заложения ресурс от 1 млрд. лв. Националната програма за енергийна ефективност на

Градска среда

Второ обществено обсъждане на План за регулация и застрояване на ж.к. „Младост“ 1 и 2

Второто по ред обществено обсъждане ще се Планът за регулация и застрояване на ж.к. да отправят своите мнения и препоръки относпроведе на 14 февруари 2017 г. от 14.30 ч. в зала- „Младост“ 1 и 2 е качен на сайта на Община По- но проектната разработка на e-mail: john_arch@ та на Общински съвет – Попово. пово. До 13 февруари 2017 г. гражданите могат abv.bg или на тел.: 0608/ 40 205.

телни обекта с жилищно предназначение. Гореспоменатите сгради са допустими за финансиране само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения по ПО1 и ПО2 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. В рамките на програмата на одобрените сгради ще бъдат извършени подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните стени и покрив, ремонт и подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата, мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите и др. От Общинска администрация – Попово призовават всички граждани и домоуправители на етажна собственост в ж.к „Русаля”, ж.к „Младост”, ул. „Панайот Хитов” и ул. „Мара Тасева”, които не са кандидатствали и отговарят на условията, да направят необходимите постъпки за учредяване и регистриране на сдружение, за да се възползват от възможностите, предлагащи им се от програмата. МВ


Местен вестник

10 февруари 2017 г.

Местна власт

Попово

2 Градска среда

Шестнадесето заседание 22 жилищни сгради в Попово с нов на Общински съвет – Попово облик по ОП „Региони в растеж”

Първото си заседание за тази година и шестнадесето поред Общински съвет – Попово проведе на 26 януари. В него се включиха всичките 29 съветници, които работиха по дневен ред от 16 точки. Първата и най-важна точка, която разгледаха местните законодатели, бе приемането на бюджета на община Попово за 2017 година. На тяхното внимание инж. Милена Божанова представи проекта за бюджет, след което той бе приет. В хода на заседанието бяха приети Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. и Годишният план за приватизация за 2017 година. Следва-

щата точка от дневния ред касаеше предоставянето на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. Единодушно ОбС – Попово взе решения относно: учредяване на безвъзмездно право на ползване на Районна здравноосигурителна каса – Търговище върху част от имот частна общинска собственост; обявяване на спортен терен в с. Водица от публична общинска собственост в имот частна общинска собственост; одобряване на оцен-

ки за продажба на вещи и на общински имоти – земеделска земя чрез публичен търг. С пълно мнозинство съветниците приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Общински годишен план за младежта за 2017 година и Отчет за дейността на ОбС – Попово и неговите комисии за периода 01.07-31.12.2016 г. Последната точка, по която работиха съветниците, бе относно изплащането на левови компенсации през 2016 г. от Национален компенсационен жилищен фонд чрез Местна комисия при Община Попово. След изложени становища и направени предложения и тази точка бе приета.

В края на месец януари се проведоха стартовите пресконференции по три проекта за подобряване на енергийната ефективност на 22 жилищни сгради в нашия град. Проектите са финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирани от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. На пресконференциите присъстваха домоуправителите на жилищните сгради, представители на Общинска администрация, заинтересовани лица и екипите по трите проекта. Основната цел на проектите е намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на въглероден диоксид чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общо 22 многофамилни жилищни сгради. Тяхната реализация ще окаже пряко влияние върху подобряване на енергийната ефективност на 288 самостоятелни жилищни обек-

Саниране

Община Попово стартира втори проект за обновяване на публичната инфраструктура Община Попово стартира проект за саниране на 6 обществени сгради в Попово. Проектът „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово” се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони” и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стартовата пресконференция по него се състоя на 30 януари, като на нея присъстваха представители на сградите бенефициенти, на Общинска администрация, екипът по проекта и кметът на общината – д-р Людмил Веселинов. Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 6 сгради в общината: 1. Сградата на „Музикална школа към НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1882 г.” – гр. Попово, ул. „Каломенска” № 7; 2. Административна сграда на Министерство на земеделието и храните” – гр. Попово, където се помещават Общинската служба по земеделие и Областна дирекция по безопасност на храните – Търговище с офис в Попово, ул. „Мара Тасева” № 3;

3. Четири сгради на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Попово, ул. „Раковска” № 1. Общата разгъната площ на обектите е 1448,71 кв. м. Санирането на сградите ще бъде изпълнено в срок от 22 месеца, като това ще допринесе за намаляване както на крайното потребление на енергия, така и на емисиите на парникови газове. Проектът има за цел да подобри и достъпа до сградите за хора с увреждания, тъй като предвижда създаването на достъпна архитектурна среда. Общата стойност на проекта е 843 542,62 лв., която е 100% безвъзмездна финансова помощ – 85% от нея се предоставя от Европейския съюз чрез ЕФРР, а националното съфинансиране е в размер на 15%.

та и на над 319 домакинства. Над 689 живущи по постоянен адрес и собственици в сградите са идентифицирани като преки бенефициенти на реализацията на проектните дейности. Предвиденият за изпълнението на проектите бюджет възлиза на над 6 млн. лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ, като съфинансирането от Европейския съюз е в размер на 85% от тази стойност, а националното съфинансиране е в размер на 15%. Стойността на проекта „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” е 2 560 733,63 лв. с ДДС и обща разгъната площ 12 856,54 кв. м. Обект на дейностите по него са жилищните сгради с адрес: 1. ул. „15 януари” № 2 2. ул. „Каломенска” № 8/10 3. ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25  4. ж.к. „Русаля” бл. 41  5. ул. „Михаил Маджаров” № 15  6. ж.к. „Русаля” бл. 49  7. ж.к. „Младост” бл. 104  8. ж.к. „Младост” бл. 106 С реализирането на проектните дейности ще се създадат по-добри условия за живот за 230 живущи в 103 жилищни обекта. Чрез мерките за енергийна ефективност ще бъдат осигурени по-добри условия на живот и топлинен комфорт на 387 живущи в 147 самостоятелни жилищни обекта по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” с адрес:

5) ул. „Генерал Баранов” №1 6) ул. „Братя Миладинови” № 3 7) ул. „Димитър Благоев” № 75, вх. А и Б 8) ж.к. „Младост” бл. 116, вх. А и Б 9) ул. „Димитър Благоев” № 51 10) ул. „Димитър Благоев” № 45 11) ул. „България” № 125, вх. А и Б Общата разгъната площ на 11-те сгради е 18 891,95 кв. м. Бюджетът, предвиден за изпълнението на проекта, възлиза на 3 098 517,32 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на всеки един от двата проекта е 22 месеца. Те започват да текат от месец октомври 2016 г., когато са подписани договорите и трябва да приключат през август 2018 г. Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” е със срок за изпълнение 18 месеца. На 17 октомври 2016 г. стартираха дейностите по него и се очаква да приключат на 17 април 2018 г., като бюджетът, предвиден за изпълнението му, възлиза на 533 957,95 лв. с ДДС. Реализацията на проекта ще окаже пряко влияние върху подобряване на енергийната ефективност на 38 самостоятелни жилищни обекта с над 72 живущи в тях с 3 138,40 кв. м обща разгъната площ с адрес:

1) ул. „Цар Освободител” № 1 2) ж.к. „Младост” бл. 15, вх. А, Б, В 3) ж.к. „Младост” бл. 102, вх. А, Б, В, Г,Д 4) ул. „Братя Миладинови” № 10

Ръководителите на проектите се надяват ако няма проблеми и обжалвания от неспечелили фирми в края на месец юли – началото на месец август да започнат строително-монтажните дейности по жилищните сгради.

1) ж.к. „Младост” бл. 11, вх. А-Б 2) ж.к. „Русаля” бл. 9 3) ж.к. „Младост” бл. 112, вх. А и вх. Б

ВЪЗПОМЕНАНИЕ На 8 февруари 2017 г. се навършват 10 години от кончината на Костадин Недялков (Коста) от село Медовина Да си спомним за него! Поклон пред паметта му! От близките


10 февруари 2017 г.

Власт

Местен вестник

Попово

3

Проведе се традиционната работна среща на кметовете и кметските наместници в община Попово

Спомен за Марина На 3 февруари ръководството на Община Попово проведе първата си работна среща за годината с кметовете на населени места в общината. Очаквано първият въпрос, който кметът на общината д-р Людмил Веселинов засегна на срещата, бе този за снегопочистването и създалата се усложнена зимна обстановка поради недобре почистени пътища в общината. Община Попово ще наложи санкция на „ПЪТИНЖИНЕРИНГСТРОЙ – Т” ЕАД, отговорна за снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа поради некачествено извършена работа от тяхна страна и неспазване на договорните отношения. Той представи и новите кметски наместници, назначени на по половин щат. Реджеб Мехмедов ще отговаря за с. Манастирца, а Атанас Кънчев – за с. Иванча. „Зимната обстановка съзЗКПУ „Калакоч - 92” с. Ковачевец, общ. Попово

даде проблеми и на сметоизвозващата фирма, но нещата вече се нормализират”, каза на срещата Тихомир Трифонов – директор Дирекция „Местно развитие и култура”. Поради вълната от птичи грип в страната той призова кметовете също така да следят за умрели птици в района на населените места и при констатиране на такъв случай незабавно да сигнализират за това в Общината. Участие в срещата взе и заместник-кметът Емел Расимова. Тя взе отношение по въпроса с проекта „Осигуряване на топъл обяд” във връзка с получено писмо от Димитър Димитров – директор Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Попово за още 5 крайно нуждаещи се жители на общината. Емел Расимова увери, че се работи по въпроса и тези хора да могат да получават храна. От месец септември миналата го-

дина на територията на община Попово се реализира проект „Осигуряване на топъл обяд”, чрез който се предоставя храна на 60 (шестдесет) потребители от община Попово. От услугата се възползват лица и семейства, обект на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, скитащи и бездомни лица, както и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година. На срещата секретарят на Общината Владимир Иванов насочи вниманието на кметовете и кметските наместници към предстоящите на 26 март парламентарни избори. Очаква се до 13 март те да получат избирателните списъци и да ги поставят на определените за целта места. Засега няма промени относно местата, където ще се по-

мещават изборните секции. Той уведоми присъстващите, че раздаването на пакетите с хранителни продукти на БЧК по Oпepaтивнa пpoгpaмa за xpaни или ocнoвнo мaтepиaлнo пoдпoмaгaнe пo Фoндa за eвpoпeйcĸo пoдпoмaгaнe нa нaй-нyждaeщитe ce лицa (ФEΠHЛ) за Попово и общината е в периода 6 февруари – 20 март. То щe ce извъpшва oт кметовете на населените места по предварително определен график, а нуждаещите се жители от града ще получават xpaнитeлнитe пpoдyĸти cpeщy пoдпиc и дoĸyмeнт зa caмoличнocт в офиса на БЧК в Попово. Oпepaтивнaтa пpoгpaмa ce yпpaвлявa oт Aгeнциятa зa coциaлнo пoдпoмaгaне и ce ocъщecтвявa cъc cъдeйcтвиeтo нa мecтнитe влacти.

На 06.02.2017 г., 40 дни след трагичната загуба на Марина Димитрова – директор на ОУ „Л. Каравелов“ в Попово, роднини, приятели и колеги се събраха в Актовата зала на училището да почетат паметта й. Последното интервю на Марина, дадено по повод патронния празник на училището през 2016 г., напомни за нейния висок професионализъм, безкрайна енергия, за огромна любов към децата и учителската професия, за безусловна всеотдайност за развитието на училището ни. Беше огласено решение на Педагогическия съвет на ОУ „Л. Каравелов“ – Попово, с което се предлага на кмета на община Попово да направи предложение пред Общинския съвет за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“ на Марина Великова Димитрова – посмъртно, предвид значителния й принос за развитие на образователното дело в община Попово, утвърждаването на ОУ „Любен Каравелов“ като едно от водещите училища в региона и за активната обществено-полезна дейност. Също така Педагогическият съвет именува Актовата зала в училището „Марина Димитрова“ и конкурса „Моята иновативна практика“ в Конкурс за иновативна практика „Марина Димитрова“. Винаги ще помним невероятния човек, колега и приятел, когото имахме честта да познаваме! Св. Минчев

Обяви за работа в Попово

тел.: 060382246, GSM: 0878952470 ЕИК: 835011224, e-mail: pl_penev@abv.bg

ПОКАНА УС на ЗКПУ „Калакоч - 92” с. Ковачевец Ви кани да участвате в Годишното отчетноизборно общо събрание на Кооперацията, което ще се проведе на 04.03.2017 г. от 9:00 часа в салона на читалището в с. Ковачевец при следния

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Попово

ДНЕВЕН РЕД:

Свободни работни места към 07.02.2017 г.

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори. 2. Отчет за дейността на УС на Кооперацията. 3. Доклад за годишния финансов отчет на Кооперацията за 2016 г. 4. Отчет за дейността на КС на Кооперацията за стопанската 2016 г. 5. Освобождаване на ръководните органи на Кооперацията – УС, КС и Председател, поради изтичане на мандата. 6.Избор на нови ръководни органи на Кооперацията – УС, КС и Председател. Ако в обявения час за провеждане на Общото събрание (9:00 часа на 04.03.2017 г.) не се явят необходимият брой членове на Кооперацията за провеждане на събранието, същото ще се проведе на същата дата от 10:00 часа на обявеното място независимо от броя на присъстващите. От Управителния съвет

- 3 водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси - 2 места за персонал, водещ счетоводни сметки и документи - 13 продавачи в магазини - 19 работници в селското, горското и рибното стопанство - 1 оператор на подвижни съоръжения - 30 машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство - 4 друг помощен административен персонал - 1 ковач, производител на инструменти и сродни на тях - 1 ръководител в преработващата и добивната промишленост - 1 място за други неквалифицирани работници - 1 помощник при приготвянето на храни * За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.


Местен вестник

10 февруари 2017 г.

Попово

Народна култура

4 Трофеи

Среща в НЧ „Св. св. Историческият музей с ново Кирил и Методий“ по дарение – купи и медали от случай 79 г. от рождението състезания по картинг, получени на Владимир Висоцки от звеното на СБА в града от личния живот и професионалната кариера на автора. На събитието присъстваха представители на културните среди в града и почитатели на творчеството на Владимир Висоцки. По време на срещата те имаха възможността и удоволствието да чуят и да се насладят на някои от най-популярните песни от репертоара му, създадени и изпълнени с много чувство и емоция от руския творец. В последствие на вниманието на публиката бе представен и филм, посветен на него, който зрителите в залата изгледаха с голям интерес.

На 25 януари в зала №1 на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1882” – гр. Попово се състоя среща по повод 79та годишнина от рождението на известния руски поет, певец, актьор и писател Владимир Висоцки. Тя бе организирана от членовете на читалищния клуб „Приятели на руската култура”. Началото бе дадено от секретаря на читалището Росица Христова, която представи накратко биографията му и запозна гостите с някои интересни и любопитни факти

През изминалата седмица Исторически музей – Попово получи поредното си дарение за тази година. Този път то бе предоставено от звеното на СБА (Съюз на българските автомобилисти) в града и се състои от купи и медали от състезания по картинг. Това научихме от директора на културната институция Пламен Събев, който разкри, че трофеите и отличията са дарени лично от Румен Ралев от СБА-Попово, за което той безкрайно много му благодари и обясни, че всички те са свързани с развитието, изявите и постиженията на този спорт в нашия град. По негови думи колекцията, която самият той определи като изключително интересна, включва общо 13 купи и 6 медала, завоювани и спечелени от наши състезатели по картинг през годините, както и десетки сним-

ки от републикански състезания. Той допълни, че тук интересът към този вид спорт е от години насам, като някои от тогавашните участници в него – най-вече в лицето на един от видните ни призьори и носители на редица награди – покойния Юлиян Янков, както и хора, които по някакъв начин са спомогнали за развитието му в Попово като Хубан Хубанов, също са предали част от съхранения си архив на фонда на музея, включително и снимки от състезания, на които са присъствали или участвали. Директорът на историческия музей изрази надеж-

дата си, че именно благодарение на такива подобни дарения този спорт няма да бъде забравен и да остане в неизвестност за нашия град, а ще бъде неразделна част от историята му. Той също така сподели, че се надява за в бъдеще музеят да има нова сграда и нови възможности за експозиции, защото натрупаното досега в неговите фондохранилища става все по-забележително и многобройно и според него наистина си заслужава да бъде посетено и разгледано от жителите и гостите на Попово. В края Пламен Събев отново изказа специалните си благодарности към хората от поповския клон на Съюза на българските автомобилисти и изрази съжалението си от факта, че в скоро време той предстои да бъде закрит. Все пак той със задоволство отбеляза, че така или иначе сега поне частица от историята на спорта в нашия град (и в частност по-конкретно на картинга) е вече в музея и ще продължи да се съхранява и пази в него и за в бъдеще.

26 март

Започна подготовката за предсрочните парламентарни избори За 26 март 2017 г. е насрочено провеждането на предсрочните парламентарни избори за 43-то Народно събрание. Съгласно инструкциите и разпоредбите Община Попово има пълна готовност и вече започна подготовката за провеждането на изборите, заяви секретарят Владимир Иванов. Със заповед на кмета от 3 февруари са определени изборните секции, като те са с непроменен брой и места. Най-сериозният проблем пред организаторите на изборите в Общинска администрация е този с машинното гласува-

не, който е и национален и до момента остава нерешен. „Имаме готовност за допълнително оборудване на секциите, което ще се наложи при приемане на машинното гласуване” - категоричен бе Владимир Иванов, „...мисля, че на територията на общината няма да има никакви проблеми по техническо-

то осигуряване на изборния процес” – допълни той. Община Попово има пълното съдействие от страна на РУ - Попово, РСПБЗН - Попово и Областна администрация - Търговище при провеждането на изборите. От 4 февруари функционира и Районната избирателна комисия, така че всички предпоставки за провеждането на парламентарните избори на територията на общината са налице, а екипът, сформиран от Общинска администрация, е готов да започне своята работа. МВ


Местен вестник

10 февруари 2017 г.

Попово

Доброволци

Ученици ще обучават свои връстници за превенция на домашното насилие в област Търговище Общо 400 ученици от област Търговище ще бъдат обучени за превенция на домашното насилие. Това ще стане в рамките на следващите 5 месеца по проект „Детско участие в превенция на домашното насилие”. Инициативата е на Асоциация „Ная”, а финансирането е от Министерство на правосъдието. Обучителната програма ще създаде по-голяма чувствителност по проблема и ще формира нетърпимост към домашното насилие в подрастващите. Асоциация „Ная” работи с групи доброволци от 4 училища в област Търговище – II СУ

„Проф. Никола Маринов” и ПГТХВТ (Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии) „Алеко Константинов” в Търговище, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Антоново и Профилирана гим-

назия „Христо Ботев” в Попово. Те са обучавани по различни теми, свързани с домашното насилие, както и за прилагане на модела „връстници обучават връстници”. Този модел включва самите ученици в превенцията на домашното насилие в училищна среда и процесът на преподаване става по-лесен и достъпен за подрастващите и провокира по-голям интерес у тях, обясниха от неправителствената организация.

Освобождение

От там анонсираха още, че за първи път ще бъде изработена детска програма за превенция на домашното насилие в училищна среда, която учениците ще изготвят сами по време на специално зелено училище. В рамките на проекта ще се консултират минимум 50 жертви на домашно насилие в центъра на Асоциация „Ная” в областния град, както и в петте изнесени приемни, където работи мобилен екип. Пострадалите ще получават безплатно психологическо, социално и правно консултиране, както и процесуално представителство при водене на дела по Закона за защита от домашното насилие. Паралелно с това продължава работата с извършители на домашно насилие. От три години тази програма работи в Търговище в Центъра по превенция на Областната дирекция на МВР, а от края на миналата година се предоставя в Попово и Омуртаг в партньорство с Районните управления на полицията там.

Формация „Цветница“

Поредна фолклорна проява в Медовина В последно време не минава и месец в село Медовина, в който да няма значимо културно събитие. И този път инициативата произлезе от фолклорната формация „Цветница“ с ръководител Петър Кирилов. На 31 януари пред приятели и почитатели вокално трио „Цветница“, което е съставна част от едноименната формация, изнесе концерт по случай една година от създаването му. При откриването на тържеството Петър Кирилов представи рожденичките, посочи техните успехи, благодарение на които в много краища на страната името на селото се споменаваше с благодарност и уважение. Той благодари и на всички, които досега са помагали на фолклорната формация. Трите певици – Гергана, Фатме и Кадрие, представиха най-хубавото от репертоара си на българския фолклор като трио и като индивидуални изпълнители. Програмата беше допълнена и с изпълнения

5

Конкурс „Трети март – поклон и памет“ Конкурсът „Трети март – поклон и памет” се организира и провежда ежегодно по инициатива на Ротари клуб – Попово в партньорство с НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882” и съдействието на Община Попово по повод Освобождението на България от османско иго. Състои се от два самостоятелни раздела – за рисунка и за есе, обединени от общата тема: „Трети март – поклон и памет”.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА ТЕМА: „Трети март – поклон и памет” Творбите на младите художници представят по избор портрети на герои, паметници на признателност, битки и сражения, свързани с национално-осбодителните борби на българския народ в Руско-турската война – 18771878 година. Идеята на рисунката трябва да носи в себе си послание за свобода – дълго желана и извоювана с много героизъм. 2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В конкурса за рисунка могат да участват ученици на възраст от 7 до 18 години, разпределени в 4 възрастови групи: • I-ва група – 7-10 години • II-ра група – 11-14 години • III-та група – деца със СОП (специални образователни потребности) • IV-та група – 15-18 години. Всеки участник има право да участва с до три рисунки по темата. Рисунките трябва да са с размер блок 4 (формат А4). Участниците сами избират конкретната тема на рисунката съобразно своите интереси и в съответствие с конкурсната тема. Техниката на изпълнение на рисунката – графика, акварел, туш, пастел и др., е по избор на участниците. На гърба на рисунките трябва да бъдат четливо изписани трите имена на участника, възраст, клас, училище и населено място. Творбите ще бъдат приемани от 10 февруари 2017 г. в НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882” от Росица Христова – секретар на читалището. Краен срок за приемане на творбите – 24 февруари 2017 г. 3. НАГРАДИ Авторите на отличените творби получават награди, определени от компетентно жури, за всяка посочена възрастова група, както следва: • I място – грамота и предметна награда; • II място – грамота и предметна награда; • III място – грамота и предметна награда Предметните награди, осигурени от Ротари клуб – Попово, ще бъдат съобразени с възрастта и потребностите на децата и учениците. Оповестяване на резултатите от конкурса за рисунка и церемония по награждаване на отличените: 28 февруари 2017 г., 14:00 ч., НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882”.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ на Петър Кирилов и Илияна Илиева. Гости на тържеството бяха

общинският съветник Петя Габровска, кметът на селото – Стоянка Вълева, пред-

ставители на местната земеделска кооперация „Напредък” и известното поповско трио „Агра”, които са един своеобразен модел за подражание на медовинските изпълнители. На масичка до сцената бяха изложени и всички отличия, които трио „Цветница” са спечелили за кратката си едногодишна дейност. Учудващо голямо признание за такъв кратък период от участие в различни фолклорни празници в страната и чужбина. Бурни овации, поздравления от гостите, много цветя за празнуващите, пожелания за бъдеща успешна дейност и може би най-важното за тях – обещание за помощ и съдействие в благородната им работа по съхраняване на българските традиции и фолклор. Недялко ЦОНЕВ

ТЕМА: „Трети март – поклон и памет” УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В конкурса за есе могат да участват ученици на възраст от 15 до 19 години. Всеки участник има право да участва с едно произведение – есе по обявената тема, в размер до две (2) печатни страници. Всяко конкурсно есе трябва да бъде придружено с информация, съдържаща трите имена на участника, възраст, клас, училище и населено място. Есетата ще се приемат от 10 февруари 2017 г. в НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882” от Росица Христова – секретар на читалището. Краен срок за приемане на творбите – 24 февруари 2017 г. 3. НАГРАДИ Авторите на отличените есета получават награди, определени от компетентно жури, както следва: • I място – грамота и предметна награда; • II място – грамота и предметна награда; • III място – грамота и предметна награда Предметните награди ще бъдат осигурени от Ротари клуб – Попово. Оповестяване на резултатите от конкурса за есе и церемония по награждаване на отличените: 28 февруари 2017 г., 14:00 ч., НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882”.


Местен вестник

10 февруари 2017 г. ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.Попово ул. „Ал.Стамболийски“ №1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024

MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str „Al.Stamboliyski“ №1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024

ГЛОГИНКА

e-mail: obstina@popovo.bg web-site: http://www.popovo.bg

ЗАПОВЕД

На основание чл. 50 ал.1, чл.51 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Попово решение на ОбС-Попово № 218 по протокол №16 /26.01.2017г.

НАРЕЖДАМ: Да се открие процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанска 2017/2018год, както следва:

№ на имот по КВС

НТП

Пакет I АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО

015006 140006 028005 028006 023009 016016 019031 019027 080022 081016

Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Нива Нива

АПРИЛОВО

085017

Из. орна земя

НМ

АПРИЛОВО

077010

Нива

АПРИЛОВО

077003

Нива

АПРИЛОВО

077002

Нива

АПРИЛОВО

096007

Из. орна земя

Местност

КЕРЧАНА ДЬОРЛЮКА ОТЛУ АЛАН ОТЛУ АЛАН ОТЛУ АЛАН ОТЛУАЛАН ОТЛУАЛАН ОТЛУАЛАН ИЛИЯТА   КЕРЕМИДЧИИНИЦА ДО СЕЛОТО ДО СЕЛОТО ЛАХНАЛЪЦИТЕ ДЕМИР МЕШЕ ГЬОЛЖИКА БАШБУНАР КОДЖУ АЛАН КУМЛУКА КАЯЛАТА КАЯЛАТА БОЗАЛЪКА    

АПРИЛОВО АПРИЛОВО

115002 118002

Нива Нива

АПРИЛОВО

063015

Из. орна земя

АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО АПРИЛОВО Пакет II

086024 070015 070001 081002  

Нива Нива Из. орна земя Нива   Тр.преовл. БЕЖАНА земя КАРШИЕНива КЕНАЛИК Нива КАВАЦИТЕ НАД СЕНива ЛОТО НАД СЕНива ЛОТО КАРШИЕНива КЕНАЛИК КАРШИЕНива КЕНАЛИК КАРШИЕНива КЕНАЛИК Из. орна земя КАВЕДЖИК УЗУН Нива ЕКЕНЛИК ДО СЕНива ЛОТО         Посевна   площ Посевна   площ Посевна   площ Нива           Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Нива ______ Из. орна земя ______         БАБИН Нива ДОЛ Нива ОГРЕША Нива ОГРЕША Нива ОГРЕША Нива ОГРЕША         Из. орна земя _____ Нива ____         ДО СЕНива ЛОТО ДО СЕНива ЛОТО ДО СЕНива ЛОТО

БАБА ТОНКА 000294 БАБА ТОНКА 043036 БАБА ТОНКА 010046 БАБА ТОНКА 010157 БАБА ТОНКА 010156 БАБА ТОНКА 010153 БАБА ТОНКА 010155 БАБА ТОНКА 010150 БАБА ТОНКА 045018 БАБА ТОНКА 057018 БАБА ТОНКА 046028 Пакет III

 

БЕРКОВСКИ

056001

БЕРКОВСКИ

001011

БЕРКОВСКИ

024005

БЕРКОВСКИ Пакет IV БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА БРАКНИЦА   Пакет V

000007   099083 099077 099085 099079 099082 098114 099078 098115 099162 099165 099169 037022    

ВОДИЦА

100548

ВОДИЦА ВОДИЦА ВОДИЦА ВОДИЦА Пакет VI ГАГОВО ГАГОВО   Пакет VII

100387 100508 100511 100505   000071 000062    

ГЛОГИНКА

099199

ГЛОГИНКА

099374

ГЛОГИНКА

099380

Ползвана площ

Площ на имота

5 3 4 4 4 4 4 4 3 3

35,395 0,937 0,105 6,184 3,480 2,040 2,013 1,000 0,695 2,991 2,848

1,000 15,000 7,020 5,710 2,040 2,200 1,000 1,000 3,000 3,000

Арендна цена на ед. ползвана цена площ за пакет/ год  1239 35 32,80 35 3,68 35 216,44 35 121,80 35 71,40 35 70,46 35 35,00 35 24,33 35 104,69 35 99,68

9

2,728

3,010

35

Катег.

95,48

3

1,681

1,680

35

58,84

3

1,606

1,900

35

56,21

3

1,410

1,740

35

49,35

3

1,183

1,620

35

41,41

099196

Нива

ГЛОГИНКА

099195

Нива

ГЛОГИНКА ГЛОГИНКА

118006 188013

Нива Нива

ГЛОГИНКА

099145

Нива

ГЛОГИНКА Пакет VIII ГОРИЦА ГОРИЦА   Пакет IХ

062010   046048 046050    

Нива   Посевна пл. Посевна пл.    

ДОЛЕЦ

040031

Нива

ДОЛЕЦ

062001

Нива

ДОЛЕЦ

037011

Нива

ДОЛЕЦ ДОЛЕЦ ДОЛЕЦ

060028 060027 060008

Нива Нива Нива

ДОЛЕЦ

062028

Нива

ДОЛЕЦ ДОЛЕЦ

061002 060024

Нива Нива

ДОЛЕЦ

062017

Нива

ДОЛЕЦ

060011

Нива

ДОЛЕЦ

062016

Нива

ДОЛЕЦ ДОЛЕЦ Пакет Х ДРИНОВО ДРИНОВО ДРИНОВО   Пакет ХI

031036 060017   007065 000093 048035    

Нива Нива   Нива Ер. орна земя Нива    

ЕЛЕНОВО

000040

Из. орна земя

ЕЛЕНОВО

100215

Нива

ЕЛЕНОВО

100214

Нива

ЕЛЕНОВО

100258

Нива

ЕЛЕНОВО

100213

Нива

5 10

1,163 1,066

1,160 2,040

35 35

40,71 37,31

4

0,819

2,000

35

28,67

ЕЛЕНОВО

100212

Нива

3 3 4 3  

0,596 0,210 0,164 0,476

35 35 35 35

20,86 7,35 5,74 16,66

ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО

000193 000312

Из. орна земя Из. орна земя

ЕЛЕНОВО

000034

Из. орна земя

8,800

2,000 0,530 1,260 9,550  

308,00

4

0,282

2,590

35

9,87

3

2,793

2,790

35

97,76

4

0,331

0,350

35

11,59

3

0,731

0,730

35

25,59

3

0,426

0,600

35

14,91

3

0,600

0,870

35

21,00

3

0,400

1,460

35

14,00

3

0,155

0,150

35

5,43

4

1,196

4,530

35

41,86

6

1,037

2,000

35

36,30

6

0,849

0,860

35

29,72

 

5,185

 

130

6

2,601

2,600

25

65,03

4

1,881

2,410

25

47,03

5

0,582

0,580

25

14,55

4   4 4 4 4 4 6 4 6 3 3 3 6

0,121

7,120

25

3,03

12,464 1,384 0,914 0,863 0,412 0,412 0,399 0,385 2,359 1,993 1,510 0,140 1,693

1,380 1,020 0,950 0,510 0,540 0,400 0,420 2,360 2,310 1,510 1,770 3,240

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

312 34,60 22,85 21,58 10,30 10,30 9,98 9,63 58,98 49,83 37,75 3,50 42,33

7,741

7

2,141

2,950

35

271 74,94

5 5 5 5   3 3    

1,941 1,906 1,367 0,386

2,080 1,910 8,000 0,650

35 35 35 35

67,94 66,71 47,85 13,51

0,756 0,549 0,207

5,210 5,300

45 45

34 24,71 9,32

11,242

3

3,483

5,920

35

121,91

3

2,719

2,920

35

95,17

3

1,204

1,300

35

42,14

394

ЕЛЕНОВО

000287

Из. орна земя

ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО ЕЛЕНОВО Пакет ХII ЗАРАЕВО ЗАРАЕВО ЗАРАЕВО

000018 000013 000017 000311 000020 000190 000304 000312 010031   049011 010081 030041

Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Ер. орна земя Из. орна земя Из. орна земя Нива   Нива Нива Нива

ЗАРАЕВО

102286

Нива

ЗАРАЕВО Пакет ХIII З. СТОЯНОВО З. СТОЯНОВО З. СТОЯНОВО З. СТОЯНОВО З. СТОЯНОВО З. СТОЯНОВО   Пакет ХIV КАРДАМ КАРДАМ КАРДАМ КАРДАМ КАРДАМ КАРДАМ КАРДАМ КАРДАМ КАРДАМ

101805  

Нива  

012016

Нива

013029

Нива

012023

Нива

КАРДАМ КАРДАМ Пакет ХV КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ

ДО СЕЛОТО ДО СЕЛОТО ЮРТЛУК ЯСАЦИТЕ ДО СЕЛОТО УСОЙНА   ПАНДАКЛИ ПАНДАКЛИ     СТАРИ ЛОЗЯ НОВИ ЛОЗЯ ГОЛО БЪРДО МЕРАНЛЪК МЕРАНЛЪК МЕРАНЛЪК НОВИ ЛОЗЯ В СЕЛОТО МЕРАНЛЪК НОВИ ЛОЗЯ МЕРАНЛЪК НОВИ ЛОЗЯ БРЕСТ МЕРАНЛЪК               АМЕРИКАТА ДО СЕЛОТО ДО СЕЛОТО   ДО СЕЛОТО ДО СЕЛОТО ВРАТНИКА СУРГУН АМЕРИКАТА ДЕРМЕН СЪРТ НАД СЕЛО ТИЛКИЕНИ НАД СЕЛО ДЮЗДАЛ НАД СЕЛО   ГЯУР ЧАИР СУРГУН КАШЛАЛЪК           БЕЙСКИЯ ЯСЯК ЛЕЩАК     ШИЙТАН ЙОЛУ

3

Попово 0,792

0,810

6 35

27,72

3

0,425

0,570

35

14,88

3 6

0,942 0,778

3,500 0,780

35 35

32,97 27,23

4

0,655

3,790

35

22,93

4   4 4    

0,244

0,480

35

8,54

0,658 0,477 0,181

0,480 0,180

25 25

17,00 11,93 4,53

35,872

5

0,735

1,110

25

18,38

6

0,519

0,980

25

12,98

5

0,238

3,800

25

5,95

897

Полска култ.

120014

Полска култ.

Пакет ХVI КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ

  174079 174069 174058 174059 174065 174060 174062

  Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ.

КОВАЧЕВЕЦ

176089

Полска култ.

КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ

174099 174064 174061 174076

Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ.

КОВАЧЕВЕЦ

176103

Полска култ.

174057 174075 174066 174054 174050 174071 174083

Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ.

3 3 3

6,484 4,652 4,468

7,930 4,790 4,630

25 25 25

162,10 116,30 111,70

5

3,697

3,700

25

92,43

5 3

3,610 3,510

3,980 3,510

25 25

90,25 87,75

6

3,041

3,040

25

76,03

КОВАЧЕВЕЦ

176102

Полска култ.

Пакет ХVII

 

 

КОЗИЦА

025009

Нива

КОЗИЦА

026005

Нива

КОЗИЦА

013009

Нива

2161

КОЗИЦА Пакет ХVIII КОНАК КОНАК

016038   010013 010014

Нива   Нива Нива

8

0,103

0,100

40

4,12

5

0,507

5,900

40

20,28

  8 8 8 8 8 8 8

30,677 7,812 2,149 1,953 1,640 1,630 1,555 1,534

8,140 2,150 1,950 1,640 1,630 1,550 1,530

40 40 40 40 40 40 40

1227 312,48 85,96 78,12 65,60 65,20 62,20 61,36

5

1,311

1,310

40

52,44

3 8 8 8

1,261 1,200 1,145 1,100

1,640 1,200 1,150 1,100

40 40 40 40

50,44 48,00 45,80 44,00

5

1,075

1,350

40

43,00

8 8 8 8 8 8 8

1,984 0,892 0,520 0,503 0,329 0,569 0,266

2,400 1,010 0,710 1,220 0,400 0,640 0,420

40 40 40 40 40 40 40

79,36 35,68 20,80 20,12 13,16 22,76 10,64

40

9,96

5

0,249

1,890

 

7,858

4

3,283

4,080

30

98,49

4

2,172

2,170

30

65,16

6

1,658

1,660

30

49,74

4   3 3

0,745

0,760

30

22,35

13,245 6,656 3,403

6,660 3,400

30 30

398 199,68 102,09

3

2,697

2,700

30

80,91

30

14,67

1,869

1,870

25

46,73

6

1,359

2,530

25

33,98

4 6   6 6 3    

1,021 0,669

2,140 3,910

25 25

25,53 16,73

1,825 1,350 0,228 0,247

2,080 10,240 1,640

40 40 40

73,00 54,00 9,12 9,88

48,011

3

0,123

6,470

45

5,54

КОНАК

018005

Нива

3

2,780

2,780

45

125,10

040008  

Нива   Вр. Неизп. ор. ПРИ ГЬОЛА земя Полска култ. БЕЙОВАСЪ ДО СЕПолска култ. ЛОТО Тр. Преовл. КАЙНАР орна земя ПУНАР         Нива   БЬОРТЛЕНива ДЖАН Нива АЛМАЛЪКА         КАЯДЖА Нива ТАРЛА Из. орна земя УЗУНЖАЛ         Нива ______ Нива БАИР АЛТЪ Нива ______ САЛКЪМНива ЧЕТО Нива ______ Нива ЛИВАДЯ         МАТЕЕВА Полска култ. ЛИВАДА ЯРДЪМЕр. орна земя СКИ ТРАП Нива   Тр. Преовл. ЯЛИЯТА орна земя Из. орна земя   СПАХЛАРПолска култ. СКОТО         Нива КОСОР Нива КОМАТАН Нива КЛЕЛЪК ГЮЗЛУИз. орна земя ДЖА ДЖИН ПУИз. орна земя НАР ДЖИН ПУИз. орна земя НАР Из. орна земя   Из. орна земя   Из. орна земя   МАЛКО Из. орна земя КАЛЕ Из. орна земя   НЕОПРЕИз. орна земя ДЕЛЕНА         Нива В ЛОЗЯТА вр. неизполз. ЛОМА орна земя

5  

0,489

3,370

5,510

2

2,116

7,660

40

84,64

5

1,768

2,920

40

70,72

3

1,292

5,110

40

51,68

3

0,700

1,800

45

31,50

КОНАК Пакет ХIХ

3

0,649

1,290

45

29,21

ЛОМЦИ

000196

3

0,312

0,310

45

14,04

ЛОМЦИ

000360

3

0,198

0,380

45

8,91

ЛОМЦИ

000204

5 3

2,729 2,086

7,930 8,660

45 45

122,81 93,87

ЛОМЦИ

000393

3

1,388

3,100

45

62,46

Пакет ХХ МАРЧИНО

  049039

МАРЧИНО

047026

МАРЧИНО Пакет ХХI

052029  

МЕДОВИНА

070004

МЕДОВИНА Пакет ХХII ПАЛАМАРЦА ПАЛАМАРЦА ПАЛАМАРЦА

051020   011020 018028 057015

3

0,269

5,310

45

12,11

5 5 3 3 3 6 5 3 6   3 9 7

1,443 0,204 0,135 14,800 2,402 8,880 2,355 1,586 4,972

5,170 1,400 1,960 17,580 5,990 23,840 10,190 8,660 5,020

45 45 45 45 45 45 45 45 45

64,94 9,18 6,08 666,00 108,09 399,60 105,98 71,37 223,74

8,980 5,434 0,323 0,991

11,270 0,600 0,990

40 40 40

360 217,36 12,92 39,64

4

1,126

1,230

40

45,04

4  

1,106

1,110

40

44,24

22,213

667

ПОМОЩИЦА 000223

7

8,516

8,790

30

255,48

ПОМОЩИЦА 000243

ЯМЪ БАШ

4

5,975

6,060

30

179,25

ПОМОЩИЦА 018041

ШИЙТАН ЙОЛУ

7

2,153

2,200

30

64,59

ПАЛАМАРЦА 122008 ПАЛАМАРЦА ПАЛАМАРЦА Пакет ХХIII

058002 103014  

ПОМОЩИЦА 000268 ПОМОЩИЦА 000181

ЯМЪ БАШ

3

0,700

0,700

30

21,00

101092

Нива

ЯМЪ БАШ

6

2,210

2,370

30

66,30

021030

Нива

4

2,659

2,800

30

79,77

  014008 022061 022062 022060 022067 022064 022065 022063 022066

  Нива Нива Нива Нива Нива Нива Нива Нива Нива

  5 3 3 3 3 3 3 3 3

17,465 8,986 0,518 0,331 0,275 0,139 0,137 0,136 0,130 0,117

9,410 0,780 0,670 0,280 0,570 0,300 0,330 0,320 0,240

45 45 45 45 45 45 45 45 45

786 404,37 23,31 14,90 12,38 6,26 6,17 6,12 5,85 5,27

002044

Нива

3

0,275

3,630

45

12,38

ОРМАН ТАРЛА   ДЮЗА ИСРАИЛ ИСРАИЛ ИСРАИЛ ИСРАИЛ ИСРАИЛ ИСРАИЛ ИСРАИЛ ИСРАИЛ ДЕРМАН КЬОКИ ЯЗЛАТА     СОПОТ ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА ОЛУГА

ОЛУГА КИРИШКОВЕЦ   МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ ДЖАМИЯТА МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ ДЖАМИЯТА МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ МАРАЩИ   ДЖАМИЯТА     ЧАТАЛ ДЕРЕ БАЛЪК СЪРТА СРЕДНИЯ КОМАТ КЕСИ КОРУ     САЛИ ЧАИР САЛИ ЧАИР САРАМЕШЕ СТУБЛИЦА    

3

Нива

Нива   Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ. Полска култ.

174017

КОВАЧЕВЕЦ

КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ КОВАЧЕВЕЦ

013001

009153   060013 174001 174013 174014 174007 174003 174008 174018 174020 174016 174023 174021 174032 174010 174024

КОВАЧЕВЕЦ

3   5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6,421

6,420

16,028 0,585 2,793 2,103 2,088 1,610 1,363 1,138 0,935 0,618 0,523 0,440 0,398 0,323 0,265 0,236

1,700 3,660 3,360 3,440 3,670 2,430 1,260 0,980 0,650 0,520 0,470 0,420 0,480 0,460 0,620

45

288,95

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

642 23,40 111,72 84,12 83,52 64,40 54,52 45,52 37,40 24,72 20,92 17,60 15,92 12,92 10,60 9,44

ПОМОЩИЦА 000266 Пакет ХХIV САДИНА САДИНА САДИНА

  051036 048058 034022

САДИНА

041070

САДИНА

059028

САДИНА

059001

САДИНА САДИНА САДИНА

023020 023022 053015

САДИНА

058018

САДИНА

047052

САДИНА

026016

Пакет ХХV СВЕТЛЕН

  000444

СВЕТЛЕН

000407

СВЕТЛЕН

018004

Нива

СВЕТЛЕН

020121

Нива

СВЕТЛЕН

020052

Нива

СВЕТЛЕН

021040

Нива

СВЕТЛЕН

021016

Нива

СВЕТЛЕН

021003

Нива

СВЕТЛЕН

096027

Нива

ХОТУЛА КАРАДЖАТА КАРАДЖАТА КАРАДЖАТА КАРАДЖАТА КАРАДЖАТА БЕЙЛИКА

236

221

3

0,334

0,330

40

13,36

  5

8,109 6,218

74,480

30

244 186,54

5

0,245

7,890

30

7,35

3  

1,646

1,840

30

49,38

10,126

3

9,733

10,000

40

389,32

4   9 5 3

0,393

1,480

40

15,72

5,147 1,311 0,930 0,924

6,160 1,000 0,920

35 35 35

181 45,89 32,55 32,34

3

0,653

0,650

35

22,86

3 5  

0,409 0,920

0,410 2,430

35 35

14,32 32,20

10,297

3

0,455

2,452

406

309 30

13,65

3

0,283

8,678

30

8,49

3

3,268

6,922

30

98,04

3

1,101

1,168

30

33,03

3

0,204

3,622

30

6,12

5

4,986

5,910

30

149,58

  4 5 4

17,469 0,553 0,251 0,492

  0,690 0,250 0,800

35 35 35

612 19,36 8,79 17,22

6

3,171

4,500

35

110,99

7

3,259

4,990

35

114,07

4

1,436

1,680

35

50,26

7 7 7

1,221 0,428 0,114

5,000 5,000 5,300

35 35 35

42,74 14,98 3,99

7

0,103

0,730

35

3,61

7

6,195

15,910

35

216,83

10

0,246

2,160

35

8,61

  3

52,921 0,167

0,170

35

1853 5,85

3

20,824

21,020

35

728,84

3

3,150

3,150

35

110,25

5

2,798

2,800

35

97,93

5

2,400

2,400

35

84,00

9

2,064

3,000

35

72,24

9

3,000

3,000

35

105,00

5

2,637

3,000

35

92,30

3

4,054

4,050

35

141,89


Местен вестник

10 февруари 2017 г. СВЕТЛЕН

000063

СВЕТЛЕН

001336

СВЕТЛЕН

000056

СВЕТЛЕН Пакет ХХVI

001138  

вр. неизполз. орна земя Нива вр. неизполз. орна земя Нива  

СВЕТЛЕН

098048

Нива

СВЕТЛЕН

094044

Нива

СВЕТЛЕН

020032

Нива

СВЕТЛЕН

000443

Нива

СВЕТЛЕН

028013

СВЕТЛЕН

000440

Нива вр. неизполз. орна земя

СВЕТЛЕН

001210

СВЕТЛЕН

001204

СВЕТЛЕН

002213

СВЕТЛЕН

001212

СВЕТЛЕН

002223

СВЕТЛЕН

001201

СВЕТЛЕН

001195

СВЕТЛЕН

001196

СВЕТЛЕН

001198

СВЕТЛЕН

001199

СВЕТЛЕН

001197

Пакет ХХVII

 

СЛАВЯНОВО 000027 СЛАВЯНОВО 000514 СЛАВЯНОВО 031015 СЛАВЯНОВО 053005 СЛАВЯНОВО 053018 СЛАВЯНОВО 000267 СЛАВЯНОВО 057037 СЛАВЯНОВО 000106 СЛАВЯНОВО 000223 СЛАВЯНОВО 056043 СЛАВЯНОВО Пакет ХХVIII ТРЪСТИКА ТРЪСТИКА

079004   000133 100451

ТРЪСТИКА

000361

Пакет ХХIХ ЦАР АСЕН

  009607

ЦАР АСЕН

003102

ЦАР АСЕН

003098

ЦАР АСЕН

015602

ЦАР АСЕН

003049

ЦАР АСЕН

020150

ЦАР АСЕН

015261

0,254

22,410

35

8,89

3

6,587

7,210

35

230,55

ПОД СЕЛО

3

3,973

5,000

35

139,06

В ЛОЗЯТА   ПАЗАР ГИДИ БЕЙЛИКА КАРАДЖАТА СИНДЖИРЛИ БУНАР КАРАШЛЪК

3  

1,013

1,100

35

35,46

32,358

3

5,072

5,070

35

177,52

3

3,455

3,460

35

120,93

5

3,001

3,000

35

105,04

3

1,683

2,150

35

58,91

3

1,240

2,430

35

43,40

НАРЕЖДАМ:

ПОД СЕЛО

3

0,678

2,170

35

23,73

3

3,205

3,280

35

112,18

Да се открие процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за: І. За продажба на общинска земеделска земя, както следва:

3

2,713

4,850

35

94,96

3

1,905

2,160

35

66,68

3

1,096

1,160

35

38,36

3

0,757

1,050

35

26,50

3

1,839

1,850

35

64,37

3

1,527

2,170

35

53,45

3

1,294

1,860

35

45,29

e-mail: obstina@popovo.bg web-site: http://www.popovo.bg

1133

ЗАПОВЕД

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36 ал.1, чл. 50 ал.1, чл.51 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Попово решения на ОбС-Попово № 224; 218; по протокол №16 /26.01.2017

НМ

3

1,234

1,230

35

43,19

3

1,223

1,230

35

42,81

3

0,436

1,180

35

15,26

 

44,171

4

0,890

15,050

30

26,70

5 4

0,109 5,310

2,070 5,310

30 30

3,27 159,30

5

5,926

5,990

30

177,78

5

5,843

6,230

30

175,29

3

2,890

11,230

30

86,70

5

13,228

13,230

30

396,84

3

0,514

5,240

30

15,42

5

0,102

2,320

30

3,06

1326

4

7,199

7,200

30

215,97

3   5 3

2,160

2,160

30

64,80

5,774 4,227 1,054

19,950 1,050

45 45

260 190,22 47,43

3

0,493

4,860

45

22,19

  5

8,776 0,918

2,330

35

308 32,13

5

1,304

1,300

35

45,64

5

0,780

0,790

35

27,30

5

0,391

19,300

35

13,69

5

3,997

4,000

35

139,90

6

0,706

16,750

35

24,71

5

0,680

0,700

35

23,80

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: ................................ /д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ/ Съгласувал: Директор дирекция „ФСДУС“ М.Маринов Ст.юрисконсулт- Д.Добрев Изготвил: Ст.експерт- П.Колева

ISSN 1312-4420

Имот №

Медовина 79001 Медовина 79019 Медовина 79030 Попово

Условия за участие в търга: 1.Депозити в размер на началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 /касата/ на общината до 16.00 часа на 23.02.2017г. 2. Тръжна документация се закупува срещу такса 15,00 лв без ДДС в касата на Центъра за административно обслужване на населението. 3.Оглед на имотите се извършва всеки работен ден. 4.Плащането на достигнатата арендна цена в търга се извършва в касата на Центъра за административно обслужване на населениетогодишно до 30.09. на текущата стопанска година. 5.Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга. 6. До участие в търга не се допускат кандидати, които: -имат задължения по минали и действащи договорни отношения с община Попово -не са представили всички необходими документи -при спечелен търг не са сключили договор с община Попово За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 на Общината.

М вестник

ЗК „Възход - 94” с. Осиково, общ. Попово

MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str „Al.Stamboliyski“ №1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024

3

ТЕТЕРЛИК

Търгът ще се проведе на 24.02.2017 год, от 10,00 часа в залата на Центъра за административни услуги и информация

естен

7

БЕЙЛИКА

КУРУ КЕЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ КУРУ КЕНива ЛЕМЕ       КЕНЕВЕРЕр. орна земя ЛИК Из. орна земя _________ Нива КЪШЛАТА Затревена   нива Затревена   нива Наводнена ТУРСУНА орна земя ЕЛА ОРНива МАН Наводнена _________ орна земя КОРЕНЕИз. орна земя ЖИТЕ ЕЛА ОРНива МАН Нива           Из. орна земя КАЙНИКА Нива В СЕЛОТО КЪШЛЪИз. орна земя ЛЪК         Ер. орна земя ДАМЛАДЖИК БАШНива ЛАДЖИАЛАК БАШНива ЛАДЖИАЛАК Нива В СЕЛОТО БАШНива ЛАДЖИАЛАК ДВЕТЕ Ер. орна земя НИВИ Нива В СЕЛОТО Нива

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.Попово ул. „Ал.Стамболийски“ №1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024

Попово

Площ Кат НТП

АОС

0,216 4 0,723 4 0,250 4

2859 2860 2861

Пазарна цена лв/ имот 69 231 80

12186

323

57649.114.126 0,850 4

из.нива лозе лозе за земед. труд и отдих

ІІ. Отдаване под аренда за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2017/2018год Населено № на имот място Светлен Гагово

Площ/ дка

югоизт. част на им. 2,000 № 000125 югоизт. част до пътя 2,000 000095

Арендна цена за пакет/ имот/год

Кат. Местност

НТП

5

Хотула

затревена 28 нива

5

---

храсти

20

Тръстика

228

35,477

В селото

Пакет I Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово

79001 79002 79003 79004 79006 79008 79009 79010 79011 79012 79013

15.876 2,407 3,044 2,140 1,457 0,472 0,442 0,531 0,610 1,743 1,486 1,544

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан Отлуалан

пустееща необр. земя из.нива из.нива из.нива нива нива нива нива нива нива нива из.нива

Пакет II Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово Априлово

099112 099361 099156 099132 099129 099128 099124 099116 099115 099114 099113 099122 099134 099126 099125 099121

5.044 0,279 0,116 0,652 0,931 0,096 0,150 0,288 0,270 0,504 0,185 0,128 0,421 0,629 0,065 0,110 0,220

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото До селото

нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива

177 9,77 4,06 22,82 32,59 3,36 5,25 10,08 9,45 17,64 6,48 4,48 14,74 22,02 2,28 3,85 7,70

Пакет III Априлово 098269 Априлово 099273

2.366 1,959 0,407

3 3

До селото До селото

нива нива

83 68,57 14,25

ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане и освобождаване на член-кооператори. 2. Отчет на УС за дейността за 2016 г. и одобряването (приемането) му – докладва Председателят на кооперацията. 3. Отчет за дейността на КС на Кооперацията за стопанската 2016 г. и одобряването (приемането) му – докладва Председателят на КС. 4. Запознаване на член-кооператорите с ГФО за 2016 г. и одобряване и приемане на ГФО. 5. Решение за разпределяне на печалбата от дейността на кооперацията за 2016 г.

При липса на кворум в определения час събранието ще се проведе един час по-късно – в 10:00 ч. на същото място. От Управителния съвет

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.Попово ул. „Ал.Стамболийски“ №1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024

556 84,25 106,54 74,90 51,00 16,52 15,47 18,59 21,35 61,01 52,01 54,04

Кмет на община Попово: ..................................... /д-р Л. Веселинов/

MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str „Al.Stamboliyski“ №1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024

e-mail: obstina@popovo.bg web-site: http://www.popovo.bg

639

Търгът ще се проведе на 21.02.2017 год, от 10,00 часа в залата на Центъра за административни услуги и информация Условия за участие в търга: 1.Депозити ще се приемат в стая 215 /касата/ на общината до 16.00 часа на 20.02.2017г. - в размер на 10% от началната тръжна цена за имотите в позиция І - в размер на началната тръжна цена за имотите в позиция ІІ 2. Тръжна документация се закупува срещу такса от 20 лева без ДДС от касата на Центъра за административно обслужване на населението за имотите по позиция І и 15,00 лв без ДДС за позиция ІІ . 3.Оглед на имотите се извършва всеки работен ден. 4.Плащането на достигнатата цена в търга се извършва по банков път при продажбата на имоти, а за достигнатата арендна цена в търга в касата на Центъра за административно обслужване на населението- годишно до 30.09. на текущата стопанска година. 5.Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга. 6. До участие в търга не се допускат кандидати, които: -имат задължения по минали и действащи договорни отношения с община Попово -не са представили всички необходими документи -при спечелен търг не са сключили договор с община Попово За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 на Общината.

Редакционна колегия: Христо Белчев, Росица Георгиева, Ганьо Ганев, Генадий Ганчев, Йоана Божинова, Радослав Радославов, Бойко Михайлов, Ивелина Атанасова и Гергана Цонева

ПОКАНА ЗК „Възход-94” с. Осиково, община Попово, ще проведе редовно годишно отчетно събрание на член-кооператорите на 18.03.2017 г. от 9:00 часа в салона на НЧ „Христо Ботев-1923” с. Осиково, при следния

ЗАПОВЕД

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.5 и чл.68, ал.1 от НРПУРОИ на Община Попово във връзка с решение №223 по протокол №16/26.01.17г. на Общински съвет Попово

НАРЕЖДАМ: Да се открие на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи частна общинска собственост както следва: 1.Цистерна – 1бр. намираща се в двора на бившия Керамичен техникум в гр.Попово с начална тръжна цена 480 лева с ДДС. 2.Цистерна – 1бр. намираща се в двора на бившия Керамичен техникум в гр.Попово с начална тръжна цена 480 лева с ДДС. Търгът ще се проведе на 22.02.2017г./сряда/ в сградата на Община Попово, в залата на Центъра за информационно обслужване на населението на І ви етаж от 9.00 часа. Депозит в размер на 20% от началната тръжна цена ще се приема в стая 215 /касата/ на Общината до 16.00 часа на 21.02.2017г. Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга. Спечелилите участници заплащат достигнатата цена след връчване на заповед по банков път. Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 20 лева без ДДС от касата на Центъра за административно обслужване на населението. До участие в търга не се допускат кандидати, които: имат задължения по минали и действащи договорни отношения с община Попово; не са представили всички необходими документи; при спечелен търг не са сключили договор с община Попово. Спечелилите участници са длъжни да демонтират цистерните в 30 дневен срок от сключването на договор. Оглед на вещите може да бъде извършван от 13.02.17г. до 21.02.17г. от 08.00 до 17.00 часа. За информация относно търга – тел.0608/ 40210 или стая 210 на Общината. Кмет на община Попово: /д-р Л. Веселинов/

Продавам

заплодена юница, в момента е на 4 месеца. Цена по договаряне – село Захари Стояново, тел. за връзка: 0877 936 491.

Адрес на редакцията: Попово 7800, пл. „Ал.Стамболийски“ 1 тел: 0608/40268, 40252, 40261, e-mail: mesten_vestnik@popovo.bg

Изкупувам дървени палети – черно – 6 лв./бр., бяло – 7 лв./бр. Телефон за връзка: 0888 978 111 – Минков

Предпечатна подготовка: Разград

Печат:

„Разград Полиграф“ООД

Съдържанието на този вестник е под защитата на Закона за авторското право. При използване на материали от него е задължително позоваването на в. „Местен вестник“


Местен вестник

10 февруари 2017 г.

Попово

8

спорт Висша волейболна лига

ВК „Попово 09“ – мъже с нова загуба в първенството

Отборът на ВК „Попово 09“ – Попово за мъже записа нова загуба в първенството на Висшата волейболна лига на България, след като допусна поредно тежко поражение като домакин срещу състава на ВК „Раковски-1964“ /Севлиево/ с 0:3 гейма (в отделните части съответно 18:25, 20:25, 18:25 т.). Срещата, играна на 4 февруари във волейболната зала „Тодор Янев“ в Попово, започна сравнително равностойно, като постепенно гостите заиграха по-добре и

взеха инициативата в мача. До средата на първия гейм те бяха натрупали солидна преднина от 5-6 точки, като успяха да задържат аванса си след второто техническо прекъсване до края му и спечелиха частта с 25:18 т. Вторият гейм се оказа и най-оспорваният и интересен в целия двубой. До последно резултатът в него вървеше наравно точка за точка, но при 20:20 домакините за кратко изгубиха концентрацията си и в най-важните и решителни моменти допуснаха няколко

непредизвикани грешки при отиграванията си от сервис и във фаза атака. Така поповските волейболисти подариха гейма в актива на гостите след 5 поредни безответни точки за играчите на „Раковски-1964“ и 25:20 т. в тяхна полза. Третата част отново започна по-добре за отбора от Севлиево, който продължи да доминира над противника си на игрището и закономерно спечели също и нея с 25:18 т., с което напълно заслужено се поздрави и с крайния успех в мача с 3:0 гейма.

Волейбол

Състезателите ни записаха и победа в турнира за Купата на България и ще срещнат елитен съперник в следващия кръг от надпреварата В следващия кръг от сезона по програма на 18 февруари тимът ни гостува на състава на ВК „Дея спорт“ – Бургас. На 1 февруари мъжкият ни отбор гостува в София на местния ВК „Хектор“ в среща от 1 кръг на турнира за Купата на България по волейбол и поповските състезатели постигнаха категорична и убедителна победа с 3:0 гейма (в отделните части съответно: 25:23, 25:22, 25:18 т.). В резултат на този успех съставът на ВК „Попово 09“ се класира за следващия етап от надпреварата, където жребият определи той да се изправи срещу елитен съперник, представител на Суперлигата (първото ниво на волейбола в България). Двубоят от втория кръг на турнира по програма ще се играе в спортната зала „Тодор Янев“ в Попово на 21 февруари (вторник) от 17.30 часа, когато тимът ни посреща като домакин отбора на ВК „Арда“ /Кърджали/.

Опознай родината, за да я обикнеш!

115 години туристическо дружество „Черноломец“ в Попово Използвайте всяка свободна минута да излезете сред природата и да се любувате на всичко българско и родно

Юношите-старша възраст на ВК „Попово 09“ с първа домакинска загуба и трета победа като гост за сезона Отборът на юноши-старша възраст към ВК „Попово 09“ записа първа домакинска загуба за сезона в първенството в своята възрастова група, отстъпвайки с 0:3 гейма на свой терен от тима на ВК „Черно море“ /Варна/ - в отделните части съответно: 19:25, 21:25, 14:25 т.. Срещата, играна на 29 януари във волейболната зала „Тодор Янев” в Попово, започна сравнително равностойно, но постепенно гостите, които са лидери във временното класиране в групата без загуба дотук, заиграха значително по-добре от противника си, демонстрираха класата си и в крайна сметка закономерно и напълно заслужено спечелиха двубоя. Младите поповски състезатели все пак успяха да окажат известна съпротива на съперника си в първите два гейма, в които резултатът почти през цялото време вървеше точка за точка и до последно не се знаеше кой ще победи. В решителните моменти и разигравания в края на геймовете обаче играчите на „Черно море“ показаха повече концентрация, допуснаха

по-малко грешки и съумяха да вземат в своя полза първите две части съответно с 25:19 и 25:21 т. Третата се оказа доста по-лесна за варненските волейболисти от предишните, след като при първото техническо прекъсване в гейма те вече бяха натрупали солидна преднина в резултата, водейки убедително с 8:1 т. До края гостите не допуснаха изненада, като удържаха безпроблемно аванса си и спечелиха тази част категорично с 25:14 точки, с което се поздравиха и с крайния успех в двубоя с 3:0 гейма. В следващия си мач младите поповски волейболисти се реваншираха за това поражение и постигнаха победа с 3:1 гейма като гост над връстниците си от ВК „Хан Аспарух“ /Исперих/ - в отделните части съответно 21:25, 25:13, 25:19, 25:15 т. Така отборът на юноши-старша възраст към ВК „Попово 09“ остава на 3-то място във временното класиране в първенството в своята възрастова група с актив от 17 т., след като в изиграните до момента общо 9 мача има записани 6 победи и 3 загуби. В следващия кръг от пролетния полусезон по програма тимът ни се изправя като домакин срещу състава на ВК „Добруджа 07“ /Добрич/. Срещата ще се играе на 12 февруари (неделя) от 14 часа във волейболната зала „Тодор Янев“ в Попово.

кар и вече на години ние не спираме да покоряваме върхове, да се срещаме със свои приятели от други клубове в страната, да организираме излети сред природата, да посещаваме природните и исторически забележителности в България. За нас е неприемливо да седнем в кафенетата или с вестник в ръка да бистрим политиката, когато природата ни зове с хубавите кътчета, чакащи да ги посетим. Благодарни сме на Община Попово, която през 2016 г. ни предостави помещение – място, където да се събираме и да правим планове за бъдещите си излети. Богата е нашата страна на история, на природни забележителности и красиви места. Пръв поведе ни Алеко горе в планината. Ходим по света и се възхиИ от него ден насетне щаваме от видяното, а всъщний бродим из Родината прекрасна. ност тук си имаме всичко. В Ние сме туристи, еделвайсът ни е символ, Перу си имат „Мачу Пикчу“, а походът – живот и смисъл. а ние тук си имаме „ПерпеСлагаш раница на гръб рикон“; руснаците – р. Волга и потегляш ти на път. и крайцера „Аврора”, а ние Зад тебе е градът, шумът, димът, пред теб вековните гори, – р. Дунав с кораба „Радецполяни тучни, въздух чист, ки“; каньони, ждрела и древводата бистра и студена. ни градове, а ние – Жеравна, Вятър тихичко шуми, Боженци, Царевец, Ковачепада някой лист. вица; крепости; ждрела каСлънце грее от високо, то Триградското, Еменскотопли нашата снага то, това на р. Ерма; красиви и природата прекрасна. пещери; природни феномеПтички пеят, някой виква „Айларипи”, ни и чудни форми не от чоехо, ехо и настъпва тишина. века създадени, а от прироДишаш леко и вървиш, спираш, гледаш и се чудиш дата сътворени. на природата – художник Мили хора, обичайте прикак изваяла е чудеса родата и я пазете. Използи запазила с години тази красота. вайте всяка свободна минуЗа потомците и днес има крепости и старини та да излезете сред нея и да да напомнят за години славни. се любувате на всичко бълБързо времето върви, връщаш се обратно гарско и родно. и макар и изморен, някак си си окрилен Йорданка Стойкова с планове за утрешния ден.

Туристи

В началото на ХХ век, през 1902 г., група ентусиасти учредяват туристическо дружество в град Попово под името „Сакар тепе“. При учредяването му 12 са членуващите любители на природата, а в края на годината техният брой наброява 17 души. В своето развитие през годините неколкократно се сменя името на дружеството. От 1957 г. то носи името „Черноломец“ и продължава активно своята дейност и до днес. Създадени са и клубове по пешеходен и воден туризъм, колоездене и ориентиране. В последните години са обособени и клуб туристи ветерани и скаутски клуб. През всичките години на своето съществуване туристическото дружество привлича все повече и повече нови членове. Поповските туристи участват във всички прояви, организирани от Българския туристически съюз – покоряването на планинските първенци в родината ни и такива в Гърция, Сърбия и Румъния; включване в походите Козлодуй – Околчица, „По стъпките на чета-

та на Таньо войвода” и прехода Ком – Емине. Не на последно място те системно са полагали грижи за околната среда и природата в нашия край – засадени са 30 дка „Алекови гори“ в местността Керчана край с. Априлово. Днес горди последователи на туристическото дружество сме клуб туристи ветерани „Черноломец“, които също водим активна дейност. Ма-

Йорданка Стойкова

председател клуб туристи ветерани „Черноломец“

"Местен Вестник" брой 3 от 10 февруари 2017 г.  

"Местен Вестник" брой 3 от 10 февруари 2017 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you