Page 10

10 - diarimés

CAMP DE TARRAGONA

PARTIT POPULAR

CEDIDA

11/10/10

BAIX CAMP

GASTRONOMIA

CEDIDA

Els restaurants de la Terra Alta acolliran a partir de dijous les II Jornades Gastronòmiques del Corder

Luna amb la resta de companys visita les instal·lacions del 112.

Luna visita les instal·lacions del 112 al Camp de Tarragona REDACCIÓ

El cap de llista del PPC per Tarragona, Rafa Luna, va visitar, juntament amb el portaveu d’Interior del Grup Popular al Parla· ment de Catalunya, Santi Rodríguez, el líder popu· lar ebrenc, Joan Berto· meu, i responsables mu· nicipals de seguretat del Partit Popular, les instal· lacions del 112 al Camp de Tarragona. Luna, i la delegació po· pular, van conèixer, de

primera mà, el dia a dia dels tres cossos implicats en la gestió d’emergènci· es que centralitza el 112: Mossos d’Esquadra, Sis· tema d’Emergències Mè· diques i Bombers. El polític popular els va felicitar «per la tasca que duen a terme» i també es va interessar per saber si les resolucions proposa· des per la Comissió d’In· vestigació de l’incendi d’Horta de Sant Joan s’es· taven aplicant.

Un total de 22 restaurants de la Terra Alta participaran a partir d’aquest dijous a les II Jornades Gastronòmiques del Corder. Durant un mes aquests establiments oferiran uns menús on la base de la cuina serà el corder cuinat amb l’oli de la DOP Oli de Terra Alta i regat amb els vins també de la DO Terra Alta. El menú també inclourà un tast d’oli amb torrades per començar i finalitzarà amb la degustació de dolços de la DO. Aquestes jornades es fan perquè la comarca de la Terra Alta té una forta vinculació amb la cuina del corder. A la comarca, les explotacions ramaderes van associades al fet de tenir carnisseria prò· pia. Són els mateixos pastors i carnissers qui s’encarre· guen de fer la matança dels animals, tenint cura especial en el procés d’extracció de les carns, ja que seran ells ma· teixos qui les hauran de comercialitzar. REDACCIÓ INFANTIL

El Club Xic’s de Salou ja té una mascota

Els rentadors de Capafonts ja estan restaurats

Una alumna de l’Escola Salou, Johanna Stapshorts, va ser la guanyadora del concurs organitzat pel Club Xic’s de Salou per dissenyar una mascota. El dibuix escollit és d’un esquirol amb els colors de la bandera de la ciutat. El Club Xic’S, que difon i estimula l’oferta infantil del mu· nicipi, està destinat als nens i nenes de Salou. REDACCIÓ

Capafonts torna a tenir rentadors municipals. A banda, també disposen d’un nou dipòsit d’aigua que ha millorat substancialment el servei que fins ara es donava a la pobla· ció. Ambdós equipaments van ser inaugurats pel president de la Diputació, Josep Poblet, que també va visitar la nova piscina municipal de la Febró. REDACCIÓ

ELECCIONS

MÚSICA

A partir d’avui es pot modificar el cens electoral

Una banda músical folklòrica alemanya visita Salou

A partir d’avui s’inicia el procés d’exposició pública del cens i de rectificació de les dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre. A més, i també a partir d’avui es podran presentar les reclama· cions per modificar les dades i sobre inclusió o exclusió del cens. REDACCIÓ

Diversos representants de la banda de música folklòrica alemanya Fanfaren-Korps Schwarz-weiss van participar en una trobada amb representants del Patronat de Turis· me de Salou. Aquest cap de setmana va arribar una nova banda, aconseguint que més de 150 músiques hagin actuat al municipi en dues setmanes. REDACCIÓ CEDIDA

PUBLIREPORTATGE

La seguretat a les comunitats de propietaris Plana Fàbrega: Equips de Seguretat i Manteniments Preventius La Seguretat a les comuni· tats on residim és una cosa que ens afecta a tots, en les nostres residències és on hi ha el que més valorem i so· bretot hi viu la gent que més estimem. Així la seva protec· ció sempre ha estat una pri· oritat en alça, especialment quan l’economia no acom· panya, ja que és aleshores quan es produeixen més robatoris. Segur que més d’una vegada es deu haver preguntat si la seva comuni· tat és prou segura, a conti· nuació detallarem algunes mesures que pot adoptar. Quan una comunitat de propietaris es planteja asso· lir un bon nivell de seguretat, ha d’identificar els seus pos· sibles riscos en dues grans àrees; per un cantó la Intru· sió, és a dir els robatoris i el vandalisme, i per un altre cantó l’àrea que engloba la detecció i extinció d’incen· dis, les inundacions i les fui· tes de gasos. En ambdós casos millor que buscar so·

lucions al problema és pre· veure’l, sobretot quan hi ha riscos per les persones. Així la solució passa per instal· lar a les nostres comuni· tats sistemes de detecció correctament dimensionats i d’eficient tecnologia. Tot i això, no n’hi ha prou en tenir unes bones instal·lacions, perquè tant important com els equips ho és el seu man· teniment. En aquest sentit no ens cansarem de desta· car la importància dels man· teniments preventius en les comunitats i del fet de que siguin realitzats per una em· presa certificada en segu· retat. És a dir, una empre· sa capaç d’oferir-nos totes les garanties, ja que està comprovat que mantenir els nostres equips al dia i en perfecte funcionament és la millor manera d’estalviar a llarg plaç. Hi ha diverses modalitat de contractació d’aquests serveis i sovint contractar una conservació anual per una reduïda quo·

ta fixa pot resultar la millor opció. L’empresa Plana Fàbre· ga d’implantació a tot Ca· talunya, però molt especi· alment a Tarragona ofereix un gran ventall d’opcions en aquests dos grans camps, però sobretot ens ofereix la garantia de ser una empre· sa certificada en seguretat i de disposar d’una experi· ència en el mercat de més de 40 anys. De fet va ser la primera empresa registra· da a Catalunya en seguretat electrònica i la seva central receptora d’alarmes fou la primera homologada a nivell autonòmic. Si ens centrem en la in· trusió i el vandalisme, Plana Fàbrega ens ofereix un llarg camí per recórrer: videopor· ters, càmeres o circuits tan· cats de televisió... Evident· ment si parlem d’intrusió, no podem obviar els sistemes d’alarma, on podem triar en· tre dues grans tecnologies d’alarma: les via radio, i les

Disposar d’un bon sistema de seguretat i control pot evitar situacions com aquesta.

cablejades. Parlant de l’opció de ser· veis extres de seguretat, determinades comunitats poden trobar interessant la contractació de vigilants i conserges, tant per les zo· nes comuns com pels seus pàrkings, serveis recent· ment també incorporats per Plana Fàbrega Al entrar en el segon bloc que engloba la detecció i ex· tinció d’incendis i la detecció

d’inundacions i gasos, aquí si que resulta totalment im· prescindible tenir en comp· te el que ens indica la nor· mativa vigent. Per tant, cal consultar als professionals del sector que disposen dels corresponents departa· ments d’enginyeria que ens assegurin que el projecte es· collit està en acord amb la llei: número d’extintors i cor· recta ubicació, ruixadors, detectors, BIE’s....etc.

Plana Fàbrega va ser la primera empresa registrada a Catalunya en seguretat electrònica Tal com hem indicat al inici tots aquests sistemes, tant d’intrusió com de detecció, no ens seran de cap utilitat si a mesura que passa el temps no som capaços de realitzar els manteniments necessaris que indica el fa· bricant, així com actualitzarlos a mesura que sorgeixen noves necessitats. Per tant, us recomanem que al con· templar la contractació de la vostra instal·lació de segu· retat exigiu el seu pertinent pla de manteniment preven· tiu i les certificacions neces· sàries de que estableix la normativa vigent. És acon· sellable que l’empresa amb qui ho contacteu sigui ca· paç de donar-vos tot el ser· vei de forma integral. Final· ment, només afegir que per aquelles comunitats que tin· guin dubtes sobre els equi· paments de seguretat que millor s’ajusten a les seves característiques, Plana fà· brega ofereix un servei d’au· ditoria gratuïta per les comu· nitats que identifica els seus punts febles i proposarà la millor forma de resoldre’ls.

11 octubre 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona

11 octubre 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona