Page 19

Aigua de Qualitat

pàg. 19 | www.mesosona.cat

L’elaboració i actualització del Protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament L’elaboració i actualització del Protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament és un dels suports que es presta als municipis amb gestió directa del servei d’aigua. El document recull la planificació i els procediments de les actuacions sistemàtiques que s’han de fer segons la normativa per tal de garantir la innocuïtat i salubritat de l’aigua que es distribueix, i la higiene i seguretat sanitària de les instal·lacions i processos que gestiona. La finalitat de l’autocontrol de la qualitat és la implantació del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC). Això permetrà identificar els perills i minimitzar-ne el risc per a la salut.

mic per a la millora de les infraestructures del servei d’abastament d’aigua de consum, l’objectiu és garantir unes instal·lacions tècnicament adequades que permetin assegurar una bona protecció del sistema i un tractament adient per aconseguir aigua de la millor qualitat possible, tot d’acord amb la normativa vigent i segons les necessitats dels ajuntaments.

Durant l’any 2014, la Diputació inverteix un milió d’euros per subvencionar aquest tipus de millores als municipis. Aquestes intervencions solen ser molt variades, però sempre amb la finalitat de disminuir el risc sanitari associat a l’abastament d’aigua: millores sanitàries en captacions o dipòsits, Quant al suport econò- sistemes de tractament

de nova implantació o adequació d’altres ja existents, i implantació de sistemes de telecontrol. Per últim i en relació a la gestió de dades per al Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC), per facilitar el compliment de la normativa que regula l’abastament d’aigua de consum, la Diputació de Barcelona gestiona, per delegació expressa, la introducció de dades dels abastaments en aquesta base de dades, que té com a finalitat última fer pública la informació sobre la qualitat de l’aigua en cada zona de subministrament. Actualment 39 ajuntaments han donat autorització expressa a la Diputació per a aquesta activitat.

Sistema d’abastament d’aigua de consum Els municipis subministren l’aigua de consum, amb qualitat i quantitat adequades, a través d’un sistema d’abastament. Aquest sistema d’abastament està format per un conjunt d’instal·lacions per a la captació de l’aigua natural (pous, mines, captacions de rius o embassaments), per al tractament de potabilització (cloradors, filtres), per a l’emmagatzematge (dipòsits), i per al transport i distribució de l’aigua tractada als consumidors (xarxa de canonades d’aigua).

CAPTACIÓ

TRACTAMENT

EMMAGATZEMATGE (DIPÒSITS)

DISTRIBUCIÓ EN XARXA

SUBMINISTRAMENT AL CONSUMIDOR (comprador o aforament)

Més Osona 658