Page 1

I I

l

i I

], l

I L I t.

I

t


,F\

+-

Ua\€4 c|/hy

Co.poict€n \-

¡Q

Q^ t

^0

o/l

o4 28' o4 a o4 3f,, o4 o1

<"t

ó5

a-rY\

4osq 40+2

4oB?

1 oqT 4003

oi

v4 o1 4042 a r.') ?o4o

ó8

02

AQ

4oqo n?, 4oo4 0q

o6

\JA

o5

/^\ () l) ,t,

2020

o2 ,1050 a Q \JA

76 \0

o2

2tobO

42 43

o6 o2 ?o6o ol 2 070

4¡ 46

o8 oq lr:

(\(l

CQ

oQ

?a30 ?c;10

?oo4 44 oQ 2o44

41

OQ

4z

2o24

4q

4\

c2 2oz4

Qn

4q

rtO \J<

4U

2Ll

2z

^Lq |/J<

2oQ4 45 c2 ?054 4t c2 X064 4l 02 2oTl 4v O2 ?csZ4 4q OQ kt 14


ia Inh6

\ atn

2o 02 2ao7 24 29

O? /\o

v1

2c42 lonl

02 q(l 02

O-

?032 laQ? 4r o2 2o52 <3 nq ?06? n1 <1 oQ. ?04 2l'* c2 1o_22

45

n

tl

04 02 03 0q UO

ol

o,

n7 \_/

3o4o 'fu70

)

^?

3ab 3oQo

rt7

?nGn

a7

tl< ft1

n\

4q

t.W(h

o11 ,0 oz 3oo7 74 c¡3 3012 ?2 ol 3o2Q /< o3 jozQ .1

tt4

-

eq

^.)

4J

Q5

3oQe, 3o5?

A2

lo62

O1

4+

¿x .'1.-

4rt

<"1

7r¡

o3 3o1z a2 n1

v" aQ

3o82

3ql too3

z4

3a6o 3ofo

o\ ic¡43 a4 oq \q4o 0o o9 Qct\o OY Qo3o 03

3oxo

Oq

o3 3oQC 4n o3 3Oo4 44 oj 3o44 4q o3 3o24 ttJ o3 3o31 WY

,.1a

"/,

v)

o9 ¿{clo

0(/

V.os o

4o6o o? ag "tOlc) o8 aQ \ dc; oq oQ Qr:Io

ó6

ó(/

3tql

,la úq

Lloo4

\o((

3a64

44 41

4q

03

45 4t 41 1V

o3 3os'l n?

t.

6t

o3 3a+q ó3 3ct4

la l)

4q

oq clc:21 aQ Qo31 oQ qóq4


l

ct rc\

(mQ,

o"^^y

45 o9 qOryI 46 nQ q 064 41 oQ \014 48 0q 9aBI 4q ocr Qcs14 7o oct i¡o02

24 22 nñ

<3

-O < (Yt

{f

a6 O1

41 "1X

!q 9,n

04 n9

UY

't

¡"O O Cq 1U /,"( oQ tro3? rl (t q0q? oQ 9oü \JI

ócl

4q

t

SoUl

) L-\

ob

5o54

46

ftA

5o&

4+

f

48 4q

o5 5o84 O5 5ú14

?0 24

AA

tr\

ÓE

/1c;

4r

oA

'.\ r

I

)F\

U3

6q /\A

!e 4.-'t

<3

MO

?6

5020

?1

5o3o 5c>\o

?t <'l

5050

3o

50€c 5olo

.\t

05 5080 o5 so90

t

4b

?(l

o9 q0ó3

6cúAI

"Jv

oq Qo92

AE

0q

^r

4\

¿5

/)R

08

q062

o./\

4o o'á sCÜI 44 nR tu4 12 ob tu24

oq rr? oq 087

03 nG

ol

qo42

Ínu

di

an

rJl

o5 ¡¡

l-

lria4t

*/L/

I

4 a\/,í )

-J t/t.,/<

io12 4r¡1 0

5c3? 5cq2 5o$! 5¿) OZ q^Jt vv

r',8 I

)

'--)

r<

5cg2

soq2 Srrn Q Je

o5

\-/ J

043

a4 06 6cAo

o2 06 n? \-/.)

b0rc O6 6o3o


IL\

éq nÁ Llb

cfrÉ^ I orty

Ub

6o\o

o6 6obo O6 6o6o

o1 o6 06 o9 o6 4o o6 n?

6ü0 6o8o 6Aq0 6oo4 6o44 6o0.4

44 o6 42 43 ub $zq 4q 6oQ4 45 U D 6os4 4t U b 6o61 41 oC 6o4'1 4Y U D 6c84 4q o6 6o14 "/u U b aoa2 24 ó6 6o42 .1./ o6 6o12 Ol o6 6r.32 9\ 06 6a\t I

JF\

L'O

/', ll

.'\

f

-1.5 ()t a1 0

cd U)1 o6 ( n€O o6 601? or.-¡v{

{Y

a.a

o6 eofl

2q

o6 (o 1?

3o 06

60 o3r

c.ti

efq€1

01

o1

ó5 o6

c1 foSc O?

Io6o

c]

,/ \' -- lr T

Tcil¿

ó40 ó7 01 1o?o ó3 c)? 7a3o oc/ ol lacio

03

ó+

nC¡

L/T

4o 44

4t

t1

-

\Jf

a-

\ 041

"T

cT 102'l

loz4

/1.¡ tt5

4q AE, lv

46 47

ó]

o]

ól \-'

4q

nl

<tJ

n/4

4 Toct To54 Io64

U1

4y a1

aoSo 7o1o 1co1

lc+4 -ró94

,.r )

I

ÍaI4

oI

\ao2

r-rl

7o4I

o1 7022 O."¡ c] loi? 29 r \ - Jocrl ó? 1ot2 {f c( ol lo6? l1 lo lz 4 /'l

,<1

vt

^r'

t r-vl

I-t


-

rdiicl

QS

108¡ eq o1 1óq2 --? 3o U/r T 1Oo3 o1 1cr43 ?l 04 ó3 8ola 02 o? 8o?o 03 8o3o ó1 o9 c? Soqo ób c3 SoEo O1

o6 o3 8o6o 07 ó?

óq

4o 4( 42 43

4q

(tnü)

crDe^

o8 Solo ol Xola oI Pc,lo oE 8a.í o3 8o('l oX 9624 Cl zY 8a34 of &aci4

4s ó? loü

,16 cr! 7oel 4T oY 8ol1 4v oP 8rr!,1 4cl a3 Solrt ?o oZ 800? 24 o) 1,c:47

an:)

22 ó? 8o?z '/.3

cB Xo32

eq aB Or

"13

o3

8oc0 Yo5L

4b

n/

c8 lo€z

7r t- t

cy

?v c3 On

A"( '1

z^-

o?

8o12 8o 8Z TcLf? Foo3

cU

r-)d

z4

o? 8o4z

al

nc) \JT

^o w'4.

Wo

oq QoZO\ ó3 01 Qo3o

oq oq 1o1o o5 o1 QcVt Ar -O 0q Qo(o aJa o1 lolct !-t

o1 7o8ct o? cq Qogo 6o oq QocI 03

clo'11 qo?"í rQ , \,/ ()a clo34

64t oq

ffit

w3 ag &crQ -fr8 \,,

I

QOQq

clo54


ia

| $)e/)

46

r)q

d;ct , o"Deo

4064 47 cq qü4 4X ccl 4084 \-'

l

4q cq 4044

4U

/1Q "l

r,4 c? 41) 44 ñ r't

"1,4

Ó r"/"\') -¡ v\.t a.

4o4z oci 1c:2a

no -f

Qo32

4q 4o ul94 45

46 4o a1Ul 47 40 o414 4B 4c o134 4q 40 o'11,/

,4c 4o cvlQ

24 4c :44?

2q ó9 34L

,<4

26

qq

25 a1

/.1

{8 Tq

a)a

Qo52 c1 q0:62 óq cloll o7 1012 o7 lctcl2 o? clooS 4o a44o

3ó o4 ó2 4o a4b 4o o4zo o9 4c o4Q0 o5 4c o15o A)

ó6 ol

0'( 09

4o 4/

4o 01& 40 oEo 40 ootfo 40 o44a 40 o4O4

40 64t\4 ,lL 40 c4%

4C o454

10

x3

4o

0422

lo a43z 4O o4Lt2

4o o45? ?6 4o o162 4r

<1

u

4c

lt rt I \J

lf

^t'

/

?1 4o

s181 o1q2

40

ó1ct3

--\ /, Y

?n

34 4o .'¡ 4 44 AC 4rl 44

c'[lz 4440

C:Q 44

44LIO

L)l

\,)

44zo 44sc)

44 445c; o6 44 446ict

L,D

ol

4( 441c o& 44 441o o9

/4

44qct


t, olt

orPD

a/l)

4o A1 44a4 44 44 4444 47 44 44L4 4z 44 44U 4q 44 A4tt4 45 44 44st 46 44 4464 4] 44 '{4A 44 44g4 4' 4q 44 41q4 Zo 4,/ 44ó2 24 44 444L Q2 4l ,t42Z 41 443L 2g 44 a4qt z1 44 I(14A 44 446t ?l 44 4412 2y 44 4482 ?q 44 44qL 4rt 44 4403 u 4t M4o 4Z L4rc n?, 7J, 2430 oq 4e, z4q¿ /'1

.(ó

.1') l-/ <

-

ic¡. r \Crrpn t C'o,rIJ) I L¡JI,r

05 /7/

UO

4L Uzo AL U6o

\,,/l . - | |-

aL L470

r)Q \JO

A7

I

L48c:

o1 47 24c(c 4o 47 L4ÚT 44 42 7444 42 43

4Z 74 "1 4¿ 24yl 4q 4Z z4q4 44 4Z L4y 46 4L 2464 4l 47 2474 4P 42 z4f,/ rlq 47 z.lrlq ?ct 4Z 74oL <rl 4L 24tz ¡J

(1 t

{2 4Z 247( Y5 4Z 2432 ?ct 4z Uct2 r7a

?^

<J

46 n1

<l

4 t",

<tr

2q

4z

2472 4z 24Q 4z 74k

z4tz ,tL V4q7 47 |91

1


Les dates capicues  

Estudi sobre les dates capicues.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you