Page 1

Iva Mesić Ana Markić

TRAVEL GUIDE SEMINARSKI RAD Sveučilište u Zagrebu Ekonomoski Fakultet- Zagreb

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr. sc. Boţidar Jaković

Zagreb, travanj 2013.


SADRŢAJ

1. UVOD...................................................................................................................................5 1.1. Predmet i cilj rada...............................................................................................................5 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja................................................................................5 1.3. Sadrţaj i struktura rada.......................................................................................................5 1.4. Kratki opis poslovnog modela............................................................................................6 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA.................................................................................7 2.1. Misija...................................................................................................................................7 2.2. Vizija...................................................................................................................................7 2.3. Ciljevi projekta....................................................................................................................7 3. POSLOVNI MODEL............................................................................................................8 3.1. Detaljan opis poslovnog modela.........................................................................................8 3.2. Vrijednosti poslovnog modela.............................................................................................8 3.3. Organizacija projekta...........................................................................................................9 4. INOVACIJE.........................................................................................................................10 4.1.Popis inovacija projekta......................................................................................................10 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrţi......................................................................................10 4.2.1. Inovacija 1: Postojanje foruma za razmjenu iskustava i vaţnih informacija..................10 4.2.2. Inovacija 2: Mogućnost uploadanja vlastitih fotografija, video zapisa i sl.....................11 4.2.3. Inovacija 3: Smartphone aplikacija.................................................................................11 4.2.4. Inovacija 4: Stavljanje oglasa za trenutno pruţanje smještaja u stranoj zemlji..............11 4.2.5. Inovacija 5: Mogućnost razmjene osoba iz jedne strane zemlje u drugu dogovorom, radi uštede na smještaju....................................................................................................................12 5. MODELI STVARANJA PRIHODA...................................................................................13 5.1. Popis modela stvaranja prihoda.........................................................................................13 5.2. Opis svakog pojedinog modela..........................................................................................13 5.2.1. Model stvaranja prihoda 1: Pretplata na sadrţaj.............................................................13 5.2.2. Model stvaranja prihoda 2: Plaćanje po kliku................................................................13 5.2.3. Model stvaranje prihoda 3: Sponzorstva........................................................................13 5.2.4. Model stvaranja prihoda 4: Posrednički modeli.............................................................14 6. KLIJENTI............................................................................................................................15 6.1. Glavni klijenti....................................................................................................................15 2


6.2. Detaljan opis glavnih klijenata...........................................................................................15 6.2.1. Klijent 1: Mlade osobe....................................................................................................15 6.2.2. Klijent 2: Turističke agencije..........................................................................................15 6.2.3. Klijent 3: Umirovljenici..................................................................................................15 6.3. Trţišta i jezik Web stranica...............................................................................................16 6.4. Registracija klijenata..........................................................................................................16 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ili direktne i indirektne koristi od besplatnog pruţanja svih sadrţaja.............................................................................................................................17 7. PARTNERI.........................................................................................................................18 7.1. Glavni suradnici................................................................................................................18 7.2. Opis suradnika..................................................................................................................18 7.2.1. Suradnik 1: Turističke agencije.....................................................................................18 7.2.2. Suradnik 2: Restorani....................................................................................................18 7.2.3. Suradnik 3: Hotelijerski objekti....................................................................................18 7.2.4. Suradnik 4: Zrakoplovne kompanije.............................................................................18 7.2.5. Suradnik 5: Osobe koje pruţaju trenutni smještaj u stranoj zemlji...............................19 8. KONKURENCIJA............................................................................................................20 8.1. Glavni konkurenti............................................................................................................20 8.1.1. Konkurent 1: Turističke agencije.................................................................................20 8.1.2. Konkurent 2: Slične Web stranice................................................................................20 8.1.3. Konkurent 3: Turoperateri............................................................................................20 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na trţištu................................................20 8.3. Konkurentska prednost projekta......................................................................................21 9. WEB HOSTING I DOMENE...........................................................................................22 9.1. Web hosting projekta.......................................................................................................22 9.2. Web domene projekta......................................................................................................23 9.2.1. hr domena.....................................................................................................................24 9.2.2. komercijalne domene....................................................................................................24 10. CMS SUSTAV.................................................................................................................27 10.1. Popis mogućih CMS sustava.........................................................................................27 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg).........................................................................27 11. MARKETINŠKI PLAN..................................................................................................28 11.1. Marketinški plan projekta.............................................................................................28 3


11.2. Ključne riječi projekta......................................................................................................29 11.3. Google AdWords.............................................................................................................29 11.4. Oglašavanje na društvenim mreţama...............................................................................32 11.5. Tablica marketinškog plana.............................................................................................32 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE.............................................................................................33 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta........................................................33 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone..................................................................33 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije............................................................33 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti.......................................................................................35 12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja...................................................................................41 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE................................................................................................42 13.1. Facebook profil projekta..................................................................................................42 13.2. Linkedln profila autora projekta......................................................................................43 13.3. Twitter profil projekta.....................................................................................................44 14. SWOT ANALIZA.............................................................................................................45 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA.......................................................................46 16. WEB STRANICE PROJEKTA.........................................................................................47 16.1. Struktura Web stranica projekta.......................................................................................47 16.2. Opis strukture Web stranica projekta...............................................................................48 17. ZAKLJUČAK.....................................................................................................................49 18. POPIS LITERATURE........................................................................................................50 19. POPIS WEB LINKOVA....................................................................................................51 20. POPIS SLIKA.....................................................................................................................52 21. ŢIVOTOPIS........................................................................................................................53 22. SAŢETAK..........................................................................................................................55

4


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je prikazivanje različitih mogućnosti putovanja prilikom nedostatka odreĎenih novčanih sredstava. Ţelimo prikazati da putem našeg web portala, ljudi mogu prisustvovati drugoj dimenziji putovanja, što povećava naše zadovoljstvo. Naša web stranica je mjesto gdje naši potrošači mogu vidjeti našu raznoliku ponudu, počevši od trenutno najatraktivnijih turističkih destinacija, brojnih galerija fotografija i video zapisa, te neke od načina putovanja i smještaja na odreĎenim destinacijama. Travel Guide je rješenje koje svakoj osobi ţeljnoj putovanja, moţe pomoći na način da joj omogući sve najpotrebnije informacije o putovanju, smještaju, mogućnosti razmjene i sl. Vaše ţelje su naše zapovijedi, jer Travel Guide pruţa klijentima razne mogućnosti uštede kako bi posjetile odreĎene destinacije, te se prilagoĎava zahtjevima i potrebama potrošača. Glavni cilj našeg rada je uzajamno zadovoljstvo obiju strana. Pruţanje informacija i usluga putem Interneta postaje stil ţivota, stoga smo i mi postali dio trenda, jer takve karakteristike privlače monog potrošača diljem svijeta. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Podatke smo prikupljali putem Interneta, odnosno čitanjem članaka o pruţanju usluga u turizmu, te o načinu oglašavanja ponude turističkih destinacija i smještaja, kao i istraţivanje rada i pruţanje usluga drugih turističkih web portala, stranica te turističkih agencija. 1.3. Sadrţaj i struktura rada U našem radu ţelimo prikazati kompletnu ponudu svega onog što je potrebno za organozaciju jednog putovanja prema odreĎenim turističkim destinacijama. Osmislili smo web stranicu naših usluga koje nude sve potrebne informacije i podatke za organizaciju putovanja, na jednom mjestu. Korisnik sam pretraţuje ponudu koja odgovara njegovim mogućnostima, te se naposljetku odlučuje za neki od ponuĎenih načina smještaja i turističkih destinacija.

5


TakoĎer, prikazati ćemo naše suradnike, partnere, te konkurenciju našim uslugama. Pokušati ćemo jedinstvenim i modernim inovacijama, načinima oglašavanja te detaljnim prikazom našeg asortimana ponude, privući što više korisnika. Naše inovacije zahtijevaju daljnja ulaganja te praćenje trendova, kako bi naposljetku ostvarili konkurentsku prednost, ali i povećali vrijednost naših usluga. 1.4. Kratki opis poslovnog modela Travel Guide predstavlja rješenje za svakog modernog i suvremenog čovjeka. Omogućuje odlazak na putovanja vašim omiljenim agencijama, uvid u galeriju fotografija vašeg omiljenog grada ili zemlje te razne načine uštede na smještaju prilikom putovanja. Pristup našim web stranicama je besplatan, takoĎer i registracija za korisnike, kako bi mogli biti u korak sa najnovijim informacijama. Glavne karakteristike našeg poslovnog modela su: jednostavno i brzo pretraţivanje stranice, uvid u najnovije informacije o putovanju u odreĎene turističke destinacije, te mogućnost komuniciranja sa ostalim korisnicima naših usluga diljem Europe. Uz postojanje smartphone aplikacije naše web stranice, korisnici mogu brzo i efikasno, bez upotrebe osobnog računala, preko svojih mobilnih telefona, pregledavati naše sadrţaje, ponude i usluge te komunicirati i razmjenjivati iskustva sa ostalim korisnicima.

6


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1. Misija Pokazati najljepše dijelove Europe našim korisnicima samo jednim klikom i pritom u potpunosti zadovoljiti njihove potrebe i ţelje. 2.2. Vizija Postati najomiljenija stranica svim korisnicima koji ţele proputovati Europu kroz nekoliko klikova iz svojih udobnih domova. Kreativnost, vrhunska profesionalnost, susretljivost i originalnost su odlike kojima teţimo. 2.3. Ciljevi projekta 

Povećati posjećenost naše stranice u 2013. Za 10%

Proširiti se na trţište egzotičnih zemalja koje nisu još u potpunosti otkrivene od strane turista do 2014.

Otvoriti vlastitu turističku agenciju na području Zagreba do 2016.

Pronaći nove načine koji će osigurati našim korisnicima još veću novčanu uštedu što će nam osigurati odreĎenu konkurentnu prednost na trţištu u roku od 6 mjeseci.

Pronaći nove sadrţaje koji će upotpuniti našu ponudu i diverzificirati nas meĎu konkurentima za 12 mjeseci.

7


3. POSLOVNI MODEL 3.1. Detaljan opis poslovnog modela Travel Guide je web stranica koja prije svega pruţa svojim korisnicima vaţne informacije vezane za velik broj turističkih destinacija diljem Europe. Omogućuje korisnicima uvid i u foto galeriju ţeljenih destinacija, što svakako pridonosi lakšem donošenju konačne odluke. TakoĎer smo razvili različite načine uštede za naše posjetitelje, odnosno pruţamo im korisne savjete kako proputovati cijelu Europu uz mali novčani budţet. Naše sjedište je u Zagrebu, meĎutim ne posjedujemo turističku agenciju nego se naše poslovanje odvija isključivo putem web stranice. Naša ponuda se sastoji od niza inovacija s time da radimo i na proširenju trenutačne ponude što će svakako rezultirati odreĎenom konkurentskom prednosti na trţištu. Ulaţemo velika marketinška sredstva u promociju naših usluga kako bismo upoznali korisnike diljem svijeta, a ne samo Europe, sa bogatim sadrţajem i ponudom naše stranice. 3.2. Vrijednosti poslovnog modela 

Ušteda vremena našim korisnicima-korisnici ne moraju trošiti svoje vrijeme na obilazak turističkih agencija za idealnim odmorom već samo s jednim klikom iz vlastitog doma mogu saznati sve informacije koje su im potrebne

Ušteda novca-pruţamo korisne savjete našim korisnicima na koji način uštedjeti novac kad je riječ o smještaju i odbiru restorana u odabranoj destinaciji.

Sigurnost-sve naše destinacije, hoteli i restorani su provjereni od strane naših stručnjaka kako bismo osigurali našim korisnicima siguran i ugodan boravak

Mogućnost dijeljenja iskustva sa ostalim korisnicima-na našoj web stranici postoji forum gdje korisnici rado dijele svoja iskustva sa ostalim posjetiteljima

Mobilne aplikacije-omogućava korisnicima da budu stalno u koraku sa najnovijim informacijama

Pruţa odličan i ugodan boravak 8


3.3. Organizacija projekta Cjelokupna organizacija sastoji se od programera, web dizajnera i marketinškog stručnjaka. Web dizajner

je osoba koja je prije svega zaduţena za izgled naše stranice i ponudu

najsvjeţijih informacija za naše korisnike. Osim toga zaduţen je i za postavljanje slika u našu foto galeriju kako bi u svakom trenutku bile dostupne našim korisnicima. Programer je zaduţen za izradu softvera za mobilne aplikacije koje korisnici mogu besplatno skinuti sa naše web stranice i instalirati na svoj mobilni ureĎaj. Marketinški stručnjaci su zaduţeni za promociju naše web stranice kako bi velik broj korisnika diljem svijeta bio upoznat s našom ponudom.

9


4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta 

Postojanje foruma za razmjenu iskustava i vaţnih informacija

Mogućnost uploadanja vlastitih fotografija, videa i sl.,

Smartphone aplikacija

Stavljanje oglasa za trenutno pruţanje smještaja u stranoj zemlji

Mogućnost razmjene osoba iz jedne strane zemlje u drugu dogovorom, radi uštede na smještaju

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrţi Inovacije koje mi nudimo su efikasne, jednostavne i moderne. Povećavaju vrijednost naših usluga i ponuda, jer na taj način drţimo korak sa najnovijim trendovima u svijetu turizma i organizacije putovanja. Korisniku je olakšano pretraţivanje jer se sve nalazi na jednom mjestu, dok je na njemu da odluči koju uslugu će iskoristiti te koju ponudu odabrati. 4.2.1. Inovacija 1: Postojanje foruma za razmjenu iskustava i vaţnih informacija Kao što je već navedeno, jedna od inovacija je postojanje foruma na našoj stranici, kako bi naši korisnici razmjenjivali svoja iskustva i neke vaţne informacije. Samo naši registrirani korisnici koji su učlanjeni na našem portalu, mogu komentirati, davati neke primjedbe, prijedloge, komunicirati sa drugim korisnicima te otvarati raznorazne podgrupe, dok oni korisnici koji nisu učlanjeni, mogu vidjeti samo dio foruma, te neke dijelove grupa i rasprava. To je efikasan i moderan način za ljude koji ţele nekamo otputovati, a nisu sigurni gdje ili kakvo je to odreĎeno mjesto, te stoga ovdje mogu iz prve ruke pročitati iskustva i viĎenja korisnika koji su već bili na tim odreĎenim mjestima, te ih oni moţda mogu posavjetovati, pripremiti, dati neka uputstva i sl. U svakom slučaju, korisnici si putem foruma uzajamno pomaţu i savjetuju, što pruţa zadovoljstvo objema stranama.

10


4.2.2. Inovacija 2: Mogućnost uploadanja vlastitih fotografija, video zapisa i sl. Mogućnost uploadanja vlastitih fotografija, video zapisa i sl. mogu samo naši registrirani korisnici. Korisnici ako ţele, nakon svakog vlastitog putovanja, mogu na forum stavljati slike tih odreĎenih destinacija koje su posjetili, neke video zapise, i sl., jer na taj način klijenti koji ţele nekamo otputovati mogu praktički uţivo doţivjeti taj grad, okolinu, tu odreĎenu zemlju, te se na temelju toga mogu lakše odlučiti. No, ono je korisno i za one naše potrošače koji moţda nemaju odreĎena novčana sredstva za luksuzna putovanja, da putem fotografija i video zapisa, mogu doţivjeti i zamisliti takve gradove i zemlje, jer im u budućnosti to moţe zatrebati. 4.2.3. Inovacija 3: Smartphone aplikacija Smartphone aplikacija je brz i jednostavan način pretraţivanja naše stranice, te naših usluga i ponuda. Ono osigurava da u svakom trenutku moţete vidjeti novosti na našem portalu, neke nove informacije, nove turističke ponude i sl., bez nepotrebnog čekanja da se spojite na Internet putem Vašeg osobnog računala ili laptopa. Skidanje aplikacije za mobitele je besplatno, a dostupna je za iPhone te android mobilne telefone, koji mogu podrţavati takvu vrstu aplikacije. 4.2.4. Inovacija 4: Stavljanje oglasa za trenutno pruţanje smještaja u stranoj zemlji Stavljanje oglasa za trenutno pruţanje smještaja u stranoj zemlji je idealan način smještaja u nekoj zemlji, jer primjerice, ako ne ostajete u odreĎenoj zemlji predugo, dakle svega nekoliko dana, a ne ţelite platiti veliku količinu novca za to razdoblje, ovo je pravo rješenje za takve situacije. Oni korisnici koji su voljni i koji mogu pruţiti smještaj do odreĎenog broja dana, tada oni stavljaju oglase na našoj stranici (znači da npr: imaju raspoloţiv krevet, ili gostinjske sobe i sl) kako bi ostali korisnici mogli oglase uočiti. Ukoliko nekim korisnicima odgovara ono što oni nude, oni se za ostale detalje oglasa (korištenje samo kreveta i kupaonice ili korištenje kompletne kuće i dr.) i oko cijene dogovaraju privatno, najčešće preko maila.

11


4.2.5. Inovacija 5: Mogućnost razmjene osoba iz jedne strane zemlje u drugu dogovorom, radi uštede na smještaju Uz navedenu mogućnost trenutnog pruţanja smještaja u stranoj zemlji, došli smo do ideje razmjene osoba iz jedne strane zemlje u drugu, radi uštede na smještaju. Ono što nas je potaklo da doĎemo do te ideje je sličnost kao i sa ''razmjenom studenata''. Znači, korisnici putem naše stranice, takoĎer stavljaju oglase da su voljni pruţiti smještaj u svojoj zemlji, ali samo onim korisnicima koji primjerice, dolaze iz neke odreĎene zemlje ili odreĎenog grada, gdje taj korisnik ţeli otputovati. Zatim se na takve oglase javljaju osobe, koje su iz tih specificiranih gradova ili zemalja, te se naposljetku, ako sve odgovara, za sve ostale detalje te dvije osobe dogovaraju privatno, putem maila (dakle, da li će pruţati samo smještaj, bez uključenog doručka, ručka ili večere, ili će pruţiti kompletnu uslugu, što ovisi o njima, na koji način će sve to naplatiti...). To je jedinstvena prilika, ako ţelite otputovati negdje, a moţete uvelike uštediti na smještaju, te omogućiti zadovoljstvo i sebi i drugima.

12


5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1. Popis modela stvaranja prihoda 

Pretplata na sadrţaj

Plaćanje po kliku

Sponzorstva

Posrednički modeli

5.2. Opis svakog pojedinog modela 5.2.1. Pretplata na sadrţaj S obzirom da je već navedeno da naša web stranica ima svoj vlastite registrirane korisnike, jedan od načina zarade za naše usluge bi bila pretplata na sadrţaj. Registracija za naše klijente bi bila na godišnjoj bazi, te bi se plaćala 50 kn. Tada registrirani korisnici imaju pristup svim našim bazama podataka i informacijama. Pristup sadrţajima i podacima, bi se naplaćivao dakle godišnje, putem Internet bankarstva, kreditnim ili debitnim karticama, te ostalim platnim karticama Diners ili American. TakoĎer bi se moglo naplaćivati putem SMS-a, slanjem poruke ili trajnim nalogom. 5.2.2. Plaćanje po kliku Naša web stranica koja je usko povezana sa turizmom i ugostiteljskim objektima, takoĎer bi pruţala mogućnost odlaska na njhiove web stranice i oglase putem klika, bez nepotrebnog pretraţivanja i surfanja po Internetu. Svaki oglas od nekih turističkih agencija, ugostiteljskih objekata, turističkih destinacija, turoperatora bio bi postavljen na našoj web stranici, te na svaki klik miša, znači automatski odlazak na njihove stranice, što bi značilo zarada. Cijena po kliku bi se razlikovala što se tiče sponzora, te da li se radi o animiranom, slikovnom, tekstualnom ili video oglasu. 5.2.3. Sponzorstva Putem naše web stranice ili nekih društvenih mreţa, traţili bi sponzore koji bi nam pruţili svu potrebnu financijsku podršku, na obostranu korist. 13


5.2.4. Posrednički modeli U ovom modelu, naša web stranica djeluje kao posrednik drugim turističkim kompanijama, agencijama, hotelima i sl. Njihovim prikazivanjem oglasa na našoj web stranici,te klikanjem na njega, korisnik se automatski preusmjerava na njihova web mjesta, te ako se odluči za kupnju nekog proizvoda ili pruţanje usluga, slijedi provizija za nas kao posrednika, s obzirom da je druga kompanija od korisnika imala korist.

14


6. KLIJENTI 6.1. Glavni klijenti Naši glavni klijenti će biti mlade osobe ţeljne nove avanture u nekoj od destinacija iz naše ponude. TakoĎer pod naše klijente spadaju i turističke agencije, koje ţele proširiti svoju ponudu ili pak umirovljenici koji ţele upoznati sve ljepote koje im Europa moţe pruţiti i na taj način ponovno proţivjeti svoju mladost. 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata 6.2.1. Klijent 1: Mlade osobe Mlade osobe su uvijek ţeljne novih izazova i avantura. Naša web stranica je kao stvorena za njih. Ovdje se mogu informirati o svemu što im je potrebno te mogu i upoznati i druge mlade osobe sličnih preferencija diljem svijeta, s kojima mogu dijeliti iskustva i sklapati doţivotna prijateljstva. TakoĎer predstavljaju i jedan od načina promocije našeg poslovanja, jer će svoja ugodna iskustva podijeliti sa svojim prijateljima, obitelji, poznanicima, što će rezultirati većom posjećenosti naše stranice. Zadovoljan klijent je ujedno i najbolji. 6.2.2. Klijent 2: Turističke agencije Kako bi proširili svoju postojeću ponudu turističke agencije česti su posjetitelji naše stranice. Tu se detaljno mogu informirati o preferencijama i potrebama današnjih korisnika, te mogu u skladu s tim mijenjati svoju ponudu. 6.2.3. Klijent 3: Umirovljenici Umirovljenici takoĎer predstavljaju jedan dio naših klijenata. Riječ je osobama s viškom slobodnog vremena koji ţele ponovno proţivjeti najsretnije trenutke iz mladosti. Čar putovanja je upravo ono što im treba. Upoznaju nove dijelove Europe, sklapaju nova prijateljstva i osjećaju se ponovno mladima i sretnima. Upravo zbog toga česti su posjetitelji naše stranice, jer su stalno u potrazi za novom avanturom.

15


6.3. Trţišta i jezik Web stranica Prije svega orijentirani smo na trţište Europe, meĎutim teţimo tome da se proširimo u budućnosti i na svjetsko trţište. Naša web stranica će biti na hrvatskom jeziku, meĎutim nudimo i pregled i na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku kako bi je mogli koristiti svi korisnici diljem svijeta, što nam omogućuje veću posjetljivost. 6.4. Registracija klijenata Svi posjetitelji koji ţele biti u toku sa najnovijim informacijama moraju se registrirati na našu stranicu. To znači da moraju imati vlastitu e-mail adresu, odabrati ţeljeno korisničko ime i lozinku. Na taj način će im biti omogućen pristup svim informacijama i slikama iz naše ponude. TakoĎer će im biti i omogućeno besplatno skidanje svih sadrţaja s naše stranice kao i mobilne aplikacije, kako bi mogli u svakom trenutku dobiti ţeljene informacije. Slika br.1: Registracijski obrazac za korisnike

Izvor: http://www.jotform.com/ (30.oţujka 2013.) 16


6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pruţanja svih sadrţaja Lojalnim i odanim klijentima, odnosno onim klijentima koji se registriraju na našoj web stranici, nudit ćemo neke posebne pogodnosti. Neke od tih pogodnosti su: popust na traţenu uslugu, te na temelju kontinuiranog sudjelovanja na forumima, nuditi ćemo popust na neko odreĎeno putovanje. S obzirom da je naš sav sadrţaj i ostale baze podataka javno dostupne na našoj web stranici i potpuno besplatne, smatramo da je to dobra strategija i taktika za našu web stranicu jer ćemo tako privući više posjetitelja i omogućiti im da se bolje upoznaju sa našim cjelokupnim asortimanom usluga.

17


7. PARTNERI 7.1. Glavni suradnici Kako bismo mogli obavljati naš posao na pravi način i u potpunosti suraĎujemo i s drugim osobama iz naše branše. Naši suradnici su turističke agencije, hoteli, restorani, zrakoplovne kompanije. 7.2. Opis suradnika 7.2.1. Suradnik 1: Turističke agencije Osim što se detaljno informiraju o potrebama i iskustvima korisnika na našoj stranici, takoĎer promoviraju svoju ponudu putem nas. Na našoj web stranici redovito objavljuju i promoviraju svoju ponudu nudeći našim korisnicima odreĎene popuste namijenjene upravo njima. 7.2.2. Suradnik 2: Hotelijerski objekti Kako bi detaljno predstavili svoju ponudu turistima izvan svojih granica, koriste se našom web stranicom. Promoviraju svoje hotele, hostele, apartmane nudeći našim posjetiteljima značajne popuste za vrhunski smještaj u odabranoj destinaciji. 7.2.3. Suradnik 3: Restorani Rado suraĎujemo sa velikim brojem restorana i ugostiteljskih objekata, promovirajući njihovu bogatu gastronomsku ponudu našim korisnicima. To rezultira najboljom ponudom za naše korisnike, osigurana im je vrhunska hrana po sniţenim cijenama, koje si mogu priuštit svi posjetitelji različitih novčanih budţeta. 7.2.4. Suradnik 4: Zrakoplovne kompanije S obzirom da nudimo putovanja i u najudaljenije dijelove Europe, zrakoplovne kompanije su idealan suradnik za nas. Promoviramo njihovu ponudu, što rezultira velike popuste za naĎe korisnike pri kupnji karata, koje bi inače bile preskupe za naše korisnike.

18


7.2.5. Suradnik 5: Osobe koje pruţaju trenutni smještaj u stranoj zemlji Kao što je već navedeno, naša stranica pruţa oglase onih korisnika koji pruţaju smještaj drugima na odreĎeno vrijeme, ukoliko imaju raspoloţiv prostor. Na taj način, stavljanjem takvih oglasa, ono omogućuje privlačenje paţnje ostalih korisnika te potencijalnih klijenata.

19


8. KONKURENCIJA 8.1. Glavni konkurenti Naši glavni konkurenti su: turističke agencije, slične Web stranice te turoperatori. 8.1.1. Konkurent 1: Turističke agencije Naš glavni konkurent su turističke agencije, jer one predstavljaju sve jednako kao i mi, ali na malo drugačiji, pristupačniji način. Turističke agencije poput General Turist, Atlas i sl. pruţaju većinu usluga kao i mi, no kod njih još postoji mogućnost automatskog rezerviranja putovanja, hotelskog smještaja, korištenje popusta na odreĎena putovanja povodm blagdana ili sezona. Oni uz sve to, pruţaju svoje usluge i fizički, preko svojih zaposlenika, dakle u svojim prostorijama, smještenih u centrima grada, gdje klijent moţe osobno navratiti te dobiti uvid u putovanje iz druge perspektive. U slučaju nemogućnosti odlaţenja osobno kod turističkih agencija uvijek se mogu kontaktirati putem telefona ili telefaksa. 8.1.2. Konkurent 2: Slične web stranice Postoje razne web stranice sa sličnim pristupom sadrţajima i bazam podataka poput naše web stranice. TakoĎer, i one prikazuju ponudu raznih putovanja uz automatski prikladnim hotelskim smještajem, galerije slika i video zapisa te oglase drugih kompanija vezane za našu djelatnost. 8.1.3. Konkurent 3: Turoperatori Turoperatori kao i turističke agencije, predstavljaju nam konkurenciju, jer se ovdje takoĎer radi o organizaciji putovanja. Naša web stranica samo prikazuje usluge, ponudu turističkih destinacija, dok turoperateri oraniziraju kompletno putovanje, no najčešće koriste turističke agencije kao posrednike za pruţanje usluge putovanja. 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na trţištu Sličnosti našeg pruţanja usluga s postojećim projektima na trţištu bi bile to da i jedni i drugi prikazujemo ponude putovanja prema odreĎenim turističkim destinacijama, prikazujemo uz to cijenu putovanja, što je sve uključeno u to putovanje, neka razgledanja, posjete nekim 20


znamenitostima, muzejima i sl. TakoĎer prikazujemo i smještaj koji je povoljan i koji odgovara našem putovanju, gdje se nalazi, što sve uključuje, te naravno fotografije koje će korisnicima dočarati izgled i vibru zemlje. Što se tiče različitosti sa postojećim projektima na trţištu, one su to što mi u principu nudimo sve na jednom mjestu, te ono polazi od naših inovacija. Sve usluge koje smo mi naveli kao inovacije, odreĎeni projekti i kompanije nemaju na svojim stranicama, već je potrebno pretraţivanje po Internetu za tim uslugama, koje se nalaze zasebno na različitim web stranicama. 8.3. Konkurentska prednost projekta Konkurentska prednost našeg projekta leţi u našim inovacijama. Smatramo da naše inovacije dovode naš projekt na višu razinu, jer potrošači ne moraju surfati po Internetu za ostalim web stranicama, za odreĎenim uslugama, ako mi to pruţamo na svojoj web stranici. Bez nepotrebnog pretraţivanja po Internetu, korisnici mogu jednostavno i djelotvorno pretraţivati usluge putem naše web stranice, ako su im potrebne. Zadovoljstvo klijenata odraţava se na nas, te u našoj potrazi za još boljim, efektnijim inovacijama i uslugama.

21


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1. Web hosting projekta Za naš projekt odlučili smo se za Dudohost web hosting. Ključne prednosti su: 1  Nova generacija Intel X servera  99,99% Uptime garantiran  15 dana povrat novca garantiran  100% zadovoljstvo garantirano  SolusVM management, OpenVZ  cPanel/WHM panel  Besplatan RvSiteBuilder  Besplatan Softaculous  PayPal, Skrill, NetBanking  Nema preprodaje servera  Kvaliteta, Stabilnost, Brzina, Cijena  Nema skrivenih troškova Odlučili smo se za Business paket. Karakteristike paketa su:

1

Disk Prostor- 18 GB

Mjesečni Prostor- 200 GB

Server OS- LINUX Cpanel

Lokacija Servera- EUROPA-USA

Setup- besplatno

Besplatna Domena- DA

Add on Domene- 4

Parked Domene- 10

Poddomene- neograničeno

http://dudohost.com/web-hosting (15.oţujka 2013.)

22


E-mail Računa- neograničeno

FTP Računa- 30

Vlastita IP Adresa- uz nadoplatu

My SQL 5 Baza- neograničeno

Softaculous Autoinstaller- DA

RvSiteBuilder- DA

Webmail Pristup- DA

RAID Disk- DA

Erorr stranice- DA

SpamAssassin- DA

phpMyAdmin- DA

Ruby on Rails- DA

Zend Optimizer- DA

SuPHP, SUHOSIN- DA

CIJENE: 

Mjesečno- 34,43 kn

Kvartalno- 103,29 kn

Polugodišnje- 206,58 kn

Godišnje- 413,16 kn

9.2. Web domene projekta Studio4web smo odabrali za provjeru dostupnosti hrvatske i komercijalne domene.2 Naziv naše domene je www.travelguide.hr jer je u skladu sa onim što mi nudimo. Jasno označava čime se bavimo i na što se odnosi naš projekt. Relativno je kratka, sadrţi ključne riječi za našu djelatnost, te se lako pamti. Njezin naziv se sastoji od jedne riječi, ne sadrţi nikakve komplicirane znakove, kako bi nas naši korisnici i potencijalni klijenti mogli brţe i jednostavnije pronaći na Internetu.

2

https://user.studio4web.com/domainchecker.php (15.oţujka 2013.)

23


9.2.1. .hr domena Naziv naše hrvatske domene je www.travelguide.hr. U nastavku je vidljiva dostupnost naše domene.

Slika br.2: Prikaz hrvatske domene TRAVEL GUIDE web stranice

Izvor: https://user.studio4web.com/domainchecker.php (15.oţujka 2013.) 9.2.2. Komercijalne domene Odlučili smo se i za neke komercijalne domene, jer ţelimo naše poslovanje proširiti na svjetsko trţište, s obzirom da trenutno prikazujemo turističke ponude i usluge za Europu. Ţelimo imati pristup više komercijalnih domena, jer nastojimo osigurati korisnike diljem svijeta i Europe trenutno. Stoga smo provjerili dostupnost nekih od komercijalnih domena koje ćemo takoĎer koristiti kao konkurentnu prednost, a to su: .com.hr, .uk.com i .de.com.

24


Slika br.3: Prikaz komercijalne domene .com.hr

Izvor: https://user.studio4web.com/domainchecker.php (15.oĹŁujka 2013.) Slika br.4: Prikaz komercijalne domene .uk.com

Izvor: https://user.studio4web.com/domainchecker.php (15.oĹŁujka 2013.)

25


Slika br.5: Prikaz komercijalne domene .de.com

Izvor: https://user.studio4web.com/domainchecker.php (15.oĹŁujka 2013.)

26


10. CMS SUSTAV 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Popis CMS sustava: 

Joomla, http://www.joomla.org/ ili http://www.crojoomla.com/

Xsite, http://www.xsite.com.hr

Mambo, http://www.mamboserver.com/

Global Dizajn, http://www.globaldizajn.hr/Default.aspx

10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Za izradu našeg projekta odabrali smo Joomla CMS sustav. Za početak, jedno od najbitnijih karakteristika je da je Joomla besplatan CMS sustav. Joomla je uz Wordpress svakako najbolji i najkorišteniji CMS na svijetu. Što se tiče instalacije programa, ono zahtijeva pomoć informatičkog stručnjaka, što iznosi 10 sati rada po 50 kn/ sat, te ukupni trošak instalacije iznosi 500 kn. Ono omogućuje: 3

3

Detaljnije upravljanje dozvolama i grupama korisnika

Napredniju i fleksibilniju organizaciju sadrţaja

Napredniju instalaciju dodataka

Multijezičnost sadrţaja bez dodatnih komponenti

Mnoge dodatne mogućnosti

http://www.crojoomla.com/ (20.oţujka 2013.)

27


11. MARKETINŠKI PLAN 11.1. Marketinški plan projekta Marketinški plan omogućuje poduzeću da pravilno usmjeri svoja marketinška djelovanja te ujedno da i motivira i fokusira svoje zaposlenike na obavljanje aktivnosti koje su potrebne za uspjeh poduzeća i njegova proizvoda. TakoĎer poboljšava šanse poduzeća za uspjeh na trţištu i osigurava što bolji plasman proizvoda. Svaki marketinški plan se sastoji od: 

Izvršni saţetak

Analiza stanja

Marketinška strategija

Financije

Kontrola

Trţište, čiji smo i mi dio, svakim danom raste sve više i više i ujedno mu se pridruţuje veliki broj korisnika. Danas postoji veliki broj web stranica sa sličnim sadrţajem , kao i turističkih agencija koje nastoje proširiti svoj krug djelatnosti. Naša glavna ciljna skupina su mladi potrošači, koji ţele proputovati Europu uz što skromniji budţet, a da pritom iskuse sve čari koje im europske turističke destinacije nude. Nastojimo biti u koraku sa potrebama i ţeljama današnje mladeţi, a da bismo to mogli i ostvariti moramo se stalno inovirati. Ponosimo se prije svega pozitivnom radno atmosferom, koja je pokretač svega, te nastojimo uvijek imati aţurne informacije o svim dogaĎanjima vezanima za naše okruţenje. Naši konkurenti su prvenstveno web stranice sa sličnim sadrţajem i upravo zbog toga nastojimo diferencirati našu ponudu u svakoj prilici kako bismo se istakli na tako veliko trţištu. Osim web stranica konkurenciju nam predstavljaju i turističke agencije koje nude sličnu vrstu usluga, ali često i suraĎujemo s njima kako bismo našim korisnicima pruţili što kvalitetniju uslugu.

28


Marketinška strategija predstavlja mogućnost da svi sudionici spoznaju dugoročne marketinške ciljeve na trţištu, kao i mogućnosti za njihovo ostvarenje. Prvenstveno koristimo strategiju komunikacije, jer je naša glavna prednost aţurne informacije svima našim korisnicima. Omogućujemo im kvalitetne i točne informacije na brz i jednostavan način te im dodatno pruţamo mogućnost komunikacije sa ostalim našim korisnicima. TakoĎer koristimo i strategiju diferencijacije kako bismo našim korisnicima uvijek pruţili nešto novo, inovativno i jedinstveno ( mobilne aplikacije ). Uz sve navedeno veliku pozornost pridodajemo i iskustvima i doţivljajima naših korisnika. Zahvaljujući tim dodatnim informacija u mogućnosti smo uvijek poboljšati našu ponudu kako bismo u potpunosti zadovoljili potrebe i ţelje naših korisnika. 11.2. Ključne riječi projekta Ključne riječi koje bi se upisivale u traţilicu bile bi putovanja, razmjena, oglasi, ponuda, ugostitetljski objekti, budţet, destinacija, Europa, mobilne aplikacije. 11.3. Google AdWords oglas Za oglašavanje našeg servisa odabrali smo Google AdWords. Za naziv kampanje odabrali smo travelguide.hr, te pretraţivačke i prikazivačke mreţe. (Slika br.6.) Što se tiče lokacije, odabrali smo Hrvatsku, dok smo izdvojili iznos proračuna od 70 kn po danu. (Slika br.7.)

29


Slika br.6: Postavke kampanje

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8116577821&__c=9853659421#n.CA MPAIGNSETTINGS_BUNDLED_DEFAULT (02. travnja 2013.) Slika br.7: Postavke kampanje

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8116577821&__c=9853659421#n.CA MPAIGNSETTINGS_BUNDLED_DEFAULT (02. travnja 2013.) 30


Slika br.8: Izrada grupnog oglasa

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8116577821&__c=9853659421#n.AD GROUP_119622789&app=cm (02. travnja 2013.) Slika br.9: Ključne riječi

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=9853659421&__u=8116577821#c.119 622429.key&app=cm (02.travnja 2013.) 31


11.4. Oglašavanje na društvenim mreţama Društvene mreţe na kojima bismo oglašavali naše usluge su: Facebook, Tweeter i Linkedln. Maximalni dnevni budţet bi bio 80 kn, odnosno 0,08 kn po kliku. 11.5. Tablica marketinškog plana

TIP OGLAŠAVANJA

WEB

TERMMINI

TROŠKOVI

OPIS

ADRESA

OGLAŠAVA

OGLAŠAVA

OGLAŠAVA

NJA

NJA

80 kn/ dan

-oglasi

na

lijevoj

strani,

0,08kn

po

OGLAŠAVA NJA NJA 1. facebook

www.facebo

svakodnevno

ok.com

kliku 2. twitter

www.tweeter

svakodnevno

80 kn/ dan

.com

-oglasi

na

lijevoj

strani,

0,08kn po liku 3. GoogleAdwords

www.google

3 puta tjedno

70 kn/ dan

adwords.com

-oglasi koji se pojavljuju nakon

upisa

glavnih riječi u traţilicu, plaćanje

po

kliku 4. linkedln

www.linkedl

svakodnevno

80 kn/ dan

n.com

-oglasi

na

lijevoj

strani,

0,08

kn

po

kliku 5. dnevnik.hr

www.dnevni

3 puta tjedno

k.hr

150 kn/ dan

-oglas traje 12 sati,banner vodi na web str

32


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Kao što je već prethodno navedeno, programer koji je zaduţen za izradu softvera mobilne aplikacije naše web stranice, korisnici će moći besplatno skinuti sa naše stranice te instalirati na svoj mobilni ureĎaj. Odlučili smo se i za tu vrstu oglašavanja, jer su mobilne aplikacije sve više i više u upotrebi, s obzirom da mnogo ljudi primjerice, u odreĎenom trenutku nisu za svojim stolnim ili prijenosnim računalom, te zbog toga su onemogućeni i zakinuti za odreĎene informacije i podatke, koji su njima od velike vaţnosti. Upravo zbog toga, aplikacija Travel Guidea, je jednostavan i brz način pretraţivanja istoimene web stranice. Putem registracije naših korisnika, ono će biti prvenstveno trenutno jedan od načina uspostavljanja kontakta s njima. 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Korisnici bi se morali registrirati kako bi mogli ostvariti odreĎene pogodnosti, dok je sav sadrţaj i ostale baze podataka javno dostupne i besplatne. Instaliranjem mobilne aplikacije, korisnici će u svakom trenutku moći pregledavati naše najnovije oglase, ponude i ostali asortiman usluga, bez nepotrebnog čekanja da se spojite na Internet. Aplikacija će biti dostupna za sve android mobilne telefone, iPhone mobilne telefone, koji podrţavaju takvu vrstu aplikacije. Cijena izrade naše aplikacije ovisiti će o kompleksnosti projekta, koje sve karakteristike obuhvaća, pregledavanje sadrţaja, registracija i sl., no s obzirom da mi ţelimo da nam aplikacija bude jednostavna za rukovanje, te jednako tako pregledna i efikasna, cijena izrade iznosila bi pribliţno par tisuća kuna. Naravno zavisi o tome, koliko je potrebno dana da se ona isprogramira te da li ćemo koristiti usluge nekog poduzeća koje je kvalificirano isključivo za izradu mobilnih aplikacija, internet i marketing ili ćemo koristiti usluge neke odreĎene osobe koja se jednostavno zna sluţiti takvim programima. 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti aplikacije Korisničko sučelje naše aplikacije mora biti napravljeno na način da omogućuje jednostavan i efikasan uvid u web stranicu, te da prikazuje one najbitnije podatke, da je sve posloţeno na način na koji je i na web stranici, eventualno bez nekih dodtanih marketinških oglasa, da su fotografije i tekst dovoljno velike da se mogu normalno pregledavati, ujedno i asortiman naše 33


ponude. Brzina pokretanja aplikacije; s obzirom da naša aplikacija sluţi najviše za pregledavanje i pretraţivanje sadrţaja, brzina pokretanja i otvaranja nekih funkcionalnosti, nekih sadrţaja putem aplikacije, iznosi pribliţno oko 2,3, sekunde vremena. Za pokretanje nekih video zapisa, potrebno je malo više vremena, što zavisi o veličini i trajanju video zapisa. Funkcionalnosti aplikacije Travel Guide: 1. Services (Usluge)- ono sluţi za prikaz usluga koje naša aplikacija nudi. Uključuju usluge korisničkog foruma za razmjenu iskustava, galeriju fotografija i video zapisa, oglase što se tiču razmjene osoba iz jedne zemlje u drugu i oglase koji nude smještaj u inozemstvu te naše web mjesto. 2. Gallery (Galerija)- uključuje galeriju fotografija i video zapisa. Mi smo za naš projekt prikazali nekolicinu fotografija, nekih odreĎenih europskih gradova (Pariz, Monte Carlo...) 3. News (Vijesti ili oglasi)- ova ikonica omogućuje prikaz novih podataka, oglasa o odreĎenim ponudama za putovanje, gdje korisnik moţe na mjestu pročitati sve o ponuĎenim putovanjima 4. Info- ono se automatski veţe za novosti ili oglase, jer prikazuje oglase najpovoljnijih oblika smještaja, restorana te oglase zrakoplovnih kompanija, što prikazuje cijenu i ostale mogućnosti leta. 5. Contacts (Kontakti)- na ovom mjestu prikazuje se naša web stranica, gdje korisnik moţe u svakom trenutku pogledati i još raznovrsniju ponudu, te naš e-mail, gdje sve konstruktivne prijedloge i kritike, postojeći korisnici mogu poslati i očekivati povratne informacije od strane naših operatera

34


12.4. GrafiÄ?ki prikaz funkcionalnosti Slika br.10: Prikaz glavnog izbornika aplikacije

Izvor: https://ibuildapp.com/app.php?462960,413730 (30.oĹŁujka 2013.)

35


Slika br.11: PonuĎene usluge aplikacije

Izvor: https://ibuildapp.com/app.php?462960,413730 (30.oţujka 2013.)

36


Slika br.12: Galerija vlastitih fotografija

Izvor: https://ibuildapp.com/app.php?462960,413730 (30. oĹŁujka 2013.)

37


Slika br.13: Prikaz novosti o trenutno ponuÄŽenim putovanjima

Izvor: https://ibuildapp.com/app.php?462960,413730 (30.oĹŁujka 2013.)

38


Slika br.14: Izbornik ponuÄŽenih ugostiteljskih i hotelijerskih objekata te zrakoplovne kompanije

Izvor: https://ibuildapp.com/app.php?462960,413730 (30.oĹŁujka 2013.)

39


Slika br.15: Prikaz kontakta web portala Travel Guide

Izvor: https://ibuildapp.com/app.php?462960,413730 (30.oĹŁujka 2013.)

40


12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Registracijom i prijavom, prilikom korištenja naše web stranice, potrošači dopuštaju ovakvom obliku oglašavanja da im prikazuje najnovije informacije i podatke, vezane za putovanja. Autentifikacijom i autorizacijom korisnika, potrošači dobivaju raznorazne informacije o trenutnim ponudama što se nude i prikazuju te o ostalim uslugama što naš projekt nudi. Korisnici uglavnom reagiraju na poruke koje ih zanimju te koje im se čine korisne i izvedive. Korisnik sam odlučuje o tome na koju će poruku reagirati, od svih oglašivačkih reklama. Sa naše strane, najčešće se radi o raznim nagradnim igrama, popustima i bonusima za postojeće korisnike na odreĎena putovanja i sl.

Mogućnosti mobilnog oglašavanja:  Personalizirana komunikacija sa potrošačem  Stvaranje ponuda za sve vrste i tipove potrošača  Fleksibilniji i jeftiniji način  Porast upotrebe modernih tehnoloških rješenja- pametnih mobilnih telefona  Kreiranje nagradnih igara, pruţanje popusta i raznih bonusa

41


13. WEB 2.0. TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook profil projekta Slika br.16: Facebook profil projekta

Izvor: http://www.facebook.com/pages/Travel-guide/554366167927917 (28. oĹŁujka 2013.)

42


13.2. Linkedln profil autora projekta Slika br.17: Linkedln profil projekta

Izvor: http://www.linkedin.com/pub/travel-guide/69/284/102 (28.oĹŁujka 2013.)

43


13.3. Twitter profil projekta Slika br.18: Twitter profil projekta

Izvor: https://twitter.com/TravelGuide15 (28.oĹŁujka 2013.)

44


14. SWOT ANALIZA Tablica br.1: SWOT analiza SNAGE - visoka kvaliteta usluga

SLABOSTI - nerazvijenost na svjetskom trţištu

- upotreba suvremenih tehnoloških rješenja

- nepostojanje fizičkog oblika poduzeća

- razvijenost na domaćem i stranom trţištu

- nedovoljna kvaliteta usluga

- sposoban i kvalitetan stručni kadar - suradnja sa ugostiteljskim i hotelijerskim objektima -pristupačnost PREDNOSTI PRIJETNJE - relativno nizak nivo prijetnje od domaćih - zahtjevi korisnika konkurenata - pojava novih konkurenata - razvoj novih tehnologija - nedovoljni asortiman usluga - diverzifikacija usluge - nezainteresiranost korisnika - otvoriti vlastitu turističku agenciju u fizičkom obliku

45


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Nakon što smo se odlučili za pretvaranje našeg projekta u stvarnost, potrebno je izračunati i provesti odreĎene troškove. Prvo i osnovno, što je potrebno za pokretanje web stranice našeg projekta je registracija domene, za koju ćemo nakon pomnog istraţivanja izdvojiti oko pribliţno 1.000,00 kn + PDV. Uz plaćanje domene, takoĎer ćemo i koristiti usluge web hostinga, za što ćemo izdvojiti 1.000,00 kn + PDV. Za izradu web stranice, izdvojiti ćemo 5.000,00 kn. Razlog tome je kontinuirano ulaganje te izrada kvalitetne web stranice koja će se prilagoĎavati potrebama i ţeljama potrošača i biti u korak sa najnovijim trendovima. Trošak izrade aplikacije iznositi će 4.000,00 kn. Nakon tih početnih troškova, 4.000,00 kn ćemo izdvojiti za

iznamjljivanje poslovnog

prostora za naše web operatere i programere. Što se tiče opremanja poslovnog prostora, oko 15.000,00 kn ćemo izdvojiti za kupnju računala te ostalih uredskih potrepština za početak. Kako naposljetku ţelimo od naše web stranice prijeći u fizički oblik našeg projekta, 1.000,00 kn ćemo na mjesečnoj bazi izdvajati za istraţivanje trţišta, te da vidimo da li su reakcije naših potrošača pozitivne. 115.000,00 kn ćemo izdvojiti za troškove marketinškog oglašavanja putem Interneta. Smatramo da će nam se uloţeni kapital vratiti kroz sljedećih 3 godine. Tablica br.2: Troškovi pokretanja projekta TROŠKOVI Registracija domene i web hosting

IZNOS TROŠKOVA 2.000,00 kn

Web stranica i CMS sustav

5.000,00 kn

Mobilna aplikacija Najam poslovnog prostora

4.000,00 kn 4.000,00 kn 15.000,00 kn

Uredska oprema Istraţivanje trţišta

1.000,00 kn

Marketinško oglašavanje

115.000,00 kn

UKUPNO

146.000,00 kn

46


16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1. Struktura web stranice projekta Struktura naše web stranice sastoji se od 7 glavnih stranica i 2 podstranice.

 Početna  O nama

a) Misija, vizija i ciljevi  Usluge  Aplikacije  Newsletter

a) Prijava  Kontakt  Sitemap

47


16.2. Opis strukture web stranice projekta Na Početnoj stranici, objavili smo 5 fotografija, kako bi korisnici stekli utiske o odreĎenim stranim zemljama. TakoĎer, smo prikazali dva ekrana, uz pomoć kojih se automatskim klikom na njih, prikazuju dvije od ponuĎenih stranica. Uz slogan ''Zajamčena kvaliteta i pouzdanost informacija!'' nastojimo privući odreĎeni potencijal korisnika. Stranica O nama govori ukratko o našem modelu poslovanja i njegovim karakteristikama, zajendo predočena sa turističkom fotografijom. Ovdje se prvi put prikazuje podstranica Misija, vizija i ciljevi, što prikazuje ugrubo misiju, viziju i ciljeve našeg projekta. Stranica Usluge prikazuje naše usluge i ono o čemu se radi u našem modelu poslovanja. Svaka usluga je jednostavno i kratko objašnjena uz odgovarajuću fotografiju. Na stranici Mobilne aplikacije vidimo 6 fotografija grafičkog prikaza mobilne aplikacije Travel Guidea, tj. njezine ekranske prikaze sa smartphonea (iPhone) i kako bi ona otprilike trebala izgledati u stvarnosti, te objašnjenje što zapravo za nas znače mobilne aplikacije i naša povezanost sa suvremenom tehnologijom. Newsletter sadrţi glavne i najbitnije informacije o našem projektu kako bi privukli što više korisnika, te uz podstranicu Prijava, vidimo način na koji se korisnici mogu prijaviti za primanje informacija o Travel Guideu preko našeg newslettera. Stranica Kontakt prikazuje naše osnovne informacije, adresu našeg ureda, e-mail, telefonski(fiksni) broj te registracijski obrazac. Uz osnovne informacije nalazi se i karta grada Zagreba, radi lakšeg pronalaţenja naše fizičke adrese. Sitemap je zadnja stranica našeg projekta, koja prikazuje cjelokupnu strukturu naše web stranice.

48


17. ZAKLJUČAK Travel Guide je web stranica koja kroz nekoliko klikova vodi korisnike na putovanje iz njihovih snova. Trudimo se u potpunosti zadovoljiti ţelje i potrebe svih naših korisnika nudeći im raznovrsne sadrţaje na vrlo jednostavan i brz način. Uvijek smo u potrazi za nečim novim i izazovnim, kako bismo postali što konkurentniji na trţištu. Cilj nam je postati najomiljenija stranica za sve korisnike ţeljne putovanja, avantura i istraţivanja onog što dosad nije u potpunosti istraţeno. Glavne karakteristike Travel Guide-a su jednostavno i brzo pretraţivanje stranice, uvid u najsvjeţije informacije o putovanju u odreĎene turističke destinacije, te mogućnost komuniciranja sa ostalim korisnicima naših usluga diljem svijeta. Uz postojanje smartphone aplikacije naše web stranice korisnicima je omogućeno brzo i efikasno pregledavanje našeg sadrţaja uz pomoć vlastitih mobilnih ureĎaja. To je mjesto gdje mogu pregledati sve što ih zanima u vezi odreĎene turističke destinacije, te ujedno razmjenjivati stečena iskustva sa ostatkom svijeta. Pruţanje informacija i usluga putem Interneta postaje stil ţivota današnjih potrošača, stoga smo i mi odlučili postati dio tog trenda.

49


18. POPIS LITERATURE 

Crojoomla, http://www.crojoomla.com/ (20.oţujka 2013.)

Dudohost, http://dudohost.com/web-hosting (15.oţujka 2013.)

Studio4web, https://user.studio4web.com/domainchecker.php (15.oţujka 2013.)

50


19. POPIS WEB LINKOVA 

Facebook profil projekta http://www.facebook.com/pages/Travelguide/554366167927917

Linkedln profil projekta http://www.linkedin.com/pub/travel-guide/69/284/102

Twitter profil projekta https://twitter.com/TravelGuide15

Web stranica projekta http://travelguide283.wix.com/travel-guide-1

51


20. POPIS SLIKA Slika br.1: Registracijski obrazac za korisnike........................................................................16 Slika br.2: Prikaz hrvatske domene TRAVEL GUIDE web stranice.....................................24 Slika br.3: Prikaz komercijalne domene .com.hr.....................................................................25 Slika br.4: Prikaz komercijalne domene .uk.com....................................................................25 Slika br.5: Prikaz komercijalne domene .de.com....................................................................26 Slika br.6: Postavke kampanje................................................................................................30 Slika br.7: Postavke kampanje................................................................................................30 Slika br.8: Izrada grupnog oglasa...........................................................................................31 Slika br.9: Ključne riječi.........................................................................................................31 Slika br.10: Prikaz glavnog izbornika aplikacije....................................................................35 Slika br.11: PonuĎene usluge aplikacije.................................................................................36 Slika br.12: Galerija vlastitih fotografija................................................................................37 Slika br.13: Prikaz novosti o trenutno ponuĎenim putovanjima............................................38 Slika br.14: Izbornik ponuĎenih ugostiteljskih i hotelijerskih objekata te zrakoplovne kompanije...............................................................................................................................39 Slika br.15: Prikaz kontakta web portala Travel Guide.........................................................40 Slika br.16: Facebook profil projekta.....................................................................................42 Slika br.17: Linkedln profil projekta......................................................................................43 Slika br.18: Twitter profil projekta.........................................................................................44 52


21. ลขIVOTOPIS Iva Mesiฤ‡

53


Ana Markić

54


22. SAŢETAK Travel Guide je web stranica, koja omogućuje svojim korisnicima jednostavnu i brzu pretragu svih turističkih destinacija na području Europe, njihovu cjelokupnu ponudu uključujući i različite fotografije, kako bi im sve u potpunosti dočarali. Travel Guide predstavlja prvi izvor informacija svim osobama ţeljnima avantura i izazova uz minimalne troškove. Naš glavni cilj je zadovoljiti potrebe i ţelje svih korisnika pruţajući im sve bitne informacije na vrlo jednostavan i brz način. Misija nam je pokazati najljepše dijelove Europe samo jednim klikom, te nam je vizija postati najomiljenija web stranica svim korisnicima koji ţele iskusiti nešto novo. Kroz period od nekoliko godina ţelimo povećati posjećenost naše stranice i aspiracija nam je proširiti se i na trţište egzotičnih zemalja Europe, koje još nisu u potpunost otkrivene od strane turista. Ono čemu najviše teţimo je vlastita turistička agencija, koju planiramo otvoriti na području Zagreba do 2016. godine, te svakodnevno radimo na proširenju naše trenutačne ponude kako bismo našim korisnicima ponudili nešto novo i zanimljivo. Cjelokupna organizacija projekta se sastoji od programera, web dizajnera i marketinškog stručnjaka koji se zajedničkim snagama brinu o web stranici i vrijedno rade na proširenju ponude, što će u konačnici rezultirati boljom pozicijom na dosta konkurentnom trţištu. Kako bismo to i postigli uveli smo i nekoliko inovacija, kao što je i forum, koji sluţi za razmjenu informacija meĎu korisnicima. Nudimo takoĎer i mogućnost uploadanja vlastitih fotografija, ali svakako moramo istaknuti i smartphone aplikaciju, koja omogućuje korisnicima da u svakom trenu imaju pristup cijelom sadrţaju. Osmisli smo i nekoliko načina ostvarivanja prihoda, ko što je pretplata na sadrţaj, što znači da bi naši korisnici plaćali godišnju registraciju, a zauzvrat bi imali stalni pristup svim našim bazama podataka i informacijama. TakoĎer vidimo i dodatne prihode u oglašavanju brojnih turističkih objekata na našoj stranici, za što bismo dobivali odreĎene naknade. Glavni klijenti Travel Guide-a bi bile mlade osobe ţeljne novih avantura i izazova ili pak turističke agencije kojima je naša web stranica izvor informacija o potrebama i preferencijama današnjih korisnika. Kako bismo zaista bili uspješni u poslu kojim se bavimo suraĎujemo s brojim turističkim agencijama, zrakoplovnim kompanijama, ugostiteljskim objektima. Iako nam predstavljaju i odreĎenu vrstu konkurencije smatramo da zajedničkim snagama moţemo postići krajnji cilj, a to je zadovoljan korisnik. Internet je najmoćniji medij današnjice , te 55


smatramo da bi nam najbolji način oglašavanja bio putem društvenih mreţa. Stoga smo se odlučili oglašavati na Facebook-u, GoogleAdwords-u, Twitter-u i Linkedin-u. Uz sve navedeno Travel Guide pruţa svojim korisnicima i mogućnost besplatnog skidanja smartphone aplikacije za svoje mobilne ureĎaje, što znači da će korisnici svakom trenutku biti upoznati sa najsvjeţijim informacijama. Da bi naš projekt postao stvarnost, potrebno je izračunati troškove pokretanja projekta, što smo i učinili. Za samu izradu web stranice potrebno nam je oko 12 000 kuna plus dodatni troškovi za naše programere i stručnjake. I na kraju moţemo samo zaključiti da Travel Guide predstavlja budućnost za sve korisnike, koji ţele proputovati Europu pa i svijet.

56


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica projekta 2. Obavijesni bilten- newsletter 3. Slike (screenshotovi) Web stranica projekta 4. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) 5. Brošura prezentacije (tzv. handsouti)

57


1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica projekta

58


2. Obavijesni bilten- newsletter

59


3. Slike (screenshotovi) Web stranica projekta PoÄ?etna stranica

60


61


62


63


64


65


66


67


68


4. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)  Početna  O nama

b) Misija, vizija i ciljevi  Usluge  Aplikacije  Newsletter

b) Prijava  Kontakt  Sitemap

69


5. Brošura prezentacije (tzv. handsouti)

70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82

35_Mesic_Markic_Travel_Guide  

travelguide

Advertisement