Page 1

Personalinformation L채s책ret 2010-11


Innehåll VÄLKOMMEN TILL ARBETSÅRET 2010-2011.........................................................3 Arbetsuppgifter för programlagen de inledande veckorna.................................................................................3

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNINGAR FÖR ARBETSÅRET 10/11.........................4 Vision........................................................................................................................................................................4 Verksamhetsidé.......................................................................................................................................................4 Målsättningar 2010-2011........................................................................................................................................4

FÖRVÄNTNINGAR PÅ UPPDRAGEN.........................................................................5 Undervisning............................................................................................................................................................5 Klassföreståndare gymnasiet..................................................................................................................................5 Mentor för KOMVUX............................................................................................................................................6 Arbetstid...................................................................................................................................................................6

POLICYS.......................................................................................................................7 Alkohol och drogpolicy...........................................................................................................................................7 Trivselregler.............................................................................................................................................................7 Likabehandlingsplan...............................................................................................................................................7 Frånvaropolicy på Aleholmsskolan.......................................................................................................................7 Varningar.................................................................................................................................................................7 Åtgärdsprogram......................................................................................................................................................8 Betygsättning...........................................................................................................................................................8 Bedömning och betyg..............................................................................................................................................8 Reducerat och utökat program..............................................................................................................................9 FRÅNVARORAPPORTERING..........................................................................................................................10

KLASSFÖRESTÅNDARSKAP 2010-2011................................................................11 PROGRAMLAG 2010-2011........................................................................................12 PROGRAM OCH ÄMNESANSVARIGA LÄSÅRET 10/11.........................................13

2


VÄLKOMMEN TILL ARBETSÅRET 2010-2011 I skrivande stund slumrar det avverkade 2009-2010 långsamt in och arbetsåret 2010-11 väntar på att få göra sitt intåg. Det kommer att bli ett krävande och samtidigt stimulerande år där vi trots en vandring i bekant terräng kommer att få orientera oss inom nya områden. Ett stort arbete kommer att läggas ner med alla förändringar och nya krav som den nya gymnasieskolan ställer. Ledningen på skolan under året kommer, med undantag för några få veckor, att bestå av Göran Ahlqvist som gymnasiechef och Oskar Fredriksson som rektor. Tidigare har vi fått information om att ersättare efter Göran kommer att rekryteras under hösten och introduceras på skolan under våren 2011. Vår tro och vår förhoppning är att flera av de administrativa rutiner som förändras kommer att bära frukt så att det blir en tydligare och enklare tillvaro för såväl personal som elever. Fronter, PA-systemet och ett utökat användande av Procapita är exempel på system som kommer få en mer framskjuten position i arbetet. Samtidigt är det stora förändringar på gång kring verksamheten. Tidigt under terminen kommer beslut fattas om de program som skolan ska erbjuda hösten 2011. På höglandet har det fattats beslut om att alla inriktningar ska finnas tillgängliga för eleverna att välja, det ställningstagande vi behöver göra är att se vilka inriktningar vi ska ha här i Sävsjö. Arbetet med poängplaner kommer att bedrivas i samarbete med de övriga höglandsgymnasierna, särskilt med Njudungsgymnasiet i Vetlanda och inleds tidigt under höstterminen. Kvalitetsarbetet – vi sätter igång tidigt. För att göra det hela enkelt, bra och tilltalande är det viktigt att programmen tar ansvar för att tidigt beskriva hur man avser tänker arbeta med utvecklingen av verksamheten. Jag vill också poängtera mitt önskemål om att ta massor av foton på de viktigaste delarna i verksamheten och spara dem. Finns det ett omfattande och bra bildmaterial blir detta en mycket bra grund till kvalitetsredovisningen. Slutligen vill vi hälsa alla varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår som förhoppningsvis bjuder på stimulerande arbete och fruktbara resultat för såväl skolan som för dig som medarbetare. Oskar Fredriksson

Arbetsuppgifter för programlagen de inledande veckorna De inledande veckorna är det viktigt att vi får in synpunkter kring centrala dokument och verksamhetsplaneringen. Senast fredag 10/9 vill vi att de har redovisats till skolledningen. • Målsättningar 2010-2011 – synpunkter? (ligger de i linje med verksamhetsidén och analysen av skolans förutsättningar? Hur förverkligas de? Ansvarsfördelning?) • Kalendariet – synpunkter? • Policys/förväntningar i personalinformationen – synpunkter? • Likabehandlingsplan – synpunkter. Ska även tas upp och diskuteras med programlagets klasser.

3


VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNINGAR FÖR ARBETSÅRET 10/11

Marknadsförings- och ledningsarbete Vision och verksamhetsidé

Uppföljning

Genomförande

Analys

Mål och strategier

”Verksamhetsplan” (Marknadstaktik) ”Hur”

”Vad”

!

!

Vision ”Aleholmsskolan är motorn i elevens och närsamhällets utveckling.”

Verksamhetsidé • • •

Aleholmsskolan är en trygg skola som kännetecknas av gemenskap där alla blir sedda Undervisningen på Aleholmsskolan präglas av ett modernt och elevnära förhållningssätt med dialogen i fokus Alla känner delaktighet, begriplighet och hanterbarhet

Målsättningar 2010-2011 -

Alla blir sedda och personliga kontakter finns med såväl nuvarande som blivande elever Kommantar: En av skolans största styrkor är att vi är små och att förutsättningarna finns för att vi ska kunna bygga upp nära, personliga och professionella relationer med elever. Detta kännetecknar redan idag skolan och är något som behöver lyftas upp i såväl det dagliga arbetet som i marknadsföringssammanhang.

-

Alla ser fram emot den attraktiva undervisning skolan erbjuder Kommentar: Det vi sysslar med är att erbjuda utbildning. Pedagogiskt bör vi ligga i 4


framkant för att kunna locka hit studenter och när de avslutar sina studier på skolan ska de vara så väl förberedda som möjligt för fortsatta studier och/eller arbete. Utveckling av undervisning och en glädje i att delta i utbildningen måste därför ligga i hela skolans intresse. -

Ingen kan säga ”Jag vet inte” Kommentar: Det betyder att information finns tillgänglig och är lättåtkomlig. Flera synpunkter har kommit in kring att det är rörigt och att man inte vet vad som är på gång eller vad som händer. Information och planering måste därför vara så lättåtkomlig som det bara går och alla ska veta vem man vänder sig till när det är något man undrar.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ UPPDRAGEN Undervisning Undervisning innebär att: • Läraren arbetar med elever och har som främsta uppgift att etablera goda relationer med dem som studerar på skolan och vara närvarande för dessa. • Läraren skall sätta sig in i gällande kursplaner och betygskriterier. • Undervisande lärare sätter betyg. • Undervisande lärare dokumenterar och bedömer kontinuerligt elevens resultat samt har en fortlöpande dialog med eleven kring resultat och lärande. • Lärare som slutar en tjänst eller inleder tjänstledighet lämnar omdömen för elever han/hon undervisat. • Undervisande lärare redogör för elevens närvaro.

Klassföreståndare gymnasiet Den som är klassföreståndare på gymnasiet har ansvar för följande arbetsuppgifter: • Introducera och upprätta individuella studieplanen samt löpande uppföljning av studieplanen under läsåret. • I början av åk 1 medverka på föräldramöte, därefter vid behov kalla till föräldramöte. • Veckovis följa upp elevernas närvaro. • Rapportera frånvaro till kurator och i samband med detta skriftligen meddela till hemmet på därför avsedd blankett.

5


• • • • • • • • • • •

Vid behov och i samråd med undervisande lärare och skolans specialpedagog upprätta åtgärdsprogram som omfattar mer än ett ämne. Vid behov medverka vid elevvårdsgruppens möte, samt vid elevvårdskonferenser. Genomföra utvecklingssamtal minst en gång per termin. Ge allmän information rörande skolverksamheten till elever. Se till att klassråd genomförs minst en gång per månad. Att varje vecka på klassrådstid delge eleverna innehållet i vecko-PM Bevilja elever ledighet (upp till 10 dagar) Medverka och föra protokoll vid mitterminskonferenser och betygskonferenser. Vid behov kalla till enskild klasskonferens. Samla klassen i samband med terminsstart och terminsavslutning. Vid extraordinära händelser genomföra de aktiviteter skolledningen bedömer som rimliga.

Mentor för KOMVUX • • • • • • •

Ansvarar för gemensamt klassråd två gånger per termin. Ger möjlighet till kontakt under schemalagd mentorstid. Ger möjlighet till ytterligare samtal under läsårets gång. Lyssnar och ger feedback under studierna. Hjälper eleven med den allmänna studiesituationen. Tar kontakt med eleven om undervisande lärare rapporterar ogiltig frånvaro. Tar kontakt med SYV om elev har lång eller upprepad ogiltig frånvaro.

Arbetstid Från och med höstterminen 2010 kommer det nya personaladministrativa systemet användas fullt ut. Självservice, d.v.s. att du själv som användare för in i datorn istället för på papper, kommer att införas och är kanske den största förändringen. Med detta följer också att ev. redovisningar av reglerad tid i ”svarta böcker” och icke redovisade överenskommelser, m.m. INTE får förekomma. All inarbetad tid ska finnas registrerad vilket medför att du får tydliga besked om ev. innestående tid och övertid som du kan hämta ut i ledighet (eller i pengar då detta är möjligt). Till din hjälp finns Carina i detta arbete innan utbildning skett eller då du känner dig osäker. Den reglerade arbetstiden, 1360 timmar under 194 dagar, förläggs till arbetsplatsen. Den reglerade tiden är 35 timmar per vecka i snitt. Vid kompledighet tas enstaka timmar ut på lektionsfria tider under närliggande veckor. Förändringar i arbetstiden som är längre än tre timmar anmäls till skolledningen i förväg. Skolledningen anser att den reglerade arbetstiden ska förläggas till Aleholmsskolan om inte annat avtalats (t.ex. i samband med rättande av nationella prov).

6


Fastställt kalendarium utgör kallelse till aktiviteter. Om kallelser sker till aktiviteter, som ej är inlagda i kalendariet minst 14 dagar i förväg, flyttas arbetstiden.

POLICYS Alkohol och drogpolicy Aktuell alkohol och drogpolicy finns på skolans hemsida under länken /information/styrdokument.

Trivselregler Aktuella trivselregler finns på skolans hemsida under länken: /information/styrdokument.

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan upprättas varje år och aktuell likabehandlingsplan finns på skolans hemsida under länken /information/styrdokument.

Frånvaropolicy på Aleholmsskolan Aktuell frånvaropolicy finns på skolans hemsida under länken /information/styrdokument.

Varningar Det åligger undervisande lärare att underrätta klassföreståndarna om problem i elevens studiesituation före mitterminskonferensen. Undervisande lärare varnar elev när så är lämpligt. Observera, att tidigare varnad elev måste varnas på nytt om dennes status inte förbättras. Undervisande lärare skickar själv varningen och ansvarar för kontakten med målsman eller myndig elev. Om myndig elev ger sitt uttryckliga samtycke, är det lämpligt att informera vårdnadshavare. Varning skall endast ske när det är uppenbart när eleven riskerar betyget IG eller att betygsunderlag saknas p.g.a. frånvaro enligt 7 kap. 3§, andra stycket i gymnasieförordningen. Rektor informeras före betygssättningen om betygsunderlag saknas. Betyget IG kan sättas utan att ha föregåtts av varning, om särskilda skäl föreligger. I andra fall ges information om studieprestation i den kontinuerliga kontakten mellan lärare, elev och ev. vårdnadshavare. Det är således absolut nödvändigt att denna kontakt upprätthålls för att eleven skall vara förtrogen med sin kunskapsstatus. 7


OBS! Kopia på utfärdad varning skall alltid tillställas klassföreståndare.

Åtgärdsprogram Om elev har svårigheter i flera kurser eller problem av annan karaktär ska åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet ska beskriva bakgrund / skolsituationen (svårigheter och möjligheter), elevens mål och åtgärder för att nå målen. Åtgärdsprogrammet upprättas av specialpedagogen och eleven och skrivs under av lärare och elev (förälder om eleven ej är myndig). Åtgärdsprogrammet arkiveras. Om klassföreståndaren erhåller ett flertal varningar/påpekanden för samma elev, kan det föreligga skäl att upprätta ett åtgärdsprogram för hela skolsituationen. För detta ansvarar specialpedagogen. Klassföreståndaren anmäler därför ett sådant ärende till elevvårdsgruppen och beslut om fortsatt handläggning tas av rektor i samråd med elevvårdsgruppen.

Betygsättning Regelverket kan sammanfattas på följande sätt: • • • •

Betyg skall sättas i samband med att kursen avslutas. Kursen är avslutad när undervisningen är genomförd. Betyget ska spegla elevens kunskaper och färdigheter när kursen avslutas i förhållande till de nationella betygskriterierna. Betyg anses vara satt när läraren skrivit under betygskatalogen. Om eleven får IG har han/hon rätt till prövning under gymnasietiden – i annat fall först när slutbetyget är utfärdat.

Regelverket är uppbyggt utifrån principen om en likvärdig skola för alla elever i Sverige. Ingen ska missgynnas betygsmässigt för att man går på en skola med vissa rutiner som avviker från andra skolors rutiner.

Bedömning och betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttryckts i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Mål att sträva mot

8


Skolan skall sträva mot att varje elev • •

tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna.

Riktlinjer

Läraren skall • • •

fortlöpande ge eleven information om elevens utvecklingsbehov och framgång i studierna. Detta innebär att eleven i god tid före betygsättningen måste få information om sitt betygstatus i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker.

Reducerat och utökat program Reducerat program (GyF 5:23)

23§. En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser, om eleven önskar det och har studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt (reducerat program) En elev får befrias från kurser som motsvarar högst 10 % av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt nationell eller specialutformat program. Beslut enligt denna paragraf fattas av rektorn. SFS 1997:605 När reducering tillämpas måste bedömningsgrunderna vara restriktiva och likvärdiga, eleven skall ha påtagliga studiesvårigheter. Observera att reducerat program aldrig kan ge eleven behörighet att studera på en högre utbildningssnivå. Utökat program

Utökat program ska beslutas av rektor.

9


FRÅNVARORAPPORTERING Regeringen och Skolverket har beslutat att vårdnadshavare från och med 1/7 2006 skall informeras om elever under 18 år uteblir från undervisningen utan giltig anledning. Frånvaro räknas som ogiltig om eleven uteblir utan att vara sjuk, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller utan att ha beviljats ledighet. Det är rektorns ansvar att se till att vårdnadshavare kontaktas. På Aleholmsskolan har vi bestämt att rapportering skall ske i början av varje månad omfattande föregående månad. Både giltig och ogiltig frånvaro (se ovan) kommer att rapporteras. Efter underskrift av vårdnadshavare lämnas blanketten tillbaka av eleven till klassföreståndaren. Om klassföreståndaren inte fått tillbaka undertecknad blankett inom en vecka sänds rapporten med post för påskrift snarast. /Rektor

Namn: ……………………………………

Klass: ……………………………………

Period: .………… månad Giltig frånvaro Antal lektioner: …………….

Ogiltig frånvaro Antal lektioner: …………….

…………………………… …………. Klassföreståndare tfn

…………………………… …………. Vårdnadshavare tfn

…………………………… Namnförtydligande

…………………………… Namnförtydligande

10


KLASSFÖRESTÅNDARSKAP 2010-2011 Klass SP08 SP09 SP10 NV08 NV09 NV10A NV10B TE10 IP08 IP09 IP10 BF08 BF09 BF10 OP09 OP10 HR08 HR09 HR10 LP08 LP09 LP10 KVOP KVF KVF

TE08 TE09

Klassföreståndare RMI LGU DPA KPE CGU AJO MIX PGU HKI SDA MAL HDA TSN ALN GRO TNI ANI SWE BÖH MZE AWA BHN RMA AWI BJO IRI IBR BJO MBR IRI IBR HKL KFR GKO EBO

11

Sal B5 B6 A26 C24 C28 C31 B1/B3 B1/B3 A1 avena data A13 A14 A22 A15 Avena liten


PROGRAMLAG 2010-2011 SP Christina Dolores Annette Karin Leif Maria Rosita Gordana TE/IP Anders Gert Peter Sigbritt Tomas Samuel Alexander

Gustafsson Palm Johansson Petersson Gunnevik Karlsson Milsten Komarica

Nilsson Rosengren Wieger Wennerhag Nilsson Danielsson Nilsson

CGU DPA AJO KPE LGU MKN RMI GKO

ANI GRO PWI SWE TNI SDA ALN

HR/LP Bengt Eva Hans Hans Ingrid Mattias Martin Ingela

Jonsson Lissola Kirell Klasson Brentel Ahlmqvist Benderius Ringefelt

BJO ELI HKI HKL IBR MAL MBE IRI

SFI Anders Gunilla Sirpa Karin

Strömblad Rydberg Lehtonen Lagö

ASD GRY SLN KLA

IV Elevvårdsgruppen Göran Graffe

NV Thomas Hans Mattias Marianne Per-Åke Samuel Åke

Sjögren Kirell Almqvist Axelsson Gustafsson Danielsson Karlsson

TSN HKI MAL MIX PGU SDA ÅKA

BF Annika Bojan Berit Eva Hans Jonas Margareta

Wallgren Hermansson Öhrn Bjugert-Odin Brännesson Källström Zetterqvist

AWA BHN BÖH EBO HBR JKÄ MZE

OP Kerstin Ros-Marie

Fransson Axelsson

KFR RMA

Komvux Eva Gordana Gullvi Kerstin Samuel Margareta Ros-Marie Rosita

Bjugert-Odin Komarica Mattson Fransson Danielsson Bjerhag Axelsson Milsten

EBO GKO GMA KFR SDA MBJ RMA RMI

Sär/Särvux Anna-Carin Christina Göran Andersson

Arthinius Fransson Ahlqvist Ulf

ACA CFR GAQ UAN

GGR

12


PROGRAM OCH ÄMNESANSVARIGA LÄSÅRET 10/11 Programansvariga

Namn

Barn- och fritidsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Individuella programmet Gymnasiesärskolan Grundläggande VUX KomVUX SärVUX SFI

Annika Wallgren/Berit Öhrn Bengt Jonsson/Ingrid Brentel Gert Rosengren Martin Benderius Peråke Gustafsson Christina Gustafsson Alexander Nilsson Jonas Källström Anna-Carin Arthinius Margaretha Bjerhag Eva Bjurgert Anna-Carin Arthinius Anders Strömblad

Ämnesansvariga

Namn

Svenska Engelska, tyska Matematik Samhällskunskap, geografi Naturkunskap, miljökunskap Estetiska ämnen Idrott och hälsa Historia, kultur och idéhistoria Religion, filosofi, psykologi Franska, spanska Fysik Kemi Biologi Data Ekonomi Specialidrott

Annette Johansson Karin Pettersson Åke Karlsson Rosita Milsten Hans Kirell Margareta Zetterqvist Hans Bränneson Rosita Milsten Leif Gunnevik Dolores Palm Peråke Gustafsson Birgitta Ljungqvist Marianne Axelsson Gordana Komarica Christina Gustafsson Eva Lissola

Ämnesansvariga karaktärsämnen

Namn

LP kar BF kar IP kar HR kar

Hans Klasson Berit Öhrn Anders Nilsson Ingrid Brentel

13

Personalinformation  

Årets personalinfo

Personalinformation  

Årets personalinfo

Advertisement