Page 1

MESAGERUL DE NEAM}

pagina 4

ANCHE E T|

10 - 16 iunie 2011

PDL-u ul sabotat din interior

NepricePruteanul dezvoltãrii locale

Nu este conferin]\ de pres\ în care s\ nu apar\ reprezentan]ii puterii [i s\ vorbeasc\ despre cît de mult atrag ei fonduri, despre cît de mult se zbat, cît de mult transpir\, în general, cît de dedica]i sunt dezvolt\rii acestui jude] minunat, condus de oameni minuna]i. F\r\ deosebire de interese [i de competen]\. Înc\ o mostr\ de (in)competen]\ via Consiliul Jude]ean Neam] s-a produs în luna lui mai, cînd domnul pre[edinte Pruteanu era ocupat, prin intermediari, cu concursul pentru asigurarea viitorului apropiat al Danei Macsim. Institu]ia p\storit\ de domnia sa trimite o adres\ c\tre prim\riile din jude], prin care le atrage aten]ia c\ în data de 12 aprilie 2011, în Monitoarele Oficiale nr. 256 [i 257 au fost publicate Ordinele Comune al Ministerului Culturii [i Patrimoniului Na]ional [i ale Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, privind aprobarera Ghidurilor Opera]ionale pentru cele patru obiective ale Programului prioritar na]ional pentru construirea de sedii pentru a[ez\minte culturale în localit\]ile unde nu exist\ asemenea institu]ii, pre-

cum [i pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea [i finalizarea lucr\rilor de construc]ie a a[ez\mintelor culturale de drept public din mediul rural [i mic urban. Banii, nu pu]ini, valoarea maxim eligibil\ fiind de 3.000.000 lei, inclusive TVA, ar fi venit pentru cine depunea proiecte de la bugetul Ministerului Dezvolt\rii, din fonduri externe rambursabile [i nerambursabile [i din alte

surse. Pentru prim\riile din comune asemenea proiecte ar reprezenta o man\ cereasc\, în condi]iile în care c\minele culturale, bibliotecile, muzeele s\te[ti practic nu mai exist\. Incompeten]\, nep\sare sau sabotarea unui proiect guvernamental? În adresa cu pricina li se atr\gea aten]ia prim\rilor c\ trebuie s\ depun\ proiecte în perioada 14 aprilie-13 mai 2011( vezi foto), cît mai bune, cît mai eligibile, pentru ceea ce au nevoie în raportat la cerin]ele din Ghiduri. O s\ v\ întreba]i unde este problema. Dac\ privi]i cu aten]ie documentul pe care vi-l prezent\m, ve]i vedea c\ de la Consiliul Jude]ean el pleac\ spre prim\rii pe

data de 6 MAI 2011, cu 7 zile înainte de depunerea proiectelor, într-o zi de vineri. La cele mai multe dintre prim\rii el a fost înregistrat pe data de 9 sau 10, dup\ care a început olimpiada scrierii proiectelor. Trebuie s\ recunoa[te]i c\ mostr\ mai mare de func]ionarism, de b\taie de joc [i de sabotare a intereselor guvernului de la un prim-vice pre[edinte jude]ean al partidului aflat la guvernare nu am prea pomenit. S\ înjuri PSD-ul din care cu onor ai f\cut parte [i unde stai la poart\ pentru o eventual\ candidatur\ este una, dar s\ ba]i cuie în talpa propriului partid este o mostr\ de nepricepere politic\ nescuzabil\.

(Valentin B|L|NESCU)

C`]i bani vrea s\ toace Dana?

Proiect plagiat, buget gonflat

Am demonstrat f\r\ putin]\ de t\gad\ c\ Dana Macsim a ajuns directoare la "Carmen Saeculare" prin furt intelectual. Pîn\ la urm\, este fix problema ei dac\ a[a vrea s\ r\mîn\ ca nume în istoria Centrului pentru Cultur\ [i Art\ "Carmen Saeculare". {i plagiatul este pîn\ la urm\ o art\, important este s\ nu devin\ o tradi]ie cultural\ la Piatra Neam]. Despre Vasile Pruteanu, despre consilierii jude]eni care au legiferat plagiatul, nu mai avem ce comenta, c\ domniile lor oricum stau întro continu\ ilegalitate în privin]a incompatibililor.

Numai c\ din acest moment , prin aprobarea proiectului de management al Danei Macsim, în curtea Consiliului Jude]ean a mai intrat un "mort". Este vorba de singura contribu]ie original\ a Danei [i anume bugetul previzionat pe perioada 2011-2016.

Grab\ sau prostie? Cuno[tin]ele manageriale ale noului director de la Carmen Saeculare sunt dovedite cu prisosin]\ mai ales în domeniul financiar. Ce preveziuni manageriale , bazate pe o analiz\ mai mult sau mai pu]in pertinent\ sunt f\cute? Tabelul publicat în proiectul cî[tig\tor este halucinant. În anul 2011, adic\ în acest an de gra]ie, cheltuielile de personal ar fi de 50.000 mii lei, adic\ 50.000.000 lei noi, aproximativ vreo 11 milioane de euro, asta la un calcul aproximativ. \sta da buget pentru o institu]ie subordonat\ Consiliului Jude]ean, buget de invidiat chiar de institu]ia mam\ în privin]a cheltuielilor de personal. Cu a[a salarii, cei de la "Carmen Saeculare" ar putea închina un monument din marmur\ noii echipe manageriale. S\ nu crede]i c\ e vorba de o gre[eal\ omeneasc\, pentru c\ anul 2012 se poate l\uda cu previziuni de 40.000.000 lei, iar\[i milioane bune de euro, pe 2013 suma scade la 35.000.000 lei, adic\ bani buni de salarii. În 2014 sc\derea este brusc\, major\ [i mai mult decît semnificativ\ , se ajunge la 2.500.000 lei, adic\ de vreo 20 de ori fa]\ de 2011!!! Crede]i c\ exist\ vreo fundamentare financiar\ în proiectul respectiv. Nici vorb\, doar vorbe [i fraze copiate, din cînd în cînd adaptate dup\ proiectul de la Tulcea.

A fost doar grab\ [i gre[eal\? Nu credem. A fost o îns\ilare de fraze [i date scoase din burt\, în dispre]ul oric\ror reguli financiare, pe principiul c\ nu conteaz\ ce scrii dac\ tot nu cite[te nimeni, iar notele se pun conform necesit\]ilor [i ordinelor venite de la tat\l institu]iei. Pre[edintele comisiei de corectare, Aldo Pellegrini, vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean Neam] declara c\ el a urm\rit mai mult aspectul managerial, financiar contabil. Îl credem pe cuvînt, dar dac\ este a[a, cum de nu a observat prostia cît roata carului din acest tabel? Iar

CMYK

dup\ ce ea a fost transmis\ opiniei publice, cum poate un tîn\r politician, venit cu gînduri mari [i oneste la Consiliu, s\ spun\ c\ au fost înc\lc\ri ale legisla]iei, dar ele nu afecteaz\ notarea? Cam ce not\ merit\ directoarea Dana Macsim pentru toate acestea? Dar comisia de concurs, direct r\spunz\toare, în fa]a cui va r\spunde, dac\ , de exemplu, un judec\tor va constata c\ legea a fost înc\lcat\? Pentru c\, în acest caz, pre[edintele Pruteanu va prelua rolul lui Pilat din Pont.

(Valentin B|L|NESCU)

pagina4  

MM ESAGERULDE NN EAM}} 11 00 - 11 66 ii uu nn ii ee 22 00 11 ((VVaalleennttiinn BB||LL||NNEESSCCUU)) ((VVaalleennttiinn BB||LL||NNEESSCCUU))...

Advertisement