Page 1

MESAGERUL DE NEAM}

pagina 20

J UNIOR

10 - 16 iunie 2011

Ce pot face dou\ m`ini dibace Ram\ foto junior

1

2

Cu siguran]\ ave]i poze pe care vre]i s\ le etala]i `ns\ e mai greu cu ramele foto. Ce poate fi mai frumos dec`t una f\cut\ cu m`nu]ele proprii, pe care s\ o pute]i [i d\rui eventual. Iat\ ce ave]i de f\cut: 1. ~n primul r`nd necesarul de materiale. Ave]i nevoie de carton gros de ambalaj, de carton colorat, h`rtie de scris, aracet/ lipici sau band\ adeziv\, panglic\ de satin, cutter (foto 1) [i un adult care s\ umble cu el. 2. Decupa]i din coala de carton gros un chenar suficient de mare [i de lat\, `n func]ie de c`t de mare dori]i s\ fie rama (foto 2), apoi, folosind drept model rama de carton gros, t\ia]i cartonul colorat (foto 3) pentru a face loc pozei. Nu uita]i s\ l\sa]i cam 1 cm pe interior, ca s\ pute]i lipi marginea din\untrul ramei.

3

3. Pune]i lipici pe rama de carton gros [i fixa]io pe coala de carton colorat. Da]i cu lipici [i pe centimetrul r\mas [i `ndoi]i marginea pe interior, c\tre spatele ramei. 4. Din panglicile de satin pute]i face c`teva fundi]e, iar cu o panglic mai lung pute]i `mbr\ca rama (foto 4). Capetele panglicii le fixa]i pe spatele ramei, cu ajutorul benzii adezive. 5. Pe spatele ramei lipi]i o coal\ de h`rtie de scris, tiat\ dup\ dimensiuni (foto 5), dar nu uita]i s\ l\sa]i o lateral nelipit, ca s\ pute]i pune fotografia `n ram\. Din cartonul gros r\mas face]i un suport: mai `nt`i lipi]i o band\ groas\ de-a latul ramei, apoi un "picior" care s\ sus]in\ rama (foto 6).

4

Col]ul naturii vii

Amenajarea `n [coal\, de c\tre voi, mici biologi `n devenire, a unui col] al "Naturii vii" v\ ajut\ `n `nsu[irea [i consolidarea cuno[tin]elor referitoare la condi]iile de cre[tere [i dezvoltare ale unor plante [i animale pe care le ve]i avea `n permanen]\ `n preajma voastr\. Pentru `nceput, trebuie s\ [ti]i c\ pentru organizarea col]ului Naturii vii e nevoie de o `nc\pere, sal\ de clas\ sau nu neap\rat, un spa]iu care s\ fie luminos, cald [i bine aerisit, `n care vor cre[te [i se vor dezvolta `n bune condi]ii plantele [i animalele pe care le ve]i aduce [i `ngriji, cunoa[te [i `ndr\gi. Col]ul Naturii vii cuprinde `n mare, a[a cum poate a]i v\zut, diferite specii de plante [i animale, deci are un spa]iu sau un col] botanic, vegetal, [i unul zoologic, animale. Ast\zi, col]ul botanic.

Col]ul botanic cuprinde diferite plante decorative de cultur\ [i spontane. ~ntre]inerea acestora `nfrumuse]eaz\ mediul ambiant, dar `n special v\ serve[te vou\, ca prieteni ai naturii, la studierea plantelor [i efectuarea unor experien]e de fiziologie a plantelor. Pentru asta, trebuie s\ [ti]i c\: - `ntotdeauna col]ul botanic se amenajeaz\ `n apropierea ferestrelor s\lii `n care va]i propus s\-l amenaja]i. - pentru plante ave]i nevoie de ghivece, l\di]e de diferite dimensiuni, suporturi suspendate sau etajere, policioare de lemn sau fier, mese special destinate pentru acest scop, p\m`nt de gr\din\ sau de ar\tur\, nisip, `ngr\[\minte, material s\ditor, diferite vase din sticl\. - plantele decorative din apartament

provin din toate regiunile globului, dar cele mai multe s`nt din ]\rile tropicale sau subtropicale; cele originare de la tropice au nevoie de c\ldur\ [i umezeal\, iar cele din regiunile secetoase (cactu[ii) prefer\ usc\ciunea. - plantele cu frunze mici s`nt iubitoare de lumin\, `n compara]ie cu cele cu frunze mari, care s`nt mai pu]in preten]ioase fa]\ de acest factor; nici o plant\ verde `ns\ nu poate tr\i f\r\ lumin\. - plantelor le place aerul, dar nu curen]ii de aer. - plantele "r\cesc" deci nu suport\ oscila]iile mari de temperatur\, trecerile bru[te de la rece la cald [i invers. - plantele au preferin]\ pentru hran\: mrani]a, care provine din gunoiul de grajd bogat `n substan]e nutritive constituie hrana preferat\. Ca s\ v\ bucura]i de succes, e nevoie s\ face]i o colec]ie c`t mai bogat\ de plante, pe

care le ve]i ob]ine din semin]e sau din sere sau pur [i simplu din flora spontan\. Plantele acvatice, precum s`rmuli]a (Vallisneria spiralis) (1), cosarul (Ceratophyllum demersum) (2) , peni]a (Miropyllum verticilatum) (3), ciuma b\l]ilor (Elodea canadensis) (4) se dezvolt\ foarte bine `n acvariu. Plantele de gr`u, orz, porumb, fasole, maz\re [i bob, care au multiple aplica]ii `n lucr\rile practice de botanic\, se pot ob]ine din semin]e puse de voi la `ncol]it `n diverse l\di]e, ghivece sau vase. Iedera (Hedera helix) (5), pe care o pute]i aduce din p\dure, v\ va ajuta s\ cunoa[te]i

7

6. Lipi]i fundi]ele din satin, pune]i poza `n ram\ [i gata!

mai u[or r\d\cinile adventive. Filodendronul (Monstera deliciosa) (6) este una din cele mai c\utate plante de ser\ [i apartament. La aceast\ plant\ ve]i

6

5

Ghicitori

- A l\sat-o Dumnezeu Ca s-o bei [i tu, [i eu. (r\spuns: Apa) - Ro[covan din tat\-n fiu, Bucuros [i optimist el viseaz\ S\ ajung\ mare medic oculist. ~n laborator, sub glie, El prepar\ `n t\cere Sucuri nemaipomenite, Chiar [i leacuri de vedere. Oare cine-ar fi, copii? (r\spuns: Morcovul)

Col]ul cu rime

cunoa[te [i studia printre altele r\d\cinile groase aeriere. Urechelni]a (Sempervivum tectorum) (7), iarba de [oaldin\ (Sedum acre) (8), precum [i diferi]ii cactu[i constituie, dup\ cum ve]i vedea, reprezentan]i ai plantelor suculente. Din marea diversitate a plantelor decorative, unele s`nt utile `n observa]ii [i experien]e interesante [i instructive: Primula sinensis (9), Sansevera zeylanica (9), Aspidistra elatior (10), Begonia rex (11), feriga de camer\ (Nephrolepis exaltata) (12), telegraful (Zebrina pendula) (13), Sedum sieboldi (14), Saxifraga stolonifera (15), Clorophytum sp. (16), mu[cata (Pelargonium zonale) (17), urzicu]a (Coleus blumei) (18), violeta de Zanzibar (Saint Paulia Ionantha) (19). Cu un astfel de material viu [i folosindu-v\ de utilaje simple, pute]i organiza activit\]i practice ca s\ cunoa[te]i particularit\]ile plantelor. Sigur, s`nt multe de spus `n ce prive[te amenajarea acestui col] botanic sau despre lucr\rile care se pot face `n lumea plantelor verzi, aceste "uzine" de oxigen at`t de necesar vie]ii de pe p\m`nt. ~n condi]ii de camer\ pute]i avea prim\vara devreme [i ghiocei, m`]i[ori, viorele, brebenei, mu[chi, pe care le ve]i colecta ini]ial din p\dure. Pute]i avea `ntr-un ghiveci [i o ginga[\ zorea (Pharbitis purpurea) (20). Cu r\bdare, dar [i cu mult interes, pute]i urm\ri cre[terea lor. Succes!

CMYK

Avea mo[ul o g\in\

Avea mo[ul o g\in\ {i g\ina a zburat La o bab\, o vecin\, {i-n gr\din\ s-a ouat. Vine mo[ul s\-[i ia oul,

C\-i al lui. Dar\ baba ar]\goas\: "Ia mai pune-]i pofta-n cui!" H`r `ncoace, h`r `ncolo, Ba e-al lui, ba c\-i al ei, P`n\ c`nd, ca s\-i `mpace, Oul l-a m`ncat Grivei!

pagina20  

7 C\-i al lui. Dar\ baba ar]\goas\: "Ia mai pune-]i pofta-n cui!" H`r `ncoace, h`r `ncolo, Ba e-al lui, ba c\-i al ei, P`n\ c`nd, ca s\-i `m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you