Page 1

pagina 11

ACTUAL L ITATE E

10 - 16 iunie 2011

MESAGERUL DE NEAM}

Dragomire[ti "S\rb\toarea salc`mului", edi]ia a treia X ~ndr\gi]ii soli[ti de muzic\ popular\ Maria Ciobanu [i Petric\ Stoian M`]u au smuls ropote `ndelungi de aplauze din partea locuitorilor comunei Duminic\, pe o vreme absolut superb\, toat\ suflarea comunei

fie al\turi de edili [i de locuitorii din Dragomire[ti, la s\rb\toarea `nchinat\ lor. Doamna muzicii populare rom=ne[ti, Maria Ciobanu, a ]inut s\-i mul]umeasc\ primarului Vasile Panaite pentru invita]ia f\cut\: "M\ bucur foarte mult s\ fiu `n comuna dumneavoastr\, al\turi de bunul meu prieten Petric\ Stoian M`]u. ~i mul]umesc primarului comunei pentru c\ ne-a invitat s\ lu\m parte la aceast\ s\rb\toare [i v\ doresc tuturor mult\ s\n\tate [i putere de munc\", a `ncheiat domnia sa.

majoritate, `n stadiul final. Investi]iile prinse `n proiect vizeaz\ re]eaua de alimentare cu ap\ [i canalizare, un centru de tip after-school, precum [i construirea c\minului cultural. Pe ordonan]a 577 avem dou\ drumuri la care se lucreaz\, fiind `n faz\ avansat\ de reabilitare [i modernizare. Anul acesta am primit o finan]are mai consistent\, `n compara]ie cu anii trecu]i. ~n aten]ie mai avem [i un proiect finan]at prin Administra]ia Fondului pentru Mediu, iar primele semnale pe care le-am primit

Ivan Patzaichin: "Dac\ tot am aflat c\ se organizeaz\ aceast\ s\rb\toare, am venit aici la invita]ia domnului primar, care este un om deosebit, un

Vasile Panaite, primarul comunei Dragomire[ti:

om dr\gu] din toate punctele de vedere. M\ simt foarte bine [i m\ bucur c\ sunt prezent la Dragomire[ti. ~n ceea ce-i prive[te pe tinerii care [i-au ales o carier\ `n sport, eu le doresc s\ `[i urmeze visul. Datoria lor este aceea de a munci, `n a[a fel `nc`t ]elul pe care [i l-au fixat s\ poat\ fi atins."

"Am ajuns la cea de-a treia edi]ie a S\rb\torii Salc`mului [i ne dorim ca aceasta s\ devin\ per-

Dragomire[ti s-a adunat, cu mic, cu mare, s\ se distreze [i s\ se simt\ bine, la cea de-a treia edi]ie a "S\rb\torii salc`mului". Al\turi de echipa de consilieri locali, primarul Vasile Panaite sa str\duit [i a reu[it s\ pun\ la punct un program artistic bogat [i variat, care s\ satisfac\, deopotriv\, gusturile tinerilor [i celor mai v`rstnici. Toate acestea, pe principiul c\ oamenii gospodari au dreptul [i la zile de odihn\ [i relaxare, momente `n care s\ uite de grijile cotidiene. Amfitrionii bunei dispozi]ii au fost `ndr\gi]ii c`nt\re]i de muzic\ popular\ Maria Ciobanu [i Petric\ Stoian M`]u, care au smuls aplauze din partea tuturor celor veni]i s\ petreac\ de ziua comunei lor. Distrac]ia [i voia bun\ au fost la cote maxime, p`n\ t`rziu, `n noapte. Printre invita]ii la aceast\ s\rb\toare s-a aflat [i sportivul Ivan Patzaichin, venit la Piatra Neam] pentru crosul olimpic. De la acest eveniment nu a putut lipsi pre[edintele Consiliului Jude]ean Neam], Vasile Pruteanu, care a ]inut s\

sunt pozitive. Totodat\, avem `n construc]ie o biseric\ nou\, pe l`ng\ cea deja existent\ `n Mastac\n, dar [i un monument care ne dorim s\ devin\ o premier\ pentru comuna Dragomire[ti. P\rerea mea este c\ `n comuna noastr\ standardul de via]\ [i condi]iile oferite locuitorilor se ridic\ peste celelalte comune".

Petric\ Stoian M`]u: manent\. Pe l`ng\ faptul c\ avem o suit\ de investi]ii `n infrastructur\, trebuie s\ avem [i o parte de investi]ii `n buna dispozi]ie a oamenilor din aceast\ comun\, dar [i din zonele limitrofe. Spun asta pentru c\ la aceast\ manifestare iau parte nu numai locuitorii din Dragomire[ti, ci [i oameni din localit\]ile `nvecinate. ~n ceea ce prive[te investi]iile pe care le avem `n derulare, proiectul integrat pe m\sura 322 este `n faz\ de implementare, termenul de finalizare a lucr\rilor fiind stabilit pentru data de 1 noiembrie. Lucr\rile se afl\, `n marea lor

"Este pentru prima dat\ c`nd ma aflu aici, `ns\ pot spune c\ m\ simt foarte bine. M\ simt la fel ca `n zona mea, `n Mehedin]i. Am v\zut aici mul]i tei [i salc`mi, dar, `nainte de toate, am intrat `n contact cu ni[te oameni extraordinari. Le urez localnicilor mult\ s\natate, dar [i o var\ lini[tit\, f\r\ calamit\]i naturale".

Alex S~RBU

Vasile Pruteanu, pre[edintele Consiliului Jude]ean Neam]: "~n primul r`nd, a[ vrea s\ `l felicit pe primarul comunei Dragomire[ti, domnul Vasile Panaite, [i pe consilierii locali, indiferent de culoarea lor politic\, pentru c\ au organizat o manifestare de suflet. De multe ori uit\m s\ mai socializ\m. Unii s-au `nstr\inat [i cred c\ aceast\ manifestare este un exemplu, `n sensul c\ ne arat\ ce trebuie s\ facem pentru comunit\]ile locale care au avut `ncredere `n noi. Apreciez calitatea spectacolului [i faptul c\ oamenii au venit aici `n num\r foarte mare."

CMYK

pagina11  

~~nnddrr\\ggii]]iiii ssoollii[[ttii ddee mmuuzziicc\\ ppooppuullaarr\\ MMaarriiaa CCiioobbaannuu [[ii PPeettrriicc\\ SSttooiiaann MM``]]uu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you