Page 1

[Viatge al centre de la imaginació] GRUP CLASSE 1r ESO

DURADA 9 sessions

ÀREES/MATÈRIES

-

-

Llegir en veu alta amb l’entonació adequada (textos expositius i poètics) Extreure les idees bàsiques de textos (definicions, lletres de cançons) Interpretar, de manera global, el significat de lletres de cançons i poemes. Usar el diccionari per cercar paraules. Jugar amb les paraules – “rimes a patades” Treballar en grup amb respecte Reconèixer el propi procés d’aprenentatge Aturar la mirada sobre “la naturalesa” i veure “poèticament”

CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 2010­2011 Conxa Ricart TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

escrivim el rap del fractal poe­imat­gic 

Valencià OBJECTIUS D’APRENENTATGE En finalitzar la unitat, l’alumnat haurà de ser capaç de:

PERÍODE 1r trimestre

COMPETÈNCIES Comunicatives: Competència comunicativa, lingüística i audiovisual Metodològiques: Aprendre a aprendre i TAC Personals: autonomia i iniciativa personal Artística i cultural

CONTINGUTS Lectura de poemesi cançons Resumsorals i escrits Utilització del diccionari Mirar imatges Interès i participació. Lectura comprensiva.

CRITERIS D’AVALUACIÓ 1. Constatar que lligen de manera apropiada i utilitzem correctament: to, velocitat, etc. 2. Comprovar que l’alumnat sap elaborar un text. ADEQUACIÓCOHESIÓ 3. Constatar que sap utilitzar el diccionari. 4. Comprovar que saben combinar adequadament imatge i text poètic. 5. Observar que es respecten i col·laboren.

[poema imatge màgic poeimat- gic]

1


METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA MATERIALS ORG. RECURSOS SOCIAL RAPSODES. Gran grup Videoclips ‒ Presentació de la proposta: objectius i 10’ produccions 10’ ‒ Rap a dit 20’ ‒ Atrapasons ‒ Rapsode. Rap. Música fractal (ritmes) Gran grup Audio ‒ Contes per versos: Som de la pelitrumpeli Imaginació, creativitat, impossible, absurde!.... Treball per Lletra de la - Interpretació del text de la cançó. parelles cançò - Lectura en veu alta del text. - Anàlisi del vocabulari nou. - Reescriure els textos (en resums) per veure si han entès la lletra de la cançó. - Quin és el missatge que ens transmeten a través de la cançó? ‒ Taller Andreu i fem rimes ‒ Preparar de casaRIMES Gran grup ‒ Posem en comú les rimes i ens preparem : - Frasesque acaben en... Treball per - Encomana: composar 2 versos per al RAP parelles DELFRACTALi de les figures impossibles. Gran grup ‒ Mirades i paraules: Arbres de la Vall d’Alba Treball per Preparar la lectura de poemes de GEGANTS ‒ parelles Unes nocions sobre els recursos poètics ‒ Gran grup ‒ Llegim els poemes i revisem l’entonació, el ritme, la lectura lenta i ben vocalitzada... Treball ‒ Escrivim el poema (indicacions sobre els individual versos...) Treball per ‒ Preparar el muntatge POE-IMA-TGIC.Creació del parelles poema i muntatge amb el text.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I1 INICIALS

DESENVOLU­ PAMENT

D2

D3

D4 D5 D6 D7

TEMPS

ATENCIÓ A  DIVERSITAT

ACTIVITATS AVALUACIÓ

50’

50’

15’ 15’ 20’

El RAPDELFRACTALi de les figures impossibles

50’ 50’ 50’ 50’

POE-IMAT-GIC. Creació del poema i muntatge amb el text.

2


SÍNTESI

S8 S9

‒ ‒

Presentar el muntatge POE-IMA-TGICa la resta. Muntatge del RAPdel Fractal i d’allò impossible

Gran grup

50’ 50’

Continguts comuns amb  altres matèries

3

Programació valencià projecte  

Projecte 1 ESO Viatge al Centre de la imaginació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you