Page 1

Особливості медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних

Питання - Щодня працюємо з медичною документацією, іноді анкетуємо батьків щодо здоров’я їхніх дітей, опитуємо про харчові звички дітей, розпорядок дня, сон, характер і регулярність сечовипускання. Чи вважати таку інформацію персональними даними. Що медична сестра дошкільного закладу має знати про захист і обробку персональних даних? Організація медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі має здійснюватись з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. В першу чергу, необхідно зрозуміти, що охоплює поняття «персональні дані». Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Відповідно до міжнародних стандартів термін «персональні дані» повинен охоплювати всю інформацію про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, у будь-який можливий спосіб. Для визначення факту ідентифікації особи необхідно враховувати всі можливі засоби для її ідентифікації. Такий широкий підхід до визначення персональних даних надає змогу досягти достатньої гнучкості, що дозволяє використовувати вказаний термін у різноманітних ситуаціях, які не існували на момент прийняття відповідного законодавства у сфері захисту персональних даних, або можуть виникнути у майбутньому. Отже, дані, що стосуються здоров’я фізичної особи, її розпорядок дня, звички та інформація, що характеризує її як особистість, безумовно є її персональними даними. Закон регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки. З метою більш чіткого розуміння, хто є суб’єктами відносин, пов’язаних з персональними даними, звернемось до термінології Закону, необхідної для висвітлення даного питання. Відповідно до статті 2 Закону суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних. Володілець бази персональних даних – фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Відповідно до статті 24 Закону забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних покладається на володільця цієї бази. Законом встановлюються загальні та особливі вимоги до обробки персональних даних.


Серед загальних вимог до обробки персональних даних варто виділити наступні. Відповідно до статті 6 Закону мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних. Персональні дані мають бути точними, достовірними, у разі необхідності – оновлюватися. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними та не надмірними стосовно визначеної мети їх обробки. Обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних, визначаються умовами згоди суб’єкта персональних даних або відповідно до закону. Закон визначає особливі вимоги до обробки персональних даних у сфері охорони здоров’я (стяття 7). Так, забороняється обробка персональних даних, що стосується здоров’я чи статевого життя. Разом з цим, положення цієї статті Закону не застосовуються, якщо: 1) обробка персональних здійснюється за умови надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на оброку таких даних, 2) обробка персональних даних необхідна для захисту інтересів суб’єкта персональних даних або іншої особи 3) обробка персональних даних необхідна в цілях охорони здоров'я, для забезпечення піклування чи лікування за умови, що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров'я, на якого покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних. Підставами виникнення права на використання персональних даних згідно зі статтею 11 Закону «Про захист персональних даних» є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних або дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Також потрібно мати на увазі, якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди можна до часу, коли отримання згоди стане можливим. Відповідно до статті 34 Закони України «Про освіту» прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно статті 36 «Про дошкільну освіту» батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, його фізичний розвиток. У відповідності пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації,


територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою. Відповідно до статті 34 Закону України «Про дошкільну освіту» організація безоплатного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється закладами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я відповідно до законодавства України. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2002 №826 затверджено Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (далі – Порядок). Відповідно до Порядку медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі включає: проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється лікарями-педіатрами, дитячими лікарями з інших спеціальностей, молодшими спеціалістами з медичною освітою. Обов'язкові медичні огляди дітей дошкільного навчального закладу здійснюють медичні працівники (лікарі, молодші спеціалісти, які мають медичну освіту) у лікувально-профілактичному закладі за територіальним принципом або у дошкільному навчальному закладі за наявності відповідної матеріально-технічної бази у порядку і складі, встановлених МОЗ. Лікарі оглядають дитину, роблять висновок про стан її здоров'я, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування тощо. Молодші спеціалісти, що працюють у дошкільному навчальному закладі зобов'язані: щодня оглядати дітей, які відвідують цей заклад; брати участь у лікарському огляді дітей; проводити антропометрію, термометрію, плантографію, визначати гостроту зору; надавати долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травми; здійснювати забір матеріалу для лабораторних досліджень; провадити ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим; організовувати проведення поточної дезінфекції. Дані про результати медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ. У дошкільному навчальному закладі застосовуються форми ведення медичної документації та звітності, встановлені МОЗ. Відповідно до пункту 5 Спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» лікар-педіатр і медична сестра дошкільного навчального


закладу зобов'язані вести таку обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому МОЗ України: 1. Медичну карту дитини (ф. 026/о) (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка); 2. Контрольну карту диспансерного нагляду (ф. 030/о); 3. Карту профілактичних щеплень (ф. 063/о), індивідуальну (ф. 063.1/о); 4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о); 5. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/о); 6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о); 7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о). Відповідно до статті 31 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі - Основи законодавства України про охорону здоров’я) з метою охорони здоров'я населення організуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих. Слід мати на увазі, що відповідно до cтатті 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників. Стаття 242 Цивільного кодексу України визначає коло осіб, які мають статус законних представників неповнолітніх дітей. Це, в першу чергу, батьки (усиновлювачі) та опікуни. Вони є законними представниками неповнолітніх осіб та фізичних осіб, визнаних недієздатними. Таким чином, до досягнення дитиною 14 років питання щодо медичної допомоги вирішують її законні представники. Відповідно статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом. Так, відповідно до статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Відповідно до статті 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.


Варто зазначити, що особливості обробки персональних даних в складі інформаційної (автоматизованої) системи та у формі картотек визначені у Типовому порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 №3659/5. Так, володілець бази персональних даних здійснює обробку персональних даних у формі картотек з урахуванням таких вимог: документи, що містять персональні дані, формуються у справи залежно від мети обробки; справи з документами, що містять персональні дані, повинні мати внутрішні описи документів із зазначенням мети обробки і категорії персональних даних; картотеки зберігаються у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від несанкціонованого доступу. Двері у приміщеннях (шафах, сейфах) повинні бути обладнані замком або контролем доступу. Підсумовуючи вищезазначене, варто наголосити на тому, що: 1. До обробки персональних даних дитини про стан її здоров’я застосовуються як загальні так і особливі вимоги, визначені статтями 6 та 7 Закону України «Про захист персональних даних». 2. Обробка персональних даних дитини про стан її здоров’я має здійснюватись за умови надання однозначної згоди її батьків (усиновлювачів) або опікунів на оброку таких даних. 3. Обробка персональних даних дитини має здійснюватись з дотриманням права пацієнта на таємницю про стан здоров’я та лікарської таємниці (статті 39 та 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

27 06 2013 медсестри та захист персональних даних  
27 06 2013 медсестри та захист персональних даних  
Advertisement