Page 1

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел. /факс: +380 44 517-68-00 E-mail: info@zpd.gov.ua http://www.zpd.gov.ua

_______________№__________________ На № 221 від 27.03.2013

ПАТ «Страхова компанія 611» вул. Московська, 8 (літера Б), м. Київ, 01010 Щодо обробки персональних даних

Державна служба України з питань захисту персональних даних розглянула лист ПАТ «Страхова компанія 611» та, в межах компетенції, зазначає наступне. Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України. Обробка персональних даних (зокрема збирання та поширення персональних даних) має здійснюватися для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством (частина п’ята статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»). Вимоги до поширення персональних даних встановлено статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до якої поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи поширення персональних даних дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Водночас, статтею 16 Закону передбачено, що порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Так, відповідно до статті 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації


2

фізичних осіб, затверджує відповідно до закону порядок реєстрації місця проживання та місця перебування осіб в Україні, зразки документів, необхідних для реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання та місця перебування. Розділом VІІІ Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженим наказом МВС України від 22.11.2012 № 1077, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2109/22421 (далі – Порядок), передбачено порядок надання відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи. Пунктом 8.1 Порядку визначено, що відомості про місце проживання/перебування особи та інші персональні дані особи надаються адресно-довідковими підрозділами територіальних органів ДМС України і підрозділами ДМС України за запитами осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку, та оформлюються відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» за умови згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих персональних даних, або відповідно до вимог закону. Частиною четвертою статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено вимоги до запиту щодо доступу (далі - запит) до персональних даних. Зокрема запит повинен містити підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника). Статтею 25 Закону України «Про страхування» передбачено, що у разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. Підприємства, установи та організації зобов'язані надсилати відповіді страховикам на запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. До страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток (стаття 27 Закону України «Про страхування»). Особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом (стаття 1191 Цивільного кодексу України). Відповідно до частини першої статті 3 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.


3

Позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування (стаття 109 Цивільного процесуального кодексу України). З огляду на наведені норми, повноваження страховика у сфері страхування на отримання доступу до персональних даних, пов'язаних із страховим випадком, визначені Законом України «Про страхування», Цивільним та Цивільним процесуальним кодексами України. Зазначене вище свідчить, що довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування фізичної особи надаються лише за умови надання особою, щодо якої запитується інформація, згоди на надання інформації про неї. Ураховую вищевикладене, рекомендуємо ПАТ «Страхова компанія 611» повторно звернутися до Державної міграційної служби України із запитом на отримання відомостей про місце проживання/перебування особи, відповідно до порядку, визначеному пунктом 8.1 Порядку. Голова

Степаненко Т.О. 517 89 66

О.І.Мервінський


4

З наданих до листа ПАТ «Страхова компанія 611» додатків, а саме листа від 07.11.2012, адресованого Державній міграційній службі України, вбачається, що ПАТ «Страхова компанія 611» просила надати довідку про реєстрацію місця проживання або перебування Літвінова С.А. Пунктом 8.8 Порядку передбачено, що довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування особи надаються за запитом самої особи або її законного представника, а також іншої особи за умови надання особою, щодо якої запитується інформація, згоди на надання інформації про неї.

21 06 2013 щодо отримання довідок від державної міграційної служби  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you