Page 1

УГОДА про передачу персональних даних (в країни, що не приєднались до Конвенції про захист осіб у зв 'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (ЕТ8 №108) та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб узв 'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних (далі - Конвенція №108 та Додатковий протокол))

AGREEMENT on Personal Data transfer (to the counîries which have not acceded to the Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS №108) and Additional Protocol to Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data regarding supervisory authorities and transborder data flows (hereinafter Convention 108 and Additional Protocol))

(від Володільця Володільцю)

(Controller-Controller)

(найменуван ня/П ІБ), юридичною особою/фізичною особоюпідприємцем, яка заснована та діє відповідно до законодавства України, в особі (посада та ПІБ), який/яка діє на підставі (підстава повноважень - Статут, довіреність, ін.), далі "Експортер даних",

, a legal entity/private entrepreneur which is registered and operates in accordance with the laws of Ukraine, represented by (position and full name), who acts in accordance with (basis of the powers - Statute, power of attorney, etc.), hereinafter - the "Data Exporter",

та

and

(Найменування/ ПІБ), юридичною особою/фізичною особою, яка заснована та діє відповідно до законодавства , в особі (посада та ПІБ), який/яка діє на підставі (підстава повноважень - Статут, довіреність, ін.), далі "Імпортер даних",

, a legal entity/private entrepreneur which is registered and operates in accordance with the laws of , represented by (position and full name), who acts in accordance with (basis of the powers - Statute, power of attorney, etc.), h e r e i n a f t e r - t h e "Data Importer",

Експортер даних та Імпортер даних надалі разом іменуються "Сторони", а кожен окремо "Сторона",

the Data Exporter and the Data Importer are hereinafter together referred to as the "Parties", and each separately - the "Party",

уклали цю Угоду про передачу персональних даних місяця року (надалі "Угода") про наступне.

have concluded this Agreement on Personal Data transfer month (hereinafter - the "Agreement") on the following.

1.

1.

Терміни

Definitions

Для цілей цієї Угоди терміни використовуються у наступному значенні:

For the purpose of this Agreement the terms are used in the following meaning:

Володілець - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою с ^ е к і а ^ П е р с о н а л ь н и х даних надано право н а > б Ш б ? б к у * ^ ^ , д а н и х , яка затверджує мету О б р я д и £іерс3н8.(їьних;даних у базі даних, в с т а н о й й к у ' Ш Т ^ Т І н и х ^даних та процедури :дури їх о б р о б и в ( І Й її ш 1-і * $ 01 " 5 )/• 'о ?

Controller - an individual or a legal entity that has the right to process the Personal Data in accordance with the law or the consent of the Personal Data Subject and which decides the purpose of the Personal Data Processing in the database, sets the content of the data and procedures of their Processing.

Орган нагляду - уповшіважсяпи„(мзкан з питань захисту персональних ^aSCaftHîE, ^-^передбачений

Supervisory authority - the Data Protection Authority, provided for by Ukraine as the party of

1


Україною, як стороною, яка приєдналась до Конвенції Ради Європи Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних №108 від 28.01.1981 року. (Державна служба України з питань захисту персональних даних, 02660, м. Київ, вул. Марини Ряскової, 15, info@zpd.gov.ua, тел./факс +380 44 5176800).

the Convention of the Council of Europe for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data No. 108 of 28.01.1981. (the State Service of Ukraine on Personal Data Protection, 15, Maryny Raskovoi Str., 02660, Kyiv, Ukraine, e-mail: info@zpd.gov.ua, tel./fax +380 44 5176800).

Експортер даних - Володілець Персональних даних в базах персональних даних, який передає Персональні дані через кордон.

Data Exporter - Controller of Personal Data in Personal Data bases which transfers Personal Data abroad.

Імпортер даних особа, яка отримує Персональні дані в якості Володільця та надає свою згоду на обробку Персональних даних у відповідності з цією Угодою.

Data Importer -person which receives Personal Data as a Controller and agrees to further process the Personal Data in accordance with the terms of this Agreement.

Обробка Персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках Персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Personal Data Processing - any action or set of actions conducted in whole or in part in the informational (automated) system and/or in Personal Data catalogues which are connected with collection, registration, accumulation, storing, adaptation, alteration, updating, using and disseminating (distributing, transferring), depersonalization, destruction of information on natural person.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Personal Data - information or set of information on natural person which is identified or identifiable.

Розпорядник - фізична чи юридична особа, якій Володільцем або законом надано право обробляти Персональні дані.

Processor - natural or legal entity which processes Personal Data based on the authority given by the Controller or by the law.

Суб'єкт даних - фізична особа, стосовно якої здійснюється обробка її Персональних даних відповідно до цієї Угоди.

Data Subject - natural person who's Personal Data is processed in accordance with this Agreement.

2. Обов'язки Експортера даних

2. Obligations of the Data Exporter

Експортер даних гарантує та зобов'язується, що:

The Data Exporter warrants and undertakes that:

а) обробка Персональних даних, у тому числі їх збір та передача здійснювалась та здійснюється відповідно до законодавства України;

a) the Personal Data processing, including their collecting and transfer was and is conducted in accordance with the laws of Ukraine;

б) він вжив р о з у м й Ш р ^ 'Д^^атніх зусиль, щоо визначити, щ ^ ^ щ і р р ' г е р ^ даних в змозі виконати свої з о б о ^ г ^ ї ^ а цяи^Угодою;

b) it has used reasonable efforts to determine that the Data Importer is able to satisfy its legal obligations under this Agreement;

ІІЧ . ві г, в) він н а д а с т ^ « щ п о в | д щ $ и а п и т и Єуб єктів даних та О р г а н і у ^ я д ^ Г ^ щ о д о -/,; обробки Персональних данш^<і$ті©і£?ер»&гдаддау розумні строки;

c) it will respond to enquiries from the Data Subjects and the Supervisory authority concerning processing of the Personal Data by the Data Importer within a reasonable time;

2


г) він надасть для ознайомлення текст цієї Угоди Суб'єктам даних у відповідь на їх запит. У випадках, коли ця Угода містить конфіденційну інформацію, він може видалити її перед наданням тексту Угоди. У випадках, коли така інформація видаляється, Експортер даних зобов'язаний повідомити Суб'єктів даних про причини видалення такої інформації та про їх право довести цей факт до відома Органу нагляду. Проте, Експортер даних повинен виконати рекомендації Органу нагляду щодо надання доступу до повного тексту Угоди Суб'єктам даних, якщо ці Суб'єкти погодилися дотримуватися конфіденційності інформації, яка міститься в Угоді. Експортер даних повинен також надати копію Угоди Органу нагляду у відповідь на його запит.

d) it will make available, upon request, a copy of the Agreement to the Data Subjects. In case the Agreement contains confidential information, it may remove such information before providing the text of the Agreement. Where information is removed, the Data Exporter shall inform Data Subjects in writing of the reason for removal and of their right to draw the removal to the attention of the Supervisory authority. However, the Data Exporter shall abide by a recommendation of the Supervisory authority regarding access to the full text of the Agreement by Data Subjects, as long as Data Subjects have agreed to respect the confidentiality of the confidential information removed. The Data Exporter shall also provide a copy of the Agreement to the Supervisory authority upon its request.

3.

3.

Обов'язки Імпортера даних

Obligations of the Data Importer

Імпортер даних гарантує та зобов'язується, що:

The Data Importer warrants and undertakes that:

а) він вживатиме належних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних від випадкового або протиправного знищення або випадкової втрати, зміни, неправомірного розкриття чи доступу, які забезпечують достатній рівень безпеки, що відповідає рівню ризику, пов'язаному з обробкою та природою даних, які захищаються;

a) it will have in place appropriate technical and organisational measures to protect the Personal Data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, and which provide a level of security appropriate to the risk represented by the processing and the nature of the data to be protected;

б) він застосовуватиме процедури, відповідно до яких будь-яка третя особа, якій надається право доступу до Персональних даних, зокрема, Розпорядник, поважатиме та забезпечуватиме конфіденційність та захист Персональних даних. На будь-яку особу, яка діє під керівництвом або за дорученням від Імпортера даних, зокрема, на Розпорядника, буде покладено обов'язок обробляти Персональні дані виключно відповідно до вказівок Імпортера даних. Ця вимога не поширюється на осіб, які мають відповідні повноваження щодо доступу до Персональних даних або зобов'язані мати такий доступ відповідно до законодавства, що застосовується до діяльності Імпортера даних;

b) it will have in place procedures so that any third party it authorizes to have access to the Personal Data, including Processors, will respect and maintain the confidentiality and security of the Personal Data. Any person acting under the authority of the Data Importer, including the Processor, shall be obligated to process the Personal Data only on instructions from the Data Importer. This provision does not apply to persons authorized or required by law or regulation, applied to the Data Importer, to have access to the Personal Data;

в) на момент підписання цієї Угоди йому не відоме будь-яке національне законодавство, яке може вплинути на ередбачені цією Угодою, та він ксиіртера даних якщо дізнається \ианнм або появи такого законода (рЩ

c) it has no reason to believe, at the time of entering into this Agreement, in the existence of any local laws that would have a substantial adverse effect on the guarantees provided for under this Agreement, and it will inform the Data Exporter if it becomes aware of any such laws;

• Я . іЄр£он ьні дані л ' і ^ ^ д а т к у 2 до рндинний статус та їй, які містяться

d) it will process the Personal Data exclusively for the purposes described in Annex 2 to this Agreement, and has the legal authority to give the warranties and fulfill the undertakings set out in this

г)

він

обрийчнги

В И К Л Ю Ч Н О З Ц І Л Я М И , ЦІ

цієї Угоди, та має повноваження для

3


у цій Угоді;

Agreement;

ґ) він визначить контактну особу, уповноважену надавати відповіді на запити, що стосуються обробки Персональних даних, повідомить про це Експортера даних та сумлінно співпрацюватиме з Експортером даних, Суб'єктом даних та Органом нагляду щодо таких запитів, надаючи відповіді протягом розумного строку. У випадку ліквідації (припинення реєстрації) Експортера даних або за згодою Сторін, Імпортер даних самостійно та незалежно від цієї Угоди візьме на себе обов'язок та відповідальність за дотримання п. г ст. 2 цієї Угоди;

e) it will identify to the Data Exporter a contact person within its organization authorized to respond to enquiries concerning processing of the Personal Data, and will cooperate in good faith with the Data Exporter, the Data Subject and the Supervisory authority concerning all such enquiries within a reasonable time. In case of legal dissolution of the Data Exporter, or if the Parties have so agreed, the Data Importer will assume responsibility for compliance with the provisions of par. d of Article 2 of this Agreement;

д) у відповідь на запит Експортера даних він надасть у розумних межах доступ до своїх приміщень, файлів даних, а також відповідну документацію, що використовуються під час обробки Персональних даних для аналізу, аудиту та/або підтвердження відповідності Експортером даних (або будь-якими незалежними та неупередженими організацією чи аудитором, які обираються Експортером даних за умови відсутності заперечень з боку Імпортера даних), для цілей перевірки дотримання гарантій та зобов'язань, передбачених цією Угодою, за умови завчасного попередження та виключно у робочий час. У випадку, якщо здійснення зазначеного запиту вимагатиме отримання будьякого обов'язкового дозволу/погодження від контролюючих органів країни Імпортера даних, Імпортер даних повинен отримати відповідний дозвіл або погодження до початку проведення зазначеної перевірки;

f) upon reasonable request of the Data Exporter, it will submit its data processing facilities, data files and documentation needed for processing to reviewing, auditing and/or certifying by the Data Exporter (or any independent or impartial inspection agents or auditors, selected by the Data Exporter and not reasonably objected to by the Data Importer) to ascertain compliance with the warranties and undertakings in this Agreement, with reasonable notice and during regular business hours. If such request will be subject to any necessary consent or approval from a regulatory or supervisory authority within the country of the Data Importer, which consent or approval the Data Importer will attempt to obtain on a timely fashion before the start of such audit;

є) він оброблятиме відповідності з:

g) it will process the Personal Data, at its option, in accordance with:

Персональні

1) законодавством України Персональних даних; або

про

дані

у

захист

2) принципами захисту Персональних даних, які викладено у Додатку 1 до цієї Угоди. Імпортер даних обирає опцію Підпис Імпортера даних

ж) він не будь-якій греті межами України попереднього по даних, а також наступних гарантій:

(i)

the data protection laws of Ukraine; or

(ii) the data processing principles set forth in Annex 1.

The Data Importer to indicate which option it selects: Signature of the Data Importer:

СонАльні дані аходиться за ^ра даних, без чіе Експортера сзгіечення однієї з

h) it will not disclose or transfer the Personal Data to a third party located outside Ukraine or the country of the Data Importer unless it notifies the Data Exporter about the transfer and guarantees one of the following:

4


- третя особа знаходиться в країні, що приєдналась до Конвенції Ради Європи Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних №108 від 28.01.1981 року та Додаткового протоколу до неї; або

-the third party is located in a country which has acceded to the Convention of the Council of Europe for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data No. 108 of 28.01.1981 and Additional Protocol to it, or

- третя особа укладе аналогічну цій Угоду про передачу Персональних даних з Імпортером даних;або

- the third party concludes the agreement analogous with this Agreement with the Data Importer; or;

- Суб'єкти даних були повідомлені про таку передачу, мету такої передачі та третіх осіб, яким передаються Персональні дані, та мають можливість заборонити таку передачу.

- Data Subjects have been given the opportunity to object, after having been informed of the purposes of the transfer and the categories of recipients, or

- стосовно передачі Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя, Суб'єкти даних надали однозначну згоду на таку передачу.

- with regard to onward transfers of Personal Data on racial or ethnic origin, political, religious or ideological beliefs, membership in political parties and trade unions, as well as the data concerning the state of health or sexual life the Data Subjects have given an unambiguous consent to such transfer.

4.

4.

Відповідальність та права третіх осіб

Liability and third party rights

4.1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною за матеріальні (фінансові) збитки, що завдані порушенням положень цієї Угоди. Відповідальність Сторін обмежена виключно розміром прямих збитків. Штрафні санкції не застосовуються для цієї Угоди. Сторони також несуть відповідальність перед Суб'єктами даних за збитки, які вони завдали ним через порушення положень цієї Угоди. Ці положення не впливатимуть на відповідальність Експортера даних за законодавством України про захист Персональних даних.

4.1. Each Party shall be liable to the other Party for material (financial) damages it causes by any breach of this Agreement. Liability as between the Parties is limited to actual damage suffered. Punitive damages are specifically excluded. Each Party shall be liable to Data Subjects for damages it causes to them as a result violation of this Agreement. This does not affect the liability of the Data Exporter under the legislation of Ukraine on Personal Data protection.

4.2. Сторони погоджуються з тим, що Суб'єкти даних мають право в якості третіх осіб, на користь яких укладено цю Угоду, посилатися на положення Угоди та застосовувати її при пред'явленні претензій до Сторін у зв'язку з порушенням останніми вимог до обробки та захисту Персональних даних. У випадках заявлення порушення з боку Імпортера даних, Суб'єкти даних мають спочатку звернутись до Експортера даних, який м з & і ^ щ щ т і відповідних заходів, спрямованих н а ^ а х и с т с&оїжсрав; якщо Експортер даних р^ибЗТТт- ^ к щ ю в і д н и х заходів у розумний? сірок (який' з а \ в о р ^ а л ь н и х обставин станови ^)фуб'єкт даних матиме прав^ чах, я сі і\ги е в т па.«іи$шяхом пред'явлення прете' ' Ч к і Ц ^ и і ^ Л у Імі ортера даних. Крім цьогі\^г)£>С|ргк-Г іапн\ може пред'явити претензії даних у зв'язку з тим, що останній - не виконав свого обов'язку, передбаченого п. б) статті 2 цієї

4.2. The Parties agree that a Data Subject shall have the right to enforce as a third party beneficiary this Article and all other pertinent clauses of this Agreement, against the Data Importer or the Data Exporter, for their respective breach of their contractual obligations, with regard to his Personal Data. In cases involving allegations of breach by the Data Importer, the Data Subject must first request the Data Exporter to take appropriate action to enforce his rights against the Data Importer; if the Data Exporter does not take such action within a reasonable period (which under normal circumstances would be one month), the Data Subject may then enforce his rights against the Data Importer directly. A Data Subject is entitled to proceed directly against the Data Exporter that has failed to comply with par. b) of Article 2 of this Agreement.

5


Угоди. 5.

Право, що застосовується

Правом, що застосовується матеріальне право України.

до

5. цієї Угоди,

Applicable Law

є

The law applied to this Agreement is the substantial law of Ukraine.

6. Вирішення спорів з Суб'єктами даних та з Органом нагляду

6. Resolution of Disputes with Data Subjects or the Supervisory authority

6.1. У разі виникнення спору або подання позову Суб'єктом даних або Органом нагляду стосовно обробки Персональних даних до однієї або обох Сторін, Сторони будуть інформувати одна одну про будь-які такі спори і позови, і будуть співпрацювати з метою їх вирішення мирним шляхом в найкоротші терміни.

6.1. In the event of a dispute or claim brought by a Data Subject or the Supervisory authority concerning the processing of the Personal Data against either or both of the Parties, the Parties will inform each other about any such disputes or claims, and will cooperate with a view to settling them amicably in a timely fashion.

6.2. Сторони погоджуються брати участь у будь-яких зазвичай доступних необов'язкових процедурах медіації, які ініційовані Суб'єктом даних або Органом нагляду. Сторони можуть брати участь у таких процедурах віддалено (наприклад, по телефону, електронною поштою або за допомогою інших дистанційних засобів зв'язку). 6.3. Кожна Сторона зобов'язується виконувати рішення компетентного суду України яке є остаточним і не підлягає оскарженню або приписи Органу нагляду про усунення порушень законодавства в сфері захисту персональних даних.

6.2. The Parties agree to take part in generallyavailable non-binding mediation procedure initiated by a Data Subject or by the Supervisory authority. If they do participate in the proceedings, the Parties may elect to do so remotely (such as by telephone or other distant means).

6.3. Each Party shall abide by a decision of a competent court of Ukraine which is final and against which no further appeal is possible or orders of the Supervisory authority on eliminating the violation of legislation in the field of Personal Data protection.

7.

7.

Припинення

Termination

7.1. У випадку, якщо Імпортер даних порушує свої зобов'язання в рамках цієї Угоди, то Експортер даних може тимчасово призупинити передачу Персональних даних до моменту усунення порушення або розірвання договору, у зв'язку з яким відбувається така передача.

7.1. In the event that the Data Importer is in breach of its obligations under this Agreement, then the Data Exporter may temporarily suspend the transfer of Personal Data to the Data Importer until the breach is repaired or the contract, under which the transfer is conducted, is terminated.

У разі, якщо: 1) передача персональних даних Експортером даних Імпортеру даних була тимчасово припинена на строк більш ніж на один місяць відповідно до першого абзацу цієї статті; або

In the event that: 1) the transfer of Personal Data to the Data Importer has been temporarily suspended by the Data Exporter for longer than one month pursuant to paragraph one of this Article; or

2) дотримання цієї Угоди Імпортером даних призведе до порушенцазгзащжодавства його країни; або

2) compliance by the Data Importer with this Agreement would put it in breach of its legal or regulatory obligations in the country of import; or

т 3)

Імпортер

І ^ У ^ І ^ У » длнмхг и у г а ї ю

аоо

постійно

порушує гарантііМабЬпоюО'в'я'і;^імя; згідно з цією Угодою; або 4)

1

компетентн^^Ь^ом-^^ра*|.'Ни

остаточне рішення, ігю

/винесено

3) the Data Importer is in substantial or persistent breach of any warranties or undertakings given by it under this Agreement; or 4) a final decision of a competent court of Ukraine that there has been a breach of the

е . т д л я г а є подальшому

6


оскарженню, про те, що мало місце порушення цієї Угоди Експортером даних або Імпортером даних;або

Agreement by the Data Exporter is taken; or

Importer

or the

Data

5) Імпортер даних підлягає ліквідації або щодо нього ініційовано процедуру банкрутства,

5) a procedure of bankruptcy or petition is presented for the administration on winding up of the Data Importer,

Експортер даних без шкоди для будь-яких інших прав, що він може мати відносно Імпортера даних, має право припинити дію цієї Угоди. У випадках, передбачених пп. 1), 2), або 4) цієї статті, Імпортер даних може також припинити дію цієї Угоди.

then the Data Exporter, without prejudice to any other rights which it may have against the Data Importer, shall be entitled to terminate this Agreement. In cases covered by 1), 2), or 4) above the Data Importer may also terminate this Agreement.

8.

8.

Внесення змін

Amendments

8.1. Сторони не можуть вносити зміни до цієї Угоди, окрім доповнення інформації в Додатку 2. Це положення не обмежує жодну із Сторін щодо укладання за необхідності, додаткових комерційних угод.

8.1. The Parties may not modify this Agreement except to update any information in Annex 2. This does not preclude the Parties from adding additional commercial clauses where required.

8.2. За умови досягнення згоди, Сторони мають право доповнити цю Угоду Додатковими положеннями, що містяться в Додатку А до цієї Угоди.

8.2. Upon mutual agreement between the Parties they can supplement this Agreement with Additional clauses, contained in Annex A to this Agreement.

9.

9.

Опис передачі

Description of the Transfer

Детальна інформація про передачу Персональних даних зазначена в Додатку 2. Сторони погоджуються, що Додаток 2 містить конфіденційну комерційну інформацію, яку вони не мають права розголошувати третім сторонам, окрім випадків передбачених законом або у відповідь на запит контролюючих органів або відповідно до пункту г) статті 2 цієї Угоди. Сторони можуть укласти додатки до цієї угоди для супроводу додаткових передач Персональних даних. Додаток 2 може охоплювати багаторазові передачі.

The details of the transfer and of the Personal Data are specified in Annex 2 to this Agreement. The Parties agree that Annex 2 to this Agreement may contain confidential business information which they will not disclose to third parties, except as required by law or in response to a competent regulatory or government agency, or as required under par. d) of Article 2 of the Agreement. The Parties may execute additional Annexes to cover additional transfers. Annex 2 may, in the alternative, be drafted to cover multiple transfers.

Від імені Експортера даних:

On behalf of Data Exporter:

Від імені Імпортера даних:

On behalf of Data Importer:

а * •'


8

01 07 2013 угода про передачу пд