Page 1

OKUL ÖNCESİNDE AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI


AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI AİLE EĞİTİMİ Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Anne babalar çocuğun eğitimine ne kadar erken katılırlarsa çocuğun kazanımları da o oranda artacaktır. Anne-babaların eğitime katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı da sağlayarak kazanılan bilgi ve becerilerin pekiştirilmesinde ve eğitimde sürekliliğin sağlanması sonucunda başarının artmasında etkilidir.


Aile Eğitim HerEtkinlikleri aile bireyi çocuğun potansiye lini ortaya koyması , kullanması ve destekleme için potansiyel bir güce sahiptir.

Aile eğitimi programlarında aile bireylerinin özellikle anne babaların Çocuk yetiştirme becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekir. Eğitim gereksinimleri farklılaşabilmesine rağmen temelde aile eğitimi Ebeveynlere çocuklarını;  Fiziksel  Ruhsal  Sosyal ve duygusal


Aile eğ itim etkinlikleri      

Çocuk sağlığı Çocuk gelişimi Davranış yöntemi İletişim Beslenme Ruh sağlığı

Bu konularda ailelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli ve planlı çalışmalardır. Aile eğitiminden olumlu sonuçlar elde edebilmek için eğitimlerin etkili bir şekilde planlanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.


AİLE EĞİTİMİNİN AMACI  Ailelerin çocuklarının gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak  Çocuğun tüm gelişim alanlarına nasıl destek olunacağı konusunda bilgilendirmek  Yaş gruplarına göre çocukların gelişim özelliklerini tanımlamalarına yardımcı olmak  Sağlıklı iletişim yollarını öğrenmelerini sağlamak  Çocukların davranış ve alışkanlıklarını düzenlemede değişik yolları öğrenmelerini sağlamak  Aileleri çocuk hakları ve kendi hakları konusunda bilgilendirmektedir .


Gelişimlerinin her aşamasında gerekli olan yetenek ve anlayışı kazanmalarına yardımcı olan bir eğitimdir. Çocuk büyüdükçe yaşantısında aile ortamının yanı sıra okul ortamı da etkin biçimde yer almaktadır. Bu noktada çocuğun okul ve aile ortamında ortak amaçların ve yaklaşımların benimsenmesi ve sergilenmesi gerekmektedir. Ortak amaç ve yaklaşımların belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi ise aile eğitimi ve katılımı çalışmaları önem kazanmaktadır. Aile eğitimi ve katılımına önemi öğrenmenin her düzeyindeki pek çok araştırmayla ortaya konmuştur. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında aile eğitimleri yapılması ve bu eğitimlere ailelerin katılımı çocukların gelişim ve eğitiminde başarıyı ve sürekliliği sağlayacaktır.


AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER  Katılacakları programdan kendileri , aileleri ve çocukları için sağlayabileceği yararları açık bir dille anlatılmalı  Karşılıklı beklenti ve sorumlulukların neler olduğu açıkça belirtilmeli  Kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yollar göstermeli  Psikolojik ve akademik rehberlik sağlanmalı  Çocuklara yönelik bir uygulama söz konusu ise nasıl yaptıkları izlenmeli  Program etkileri değerlendirilmeli  Aile eğitimin başarıya ulaşabilmesi için katılımda gönüllülük sağlanmalı  Katılımı yüksek ve sürekli bir aile eğitimi için ^Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu^ kullanılarak eğitimler ailelere uygun zaman dilimlerine göre düzenlenmeli


AİLE EĞİTİMİNE HAZIRLIK Ailelere eğitim vermeden önce bazı hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Bunlar ;  İhtiyacı belirlemeye yönelik hazırlık: Çalışmalara başlamadan önce ailelerin ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile anket , form veya görüşme gibi teknikler kullanılabilir. Aile İhtiyaç Belirleme Formu bu amaçla hazırlanmıştır.  Aile eğitimine yönelik hazırlık :Aile eğitimi etkinlikleri gruplarla çalışmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Eğitimlere hazırlamakta eğitimci;  Konuları seçerken konunun çok dar ya da çok geniş olmamasına  Ailelerin hali hazırda karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik olmasına  Aileler için ilgi çekici olmalıdır.  Oturumların başlıklarında olumlu ifadelere yer vermelidir.  Oturumlar sırasında ailelere çocuk bakım hizmeti sağlanmasına özen gösterilmelidir.


 Ailelere alabilecekleri kitaplar ve kaynakların bulunmasını sağlama konusunda rehberlik edilmelidir.  Yüz yüze eğitimleri mümkün olduğunca küçük gruplarla, ebeveynlerin etkin olduğu şekilde gerçekleştirilmeli  Eğitim sırasında görsel, işitsel ve teknolojik araçlar kullanılmalıdır.  Toplantılar da ebeveynlerin birbirlerini görecek şekilde ^U^ düzeninde oturmaları sağlanmalıdır.


AİLE EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

      

Beyin Fırtınası Rol Oynama Örnek Olay İncelemeleri Soru-Cevap Demonstrasyon Cümle tamamlama Resimler


AİLE KATILIMI Neden Aile Katılımı? Çocukların gelişiminde içinde bulundukları çevre önemli rol oynar ve aile ise bu çevrenin en önemli parçasıdır. Bu yüzden aile katılımı;  Çocukların gelişimini  Çocukların öğrenimini  Okul öncesi eğitimin kalitesi açısından büyük önem taşır.


Aile katılımıyla okulda edinilmiş kazanımlar evde desteklenmiş olur ve süreklilik kazanırlar. öğretmen ailenin öğrenime desteği sayesinde hedeflediği amaç ve kazanımlara daha kolay ulaşma şansını yakalar. Aile katılımı okul ve aile arasında daha iyi iletişim kurmasını sağlar. Böylelikle okulun etkinliği ve toplumsal kabulü artmış olur.


Aile katılımının faydalarını 3 grupta inceleyelim

1) Çocuğa Faydaları Okul aile işbirliği sayesinde çocukların;  Okula karşı daha olumlu tutumlar sergiledikleri  Okuma becerilerinde daha yüksek başarı elde ettikleri  Okulda daha başarılı oldukları  Daha iyi kalitede ödev hazırladıkları


2)Ailelere Faydaları Ailelerin;  Çocukların gelişimine nasıl katkı yapabileceklerine dair bilgi edinme  Okulun işleyişi ve eğitim programlarıyla ilgili bilgiler öğrendikleri  Çocuklarına karşı daha destekletici oldukları  Öğretmenleri daha yardımcı ve destekleyici olarak gördükleri bulunmuştur.


3)Eğ itimciler Ve Okula Faydaları

Öğretmenlerin  Aileleri, daha yardımcı ve destekleyici olarak görebildikleri  Öğretmenlerin moralinin daha yüksek olduğu  Ailelerden çocuklarıyla ilgili güncel olaylara ilişkin çok şey öğrendikleri


AİLE KATILIMI ÇALIŞMASI


Aile İletişim Etkinlikleri • • • • • • • • • • • • •

Telefon Görüşmeleri Kitapçılar Genel İşitsel Kağıtlar Fotoğraflar Duyuru Panoları Kısa İleti Hizmetleri Bültenler Yazışmalar Gelişim Dosyaları Toplantılar Okul Ziyaretleri Geliş Gidiş Zamanları Dilek Kutuları


AİLE KATILIMINDA İZLENMESİ ÖNERİLEN AŞAMALAR  Ebeveynin gözlemci olarak okulda bulunması  Malzeme hazırlanmasında görev alması  Sosyal etkinlikler, alan gezileri, açık hava etkinliklerinde öğretmene yardımcı olması  Sınıfta yeteneğine uygun bir etkinlikte yer alması  Çocukla birlikte oyun oynama , öykü okuma, sanat, müzik gibi faaliyetleri gerçekleştirmesi  Sınıfta öğretmen tarafından planlanan bir etkinlikte görev alması


BİREYSEL GÖRÜŞMELER Bireysel görüşmelerin amacı; çocuğun gelişimini , güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri ve sorunları aile ile paylaşmak , kardeş doğumu ,taşınma gibi özel durumlarda benimsenmesi gereken tutum ve davranışlarla ile ilgili aileye bilgi vermek ve çözüm yolları aramaktır.

Düzenli görüşmeler dönemde en az 1 kez olmak üzere yılda 2 kez yapılmalıdır. Bir sorun ortaya çıktığında görüşme takvimi beklenmeden müdahale edilebilir.


Bireysel Görüşmenin Yararları

I. II. III. IV.

Dinlenmek Anlaşılmak Endişe, duygu ve sorunları ifade etmek Çatışmaları çözmek


Bireysel Görüşmede İlkeler Ve Etik Kurallar o Her çocuğun ebeveyni ile düzenli ve planlı olarak görüşme yapılmalıdır. o Bazen evde ya da okuldaki yeni durumlarda da bireysel görüşmeler yapılmalıdır. o Görüşmeler için uygun bir ortam sağlanmalı , görüşmelerin kesintiye uğramasına izin verilmemelidir. o Rahat bir atmosfer sağlanmalı , saydam olmalı ve güvenilir olduğunuz hissettirilmelidir. o Görüşmelerin amacı açıklanmalı , çocuğun gelişim durumu ve davranışları hakkında aile bilgilendirilmeli o Ebeveynden çocuğun evdeki davranışları ve olaylar hakkında bilgi alınmalı


EV Z İ YARETLER İ


EV Zİ YARETLERİ Nİ N AMAÇLARI

 Çocuğ un yaşadığ ı ev ortamını gözlemlemek  Çocuğ un anne-baba ve diğ er ebeveynle olan olan ilişkilerini doğ al ev ortamında gözlem yaparak ,çocuk ve aile hakkında bilgi edinmek  Aileye sınıfta yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek  Ailenin okula karşı olumlu bakış açısı geliştirmesini desteklemek , okulun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak


Ebeveynin çocuğun sorunlarını çözmede , doğru davranışlar kazandırmada eğitim etkinliklerinde her türlü desteği kazanmak ve katılımı sağlamak  Öğretmen-çocuk arasındaki iletişimi desteklemek  Çocuğun okula uyum sürecini hızlandırmak  Ev koşulları yetersiz olan çocukların ortamını zenginleştirmek.


• • • • • •

EV ZİYARETLERİNDE NELER GÖZLEMLENEBİLİR???

Evdeki genel sosyal-duygusal ortam Anne-babanın çocuğa karşı davranışları Çocuğun anne-babaya karşı davranışı Kardeşler arası ilişkiler Çocukla evde yaşanılan problem durumları Çocukla yaşanılan problemlerde kullanılan

çözüm yolları

• Evdeki kurallar • Çocukla beraber konulun kurallar


• Çocuğun evdeki sorumlulukları • Çocuğun okuldaki sorumluluklarının evde devamlılığı • Çocuğun evde yapmaktan hoşlandığı şeyler • Ev koşulları( çocuğun kendisine ait odası ,yatağı olup olmaması gibi) • Beslenme ve sağlık • Temizlik ve hijyen


DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 

MERVE BALCI 21295929

Sunu1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you