Page 1

รางวัล

ถ้วยเกียรติยศ ท่านประธานกรรมการ

ประเภททุนประกันต่อกรมธรรม์สูงสุด

ประเภทสร้างตัวแทนใหม่สูงสุด

คุณวิสุทธิ์ ปัญจมาพิรมย์

คุณภัคจิรา อนุชัย

สาขาพิจิตร

สาขาชัยภูมิ

ประเภทรางวัลคุณวุฒิ COT คุณศรศิลป์ ถิรพุทธิวสุพล สาขาปทุมธานี

คุณสุภา พ่วงศร สาขาศรีนครินทร์

ข้อมูลตามประกาศที่ 37/2562

Bangkok Life Annual Awards 2018 25

Aw Bla 21-42(2).indd 25

3/14/19 9:13 PM


แรงบันดาลใจสู่ความส�ำเร็จ

รางวัลถ้วยเกียรติยศท่านประธานกรรมการ ประเภททุนประกันต่อกรมธรรม์สูงสุด

ถ้าเล่าเรื่องจริงก็คือ ผมเป็นคนที่มีทุนประกัน 100 ล้านบาทก่อน ผมจึงเข้าใจความรู้สึกของการหมดห่วง พอรู้สึกสบายใจแบบนี้แล้ว ท�ำให้ผมนึกถึงคนรอบๆ ตัว เรา ว่าใครบ้างที่มีห่วง มีภาระที่เขาอยากจะมีใครสัก คนที่ไว้ใจให้เขาปรึกษา ผมจึงเลือกที่จะแนะน�ำลูกค้าที่มี ลักษณะคล้ายๆ ผม เป็นนักธุรกิจ มีลูกเล็กๆ หลายๆ คน ประสบการณ์การถือกรมธรรม์ของกรุงเทพประกันชีวิต มูลค่าสูงๆ มันท�ำให้ผมสบายใจ จึงอยากส่งผ่านความ สบายใจเหล่านี้ให้ลูกค้าของผมได้สัมผัส มันก็เท่านั้นเอง ครับ และสุดท้ายนี้ผมรู้สึกขอบคุณลูกค้า ที่ไว้ ใจผมและ กรุงเทพประกันชีวิต ให้ดูแลเขาและครอบครัวด้วยครับ

คุณวิสุทธิ์ ปัญจมาพิรมย์

Aw Bla 21-42(2).indd 26

3/14/19 9:14 PM


รางวัล

คุณวุฒิสโมสรผู้น�ำ ระดับ Gold

คุณชุติมา ค�ำไล้ สาขาเลย

คุณเพราพรรณ วัชรกาฬ

คุณมัลลิกา เฮงสกุล

สาขาปทุมธานี

สาขาหล่มสัก

ระดับ Silver

คุณจารุณี สร้อยจันดา สาขาเลย

คุณภัคจิรา อนุชัย สาขาชัยภูมิ

คุณจิรวดี หอมเพชร ส�ำนักงานใหญ่

คุณดลญา เหลาประเสริฐ สาขาเลย

คุณอนงค์ภัทร์ มโนมัยวจี สาขาปทุมธานี

คุณนนทรัฐ จริงจิตร สาขาเลย

คุณอาริยา ก�ำยานหอม สาขาโพนพิสัย

ข้อมูลตามประกาศที่ 36/2562

Bangkok Life Annual Awards 2018 27

Aw Bla 21-42(2).indd 27

3/14/19 9:14 PM


รางวัล

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 20

1. คุณสุวรรณี แจ่มสว่าง ส�ำนักงานใหญ่

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 18

2. คุณพัณณ์นิภา อัครพันธวงศ์

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 12

3. คุณสมทรง พุ่มอุไร

สาขาสีลม

4. คุณพิมพ์นารา ธัญโภคินเสถียร

ส�ำนักงานใหญ่

สาขาศรีนครินทร์

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 10

5. คุณธัญญ์ฐิตา อัครพันธวงศ์ สาขาสีลม

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 8

6. คุณวันรัตน์ สุวรรณบัตร สาขาสีลม

7. คุณณรงค์ วีระวัฒนาพงษ์ 8. คุณสุตาภัทร ช่วยพิเคราะห์ 9. คุณอิทธิพันธ์ กุลจิระชยังกูร สาขาพิษณุโลก

สาขาบ้านเพ

ส�ำนักงานใหญ่

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 7

10. คุณกิรณา กุสุมานนท์ สาขาเชียงใหม่

Aw Bla 21-42(2).indd 28

11. คุณณัฐพงษ์ นิลบ่อ สาขานครราชสีมา

12. คุณนิคม ตามิ สาขาเชียงใหม่

13. คุณประเสริฐ ธ�ำรงค์อนันต์สกุล ส�ำนักงานใหญ่

3/14/19 9:14 PM


งกูร

รางวัล

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 7

14. คุณปรีดิท เจิมจ�ำนงค์ 15. คุณพัทธ์ธีรา อัครพันธวงศ์ สาขาเชียงใหม่

สาขาสีลม

16. คุณวีระพันธ์ เฉลิมบุญชัยกุล 17. คุณอุไรรัตน์ ปราณีตพลกรัง สาขาสีลม

สาขาชลบุรี

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 6

18. คุณจิณต์ณภาดา ธนัดดากุล สาขาพิษณุโลก

19. คุณชัยวัฒน์ คีรีรัตน์ ส�ำนักงานใหญ่

20. คุณพิศิษฐ์ พัชรวงศ์นิธิ สาขาเพชรบูรณ์

21. คุณไพทูรย์ เหล่าดิ้ม

ส�ำนักงานตัวแทนคุณสุภานี(มัญจาคีรี)

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 6

ส�ำนักงานใหญ่ (สสง)

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 5

23. คุณวุฒิพงศ์ ถิ่นถาวรกุล 24. คุณสุรินทร์ ทองแย้ม สาขาเชียงใหม่

22. คุณมณีรัตน์ คงเจริญสุข

25. คุณทรงชัย ช่วยสถิตย์

ส�ำนักงานใหญ่

ส�ำนักงานใหญ่

26. คุณวรเศรษฐ์ สินโสภณพงศ์ สาขาปทุมธานี

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 4

27. คุณฐกร ธนะพงษ์ทอง สาขานครปฐม

28. คุณทวีรัชต์ เศรษฐ์ธนันท์ ส�ำนักงานใหญ่

29. คุณนพรัตน์ พรมจีน สาขานครสวรรค์

30. คุณพิณทิพย์ เกียรติชูชื่น สาขาสุพรรณบุรี

31. คุณแพรวพิรยา ศิริวัฒนาดิเรก ส�ำนักงานใหญ่

Bangkok Life Annual Awards 2018 29

Aw Bla 21-42(2).indd 29

3/14/19 9:14 PM


รางวัล

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 4

32. คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ ส�ำนักงานใหญ่

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 3

33. คุณวรรณวิมล หมอกมาก

34. คุณกรภิชศา ธาราชีวิน

สาขาปทุมธานี

ส�ำนักงานใหญ่

35. คุณณัฏฐิณี แก้วอุดม ส�ำนักงานใหญ่

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 3

36. คุณทวี กองค�ำ สาขาเพชรบูรณ์

41. รัชวงศ์ ประวันเณย์ สาขาอุบลราชธานี

46. คุณสมทบ เหล่านิยมไทย ส�ำนักงานใหญ่ (สสง)

Aw Bla 21-42(2).indd 30

37. คุณบัวเรียน ชมชื่น สาขาโพนพิสัย

38. คุณประภาพร จาตุรทิศ ส�ำนักงานใหญ่

42. คุณริญญาภัทร์ พัวอมรพงศ์ 43. คุณวรรณรัตน์ เกตุลักษณ์ ส�ำนักงานใหญ่

47. คุณสายใจ เลิศสาคร สาขาปทุมธานี

สาขาภูเก็ต

48. คุณเสงี่ยม ทิพย์โสดา สาขามหาสารคาม

39. คุณประหยัด พวยอ้วน สาขาสระบุรี

44. คุณวิสสุตา บุญเฉื่อย สาขาปทุมธานี

49. คุณอนุกูล ตันติวรพงศ์ สาขาพัทยา

40. คุณพิมพ์ผกา ลิ่วนภโรจน์ สาขาชัยนาท

45. คุณศุภวัฒน์ บุญช่วย สาขาพิษณุโลก

50. คุณอนุรักษ์ โสมะวงค์ สาขาอุบลราชธานี

3/14/19 9:14 PM


จน์

รางวัล

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 2

51. คุณกนกพร อินทร์ท่าฉาง สาขาระนอง

52. คุณกนกวรรณ บุตรเนียร 53. คุณกิตติภัต แสงประดับ ส�ำนักงานใหญ่

56. คุณธัญพร ก�ำยานหอม

57. คุณนพดล เอกจิตร

61. คุณเปียทิพย์ เสมาทอง

62. คุณยุวดี ธรรมครูปัตย์

สาขาโพนพิสัย

สาขาสมุทรสาคร

สาขาเชียงใหม่

สาขาจันทบุรี

สาขาหาดใหญ่

58. คุณบังอร งามจ�ำรัส สาขาชัยภูมิ

54. คุณกุลจิรา พรมแผน

55. คุณธนกร วงษ์จันทร์

59. คุณเบญญาภา ทองเหลือง

60. คุณประสาน กิ่มนอก

ส�ำนักงานใหญ่(สสง)

สาขาพิษณุโลก

สาขาฉะเชิงเทรา

สาขาชัยภูมิ

63. คุณโยธิน สาครธีรวัฒน์ 64. คุณศศินันท์ แหวนสลักกุล 65. คุณสิทธิชัย มงคลสัมฤทธิ์ สาขาสมุทรสาคร

ส�ำนักงานใหญ่(สสง)

ส�ำนักงานใหญ่

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 4 69. คุณนุบาล ชาญกว้าง

สาขาสีลม

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 2 66. คุณสิริกาญจน์ ธรรมอธิวิทย์ สาขาขอนแก่น

67. คุณสุกานดา ราคาแพง สาขาเลย

68. คุณสุรสา โค้งประเสริฐ ส�ำนักงานใหญ่

70. คุณธีรพงษ์ เชื้อบุญมา สาขาขอนแก่น 71. คุณเธียรประสิทธิ์ ตันเฮงฮวด สาขาขอนแก่น 72. คุณศรศิลป์ ถิรพุทธิวสุพล สาขาปทุมธานี 73. คุณสิริรัตน์ ถวิลญาติ สาขาศรีนครินทร์ Bangkok Life Annual Awards 2018 31

Aw Bla 21-42(2).indd 31

3/14/19 9:14 PM


รางวัล

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน ปีที่ 1 74. กนกวรรณ ศรีจันทร์ สาขาสีลม 75. คุณกรรณิการ์ ทุมมาสุด

สาขาหนองบัวล�ำภู

76. คุณกฤษฎา สุวัฒนากูร สาขาพิจิตร 77. คุณกฤษณะ ธนไชยพงศ์

สาขาก�ำแพงเพชร

78. คุณกวีพล ธรรมเมธี สาขาชัยนาท 79. คุณกัลยกร สุทธิพงศ์ สาขาอโศก 80. คุณกิติพัฒน์ ลีนาวงศ์ฐิติ สาขาปทุมธานี 81. คุณกิติพันธ์ จันทร์ถาวร สาขานครราชสีมา 82. คุณเกษร สุริยะวงค์ สาขาชุมแพ 83. คุณคุณัญญา บัณฑิตฤทธิเดช ส�ำนักงานใหญ่ 84. คุณจักรพรรณ สุทธินาค สาขาสีลม 85. คุณจักรภัทร ชัยเวทย์ สาขาโพนพิสัย 86. คุณจันทร์จิรา จันทร์น้อย ส�ำนักงานใหญ่ 87. คุณเฉลิมศักดิ์ กัปโก สาขาหนองคาย 88. คุณชอุ่ม แก้วดู สาขาเพชรบูรณ์ 89. คุณชัยวัฒน์ ไชยโชติ สาขาชุมแพ 90. คุณชาลินี พันมะลี สาขาปทุมธานี 91. คุณชินธันย์ วัชรประภาพงศ์ สาขาเชียงค�ำ 92. คุณโชคดี แก้วมณีโชติ สาขาบ้านผือ 93. คุณไชยา จานแสน สาขาชัยภูมิ

Aw Bla 21-42(2).indd 32

94. คุณณรงค์ ก�ำเนิด สาขาปทุมธานี 95. คุณณรงค์ ชัยประยูรหัทธยา สาขาชลบุรี 96. คุณณรงค์ เปียศิริ สาขาพิจิตร 97. คุณณัฏฐนันท์ ค�ำดี สาขาปทุมธานี 98. คุณณัฐธิดา สิมาชัย สาขาชัยภูมิ 99. คุณณัฐวุฒิ กุลวัฒนนาค สาขาปทุมธานี 100. คุณณันทิกาญจน์ ตั้งสกุลวัฒนา สาขาสวรรคโลก 101. คุณดนุเดชต์ บุญฉิม สาขาชุมแพ 102. คุณทองค�ำ บัวจูม สาขาศรีสะเกษ 103. คุณทัศนียา มีละมัย ส�ำนักงานใหญ่ 104. คุณทัศวรรณ สาภา สาขาเลย 105. คุณธนกร จันทร์จาด สาขาชลบุรี 106. คุณธนพร โหน่งจันดี สาขาชัยภูมิ 107. คุณธนาภัทร หนูเงิน สาขาสระบุรี 108. คุณธวัชชัย แสนบุญ สาขาเลย 109. คุณธานัท ทาทองสุธานี สาขาเพชรบูรณ์ 110. คุณนิติยา สุวรรณชัย สาขาเลย 111. คุณนิธิศ ส่งเสริม สาขามหาสารคาม 112. คุณนิรมล มณีรัตน์ สาขาหนองคาย 113. คุณนุสรา เกตุเอี่ยม สาขาหล่มสัก

114. คุณปภัสนันธ์ธรณ์ พรหมธนเทพ สาขานครปฐม 115. คุณประนอม สว่างวงศ์ สาขาพิจิตร 116. คุณประเสริฐ กรีเทพ สาขาขอนแก่น 117. คุณปวริศา สอนศิริ สาขาโพนพิสัย 118. คุณปาริชาติ อ่อนมีคุณ สาขาเลย 119. คุณปิยาพันธ์ นิยมพงษ์ สาขาเลย 120. คุณพนิดา บุตรโยธี สาขาอุดรธานี 121. คุณพนิตพร ราชบุตร สาขาหล่มสัก 122. คุณพรชัย แซ่อึ้ง ส�ำนักงานใหญ่ 123. คุณพัทธมนธ์ ขุนทองจันทร์ สาขานครศรีธรรมราช 124. คุณพิชญา ดวงจันทร์ สาขาโพนพิสัย 125. คุณพิชิดชัย ช�ำนาญกลาง สาขาสีลม 126. คุณพิพัฒน์พล เพียเฮียง สาขาหนองบัวล�ำภู 127. คุณพิมพ์สุดา วงศ์ไพบูลย์ ส�ำนักงานใหญ่ 128. คุณพิรวัฒน์ธร จงแก้ววัฒนา ส�ำนักงานใหญ่ 129. คุณพิษณุ พลายพลอยรัตน์ สาขาพัทยา 130. คุณพีรภัทร โพธิ์มล สาขานครสวรรค์ 131. คุณเพ็ญภักดิ์ ป้องศิริ สาขาเลย 132. คุณไพศาล สวัสเดชะ สาขาพิจิตร 133. คุณภัทรวรรณ จันทร์นวล สาขาพิจิตร

134. คุณมารศรี อินทร์จันทร์ สาขานครสวรรค์ 135. คุณยศธน นวนค�ำ สาขาตะพานหิน 136. คุณยุพิญ ผ่านค�ำ สาขาหนองคาย 137. คุณรัฐพงษ์ กุมมา สาขาเลย 138. คุณรัตนวลี ศรีเสมอ สาขาเลย 139. คุณรุ่งวิทย์ เหล่าชัยพฤกษ์ ส�ำนักงานใหญ่ 140. คุณรุจิรา เอี่ยมเงิน ส�ำนักงานใหญ่(สสง) 141. คุณวรากร เรือนดี สาขาปทุมธานี 142. คุณวราพร ราชณุวงศ์ สาขาชลบุรี 143. คุณวัชรินทร์ วัดเสนาะ สาขาเลย 144. คุณวันชัย รีรานนท์ สาขาสีลม 145. คุณวิรัจฉรา เพิ่มพูล ส�ำนักงานใหญ่ 146. คุณวิไลวรรณ ชาวดร สาขาน�้ำโสม 147. คุณวีรยา จิรดิลก สาขาปทุมธานี 148. คุณศลิณญาภรณ์ อุ่นผาง สาขาขอนแก่น 149. คุณศิริ กรีบก�ำไร สาขาพิจิตร 150. คุณศิรินทรา ตะเที่ยง สาขาพิษณุโลก 151. คุณศิริรัตน์ เฟื่องฟูลอย ส�ำนักงานใหญ่ 152. คุณศิวโรตม์ แก้ววงษา สาขาเลย 153. คุณสถิตย์ ไชยยะ สาขาพิษณุโลก

3/14/19 9:14 PM


รางวัล

154. คุณสมัคร ขันสา ส�ำนักงานตัวแทนคุณสุภานี (มัญจาคีรี) 155. คุณสรศักดิ์ เกียรติกวินวงศ์ สาขาปทุมธานี 156. คุณสลิลทิพย์ อ้วนศิริ สาขาเลย 157. คุณสวัส ชอบงาม สาขากระบี่ 158. คุณสาลินี พูดดี สาขายะลา 159. คุณสุกัญญา ศรีจันทร์ สาขาสีลม 160. คุณสุพัฒน์ มนตรี สาขาหนองบัวล�ำภู

สโมสรเกียรติชนเรือนล้าน 161. คุณสุภาพร สถาพร ส�ำนักงานใหญ่ (สสง) 162. คุณสุริยา กงไชยา สาขาชุมแพ 163. คุณโสภณ เพ็งดี สาขาพิษณุโลก 164. คุณอโนทัย สงคลักษณ์ สาขาพัทยา 165. คุณอภิญญา ศิริกันรัตน์ สาขาเลย 166. คุณอภินันท์ สอนชัยภูมิ ส�ำนักงานตัวแทนคุณสุภานี(มัญจาคีรี) 167. คุณอมรวัฒน์ ภัทรศุภไพบูลย์ สาขาเลย

168. คุณอรทัย ปัดบุญทัน สาขาเลย 169. คุณอรทัย ผดุงล้อม สาขาพัทยา 170. คุณอรพินท์ พึ่งยิ้ม สาขาพิจิตร 171. คุณอัจฉรา สันทัดทันต์ สาขาปทุมธานี 172. คุณอัญชัญ สัญชยานุกูล สาขาชลบุรี 173. คุณอัญรินทร์ ไชยสิริวิชญ์ สาขาฉะเชิงเทรา 174. คุณอุดม แสงจ�ำปา สาขาโพนพิสัย

175. คุณอุเทน ดาวเรือง สาขาพิจิตร 176. คุณอุบลรัตน์ เปลือยท่าเมือง สาขาชัยภูมิ 177. คุณอุไร มะโร สาขาอุบลราชธานี 178. คุณเธียรประสิทธิ์ ตันเฮงฮวด สาขาเพชรบูรณ์

ข้อมูลตามประกาศที่ 32/2562

Bangkok Life Annual Awards 2018 33

Aw Bla 21-42(2).indd 33

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019 TNQA ปีที่ 20

1 คุณประภาพร จาตุรทิศ ส�ำนักงานใหญ่

TNQA ปีที่ 20 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 20 อัตราความคงอยู่ 100%

2 คุณสมใจ ธูปเรือง สาขาพิษณุโลก

สาขาพิจิตร TNQA ปีที่ 18 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 18 อัตราความคงอยู่ 93%

สาขาลพบุรี TNQA ปีที่ 16 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 16 อัตราความคงอยู่ 90%

Aw Bla 21-42(2).indd 34

4 คุณอมราพร สุทธิเลิศรัตน์

ส�ำนักงานใหญ่ สาขาบ้านเพ TNQA ปีที่ 19 อัตราความคงอยู่ 95% TNQA ปีที่ 19 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 20 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 18 อัตราความคงอยู่ 90%

TNQA ปีที่ 17

6 คุณพัณณ์นิภา อัครพันธวงศ์ 7 คุณโอภาส เคนวัน สาขาสีลม สาขาหนองบัวล�ำภู

TNQA ปีที่ 17 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 17 อัตราความคงอยู่ 94%

TNQA ปีที่ 16

9 คุณหัสชัย ข�ำประไพ

3 คุณสุวรรณี แจ่มสว่าง

TNQA ปีที่ 20 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 20 อัตราความคงอยู่ 96%

TNQA ปีที่ 18

5 คุณภูเบศ ภวัตพิบูล

TNQA ปีที่ 19

TNQA ปีที่ 17 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 17 อัตราความคงอยู่ 93%

TNQA ปีที่ 16

8 คุณสุภาพร ศรีกรด

ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 16 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 16 อัตราความคงอยู่ 100%

TNQA ปีที่ 15

10 คุณธนวรรณ ธัญญะวานิช 11 คุณ ธีรภัทร์ ยมโคตร 12 คุณเอื้อมพร บุญยั่งยืน สาขาหนองบัวล�ำภู สาขาชลบุรี สาขาบ้านเพ

TNQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 100% TNQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีท่ี 15 อัตราความคงอยู่ 100%

TNQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 100%

3/14/19 9:14 PM


2% %

00% %

รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019 TNQA ปีที่ 15

13 คุณณัฐพร กุลจิระชยังกูร

ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 90%

TNQA ปีที่ 14

14 คุณวันชัย รีรานนท์

สาขาสีลม TNQA ปีที่ 14 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 14 อัตราความคงอยู่ 91%

TNQA ปีที่ 13

15 คุณสุรีย์ศรี แย้มประยูร

16 คุณสมทรง พุ่มอุไร

สาขาชลบุรี TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 100%

ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 97%

TNQA ปีที่ 13

17 คุณเนตรฤมล แสนสิงห์

สาขาบ้านผือ TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 14 อัตราความคงอยู่ 94%

21 คุณสันทัดธณา ปะสิ่งชอบ

สาขาบ้านเพ TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 90%

18 คุณภัสสร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ส�ำนักงานใหญ่

TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 90%

22 คุณวรัญญู เกบุ้ย

19 คุณนพรัตน์ ฉัตรเงิน

19 คุณนพรัตน์ ฉัตรเงิน

สาขาระยอง TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 90%

23 คุณยศธน นวนค�ำ สาขาพิจิตร สาขาตะพานหิน TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 92% TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 1 อัตราความคงอยู่ 91%

สาขาระยอง TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 90%

24 คุณวาสนา ฤทธิ์ประเสริฐ

สาขาตะพานหิน TNQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 13 อัตราความคงอยู่ 90%

Bangkok Life Annual Awards 2018 35

Aw Bla 21-42(2).indd 35

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

25 คุณอภิชา ชลอรักษ์

29 คุณวิมล รัตนวิจิตร

33 คุณพิสิษฐ์ ดวงไกรแสง

26 คุณศิริวรรณ ศรีโปฎก

30 คุณธวัชชัย อิ่มใจ

34 คุณย้อม พรมพิทักษ์

27 คุณจิณณิพากาญจน์ สิทธิศักดิ์

31 คุณพรพิภัส ทรงเจริญ

35 คุณฉวี ฤทธิ์เดช

28 คุณนิคม ตามิ

32 คุณณิชกุล คงชู

36 คุณทรงชัย ช่วยสถิตย์

Aw Bla 21-42(2).indd 36

25

สาขาฉะเชิงเทรา TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 98% IQA ปีที่ 12 (97) อัตราความคงอยู่ 97% สาขานครสวรรค์ TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 98% IQA ปีที่ 6 อัตราความคงอยู่ 96% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 97% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 96% สาขาเชียงใหม่ TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 93%

สาขาบ้านเพ TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาหนองบัวล�ำภู TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 96% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 91%

สาขาบ้านผือ TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 94% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 1 อัตราความคงอยู่ 90% สาขานครสวรรค์ TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 92% ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 90%

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

37 คุณศิริ กรีบก�ำไร

41 คุณอุบลรัตน์ ใจเสาร์ดี

45 คุณทองมา รัตนวงษ์

38 คุณนิชานันท์ ศิรินนท์วิบูล

42 คุณกวีพล ธรรมเมธี

46 คุณทวีวัฒน์ เหลืองสกุลวงศ์

39 คุณวัชรนนท์ ศิรินนท์วิบูล

43 คุณอนุชา หอมบุบผา

47 คุณจิรนันท์ เปลี่ยนสาย

40 คุณวราพร ราชณุวงศ์

44 คุณฟองเพียร อภัยกาวี

48 คุณนิธิศ ส่งเสริม

สาขาพิจิตร TNQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 12 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาตะพานหิน TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาตะพานหิน TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาชลบุรี TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 97% IQA ปีที่ 2 อัตราความคงอยู่ 97%

สาขาเชียงค�ำ TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 97% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 96% สาขาชัยนาท TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 15 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาสวรรคโลก TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาพะเยา TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 93%

สาขาศรีบุญเรือง TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 94% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 90% สาขามหาสารคาม TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 93%

Bangkok Life Annual Awards 2018 37

Aw Bla 21-42(2).indd 37

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

49 คุณวุฒิพงศ์ ถิ่นถาวรกุล

53 คุณดาราวรรณ ซื่อตรง

57 คุณทองเปลี่ยน เทพแพง

50 คุณสมหมาย เข็มกลัด

54 คุณจุฑามาส ชาธิราช

58 คุณสุกัญญา สุนันต๊ะ

51 คุณสุธีพงศ์ อินโสธนไชย

55 คุณแฉล้ม จูขวา

59 คุณสุภาพร แสงสว่าง

52 คุณฐานิสร บุกบุญ

56 คุณอ�ำพันธ์ ศรีจันทร์

60 คุณบุญส่ง ศิริพานิช

Aw Bla 21-42(2).indd 38

49

สาขาเชียงใหม่ TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 91% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 91% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาระยอง TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 93%

สาขาสวรรคโลก TNQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาลพบุรี TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาจันทบุรี TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาสีลม TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100%

สาขาหนองบัวล�ำภู TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 3 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาเชียงค�ำ TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 3 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาหนองบัวล�ำภู TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 97% สาขาสระบุรี TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 96%

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

61 คุณทองแดง ค�ำพรม

65 คุณวารี วัลลศิริ

69 คุณสุชาติ ประวิทย์สกุล

62 คุณอัษฎาวุธ อ�ำมาตย์ใหญ่

66 คุณกันตภณ เอกวิลัย

70 คุณพสุธร มหาวรรณ์

63 คุณอัญชัญ บุญเส็ง

67 คุณทิพวรรณ ภูวันนา

71 คุณประภาศ ศาลาแก้ว

64 คุณยุวดี ธรรมครูปัตย์

68 คุณสุรพิมพ์ รุนกระโทก

72 คุณวรวรรณ ศรีค�ำ

สาขาบ้านผือ TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 2 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาเชียงค�ำ TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 91% สาขาชลบุรี TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 2 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาจันทบุรี TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 93%

สาขาพิจิตร TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 11 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 1 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาหนองบัวล�ำภู TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 91% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 90%

สาขานครสวรรค์ TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 95% สาขาฝาง TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาหนองบัวล�ำภู TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาเชียงค�ำ TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 1 อัตราความคงอยู่ 91%

Bangkok Life Annual Awards 2018 39

Aw Bla 21-42(2).indd 39

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

73 คุณร�ำพึง เสวกวิหารี

77 คุณนพวรรณ สุดสุข

81 คุณจิตวรินท์ พัชญพิสิษฐ์

74 คุณวารี เทวรักษ์

78 คุณนวรัตน์ ไตรรักษ์

82 คุณพิศิษฐ์ พัชรวงศ์นิธิ

75 คุณนงนุช สนั่นดัง

79 คุณนิ่มนวล กาทอง

83 คุณบุญธรรม สงสีดา

76 คุณวันรัตน์ สุวรรณบัตร

80 คุณประเสริฐ ธ�ำรงค์อนันต์สกุล

84 คุณส�ำรวย วงษ์หาจักร์

Aw Bla 21-42(2).indd 40

73

สาขาพิจิตร TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 92% สาขาจันทบุรี TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาระยอง TNQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาเชียงใหม่ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 100%

ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาชลบุรี TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาอุบลราชธานี TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 100%

สาขาชลบุรี TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 98% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 97% สาขาเพชรบูรณ์ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 97% IQA ปีที่ 1 อัตราความคงอยู่ 96% สาขาอุดรธานี TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 94% สาขาหนองบัวล�ำภู TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 94%

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

85 คุณทองยุ่น นิยม

89 คุณบัวสี ต้นไทร

93 คุณสุรกิตติ์ เข็มกลัด

86 คุณพิมพ์นารา ธัญโภคินเสถียร

90 คุณจีรนันท์ ชมเมืองมิ่ง

94 คุณสมนึก แต้พานิช

87 คุณสมใจ แข่งเพ็ญแข

91 คุณธัญญ์ฐิตา อัครพันวงศ์

95 คุณสุนิสา ถาวรศักดิ์

88 คุณสมเกียรติ ทองชมภู

92 คุณสุชารัตน์ วริญชัยอัครยา

96 คุณพิมพ์พันธุ์ สิงห์โต

สาขาขอนแก่น TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 95% IQA ปีที่ 2 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาศรีนครินทร์ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 92% สาขาพิจิตร TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาจันทบุรี TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 91%

สาขาบ้านผือ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 94% สาขาพิจิตร TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 94% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 93% สาขาสีลม TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 3 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90%

สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 91%

ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 93% IQA ปีที่ 3 อัตราความคงอยู่ 91% สาขาพิจิตร TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 91% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90%

Bangkok Life Annual Awards 2018 41

Aw Bla 21-42(2).indd 41

3/14/19 9:14 PM


รางวัล TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS 2019 IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ INTERNATIONAL QUALITY AWARDS 2019

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

97 คุณวณิชยา นันทเจริญ

101 คุณสมหมาย สีร้อยค�ำ

105 คุณนรี ไตรรักษ์

98 คุณอิทธิพนั ธ์ กุลจิระชยังกูร

102 คุณปราณี บุตรวิไล

106 คุณประสิทธิ์ กาทอง

99 คุณสถิตย์ ไชยยะ

103 คุณสวัสดิ์ แพรสุรินทร์

107 คุณสุภาพร สุขหล้า

100 คุณพาเพลิน แดงมณี

104 คุณรัศมี มนตรี

108 คุณพัทธ์ธีรา อัครพันธวงศ์

Aw Bla 21-42(2).indd 42

97

สาขาเชียงราย TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 92% IQA ปีที่ 10 อัตราความคงอยู่ 93% ส�ำนักงานใหญ่ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 3 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาเชียงค�ำ TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 91% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 92%

สาขามหาสารคาม TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 91% สาขาเลย TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาพิษณุโลก TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90% สาขาหนองบัวล�ำภู TNQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90% IQA ปีที่ 9 อัตราความคงอยู่ 90%

สาขาชลบุรี TNQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาอุบลราชธานี TNQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 100% IQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 100% สาขาศรีสะเกษ TNQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 97% สาขาสีลม TNQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 96% IQA ปีที่ 8 อัตราความคงอยู่ 97%

3/14/19 9:14 PM

Profile for MertiGang

testing  

-

testing  

-

Profile for mertigang
Advertisement