Issuu on Google+

Çağlayan: 2013, Dünya’da ve Türkiye’de hareketli bir yõl olacak • DIŞ TİCARET 02

SAYI 2 / OCAK 20013 / www.mersinasiad.org

Mersin ASİAD Başkanlõğõ’na, Emin Rõdvan Oğuz seçildi Dünya tekstil sektörü bu organizasyonda buluştu

Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneği 6. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mersin Atlõhan Hotel’de yapõlan Genel Kurul Toplantõsõnda, Yönetim Kurulu Başkanlõğõ’na Emin Rõdvan Oğuz Seçildi. Oğuz:“Derneğimizi ülke içinde ve uluslararasõ arenada üyelerimiz adõna en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağõz” dedi.

Türkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu, dünyaca ünlü Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü programõnõn bir yenisini, İstanbul’da gerçekleştirdi. TDTK 2012, öncekilerden farklõ olarak bu yõl sektörel yaklaşõm ile düzenlendi. Sadece hazõr giyim, tekstil, deri, ev tekstili ve ilgili makineler sektörlerinden katõlõmcõlar hedeßendi.

M

• DIŞ TİCARET 02

Mersin ASİAD Başkanlõğõna seçilen Emin Rõdvan Oğuz, üyelerini en iyi şekilde temsil etme gayretinde olacağõnõ söyledi.

Somali Ticaret ve Yatõrõm Forumu gerçekleştirildi Türkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu, Ekonomi Bakanõ Zafer Çağlayan, Somali Cumhurbaşkanõ Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki Somalili bakanlarõn katõlõmõyla, Türkiye - Somali Ticaret ve Yatõrõm Forumunu düzenledi. Foruma ayrõca, Türkiye’den sektörlerinde önde gelen ve Somali’de iş yapan, yatõrõm yapmayõ düşünen işadamlarõ da katõldõ. • DIŞ TİCARET 04

Ufuk Okuma Salonlarõ futbol turnuvasõ düzenledi Mersin Eğitim Kültür Yardõmlaşma ve Dayanõşma Derneği bünyesinde faaliyetlerine devam eden, Ufuk Okuma Salonlarõ futbol turnuvasõ düzenledi. Dün gerçekleşen turnuvanõn Þnal maçõnda rakibini 5-1 yenen Geleceğin Kahramanlarõ adlõ 7. sõnõf öğrencilerinden oluşan takõm kazandõ. Final maçõnõ Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanlõğõ Denetleme Uzmanõ Kadir Baybure,Dernek Başkanõ Şahin Mirici, Yönetim Kurulu,Öğretmenler ve öğrenciler izledi.

ersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneği (Mersin ASİAD) 6. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mersin Atlõhan Hotel’de yapõlan Genel Kurul Toplantõsõnda, Yönetim Kurulu Başkanlõğõ’na Emin Rõdvan Oğuz Seçildi. Oğuz: “Derneğimizi ülke içinde ve uluslararasõ arenada üyelerimiz adõna en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağõz” dedi. Mersin ASİAD, 6. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu 2 Ocak’ta gerçekleştirdi. Saygõ duruşu ve İstiklal Marşõ’nõn ardõndan Genel Kurul toplantõsõna geçildi. Genel Kurula sunulan bir önerge ileDivan Başkanlõğõ’na seçilen Salih Zeki Yiğit; “Divan Heyeti olarak, Genel Kurulumuzun Derneğimiz adõna hayõrlõ bir şekilde sonuçlanmasõnõ diliyoruz” diyerek toplantõyõ açtõ. Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali ve denetim raporlarõ okundu. Raporlarõn ibra edilmesinden sonra yönetim, denetleme ve disiplin kurullarõnõn seçimi için oylamaya geçildi. Listelerin oylamaya sunulmasõyla, 6. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda Mersin ASİAD Yönetim Kurulu Başkanlõğõna Emin Rõdvan Oğuz seçildi. • FAALİYET 06

Meksika Mersin-Adana Fahri Konsolosluğu, Mersin’de açõldõ M

eksika MersinAdana Fahri Konsolosluğu, Mersin’de açõldõ. Meksika Mersin-Adana Fahri Konsolosu olarak göreve başlayan, Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardõmcõsõ Sabahattin Memiş: “HedeÞmiz Meksika ve Türk işadamlarõ arasõndaki dostluğu ilerletmek, akabinde yeni işbirliklerini gerçekleştirerek ticari alanda büyük yatõrõmlara imza atmak olacaktõr” dedi.

• FAALİYET 05

• BÖLGESEL 09 • Cankut AYTAN’õn yazõsõ 11’de


02 D IŞ TİCAR RET

OC CAK 2013 3

Bakan Çağlayan: 2013, dünyada ve Türkiye’de hareketli bir yõl olacak 2012

yõlõ küresel çapta önemli ekonomik ve siyasi dönüşümlere sahne olmuştur. Avrupa’da devam eden Avro Krizi’nin yanõ sõra Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki halk hareketlerinin siyasetin dõşõnda ekonomik olarak da önemli sonuçlar doğurmasõ ülkemizi olumsuz etkileyen başlõca gelişmeler olmuştur. Filistin ve Suriye başta olmak üzere devam eden kargaşa ortamõ, bu ülkelere olduğu kadar bölge ülkelerine de ekonomik maliyetler çõkarmaktadõr. Türkiye’nin ihracatõnõn %72’sini yaptõğõ Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinin ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşmakta olmasõ ticaretin ve ekonominin gelişmesi için birinci şart olan istikrarõ ortadan kaldõrmakta bu da söz konusu ülkelerle olan ticari ilişkilerimizin gelişmesine sekte vurmaktadõr. Bir taraftan ihracatõmõzõn yarõya yakõnõnõ gerçekleştirdiğimiz Avro’nun dolara kõyasla değer kaybetmesi, öte yandan az önce bahsettiğim krizler nedeniyle ortaya çõkan talep zayõßõğõ ihracat performansõmõzõ olumsuz etkilemektedir. Dünya ekonomisinin şu an karşõ karşõya bulunduğu en büyük sorun Avrupa’nõn küresel krizin etkisinden sõyrõlarak tam olarak toparlanamamõş olmasõdõr. Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’in ardõndan bir diğer AB üyesi olan Güney Kõbrõs Rum Yönetimi de kurtarma yardõmõna başvurmuştur. AB üyesi ülkelerin talebinde devam eden durağanlõk gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemeye devam etmekte bu da küresel büyüme hõzõnõ düşürmektedir. Özellikle Çin’in büyüme hõzõnõn 2012 yõlõnda uzun dönem büyüme hedeÞ olan yüzde 10’un altõna düşerek yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesinin küresel ekonomi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Özellikle Çin’e önemli oranda ihracat yapan Güney Amerika ülkeleri ve Japonya bu durumdan olumsuz etkilenen başlõca ülkeler olmuştur. Bu konjonktürde, özellikle Avrupa ile karşõlaştõrõldõğõnda, Türkiye’nin büyüme performansõnõn pek çok ülkeden büyük ölçüde ayrõştõğõ gözlenmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri 2012’nin ilk çeyreğinde sadece binde 1 oranõnda büyüyebilmiş, ikinci çeyrekte ise binde 3 oranõnda küçülmüştür. Avro Bölgesi’nin 2012 genelinde binde 4 küçülmesi beklenmektedir. Küresel ekonomik büyümenin itici güçlerinden ÇHC ve Hindistan’da dahi büyüme oranlarõnõn dikkat çekici şekilde yavaşlamaktadõr. Türkiye gerek büyüme, gerek mal ve hizmet ihracatõ, gerek doğrudan yabancõ yatõrõmlar, gerekse mali sektör açõsõndan güvenli bir liman, parlayan bir yõldõzdõr. Türkiye 2012’de büyümesini bu olumsuz ortama rağmen devam ettirdi. 2012’nin ilk 9 ayõnda %2,6 büyüdük ve bu büyümeyi ihracat sayesinde gerçekleştirdik. İhracatõmõz 2012 Ocak-Kasõm

EkonomiBakanõ Çağlayan, “2013, dünyada yaralarõn sarõldõğõ, Türkiye’de ise üretimin, ihracatõn daha da hareketlendiği bir yõl olacak” dedi. döneminde 2011’in aynõ dönemine kõyasla %14,3 artarak 140 milyar dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde dünyada ihracatõnõ en fazla artõran 3. ülkeyiz. 2012 yõlõnõn tamamõnda 150 milyar dolarõn üzerinde ihracat ile 2011’de kõrdõğõmõz 135 milyar dolarlõk Cumhuriyet tarihi rekorunu yenileyeceğiz. Nitekim sene sonuna doğru yaklaştõğõmõz şu günlerde rekorlar gelmeye başladõ. 2012’nin ilk 11 ayõnda 66 ülkeye ihracatõmõz rekor kõrdõ. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 11 aylõk verileri ve Türkiye İhracatçõlar Meclisi’nin Aralõk ayõ verileriyle birlikte 2012 yõlõnda ihracatõmõz 2011 yõlõna göre yüzde 12,6 artarak 151,9 milyar dolara ulaştõ.

152 milyar dolar ihracat; • Türkiye’nin Dünya ticaretinden daha fazla pay almasõ demektir. Sadece ihracatõmõzõ değil, dünya ihracatõndan aldõğõmõz payõ da artõrõyoruz. • İhracatõn ithalatõ karşõlama oranõnõn yükselmesi demektir. 2011 yõlõnda %56 olan ihracatõn ithalatõ karşõlama oranõ yüzde 63.8’e çõkmõştõr. Orta Vadeli Program’da ihracatõn ithalatõ karşõlama oranõ yüzde 62.4’tü. • Pek çok ülkenin ihracat performansõndan daha iyi bir performans demektir. Türkiye olarak ihracatõmõzõ 2012 genelinde yaklaşõk yüzde 12.5 artõrdõk. Bu, diğer ülkelerle kõyaslandõğõnda çok ciddi bir yükseliştir. İhracat artõşõ Çin’de yüzde 7, Meksika’da yüzde 7, ABD’de yüzde 4.7, Rusya’da yüzde 3.1’dir. • İhracata Dayalõ Üretim demektir. 2002 yõlõnda 36 milyar dolar olan mal ihracatõmõzõn GSYİH’mize oranõ yüzde 15.2’ydi. 152 milyar dolarõ aşan ihracatõmõzõn GSYİH’mize oranõnõn yüzde 19’a ulaşmasõnõ bekliyoruz. 41 milyar dolar pizmet ihracatõmõzõ da bunu eklersek; mal ve hizmet ihracatõmõzõn toplamda 193 milyar dolar ile GSYİH’mizin yüzde 24.1’ine çõktõğõnõ görmekten son derece mutluyuz. • Bunlar Türkiye’nin ihracat ile büyüyen, ihracat ile istihdam yaratan, ihra-

cat artõşõ ile cari açõğõnõ kapatan bir ülke olduğunu net olarak gösteriyor. • 152 milyar dolar, düşen pariteye rağmen artan başarõ demektir; Paritedeki gerileme 2012 yõlõnda ilk 11 ayda 6.3 milyar dolar aşağõ çekti. Ama paritedeki gerilemeye rağmen ihracatõmõzõ artõrdõk. Türkiye gerçekleştirdiği yüksek ihracatõn ve büyümenin yanõnda bunlarõ ilave istihdama çevirebilen nadir ülkelerden birisi. 2012 Ekim ayõ itibariyle İspanya’da %26,2, AB’de %10,7, Avro Bölgesi’nde ise %11,7 işsizlik var. Türkiye ise bu ortamda işsizliği 2012 Eylül ayõ itibariyle %9,1 seviyesinde tutmayõ başarmõştõr. Kuzey Afrika ve Ortadoğuda yaşanan siyasi depremin yaralarõnõn sarõlarak ve düzenin tesis edilmeye başlanmasõyla, en azõndan bölgedeki ülkelerin bir kõsmõnda istikrar yeniden tesis edilmiş olacak bu da daha fazla ihracat gerçekleştirmemizi mümkün kõlacaktõr. 2013, dünyada yaralarõn sarõldõğõ, Türkiye’de ise üretimin, ihracatõn daha da hareketlendiği bir yõl olacak. Orta Vadeli Program’da 2013 yõl sonu için hedeßediğimiz büyüme yüzde 4 düzeyindedir. Türkiye ekonomisinin ayaklarõ artõk gerek reel piyasalarda gerekse mali piyasalarda yere daha sağlam basmaktadõr.

Dünya tekstil sektörü bu organizasyonda buluştu

T

ürkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), dünyaca ünlü Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü (TDTK) programõnõn bir yenisini, İstanbul’da gerçekleştirdi. TDTK 2012, öncekilerden farklõ olarak bu yõl sektörel yaklaşõm ile düzenlendi.Sadece hazõr giyim, tekstil, deri, ev tekstili ve ilgili makineler sektörlerinden katõlõmcõlar hedeßendi. Programõn açõlõşõnda konuşan Türkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanõ Rõzanur Meral, TUSKON Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012 Tekstil Sektörel Programõ'nõn, 130 ülkeden 1160 yurt dõşõ katõlõmcõsõ ile 1000 Türk iş insanõnõ buluşturduğunu belirterek: ''Toplantõ 25 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesine öncülük edecektir'' dedi. Meral, TUSKON'un Türkiye'nin dört bir yanõna yayõlmõş etkin ve güçlü yapõsõ ve üyelerinin ileri derecedeki müteşebbisliğine katkõ sağlamak adõna, Türk iş adamlarõnõn farklõ coğrafyalara açõlmasõ hedeÞni gerçekleştirdiğini kaydetti. TUSKON'un bu doğrultuda hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde iş adamlarõnõn bir araya gelmesini sağlayan iş zirveleri, ticaret ve yatõrõm heyetleri gibi faaliyetler düzenlediğini dile getiren Meral: ‘Ortaya çõkan sonuçlar ve artan rağbet sebebiyle, verimimizi artõrmak ve talebe cevap verebilmek adõna 2011 yõlõ itibariyle ticaret köprülerini sektörel olarak organize etmeye karar verdik. Bugüne kadar gerçekleştirilen 16 ticaret köprüsü programõna 26 binden fazla yabancõ ve 40 bine yakõn Türk iş adamõ katõldõ. Tahminlerimize göre ticaret köprüsü programlarõnda bugüne kadar 26 milyar dolarlõk bir ticaret hacmi oluşturuldu.

TUSKON Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012 Tekstil Sektörel Programõ 130 ülkeden 1160 iş insanõ ile 1000 Türk iş insanõnõ buluşturarak, 25 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesine öncülük edecektir.'' dedi. Program Türkiye İhracatçõlar Meclisi (TİM) Başkanõ Mehmet Büyükekşinin konuşmasõ ile devam etti. Büyükekşi dünya ekonomilerinin geneline bakõldõğõnda karamsar bir havanõn mevcut olduğunu, gelişmiş ekonomilerde birtakõm sõkõntõlarõn bulunduğunu belirtti. Bu sõkõntõlarõn kõsa vadede atlatõlmasõnõn da kolay gözükmediğini dile getiren Büyükekşi: ''Ancak gelişmekte olan ülkeler, ekonomi ve ticaret anlamõnda çok daha rahat bir dönem geçiriyorlar. Türkiye de bu ülkelerin en başõnda geliyor'' dedi. Programda konuşan Ekonomi Bakanõ Zafer Çağlayan, konuşmasõna bütün ticaret erbaplarõna hayõrlõ işler dileyerek başladõ. Kürsüye davet edilirken 'Türkiye'nin CEO'su' olarak tanõtõldõğõ için teşekkürlerini sundu ve bir hüviyeti daha olduğunu söyleyerek: "Ben bu ülke için yatõrõm yapan, bu ülke için üretim yapan, bu ülke için ve bütün dünya için istihdam ve ihracat yapan TUSKON'un, TİM'in ve bugün burada bulunan işadamlarõnõn, iş dünyasõnõn hizmetkarõ olmaya talip olmuş bir insanõm." dedi. 2 gün süren program çerçevesinde gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri neticesinde Rusya’dan Nijeryaya, Burkina Faso’dan Sõrbistan’a, Brezilya’dan Hindistan’a, Kolombiya’dan Kore’ye kadar tüm dünya coğrafyalarõ ile Türk işadamlarõ, hem ticaret hem de yatõrõm anlaşmalarõ gerçekleştirdi.


04 D IŞ TİCAR RET

OC CAK 2013 3

Somali Ticaret ve Yatõrõm Forumu gerçekleştirildi TUSKON, Ekonomi Bakanõ Zafer Çağlayan, Somali Cumhurbaşkanõ Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki Somalili bakanlarõnkatõlõmõyla, Türkiye - Somali Ticaret ve Yatõrõm Forumunu düzenledi.

T

ürkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Ekonomi Bakanõ Zafer Çağlayan, Somali Cumhurbaşkanõ Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki Somalili bakanlarõnkatõlõmõyla, Türkiye - Somali Ticaret ve Yatõrõm Forumunu düzenledi. Foruma ayrõca, Türkiye’den sektörlerinde önde gelen ve Somali’de iş yapan, yatõrõm yapmayõ düşünen işadamlarõ da katõldõ. Somali Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlõğõ seçimlerinin ardõndan güvenoyu alarak göreve başlayarak, yeni Demokratik Hükümeti’nin başõna geçen Cumhurbaşkanõ Hasan Şeyh Mahmud, beraberindeki bazõ bakanlar ile ilk uluslararasõ resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptõ. 5 Aralõk’ta Ankara’daki resmi temaslarõnõn ardõndan İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanõ, Türkiye-Somali Ticaret ve Yatõrõm Forumu’na katõldõ. Forumda Ekonomi Bakanõ Zafer Çağlayan ve TUSKON Başkanõ Rõzanur Meral, Somali ile geçmişten gelen samimi ilişkilere sahip olduğumuzu, Türkiye’nin her zaman Somali’nin yanõnda olduğunu ve Somali’nin içerisinde bulunduğu süreçte her türlü yardõma hazõr olduklarõnõ ifade ettiler. Ardõndan söz alan konuk

Cumhurbaşkanõ Mahmud, şimdiye kadar Türkiye tarafõndan kendilerine yapõlan yardõmlar için teşekkür ettikten sonra, Somali’nin içerisinde bulunduğu zorluklara değinerek, Somali için yeni, demokratik bir dönemin başladõğõnõ, bu dönemde kendilerini büyük zorluklarõn beklediğini, bu noktada Türkiye ve Türk iş adamlarõndan destek beklediklerini belirtti. Somali’de balõkçõlõk ve balõk işleme sektörü başta olmak üzere, enerji, inşaat ve inşaat malzemeleri ve mobilya sektörlerinde büyük fõrsatlarõn olduğunu ve Somali’nin altyapõ, yol ve otel alanlarõnda büyük ihtiyaç içerisinde olduğunu belirterek, Türk yatõrõmcõlarõnõ bu alanlarda yatõrõm yapmaya davet etti. Forumda söz alan iş insanlarõ da Somali’ye ilgi duyduklarõnõ, bu süreçte Somali’nin yanõnda olmayõ istediklerini ifade ettiler. Somali’de tekstil fabrikasõ kurma, otel inşa etme, yol inşaatõnõ üstlenme ve yeni hükümet binasõnõ kurma gibi projelerden bahseden Türk iş insanlarõ, Somali Cumhurbaşkanõ’nõn Somali’deki liman probleminin, 3 ay içerisinde en aza indirileceği ve kapasitenin iki katõna çõkarõlacağõ yönünde verdiği sözlerden memnun olduklarõnõ ifade ettiler.

TUSKON Türkiye-Tacikistan Ticaret ve Yatõrõm Forumu 2012 amacõna ulaştõ

17

Aralõk 2012 tarihinde köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip iki dost ve kardeş ülke Türkiye ve Tacikistan arasõnda Türkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON ) organizasyonuyla ve T.C. Tacikistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Konya RİXOS Otelde Türkiye-Tacikistan Ticaret ve Yatõrõm Forumu 2012 gerçekleştirildi. Forumda Konya başta olmak üzere Türkiye’nin değişik ilerinden gelen 700 Türk İşadamõ Tacik İşadamlarõ ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Forumun açõlõş konuşmasõnda TUSKON Başkanõ Sayõn Rõzanur MERAL “Türkiye ile Tacikistan arasõnda diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1992’den bu yana her iki ülke arasõnda kurulan ekonomik ilişkiler ve ticari işbirliği de artõş göstermiştir. Günümüz itibarõyla birçok Türk şirketi Tacikistan’da faaliyet göstermektedir. Şu ana kadar Türk müteahhitlerin Tacikistan’da birçok projelere imza atmõş olup yatõrõmlarõnõn büyüyerek bu şirketlerin sayõsõnõn ve iş hacimlerinin her geçen gün daha da artmasõ bize önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkilerin katlanarak artacağõ

ümidini vermekte ve bu konuda daha çok çalõşmamõz gerektiğini perçinlemektedir. TUSKON olarak bu hususta ne gerekiyorsa yapacağõmõzõ bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi. Kardeş ülke Tacikistan’õn Değerli Cumhurbaşkanõ İmamali Rahman Tacikistan'õn yabancõ sermaye, yeni teknolojilere ve yeni barajlara ihtiyaç duyduğunu, kõymetli ve diğer madenler bakõmõndan Tacikistan’õn oldukça zengin olduğunu belirtti. Baraj inşaatlarõnda Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak Türk şirketlerini ülkesine yatõrõma davet etti. Forumda Başbakan Yardõmcõsõ Sayõn Bekir Bozdağ halklarõmõz arasõndaki ''Derin bağlar ülkeler arasõndaki ilişkileri emin adõmlarla parlak bir geleceğe doğru ilerletme ve çok daha güzel yarõnlara yaklaştõrma konusunda bizleri cesaretlendirmektedir. Bu azim ve cesareti şu anda salonu dolduran Türk ve Tacikistanlõ iş adamalarõnda görüyorum. Yeni fõrsatlarõ değerlendirmek ve yeni yatõrõmlar yapmak için sabõrsõzlanõyorlar'' diyerekten gerçekleştirilen forumun iki ülke için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

TUSKON, yenilenebilir enerjiyi masaya yatõrdõ

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ ve Almanya Federal Çevre Bakanlõğõ’nõn katkõlarõ, Almanya İş Hayatõ Dernekleri Federasyonu (BUV) ve Türkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) organizasyonuyla 2. Türk-Alman Yenilenebilir Enerji Forumu gerçekleştirildi. Forumda, iki ülke arasõndaki yenilenebilir enerji alanõnda işbirliği masaya yatõrõldõ. Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz, Almanya Federal Ekonomi Bakanlõğõ Avrupa Genişlemesi, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’den Sorumlu Daire Başkanõ HelgeTolksdorf, Almanya Federal Çevre İşleri ve Su Ekonomisi Bakanlõğõ Genel Müdürü Dr. HelgeWendenburg, TUSKON Başkanõ Rõzanur Meral ve Türkiye’den çok sayõda iş adamõ ve basõn mensubu katõldõ. Forumun yeni yatõrõmlara imkân tanõyacağõnõ belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz, uluslararasõ yatõrõmcõlarõ Türkiye’ye davet etti. Türkiye’nin artan enerji ihtiyacõna rağmen bu yöndeki projelerin çevreyi kirletecek şekilde gerçekleşmediğini söyleyen Yõldõz, ‘’Türkiye, yaklaşõk 500 milyon tonluk tespit edilmiş kömür rezervlerini, o bölgenin çevreyle alakalõ hassasiyetleri tamamlanmadõğõ için durduran bir ülkedir’’ diye konuştu. Ülkesinin, Türkiye’de Enerji bakanlõğõ ile yürütülecek işbirliğinin eşiğinde olduğunu vurgulayan Almanya Federal Cumhuriyeti Çevre İşleri ve Su Ekonomisi Bakanlõğõ Genel Müdürü Dr. HelgeWendenburg, ‘’Şebekelere enerji sağlamak, biyogaz stratejisi, organik atõklarõn değerlendirilmesi, su ve toprağõn temizlenmesi gibi alanlarda çalõşma gruplarõ oluşturuldu’’ dedi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanõnda temel enerji sağlayõcõlarõ olan güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji açõsõndan, Avrupa’nõn en şanslõ ülkesi olduğuna dikkat çeken Türkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanõ Rõzanur Meral, 2023’e kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin yüzde 30’unun yenilenebilir enerjiden karşõlanma hedeÞne işaret etti. Program yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn kullanõmõ ve yeşil bina uygulamalarõ, yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn Þnansmanõ ve alõm garantili tarifeler, yenilenebilir enerji üretim teknolojileri ve Ar-Ge gibi farklõ oturumlarla birlikte gerçekleşen ikili iş görüşmeleriyle sona erdi.


F A A L İY Y E T 05

OCAK 2013

Ahmet Kodaz Mersin ASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardõmcõsõ / Lojistik Komite Başkanõ

Alt yapõ var, üst yapõda birleşelim

R

egionalinnovationstrategies (RIS) Mersin projesi kapsamõnda, Mersin de turizm, tarõm ve taşõmacõlõk (3T modeli) sektörlerinin ön plana çõktõğõnõ biliyoruz. Bizim konumuz Taşõmacõlõk… Türkiye genelinde c/2 yetki belgesi sahibi Þrmalarõn % 25’i Mersin dedir. Bu da gösteriyor ki, Mersin’de güçlü bir tõr Þlosu, konteyner depolama sahalarõ, antrepolarõ, bakõm, onarõm ve servisler ile en önemlisi kaliÞye elaman var demektir. Türkiye’nin en büyük limanõ Mersin de. Mersin Limanõ, demiryolu ve otoyollar ile Türkiye’nin her noktasõna kolaylõkla bağlanabilme özelliği taşõmaktadõr. Denizyolu ile ülkeye giriş yapan transit mallar da bu bağlantõlar ile Türkiye’nin her bölgesine ulaştõrõlabilmektedir. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan Þrmalarõn, dünyaya açõlan kapõsõ Mersin Limanõ’dõr. Mersin limanõ ve Mersin Serbest Bölgesi üzerinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri her geçen gün artarak devem etmektedir. Mersin, limanõn getirdiği potansiyelle İstanbul’dan sonra dõş ticarette 2’nci sõrada yer almaktadõr. Mersin limanõ, 1.000.000 m2 alana sahip olup, aynõ anda 20 den fazla gemi yükleme/boşaltma yapabilmektedir. Avrupa ya yapõlan karayolu taşõmalarõ için de Mersin -TriesteRoro hattõ bulunmaktadõr. Mersin, güçlü hinterlandõ ile ve dinamik bir ekonomik yapõya sahiptir. Uluslararasõ taşõma koridorlarõ kapsamõnda, hem güneykuzey hem de doğu-batõ akslarõnda stratejik bir konuma sahip olan Mersin,ülkemiz ekonomisine hareketlilik kazandõrmaktadõr. Rõhtõmõ olan tek serbest bölge de Mersin’dedir. İlimiz, lojistik alanõnda bir merkez olarak nitelendirilebilir. Bu kentte lojistik için hertürlü altyapõ mevcut. Mersin’in potansiyelini değerlendirirken, değindiğimiz noktalara bakacak olursak, stratejik konum ve güçlü bir hinterlanddan söz ettik. Buradan şu sonuca varabiliriz. Mersin, Doğu Akdeniz’in lojistik merkezi haline gelebilecek konumdadõr. Ortadoğu ve Akdeniz açõlõmõnda, Mersin Liman’õn ek olarak konteyner terminaline sahip olmasõ büyük önem arz etmektedir. Yine Lojistik köy projesinin hayata geçirilmesiyle, Mersin’in cazibe merkezi haline gelmesine büyük katma değer sağlayacaktõr. Tabii ki burada en önemli husus, tüm birimlerin ortak noktada buluştuğu, koordinasyonu sağlayacak bir yapõ ya ihtiyaç olmasõdõr. Hõzla değişen dünya da, gelişmeleri sektöre yansõtmak sektör temsilcilerinin işi, ama alt yapõyõ hazõrlamak, kurumlarõ modernize etmek, yasal düzenlemeleri yapmak yetkililere düşmektedir. TOBB ve UND öncülüğünde gümrük kapõlarõmõz hõzla modernize edilmekte, ama gümrüklerimizde gereksistemden, gerekse personel kaynaklõhala sorunlarõmõz bulunduğu aşikardõr. Lojistik sektörü, dünya da yaklaşõk olarak 10 trilyon dolarlõk sektör. Bu pastadan payõmõzõ almamõz için doğru yerde, doğru zamanda gerekenleri yapmamõz gerekir. Alt yapõ var, üst yapõ için birleşelim…

“ASİAD, eğitim hizmetlerine her zaman destek olmaktadõr”

M

ersin Eğitim Kültür Yardõmlaşma ve Dayanõşma Derneği (Mersin-Der) Yönetim Kurulu üyeleriMersin Akdeniz Sanayici Ve İşadamlarõ Derneği’ne (Mersin ASİAD), eğitim faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayõteşekkür ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Mersin ASİADYönetim Kurulu Başkan Yardõmcõsõ Ahmet Kodaz, eğitim hizmetlerine büyük önem vererek her zaman destek olduklarõnõ belirtti. Mersin ASİAD Yönetim Kurulu ile birlikte kahvaltõ programõnda bir araya gelen Mersin-Der Yönetim Kurulu üyeleri ASİAD’a eğitim faaliyetlerine yapmõş olduğu desteklerden dolayõ teşekkür etti. Mersin ASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardõmcõsõ Ahmet Kodaz: “Dernek olarak üslenmiş olduğumuz birçok sorumluluk var. Bunlarõn başõnda da ilimiz ve ülkemizin önemli sorunlarõna el uzatmak geliyor. Bu anlamda eğitim alanõnda yapõlan çalõşmalara, herkesin elinden geldiğince destek olmasõ gerekiyor” dedi. Mersin-Der’in çalõşmalarõndan övgüyle söz eden Kodaz, özellikle dernek bünyesinde faaliyet gösteren Ufuk Okuma Salonlarõnõn çok önemli bir görev icra ettiğini dile getirdi. Mersin’de yapõlan eğitim hizmetlerinin çok güzel boyutlarda olduğunu söyleyen Kodaz, Mersin-Der’e çalõşmalarõnda başarõlar diledi. Kodaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,eğitim projelerine her zaman destek vereceklerini belirtti. Mersin-Der Yönetim Kurulu Başkan Yardõmcõsõ Taner Gündoğdu, ASİAD Yönetim Kuruluna gösterdikleri misaÞrperverliktendolayõ teşekkür etti. Mersin-Der ve çalõşmalarõ hakkõnda bilgi veren Gündoğdu: “Dernek olarak en önemli çalõşmalarõmõz,özellikle bünyemizde faaliyet gösteren Ufuk Okuma Salonlarõ aracõlõğõyla gerçekleştirilmektedir” dedi. Mersin merkezde, 6 şubede 2500 öğrenciye ücretsiz SBS kursu verdiklerini belirten Gündoğdu, eğitime yapõlan hizmetlerin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini belirtti. Gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerinde desteklerini esirgemeyen MersinASİAD’a teşekkür eden Gündoğdu: “2012 yõlõ Mersin Valiliği SODES Projeleri kapsamõnda derneğimiz katkõ almaya hak kazandõ.Bu bağlamda eşÞnansörümüz olan Mersin ASİAD ile işbirliği yaptõk. Katkõlarõnõzdan dolayõ çok teşekkür ediyoruz” dedi. Ufuk Okuma Salonlarõ Genel Müdürü Emrah Değirmenci ise: “3 şubemizde Aydõnlõk Yarõnlar İçin Kalem Tutan Eller Projesini uygulamaktayõz. Proje kapsamõnda SBS hazõrlõk ve okula takviye dersleri vereceklerini,sosyal aktivite programlarõ, gezi, piknik ve seminerler gibi faaliyetlerinin olduğunu belirtti.

Meksika Mersin – Adana Fahri Konsolosluğu, Mersin’de açõldõ M

eksika Mersin-Adana Fahri Konsolosluğu, Mersin’de açõldõ. Meksika Mersin-Adana Fahri Konsolosu olarak göreve başlayan, Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardõmcõsõ Sabahattin Memiş: “HedeÞmiz Meksika ve Türk işadamlarõ arasõndaki dostluğu ilerletmek, akabinde yeni işbirliklerini gerçekleştirerek ticari alanda büyük yatõrõmlara imza atmak olacaktõr” dedi. Konsolosluğun açõlõşõnda Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Meksika Büyükelçisi JaimeGaciaAmaral, Mersin İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz ve Meksika Mersin Adana Fahri Konsolosu Sabahattin Memişkurdele kesti. Kurdele kesim töreninin ardõndan, açõlõş münasebetiyle Hilton Oteli’nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Meksika Büyükelçisi JaimeGarciaAmaral, CHP Mersin Mİlletvekili İsa Gök, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanõ Macit Özcan, Sahil Güvenlik Komutanõ Deniz Kurmay Kõdemli Albay Rahim Conguroğlu, İl Jandarma Alay Komutanõ Albay Bedri Dursun, İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz, ilçe kaymakamlarõ, ilçe belediye başkanlarõ ile il protokolü ve çok sayõda davetli katõldõ. Açõlõş resepsiyonunda konuşan Meksika Mersin-Adana Fahri Konsolosu Sabahattin Memiş, Türkiye ve Meksika’nõn çok derin tarihi bağlarõnõn olduğunu, Meksika-Türk dostluğunun günden güne güçlendiğini ve bu günlere taşõndõğõnõ belirterek, bu dostluk ve ilişkilerin önümüzdeki dönemde çok daha iyi noktalara ulaşacağõnõ belirtti. Memiş: “Mersin’de yaptõğõmõz projelerle desteklediğimiz Türkiye–Meksika iş dünyasõ arasõndaki yakõnlaşma sürecinde, Mersin-Adana Fahri Konsolosluğunun açõlõşõ ile bu yönde bir adõm daha atmõş oluyoruz. HedeÞmiz Meksika ve Türk işadamlarõ arasõndaki dostluğu ilerletmek, akabinde yeni işbirliklerini gerçekleştirerek ticari alanda büyük yatõrõmlara imza atmak olacaktõr” dedi. Meksikalõ işadamlarõ ile ortak birçok sektörde, güçlü ilişkiler kurarak yeni işler yapabileceğini ifade eden Memiş, ticari işbirliğinin yanõ sõra kültürel alõşverişin de artacağõnõ kaydetti. Mersin-Adana Fahri Konsolosluğu açõlõşõnõn ardõndan, sadece ticari köprüler değil, iki ülke halklarõ arasõnda gönül köprülüleri de kurulacağõnõ vurgulayan Memiş: “Başta Cumhurbaşkanõmõz Sayõn Abdullah Gül’e, Dõşişleri Bakanõmõz Sayõn Ahmet Davutoğlu’na, Mersin Valisi Sayõn

Meksika Mersin-Adana Fahri Konsolosu olarak göreve başlayan, Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardõmcõsõ Sabahattin Memiş: “HedeÞmiz Meksika ve Türk işadamlarõ arasõndaki dostluğu ilerletmek, akabinde yeni işbirliklerini gerçekleştirerek ticari alanda büyük yatõrõmlara imza atmak olacaktõr” dedi.

Hasan Basri Güzeloğlu’na ve Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneğimiz - Mersin ASİAD’a ve emeği geçen herkese şükranlarõmõ sunuyor, açõlõşõn hayõrlara vesile olmasõnõ temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladõ. Meksika Büyükelçisi GarciaAmaral ise Türkiye ile Meksika arasõndaki ilişkilerin açõlan Fahri Konsoloslukla daha da ilerleyeceğini belirtti. İlk aşamada Türkiye ile Meksika’nõn birbirini daha iyi tanõmasõ gerektiğine vurgu yapan Amaral, “Meksika ve Türkiye dolayõsõyla Mersin arasõndaki ilişkiler artarak devam edecektir” ifadesini kullandõ. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yaptõğõ konuşmada: “Meksika’nõn Türkiye genelindeki 3’ncü konsolosluğu olan Mersin-Adana Fahri

Konsolosluğu’nun ilimizle buluşmasõ, Mersin’in güçlenen uluslararasõ kimliğinin göstergesidir. Ekonomik anlamda dünya genelindeki en güçlü ülkelerden birisi olan Meksika ile her alandaki atõlõmlarõyla büyük bir geleceğe doğru emin adõmlarla yürüyen ülkemiz önemli işbirliklerine imza atacaktõr” diyerek, Fahri konsolosluğun önce iki ülke arasõndaki dostluğun sonra ise Meksika ile Mersin arasõndaki ticaretin geliştirilmesine büyük katkõ sağlayacağõnõ belirtti. Konuşmalarõn ardõndan Meksika MersinAdana Fahri Konsolosu Sabahattin Memiş’e ‘Konsolosluk Mazbatasõ teslim edilirken, Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafõndan Meksika Büyükelçisi Amaral’a plaket verildi.


06 F A ALİYET

OC CAK 2013 3

RIDVAN OĞUZ Mersin ASİAD Başkanõ

Dünya, Türkiye’nin ekonomik gücünü fark etti Avrupa Bölgesi’nde yaşanan sõkõntõlar ve borç krizi, ABD’nin yaşadõğõ işsizlik sorunu ile belirsizlikler ve yüksek seyreden petrol Þyatlarõ sebebiyle, küresel ekonominin ilerlemesinde meydana gelen düşüş ve performans kaybõ, 2012’de de devam etmiştir. Bu sebeple son dönemlerde gelişmiş ülkelerde duraklama yaşanõrken işsizlik hõzla artmõştõr. Türkiye’de ise kriz döneminde yüksek oranda birbüyüme meydana gelmiştir. 2010-2011 yõllarõnda %8,8 büyüme oranõ ile Türkiye, budönemde ekonomisi en çok büyüyen ülkeler arasõnda yer almõştõr. Ülkemizdeküresel krizin etkileri, alõnan ekonomik önlemler ve etkin olarak özel sektör öncülüğünde gelişen yoğun iç talebin de etkisi ile düşük seviyelerde hissedilmiştir. Dünya ekonomisinde ki büyük sõkõntõlar ve devam eden düşük seyre rağmen, ülkemiz ekonomisi bu süreçte önemli bir başarõ kaydetmiştir. Geride bõraktõğõmõz 2012 yõlõnda da tahmin edilen büyüme süreci alõnan tedbirler sayesinde, başarõyla devam ettirilmiştir. Türkiye bu başarõlõ graÞğiyle, istihdam konusunda da büyük mesafe kat ederek, Dünya da işsizlik giderek artarken, işsizlik oranõülkemizde %8’lere kadar düşmüştür. Ülkemiz, çok sağlam bir ekonomik yapõya sahip Ortaya çõkan tablo ülkemizin ne derece önemli potansiyellere sahip olduğunun göstergesidir. Tabi bu potansiyelin ortaya koyulmasõnda, Ülkemizdeki siyasi istikrar ile birlikte ekonomimizin canlõlõğõ ve böyle bir süreçteözel sektörümüze vermiş olduğu cesaret büyük önem arz etmektedir. Özel sektörümüzün öncülüğünde gerçekleşen ve yurt içi kaynaklõ talepler, Ülkemiz ekonomisinin son dönemde ki sağlam duruşunda büyük katkõsõ olmuştur. Avrupa başta olmak üzere, dünyayõ sarsan sõkõntõlar, ticaretimizin önemli kõsmõnõ oluşturan komşu ülkelerdeki belirsizlik ve sorunlar olmasõna rağmen,iç talebin sebep olduğu hareketlilik, özel sektör öncülüğünde bizlere güç vermiştir. Artõk sert iniş ve çõkõşlarõn yaşanmadõğõ, ilerlemenin dengeli bir ortam içerisinde geliştiği ve istikrarõn vermiş olduğu güvenle hareket eden bir ekonomiye sahibiz. Kendimize sormalõyõz. İlerleme sürecinde, ülkemize daha fazla nasõl katkõ yapabiliriz? Öncelikle birlik ve dayanõşma içinde hareket etmek en büyük düsturumuz olmalõ. Ülkemizin, bu süreçten daha sağlam bir ekonomiyle çõkmasõ için birlikte çalõşmalõyõz. Her il ve ilçe, buralardaki resmi ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşlarõ ve dernekler bu düşünceyle hareket etmelidir. Bizlere düşenMersin’de faaliyet gösteren işadamlarõ olarak, elimizdeki potansiyeli daha verim sağlayõcõ ve yararlõ şekilde kullanmaktõr. İlimizin ve Ülkemizin en başta ekonomisi olmak üzere, her alandaki sorununa özveriyle sahip çõkmamõz gerekiyor. Mersin, Türkiye’deekonomik potansiyeli tartõşõlamaz illeri arasõnda yer alõyor. İlimiz bir çok alanda Türkiye ve Dünya’nõn ihtiyacõnõ karşõlayarak, önemli orandaki ithalat ve ihracat faaliyetleriyle milli ekonomiye büyük katkõ sağlamaktadõr. Türkiye’nin Akdeniz’e açõlan ticaret kapõsõ niteliğine sahip ilimiz, genç nüfusu, yüksek istihdam olanaklarõ ve her alandaki müthiş potansiyeliyle gelişime sürekli açõk bir kenttir. Önemli olan bu olanaklarõ yerinde ve en doğru şekilde değerlendirmek ve ülke menfaatine kazandõrmaktõr. Mersin’in, dünyaya bakan yönüyle daha fazla tanõtõmõnõn yapõlmasõ da bizim üzerine düşmemiz gereken konular arasõnda. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan 2013 Akdeniz Oyunlarõ organizasyonu bu tanõtõm için vazgeçilmez bir fõrsat olacak. Bu organizasyon sayesindeMersin’inbütün yönleriyle dünyaya tanõtõmõ yapõlabilecek. Mersin’deki bütün resmi ve özel kurumlar, bu organizasyonda en büyük gayreti gösterip, en güzel sonucu almak için çalõşmalõdõr. Kentimizin geleceği ve ülkemizin prestiji açõsõndan çok büyük önem arz eden bu organizasyonda, dünya Mersin’i tanõmõş olacak. Bu yüzden de herkes, elinden geldiğince emeğini ortaya koymalõdõr. Böylesine hareketli bir döneme girerken, önümüzde 2013 Akdeniz Oyunlarõ, yerel seçimler, Ticaret ve Sanayi odasõ seçimleri, hayata geçirilecek olan büyük projelerin Mersin’i beklediğini görüyoruz. Şimdiden seçimlerin Mersin adõna hayõrlõ bir şekilde sonuçlanmasõnõ diliyor, projelerinde en kõsa zamanda tamamlanarak ilimize ve bölgemize kavuşturulmasõnõ temenni ediyorum.

Mersin ASİAD Başkanlõğõ’na, Emin Rõdvan Oğuz seçildi M

ersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneği (Mersin ASİAD), 6. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mersin Atlõhan Hotel’de yapõlan Genel Kurul Toplantõsõnda, Yönetim Kurulu Başkanlõğõ’na Emin Rõdvan Oğuz Seçildi. Oğuz:“Derneğimizi ülke içinde ve uluslararasõ arenada üyelerimiz adõna en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağõz” dedi. Mersin ASİAD, 6. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu 2 Ocak’ta gerçekleştirdi. Saygõ duruşu ve İstiklal Marşõ’nõn ardõndan Genel Kurul toplantõsõna geçildi. Genel Kurula sunulan bir önerge ileDivan Başkanlõğõ’na seçilen Salih Zeki Yiğit; “Divan Heyeti olarak, Genel Kurulumuzun Derneğimiz adõna hayõrlõ bir şekilde sonuçlanmasõnõ diliyoruz” diyerek toplantõyõ açtõ. Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali ve denetim raporlarõ okundu. Raporlarõn ibra edilmesinden sonra yönetim, denetleme ve disiplin kurullarõnõn seçimi için oylamaya geçildi. Listelerin oylamaya sunulmasõyla, 6. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda Mersin ASİAD Yönetim Kurulu Başkanlõğõna Emin Rõdvan Oğuz seçildi. Genel Kurul’da konuşan 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanõ Mehmet İlhan: “Mersin ASİAD yönetimi olarak 2011 yõlõ Eylül ayõnda aldõğõmõz bu vazifeyi, en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Özverili çalõşmalarõmõzla, Derneğimizin tanõtõmõ ve gelişmesini amaçlarken, üyelerimizin ticaretleriyle öne çõkmasõ adõna faaliyetlerimizi

yürüttük” dedi. Çok güzel ve önemli çalõşmalarõn altõna imza atõldõğõnõbelirten İlhan:“Çalõşma arkadaşlarõma ve yönetim kuruluma bu geçen süre içerisinde, ortaya koyduklarõ gayret ve çabalardan dolayõ teşekkür ediyorum” dedi. İlhan: “Yeni başkan ve yönetim kurulunun bu değerli vazifeyi bir hakkõn yerine getireceklerine ve bu bayrağõ daha yukarõlara taşõyacaklarõna canõ gönülden inanõyorum” diyerek yeni yönetime başarõlar diledi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanõ Emin Rõdvan Oğuz, duygu ve düşüncelerini paylaştõğõ konuşmasõnda, Yönetim Kuruluna yapmõş olduklarõ çalõşmalardan dolayõ teşekkür etti. Oğuz, Mersin ASİAD’õn, Dünya platformunda Türkiye'yi söz sahibi güçlü bir ülke konumuna getirmek, top-

lumsal kalkõnmanõn gerçekleştirilmesine yardõmcõ olmak, barõş, sevgi ve hoşgörünün, üstün değerler olarak paylaşõlmasõnõ sağlamak misyonuyla hareket ettiğini belirtti. Oğuz: “Bugün buradaki değişim, bayrağõn aynõ amaç doğrultusunda el değiştirmesidir.Bizler de devraldõğõmõz bu çok değerli bayrağõ ayõnõ istikamette taşõyabilmek için bütün gayretimizle çalõşacağõz” dedi. “Derneğimizi ülke içinde ve uluslararasõ arenada üyelerimiz adõna en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağõz” diyen Oğuz,ihracatõ güçlendirecek hamleler yaparak, yeni çalõşmalarla istihdam artõşõnõ sağlamak adõna faaliyetleri sürdüreceklerini ifade etti. Oğuz, ülke içi siyasi istikrarõn yakalanmasõ, insani yatõrõm ve uluslararasõ rekabet gücünün arttõrõlmasõ konularõnda çalõşmalar yapacaklarõnõ söyleyerek, sivil toplum kuruluşu olarak yapõlmasõ gereken çalõşmalarõ, gerek bürokratik kesimlerle gerekse sivil toplum kuruluşlarõyla paylaşarak hareket edeceklerini kaydetti. Oğuz: “Üyelerimizin ticaretlerinin gelişmesi ve şirketlerin kurumsallaşmasõ adõna çalõşmalar yaparak, tanõşma ve kaynaşma programlarõnõ aralõksõz devam ettireceğiz” diyerek genel kurulun ilimiz ve ülkemiz adõnahayõrlõ olmasõ temennisinde bulundu. Genel Kurul sonunda, Yeni Yönetim Kurulu Başkanõ Emin Rõdvan Oğuz, 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanõ Mehmet İlhan’a, başarõlõ çalõşmalarõndan dolayõ plaket takdim etti.

Paris Valisi Daniel Canepa: Türkiye, bir kaç yõl sonra önemli ekonomik güç olacak

T

ürkiye İşadamlarõ ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Paris Valisi Daniel Canepa’yõ Fransa-Türkiye İkinci İş Dünyasõ Buluşmalarõ, Yeni Ortaklõk Fõrsatlar Forumu’nda ağõrladõ. Fransa Girişimciler ve Yöneticiler Federasyonu (FEDİF) ve Paris Yatõrõm Ajansõ (GPIA) işbirliğiyle düzenlenen forumda konuşan Canepa, Türkiye’nin ekonomik performansõndan övgüyle bahsetti. Vali Canepa, “Türkiye birkaç yõl içerisinde dünya üzerinde en önemli ekonomik güçlerden biri olacak. Türkiye’deçok büyük bir kararlõkla önemli reformlar yapõlõyor. Türkiye’de özel sektörde girişimcilik ruhunun görüyoruz. Yaptõklarõnõz bunun büyük bir göstergesi” dedi. Türk iş dünyasõnõn Paris’e yatõrõm yapmaya da davet eden Canepa, Paris bölgesinde 70 bin konutun ve farklõ kamu binalarõ ve komplekslerinin inşa edilmesinin hedeßendiğini belirtti. Toplantõda konuşan Paris Yatõrõm Ajansõ Başkanõ Pierre Simon ise “Paris son 5 yõlda dünya üzerindeki önemli destinasyonlardan biri olmayõ sürdürüyor. Dünyanõn 500 büyük şirketinin ya merkezi ya da temsilciliği Paris’te bulunuyor” dedi. Bugüne kadar 15 milyon iş adamõnõ Paris’te gerçekleştirilen fuarlarda ağõrladõklarõnõ bildiren Pierre Simon: “İş adamõ heyetleri bizim için çok önemli” dedi. TUSKON Başkanõ Rõzanur Meral ise Türk ve Fransõz işadamlarõ için önemli ortaklõk imkânlarõnõn olduğunu söyleyerek, “Bizim Fransa ile aramõzdaki karşõlõklõ ticaret hacmi 12 milyar Euro’yu aştõ. Ancak bu rakam iki ülke arasõndaki potansiyelin altõnda. Umuyoruz ki bu fõrsatlarõ çok daha iyi değerlendireceğiz.” dedi. Forum sonunda özel sektör temsilcilerinin yaptõğõ sunumda konuşan, dünyanõn önde gelen otel işletme-

cisi Accor’un Ortaklõklar ve Yeni Projelerden sorumlu Başkan Yardõmcõsõ Marie-Claire Bizot-Greggory, Türkiye’de 10 tane otele sahip olduklarõnõ, önümüzdeki dönemde 50 otel daha açmak için yer arayõşlarõnõ sürdürdüklerini ve bu konuda Türk işadamlarõ ile işbirliği yapmaya hazõr olduklarõnõ belirtti.

OCAK 2013 - SAYI: 2

Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ derneği adõna İmtiyaz Sahibi Gazi DAĞLI Sorumlu Yazõ İşleri Müdürü / Editör Emre KAYA Görsel Yönetmen Halil İbrahim Emre BAYAR İletişim: İsmet İnönü Bulvarõ Limonluk Mah. 2486 Sk. Çoruhlu New Wave Plaza Kat: 2/3 Yenişehir / MERSİN Tel: (0.324) 237 95 53 Faks: (0.324) 237 96 09 www.mersinasiad.org Tasarõm: Hüseyin Azar / 0 535 813 79 63 Baskõ: Zaman Gazetesi Baskõ Tesisleri Adana Hacõ Sabancõ Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 2 Sarõçam / ADANA Tel: (0.322) 394 38 00


OCAK 2013

07


08 F A ALİYET

OC CAK 2013 3

MEKADİM, Sema, Semah ve Devran ‘İlahi Aşk’ konulu program düzenledi Sema, Semah ve Devran ‘İlahi Aşk’ konulu bir program, Mersin’deki farklõ kültürleri bir araya getirirken Hristiyan din temsilcileri de etkinliği izleyenler arasõnda yer aldõ. Sahneyi ilk Devran ekibi alõrken, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na Mersin Devlet Klasik Müzik Korusu eşlik etti.

M

ersin'de Kültür Merkezinde MEKADİM tarafõndan Sema, Semah ve Devran 'İlahi Aşk' konulu bir program düzenlendi. Program, Mersin'deki farklõ kültürleri bir araya getirirken Hristiyan din temsilcileri de etkinliği izleyenler arasõnda yer aldõ. Salonun tõklõm tõklõm dolduğu etkinlikte sahneye ilk olarak Devran ekibi çõktõ. Devran'da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na Mersin Devlet Klasik Müzik Korosu eşlik etti. Sanatçõlar söyledikleri bir birinden güzel ilahilerle programa katõlanlarõ unutulmaz anlar yaşattõ. Daha sonra sahneye çõkan, Nevşehir Hacõbektaş Semah Topluluğu izleyicilerin büyük beğenisini kazandõ. Sahneye son olarak ise yine Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu çõktõ. Topluluğun sunduğu sema gösterisi vatandaşlar tarafõndan uzun süre alkõşlandõ. Gösteriler sõrasõnda bazõ vatandaşlarõn göz yaşlarõnõ tutamadõğõ görüldü. Programda konuşma yapan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfõ Genel Sekreteri Ahmet Muharrem Atlõğ, Abdülkadir-i Geylani, Hacõ Bektaş'õ Veli ve Mevlana'nõnda aralarõnda olduğunu belirtti.

Son günlerle bazõ mihraklarõn insanlarõ bir birine düşürmeye çalõştõğõnõ anlatan Atlõ, "Bunca Þtne çõkartanlarõn, bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin, laf taşõyanlarõn, Hacõ Bektaş'õ Veli ile Mevlana arasõnda Þtne çõkartmak için mekik dokuyanlarõn arasõnda biz Hacõ Bektaş'õ Veli’ye, Mevlana’ya, bdülkadir'i Geylani’yehasretiz. Onlarda bizim misaÞrimiz ama aslõnda biz onlarõn misaÞriyiz." dedi. Programõn sonunda ise etkinliğe sponsor olan iş adamõ Ömer Çetinkaya'ya MEKADİM'in plaketini AK Parti Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt verdi. Bozkurt, konuşmasõnda MEKADİM'e ve bu güzel diyalog ve kültür ortamõnõ hazõrlayanlara teşekkür ederken "Bu işler maddiyatsõz olmaz. Her ne kadar manevi bir coşku yaşõyorsak da maddi imkanlar olmadan da olmuyor. Bunu sağlayan Ömer Çetinkaya'ya teşekkür ederim." dedi. AK Parti Mersin İl Başkanõ Mekin Merter Salt ise gazetecilere yaptõğõ açõklamada farklõ kültürlerin bir arada, beraber kardeşçe ve dostça yaşamasõnõn önemine dikkat çekti. "Hele 21. yüzyõlõ yaşadõğõmõz şu günlerde

Sanatçõlar söyledikleri bir birinden güzel ilahilerle programa katõlanlarõ unutulmaz anlar yaşattõ.

farklõ kültürlerin bir birini tanõmasõ bir birlerine kendilerini ifade etmesi çok daha önemli" diyen Salt,"İnsan bilmediğinden korkar. Kültürler; yaşayõşlarõ inançlarõ ve davranõş biçimleri ile başkalarõ tarafõndan bilinmek ister. Bilinmeyenler için acaba denir, şüphe uyandõrõr, korku oluşturur. Onun için farklõ inanç guruplarõnõn kendilerini ifade edebildiği bu tür ortamlarõ ben benimsiyorum. Özellikle Mersin gibi çok kozmopolit bir şehirde bu tür organizasyonlarõn yapõlmasõnõn farklõ kültür guruplarõnõn bir birlerini tanõmasõ ve anlamasõ açõsõndan çok fay-

dalõ olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. CHP İl Başkanõ Faruk Akar ise MEKADİM'in toplantõsõna daha öncede giderek birlikte yemek yediklerini hatõrlattõ. Böyle bir derneğin Mersin'de çeşitli kültürleri bir araya getirmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Akar şöyle devam etti: "Bugün de hem semah'õn hem devranõn hem de sema gösterilerinin bir arada olmasõ çok güzel. Ben Mersin'de bu dernek yöneticilerini tebrik ediyorum. Bende kendileri ile birlikte olmaktan memnun oluyorum."

Kurum müdürlerinden Mersin ASİAD’a ziyaret M

ersin ASİAD yeni Yönetim Kurulu, vermiş olduğu akşam yemeği programõnda, İl Kurum Müdürleri ve temsilcilerini ağõrladõ. Sõcak bir ortamõn olduğu programda, Kurum Müdürleri ASİAD yeni Yönetim Kurulu’nun hayõrlõ olmasõ temennisinde bulundu. Tebrikleri kabul eden Mersin ASİAD Yönetim Kurulu Başkanõ E. Rõdvan Oğuz yaptõğõ konuşmada: “Bu güzel akşamda, siz kõymetli müdürlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim” diyerek Mersin’i böylesine değerli kurummüdürlerine sahip olduğundan dolayõ çok şanlõ bulduğunu belirtti.Gerek ortaya koyulan başarõlõ çalõşmalar ve sonuçlarõn, gerekse kurumlarõmõz arasõndaki birlik ve dayanõşma içerisinde yürütülen ortak projelerin, bunun en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Oğuz:“Mersin ASİAD yeni yönetim kurulu olarak 2 Ocak itibariyle bu önemli vazifeyi üstlenmiş bulunuyoruz. Böylesine önemli ve güzel bir görevi ifa edecek olmanõn yanõnda sorumluluğumuzun da ne kadar önem arz ettiğinin bilincindeyiz” dedi. ASİAD olarak ekonomik alanda faaliyetlerine hõz kesmeden devam edeceklerini dile getiren Oğuz, bunun yanõ sõra kent sorunlarõnõn çözümüne yönelik olarak da ilimizin daha hõzlõ kalkõnmasõ için temsil ettiğiniz değerli kurumlarla sürekli diyalog halinde olacaklarõnõ kaydetti.

İl Kurum Müdürlerinin duygu ve düşüncelerini paylaştõklarõ bölümde konuşan, Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer, kendilerini böylesine güzel bir programda ağõrladõklarõndan dolayõ, ASİAD Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Acer,ASİAD’õn Mersin için büyük değer taşõdõğõnõ belirterek hem işadamlarõna bakan yönü hem de sivil toplum

kuruluşu olma yönüyle ASİAD’õnMersin adõna güzel çalõşmalar ortaya koyduğunu dile getirdi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak, çok önemli çalõşmalara imza attõklarõnõ söyleyen Acer, ilimiz adõna ortak yapõlabilecek çalõşmalarda her türlü işbirliğine hazõr olduklarõnõ söyledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Ünver de yaptõğõ konuşmada, programõ düzenledikleri için Mersin ASİAD Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Yapmõş olduklarõ yararlõ faaliyetlerinden dolayõASİAD’õ tebrik eden Ünver, önümüzdeki süreçte de Yönetim Kuruluna başarõlar diledi. Ünver “İlimizi, kurumlarõmõzõn gayretli çalõşmalarõ ile daha güzel günler beklemektedir. Çünkü ortak hareket etme noktasõnda bu kadar uyumlu bir kadronun, çok güzel işler başaracağõna gönülden inanõyorum” dedi. Mersin Defterdarõ Veli Tunçez’de, programdan dolayõ teşekkürlerini sunarak, duygu ve düşüncelerini paylaştõ. Mersin’deki gelişmelerin umut verici olduğunu belirten Tunçez: “Her kurum ve kuruluşumuzun yaptõklarõ çalõşmalarõ bir yol haritasõ belirleyerek ortaya koymasõ, daha etkin ve güzel sonuçlara ulaşõlabilmesi adõna büyük önem arz etmektedir” dedi. Program sonunda Mersin ASİAD Yönetim Kurulu Başkanõ Emin Rõdvan Oğuz, davetlilere katõlõmlarõndan dolayõ teşekkür ederek: “Sayõn Müdürlerimizi her zaman Derneğimizde görmek isteriz. Her an kapõmõz açõktõr” dedi.

Mersin ASİAD, girişimcileri ağõrlamaya devam ediyor

M

ersin Akdeniz Sanayici ve İşadamlarõ Derneği (Mersin ASİAD), Mersin’in Mut ilçesinden gelen girişimci işadamõ ve esnaßarõ Dernek merkezinde ağõrladõ. Bilgilendirme toplantõsõ şeklinde gerçekleşen programda, Mersin ASİAD Genel Sekreteri Gazi Dağlõ, katõlõmcõlara ASİAD ve TUSKON faaliyetleri hakkõndabilgi verdi. Mersin ASİAD, Dernek merkezinde gerçekleştirilen programa, Mut’ta faaliyet gösteren çok sayõda işadamõ ve esnaf katõldõ. Çeşitli sektör temsilcilerinin katõldõğõ programda konuşan Mersin ASİAD Genel Sekreteri Gazi Dağlõ, dernek faaliyetleriyle üye işadamlarõnõn ticaretlerine önemli katkõlar sağladõklarõnõ ifade etti. ASİAD’õn,TUSKON’un Mersin temsilcisi olduğunu belirten Dağlõ, dernek olarak amaçlarõnõn Mersin ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak ve kent sorunlarõna etkin çözümler üretmek olduğunu kaydetti. “İçerisinde bulunduğumuz dönemde sivil toplum kuruluşlarõna önemli görevler düşmektedir. Özellikle ekonomiye bakan yönüyle, işadamlarõndan oluşan

STK’lar, ülke geleceğinde önemli bir konuma sahip. Yerel bazda temel sorunlarõ daha iyi görebilme imkanõnõ elinde bulunduran sektör temsilcileri, bu tür sivil toplum kuruluşlarõ aracõlõğõyla düşüncelerini daha rahat paylaşabilmektedir” diyen Dağlõ, birlik ve beraberliği sağlama noktasõnda STK’larõn önemine değindi. Mersin ASİAD faaliyetleri hakkõnda ziyaretçilere bilgi veren Dağlõ, ağõrlõklõ olarak işadamlarõnõn yapõlan ticari zirveler ve yurt dõşõ yatõrõm imkanlarõndan yararlanmasõ için çalõşmalar yürüttüklerini söyledi. Üyeler arasõnda tanõşma ve kaynaşmanõn sağlanarak, bunun ticari bir ilişkiye dönüşmesi için programlar düzenlediklerini dile getiren Dağlõ, ASİAD olarak yurt dõşõ ticaretini geliştirilmesi, bunun Mersin aracõlõğõyla Türkiye’ye olan katkõsõnõ artõrmayõ amaçladõklarõnõ belirtti. 500 milyar dolarlõk ihracat hedeÞne ulaşmak için yurt dõşõna yatõrõm yapõlmasõ gerektiğine vurgu yapan Dağlõ, ASİAD ve TUSKON olarak ihracatõ geliştirme noktasõnda yapõlan çalõşmalarõn büyük önem arz ettiğini belirtti.


B Ö L G ES S E L 09

OCAK 2013

Bahaettin KABAHASANOĞLU Mersin İl Kültür ve Turizm Müdür v.

Gezdikçe güzelleşen, okudukça derinleşen yeryüzü cenneti Mersin şimdi size daha yakõn

1. 9000 yõllõk Yumuktepe’nin çevresinde gelişen, 2. Mitolojiye göre Fenike Kralõ Agenor’un oğlu Kiliks’in; Zeus tarafõndan kaçõrõlan kõzkardeşi Europe’yi aramak için bölgeye yerleşmesiyle Kilikya (Ormanlõ Güzel Ülke) adõnõ alan, 3. Hitit, Frig, Asur, Pers, Makedon, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Karamanoğlu, Ramazanoğlu ve Osmanlõ dönemlerini yaşayan, 4. Phaenomena (Gökle İlgili Olaylar) adlõ eseriyle Astronominin temelini oluşturan şair, felsefeci Solili Aratos’un şehri, 5. Hõristiyanlõğõn teorisyeni sayõlan, “Tarsuslu Havari” olarak kabul edilen AzizPavlus’un (St. Paul) doğum yeri olan, 6. Danyal Peygamber ve Eshab-õKehf ile manevi iklime mekân olmuş topraklarõ sinesinde barõndõran, 7. İlk Hõristiyan Azize Aya Thekla’nõn uzun yõllar yaşadõğõ ve õşõğa karõşõp kaybolduğu yer olduğuna inanõlan, 8. Musevisi, Hõristiyanõ ve Müslümanõyla aynõ şehir mezarlõğõnõ paylaşan, 9. Ünlü Seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde «Mersinoğlu denilen 70 evlik bir Türkmen Köyü’ne misaÞr olduk» diye anlatõlan, 10. Cennet, Cehennem,Astõm Mağarasõ, Kõzkalesi veKanlõdivaneileturizmde öne çõkan, 11. Narenciye, Muz ve Seracõlõk denildiğinde ilk hatõrlanan, 12. Cezerye, kerebiç, tantuni ve balõkla birlikte acõlõ/baharatlõ zengin bir mutfak kültürü, neÞs bir damak tadõ sunan, 13. 321 km’lik sahiliyle (100 km doğal plaj) göz kamaştõran, 14. Güneşli gün sayõsõ yõlda 300’e ulaşan, 15. Tarihi ve doğal güzellikleriyle konuklarõnõ bekleyen, 16. Müzelerinde 98.500 eseri bulunduran, 17. KarettaKaretta Kaplumbağalarõ ve Akdeniz Foklarõnõn yaşama alanõ sayõlan, 18. Kõbrõs için içme suyu, enerji ve ulaşõm noktasõ olan, 19. Silifke Göksu Deltasõndaki Kuş Cenneti’nde 332 kuş türü ile Türkiye rekorunu elinde tutan, 20. İstanbul Kõzkulesi ile aynõ efsaneyi paylaşan Kõzkalesi ve çevresiyle uluslararasõ ölçekte turizm yatõrõmlarõnõ hak eden, 21. Halk oyunlarõ ve kostümleriyle büyüleyen, 22. UNESCO Dünya Tabiat ve Kültür Mirasõ Geçici Listesinde Mut Alahan Manastõrõ, TarsusSt. Paul Kuyusu ve Kilisesi ve AnamurMamure Kalesi ile yer alan, 23. Rafting ve trekking parkurlarõ, mağaralarõ, yamaç paraşütü alanlarõ ile macera tutkunlarõna sayõsõz alternatif sunan, 24. Kumsallarõ, yaylalarõ ve kõş spor merkezleriyle turizmi dört mevsime yayan,

‘Karadenizliler Günü’ büyük beğeni topladõ Karadeniz’in tüm yöresel lezzetlerinin yanõnda, müziklerle katõlõmcõlara Karadeniz havasõ estirildiği ‘Karadenizliler Günü’ programõna gelen konuklar arasõnda bulunan Karadenizli bayanlar kendilerini memleketlerinde hissettiklerini söylediler.

B 25. Yakõn gelecekte turizm gelirleri milyar dolarlarla, turist sayõsõ milyonlarla ifade edilecek olan, 26. Devlet Opera ve Balesi, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile kent hayatõna entelektüel bir boyut kazandõran, 27. Mersin, Çağ ve Toros ile “üniversiteler şehri”, 28. 1.667.937 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin 10. büyük ili, 29. İstanbul’dan sonra işlem hacmi olarak Türkiye’nin 2. büyük limanõ, 30. Türkiye’de ilk kurulan, ticaret hacmi ve istihdam olarak 2. büyük Serbest Bölgesi, 31. 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Türkiye’nin 3. Büyük Havalimanõ (Çukurova Bölgesel Havalimanõ), 32. Festivaller, Fuarlar, Sempozyumlar, Kongreler ve Alõşveriş şehri, 33. 24 ülkeden yaklaşõk 4000 sporcunun katõlacağõ 17. Akdeniz Oyunlarõnõn ev sahibi Mersin; kültür ve turizm açõsõndan sahip olduğu zenginliği en verimli şekilde değerlendirmek için yaptõğõ yatõrõmlarõn karşõlõğõnõ yakõn gelecekte mutlaka görecektir. Tarõm ve taşõmacõlõkla birlikte turizmin parlayan yõldõzõ Mersin için hizmet üretenleri, destek olanlarõ, yatõrõm yapanlarõ minnet ve şükranlarõmõzla selamlõyorum. Bir şehrin çocuğu olarak doğmak elimizde değildir ama bir şehrin çocuğu gibi çalõşmak elimizdedir. Saygõlarõmla.

Ufuk Okuma Salonlarõ Futbol Turnuvasõ düzenledi

M

ersin Eğitim Kültür Yardõmlaşma ve Daya- amaçladõklarõnõ belirten Değirmenci yapõlan sosyal nõşma Derneği bünyesinde faaliyetlerine aktivite programlarõ ile öğrencilerin moral ve motidevam eden, Ufuk Okuma Salonlarõ fut- vasyonlarõna katkõda bulunduklarõnõ söyledi. Dernek Başkanõ Şahin Mirici 6 şubede eğitim bol turnuvasõ düzenledi. Turnuvanõn Þnal maçõnda rakibini 5- 1 yenen Geleceğin Kahramanlarõ adlõ gören 2 bin 500 öğrencilerinin olduğunu belirtti. Bu öğrencilere ücretsiz kurs imkanõ 7.sõnõf öğrencilerinden oluşan takõm sunduklarõnõ söyleyen Mirici, “Hem kazandõ. Final maçõnõ Akdeniz İlçe turnuvada hem de diğer faaliyetlerMilli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Mersin Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanlõğõ Denetleme de emeği geçen herkese ve Þnal maUzmanõ Kadir Baybure,Dernek Baş- Yardõmlaşma ve Dayanõşma çõnda kendilerini yalnõz bõrakmayan Derneği bünyesinde kanõ Şahin Mirici, Yönetim Kurulu, herkese teşekkür ederim” dedi. faaliyetlerine devam eden, Öğretmenler ve öğrenciler izledi. Akdeniz İlçe Milli Eğitim MüdüUfuk Okuma Salonlarõ’nõn Turnuvaile ilgili bilgi veren Ufuk rü Cevdet Arslan, Gençlik ve Spor düzenlediği futbol okuma Salonlarõ Genel KoordinatöBakanlõğõ Denetleme Uzmanõ Katurnuvasõnõn Þnal maçõnda rü Emrah Değirmenci şunlarõ söydir Baybure her iki takõmõ da tebrik ledi. Okuma Salonlarõmõzõn Burak rakibini 5-1 yenen Geleceğin edip öğrencilere hediyelerini birlikte şubesinde Gençlik ve Spor Bakanlõğõ Kahramanlarõ şampiyon oldu. takdim ettiler. Öğrencilere başarõla2012 yõlõ gençlik projeleri kapsamõnrõnõn hem eğitim hayatlarõnda hem de sportif manada devam ettirmeleda ‘Aydõnlõk Yarõnlar İçin Başarõlõ Bir ri temennisinde bulundular. Ayrõca Gençlik ‘projesini uygulamaktayõz. Bu kapsamda Futbol turnuvasõ düzenledik. Finale Arslan, “Okuma salonlarõnõn böyle faaliyetleri artõçõkan takõmlarõmõforma, madalya ve kupa ile ödül- rarak devam ettirmelerini temenni ediyoruz” dedi. lendirdik dedi. Turnuvalarla öğrencilerinin sosyal Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ve sportif açõdan gelişmelerine katkõda bulunmayõ ederim diyerek sözlerine son verdi.

eyaz Lale Hanõmlar Eğitim Kültür ve Dayanõşma Derneği’nin, düzenlemiş olduğu “Karadenizliler Günü” büyük beğeni topladõ. Programda, Karadeniz yöresine ait tüm lezzet çeşitleri katõlõmcõlarõn beğenisine sunuldu. Katõlõmõn yoğun olduğu programda, Karadeniz lezzetlerinden ‘hamsi tava, hamsili pilav, mõhlama, laz böreği, karalahana sarmasõ, balõk ekmek, Trabzon ekmeği, salata ve pasta çeşitleri davetlilere ikram edildi. Tam bir lezzet şölenin yaşandõğõ programda, keyißi dakikalar yaşandõ. Karadeniz’in tüm yöresel lezzetlerinin yanõnda, müziklerle katõlõmcõlara Karadeniz havasõ estirildi. Karadeniz fõkralarõ anlatõldõğõ programda çeşitli oyunlar oynandõ. Gelen konuklar arasõnda bulunan Karadenizli Bayanlar, program sonunda kendilerini memleketlerinde hissettiklerini söyleyerek, memnuniyetlerini belirttiler. Beyaz Lale Hanõmlar Eğitim Kültür ve Dayanõşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanõ Nesrin Oğuz, dü-

zenlenen programla ilgili yaptõğõ açõklamada, dernek olarak belirli aralõklarla bu tür çalõşmalar yapacaklarõnõ dile getirdi. Oğuz, amaçlarõnõn yörelerin tanõtõmõna, kültürlerin kaynaşmasõna ve bu kültürleri yaşayan insanlarõmõzõn birbirlerini daha iyi tanõmasõna katkõ sağlamak olduğunu söyledi.


D I Ş T İ C A R E T 11

OCAK 2013

• 8,5 milyon km² yüzölçümü ile dünyanõn en büyük 5. ülkesi. • 195 miyon nüfusu ile Latin Amerika nõn 1. Dünyanõn en çok nüfusa sahip 5. ülkesi. • Güney Amerika kõtasõnõn %47’si. (Toplam 13 ülke var) • Toplam 27 eyaleti ve 5.564 şehri var • 2 trilyon Dolarõ aşan GSMH ile Dünyanõn en büyük 6.ekonomisi. • %100 milli uçak fabrikasõ Embraer, dünyanõn en büyük jet üreticisi. • Ülke genelinde toplam 2.498 havaalanõ var. (Dünyada 2.) • Petrol kaynaklarõ kendine yeten bir ülke. • %100 milli petrol şirketi Petrobras dünyanõn en büyük 4. şirketi. • 24 farklõ uluslararasõ motorlu araç üreticisi, üretim yapmakta. • IMF’ye 2009’da 10 milyar $ borç vermiştir ve ekonomisi fazla vermektedir. • Türkiye’nin ihracatõnõn yaklaşõk % 1 i bu ülkeye yapõlõyor ve bu oran günbegün artarak devam edecek. • Türkiye ve Brezilya arasõndaki ilişkiler çok iyi.

Cankut AYTAN TUSKON Latin Amerika Koordinatörü

E

minim herkes Brezilya’nõn ne kadar güzel ve eşsiz bir ülke olduğunu ve Türk iş dünyasõnõ büyük fõrsatlarõn beklediğini tahmin ediyordur. Fõrsatlar ülkesi Brezilya (Portekizce: Brasil) ya da resmî adõyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika’da yer alan, 8.547.400 km2 ile kõtanõn en büyük ve 195 milyon nüfusu ile en kalabalõk ülkesidir. Komşularõ, güneyden kuzeye; Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransõz Guyanasõ’dõr. Ekvador ve Şili hariç tüm Güney Amerika ülkeleriyle komşudur. Yani Brezilya tüm Güney Amerika’ya açõlan çok önemli büyük bir kapõdõr. Federal bir Cumhuriyet olan Brezilya, Başkanlõk Sistemiyle yönetilmektedir. İdari yapõsõ, 26 Eyalet, 1 Federal Bölge ve 5564 Belediyeden oluşmaktadõr. Başkent Brasilia’dõr ama ekonominin kalbi Sao Paulo da atar. 2 trilyon Dolarõ aşan GSMH ve yaklaşõk 12,000 dolar Kişi Başõna GSYİH (satõn alma gücü paritesine göre) ile Brezilya Latin Amerika’nõn en büyük ekonomisidir. Amerika katõsõnda ise ABD den sonra 2. Büyük, Dünyanõn ise 6. Büyük ekonomisine sahiptir. Brezilya, Latin Amerika bölgesinde gerek hacim olarak gerekse ürün çeşitliliği bakõmõndan en büyük sanayi merkezi durumundadõr. Büyük kalkõnma hõzõnõ yakalamõş olan Brezilya’nõn, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC Ülkeleri) ile beraber 2050’li yõllarda dünyanõn ekonomisini belirleyecek ülkelerden biri olacağõ tahmin edilmektedir. Ayni zamanda yeni petrol rezervleri bulundu ve gelecekte petrol devi olmasõ beklenmektedir. Brezilya kendi ekonomisi itibariyle bölgesinde lider ülke olmasõnõn yanõ sõra, Arjantin, Paraguay, Venezuela ve Uruguay ile birlikte üyesi olduğu MERCOSUR serbest ticaret bölgesi sebebiyle Türk Þrmalarõ açõsõndan önem arz etmektedir.

Ayrõca Türkiye ve Brezilya ilişkilerine ivme kazandõracağõnõ düşündüğüm 16 Aralõk 2010 tarihinde Brezilya ile imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasõ, her iki ülkenin de meclislerinden geçirilip resmî gazetelerinde yayõmlandõ. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Brezilya’da nereye giderseniz gidin, bütün büyük fõrsatlar sizleri bekliyor. Brezilya’da özellikle tarõm ve tarõma dayalõ sanayi, tekstil, hazõr giyim, hõzlõ tüketim mallarõ, mağazacõlõk, inşaat malzemeleri, müteahhitlik,

Brezilya’nõn Toplam ithalatõ, 226 Milyar dolar (2011) ve toplam ihracatõ, 256 Milyar dolardõr (2011). Temel ihracat kalemleri; soya ve soya ürünleri, ulaşõm araçlarõ, petrol ve yakõt, maden, et, metalürji ürünleri, kimyasal maddeler, şeker ve etanol, makine ve ekipman, kağõt ve selüloz, elektrik malzemeleri, kahve çekirdeği ve kahve ürünleri, tütün ve tütün ürünleri, ayakkabõ ve deri, tekstildir. Temel ithalat kalemleri ise; mekanik malzeme, petrol ve yakõt, elektrik ve elektronik malzeme, oto motor ve yedek parça, organik ve inorganik kimya, optik ve hassas cihazlar, plastik ve plastik ürünler, demir, çelik ve ürünleri, farmasötikler, gübre, tahõl ve freze ürünleri, kauçuk ve ürünleri, uçak ve uçak yedek parçalarõ, sentetik ve yapay Þlament ve lißer, bakõr ve bakõr ürünleridir.

Temel Ekonomik Göstergeler GSYİH (milyar $) Kişi Başõna GSYİH (satõn alma gücü paritesine göre) Reel GSYİH Artõş Oranõ (%) Sanayi Üretim Artõş Hõzõ (%) Tüketici Fiyatlarõ Enßasyonu (yõl sonu itibarõyla, %) İhracat (FOB ; milyar $) İthalat (CIF ; milyar $) Cari İşlemler Dengesi (milyar $) Dõş Borç (yõl sonu ; milyar $) İşsizlik Oranõ (Yõl sonu) Döviz Kuru (Real/$)

2009a 1.621,7 10.659b -0,3 -5,6 4,3 152,9 127,7 -24,3 276,9 8,1 1,74

2010a 2.141,9 11.466b 7,6 10,4 5,9 201,9 181,7 -47,3 346,9 b 6,7 1,67

2011b 2.473,5 11.906 2,7 1,6 6,5 a 256,0 226,2 -52,5 397,4 6,0 1,88

2012c 2.497,6 12.480 3,3 3,0 5,2 261,6 243,7 -65,7 442,1 6,2 1,82

2013c 2.706,5 13.232 4,5 3,7 5,0 277,3 266,8 -83,2 490,0 6,0 1,85

a: Gerçekleşme b: EIU tahminleri c: EIU öngörüsü

Dõş Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar) 2007ª İhracat 160.649 İthalat -120.618 Denge 40.032 Hacim 281.267

2008a 197.943 -173.107 24.836 371.050

2009a 152.995 -127.705 25.290 280.700

2010a 201.915 -181.769 20.147 383.684

2011b 256.040 -226.243 29.797 482.283

2012c 258.562 -246.611 11.951 505.173

2013c 276.472 -275.493 979 551.965

a: Gerçekleşme b: EIU tahminleri c: EIU öngörüsü

Kendi başlarõna önemli birer ekonomik aktör haline gelmiş olan Türkiye ve Brezilya arasõndaki ticaret hacmi istenilen seviyeye ulaşmamõştõr. Türkiye’nin Brezilya’ya olan ihracatõ yaklaşõk 884 milyon Dolar (2011), Brezilya’dan ithalatõ ise yaklaşõk 2 milyar Dolardõr (2011) ve dõş ticaret hacmi yaklaşõk 3 milyar dolara ulaşmõştõr. İki ülke arasõndaki ticaret, potansiyellerine kõyasla yok denecek kadar azdõr.

Türkiye-Brezilya Dõş Ticaret Değerleri (1.000 Dolar) YIL 2009 2010 2011 2011* 2012* * Ocak-Kasõm

İTHALAT 1.105.889 1.347.524 2.074.315 1.948.149 1.622.556

İHRACAT 388.243 614.119 883.776 812.811 911.915

• Brezilya Mercosur ve Unasur üyesi • 27,9 milyon insan son 10 yõl içerisinde fakirlik sõnõrõnõn üstüne çõktõ. • 98 milyon kişi çalõşõyor ve ekonomiye katkõda bulunuyor. • Tarõma dayalõ olan üretimini sanayide de geliştirdi ve şu an bütün sektörlerde söz sahibi. • Dünyadaki tatlõ su kaynaklarõnõn %18’ine sahip. • Dünyadaki oksijenin %21’i buradaki ormanlardan. • Dünyanõn ekilebilir topraklarõnõn %22’si burada.(64 milyon hektar) • Dünyanõn en büyük biyolojik çeşitliliğine sahip ülkesi. • 1. şeker üreticisi ve ihracatçõsõ, 1. kahve üreticisi ve ihracatçõsõ, 1. portakal suyu üreticisi ve ihracatçõsõ, 1. alkol üreticisi ve ihracatçõsõ, 1. et ihracatçõsõ ve 2. üreticisi, 1. tavuk eti ihracatçõsõ ve 3. kanatlõ hayvan eti üreticisi, 2. soya fasulyesi üreticisi ve ihracatçõsõ, 2. tütün üreticisi ve 1. ihracatçõsõ, 2. şekerli mamuller üreticisi, 3. ananas üreticisi, 4. mõsõr üreticisi, 5. kakao üreticisi, 5. süt üreticisi, 5. çikolata üreticisidir.

DIŞ TİCARET DENGESİ -717.646 -733.404 -1.190.538 -1.135.337 -710.640

DIŞ TİCARET HACMİ 1.494.133 1.961.644 2.958.091 2.568.914 2.534.472

turizm, dayanõklõ tüketim mallarõ, gõda, petrol sanayisi, madencilik, teknoloji gibi birçok alanda çok büyük potansiyelin Türk işadamlarõnõ beklediğini düşünüyorum. Brezilya bayrağõndaki Yeşil zemin yağmur ormanlarõnõ, ortadaki sarõ dörtgen, altõn başta olmak üzere ülkedeki mineral kaynaklarõ yuvarlaktaki lacivert gökyüzünü ve denizleri, yõldõzlar ise eyaletleri temsil eder. İşte bütün bu fõrsatlar sizleri bekliyor. Haydi, Brezilyaya Türk kahvesi içmeye…


12 A LTIN MAR RKALAR

ASİAD’õn Altõn Markalar Birliği’ne

katõlmak ister misiniz?

ALTIN MARKALAR BİRLİĞİ VİZYONU • Yeni bir marka kültürü oluşturmak • Üretim yapan Þrmalarda yeni ürün imajõ oluşturmak • Müşteri memnuniyetinde yeni değerlere ulaşmak • Markayõ sosyal sorumluluk projesiyle desteklemek ve kültürel değerlere sahip çõkarak aidiyet hissini geliştirmek • BİZİM MARKALARIMIZ sloganõnõ hayata geçirmek • Geliştirilen Türk markalarõ eliyle “Türk Malõ” imajõnõ ve Türkiye’nin itibarõnõ güçlendirmek

ALTIN MARKALAR BİRLİĞİ MİSYONU • Şirketler tedarikçileri, dağõtõmcõlarõ ve müşterileri gibi bütün paydaşlarõyla ve çalõşanlarõyla “BİZİM MARKALARIMIZ”õn hayat felsefesi ilkeleri üzerinde anlaşmaya vardõğõ bir “Altõn Değerler Zinciri” kurmaktadõr. • İnsana yatõrõm yapmak, iyi yönetimi esas almak hem şirketi büyütmek hem de ekonomi için de en üst düzeyde fayda oluşturmak, herkes için hayat kalitesini yükseltmek, daha az kaynak tüketen, daha az atõk üreten, çevreye sahip çõkan ve daha çok değerler oluşturan bir organizasyon gerçekleştirmektir.

ALTIN MARKALA’A DAHİL OLACAK FİRMALARIMIZA SUNACAĞIMIZ AYRICALIKLAR • ASİAD Web sayfasõnda 1 sene boyunca kurumsal logolar gösterilecek. • 2012 yõlõ boyunca yapõlacak olan dernek programlarõnda sponsor Þrmalarõn logolarõ aÞş olarak asõlacak. • ASİAD tarafõndan düzenlenen toplu programlarda katolog dağõtma imkanõ. • Üyelerimize ve diğer derneklere gönderilecek olan toplu maillerde sponsor Þrmalarõmõzõn logolarõ maillerin en altõnda yer alacak. • 2012 yõlõ boyunca derneğimizin çõkaracağõ bülten ve broşürlerde sponsor Þrmalarõmõzõn logolarõ yer alacak. • Altõn Markalar Birliği sponsor logolarõnõn yer alacağõ el çantalarõ yapõlacak. • Altõn Markalar Birliği sponsor logolarõ konferans salonunun duvarõna asõlacak. • Sponsor Þrmalarõn 5. ve 10. yõl kutlama organizasyonlarõna destek verilecek. • Takvimde sponsor Þrmalarõmõzõn logolarõ yer alacak. • AR-GE ve ÜR-GE araştõrmalarõ için TÜBİTAK ve üniversitelerin desteklerinden faydalanmanõz için destek verilecek. • Sponsor Þrmalarõmõzõn hukuki danõşmanlõk işlemleri ücretsiz olarak sağlanacaktõr. • Sponsor Þrmalarõmõzõn tanõtõmõ için “Tanõtõm Albümü” hazõrlanacaktõr. • Altõn Markalar Birliği’ne üye işadamlarõmõza toplu mail yolu ile reklam hizmeti sunulacaktõr.

OC CAK 2013 3


ASİAD Haber Gazetesi Sayı-2