Page 1

TITWILA ÌOL-KTIEB …


F’daqqa wa˙da kien hemm b˙al le˙˙a ta’ berqa li ˙asdithom, u g˙al ftit waqtiet xeg˙el kullimkien madwarhom, b’dawl qawwi lewn il-fidda. Tant kien qawwi d-dawl, li g˙all-ewwel, la Salvu u lanqas Mikiel ma setg˙u jaraw x’kien qed ji©ri. Imbag˙ad x˙in g˙ajnejhom re©g˙u qag˙du g˙ad-dlam, ˙arsu ˙arsa madwarhom u lem˙u xi ˙a©a bajda daqs erbg˙in pass ’il bog˙od minnhom, eΩatt bi dritt ilbieb tal-Maqdes. Marru biex jaraw, u meta waslu qrib inteb˙u li dik il-˙a©a bajda kienet mara, bilwieqfa tiççassa lejhom, liebsa libsa bajda twila tkaxkar malart. Resqu iΩjed lejha u Salvu sej˙ilha, “Kollox sewwa Sinjura?” iΩda minflok we©bithom, donnha beΩg˙et, tathom daharha, u telqet b’©irja ’l isfel lejn l-Imnajdra, il-Maqdes l-ie˙or li kien instab fil-qrib. Salvu u Mikiel ˙arsu lejn xulxin, imbag˙ad telqu g˙al warajha, ji©ru fuq il-blat. Bil-libsa li kellha, ittfajla kienet tidher sew, qisha ru˙ ma˙ruba f’dak id-dlam, u huma baqg˙u ji©ru ’l isfel warajha, isej˙ulha lura. Imbag˙ad f’salt wie˙ed sparixxiet. Ba˙˙. Ma baqg˙etx tidher iΩjed. 1


IΩ-Ωew© Ωg˙aΩag˙ waqfu zoptu. “Fejn marret Salv?” staqsa Mikiel. “L-a˙˙ar li rajtha dik in-na˙a,” u b’sebg˙u Salvu wera n-na˙a li ried ifisser, imbag˙ad beda miexi ’l hemm. Bdew ifittxu ’l hawn u ’l hemm, wara kull kappara, kull xiber blat. Ir-ri˙a tas-sag˙tar kienet tinxtamm qawwija kull darba li xi ˙add minnhom beda jirfes xi biçça. “Kif jista’ jkun g˙abet minn ta˙t g˙ajnejna?” staqsa Salvu. “Mhux xi ˙olma hux din?” “Jien naf, Qamar? U dak id-dawl li rajna ftit qabel ilma˙nieha, x’kien tg˙id?” staqsieh Mikiel, iΩda Salvu ma kellux ˙jiel. Baqg˙u g˙addejjin ifittxu bil-mod. Kienu kwaΩi waslu biswit l-Imnajdra, il-Maqdes l-ie˙or li kien instab f’dawk l-in˙awi. Kien post kwiet u sieket aktar minn Óa©ar Qim, id-dellijiet tal-˙a©ar wieqaf mid-dija bajdanija tan-nofs qamar tqal u fl-istess ˙in misterjuΩi. “Qisni smajt xi ˙oss!” qal Mikiel ˙in minnhom. “Minn xi mkien ’l hinn lejn ix-xellug tieg˙ek.” Imxew lejn in-na˙a li qal Mikiel u ma damux 2


wisq ma bdew jisimg˙u aktar ˙sejjes, donnu krib, le˙en ta’ mara teqred bl-u©ig˙. Il-˙oss ˙adhom iΩjed lejn ix-xellug, u fl-a˙˙ar sabu minn fejn kien ©ej. Wara roqg˙a kbira sag˙tar, fil-qieg˙ ta’ ˙ofra fonda sew, sabu lit-tfajla kobba, tokrob. Biex itellg˙uha minn hemm kellhom juΩaw ˙abel li mar i©ib Mikiel minn mar-rota, ˙abel li kien dejjem i©orr mieg˙u kull fejn imur. Salvu niΩel mal-˙abel, waqt li Mikiel baqa’ jΩommu, imbag˙ad refa’ lix-xbejba bil-galbu u bil-mod il-mod tellg˙uha flimkien. Bdiet tgedwed xi ˙a©a minn ta˙t l-ilsien. Kienet f’agunija t’u©ig˙. Bejniethom it-tnejn ©arrewha lura lejn Óa©ar Qim u middewha çatta mal-art. Fid-dawl taxxemg˙a ˙arsu lejha sew g˙all-ewwel darba. Kienet tfajla tassew ˙elwa, tidher xi tamparhom miΩΩmien; forsi sena jew tnejn iΩg˙ar. Kellha xuxtha safrani lewn id-deheb, lixx u twil. G˙ajnejha Ωoroq, kbar u sbie˙ li dak il-˙in kienu mimlijin biΩa’ b˙al ta’ qattusa mgerrxa. Il-libsa li kienet liebsa kienet tqattg˙et sew. Ìisimha kien kollu mislu˙ u mibrux, u fuq nag˙sa kellha ©er˙a kbira, kollha demm. X˙in missewlha sieqha bdiet tokrob. Mid-dehra kienet kisritha. 3


Salvu xappap maktur fl-ilma u bil-mod beda jims˙ilha l-©rie˙i wa˙da wa˙da, u waqt li beda jag˙mel dan, kemm hu u kemm Mikiel bdew jippruvaw ikellmuha. Bdew jistaqsuha x’jisimha u x’kienet ©iet tag˙mel hemmhekk. IΩda fommha baqa’ sieket, ma lissnet xejn ˙lief g˙al krib, qrid u lfiq. Salvu Ωammilha idha u beda jipprova jsabbarha u jkellimha bil-mod, iqawwilha qalbha. IΩda lanqas kien Ωgur li qieg˙da tifhmu. Deherlu, minn suritha, li kienet barranija. “X’se nag˙mlu Mikiel?” staqsa lil sie˙bu. “Kif se ng˙inuha? Din mhux ta’ jdejna, g˙andha bΩonn tabib.” IΩda dak il-˙in ˙asdithom hekk kif tkellmet f’daqqa u fl-istess waqt ippruvat tqum, g˙alkemm l-u©ig˙ f’sieqha Ωammha u kellha ter©a’ tinΩel. “Óalluni hawn,” bdiet tg˙idilhom, b’le˙en kwiet, ma˙tuf, li g˙al xi ra©uni kien mimli biΩa’, “issa nie˙u ˙sieb tieg˙i nnifsi. Morru u f’˙ajjietkom tal-g˙ajnuna li tajtuni.” Kellha djalett stramb li ma kinux imdorrijin jisimg˙u, donnu tal-ir˙ula G˙awdxin. 4


“Ma tarax! Ma nistg˙ux in˙alluk hawn wa˙dek; mhux bil-©rie˙i li g˙andek. Lanqas timxi ma tista’ min˙abba l-ksur f’sieqek,” qalilha Mikiel. “Ejja ˙alli ne˙duk l-eqreb ra˙al u nsibulek tabib.” G˙al darb’o˙ra t-tfajla ppruvat tqum, iΩda malajr inteb˙et li Mikiel qalilha sew; ma kinitx f’qag˙da li tmur xi mkien we˙idha. Óarset lejhom, “Reskuni lejn fejn rajtuni l-ewwel darba, lejn dik il˙a©ra li hemm hemmhekk.” B’subg˙ajha wriethom fejn. Imbag˙ad issoktat, “Tistg˙u t˙alluni hemm, imbag˙ad nirran©a wa˙di minn hemm.” “G˙ax ma tg˙idilniex sa fejn trid tmur g˙allinqas, u nwassluk a˙na?” staqsieha Salvu. “Fejn sejra ma tistg˙ux ti©u mieg˙i, wa˙di jkolli mmur. La nixtiek inda˙˙al lilkom fl-inkwiet u lankas lili nnifsi. Di©à g˙amilt biΩΩejjed biex missieri ma jkellimnix g˙al xahar s˙i˙. Nitlobkom bil-˙niena. Ag˙mlu kif keg˙da nitlobkom.” Salvu u Mikiel ˙arsu lejn xulxin, fuq wiççhom ˙arsa ta’ xi ˙add mhux jifhem x’inhu ji©ri madwarhom. Salvu g˙olla spalltu. Mikiel l-istess. Flimkien refg˙u lit-tfajla u ©arrewha lejn il-©ebla li kienet uriethom. X˙in waslu ma©enbha u niΩΩlu 5


lit-tfajla bil-galbu, inteb˙u li kien hemm xi ˙a©a tixg˙el hemmhekk, b˙al ˙a©ra çkejkna mdeffsa ©o xi toqba f’dik il-©ebla l-wieqfa. It-tfajla po©©iet idha fuq dik il-˙a©ra, ©ibditha ’l barra u re©g˙et da˙˙litha, imbag˙ad qaltilhom, “Morru, itilku, f’˙ajjietkom …” iΩda lanqas la˙qet spiççat il-kelma li ma tahiex ˙ass ˙aΩin, u li kieku ma kienx pront u laqag˙ha Salvu, kienet tispiçça b’xi qasma o˙ra fuq mo˙˙ha. Dak il-˙in ©rat xi ˙a©a tal-g˙a©eb. Dawl qawwi donnu tela’ ’l fuq minn ©ewwa nofs il-©ebla l-wieqfa lejn is-smewwiet, u fl-istess waqt çirku ta’ dawl xeg˙el madwarhom kollu. Imbag˙ad donnhom g˙addew minn ©o xi ilma kiesa˙ sil©, u meta re©g˙u fet˙u g˙ajnejhom … xejn ma kien b˙al qabel.

O

O

L-istorja tkompli f’ L-AÓÓAR ÓOLMA, il-ktieb il-©did fit-trilo©ija Il-Log˙ba tal-Allat.

Il-kotba fit-trilo©ija Il-Log˙ba tal-Allat huma: 1. It-Tielet Qamar 2. L-A˙˙ar Óolma 3. Is-Sitt A˙wa


merlinlibrary

L-Ahhar Holma  

sneak preview of L-Ahhar Holma, John A. Bonello's prequel to It-Tielet Qamar Launching on Monday 21st June Published by Merlin

L-Ahhar Holma  

sneak preview of L-Ahhar Holma, John A. Bonello's prequel to It-Tielet Qamar Launching on Monday 21st June Published by Merlin