Page 17

betydelige deler av Russlands overflatefartøyer innenfor hele Norges ansvarsområde i Barentsha­ vet. Det samme gjelder ubåter, som er marinens svar på «STEALTH» kapasiteter. Til sammen vil disse to våpensystemene alene, bare ved at de finnes, legge sterke begrensnin­ ger på hva en russisk flåtesjef kan foreta seg mot norske interesser i en konfliktsituasjon, uten å risikere betydelige egne tap. Jeg vil minne om at luftkontroll har vært aksiomet de siste 76 år for å kunne lykkes med enhver militær operasjon på bakken eller sjøen, og det forundrer meg at velkvalifiserte forsvarsdebattanter i Norge nå later til å se helt bort fra denne militær­ strategiske læresetningen. Her mener jeg langtidsplanen på en forbilledlig måte følger opp det som i militærstrategien omtales som å begrense motpartens operasjonsfrihet. Jeg er derfor meget fornøyd med at Regjeringen satser videre på F-35 systemet, foreslår å anskaffe F8 Poseidon overvåkningsfly, og at vi får på plass nye ubåter innen utgangen av neste tiår. Dette er meget viktige militære kapasiteter å ha tilgang på om vi ønsker å opprettholde vår kontroll med havområdene som inngår i Norges økonomiske soner i nord. Etter min mening finnes det ingen alternativer til å ha en overlegen teknologisk kapasitet, alt annet vil være katastrofe for norsk militær innsats. ANGREP I BALTIKUM LITE SANNSYNLIG

Det er en del som peker på Øst-Ukraina og Krim for å oppvise en russisk trussel mot de baltiske land. Her er det en meget viktig forskjell: De baltiske land er NA­

TO-medlemmer, og dekkes av Artikkel 5, hvilket ikke var tilfelle for Ukraina. Etter revolusjonen og krav om å kaste ut russerne fra flåteba­ sen Sevastopol, var det etter min mening bare et tidsspørsmål før Russland ville gå inn i Ukraina for å sikre den strategisk viktige basen til Svartehavsflåten på Krim. Hvor viktig modernisering og teknologi er i dagens militærmakt så vi et godt eksempel på i Ukraina. Selv om styrkeforholdet var tilnærmet likt, lå russerne 20 år foran militæret i Ukraina teknologisk. HYBRID «KRIGFØRING»

Selv om russerne gjerne hadde sett mer russiskvennlige regimer i Baltikum så tror jeg ikke på noen invasjon her. Da tror jeg andre tiltak som destabilisering og hybrid krigføring er et langt mer sannsynli­ ge scenarioer. Selv om NATO ikke demmet opp for russerne i Ukraina ville et eventuelt russisk angrep i Baltikum umiddelbart utløse Artikkel 5. Jeg tror imidlertid russerne sliter med å skaffe penger til forsvaret og at de heller ikke har klart å modernisere seg i samme takt som oss. De har for eksempel ikke lenger noe hangarskip i operativ tjeneste. BASE FOR F-35 I SØR?

Noen kritiske merknader til Lang­ tidsplanen er det alltid mulig å fremkomme med. Jeg tror det er feil å ta vekk kystkorvettskvadro­ nen. De har stor rekkevidde, kan komme hurtig i posisjon, er svært moderne og deployerer tunge våpen. Å legge ned Andøya vil være feil. Basen har stor betydning for overvåkning av havområdene i nord. Jeg tror også at vi trenger en base for F-35 i sør. Et fly med

terrorister som forlater dansk luftrom over Jylland har like lang flytid til Oslo som F-35 har fra Ørlandet. Vi må være forberedt på terroranslag i Norge, da fortrinnsvis mot hovedstaden som i dag ikke har noe reelt luftvern. Som hoved­ kommentar mener jeg likevel at Langtidsplanen er godt tilpasset for å møte sikkerhetspolitiske utfordrin­ ger de par neste tiårene. Det viktigste er nå at politikerne de kommende årene følger opp med bevilgninger som bringer planen opp fra papiret og over til operativ status. ■■■

JEG HAR INGEN TRO PÅ «KRIG I MORGEN» SLIK MAN KAN FÅ INNTRYKK AV DET FRA KAMPANJER SOM ALDRIMER.NO. JEG TROR OGSÅ AT RUSSER­ NES ANGREPSHISSIGHET ER BETYDELIG OVER­ DREVET. HVA SKULLE VÆRE DEN STRATEGISKE MOTIVASJONEN FOR RUSSLAND TIL Å ANGRIPE OG BESETTE VIDDENE I FINNMARK? BJARNE EIKEFJORD

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Pro Patria nr. 4 - 2016  

Pro Patria nr. 4 - 2016