Nyhetsbrev - Kampflybasen Ørland

Page 1

Juni 2018

Siste nytt om

kampflybasen på Ørland

FORSVARSBYGG

FOTO: FORSVARET


FORORD

For seks år siden fattet Stortinget vedtaket om at Luftforsvarets hovedbase for F-35 kampfly blir lagt til Ørland. I fjor høst kom de første flyene, og når du leser dette har Norge mottatt ytterligere tre fly.

Når vi blir eiere av boliger tar vi ansvar for dem gjennom avhending. Dette vil si at de blir solgt, flyttet eller revet etter godkjennelse hos Ørland kommune. Gjenstående tomt vil bli ryddet og gjort klart for salg, dersom Forsvaret ikke har behov for den.

I fjor høst markerte vi ferdigstillelsen av store prosjekter i det vi kaller «F-35 området». I sommer blir vi ferdige med oppføringen av en ny mannskapsforlegning, og til høsten er det samme tilfelle med en ny befalsforlegning. Det gode arbeidet som er gjort for å komme i mål med byggeprosjektene hadde vi ikke greid uten alle dyktige entreprenører og håndverkerne – hvorav mange av disse er hjemmehørende i kommunene på Fosenhalvøya. Ut fra konkurransekraften og kompetansen i regionens bygg- og anleggsbransje er denne næringen noe regionen kan være svært stolt av.

Vi samarbeider med kommunen i vårt arbeid med både avhending og vern av fraflyttede boliger og tomter. Per i dag har vi ikke kommet til enighet om betingelser for riving, slik at dette arbeidet enda ikke har blitt påbegynt. Det er ikke en ønskelig situasjon at fraflyttede boliger blir stående tomme over lengre tid og vi håper på en snarlig avgjørelse på betingelsene, slik at vi får kommet i gang med avhendingsarbeidet så raskt som mulig. Frem til bygget blir håndtert videre vil det bli gitt tilsyn.

Mye som gjenstår Selv om mye har kommet på plass på Ørland, gjenstår det fortsatt mye arbeid i forbindelse med utbyggingen av Ørland flystasjon. Mye av arbeidet er også prosjekter utenfor leirgjerdene. Det er blant annet 100-200 boliger som skal bygges. Inne på Ørland flystasjon skal det bygges flere nye bygg, blant annet ny idrettshall og nytt vaktbygg. Innløsning og støytiltak Fremtidig støybelastning har vært og er et sentralt tema knyttet til utbyggingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet reguleringsbestemmelser som medfører at Forsvarsbygg tilbyr innløsning av boligene i rød støysone. Dersom tilbudet om innløsning avslås, tilbyr Forsvarsbygg støytiltak i henhold til regelverket. Av 176 boliger med krav på tilbud om innløsning, har Forsvarsbygg i skrivende stund kjøpt over 100.

2

Når det gjelder landbrukseiendommer, er vi i forhandlinger om innløsing av boliger. Forhandlinger for første gruppe har pågått siden desember 2017. Forhandlingene er krevende og det har vært særlig diskusjoner omkring temaet «fradeling» og bruksrett. Taksering og forhandlinger med andre halvdel av landbrukseiendommer starter til høsten. Boliger som er innløst av Forsvarsbygg skal etter planen avhendes. Når det gjelder støytiltak utenfor flystasjonen regner vi med at om lag 800-1000 boliger i gul støysone får tilbud om tiltak. Vi nærmer oss nå befaring av 1200 boliger. Etter en litt krevende start får vi tilbakemeldinger om at mye av støyisoleringsarbeidet på Ørland går veldig godt. Dette er vi selvfølgelige glade for. Det er et omfattende arbeid, som vi tar alvorlig. Vi har lært av våre feil og forbedret våre prosesser. Dessverre er det noen som opplever at det å få utført tiltak på deres hus er en belastende prosess. Vi ser nærmere på hver enkelt av de sakene hvor det har vært problemer og forbedrer oss ytterligere.


FOTO: ERIK NORRUD

Løsningsorientert samarbeid Fortsatt er det mange oppgaver vi skal løse i fellesskap med dere. Tidsskjemaet er som det alltid har vært, stramt. Åpenhet og dialog bidrar til å løfte opp ulike problemstillinger, og bidrar til vi finner frem til løsninger. Vi beklager at alle sakene som berører grunneiere og boligeiere har vært krevende og vanskelige. Samtidig takker vi kommunen, Støygruppa, grunnog boligeiere for godt og løsningsorientert samarbeid, vel vitende om at det gjenstår en del. Rundt halvparten av Ørlands befolkning blir berørt av utbyggingen av flystasjonen, enten det gjelder grunnerverv, innløsning eller støytiltak. For å komme nærmere befolkningen og de som berøres har Forsvarsbygg utvidet med et prosjektkontor i Brekstad sentrum. Det ble åpnet 1. februar, og vi oppfordrer ørlendingene til å komme innom. Nyhetsbrevet du leser er nummer fem i rekken, og er sendt til alle husstander i Ørland. Det er ett informasjonstiltak for å formidle informasjon om de sakene vi jobber med. For øvrig har vi informasjonsmateriell tilgjengelig på prosjektkontoret i Meieriveien 5 i tillegg til Forsvarsbyggs nettsider.

Med ønske om en god sommer!

OLAF DOBLOUG Prosjektdirektør i Forsvarsbygg

Mer informasjon www.forsvarsbygg.no/kampflybase

3


UTBYGGINGEN PÅ BASEN

De siste tre årene har utbyggingen av Ørland flystasjon vært i anleggsfasen. Forsvarsbygg har fullført prosjekter som var nødvendige for å kunne ta imot de første F-35-flyene som landet på Ørland i fjor høst. – Det har vært krevende, samtidig som det er spennende å få jobbe med utviklingen av Ørland flystasjon, sier Jens Levi Moldstad, utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase. Nytt skvadronbygg, vedlikeholdsbygg, forsyningsbygg for F-35, ny infrastruktur og en forlenget rullebane er på plass. Men det er ikke alt, for i tillegg har Forsvarsbygg vært travelt opptatt med bygging av nye forlegninger, og den fjerde og foreløpig siste vil stå klar til bruk i høst. Nye anlegg for redningshelikoptertjenesten og nytt brannøvingsfelt er andre prosjekter som er fullført inne på basen.

4

Jens Levi Moldstad, utbyggingssjef

Gjerdene rundt basen Mange har meninger om den forsterkede og synlige sikringen rundt basen. Økte krav til beskyttelse forutsetter doble gjerder og bruk av detektorer. Den økte synligheten gjør at Forsvarsbygg også bidrar til å finne løsninger i samspill med lokalsamfunnet der det er nødvendig. – Forsvarsbygg er i dialog med kommunen om plassering av gjerdene. Vi skal lage en inn- og utplasseringsløsning ved sivil lufthavn som fungerer for alle, sier Moldstad. Kommende prosjekter gir høy byggeaktivitet i årene fremover Selv om Forsvarsbygg har ferdigstilt en rekke byggeprosjekter inne på basen, er vi langt fra ferdig. Et nytt forsyningsbygg for Forsvaret planlegges bygget etter 2020. Det samme gjelder nytt idrettsbygg, og Hårberg skole skal bygges om til å huse kontorer og rom for


mindre om vi kunne tatt ut massen fra Lerberen, men i det store og hele har det gått greit, sier utbyggingssjef Moldstad. Lokale entreprenører har bidratt sterkt Forsvarsbygg har hele tiden forventet at lokale og regionale entreprenører skulle være med å kjempe om kontraktene, og Moldstad sier det er gledelig å merke seg hvor sterkt de har gjort seg gjeldende. – Ikke bare har de vunnet kontrakter, men lokale firma er i tillegg sterkt inne som underentreprenører også. Særlig på anleggssiden, sier Moldstad, som legger til at de har hatt svært få skader og uhell så langt i anleggsperioden. Å bygge inne på en operativ flybase har sine utfordringer, men Forsvarsbygg og Forsvaret har hele tiden vært fleksible og funnet løsninger. Selv når hovedrullebanen måtte stenge.

velferdstjeneste, kantiner, feltprest og idrettstjeneste. Den nye energisentralen inne på basen skal ha et andre byggetrinn, for å kunne forsyne alle bygg med varme. Eksisterende infrastruktur (vann, avløp, varme, elektrisitet og IT) skal oppgraderes. Det samme gjelder anlegg for hundetjeneste (kennel), verkstedsfasiliteter og så videre. I likhet med bygg utenfor basen, skal det også gjennomføres støytiltak på bygg inne på basen. Samtidig er oppføringen av hangarer for F-35 også i full gang. – Det vil være vesentlig byggeaktivitet i år og neste år, noe omgivelsene blant annet vil merke i form av anleggstrafikk. Det vil kanskje bli litt roligere i 2020, når hangarene skal stå ferdig. Da vil det bli mindre massetransport inn til basen. Samtidig vil en planlagt oppgradering av operative flater bety en god del asfalterings- og betongarbeid, noe som medfører en del trafikk. Ulempen med massetransport ville vært

– Det har ikke vært smertefritt, men det har gått bra, sier Moldstad. Samarbeidet med lokalsamfunnet har også vært givende, i følge utbyggingssjefen. – Ørlendingene er grunnleggende positive til prosjektet, og næringslivet på Ørland og i nabokommunene har vært aktive og frempå. Utfordringene knyttet til alle prosjektene har grunnleggende vært knyttet til tid. Vi har det travelt, men vi som holder på med dette synes det er spennende og liker det vi holder på med. Utbyggingssjefen oppgir at utbyggingen av Ørland flystasjon vil fortsette i flere år fremover, selv om omfanget nok vil bli mindre.

5


INTERVJU – Ørland som flystasjon og kampbase er i stadig vekst, og slik sett i en privilegert situasjon. Veksten vil fortsette fremover. Dette gjelder på personellsiden, både med hensyn til ansatte, soldater og lærlinger, og det gjelder innenfor bygningsmasse og infrastruktur, sier oberst Hans Ole Sandnes, stasjonssjef på Ørland flystasjon. Sandnes har i disse dager vært øverste sjef for flystasjonen i ett år, etter å ha overtatt stafettpinnen fra brigader Aage Longva. Han forteller at han hadde store forventninger og gledet seg veldig til å tiltre stillingen som sjef for 132 luftving. – Jeg kjente jo stasjonen godt fra tidligere tjenestegjøring på Ørland, men antok at det også ville bli en god del nytt å sette seg inn i. Luftvingen har en stor oppdragsportefølje; herunder ivaretagelse av ansatte og vernepliktige, styrkeproduksjon av operativ kampkraft, drift og oppbygging av F-35 systemet. Samtidig skal det koordineres med enheter som luftvingen er lokal koordinerende myndighet for, og vi skal pleie kontakt med og samarbeide med eksterne aktører som Ørland og Bjugn kommune eksempelvis. Så noe var kjent, samtidig som en god del er nytt, oppgir obersten. – Ørland er definitivt rett plass å være med tanke på nyutvikling og utfordringer! Det er her Forsvaret nå bygger spydspissen av det norske Forsvaret for flere tiår fremover, sier Hans Ole Sandnes. FOTO: FORSVARET

– Jeg ser lyst på flystasjonens fremtid HANS OLE SANDNES Stasjonssjef på Ørland flystasjon

6

F-35 er førsteprioritet De viktigste utfordringene som sjef for 132 luftving er å bygge opp og sette F-35-systemet i drift, og alt det medfører både på Ørland og Evenes, men også å ivareta ansatte gjennom omstilling og nedlegging. Etter planen skal F-16 tas ut av drift og basen vår i Bodø legges ned ved utløpet av 2021. Dette er tøffe tak for alle som berøres, forklarer han. Når det gjelder utbyggingen av Ørland oppgir han at samarbeidet med Forsvarsbygg som godt.


– Jeg har hatt god dialog med utbygger fra første dag. Vi har tatt i bruk den nye bygningsmassen etterhvert som Forsvarsbygg har ferdigstilt den for oss. Standarden er gjennomgående god, men som på de fleste nybygg har også vi erfart enkelte problemer og innkjøringsplunder. Endel av dette har bunnet i behov for kompetanseheving på vår side som bruker, andre aspekter har vært relatert til bygget. Status er imidlertid at sammen har vi som bruker og Forsvarsbygg som byggherre håndtert disse forholdene etterhvert som de har blitt avdekket, sier Sandnes. Det er en krevende øvelse å drive en operativ kampflybase samtidig som både rullebane og taxebaner forlenges og oppgraderes, og mye ny bygningsmasse settes opp. Så langt har imidlertid dette gått som planlagt, med noen tilpasninger og endringer underveis, forklarer han. Selve flyet F-35 har så langt vist seg å svare til forventningene. Både vedlikeholdspersonell, operativt støttepersonell og flyvere er imponert over hva F-35 som system innebærer av muligheter, og vi gleder oss til fortsettelsen og til å se akkurat hvor effektivt og formålstjenlig det er mulig å få dette kampsystemet til å bli for Forsvaret av Norge. Dette er noe av det vi jobber med nå, nettopp å se på mulighetene dette systemet kan gi Luftforsvaret som operatør, til beste for forsvaret av folk og land, og for Norge som NATO-alliert. Den operative treningen og testingen av flyet fortsetter, og det samme gjør tilveksten med flere fly. Vi vil snart ta imot de tre neste flyene, og utpå høsten enda tre til, sier oberst Sandnes. Godt samarbeid Stasjonssjefen anser ikke at det ligger noe motsetningsforhold mellom utviklingen av Ørland som flystasjon og kampbase på den ene siden, og utviklingen av lokalsamfunn eller vertskommuner på den andre.

– Jeg opplever tvert imot samarbeidet med både Bjugn og Ørland kommune og andre aktører i nærområdet som åpent og velfungerende. Som flystasjon er Ørland en stor arbeidsgiver og lærlingebedrift både i lokalmiljøet og i regionen, med mange sivilt og militært tilsatte. Både Ørland flystasjon og Forsvarsbygg som utbygger, setter i bestilling en betydelig mengde varer og tjenester lokalt og regionalt gjennom drifts-året. Slik bidrar både flystasjonen og flystasjonens ansatte og soldater til vekst, aktivitet og innbyggertall både lokalt og regionalt. Også samarbeidet og dialogen med lokale myndigheter og aktører går bra, i følge stasjonssjefen. – Min opplevelse av Ørland og Bjugn som vertskommuner er meget godt. Både lokale politiske myndigheter og andre lokale aktører synes å håndtere og ivareta både egen vekst og utviklingen som skjer inne på flystasjonen meget godt. Attraktiv arbeidsplass Ørland flystasjon er attraktiv som arbeidsplass grunnet aktiviteten og styrkeproduksjonen på kampfly, luftvern og baseforsvar, og ikke minst gjennom en omfattende og variert vedlikeholdstjeneste, samt en rekke andre nødvendige understøttende tjenester og aktiviteter. – Som flystasjon og som kampbase er og forblir Ørland en stor og variert arbeidsplass i flere tiår framover. Veksten som stasjonen står overfor vil komme fordelt på de fleste av de nevnte fagfeltene, ikke kun på systemet F-35, og derved også et bredt spekter av ulike funksjoner og jobber, fastslår oberst Hans Ole Sandnes, sjef 132 luftving, stasjonssjef Ørland flystasjon.

7


Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef

VI IVARETAR EIENDOMMEN ETTER INNLØSNING Når vi blir eiere av boliger vil vi ta ansvar for dem gjennom salg, flytting eller riving. Vi vil utføre miljømessig forsvarlig riving og vi vil rydde opp gjenstående tomt. Noen av boligene er vernet. Disse byggene vil vi ivareta etter vernebestemmelser. «Avhending» er vanlig praksis når vi blir eiere av boliger. Dette vil si at boligen selges eller rives. Et bygg krever vedlikehold og vedlikeholdsmidlene vi forvalter skal først og fremst gå til bygg som er nødvendige for at Forsvaret kan utføre sine operasjoner. Avhending er noe Forsvarsbygg har lang erfaring med. Siden 2001 har vi totalt avhendet over 2,9 mill. kvadratmeter eiendom. Flytting eller riving? Når vi blir eiere av en bolig vurderer vi om den kan selges for flytting til andre steder med mindre støy, slik at den fortsatt kan brukes som bolig. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, søker vi kommunen om å rive bygningen. Det er kommunen som er planmyndighet og som dermed har ansvar for godkjenning av både flytting og riving.

i Rivebetingelser må på plass før vi kan starte avhending av boliger. Etter at boligen er fraflyttet vil den få tilsyn for å forhindre eventuelt uønsket bruk og / eller skadeverk.

8

Oppstart med avhending I vårt arbeid med både avhending og vern samarbeider vi med Ørland kommune, og i samråd med kommunen har vi jobbet for å etablere en velfungerende ordning for avhending av boliger og tomter. For å kunne komme i gang med avhendingsarbeid er vi avhengig av å ha på plass rivebetingelser. Betingelsene handler om hvor omfattende opprydding av tomta skal være. Per mai 2018 er disse ikke avklart med kommunen. Så snart vi har på plass rivebetingelsene vil vi starte opp avhendingsarbeidet. Riving vil skje på en miljømessig forsvarlig måte. Vi tar ansvar for å rydde gjenstående tomt og tar ansvar for boligen Når en bolig er flyttet eller revet, vil vi ta ansvar for at det blir ryddet og vi vil gjøre tomta klar for salg. Før et salg vil vi vurdere om Forsvaret har behov for tomten, eller om den skal selges. Vi søker ut over dette


å selge tomta til andre grunneiere for dyrka mark eller annet formål, i henhold til kommunens arealplaner. Etter at boligen er fraflyttet vil vi gi den tilsyn. Dette for å forhindre eventuelt uønsket bruk og / eller skadeverk.

INTERVJU

30 boliger i rød sone er vernet I Ørland kommunes kommuneplan for rød støysone, som ble endelig avklart av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2018, ble det vedtatt regionalt vern av en del boliger og andre bygninger i rød støysone. Regionalt vern betyr at boligene ikke kan flyttes eller rives. Om lag 30 boliger har slikt regionalt vern. Cirka 10 av boligene har fått lokalt vern, som vil si at byggene skal bevares, men at de kan flyttes. Vernet bolig blir Forsvarsbyggs eie Det er Forsvarsbygg som blir eiere dersom en boligeier av en vernet bolig takker ja til innløsning. Blir vi eiere av vernede boliger vil vi ivareta dem i henhold til vernebestemmelser. Vi vil også se etter nye måter å bruke bygget på i tråd med disse. – Vi må utrede nærmere hvordan de vernede boligene skal kunne brukes. Når vi får en endelig oversikt over hvor mange vernede bygg vi blir eiere av, vil vi lage en plan i samråd med kommunen, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg. Tilbakeleie kan være en løsning Et alternativ for bruk av vernede boliger kan være tilbakeleie. Tilbakeleie innebærer at grunneiere med regionalt vernede boliger kan leie våningshusene tilbake etter at vi er tinglyst som eier. – Et slikt leieforhold kan inngås etter bestemte vilkår. Bygget kan ikke brukes som bolig, men til andre formål som eksempelvis næringsvirksomhet. Da er det den tidligere eieren som selv står for vedlikeholdet, forklarer eiendomssjefen.

– Viktigst for oss nå er at Forsvarsbygg rydder skikkelig opp på eiendommene dere har kjøpt og som venter på å bli revet. HANS KRISTIAN NORSET Leder for grunneierlaget Støygruppa Ørland

9


INTERVJU: HANS KRISTIAN NORSET

Leder for grunneierlaget Støygruppa Ørland

dere og jeg opplever at folk er meget godt fornøyd med å få lett tilgang til Forsvarsbyggs representanter i sentrumsgata. Men utfordringen dere i Forsvarsbygg har, er å kunne gi svar på alle de spørsmål som folk kommer med. Der kan nok Forsvarsbygg forbedre seg noe. Vi er kommet et godt stykke med utførelse av støytiltak. Hvordan mener dere arbeidet med dette går nå? – Fra en dårlig start, så begynner dette nå å bli bra med god kvalitet på arbeidene. Tror nok det skyldes at dere nå bruker tre ulike entreprenører slik at det har blitt bedre konkurranse. Dessverre så er det fortsatt noen boliger som ikke har fått utført godt nok arbeid eller vi opplever at lovte tidsfrister ikke holdes. Hvilke saker anser Støygruppa som viktigst for tiden, med tanke på de som blir berørt av støy? – Viktigst for oss nå er at Forsvarsbygg rydder skikkelig opp på de eiendommene dere har kjøpt og som venter på å bli revet. Vi i Støygruppa forventer at Forsvarsbygg rydder opp innen utgangen av 2019 for alle boliger der huseier har flyttet. Og her må heller ikke kommunen gi Forsvarsbygg anledning til å utsette fristen, da bonden er klar til å så igjen de sårene som blir, slik at vi fortsatt beholder et fint kulturlandskap i rød støysone. Forsvarsbygg har opprettet et prosjektkontor i Brekstad sentrum for å komme nærmere de som berøres av støy. Har Støygruppa merket noen forskjell fra tidligere da vi holdt til inne på flystasjonen? – At Forsvarsbygg flyttet sitt kontor «ut til folket» har vært en ubetinget suksess. Nå er det mye enklere å komme i kontakt med

10

Videre så er det viktig at bøndene som nå har startet forhandlingene om sine eiendommer, får gode løsninger som gjør at landbruket fortsatt kan eksistere i rød sone. Og til slutt så håper vi på at også fritidsboliger får støyisolering og at de som blir gjenværende i rød støysone kan få like god støyisolering som de i gul støysone.


FOTO: FORSVARET

11


støyisoleringstiltakene skal være fullført innen utgangen av 2019, i henhold til reguleringsplanens bestemmelser.

Her finner du informasjon: ÆÆ Du mottar brev fra oss

Alle som er i prosess med oss for innløsning eller støytiltak følges opp direkte, blant annet via brev. ÆÆ Du kan lese på nettsidene våre

www.forsvarsbygg.no/kampflybase ÆÆ Besøk oss på prosjektkontoret

Kom innom og still spørsmål og snakk med oss på prosjektkontoret i Brekstad sentrum.

12

Arbeidet med innløsning og


I RUTE MED INNLØSNING OG STØYTILTAK Forsvarsbygg er i rute med oppdraget med innløsning og støytiltak i forbindelse med utbyggingen av kampflybasen. Hele arbeidet skal være ferdig i løpet av 2019. Innløst over 100 boliger Av de total 176 boligene som får tilbud om innløsning i rød støysone ved Ørland flystasjon, har vi til nå inngått avtale med cirka 100. Vi er i dag i prosess med i overkant av 30 boliger. Innløsning av bolig skjer i henhold til reguleringsbestemmelsene og er frivillig. Dersom en ønsker å fortsette å bo er dette mulig. En vil da få tilbud om befaring for støytiltak ned til 42 dB. I gang med landbruksforhandlinger Forsvarsbygg har hele tiden hatt ambisjon om å bevare mest mulig dyrkbar mark. Vi mener at landbruket på Ørland i stor grad skal kunne drives som før ved å gjøre noen tilpasninger for de gårdbrukerne som velger å innløse boligen. Totalt er det 33 boligeiere i rød støysone som har boenheter på gårdsbruk. Vi tilbyr kjøp av våningshus og eventuelt kårboligen på landbrukseiendommen. I tillegg tilbyr vi gårdbrukere som må flytte fra gården ulempeerstatning for «dokumenterbare og etterprøvbare næringsulemper». I desember 2017 startet vi første runde av forhandlinger med grunneierne av landbrukseiendommer. I forkant av forhandlingene ble det gjort taksering og befaring av sakkyndige fra begge parter.

Når det gjelder forhandlinger for den andre gruppen grunneiere med landbrukseiendommer, skal taksering og befaring, med påfølgende forhandling, etter planen starte i høst. Dersom noen grunneiere velger å skrive under avtale om støytiltak på boenheten(e) kan de vente å få utført støytiltak i 2019. Dette gjelder dersom avtalen blir inngått i løpet av 2018. Fortsetter å undersøke husdyrs reaksjoner på F-35 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vil fortsette arbeidet med å undersøke hvordan husdyr reagerer på flyaktivitet. I april i år ble det gjort observasjoner av dyr som ikke var født og oppvokst på gården, samt av fjørfe, under normal flygning. I uke 35 i år skal de samme besetningene som ble undersøkt på samme tidsrom i fjor, undersøkes igjen. Under årets undersøkelser vil det bli fokusert på dyrenes opplevelse av ny flytype og nytt flygemønster. Målsetningen er å ha tilfredsstillende husdyrundersøkelser i løpet av 2018. Boliger utredes fortsatt for støytiltak Vi regner med å gi tilbud om støyreduserende tiltak til mellom 8001000 boliger i gul støysone. Per i dag nærmer vi oss å ha befart 1200 boliger. Vi er vi godt i gang med selve utførelsene av støytiltakene, hvor cirka 110 boliger er ferdige og overlevert til huseiere per midten av mai. Vi har ut over dette inngått avtaler med cirka 450 boligeiere og har prosjektert opp mot 700 boliger. Vi gjør flere befaringer enn vi regner med vil få tiltak. Årsaken til dette er for å forsikre oss at alle boliger som har behov for støytiltak skal få det. Dette i tråd med de gjeldende reguleringsbestemmelsene.

Per midten av mai pågår det fortsatt forhandlinger. Vi har brukt tid på å bli kjent og å se på aktuelle løsninger. Noen tema har vært spesielt diskutert. Dette gjelder blant annet «fradeling» og bruksrett på våningshuset / kårboligen. Når det gjelder bruksrett av regionalt vernede bygninger, og som derfor ikke kan flyttes eller rives, tilbyr vi gårdbrukerne å kunne leie bygningene tilbake – etter bestemte vilkår.

13


MØT OSS PÅ BREKSTAD Tilgjengelig prosjektkontor Høsten 2017 åpnet vi et nytt prosjektkontor utenfor flystasjonen. Her kan alle berørte innbyggere snakke med oss om grunnerverv, innløsning av bolig og støytiltak. Prosjektkontoret blir hyppig besøkt og vi opplever at det kommer jevnt med besøkende gjennom hele uken. De aller fleste som kommer innom kontoret har spørsmål om støytiltak, kontrakter og naborapporter, tidspunkt for befaring og tiltak eller mer byggtekniske spørsmål. – De fleste lurer på ting som berører deres egen situasjon. Det er ikke alt vi kan svare på på stående fot, men da viser vi videre til byggeleder eller rådgivere på fagfeltet, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen. Vi søker å følge opp hver enkelt sak så raskt vi kan ut fra våre tilgjengelige ressurser, legger han til. Byggeledere med fast kontorplass Våre byggeledere følger opp arbeidene med støytiltak som pågår for rundt 1000 innbyggere på Ørland. De fem byggelederne har fått fast plass i det nye kontoret i Brekstad. Da mye av arbeidet deres foregår ute på byggeplassen, er de ikke til stede til enhver tid, men vår kontormedarbeider er på plass for å ta imot beskjeder. Ellers gjøres avtaler direkte med den enkelte byggeleder. Vår mest erfarne byggeleder på støytiltak, John Anders Einarsen, sier han har fått gode tilbakemeldinger fra mange boligeiere om at vi nå er på plass midt i «feltet» der tiltakene gjennomføres. – Da jeg startet arbeidet som byggeleder høsten 2016 hadde vi kontorplass inne på byggherrekontoret på flystasjonen. Det var tungvint for oss å komme til og fra byggeprosjektene, og vanskelig å komme i kontakt med oss, sier byggelederen.

14

Prosjektkontoret ble formelt markert åpnet torsdag 1. februar. Forsvarsbyggs direktør, Thorbjørn Thoresen, som stod for den formelle åpningen. Ørland kommunes ordfører Tom Myrvold, Ob. Hans Ole Sandnes sjef 132 LV og leder av Støygruppa Hans Kristian Norset var blant de som deltok på markeringen. – Vårt mål er å skape en god arbeidsplass for alle som i fremtiden skal ha sitt virke på Ørland flystasjon. Men, det er også vårt mål at berørte har tillit til at prosesser vi er ansvarlige for knyttet til hus, hjem og gårdsbruk både er profesjonelle, inkluderende og åpne. Og ikke minst at vi er tilgjengelige for dialog underveis, sa Thorbjørn Thoresen i sin åpningstale for det nye kontoret.


Besøk oss på

PROSJEKTKONTORET

 Disse møter deg Øverst fra venstre: Roger Svingen (prosjektleder), Carl Oscar Pedersen (eiendomssjef ), Hans Magne Rønning (byggeleder),

ÆÆ Adresse

Meieriveien 5 (Næringsgården) i Brekstad sentrum. Kontoret ligger i 1. etasje med inngang både fra gateplan og fra p-plass på nedre side.

Lars Eikås (byggeleder). I midten fra venstre: Lise Kjerringvog Grogn (prosjektleder), Mette Kråkvik (prosjektleder), John Anders Einarsen (hovedbyggeleder),

ÆÆ Åpningstider

Mandag – fredag fra kl. 9 til 15. Det er mulig å gjøre spesifikke avtaler.

Andreas Lauknes (byggeleder), Jørgen Ervik (byggeleder). Nederst: Ann Iren Bårdsgjære (førstekonsulent).

ÆÆ Åpen kontordag

Hver mandag holder vi åpent til kl. 18.30.

15


Kontakt oss gjerne  Her finner du alltid oppdatert informasjon om planleggingen og utbyggingen av kampflybasen.

E-post

Telefon

post@forsvarsbygg.no

815 70 400

Følg oss på Internett og i sosiale medier  www.forsvarsbygg.no/kampflybase

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

TWITTER

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg

FORSVARSBYGG 16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.