Siste nytt om kampflybase Ørland

Page 1

å viktig r o f e t i v deg! til alle

n formasjo land in ig t t y N der i Ør n a t s s u h

Siste nytt om

Kampflybase Ørland Juni 2017

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 1

31.05.2017 10:19:34


forord

Det har gått fem år siden Stortinget fattet vedtaket om at hovedbasen for F-35 kampfly blir lagt til Ørland. I november er flystasjonen klar til å motta de første nye flyene.

Når det gjelder landbrukseiendommer, vil Forsvarsbygg tilby å starte prosessen med taksering for mulig innløsing av boliger i løpet av året. Det er fortsatt behov for flere avklaringer, blant annet for å se på dyrs reaksjoner på støy fra de nye flyene.

Flere sentrale delprosjekter, som skvadronbygget, vedlikeholdsbygget og rullebaneforlengelsen er i ferd med å ferdigstilles.

Boliger som er innløst av Forsvarsbygg skal etter planen avhendes. Det vil i utgangspunktet bety flytting eller rivning etter søknad til kommunen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar nå stilling til hvorvidt boligene kan flyttes eller rives, eller om deler av disse eiendommene skal vernes, slik kommunen har gjort vedtak om.

I disse dager er også den første av flere nye kaserner ferdigbygget, for de mange hundre vernepliktige som skal jobbe og bo inne på basen. Hver dag omsettes cirka 10 millioner kroner i utbyggingen på Ørland. Hittil er det omsatt for cirka 2,9 milliarder kroner av de 9,8 milliarder kronene som er planlagt investert på Ørland, i forbindelse med utviklingen av flystasjonen. Lokale og regionale entreprenører har vunnet en stor andel av anbudskonkurransene, noe som viser konkurransekraften og kompetansen i regionen. Fremtidig støybelastning er et sentralt tema rundt flystasjonen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet støygrenser som medfører at Forsvarsbygg tilbyr innløsning av de fleste boligene i rød støysone. Dersom tilbudet om innløsning avslås, tilbyr Forsvarsbygg støytiltak i henhold til reguleringsbestemmelsene. Av 176 boliger med krav på tilbud om innløsning, har Forsvarsbygg i skrivende stund kjøpt 71. Forsvarsbygg legger opp til å sluttføre innløsing og støytiltak innen utgangen av 2019, i henhold til reguleringsplanens bestemmelser.

Med hensyn til grunnerverv knyttet til forlengelsen av rullebanen, har Forsvarsbygg inngått avtaler med samtlige 15 grunneiere, slik at dette arbeidet er ferdig. Når det gjelder støytiltak utenfor flystasjonen, har vi så langt befart over 500 boliger, beregnet støytiltak for godt over 400 boliger, og prosjektert over 220 boliger av totalt cirka 1000 boliger. Det er inngått avtaler med over 100 boligeiere. Det pågår nå arbeid på halvparten av boligene, mens den andre halvparten er ute på anbud. Vi har fortsatt mange oppgaver som vi skal løse i fellesskap med dere. Og det med et stramt tidsskjema å forholde oss til. Åpenhet og god dialog bidrar til å løfte opp ulike problemstillinger, slik at vi i fellesskap finner fram til løsninger.

2

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 2

31.05.2017 10:19:34


Foto: erik norrud

«Vi har fortsatt mange oppgaver som vi skal løse i fellesskap med dere».

Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med kommunen og andre offentlige instanser, selv om det har vært noen punkter vi har vært uenige om. Videre er vi i samtaler og drøftinger med Støygruppa Ørland om videre framdrift og opplegg som berører naboene til flystasjonen. Dette nyhetsbrevet sendes til alle husstander i Ørland, og er et informasjonstiltak for å formidle de sakene vi jobber med. I tillegg er Forsvarsbygg å treffe én dag i uka på rådhuset, der vi har åpen kontordag hver mandag. Vi har informasjonsmateriell lett tilgjengelig ved resepsjonen på kulturhuset, i tillegg til Forsvarsbyggs nettsider. Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Olaf Dobloug Direktør Forsvarsbygg kampflybase

3

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 3

31.05.2017 10:19:39


status i byggearbeidene

Stor byggeaktivitet i årene framover Det er i ferd med å vokse frem en moderne flystasjon på Ørland. Anlegget skal sikre Forsvaret en effektiv drift, og bidra til landets forsvarsevne i mange år fremover. Det meste av bygg- og anleggsvirksomheten ved Ørland flystasjon skjer i perioden 2015–2020. Bygg- og anleggsaktiviteten foregår stort sett innenfor flystasjonsområdet. En del av utbyggingen vil bli mer synlig når vi nå etablerer nye sikringstiltak rundt flystasjonen. Forsvarsbygg skal også tilrettelegge for boliger til forsvarsansatte utenfor flystasjonen. Hittil er det omsatt for cirka 2,9 milliarder kroner av de 9,8 milliarder kronene som er planlagt investert på Ørland, i denne omgang. Nytt skvadronbygg, nytt vedlikeholdsbygg og forsyningslager for F-35, samt rullebaneforlengelse, blir ferdige i løpet av sommeren og kommende høst. Det skal fortsatt investeres mye i andre prosjekter som enten for lengst befinner seg i - eller er i starten av byggefasen. Forsvarsbyggs tidshorisont for planleggingen og byggingen er at de første kampflyene tas imot i høst. Byggingen på flystasjonen vil fortsette også etter dette. Ikke minst oppføring av hangarene til F-35 kampfly, og sikring av basen, vil fortsatt holde på når vi har kommet til 2020.

4

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 4

31.05.2017 10:19:42


byggeprosjekter perioden 2015–2020

Bygg/anlegg

Oppstart

Forventet ferdig

Skvadronbygg

Vår 2015

Sommer 2017

Vedlikeholdsbygg

Vinter 2016

Høst 2017

Rullebaneforlengelse

Vinter 2016

Høst 2017

Energisentral

Vinter 2016

Høst 2017

Mannskapsforlegninger

Vår 2016

Ferdig i 2017 og 2018

Befalskaserner

Vår 2016

Ferdig i 2017 og 2018

Brannøvingsfelt

Sommer 2016

Høst 2017

Infrastruktur

Vinter 2015

Høst 2018

FLO forsyningsbygg

Sommer / høst 2016

Høst 2017

Forsyningsbygg

Sommer 2017

Vår 2018

Hangarer

Sommer / høst 2017

2020

Ammunisjonslager

Høst 2017

Høst 2019

Hangarbygg for redningshelikopter

Vinter 2016

Vinter / vår 2017

Sikring av flystasjonen

Vår 2017

Høst 2020

Vakt, ombygging skole

Vinter / vår 2018

Andre ikke spesifiserte tiltak innenfor og utenfor basen

Kontinuerlig

5

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 5

31.05.2017 10:19:43


støy

vi er godt i gang med støyreduserende tiltak Over 100 boliger er nå i gang med å få utført, ferdigstilt eller er i snarlig påvente av støyreduserende tiltak. I januar startet arbeidet opp med støyreduserende tiltak for de første boligene med rett på tiltak. Over 100 boliger er nå i prosess, enten med å få utført, ferdigstilt eller med snarlig påvente av slike tiltak. Arbeidene som pågår (mai 2017) blir utført av Byggmester Strand AS. Utførelse av arbeidene er delt opp i flere anbudskonkurranser, med grupper av boliger som får tiltak. En ny anbudskonkurranse ble lyst ut like etter påske, og enda en entreprise ventes mot sommeren. Før oppstart av støytiltaksarbeidene holdes det informasjonsmøte for aktuelle boligeiere. Her vil Forsvarsbygg og Multiconsult fortelle om arbeidene som skal utføres og hvordan, og om avtalen som ligger til grunn. Informasjon om dette møtet, samt avtale og beskrivelse av tiltak, vil bli sendt per e-post eller brev fra Forsvarsbygg hvis boligeier har krav på støytiltak. Befaringer er godt i gang Hvilke boliger som er aktuelle for å få tiltak, avgjøres etter befaringer og beregninger av innendørs lydnivå for hver enkelt bolig. Dette gjelder et stort antall boliger i gul støysone.

Med boliger menes helårsboliger og ikke fritidsboliger, da fritidsboliger ikke har krav på støytiltak ifølge regelverket (se faktaboks). Det er Multiconsult som har oppdraget med å gjennomføre befaringene med tilhørende beregninger. Befaringene som ble igangsatt høsten 2015, vil fortsette fremover. Per midten av mai 2017 hadde opp mot 550 boliger hatt befaring. På våre nettsider er det lagt ut kart som viser oversikt over områder for planlagte befaringer. Befaringene er søkt lagt opp områdemessig samlet og områder med størst støybelastning har blitt prioritert. Ikke alle boliger som blir undersøkt vil få tilbud om tiltak, da det forventes at en del boliger vil oppfylle krav til innendørs lydnivå uten at tiltak gjennomføres. Alle som har hatt befaring av Multiconsult, vil motta en naborapport. Naborapporten angir om det vil bli gitt tilbud om tiltak og beskriver aktuelle tiltak. Fremdrift I følge reguleringsbestemmelsene skal arbeid med støytiltak være sluttført innen utgangen av 2019. Nøyaktig når hver enkelt bolig vil få utført arbeidene avtales med hver enkelt boligeier og gjennomføres i en rekkefølge som er mest mulig effektiv for fremdriften. De som har fått befaring er også som hovedregel de som står først i køen for gjennomføringen av de fysiske arbeidene. Mer informasjon om oppstart og prosess vil en få på informasjonsmøtene som holdes for hver nye gruppe med boliger som mottar tilbud om tiltak.

6

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 6

31.05.2017 10:19:43


Hva slags støytiltak er det snakk om? I hovedsak er det disse tiltakene som utføres: Utskifting av ventiler og / eller vinduer i oppholdsrom Innvendige eller utvendige tiltak på vegger og / eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver bolig for å oppfylle reguleringsbestemmelsene. «Utenfor planområdet: Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal sikres innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012. Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller et forsvarlig kost nytte-forhold, skal lydklasse D angitt i NS 8175:2012 overholdes.» I henhold til NS 8175:2012 er kravet for innendørs lydnivå fra utendørs kilder lydklasse C, som for boliger er 30 desibel (dB), mens lydklasse D er satt til 35 dB for boliger.

Eksempel på utførelse av lydfuge på vindu. Det vil bli lagt på kledningslist til høyre.

Bildet viser tiltak på yttervegg bak panel. Veggen er tilleggsisolert med fem cm med mineralull og utvendig gipsplater som både er støyisolerende og har vindsperrefunksjon. Det er satt inn nytt vindu og lagt inn lydfuge som del av tiltaket.

7

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 7

31.05.2017 10:19:44


innløsning av boliger Status og fremdrift Per midten av mai har vi kjøpt 71 av totalt 176 støyutsatte boliger. Vi arbeider for at de fleste aktuelle støyutsatte boliger med krav på tilbud om innløsning skal få startet opp med taksering og grunnlag for tilbud i løpet av 2017. Det er boligene med de høyeste lydnivåene som prioriteres. Dette betyr at de med støynivåer mellom 62 og 65 dB dermed kan vente å komme i selve forhandlingene først i 2018/19. Ved sterke velferdsmessige årsaker kan det imidlertid bli vurdert innløsning på et tidligere tidspunkt. Vi ber om at boligeier tar kontakt med oss ved et eventuelt slikt behov. Forhandlinger Ved innløsning av boliger legger vi opp til at det alltid skal gjennomføres forhandlinger med hver enkelt boligeier. Partene forsøker her å komme frem til enighet om kjøpesum for boligen. Det er boligens takst som er grunnlaget for forhandlingene. Etter avtale dekker vi både utgifter til ordinær taksering og nødvendige advokatutgifter til hjelp for boligeieren, inntil 20 timer. Støytiltak Innløsning er frivillig, og det er mulig å fortsette å bo dersom en ønsker det. Dersom tilbud om innløsning avslås, skal forurensningsforskriftens krav til innendørs støy (LpA24t* 42 dB) overholdes. Boligen vil da bli undersøkt for behov for støytiltak. Velger boligeier å heller støyisolere boligen, vil vi følge normal prosess for støytiltak med befaringer og beregninger utført av

Multiconsult. Les mer om støytiltak i egen artikkel om støy på side 6 og 7 i dette nyhetsbrevet. Inntil to år disponeringstid Alle som får tilbud om innløsning vil ha mulighet til å disponere boligen opp til to år etter avtaleinngåelse. Skulle en ønske å flytte fra boligen før denne tid, er det mulig å gjøre avtale om det. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom boligeieren allerede har skaffet seg ny bolig ved avtaleinngåelsen. Det vil ikke være mulig å fremleie boligen i disponeringstiden. Boligen etter innløsning Hva som skal skje med boligen etter innløsningsprosessen er avsluttet, og eieren har flyttet fra boligen, er ikke endelig bestemt. Forsvarsbygg vurderer om boligen kan selges og flyttes, slik at den fortsatt brukes som bolig. Hvis ikke dette er økonomisk forsvarlig, vil vi søke kommunen om å få revet bygningen. Rivesøknad sendes etter fraflytting. Vern I Ørland kommunes forslag til ny kommuneplan for rød sone legges det opp til vern av et stort antall bygninger. På grunn av det store omfanget til vern, har Forsvarsbygg levert innsigelse til planen. Planen er per midten av mai 2017 ikke endelig vedtatt.

8

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 8

31.05.2017 10:19:46


 reguleringsbestemmelsene Endelig vedtatte reguleringsbestemmelser medfører at Forsvarsbygg vil tilby innløsning av boliger og fritidsboliger der gjennomsnittlig lydnivå utenfor rom med støyfølsom bruk (oppholdsrom), overstiger Lden 62 desibel (dBA) og/eller statistisk maksimalt støynivå overstiger 100 dBA. Dette vil gjelde de fleste boliger i rød støysone.

 kart over støysoner

www.forsvarsbygg.no/ kampflybase/dokumenter

Fritidsboliger vil ikke få tilbud om støytiltak.

LES MER OM EIENDOM Ifølge reguleringsplanens bestemmelser skal hele prosessen med innløsning av og støytiltak på boliger være sluttført innen utgangen av 2019.

www.forsvarsbygg.no/ kampflybase/eiendom

9

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 9

31.05.2017 10:19:48


 System for å registrere støy Det er i reguleringsbestemmelsen satt et krav til å ha rutiner for registrering og rapportering til sivilsamfunnet av faktisk støybelastning og flygemønster. Forsvarsbygg planlegger å få etablert et system som kan dokumentere at flygemønsteret som ligger til grunn for støysonene etterleves. I tillegg legges det opp til å etablere to faste støymålere i nærområdet til flystasjonen og én mobil støymåler. Tilgang til informasjonen om Forsvarets aktiviteter vil være begrenset, men kommunen vil få tilgang til nødvendige data, etter nærmere avtale. Målsettingen er å ha systemet på plass til de første F-35 ankommer Ørland, høsten 2017.

landbruk Forsvarsbygg vil starte opp med taksering for mulig innløsning av boliger på landbrukseiendommer i 2017, men det er fortsatt behov for flere avklaringer for husdyrbruk med tanke på dyras reaksjoner på flyaktiviteten. I 2013 og 2014 ble det utført undersøkelser på hvordan storfe reagerer på forstyrrelser av flyaktivitet. Det var viktig å finne ut hvordan dyrene reagerte på flystøy før de nye flyene kommer, men siden flygemønsteret og flytypen som ble brukt under undersøkelsene ikke var representativt for fremtidig flysituasjon, var ikke undersøkelsene tilstrekkelige for å kunne gi en endelig konklusjon. Trenger flere undersøkelser Det er behov for god oppfølging og observasjoner av dyrenes eventuelle reaksjoner, særlig i beitesesongen. Nye undersøkelser med nye F-35 kampfly og nye flytraseer i bruk må derfor gjennomføres. Forsvarsbygg har arbeidet for å sette i gang nye oppfølgende undersøkelser i samarbeid med faglige aktører. Undersøkelsene ledes av professor Inger Lise Andersen fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås, og utformes i samråd med Mattilsynet, landbrukskontoret i Ørland kommune og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Samarbeid med berørte gårdbrukere er avgjørende for å få gjennomført undersøkelsene. Videre undersøkelser er ønsket gjennomført i tiden fremover, med målsetning om å ha tilfredsstillende undersøkelser i løpet av 2018.

10

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 10

31.05.2017 10:19:53


For å få god dokumentasjon er det ønskelig å få avdekket eventuelle endringer av reaksjoner både før og etter at de nye flyene har ankommet og når de har vært i aktivitet en stund. Innløsning eller støytiltak Forsvarsbygg vil starte opp med å tilby taksering for mulig innløsning av boliger på landbrukseiendommer i 2017. Reguleringsplanens bestemmelser om innløsning og støyreduserende tiltak gjelder for bygninger med støyfølsomt bruksformål. Dette betyr at på gårdsbruk, der støynivå på bolighus overstiger vedtatte grenser, vil det gis tilbud om innløsning av våningshus og eventuelt kårbolig. Næringsbygg eller driftsbygninger vil i henhold til reguleringsbestemmelsene ikke få tilbud om innløsning.

vil få et fremtidig beregnet lydnivå som overstiger dagens høyeste støynivå for husdyrbruk (MFNday 106 dB). Forsvarsbygg har fått godkjenning for å kunne gi erstatning for dokumenterbare og etterprøvbare ulemper for landbrukseiendommer der våningshus blir innløst og fraflyttet. Forsvarsbygg vil for alle gårdsbruk dette gjelder forhandle med den enkelte. For husdyrbruk i rød støysone vil oppfølgende husdyrundersøkelser kunne gi avgjørende svar på om og i hvor stor grad husdyrbrukene vil bli berørt av de nye kampflyene og nye flyaktiviteten.

Dersom en velger å takke nei til innløsning, vil en få tilbud om støyreduserende tiltak. Boligen må ha et støynivå over 42 desibel innendørs for å ha krav på tiltak. Det er mulig å vente med å ta avgjørelsen om innløsning til etter at de første flyene har ankommet. Tiltak for støyisolering for boliger på landbrukseiendommer i rød sone planlegges gjennomført i 2018/2019. Erstatter dokumenterbare ulemper Forsvarsbygg mener at landbruket i stor grad vil kunne drives som før – selv om gårdbruker velger å få innløst boligen. Det er svært få landbrukseiendommer med husdyr på eiendommen som

11

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 11

31.05.2017 10:19:53


vekst i bygge- og anleggsnæringen

Tore Løkke AS fra Åfjord utfører grunnarbeidet på rullebaneforlengelsen, samt arbeidet med uteområdene ved skvadronbygget og vedlikeholdsbygget. Arbeidene har en kostnad på cirka 320 millioner kroner. – For tre år siden hadde selskapet 60-70 ansatte. I dag teller Tore Løkke AS et sted mellom 90 og 100 mann, forteller Tore Løkke, daglig leder i Tore Løkke AS. Tidligere har Tore Løkke AS i større grad hatt jobber rundt omkring i landet. I dag er aktiviteten mer konsentrert om Trøndelag og Nordmøre, og ikke minst inne på Ørland flystasjon. Selskapet har i det hele tatt mye erfaring med anleggsarbeid på flyplasser, ettersom ansatte fra Tore Løkke AS har hatt oppdrag på 13 flyplasser i Norge. Som regel har selskapet vært hovedeller generalentreprenør.

Rustet for ytterligere vekst Ettersom selskapet har vokst er de ifølge Tore Løkke i stand til å ta større oppdrag. Selskapet har vunnet flere anbudskonkurranser som knytter seg til utbyggingen på Ørland, der de blant annet er i ferd med forlenge rullebanen inne på flystasjonen. – Det siste halvannet året har vi hatt betydelig aktivitet inne på flystasjonen. Utbyggingen av kampflybasen betyr mye for oss i bransjen, men vi har også godt med oppdrag som ikke er tilknyttet flystasjonen, understreker Løkke. Øker antall lærlinger Selskapet rekrutterer folk fra hele landet, men nevner det gode arbeidet som drives på den videregående skolen i heimbygda. – Vi har hentet folk fra anleggslinja på Åfjord videregående skole. Slike fagtilbud er viktig for oss i bransjen, og et godt tilbud for ungdom som vil inn i den, sier Løkke. Omfanget på oppdrags-

12

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 12

31.05.2017 10:19:57


mengden har bidratt til at selskapet har ekspandert, og med det har antall lærlinger økt. Tore Løkke har per i dag tre lærlinger, og skal ta inn ytterligere fem. – Det er riktig å si at en økende oppdragsmengde medfører at vi tar inn flere lærlinger, enn vi ellers ville gjort, konkluderer han. Også andre entreprenører som jobber med utbyggingen av Ørland flystasjon, rapporterer at de har økt antall lærlinger. HENT AS som har entreprisene på skvadronbygget og vedlikeholdsbygget, opplyser at de har 17 lærlinger totalt i selskapet, men at de øker til 21 i høst. Flere av lærlingene har hatt sin arbeidsplass på Ørland. Backe Nordvest har to stykker, og Thor Gjul AS opplyser at to har tatt fagbrevet mens de har vært engasjert i arbeid med kampflybasen, og at de i dag har tre lærlinger i maskinførerfaget. Flere vil inn i bransjen Lars Ole Hosen er fagansvarlig og lærer ved anleggslinja på Åfjord videregående skole. I år er det 20 elever der. Neste år øker antallet til 30. Kan det være snakk om en «kampflybase-effekt»? – Vel, bransjen trenger i hvert fall flere folk, og skolen opplever å ha lange ventelister for å komme inn på anleggslinja. Det er en populær bransje å jobbe i, og markedet har hatt en merkbar oppsving i Trøndelag og på Fosenhalvøya. Samtlige elever får lærlingeplasser. Hosen bekrefter at tidligere elever i dag er lærlinger på bygg- og anleggsplasser inne på flystasjonen, men legger til at det skjer langt mer på bygg- og anleggssiden i Fosen enn «bare» kampflybase.

Riktig å stille krav om lærlingeandel Han trekker frem et annet aspekt knyttet til lærlinger. – Det er veldig positivt at offentlige aktører som Forsvarsbygg stiller krav til entreprenører om at de skal ha en viss andel lærlinger, dersom de skal få anbud. Det er både viktig og riktig å stille et slikt krav til selskapene, sier den fagansvarlige ved anleggslinja på Åfjord videregående skole. Et godt sted å lære 18-åringen Lars Magnus Glomstad har vært lærling i anleggsmaskinførerfaget siden i fjor sommer. Som lærling hos Tore Løkke AS har han hatt sitt daglige virke inne på flystasjonen. – Jeg trives godt som lærling på prosjektet. Det er et stort ansvar å håndtere store, tunge maskiner, sier unggutten. Han arbeider med seks forskjellige maskiner – den største på 70 tonn – noe som gjør at det er et variert arbeid med mange ulike oppdrag. – I arbeidet er det viktig å være nøyaktig og vite hva en holder på med. Det er også viktig å kunne jobbe selvstendig, forteller han. Glomstad synes han lærer mye og forteller at han føler seg mer og mer trygg i arbeidet. Vanskelighetsgraden i arbeidet hans øker underveis. Maskinen han best liker å jobbe med er gravemaskin – fordi det er et allsidig arbeid og krever spesielt god planlegging i arbeidet.

13

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 13

31.05.2017 10:19:57


anleggstrafikk

Anleggstrafikken i 2017 vil være på omtrent samme nivå som i 2016. Mange byggeoppgaver avsluttes sommer og høst 2017, samtidig som andre påbegynnes. Samlet vil maksimalbelastningen på veiene bli omtrent som tidligere. Massetransporten hadde en topp i ukene rundt påsken i år. Transport av asfalt og andre byggematerialer vil i stor grad gå som tidligere utover i 2017. De siste forlegningsbyggene skal stå ferdig sommeren 2018. Høsten 2017 starter byggingen av hangarene, og dette vil kreve tilførsel av store steinmasser og byggematerialer. Arbeidene på uteområder, nytt brannøvingsfelt og rullebaneforlengelse avsluttes sommeren 2017. Persontrafikken En gjennomgang av trafikkbehov med entreprenørene viser at pendling på dag og ukebasis har vært stabil gjennom hele året. Vi antar at trafikken vil ligge på samme nivå når byggingen av hangarområdet starter høsten 2017. Kapasitetsbehovet med hurtigbåt blir også som før. trygg trafikk er viktig Anleggstrafikken for den generelle transporten går via hovedporten. Det er innført redusert fartsgrense fra rundkjøringen ved Brekstad sentrum, forbi Hårberg skole og innkjøring til flystasjonen, samt etablert fartsdumper ved skolen. Trafikk fra Uthaugkaia er i hovedsak dirigert inn i nordenden av anleggsområdet.

14

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 14

31.05.2017 10:20:06


mer informasjon

åpen kontordag Representanter fra Forsvarsbygg er tilgjengelige for spørsmål eller en uformell prat. Velkommen! STED: Ørland rådhus i møterom Borgklinten tid: Mandager kl. 11.30 til 18.30 NB! Vi holder sommerstengt i uke 27–32. Siste kontordag før ferien er 26. juni, første etter ferien er 14. august.

15

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 15

31.05.2017 10:20:12


Trenger du mer informasjon om planleggingen og utbyggingen av kampflybasen? Kontakt oss her:

ring oss 815 70 400

ďƒ˘

e-post post@forsvarsbygg.no

web www.forsvarsbygg.no/kampflybase

Nyhetsbrev juni 2017 21x21.indd 16

facebook

linkedin

instagram

twitter

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg

31.05.2017 10:20:12