Landbruksbarometeret 2014

Page 1

Landbruksbarometeret 2014


LANDBRUKSBAROMETERET 2014 Norsk landbruks løpende utvikling dokumenteres i mange forskjellige former og med et sammensatt kildegrunnlag. Landbruksbarometeret ønsker å samle dette og vil bli en årlig presentasjon av situasjonen i næringen. Her skal utviklingen i bondens forventninger, oppfatning av egen situasjon og planer undersøkes. Videre skal omfanget av næringen synliggjøres. Målet er å vise fram næringens omfang og sentrale økonomiske størrelser i forhold til øvrig norsk produksjon, og vise hva landbruket bidrar med i samfunnsøkonomien. Norsk jordbruk og næringsmiddelindustri blir stadig viktigere i norsk produksjonsliv, med nesten 20 % av industriarbeidsplassene. Antall industriarbeidsplasser totalt synker, og produksjonen flytter seg geografisk fra innlandet til kysten. Nå er det like mange sysselsatte i jordbruk og næringsmiddelindustri i Hedmark og Oppland som i all annen industri til sammen i disse fylkene. Tar vi med skogbruk og – industri, er primærnæringene viktigere enn annen industri i 8 fylker. Kjøttindustrien er den største sektoren innenfor matindustrien og sysselsetter om lag 12 000 arbeidstakere, om lag 3 000 mer enn hele fiskeriindustrien. Disse industrisektorene har også omtrent samme omsetning. Til tross for høy verdiskaping er norsk selvforsyning under 40 % og Norge har Vest-Europas laveste selvforsyning. Vi håper 2014 blir et godt år for norsk produksjon fra jord til bord, og satser på at denne publikasjonen skal utvikle seg positivt i tråd med landbruket og norsk produksjon generelt. Oslo, april 2014

Arild Bustnes

Anders Sigstad

Jan Kollsgård

INNHOLD Del 1

Hva mener bonden?

s3

Lønnsomhet

s4

Arbeidstid

s5

Arbeidstimer

s5

Holdninger til å være bonde

s 10

Del 2

Jordbruk

s 12

Skog

s 23

Omsetning og inntekt

s 20

Næringsmiddelindustri

s 26

Import og eksport

s 30

Jordbruket i samfunnet

s 33

Investeringer og gjeld

s 37

Forbruksmønster og kjøpekraft i Norge

s 40

Selvforsyning

s 41

Kjell Bruvoll

2

Landbruksbarometeret 2014


Hva mener bonden?

Del 1

Hva mener bonden? Diagrammene i denne delen av landbruksbarometeret er utarbeidet på bakgrunn av en undersøkelse blant gårdbrukere gjennomført av AgriAnalyse i perioden 29. januar til 21. februar 2014. Undersøkelsen ble gjennomført per e-post. Utvalget består av 5330 aktive gårdbrukere som er tilfeldig trukket fra Produsentregisteret. 1828 personer svarte, noe som gir en svarprosent på 34,3. Antallet svar er tilstrekkelig høyt til at vi også med rimelig grad av sikkerhet kan si noe om forskjeller mellom landsdeler og ulike produsentgrupper. GEOGRAFI: Landsdel

Antall respondenter Andel

Andel av hele populasjonen (SSB)

Østlandet

672

36,9

38,2

Telemark og Agder

100

5,5

7,6

Rogaland

168

9,2

10,4

Vestlandet

392

21,6

20,9

Trøndelag

307

16,9

14,5

Nord-Norge

180

9,9

8,4

PRODUKSJONER: Produksjonsretning

Antall respondenter

Andel

Korn

507

27,7

Frukt, grønt og potet

115

6,3

Kumelk

701

38,3

Sauehold

591

32,3

Slaktegris/smågris

155

8,5

Egg og eller fjørfe

97

5,3

Storfekjøtt

645

35,3

Skog/tømmer

543

29,7

Landbruksbarometeret 2014

3


Hva mener bonden?

LØNNSOMHET Nær seks av ti gårdbrukere, 58 prosent, beskriver lønnsomheten på gårdsbruket i dag som enten ganske dårlig eller veldig dårlig. På den andre siden oppgir 38 prosent at økonomien er ganske bra, og i underkant av to prosent at økonomien er veldig bra. Veldig bra

1,7

Ganske bra

37,7

Ganske dårlig

45,4

Veldig dårlig

12,7

Ikke sikker

2,5

Tabell 1 Hvordan vil du beskrive lønnsomheten (driftsresultatet) på ditt gårdsbruk i dag?

Vi har tatt utgangspunkt i svarene og laget en enkel indikator der vi ser på differansen mellom de som har oppgitt «veldig bra» og «ganske bra», og de som har oppgitt «ganske dårlig» og «veldig dårlig». Undersøker vi hvordan synet på lønnsomhet er i de ulike landsdelene finner vi variasjoner. Aller dårligst vurderer gårdbrukerne i Telemark og Agder-fylkene og på Vestlandet lønnsomheten på brukene sine, mens rogalendingene og gårdbrukerne i Trøndelag er de som i minst grad vurderer lønnsomheten som dårlig. Det er likevel ingen av landsdelene som har overvekt på positivsiden av indikatoren. I samtlige landsdeler er det flere som oppgir dårlig lønnsomhet enn god lønnsomhet. Lønnsomhetsindikator - landsdel

Østlandet

Telemark og Agder Rogaland

Vestlandet

Trøndelag Nord-Norge

0 -2

-10 -20 -30 -40

-6 -15

-19 -38

-32

Figur 1 Lønnsomhetsindikator og variasjon mellom landsdelene

4

Til en viss grad henger synet på lønnsomhet sammen med hvilke produksjonsretninger som dominerer i de ulike fylkene. Kornprodusentene og de som holder sau er tallmessig store produsentgrupper, og disse trekker ned indikatoren med å ha henholdsvis –27 og –29 på indikatoren over opplevd lønnsomhet. Kumelkprodusentene, som også er en forholdsvis stor gruppe, har en overvekt på seks prosent som er positive til lønnsomheten i driften sin. De øvrige gruppene som har overvekt på den positive siden, er frukt og grønt, slaktegris og egg og fjørfe. Disse siste produsentgruppene er små og veier derfor lite i totaltallene og i sine landsdeler. Lønnsomhetsindikator-produksjonsretning

20 10 0 -10 -20 -30 -40

5

12

6

-5 -27

-3 -24

-29

Figur 2 Lønnsomhetsindikator og variasjon mellom produksjonsretninger

Gårdbrukerne har et pessimistisk syn på hvordan lønnsomheten på deres bruk vil være om ett år. Mens 39 prosent mener at lønnsomheten er god nå, så er andelen som mener den vil være god om ett år, redusert til 32 prosent. Gårdbrukerne er usikre på framtida. Andelen som svarer «ikke sikker», er på hele ti prosent. Andelen som tror økonomien vil være enten ganske eller veldig dårlig om ett år, er omtrent den samme som de som mener den er dårlig i dag. Veldig bra

1,3

Ganske bra

30,8

Ganske dårlig

43,0

Veldig dårlig

14,7

Ikke sikker

10,2

Tabell 2 Hvordan tror du lønnsomheten på gårdsbruket ditt vil være om ett år?

Landbruksbarometeret 2014


Hva mener bonden?

ARBEIDSTID Landbruket har alltid vært preget av at mange av yrkesutøverne har hatt arbeid utenom gårdsbruket. I vår undersøkelse oppgir 42 prosent at de ikke jobber utenom gårdsbruket, mens om lag hver tredje gårdbruker Har du at arbeid utenfor gården i dag? oppgir de har heltidsarbeid utenom. 24 prosent oppgir at de jobber deltid. 0%

20 %

Korn

60 %

42

Frukt, grønt, potet Kumelk

40 % 23

33 9

Slaktegris/smågris

43 67

38 19

Egg og fjørfe

22

Storfekjøtt

21

28 19

Alle

34

Ja, heltid Ja, deltid Nei

53

23 34

34 62

26

Skog og tømmer

100 %

35

24 25

Sauehold

80 %

56 28 24

39 42

Figur 3 Har du arbeid utenfor gården i dag?

Det er ganske store forskjeller mellom de ulike produksjonsretningene . Generelt oppgir de som driver med dyrehold, i langt større grad ikke å ha arbeid ved siden av, enn de som driver med planteproduksjoner. Unntaket er de som driver med sau, som i større grad enn de andre som har dyr, er i arbeid utenfor bruket. ARBEIDSTIMER Til tross for at nær seks av ti av gårdbrukerne oppgir at de enten har heltids- eller deltidsarbeid utenfor bruket, legges det ned mange arbeidstimer på gårds-brukene både av gårdbrukerne selv, familiemed-lemmer og innleid hjelp. Over halvparten, 52 prosent, oppgir at de legger ned mellom 1000 og 5000 arbeidstimer, og 23 prosent oppgir enda mer. Her er det de samme generelle trekkene som med hensyn til arbeid utenfor bruket. De mest arbeidskrevende brukene er de som har dyrehold. Produksjonsretningene er ikke gjensidig utelukkende, siden mange av produsentene har flere produksjoner.

1

Landbruksbarometeret 2014

5


Hva mener bonden?

0%

20 %

Korn Frukt, grønt, potet

17 4

60 %

20

17

55 53

Egg og fjørfe

8

Storfekjøtt

1 7

Skog og tømmer

9

15

Alle

8

15

49 55

6 4 15

52

6 3

28

8 2

36

52

29 54

22 10 1

32

19

Slaktegris/smågris 1 7

100 % 13

56 56

3

80 %

47

14

Kumelk 1 Sauehold

40 %

5 3 16 18

Under 500 500-999 1000-4999 5000-9999 10 000 eller mer Ikke sikker

42 5 3

Figur 4 Kan du anslå hvor mange arbeidstimer som brukes på gårdsbruket ditt i løpet av ett år? (Ta med eget arbeid, families og leid hjelp.)

Et alternativ til arbeid ved siden av bruket er å ha tilleggsnæringer med utgangspunkt i ressurser som finnes på bruket. Over halvparten, 57 prosent, oppgir at de driver med tilleggsnæring i en eller annen form. Mest vanlig er leiekjøring for andre eller snøbrøyting. Utleie av driftsbygninger, bolighus og jordbruksareal eller bortfesting av tomter på gården oppgis av 19 prosent. Nye næringer som gårdsturisme, camping, jakt og fiske oppgis av ti prosent og gardsmat og servering av seks prosent.

6

Landbruksbarometeret 2014


Hva mener bonden?

0

10

20

Leiekjøring/snøbrøyting

9 1 3

Gardsturisme, camping, jakt, fiske, hytteutleie

10

Videreforedling og eller salg av gardsprodukter,… Inn på tunet, besøksgård, gårdsbarnehage Annet

50

19

Bearbeiding av skogvirke

Hester

40 30

Utleie av driftsbygninger eller bolighus,…

Blomsterproduksjon

30

6 3 9

Ingen tilleggsnæring

43

Figur 5 Drives det tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser, og i så fall hvilke? (flere svar er mulig)

Det er likevel landbruksproduksjonen som «ligger i bunnen» når tilleggsnæringene produseres. To av tre oppgir at landbruksproduksjonen er viktigst, mens 18 prosent oppgir at tilleggsnæringen har størst betydning for økonomien. Trøndelag skiller seg ut som den landsdelen der landbruksnæringen har aller størst betydning i forhold til de tilleggsnæringene de driver med.

Landbruksbarometeret 2014

7


Hva mener bonden?

0%

20 %

40 %

Østlandet

60

Telemark og Agder

63

Rogaland

66

60 %

80 % 16

100 %

21

16

2

21

18

Landbruksproduksjonen

13 4

De er omtrent like viktige Vestlandet

70

Trøndelag Nord-Norge Alle

13

77 60 66

17 7

18 14

1

Tilleggsnæringen Ikke sikker

15 1 22 18

2

Figur 6 Er det landbruksproduksjonen eller tilleggsnæringene som betyr mest for økonomien på ditt bruk? (Med tilleggsnæringer menes næringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.)

Tilleggsnæringene er likevel den mest lønnsomme tidsbruken for de som har den. Hele 60 prosent oppgir at de har bedre betalt per time for denne enn for landbruks-produksjonen. 24 prosent oppgir at timebetalingen er best for landbruksproduksjonen deres, mens 10 prosent svarer at det er omtrent den samme og fem prosent er usikre på hva som gir best timebetaling.

Standarden på driftsapparatet og investeringsplaner Mer enn seks av ti oppgir at driftsapparatet på gårdsbrukene deres er enten «ganske bra» eller «svært bra». At det motsatte er tilfellet, altså «ganske dårlig» eller «svært dårlig», oppgis bare av seks prosent. Det er imidlertid en tredjedel som oppgir at det er «både og». Det er ikke veldig store forskjeller mellom de ulike produksjonene, men svineprodusentene ser ut til å ha det beste driftsapparatet (fulgt av egg og fjørfe), mens saueholdet er mer «både og».

8

70 60

60 50 40 30

24

20 10

10

5

0 Landbruksproduksjonen

Tilleggsnæringen

Omtrent det samme

Ikke sikker

Figur 7 Er det landbruksproduksjonen eller tilleggsnæringene på gårdsbruket som gir best timebetaling totalt? (Med tilleggsnæringer menes næringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.)

Landbruksbarometeret 2014


Hva mener bonden?

70

60

54

40 30 10

33

31 10

0

11 31

58 50

54

51

50

20

54

60

70 49

20 10

16

12 4

1

8

4

6

1

33

31

30

37

30

56

40

2410

28 11 31

12

0

11

58

54

51

53

52

33

12

12

4

1

31

Svært bra

10

3

8

5

Ganske bra

33 16 6

12

1

10

11

5

33

28

24

53

52

37 51

30

33 4

56

49

12 31

3

51

33

10

33

10

5

1

Både og

Ganske dårlig

Svært dårlig

Figur 8 Hvordan vil du beskrive standarden på gårdsbruket samlet sett? Svært brapå driftsapparatet Ganske bra og driftsbygninger Både og Ganske dårlig Svært dårlig

Dette reflekteres også til en viss grad i svarene på spørsmål om i hvilken grad det er behov for investeringer i driftsapparatet. 23 prosent av alle oppgir stort behov, mens egg og fjørfe og svin i minst grad oppgir stort behov tett fulgt av kornprodusentene. 30

26

25 20

19

25

25

24 18

23

23

17

15 10 5 0

Figur 9 I hvilken grad er det behov for investeringer i driftsapparatet påStort gårdsbruket behov ditt? Andeler som oppgir «stort behov».

Mer enn hver femte produsent, 22 prosent, oppgir at de planlegger å investere minst 500 000 kroner i driftsapparatet de nærmeste 12 månedene. Det er ikke noe automatisk overlapp mellom de som oppgir stort behov for investeringer og de som planlegger å gjennomføre. Det er høyest andel blant egg og fjørfeprodusentene som har investeringsplaner, og lavest andel blant de som driver med sau.

Landbruksbarometeret 2014

9

5

1


Hva mener bonden?

40 30 25 20

34

32

35 23

27 22

19

25

25

22

15 10 5 0

Ja Figur 10 Planlegger du å gjennomføre større investeringer eller vedlikeholdsarbeid i driftsapparatet i løpet av de neste 12 månedene? (Med større investeringer eller vedlikeholdsarbeid mener vi her 500 000 kroner eller mer.) Andeler som har svart ja på spørsmålet.

HOLDNINGER TIL Å VÆRE BONDE Landbruksbarometeret viser temperaturen blant gårdbrukerne: Bonden trives i jobben sin, men føler i liten grad at yrket har noe særlig anseelse. Bonden er bekymra for framtida og ønsker i liten grad liberalisering verken av eiendomsreglene eller produksjonsbegrensningene i landbruket. Først ser vi på hvordan bonden selv vurderer yrket sitt. Bonden mener yrket nyter forholdsvis svak anseelse i samfunnet. Likevel oppgir over halvparten at de er helt enig i at de trives godt som bonde, og ytterligere 30 prosent oppgir at de er ganske enig. Til påstanden Jeg ser lyst på framtidsutsiktene på gården er det flere som er uenig enn som er enig, mens nesten hver tredje svarer at de verken er enig eller uenig i påstanden. Det er noe flere som er enig i at de vil anbefale unge i dag å velge bondeyrket, enn de som er uenig i påstanden, men hver tredje svarer verken eller.

10

Landbruksbarometeret 2014


Hva mener bonden?

Bondeyrket har høy anseelse i samfunnet

22

Jeg trives godt som bonde 13

14

Jeg ser lyst på framtidsutsiktene på gården

2

14

30

18

20

33

20 %

4

51

23

13 0%

33

30

16

Jeg vil anbefale unge i dag å velge bondeyrket

1 Helt uenig

27

21

40 %

3 Verken uenig eller enig

12

60 %

4

15

80 %

100 %

5 Helt enig

Figur 11 Hvor enig eller uenig vil du si at du er i påstandene om bondeyrket?

Det er også stilt spørsmål om hvordan landbruket bør utvikles videre. Aller mest uenig er gårdbrukerne i påstanden «Norsk landbrukspolitikk er forutsigbar». Her oppgir bare 12 prosent at de er enten ganske enig eller helt enig, mens 64 prosent er enten helt uenig eller ganske uenig. Derimot er man i høy grad enig i påstanden «Det er ikke samsvar mellom politikernes mål og bondens mulighet til å oppfylle disse». Her svarer 77 prosent at de er helt enig eller ganske enig, mens bare sju prosent er uenig. Hele 64 prosent er uenig i påstanden «Det er nødvendig med en videre strukturutvikling i landbruket mot større og færre bruk», mens 16 prosent er enig. Til påstanden «Det bør bli enklere å omsette landbrukseiendom» er 30 prosent enige mot 54 prosent uenige. Enda klarere er motstanden mot oppmyking av konsesjonsordningene og avvikling av melkekvotene. Og det er enda mindre støtte å hente til å liberalisere eien-domsregelverket. Norsk landbrukspolitikk er forutsigbar Det er ikke samsvar mellom politikernes mål og bondens mulighet til å oppfylle disse Det er nødvendig med en videre strukturutvikling i landbruket mot større og…

Konsesjonsordningene i landbruket bør mykes Melkekvotene må avvikles på sikt 7 7 0% 1 Helt uenig

2

20 %

3 Verken uenig eller enig

40 % 4

11 10

42

19

26

8

24

17

42

12

23

24

30

16

14

32

20

19

10 6

21

23

41

Det bør bli enklere å omsette landbrukseiendom

Et liberalisert eiendomsregelverk svekker jordbruksproduksjonen

53

24

16

25

9 3

24

28

36

60 %

80 %

100 %

5 Helt enig

Figur 12 Hvor enig eller uenig vil du si at du er i påstandene om landbrukspolitikk?

Landbruksbarometeret 2014

11


Jordbruk

Del 2

Jordbruk Norsk jordbruksareal har falt med knappe 6 prosent i landsmålestokk siden år 2000, med særlig store fall i Sør-Vest og Nord-Norge. Rogaland representrer et unntak der jordbruksarelet har steget. Noe av arealendringen kan skyldes overgang til GPS-måling.

1200

4

2,5

2 1000

Tusen dekar

800

0

-5,2

-4,7

-4,3

-4,2

-4,6 -5,9

600

-2

-3,2

-3,5

-4

-6,1

-6,9

-6

-8,2

-8 -10,7

400

-10,0

200

-10

-11,6 -13,0

-13,1

-12 -14

-15,5

-16 -18

0

2013

Endring 2000 - 2013 - gjennomsnitt for hele landet er: -5,7

Figur 1 Jordbruksareal i drift, 2013, etter fylke (1000 dekar) og prosentvis endring i perioden 2000 til 2013(høyre akse). Kilde: SSB og AgriAnalyse

12

Landbruksbarometeret 2014


Jordbruk

Norsk kornareal har falt med knappe 14 prosent i landsmålestokk siden tusenårsskiftet. En del av arealet har gått over til grasproduksjon. 3 400 000

Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag

3 300 000

Møre og Romsdal

3 200 000 1000 dekar

Korndyrkingen er i hovedsak knyttet til Akershus, Østog Vestfold, Hedmark og Trøndelag. I Trøndelag har kornarealet vært stabilt, mens det har falt på Østlandet.

Rogaland Vest-Agder

3 100 000

Aust-Agder Telemark

3 000 000

Vestfold Buskerud

2 900 000

Oppland Hedmark

2 800 000

Akershus og Oslo Østfold

2 700 000

0

2 600 000

100

200

400

500

600

700

1000 dekar

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kornareal i dekar

300

Figur 2 Utvikling i kornareal, Norge 2000 til 2013. Kilde: SSB

Figur 3 Areal av korn (1000 dekar), 2013. Kilde: SSB

Norsk arealbruk brukes i hovedsak til fôr til dyr; med grovfôr som den største gruppen samt brorparten av kornarealet. Ellers utgjør poteter, grønnsaker, frukt og bær små, men viktige arealer som har stor verdiskaping per enhet.

Mjølk og tilhørende storfekjøttproduksjon er den klart største produksjonen i norsk jordbruk, mens grønnsaker, frukt og bær (hagebruk) samlet er nest størst. Ellers fordeles inntektene på en rekke større og mindre produksjoner. Andre inntekter : 4,6 %

Egg: 3,5 %

Bær: 0,2 % Frukt : 0,2 % Grovfôr : 67,5 %

Grønnsaker: 0,7 %

Kjøtt : 36,2 %

Potet: 1,3 %

Korn: 30,1 %

Pelsdyr og andre husdyrprodukter: 1,7 % Korn og oljefrø : 8,7 %

Figur 4 Arealfordeling av vekster i Norge, 2013. Kilde: SLF

Landbruksbarometeret 2014

Melk : 29,0 %

Hagebruk: 13,7 %

Ull: 0,5 %

Poteter: 2,3 %

Figur 5 Inntektene (ekskl. direkte tilskudd) prosentvis fordelt på forskjellige produkter, 2012. Kilde: Totalkalkylen for jordbruket, 2013.

13


Jordbruk

Arealet med potetproduksjonen viser en svak nedgang fra tusenårsskiftet, mens grønnsakarealet er svakt økende. 180 000

12 000

Produksjonen av frukt viser svak nedgang. Siden tusenårsskiftet har bærarealet blitt større enn fruktarealet grunnet en nedgang i fruktarealet, mens bærarealet har vært mer stabilt.

160 000 140 000

1800

120 000

8 000

1400

800

40 000

10 000

600

2 000 20 000 -

15 000

1000

60 000

4 000

20 000

1200

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5 000

200 0

Foretak potet

Foretak grønnsaker på friland

Areal potet (høyre akse)

Areal grønnsaker på friland (høyre akse)

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figur 6 Antall jordbruksbedrifter med potet og grønnsaker på friland, og antall dekar med potet og grønnsaker på friland (høyre akse), 2000 til 2012. Kilde: Resultatkontrollen og AgriAnalyse.

Foretak frukt

Foretak bær

Areal frukt (høyre akse)

Areal bær (høyre akse)

Figur 7 Antall jordbruksbedrifter med frukt og bær, og antall dekar med frukt og bær (høyre akse), 2000 til 2013. Kilde: SLF.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark har variert mellom 23 000 dekar og rundt 10 000 dekar i de siste 20 år, med et klart fall i den siste delen av perioden.

3894

4643

6648

6567

5556 6687

4690

7045 7900

8308

6611 8510

6008 7643

6657

11653

13457

14225

3798

10166

4350 13302

10554

2223

3604 13013

8961 10261

5123

9637 9663

10107

7709

4889 9486

5000

4456

10000

8080

Dekar

15000

10324

8813

20000

6601

25000

0

Dyrka mark

Dyrkbar mark

Figur 8 Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, 1993 til 2012 i antall dekar. Kilde: SLF og SSB KOSTRA.

14

Landbruksbarometeret 2014

DEKAR

80 000

25 000

1600 DEKAR

100 000 6 000

30 000

2000

10 000


Jordbruk

På fylkesnivå ser vi betydelig utflating fra perioden 2000–2006 til perioden 2007–2013 når det gjelder endring i jordbruksareal per jordbruksbedrift. Særlig i Agderfylkene, Hordaland og Oppland tyder det på at stordriftsfordelene er i ferd med å bli mindre på bruksnivå. Endring 2000 - 2006

Endring 2007 - 2013

Østfold

25 %

11 %

Akershus

21 %

12 %

Oslo

28 %

-11 %

Hedmark

31 %

14 %

Oppland

27 %

4%

Buskerud

35 %

8%

Vestfold

27 %

12 %

Telemark

38 %

7%

Aust-Agder

46 %

6%

Vest-Agder

47 %

1%

Rogaland

29 %

10 %

Hordaland

39 %

1%

Sogn og Fjordane

35 %

6%

Møre og Romsdal

36 %

7%

Sør-Trøndelag

31 %

10 %

Nord-Trøndelag

29 %

10 %

Nordland

38 %

5%

Troms

43 %

14 %

Finnmark

44 %

11 %

Hele landet

33 %

8%

Tabell 1 Endring i jordbruksareal per jordbruksbedrift. Kilde: SLF

Landbruksbarometeret 2014

15


Jordbruk

Færre bruk medfører at hvert av de gjenværende bruk driver større areal men statistikken viser en utflating av driftsenheter og større avgang av areal når bruk legges ned.

Antall bruk med husdyr har falt særlig mye blant storfeprodusenter, til tross for en viss nyetablering av ammekuproduksjon. Avgangen blant saueprodusentene er stabilisert, mens fallet blant mjølkegeitog svineprodusenter er fortsatt høyt.

250

30000

200

25000

40000

150

20000

30000

100

15000

50

10000

70000 60000

Dekar

50000

20000 10000 0

0

5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0

Antall foretak dyrka jord i drift

Storfe

Gjennomsnittlig dyrka jord i drift per foretak (høyre akse)

2000

Figur 9 Utvikling i antall foretak og størrelsen av jordbruksforetakene i Norge, 2000 – 2013. Kilde: SLF.

300 250 200 150

347 316

2006

Svin

Høner

2013

Figur 11 Jordbruksforetak med husdyr. Kilde: SSB.

301 269

257

246 239

235

222 221

2000

235 206

192

164 163 161

139

125

100 50 0

Figur 10 Gjennomsnittlig jordbruksareal per jordbruksbedrift, 2013. Kilde: SSB.

2006

2012

Mjølkekyr

14

18

23

Ammekyr

7

11

14

Mjølkegeiter

72

83

100

Søyer

43

55

59

67

72

289

473

668

Slaktet lam Slaktegris

16

Mjølkegeiter

Fra tusenårsskiftet har strukturendring gått særlig raskt innenfor mjølkeproduksjon på ku og svineproduksjon. Konsesjonsgrensen på slaktegris er 2100 per år, mens maksgrensen på avlspurker er 105 på ethvert tidspunkt.

400 350

Sauer over 1 år

Tabell 2 Husdyr per jordbruksbedrift, etter husdyrslag, 2000, 2006, 2012. Kilde: Statens landbruksforvaltning, LIB - søknad produksjonstilskudd 31. juli

Landbruksbarometeret 2014


Jordbruk

Antall mjølkebruk er har sunket til under halvparten siden tusenårsskiftet, og størrelseskategorien 20–39 kyr per gårdsdrift er i ferd med å overta for gruppen med 10–19 kyr. 14 000

Med økende avdrått kan samme mengde mjølk produseres med færre antall kyr, så antall kyr har gått ned med nærmere 70 000 siden årtusenskiftet. 7 500

25 000

270000

7 000 12 000

8 000

Kg

15 000

220000

6 500

20 000 10 000

6 000

170000

5 500

120000

5 000

6 000

10 000

70000

4 500

4 000

4 000

5 000

20000

2 000 0

0 2000 <10

2006 10–19

20–39

Kg mjølk pr. årsku

2012 40–69

>70

Totalt

Antall kuer (høyre akse)

Figur 14 Kg mjølk per årsku. Kilde: Tine Rådgivning og SLF.

Figur 12 Andel jordbruksbedrifter med mjølkekyr etter antall mjølkekyr, utvalgte år, antall jordbruksbedrifter med mjølkekyr totalt (høyre akse). Kilde: Resultatkontrollen

Antall bruk med sauer har gått ned med 35 prosent siden tusenårsskiftet, spesielt størrelseskategorien med 50 sauer eller mindre per gårdsdrift. I kategoriene med 100 sauer eller mer har det blitt flere bruk i perioden.

Kyllingproduksjonen er den raskest voksende kjøttproduksjonen i landet, mens svin har hatt en svak vekst. På den andre siden er storfeproduksjonen raskt fallende, mens lammeproduksjonen viser svak nedgang. 30,0

25 000

16 000

25,0

14 000

10 000

15 000

8 000 10 000

6 000 4 000

5 000

Kg per capita

20 000

12 000

20,0 Storfe 15,0 10,0

Sau Svin Kylling

5,0

2 000 0

0 2000 <50

2006 50–99

100–199

200–299

>300

Totalt

Figur 13 Andel jordbruksbedrifter med sau etter antall dyr, utvalgte år, antall jordbruksbedrifter med sau totalt (høyre akse). Kilde: Resultatkontrollen

Landbruksbarometeret 2014

0,0

2012

Figur 15 Norsk kjøttproduksjon per capita. Kilde: Totalkalkylen

17


Jordbruk

Kraftfôrbasert husdyrhold er særlig knyttet til Øst- og Vestfold, Hedmark, Rogaland og Nord-Trøndelag. Grasbasert hus-dyrhold er å finne spesielt i fjellregionene, Vestlandet, Trøndelag og Nordland. Mjølkeku

Hele landet

Ammeku

Vinterfôra sau (1000 sau)

Mjølkegeit

Slaktesvin (1000 svin)

Slaktekylling (1000 kylling)

229 487

68 638

10 319

30 211

15 569

705 865

Østfold

5 071

2 140

69

0

1 174

125 334

Akershus og Oslo

4 395

2 609

108

630

19 645

Hedmark

13 852

7 969

535

1 503

2 062

143 228

Oppland

28 170

9 896

1 135

3 597

1 020

5 442

Buskerud

4 760

4 390

466

1 134

108

8 321

Vestfold

2 482

2 708

59

0

1 273

26 937

Telemark

2 103

2 392

239

1 779

179

2 004

Aust-Agder

2 020

1 500

136

0

106

4 087

Vest-Agder

5 407

2 475

238

0

107

2 123

Rogaland

40 639

8 263

2 130

1 067

4 504

139 569

Hordaland

11 386

2 519

1 030

2 051

320

5 601

Sogn og Fjordane

16 207

1 729

896

4 033

217

0

Møre og Romsdal

21 427

3 299

623

3 859

331

1 307

Sør-Trøndelag

22 470

3 895

666

340

80 728

Nord-Trøndelag

25 859

6 882

421

382

2 194

141 535

Nordland

15 784

5 107

945

3 189

872

5

Troms

4 622

801

515

7 553

123

0

Finnmark

2 833

64

109

0

8

0

Tabell 3 Antall husdyr etter fylke, 2013. Kilde: SSB.

18

Landbruksbarometeret 2014


Jordbruk

De siste 10 år har den økologiske produksjonen vært mellom doblet og tredoblet, og ser ut til å følge etterspørselen i markedet innenfor det norsk produksjon kan levere. 6,0 %

5,4 % 5,0 %

5,0 %

4,5 % 3,9 %

4,0 % 3,0 % 2,0 %

2,7 %

2,4 % 1,8 % 1,1 %

1,0 % 0,0 % Økologisk areal

Økologisk areal + karensareal 2002

Økologiske mjølkekyr Økologiske ammekyr 2013

Figur 16 Andel økologisk produksjon i Norge i 2013. Kilde: SLF.

Sauer, voksne og lam på utmarksbeite

Omsøkt tap

Erstattet tap

Erstatningsbeløp (mill. kr)

2000

2 010 412

47 147

31 482

47,1

2001

2 036 494

44 874

29 755

42,9

2002

2 082 015

49 803

31 555

44,7

2003

2 080 592

50 848

31 743

50,9

2004

2 065 316

46 948

30 611

51,8

2005

2 064 864

51 646

32 751

54,3

2006

1 997 522

60 051

38 500

67,0

2007

1 914 818

59 629

39 763

77,6

2008

1 900 171

53 630

32 235

67,9

2009

1 943 746

56 152

34 463

75,4

2010

1 960 228

56 235

32 882

72,9

2011

1 941 354

51 714

30 358

67,9

2012

1 895 155

47 293

26 836

60,9

2013

1 868 748

50 635

30 450

72,7

Tabell 4 Sauer og lam på utmarksbeite, antall dyr omsøkt tapt og erstattet, og totalt erstatningsbeløp, 2000 til 2013. Kilde: SLF og Rovbase.

Landbruksbarometeret 2014

19


Omsetning, inntekt

Omsetning og inntekt Inntekten for et årsverk i landbruket ligger om lag 150 000 kroner under gjennomsnittslønna for industriarbeidere. 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vederlag arbeid og kapital

Årslønn alle industriarbeidere

Figur 17 Sammenligning mellom årslønn i industrien og vederlag til arbeid og kapital i landbruket 2000 til 2013. Kilde: Resultatkontrollen og Det tekniske beregningsutvalg lønnsoppgjør.

Basert på de siste årene er det kombinasjonen korn/svin som gir høyest inntekt. Mens sau og mjølk/slakt har løftet inntekten, er kornprodusentene svært avhengig av værforholdene fra år til år. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001

2002

2003

2004

Melk/slakt

2005

2006 Sau

2007

2008

Korn

2009

2010

2011

2012

Korn/svin

Figur 18 Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk for utvalgte produksjoner. Nominelle 1000-kroner. Kilde: NILF, Driftsgranskingene.

20

Landbruksbarometeret 2014


Omsetning, inntekt

Jordbruket har størst omsetning i Øst- og Vestfold, Hedmark, Oppland, Rogaland, sør i Hordaland, Trøndelag og deler av Møre og Romsdal. Kun sju kommuner har ingen jordbruksbedrifter med omsetning, de ligger alle på kysten i de tre nordligste fylkene.

Figur 19 Omsetning i alt på jordbruksbedrifter per kommune i 2010. Kilde: SSB

Landbruksbarometeret 2014

21


Omsetning, inntekt

Siden tusenårsskiftet er landbrukets andel av statsbudsjettet halvert. Kapittel 1150 utgjorde omlag 14,2 milliarder kroner av 1037 milliarder i 2013, tilsvarende 1,2 prosent. 3,0 %

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kap 1150 andel av Statsbudsjettet (Gul bok) Figur 20 Statsbudsjettet – landbrukets andel. Kilde: LMD, Kapittel 1150, Jordbruksforhandlingene.

Med et raskt voksende BNP i Norge og en relativt stabil støtte har jordbruksstøtten i forhold til økonomiens størrelse etter hvert blitt lavere i Norge enn i EU.

1,2 %

1,0 %

0,8 %

0,6 %

0,4 %

0,2 %

Figur 21 Landbrukssubsidier som andel av BNP i Norge og EU. Kilde: Eurostat

22

0,0 % 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Norge støtte/BNP

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EU støtte/BNP

Landbruksbarometeret 2014


Skog

Skog Avvirket kvantum har vært forholdsvis stabilt siden tusenårsskiftet til tross for nedadgående nasjonal treforedling. År

Stående kubikkmasse

Årlig tilvekst

Kvantum avvirket for salg

Avvirket kvantum som andel av årlig tilvekst

2000

697 998

23 488

8 156

35 %

2001

691 942

23 343

8 396

36 %

2002

685 885

23 197

8 051

35 %

2003

704 487

23 997

7 698

32 %

2004

720 789

25 540

8 182

32 %

2005

735 610

25 674

9 067

35 %

2006

747 945

25 526

7 282

29 %

2007

764 952

25 262

8 212

33 %

2008

783 982

24 897

8 070

32 %

2009

822 569

24 839

6 631

27 %

2010

842 419

24 606

8 322

34 %

2011

877 731

24 942

8 506

34 %

2012

894 133

25 274

8 854

35 %

2013

885 100

25 100

9 020

36 %

Tabell 5 Utvikling i stående kubikkmasse i norske skoger, årlig tilvekst og kvantum avvirket for salg. Kilde: SSB

Landbruksbarometeret 2014

23


Skog

Eksport av papir og papirmasse har sunket kraftig siden tusenårsskiftet, mens eksporten av tømmer som råvarer har økt sterkt i perioden.

1400 000

12000 000

1200 000

10000 000

1000 000

8000 000

800 000 6000 000 600 000 4000 000

400 000

2000 000

200 000

-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Papir, papp etc

Rundtømmer eller grovt tilhogd tømmer (høyre akse)

Figur 22 Eksport av varer (1000 kroner), 2000 til 2012. Kilde: SSB.

24

Landbruksbarometeret 2014


Skog

Antall sysselsatte i trelast- og trevareindustrien er svakt fallende, mens i prosessindustrien er antall sysselsatte redusert med nesten to tredjedeler siden tusenårsskiftet.

18 16 14 12 10 8 6 4 2

Figur 23 Antall sysselsatte i treforedling, 2000 til 2013 (1000 personer). Kilde: SSB.

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler Produksjon av papir og papirvarer

Prisene på trevirke har falt siden 2008, men lauvvirke har holdt seg en del bedre enn bartrær.

2013 1000 kubikkmeter I alt

Prisendring, prosent

Kroner per kubikkmeter

2012 - 2013

2008 - 2013

9019

305

-7

-16

Skurtømmer

3478

387

-3

-16

Massevirke

3249

213

-17

-23

Sams virke

166

285

-8

-19

1154

400

-1

-12

massevirke

808

205

-16

-21

Sams virke

19

294

-10

-22

3

362

-9

-9

massevirke

142

227

0

-2

Sams virke

..

..

..

..

Gran

Furu Skurtømmer

Lauv Skurtømmer

Tabell 6 Skogavvirkning for salg. Prisutvikling 2008 – 2013. Kilde: SSB

Landbruksbarometeret 2014

25


Næringsmiddelindustri

Næringsmiddelindustri Næringsmiddelindustrien er fortsatt den største industrigruppen i SSBs grupperinger når det gjelder omsetning, tett fulgt av oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Maskinreparasjon og -installasjon Møbelindustri og annen industri Bygging av skip og oljeplattformer Annen verkstedindustri (unntatt 30.1) Maskinindustri Data- og elektrisk utstyrsindustri Metallvareindustri Metallindustri Gummi-, plast- og mineralsk industri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Trykking, grafisk industri Papir- og papirvareindustri Trelast- og trevareindustri Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri Nærings-, drikkevare- og tobakkindustri

Figur 24 Omsetning i industrien (mill. kr). 2011. Kilde: SSB.

0

40 000

80 000

120 000 160 000 200 000

Innenfor de enkelte sektorer av næringsmiddelindustrien utgjør fiskerisektoren den største når det gjelder omsetning, mens kjøtt følger like etter. I 2011 hadde norsk matindustri en samlet produksjonsverdi på 163,3 milliarder kroner. Fiske- og kjøttindustrien utgjorde henholdsvis 24 og 23 prosent. Produksjon av drikkevarer

17 586

Produksjon av fôrvarer

23 210

Produksjon av andre næringsmidler

12 274

Produksjon av bakeri- og pastavarer

9 505

Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter

4 245

Produksjon av meierivarer og iskrem

19 636

Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer

3 611

Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker

4 834

Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr

39 978

Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

37 196 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Figur 25 Omsetning (mill. kr), 2011. Kilde: Tabell: SSB.

26

Landbruksbarometeret 2014


Næringsmiddelindustri

Til tross for dobling av eksport siden tusenårsskiftet har sysselsettingen gått ned med en knapp tredjedel i fiskeindustrien, mens det kun har vært et svakt fall i kjøttindustrien, som er den største sysselsetteren i næringsmiddelindustrien.

2011

Endring fra 1999

Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

11 137

-8,0

Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer

8 764

-32,1

Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker

1 522

1,9

468

-28,9

Produksjon av meierivarer og iskrem

6 214

8,1

Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter

777

9,0

2 050

9,9

Produksjon av andre næringsmidler

12 050

-5,1

Totalt

42 983

-10,8

Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer

Produksjon av fôr

Tabell 7 Utviklingen i antall sysselsatte i næringsmiddelindustrien etter sektor i perioden 1999 til 2011, og endring i antall sysselsatte i dette tidsrommet. Kilde: SSB, AgriAnalyse.

Sysselsatte innenfor petroleumsnæringen er avgrenset til utvinning, tjenester ved utvinning, rørtransport og drift av rørledninger. Antall sysselsatte i jordbruket og relatert industri har like mange sysselsatte som halvparten all industri (eksklusive industri basert på primærnæringene).

I åtte av fylkene sysselsetter primærnæring og tilknyttet industri flere enn øvrig industri. Finnmark Troms

Jordbruk og landbasert næringsmiddelindustri

Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal

Petroleumsnæringen

Sogn og Fjordane

Fiske, fangst, akvakultur og havbasert næringsmiddelindustri

Hordaland Rogaland

Annen industri

Vest-Agder Aust-Agder

Samlet primærnæringer og tilhørende industri

Skogbruk, tre og papirindustri

Telemark Vestfold

Jordbruk og landbasert næringsmiddelindustri

Buskerud Oppland Hedmark

Skogbruk, tre og papirindustri

Annen industri

Oslo Akershus

Fiske, fangst, akvakultur og havbasert næringsmiddelindustri

Østfold 0%

0

50 000

Figur 26 Sysselsatte i primærnæringer versus annen industri, 2011. Kilde: SSB, AgriAnalyse

Landbruksbarometeret 2014

25 %

50 %

75 %

100 %

100 000 150 000 200 000

Figur 27 Fordeling av andel sysselsatte i primærnæringer og industri, fylkesvis. Kilde: SSB.

27


Næringsmiddelindustri

Bearbeidingsverdien for nærings- og nytelsesmiddelindustrien følger industrien ellers, men er i snitt litt mer arbeidskrevende enn annen industri.

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2000

2001

2002

2003

2004

Industri i alt

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Figur 28 Utviklingen i bearbeidingsverdi pr. sysselsatt i perioden 1999 til 2011 (i millioner 2010 kroner). Kilde: SSB.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold

Jordbruk og landbasert næringsmiddelindustri Fiske, fangst, akvakultur og havbasert næringsmiddelindustri Skogbruk, tre og papirindustri Annen industri

Sysselsatte i petroleumsnæringen bosatt i Norge 0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

Figur 29 Andel sysselsatte i primærnæringer og industri av totalt antall sysselsatte i fylket. Kilde: SSB.

28

Landbruksbarometeret 2014


Næringsmiddelindustri

Langs Akershus, Øst- og Vestfold, Hedmark, Trøndelag og videre nordover utgjør næringsmiddelindustrien den viktigste industrigrenen i de enkelte fylker.

Figur 30 Nærings- og nytelsesmiddelindustriens andel sysselsatte i industrien, i hvert fylke (2011). Kilde: SSB.

Landbruksbarometeret 2014

29


Import og eksport

Import og eksport

Norsk landbruksvarehandel 30,0 20,0

Noreg er ein stor nettoimportør av landbruksvarer. EU er største handelspartner, og om lag to tredjedelar av importen kjem frå EU. Importen frå EU er nær tre gonger så stor i 2013 som i 2000. I følgje WTO har Noreg og EU følgjande tollprofilar for varelinjer dei praktiserer nulltoll på innafor landbruksvarer (HS: 6 siffer) (2012 berekning):

10,0

Eksport 3,4

3,7

3,9

-16,6

-17,4

-17,8

3,8

4,1

4

3,8

-21,3

-22,4

4,3

4,3

4

4,3

-33,7

-33,8

-35,2

4,4

4,9

5,5

Milliardar kr

0,0 10,0 20,0

-19,5

30,0

-25,3

Import

40,0

-29,4 -39,9

50,0

Landbruk: • I EU er 31 prosent av varelinjene tollfrie. • I Noreg er 45 prosent av varelinjene tollfrie.

-43,4

-47,3

60,0 2000

2001

2002

2003

Eksport total

2004

2005

Eksport til EU

2006

2007

2008

Import total

2009

2010

Import frå EU

2011

2012

2013

Handelsbalanse total

Figur 31 Norsk landbruksvarehandel1. Kjelde: SLF, SSB, AgriAnalyse.

Land

Importverdi i millioner

Land

Eksportverdi i millioner

Sverige

5 144 Sverige

Brasil

4 337 USA

636

Danmark

3 943 Danmark

707

Nederland

3 939 Tyskland

325

Tyskland

3 485 Russland

304

Frankrike

2 836 Storbritannia

187

Spania

2 619 Finland

247

Italia

2 371 Nederland

281

Storbritannia

2 087 Australia

112

Belgia

1 625 Japan

123

Sum Andel av total importverdi

32 386 Sum 68 % Andel av total eksportverdi

1 300

4 837 87 %

Tabell 8 Noregs 10 største handelspartnarar etter import- og eksportverdi av landbruksvarer i 2013. Ni av dei ti største importlanda er EU-medlemmer. Kjelde: SLF Landbruksvarer er her definert som alle varer i tolltariffens kapittel 1–24 med unntak av kapittel 3, fisk og fiskeprodukt, og posisjonane 16.04 og 16.05 (som gjeld tilbereidd fisk, krepsdyr og blautdyr). I tillegg er kapittel 35 i hovudsak inne fordi store delar av kap. 35 er definert som landbruksvarer. 1

30

Landbruksbarometeret 2014


Import og eksport

Samhandelen RÅK -varer tabell 1 i Protokoll 3 10000 9000 8000 7000 Millioner Kroner

RÅK-varene omhandlar industrielt tilverka land bruksprodukt definert gjennom protokoll 3 i EØS-avtalen. Her er det identifisert varer der det kan nyttast råvarepriskompensasjon til industrien for ulik råvarepris. For å utlikne forskjellen i råvare-kostnadene kan det nyttast toll, prisnedskriving og eksportsubsidiar. Dette er det som ofte vert omtala som RÅK-varer. Bakgrunnen for råvare-kompensasjonen er å sikre råvareproduksjonen innanlands i EU og Noreg, samstundes som det er eit mål å få konkurranse i industrileddet. Dette skal skje gjennom utlikning av forskjellar i råvare-prisar på innsatsfaktorane, slik at det ikkje skal konkurrerast på råvareprisar, men på alle andre innsatsfaktorar i industrileddet.

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Import frå EU

Eksport til EU

Figur 32 Samhandelen RÅK-varer med EU (tabell 1 i Protokoll 3). Kjelde: SLF, SSB og AgriAnalyse.

Trass i at endringar i tollregimet på ost frå 1 januar 2013, der 2 av 14 varegrupper innanfor ost fekk prosenttoll i staden for kronetoll, har likevel osteimporten auka. 14 kvitostar fekk også unntak frå endringa og beheldt kronetoll, til dømes Comté, Manchego, Grana Padano med fleire. I tillegg har EU ein ostekvote på 7200 tonn inn til Noreg som er tollfri. 7200 tonn utgjer i underkant av 10 prosent av det norske forbruket. Osteimport 12 000 11 000 10 000

1900

9 000

1535

Tonn

8 000

591

7 000 6 000

3442

5 000

1324

1423

2628

2913

3665

2 000 1 000

680 2515

2026

2256

2432

7134

7174

2012

2013

4500

4 000 3 000

2003

3982

4492

4377

4412

4500

2005

2008

2009

2010

2011

0 2000

Kvoteimport

Import ordinær toll

Utenlandsk tilverking

Figur 33 Import av ost til Noreg. 95–99 prosent av all ost importert til Noreg kjem frå EU. Kjelde: SSB, SLF og AgriAnalyse.

Landbruksbarometeret 2014

31


Import og eksport

Underskottet på storfe og lam er veksande og blir dekt opp gjennom stigande import. Norsk produksjon, import og andel import av forbruket for storfekjøtt og lammekjøtt, i tonn Norsk Importert Importandel Norsk Importert storfeproduksjon storfekjøtt av forbruket saueproduksjon lammekjøtt

Importandel forbruket

2001

85 788

4 956

5%

24 297

738

3%

2002

81 596

5 156

6%

21 965

872

4%

2003

90 991

7 853

8%

25 081

796

3%

2004

86 541

7 243

8%

26 084

757

3%

2005

87 372

5 364

6%

25 956

640

2%

2006

87 629

4 938

5%

25 146

451

2%

2007

84 674

9 432

10 %

23 425

2 725

10 %

2008

86 436

10 695

11 %

24 112

4 575

16 %

2009

84 784

7 451

8%

23 927

1 300

2010

83 507

5 354

6%

24 438

1 265

2011

81 637

10 326

11 %

23 383

1 543

2012

77 982

17 656

18 %

22 777

2 694

2013

83 700

13 921

14 %

23 600

3 220

5% 5% 6% 11 % 12 %

Tabell 9 Norsk produksjon, import og importdel av engrosforbruket på storfekjøtt og lammekjøtt (HS 02.01og 02, samt 02.04). Kjelde: AgriAnalyse/SLF/SSB

32

Landbruksbarometeret 2014


Jordbruket i samfunnet

Jordbruket i samfunnet

Jordbruket

Foredling

Ă…rsverk: 48 100 (2013) Omsetning (mill. kr) 39 403 (2013)

Sysselsatte: 38 842 (2011) Omsetning (mill. kr) 132 097 (2011)

Engros

Detaljhandel

Ă…rsverk: 15 910 (2011) Omsetning (mill. kr): 221 798

Sysselsatte 71 026 (2011) Omsetning (mill.kr): 156 363 (2011)

Figur 34 Verdikjeden

Landbruksbarometeret 2014

33


Jordbruket i samfunnet

SSBs estimater for grensehandel viser liten økning de siste fire år. I følgje SSBs Grensehandelundersøkelse utgjorde matvarer knapt 50 prosent av grensehandelen i 2010. 2007

2008

Handlebeløp (mill kr)

2004

8 804 8 726 8 771

2005

2006

9 184

8 934 10 332 10 525

2009

Antall dagsturer (1 000)

6 573 6 648 6 126

6 255

5 828

6 237

2010

6 323

2011

2012

11 476 11 594 7 069

6 349

2013 13 305 7 605

Tabell 10 Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp (norske kroner). Kilde: SSB.

Ni av de 40 største bedriftene i Norge er knyttet til matvarekjeden med tre dagligvarekjeder som de klart største innen mat og drikkebransjen. Firmanavn

Rangering

Omsetn (mill)

Driftsres (mill)

Statoil

1

723,4

206,6

Telenor

2

101,718

9,662

Yara International

3

84,509

11,166

DNB

4

77,569

20,768

ExxonMobil Norge

5

70,615

39,548

Norsk Hydro

6

64,58

432

NorgesGruppen

7

62,083

2,572

Storebrand

8

52,479

1,96

Reitangruppen

9

52,417

2,578

Total E&P Norge

10

51,109

33,196

Coop Norge

17

30,996

166

Orkla

18

30,001

2,846

Tine

31

19,769

934

Nortura

33

19,177

403

Ica Norge

35

17,314

–832

Norske Skog

36

16,592

–2,684

Marine Harvest Norway

38

15,464

969

Felleskjøpet Agri

57

11,106

1,471

Bama-Gruppen

59

10,773

2,141

Fatland

219

2,927

550

Agra

234

2,805

938

Kavli Holding

258

2,497

813

Felleskjøpet Rogaland Agder

259

2,493

422

Gartnerhallen

374

1,707

–2

Tabell 11 Norges 10 største bedrifter totalt, Norges største bedrifter innen bransjen Mat og drikke, 2014. Kilde: http://www.kapital500.no

34

Landbruksbarometeret 2014


Jordbruket i samfunnet

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 Coop

Figur 35

2004 ICA

2006

2008

NorgesGruppen

2010 Rema 1000

2012 Bunnpris

2013 Øvrige

Utvikling markedsandel matvarekjeder. Kilde: The Nielsen Company.

I de siste årene har Rema økt sine markedsandeler spesielt på bekostning av ICA og COOP. I tillegg har Bunnpris økt noe. Rema 1000 har vokst til å bli Norges nest største matvarekjede.

Bunnpris 3,6 %

Øvrige 0,2 % ICA 11,1 %

COOP 22,7 % NorgesGruppen 39,3 % REMA 1000 23,1 %

Figur 36 Paraplykjedenes markedsandeler i 2013. Kilde: The Nielsen Company.

Landbruksbarometeret 2014

35


Jordbruket i samfunnet

Matvarer generelt har omtrent fulgt konsumprisindeksen, men kjøtt er et særlig unntak, hvor prisutvikling i butikk har vært særlig lav. Varegruppe Brød og kornprodukter

133,5

Kjøtt

104,3

Fisk

136,8

Mjølk, ost og egg

139,3

Oljer og fett

168,2

Frukt

115,8

Grønnsaker, inkludert poteter og andre rotvekster

126,5

Sukker, syltetøy, sjokolade og andre sukkervarer

113,2

Andre matvarer

120,8

Totalindeks

134,2

Tabell 12 Konsumprisindeks, etter konsumgruppe for 2013, konsumprisindeks (1998 = 100). Kilde: SSB

Som følge av at kjøtt har hatt en svak prisutvikling, viser konsumprisindeksen lavere prisutvikling på mer bearbeidede enn mindre bearbeidede jordbruksvarer. 140 130 120

Jordbruksvarer

110

Jordbruksvarer, mindre bearbeidde

100

Jordbruksvarer, mer bearbeidde

90

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

80

Figur 37 Prisutvikling på jordbruksvarer, etter bearbeidingsgrad. (2000 til 2013, 1998 = 100). Kilde: SSB.

36

Landbruksbarometeret 2014


Innvesteringer og gjeld

Investeringer og gjeld Fylke Østfold

BU-tilskudd (mill. kr)

Lånebeløp for rentestøtte (mill. kr)

15,5

58,9

9,8

28,3

Hedmark

23,9

86,5

Oppland

20,9

57,4

Buskerud

20,2

54,8

Vestfold

10,5

35,7

Telemark

Akershus Oslo

11,1

29,1

Aust-Agder

9,1

13,6

Vest-Agder

12,4

28,5

Rogaland

25,5

66,6

Hordaland

21,3

70,4

Sogn og Fjordane

30,0

89,5

Møre og Romsdal

27,1

98,9

Sør-Trøndelag

22,3

69,3

Nord-Trøndelag

31,1

139,7

Nordland

25,1

72,2

Troms

14,1

37,6

Finnmark

16,8

23,0

347,9

1 059,9

Sum

Tabell 13 Tilsagn BU-tilskudd og lånebeløp for rentestøtte i kroner for tradisjonell jordbruksdrift i 2013 fordelt på fylke: Kilde: Innovasjon Norge

Landbruksbarometeret 2014

37


Innvesteringer og gjeld

I et historisk perspektiv er landbruksinvesteringene i dag ikke spesielt høye. Vi ser en særlig økning i investering i bygninger, noe som ikke minst skyldes sterk økning i bygge indeksen siden år 2000 som har steget fra 100 til 170, mer enn dobbelt så mye som prisutviklingen generelt i landet. 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

-

Bygninger

Maskiner

Annet

Arealrelatert

Totalt

Figur 38 Landbrukets investeringer i bygninger, maskiner, areal, annet og totalt, 1959 til 2013, (2012-kroner), millioner kroner. Kilde: SSB og AgriAnalyse

60 50

Mrd kr

40 30 20 10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gjeld Markedsinntekter og statlige overføringer

Figur 39 Utvikling av gjennomsnittelig gjeld, markedsinntekter og tilskudd per årsverk i landbruket, 2000 til 2012. Kilde: NILF og Svenn Arne Lie.

Vederlag til arbeid og egenkapital

38

Landbruksbarometeret 2014


Innvesteringer og gjeld

Drenering er en hovedutfordring i jordbruket, og nær halvparten av brukene oppgir å ha behov for drenering enten på eget eller leid areal.

JordbruksDårlig drenert bedrifter med areal i alt dårlig drenert (dekar) jordbruksareal Hele landet

Dårlig drenert areal, eige (dekar)

Dårlig drenert areal, leigd (dekar)

21102

812109

425177

386932

Østfold

1200

87589

41379

46210

Akershus og Oslo

1357

115075

58910

56165

Hedmark

1919

78910

40576

38334

Oppland

1895

44157

26317

17840

Buskerud

1138

48048

24792

23256

Vestfold

830

58492

25665

32827

Telemark

758

25637

11846

13791

Aust-Agder

356

10184

3839

6345

Vest-Agder

554

13712

6722

6990

Rogaland

1579

38269

24138

14131

Hordaland

1512

26722

14735

11987

Sogn og Fjordane

1412

26750

16222

10528

Møre og Romsdal

1475

46033

22757

23276

Sør-Trøndelag

1464

50617

29050

21567

Nord-Trøndelag

1608

56765

36766

19999

Nordland

1242

50392

25381

25011

Troms

646

25214

11052

14162

Finnmark

157

9543

5030

4513

Tabell 14 Jordbruksbedrifter og jordbruksareal med dårlig drenering, 2010. Kilde: SSB

Landbruksbarometeret 2014

39


Forbruksmønster og kjøpekraft i Norge

Forbruksmønster og kjøpekraft i Norge Som forbruksutgift i husholdningen har bolig og relaterte utgifter tatt over mer og mer for maten som viktigste forbruksområde. Matvarer har siden tusenårsskiftet ligget relativt stabilt rundt 11–12 prosent av norske husholdningers forbruksutgifter. 35 30 25 20 15 10 5 0 2000

2003

2006

2009

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer

Alkoholdrikker og tobakk

Bolig, lys og brensel

Transport

Kultur og fritid

2012

Figur 40 Utgifter per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe, andel av forbruksutgift i alt (prosent). Priser gjeldende for siste året i hver treårsperiode. Kilde: SSB.

I forhold til øvrige europeiske land ligger Norge i ett lavere sjikt når det gjelder forbruksutgifter på matvarer. 40 35 30 25 20 15 10 5

Montenegro Makedonia Serbia Romania Litauen Tyrkia Bulgaria Latvia Estland Polen Portugal Ungarn Slovakia Hellas Tsjekkia Slovenia Island Malta Italia Spania Frankrike Belgia Kypros Norge EU samlet Finland Sverige Nederland Tyskland Danmark Sveits Irland Østerrike Storbritannia Luxemburg USA

0

40

Figur 41 Forbruksutgifter til mat og ikkealkoholholdige drikker, 2012. Kilde: Eurostat.

Landbruksbarometeret 2014


Selvforsyning

Selvforsyning For en rekke produkter som det er naturlig for Norge å produsere, ligger vi på mellom 90 og 100 prosent selvforsyning. Men det er en viss svekkelse innenfor kjøtt, korn og poteter, samt grønnsaker.

Fløte, rømme (38% fett) Skummetmelk Lettmelk, ekstra lettmelk Helmelk Konserverte melkeprod Egg Kjøttbiprodukter Kjøtt Smør Yoghurt Potetmel Ost Potetprodukter Fisk Poteter friske Grønnsaker Korn, som mel (inkl. ris) Annet fett Margarin Frukt og bær Sukker, honning, sukkervarer

Figur 42 Selvforsyning av ulike produkter (2013, prognose). Kilde: Helsedirektoratet, NILF.

Erter, nøtter, kakao 0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

Selvforsyningsgraden i Norge basert på norske ressurser har falt til under 40 prosent, mens om vi inkluderer importerte fôrressurser, ligger den omtrent 5 prosent høyere. Tallene inkluderer norsk fiskeforbruk, som utgjør ca. 2 prosent av energimengden. 60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Selvforsyningsgrad

Landbruksbarometeret 2014

Produsert i norsk jordbruk på norsk fôr

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

0%

Figur 43 Selvforsyningsgrad inkludert importert fôr og andel produsert i Norge på norsk fôr, 2000 til 2013. Kilde: NILF.

41


Selvforsyning

Med fallende norsk kornproduksjon har norsk kornandel i matkorn og kraftfôr falt til om lag 40 prosent i inneværende år.

Norskandel i %

Importandel i%

Matkorn

462 000

38 %

62 %

- derav estimert korninnhold i importerte RÅK-produkter (2013)

124 000

0%

100 %

Kraftfôr

1 970 000

42 %

58 %

- karbohydratråvare

1 409 000

52 %

48 %

561 000

10 %

90 %

2 432 000

41 %

59 %

- protein, fett, mineraler og vitaminer Totalt

Tabell 15 Prognose for behov, norskandel og importandel i matkorn og kraftfôrråvarer i kornåret 2013/14. Kilde: Norske Felleskjøp og AgriAnalyse

De siste årene har import av matkorn, bakervarer og kraftfôrråvarer oversteget egen produksjon. 1800 000

1600 000

1400 000

1000 tonn

1200 000

1000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

-

Norske korn- og kraftfôrressurser

42

Importerte korn- og kraftfôrressurser

Importerte bakevarer

Figur 44 Norsk korn- og kraftfôr versus importert korn- og kraftfôr og bakervarer (1000 tonn). 1998 til 2013. Kilde: SLF, SSB og AgriAnalyse.

Landbruksbarometeret 2014


Selvforsyning

90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

Norskandel i korn til norske møller Norskandel i det totale matkornforbruket (inkl. RÅK)

Landbruksbarometeret 2014

Figur 45 Norskandel i korn til norske møller, norskandel i det totale matkornforbruket (inkl. RÅK.) Kilde: SLF og SSB.

43


Grunnlaget for verdikjeden er bøndene. Vår spørreundersøkelse i Landbruksbarometeret med 1 828 respondenter viser stemningen blant gårdbrukerne. Kort sagt viser barometeret at bonden trives i jobben sin, men føler i liten grad at yrket har noen særlig anseelse. Han og hun er bekymret for framtida, men ønsker å fortsette om finansiering og politikk ligger til rette. Lønnsomheten vurderes som dårligst blant korn- og saueprodusenter, og best blant produsenter av kumelk, frukt, grønt og potet. Landbruksproduksjonen er viktigst for økonomien til de fleste i utvalget, men tilleggsnæringen gir best timebetalt. De fleste ønsker i liten grad liberalisering verken av eiendomsreglene eller produksjonsbegrensningene i landbruket. Jordbruket utgjør en stadig viktigere del av norsk fastlandsindustri og verdiskaping. I fylker som Hedmark og Oppland sysselsetter jordbruk og tilknyttet næringsmiddelindustri om lag like mange som all annen industri til sammen. På nasjonalt nivå sysselsetter for eksempel kjøttindustrien alene mer enn hele fiskeindustrien, og omsetningen er på sammenliknbart nivå. Næringsmiddelindustrien er Norges største industrisektor. Jord- og skogbruk og tilknyttet industri er bærebjelken i produksjonsøkonomien i en rekke fylker. Med fall i annen industri blir denne sektoren stadig viktigere. Men det er avgjørende at man nå greier å snu arealnedgang og fallende selvforsyning for å sikre at industrien kan styrkes slik at vi får en best mulig utnytting av norske ressurser.

Vi bruker kunnsk ap

og skaper resultat

er!