__MAIN_TEXT__

Page 1

Fylkesmannen Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus


Innhold Innhold → Oslo sett fra Bleikøya 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4 Samfunnssikkerhet og beredskap 6 Barnevern 8 Oppvekst og utdanning 10 Helse, omsorg og sosiale tjenester 12 Vergemål 14 Landbruk og miljøvern 16 Plan og bygg 18 Andre gjøremål 20 Om Oslo og Akershus

Kart over Oslo og Akershus

Follo


Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke og skal bidra til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen utfører oppgaver som følger av lov, forskrifter og pålegg fra overordnede statlige myndigheter og har rolle som bindeledd mellom stat og kommuner. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland har ansvar for to fylker, Oslo og Akershus. Oslo er både fylke og kommune og har 15 bydeler, og Akershus fylke har 22 kommuner. Dette tallet kan endre seg fra 2020 når kommunereformen skal settes ut i livet. Fylkesmannens oppgaver kan deles inn i tre hovedområder:  å gjennomføre nasjonal politikk i fylkene og ivareta en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater  å ivareta innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet, og ved å være klageinstans for kommunale vedtak  å formidle og samordne statlige styringssignaler til kommunene og gi råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktorater Fylkesmannens oppgaver er omfattende og mangesidige. Blant annet inngår familiesaker med stor betydning for den enkelte, som separasjon, skilsmisse, vergemål og barnevernssaker. Fri rettshjelp, utbetaling av statstilskudd til trossamfunn, naturforvaltning, friluftsliv og forurensning er også saksområder som berører mange, likeså sosial- og helsesaker. Andre viktige områder er tilsyn med kommunenes økonomi og oppfølging av kommunal planlegging. Vi utfører også ulike oppgaver innenfor utdanning, miljø, landbruk, mål, samfunnssikkerhet og beredskap.

Valgerd Svarstad Haugland

Foto: Sturlason

→ F ylkesmann

Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens de enkelte fagdepartementene gir styringssignaler på sine fagfelt. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


→ U tsikt fra Kjelsås

→ H øy vannstand i Glomma ved Fetsund lenser

→ V ed noen typer alvorlige

hendelser setter Fylkes­mannen krisestab


Samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet Det er vanligvis politiet og kommunen som er innbyggernes primære tjenesteyter og informasjonskilde i en krisesituasjon. Fylkesmannen er i første rekke et bindeledd mellom sentrale og ­lokale myndigheter, men har også en selvstendig rolle innen samfunnssikkerhet og beredskap som inkluderer veiledning, tilsyn og øvelser. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland leder fylkesberedskapsrådet. Våre oppgaver når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap er blant annet å: arrangere beredskapsøvelser for kommunene føre tilsyn med den kommunale beredskapen delta på regionale og nasjonale sivile øvelser samarbeide om beredskap med politiet, helsevesenet, forsvaret, sivilforsvaret og en rekke andre offentlige og sivile virksomheter  samordne krisehåndteringen regionalt ved behov    

være behov for skjerpet beredskap

→ O slo og Akershus har

Foto: Scanstockphoto

→ V ed uvær kan det

mange store og små vassdrag som kan være utsatt for flom

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


→ B arnevernet skal bidra

til trygge oppvekstvilkår

Illustrasjonsfoto

med kommunens barneverntjenester

Illustrasjonsfoto

→ V i fører tilsyn


Barnevern Barnevern Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Illustrasjonsfoto

Oppgaver rettet mot kommunene er blant annet å:  gi råd, veiledning og informasjon til kommunene og befolkningen  behandle klager på barneverntjenestens vedtak og avslag på frivillige hjelpetiltak  føre tilsyn med kommunenes barneverntjenester og behandle klager på barnevernets saksbehandling  bidra til kompetanseheving i kommunene               Oppgaver rettet mot institusjonene er blant annet å:  føre tilsyn med barneverninstitusjonene og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år  snakke med barn og unge på barneverninstitusjonene og omsorgssentrene  behandle klager fra barn og unge som bor på barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre  føre tilsyn med sentre for foreldre og barn  føre tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten region Øst

→ B åde kommunen og staten har ansvar på barnevernområdet

Illustrasjonsfoto

som andre barn

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Illustrasjonsfoto

→ B arnevernsbarn er

14

15

16

17

18

19


Kanvas-barnehage

→ B arn og unge har rett til

en god oppvekst og et godt utdanningsløp

Illustrasjonsfoto

→ K astellterrassen


Oppvekst og utdanning Oppvekst Barn og unge har rett til en god oppvekst og et godt utdanningsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring. Barnehagene eies og drives både av private og av kommunene. Kommun­ene er også barnehagemyndighet. Det vil si at de har ansvar for å informere, veilede og føre tilsyn med både private og kommunale barnehager. Fylkesmannen informerer og veileder barnehagemyndighet og skoleeier etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen er også ­klageinstans og fører tilsyn etter de samme tre lovene. Våre oppgaver er blant annet å:

Illustrasjonsfoto

 i nformere og veilede elever, foresatte, skole- og barnehageeiere og barnehagemyndighet om rettigheter og regelverk  føre tilsyn med kommune og fylkeskommune som skoleeier og barnehagemyndighet  behandle klagesaker etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven  administrere gjennomføring av eksamen og sensur i grunnskole og videregående skole  administrere og følge opp statlige satsinger og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage - og utdanningssektoren  administrere ulike tilskuddsordninger

→ T årnåsen skole i Oppegård

→ V i administrerer eksamen

og sensur i grunnskole og videregående skole

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


→ A lle som trenger det,

skal få gode og forsvarlige helse-, omsorgs- og sosialtjenester

Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus

→ P asientbehandling

Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus

→ Traumeteam


Helse, omsorg og sosiale tjenester Helse Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse-, omsorgs- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene som tilbyr disse tjenestene. Staten har ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen. Våre oppgaver innen helse, omsorg og sosiale tjenester er blant annet å:

Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus

 føre tilsyn med spesialisthelsetjenesten og med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, både planlagt og hendelsesbasert  behandle klagesaker fra enkeltpersoner om avslag på hjelp i kommunene  behandle klager i forbindelse med tvangs­medi­sinering  behandle meldinger om helsesvikt i forhold til førerkortforskriftens helsekrav og behandle ­søknader om dispensasjon  ivareta rettssikkerheten ved bruk av makt og tvang overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning  b ehandle klager på mangelfull helsehjelp innen somatisk og psykisk spesialisthelsetjenester  bistå med hjemhenting og hjemsending av personer med alvorlig psykisk lidelse fra og til utlandet

→ V i forvalter flere tilskudd

 v eilede og informere publikum og ansatte i NAV  b ehandle klager på kommunale vedtak fra brukere av NAV  b idra til kompetanseheving av ansatte i sosial– og helsetjenesten  f øre tilsyn med kommunens sosiale tjenester både planlagt og hendelsesbasert  b ehandle klager og føre tilsyn med kommunenes ansvar for Introduksjonsordningen for nyan­komne flyktninger  f orvalte tilskudd til kommunale prosjekter rettet mot barnefattigdom og boligsosialt arbeid og utviklingen av helse- og omsorgstjenester  g i råd, veiledning og informasjon til innbyggerne og kommunene

→ V i bidrar til kompetanseheving

innenfor helse-, omsorgsog sosialområdet

på flere områder. Her fra en konferanse om demens i 2016.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


representanter for enslige mindreårige asylsøkere

→ V i oppnevner

verger for voksne og mindreårige

Illustrasjonsfoto

→ V i oppnevner

Illustrasjonsfoto: Nora Lie/UDI

→ Vergemål


Vergemål Vergemål En verge ivaretar interessene til en mindreårig eller en voksen som har fått oppnevnt verge. Voksne kan få verge dersom de trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser. Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige interesser.

Illustrasjonsfoto

Vergemålsavdelingens oppgaver er blant annet å:  opprette vergemål for voksne  oppnevne verger for voksne under vergemål  oppnevne verger for mindreårige  oppnevne representanter for enslige mindreårige asylsøkere  rekruttere og drive opplæring av faste verger og representanter  føre tilsyn med representanter og verger, blant annet ved gjennomgang av regnskap  behandle søknader om godtgjøring og utgiftsdekning til verger og representanter  gi samtykke til ulike disposisjoner for personer under vergemål  forvalte midler for mindreårige og voksne under vergemål  veilede om private alternativer til vergemål og behandle saker om fremtidsfullmakt  forberede saker om fratakelse av rettslig handleevne (tidligere omtalt som umyndiggjøring)  veilede om vergemålsordningen ved å holde foredrag og kurs for blant annet pårørende, institusjoner, kommuner og organisasjoner

→ V i forvalter midler for

→ E n verge ivaretar interessene til en person som har fått ­oppnevnt verge

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Illustrasjonsfoto

personer under vergemål

13

14

15

16

17

18

19


→ K ulturlandskap i Ås kommune

→ S kogfinneplassen Mikkelrud i Aurskog-Høland kommune

→ F ylkesmannen på

tur til Brønnøya i Asker kommune


Landbruk og miljøvern Landbruk Landbruksavdelingen skal legge til rette for at nasjonal politikk på landbruks- og matområdet følges opp i fylker og kommuner. Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Miljøvernavdelingen er statens tilsynsmyndighet, forvalter og veileder innen miljø og skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Fylkesmannen skal være kompetansesenter for kommunene og veilede om forvaltnings- og utviklingsoppgaver og bruk av juridiske og økonomiske virkemidler. Fylkesmannens oppgaver innenfor disse feltene er blant annet å:  bidra til en god arealforvaltning gjennom å veilede og følge opp kommunenes arealplaner  arbeide for en klimavennlig transportutvikling i regionen  ivareta naturmangfoldet og sikre de viktigste truete artene og naturtypene, blant annet gjennom forvaltning av verneområder  arbeide for å ta vare på verdifulle arealer til ­matproduksjon i tråd med ny nasjonal jordvernpolitikk, ta vare på kulturlandskapet og produktive skogarealer  legge til rette for utvikling av tradisjonelle og nye landbruksnæringer

→ S ørumneset naturreservat

 h indre alvorlig forurensning, blant annet ved å sette strenge vilkår for utslippstillatelser og føre tilsyn med forurensende virksomheter  b idra til å sikre god vannkvalitet i vassdrag og sjø og stimulere til god tilpasning til et klima i endring  b idra til at befolkningen i hovedstadsregionen får tilgang til kortreist mat  b ygge nettverk og partnerskap med offentlig og privat sektor for å fremme utviklingen av et bærekraftig landbruk  b idra til ivaretakelse av friluftsliv langs fjord, vassdrag og i Marka

→ E n av våre oppgaver er

å legge til rette for utvikling av landbruket

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


→ U tsikt mot Vestbanen og Aker brygge

→ B ebyggelse langs Andelva i Eidsvoll kommune

→ V i skal sikre at politiske

føringer blir fulgt i planog byggesaker


Plan og bygg Plan Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. Våre oppgaver på dette området er blant annet å:  følge opp at nasjonale interesser blir ivaretatt når kommunene disponerer arealer  bidra til å sikre at sentrale og lokale politiske føringer blir fulgt i plan- og byggesaker  behandle klager over kommunenes vedtak etter plan- og bygningsloven og bidra til at hensynene bak bestemmelsene i loven ivaretas  veilede kommuner, privatpersoner, næringslivet og eventuelt andre brukere om plan- og bygningslovgivningen  mekle i plansaker hvor det er fremmet innsigelser

→ V i veileder om plan-

→ H yttebebyggelse på

og bygningslovgivningen

Bleikøya i Indre Oslofjord

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


→ S tatsborgerseremoni i

Oslo rådhus 31. januar 2016

→ U nder statsborgerseremonien

deler fylkesmannen ut en bok til hver av de nye statsborgerne.

→ V i yter fri rettshjelp


Andre gjøremål Andre gjøremål

→ V i koordinerer kongelige

Foto: Ole Gunnar Onsøien

Som du har sett av de foregående sidene, har vi et bredt spekter av oppgaver. Det er ikke plass til å nevne alle i dette heftet, men noen av våre andre gjøremål er blant annet å:  behandle søknader om separasjoner og skilsmisser  yte fri rettshjelp  behandle klagesaker etter offentlighetsloven  behandle krav om statstilskudd til trossamfunn  gi apostille  arrangere statsborgerseremonier  gi råd, veiledning og informasjon til publikum om barneloven  behandle klagesaker etter alkoholloven  behandle saker om ekspropriasjon  behandle søknader om askespredning  behandle saker om lovlighetskontroll etter kommuneloven  behandle klagesaker etter lov om miljørettet helsevern  koordinere kongelige besøk i kommunene  koordinere besøk fra Stortinget i fylkene  behandle søknader om medaljer og ordener  behandle saker etter introduksjonsloven

→ H østen 2015 deltok vi

besøk i kommunene.

i planleggingen av kronprinsparets fylkestur i Akershus. Her fra ankomsten til Drøbak.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Oslo og Akershus Oslo og Akershus Oslo og Akershus er Norges to mest folkerike fylker, med til sammen 1,2 millioner innbyggere, noe som tilsvarer mer enn en femdel av landets befolkning. Begge fylkene er i stadig vekst. Våre to fylker er små i utstrekning, med til sammen 5 372 ­kvadratkilometer eller 1,66 prosent av Norges fastlandsareal. I gjennomsnitt bor det 233 innbyggere per kvadratkilometer i Oslo og Akershus – mot 16 innbyggere per kvadratkilometer på landsbasis. Oslo har 15 bydeler, mens Akershus består av 22 kommuner, per 2016. Når kommunereformen blir iverksatt i 2020, vil tallet på Akershus-kommuner kanskje være lavere og fylkesgrensene kan være justert. Hovedstadsregionen byr på stort mangfold – fra flerkulturell storby med industriområder og drabantbyer til Norges beste jordbruksland og store skogområder. Akershus konkurrerer med Østfold om å være landets kornkammer.

Over halvparten av innbyggerne i Akershus er bosatt i det som defineres av Statistisk sentralbyrå som tettstedet Oslo. Akershus har også fem egne byer: Lillestrøm, Sandvika, Ski, Drøbak og ­Jessheim. Som hovedstadsområde har Oslo og Akershus mange arbeidsplasser innen både offentlig og privat sektor. Det finnes flere store studieinstitusjoner i tillegg til Universitetet i Oslo. I Ås ligger ­Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Høgskolen i Oslo og Akershus har studiesteder ved Bislett i Oslo, Sandvika og Kjeller. I tillegg finnes det flere private høgskoler i Oslo-regionen. Som storby og hovedstad i et av verdens rikeste land trekker Oslo til seg studenter, arbeidssøkere og migranter fra hele Norge og store deler av verden. Dette har gjort hovedstadsområdet til en kulturell smeltedigel, noe som gjenspeiler seg blant annet i kulturog utelivstilbudet. Men befolkningsveksten i Oslo-regionen fører også til sosiale utfordringer og stort press på boligmarkedet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12, Postboks 8111 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Fotografer: Der ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av ansatte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Disse har bidratt: Ragnhildur Arnadottir, Rannveig Bjerkmo, Fakra Butt, Linda E. Eide, Ellen Marie Forsberg, Svein Gabrielsen, Honorata K. Gajda, Kari Øyen Gay, Are Hedén, Øyvind Østerhagen og Liv Ødegaard

Profile for Merkur Digitale Magasiner

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus