Page 1

Un nou camí per descobrir

Portafoli Digital de l’assignatura Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica


Agra誰ments


Índex Qui sóc jo? .................................................. 5 Introducció ................................................. 6 Mostra de dibuixos .................................. 7 Altres activitats desenvolupades ........ 34 Conclusions ............................................... 35


Qui s贸c jo?

il. -5-


Introducci贸

-6-


Mostra de dibuixos -7-


4 d'Octubre de 2012 Fet sobre paper blanc amb llapis, els ulls tancats, dibuixant la mà dreta amb la mà esquerra. 21x21cm Procés a l'aula

El

pri mer

i

es tra n y

c on ta c te

d ' a q u es t proc és q u e ta n t em va s obta r en u n pri n c i pi , però a mb el q u a l va i g g a u d i r mol tí s s i m.

-8-


4 d'Octubre de 2012 Fet sobre paper quadriculat amb bolígraf, els ulls tancats, dibuixant amb la mà esquerra. 21x21cm Procés a l'aula

S embl a q u e n o h i ets , q u e n o h i veu s , q u e n o s en ts , però l a teva tota l i ta t es tà i n vol u c ra d a en u n fu l l d e pa per.

-9-


18 d'Octubre de 2012 Dibuix realitzat sobre paper blanc amb bolígraf, els ulls tancats, dibuixant amb la mà esquerra i pintat amb colors de fusta. 21x21cm Procés individual I n c on s c i en tmen t l ' es pa i g ra n s

c om mu rs ,

reg a l i ms fu l l .

- 10 -

de

si

he es

l i mi ta t tra c tés

i mped i n t c ol or

per

a i xí tot

de el s el


25 d'Octubre de 2012 Fet amb llapis, llapis de colors, retoladors, rímel, ombra d'ulls, obrint i tancant els ulls, amb la mà esquerra. 21x21cm Procés a l'aula L a meva mà fl u ï a pel pa per c om l es

on a d es

u ti l i tz a n t que

- 11 -

ten i a

s obre tots al

el

el s s eu

ma r,

ma teri a l s a ba s t.


25 d'Octubre de 2012 Realitzat amb llapis, llapis de colors i cera vermella obrint i tancant els ulls, amb la mà esquerra. 21x21cm Procés individual La

meva

ha

c omen ç a t

a

d i bu i xa r a l vol ta n t d el pa per, però a mb u n a g ra n a bs en c i a : el tota l d es c a n s d el c ervel l .

- 12 -


29 de Novembre de 2012 Dibuix figuratiu realitzat sobre paper blanc amb la mĂ esquerra utilitzant llapis i llapis de colors, obrint i tancant els ulls. 21x21cm ProcĂŠs individual S empre

i n ten to

veu re

pos i ti va d e l es c os es , q u e em s embl a el

la i

pa rt d' al l ò

pi tj or i n ten to

treu re' n profi t i a pren d re.

- 13 -


20 de Desembre de 2012 Dibuix figuratiu realitzat sobre paper blanc amb la mà esquerra utilitzant cola blanca i espècies, obrint i tancant els ulls. 21x21cm Procés individual M' he el emen t

d el

s ervi r

per

n omés que

- 14 -

a d on a t

em ten i a

que meu

en torn

c rea r

cal í a al

q u a l s evol em

d i bu i xos ,

a d on a r- me meu

pot d el

vol ta n t.


24 de Gener de 2013 Dibuix figuratiurealitzat sobre paper blanc amb la mà esquerra i els ulls tancats utilitzant retoladors. 21x21cm Procés individual U n a a l eg re fon t d ' i n s pi ra c ó q u e a fa vorei x

el

d ' a pren en ta tg e d on a r- me

de

la

meu i

em

- 15 -

va

i mporta n c i a

tra n q u i l · l i tz a r- me c omen ç a r.

proc és

a ba n s

fer de de


14 de Febrer de 2013 Dibuix lliure realitzat sobre paper blanc amb la mà esquerra i els ulls tancats utilitzant pintures. 21x21cm Procés a l'aula

L a s en s a c i ó d ' obri r el s u l l s i veu re

un

m' es pera va em

va

d i bu i x em

c os ta r

va

que

s orpren d re

no i

d ' a s s i mi l a r.

- 16 -


14 de Febrer de 2013 Dibuix lliure fet sobre paper blanc amb la mà esquerra utilitzant els dits i amb els ulls tancats. 21x21cm Procés a l'aula L a s en s a c i ó d e s en ti r q u e el q u e fa s n o t' a g ra d a i ,

c a n vi a n t l a

mi ra d a , troba r- l i u n s en ti t i l a i l · l u s i ó per c on ti n u a r en a q u es t proc és .

- 17 -


1 de Març de 2013 Dibuix lliure fet sobre paper blanc amb la mà esquerra utilitzant ceres, obrint i tancant els ulls. 21x21cm Procés individual H i h a momen ts en q u e vei g q u e el c a bd el l

s erà

d es en red a r,

i mpos s i bl e

pero

troba ré l ' i n i c i

i

poc el

a

fi n a l

de poc que

em permetra n c on ti n u a r en d a va n t.

- 18 -


6 de Març de 2013 Dibuix lliure realitzat sobre paper blanc amb la mà esquerra i els ulls tancats utilitzant un retolador vermell. 21x21cm Procés individual

La

mú s i c a

cl àssi ca

i

l ' a rt

pl à s ti c pod en i n terrel a c i on a r- s e per

gui ar

i n fa n ti l .

- 19 -

l ' adul t

cap

a

l ' a rt


6 de Març de 2013 Forma realitzada a partir d'un full DIN A4. 9x10cm Procés a l'aula

Al l ò més peti t i q u e pot pa s s a r d es a perc ebu t a rri ba r formes

a i

di a

a

c on c ebre c rea c i on s ,

di a

pot

mi l ers

de

cadascuna

a mb u n es pa rti c u l a ri ta ts .

- 20 -


12 de Març de 2013 Dibuix lliure fet sobre paper blanc amb la mà esquerra utilitzant aquarel·les i cotó, obrint i tancant els ulls. 21x21cm Procés individual El

c el

és

i mmen s

i

d ón a

mol ta

s en s a c i ó d e l l i berta t mi ra r el s n ú vol s ,

que

pod en

mou re' s

l l i u remen t c a p a l l à on vu l g u i n .

- 21 -


13 de Març de 2013 Collage realitzat sobre paper blanc utilitzant pintures i un retall de revista, amb els ulls oberts i la mà dreta. 21x21cm Procés a l'aula A veg a d es n o s óc c a pa ç d ' a d on a rme

d' al l ò

vol ta n t,

en

que

pa s s a

c a n vi ,

a

al

meu

veg a d es

es ti c més a ten ta a l q u e pa s s a a l ' a tre c a n tó d el món .

- 22 -


21 de Març de 2013 Figura fet amb fang a l'aire lliure incloent elements de la natura. 9x5cm Procés a l'aula

U n a g ra n a n g oi xa i l i mi ta c i ó q u e va i g

s en ti r

d ' a q u es ta gaudi r

- 23 -

d el

a mb

fi g u ra

la

rea l i tz a c i ó

va n

proc és

de

fer- me

no

c rea c i ó.


21 de Març de 2013 Figura fet amb fang a l'aire lliure amb elements de la natura. 8x8cm ProcÊs a l'aula Va i g

ten i r

oportu n i ta t d es a profi ta r,

el

una

s eg on a

que

va i g

fet d e s en ti r-

me obs erva d a em va c on d i c i on a r i l i mi ta r

a

l ' h ora

de

c rea r

a q u es ta fi g u ra .

- 24 -


28 de Març de 2013 Dibuix lliure realitzat sobre paper blanc amb la mà esquerra i els ulls tancats utilitzant cafè diluït en aigua. 21x21cm Procés individual

L ' el ec c i ó d e d i vers os c a mí n s em fa d i feren t, d etermi n a n t a i xí l es meves experi èn c i es vi ta l s .

- 25 -


2 de Abril de 2013 Dibuix figuratiu fet obrint i tancant els ulls, amb la mà esquerra, utilitzant espècies i cola. 21x21cm Procés individual L a c l a u per d es c obri r el món l a ten i m

n os a l tres

en vol ta ts

de

ma tei xos ,

pos s i bi l i ta ts

en c a ra es ta n per d es c obri r. ma tei x a n a r.

- 26 -

d ec i d ei x

cap

a

on

que Un vol


4 d'Abril de 2013 Figura realitzada amb materials reciclats. 9x9cm ProcĂŠs a l'aula

L es tren es i el s c ol ors l l a mpa n ts q u e mol tes d on es a fri c a n es porten a l s c a bel l s d es perten en mi g ra n c u ri os i ta t i mol ta

- 27 -

a l eg ri a .

una

em tra n s meten


4 d'Abril de 2013 Figura realitzada amb materials reciclats. 3x11cm Procés a l'aula P reoc u pa c i ó

quan

vei g

que

l es

pers on es es preoc u pen més per l a s en y a l d el s eu tel èfon mòbi l q u e per l es pers on es q u e ten en a l s eu c os ta t. a pa rel l s

Vi s c a mb pers on es o a mb tec n ol òg i c s ?

- 28 -


9 d'Abril de 2013 Figura realitzada amb materials reciclats. 3,5x5cm Proc茅s individual Veu re a q u es ta c rea c i 贸 em rec ord a a l s n a d on s q u a n d es c obrei xen l es peti tes mu n ta n y es pu n xeg u d es q u e el s s u rten a l a s eva boc a en el s pri mers

mes os

de

vi d a .

- 29 -


14 d'Abril de 2013 Dibuix figuratiu realitzat amb pintures sobre paper blanc amb la mà esquerra, obrint i tancant els ulls. 21x21cm Procés individual. L ' a i g u a c a u d e l a fon t l l i s c a n t a mb

s u a vi ta t

i

s i l en c i ,

c ri d a r l ' a ten c i ó d el s q u i al

- 30 -

s eu

vol ta n t.

s en s e es ta n


20 d'Abril de 2013 Dibuix lliure realitzat sobre paper blanc amb ceres, els ulls oberts i tancats i la mà esquerra. 21x21cm Procés individual Rec ord a n t

el s

i ni ci s

d ' a q u es t

proc és , d ei xa n t a l a meva mà q u e

- 31 -

g a u d ei xi

d u ra n t

rea l i tz a n t

un

uns

d i bu i x

mi n u ts

a bs tra c te.


28 d'Abril de 2013 Dibuix figuratiu realitzat amb pintures, els ulls tancats i la mà esquerra. 21x21cm Procés invidivual

La

pl u j a

d ' a q u es ts

d i es

ha

h u mi tej a t el s c a rrers d e l a meva c i u ta t,

pl en ts d ' a i g u a ,

pa ra i g ü es

i

ba s s a l s ,

pres s a .

- 32 -


20 de Maig de 2013 Dibuix figuratiu realitzat sobre paper blanc utilitzant pintures, obrint i tancant els ulls i amb la mà esquerra. 21x21cm Procés individual La

forç a

d el

ven t

empen y

a mb

forç a el s a rbres q u e ves tei xen l a c i u ta t d e Ba rc el on a , tots verd s i fl ori ts g ra c i es a l ' en erg i a d e l a pri ma vera .

- 33 -


Altres activitats desenvolupades

- 34 -


Conclusions Aquest procés ha fet que canviï la meva mirada totalment respecte al dibuix infantil i m'ha fet adonar-me de molts aspectes de la meva infància, i sobretot la sobrevaloració que té el fet d'intentar copiar o reproduir un dibuix o una figura tal i com la veiem. Valoro aquesta experiència molt positivament, tot i que en un inici em costés d’entendre i d’acceptar aquesta nova manera de treballar, però penso que he aconseguit canviar la meva mirada, i m’he adonat que ara valoro molt més els dibuixos realitzats pels infants del meu entorn. En definitiva, estic satisfeta amb el treball realitzat, amb els seus avenços i estancaments, tot forma part del procés. - 35 -


Aquest portafoli mostra un recull de dibuixos realitzats a l'assignatura Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica per tal d'entendre i apropar-nos una mica més al dibuix infantil, mostrant així els avençons i dificultats amb què m'he trobat.

Portafolis de Meritxell Muñoz  

Aquest és el meu portafolis de l'assignatura Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la UB (2012-2013)