Page 1

La comunitat educativa


Índex ‡

Què és?

‡

Qui pertany? ‐ Família ‐ Escola ‐ Relació família ‐ escola 

‡

Trastorns de conducta

‡

Recursos que té la comunitat educativa

‡

Posició nostra i conclusions


1- Què és? ‡

La comunitat educativa és integrada per totes les persones i  les institucions que intervenen en el procés educatiu.


2- Qui pertany? ‡

En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els  professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els agents locals i els  agents territorials i socials i les associacions que els  representen, i també els col∙legis professionals de l'àmbit  educatiu, les associacionisme educatiu, les entitats esportives  escolars i els professionals, empreses, i entitats de lleure i de  serveis educatius.


Personal d’administració i serveis

Ajuntament

Equip directiu

Pares i Mares AMPA

Consell Escolar

Claustre de professors/es Director/a Secretari/ària Cap d’estudis

Coordinador/a Coordinador/a Coordinador/a Coordinador/a

Cicle Cicle Cicle Cicle

infantil inicial mitjà superior


2.1- Família ‡

Definició: és una entitat social i econòmica composta com a  mínim per un o més progenitors i els seus fills. 

‡

Com actua la família amb un nen que presenta algun  trastorn ?


2.2- Escola ‡

Definició: és un agent de socialització actiu i intencionat, ja que pot ser  considerada l’instrument bàsic que utilitzen els grups humans per  promoure i desenvolupar la socialització. 

‡

Òrgans més importants: ‐ Equip directiu ‐ Claustre  ‐ AMPA ‐ Consell Escolar  ‐ Monitors de menjador i extraescolars ‐ EAP


2.3- Relació família - escola ‡

Actualment la família i l’escola són dos contextos diferents,  però que alhora comparteixen un mateix objectiu: afavorir el  ple desenvolupament del infant. 

‡

Autor: Bronfenbrenner

‡

Sistemes de comunicació

‡

Actualitat relació família ‐ escola


3- Quins trastorns de conducta podem trobar? ‡

Hiperactivitat

‡

Autisme

‡

Dèficit d’atenció global 

‡

Comportament agressiu


4- Quins recursos té la comunitat educativa? ‡

Ley Orgánica de Educación (LOE)

‡

Llei d’Educació de Catalunya (LEC)


5- Posició nostre i conclusions ‡

La família i la societat han canviat: l’escola té una major responsabilitat  educativa. 

‡

Bona relació entre els docents de l’escola i la família:  mateixos objectius i actuar de forma conjunta. 

‡

L’escola ha de tenir les eines i els recursos suficients. 

‡

Teoria i pràctica dos aspectes diferents.

‡

Bona relació entre tota la comunitat educativa.


Treball realitzat per : Jennifer Coromina Sara Ruiz  Laia Salvador  Pilar Soldevila

Sociologia de l’Educació Grau en Mestre d’Educació Infantil (T1) Abril 2010 

Comunitat Educativa  

Presentació informativa del què són les comunitats educatives, a qui pertanyen, transtorns de la conducta, recursos que té la comunitat educ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you