Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

TEMË DIPLOME LËNDA : PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE '' GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR ''

Komisioni:

ida. Dervish QERRETI ida. Xhelal LLONÇARI ida. Dukagjin HASIMJA

Punoi: Meriton BAJRAMI


L

±0 .000

+ 0.00

D2 m ² 5 58 41 DALJA NGA GARAZHA

+ 17.00

IS

7%

7%

14%

14%

14 %

14 %

7%

7%

+ 17.00

1

2

3

5

J

4

6

NGI I PARKI AR VU REZ ER

+ 0.00

-

J

HYRJE NE AUTOSALLON

16

D1 m² 5 67 ULSET

ZBR ITJE

R 6.00 0

J

±0.000

-3. 000

-1 .000

-

J

D RIL IN

21 RT V

-0. 575

JA

-3.0 00

01 Temë Diplome

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI

V

SITUACIONI EKZISTUES

J

-

R 4. 000

-1 .00 0

K - K

J

C1 m ² 7 77 44

+ 15.50

P+4+K 7%

7%

NGR ITJE

ntori" "19 Në Rruga

SH RI IP

7%

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

7%

7%

7%

14%

14 %

14%

14%

GELB RIMI

I R IN LATI PAL

7%

7%

R 4 .000

I GE LB RIM

NI IO AD ST HYRJA NE GARAZHE

+ 0.00

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

NGR ITJE

D3 m ² 1 60 36 Kontrolla

Lumi Prishtevkë

Rruga "Brigada e Rinisë"

ZBR ITJE

G G D9 m² 7 47

Arbëria

J J

-

A -

L - L

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

A

L

L - L

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

L - L

D

-

D D8 m² 49 K - K 20

D

K - K S NË TI

K - K

13

0 D1 m² 2 63

L - L

C


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

G

-

a tez Qy

G

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

jto Pe

D5 m² 36 12 -

D

n

D

K - K

D2 m² 5 58 41

K - K

J

-

J

Rruga

C -

ntori"

D1 m² 5 67 16

C

D

I

INIS R I I AT PALL

JA

"19 Në

D3 m² 1 60 36

D6 m² 73 25

K - K

D RILIN

D4 m² 92 73

C1 m² 7 77 44

NI IO AD ST

R 4.000

6

R 6.000

5 4 3

GE LB RI MI

21 RTV

14%

+ 17.00

7%

7%

+ 15.50

14%

7%

+ 17.00

DALJA NGA GARAZHA

7%

7%

14%

7%

P+4+K

7%

14%

7%

14%

HYRJE NE AUTOSALLON

14%

GEL BR

63 62 61

IMI

7%

H

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

64

D + 0.00 ±0.000

+ 0.00

-

L

C

L

ËS IN

² C3 9m 51 14

14%

7%

14%

7%

L Kontrolla

R 4.000

TAXI

TAXI

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

J ULSET

-1.000

J

-0.575

-

J

A

Rruga "Brigada e Rinisë"

0 D1 m² 2 63 13

-

L - L

-3.000

A

Lumi Prishtevkë

-3.000

-1.000

L - L

K - K

D8 m² 49 K - K 20

D9 m² 77 14

K - K L - L

+ 0.00

J

L

-

7%

-

K - K

L - L

² D7 5m 08 13

HYRJA NE GARAZHE

L - L

-

T SH RI IP

K

INGI I PAR K UAR V RE ZER

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

C2 m² 94 73

2 1

H

I K

±0.000

D

-

J

J

-

-

A

Arbëria

SITUACIONI I GJERË

02 P=1:1000

V

Temë Diplome

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

IO AD ST

J

I NI

IS N I R I I T A L L PA

J

-

ËS IN

² C1 7m 77 44

HT IS PR ±0.000

R 4.000

R 6.000

INGI I PA RK UAR V REZER GE LB RI MI

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

1 2 V RT

810

810

825

7%

+ 17.00

14

13

12

11

10

09

08

9,810 810

810

810

85

825

7%

14%

810

810

810

350

7%

+ 15.50

+ 17.00

810

HYRJE NE RESTORAN

F

810

G

DALJA NGA GARAZHA

14%

85

810

810

H

350

09 '

06 '

07

06

05

04

03

02

01

±0.000

7%

7%

14%

P+4+K

14%

+ 20.40 7%

7%

HYRJE NE AUTOSALLON

+ 20.40 7%

810 5,670

E

14%

P+4+K D

Bicikletat

QENDRA TREGETARE

7%

±0.000

14%

B

810

±0.000

GELB RIMI

C

810

±0.000

HYRJA NE GARAZHE

810

+ 15.50 + 17.00

+ 17.00 7%

7%

14%

7%

A

14%

Kontrolla

±0.000

J

R 4.000

TAXI

J L - L

-3.000

-1.000

D 13

Rruga "Brigada e Rinisë"

P=1:400

V

Temë Diplome SITUACIONI I NGUSHTË

-3.000

-1.000

A

Lumi Prishtevkë

L - L

ULSET

L - L

K - K

-

TAXI

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

J

-0.575

-

J

03 Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

Temë Diplome SKICAT DHE ANALIZAT

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

04 Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

14

13

12

11

10 Pëgatitja e vrazhdë

Pëgatitja finale

5

2

G

3

Depo

Casino

Larja e enëve

4

Pijet

-18/-240C 180x200

Mini BAR

DALJA NGA GARAZHA

T

Holli

810

Agjension Turistik

Holli

10 %

Ofisi

10 %

Ofisi

H

06

09

'

'

07

08

09

GELBRIMI

06

05

04

03

01

02

±0.0

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

P/4

P/3

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

Suvenire

Butik

1

Elm.peshkimit Dyqan Fitnesi

Butik

810

Argjentari

F

Barnatore

Byzhiteri

WC -F

810

Argjentari

Garderoba FILTRAT E ZJARRIT

Holli

AUTO SALLON

Holli

810

±0.0

RESTORANI

TEL.URGJENCES

±0.0

Info

Fast Food

Orëtar

Vazo

C

Librari

SHERBIMET

Orëtar

810

D

TEL.URGJENCES

5,670

WC -F

Mobileri

Dhurata

±0.0

HIDRANTI

HIDRANTI

E

FILTRAT E ZJARRIT

FILTRAT E ZJARRIT

FILTRAT E ZJARRIT

WC -M

20 x 17.5 = 3.500 m

Bicikletat

Holli

WC -M

20 x 17.5 = 3.500 m

±0.0

WC -F

HIDRANTI

P/2

HIDRANTI

QENDRA TREGETARE

Garderoba

HYRJE NË AUTOSALLON

Butik Sportiv

CD - Shoop

Mob.Shop

Garderoba

Mob.Shop

Mini market

HYRJE NË RESTORAN

WC -M

P/2

PRITJA

Ëmbeltore Lulishte

810

Kepucë

Compujuters

DREJTORI

Kepucë

SALLA E MBLEDHJEVE

10 %

P/1

Frizer - F

10 %

P/1

Holli

A

Holli

2

Frizer - M

3

HYRJA NË GARAZHE

810

4

B

5

Bastore

je yr H

Kontrolla

±0.0

350

810

810

810

825

85

810

810 9,810

810

85

825

810

810

810

350

Sigurimi

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

TAXI

P/4

P/3

TAXI

R 4.0

BAZA E PËRDHESES

05 P=1:200

V

Temë Diplome

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË HYRJA NË QENDËR TREGETARE

P/4

P/3

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

+ 3.50

10 %

7%

14%

7%

13

12

G

Pëgatitja finale

Ofisi

Pëgatitja e vrazhdë

810

Mini BAR

DALJA NGA GARAZHA

Ofisi

06

09

'

'

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01 ±0.00

H

14

GELBRIMI

±0.00

Suvenire

Elm.peshkimit

810

Argjentari

14%

Garderoba

7% HIDRANTI

WC -M

WC -F

FILTRAT E ZJARRIT

±0.00

±0.00

RESTORANI

810

±0.00 Holli

20 x 17.5 = 3.500 m

D

AUTO SALLON

14%

7%

Holli

TEL.URGJENCES

TEL.URGJENCES

7%

+ 3.50

7%

14%

7%

±0.00

Info

Fast Food Dhurata

±0.00

Holli

810

WC -M

FILTRAT E ZJARRIT

HIDRANTI

E

FILTRAT E ZJARRIT

WC -F

Garderoba

7%

20 x 17.5 = 3.500 m

Bicikletat

7%

HIDRANTI

P/2

14%

HIDRANTI

QENDRA TREGETARE

7%

HYRJE NË RESTORAN

+ 3.50

P/2

C

Orëtar

5,670

Argjentari FILTRAT E ZJARRIT

Butik Sportiv

HYRJE NË AUTOSALLON

Mob.Shop

Mini market

810

Garderoba

F

Butik

Ëmbeltore Lulishte

810

Kepucë

B

SALLA E MBLEDHJEVE

HYRJA NË GARAZHE P/1

810

+ 3.50

10 %

±0.00

14%

P/1

7%

A

7%

je yr H

Kontrolla

±0.00

350

810

810

810

825

85

810

810

810

85

825

810

810

810

350

9,810

Sigurimi

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

TAXI

P/4

P/3

TAXI

R 4.0

PERDHESA - KATI I PARË

06 P=1:200

V

Temë Diplome

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

IM

I

QENDËR TREGETARE

GE LB R

P/4

P/3

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

14

13

12

11

' 09

' 06 H

7%

7%

ZBRITJE

14%

7%

18

14%

154

7%

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

±0.000

109

17

ZBRITJE

49

153

HYRJE NE AUTOSALLON

810

142

IMI

140

810

GEL BR

141

57

NGRITJE

139

2

810

63 62 61

58

173

109

172

109

109

109

59

91 90 89 88

64

37 36

810

145 143

56

92

38

5

P/2

171

NGRITJE

170

35

138

87

34

137

169

136

61

4

168

135

62

6

167

134

63

86

59

33

64

85

58

32

5

5,670

147 146

7%

144

14%

Tel.URGJENCES

94

Tel.URGJENCES

7%

84

57

31

4

810

149 148

FILTRAT E ZJARRIT

HIDRANTI

FILTRAT E ZJARRIT

95

7%

93

Tel.URGJENCES

Tel.URGJENCES

39

14%

HYRJE NE RESTORAN

150

56

99 97 96

HIDRANTI

FILTRAT E ZJARRIT

FILTRAT E ZJARRIT

43 42 41 40

98

44

11 10 9 8 7 6

7%

83

56

30

3

810

152

50

151

69

64

51

102 101

71 70

47 46 45

12

100

ZBRITJE 48

15 14 13

F E D

7%

NGRITJE

166

14%

NGRITJE

165

7%

+6.5

133

7%

131

14%

29

B

164

130

7%

±0.000

163

129

WC -F

+8.0

82

28

C

7%

HIDRANTI

QENDRA TREGETARE

162

14%

WC -M

81

+8.0

27

Bicikletat

161

128

7%

80

26

+6.5

160

127

ZBRITJE

79

WC -M

159

126

7%

HIDRANTI

25

WC -F

78

14%

158

125

77

24

7%

157

124

64

56

23

NGRITJE

P/1

A

1

174

P/1

69

76

22

HYRJA NE GARAZHE

70

75

51

21

±0.000

71

74

50

20

ZBRITJE

123

73

49

G

16

109

19

P/2

+8.0 109 109

+6.5

156

+8.0

810

155

109 109

DALJA NGA GARAZHA

350

810

810

810

825

85

810

810

810

85

825

810

810

810

350

9,810

Kontrolla

±0.000

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

KATI KARAKTERISTIK

P=1:200

V

Temë Diplome

J

P/4

P/3

-

J

R 4.000

07

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

GE LB R

IM I

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

810

810

825

14%

810

810

7%

810

85

825

7%

ZBRITJE

14%

14

13

12

11 810

810

810

350

7%

+ 15.50

+ 17.00

ZBRITJE

ZBRITJE

+ 17.00

810

HYRJE NE RESTORAN

64

F

810

G

DALJA NGA GARAZHA

85

9,810

810

810

H

350

10

09

08

09 '

06

'

07

06

05

04

03

01

02

±0.000

ZBRITJE 7%

7%

14%

14%

7%

NGRITJE

7%

NGRITJE

14%

±0.000 810

63

NGRITJE

B

61

NGRITJE

62

HYRJA NE GARAZHE

7%

NGRITJE

7%

14%

7%

+ 17.00

A

14%

810

+ 15.50 + 17.00

GEL BRIM I

C

810

7%

+ 20.40

HYRJE NE AUTOSALLON

+ 20.40

810

P+4+K

5,670

E

14%

P+4+K D

Bicikletat

QENDRA TREGETARE

7%

ZBRITJE

±0.000

Kontrolla

±0.000

TAXI

HYRJA NË QENDËR TREGETARE

R 4.000

TAXI

FASADA E PESTË

08 P=1:200

V

Temë Diplome

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

+19.8

+19.8

+15.5

+15.5

+15.5

+12.5

+12.5

+12.5

+9.5

+9.5

+6.5

+6.5

+3.5

+3.5

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

H

G

F

E

D

C

B

A

+19.8

Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

Terasa + 15.50 Kati i katertë + 12.50 DETALI - 06 -

+9.5

Kati i tretë + 9.50

+6.5

DETALI - 02 -

Kulmi + 19.80

Kati i dytë + 6.50

+3.5

Kati i parë + 3.50 DETALI - 06 -

±0.0

Keramika Ngjitesi 810 PVC Folie Termoizolimi Nivelizimi Themele Pllakë Shtesa mbrojtese Hidroizolimi Shtresa rrafshuese Zhavori

+17.0

810

Përdhesa 0.00

810

810

14

'

13

12

5,670

09

' 06 Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

810

10

08

07

06

05

04

03

02

PRERJA P / 3

810

09

810

01

±0.0

11

±0.0

+20.4

+17.0

Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

+20.4

Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

+17.0

Terasa + 17.00

+15.5 +14.0

DETALI - 01 -

+14.0

+11.0

+11.0

+8.0

+14.0 +12.5

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+9.5

Kati i katertë + 14.00

+11.0

+8.0

Kati i tretë + 11.00

+8.0

Kati i dytë + 8.00

+6.5 +5.0

+5.0

+5.0

Kati i parë + 5.00

+3.5 DETALI - 06 -

±0.0

±0.0

350

PRERJA P / 1

810

810

±0.0

Keramika Ngjitesi 810 PVC Folie Termoizolimi Nivelizimi Themele Pllakë Shtesa mbrojtese Hidroizolimi Shtresa rrafshuese Zhavori

Temë Diplome PRERJET - P1 / P3 -

825

85

810

810 9,810

±0.0

810

85

825

Keramika Ngjitesi 810 PVC Folie Termoizolimi Nivelizimi Themele Pllakë Shtesa mbrojtese Hidroizolimi Shtresa rrafshuese Zhavori

810

Përdhesa 0.00

810

350

09 P=1:200

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

+20.4

+20.0

+19.8

C

B

+20.0

+15.5

+15.5

+15.5

+12.5

+12.5

+12.5 Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+9.5

+6.5

+6.5

+6.5

+3.5

+3.5

+3.5

±0.0

±0.0

810

Kulmi + 19.80

Terasa + 15.50 DETALI - 02 -

Kati i katertë + 12.50

DETALI - 04 -

+9.5

+9.5

DETALI - 06 -

Keramika Ngjitesi 810 PVC Folie Termoizolimi Nivelizimi Themele Pllakë Shtesa mbrojtese Hidroizolimi Shtresa rrafshuese Zhavori

Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

DETALI - 05 -

Ventilimi

DETALI - 01 -

A

D

E

F

G

H

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

Kati i tretë + 9.50 Kati i dytë + 6.50 Kati i parë + 3.50

±0.0

810

810

810

Përdhesa 0.00

810

810

5,670

+17.0

+20.4

+17.0

DETALI - 01 -

+14.0

+11.0

+14.0

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+8.0

DETALI - 02 -

DETALI - 03 -

+8.0

+9.5

+9.5

+8.0 +6.5

+5.0

+5.0

+14.0

+9.5

Epokon Beton Estrich Betonarme Ll. Vazhdues

350

810

14

13

Kati i katertë + 14.00

+11.0

Kati i tretë + 11.00

+8.0

+8.0

+5.0

+5.0

Kati i dytë + 8.00

+6.5

+5.0

Kati i parë + 5.00

+3.5

+3.5

DETALI - 06 -

±0.0

Keramika Ngjitesi 810 PVC Folie Termoizolimi Nivelizimi Themele Pllakë Shtesa mbrojtese Hidroizolimi Shtresa rrafshuese Zhavori

Terasa + 17.00

DETALI - 03 -

DETALI - 06 -

±0.0

12

+14.0

+11.0

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+6.5

+3.5

+17.0

+12.5

+12.5

+11.0

+17.0 +15.5

+15.5

+12.5 +11.0

Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

+20.4

+15.5 +14.0

11

' 09

' 06 Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

PRERJA P / 4

±0.0

810

±0.0

±0.0

825

85

810

810 9,810

810

85

±0.0

825

Keramika Ngjitesi 810 PVC Folie Termoizolimi Nivelizimi Themele Pllakë Shtesa mbrojtese Hidroizolimi Shtresa rrafshuese Zhavori

810

Përdhesa 0.00

810

350

PRERJA P / 2

Temë Diplome PRERJET - P2 / P4 -

10 P=1:200

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


14

13

12

11

'

7%

7%

14%

7%

810

14%

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

09

' 06 H

7%

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

+11.0

+9.5

F

810

G

+11.0

7%

7%

14%

7%

810

B

810

C

810

TEL.URGJENCES

TEL.URGJENCES

D

5,670

14%

HIDRANTI

7%

7%

FILTRAT E ZJARRIT

14%

FILTRAT E ZJARRIT

7%

FILTRAT E ZJARRIT

7% HIDRANTI

E

14%

HIDRANTI

7% HIDRANTI

FILTRAT E ZJARRIT

810

KONSTRUKSIONI - MESKATESHI ''PLLAKË MASIVE ''

+11.0

+9.5

810

+11.0

14%

7%

7%

14%

7%

A

7%

350

810

810

810

85

825

810

810

810

85

825

810

810

810

350

9,810

PLLAKAT THEMELI PLLAKË

+20.4

TRAJET - BETONARME

BERTHAMAT - BETONARME

+17.0 +15.5

+17.0

+17.0

+14.0

+14.0

+12.5

+12.5

+11.0

+8.0

+9.5

+9.5

+9.5

+6.5

+6.5

+6.5

+3.5

+3.5

+8.0

+5.0

+8.0

+5.0

±0.0

810

KONSTRUKSIONI - BERTHAMAT BETONARME

+15.5

+14.0 +12.5

810

14

MESKATESHI ''PLLAKË MASIVE ''

+11.0

350

13

12

' 09

' 06 +20.4

+14.0

BERTHAMA

11

10

09

08

07

06

PLLAKAT MESKATSHE

05

03

04

TRAJET

02

01

SHTYLLAT

+5.0

±0.0

810

±0.0

±0.0

825

85

810

810

+5.0

810

85

±0.0

825

810

810

810

350

9,810

SHTYLLAT - BETONARME

THEMELI PLLAKË

KONSTRUKSIONI - RAMPAT BETONARME

Temë Diplome KONSTRUKSIONI

11 P= 1:300

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

C

B

+20.4

+20.0

+17.0

+17.0

+14.0

+14.0

+11.0

+11.0

+8.0

+8.0

+5.0

+5.0

±0.0

±0.0

810

810

810

A

D

E

F

G

H

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

810

810

Terasa + 17.00 Kati i katertë + 14.00 Kati i tretë + 11.00 Kati i dytë + 8.00 Kati i parë + 5.00

Përdhesa 0.00

810

810

5,670

14

13

12

11

' 09

' 06 +17.0

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

DUKJA VERIORE

+17.0

+17.0

Terasa + 17.00

+15.5 +14.0

+14.0

+14.0 +12.5

Kati i katertë + 14.00

+9.5

Kati i tretë + 11.00

+11.0

+8.0

+8.0

+8.0

Kati i dytë + 8.00

+6.5 +5.0

+5.0

+5.0

Kati i parë + 5.00

+3.5

±0.0

±0.0

350

810

810

±0.0

810

825

85

810

810

±0.0

810

85

825

810

810

Përdhesa 0.00

810

350

9,810

DUKJA PERENDIMORE

Temë Diplome DUKJET

12 P=1:200

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

H

G

F

E

D

C

B

A

+20.0

+17.0

+17.0

+14.0

+14.0

+11.0

+11.0

+8.0

+8.0

+5.0

+5.0

Terasa + 17.00 Kati i katertë + 14.00 Kati i tretë + 11.00 Kati i dytë + 8.00 Kati i parë + 5.00

+0.0

Përdhesa 0.00

810

810

810

810

810

810

810

5,670

DUKJA JUGORE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

'

'

06

09

+17.0

+17.0

+17.0

Terasa + 17.00

+15.5 +14.0

+14.0

+14.0 +12.5

Kati i katertë + 14.00

+9.5

Kati i tretë + 11.00

+11.0

+8.0

+8.0

+8.0

Kati i dytë + 8.00

+6.5 +5.0

+5.0

+5.0

Kati i parë + 5.00

+3.5

±0.0

±0.0

350

810

810

±0.0

810

825

85

810

810

±0.0

810

85

825

810

810

Përdhesa 0.00

810

350

9,810

DUKJA LINDORE

Temë Diplome DUKJET

13 P=1:200

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

105

5

3

65

27 3

5

27 3

200

27 3 27

501

120

3 27

27 5

3

195

27

3

27

120

3

27

3

27 5

396

3

27

3

501

3 27 91

3

1

27 20

20

1

27

54.97

5

60

16

4 4

70.73 70

a

13

5

31.03 22

85

80

10

30

a

120.03 83

37.03

35

40

175

5

5

490

405

TSHE

S5

DETALI - 02 -

P = 1:50

Sistemi i Varjes 12 GA

Mbyllja Përfundimtare (Opcionale)

P = 1:2

P = 1:2

A

S2

10 9

S3

300

KUTIAT METALIKE 60x60x3 mm MVESHJA NGA LLAMARINA E ALIMINIT ( 3 mm ), E NGJYROSUR ME TEKNOLOGJI ''POWDER COATING''

Granit 3cm

8

Ngjitësi

7 6

15.0

Estrihu 15.0

Ll.vazhdues

12

15.0

GARDHI

5

Beton Arme

5

1 3 12 3

1.5 1

2 1

5.5 Paneli 84G V-7 Konstruksioni

DETALI - 06 -

"HUNTER DOUGLAS" 84G ME KONSTRUKSION MBAJTËS V7 - AKSONOMETRIA

P = 1:2

Max. 30 cm

Ballorja 1.5 cm

DETALI - 06 -PLAFONI I LËSHUAR "ARMSTRONG" ME PLLAKAT NGA FIBRAT MINERALE

P = 1:2

B

DETAL I SHKALLËVE KRYESORE

5.5

DETALI - 04 -

4 2 1 5

4.3

Paneli 84G

1

1

Sistemi i Varjes 12 GA

Ngjitësi 1cm

P = 1:50

3

9.8

m HE x3 m KATS 80x60 KEN MES E IK A TAL NE PLL T ME KUTIA FORCUAR E PER

5

1 - Vidë me Upë 2 - Armstrong Profili 100mm (BP 544206 A) 3 - Armstrong "Axiom Universal" T-mbajtësi Linear (BPA 339) 4 - Varëse nga teli i çelikut 2mm 5 - Armstrong "Peakform" Trarëza Metalike 6 - Armstrong Pllaka nga Fibrat Minerale 60 x 60 cm

Basamaku 3cm

DETALI - 03 -

1

Ll.vazhdues

30

2

6

13 4 3

3 33

30

15.0

30

5

4

4.3

11

Shiriti ngjitës Vidë vetfiletuese TN Profil UW Profil CW Pllakë gipsi Knauf "Hidro" Bashkimet horizontale stukohen me letër fugëmbuluese 7- Vidë vetfiletuese TN 8- Shtresë izoluese 9- Profil CW 10- Profil UW 11- Shiriti ngjitës 12- Qeramikë

9.8

S4

123456-

1

1

KUTIAT METALIKE 60x60x3 mm

P = 1:5

DETAL I MURIT NGA PLLAKAT E GIPSKARTONIT. TË DYA ANËT E VESHURA ME QERAMIKË ( banjot ) V-7 Konstruksioni

DETALET

105

100

105 200 195

5

225

DETAL I SHKALLEVE NE KULM

60 70

50 200

250

250

DETALI - 05 -

70

DETAL I PARKINGJEVE

Temë Diplome

Epokon Beton Betoni për ramje Sh.Flexibile polyolefine PP/ membranë sintetike PL.Betonarme Betoni për rrafshim ( nivelizim ) Ll.vazhdues

10 5 10

435

MBROJTJA DHE THEKSIMI I SHTYLLËS

40

91 3 20

10

5 20 5

490

100 120

225 222.5

200

250

250

55

50

20

5

75 KUTIA E PER T METALIK E FORC UAR N 80x60x3 m E PLL AKEN m MESK A

200

222.5 225

S1

55

30

DETALI I FASADËS

5 10

P = 1:20

35

405

200

37°

37°

10

435

10 5 10

11 5 20

X1

KUTIAT METALIKE 80x60x3 mm 36

810

780 53°

53°

5

5 396

10 32.5

30 40 250

250

200

10 5 10

10 5 10

500 50

300

6

300

20

500

THEKSIMI I VIJAVE TË PRAKINGUT

30

DETALI - 01 -

10 15 20

KUTIAT METALIKE 60x60x3 mm

S1

82°

MBROJTESI METALIK Ø 10 cm

MBROJTESI METALIK Ø 10 cm

S2

12°

KUTIAT METALIKE 60x100x3 mm

80

MBROJTJA DHE THEKSIMI I SHTYLLËS

25 20

147

5

KUTIAT METALIKE 60x60x3 mm

75

730

114

10

KUTIAT METALIKE 80X60 mm E PERFORCUAR NE PLLAKEN MESKATSHE

S3

80

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

114

KUTIAT METALIKE 60x100x3 mm

GARDHI

12°

810

30

S4

Y2

40

S2

Y1

30

MVESHJA NGA LLAMARINA E ALIMINIT ( 3 mm ), E NGJYROSUR ME TEKNOLOGJI ''POWDER COATING''

147

S4

MBROJTESI METALIK Ø 10 cm

36

S5

37° 53°

82°

S3

KUTIAT METALIKE 80X60 mm

S5

53°

36.50

KUTIAT METALIKE 60X60 mm

MVESHJA NGA LLAMARINA E ALIMINIT ( 3 mm ), E NGJYROSUR ME TEKNOLOGJI ''POWDER COATING''

KUTIAT METALIKE 80x60x3 mm KUTIAT METALIKE 80x60x3 mm E PERFORCUAR NE PLLAKEN MESKATSHE 37°

25 30 25

730

200

36

405

S1

25 30 25

50

166.5

32

10 32.5

166.5

8

225

159.5

X2

36

GARDHI 6

MBROJTJA DHE THEKSIMI I SHTYLLËS

8

20

5 20

5 32

KUTIAT METALIKE 80X60 mm E PERFORCUAR NE PLLAKEN MESKATSHE 159.5

MBROJTJA DHE THEKSIMI I SHTYLLËS

105

8° 82°

10

KUTIAT METALIKE 60x100x3 mm

75

8° 82°

S5

36.50

S1

MBROJTESI METALIK Ø 10 cm

5 5 120 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

S4

75

S2

5

KUTIAT METALIKE 80x60x3 mm

5 10

S3

Epokon Beton Estrich Betonarme Ll. Vazhdues

15

MVESHJA NGA LLAMARINA E ALIMINIT ( 3 mm ), E NGJYROSUR ME TEKNOLOGJI ''POWDER COATING'' KUTIAT METALIKE 60x60x3 mm

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

"L" profili për vendosje në mur 2.5 x 2.5 cm

DETALI - 06 - "HUNTER DOUGLAS" 84G - MBËSHTETJA E PLAFONIT NË MUR - PRERJA GJATËSORE

3 6

1 - Vidë me Upë 2 - Armstrong Profili 100mm (BP 544206 A) 3 - Armstrong "Axiom Universal" T-mbajtësi Linear (BPA 339) 4 - Varëse nga teli i çelikut 2mm 5 - Armstrong "Peakform" Trarëza Metalike 6 - Armstrong Pllaka nga Alumini 60 x 60 cm

DETALI -06-PLAFONI I LËSHUAR "ARMSTRONG" ME PLLAKAT NGA ALUMINI

14

Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

20

20 10

5

80 210

5

20 10 40

60

240

20 10

20 INOX

295 +9.60

+9.50

10 20

+9.55

5

+9.50

5 5

10x 9x3 15 0

+10.40

20

Granit 3 cm Ngjitës Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+10.80

210

280

20

20 10

20 10

20

20 5

20 5

+12.30

+11.10

+11.00

+10.80

300

280

+12.30

20 10

+11.05

+11.00

270

Granit 3 cm Ngjitës Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+12.50

270

210

215

240

275

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+12.60

+12.50 20 10

20 10

10x 9x3 15 0

+13.40

Epokon Beton Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

Granit 3 cm Ngjitës Estrih Betonarme Ll. Vazhdues

+13.80

60

60

40

20 10

20 5 5

20 5 +13.80

+14.10

+14.00

240

+14.05

+14.00

06

05

06

'

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

+9.30

+9.30

825

85

20 20

20 20

S/2

PRERJA - S / 1 -

100

200

600

200

100

23°

113° 1,200

+11.00

+9.50 340

340

14%

7%

112°

990

80

98

80

47

410 15

100

15 20

100 110

+9.50

5

780

HOLLI HYRËS 01 S = 18.080 m2 Granit P =17.60 m

20 200

950

520

180

30 30 30 30 30 30 30 30 30

HIDRANTI

30 25

03 340 160

10x15 9x30

155

20

270

20 10

340

02 12

80 20 210 270

10x15 9x30

+11.00

250

WC - 110 M03 S = 7.619 m2 Keramikë 25X25 P =18.40 m

200 210

200

119

119

70

100 210 20

36

04

24

140 Handicap 02 S = 3.360 m2 Keramikë 25X25 P =7.60 m

12

6

6 70 210 70 +9.45 04

98

20

140

135

135

10

70

12

94

119

20 1

20

20

20 135 6 70 210 27

155

160 200

200

01

10 6 20

30 30 30 30 30 30 30 30 30

180

780

20 10

300 280

S/1

200 210

70

6

100

313

HOLLI HYRËS 01 S = 18.080 m2 Granit P =17.60 m

20

6

100

20 8 8 20 18

70 210

670 210

340 03

110

70

+10.95 04

230

520

20

810

810

+9.30

35.96

20 80 210

100

34

2.5

30

100 210

20

+9.60

10

100

12

100

135

135 6 70 210

30.04 70 WC - F 03 04 04 S = 7.237 m2 Keramikë 25X25 P =17.38 m 313 70

02

20 +9.50

10

6

14 6 10.04 19.96 6 10 70 70

70

119

410

+9.30

280

Granit 3 cm Ngjitës Estrich Betonarme Ll. Vazhdues

12 10

100

119

140 Handicap 02 S = 3.580 m2 Keramikë 25X25 P =8.00 m

6

94

260

20 5

+12.30

+9.50 20

300

+12.30

12

140

20

20

30

30

20

250

60

+12.50

80

30 15

E +9.55

Keramikë 25x25 Ngjitës Estrich Hidroizolimi Betonarme Ll. Vazhdues

215

20 5

+12.55

HIDRANTI

+12.60

40

830

20 10

+12.50

VERTIKALET

810

40

E

135°

990 910

01

45°

30 15 15 15

7%

112°

840

Epokon Beton Estrich Betonarme Ll. Vazhdues

ZBRITJA

S/1

20

340

80 40

230

30

20

20

20

830

80

910 990

45°

20

60

40 135°

TEL.URGJENCES

280

30 15 15 15

20

123.5

180

340

14

230

20

200

20

180

180

180

123.5 20

30

30

15 15 15

29

2

TEL.URGJENCES

990 112°

112°

14%

7% 340

7% 340

NGRITJA

+11.00

260

D

20

280

172

1.4

PRERJA - S / 2 -

60

29

14

Epokon Beton Estrich Betonarme Ll. Vazhdues

D

20

20

340

14

230

20

200

270

1,200

23°

+9.50

113° 600

200

100

S/2

20 20

200

20 20

100

Temë Diplome PLANI ZBATUES

BAZA E BERTHAMËS

P=1:50

15 Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

Temë Diplome PERSPEKTIVAT

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

16 Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

Temë Diplome PERSPEKTIVAT

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

17 Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

Temë Diplome PERSPEKTIVAT

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

18 Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI


UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS SEKSIONI ARKITEKTUTRË

Temë Diplome PERSPEKTIVAT

PROJEKTIMI I OBJEKTEVE EKONOMIKE GARAZHA ME RAMPA TË SHKURTA DYFISH E SHMANGUR

19 Mentori: ida. Dervish QERRETI Punoi: Meriton BAJRAMI

Komplet tema  
Komplet tema  
Advertisement