Page 1


Informática

ÍNDICE  Sistemas operativos, funcións, exemplos…  Software e hardware. Exemplos.  Periféricos de entrada e de saída.  Virus informáticos. Antivirus.  Redes informáticas. Tipo de redes.  Internet  Principias técnicas de fraude en Internet.  Navegadores. - Páx 2 -


Informática

 Utilización das comunidades virtuais. Mundos virtuais, foros, bitácora, wikis , redes sociais…

Sistemas operativos. Funcións, exemplos…

O

sistema operativo é o software básico dunha computadora que provén unha interface entre o resto de programas do ordenador, dos dispositivos hardware e do usuario. Cumpre varias funcións:  Administra o procesador.  Xestiona a memoria do acceso aleatorio  Xestiona a entrada e saída.  Xestiona a execución de aplicacións  Administra as autorizacións de programas  Xestiona os arquivos.  Xestiona a información

Software e hardware. Exemplos O software é todo o conxunto de datos e programas da computadora. O hardware son os dispositivos físicos cómo o monitor, o rato..

- Páx 3 -


Informática

O software ten varias clasificacións: - De sistema : o seu obxectivo é desvincular adecuadamente o usuario e o programador dos detalles informáticos sobre todo ao procesamento referido as características internas: memoria, discos.. - De programación: é o conxunto de ferramentas que permite que o programador desenrola programas informáticos. - De aplicación: é o que permite que os usuarios traballen en unha ou varias tarefas específicas. Exemplos: sistema operativo, antivirus… Os compoñentes e dispositivos do hardware divídese en: - Hardware Básico: son as pezas fundamentais para que o ordenador funcione: monitor, teclado… - Hardware complementario: son os dispositivos esenciais que non fan falta para que a computadora funcione: impresora, webcam..

Periféricos de entrada e de saída Son os que permiten a entrada e saída dos comandos da información. ENTRADA(tipos) Teclado Rato ou mousse Micrófono Scanner Cámara dixital Palancas de mando Tarxetas perforadas

SALIDA(Tipos) Pantalla ou monitor Altavoces Auriculares Bocinas Plotters Fax Data Show

Os dispositivos de entrada permiten ao computador introducir datos, comandos e programas no CPU (é o compoñente do computador e outros dispositivos programables, que interpretan as instruccións contidas nos programas e procesa os datos). Os dispositivos de saída permiten ao usuario ver os resultados dos cálculos e das manipulacións dos datos da computadora.

- Páx 4 -


Informática

Virus informáticos.Antivirus.

O

virus informático é un programa que pode infectar a outros programas , modificándoos de tal maneira que os pode danar ou borralos , e afectar ao seu rendemento ou seguridade. Este software proclamase de maneira máis rápida ca co que se tarde en solucionalo. Antivirus son os programas que teñen como obxectivo deter e eliminar os virus informáticos. Co traspaso do tempo e o avance dos sistemas operativos e Internet, fan que os virus evolucionen cara programas máis avanzados que non só os detectan senón que os bloquean e proveñen unha infección destes.

Redes informáticas. Tipo de redes

É

un conxunto de equipos informáticos conectados entre si por medio de depósitos físicos que envían e reciben impulsos eléctricos, ondas ultramagnéticas ou calquera outro medio para o transporte de datos coa finalidade de compartir datos, recorrer a eles e ofrecer diversos servicios. Tipos: Redes de Área local: é un sistema de interconexión de equipos informáticos baseado nas liñas de alta velocidade (decenas o centos de megabits por segundo) e que solo abarcar como moito un edificio. Redes de Área metropolitana: é un sistema de interconexión de equipos informáticos que abarca diversos edificios. Redes de Área extensa: é un sistema de interconexión de sistemas informáticos xeograficamemnte dispersos en varios continentes distintos.

Internet - Páx 5 -


Informática

I

nternet é un conxunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan a familia de protocolos garantizando que a rede física funcione como una rede lóxica e única. En internet podemos encontrar diversas noticias e información: - Receitas - Canais de televisión - Escritores - Blogs - Redes sociais - Noticias - Descargar programas - Ler o xornal…

Principales técnicas de fraude en Internet. Principais técnicas : 1º- Malware, virus, spyware (programas espía), gusanos ou troyanos, deseñados especificamente para realizar tarefas maliciosas, incluso para facer uso das vulnerabilidades do software e propagarse, instalarse, falsear comportamentos e direccións , etc. 2º- Inxenería Social como a mellor ferramenta, baseada no engano, para levar a cabo toda clase de estafas, fraudes e timos sobre os usuarios máis confiados. 3º- Correo masivo, como mellor e máis barato mecanismo de difusión. Existen moitas técnicas de fraude as principais son as que recitamos anteriormente e tamén unha das máis usadas e a suplentación de páxinas ou sitios de internet mais coñecida como : "phishing" que permite ao estafador saber os datos privados dunha persoa, que se utilizan para a realización de actividades económicas.

- Páx 6 -


Informática

Navegadores. Qué e un navegador? Un navegador e unha aplicación que opera a través de Internet, interpretando a información de arquivos e sitios web para que somos capaces de ler a información que nos aporta. O navegador interpreta o código no que esta escrita a páxina web e presentado na pantalla permitindo ao usuario interpretar a información da páxina e navegar por outras páxinas mediante enlaces… A funcionalidade básica do navegador é permitir a visualización dos documentos de texto.

Utilización das comunidades virtuais. Mundos virtuais, foros, bitácora, wikis, redes sociais… Denomínase comunidade virtual a aquela comunidade cuxo vínculo, interaccións e relacións ten lugar nun espacio virtual como Internet, non nun lugar físico. As comunidades virtuais convertéronse en lugares no que o individuo pode desarrollarse e comunicarse cos demais, actuando así como un instrumento de socialización. Os obxectivos son :  Intercambiar información  Ofrecer apoio  Conversar e socializar a través da comunicación simultánea.  Debutar

- Páx 7 -


Informática

Tipos de comunidades virtuais :  Correos electrónicos  Grupos de noticias  Vídeo Conferencia  Chat  Dimensión de Usuario múltiplo…

Meret Borrajo Cebral

- Páx 8 -

Nocións básicas de informática.  
Nocións básicas de informática.  

Traballo sobre informática

Advertisement